Úvod

Tato sekačka na trávu s rotačním nožem a vedením zezadu je určena pro profesionální poskytovatele služeb pro rodinné domy. Je primárně určena k sekání trávy na udržovaných trávnících na soukromých nebo firemních pozemcích. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g338220

Vepište typové a sériové číslo výrobku do mezery níže:

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením Veřejného pořádku pro stát Kalifornii číslo 4442 nebo 4443.

Přiložená provozní příručka k motoru obsahuje informace o předpisech vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers, Asociace automobilových inženýrů) J1940 a J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si příručku výrobce motoru dodávanou se strojem.

Nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními na stroji, nevypínejte je a pravidelně kontrolujte jejich funkci. Nepokoušejte se nastavovat nebo upravovat regulátor otáček motoru. Mohou tak vzniknout nebezpečné provozní podmínky, což může vést ke zranění.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395 a ANSI B71.4–2017.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému nebo smrtelnému úrazu.

 • Před nastartováním motoru si prostudujte pokyny a upozornění uvedené v provozní příručce, na stroji a na přídavných zařízeních a řiďte se jimi.

 • Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí stroje a nedávejte je pod stroj. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení možného rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symboluGraphic, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Nastavení

Important: Sejměte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii, která zakrývá motor.

Sestavení rukojeti

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Spodní rukojeť (levá)2
Spodní rukojeť (pravá)2
Upínací deska2
Krátký šroub2
Plochá podložka4
Pojistná matice6
Miskovitá podložka4
Dlouhý šroub4
Horní rukojeť1
Krytka6

Důležité upozornění

Nesprávnou montáží rukojeti se mohou poškodit lanka, což může ohrozit bezpečí provozu.

 • Při montáži rukojeti nepoškoďte kabely.

 • Zajistěte, aby lanka byla vedena podél vnitřní strany rukojeti a nekolidovala se zadním deflektorem.

 • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

 1. Demontujte šestihranné matice ze 2 odkrytých šroubů v horní části skeletu.

 2. Namontujte spodní rukojeť na obě strany horní části skeletu sekačky pomocí upínací desky a šestihranné pojistné matice, jež byly demontovány ze skeletu v předchozím kroku (Obrázek 3).

  Note: Trubky spodní rukojeti jsou ve střední části zahnuté. Trubky namontujte tak, aby zahnutá část trubky směřovala k zemi.

  g281281
 3. Namontujte spodní část výztužných rukojetí na každou stranu skeletu sekačky pomocí šroubu, plochých podložek na vnitřní a vnější straně skeletu a pojistné matice (Obrázek 4).

  g281383
 4. Namontujte horní rukojeti a horní část výztužných rukojetí ke spodním rukojetím pomocí 3 miskovitých podložek, 2 šroubů a 2 šestihranných pojistných matic na každé straně (Obrázek 5).

  g281404
 5. Na všechny odkryté matice rukojetí nasaďte krytky.

Montáž sběracího koše

 1. Abyste zabránili nehodám, odřízněte bílou pásku připevněnou ke sběracímu koši a zlikvidujte ji.

 2. Zasuňte rám do sběracího koše, přičemž držadlo musí být nad sběracím košem (Obrázek 6).

  g281417
 3. Připevněte plastové spony k rámu sběracího koše (Obrázek 7).

  g281418

Doplňování oleje do motoru

Important: Vaše sekačka není dodávána s olejem v motoru. Před nastartováním motoru doplňte do motoru olej.

g235721

Součásti stroje

g281445
ModelHmotnostDélkaŠířkaVýška
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm
(145,5 lb)(69,1 inches) 3,9 cm(40,9 in)

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například deflektory a sběrací koš, na svém místě a správně fungují.

 • Vždy kontrolujte stroj a přesvědčte se, zda žací nože šrouby žacího nože nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Kontakt s pohybujícím se žacím nožem může způsobit vážné zranění. Nestrkejte prsty pod kryt.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

  • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

  • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo je-li motor horký.

  • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Dokud se neodpaří palivové výpary, zabraňte vzniku jiskření.

  • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

 • Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

  • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

  • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

  • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Doplňování paliva do nádrže

TypBezolovnatý benzín
Minimální oktanové číslo87 (USA) nebo 91 (výzkumné oktanové číslo; mimo USA)
EtanolNe více než 10 % objemu
MetanolŽádné
MTBE (methylterciální butylether)Méně než 15 % objemu
OlejNepřidávejte do benzínu

Používejte pouze čisté čerstvé (ne starší než 30 dní) palivo od důvěryhodného dodavatele..

Important: Abyste předešli problémům při startování, do čerstvého paliva přidejte určité množství stabilizačního aditiva paliva podle pokynů výrobce stabilizačního aditiva paliva.

Dodatečné informace naleznete v návodu k obsluze motoru.

Naplňte palivovou nádrž, viz Obrázek 10.

g230458

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete jej poškodit.

  g235721

  Nastavení výšky sekání

  Nebezpečí

  Při nastavování výšky sekání se mohou vaše ruce dostat do kontaktu s pohybujícím se žacím nožem a může dojít k vážnému úrazu.

  • Před nastavením výšky sekání vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

  Výstraha

  Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení.

  Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

  Seřízení výšky sekání

  1. Uchopte nastavovací páku výšky sekání a přesunutím do strany ji uvolněte z pojistného zářezu (Obrázek 12).

   g281589
  2. Přesunutím páky dopředu snížíte výšku sekání a přesunutím páky dozadu výšku sekání zvýšíte (Obrázek 12).

  3. Uvolněte páku v požadované poloze a zkontrolujte, zda pevně zapadla do jednoho ze sedmi zářezů nastavení (Obrázek 12).

   Nastavení výškyVýška sekání
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  Nastavení výšky sekání pomocí systému Matchcut

  Pomocí systému nastavení výšky Matchcut je možné dosáhnout dalších 6 nastavení výšek. Pomocí tohoto systému lze volicí desku výšky sekání posunout o polovinu nastavení.

  1. Pomocí imbusového klíče povolte upevňovací šroub volicí desky (Obrázek 13).

   g281591
  2. Otočte nastavovací prvek Matchcut o 180° (Obrázek 13 a Obrázek 14).

   Note: V dolní části volicí desky se zobrazí indikátor, který se při nastavení systému Matchcut zvýrazní.

   g281590
  3. Utažením upevňovacího šroubu volicí desky upevněte volicí desku výšky sekání v poloze.

   Nastavení výšky (s Matchcut)Výška sekání
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  Spuštění motoru

  1. Pokud je motor studený, podržte rukojeť a přesuňte ovládací prvek otáček motoru do polohy SYTIčE, nebo do polohy RYCHLý CHOD, pokud byl motor již spuštěn.

   g281605
  2. Zatáhněte za rukojeť ručního startéru, dokud neucítíte odpor, a poté za rukojeť prudce zatáhněte. Po spuštění motoru pomalu vraťte škrticí klapku do polohy RYCHLý CHOD, pokud byl zapnutý sytič (Obrázek 15).

   Important: Aby nedošlo k poškození stroje, netahejte za rukojeť ručního startéru, když je spuštěný motor.

   Note: Nemůžete-li stroj nastartovat, obraťte se na autorizované servisní středisko.

   Note: Žací nůž není v této fázi zapnutý, viz Spuštění žacího nože.

  Spuštění žacího nože

  1. Nastavte ovládací páku škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD (Obrázek 16).

  2. Stiskněte tlačítko zapojení brzdové spojky žacího nože (BBC) a přesuňte ovládací páku dozadu k rukojeti (Obrázek 16).

   g284132

  Zastavení žacího nože

  Žací nůž vypnete uvolněním ovládací páky BBC; rukojeť se vrátí do své klidové polohy (Obrázek 17).

  g284203

  Note: Po uvolnění ovládací páky BBC se žací nůž musí do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku neprodleně používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Volba rychlosti

  Lze nastavit 3 rychlosti jízdy stroje vpřed: otočením voliče tří rychlostních stupňů v horní části sekačky zvolte jednu ze tří rychlostí, čímž upravíte rychlost.

  • I – první rychlostní stupeň

  • II – druhý rychlostní stupeň

  • III – třetí rychlostní stupeň

  g283010

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volný oděv či volně se pohybující šperky.

