Indledning

Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger

g308051

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Brutto- eller nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Lav ikke om på og deaktiver ikke sikkerhedsanordninger på maskinen, og kontroller regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Forsøg ikke at justere eller lave om på motorhastighedsstyringen, da dette kan føre til en usikker driftstilstand og medføre personskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå alvorlig personskade eller død.

 • Læs, forstå, og følg anvisninger og advarsler i denne betjeningsvejledning og på maskinen og redskaberne, inden du starter motoren.

 • Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af bevægelige dele eller ind under maskinen. Hold afstand til udblæsningsåbninger.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Forkert brug eller forkert vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt

Kun model med elektrisk starter

decal108-9751
decal112-8760
decal120-9570
decal131-4514

Kun model med elektrisk starter

decal140-4357

Opsætning

Important: Fjern og kasser det beskyttende plaststykke, der dækker motoren, og alt andet plastik eller emballage på maskinen.

Important: For at forhindre utilsigtet start må nøglen ikke sættes i tændingen til elektrisk start (hvis udstyret hermed), før du er klar til at starte motoren.

Samling og udfoldning af håndtaget

Advarsel

Hvis håndtaget ikke samles og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

 • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget ud.

 • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

g224528

Montering af bøjlen til knivens kraftudtag

g225133

Påfyldning af olie i motoren

Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

g222533

Montering af græsposen

g230447

Opladning af batteriet

Kun model med elektrisk starter

Se Opladning af batteriet.

Produktoversigt

g289302
g289303
g017219
ModelVægtLængdeBreddeHøjde
2181064 kg165 cm81 cm114 cm
 
2181166 kg   
 

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, som f.eks. deflektorer og/eller græsfang, er på plads og fungerer korrekt.

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene og skæreknivsboltene ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Kontakt med den roterende kniv vil medføre alvorlig personskade. Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Påfyldning af brændstoftanken

TypeBlyfri benzin
Minimum oktantal87 (US) eller 91 (research-oktantal, uden for USA)
EthanolHøjst 10 volumenprocent
MethanolIngen
MTBE (metyl-tertiær-butylæter)Mindre end 15 volumenprocent
OlieFyld ikke i brændstoffet

Brug kun ren, frisk (højst 30 dage gammelt) brændstof fra en kilde med godt omdømme.

Important: Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof som anvist af producenten af brændstofstabilisatoren for at reducere opstartsproblemer.

 1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel, og fjern dækslet fra tanken.

  Important: Denne maskine er udstyret med en førsteklasses brændstoftank, der benytter en skumindsats for at forhindre brændstofagitation. Fjern aldrig skumindsatsen, da den gør det muligt for motoren at bruge al brændstoffet i tanken (A i Figur 10).

  Note: Brændstoftanken må ikke fyldes til over bunden af tankstudsen (B i Figur 10).

  g234916
 2. Monter dækslet til brændstoftanken, og stram det til med hånden.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  g222533

  Justering af håndtagets højde

  Du kan hæve eller sænke håndtaget, så det står i en position, der er behagelig for dig.

  Træk håndtagets låsearm bagud for at udkoble låsearmens stifter, flyt håndtaget til 1 af 4 positioner, og slip håndtagets låsearm for at fastgøre håndtaget. (Figur 12).

  g273086

  Justering af klippehøjden

  Fare

  Når du justerer klippehøjdehåndtagene, kan dine hænder komme i kontakt med en skærekniv i bevægelse, og dette kan medføre alvorlige kvæstelser.

  • Sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du justerer klippehøjden.

  • Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Hold afstand til den varme lydpotte.

  Note: Maskinen hæves ved at flytte de forreste og bageste klippehøjdehåndtag fremad. Den sænkes ved at flytte klippehøjdehåndtagene bagud. Indstil alle hjulene til samme højde, medmindre særlige omstændigheder kræver andet.

  g224172

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, indtil alle bevægelige dele standser, før du forlader betjeningspositionen.

  • Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. Hold små børn væk fra arbejdsområdet, og lad dem være under årvågen opsyn af en ansvarlig voksen, som ikke betjener maskinen. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

  • Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Undgå at klippe ved våde forhold.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Undgå at rette udkastet materiale mod omkringstående personer. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod dig. Stop kniven(e) på grusbelagte overflader.

  • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre, at du mister balance eller fodfæste.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, tage tændingsnøglen ud (hvis den forefindes), vente, indtil alle bevægelige dele standser, og frakoble tændrørskablet fra tændrøret, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du slukke motoren, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed) og vente, til alle bevægelige dele er standset.

  • Hvis motoren lige har kørt, vil den være varm og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme motor.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift.

  • Efterse regelmæssigt græsopsamlerens komponenter og udblæsningsslisken for slitage eller nedslidning, og udskift dem med originale Toro-dele, når det er nødvendigt.

  Sikkerhed på skråninger

  • Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

  • Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

  • Klip med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

  Start af motoren

  Standardmodel

  Træk langsomt i startsnorens håndtag, indtil du mærker modstand, og træk dernæst hårdt i den. Lad snoren vende langsomt tilbage til motoren.

  Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g234917

  Model med elektrisk start

  Du kan starte motoren på en model med elektrisk start vha. enten tændingsnøglen eller startsnorens håndtag.

  • Tændingsnøgle:

   1. Oplad batteriet i 24 timer, før du bruger maskinen første gang (A i Figur 15).

    Important: Forsøg ikke at starte motoren, mens bøjlen til knivens kraftudtag er aktiveret, da du risikerer at sprænge sikringen (B i Figur 15).

   2. Sæt tændingsnøglen i tændingen (C i Figur 15).

   3. Drej tændingsnøglen hen i Start-positionen, og hold den der. Slip den, når motoren starter (D i Figur 15).

    Note: Hold ikke tændingsnøglen i startpositionen i over 5 sekunder. Ellers risikerer du at udbrænde startmotoren.

   g234919
  • Startsnorens håndtag:

   1. Drej tændingsnøglen til position RUN (kør) (A i Figur 16).

    Important: Forsøg ikke at starte motoren, mens bøjlen til knivens kraftudtag er aktiveret, da du risikerer at sprænge sikringen (B i Figur 16).

   2. Træk langsomt startsnorens håndtag bagud, indtil du mærker modstand, og træk dernæst hårdt i den (C i Figur 16). Lad snoren vende langsomt tilbage til motoren.

   g234918

  Brug af selvkørselsdrevet

  Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gribe med hænderne omkring det øverste håndtag og gå med albuerne langs siden af kroppen. Så holder maskinen automatisk trit med dig (Figur 17).

  Note: Du kan gøre maskinen selvkørende både med knivene tilkoblet eller frakoblet.

  g244853

  Note: Brug håndtaget til traktionshjælp når du vil have mere kontrol, end du har med selvkørselsdrevet alene.

  Slukning af motoren

  Standardmodel

  Tryk vippekontakten (Figur 17) hen til positionen STOP, og hold den dér, indtil motoren stopper.

  g311442

  Model med elektrisk start

  1. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra) (A i Figur 18).

  2. Når motoren er slukket, skal du fjerne tændingsnøglen og tage den med dig, når du forlader maskinen (B i Figur 18).

  g234920

  Indkobling af skæreknivene

  Når du starter motoren, drejer knivene ikke. Knivene skal indkobles for, at du kan klippe græsset.

  1. Træk bøjlelåsen til knivenes kraftudtag tilbage til bøjlen til knivenes kraftudtag (Figur 20).

   g016484
  2. Træk langsomt bøjlen til knivenes kraftudtag tilbage mod håndtaget (Figur 20).

  3. Hold bøjlen til knivenes kraftudtag helt op mod håndtaget (Figur 21).

   g193334

  Udkobling af skæreknivene

  Slip bøjlen til knivenes kraftudtag (Figur 22).

  g193345

  Important: Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, skal knivene standse inden for 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Kontrol af knivenes bremsesystem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller knivbremsekoblingsfunktionen.
 • Kontroller, at skæreknivene stopper inden for tre sekunder, efter at du har sluppet bøjlen til knivenes kraftudtag.

  Brug af græsposen

  Du kan bruge græsposen til at kontrollere knivenes bremsesystem.

  1. Fjern bagudblæsningsdækslet.

  2. Monter den tomme græspose på maskinen.

  3. Start motoren.

  4. Indkobl knivene.

   Note: Posen bør fyldes med luft, hvilket angiver, at knivene drejer rundt.

  5. Hold øje med posen og slip bøjlen til knivenes kraftudtag.

   Note: Hvis posen ikke tømmes for luft inden for 3 sekunder efter, du har sluppet bøjlen til knivenes kraftudtag, kan knivenes bremsesystem være forringet, hvilken kan gå ud over driftssikkerheden, hvis det ikke afhjælpes. Maskinen skal besigtiges og serviceres af en autoriseret serviceforhandler.

