Wprowadzenie

Dmuchawa jest przeznaczona dla użytkowników domowych do usuwania liści i podobnych zanieczyszczeń na terenach przydomowych. Są one zaprojektowane do pracy z akumulatorem litowo-jonowym Toro Flex-Force typu 81820, 81825, 81850, 81860 lub 81875. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com, aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu.

Model 51825T jest dostarczany bez akumulatora i bez ładowarki.

Graphic

W razie potrzeby uzyskania pomocy przed oddaniem tego produktu zapraszamy do odwiedzenia strony www.Toro.com/support, na której można znaleźć filmy instruktażowe, lub kontakt z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE – Podczas użytkowania elektrycznych narzędzi ogrodowych należy zawsze przestrzegać podstawowych zaleceń bezpieczeństwa, które pozwolą ograniczyć ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Są to w szczególności:

WAŻNE INSTRUKCJE

INSTRUKCJĘ

I. Szkolenie

 1. Operator urządzenia ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i zagrożenia dotyczące innych osób lub ich mienia.

 2. Nie wolno pozwalać dzieciom na korzystanie lub zabawę urządzeniem, akumulatorem lub jego ładowarką. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora.

 3. Nie wolno pozwalać, aby z urządzenia, akumulatora lub ładowarki akumulatorów korzystały osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat ich użytkowania, chyba że zostaną one poinstruowane lub będą nadzorowane pod kątem bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.

 4. Przed użyciem urządzenia, akumulatora oraz ładowarki akumulatorów należy przeczytać wszelkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na tych produktach.

 5. Należy zapoznać się z elementami sterowania i prawidłową obsługą urządzenia, akumulatora i ładowarki akumulatorów.

II. Przygotowanie

 1. Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

 2. Używaj wyłącznie akumulatora zalecanego przez firmę Toro. Używanie innych akcesoriów i osprzętu może zwiększyć ryzyko obrażeń i pożaru.

 3. Podłączenie ładowarki akumulatorów do gniazdka o napięciu innym niż od 100 do 240 V może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wolno podłączać ładowarki akumulatorów do gniazdka innego niż o napięciu od 100 do 240 V. W celu podłączenia do gniazdka o innym napięciu należy użyć adaptera odpowiedniego dla danego rodzaju gniazdka.

 4. Nie wolno używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani ładowarki akumulatorów, gdyż mogą one funkcjonować w sposób nieprzewidziany lub nawet zapalić się, wybuchnąć albo stworzyć zagrożenie dla zdrowia.

 5. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego ładowarki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu jego wymiany.

 6. Nie używaj akumulatorów jednorazowego użytku.

 7. Do ładowania akumulatorów stosuj wyłącznie ładowarkę zalecaną przez firmę Toro. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatorów może przy użyciu z innym rodzajem akumulatora stwarzać ryzyko wywołania pożaru.

 8. Akumulator należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu.

 9. Nie wystawiaj akumulatora ani ładowarki akumulatorów na działanie ognia lub temperatur powyżej 68°C.

 10. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami ładowania i unikaj ładowania akumulatora, gdy temperatura przekracza zakres podany w instrukcjach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i zagrożenia powstaniem pożaru.

 11. Zabronione jest używanie urządzenia bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 12. Ubierz się odpowiednio – Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś zwisającej biżuterii, która mogłaby zostać pochwycona przez poruszające się części. Przy pracy w warunkach wysokiego zapylenia noś maskę przeciwpyłową.

III. Obsługa

 1. Unikaj niebezpiecznych warunków pracy – Nie używaj urządzeń w wilgotnych lub mokrych warunkach.

 2. Używaj produktu odpowiedniego do wykonywanej pracy – Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 3. Zabezpiecz urządzenie przed niezamierzonym uruchomieniem – Przed podłączeniem akumulatora oraz przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji WYłąCZONEJ. Nie przenoś urządzenia trzymając palec na wyłączniku ani nie podłączaj źródła zasilania do urządzenia, jeżeli wyłącznik jest w pozycji WłąCZONEJ.