  • Při práci se strojem věnujte jeho provozu maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  • Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  • Ostatní osoby se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Malé děti se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od provozního prostoru a musejí být pod stálým dohledem zodpovědné dospělé osoby, která stroj neobsluhuje. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

  • Před rozjetím se strojem vzad se vždy podívejte dolů a za sebe.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

  • Nesměřujte výhoz posekané trávy na nějakou osobu. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti zdi nebo jiné překážce. Materiál se může odrážet zpět na vás. Před přejížděním štěrkových povrchů zastavte žací nůž (nože).

  • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu můžete ztratit rovnováhu či stabilní postoj.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Než opustíte provozní pozici, vypněte motor a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  • Pokud byl spuštěný motor, bude horký a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se k teplému motoru.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný jed bez zápachu.

  • Pravidelně kontrolujte, zda součásti sběracího koše a vyhazovací kanál nejsou opotřebené či poškozené, a v případě potřeby je vyměňte za originální náhradní díly Toro.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní.

  • Nesekejte na příliš strmých svazích. Špatný postoj nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou uklouznutí a pádu.

  • Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů.

  Použití vlastního pohonu

  Pro ovládání pojezdu stiskněte tyč pojezdu směrem k rukojeti a podržte ji v poloze (Obrázek 19).

  g282972

  Chcete-li ruční pohon odpojit, tyč ručního pohonu uvolněte.

  Vypnutí motoru

  Uvolněte ovladač brzdové spojky žacího nože a tyče pohonu pojezdu. Přesunutím ovládacího prvku otáček motoru do vypnuté polohy vypněte motor.

  Important: Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se nůž měl do 3 sekund zastavit. Pokud se řádně nezastaví, přestaňte stroj okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Sbírání trávy

  Pro sběr posekané trávy a listí z trávníku namontujte sběrací koš.

  Důležité upozornění

  Z opotřebeného sběracího koše mohou odlétávat úlomky a způsobit vážné zranění nebo smrt obsluhy či okolostojících osob.

  Pravidelně sběrací koš kontrolujte. Je-li poškozený, vyměňte jej za nový sběrací koš Toro.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Nadzvedněte a podržte zvednutý zadní deflektor.

  3. Zavěste sběrací koš do určené polohy (Obrázek 20).

   g283012
  4. Spusťte zadní deflektor dolů.

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sekání

  • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

  • Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud stroj narazí na nějaký předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený.

  • V zájmu dosažení maximální výkonnosti v případě potřeby namontujte před začátkem sezóny nový žací nůž Toro.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Nenastavujte výšku na méně než 64 mm, pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje.

  • Při sekání trávy vyšší než 15 cm nastavte maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji; potom sekání zopakujte s menší nastavenou výškou pro co možná nejlepší vzhled trávníku. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

  • Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.

   • Pohybujte se při sekání pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

  • Pokud vrstva listí na trávníku přesahuje 13 cm, sekejte s větší výškou sekání a poté nastavte požadovanou výšku sekání.

  • Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno, zpomalte.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Bezpečnost při přepravě

  • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

  • Zabezpečte stroj tak, aby se nemohl pohybovat.

  Čištění stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Důležité upozornění

  Zpod krytu sekačky se může uvolňovat materiál.

  • Používejte ochranné brýle.

  • Je-li spuštěný motor, neopouštějte provozní pozici (za rukojetí).

  • Nedovolte, aby v blízkosti sekačky kdokoli stál.

  Pro dosažení nejlepších výsledků stroj co nejdříve po dokončení sekání vyčistěte.

  Important: Neprodleně po použití pečlivě vyčistěte skelet stroje na posekaném trávníku.

  Note: Během čištění nestříkejte vodu na motor.

  1. Přemístěte stroj na rovnou dlážděnou plochu.

  2. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  3. Neprodleně po použití odstraňte zbytky trávy z horní části krytu skeletu.

  4. Odstraňte veškerou trávu a nečistoty z motoru, včetně krytu výfuku a výfuku, vzduchových kanálů v horním krytu a skeletu stroje pomocí kartáče nebo stlačeného vzduchu.

