Indledning

Denne maskine er en plæneklipper med plejlskærekniv, der er beregnet til at blive brugt af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.toro.com/en-gb for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g329968

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med ISO 4254-12 og ISO 12100.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal120-0625
decal93-9084
decal120-6604
decal121-3887
decal121-3884
decal127-0392
decal111-3562
decal111-3567
decal93-6686
decal106-6754
decal111-9648
decal106-6755
decal119-4988
decal134-1827
decal40-13-010
decal134-1828
decal134-1829
decal134-2883
decal134-4281
decal134-4539
decal134-5112
decal134-5122
decal134-4280

Opsætning

Opbevar al dokumentation et sikkert sted med henblik på fremtidig brug.

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Produktoversigt

g034621

Kontrolpanelets komponenter

g287057

Tændingskontakt

Brug nøglekontakten til at styre motoren og strømmen til visse elektriske komponenter.

g290335

Drevkontakt til klippeenhed

Brug klippeenheds drevkontakten til at aktivere eller slukke klippeenhederne (Figur 4).

Note: Sæt altid klippeenhedens drevkontakt i positionen OFF (fra), når maskinen køres mellem arbejdsområder.

Løftereguleringskontakter

Anvend løftereguleringskontakterne til at hæve og sænke klippeenhederne (Figur 4).

Kontakt til motorhastighed

Brug kontakten til motorhastighed til at styre motorens hastighed.

Kontakten til motorhastighed (Figur 4) har 2 tilstande til ændring af motorhastigheden.

Tryk kort på kontakten for at ændre motorhastigheden i intervaller på 100 o/min.

Tryk kontakten fremad, og fasthold den for at ændre motortilstanden til HøJ TOMGANG.

Tryk kontakten baglæns, og fasthold den for at ændre motortilstanden til LAV TOMGANG.

Parkeringsbremsekontakt

Advarsel

Parkeringsbremsen påvirker kun forhjulene og forhindrer muligvis ikke maskinen i at rulle ned ad bakke. Maskinen kan bevæge sig utilsigtet.

Parker ikke maskinen på en skråning.

g289697
 • For at aktivere parkeringsbremsen skal du skubbe den lille låseknap øverst på kontakten tilbage og trykke kontakten fremad (Figur 6).

  Note: Parkeringsbremseikonet vises i infocenteret.

 • Hvis du vil deaktivere parkeringsbremsen, skal du trykke kontakten tilbage.

Driftsbremse

Den hydrauliske transmission giver maskinen driftsbremseeffekt. Når du slipper pedalerne til kørsel fremad/tilbage eller reducerer motorhastigheden, yder transmissionen en driftsbremseeffekt, hvilket sænker kørselshastigheden eller standser maskinen. Skub transmissionspedalen til den positionen NEUTRAL for at øge bremseeffekten. Kun forhjulene yder driftsbremseeffekt.

Fare

Driftsbremsen forhindrer ikke maskinen i at rulle, når den er parkeret. Maskinen kan bevæge sig utilsigtet.

Aktiver parkeringsbremsen, når du parkerer maskinen.

Nødbremse

Hvis driftsbremsen er beskadiget eller ineffektiv, skal du slukke motoren, aktivere parkeringsbremsen, tage nøglen ud og få maskinen repareret.

Traktionspedaler

Fremadgående kørsel: Tryk på pedalen til fremadgående kørsel for at køre maskinen fremad og øge kørselshastigheden. Slip pedalen for at reducere kørselshastigheden (Figur 7).

Kørsel i bakgear: Tryk på pedalen til kørsel i bakgear for at bakke maskinen og øge kørselshastigheden. Slip pedalen for at reducere kørselshastigheden (Figur 7).

Stop (Neutral): Brug en af følgende procedurer for at stoppe maskinen:

 • Let foden fra traktionspedalen, og lad denne vende tilbage til den neutrale position. Maskinen bremser dynamisk og stopper jævnt.

 • Tryk kortvarigt på bakpedalen, eller hold den kortvarigt nede. Dette stopper maskinen hurtigere end dynamisk opbremsning.

g014420

Justerbar ratstamme

Juster kun rattet og ratstammen, når maskinen er parkeret på et plant underlag.

 1. Tryk fodpedalen ned for at vippe rattet.

 2. Flyt rattet til den mest behagelige position, og slip pedalen (Figur 8).

g014549

Førersædets betjeningsanordninger

Frem-/tilbagejustering af sædets position

Flyt håndtaget opad for at justere sædets position fremad/tilbage. Slip grebet for at låse sædet på plads (Figur 9).

g327323

Justering i forhold til førerens vægt

Drej håndtaget med uret for at øge affjedringsstivheden og mod uret for at mindske stivheden. Skiven angiver, hvornår sædets affjedring er justeret til førerens vægt (kg). Se Figur 10.

g327325

Højdejustering

For at justere sædehøjden trinvist skal du løfte sædet manuelt. For at sænke sædet skal du løfte sædet over dets højeste indstilling og derefter lade det falde til den laveste indstilling. Løft derpå sædet til den ønskede højde om nødvendigt (Figur 11).

g327324

Justering af ryglæn

Træk håndtaget udad for at justere vinklen på sædets ryglæn. Slip håndtaget for at låse sædets ryglæn på plads (Figur 12).

g327326

Brændstofmåler

Brændstofmåleren viser mængden af brændstof i tanken (Figur 13).

g295232

Transportlåse

Forreste klippeenheds armlåse

Hæv klippeenhederne til TRANSPORTPOSITIONEN, og fastgør armlåsestifterne i låsene med bøjlerne (Figur 14).

g327358

Bageste klippeenheds armlås

Hæv klippeenhederne til TRANSPORTPOSITIONEN, løft låsearmen til den bageste klippeenheds arm, og anbring armen indvendigt (Figur 15).

g327359

Brug af InfoCenters LCD-display

InfoCenters LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 16). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre knap, menuadgangs-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at gå ind på infocenterets menuer. Brug den til at afslutte en menu, der i øjeblikket er i brug.

 • Midterste knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Beskrivelser af InfoCenter-ikoner

SERVICE DUEAngiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres
GraphicTimer tilbage indtil service
GraphicNulstil driftstimer. Graphic
GraphicStatus for motorhastigheden (o/min) – InfoCenter vises på andre sprog end engelsk
GraphicStatus for motorhastigheden (o/min) – InfoCenter vises på engelsk
GraphicInfo-ikon
GraphicStationær regenerering på påkrævet.
GraphicLuftindtagsforvarmeren er aktiv.
GraphicOperatøren skal sidde på sædet.
GraphicParkeringsbremsen er aktiveret.
GraphicNeutral
GraphicKølevæskens temperatur (°C eller °F)
GraphicTemperatur (varm)
GraphicIkke tilladt
GraphicStart motoren.
GraphicKraftudtaget er indkoblet.
GraphicSluk derefter motoren.
GraphicMotor
GraphicTændingskontakt
GraphicKlippeenhederne sænkes
GraphicKlippeenhederne hæves
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicDårlig eller mislykkedes
GraphicMidtfor
GraphicHøjre
GraphicVenstre
GraphicPære
GraphicTEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet
GraphicKontakt
GraphicOperatøren skal slippe kontakten
GraphicOperatøren skal skifte til den tilstand, der er angivet
Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor.
GraphicOperatøren skal sætte maskinen i frigear
GraphicMotorstart nægtes
GraphicStandsning af motor
GraphicMotorkølevæske for varm
GraphicMeddelelse om askeophobning i DPF. Se Serviceeftersyn af dieselpartikelfilteret (DPF) i afsnittet Vedligeholdelse for at få flere oplysninger
GraphicAnmodning om nulstillings-/standbyregenerering
Anmodning om parkeret regenerering eller genopretningsregenerering
GraphicEn parkeret regenerering eller genopretningsregenerering er i gang.
GraphicHøj udstødningstemperatur
GraphicFejlfunktion i NOx-kontroldiagnose. Kør maskinen tilbage til værkstedet, og kontakt din autoriserede Toro-forhandler (softwareversion U og senere).
GraphicKraftudtaget er deaktiveret.
GraphicSid ned, eller aktiver parkeringsbremsen.
Graphic

Angiver, at begrænset løft i bakgear er aktiv.

Graphic Der er kun adgang med PIN-kode

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Herefter vises hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu

Menuelement

Beskrivelse

Faults (fejl)

Indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for at få flere oplysninger om menuen Faults og oplysningerne indeholdt deri.

Diagnostics

Viser maskinens forskellige aktuelle tilstande. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt fortæller dig, hvilke af maskinens betjeningsanordninger der er slået til, og hvilke der er slået fra.

Service

Indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, tællere og andre lignende tal.

Indstillinger

Giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.

Om

Viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.

Service

Menuelement

Beskrivelse

Hours

Viser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og forfalden service

Counts (optællinger)

Viser de adskillige optællinger, som maskinen har gennemgået

DPF Regeneration (DPF-regenerering)

Dieselpartikelfilterregenerering og DPF-undermenuer

Backlap (baglapning)

Bruges til at slå baglapning til eller fra

Inhibit Regen (blokering af regenerering)

Bruges til at kontrollere nulstil-regenerering

Parked Regen (parkeret regenerering)

Bruges til at starte en parkeret regenerering

Last Regen (seneste regenerering)

Viser antal timer siden sidste nulstil-, parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

Recover Regen (genopretningsregenerering)

Bruges til at starte en genopretningsregenerering

Settings

Menuelement

Beskrivelse

Units

Styrer de enheder, der anvendes på InfoCenter (britiske eller metriske)

Language

Styrer sprogene, der anvendes på infocenteret*

LCD Backlight

Styrer LCD-displayets lysstyrke

LCD Contrast

Styrer LCD-displayets kontrast

Protected MenusGraphic

Gør det muligt for en autoriseret person med den korrekte PIN-kode at få adgang til beskyttede menuer

Protect Settings Graphic (Beskyt indstillinger)

Gør det muligt at ændre indstillingerne i de beskyttede indstillinger

Limited Lift Reverse (Begrænset løft i bakgear)

Aktiverer eller deaktiverer begrænset løft i bakgear

Slope Sensor InstalledGraphic (hældningssensor monteret)

Angiver, at der er registreret en hældningssensor i maskinen.

Turnaround (Vending)

Aktiverer eller deaktiverer vending for klippeenheder

Graphic Kan kun tilgås med PIN-kode

Om

Menuelement

Beskrivelse

Model

Viser maskinens modelnummer

SN

Viser maskinens serienummer

Hovedstyreenhedens version

Viser softwareversionen for hovedstyreenheden

Infocenterets versionGraphic

Viser softwareversionen for infocenteret

CAN-busGraphic

Viser status for maskinens kommunikationsbus

Graphic Kan kun tilgås med PIN-kode

Diagnostik

Menuelement

Beskrivelse

Engine Run

Se servicevejledningen eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om menuen Engine Run (motorkørsel) og oplysningerne i den.

