Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená vřetenovými žacími noži a sedadlem pro řidiče; měla by být používána najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určen hlavně k sekání trávy na dobře udržovaném trávníku. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Další informace včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a údajů o příslušenství naleznete na stránce www.Toro.com. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g259591

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395 (pokud dokončíte postupy nastavení) a ANSI B71.4-2017.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny kryty ve správné poloze nebo pokud řádně nefungují další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Certifikace emisí motoru

Motor tohoto stroje je v souladu s normou EU 3b.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decal121-5644
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975
decalbatterysymbols

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Úprava tlaku v pneumatikách

Pneumatiky jsou při přepravě nadměrně nahuštěné. Proto je nutné upustit z nich vzduch a snížit tlak. Správný tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách je 0,83 až 1,03 bar.

Important: V zájmu zajištění rovnoměrného kontaktu s trávníkem udržujte stejný tlak vzduchu ve všech pneumatikách.

Seřízení polohy ovládacího ramena

Polohu ovládacího ramena lze nastavit s ohledem na své pohodlí.

 1. Povolte 2 šrouby upevňující ovládací rameno k upevňovacímu držáku (Obrázek 3).

  g004152
 2. Otočte ovládací rameno do požadované polohy a utáhněte 2 šrouby.

Montáž žacích jednotek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Pravé přední hadicové vodítko1
Levé přední hadicové vodítko1
 1. Vyjměte motory vřeten z přepravních držáků.

  Note: Přepravní držáky zlikvidujte.

 2. Vyjměte žací jednotky z obalů.

 3. Smontujte a seřiďte žací jednotky podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

 4. Protizávaží (Obrázek 4) musí být nainstalováno na správné straně žací jednotky podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  g003320
 5. Namontujte pružinu pro kompenzaci stavu trávníku na stejnou stranu žací jednotky jako motor pohonu vřetena. Polohu pružinu pro kompenzaci stavu trávníku změňte následujícím způsobem:

  Note: Všechny žací jednotky jsou dodávány s pružinou pro kompenzaci stavu trávníku namontovanou na pravé straně žací jednotky.

  1. Demontujte 2 vratové šrouby a matice upevňující držák táhla k výstupkům na žací jednotce (Obrázek 5).

   g003949
  2. Demontujte přírubovou matici upevňující šroub pláště pružiny k výstupku na nosném rámu (Obrázek 5). Sejměte montážní celek.

  3. Namontujte šroub pláště pružiny na opačný výstupek na nosném rámu a zajistěte jej pomocí přírubové matice.

   Note: Umístěte hlavu šroubu na vnější stranu výstupku, viz Obrázek 6.

   g003967
  4. Namontujte držák táhla na výstupky na žací jednotce pomocí vratových šroubů a matic (Obrázek 6).

   Important: Na žací jednotce 4 (vlevo vpředu) a 5 (vpravo vpředu) použijte montážní matice držáku táhla k montáži hadicových vodítek na přední stranu výstupků žací jednotky (Obrázek 7 a Obrázek 8). Vodítka hadice musí být skloněna k prostřední žací jednotce (Obrázek 8 a Obrázek 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Při montáži či demontáži žacích jednotek musí být závlačka nasazena do otvoru táhla pružiny vedle držáku táhla. Jinak musí být závlačka nasazena v otvoru na konci táhla.

 6. Zcela spusťte všechna zvedací ramena.

 7. Odstraňte pojistný kolík z otočného třmenu zvedacího ramena. Potom sejměte víčko (Obrázek 10).

  g003975
 8. V případě předních žacích jednotek zasuňte žací jednotku pod zvedací rameno a nasaďte čep na nosném rámu do otočného třmenu zvedacího ramena (Obrázek 11).

  g003977
 9. Následující postup použijte pro zadní žací jednotky, pokud je výška sekání nad 19 mm.

  1. Odstraňte pojistný kolík a podložku upevňující otočný čep zvedacího ramena ke zvedacímu ramenu a vysuňte otočný čep ze zvedacího ramena (Obrázek 12).

   g003979
  2. Nasaďte třmen zvedacího ramena na čep na nosném rámu (Obrázek 11).

  3. Nasaďte čep zvedacího ramena do zvedacího ramena a zajistěte jej pomocí podložky a pojistného kolíku (Obrázek 12).

 10. Nasaďte kryt na čep na nosném rámu se třmenem zvedacího ramena.

 11. Upevněte kryt a čep na nosném rámu ke třmenu zvedacího ramena pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 10).

  Note: Použijte drážku, chcete-li použít žací jednotku s možností řízení, nebo otvor, pokud chcete žací jednotku zajistit v pevné poloze.

 12. Upevněte řetěz zvedacího ramena k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 13).

  Note: Použijte počet článků řetězu podle popisu v provozní příručce k žací jednotce.

  g003948
 13. Nasaďte hadice motorů vřeten žací jednotky č. 4 (vlevo vpředu) a jednotky č. 5 (vpravo vpředu) do příslušných vodítek hadic.

 14. Potřete drážkovaný hřídel motoru vřetena čistým mazivem.

 15. Potřete těsnicí kroužek motoru vřetena olejem a nasaďte jej na přírubu motoru.

 16. Namontujte motor otočením ve směru hodinových ručiček, aby příruby motoru byly mimo šrouby (Obrázek 14).

  Note: Otáčejte motorem proti směru hodinových ručiček, dokud příruby nebudou kolem šroubů; poté šrouby utáhněte.

  Important: Dbejte na to, aby nedošlo k pokroucení, zalomení či přiskřípnutí hadic motoru vřetena.

  g004127

Nastavení pružiny pro kompenzaci stavu trávníku

Pružina pro kompenzaci stavu trávníku (Obrázek 15) přenáší hmotnost z předního na zadní válec. Toto řešení pomáhá omezit vytváření vlnitých vzorů v trávníku, známé jako vlnění či kadeření.

Important: Seřiďte pružinu, když je žací jednotka namontována k hnací jednotce, směřuje přímo dopředu a je spuštěna na zem.

 1. V zadním otvoru táhla pružiny musí být nasazena závlačka (Obrázek 15).

  g003863
 2. Utáhněte šestihranné matice na přední straně táhla pružiny, abyste dosáhli stlačené délky pružiny 15,9 cm (Obrázek 15).

  Note: Při provozu stroje na nerovném terénu zkraťte délku pružiny o 13 mm. Kopírování terénu bude mírně omezeno.

Montáž zadních závaží

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zadní závaží (velikost se liší podle konfigurace)Různé

Tento stroj vyhovuje normám EN ISO 5395 a ANSI B71.4-2017, pokud je vybaven zadními závažími a/nebo jsou-li zadní kola zatížena 41 kg chloridu vápenatého. Následující tabulka slouží k určení kombinací požadovaných závaží pro danou konfiguraci. Díly objednejte u autorizovaného prodejce Toro.

  Závaží obj. č. 110-8985-03
Groomery, kartáče na válce a/nebo košePočet závaží pro soulad s normou ANSI (USA)Počet závaží pro soulad s normou CE (Evropa)Upevňovací prvky závaží (2 pro každé závaží)Umístění závaží
Ne00
Ano44Vratový šroub 3231-7, matice 104-83011 na nárazníku a 3 pod nárazníkem

Important: Vždy před použitím chloridu vápenatého nasaďte do zadních pneumatik duše. Pokud dojde k propíchnutí pneumatiky s chloridem vápenatým, odjeďte se strojem co nejrychleji z trávníku. Aby nedošlo k případnému poškození trávníku, okamžitě polijte zasaženou oblast vodou.

Podle následujícího postupu namontujte odpovídající množství závaží (podle tabulek závaží) nahoru nebo pod zadní nárazník, viz Obrázek 16.

g005526
 1. Odmontujte 3 šrouby, podložky a rozpěrky upevňující rozvodné potrubí pohonu ke spodní části zadního nárazníku (Obrázek 16a).

 2. Umístěte odpovídající počet závaží na zadní nárazník nebo pod něj.

 3. Upevněte závaží a rozvodné potrubí pohonu k nárazníku pomocí 3 šroubů, podložek a rozpěrek, které jste předtím odmontovali (Obrázek 16b).

