Bevezetés

A gépet aprításra, valamint fatuskók és felszíni gyökerek eltávolítására tervezték. Nem alkalmas kövek vagy más anyag vágására, kivéve a fákat és a tuskók körüli talajt.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g242084

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A kezelő vagy a tulajdonos által nem megfelelően végzett karbantartás személyi sérüléssel járhat. A sérülések lehetőségének csökkentése érdekében tartsa be a biztonsági utasításokat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető jelzésre (Ábra 2), amelynek jelentése: Vigyázat, Figyelmeztetés vagy Veszély – személyes biztonsági utasítás. Az utasítások be nem tartása súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet.

Veszély

A munkaterületen elektromos tápvezeték, gáz- és/vagy telefonvezeték lehet a talajba ásva. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Biztonságos üzemeltetési gyakorlatok

A termék levághatja a kezét és a lábát. A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

Figyelmeztetés

A motor kipufogógázai szén-monoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halálos, szagtalan méreg.

Ne járassa a motort beltérben vagy zárt területen.

Képzés

 • Olvassa el a Kezelői kézikönyvet és a többi oktatási anyagot. Ha a kezelők vagy szerelők nem tudják elolvasni ezeket az információkat, a tulajdonos felelőssége ezt az anyagot elmagyarázni nekik.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Minden kezelőnek és szerelőnek oktatáson kell részt vennie. A tulajdonos felelős a felhasználók oktatásáért.

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a berendezést. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát.

 • A tulajdonos/felhasználó megelőzheti a saját magát, a más személyeket vagy a tulajdont érő baleseteket vagy sérüléseket, és felelős azokért.

Előkészületek

 • A gép használata előtt jelölje meg a földalatti közművek helyét, és ne használja a gépet a megjelölt területeken.

 • Értékelje ki a területet annak meghatározására, hogy milyen tartozékok és adapterek szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket alkalmazzon.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőkesztyűt, a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a berendezést, és távolítson el minden objektumot (mint például kövek, játékok és vezetékek), amelyet a gép esetleg kidobhat.

 • Ellenőrizze, hogy az éberségi kapcsoló, a biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak-e szerelve, és megfelelően működnek-e. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Működtetés

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • A tűzveszély megelőzése érdekében minden használat után tisztítsa le az összes hulladékot a hidraulikus emelőről, a hajtásokról, a kipufogódobokról és a motorról.

 • Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a hidraulikus emelőt, oldja ki a hidraulikát, húzza be a rögzítőféket (ha ki van oldva), állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt bármilyen okból elhagyná a kezelőállást.

 • Ne érjen olyan alkatrészekhez, amelyek üzem közben felforrósodhatnak. Hagyja azokat lehűlni, mielőtt a gép karbantartásába, beállításába vagy szerelésébe kezdene.

 • Ne járassa a motort zárt területen.

 • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

 • A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kezelőszerv semleges helyzetben van, és a rögzítőfék be van húzva (ha van). Csak a kezelőálláson állva indítsa be a motort.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. Domboldalban feltétlenül a javasolt irányban haladjon. A gyep jellemzői befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Lassítson le és óvatosan járjon el kanyarodáskor, úton vagy járdákon való áthaladáskor, illetve lejtőn való irányváltáskor.

 • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállítását, és ne pörgesse túl a motort.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészektől.

 • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

 • Ne szállítson utast, és tartsa távol az állatokat és a nézelődőket.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor vagy levételekor.

 • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz közelít.

 • A géppel való munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a területen nem tartózkodik senki. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

 • Ne rángassa a kezelőszerveket; egyenletesen mozgassa azokat.

 • Olyan területen üzemeltesse a gépet, ahol nincsenek akadályok az Ön közelében. Ha nem hagy kellő távolságot a fáktól, a falaktól és egyéb akadályoktól, megsérülhet, amikor a géppel munkavégzés közben tolat, amennyiben nem ügyel a környezetére. Csak olyan területen működtesse a gépet, ahol kellő hely van a biztonságos manőverezéshez.

 • Keresse meg a gépen a becsípődési pontként jelölt területeket, és tartsa távol kezét és lábát ezektől a területektől.