Hæv skjolde

Sænk skjolde

Kraftudtag

Traktion

Beskyttede menuer

Der er indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen Indstillinger i infocenteret. Brug den beskyttede menu (Protected Menu) for at låse disse indstillinger.

Note: På leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din autoriserede Toro-forhandler.

Adgang til beskyttede menuer

Note: Din maskines fabriksindstillede PIN-kode er enten 0000 eller 1234.Hvis du har ændret pinkoden og glemt den, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

 1. Brug den midterste knap på HOVEDMENUEN til at rulle ned til menuen INDSTILLINGER, og tryk på den højre knap (Figur 17).

  g028523
 2. Brug den midterste knap i menuen INDSTILLINGER til at rulle ned til den BESKYTTEDE MENU, og tryk på den højre knap (Figur 18A).

  g338379
 3. Indtast PIN-koden ved at trykke på den midterste knap, indtil det første tal vises, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til næste tal (Figur 18B og Figur 18C). Gentag dette trin, indtil det sidste tal er indtastet, og tryk på den højre knap en gang til.

 4. Tryk på den midterste knap for at indtaste PIN-koden (Figur 18D).

  Vent, indtil infocenterets røde indikatorlys lyser.

  Note: Hvis infocenteret accepterer PIN-koden, og den beskyttede menu låses op, vises ordet "PIN" i øverste højre hjørne af skærmen.

Note: Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til) for at låse den beskyttede menu.

Du kan se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu. Åbn den beskyttede menu, og rul ned til funktionen Protect Settings (Beskyt indstillinger). Brug den højre knap til at ændre indstillingen. Når Protect Settings indstilles til OFF (fra), kan du se og ændre indstillingerne i den beskyttede menu uden at indtaste PIN-koden. Når Protect Settings indstilles til ON (til), skjules de beskyttede funktioner, og der skal indtastes PIN-kode for at ændre indstillingen i den beskyttede menu. Når du har indstillet PIN-koden, skal tændingskontakten drejes til OFF (fra) og tilbage til positionen ON (til) for at aktivere og gemme denne funktion.

Visning og ændring af menuen til beskyttelse af indstillinger

Rul ned til Protect Settings (Beskyt indstillinger) i Protected Menu, og udfør ét af følgende:

 • For at få vist og ændre indstillingerne uden at indtaste en PIN-kode skal du bruge den højre knap til at ændre Protect Settings til OFF (fra).

 • For at få vist og ændre indstillingerne med en PIN-kode skal du bruge venstre knap til at ændre Protect Settings (Beskyt indstillinger) til ON (til), indstille PIN-koden og dreje nøglen i tændingen til positionen OFF (fra) og derefter til positionen ON (til).

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

SpecifikationLT-F3000
Transportbredde157,5 cm
Klippebredde76 cm til 212 cm
Klippehøjde20 mm til 75 mm
Længde300 cm
Højde168 cm med styrtbøjlen slået ned
216 cm med styrtbøjlen slået op
209 cm med førerhus
Vægt(uden brændstof eller tilbehør)1.436 kg med styrtbøjle
1.636 kg med førerhus
MotorYanmar 3TNV86CT 32,4 kw (43,4 hk) ved 3.000 o/min
Brændstoftankens kapacitet60 l
Transporthastighed25 km/t
Klippehastighed11 km/t
Hydrauliksystemets kapacitet32 l
Motorhastighed3000 omdr./min.
Rotorhastighed3000 omdr./min.

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.toro.com/en-gb for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

Opfyldning af brændstoftanken

Brændstoftankens kapacitet

60 l

Brændstofspecifikation

Important: Brug kun dieselbrændstof med ultralavt svovlindhold. Brændstof med et højere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfører driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af følgende advarsler kan beskadige motoren.

 • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrændstof.

 • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrændstoffet.

 • Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede beholdere.

 • Brug ikke brændstofadditiver.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller højere

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Brændstoftabel

DieselbrændstofspecifikationSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternational
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller biodieselbrændstoffer.

 • Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er frisk.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.

Note: Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

Biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

Specifikation for biodieselbrændstof: AASTM D6751 eller EN 14214

Specifikationen for blandet brændstof: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

Træf følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

Påfyldning af brændstof

 1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

 2. Rengør området omkring tankdækslet med en ren klud.

 3. Fjern dækslet fra brændstoftanken (Figur 19).

  g290356
 4. Fyld tanken op til 25 mm under bunden af påfyldningsstudsen.

 5. Sæt tankdækslet på, og stram det, når tanken er fyldt op.

  Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

Kontrol af funktionen for traktionspedalen for fremadkørsel/bakning

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller funktionen for traktionspedalen for fremadkørsel/bakning.
 • Betjen traktionspedalerne til fremadkørsel og bakning gennem hele leddelingsområdet, når der er slukket for motoren, og sørg for, at mekanismen vender frit tilbage til positonen NEUTRAL.

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakterne:dødemandsfunktion, klippeenhedsdrevets sikkerhedskontakt, parkeringsbremsens sikkerhedskontakt og sikkerhedskontakten for transmission til neutral.
 • Kontrol af dødemandssædekontakt

  1. Tag plads i førersædet, og start motoren.

  2. Sænk klippeenhederne ned på jorden.

  3. Indstil klippeenhedens drevkontakt til klippepositionen.

  4. Rejs dig fra førersædet, og kontroller, at klippeenhederne standser efter en indledende forsinkelse på 0,5-1 sekund.

  Kontrol af klippeenhedsdrevets sikkerhedskontakt

  1. Sluk motoren.

  2. Flyt klippeenhedens drevkontakt til positionen OFF (fra), og drej tændingsnøglen til forvarmningspositionen Graphic. Kraftudtagsikonet Graphic bør ikke vises i InfoCenter.

  3. Indstil klippeenhedens drevkontakt til klippepositionen. Kraftudtagsikonet Graphic vises, men motoren bør ikke starte, når du drejer tændingsnøglen til positionen STARTGraphic.

  Kontrol af parkeringsbremsens sikkerhedskontakt

  1. Sluk derefter motoren.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Drej tændingsnøglen til forvarmningspositionen Graphic. Parkeringsbremsekontakten lyser op, og parkeringsbremseikonet Graphic vises i InfoCenter.

  4. Deaktiver parkeringsbremsen. Parkeringsbremselyset og -ikonet slukkes. Motoren bør ikke starte, når du drejer tændingsnøglen til positionen STARTGraphic.

  5. Aktiver parkeringsbremsen, tag plads i førersædet, og start motoren.

  6. Deaktiver parkeringsbremsen.

  7. Rejs dig fra førersædet, og kontroller, at motoren slukkes.

  Kontrol af sikkerhedskontakt for transmission til neutral

  Important: Vær yderst opmærksom på at sørge for, at området omkring maskinen er ryddet, før du kontrollerer, at motoren ikke starter under kontrol af sikkerhedskontakten for transmission til neutral.

  1. Sluk derefter motoren.

  2. Fjern foden fra pedalerne til kørsel fremad/tilbage.

  3. Drej tændingsnøglen til forvarmningspositionen Graphic. Ikonet for transmission til neutral Graphicvises i InfoCenter.

  4. Tryk let ned pedalerne til fremadkørsel og bakning for at kontrollere, at ikonet for transmission til neutral ikke vises i InfoCenter.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl klippeenheden/-erne, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift alle beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Maskiner med en sammenklappelig styrtbøjle

  • Brug altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede position.

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning. Hold en sammenklappelig styrtbøjle i den hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen, når du anvender maskinen med styrtbøjlen i hævet position.

  • En sammenklappelig styrtbøjle må kun sænkes midlertidigt, når det er nødvendigt. Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er foldet ned.

  • Husk, at styrtbøjlen ikke beskytter dig, når den er foldet ned.

  • Undersøg det område, du skal klippe, og fold aldrig styrtbøjlen ned i områder, hvor der er skråninger, bratte afsatser eller vand.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

   • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

   • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

   • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

   • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion.

   • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

   • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

   • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  Dødemandsgrebene

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Important: Betjen ikke maskinen, hvis dødemandsgrebene er beskadigede eller slidte. Udskift altid beskadigede eller slidte dele, og kontroller, at dødemandsgrebene fungerer korrekt, før maskinen betjenes.

  Sikkerhedslås for start af motoren

  Du kan kun starte motoren, når pedalen til fremadkørsel/bakning er i positionen NEUTRAL, klippeenhedens drevkontakt er i positionen OFF (fra), og parkeringsbremsen er aktiveret.

  Note: Du kan kun starte motoren, når klippeenhedens drevkontakt er i positionen OFF (fra).

  Sikkerhedslås for motorens kørsel

  Når du starter motoren, skal du sidde på førersædet, mens parkeringsbremsen er deaktiveret, for at køre motoren.

  Motoren slukkes, hvis du forlader førersædet uden først at aktivere parkeringsbremsen.

  Sikkerhedskontakt til klippeenhedens drev

  Du skal sidde i førersædet for at betjene klippeenhederne. Hvis du rejser dig fra sædet i mere end et sekund, aktiveres en kontakt, som deaktiverer klippeenhedernes drev.

  Hvis du vil nulstille klippeenhederne, skal du sætte dig på sædet, flytte klippeenhedens drevkontakt til positionen OFF (fra) og derefter flytte kontakten til positionen ON (til).

  Note: Hvis du rejser dig kortvarigt fra sædet under normalt arbejde, påvirkes klippeenhedens drev ikke.

  Justering af styrtbøjlen

  Advarsel

  Undgå personskade eller dødsfald pga. væltning: Hold styrtbøjlen i den hævede låste position, og brug sikkerhedsselen.

  Sørg for, at sædet er forsvarligt fastgjort med sædelåsen.

  Advarsel

  Du er ikke beskyttet af styrtbøjlen, når styrtbøjlen er i sænket position.

  • Betjen ikke maskinen i ujævnt terræn eller på en bakkeskråning, mens styrtbøjlen er i sænket position.

  • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt.

  • Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

  • Kør langsomt og forsigtigt.

  • Hæv styrtbøjlen, lige så snart der er plads til, at den kan hæves.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

  Important: Spænd altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i den hævede og låste position. Spænd ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er i sænket position.

  Sænkning af styrtbøjlen

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern låseclipsene fra styrtbøjlestifterne i aksebeslagene på det nedre styrtbøjlestel (Figur 20).

   g290634
  3. Mens du understøtter den øvre styrtbøjles vægt, skal du fjerne styrtbøjlestifterne fra aksebeslagene (Figur 20).

