Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych operatorów. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach prywatnych lub publicznych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com, aby zapoznać się z materiałami szkoleniowymi z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji produktu oraz informacjami na temat akcesoriów. Uzyskasz tam również pomoc w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy i zarejestrujesz urządzenie.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz numery w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem

g338220

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika nie zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne mogą być zamawiane u producenta silnika.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Nie wolno ingerować w zabezpieczenia maszyny ani wyłączać ich. Należy regularnie sprawdzać poprawność ich działania. Nie wolno podejmować prób regulacji lub manipulacji przy elementach sterujących prędkością obrotową silnika. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 5395: oraz ANSI B71.4-2017.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi oraz na maszynie i osprzęcie.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny, ani nie wkładać ich pod nią. Nie zbliżać się do otworów wyrzutowych.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, uzupełniania paliwa czy usuwania przyczyny zatkania się zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Montaż

Important: Usuń i wyrzuć zabezpieczający arkusz plastikowy, osłaniający silnik.

Montaż uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Dolna część uchwytu (lewa)2
Dolna część uchwytu (prawa)2
Płyta dociskowa2
Śruba krótka2
Podkładka płaska4
Nakrętka zabezpieczająca6
Podkładka wklęsła4
Śruba długa4
Górna część uchwytu1
Kapturek6

Ostrzeżenie

Nieprawidłowy montaż uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Podczas montażu uchwytu uważaj, aby nie dopuścić do uszkodzenia linek.

 • Upewnij się, że linki są poprowadzone do wewnątrz uchwytu i nie zaczepiają o tylny deflektor.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Odkręć nakrętki sześciokątne z 2 śrub wystających od góry podwozia tnącego.

 2. Zamontuj obie dolne części uchwytu po każdej ze stron kosiarki u góry podwozia tnącego, używając płyty dociskowej i sześciokątnej nakrętki zabezpieczającej odkręconej w poprzednim kroku (Rysunek 3).

  Note: W połowie długości dolnych części uchwytu znajduje się zgięcie. Dopilnuj przy montażu, aby rurki zostały zamontowane tak, że zagięte odcinki są skierowane w stronę podłoża.

  g281281
 3. Zamocuj dolne końce wsporników uchwytów do obu stron podwozia tnącego, używając śruby, podkładek płaskich po wewnętrznej i zewnętrznej stronie obudowy podwozia tnącego oraz nakrętki zabezpieczającej (Rysunek 4).

  g281383
 4. Zamocuj górną część uchwytu i górne końce wsporników uchwytu do dolnych części uchwytu, używając po każdej stronie 3 podkładek wklęsłych, 2 śrub i 2 sześciokątnych nakrętek zabezpieczających (Rysunek 5).

  g281404
 5. Załóż kapturki na nakrętki wystające z uchwytu.

Montaż worka na trawę

 1. Aby zapobiec wypadkom, odetnij i wyrzuć białą wstążkę zamocowaną do worka na trawę.

 2. Włóż ramę do worka na trawę tak, aby uchwyt był na zewnątrz worka (Rysunek 6).

  g281417
 3. Zamocuj worek do ramy worka za pomocą zaczepów z tworzywa (Rysunek 7).

  g281418

Wlewanie oleju do silnika

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

g235721

Przegląd produktu

g281445
ModelCiężarDługośćSzerokośćWysokość
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm
    3,9 cm

Działanie

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza oraz śruby ostrzy nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Zetknięcie się z ruchomym ostrzem prowadzi do poważnych obrażeń ciała. Nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

TypBenzyna bezołowiowa
Minimalna liczba oktanowa87 (USA) lub 91 (oktany badawcze poza USA)
EtanolNie więcej niż 10% objętościowo
MetanolBrak
MTBE (Eter tert-butylowo-metylowy)Mniej niż 15% objętościowo
OlejNie wolno dodawać do paliwa

Należy stosować wyłącznie czyste, świeże (nie starsze niż 30 dni) paliwo z wiarygodnego źródła.

