Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja

g338220

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Brutto- tai nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.

Älä kajoa koneen turvalaitteisiin tai poista niitä käytöstä ja tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä yritä säätää tai muuttaa moottorin kierrosnopeuden säädintä, sillä tämä saattaa heikentää käyttöturvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395- ja ANSI B71.4-2017 -standardien mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

 • Lue ja sisäistä kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä laitteessa ja lisälaitteissa olevat merkinnät ennen moottorin käynnistämistä ja noudata niitä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle tai koneen alle. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Lapset eivät saa käyttää konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien aikuisten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.

Kahvan kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Alempi kahva (vasemmanpuoleinen)2
Alempi kahva (oikeanpuoleinen)2
Puristuslevy2
Lyhyt pultti2
Litteä aluslaatta4
Lukkomutteri6
Kaareva aluslaatta4
Pitkä pultti4
Ylempi kahva1
Suojatulppa6

Vaara

Jos kahva kootaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun kokoat kahvaa.

 • Varmista, että kaapelit viedään kahvan sisälle ja että ne eivät tartu takasuuntaimeen.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Irrota kuusiomutterit kahdesta leikkuupöydän päällä näkyvillä olevasta pultista.

 2. Asenna alempi kahva leikkurin leikkuupöydän päälle kummallekin puolelle puristuslevyllä ja kuusiolukkomutterilla, joka irrotettiin leikkuupöydästä edellisessä vaiheessa (Kuva 3).

  Note: Alemman kahvan putket kaartuvat keskeltä. Varmista putkia asennettaessa, että putken kaartuva osa osoittaa maata kohden.

  g281281
 3. Kiinnitä tukikahvojen alaosa leikkuupöydän kummallekin puolelle pultilla ja lukkomutterilla, ja käytä litteitä aluslaattoja sekä leikkuupöydän sisä- että ulkopuolella (Kuva 4).

  g281383
 4. Kiinnitä ylemmät kahvat ja tukikahvojen yläosa alempiin kahvoihin kummallakin puolella kolmella kaarevalla aluslaatalla, kahdella pultilla ja kahdella kuusiolukkomutterilla (Kuva 5).

  g281404
 5. Asenna suojatulpat kahvojen kaikkien paljaiden mutterien päälle.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Ehkäise tapaturmia leikkaamalla ruohonkeräimeen kiinnitetty valkoinen nauha irti. Nauhan voi hävittää.

 2. Asenna runko ruohonkeräimeen samalla kun pidät kahvaa ruohonkeräimen yläpuolella (Kuva 6).

  g281417
 3. Kiinnitä muovinipistimet ruohonkeräimen runkoon (Kuva 7).

  g281418

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen sen käynnistämistä.

g235721

Laitteen yleiskatsaus

g281445
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm
   3,9 cm

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Sammuta kone, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten suuntaimet tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät ja teräpultit eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Liikkuvan terän koskettamisesta on seurauksena vakava tapaturma. Älä laita sormia kotelon alle.

Polttoaineturvallisuus

 • Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

  • Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistä moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

 • Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

TyyppiLyijytön bensiini
Vähimmäisoktaaniluku87 (USA) tai 91 (tutkimusoktaani [RON]; Yhdysvaltojen ulkopuolella)
EtanoliEnintään 10 % tilavuudesta
MetanoliEi mitään
MTBE (metyylitertiääributyylieetteri)Alle 15 % tilavuudesta
ÖljyÄlä lisää polttoaineeseen

Käytä vain puhdasta ja uutta, korkeintaan 30 päivää vanhaa polttoainetta, joka on peräisin luotettavalta toimittajalta.

Important: Vähennä käynnistysongelmia lisäämällä uuteen polttoaineeseen stabilointi-/lisäainetta stabilointi-/lisäaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa.

Täytä polttoainesäiliö kuvan mukaisesti (Kuva 10).

g230458

Moottorin öljymäärän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  g235721

  Leikkuukorkeuden säätö

  Hengenvaara

  Leikkuukorkeutta säädettäessä kätesi saattaa joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  Leikkuukorkeuden säätö

  1. Tartu leikkuukorkeuden säätökahvaan ja irrota se lukituspykälästä vetämällä sivuttain (Kuva 12).

   g281589
  2. Laske leikkuukorkeutta siirtämällä kahvaa eteenpäin ja nosta leikkuukorkeutta siirtämällä kahvaa taaksepäin (Kuva 12).

  3. Vapauta kahva halutussa kohdassa niin, että se asettuu johonkin seitsemästä lukituspykälästä (Kuva 12).

   KorkeusasetusLeikkuukorkeus
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  Leikkuukorkeuden säätö Matchcutin avulla

  Matchcut-korkeusasetuksilla käyttöön voidaan saada kuusi lisäkorkeutta. Tämä ominaisuus mahdollistaa leikkuukorkeuden valitsinlevyn asetusten puolittaissäädöt.

  1. Löysää valitsinlevyn kiinnityspultti kuusiokoloavaimella (Kuva 13).

   g281591
  2. Käännä Matchcut-säädintä 180‎° (Kuva 13 ja Kuva 14).