  4. Sænk forsigtigt den øvre styrtbøjle, indtil den hviler på det nedre styrtbøjlestels stoppunkter.

  5. Indsæt styrtbøjlestifterne i de nederste huller i aksebeslagene (Figur 21).

   g290636
  6. Fastgør styrtbøjlestifterne i aksebeslagene med låseclipsene.

  Hævning af styrtbøjlen

  1. Fjern låseclipsene, der fastgør styrtbøjlestifterne i aksebeslagene på det nedre styrtbøjlestel.

  2. Fjern styrtbøjlestifterne fra aksebeslagene (Figur 22).

   g290636
  3. Hæv den øvre styrtbøjle, indtil hullerne i styrtbøjlen flugter med aksebeslagene (Figur 23).

   g290635
  4. Sæt styrtbøjlestifterne gennem de øverste huller i aksebeslagene og den øvre styrtbøjle (Figur 23).

  5. Fastgør styrtbøjlestifterne i aksebeslagene med låseclipsene (Figur 23).

  Start af motoren

  Important: Hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren er standset, fordi den er løbet tør for brændstof, eller hvis du har udført vedligeholdelse af brændstofsystemet, skal du udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren. SeSpædning af brændstofsystemet.

  Important: Denne maskines motor er udstyret med en startspærre. Se Dødemandsgrebene.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, og sørg for, at klippeenhedens drevkontakt er i positionen OFF (fra).

  2. Drej nøglen til positionen INDTAGSFORVARMER-/KøREPOSITION.

   Note: Ikonet for forvarmningsindikatoren Graphic vises i InfoCenter. Vent, indtil ikonet for forvarmningsindikatoren ikke vises mere.

   g290335
  3. Drej nøglen til startpositionen.

   Slip nøglen til indtagsforvarmer-/kørepositionen, når motoren starter.

   Important: Tørn motoren i højst 15 sekunder.

  4. Lad motoren køre i lav tomgangshastighed, indtil den er varmet op.

  Sluk for motoren

  Important: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Herved får turboladeren tid til at køle af, før motoren slukkes. Hvis motoren ikke køres i tomgang, kan turboladeren blive beskadiget.

  1. Flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, deaktiver klippeenhedens drevkontakt, aktiver parkeringsbremsen, og sænk klippeenhederne.

  2. Tryk på motorhastighedskontakten, indtil motorhastigheden er ved lav tomgang.

  3. Lad motoren køre i mindst 5 minutter.

  4. Drej nøglen til slukningspositionen (stoppositionen) (Figur 25).

   g290335
  5. Tag nøglen ud, inden du forlader førersædet.

  Generelle oplysninger om plejlklippeenhed

  Det er vigtigt at holde plejlenhedens skæreknive skarpe og i god stand for at sikre god klippeydelse, minimalt strømforbrug og en klipning af god kvalitet.

  Plejlhovedet er en fin klippeplejl og bør kun bruges til græspleje. Det anbefales, at højst 1/3 af den samlede græslængde fjernes under klipning.

  Skraberkablerne er monteret for at fjerne snavs fra rullen. I tørt vejr er disse muligvis ikke nødvendige, og man anbefales at fjerne dem. I fugtigt vejr skal man sørge for, at skraberkablerne ikke bliver tilstoppet af snavs.

  Klippeenheden flyder og kan dreje sidelæns for at følge underlagets konturer.

  Klippeenhederne er beregnet til at blive betjent ved fuld motoromdrejning. Den fremadgående hastighed skal justeres afhængigt af græsforholdene og for ikke at overbelaste motorkraftenhederne eller hovederne. Jo lavere den fremadgående hastighed er, jo bedre er klippekvaliteten efter klipning.

  Justering af klippehøjden

  Note: Klippehøjden måles af den bageste rulles. Slidte skæreknive, slidte drejetapper på klippeenheden, bøjede/beskadigede klippeenhedstapper og bøjede/beskadigede arme kan påvirke klippehøjdeindstillingen.

  1. Drej justermøtriksamlingen i begge ender med uret for at mindske klippehøjden eller mod uret for at øge klippehøjden (Figur 26).

   g330034

   Important: Forsøg ikke at åbne møtriksamlingerne.

  2. Sørg for, at alle klippeenheder er indstillet til samme klippehøjde ved at referere til indikatorringene (Figur 27).

   g034596

   Note: Se Figur 28 for klippehøjdeindstillingerne.

   g034925

  Styring af de individuelle klippeenheders position

  Brug de 3 løftereguleringskontakter til at hæve eller sænke klippeenhederne hver for sig.

  Sænkning af klippeenheden

  1. Tryk klippeenhedens drevkontakt til klippepositionen.

  2. Tryk løftereguleringskontakten fremad, og slip den.

   Note: Klippeenheden indkobles, når den er ca. 150 mm over jorden. Klippeenheden er indstillet til at "flyde" og følger underlagets konturer.

   Note: Løftereguleringskontakten vender automatisk tilbage til den positionen (NEUTRAL), når du slipper den.

   g287651

  Hævning af klippeenheden

  1. Træk i løftereguleringskontakten, og fasthold den.

  2. Slip løftereguleringskontakterne, når klippeenhederne har nået den ønskede højde.

  Note: Løftereguleringskontakterne vender automatisk tilbage til positionen (NEUTRAL), når du slipper dem, og klippeenhedsarmene låses hydraulisk på plads.

  Klippeenhedens begrænsede løfteposition

  Begrænsning af klippeenhedens løft under fremadrettet kørsel

  Note: Funktionen for begrænset løft under fremadrettet kørsel er aktiveret som standard.

  • Når du kører fremad, skal du kortvarigt trække i løftereguleringskontakten/-erne.

   Note: Klippeenheden/-erne deaktiveres og hæves ca. 150 mm over jorden.

  • Funktionen for begrænset løft deaktiveres, når klippeenheden sænkes og kører.

  Begrænsning af klippeenhedens løft under kørsel i bakgear

  Note: Du skal aktivere funktionen for begrænset løft i InfoCenter for automatisk at løfte klippeenhederne, når du bakker.

  • Når funktionen til begrænset løft er aktiveret, medfører kørsel i bakgear, at alle klippeenheder hæves til den begrænsede løfteposition.

   Note: Klippeenheden/-erne hæves ca. 150 mm over jorden.

   Important: Klippeenhederne fortsætter med at køre, når der anvendes begrænset løft under bakning af maskinen.

  • Når maskinen føres fremad igen, sænkes klippeenheden til flydepositionen.

  Brug af klippeenhedens ekspeditionstidsfunktion

  Note: Du skal aktivere ekspeditionstidsfunktionen for den midterste løftereguleringskontakt i indstillingsmenuen i InfoCenter.

  • Træk kortvarigt i løftereguleringskontakten til den midterste klippeenhed for at hæve alle klippeenheder til den begrænsede løfteposition.

  • Tryk et øjeblik på løftereguleringskontakten for den midterste klippeenhed for at sænke alle klippeenheder til flydepositionen.

  Justering af klippeenhedens automatisk begrænsede løft

  Note: Funktionen til automatisk begrænset løft aktiveres i indstillingsmenuen i InfoCenter.

  • Manuel begrænset løft styres via de 3 løftereguleringskontakter og er altid til rådighed, uanset indstillingen for automatisk begrænset løft i InfoCenter.

  • Når klippeenhedens automatisk begrænsede løft er aktiveret, medfører kørsel af maskinen i bakgear, at klippeenhederne automatisk hæves til den begrænsede løfteposition.

  • Klippeenhederne vender tilbage til flydepositionen, når maskinen køres fremad.

  Hvis du vil hæve klippeenhederne til den begrænsede løfteposition, skal du kortvarigt trække i løftereguleringskontakterne.

  Note: Klippeenhedsdrevene udkobles med det samme, og klippeenhederne hæves ca. 150 mm over jorden.

  Automatisk begrænset løft fungerer, mens klippeenhederne er sænket og roterer.

  Indkobling af klippeenhedsdrevet

  Klippeenhedsdrevet indkobles kun, når du sidder i førersædet. Se Kontrol af dødemandssædekontakt.

  g329895

  Indkobling af klippeenhedsdrevet

  Tryk toppen af klippeenhedens drevkontakt til positionen ON (til) (Figur 30).

  Udkobling af alle klippeenhedsdrev

  Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen OFF (fra) (Figur 30).

  Sænkning af klippeenhederne

  Klippeenhedens drevkontakt skal være indstillet til positionen ON (til) (Figur 30). Flyt løftereguleringskontakten/-erne nedad. Klippeenhederne kører, når klippeenhederne befinder sig ca. 150 mm over jorden.

  Justering af vægtoverførsel/traktionsassistance

  Et variabelt hydrauliksystem til vægtoverførsel giver forbedret dækgreb med græsoverfladen – traktionsassistance.

  Hydrauliktryk fra klippeenhedens løftesystem giver en løftekraft, der reducerer klippeenhedernes vægt på jorden og overfører vægten ned til dækkene. Denne handling kaldes vægtoverførsel.

  Note: Juster vægtoverførselsmængden, så den passer til driftsforholdene.

  1. Åbn motorhjelmen.

   g292364g292365
  2. I højre side af maskinen skal du løsne vægtoverførselsmanifoldens låsehjul ½ gang mod uret, mens du holder håndhjulet fast (Figur 31).

  3. Drej vægtoverførselshåndhjulet (Figur 31) på følgende måde:

   • mod uret for at reducere vægtoverførslen

   • med uret for at øge vægtoverførslen

   Note: Den anbefalede indstilling for vægtoverførsel/traktionsassistance er at øge vægtoverførslen, indtil klippeenhederne begynder at løftes, hvorefter håndhjulet drejes ½ gang mod uret.

  4. Stram låsehjulet (Figur 31).

  Rydning af klippeenhederne

  Advarsel

  Forsøg aldrig at dreje klippeenhederne med håndkraft. Resttryk i det hydrauliske system kan bevirke, at klippeenheden/-erne roterer pludseligt, når du slipper blokeringen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

  • Bær altid beskyttelseshandsker, og brug et egnet, kraftigt træinstrument.

  • Sørg for, at træinstrumentet passer ind i plejlrotoren, og at det er langt nok til at give tilstrækkelig vægtstangsvirkning til at fjerne blokeringen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, og deaktiver klippeenhederne.

  3. Sænk klippeenhederne til jorden, eller lås dem forsvarligt fast i transportpositionerne.

  4. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  5. Frigiv alle oplagrede energianordninger.

  6. Kontroller, at alle bevægelige dele er stationære.

  7. Brug et egnet, kraftigt træinstrument til at fjerne blokeringen. Sørg for, at træinstrumentet understøttes korrekt i klippeenheden, og undgå at bruge for mange kræfter for at forhindre beskadigelse.

  8. Fjern træinstrumentet fra klippeenheden, inden du starter motoren.

  9. Reparer eller juster klippeenheden efter behov.

  Tip vedrørende betjening

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør fremad og bak. Hæv og sænk klippeenhederne, og aktiver og deaktiver dem. Når du føler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger.