Important: Aby ograniczyć problemy z uruchamianiem, dodaj do świeżego paliwa środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający w ilości wskazanej przez producenta.

Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

Napełnij zbiornik paliwa w sposób pokazany na Rysunek 10.

g230458

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  g235721

  Regulacja wysokości cięcia

  Niebezpieczeństwo

  Podczas regulacji wysokości cięcia Twoje dłonie mogą mieć kontakt z ostrzami, co może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  • Przed regulacją wysokości cięcia wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i może spowodować poważne oparzenia.

  Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  Regulacja wysokości cięcia.

  1. Chwyć za dźwignię wysokości koszenia i pociągnij ją w bok, zwalniając ją z wycięcia blokującego (Rysunek 12).

   g281589
  2. Pchnij dźwignię do przodu, aby obniżyć lub pociągnij ją do tyłu, aby podwyższyć wysokość koszenia (Rysunek 12).

  3. Po ustawieniu w wymaganej pozycji zwolnij dźwignię i upewnij się, że wskoczy ona pewnie w 1 z 7 wycięć (Rysunek 12).

   Ustawienie wysokościWysokość koszenia
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  Regulacja wysokości koszenia za pomocą funkcji Matchcut

  Ustawienie wysokości Matchcut oferuje 6 dodatkowych ustawień wysokości koszenia. Ta funkcja pozwala na ustawienie płyty wybieraka wysokości koszenia w pozycjach połówkowych.

  1. Za pomocą klucza trzpieniowego poluzuj śrubę zabezpieczającą płytę wybieraka (Rysunek 13).

   g281591
  2. Przekręć regulator Matchcut o 180‎° (Rysunek 13 oraz Rysunek 14).

   Note: U dołu płyty regulatora widoczne będzie zaznaczenie informujące o użyciu regulacji Matchcut.

   g281590
  3. Dokręć śrubę zabezpieczającą płytę wybieraka, aby unieruchomić płytę na ustawionej pozycji.

   Ustawienie wysokości (z funkcją MatchCut)Wysokość koszenia
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  Uruchamianie silnika

  1. Trzymając uchwyt przesuń regulator prędkości obrotowej silnika do pozycji SSANIE, jeśli silnik jest zimny lub do pozycji SZYBKO, jeśli silnik niedawno pracował.

   g281605
  2. Pociągnij za uchwyt rozrusznika do momentu wyczucia oporu, a następnie pociągnij go gwałtownie w celu uruchomienia silnika. Jeżeli silnik był uruchamiany w pozycji ssania, po jego uruchomieniu powoli przesuń dźwignię przepustnicy do pozycji SZYBKO (Rysunek 15).

   Important: Aby zapobiec uszkodzeniom maszyny, nie pociągaj uchwytu linkowego rozrusznika podczas pracy silnika.

   Note: Jeśli maszyny nie można uruchomić, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

   Note: W tym momencie napęd ostrza nie jest załączony, patrz Załączanie ostrza.

  Załączanie ostrza

  1. Upewnij się, że dźwignia przepustnicy jest w pozycji SZYBKO (Rysunek 16).

  2. Naciśnij przycisk blokady sprzęgła/hamulca ostrzy i pociągnij dźwignię sterowania sprzęgłem/hamulcem ostrzy w tył, dociskając ją do uchwytu (Rysunek 16).

   g284132

  Rozłączanie napędu ostrza

  Aby rozłączyć napęd ostrzy, zwolnij dźwignię sterowania sprzęgłem/hamulcem ostrzy. Dźwignia powróci do pozycji spoczynkowej (Rysunek 17).

  g284203

  Note: Po zwolnieniu dźwigni sterującej sprzęgłem/hamulcem ostrza powinno się ono zatrzymać w ciągu 3 sekund. Jeśli tak się nie stanie, natychmiast zaprzestań użytkowania kosiarki i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Wybór prędkości

  Prędkość jazdy maszyny można ustawić w jednym z trzech zakresów: przekręć znajdujący się u góry kosiarki przełącznik prędkości i ustaw go w jednym z trzech położeń, aby wybrać zakres prędkości.