  6. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  Undladelse af at bruge græsposen

  1. Kør maskinen hen på en asfalteret overflade, hvor det ikke blæser.

  2. Indstil alle fire hjul til en klippehøjdeindstilling på 89 mm.

  3. Tag en halv avisside, og krøl den sammen til en kugle, der er tilstrækkelig lille til at passe under maskinhuset (ca. 76 mm i diameter).

  4. Placer avispapirkuglen ca. 13 cm foran maskinen.

  5. Start motoren.

  6. Indkobl knivene.

  7. Slip bøjlen til knivenes kraftudtag og tæl højt til 3 sekunder.

  8. På 3 skal du hurtigt skubbe maskinen fremad hen over avispapirkuglen.

  9. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  10. Gå hen til maskinens forende, og kontroller avispapirkuglen.

   Note: Hvis avispapirkuglen ikke røg under maskinen, skal trin 4 til 10 gentages.

  11. Hvis avispapiret er foldet ud eller klippet i stykker, standser knivene ikke, som de skal, hvilket kan gå ud over driftssikkerheden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

  Findeling af afklippet

  Maskinen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen. Du kan klargøre maskinen til findeling ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og sænke sideudblæsningsdeflektoren. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken.

  • Hvis græsposen sidder på maskinen, skal den tages af; se Afmontering af græsposen.

  • Hvis bagudblæsningsdækslet ikke er monteret, skal du tage fat i dets håndtag, løfte den bageste deflektor og indsætte det i bagudblæsningsslisken, indtil låsen låser på plads; se Figur 22.

   g234924

  Advarsel

  Hvis maskinen bruges til at findele afklippet græs, uden at dækslet er korrekt monteret, kan det medføre, at der udslynges genstande mod dig eller omkringstående. Der kan også opstå kontakt med skæreknivene. Kastede genstande eller kontakt med skærekniven kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

  Kontroller, at bagudblæsningsdækslet sidder på plads, før du findeler afklippet. Du må aldrig indkoble skæreknivene, uden at enten bagudblæsningsdækslet eller græsposen er monteret på maskinen.

  Opsamling af afklippet

  Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.

  Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på plæneklipperen, skal du afmontere den før opsamling af afklippet. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken.

  Montering af græsposen

  1. Løft den bageste deflektor, og hold den oppe (A på Figur 24).

  2. Fjern bagudblæsningsdækslet ved at trække låsen nedad med tommelfingeren og trække dækslet ud af maskinen (B i Figur 24).

  3. Monter posestangen i hakkerne i bunden af håndtaget, og ryk posen frem og tilbage for at sikre, at stangen er på plads i bunden af begge hakker (C i Figur 24)

  4. Sænk den bageste deflektor, indtil den hviler på græsposen.

  g244854

  Afmontering af græsposen

  Posen fjernes ved at udføre trinene i Montering af græsposen i omvendt rækkefølge.

  Sideudblæsning af afklippet

  Brug sideudkast, når du klipper meget højt græs.

  Hvis posen er monteret på maskinen, skal du fjerne den og isætte bagudblæsningsdækslet. Se Afmontering af græsposen, før afklippet blæses ud gennem sideudblæsningen.

  Important: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet er på plads, før du findeler afklippet (Figur 23).

  Montering af sideudblæsningsslisken

  Frigør og løft sidedeflektoren op, og monter derefter sideudblæsningsslisken (Figur 25).

  g235646

  Afmontering af sideudblæsningsslisken

  For at afmontere sideudblæsningsslisken skal du løfte sidedeflektoren op, afmontere sideudblæsningsslisken og sænke sideudblæsningsdeflektoren, indtil den låser sikkert på plads.

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tips om plæneklipning

  • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

  • Undgå at ramme faste genstande med knivene. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, vente, til alle bevægelige dele er standset, tage nøglen ud (hvis udstyret hermed), frakoble tændrørskablet fra tændrøret, og efterse maskinen for skader.

  • Monter nye Toro-skæreknive før klippesæsonens start samt efter behov for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 51 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere.

  • Når du klipper græs, der er over 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Undgå at klippe ved våde forhold.

  • Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.

  • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Udskift knivene, eller få dem slebet.