 4. Używaj urządzenia wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.

 5. Przed wykonaniem regulacji lub zmianą akcesoriów odłączaj akumulator od urządzenia.

 6. Nie zbliżaj dłoni ani stóp do otworu dmuchawy oraz jej wszelkich ruchomych elementów.

 7. Przed wykonaniem regulacji, serwisowaniem, czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia do przechowywania należy je wyłączyć, odłączyć akumulator i zaczekać do zatrzymania wszystkich ruchomych elementów.

 8. Akumulator należy odłączać od urządzenia zawsze, gdy jest ono pozostawiane bez nadzoru.

 9. Nie należy zmuszać urządzenia do intensywnej pracy – Urządzenie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej z prędkością, do której zostało zaprojektowane.

 10. Nie należy sięgać urządzeniem zbyt daleko – Należy zawsze utrzymywać stabilną postawę i równowagę, w szczególności na terenach pochyłych. Podczas obsługi urządzenia nie wolno z nim biegać.

 11. Należy zachować czujność – Podczas pracy z użyciem urządzenia należy być czujnym i stosować zasady zdrowego rozsądku. Nie wolno używać urządzenia będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 12. Należy utrzymywać otwory wentylacyjne w stanie wolnym od zanieczyszczeń.

 13. Nie wkładaj do otworu dmuchawy żadnych przedmiotów i nie używaj jej, gdy otwór wylotowy jest zablokowany. Utrzymuj otwór w stanie wolnym od pyłu, strzępów tkanin, włosów/sierści lub jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby utrudnić przepływ powietrza.

 14. Zachowaj ostrożność podczas oczyszczania schodów za pomocą urządzenia.

 15. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z akumulatorem może z niego wydostawać się ciecz – należy unikać kontaktu z nią. W razie przypadkowego kontaktu z tą cieczą należy ją spłukać wodą. W razie kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc lekarską. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienie lub poparzenie.

 16. UWAGA – Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może stanowić ryzyko pożaru lub poparzenia substancjami chemicznymi. Nie demontuj akumulatora. Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatury powyżej 68°C i nie wrzucaj go do ognia. Wymieniaj akumulator tylko na oryginalny akumulator marki Toro. Użycie akumulatora innego producenta może spowodować pożar lub wybuch. Trzymaj akumulatory poza zasięgiem dzieci i przechowuj je w oryginalnym opakowaniu do momentu, gdy będziesz gotowy do ich użycia.

IV. Konserwacja i przechowywanie

 1. Należy dbać o urządzenie – Aby uzyskać najlepsze osiągi i zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń, należy utrzymywać urządzenie w czystości oraz w dobrym stanie technicznym. Przestrzegaj instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów. Uchwyty utrzymuj w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smarów.

 2. Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe i wkręty, gdyż mogłyby one spowodować zwarcie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.

 3. Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych.

 4. Przed wykonaniem regulacji, serwisowaniem, czyszczeniem lub odłożeniem urządzenia do przechowywania należy je wyłączyć, odłączyć akumulator i zaczekać do zatrzymania wszystkich ruchomych elementów.

 5. Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzonych części – w przypadku uszkodzenia osłon lub innych części należy określić, czy będą one spełniać właściwie swoją rolę. Sprawdź części ruchome pod kątem niewłaściwego ustawienia lub zablokowania się, a pozostałe części pod kątem uszkodzeń i zamocowania lub dowolnego innego stanu mogącego mieć wpływ na użytkowanie urządzenia. Jeżeli w instrukcji nie określono inaczej, w celu naprawy lub wymiany uszkodzonych osłon lub elementów należy oddać urządzenie do autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

 6. Pilnuj, aby wszystkie elementy mocujące na urządzeniu były mocno dociśnięte.

 7. Nie należy podejmować prób serwisowania lub naprawy urządzenia, akumulatora ani ładowarki akumulatorów, chyba że zostanie to zalecone w instrukcji. Aby zagwarantować utrzymanie produktu w bezpiecznym stanie, należy oddać go do autoryzowanego przedstawiciela serwisowego w celu wykonania prac serwisowych z użyciem identycznych części zamiennych.