  Sådan fungerer motoradvarslerne i InfoCenter

  Hvis der under betjening af maskinen vises et ikon på InfoCenter, som advarer dig om en tilstand, skal du stoppe maskinen med det samme og løse problemet. I nedenstående tabel findes eksempler på ikoner, der kan vises:

  Ikon

  Tilstand

  Graphic

  Kølevæsken er for varm.

  Graphic

  Sluk motoren.

  Graphic

  Stationær regenerering er påkrævet.

  Graphic

  Kraftudtaget er deaktiveret.

  Graphic

  DPF-askeophobning.

  Graphic

  Funktionsfejl i NOx-kontroldiagnose

  Græsklipning

  For at bevare den høje klippekvalitet skal klippeenhederne have en så høj rotationshastighed som muligt. Dette kræver høj motorhastighed.

  Klipperesultatet bliver bedst, når der klippes mod græssets retning. For at udnytte denne effekt skal du skifte klipperetning mellem klipninger.

  Pas på, at der ikke efterlades striber af græs, der ikke er klippet, der hvor tilstødende klippeenheder overlapper, ved at undgå skarpe sving.

  Maksimering af klippekvaliteten

  Klippekvaliteten forringes, når den fremadgående hastighed er for høj. Vej altid klippekvaliteten op mod den nødvendige klippehastighed, og indstil den fremadgående hastighed herefter.

  Maksimering af motoreffektiviteten

  Lad ikke motoren arbejde for hårdt. Reducer den fremadgående hastighed, eller øg klippehøjden, hvis du bemærker, at motoren begynder at arbejde for hårdt. Sørg for, at klippeenhedens skæreknive er skarpe.

  Kørsel af maskinen i transporttilstand

  Important: Vær forsigtig, når du kører maskinen over forhindringer som fx kantsten.Kør altid over forhindringer med lav hastighed for at forhindre beskadigelse af dækkene, hjulene og styresystemet. Sørg for, at dækkene er pumpet op til de anbefalede tryk.

  Deaktiver altid klippeenhedens drev, når maskinen køres hen over områder uden græs. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne.

  Brug af bagrullens skrabere

  Fjern bagrullens skrabere, hvor forholdene tillader det, for optimal græsudkastning.

  Monter skraberne, hvis mudder og græs sætter sig fast på rullerne. Når du monterer skraberkablerne, skal du tilspænde dem korrekt.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du bugserer eller ikke bruger maskinen.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Identificering af bindepunkter

  g282342

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Bugsering af maskinen

  Sørg for, at bugseringskøretøjet kan trække begge køretøjers samlede vægt. Se Specifikationer.

  Hævning af klippeenhederne

  Når det er muligt, skal du hæve og låse klippeenhederne, inden maskinen bugseres.

  Frigørelse af hjulenes motorbremser

  1. Aktiver parkeringsbremsen, og bloker hjulene på bugseringskøretøjet.

  2. Bloker maskinens forhjul.

  3. Hæv platformen. Se Hævning af platformen.

  4. Fjern de 2 bolte (12 x 40 mm) og 2 spændeskiver (12 mm), der befinder sig i platformens støtteskinner (Figur 33).

   g292366
  5. Tilslut et bøjningsstivt bugsertræk mellem maskinens forreste bugserring og bugseringskøretøjet (Figur 34).

   Note: Anvend om nødvendigt maskinens bageste bugserring til at positionere maskinen for at opnå frigang, og anvend den forreste bugserring til at bugsere maskinen.

   g328268
  6. Fjern den sekskantede prop på samlingen af højre forhjuls motorbremse (Figur 35).

   g292377
  7. Sæt en bolt (12 x 40 mm) og en spændeskive (12 mm) i hullet i midten af motorens endeplade (Figur 36).

   g014451
  8. Tilspænd bolten i bremsestemplets gevindskårne hul, indtil bremsen frigøres(Figur 36).

  9. Gentag trin 6 til 8 for bremsen på venstre side af maskinen.

  Omgåelse af transmissionspumpen

  1. Anvend en unbrakonøgle på 8 mm til at dreje de 2 propper med indvendig sekskant til transmissionspumpens sikkerhedsventiler 3 hele omgange mod uret (Figur 37).

   Important: Du skal styre maskinen manuelt, når den bugseres. Når motoren er slukket, er der ingen hydraulisk styringshjælp – styringen af maskinen føles tung.

   g328252
  2. Sænk og lås platformen. Se Sænkning af platformen.

  3. Fjern hjulenes stopklodser

  Bugsering af maskinen

  Important: Bugser ikke maskinen ved en hastighed højere end 3 til 5 km/t og ikke i mere end 3 minutter, da transmissionen ellers kan beskadiges.

  • Brug den forreste bugserring til at bugsere maskinen.

  • Bugser maskinen over en kort afstand ved lav hastighed og i maks. 3 minutter.

  Genopretning af transmissionspumpen

  1. Bloker forhjulene.

  2. Hæv platformen. Se Hævning af platformen.

  3. Anvend en unbrakonøgle på 8 mm til at dreje de 2 propper med indvendig sekskant til transmissionspumpens sikkerhedsventiler 3 omgange med uret (Figur 38).

   g328252
  4. Tilspænd de 2 propper med indvendig sekskant med et moment på 81 Nm.

  Genopretning af bremserne

  1. Fjern bolten (12 x 40 mm) og spændeskiven (12 mm) fra hullet i midten af motorens endeplade (Figur 39).

   g014451
  2. Sæt den sekskantede prop i motorens endeplade (Figur 40).

   g292377
  3. Gentag trin 1 til 2 for bremsen på den anden side af maskinen.

  4. Fjern hjulenes stopklodser.

  5. Fjern bugsertrækket.

   Note: Transmissionen og bremserne er klar til brug.

  6. Gem de 2 bolte (12 x 40 mm) og 2 spændeskiver (12 mm), der befinder sig i platformens støtteskinner (Figur 40).

   g292366
  7. Sænk platformen. Se Sænkning af platformen.

  8. Kobl bugseringskøretøjet fra.

  9. Kontroller, at maskinens bremser fungerer korrekt.

   Advarsel

   Betjening af maskinen, uden at bremsesystemet fungerer korrekt, kan medføre, at du mister kontrollen over maskinen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade for dig og omkringstående.

   Før maskinen betjenes, skal du kontrollere, at bremsesystemet fungerer korrekt. Udfør indledende tjek med kørsel af maskinen ved lav hastighed. Maskinen må ikke bruges med et beskadiget eller deaktiveret bremsesystem.

  Vedligeholdelse

  Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at gå til www.toro.com/en-gb og søge efter din maskine via hjemmesidens vejledningslink.

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl klippeenheden/-erne, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 50 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller funktionen for traktionspedalen for fremadkørsel/bakning.
 • Kontroller sikkerhedskontakterne:dødemandsfunktion, klippeenhedsdrevets sikkerhedskontakt, parkeringsbremsens sikkerhedskontakt og sikkerhedskontakten for transmission til neutral.
 • Smør de fittings, der skal smøres dagligt.Smør lejer, bøsninger og drejetapper umiddelbart efter hver vask, uanset eftersynsinterval.
 • Kontroller indikatoren for blokering af luftfilteret.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
 • Kontroller dæktrykket i for- og bagdækkene.
 • Fjern snavs fra skærmen og køleren/oliekøleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
 • Kontroller kølesystemet.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller klippehøjdens indstilling.
 • Efterse plejlrotorerne og skæreknivene for skader, revner og løse fastgørelsesanordninger. Udskift beskadigede eller revnede dele.
 • Kontroller bageste afskærmning.
 • Kontroller forafskærmningerne.
 • Kontroller klippeenhedens drejetap.
 • Kontroller rotoren for usædvanlig vibration.
 • Efterse sikkerhedsselen.
 • Kontroller maskinens fastgørelsesanordninger.
 • Kontroller klippeenhederne.
 • For hver 50 timer
 • Smør de fittings, der skal smøres med 50 timers mellemrum.Smør lejer, bøsninger og drejetapper umiddelbart efter hver vask, uanset eftersynsinterval.
 • Efterse batteriet.(eller ugentligt, alt efter hvad der indtræffer først)
 • Kontroller skæreknivsboltene.
 • Efterse skæreknivene for skader og overdrevent slid.
 • Sørg for, at hver skæreknivsbolt er spændt til 45 N·m.
 • Kontroller klippeenhedens drejetap.
 • Kontroller for overdrevent slør i rotorens lejer.
 • Kontroller bagrullens justering.
 • Kontroller kabelspændingen på bagrulleskraberen.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller transmissionskontrolkablet.
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • Undersøg kølesystemslangerne.
 • For hver 500 timer
 • Udskift primærluftfilteret.
 • Skift motorolien og filteret.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Udskift motorbrændstoffilteret.
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser(eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Kontroller det elektriske system.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfiltrene.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 1000 timer
 • Juster motorventilerne.Se motorens servicevejledning.
 • Kontroller baghjulenes spidsning.
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfiltrene.
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 1500 timer
 • Efterse krumtaphusets udluftningsanordning.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 3000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter.Rengør sodfilteret, hvis motorfejl SPN 3251 fmi 0, SPN 3720 fmi 0 eller SPN 3720 fmi 16 vises i infocenteret. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse ECU'en og relaterede sensorer og aktuatorer.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Undersøg turboladeren.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse, rengør og efterprøv udstødningsgassens recirkulationsventil (EGR-ventilen).Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse og efterprøv indsugningsspjældets ventil.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse og rengør indsprøjtningsdyserne.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Årlig
 • Udskift skæreknivene.
 • Hvert 2. år
 • Udskyl og skift kølevæsken.
 • Udskift alle bevægelige slanger.
 • Udskift transmissionskablet.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller indikatoren for blokering af luftfilteret.       
  Dræn vand fra brændstof-/vandudskilleren.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller kølesystemet.       
  Fjern snavs fra skærmen og køleren/oliekøleren.       
  Smør lejer, bøsninger og drejetapper.2       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller hydraulikrør og slanger.       
  Kontroller maskinens fastgørelsesanordninger.       
  Kontroller klippeenhederne.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Efterse sikkerhedsselen.       
  Kontroller traktionspedalens funktion.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller sikkerhedskontakterne.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Vask maskinen.2       
  Reparation af beskadiget maling.       

  1. Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, producerer for meget røg eller kører ujævnt.

  2. Smør maskinen umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af platformen

  1. Flyt platformens låsehåndtag (Figur 42) mod maskinens forende, indtil låsekrogene er fri af låsebøjlen.

   g290373
  2. Hæv platformen (Figur 43).