   • Gå langsommere, når du slår græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Hvis der er mere end 13 cm blade på plænen, skal du klippe med en højere klippehøjde og derefter igen med den ønskede klippehøjde.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen på steder, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhed ved bugsering

  • Tag tændingsnøglen ud (hvis den forefindes), inden du læsser maskinen med henblik på bugsering.

  • Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.

  • Fastgør maskinen for at forhindre den i at rulle.

  Rengøring af maskinens underside

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Sluk motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk maskinen til den laveste klippehøjdeindstilling. Se Justering af klippehøjden.

  4. Sæt en slange fast på vaskefittingen, og skru helt op for vandet (Figur 26).

   Note: Smør vaseline på vaskefittingens O-ring for at gøre det lettere at sætte koblingen på og beskytte O-ringen.

   g003934
  5. Start motoren, aktiver knivreguleringshåndtaget, og lad maskinen køre i et til tre minutter, mens knivene drejer.

  6. Deaktiver knivreguleringshåndtaget, sluk motoren, og vent til alle bevægelige dele er stoppet.

  7. Luk for vandet, og tag koblingen af vaskefittingen.

   Note: Hvis maskinen ikke er ren efter én vask, skal du lade den stå i blød i 30 minutter. Gentag dernæst processen.

  8. Lad maskinen køre igen og tilkobl knivene i et og tre minutter for at fjerne overskydende vand.

  Advarsel

  En knækket eller manglende vaskefitting kan betyde, at du og andre personer udsættes for udslyngede genstande eller risikerer at komme i kontakt med skæreknivene. Udslyngede genstande eller kontakt med skæreknivene kan medføre kvæstelser eller død.

  • Udskift en ødelagt eller manglende vaskefitting øjeblikkeligt, før du anvender maskinen igen.

  • Anbring aldrig hænder og fødder under maskinen eller inde i åbninger i maskinen.

  Foldning af håndtaget

  Advarsel

  Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

  • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.

  • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g334979

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Kontroller knivbremsekoblingsfunktionen.
 • Kontroller luftfilteret, og rens eller udskift det om nødvendigt.
 • Kontroller skæreknivene.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
 • For hver 25 timer
 • Oplad batteriet i 24 timer (kun model med elektrisk starter).
 • For hver 50 timer
 • Rengør luftfilteret, og rengør det oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Efterse skæreknivenes drivsystem.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Efterse skæreknivene.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Oplad batteriet (kun model med elektrisk starter).
 • Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Kobl tændrørskablet fra tændrøret, og tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), inden der udføres vedligeholdelsesarbejde.

  • Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du efterser skærekniven. Du må ikke reparere eller ændre skæreknivene.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre optimal ydeevne fra maskinen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Sluk for motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis den forefindes), og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 28).

   g191983
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

   Important: Før du tipper maskinen for at skifte olie eller udskifte skæreknivene, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad.

  Advarsel

  Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarlig, eksplosiv og kan forårsage personskade.

  Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret, og rens eller udskift det om nødvendigt.
 • For hver 50 timer
 • Rengør luftfilteret, og rengør det oftere under støvede driftsforhold.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
  1. Løsn fastgørelsesanordningen, og fjern luftfilterdækslet (Figur 29).

   g017216
  2. Afmonter og syn filteret.

   • Hvis filteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes.

   • Hvis filteret er snavset, skal du banke det mod en hård overflade flere gange eller blæse materiale ud af filteret med trykluft på under 2,07 bar.

    Note: Du må ikke børste eller blæse snavs fra filterets yderside, begge dele tvinger snavs ind i fibrene.

  3. Rens luftfilterhuset, og dæk det til med en fugtig klud. Hold snavs væk fra luftåbningen.

  4. Monter filteret på bunden.

  5. Monter dækslet, og skru fastgørelsesanordningen helt ned.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien.
 • Årlig
 • Skift motorolien.
 • Note: Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliespecifikationer

  Motoroliekapacitet0,53 l*
  OlieviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie
  API-serviceklassifikationSJ eller højere

  *Der er olierester i krumtaphuset, efter at du har drænet olien. Hæld ikke den mængde olie, der svarer til hele motorens oliekapacitet, i krumtaphuset. Fyld krumtaphuset med olie som anvist i de følgende trin.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  3. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 30).

   g193261
  4. Tip maskinen over på siden (så luftfilteret vender opad), så olien kan løbe ud af oliepåfyldningsrøret (Figur 31).

   g017281
  5. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.