  5. Spusťte stroj dolů do nejnižší výšky sekání; viz Seřízení výšky sekání.

  6. Prostor pod zadními dvířky, kudy posečená tráva vychází ze spodní části sekačky do koše na trávu, vypláchněte vodou.

  7. Připevněte zahradní hadici napojenou na zdroj vody k proplachovacímu otvoru (Obrázek 21).

   g281628
  8. Zapněte vodu, nastartujte motor, zapněte žací nůž a nechte jej pracovat, dokud nepřestanou být ze spodní části stroje vyhazovány zbytky trávy.

  9. Vypněte motor, zastavte vodu a odpojte zahradní hadici od stroje.

  10. Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet, aby mohla vyschnout spodní strana sekačky a nedocházelo ke vzniku koroze.

  11. Než stroj uložíte v uzavřeném prostoru, vypněte motor a nechejte stroj vychladnout.

  12. Veškerý rozlitý olej nebo palivo otřete.

  Údržba

  Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Zkontrolujte stav žacího nože.
 • Přesvědčte se, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky na svém místě a zda správně fungují.
 • Ujistěte se, že je čistý skelet a že je sběrací koš v dobrém stavu (pokud je poškozený, vyměňte jej).
 • Po každém použití
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Vyčistěte pěnový předřadný filtr (v prašných podmínkách provádějte čištění častěji).
 • Zkontrolujte lanko pohonu pojezdu a v případě potřeby jej seřiďte.
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Naostřete žací nůž.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej (při práci v prašném prostředí výměnu provádějte častěji).
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírový vzduchový filtr (v prašných podmínkách provádějte výměnu častěji).
 • Před uskladněním
 • Před prováděním oprav podle uvedených pokynů a před každoročním uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Každý rok
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.
 • Veškeré další postupy spojené s každoroční údržbou najdete v návodu k obsluze motoru.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

  • Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice. Nesnažte se nože opravovat nebo upravovat.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

  • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

  • K zajištění optimální výkonnosti stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Příprava na údržbu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Před prováděním údržby odpojte koncovku zapalovací svíčky (Obrázek 22).

   g018207
  3. Po dokončení údržbářských prací připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

   Important: Abyste stroj mohli naklonit kvůli výměně oleje nebo žacího nože, spotřebujte nejprve během normálního provozu palivo v nádrži. Je-li nezbytné naklonit stroj před spotřebováním paliva, odčerpejte palivo ručním palivovým čerpadlem. Stroj naklánějte na stranu vždy tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.

   Důležité upozornění

   Při naklonění stroje hrozí vytékání paliva. Palivo je hořlavé, výbušné a může způsobit zranění.

   Spotřebujte palivo provozem nebo jej odčerpejte ručním čerpadlem; nepoužívejte násosku.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Vyčistěte pěnový předřadný filtr (v prašných podmínkách provádějte čištění častěji).
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte papírový vzduchový filtr (v prašných podmínkách provádějte výměnu častěji).
 • Important: Nenechávejte motor pracovat bez namontované sestavy vzduchového filtru. Mohlo by dojít k vážnému poškození motoru.

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava na údržbu.

  2. Sejměte kryt a důkladně ho vyčistěte (Obrázek 23).

   g005347
  3. Ze základny vzduchového filtru vyjměte pěnový předřadný filtr a papírový vzduchový filtr (Obrázek 23).

  4. Vyjměte pěnový předřadný filtr z papírového vzduchového filtru a pěnový předřadný filtr umyjte vodným roztokem mírně působícího saponátu. Poté filtr vysušte.

  5. Zkontrolujte papírový vzduchový filtr. Je-li nadměrně znečištěný, vyměňte jej.

   Important: Papírový filtr nečistěte.

  6. Namontujte pěnový předřadný filtr na papírový vzduchový filtr.

  7. Na základnu vzduchového filtru nainstalujte pěnový předřadný filtr a papírový vzduchový filtr.

  8. Upevněte kryt.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej (při práci v prašném prostředí výměnu provádějte častěji).
 • Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Specifikace motorového oleje

  Množství motorového oleje0,65 l* bez olejového filtru; 0,85 l* s olejovým filtrem
  Viskozita olejeDetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
  API klasifikaceSJ nebo vyšší

  *Po vypuštění oleje zůstane v klikové skříni zbývající olej. Nelijte celé množství oleje do klikové skříně. Klikovou skříň naplňte olejem podle pokynů v následujících krocích.

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava na údržbu.