 • A villámcsapás súlyos, akár halálos személyi sérülést is okozhat. Ha a munkaterület környékén villámok csapkodnak vagy mennydörgés hallható, ne működtesse a gépet; keressen menedéket.

Lejtőn való üzemeltetés

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel. Mielőtt a géppel lejtős területre hajtana, az Ön feladatai az alábbiak:

  • Tekintse át és értelmezze a kézikönyvben és a gépen található, lejtőre vonatkozó utasításokat.

  • Értékelje ki a napi helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét az értékelés során. A területen bekövetkező változások, például a nedvesség gyorsan befolyásolhatja a gép lejtőn történő használatát.

 • Hegymenetben és lejtmenetben a gép eleje mindig az emelkedési irányba nézzen.

 • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke vagy lánctalpa túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad. Tartson biztonságos távolságot (a gép szélességének kétszeresét) a gép és a veszély között.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Se a sebességén, se a haladási irányán ne változtasson hirtelen; kanyarodjon lassan és fokozatosan.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet. Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a kerekek vagy lánctalpak elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság. A gép megcsúszhat akkor is, ha a kerekei vagy lánctalpai megálltak.

 • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke vagy lánctalpa túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad. Tartson biztonságos távolságot (a gép szélességének kétszeresét) a gép és a veszély között.

 • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

 • Hegyoldalon vagy lejtőn csak a talajra leengedett hidraulikus emelővel parkoljon a géppel.

Karbantartás és tárolás

 • Parkoljon le sík talajon, engedje le a hidraulikus emelőt, kapcsolja ki a hidraulikákat, húzza be a rögzítőféket (ha ki van engedve), állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot. Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt beállítást, tisztítást vagy javítást végezne a gépen.

 • A tűzveszély megelőzése érdekében tisztítson le minden hulladékot a hidraulikus emelőről, hajtásokról, kipufogódobokról és a motorról. Töröljön le minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot.

 • Hagyja lehűlni a motort az eltárolás előtt, és ne tárolja a gépet nyílt láng közelében.

 • Soha ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

 • Szükség esetén emelővel támassza alá az alkatrészeket.

 • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

 • Kösse le az akkumulátort vagy szerelje ki a gyújtógyertyák vezetékeit, mielőtt bármilyen javításba kezdene. Először a negatív, majd ezután a pozitív pólust kösse le; visszacsatlakoztatáskor pedig először a pozitív, majd a negatív pólust csatlakoztassa.

 • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy az akkumulátorról való leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

 • Az akkumulátorsav mérgező és maró hatású. Ügyeljen arra, nehogy a bőrére, a szemébe vagy az öltözékére kerüljön. Védje arcát, szemét és ruházatát, amikor akkumulátorral foglalkozik.

 • Az akkumulátor gázai berobbanhatnak. Tartsa távol a cigarettákat, szikrákat és lángokat az akkumulátortól.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

 • Tartson minden anyát és csavart szorosan meghúzva. Tartsa a berendezést jó állapotban.

 • Soha ne bolygassa a biztonsági berendezéseket.

 • Ne hagyja, hogy a gépen törmelék halmozódjon fel. Töröljön le minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot.

 • Ha nekiütközött valaminek, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és vizsgálja meg a gépet. Az elindítás előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Csak eredeti Toro-cserealkatrészt használjon.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat. A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja. A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat, amely néhány órán belül elüszkösödhet, ha egy szakképzett sebész meg nem műti.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7321
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal107-9366
decal119-4560
decal119-4561
decal133-8062
decal137-3875
decal115-4020
decal119-4606

Felszerelés

Az aprító vezérlőkarjának beszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Aprító vezérlőkarja1
Ellenanya1
 1. Csavarja rá az ellenanyát az aprító vezérlőkarjára (Ábra 3).

  g013175
 2. Csavarja be az aprító vezérlőkarját a kezelőpanelen lévő foglalatba (Ábra 3).