  Note: Nepoužívejte rozpěrky, pokud montujete více než dvě závaží pod nárazník (Obrázek 16c).

 4. Zajistěte vnější okraje závaží k nárazníku pomocí 2 vratových šroubů a matic (Obrázek 16c).

Montáž západky kapoty CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sestava západky kapoty1
Podložka1
 1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

 2. Odstraňte gumovou průchodku z otvoru na levé straně kapoty (Obrázek 17).

  g004143
 3. Demontujte matici ze sestavy západky kapoty (Obrázek 18).

  g003946
 4. Z vnější strany kapoty zasuňte konec západky s háčkem přes otvor v kapotě.

  Note: Těsnicí gumová podložka musí zůstat na vnější straně kapoty.

 5. Z vnitřní strany vložte kovovou podložku na západku a zajistěte ji maticí.

  Note: Po zajištění se musí západka zachytit o úchyt na rámu. K manipulaci se západkou použijte klíč k západce kapoty.

Použití nohou ovládaného stojanu žací jednotky

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Nohou ovládaný stojan žací jednotky1

Pokaždé, když musíte žací jednotku naklopit, abyste získali přístup k plochému noži či vřetenu, podepřete zadní stranu žací jednotky pomocí nohou ovládaného stojanu tak, aby matice na zadním konci seřizovacích šroubů držáku plochého nože nespočívaly na pracovním povrchu (Obrázek 19).

g003985

Zajistěte nohou ovládaný stojan k řetězovému úchytu pomocí zajišťovacího čepu (Obrázek 20).

g004144

Upevnění štítků CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Výstražný štítek1
Štítek CE1
Štítek s rokem výroby1

Na stroje, u nichž je nutný soulad s normami CE, nainstalujte štítek s rokem výroby (č. dílu 133-5615) poblíž sériového štítku, štítek CE (č. dílu 93-7252) poblíž zámku kapoty a výstražný štítek CE (č. dílu 133-2931) na standardní výstražný štítek (č. dílu 133-2930).

Součásti stroje

g216864

Seřizovací knoflíky sedadla

Páka nastavení sedadla (Obrázek 22) umožňuje nastavení sedadla v podélném směru (vpřed a vzad). Seřizovací knoflík hmotnosti upravuje sedadlo podle vaší hmotnosti. Ukazatel hmotnosti signalizuje, zda je sedadlo přizpůsobeno vaší hmotnosti. Seřizovací knoflík výšky upravuje sedadlo podle vaší výšky.

g003954

Pedál ovládání pojezdu

Pedál ovládání pojezdu (Obrázek 23) ovládá pohyb dopředu a dozadu. Při sešlápnutí horní části pedálu pojedete dopředu, při sešlápnutí dolní části pojedete dozadu. Pojezdová rychlost závisí na míře sešlápnutí pedálu. Chcete-li bez zatížení dosáhnout maximální pojezdové rychlosti, plně sešlápněte pedál, když je škrticí klapka v poloze RYCHLý CHOD.

Chcete-li zastavit, uvolněte sešlápnutí pedálu ovládání pojezdu a nechte jej vrátit do středové polohy.

Omezovač rychlosti pojezdu při sekání

Pokud je omezovač rychlosti pojezdu při sekání (Obrázek 23) přepnutý nahoru, ovládá rychlost sekání a umožňuje aktivaci žacích jednotek. Jedna rozpěrka zajistí úpravu rychlosti pojezdu o 0,8 km/h. Čím více rozpěrek na šroub nasadíte, tím pomaleji se bude sekačka pohybovat. Při přepravě přepněte dolů omezovač rychlosti pojezdu při sekání, abyste dosáhli maximální rychlosti pojezdu.

Brzdový pedál

Chcete-li stroj zastavit, sešlápněte brzdový pedál (Obrázek 23).

Parkovací brzda

Chcete-li zajistit parkovací brzdu (Obrázek 23), sešlápněte brzdový pedál a stiskněte horní část dopředu, čímž se brzda zajistí na západku. Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, sešlápněte brzdový pedál, aby se západka parkovací brzdy uvolnila.

g003955

Pedál naklonění volantu

Chcete-li naklonit volant k sobě, sešlápněte pedál (Obrázek 23) dolů, přitáhněte sloupek řízení směrem k sobě do optimální polohy a poté pedál uvolněte.

Ovladač škrticí klapky

Posunutím ovladače škrticí klapky (Obrázek 24) dopředu zvýšíte otáčky motoru, posunutím dozadu je snížíte.

g025902

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač (Obrázek 24) má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí a START.

Ovládací páka spuštění/zvednutí

Tato páka (Obrázek 24) slouží ke zvednutí a spuštění žacích jednotek a rovněž ke spuštění a zastavení nožových hlav, pokud jsou nožové hlavy v režimu sekání aktivovány.

Spínač čelních světel

Otočením spínače dolů zapnete čelní světla (Obrázek 24).

Spínač zapnutí/vypnutí

Spínač zapnutí/vypnutí (Obrázek 24) se používá společně s ovládací pákou spuštění/zvednutí k ovládání nožových hlav. Nožové hlavy nelze spustit, pokud je páka sekání/přepravy v poloze pro PřEPRAVU.

Páčky přelapování

Páčky přelapování se používají společně s ovládací pákou spuštění/zvednutí k přelapování vřeten (Obrázek 25).

g021209

Ukazatel ucpání hydraulického filtru

Když motor pracuje při normální provozní teplotě, zkontrolujte ukazatel (Obrázek 26); měl by být v zeleném pásmu. Pokud je ukazatel v červeném pásmu, vyměňte hydraulické filtry.

g004132

Napájecí zásuvka

Napájecí 12V zásuvka poskytuje napětí pro elektronická zařízení (Obrázek 27).

g004133

Použití displeje InfoCenter

Na LCD displeji systému InfoCenter se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické a další informace o stroji (Obrázek 28). Systém InfoCenter obsahuje úvodní obrazovku a hlavní informační obrazovku. Mezi úvodní obrazovkou a hlavní obrazovkou s informacemi můžete kdykoli přepínat stisknutím libovolného tlačítka systému InfoCenter a poté zvolením odpovídající šipky.

g020650
 • Levé tlačítko, tlačítko pro přístup do nabídky/zpět: stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nabídek systému InfoCenter. Můžete jej rovněž použít k ukončení aktuálně používané nabídky.

 • Střední tlačítko: toto tlačítko slouží k procházení nabídek.

 • Pravé tlačítko: pomocí tohoto tlačítka otevřete nabídku, u níž šipka vpravo označuje další obsah.

Note: Funkce jednotlivých tlačítek se může změnit v závislosti na situaci. Každé tlačítko je označeno ikonou zobrazující jeho aktuální funkci.

Popis ikon systému InfoCenter

SERVICE DUEUrčuje, kdy by měla být provedena plánovaná služba
GraphicMěřič provozních hodin
GraphicInformační ikona
GraphicRychlý chod
GraphicPomalý chod
GraphicHladina paliva
GraphicJsou aktivní žhavicí svíčky
GraphicZvednutí žacích jednotek
GraphicSpuštění žacích jednotek
GraphicObsluha musí sedět na sedadle
GraphicIndikátor parkovací brzdy – označuje, kdy je zatažená parkovací brzda
GraphicOznačuje rozsah jako vysoký (přeprava)
GraphicNeutrál
GraphicOznačuje rozsah jako nízký (sekání)
GraphicTeplota chladicí kapaliny – uvádí teplotu chladicí kapaliny motoru v jednotkách °C nebo °F
GraphicTeplota (vysoká)
GraphicZapnutý vývodový hřídel
GraphicZakázáno nebo není povoleno
GraphicStartování motoru
GraphicZastavit nebo vypnout
GraphicMotor
GraphicKlíčový přepínač
GraphicIndikuje, kdy jsou snižovány žací jednotky
GraphicIndikuje, kdy jsou zvedány žací jednotky
GraphicPřístupový kód PIN
GraphicSběrnice CAN Bus
GraphicInfoCenter
GraphicŠpatně nebo se nezdařilo
GraphicŽárovka
GraphicVýstup řídicí jednotky TEC nebo ovládacího vodiče v kabeláži
GraphicSpínač
GraphicObsluha musí uvolnit spínač
GraphicObsluha musí přepnout do označeného stavu
Symboly jsou často kombinovány tak, aby tvořily věty. Některé příklady jsou uvedeny níže 
GraphicObsluha musí uvést stroj do neutrální polohy
GraphicNení povoleno startovat motor
GraphicVypnutí motoru
GraphicChladicí kapalina motoru je příliš horká
GraphicPosaďte se nebo zatáhněte parkovací brzdu