   Note: Gasløftecylinderen hjælper med at løfte platformen.

   g290372

  Sænkning af platformen

  Advarsel

  Betjening af maskinen, når platformen ikke er låst, kan medføre, at du mister kontrollen over maskinen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade for dig og omkringstående.

  Maskinen må aldrig betjenes, før det er kontrolleret, at operatørplatformens låsemekanisme låser helt og er i god driftsmæssig stand.

  1. Sænk forsigtigt platformen (Figur 44).

   Note: Gasløftecylinderen er med til at understøtte platformen.

   g290371
  2. Når platformen nærmer sig den helt sænkede position, skal du flytte platformens låsehåndtag (Figur 45) mod maskinens forende.

   Note: Dette sikrer, at låsekrogene går fri af låsebøjlen.

   g290369
  3. Sænk platformen helt, og flyt platformens låsehåndtag mod maskinens bagende, indtil låsekrogen griber helt ind i låsebøjlen (Figur 46).

   g290370

  Afmontering af opbevaringsrummet

  1. Åbn dækslet til opbevaringsrummet (Figur 47) i venstre side af operatørens platform.

   g328513
  2. Fjern de 3 greb og 3 spændeskiver, der fastgør opbevaringsrummet til maskinen, og fjern rummet (Figur 47).

  Montering af opbevaringsrummet

  1. Ret hullerne i bunden af opbevaringsrummet ind efter hullerne i chassisbeslagene.

  2. Monter opbevaringsrummet på maskinen med de 3 greb og 3 spændeskiver (Figur 48)

   g328512
  3. Luk dækslet til opbevaringsrummet.

  Løftepunkternes placering

  Note: Brug donkrafte til at understøtte maskinen, når den løftes.

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  Brug en donkraft til understøttelse af maskinen.

  • Foran – under den forreste arms montering

  • Bag – akselrør på bagakslen

  g014447

  Smøring

  Smøring af lejer, bøsninger og drejetapper

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør de fittings, der skal smøres dagligt.Smør lejer, bøsninger og drejetapper umiddelbart efter hver vask, uanset eftersynsinterval.
 • For hver 50 timer
 • Smør de fittings, der skal smøres med 50 timers mellemrum.Smør lejer, bøsninger og drejetapper umiddelbart efter hver vask, uanset eftersynsinterval.
 • Important: Smør lejer, bøsninger og drejetapper umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne eftersynsinterval.

  Fedtspecifikation: Litiumbaseret fedt nr. 2.

  • Brug 1 pumpeslag fedt på klippehøjdens justeringsanordninger og 3 pumpeslag fedt på alle andre smørenipler

  • Se Figur 50 for smøreniplernes placeringer.

  • Udskift beskadigede smørenipler.

  g034909

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Kontrol af indikatoren for blokering af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller indikatoren for blokering af luftfilteret.
  1. Åbn motorhjelmen.

  2. Kontroller indikatoren for blokering af luftfilteret (Figur 51).

   Important: Hvis indikatoren er rød, skal du efterse primærluftfilteret og udskifte det, hvis det er snavset eller beskadiget. Se Udskiftning af primærluftfilteret.

   g292453
  3. Hvis indikatoren for filterblokering ikke er rød, skal du lukke motorhjelmen.

  Udskiftning af primærluftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskift primærluftfilteret.
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift luftfilterhuset, hvis det er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  Note: Efterse primærluftfilteret, når indikatoren for filterblokering (Figur 51) lyser rødt. Hyppig udskiftning af luftfilteret øger risikoen for, at der trænger snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Før du afmonterer luftfilterdækslet, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (2,76 bar ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har sammenhobet sig på ydersiden af filterskålen.

   Note: Denne rengøringsmetode forhindrer, at der trænger snavs ind i indsugningen, når filteret afmonteres.

   Important: Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret.

   g292455
  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

  3. Fjern primærluftfilteret (Figur 52).

   Important: Undlad at rengøre og genbruge et brugt element pga. mulige skader på filterelementet.

  4. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet.

   Important: Benyt ikke et beskadiget filter.

  5. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  6. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i luftfilterdækslet. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen i ventilen, og monter udløbsventilen i luftfilterdækslet.

  7. Anbring luftfilterdækslet til åbningen til udblæsning af snavs, så det er placeret mellem klokken 5 og klokken 7, når det betragtes fra enden. Monter derpå dækslet på filterskålen, og fastgør dækslet.

  8. Kontroller luftfilterslangernes tilstand.

  Udskiftning af sikkerhedsfilteret

  Luftfilteret har et sekundært sikkerhedsfilterelement indeni primærluftfilteret for at forhindre, at løsnet støv og andre genstande trænger ind i motoren, mens hovedelementet udskiftes.

  Udskift sikkerhedsfilteret i stedet for at rense det.

  Important: Forsøg aldrig at rense sikkerhedsfilteret. Hvis sikkerhedsfilteret er beskidt, er primærfilteret beskadiget. Udskift begge filtre.

  g292454

  Serviceeftersyn af motorolien

  Oliespecifikation

  Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller højere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller højere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forårsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Brug motorolie med følgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden ligger over mærket på målepinden, der markerer "fuld", kan motorolien fortyndes med brændstof.Hvis motoroliestanden ligger over mærket, der markerer "fuld", skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Lås motorhjelmens låse op, og åbn motorhjelmen.

  3. Fjern målepinden, tør den af, sæt den ind i røret, og træk den ud igen. Oliestanden bør være mellem FULL- og ADD-mærket (Figur 54).

   g008881
  4. Hvis olieniveauet er lavt, skal du fjerne dækslet og tilføje olie, indtil standen ligger mellem FULL- og ADD-mærket (Figur 54).

   Note: Overfyld ikke motoren.

  5. Sæt oliepåfyldningsdækslet og målepinden på plads.

  6. Luk motorhjelmen, og fastgør den med låsene.

  Krumtaphusets oliekapacitet

  5,5 l med filteret

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Fjern aftapningsproppen, og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen (Figur 55).

   g292615
  2. Når al olien er drænet, skal du montere aftapningsproppen og tilspænde den med et moment på 54 til 63 Nm.

  3. Fjern oliefilteret.

  4. Påfør et let lag ren olie på oliefilterpakningen.

  5. Skru oliefilteret på motoren, indtil det kommer i kontakt med monteringsoverfladen, og tilspænd så filteret en ekstra omgang.

   Important: Stram ikke filteret for hårdt.

  6. Fyld olie på krumtaphuset. Se Oliespecifikation og Kontrol af motoroliestanden.

  Serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren (DOC) og sodfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 3000 timer
 • Skil, rengør og saml DPF-enhedens sodfilter.Rengør sodfilteret, hvis motorfejl SPN 3251 fmi 0, SPN 3720 fmi 0 eller SPN 3720 fmi 16 vises i infocenteret. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Hvis motorfejl (tjek motor spn 3251 fmi 0) eller (tjek motor spn 3720, fmi 0) eller (tjek motor spn 3720, fmi 16) vises i infocenteret (Figur 56), skal sodfilteret rengøres efter følgende fremgangsmåde:

  g214715g213864g213863
  1. Se afsnittet om motoren i servicevejledningen for at få oplysninger om afmontering og montering af DPF-enhedens dieseloxidationskatalysator og sodfilter.

  2. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler angående reservedele til eller serviceeftersyn af dieseloxidationskatalysatoren og sodfilteret.

  3. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få nulstillet motorens ECU, efter at du har installeret en ren DPF-enhed.

  Udvidet vedligeholdelse af motoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Juster motorventilerne.Se motorens servicevejledning.
 • For hver 1500 timer
 • Efterse krumtaphusets udluftningsanordning.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 3000 timer
 • Efterse ECU'en og relaterede sensorer og aktuatorer.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Undersøg turboladeren.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse, rengør og efterprøv udstødningsgassens recirkulationsventil (EGR-ventilen).Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse og efterprøv indsugningsspjældets ventil.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Efterse og rengør indsprøjtningsdyserne.Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Fyld brændstoftanken udendørs i et åbent område, når motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet ligger 25 mm under kanten af tanken (ikke påfyldningsstudsen). Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig, når du håndterer brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Anbring en ren beholder under brændstoffilteret.

  3. Løsn afløbsventilen i bunden af filterskålen, og åbn udluftningsskruen på toppen af filterskålmonteringen.

   g292479
  4. Tilspænd afløbsventilen i bunden af filterskålen, og luk udluftningsskruen oven på filterskålmonteringen.

  5. Spæd brændstofsystemet. Se Spædning af brændstofsystemet.

  Spædning af brændstofsystemet

  Spæd brændstofsystemet under følgende forhold:

  • Før motoren startes for første gang.

  • Hvis du løber tør for brændstof og derefter hælder nyt brændstof på systemet.

  • Efter vedligeholdelse af brændstofsystemet, såsom udskiftning af brændstoffilter, dræning af vandudskilleren eller udskiftning af en brændstofsystemskomponent.

  For at spæde brændstofsystemet skal du dreje nøglekontakten til positionen ON (til) i 10-15 sekunder, så den elektriske brændstofpumpe får mulighed for at spæde brændstofsystemet.

  Important: Brug ikke startmotoren til at tørne motoren, når brændstofsystemet skal spædes. Dette vil beskadige startmotoren.

  Udskiftning af brændstof-/vandfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Important: Udskift brændstoffilterskålen regelmæssigt for at forhindre slitage af brændstofindsprøjtningspumpens stempel eller indsprøjtningsdysen på grund af snavs i brændstoffet.

  1. Anbring en ren beholder under brændstoffilterskålen (Figur 58).

  2. Dræn brændstoffilterskålen. Se Serviceeftersyn af vandudskilleren.

  3. Rengør området omkring brændstoffilteret og filterhovedet (Figur 58).

   g292477
  4. Afmonter filterdåsen, og rengør filterhovedet (Figur 58).

  5. Smør pakningen på filterdåsen med rent dieselbrændstof.

  6. Monter den nye filterskål med håndkraft, indtil pakningen berører monteringsoverfladen.

  7. Spæd brændstofsystemet. Se Spædning af brændstofsystemet.

  Serviceeftersyn af motorbrændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskift motorbrændstoffilteret.
 • Note: Se motorens betjeningsvejledning, som følger med maskinen, for at få yderligere oplysninger.

  1. Rengør området omkring brændstoffilterhovedet (Figur 59).

   g021576
  2. Afmonter filteret, og rengør filterhovedets monteringsflade (Figur 59).

  3. Smør filterpakningen med rent dieselbrændstof.

  4. Monter tørfilterdåsen med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  5. Start motoren, og kontroller, om der er brændstoflækager omkring filterhovedet.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser(eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først).
 • Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Filter i brændstofsugeslange

  Brændstofsugeslangen er placeret inde i brændstoftanken. Sugeslangen er udstyret med et filter, som medvirker til at forhindre, at der trænger snavs ind i brændstofsystemet. Afmonter brændstofsugeslangen, og rengør filteret efter behov.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Important: Før du udfører svejsning på maskinen, skal du afbryde begge kabler fra batteriet, begge ledningsnetstik fra de elektroniske styremoduler og polforbindelsen fra generatoren for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Vedligeholdelse af batteriet

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra det.