 3. Ha a kioldóegység előre néz, húzza rá az ellenanyát a foglalatra a kar rögzítéséhez (Ábra 3).

 4. Csatlakoztassa a karon lévő vezetéket a kezelőpanel alatt található 4-tűs csatlakozóhoz (Ábra 3).

A folyadékszintek ellenőrzése

A gép első beindítása előtt ellenőrizze a motorolaj és a hidraulikafolyadék szintjét. További információkat az alábbi részekben talál.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátorok töltésével kapcsolatban itt talál további információkat: Az akkumulátor töltése.

Termékáttekintés

g013171

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel (Ábra 5).

Kezelőpanel

g025098

Kulcsos kapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS. Lásd: A motor beindítása.

Gázkar

A motorfordulatszám növeléséhez tolja előre a motorfordulatszám-vezérlő kart, a csökkentéshez húzza hátra.

Hidegindító kar

Hideg motor indítása előtt tolja előre a hidegindító kart. A motor beindulását követően úgy állítsa be a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon. Amint lehetséges, húzza a hidegindító kart teljesen hátra.

Note: A meleg motor kis mértékben vagy egyáltalán nem igényli a hidegindító használatát.

Üzemóra-számláló

A motor kikapcsolt állapotában az üzemóra-számláló a gépen naplózott óraszák számát jeleníti meg.

Referenciarúd

A gép vezetésekor használja a referenciarudat kapaszkodónak, valamint viszonyítási pontnak a gép irányításához. A zökkenőmentes, szabályozott mozgás és haladás érdekében ne vegye le mindkét kezét a referenciarúdról a gép működtetése közben.

Haladást vezérlő kar

g008128
 • Előremenethez tolja előre a haladást vezérlő kart (Ábra 7).

  g008129
 • Hátramenethez húzza hátra a haladást vezérlő kart (Ábra 8).

  Important: Hátramenetben nézzen hátra, nincs-e az útban akadály, és tartsa a kezét a referenciarúdon.

  g008130
 • Jobbra forduláshoz fordítsa el jobbra a haladást vezérlő kart (Ábra 9).

  g008131
 • Balra forduláshoz fordítsa el balra a haladást vezérlő kart (Ábra 10).

  g008132
 • A gép megállításához engedje el a haladást vezérlő kart (Ábra 6).

Note: Minél jobban kitéríti a haladást vezérlő kart, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba.

Aprítóvezérlő/hidraulikaemelő kar

A következőképpen működtesse az aprítót az aprító vezérlőkarjával:

 • Az aprító elindításához (Ábra 11) nyomja be a kioldóegységet, majd nyomja meg a kar tetején lévő piros gombot. Az aprító elindítása után elengedheti a piros gombot.

 • Az aprító (Ábra 11) leállításához engedje fel a kioldóegységet fél másodpercnél tovább.

  Note: Ha az aprító működtetése közben egy pillanatra (azaz fél másodpercnél rövidebb időre) felengedi a kioldóegységet, az aprító továbbra is működni fog.

  g013174
 • Az aprító felemeléséhez húzza hátra a kart (Ábra 12).

  g013623
 • Az aprító leengedéséhez tolja előre a kart (Ábra 13).

  g013624
 • Az aprító jobbra vagy balra forgatásához mozgassa a kart a megfelelő irányba (Ábra 14).

  g243266g013626

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség84 cm
Hosszúság198,5 cm
Magasság113 cm
Tömeg544 kg

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Important: A gép használata előtt ellenőrizze az üzemanyag- és olajszintet, és távolítsa el a törmeléket a gépről. Ellenőrizze azt is, hogy a területen sem emberek, sem törmelék nincs. Emellett ismernie kell és meg kell jelölnie az összes közüzemi vezeték helyét.Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

Tankolás

Veszély

Az üzemanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

 • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

 • Soha ne tankoljon zárt pótkocsiban.

 • Ne dohányozzon, amikor üzemanyaggal foglalkozik, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől ahol az üzemanyag gőzeit szikra begyújthatja.

 • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen. Ne vásároljon 30 napnál többre elegendő üzemanyagot.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a teljes kipufogórendszer a helyén van és teljesen üzemképes.

Veszély

Tankoláskor bizonyos körülmények között statikus elektromosság halmozódhat föl, amely olyan szikrát okozhat, amely képes begyújtani az üzemanyagpárát. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

 • Tankolás előtt mindig helyezze az üzemanyagkannákat a földre, messze a járművétől.