Použití nabídek

Chcete-li otevřít systém nabídek InfoCenter, stiskněte tlačítko pro přístup k nabídkám, když je zobrazena hlavní obrazovka. Tím se dostanete do hlavní nabídky. V následujících tabulkách naleznete přehled možností, které jsou v nabídkách k dispozici:

Hlavní nabídka
Položka nabídkyPopis
Faults (Závady)Nabídka Faults (Závady) obsahuje seznam aktuálních závad stroje. Další informace o této nabídce a informacích, které obsahuje, získáte v servisní příručce nebo od autorizovaného distributora Toro.
Service (Servis)Nabídka Service (Servis) obsahuje informace o stroji, například dobu používání ,, a další číselné údaje.
Diagnostics (Diagnostika)Nabídka Diagnostics (Diagnostika) zobrazuje stav každého spínače stroje, snímače , nebo ovládacího výstupu. Tuto nabídku můžete použít při řešení některých potíží, jelikož díky ní rychle zjistíte, které ovládací prvky stroje jsou zapnuté a vypnuté.
Settings (Nastavení)Nabídka Settings (Nastavení) umožňuje upravit a přizpůsobit proměnné konfigurace na displeji InfoCenter.
AboutNabídka About (Informace) obsahuje číslo modelu, sériové číslo a verzi softwaru stroje.
Service (Servis)
Položka nabídkyPopis
Hours (Hodiny)Uvádí celkový počet hodin provozu stroje, motoru a vývodového hřídele a také počet hodin, během nichž byl stroj přepravován, a blížící servis.
Counts (Počty)Uvádí řadu počtů týkajících se provozu stroje.
Diagnostics (Diagnostika)
Položka nabídkyPopis
Cutting Units (Žací jednotky)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro zvedání a spouštění žacích jednotek.
Hi/Low Range (Vysoký/nízký rozsah)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro jízdu v přepravním režimu.
PTO (Vývodový hřídel)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro povolení obvodu vývodového hřídele.
Engine Run (Chod motoru)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy pro startování motoru.
Backlap (Přelapování)Označuje vstupy, kvalifikátory a výstupy provoz funkce přelapování.
Settings (Nastavení)
Položka nabídkyPopis
Units (Jednotky)Slouží k nastavení jednotek používaných v systému InfoCenter. Lze zvolit možnost English (Anglické) nebo Metric (Metrické)
Language (Jazyk)Slouží k nastavení jazyka používaného v systému InfoCenter*.
LCD Backlight (Podsvícení displeje)Slouží k nastavení jasu displeje.
LCD Contrast (Kontrast displeje)Slouží k nastavení kontrastu displeje.
Front Backlap Reel Speed (Otáčky předního vřetena pro přelapování)Ovládá rychlost předních vřeten v režimu přelapování.
Rear Backlap Reel Speed (Otáčky zadního vřetena pro přelapování)Ovládá rychlost zadních vřeten v režimu přelapování.
Protected Menus (Chráněné nabídky)Vedoucí provozu či mechanik získají přístup k chráněným nabídkám po zadání přístupového kódu.
Blade Count (Počet nožů)Ovládá počet nožů na vřetenu pro rychlost vřetena.
Mow Speed (Rychlost sekání)Řídí pojezdovou rychlost pro určení rychlosti vřetena.
Height of cut (HOC) (Výška sekání)Ovládá výšku sekání (HOC) pro určení otáček vřetena.
F Reel RPM (Otáčky předního vřetena)Zobrazuje vypočítanou polohu otáček vřetena pro přední vřetena. Vřetena lze také ručně nastavit.
R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena)Zobrazuje vypočítanou polohu otáček vřetena pro zadní vřetena. Vřetena lze také ručně nastavit.

* Přeložen je pouze text určený pro obsluhu. Obrazovky poruch, servisu a diagnostiky jsou určeny pro pracovníka údržby. Tituly jsou ve zvoleném jazyce, ale položky nabídky jsou v angličtině.

About (Informace)
Položka nabídkyPopis
ModelUvádí číslo modelu stroje.
SNUvádí sériové číslo stroje.
Machine Controller Revision (Verze řídicí jednotky stroje)Uvádí verzi softwaru hlavní řídicí jednotky.
InfoCenter Revision (Verze softwaru systému InfoCenter)Uvádí verzi softwaru systému InfoCenter.
CAN Bus (Sběrnice CAN)Uvádí stav komunikační sběrnice stroje.

Protected Menus (Chráněné nabídky)

V nabídce Settings (Nastavení) systému InfoCenter je k dispozici 5 nastavení provozní konfigurace, která lze upravit: Blade Count (Počet nožů), Mow Speed (Rychlost sekání), Height of Cut (HOC) (Výška sekání), F Reel RPM (Otáčky předního vřetena) a R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena). Tato nastavení lze uzamknout pomocí chráněné nabídky.

Note: Při dodání je počáteční přístupový kód naprogramován vaším distributorem.

Přístup k nastavení chráněné nabídky

Přístup k nastavení chráněné nabídky:

 • Z hlavní nabídky přejděte dolů do nabídky Settings (Nastavení) a stiskněte pravé tlačítko

 • V nabídce Settings (Nastavení) přejděte níže do nabídky Protected Menu (Chráněná nabídka) a stiskněte pravé tlačítko.

 • Chcete-li zadat přístupový kód, stisknutím středního tlačítka nastavte první číslici, poté stisknutím pravého tlačítka přejděte na další číslici.

 • Pomocí prostředního tlačítka nastavte druhou číslici a stisknutím pravého tlačítka přejděte na další číslici.

 • Pomocí prostředního tlačítka nastavte třetí číslici a stisknutím pravého tlačítka přejděte na další číslici.

 • Pomocí prostředního tlačítka nastavte čtvrtou číslici a poté stiskněte pravé tlačítko.

 • Stisknutím prostředního tlačítka zadejte kód.

 • Pokud byl kód přijat a chráněná nabídka byla “odemčena”, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí PIN“.

Možnost zobrazení a změny nastavení v chráněné nabídce lze změnit. Jakmile vstoupíte do chráněné nabídky, přejděte dolů do volby Protect Settings (Chráněné nastavení). Pokud pravým tlačítkem nastavíte chráněné nastavení na Off“ (Vypnuto), můžete prohlížet a měnit nastavení v nabídce Protected Menu (Chráněná nabídka) bez nutnosti zadání přístupového kódu. Pokud nastavíte chráněné nastavení na On“ (Zapnuto), chráněné možnosti se skryjí a pro změnu nastavení v nabídce Protected Menu (Chráněná nabídka) bude nutné zadat přístupový kód. Po zadání přístupového kódu je nutné otočit klíčovým přepínačem do vypnuté polohy a zpět do zapnuté polohy, aby došlo k aktivaci a uložení této funkce.

Note: Pokud byl přístupový kód zapomenut nebo byl nesprávně zadán, obraťte se na svého dodavatele a požádejte o pomoc.

Nastavení počtu nožů

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Blade Count“ (Počet nožů).

 2. Stisknutím pravého tlačítka změníte počet nožů mezi 5, 8 nebo 11 nožů vřeten.

Nastavení rychlosti sekání

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Mow Speed“ (Rychlost sekání).

 2. Stisknutím pravého tlačítka vyberte rychlost sekání.

 3. Pomocí prostředního a pravého tlačítka vyberte příslušnou rychlost sekání nastavenou na mechanickém omezovači rychlosti pojezdu při sekání na pedálu ovládání pojezdu.

 4. Stisknutím levého tlačítka opustíte rychlost sekání a uložíte nastavení.

Nastavení výšky sekání (HOC)

 1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku HOC“ (Výška sekání).