   Note: Kun Matchcut on määritetty, valitsinlevyn alaosan merkkivalo syttyy.

   g281590
  3. Kiinnitä leikkuukorkeuden valitsinlevy paikalleen kiristämällä sen kiinnityspultti.

   Korkeusasetus (Matchcut)Leikkuukorkeus
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  Moottorin käynnistys

  1. Tartu kahvaan ja siirrä moottorin nopeuden säädin RIKASTIN-asentoon, jos moottori on kylmä, ja NOPEA-asentoon, jos moottori on vielä lämmin aikaisemmasta käytöstä.

   g281605
  2. Vedä narukäynnistimen kahvasta, kunnes tunnet vastustusta, ja käynnistä vetämällä voimakkaasti. Kun moottori käynnistyy, siirrä kaasuvipu hitaasti NOPEA-asentoon, jos rikastin on ollut käytössä (Kuva 15).

   Important: Älä koskaan vedä narukäynnistimen kahvasta moottorin ollessa käynnissä, jotta laite ei vaurioidu.

   Note: Jos laite ei käynnisty, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

   Note: Leikkuuterä ei ole tässä vaiheessa käytössä. Katso kohta Terän kytkentä.

  Terän kytkentä

  1. Varmista, että kaasuvipu on NOPEA-asennossa (Kuva 16).

  2. Paina teräjarrukytkimen lukituspainiketta ja vedä teräjarrukytkimen ohjausvipu takaisin kahvaa vasten (Kuva 16).

   g284132

  Terän vapautus

  Vapauta terä vapauttamalla teräjarrukytkimen ohjausvipu. Kahva palautuu lepoasentoon (Kuva 17).

  g284203

  Note: Kun vapautat teräjarrukytkimen ohjausvivun, terän pitää pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos se ei pysähdy, lopeta ruohonleikkurin käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Nopeuden valinta

  Koneen eteenpäin ajossa on kolme nopeusasetusta. Säädä nopeutta kiertämällä leikkurin päällä oleva kolminopeuksinen vaihteenvalitsin haluttuun asentoon.

  • I – ensimmäinen vaihde

  • II – toinen vaihde

  • III – kolmas vaihde

  g283010

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  • Älä päästä sivullisia käyttöalueelle. Pienten lasten on oltava konetta käyttämättömän aikuisen vastuuhenkilön valvonnassa ja pysyteltävä pois käyttöalueelta. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

  • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Älä suuntaa materiaalin poistoa ihmisiä kohti. Vältä materiaalin poistamista seinää tai muuta estettä kohti. Materiaali voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Kytke terät pois päältä ennen sorapinnan ylittämistä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos moottori on juuri sammutettu, se on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta moottorista.

  • Käytä moottoria ainoastaan tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hajuton ja tappava myrkky.

  • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilo säännöllisesti kulumisen ja vikojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa alkuperäisiin Toro-osiin.

  Turvallisuus rinteissä

  • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

  • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

  • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

  Itsevetolaitteiston käyttö

  Käytä itsevetolaitteistoa painamalla itsevetolaitteiston tankoa kahvaa vasten ja pitämällä sitä painettuna paikallaan (Kuva 19).

  g282972

  Itsevetolaitteiston käyttö lopetetaan vapauttamalla itsevetolaitteiston tanko.

  Moottorin sammutus

  Vapauta teräjarrukytkimen ohjausvipu ja itsevetolaitteiston tangot. Sammuta moottori siirtämällä moottorin nopeuden säädin pysähtymisasentoon.

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos se ei pysähdy kunnolla, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Asenna ruohonkeräin paikalleen, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Vaara

  Jos ruohonkeräin on kulunut, jätettä voi sinkoutua ulos, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon käyttäjälle tai sivullisille.

  Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä.

  3. Kiinnitä ruohonkeräin paikalleen (Kuva 20).

   g283012
  4. Laske takasuuntain alas.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi Toro-terä ennen leikkuukauden alkamista tai aina tarvittaessa.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 64 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Sammuta kone, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta.

  • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

  Laitteen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista kone pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  Important: Puhdista laitteen leikkuupöytä huolellisesti heti sen jälkeen kun olet leikannut sillä lannoitettua tai myrkytettyä nurmikkoa.

  Note: Älä suihkuta laitetta vedellä, kun puhdistat sitä.

  1. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota leikkuujätteet leikkuupöydän kotelon yläpuolelta heti käytön jälkeen.

  4. Poista leikkuujätteet ja lika moottorista, pakoputkesta ja äänenvaimentimen suojuksesta, moottorin yläsuojuksen ilma-aukoista ja ympäröivästä leikkuupöydästä harjan tai paineilman avulla.

  5. Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  6. Pese takaluukun alapuolinen alue, jonka kautta leikkuujätteet menevät laitteen alapuolelta ruohonkeräimeen.

  7. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku pesuporttiin (Kuva 21).

   g281628
  8. Avaa vedensyöttö ja käynnistä moottori ja terä. Anna niiden käydä, kunnes koneen alta ei enää tule leikkuujätettä.