 8. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu w miejscu suchym, bezpiecznym i znajdującym się poza zasięgiem dzieci.

 9. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, ogniwo może wybuchnąć. Sprawdź ewentualne szczególne wymagania dotyczące utylizacji według obowiązujących przepisów.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ

INSTRUKCJĘ

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal140-8498

Montaż

Montaż dmuchawy

Części potrzebne do tej procedury:

Rura dmuchawy1

Wsuń rurę dmuchawy do obudowy dmuchawy. W celu zamocowania rury na swoim miejscu konieczne może być naciśnięcie zatrzasku na rurze dmuchawy (Rysunek 1).

g273147

Przegląd produktu

g335835
Model51825T
Napięcie znamionoweMaksymalnie 60 V, nominalnie 54 V prądu stałego
Rodzaj ładowarki81802lub 81805
Rodzaj akumulatora81820, 81825, 81850, 81860 lub 81875

Zakresy dopuszczalnej temperatury

Akumulator należy ładować/przechowywać w temperaturzeod 5°C do 40°C*
Akumulator należy użytkować w temperaturzeod -30°C do 49°C
Dmuchawę należy użytkować w temperaturzeod 0°C do 49°C

*Czas ładowania ulegnie zwiększeniu w przypadku ładowania w temperaturze spoza tego zakresu.

Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę w zamkniętym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

Ostrzeżenie

Dmuchawa może spowodować odrzucenie zanieczyszczeń z dużą siłą, co może doprowadzić do obrażeń ciała operatora lub osób postronnych.

 • Nie dmuchaj nią na twarde przedmioty, takie jak gwoździe lub śruby.

 • Nie używaj dmuchawy, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne lub zwierzęta.

 • Zwracaj uwagę na kierunek dmuchania dmuchawy (na przykład nie kieruj jej w stronę osób postronnych, okien, samochodów itp.). Używaj dmuchawy tylko z taką prędkością, jaka jest wymagana.

 • Podczas usuwania zanieczyszczeń ze schodów lub z wąskich przestrzeni należy zachować dodatkową ostrożność.

 • Ubierz się odpowiednio – Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś zwisającej biżuterii, która mogłaby zostać pochwycona przez poruszające się części. Przy pracy w warunkach wysokiego zapylenia noś maskę przeciwpyłową.

Uruchamianie dmuchawy

 1. Upewnij się, że otwory wentylacyjne dmuchawy są wolne od pyłu i zanieczyszczeń.

 2. Ustaw wgłębienie w akumulatorze równo z wypustką na obudowie uchwytu (Rysunek 3).

 3. Następnie trzymając za uchwyt wsuń akumulator do wnętrza uchwytu, dociskając go aż zaskoczy zapadka zatrzasku (Rysunek 1).

  g273146
 4. Aby uruchomić dmuchawę, naciśnij przycisk uruchamiający z regulacją prędkości (Rysunek 4).

  Note: Wciśnij przycisk blokady prędkości, aby umożliwić pracę maszyny bez potrzeby przytrzymywania przycisku uruchamiającego z regulacją prędkości (Rysunek 4).

  g267241

Regulacja prędkości podmuchu powietrza z dmuchawy

W celu uzyskania największej mocy (prędkości wydmuchu powietrza) dmuchawy naciśnij do końca przycisk uruchamiający z regulacją prędkości, a następnie naciśnij przycisk Turbo Boost i przytrzymaj go przez wymagany czas (Rysunek 4).

W celu zmiany prędkości powietrza w trakcie pracy dmuchawy należy użyć przycisku uruchamiającego z regulacją prędkości (Rysunek 4).

W celu utrzymania aktualnej prędkości powietrza należy użyć przycisku blokady prędkości (Rysunek 4).