 • Ne járműben, tehergépkocsin vagy pótkocsi platóján töltse meg az üzemanyagkannákat, mert a belső kárpit vagy a műanyag platóborítás szigetelheti a kannát és lassíthatja a statikus elektromosság elvesztését.

 • Ha kivitelezhető, a berendezést vegye le a tehergépkocsiról vagy pótkocsiról, és a földön végezze a tankolását.

 • Ha ez nem lehetséges, akkor az ilyen berendezéseket hordozható tartályból tankolja meg a tehergépkocsin vagy pótkocsin ahelyett, hogy benzinkút töltőpisztolyából tenné.

 • Töltőpisztoly használata esetén tartsa azt a benzintank vagy benzinkanna betöltőnyílásának széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik.

Figyelmeztetés

Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

 • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

 • Tartsa távol az arcát a töltőpisztolytól és az üzemanyagtartály nyílásától.

 • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Javasolt üzemanyag

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin–alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort használ.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Stabilizáló/kondicionáló anyag használata

Az üzemanyag hosszú távú frissen tartása érdekében töltsön a gépbe üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló anyagot az adalékanyag gyártójának utasítása szerint.

Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó üzemanyag-adalékot.

Töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátor/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

Tankolás

 1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

 2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

 3. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát (Ábra 15).

  g013176
 4. Tankoláskor az üzemanyag szintje körülbelül 6–13 mm-re legyen a betöltőnyílás alsó pereme alatt.

  Important: Ez az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban. Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt.

 5. Szerelje fel a tanksapkát megfelelően.

 6. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, melyek felsorolásáért lásd: .

A motor beindítása

 1. A gázkar legyen a LASSú és a GYORS helyzet között félúton (Ábra 16).

  g013178
 2. Állítsa a hidegindító kart HIDEGINDíTáS helyzetbe (Ábra 16).

  Note: Meleg vagy forró motornál nem kell használnia a hidegindítót.

 3. Fordítsa az indítókulcsot BE helyzetbe (Ábra 16). Ha a motor beindult, engedje el az indítókulcsot.

  Important: Ne indítózzon alkalmanként 10 másodpercnél hosszabban. Ha a motor nem indulna be, az indítási kísérletek között hagyjon 30 másodpercet a lehűlésre. Ennek elmulasztása esetén az indítómotor leéghet.

 4. Fokozatosan állítsa a hidegindító kart KI helyzetbe (Ábra 16). Ha a motor lefullad vagy bizonytalanul jár, használja újra a hidegindítót, amíg a motor fel nem melegszik.

 5. Állítsa a gázkart a kívánt helyzetbe (Ábra 16).

  Important: Ha úgy járatja a motort magas fordulatszámon, hogy a hidraulikarendszer még hideg (azaz fagypont körüli vagy alatti hőmérsékleten), a hidraulikarendszer károsodhat. Hidegben járassa a motort a beindítása után 2–5 percig a gázkar középső helyzetében, mielőtt a gázkart a GYORS helyzetbe állítaná.

  Note: Fagypont alatti külső hőmérséklet esetén tárolja a gépet zárt garázsban, hogy melegen tartsa és könnyebben beindíthassa.

Közlekedés a géppel

A haladási kezelőszervek segítségével haladhat a géppel. Minél jobban kitéríti a haladási kezelőszerveket, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba. A haladási kezelőszerveket elengedve a gép megáll.

Vigyázat

Hátramenetben nekiütközhet álló tárgyaknak vagy közelben állóknak, amivel súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Hátramenetben nézzen hátra, nincs-e az útban akadály vagy emberek, és tartsa a kezét a referenciarúdon.

A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe. Használhat ugyanakkor alacsonyabb motorfordulatszámokat is.

A motor leállítása

 1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

 2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe (Ábra 16).

 3. Ha a motor nagy terhelést kapott vagy forró, hagyja alapjáraton járni egy ideig, mielőtt az indítókulcsot a KI helyzetbe fordítja.

  Note: Ez segít a motornak lehűlni a leállítása előtt. Vészhelyzetben állítsa le azonnal a motort.

 4. Fordítsa a kulcsos kapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

  Vigyázat

  A gép beindítását megkísérelheti egy gyermek vagy hozzá nem értő személy, és megsérülhet.