  Polerne og hele batterikassen skal holdes rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades. Batteriet rengøres ved at vaske hele kassen med en opløsning af tvekulsurt natron og vand. Skyl det med rent vand.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Efterse batteriet.(eller ugentligt, alt efter hvad der indtræffer først)
 • Important: Når batteriet fjernes, skal minuskablet (-) altid tages ud først.

  Important: Når batteriet installeres, skal minuskablet (-) altid tilsluttes først.

  Batteriet kræver under normale driftsforhold ikke yderligere eftersyn. Hvis maskinen har været brugt kontinuerligt under høje omgivelsestemperaturer, kan det være nødvendigt at fylde batteriets elektrolyt op med vand.

  1. Fjern opbevaringsrummet. Se Afmontering af opbevaringsrummet.

  2. Fjern evt. rust fra batteripolerne ved hjælp af en stålbørste for at forhindre yderligere rustdannelse.

   Note: Kontroller batterikablernes tilstand. Installer nye kabler, når de nuværende viser tegn på slid eller skader, og stram eventuelle løse forbindelser efter behov.

  3. Påfør Grafo 112X-skin-over-smørefedt (Toro-reservedelsnr. 505-47) eller vaseline på polerne.

  4. Rengør batterirummet.

  5. Fjern batteridækslerne, og hæld om nødvendigt destilleret vand på til 15 mm under batteriets top. Sæt batteridækslerne på.

  6. Monter opbevaringsrummet. Se Montering af opbevaringsrummet.

  Kontrol af det elektriske system

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Kontroller det elektriske system.
 • Efterse alle elektriske forbindelser og kabler, og udskift de, der eventuelt er beskadigede eller rustne. Sprøjt en vandinhibitor i god kvalitet på udsatte forbindelser for at forhindre indtrængen af fugt.

  Kontrol af sikringerne

  1. Fjern opbevaringsrummet. Se Afmontering af opbevaringsrummet.

  2. Fjern dækslet til sikringsblokken (Figur 60)

   Note: Sikringsblokken er placeret ved siden af batteriet.

   g328464
  3. Kontroller for åbne sikringer.

   Note: Der er 10 sikringer i det elektriske system.

  4. Udskift alle åbne sikringer med en sikring til en tilsvarende strømstyrke.

   g328465
  5. Monter dækslet til sikringsblokken (Figur 60).

  6. Monter opbevaringsrummet. Se Montering af opbevaringsrummet.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket i for- og bagdækkene.
 • Important: Oprethold korrekt tryk i alle dæk for at sikre korrekt kontakt med plænen.

  Anbefalet dæktryk er 1 bar til gængs, almen brug. Juster dæktrykket i henhold til følgende tabel afhængigt af driftsforholdene.

  DækDæktypeAnbefalede dæktryk
  GræsforholdVejforholdMaks. tryk
  Foraksel26 x 12,0 - 12 BKT græsmønster0,7 bar1,4 bar1,4 bar
  Bagaksel20 x 10,0 - 8 BKT græsmønster0,7 bar1,4 bar1,5 bar

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 250 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Momentspecifikation for tilspænding af de forreste hjulmøtrikker: 200 Nm

  Momentspecifikation for tilspænding af de bageste hjulmøtrikker: 100 Nm

  Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Bevar det rette tilspændingsmoment for hjulmøtrikkerne.

  Eftersyn af transmissionskontrolkabel og betjeningsmekanisme

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Kontroller transmissionskontrolkablet.
 • Kontroller kablets og betjeningsmekanismens tilstand og sikkerhed ved hastighedskontrolpedalerne og transmissionspumpens ender.

  • Fjern ophobning af snavs, partikler og andre aflejringer.

  • Sørg for, at kugleleddene er forsvarligt forankrede, og kontroller, at monteringsbeslag og kabelforankringer er stramme og uden revner.

  • Efterse endestykker for slid, korrosion, ødelagte fjedre og udskift hvis nødvendigt.

  • Sørg for, at gummipakningerner sidder korrekt og er i god stand.

  • Sørg for, at de leddelte foringer, der støtter inderkablerne er i god stand og sidder godt fast på yderkabelsamlingen på de klemte forbindelser. Hvis der er tegn på revner eller opsplitning, skal et nyt kabel straks installeres.

  • Kontroller, at foringer, stænger og inderkabler ikke er bøjede, knækkede eller på anden vis beskadigede. Hvis de er, skal et nyt kabel straks installeres.

  • Betjen pedalerne med motoren slået fra gennem alle hastighederne, og sørg for, at mekanismen bevæger sig jævnt og frit til den neutrale position uden at sidde fast eller blokere.

   g014571

  Kontrol af baghjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Kontroller baghjulenes spidsning.
  1. Drej rattet for at vende baghjulene fremad.

  2. Løsn kontramøtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figur 63).

   Note: Den ende af forbindelsesstangen, der har den udvendige rille, har venstregevind.

   g004136
  3. Hvis du vil vippe hjulene, skal du dreje trækstangen via nøglefladerne (Figur 63).

  4. Mål afstanden mellem den forreste del af baghjulene og mellem den bageste del af baghjulene ved akselhøjde.

   Note: Når hjulindstillingen er korrekt, bør afstanden mellem forsiden af hjulene og mellem bagsiden af hjulene måle maks. 6 mm.

  5. Gentag trin 3 og 4, indtil forskellen mellem forsiden og bagsiden er maks. 6 mm.

  6. Tilspænd kontramøtrikken på hver ende af forbindelsesstangen (Figur 63).

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Fjernelse af snavs fra kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra skærmen og køleren/oliekøleren.(Oftere under snavsede driftsforhold).
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Fjern kuglestiften fra skærmlåsen (Figur 64)

   g328488
  3. Lås motorskærmen op, åbn den, og løft den af maskinen (Figur 65).

   g292487
  4. Rengør skærmene.

  5. Lås motorhjelmen op, og åbn den (Figur 66).

   g292486
  6. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  7. Rengør begge sider af køleren og oliekøleren grundigt med trykluft (Figur 67).

   g328487
  8. Luk og lås hjelmen.

  9. Monter skærmen på drejetapperne, luk skærmen, og fastgør den med låsen og kuglestiften.

  Kontrol af kølevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kølesystemet.
 • Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen ved begyndelsen af dagen, før motoren startes.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 68).

   Væskestanden skal ligge mellem mærkerne på siden af beholderen.

   g330219
  2. Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne dækslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op. Fyld ikke for meget på.

  3. Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.

  Vedligeholdelse af remme

  Serviceeftersyn af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
 • For hver 250 timer
 • Kontroller spændingen af generatorremmen.
  1. Påfør en belastning på 10 kgf på generatorremmen (Figur 69) midt imellem remskiverne.

   Note: Remmen bør afbøje 10 mm.

   g295237
  2. Hvis remspændingen er forkert, skal du gøre følgende:

   • Hvis remmens afbøjning er mindre end 10 mm, skal du løsne generatorens drejebolt og strækbolt (Figur 69) og reducere remspændingen.

   • Hvis remmens afbøjning er større end 10 mm, skal du løsne generatorens drejebolt og strækbolt (Figur 69) og øge remspændingen.

    Note: Løsn om nødvendigt spændingskonsolbolten (Figur 69).

  3. Tilspænd boltene (Figur 69).

  4. Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre korrekt remspænding.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i beholdere med 19 l eller tromler med 208 l fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Det er bedst at kontrollere hydraulikvæsken, når den er kold.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Kontroller sigtniveauglasset på siden af tanken.

   Note: Hydraulikvæskeniveauet skal flugte med det øvre mærke.

  3. Hvis der er behov for yderligere hydraulikvæske, skal opbevaringsrummet fjernes. Se Afmontering af opbevaringsrummet.

  4. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens dæksel (Figur 70).

   g330122g014570
  5. Fjern dækslet, og fyld tanken med den angivne hydraulikvæske til det øvre mærke på sigtniveauglasset.

   Important: Fyld ikke for meget hydraulikvæske på tanken.

  6. Skru dækslet på tanken.

  7. Monter opbevaringsrummet. Se Montering af opbevaringsrummet.

  Udskiftning af hydraulikreturfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfiltrene.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfiltrene.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Åbn motorhjelmen.

  3. Rengør området omkring filterhovedet på venstre side af maskinen, og anbring en drænbakke under filteret (Figur 71).

   g292490
  4. Fjern returfilteret (Figur 71).

  5. Smør pakningen på det nye returfilter med ren hydraulikvæske.

  6. Monter filteret på filterhovedet, og tilspænd filteret med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej det derpå endnu ½ omgang (Figur 71).

  7. Start motoren, og lad den køre i 2 minutter for at lukke luft ud af systemet.

  8. Sluk motoren, tag nøglen ud, og kontroller, om der er lækager.

  9. Luk og lås hjelmen.

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler for at gennemskylle systemet. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  Aftapning af hydraulikvæsken

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Fjern opbevaringsrummet. Se Afmontering af opbevaringsrummet.

  3. Placer en drænbakke under hydrauliktanken, fjern tankens aftapningsprop, og dræn hydraulikvæsken helt (Figur 72).

   g292488
  4. Monter en ny pakning på aftapningsproppen.

  Rengøring af filtrene

  1. Fjern olietankens sugeflange for at få adgang til sugefilteret (Figur 73).

   g014452
  2. Skru filteret af, og fjern det. Rengør det med paraffin eller benzin før montering (Figur 73).

  Hydraulikvæskekapacitet

  Opfyldning af hydrauliktanken med væske

  1. Fyld hydrauliktanken med den foreskrevne hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikationer og Kontrol af hydraulikvæskestanden.

   Important: Anvend kun de foreskrevne hydraulikvæsker. Andre hydraulikvæsker kan beskadige systemet.

  2. Lad maskinen køre, og kør alle hydrauliksystemer, indtil hydraulikvæsken er varm.

  3. Kontroller væskestanden, og fyld op efter behov til det øvre mærke på sigtniveauglasset.

  4. Monter opbevaringsrummet. Se Montering af opbevaringsrummet.

  Klippeenheder

  Sikkerhed for skæreknive

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for uønsket slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Udskift kun skæreknivene: Du må aldrig rette dem ud eller svejse dem.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en klippeenhed – det kan få skæreknivene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Udskiftning af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift skæreknivene.
 • For at opretholde balancen bør skæreknivene kun udskiftes som modstillede par eller en hel rotor ad gangen. Udskift desuden bøsningen, bolten og låsemøtrikken, når du udskifter en skærekniv. Der findes to servicesæt til skæreknivsudskiftning. Se Reservedelskataloget.