Wyłączanie dmuchawy

Aby wyłączyć dmuchawę, zwolnij przycisk blokady prędkości (jeśli jest używany) i puść przycisk uruchamiający z regulacją prędkości (Rysunek 4).

Important: Po zatrzymaniu dmuchawy nie zostawiaj wciśniętego przycisku blokady prędkości, jeśli do dmuchawy podłączony jest akumulator.

Wyjmuj akumulator zawsze, gdy nie używasz dmuchawy lub przewozisz dmuchawę do lub z obszaru roboczego.

Odłączanie rury dmuchawy

W celu odłączenia rury dmuchawy od dmuchawy naciśnij wypustkę z zatrzaskiem (Rysunek 5).

g273159

Odłączanie akumulatora od maszyny

Naciśnij zatrzask akumulatora, aby zwolnić zaczep akumulatora i wysunąć akumulator z dmuchawy (Rysunek 6).

g267488

Przechowywanie

Important: Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Important: W przypadku przechowywania akumulatora przez pozasezonowy okres nieużywania należy odłączyć akumulator od narzędzia i naładować akumulator do momentu, gdy na akumulatorze zaświecą się na zielono 2 lub 3 lampki LED. Nie przechowuj całkowicie naładowanego lub całkowicie rozładowanego akumulatora. Przed ponownym użyciem narzędzia naładuj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na ładowarce zaświeci się na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zaświecą się na zielono.

 • Po użyciu odłącz produkt od zasilania (tzn. odłącz wtyczkę z gniazdka lub wyjmij akumulator) i sprawdź, czy nie został on uszkodzony.

 • Nie przechowuj narzędzia z zainstalowanym akumulatorem.

 • Oczyść produkt z wszelkich substancji obcych.

 • Narzędzie, akumulator i ładowarkę, jeśli nie są używane, przechowuj poza zasięgiem dzieci.

 • Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sól do posypywania dróg.

 • Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń, unikaj przechowywania akumulatora na zewnątrz budynków lub wewnątrz pojazdów.

 • Przechowuj narzędzie, akumulator i ładowarkę w zamkniętym, czystym i suchym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji. Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu samemu, wszelkie inne czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalistę.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Narzędzie nie daje się uruchomić.
 1. Akumulator nie jest do końca wsunięty w narzędzie.
 2. Akumulator nie jest naładowany.
 3. Akumulator jest uszkodzony.
 4. W narzędziu występuje inny problem natury elektrycznej.
 1. Wyjmij i ponownie włóż akumulator w narzędzie, upewniając się, że jest on zamontowany do końca i zablokowany przez zatrzask.
 2. Odłącz akumulator od narzędzia i naładuj go.
 3. Wymień akumulator.
 4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Narzędzie nie osiąga pełnej mocy.
 1. Stan naładowania akumulatora jest zbyt niski.
 2. Otwory wentylacyjne są zablokowane.
 1. Odłącz akumulator od narzędzia i naładuj go całkowicie.
 2. Udrożnij otwory wentylacyjne.
Narzędzie nie daje się uruchomić lub nie pracuje w sposób ciągły.
 1. Na stykach akumulatora znajduje się wilgoć.
 2. Akumulator nie jest do końca wsunięty w narzędzie.
 3. Akumulator ma niski poziom naładowania.
 1. Odczekaj, aż akumulator wyschnie lub wytrzyj do sucha.
 2. Wyjmij i ponownie włóż akumulator w narzędzie, upewniając się, że jest on zamontowany do końca i przytrzymywany przez zatrzask.
 3. Naładuj akumulator.
Blokada prędkości nie utrzymuje prędkości po załączeniu.
 1. Śruba blokady prędkości jest poluzowana.
 1. Dokręć śrubę blokady prędkości, przekręcając ją o ¼ obrotu. Jeśli blokada prędkości dalej nie utrzymuje prędkości po załączeniu, przekręć śrubę blokady prędkości o dodatkową ¼ obrotu.