 2. Stisknutím pravého tlačítka vyberte volbu HOC“ (Výška sekání).

 3. Pomocí prostředního a pravého tlačítka vyberte příslušné nastavení HOC“ (Výška sekání). (Pokud se přesné nastavení nezobrazí, ze zobrazeného seznamu zvolte nejbližší nastavení HOC“ (Výška sekání).

 4. Stisknutím levého tlačítka opustíte volbu HOC“ (Výška sekání) a uložíte nastavení.

Nastavení otáček předního a zadního vřetena

I když jsou otáčky předního a zadního vřetena vypočítány zadáním počtu nožů, rychlosti sekání a výšky sekání do systému InfoCenter, lze toto nastavení ručně změnit tak, aby vyhovovalo různým podmínkám sekání.

 1. Chcete-li změnit nastavení otáček vřetena, přejděte dolů na položku F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) nebo na obě položky.

 2. Stisknutím pravého tlačítka změňte hodnotu otáček vřetena. Při změně nastavení otáček bude na displeji nadále zobrazena vypočítaná rychlost vřetena na základě počtu nožů, rychlosti a výšky sekání, která byla dříve zadána, ale zobrazí se také nová hodnota.

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Technické údaje 
Přepravní šířka233 cm
Šířka sečení254 cm
Délka282 cm
Výška160 cm
Hmotnost1 276 kg
MotorKubota 44,2 k (Turbo)
Kapacita palivové nádrže53 l
Přepravní rychlost0 až 16 km/h
Rychlost sekání0 až 13 km/h

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud řádně nefungují další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Před sečením vždy stroj zkontrolujte a přesvědčte se, zda jsou žací jednotky v dobrém provozním stavu.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Provádění úkonů denní údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

  Doplnění paliva

  Používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Nakupujte palivo v množství, které lze spotřebovat během 180 dnů, aby bylo palivo čerstvé.

  Objem palivové nádrže: 53 l

  Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (2-D), při nižších teplotách zimní naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadňují startování a omezují ucpávání palivového filtru.

  Používání letní nafty při teplotách nad –7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

  Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

  Možnost použití bionafty

  U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

  • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

  • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

  • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

  • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

  • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

  • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

  • O další informace o bionaftě požádejte distributora.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Čistým hadrem očistěte okolí uzávěru palivové nádrže.

  3. Demontujte uzávěr z palivové nádrže (Obrázek 29).

   g021210
  4. Naplňte nádrž palivem až po dolní hranu plnicího hrdla.

  5. Po naplnění nádrže pevně utáhněte uzávěr palivové nádrže.

   Note: Pokud je to možné, doplňujte palivovou nádrž po každém použití. Omezíte tak možné hromadění kondenzace uvnitř nádrže na minimum.

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a dbejte na to, aby se přihlížející osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte své ruce a nohy k žacím jednotkám.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací jednotky pokaždé, když nesečete.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte žací jednotky a přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč (dle výbavy).

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Nedemontujte žádnou ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Všechny poškozené součásti konstrukce ROPS vyměňte. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si níže uvedené pokyny pro práci se strojem na svahu. Před zahájením práce se strojem vyhodnoťte podmínky na pracovišti a stanovte, zda můžete se strojem za těchto okolností v daný den na zamýšleném místě pracovat. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

   • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

   • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

   • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

   • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu.

   • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

   • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

   • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  Zajíždění stroje

  K zajištění optimální funkčnosti systému parkovací brzdy je nutné brzdy před použitím zajet (zaběhnout). Nastavte rychlost jízdy vpřed na 4 km/h, aby odpovídala rychlosti jízdy vzad. (Všech 8 rozpěrek přesunutých do horní části ovládacího prvku rychlosti sekání.) Nastavte vysoké volnoběžné otáčky motoru, jeďte vpřed s aktivním dorazem ovládání otáček sekání a brzděte po dobu 15 sekund. Jeďte dozadu při plné rychlosti jízdy vzad a brzděte po dobu 15 sekund. Tento postup opakujte 5krát, přičemž mezi každým cyklem jízdy vpřed a vzad počkejte 1 minutu, aby se brzdy nepřehřály. Po záběhu může být nutné seřízení brzd; viz Seřízení parkovacích brzd.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  Palivovou soustavu je nutné odvzdušnit před nastartováním motoru v jakékoli z následujících situací:

  • Při prvním startování nového stroje

  • Motor zhasl kvůli nedostatku paliva

  • Na součástech palivové soustavy (např. při výměně filtru, opravě odlučovače apod.) byla prováděna údržba

  Nebezpečí

  Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  1. Zaparkujte stroj na rovný povrch a zajistěte, aby v palivové nádrži byla alespoň polovina paliva.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 30) klíčem velikosti 12 mm.

   g003993
  4. Otočte klíčem zapalování do ZAPNUTé polohy.

   Note: Zapne se elektrické palivové čerpadlo, které vytlačí vzduch okolím odvzdušňovacího šroubu. Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  5. Utáhněte šroub a otočte klíčkem do VYPNUTé polohy.

  Note: Po provedení uvedených postupů odvzdušnění by měl motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi čerpadlem vstřikování a vstřikovači; postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění vstřikovačů paliva.

  Spuštění motoru

  Important: Před nastartováním motoru musíte odvzdušnit palivovou soustavu, pokud motor startujete poprvé, pokud motor zhasl kvůli nedostatku paliva nebo pokud jste prováděli údržbu palivové soustavy; viz oddíl Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Posaďte se na sedadlo, sejměte nohu z pojezdového pedálu, aby byl v NEUTRáLNí poloze, zatáhněte parkovací brzdu, nastavte škrticí klapku do polohy RYCHLý CHOD a zkontrolujte, zda je spínač zapnutí/vypnutí ve VYPNUTé poloze.

  2. Otočte klíč do polohy ZAPNUTO/žHAVENí.

   Automatická časomíra kontroluje předehřívání žhavicích svíček po dobu 6 sekund.

  3. Po předehřátí žhavicích svíček otočte klíčkem do polohy START.

   Neprotáčejte motor déle než 15 sekund. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte. Pokud je nutné další a otočte klíčem do VYPNUTé polohy a poté opět do polohy ZAPNUTO/žHAVENí. Podle potřeby tento postup opakujte.

  4. Nechejte motor běžet v nízkých volnoběžných otáčkách, dokud se nezahřeje.

  Vypnutí motoru

  1. Všechny ovládací prvky uveďte do NEUTRáLNí polohy, zatáhněte parkovací brzdu, přesuňte škrticí klapku do polohy pro nízké volnoběžné otáčky a počkejte, až motor dosáhne nízkých volnoběžných otáček.

   Important: Po plném zatížení nechejte motor před zastavením 5 minut běžet. Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě přeplňovaného motoru.

  2. Otočte klíčkem do VYPNUTé polohy a vyjměte jej ze spínače.

  Nastavení otáček vřeten

  Chcete-li dosáhnout konzistentního kvalitního sekání a jednotného vzhledu posekané trávy, je důležité správné nastavení otáček vřeten. Seřiďte otáčky vřeten následujícím způsobem:

  1. V systému InfoCenter v nabídce nastavení zadejte počet nožů, rychlost a výšku sekání pro výpočet správné rychlosti vřetena.

  2. Je-li potřebné další nastavení, v nabídce nastavení přejděte dolů na položku F Reel RPM (Otáčky předního vřetena), R Reel RPM (Otáčky zadního vřetena) nebo na obě položky.

  3. Stisknutím pravého tlačítka změňte hodnotu otáček vřetena. Při změně nastavení otáček bude na displeji nadále zobrazena vypočítaná rychlost vřetena na základě počtu nožů, rychlosti a výšky sekání, ale zobrazí se také nová hodnota.

   Note: Může být nutné zvýšit nebo snížit rychlost vřetena, aby se kompenzovaly různé podmínky trávníku.

  Nastavení vyvážení zvedacích ramen

  Vyvážení zvedacích ramen zadních žacích jednotek můžete seřídit a kompenzovat tak různé stavy trávníku. Zajistíte tak rovnoměrnou výšku sekání v náročných podmínkách nebo v oblastech se ztvrdlou odumřelou trávou.