  1. Hæv klippeenhederne, og fastgør dem med transportlåsene.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Hvis du skal udskifte skæreknive på den midterste klippeenhed, skal du fjerne hele klippeenheden, medmindre du har adgang til en løbekran.

  4. Drej rotoren langsomt med hånden, så hver plejlrække er i den ønskede position, og du nemt kan tilgå dem.

  5. Brug rotorens låseværktøj (medfølger i sættet til skæreknivsslibning) for at låse rotoren.

  6. Fjern eventuelt snavs fra bolthovedet og møtrikken, og rengør det fremspringende gevind med en stålbørste.

  7. Marker bolthovedets placering, så du kan udskifte boltene fra samme side.

  8. Hold om skærekniven med en klud eller en tyk handske, og fjern møtrikken, bolten, bøsningen og skærekniven (Figur 74).

   Note: Hvis det er nødvendigt, kan gevindet påføres olie for at gøre møtrikken nemmere at fjerne.

   g036878
  9. Kasser skærekniven, bøsningen, møtrikken og bolten.

  10. Monter en ny skærekniv og bøsning med en ny møtrik og skæreknivsbolt (Figur 74).

   Note: Vær opmærksom på bolthovedets positionsmarkeringer, og kontroller, at du placerer bolten i samme retning.

  11. Tilspænd fastgørelsesanordningerne med et moment på 45 N·m.

  Kontrol af skæreknivsboltene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller skæreknivsboltene.
 • Sørg for, at alle skæreknivsbolte er spændt med et moment på 45 N·m.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller klippehøjdens indstilling.
 • Efterse plejlrotorerne og skæreknivene for skader, revner og løse fastgørelsesanordninger. Udskift beskadigede eller revnede dele.
 • For hver 50 timer
 • Efterse skæreknivene for skader og overdrevent slid.
 • Sørg for, at hver skæreknivsbolt er spændt til 45 N·m.
 • Important: Skæreknive skal altid udskiftes samtidigt med den modsatte skærekniv/parvist for at opretholde balancen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Løft klippeenheden, og understøt den med transportlåsene.

  3. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  4. Efterse hver skærekniv for skader og vær især opmærksom på fastgørelsesanordningerne, skærekanten og monteringshullet (Figur 75). Udskift alle beskadigede skæreknive og fastgørelsesanordninger.

   g034632
  5. Efterse hver skærekniv for overdrevent slid vha. slidlinjen (Figur 76). Når en skærekniv er slidt ned til slidlinjen, skal skærekniven udskiftes.

   g034634
  6. Sørg for, at hver skæreknivsbolt er spændt til 45 N·m.

  7. Tag fat i hver skærekniv og sørg for, at der højst er i alt 3 mm fri bevægelse i hver retning fra rotoren. Hvis der er mere end i alt 3 mm fri bevægelse, skal skærekniven udskiftes.

  8. Kontroller vægtforskellen mellem hvert par modsatte skæreknive.

   Note: Hvert par modsatte skæreknive bør ikke have en vægtforskel på mere end 10 gram.

  Fare

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

  Kontrol af bageste afskærmning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller bageste afskærmning.
 • Efterse den bageste afskærmning for slid eller skader (Figur 77). Udskift den bageste afskærmning hvis den er beskadiget for at forhindre, at der udkastes genstande i operatørens område.

  g034664

  Rensning af en tilstoppet rotor

  Advarsel

  Resttryk i hydrauliksystemet kan forårsage personskade, hvis plejlrotoren/-erne pludselig bevæger sig, når blokeringen fjernes.

  • Forsøg aldrig at dreje eller fjerne en blokering fra plejlrotorerne manuelt.

  • Bær altid beskyttelseshandsker, og brug en træstolpe.

  • Sørg for, at træstolpen passer ind i plejlrotoren, og at den er tilpas lang til at give tilstrækkelig vægtstangsvirkning til at fjerne blokeringen.

  1. Indstil klippeenhedens drevkontakt til positionen OFF (fra).

  2. Parker maskinen på en plan overflade, slip pedalerne til fremadgående eller baglæns kørsel, sæt gashåndtaget i positionen for langsom motorhastighed, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sænk klippeenhederne til jorden, eller lås dem forsvarligt i den dertil bestemte transportposition.

  4. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til plejlrotorerne ikke længere bevæger sig.

  5. Brug en træstolpe til at fjerne blokeringen.

   Important: Plejlrotoren vil muligvis dreje, når du frigør blokeringen.

   Important: Understøt træstoplen i klippeenheden, så du undgår at bruge for stor kraft, når du fjerner blokeringen.

  6. Fjern træstolpen fra klippeenheden, inden du starter motoren.

  7. Reparer eller juster klippeenheden om nødvendigt.

  Kontrol af forafskærmningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller forafskærmningerne.
 • Efterse jævnligt forafskærmningerne for slid og skader (Figur 78). Hvis forafskærmningerne er beskadigede, skal du udskifte dem for at forhindre, at der udkastes genstande i din retning.

  g034658

  Kontrol af klippeenhedens drejetap

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller klippeenhedens drejetap.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller klippeenhedens drejetap.
  1. Hæv og understøt klippeenheden.

  2. Tag fat i hver klippeenhed, og kontroller, om der er overdrevet slør fra side til side eller op og ned.

  Kontrol af rotoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller rotoren for usædvanlig vibration.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller for overdrevent slør i rotorens lejer.
 • For at kontrollere rotoren for usædvanlig vibration skal du efter tur køre hver enkelt klippeenhed ved fuld motorhastighed.

  Note: Hvis du konstaterer usædvanlig vibration, skal rotoren eller skæreknivene efterses for skader eller overdreven slitage. Alle skæreknive skal være slidt på ensartet vis, da deres vægt påvirker rotorens balance.

  Note: Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis du ikke kan løse vibrationsproblemet.

  1. Hæv og understøt klippeenheden.

  2. Grib fat i hver ende af rotoren, og efterse for overdrevet endeslør.

   Note: Hvis du konstaterer, at rotoren har overdrevet endeslør, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

   Note: Hvis rotoren skal udskiftes eller balanceres, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

  Kontrol af bagrullelejets justering

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller bagrullens justering.
 • Important: Oprethold en god justering for klippeenhedens rullelejer, så du sikrer maksimal levetid. Overdrevet endeslør i rullerne forårsager for tidlig beskadigelse af lejerne.

  1. Tag fat i rullen, og flyt den fra side til side samt op og ned.

  2. Hvis der er for stor bevægelse, skal du forsigtigt stramme møtrikkerne i hver ende af rullen med en skruenøgle og kun lige nok til at fjerne endesløret (Figur 79).

   Note: Rullen skal stadig kunne dreje frit efter justering. For kraftig stramning af møtrikkerne kan føre til for tidlig beskadigelse af lejet.

   Note: Juster møtrikkerne lige meget i begge ender af rullen.

   g014441

  Kontrol af kabelspændingen på bagrulleskraberen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller kabelspændingen på bagrulleskraberen.
 • Sørg for, at skraberkablerne er korrekt spændt for at sikre maksimal levetid.

  1. Stram forsigtigt skraberkablets monteringsmøtrikker for at fjerne eventuelt slæk i skraberkablerne.

  2. Stram møtrikkerne fulde 4 omgange for at spænde kablet korrekt (Figur 80).

  g014440

  Note: Stram ikke skraberkablerne for meget.

  Chassis

  Eftersyn af sikkerhedsselen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen.
  1. Efterse sikkerhedsselen for slitage, snit og andre skader. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.

  2. Rengør sikkerhedsselen efter behov.

  Kontrol af fastgørelsesanordningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller maskinens fastgørelsesanordninger.
 • Kontroller maskinen for løse og manglende fastgørelsesanordninger.

  Note: Tilspænd løse fastgørelsesanordninger. Udskift manglende fastgørelsesanordninger.

  Udvidet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Undersøg kølesystemslangerne.
 • Hvert 2. år
 • Udskyl og skift kølevæsken.
 • Udskift alle bevægelige slanger.
 • Udskift transmissionskablet.
 • Rengøring

  Vask af maskinen

  Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning til at vaske maskinen efter behov. Du kan bruge en klud, når du vasker maskinen.

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Important: Brug ikke trykvaskeudstyr til at vaske maskinen. Trykvaskeudstyr kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller bortvaske nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren kører. Det kan medføre intern motorskade at vaske maskinen med motoren kørende.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargørelse af traktionsenheden

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  3. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  5. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  6. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap olien fra motoren, og monter bundproppen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Fyld den angivne motorolie på motoren.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  6. Skyl brændstoftanken med frisk, rent brændstof.

  7. Fastgør alle brændstofsystemets fittinger.

  8. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  9. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  10. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og ethylenglycol-frostvæske som nødvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit område.