  2. Odčerpejte palivo z nádrže.

  3. Pod měrku/vypouštěcí otvor oleje umístěte vhodnou vypouštěcí nádobu.

  4. Očistěte místo kolem měrky hladiny oleje.

  5. Otáčejte uzávěrem proti směru hodinových ručiček, sejměte jej a vytáhněte měrku hladiny oleje.

  6. Nakloňte stroj na pravou stranu, aby vzduchový filtr směřoval nahoru, a nechte olej vytéct do sběrné vany.

  7. Po vypuštění oleje umístěte stroj zpět do provozní polohy.

  8. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

  9. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

  10. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  11. Zasuňte měrku do plnicí trubice oleje, ale nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

  12. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce.

   • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 10 až 12, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

   • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné výšky oleje na měrce.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

  13. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

  14. Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.

  Seřízení lanka ručního pohonu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte lanko pohonu pojezdu a v případě potřeby jej seřiďte.
  1. Vypněte motor.

  2. Pomalu táhněte stroj dozadu a současně přitahujte tyč pojezdu, dokud se nezablokují zadní kola.

   Note: Tyč pojezdu by nyní měla být 6 cm od rukojeti.

   g283011
  3. Pokud je vzdálenost mezi tyčí pojezdu a rukojetí menší než 6 cm, nastavte správnou vzdálenost pomocí černého plastového nastavovacího prvku lanka.

  Výměna žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Každý rok
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.
 • Important: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Po každém spotřebování paliva zkontrolujte žací nůž. Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

  1. Odpojte koncovku zapalovací svíčky, viz část Příprava na údržbu.

  2. Nakloňte stroj ke straně tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.

  3. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 25).

   g231389
  4. Sundejte žací nůž a uložte si veškeré upevňovací součástky (Obrázek 25).

  5. Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací součástky (Obrázek 26).

   g338891

   Important: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat ke krytu stroje.

  6. Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub žacího nože na utahovací moment 54 Nm.

  Ostření žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte stav žacího nože.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Naostřete žací nůž.
 • Mírně opotřebený nůž může být znovu nabroušen. Obě hrany žacího nože musejí být naostřeny rovnoměrně, aby bylo zajištěno vyvážení.

  1. Demontujte žací nůž ze stroje. Postupujte podle pokynů v části Výměna žacího nože.

  2. Vyčistěte žací nůž pomocí kartáče a vody a potom zkontrolujte, zda není poškozený.

  3. Plochým pilníkem naostřete obě řezné hrany.

   g338856
  4. Zasuňte šroubovák do středového otvoru a držte žací nůž vodorovně.

   Note: Vyvážený nůž zůstane ve vodorovné poloze.

   g338857
  5. Naostřete těžký konec natolik, aby byl žací nůž správně vyvážený.

   Note: Pokud žací nůž není vyvážený, těžký konec se otočí dolů.

   g338858

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém a suchém místě.

  Bezpečnost při odstavení

  Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte jej vychladnout.

  Příprava stroje k uskladnění

  1. Při posledním doplňování paliva v roce přidejte do paliva stabilizátor paliva (např. přípravek Toro Premium Fuel Treatment), jak je uvedeno na štítku.

  2. Veškeré nespotřebované palivo řádně zlikvidujte. Palivo recyklujte v souladu s místními předpisy nebo je použijte ve svém automobilu.

   Important: Staré palivo v palivové nádrži je hlavní příčinou obtížného startování. Palivo bez stabilizátoru paliva neskladujte déle než 30 dní a stabilizované palivo neskladujte déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  3. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  4. Spusťte znovu motor a nechte jej pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  5. Odpojte koncovku zapalovací svíčky a připevněte ji na přídržný kolík (je-li ve výbavě).

  6. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 15 ml motorového oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko startéru, aby se olej rozprostřel po celém válci a v období mimo sezónu tak ve válci nevznikala koroze.

  7. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 23 Nm.

  8. Utáhněte všechny matice, šrouby a vruty.

  Použití stroje po uskladnění

  1. Zkontrolujte a utáhněte všechny upevňovací součásti.

  2. Proveďte veškeré postupy údržby; viz .

  3. Zkontrolujte hladinu oleje motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  4. Palivovou nádrž naplňte čerstvým palivem, viz Doplňování paliva do nádrže.

  5. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.