  Jednotlivé vyrovnávací pružiny můžete seřídit na jedno ze čtyř nastavení. Jeden krok zvýší nebo sníží vyvážení žací jednotky o 2,3 kg. Pružiny lze umístit na zadní stranu prvního ovládacího mechanismu pružiny, chcete-li odstranit veškeré vyvážení (poloha vpředu).

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Vložte trubku nebo podobný předmět do dlouhého konce pružiny a otočte ji kolem ovládacího mechanismu pružiny do požadované polohy (Obrázek 31).

   Výstraha

   Pružiny jsou napnuté a mohou způsobit zranění.

   Při seřizování pružin dbejte opatrnosti.

   g019276
  3. Opakujte postup u druhé pružiny.

  Seřízení polohy otáčení zvedacího ramena

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Spínač zvedacích ramen se nachází pod hydraulickou nádrží za , pravým předním zvedacím ramenem (Obrázek 32).

  3. Povolte montážní šrouby spínače (Obrázek 32) a přesuňte spínač dolů, chcete-li zvýšit výšku otočení zvedacího ramena, nebo nahoru, chcete-li ji snížit.

   g012154
  4. Utáhněte montážní šrouby.

  Vysvětlení diagnostické kontrolky

  Stroj je vybaven diagnostickou kontrolkou, která se rozsvítí, pokud elektronická řídicí jednotka zaznamená závadu elektroniky. Diagnostická kontrolka se nachází na ovládacím ramenu (Obrázek 33). Pokud stroj pracuje správně a klíček je v poloze ZAPNUTO/BěH, krátce se rozsvítí diagnostická kontrolka řídicí jednotky a zhasne, což znamená, že kontrolka funguje správně. Když se zobrazí a zpráva s upozorněním ohledně stroje, rozsvítí se kontrolka, je-li zpráva stále přítomna. Když se zobrazí chybová zpráva, kontrolka bliká, dokud se závada nevyřeší.

  g021272

  Kontrola ochranných spínačů

  Účelem ochranných spínačů je zabránit nastartování motoru, pokud není pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze, spínač zapnutí/vypnutí ve VYPNUTé poloze a ovládací páčka spuštění/zvednutí v NEUTRáLNí poloze. Pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu, když na sedadle nesedí žádná osoba nebo zatažená parkovací brzda, dojde navíc k vypnutí motoru.

  Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Kontrola funkce ochranných spínačů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Otočte klíčovým přepínačem do ZAPNUTé polohy, ale stroj nestartujte.

  3. Vyhledejte příslušnou funkci spínače v diagnostické nabídce systému InfoCenter.

  4. Jednotlivě přepínejte mezi otevřeným a zavřeným obvodem každého ze spínačů (tj. sedněte si na sedadlo, sešlápněte pedál ovládání pojezdu atd.) a sledujte, zda se změní příslušný stav spínače. Postup opakujte u všech spínačů, které můžete přepnout ručně.

  5. Pokud je obvod spínače uzavřený a příslušný indikátor se nezmění, zkontrolujte všechny vodiče a připojení spínače a/nebo zkontrolujte spínače pomocí ohmmetru. Vyměňte vadné spínače a opravte vadné vodiče.

  Note: Displej systému InfoCenter rovněž umožňuje detekci zapnutí výstupních elektromagnetů nebo relé. Jedná se o rychlý způsob zjištění, zda jde o závadu elektrického nebo hydraulického systému stroje.

  Kontrola výstupní funkce

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Otočte klíčovým přepínačem do ZAPNUTé a nastartujte stroj.

  3. Vyhledejte příslušnou výstupní funkci v diagnostické nabídce systému InfoCenter.

  4. Sedněte si na sedadlo a zkuste použít požadovanou funkci stroje. Příslušné výstupy by měly změnit svůj stav pro signalizaci, že elektronická řídicí jednotka tuto funkci zapne.

  Note: Pokud se správné výstupy nerozsvítí, zkontrolujte, zda jsou vstupní spínače ve správné poloze, aby došlo k zapnutí dané funkce. Zkontrolujte správnou funkci spínače.Pokud jsou zobrazené výstupy zapnuty, jak bylo specifikováno, ale funkce stroje není správná, znamená to, že problém není v elektrickém systému. V případě potřeby proveďte opravu.

  Funkce elektromagnetů hydraulických ventilů

  Následující seznam slouží k určení a vysvětlení různých funkcí elektromagnetů v hydraulickém systému. Elektromagnet musí být vždy buzen, aby mohla být funkce aktivována.

  ElektromagnetFunkce
  MSV2Okruh předních vřeten
  MSV1Okruh zadních vřeten
  SVRVZvednutí/spuštění žacích jednotek
  SV1Zvednutí/spuštění přední žací jednotky
  SV3Zvednutí/spuštění zadní žací jednotky
  SV2Zvednutí libovolných žacích jednotek

  Provozní tipy

  Seznámení se se strojem

  Před sečením trávy si nacvičte obsluhu stroje na volné ploše. Nastartuje a vypněte motor. Vyzkoušejte jízdu vpřed i vzad. Spusťte a zvedněte žací jednotky a zapněte a vypněte vřetena. Po seznámení se strojem nacvičujte jízdu do svahu a ze svahu při různých rychlostech.

  Pochopení funkce výstražného systému

  Pokud se při provozu rozsvítí některá výstražná kontrolka, okamžitě stroj zastavte a před pokračováním prací opravte problém. Při používání porouchaného stroje může dojít k jeho vážnému poškození.

  Sekání

  Spusťte motor a přesuňte spínač otáček motoru do polohy RYCHLý BěH. Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do ZAPNUTé polohy a použijte páku spuštění/zvednutí k ovládání žacích jednotek (přední žací jednotky jsou načasovány tak, aby se spustily dříve než zadní žací jednotky). Chcete-li jet dopředu a sekat trávu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu.

  Přeprava stroje

  Přepněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy a zvedněte žací jednotky do polohy pro PřEPRAVU. Přesuňte páku sekání/přepravy do polohy pro PřEPRAVU. Při jízdě mezi překážkami dávejte pozor na neúmyslné poškození stroje nebo žacích nástavců. Při jízdě na svazích buďte zvláště opatrní. Jeďte pomalu a vyhněte se ostrým zatáčkám, aby nedošlo k převrácení. Při sjíždění svahu sklopte žací nástavce, aby bylo možné ovládat řízení.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, pohonů, tlumičů výfuku, chladicích mřížek a prostoru motoru trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Při skladování nebo převozu stroje zavřete přívod paliva.

  • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

  • Provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiných zařízení.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Určení upínacích míst

  • Vpředu – otvor v hranaté podložce, pod trubkou nápravy, na vnitřní straně každé z předních pneumatik (Obrázek 34)

   g031851
  • Vzadu – na obou stranách stroje na zadním rámu (Obrázek 35)

   g004555

  Místa pro umístění heveru

  Note: Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Vpředu – hranatá podložka, pod trubkou nápravy, na vnitřní straně každé z předních pneumatik (Obrázek 36)

   g031850
  • Vzadu – hranatá trubka zadní nápravy

  Tlačení nebo vlečení stroje

  V nouzové situaci lze se strojem manipulovat po aktivaci obtokového ventilu hydraulického čerpadla s proměnným zdvihem a stroj vléct nebo tlačit.

  Important: Při tlačení nebo vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4,8 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození vnitřních částí převodovky. Obtokový ventil musí být otevřen pokaždé, když stroj tlačíte nebo táhnete.

  1. Obtokový ventil se nachází na levé straně hydrostatu (Obrázek 37). Otočte šroub o jednu a půl otáčky, čímž ventil uvnitř otevřete a umožníte vnitřní obtok kapaliny.

   Note: Nyní můžete strojem pomalu pohybovat, aniž byste poškodili převodovku.

   g003995
  2. Před spuštěním motoru ventil uzavřete. Při zavírání ventilu však nepřekračujte moment 7 až 11 N⋅m.

   Important: Při spuštění motoru s otevřeným obtokovým ventilem dojde k přehřátí převodovky.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vypněte žací jednotky a přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč (dle výbavy).