  • I – Pierwszy bieg

  • II – Drugi bieg

  • III – Trzeci bieg

  g283010

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Nie zezwalaj osobom postronnym na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Dopilnuj, aby znajdowały się pod opieką osoby dorosłej innej niż operator. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

  • Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Nie wolno kierować wyrzucanego materiału w kierunku żadnej osoby. Unikaj wyrzucania materiału na ściany lub przeszkody – może się on odbić w Twoją stronę. Przekraczając powierzchnie pokryte żwirem zatrzymaj ostrze(-a).

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Jeśli silnik pracował, będzie on gorący i może spowodować poważne oparzenia. Zachowuj bezpieczną odległość od rozgrzanego silnika.

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonną, śmiertelną trucizną.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz kanału wyrzutowego pod kątem zużycia lub pogorszenia ich stanu i wymieniaj je w razie potrzeby na oryginalne części Toro.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

  • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

  • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Korzystanie z napędu trybu samobieżnego

  Aby użyć napędu trybu samobieżnego, naciśnij dźwignię napędu trybu samobieżnego w kierunku uchwytu i przytrzymaj ją (Rysunek 19).

  g282972

  Aby wyłączyć napęd trybu samobieżnego, zwolnij dźwignię napędu trybu samobieżnego.

  Zatrzymywanie silnika

  Zwolnij dźwignie sterowania sprzęgłem/hamulcem ostrza i napędu trybu samobieżnego. Aby wyłączyć silnik, przesuń dźwignię prędkości obrotowej silnika do pozycji zatrzymania.

  Important: Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem ostrze powinno się zatrzymać w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzyma się w prawidłowy sposób, natychmiast przestań używać kosiarki i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Workowanie ścinków

  W celu zbierania ścinków trawy i liści z trawnika należy zamontować worek na trawę.

  Ostrzeżenie

  Ze zużytego worka na trawę mogą być w kierunku operatora lub osób postronnych wyrzucane zanieczyszczenia, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Sprawdzaj często worek na trawę. W przypadku uszkodzenia zamontuj nowy, zamienny worek.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Podnieś i przytrzymaj tylny deflektor w górze.

  3. Załóż worek na swoje miejsce (Rysunek 20).

   g283012
  4. Opuść tylny deflektor.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub wpadnie w wibracje, natychmiast wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia lub w razie potrzeby zamontuj nowe ostrze Toro.

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 64 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub koszenie odbywa się późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniając równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy spod pokrywy ściętych liści widoczna jest połowa trawnika. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, wykonaj koszenie z ustawioną wyższą wysokością koszenia, po czym powtórz koszenie na pożądanej wysokości koszenia.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Gdy silnik jest uruchomiony, należy pozostawać w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  Najlepsze rezultaty daje mycie maszyny tuż po zakończeniu koszenia.

  Important: Natychmiast po zakończeniu pracy dokładnie oczyść podwozie tnące maszyny będąc jeszcze na obszarze koszonego trawnika.

  Note: Podczas czyszczenia unikaj polewania silnika wodą.

  1. Ustaw maszynę na płaskiej utwardzonej nawierzchni.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Natychmiast po zakończeniu pracy usuń pozostałości trawy z górnej powierzchni obudowy podwozia tnącego.

  4. Za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza usuń wszystkie pozostałości trawy i zanieczyszczenia z silnika, wydechu/osłony wydechu, kanałów powietrznych na górnej osłonie silnika i otaczających obszarów jednostki tnącej.