  Klargøring af det elektriske system

  1. Efterse batteriet og kablerne på følgende måde. Se Elektrisk system – Sikkerhed.

  2. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

  3. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

  4. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

  5. Oplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Der er områder med uklippet græs ved overlapningen mellem klippeenhederne.
  1. Du drejer for skarpt.
  2. Maskinen glider sidelæns, når den køres sidelæns på en skråning.
  3. Én ende af klippeenheden er ikke i kontakt med jorden på grund af dårligt førte slanger eller forkert placerede hydrauliske adaptere.
  4. Én ende af klippeenheden er ikke i kontakt med jorden, da en drejetap er løbet fast.
  5. Én ende af klippeenheden er ikke i kontakt med jorden, fordi der er ophobet græs under klippeenheden.
  1. Gør venderadiussen større.
  2. Slå græsset opad/nedad skråningen.
  3. Korriger slangeføringen eller de hydrauliske adapteres placering.
  4. Frigør og smør drejepunkterne.
  5. Fjern det ophobede græs.
  Der er kantlinjer i klipningen på tværs af kørselsretningen over fuld bredde.
  1. Den fremadgående hastighed er for høj.
  2. Rotorhastigheden er for langsom.
  3. Klippehøjden er for lav.
  1. Reducer fremadgående hastighed.
  2. Øg motorhastigheden.
  3. Hæv klippehøjden.
  Der er kantlinjer i det klippede græs på tværs af kørselsretningen over én klippeenheds klippebredde.
  1. En rotor kører langsomt.
  1. Kontroller rotorhastigheden – rådfør dig med en autoriseret forhandler.
  Der er et hak i højden på klippet græs på det sted, hvor klippeenhederne overlapper.
  1. Klippehøjdeindstillingen er inkonsekvent på en klippeenhed.
  2. Positionshåndtaget til hæv/sænk er ikke i flydeposition.
  3. Én ende af klippeenheden er ikke i kontakt med jorden på grund af dårligt førte slanger eller forkert placerede hydrauliske adaptere.
  4. Én ende af klippeenheden er ikke i kontakt med jorden på grund af fastløbne drejetapper.
  5. Én ende af klippeenheden er ikke i kontakt med jorden, fordi der er ophobet græs under klippeenheden
  1. Kontroller og juster klippehøjdeindstillingen.
  2. Indstil positionshåndtaget til flydeposition.
  3. Korriger slangeføringen og de hydrauliske adapteres placering.
  4. Frigør og smør drejepunkterne.
  5. Fjern ophobningen af græs.
  Nogle græsstrå bliver ikke klippet eller bliver ikke klippet ordentligt.
  1. En skærekniv sidder fast.
  2. En skærekniv er beskadiget.
  3. Klippehøjden er for høj.
  4. Skæreknivenes skær er afrundede.
  1. Frigør skærekniven.
  2. Udskift skærekniven.
  3. Sænk klippehøjden.
  4. Udskift eller slib skæreknivene.
  Der er linjer med græs, der ikke er klippet eller er dårligt klippet i kørselsretningen.
  1. Skæreknivene er i kontakt med jorden.
  2. Klippeenheden har en nedadvendt vinkel.
  3. Klippeenhederne hopper.
  4. Der er slidte rotorlejer/lejehustapper.
  5. Der er løse komponenter i klippeenheden.
  1. Hæv klippehøjden.
  2. Juster klippeenheden for at anbringe den parallelt med jorden.
  3. Reducer den fremadgående hastighed, og reducer vægtoverførslen.
  4. Udskift alle slidte dele.
  5. Kontroller og stram komponenterne efter behov.
  Plænen skalperes.
  1. Det bakkede terræn passer ikke til klippehøjdeindstillingen.
  2. Klippehøjden er for lav.
  1. Hæv klippehøjden.
  2. Hæv klippehøjden.
  Der er for stort slid på skærekniven.
  1. Skæreknivene er i tung kontakt med jorden.
  2. Skæreknivenes skær er afrundede.
  3. Der er meget slibende jordforhold.
  1. Hæv klippehøjden.
  2. Slib eller udskift skæreknivene.
  3. Hæv klippehøjden.
  Motoren starter ikke med tændingsnøglen.
  1. Sikkerhedskontakten for transmission til neutral er ikke strømførende.
  2. Parkeringsbremsens sikkerhedskontakt er ikke strømførende.
  3. Sikkerhedskontakten til klippeenhedens drev er ikke strømførende.
  4. Der er en defekt elektrisk forbindelse.
  1. Fjern foden fra frem/bak-pedalerne, eller kontroller indstillingen af sikkerhedskontakten for transmission til neutral.
  2. Flyt parkeringsbremsekontakten til positionen On (Til).
  3. Drej klippeenhedens kontakt hen til positionen Off (fra).
  4. Find og ret fejlen i det elektriske system.
  Batteriet er fladt.
  1. En polforbindelse er løs eller rusten.
  2. Generatorremmen sidder løst eller er slidt.
  3. Batteriet er afladet.
  4. Der er en elektrisk kortslutning.
  1. Rengør og stram polforbindelserne. Oplad batteriet.
  2. Juster spændingen, eller udskift remmen. Se motorbetjeningsvejledningen.
  3. Oplad eller udskift batteriet.
  4. Find kortslutningen, og afhjælp problemet.
  Hydraulikvæsken overopheder.
  1. Der er en tilstoppet skærm.
  2. Væskekølerribbene er snavsede/tilstoppede.
  3. Motorkøleren er beskidt/tilstoppet.
  4. Aflastningsventilindstillingen er lav.
  5. Væskestanden er lav.
  6. Bremserne er aktiveret.
  7. Rotorerne er overbelastede eller sidder fast.
  8. Der er en defekt ventilator eller ventilatordrev.
  1. Rengør skærmen.
  2. Rengør ribberne.
  3. Rengør køleren.
  4. Få aflastningsventilens tryk kontrolleret. Spørg en autoriseret forhandler.
  5. Fyld beholderen op til det korrekte niveau.
  6. Deaktiver bremserne.
  7. Frigør rotorerne.
  8. Kontroller ventilatorfunktionen, og vedligehold den efter behov.
  Bremsesystemet fungerer ikke korrekt.
  1. Der en fejl i samlingen af hjulets motorbremse.
  2. Bremseskiverne er slidte.
  1. Spørg en autoriseret forhandler.
  2. Udskift bremseskiverne. Spørg en autoriseret forhandler.
  Der er mangelfuld styringsfunktion.
  1. Styreventilen er defekt.
  2. Der er en defekt hydraulisk cylinder.
  3. En styreslange er beskadiget.
  1. Efterse eller udskift styreventilen.
  2. Efterse eller udskift den hydrauliske cylinder.
  3. Udskift slangen.
  Der er ingen maskinbevægelse, frem eller tilbage.
  1. Parkeringsbremsen er aktiveret.
  2. Væskestanden er lav.
  3. Beholderen indeholder den forkerte type væske.
  4. Drevpedalens forbindelsesled er beskadiget.
  5. Transmissionspumpen er beskadiget.
  6. Transmissionsomløbsventilen er åben.
  7. Der er en ødelagt drivkobling.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  2. Fyld beholderen op til det korrekte niveau.
  3. Tøm beholderen, og påfyld den korrekte type væske.
  4. Kontroller forbindelsesledet, og udskift alle beskadigede eller slidte dele.
  5. Få en autoriseret forhandler til at efterse transmissionspumpen.
  6. Luk omløbsventilen.
  7. Udskift drivkoblingen.
  Maskinen kryber fremad eller baglæns i neutral.
  1. Transmissionens neutrale justering er forkert indstillet.
  1. Juster indstillingen for transmissionens neutrale forbindelsesled.
  Der er megen støj i hydrauliksystemet.
  1. En pumpe er defekt.
  2. En motor er defekt.
  3. Der siver luft ind i systemet.
  4. Et sugefilter er blokeret eller beskadiget.
  5. For høj væskeviskositet på grund af kolde forhold.
  6. Aflastningsventilindstillingen er lav.
  7. Hydraulikvæskestanden er lav.
  1. Find den støjende pumpe, og efterse eller udskift den.
  2. Find den støjende motor, og efterse eller udskift den.
  3. Stram eller udskift hydraulikfittingerne, særligt i sugelinjerne.
  4. Rengør og isæt sugefilteret igen, eller udskift det efter behov.
  5. Lad systemet varme op.
  6. Få aflastningsventilens tryk kontrolleret. Spørg en autoriseret forhandler.
  7. Fyld hydraulikvæskebeholderen op til det korrekte niveau.
  Maskinen mister kraft efter en indledende periode med tilfredsstillende drift.
  1. En pumpe eller motor er slidt.
  2. Hydraulikvæskestanden er lav.
  3. Væsken i hydrauliksystemet har den forkerte viskositet.
  4. Væskefilterelementet er tilstoppet.
  5. Aflastningsventilen er defekt.
  6. Systemet overophedes.
  7. Der er lækager på sugeslangen.
  1. Udskift dele efter behov.
  2. Fyld hydraulikvæsketanken op til det korrekte niveau.
  3. Skift væsken i hydrauliktanken ud med væske med den korrekte viskositet. Se afsnittet Specifikationer.
  4. Udskift filterelementet.
  5. Få aflastningsventilen rengjort og trykket kontrolleret. Spørg en autoriseret forhandler.
  6. Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven. Reducer arbejdstempoet (øg klippehøjden, eller reducer den fremadgående hastighed).
  7. Kontroller og stram fittingerne. Udskift om nødvendigt slangen.
  Rotorerne vibrerer for meget.
  1. Skæreknivene er løse, slidte, mangler eller er beskadigede. Skæreknive, der er placeret over for hinanden, skal have samme vægt.
  2. Rotorlejerne er slidte.
  1. Slib eller udskift skæreknivene.
  2. Udskift lejerne efter behov.
  Én rotor drejer langsomt.
  1. Et rotorleje er løbet fast.
  2. Der er monteret en motor med forkert rotation.
  3. Motorens indbyggede sikkerhedsventiler sidder fast i åben position.
  4. Motoren er slidt.
  1. Udskift lejerne efter behov.
  2. Kontroller motoren, og udskift den om nødvendigt.
  3. Få sikkerhedsventilerne rengjort og kontrolleret.
  4. Udskift motoren.
  En klippeenhed kan ikke løftes, når den ikke er i brug.
  1. Der er en fejl i løftecylinderforseglingen.
  2. Aflastningsventilen sidder fast i åben position eller er indstillet forkert.
  3. Der er en defekt reguleringsventil.
  4. Der er mekanisk blokering.
  1. Udskift forseglingerne.
  2. Få aflastningsventilens tryk kontrolleret. Spørg en autoriseret forhandler.
  3. Efterse reguleringsventilen.
  4. Fjern blokeringen.
  Klippeenhederne følger ikke underlagets konturer.
  1. Slangeføringen eller de hydrauliske fittingers placering er forkert.
  2. Drejepunkterne er for stramme.
  3. Klippeenheden betjenes i positionen "Hold".
  4. Vægtoverførslen er indstillet for højt.
  1. Flyt klippeenhederne gennem bevægelsens yderpunkter, og læg mærke til eventuel stramhed i slangerne. Før slangerne korrekt, og vend fittingerne efter behov.
  2. Løsn og smør drejepunkterne efter behov.
  3. Flyt kontakten for positionskontrol til positionen ”ned/ flyd”.
  4. Reducer vægtoverførslen.
  Klippeenhederne starter ikke, når de sænkes til driftspositionen.
  1. Sædesensorkontakten er defekt.
  2. Hydraulikvæskestanden er lav.
  3. En drivaksel er overskåret.
  4. Aflastningsventilen sidder fast i åben position eller er indstillet forkert.
  5. En klippeenhed sidder fast.
  6. En klippeenheds reguleringsventil befinder sig i positionen Off (fra) på grund af en defekt reguleringsventil.
  7. En klippeenheds reguleringsventil befinder sig i positionen Off (fra) på grund af en elektrisk fejl.
  8. Kontakten til løftearms nærhed er indstillet forkert.
  1. Kontroller kontaktens mekaniske og elektriske funktion.
  2. Fyld hydraulikvæskebeholderen op til det korrekte niveau.
  3. Kontroller motor- og rotordrivakslerne, og udskift dem om nødvendigt.
  4. Få aflastningsventilens tryk kontrolleret. Spørg din autoriserede forhandler.
  5. Fjern forhindringer efter behov.
  6. Efterse reguleringsventilen.
  7. Få det elektriske system kontrolleret for elektriske fejl.
  8. Kontroller og juster nærhedskontakten.
  Rotoren drejer i den forkerte retning.
  1. Slangerne er forkert forbundet.
  1. Kontroller hydraulikkredsløbet, og forbind slangerne korrekt.