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém stavu a dbejte na to, aby byly utaženy veškeré upevňovací prvky.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 N⋅m.
 • Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 N⋅m.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
 • Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda nejsou bezpečnostní pásy opotřebené, pořezané a jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nefunguje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vypusťte vodu a jiné znečisťující látky z odlučovače.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte chladicí soustavu.
 • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče (častěji při práci ve špinavém prostředí).
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra. (Promažte je okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.)
 • Vyčistěte akumulátor a zkontrolujte jeho stav (nebo týdně, podle toho, co nastane dříve).
 • Zkontrolujte připojení kabelů akumulátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicí soustavy.
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Z nádrže pro palivo a hydraulickou kapalinu odstraňte vlhkost.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 N⋅m.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. (Pokud je ukazatel ucpání vzduchového filtru červený, proveďte údržbu dříve. V prašném nebo špinavém prostředí provádějte údržbu častěji.)
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulické filtry.
 • Zabalte ložiska zadních kol (pouze stroje s pohonem 2 kol).
 • Seřiďte ventily motoru (viz provozní příručka k motoru).
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulické filtry.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
 • Vyměňte všechny pohyblivé hadice.
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje a paliva.       
  Vypusťte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte ukazatel ucpání vzduchového filtru.       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.1       
  Zkontrolujte, zda nedochází k nezvyklému hluku při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v hydraulickém systému.       
  Zkontrolujte ukazatel hydraulického filtru. 2       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení vřetena vůči plochému noži.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Zkontrolujte promazání všech maznic.3       
  Opravte poškozený lak.       
  Mytí stroje       

  1. Při obtížném startování, nadměrném kouření nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2. Proveďte kontrolu, když motor běží a olej má provozní teplotu.

  3. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Další postupy údržby jsou popsány v provozní příručce k motoru a provozní příručce k žací jednotce.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra. (Promažte je okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.)
 • Pokud používáte stroj za normálních podmínek, promažte všechny maznice ložisek a pouzder vždy po 50 hodinách provozu mazivem č. 2 na bázi lithia. Ložiska a pouzdra namažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na předepsaný interval.

  Umístění maznic a množství maziva je následující:

  • Spoj tvaru U hnacího hřídele čerpadla (3) (Obrázek 38)

   g003962
  • Válce zvedacích ramen žací jednotky (2 pro každé rameno) (Obrázek 39)

   g012150
  • Čepy zvedacích ramen (1 pro každé rameno) (Obrázek 39)

  • Nosný rám a čep žací jednotky (2 pro každou jednotku) (Obrázek 40)

   g003960
  • Otočný čep zvedacího ramene (1 pro každé rameno) (Obrázek 41)

   g004157
  • Spojovací tyč zadní nápravy (2) (Obrázek 42)

   g003987
  • Svislý čep nápravy (1) (Obrázek 43)

   g004169
  • Kulové klouby válce řízení (2) (Obrázek 44)

   g003966
  • Brzdový pedál (1) (Obrázek 45)

   g011615

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. (Pokud je ukazatel ucpání vzduchového filtru červený, proveďte údržbu dříve. V prašném nebo špinavém prostředí provádějte údržbu častěji.)
 • Přesvědčte se, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  Údržbu vzduchového filtru provádějte pouze tehdy, pokud je to vyžadováno podle servisního ukazatele (Obrázek 46). Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru při demontovaném filtru.

  Important: Kryt musí být správně usazen a utěsněn s pláštěm vzduchového filtru.

  1. Uvolněte západky upevňující kryt vzduchového filtru k plášti (Obrázek 46).

   g003968
  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (čistého a suchého vzduchu o tlaku 2,8 baru) nečistoty nahromaděné mezi vnější stranou filtru a nádobou. Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit skrze filtr do sacího úseku.

   Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do sání při demontovaném filtru.

  3. Vyjměte a vyměňte filtr (Obrázek 47).

   Čištění použité vložky není doporučováno vzhledem k možnému poškození média filtru. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. Nepoužívejte poškozenou vložku. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě. Netlačte na pružný střed filtru.

   g014629
  4. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu. Vyjměte z krytu gumový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  5. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně do polohy mezi 5. a 7. hodinou při pohledu směrem od konce.

  6. Zajistěte západky.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni, avšak před a po prvním spuštění motoru zkontrolujte hladinu oleje.

  Kapacita klikové skříně je přibližně 5,2 l včetně filtru.

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17,7 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Vytáhněte měrku, otřete ji a zasuňte zpátky (Obrázek 48).

   g003950
  4. Měrku vyjměte a zkontrolujte hladinu oleje na měrce.

   Note: Hladina oleje by měla sahat po značku horní meze.

  5. Je-li hladina oleje pod značkou horní meze, sejměte uzávěr plnicího otvoru (Obrázek 49) a doplňte olej, dokud jeho hladina nedosáhne značky horní meze na měrce.

   g004134

   Important: Nádrž nepřeplňujte. Hladina motorového oleje musí být mezi značkou horní a dolní meze na olejové měrce. Při přeplnění nebo nedostatečném naplnění motorovým olejem může dojít k poruše motoru.

  6. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru oleje a zavřete kapotu.

  Údržba motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Motorový olej a filtr vyměňte poprvé po prvních 50 hodinách provozu a poté vždy po 150 hodinách provozu.

  1. Vymontujte vypouštěcí zátku (Obrázek 50) a nechejte olej vytéci do vypouštěcí nádoby.

   g003970
  2. Jakmile olej přestane téci, namontujte vypouštěcí zátku.

  3. Demontujte olejový filtr (Obrázek 51).

   g003971
  4. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem.

  5. Do pouzdra filtru vložte náhradní olejový filtr. Otáčejte olejovým filtrem ve směru hodinových ručiček, až gumové těsnění dosedne do pouzdra; potom filtr dotáhněte o další ½ otáčky.

   Important: Filtr nadměrně neutahujte.

  6. Doplňte olej do klikové skříně; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

  Seřízení škrticí klapky

  1. Umístěte páku škrticí klapky dopředu přibližně 3 mm od předního okraje výřezu pro ovládací rameno.

  2. Povolte konektor kabelu škrticí klapky na kabelu škrticí klapky vedle páky čerpadla vstřikování (Obrázek 52).

   g007917
  3. Přidržte rameno páky čerpadla vstřikování u dorazu pro vysoké volnoběžné otáčky (Obrázek 52).

  4. Zatáhnutím za lanko škrticí klapky utáhněte spojku lanka škrticí klapky, abyste odstranili veškerý průvěs.

   Note: Po utažení se musí otočný bod na ramenu páky čerpadla vstřikování volně otáčet.

  5. Pokud během provozu nezůstává škrticí klapka na místě, zvyšte utahovací moment pojistné matice sloužící k nastavení třecího prvku páky škrticí klapky.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  Vypuštění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Palivovou nádrž vypusťte a vyčistěte, pokud je palivová soustava kontaminována, nebo má být stroj po delší dobu odstaven z provozu. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.
 • Palivové potrubí a spojky kontrolujte vždy po 400 hodinách provozu nebo jednou za rok podle toho, co nastane dříve. Zkontrolujte, zda nejsou spojky narušené, poškozené nebo uvolněné.

  Údržba odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu a jiné znečisťující látky z odlučovače.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
  1. Umístěte pod palivový filtr čistou nádobu (Obrázek 53).

  2. Povolte vypouštěcí zátku na spodní straně nádoby filtru.

   g007367
  3. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru.

  4. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu.

  5. Promažte těsnění na nádobě filtru čistým olejem.

  6. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté jí otočte o další ½ otáčky.

  7. Utáhněte vypouštěcí zátku na spodní straně nádoby filtru.

  Údržba síta sacího potrubí paliva

  Sací potrubí paliva, které se nachází uvnitř palivové nádrže, je vybaveno sítem, jež brání vniknutí nečistot do palivového systému. Podle potřeby sací potrubí vytáhněte a síto vyčistěte.

  Odvzdušnění vstřikovačů paliva

  Note: Tento postup používejte pouze tehdy, pokud jste palivový systém odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat, viz Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Povolte přípojku potrubí k sestavě trysky č. 1 a držáku (Obrázek 54).

   g003973
  2. Otočte klíčkem zapalování do ZAPNUTé polohy a sledujte průtok paliva kolem přípojky. Pokud je patrný souvislý průtok paliva, otočte klíčkem do VYPNUTé polohy.