  Vegye ki az indítókulcsot, amikor elhagyja a vontatóegységet, még ha csak pár másodpercre teszi is.

Tuskó aprítása

Veszély

A gép levághatja a kezét és a lábát.

 • Viseljen megfelelő, csúszásmentes lábbelit.

 • A gép működése közben maradjon a kezelői helyzetben, és tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat biztonságos távolságra a géptől.

 • Azonnal állítsa le a gépet, ha egy ember vagy egy állat belép a munkaterületre.

Figyelmeztetés

Tuskó aprításakor faforgács, föld és egyéb törmelék repülhet ki, amely az Ön vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.

 • Az aprító használata közben mindig viseljen szemvédő eszközt és hosszú szárú nadrágot.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat biztonságos távolságra az aprítótól.

Figyelmeztetés

Tuskó vágása közben az aprító nagyon hangos, és halláskárosodást okozhat.

Az aprító használata közben mindig viseljen hallásvédő eszközt.

 1. Indítsa be a motort, emelje fel az aprítót, kapcsolja a gázkart GYORS helyzetbe, és álljon a géppel az aprítani kívánt tuskó mellé.

 2. Az aprító vezérlőkarjával és a haladást vezérlő karral állítsa az aprítót a tuskó elülső széléhez, körülbelül 2 cm-rel a felülete alá (Ábra 17).

 3. Indítsa el az aprítót, és várja meg, amíg eléri a teljes fordulatszámot.

 4. Az aprító vezérlőkarjával lengesse lassan az aprítót a tuskó felületén, és vágja le a forgácsrendeket (Ábra 17).

  Important: Az aprító automatikusan arra a fordulatszámra lassul, amellyel a tuskóba lendül, hogy optimális lendkerék-fordulatszámot tartson fenn, és ne rekedjen meg a fában.

  g013420
 5. Mozgassa előre a gépet néhány centiméterrel, és ismételje meg a 4. lépést (Ábra 17).

 6. Ismételje a 4. és 5. lépést, amíg le nem aprította a tuskó teljes felületét (Ábra 17).

 7. Tolasson a géppel, állítsa az aprítót a tuskó elejéhez, és engedje le körülbelül 2 cm-rel a felület alá.

 8. Addig ismételje a 4–7. lépéseket, amíg a tuskót teljesen le nem aprítja.

 9. Nagyobb gyökerek aprításakor állítsa az aprítót az egyes gyökerek fölé, majd a haladást vezérlő karral és az aprítóvezérlővel mozgassa az aprítót a gyökér mentén, végigaprítva azt.

 10. Minden használat után tisztítsa le az összes hulladékot a hidraulikus emelőről, hajtásokról, kipufogódobokról és a motorról; lásd: A hulladék eltávolítása a gépről.

Üzemképtelen gép mozgatása

Important: Ne vontassa vagy húzza úgy a gépet, hogy előtte nem nyitotta meg a vontatási szelepeket, különben tönkreteszi a hidraulika-rendszert.

 1. Húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

 2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Távolítsa el az alsó védőlemezt.

 4. Fordítsa el csavarkulccsal a vontatási szelepeket a hidraulikaszivattyúkon két fordulattal az óramutató járásával ellentétesen (Ábra 18).

  g013179
 5. Szerelje fel az alsó védőlemezt, és igény szerint kezdje meg a gép vontatását.

 6. A gép megjavítása után zárja vissza a vontatási szelepeket, mielőtt használatba veszi a gépet.

A gép szállításhoz történő rögzítése

Important: Ne használja vagy vezesse a gépet közúton. Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor vagy levételekor.

 1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

 2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Lánccal vagy hevederrel rögzítse a gépet egy pótkocsira a gép elülső és hátsó végén található lekötő/emelő hurkokon keresztül (Ábra 19 és Ábra 20). Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  g013180
  g013181

A gép emelése

A gép a lekötő-/emelőhurkokat emelési pontként használva megemelhető (Ábra 19 és Ábra 20).

Üzemeltetési tanácsok

 • A berendezés károsodásának elkerülése érdekében a működtetés előtt tisztítsa meg a területet a szeméttől, az ágaktól és a kövektől.