  6. Hæld forsigtigt ¾ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.

  7. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.

  8. Tør målepinden af med en ren klud.

  9. Stik målepinden ned i oliepåfyldningsrøret, og tag den ud igen.

  10. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 30).

   • Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 8 til 10, indtil oliestanden er på det korrekte niveau på målepinden.

   • Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden befinder sig på det korrekte niveau på målepinden.

  11. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  12. Bortskaf den brugte olie korrekt.

  Opladning af batteriet

  Kun model med elektrisk starter
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Oplad batteriet i 24 timer (kun model med elektrisk starter).
 • Årlig eller før opbevaring
 • Oplad batteriet (kun model med elektrisk starter).
 • Oplad batteriet i 24 timer første gang og derefter en gang om måneden (efter 25 opstarter) eller efter behov. Brug altid opladeren på et overdækket sted, og oplad batteriet ved stuetemperatur (cirka 22 °C), såfremt det er muligt.

  Note: Maskinen er ikke udstyret med et ladesystem med generator.

  1. Slut opladeren til ledningsnettet neden for tændingsnøglen (Figur 32).

   g017518
  2. Sæt opladeren i en stikkontakt.

   Note: Når batteriet ikke længere kan oplades, skal du aflevere blysyrebatteriet til genbrug eller bortskaffe det i henhold til gældende retningslinjer.

  Note: Måske er din batterioplader udstyret med et lysdiodedisplay i 2 farver, der viser de følgende opladningsstatusser:

  • Et rødt lys viser, at opladeren er ved at oplade batteriet.

  • Et grønt lys viser, at opladeren er helt opladt, eller at opladeren er koblet fra batteriet.

  • Når lyset blinker rødt og grønt, er batteriet næsten helt opladt. Denne status varer kun i få minutter, indtil batteriet er helt opladt.

  Udskiftning af sikringen

  Kun model med elektrisk starter

  Hvis batteriet ikke lader, eller motoren ikke tørner, når den elektriske starter aktiveres, kan sikringen være sprunget. Udskift den med en propsikring på 40 A.

  Important: Du kan ikke starte maskinen med den elektriske starter eller oplade batteriet, hvis der ikke er monteret en funktionsdygtig sikring.

  1. Åbn den forseglede sikringsholder og udskift sikringen (Figur 33).

   g020856
  2. Luk sikringsholderens dæksel og sørg for, at den er forsvarligt forseglet.

  Udskiftning af batteriet

  Kun model med elektrisk starter

  Fjernelse af det gamle batteri

  1. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få et nyt batteri.

  2. Fjern remskærmen, se trin 1 af Serviceeftersyn af knivenes drivsystem.

  3. Fjern bagudblæsningsdækslet.

  4. Sæt håndtaget i den lodrette position.

  5. Fjern de 4 små bolte, der holder den bageste deflektor og håndtagets låsearm på plads.

  6. Fold håndtaget helt fremad.

  7. Fjern den bageste deflektor og håndtagets låsearm (Figur 34).

   g017523
  8. Fjern dækslet fra batteriet.

  9. Kobl kablerne af batteriet.

  10. Fjern batteriet, og send det til genbrug.

   Note: Genbrug batteriet i henhold til gældende retningslinjer i dit lokalområde.

  Montering af det nye batteri

  1. Rengør området omkring batteriholderen på maskinhuset.

  2. Sæt det nye batteri på plads på maskinhuset.

  3. Slut kablerne til det nye batteri.

   Note: Sørg for at tilslutte det sorte (minuskabel) til minuspolen (-) og det røde (pluskabel) til pluspolen (+).

  4. Monter dækslet på batteriet.

   Note: Sørg for, at dækslet er korrekt tilpasset over ledningsnettet.

  5. Monter den bageste deflektor og håndtagets låsearm på maskinen.

  6. Hæv håndtaget til lodret position.

  7. Sæt afskærmningen fast med de fire små bolte, som du fjernede i trin 5 af Fjernelse af det gamle batteri.

  8. Monter bagudblæsningsdækslet.

  9. Sæt håndtaget tilbage i betjeningsposition.

  Justering af selvkørselsdrevet

  Kun for modeller med selvkørselsdrev

  Når du monterer et nyt selvkørselsdrevkabel, eller hvis selvkørselsdrevet kommer ud af justering, skal du justere selvkørselsdrevet.