  5. Opuść maszynę na najniższą wysokość koszenia, patrz Regulacja wysokości cięcia..

  6. Umyj wodą obszar pod tylną pokrywą, w miejscu, gdzie ścinki trawy przemieszczają się ze spodniej strony maszyny do worka na trawę.

  7. Podłącz wąż ogrodowy z wodą do złącza czyszczenia (Rysunek 21).

   g281628
  8. Otwórz dopływ wody, uruchom silnik i załącz napęd ostrzy, pozostaw silnik pracujący, aż spod maszyny przestaną wydobywać się ścinki trawy.

  9. Wyłącz silnik, zamknij dopływ wody i odłącz wąż ogrodowy od maszyny.

  10. Uruchom silnik i pozostaw go na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny i zapobiec jego rdzewieniu.

  11. Przed odstawieniem maszyny do zamkniętego pomieszczenia wyłącz silnik i odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  12. Wytrzyj rozlany olej lub rozlane paliwo.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Sprawdź stan ostrza.
 • Upewnij się, że wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są odpowiednio zamocowane i działają prawidłowo.
 • Upewnij się, że podwozie tnące jest czyste, a worek na trawę jest w dobrym stanie (wymień go, jeśli jest uszkodzony).
 • Po każdym zastosowaniu
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Co 25 godzin
 • Wyczyść piankowy filtr wstępny (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Sprawdź linkę trybu samobieżnego, w razie potrzeby wyreguluj.
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Naostrz ostrze.
 • Co 50 godzin
 • Wymieniaj olej silnikowy (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Co 100 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Co 300 godzin
 • Wymieć papierowy filtr powietrza (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem corocznego okresu przechowywania.
 • Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je.
 • Wykonaj dodatkowe procedury corocznej konserwacji podane w instrukcji obsługi silnika.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz przewód świecy zapłonowej od świecy.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza należy stosować rękawice ochronne. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ostrzy.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa przez wyssanie przez rurkę.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 22).

   g018207
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu wymiany oleju lub wymiany ostrza kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie kosiarki przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo. Zawsze przechylaj maszynę na bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

   Ostrzeżenie

   Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

   Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń benzynę pompą ręczną; nie odciągaj paliwa przez rurkę.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Wyczyść piankowy filtr wstępny (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Co 300 godzin
 • Wymieć papierowy filtr powietrza (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Important: Zabrania się eksploatacji silnika bez założonego filtra powietrza – doprowadzi to do poważnego uszkodzenia silnika.

  1. Wykonaj procedury konserwacji wstępnej; patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Usuń pokrywę i dokładnie ją oczyść (Rysunek 23).

   g005347
  3. Wyjmij z podstawy filtra powietrza piankowy filtr wstępny i filtr papierowy powietrza (Rysunek 23).

  4. Wyjmij piankowy filtr wstępny i filtr papierowy powietrza. Umyj piankowy filtr wstępny w wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym i dokładnie osusz.

  5. Sprawdź filtr papierowy. Wymień, jeżeli jest uszkodzony lub nadmiernie zabrudzony.

   Important: Zabrania się czyszczenia filtra papierowego.

  6. Zamontuj piankowy filtr wstępny w filtrze papierowym powietrza.

  7. Zamontuj piankowy filtr wstępny i filtr papierowy powietrza w podstawie filtra powietrza.

  8. Zamontuj pokrywę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 50 godzin
 • Wymieniaj olej silnikowy (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Przed wymianą oleju uruchom silnik na kilka minut, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,65 litra bez filtra oleju; 0,85 litra z filtrem oleju
  Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa

  * Po spuszczeniu oleju w skrzyni korbowej zostaje pewna ilość szczątkowa. Nie napełniaj skrzyni korbowej olejem w ilości równej jej pojemności. Napełniaj skrzynię korbową olejem zgodnie z poniższym opisem.

  1. Wykonaj procedury konserwacji wstępnej; patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Opróżnij zbiornik paliwa.