 • Aprítás közben mindig teljes gázzal (maximális motorfordulatszámon) járassa a gépet.

 • Vágja le a tuskó széleit a hatékonyabb aprítás érdekében. Amikor a vágási rend a kerék átmérőjének ¼-éhez közeledik, engedje le az aprítót, és kezdje ismét a szélet vágni.

  g013671
 • Hallgassa a motor hangját, és figyelje az aprítókerék fordulatszámát a kerék fordulatszámának fenntartásához. Ha a vágás nehézkessé válik, lassítsa le a fej lengését a botkormány mozgatásával.

 • Balról jobbra történő aprításkor a törmelék nagyobb része az aprítókeréktől balra repül ki. Jobbról balra történő aprításkor a törmelék az aprítókeréktől jobbra repül ki.

 • A gyep megóvása érdekében oldalról is apríthatja a tuskót.

Karbantartás

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 8 óra után
 • Cserélje ki a motorolajat.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a lánctalpak állapotát, és tisztítsa meg a lánctalpakat.
 • Ellenőrizze a fogak állapotát; forgassa el vagy cserélje ki a kopott vagy sérült fogakat, és húzza meg az összes fog anyáját.
 • Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát.
 • Minden használat után
 • Távolítsa el a hulladékot a gépről.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje ki a motorolajat.
 • Cserélje ki a gyújtógyertyá(ka)t, vagy tisztítsa meg és állítsa be a légrést.
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából, és szükség esetén javítsa meg őket.
 • Minden 200 órában
 • Cserélje ki az olajszűrőt.
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Minden 250 órában
 • Cserélje ki az elsődleges légszűrőbetétet, és ellenőrizze a biztonsági szűrő állapotát(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Ellenőrizze és zsírozza meg a futógörgőket.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 500 órában
 • Cserélje ki a biztonsági légszűrőbetétet(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 1500 órában
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Javítsa ki a festékhibákat.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Bármilyen karbantartási munka előtt vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, és húzza le a kábeleket a gyújtógyertyákról. Húzza félre a gyertyakábeleket, hogy azok ne érhessenek véletlenül a gyújtógyertyákhoz.

  Karbantartás előtti intézkedések

  Important: A gépen a fedelek kötőelemeit úgy alakították ki, hogy a kihajtásuk után a fedélben maradnak. Lazítsa meg a fedeleken az összes kötőelemet pár fordulattal, hogy a fedél lelazuljon, de a helyén maradjon, majd térjen vissza, és lazítsa meg a kötőelemeket teljesen, hogy a fedél eltávolítható legyen. Ezzel meggátolható, hogy a csavarok kijöjjenek a rögzítőelemeikből.

  A fedőlap leszerelése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

   Figyelmeztetés

   A fedél alatt egy szíj található, amely járó motor esetén mozgásban van, és becsípheti ujjait, kezét, szabadon lógó haját és ruháját, ami súlyos sérüléshez, amputációhoz vagy halálhoz vezethet.

   A fedél eltávolítása előtt mindig állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.

  3. Lazítsa meg a fedőlap hátulján lévő csavart.

  4. Egymás után lazítsa meg a fedőlapot a vázhoz rögzítő 3 csavart, amíg a fedőlap ki nem lazul (Ábra 22).

   g013182
  5. Húzza fel a fedőlap hátulját, amíg az ki nem tisztítja a motort, majd húzza le teljesen a gépről a csavarfejek felett.

  6. A fedőlapnak a gép használata előtti felszereléséhez csúsztassa a lapot a helyére, majd rögzítse az előzőleg meglazított 3 csavarral (Ábra 22).

  Az alsó védőlemez eltávolítása

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Lazítsa meg az alsó védőlemezt rögzítő 2 csavart, amíg a védőlemez le nem válik (Ábra 23).

   g011472
  4. Húzza ki a gépből hátrafelé a védőlemezt.

  5. A gép használata előtti felszereléséhez csúsztassa be az alsó védőlemezt a gépbe, hogy felfeküdjön mind a 4 fülre, majd rögzítse az előzőleg kihajtott 2 csavarral (Ábra 23).