  1. Drej justermøtrikken mod uret for at løsne kabeljusteringen (Figur 35).

   g269307
  2. Juster stramningen på kablet (Figur 35) ved at trække det tilbage eller skubbe det frem og holde den position.

   Note: Skub kablet mod motoren for at øge traktionen, og træk kablet væk fra motoren for at mindske traktionen.

  3. Drej justermøtrikken med uret for at stramme kabeljusteringen.

   Note: Stram møtrikken godt til med en topnøgle eller en skruenøgle.

  Serviceeftersyn af knivenes drivsystem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Efterse skæreknivenes drivsystem.
  1. Fjern skæreknivenes drivsystemdæksel (Figur 36).

   g016491
  2. Børst eller blæs snavs fra afskærmningens inderside og omkring alle delene.

  3. Hold en søgelære på 0,25 mm, et stykke papir eller et noteskort mod væggen, og skyd det ned bag ved remmens tilspændingsfjeder.

   Note: Hvis der er et synligt mellemrum mellem måleren og fjederen, skal justeringsbolten og møtrikken spændes, indtil papiret lige akkurat kan skydes frit ind og ud af mellemrummet (Figur 37).

   g017221

   Important: Stram ikke justerbolten for meget. Dette kan påføre skade på knivdrivremmen.

  4. Monter skæreknivenes drivsystemdæksel, som du fjernede tidligere.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse skæreknivene.
 • Important: Du skal bruge en momentnøgle for at montere skæreknivene korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse skæreknivene, hver gang du løber tør for brændstof. Hvis skæreknivene er beskadigede eller revnede, skal de straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløve eller får hakker, skal de slibes og afbalanceres eller udskiftes.

  Important: Bær altid tykke handsker, når du arbejder med skærekniven.

  Advarsel

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

  Note: Hold knivene skarpe gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe skæreknive skærer græsset rent af uden at rive det over eller uden at det flosser.

  Eftersyn af knivene – klargøring

  1. Lås håndtagene i den lodrette position (Figur 38); se Justering af håndtagets højde.

   g025927
  2. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad, indtil det øverste håndtag hviler på jorden.

  Besigtigelse af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller skæreknivene.
  1. Syn knivenes skær (Figur 39). Hvis skærene ikke er skarpe eller har hakker, skal knivene afmonteres og slibes eller udskiftes.

   g017223
  2. Efterse selve skæreknivene, især det buede område (Figur 39). Hvis skærekniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal du straks udskifte den med en ny skærekniv.

   Advarsel

   Hvis du undlader at gøre noget ved en slidt kniv, vil der danne sig en slids mellem den buede og den flade del af skærekniven. Før eller siden kan et stykke af kniven knække af og blive slynget ud fra husets underside, hvilket muligvis kan kvæste dig eller omkringstående personer alvorligt.

   • Efterse jævnligt skærekniven for slid og skader.

   • Forsøg aldrig at rette en bøjet kniv ud eller at svejse en knækket eller revnet kniv.

   • Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

  3. Kontroller, om der er bøjede skæreknive; se Kontrol for bøjede skæreknive.

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Drej skæreknivene til positionen vist i Figur 40.

   g016532
  2. Mål fra en plan overflade til skærene ved punkt A og B (Figur 40), og skriv begge målene ned.

  3. Drej skæreknivene, således at deres modsatte ender er ved punkt A og B (Figur 40).

  4. Gentag målingerne i trin 2, og skriv dem ned.

   Note: Hvis forskellen mellem de målte dimensioner A ogB i trin 2 og 4 overskrider 3 mm, er skærekniven bøjet og skal udskiftes. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

  Advarsel

  En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå i stykker og kvæste dig eller omkringstående alvorligt eller livsfarligt.

  • Udskift altid en bøjet eller beskadiget kniv med en ny kniv.

  • Fil eller lav ikke skarpe hakker i knivenes kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift knivene, når maskinen rammer en massiv genstand, eller når en kniv er ude af balance eller bøjet. Udskift kun med originale Toro-knive.

  1. Brug en træklods til at understøtte hver kniv og drej knivbolten mod uret som vist i Figur 41.

   g232790
  2. Fjern hver kniv som vist i Figur 42.

   g016530
  3. Undersøg tapperne på knivdrevene for slid og skader.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter den første kniv, således at den er vandret, sammen med alle monteringsdelene som vist i Figur 42.