  3. Umieść odpowiedni pojemnik na usuwany olej pod wskaźnikiem poziomu/spustem oleju.

  4. Oczyść wskaźnik poziomu.

  5. Usuń wskaźnik poziomu, obracając nasadkę w lewo i wyciągając go.

  6. Przechyl kosiarkę w prawo (tak, aby filtr oleju był skierowany w górę), aby olej spływał do pojemnika.

  7. Po spuszczeniu oleju ustaw kosiarkę ponownie w położeniu roboczym.

  8. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  9. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  10. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  11. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu.

  12. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku.

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 10 do 12 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  13. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  14. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Regulacja linki trybu samobieżnego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź linkę trybu samobieżnego, w razie potrzeby wyreguluj.
  1. Wyłącz silnik.

  2. Pociągnij maszynę do tyłu powoli naciskając pręt trybu samobieżnego do momentu zablokowania się tylnych rolek.

   Note: Pręt trybu samobieżnego powinien znajdować się w odległości 6 cm od uchwytu.

   g283011
  3. Jeżeli odległość między prętem trybu samobieżnego a uchwytem jest mniejsza nić 6 cm, przeprowadź regulację za pomocą śruby regulacyjnej z czarnego tworzywa tak, aby uzyskać poprawną odległość.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Co 25 godzin
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je.
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Ostrze należy skontrolować za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie paliwa. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, ostrze należy naostrzyć i wyważyć, albo wymienić.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Podczas serwisowania ostrza należy stosować rękawice ochronne.

  1. Odłącz przewód od świecy zapłonowej, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 25).

   g231389
  4. Zdemontuj ostrze, zachowując wszystkie elementy mocujące (Rysunek 25).

  5. Zamontuj nowe ostrze i wszystkie elementy mocujące (Rysunek 26).

   g338891

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 54 N·m.

  Ostrzenie ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź stan ostrza.
 • Co 25 godzin
 • Naostrz ostrze.
 • Ostrze zużyte w niewielkim stopniu nadaje się do ponownego naostrzenia. Dla zachowania wyważenia konieczne jest naostrzenie obu krawędzi ostrza w takim samym stopniu.

  1. Zdemontuj ostrze z maszyny; patrz Wymiana ostrza.

  2. Oczyść ostrze szczotką i wodą, następnie sprawdź je pod kątem oznak uszkodzeń.

  3. Płaskim pilnikiem naostrz obie krawędzie tnące.

   g338856
  4. Przełóż wkrętak przez otwór środkowy i przytrzymaj zawieszone na wkrętaku ostrze poziomo.

   Note: Jeżeli ostrze jest dobrze wyważone, pozostanie w pozycji poziomej.

   g338857
  5. Ostrz cięższy koniec do momentu prawidłowego wyważenia ostrza.

   Note: Jeżeli ostrze nie jest wyważone, przekręci się cięższą stroną w dół.

   g338858

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w danym roku dodaj do paliwa stabilizator paliwa (taki jak dodatek uszlachetniający do paliwa Toro Premium) postępując zgodnie z wskazówkami na etykiecie.

  2. Odpowiednio zutylizuj niewykorzystane paliwo. Paliwo należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykorzystać w samochodzie.

   Important: Głównym powodem trudności z rozruchem jest pozostawienie starego paliwa w zbiorniku. Zabrania się przechowywania paliwa przez dłużej niż 30 dni, jeżeli nie zastosowano stabilizatora paliwa. Jeżeli zaś zastosowano stabilizator paliwa, nie wolno przekraczać okresu zalecanego przez producenta stabilizatora.

  3. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  4. Ponownie uruchom silnik i poczekaj, aż sam się zatrzyma. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i podłącz go do trzpienia przytrzymującego (jeżeli występuje).

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 15 ml oleju silnikowego przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym z momentem 23 N∙m.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji, patrz .

  3. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  4. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  5. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.