   Note: Előfordulhat, hogy a védőlemezt meg kell emelnie, hogy felfeküdjön az első fülekre.

  Kenés

  A gép zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre (Ábra 24 és Ábra 25).

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik (kb. 3 pumpálás).

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  g013183
  g013184

  Motor karbantartása

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Cserélje ki az elsődleges légszűrőbetétet, és ellenőrizze a biztonsági szűrő állapotát(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 500 órában
 • Cserélje ki a biztonsági légszűrőbetétet(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A szűrők kiszerelése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Oldja a légszűrő reteszeit, és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 26).

   g001883
  4. Fúvassa tisztára sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

  5. Csúsztassa ki óvatosan az elsődleges szűrőt a légszűrőházból (Ábra 26).

   Note: Ügyeljen rá, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

  6. A biztonsági szűrőt csak akkor távolítsa el, ha cserélni szeretné.

   Important: Ne kísérelje meg a biztonsági légszűrőbetét tisztítását. Ha a biztonsági légszűrőbetét szennyezett, akkor az elsődleges szűrőbetét sérült. Cserélje ki mindkét szűrőt.

  Az elsődleges szűrő szervizelése

  Vizsgálja meg az elsődleges szűrőbetétet sérülés szempontjából úgy, hogy a szűrőbetét külső részét a fény felé tartva belenéz a szűrőbetétbe.

  Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Ha a szűrő szennyezett, meghajlott vagy sérült, cserélje ki. Az elsődleges légszűrőbetétet ne tisztítsa.

  A biztonsági szűrő szervizelése

  A biztonsági szűrőt mindig cserélje, soha ne tisztítsa.

  Important: Ne kísérelje meg a biztonsági légszűrőbetét tisztítását. Ha a biztonsági légszűrőbetét szennyezett, akkor az elsődleges szűrőbetét sérült. Cserélje ki mindkét szűrőt.

  A szűrők beszerelése

  Important: A motor károsodásának megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha mindkét légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  1. Új szűrők beszerelése esetén ellenőrizze azokat szállítási sérülés szempontjából.

   Note: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  2. A biztonsági szűrő cseréje esetén óvatosan csúsztassa be azt a szűrőházba (Ábra 26).

  3. Óvatosan csúsztassa rá az elsődleges szűrőbetétet a biztonsági szűrőbetétre (Ábra 26).

   Note: A beszerelés során az elsődleges szűrőbetét külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy a szűrőbetét teljesen beüljön a helyére.

   Important: Ne nyomja meg a szűrő puha belső részét.

  4. A légszűrőfedelet szerelje úgy vissza, hogy a felfelé jelzésű oldala nézzen felfelé, majd rögzítse a reteszekkel (Ábra 26).

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Cserélje ki a motorolajat.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje ki a motorolajat.
 • Minden 200 órában
 • Cserélje ki az olajszűrőt.
 • Motorolaj-előírások

  Note: Gyakrabban cserélje a szűrőket, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.

  Olaj típusa: detergenstartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SF, SG, SH vagy SJ)

  A forgattyúház űrtartalma: 2,1 l kiszerelt szűrővel; 1,8 l beszerelt szűrővel

  Viszkozitás: Lásd az alábbi táblázatot.

  g004216

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  g242254g194611

  A motorolaj cseréje

  Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze újrahasznosító központban.

  1. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig.

   Note: Így az olaj felmelegszik és könnyebben leürül.

  2. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Cserélje le az olajat a Ábra 29 szerint.

   g242255g027734
  5. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a Full (tele) jelzést (Ábra 30).

   g194610
  6. Indítsa be a motort, és menjen sík felületre.

  7. Ellenőrizze ismét az olajszintet.

  A motorolajszűrő cseréje

  1. Ürítse le az olajat a motorból; lásd: A motorolaj cseréje.

  2. A motorolajszűrő cseréje (Ábra 31).

   g242255g027477

   Note: Csavarja fel a helyére az olajszűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

  3. Töltse fel az olajteknőt megfelelő típusú új olajjal, lásd: Motorolaj-előírások.

  A gyújtógyertyák szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyá(ka)t, vagy tisztítsa meg és állítsa be a légrést.
 • A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyá(ka)t.