  3. Přípojku potrubí bezpečně utáhněte.

  4. Opakujte kroky 1 až 3 u zbývajících trysek.

  Údržba elektrického systému

  Important: Před svařováním na stroji odpojte oba kabely od baterie, oba konektory kabelového svazku od elektronického řídicího modulu a připojovací konektor od alternátoru, aby nedošlo k poškození elektrické instalace.

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první připojte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyčistěte akumulátor a zkontrolujte jeho stav (nebo týdně, podle toho, co nastane dříve).
 • Zkontrolujte připojení kabelů akumulátoru.
 • Nebezpečí

  Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit vážné popáleniny.

  • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  Důležité upozornění

  Při nabíjení baterie vznikají plyny, které mohou explodovat.

  Nikdy v blízkosti baterie nekuřte a držte ji stranou od jisker a plamenů.

  Udržujte svorky a celou skříň akumulátoru v čistotě, neboť znečištěný akumulátor se pomalu vybíjí. Při čištění baterie omyjte celé pouzdro roztokem jedlé sody a vody. Opláchněte ji čistou vodou.

  Kontrola pojistek

  V elektrickém systému je 8 pojistek. Blok pojistek se nachází za přístupovým panelem ovládacího ramena (Obrázek 55).

  g003988
  decal117-0169

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Správný tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách je 0,83 až 1,03 bar.

  Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Udržujte pneumatiky dostatečně nahuštěné.

  Kontrola utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 N⋅m.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 N⋅m.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 94 až 122 N⋅m.
 • Matice kol utáhněte momentem 94 až 122 N⋅m po 1 až 4 hodinách provozu a pak znovu po 10 hodinách provozu. Následně je utáhněte vždy po 250 hodinách provozu.

  Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Matice kol udržujte utažené na správný utahovací moment.

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Stroj se při sešlápnutí pedálu ovládání pojezdu nesmí pohybovat pomalou rychlostí. Pokud se pohybuje, je nutné provést následující seřízení:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zastavte motor a spusťte žací jednotky na zem.

  2. Zvedněte přední část stroje tak, aby se přední kola nedotýkala země. Podepřete stroj hevery, aby nemohl spadnout.

   Note: U modelů s pohonem 4 kol musí být zvednuta i zadní kola.

  3. Na pravé straně hydrostatu povolte pojistnou matici vačky pro seřízení pohonu (Obrázek 57).

   g004147

   Důležité upozornění

   Motor musí běžet, aby bylo možné provést konečné seřízení vačky pro seřízení pohonu. Hrozí nebezpečí zranění osob.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k tlumiči výfuku, jiným horkým částem motoru ani rotujícím částem.

  4. Spusťte motor a otočte šestihranným koncem vačky jedním či druhým směrem, dokud se kola nepřestanou otáčet.

  5. Zajistěte seřízení utažením pojistné matice.

  6. Vypněte motor. Odstraňte hevery a spusťte stroj na zem.

  7. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a ověřte, zda nedochází k pomalému pohybu.

  Seřízení sbíhavosti zadních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
  1. Otočte volant tak, aby zadní kola směřovala přímo dopředu.

  2. Povolte pojistnou matici na obou koncích spojovací tyče (Obrázek 58).

   Note: Konec spojovací tyče s vnější drážkou má levotočivý závit.

   g004136
  3. Otočte spojovací tyčí pomocí výřezu pro klíč.

  4. Změřte vzdálenost zadních kol vpředu a vzadu ve výšce nápravy. Vzdálenost zadních kol vpředu musí být o 6 mm kratší než vzdálenost naměřená vzadu.

  5. Opakujte postup podle potřeby.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte chladicí soustavu.
 • V extrémně prašném a špinavém prostředí odstraňujte nečistoty z mřížky, chladiče oleje a přední strany chladiče denně nebo častěji. Postupujte podle pokynů v části Odstranění nečistot z chladicí soustavy v kapitole Údržba chladícího systému.

  Chladicí systém je naplněn roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Kontrolujte hladinu chladiva v expanzní nádrži na začátku každého dne před spuštěním motoru. Objem chladicí soustavy je přibližně 9,5 l.

  Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 59).

   Note: Hladina chladicí kapaliny musí být mezi značkami na boku nádrže.

   g003951
  2. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte systém.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Odstranění nečistot z chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte nečistoty z mřížky, chladičů oleje a chladiče (častěji při práci ve špinavém prostředí).
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicí soustavy.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
  1. Vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Pečlivě odstraňte všechny nečistoty z prostoru motoru.

  3. Odjistěte západku a vyklopte zadní mřížku (Obrázek 60).

   g004138
  4. Mřížku důkladně očistěte stlačeným vzduchem.

  5. Sklopením západek směrem dovnitř uvolněte chladič oleje (Obrázek 61).

   g003974
  6. Obě strany chladiče oleje a chladiče pečlivě očistěte (Obrázek 62) stlačeným vzduchem.

   g004137
  7. Sklopte chladič oleje zpět na místo a zajistěte západky.

  8. Zavřete mřížku a zajistěte západku.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovacích brzd

  Brzdy seřiďte, pokud je volný chod brzdového pedálu delší než 2,5 cm (Obrázek 63) nebo pokud je vyžadována větší brzdná síla. Volný pohyb je vzdálenost, kterou pedál urazí předtím, než ucítíte brzdný odpor.

  g026816

  Note: Pomocí vůle motoru kol zhoupněte bubny dozadu a dopředu a zkontrolujte, zda jsou volné, a to před seřízením i po seřízení.

  1. Chcete-li zkrátit volný pohyb brzdových pedálů, upněte brzdy povolením přední matice na konci brzdového lanka se závitem (Obrázek 64).

   g011616
  2. Utažením zadní matice posuňte kabel dozadu tak, aby brzdové pedály měly 0,63 až 1,27 cm volného pohybu (Obrázek 63) do okamžiku, než dojde k jejich zablokování.

  3. Utáhněte přední matice tak, abyste zajistili, že obě brzdová lanka aktivují brzdy současně.

   Note: Dbejte na to, aby se vedení kabelu během utahování neotáčelo.

  Seřízení západky parkovací brzdy

  Pokud nedojde k zajištění parkovací brzdy na západku, je nutné provést seřízení západky brzdy.

  1. Povolte 2 šrouby upevňující západku parkovací brzdy k rámu (Obrázek 65).

   g011617
  2. Sešlápněte pedál parkovací brzdy dopředu, až se zarážka brzdy zcela zachytí v západce brzdy (Obrázek 65).

  3. Zajistěte seřízení utažením 2 šroubů.

  4. Uvolněte parkovací brzdu sešlápnutím brzdového pedálu.

  5. Zkontrolujte seřízení a podle potřeby je upravte.

  Údržba řemenů

  Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru po prvním dnu provozu a poté každých 100 provozních hodin.

  Napnutí řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene alternátoru.
  1. Otevřete kapotu.

  2. Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru zatížením silou 10 kg uprostřed mezi alternátorem a řemenicemi klikového hřídele (Obrázek 66).

   g003976

   Řemen by se měl prohnout o 11 mm. Pokud prohnutí neodpovídá uvedené hodnotě, pokračujte krokem 3. Je-li správné, pokračujte v činnosti.

  3. Uvolněte šroub upevňující držák k motoru (Obrázek 66), šroub upevňující alternátor k držáku a otočný čep.

  4. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením vychylte alternátor.

  5. Jakmile dosáhnete správného napnutí, utažením šroubu alternátoru, šroubu držáku a otočného čepu zajistěte seřízenou polohu.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulické potrubí a hadic nejsou netěsnosti, zlomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Kontrola hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Kontrolu hladiny hydraulického oleje je nejlepší provádět, je-li olej studený. Stroj by měl být ve své přepravní poloze.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 67).

   g021215
  3. Vytáhněte uzávěr/měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  4. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny musí být v provozním rozsahu na měrce.