  9. Sammuta moottori, katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku koneesta.

  10. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta laitteen alapuoli kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

  11. Sammuta moottori ja anna koneen jäähtyä, ennen kuin varastoit sen suljettuun tilaan.

  12. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Tarkista terän kunto.
 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.
 • Varmista, että leikkuupöytä on tyhjä ja ruohonkeräin hyväkuntoinen (vaihda, jos vahingoittunut).
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista vaahtomuovinen esisuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Tarkista itsevetolaitteiston kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Teroita terä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulppa.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperinen ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.
 • Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroita se.
 • Lisää vuosittaisia huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Sammuta kone, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää. Älä korjaa tai muuta teriä.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Valmistelu huoltoa varten

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulppa.
  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 22) ennen huoltotöiden suorittamista.

   g018207
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

   Vaara

   Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

   Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla. Älä käytä lappoa.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista vaahtomuovinen esisuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperinen ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Important: Älä käytä moottoria ilman ilmansuodatinkokoonpanoa, sillä seurauksena voi olla erittäin vakava moottorivaurio.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Irrota suojus ja puhdista se huolellisesti (Kuva 23).

   g005347
  3. Irrota vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen ilmansuodatin ilmansuodattimen kannasta (Kuva 23).

  4. Irrota vaahtomuovinen esisuodatin paperisesta ilmansuodattimesta, pese vaahtomuovinen esisuodatin miedolla puhdistusaineella ja vedellä ja kuivaa se sitten kankaalla taputtelemalla.

  5. Tarkasta paperinen ilmansuodatin ja vaihda se uuteen, jos se on erittäin likainen.

   Important: Älä yritä puhdistaa paperisuodatinta.

  6. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin paperiseen ilmansuodattimeen.

  7. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen ilmansuodatin ilmansuodattimen kantaan.

  8. Asenna kansi.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,65 l ilman öljynsuodatinta; 0,85 l öljynsuodattimen kanssa
  Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi

  * Kampikammioon on jäänyt öljyä öljyn tyhjennyksen jälkeen. Älä kaada kaikkea öljyä kampikammioon. Täytä kampikammio öljyllä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Tyhjennä bensiini polttoainesäiliöstä.

  3. Aseta sopiva tyhjennysastia öljyn mittatikun/tyhjennysventtiilin alle.

  4. Puhdista mittatikun ympäristö.

  5. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos.

  6. Valuta öljy tyhjennysastiaan kallistamalla kone oikeanpuoleiselle kyljelle (ilmansuodatin on ylöspäin).

  7. Kun öljy on valutettu, palauta kone käyttöasentoon.

  8. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

  9. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  10. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  11. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

  12. Katso öljymäärä mittatikusta.

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 10–12, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  13. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  14. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Itsevetolaitteiston vaijerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista itsevetolaitteiston kaapeli ja säädä tarvittaessa.
  1. Sammuta moottori.

  2. Vedä laitetta taaksepäin samalla kun painat itsevetolaitteiston tankoa hitaasti alaspäin. Jatka, kunnes takarullat lukittuvat.

   Note: Itsevetolaitteiston tangon pitäisi nyt olla 6 cm:n etäisyydellä kahvasta.

   g283011
  3. Jos itsevetolaitteiston tangon ja kahvan etäisyys on alle 6 cm, säädä etäisyys oikeaksi mustan muovisen kaapelin säätölaitteen avulla.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroita se.
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina polttoaineen loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

  3. Tue terä puun kappaleella (Kuva 25).

   g231389
  4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 25).

  5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 26).

   g338891

   Important: Suuntaa terän käyrät päät koneen koteloa kohti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella momenttiin 54 N·m.

  Terän teroitus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista terän kunto.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Teroita terä.
 • Hieman kulunut terä voidaan teroittaa. Terän molemmat särmät on teroitettava yhtä teräviksi, jotta terä pysyy tasapainossa.

  1. Irrota terä leikkurista (katso Terän vaihto).

  2. Puhdista terä harjan ja veden avulla ja tarkista, ettei terä ole vaurioitunut.

  3. Teroita molemmat leikkuusärmät lattaviilalla.

   g338856
  4. Työnnä ruuvitaltta keskimmäiseen reikään ja pidä terää vaaka-asennossa.

   Note: Tasapainossa oleva terä pysyy vaaka-asennossa.

   g338857
  5. Teroita painavaa päätä kunnes terä on tasapainossa.

   Note: Jos terä ei ole tasapainossa, painava pää painuu alaspäin.

   g338858

  Varastointi

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  Sammuta kone, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta (esim. Toro Premium Fuel Treatment) vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla pakkauksen ohjeiden mukaan.

  2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

   Important: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  3. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  5. Irrota johto sytytystulpasta ja kiinnitä johto kiinnitystolppaan (jos varusteena).

  6. Irrota sytytystulppa, lisää 15 ml moottoriöljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

  7. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella momenttiin 23 N·m.

  8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  2. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  3. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  4. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  5. Kytke johto sytytystulppaan.