   Note: Stram bolten med dine fingre.

   Important: Placer skæreknivenes krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus. Sørg for at de hævede områder på hvert knivdrev hviler i hovedets fordybninger i den tilsvarende spindel, og at stifterne på den anden side af hvert knivdrev hviler i hullerne i den tilsvarende skærekniv.

  2. Understøt alle skæreknivene med et bræt, og drej knivbolten med uret med en momentnøgle som vist i Figur 43. Spænd knivbolten til 82 Nm.

   g232801
  3. Drej den monterede kniv ¼ omgang, indtil den står lodret, og monter den anden kniv på samme måde som den forrige (se trin 1).

   Note: Knivene bør stå vinkelret og danne et omvendt ”T”, som vist i Figur 44.

   g016536
  4. Stram den anden kniv; se trin 2.

  5. Drej knivene med hånden en hel omgang på 360° for at sørge for, at de ikke berører hinanden.

   Note: Hvis knivene berører hinanden, er de monteret forkert. Gentag trin 1 til 3, indtil skæreknivene ikke længere berører hinanden.

  Advarsel

  Hvis skæreknivene monteres forkert, kan det beskadige maskinen eller forårsage skade på dig eller omkringstående.

  Vær forsigtig, når du monterer skæreknivene.

  Opbevaring

  Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

  Generelle oplysninger

  1. Udfør det anbefalede årlige vedligeholdelsesarbejde. Se .

  2. Rengør maskinens underside. Se Rengøring af maskinens underside.

  3. Fjern avner og snavs fra motorens ydre dele, beklædningen og maskinens top.

  4. Kontroller skæreknivenes tilstand, se afsnittet Besigtigelse af skæreknivene.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret, se afsnit Eftersyn af luftfilteret.

  6. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  7. Alle rustne eller skårede malingsoverflader pletmales med maling, som fås hos en autoriseret serviceforhandler.

  8. Kun model med elektrisk starter: Oplad batteriet i 24 timer, frakobl derefter batteriopladeren, og stil maskinen et uopvarmet sted. Hvis du opbevarer maskinen på et opvarmet sted, skal du oplade batteriet efter hver 90 dage. Tag nøglen ud.

  9. Fold håndtaget inden opbevaring, se Foldning af håndtaget.

  Klargøring af brændstofsystemet

  Advarsel

  Brændstof kan fordampe, hvis du opbevarer det i længere tid, og det kan eksplodere, hvis det kommer i kontakt med åben ild.

  • Opbevar ikke brændstof i længere tid.

  • Opbevar ikke maskinen med brændstof i brændstoftanken eller karburatoren på et indelukket sted med åben ild. (for eksempel en ovn eller en vandvarmers vågeblus).

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning. Tøm brændstoftanken, når du klipper sidste gang, før du stiller plæneklipperen til opbevaring.

  1. Lad maskinen køre, indtil motoren standser som følge af brændstofmangel.

  2. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  Klargøring af motoren

  1. Mens motoren stadig er varm, skal motorolien skiftes, se Skift af motorolien.

  2. Kobl kablet fra tændrøret, og fjern tændingsnøglen (kun model med elektrisk starter).

  3. Fjern tændrøret.

  4. Brug en smørekande, og fyld ca. 30 ml motorolie på motoren gennem tændrørshullet.

  5. Træk langsomt flere gange i startsnoren for at fordele olie rundt i hele cylinderen.

  6. Sæt tændrøret i, men sæt ikke tændrørskablet på tændrøret. Sæt kablet fast, så det ikke kommer i kontakt med tændrøret.

  Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet

  1. Fold håndtaget ud; se Samling og udfoldning af håndtaget.

  2. Efterse og tilspænd alle beslag.

  3. Fjern tændrøret, og tørn motoren hurtigt ved hjælp af starteren for at blæse overskydende olie ud af cylinderen.

  4. Efterse tændrøret, og udskift det, hvis det er snavset, slidt eller revnet. Se motorens betjeningsvejledning.

  5. Monter tændrøret, og tilspænd det som anbefalet til 20 Nm.

  6. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer, se .

  7. Kontroller motoroliestanden. Se Kontrol af motoroliestanden.

  8. Fyld frisk brændstof på brændstoftanken. Se Påfyldning af brændstoftanken.

  9. Kun model med elektrisk starter: Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  10. Sæt tændrørskablet på tændrøret.