  5. Pokud je hladina nízká, doplňte odpovídající kapalinu tak, aby hladina dosahovala k horní značce.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  6. Vraťte uzávěr/měrku zpět na plnicí hrdlo.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: U stroje, který používá doporučenou náhradní kapalinu, je interval výměny kapaliny a filtru delší.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech níže uvedených materiálových vlastností do příslušného rozsahu a jsou v souladu s průmyslovými normami. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tuhnutí, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid“ je jediná syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné z hydraulické soustavy běžnou kapalinu důkladně vypláchnout. Olej je k dispozici od autorizovaného prodejce společnosti Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Objem hydraulické kapaliny

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud je kapalina znečištěná, obraťte se na autorizovaného prodejce Toro a požádejte o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má ve srovnání s čistou kapalinou mléčnou nebo černou barvu.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Zvedněte kapotu.

  3. Umístěte velkou výpustnou nádobu pod spojku upevněnou k nádrži hydraulické kapaliny (Obrázek 68).

   g004139
  4. Odpojte hadici od spodní části nádrže a nechte hydraulickou kapalinu vytéci do výpustné nádoby.

  5. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, připojte hadici.

  6. Nádrž naplňte specifikovanou kapalinou podle pokynů v části Specifikace hydraulické kapalinyObjem hydraulické kapaliny.

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  7. Namontujte uzávěr nádrže.

  8. Nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulického systému, aby se systém naplnil hydraulickou kapalinou.

  9. Zkontrolujte možné netěsnosti.

  10. Vypněte motor.

  11. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a doplňte ji v dostatečném množství tak, aby hladina dosahovala ke značce plného stavu na měrce.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  Výměna hydraulických filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulické filtry.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulické filtry.
 • Hydraulická soustava je vybavena ukazatelem servisního intervalu (Obrázek 69). Když motor pracuje při provozní teplotě, zkontrolujte ukazatel; měl by být v zeleném pásmu. Pokud je ukazatel v červeném pásmu, vyměňte hydraulické filtry.

  g004132

  Important: Použití jiných filtrů může vyústit v ukončení platnosti záruky na některé součásti.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Očistěte okolí místa montáže filtru a umístěte výpustnou nádobu pod filtr (Obrázek 70) a (Obrázek 71).

   g003980
   g004150
  3. Vyjměte filtr.

  4. Namažte těsnění na novém filtru hydraulickou kapalinou.

  5. Montážní oblast filtru musí být čistá.

  6. Rukou nasaďte filtr tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté jej otočte o další ½ otáčky.

  7. Opakujte postup u druhého filtru.

  8. Spusťte motor a nechejte ho běžet přibližně dvě minuty, aby se ze systému odstranil vzduch.

  9. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

  Použití zkušebních otvorů hydraulického systému

  Testovací otvory hydraulické soustavy slouží k testování tlaku v hydraulických okruzích. Požádejte o pomoc místního distributora Toro.

  Testovací otvory na předních hydraulických hadicích (Obrázek 72) pomáhají při řešení potíží s hnací jednotkou.

  g031993

  Testovací otvory na rozvodném bloku sekání (Obrázek 73) pomáhají při řešení potíží v okruhu sekání.

  g021221

  Testovací otvory na rozvodném bloku zvedání (Obrázek 74) pomáhají při řešení potíží v okruhu zvedání.

  g003983

  Údržba systému žacích jednotek

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  • Opotřebený nebo poškozený žací nebo plochý nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka vymrštit na obsluhu nebo přihlížející osoby, a způsobit jim tak vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k nadměrnému opotřebení či poškození žacích jednotek.

  • Při kontrole žacích jednotek buďte opatrní. Před prováděním servisních prací vřeten a plochých nožů je zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Vřetena a ploché nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s větším počtem žacích jednotek buďte při otáčení vřetena opatrní – může způsobit otáčení vřeten v dalších žacích jednotkách.

  Kontrola kontaktu vřetena a plochého nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte kontakt vřetena a plochého nože.
 • Zkontrolujte styk vřetena s plochým nožem bez ohledu na to, zda byla kvalita sečení předtím přijatelná. K lehkému kontaktu musí docházet po celé délce vřetena a plochého nože (podrobné informace jsou uvedeny v části Seřízení plochého nože k vřetenu v provozní příručce k žací jednotce).

  Přelapování žacích jednotek

  Důležité upozornění

  Při styku s vřeteny nebo jinými pohyblivými díly může dojít ke zranění osob.

  • Nepřibližujte prsty, ruce ani oděv k vřetenům ani jiným pohyblivým dílům.

  • Při běžícím motoru se nikdy nesnažte otáčet vřetena rukou nebo nohou.

  Note: Při přelapování pracují všechny přední jednotky současně; rovněž zadní jednotky pracují současně.

  1. Zastavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a přepněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy.

  2. Odjistěte a zvedněte sedadlo, čímž získáte přístup k páčkám pro přelapování (Obrázek 75).

  3. Proveďte první seřízení vřetena a plochého nože vhodné pro přelapování u všech žacích jednotek, u nichž budete přelapování provádět; postupujte podle pokynů v provozní příručce k žací jednotce.

  4. Nastartujte motor a nechte jej běžet nízkými volnoběžnými otáčkami.

   Nebezpečí

   Změna otáček motoru během přelapování může způsobit zastavení vřeten.

   • Během přelapování nikdy neměňte otáčky motoru.

   • Přelapování provádějte pouze při volnoběžných otáčkách motoru.

  5. Zvolte přední, zadní nebo obě páčky pro přelapování a určete jednotky, které budou přelapovány (Obrázek 75).

   Nebezpečí

   Aby nedošlo ke zranění, vzdalte se od žacích jednotek, než budete pokračovat.

  6. Když je páka sekání/přepravy v poloze pro SEKáNí, přepněte spínač zapnutí/vypnutí do ZAPNUTé polohy. Přesunutím páčky spuštění/zvedání dopředu zahajte přelapování zvolených vřeten.

  7. Naneste brusnou směs kartáčem s dlouhou rukojetí. Nikdy nepoužívejte kartáč s krátkou rukojetí.

  8. Pokud se vřetena během přelapování zastaví nebo se pohybují přerušovaně, vyberte vyšší nastavení otáček vřeten, dokud se otáčky nestabilizují; poté obnovte otáčky vřeten do požadovaného nastavení.

  9. Chcete-li provést seřízení žacích jednotek během přelapování, vypněte vřetena přesunutím ovládací páky spuštění/zvednutí dozadu, přepněte spínač zapnutí/vypnutí do VYPNUTé polohy a vypněte motor. Po dokončení seřízení zopakujte kroky 4 až 8.

   g021209
  10. Zopakujte postup u všech žacích jednotek, které chcete přelapovat.

  11. Po dokončení vraťte páčky přelapování do polohy pro SEKáNí, sklopte sedadlo a omyjte veškerou brusnou hmotu ze žacích jednotek. Seřiďte vřeteno žací jednotky a plochý nůž podle potřeby. Upravte otáčky vřetena žací jednotky na požadované nastavení pro sekání.

   Important: Pokud není spínač přelapování přepnutý do VYPNUTé polohy po provedení přelapování, žací jednotky se nezvednou nebo nebudou fungovat správně.

   Note: Chcete-li dosáhnout dokonalejšího ostří, přejeďte po přelapování brouskem přes přední stranu plochého nože. Odstraníte tak otřepy a nerovnosti, které mohly na ostří vzniknout.

  Čištění

  Mytí stroje

  Stroj myjte podle potřeby pouze s použitím vody nebo mírného čisticího prostředku. Při mytí stroje můžete používat hadr.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. Vysokotlaké čisticí zařízení může poškodit elektroinstalaci stroje, uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu maziva z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, motoru a akumulátoru.

  Important: Stroj nemyjte při spuštěném motoru. Pokud byste stroj myli se spuštěným motorem, mohlo by dojít k poškození jeho vnitřních součástí.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vyjměte klíč (dle výbavy) a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava hnací jednotky

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací jednotky a motor.

  3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a případně je utáhněte.

  5. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  7. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů; viz Bezpečnost při práci s elektrickým systémemID000-448-328:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a nasaďte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.

  3. Doplňte do motoru specifikovaný motorový olej.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  6. Propláchněte palivovou nádrž čerstvým čistým palivem.

  7. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  8. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  9. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  10. Zkontrolujte ochranu proti mrazu a doplňte nemrznoucí roztok vody a etylenglykolu v poměru 50/50 podle očekávané minimální teploty v dané oblasti.