  A gyújtógyertya típusa: NGK® BPR4ES vagy ezzel egyenértékű

  Légrés: 0,75 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Keresse meg és távolítsa el a gyújtógyertyá(ka)t a Ábra 32 szerint.

   g249482g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. Mindig cserélje ki a gyújtógyertyát, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, illetve olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g027661

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Az üzemanyagtartály leürítése

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért lásd: Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet zárt helyzetbe (Ábra 35).

   g007830
  4. Nyomja össze a tömlőbilincs végeit a szelep motor felőli oldalán, és húzza fel az üzemanyagcsövön a szeleptől távolodó irányban (Ábra 35).

  5. Húzza le az üzemanyagcsövet a szelepről (Ábra 35).

  6. Nyissa ki az üzemanyag-elzáró szelepet, és engedje az üzemanyagot egy üzemanyagkannába vagy edénybe kifolyni.

   Note: Szükség esetén ekkor kicserélheti az üzemanyagszűrőt, lásd: Az üzemanyagszűrő cseréje.

  7. Szerelje fel az üzemanyagcsövet az üzemanyag-elzáró szelepre. Csúsztassa a tömlőbilincset a szelep felé az üzemanyagcső rögzítéséhez.

  8. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

   g242257g033082

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét.
 • Az akkumulátort mindig tartsa tisztán és teljesen feltöltött állapotban. Az akkumulátor burkolatának tisztításához használjon papír törlőkendőt. Ha az akkumulátorcsatlakozók korrodáltak, tisztítsa meg 4 rész vízből és 1 rész szódabikarbónából készült oldattal. A korrózió csökkentése érdekében enyhén zsírozza meg az akkumulátorcsatlakozókat.

  Feszültség: 12 V/300 A (–18 °C-on történő hidegindítás).

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) kábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) kábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fémszerszámok fém alkatrészekhez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a vontatóegység fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a vontatóegység fém alkatrészei között.

  Az akkumulátor eltávolítása

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Emelje fel a negatív kábelen lévő fekete gumifedelet. Kösse le a negatív akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorcsatlakozóról (Ábra 37).

   g008335
  4. Csúsztassa le a piros gumisapkát a pozitív (piros) akkumulátorpólusról, majd vegye le a pozitív (piros) akkumulátorkábelt (Ábra 37).

  5. Vegye le a leszorítólemezt, a J-alakú menetes szárakat és az akkumulátort rögzítő biztosítóanyákat (Ábra 37), majd vegye ki az akkumulátort.

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 3–4 A árammal 4–8 órán át (Ábra 38). Ne töltse túl az akkumulátort.

   g003792
  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 38).

  Az akkumulátor elektrolitszintjének ellenőrzése

  Veszély

  Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz, amely lenyelve halálos, bőrre kerülve pedig súlyos égési sérüléseket okoz.

  • Ne igyon elektrolitot és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen a bőrrel, szemmel vagy ruházattal. Viseljen védőszemüveget szemei, valamint gumikesztyűt a keze védelmére.

  • Olyan helyen végezze az akkumulátor feltöltését elektrolittal, ahol van a közelben tiszta víz, hogy szükség esetén rögtön leöblíthesse a bőrét.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nézze meg az akkumulátor másik oldalát. Az elektrolitnak a felső vonalig kell érnie (Ábra 39). Ne hagyja, hogy az elektrolit szintje az alsó vonal alá süllyedjen (Ábra 39).

   g000537
  4. Ha az elektrolit szintje alacsony, öntsön hozzá kívánt mennyiségű desztillált vizet, lásd: Víz betöltése az akkumulátorba.

  Víz betöltése az akkumulátorba

  A desztillált víz betöltésének legjobb időpontja közvetlenül a gép használatának megkezdése előtt van. Ez lehetővé teszi, hogy a víz alaposan elkeveredjen az elektrolitoldattal.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

   Important: Soha ne öntsön desztillált vizet a gépbe beszerelt akkumulátorba. Az elektrolit más alkatrészekre folyhat, és korróziót okozhat.

  4. Tisztítsa meg az akkumulátor tetejét egy papír törlőkendővel.

  5. Vegye ki a szellőzőkupakokat az akkumulátorból (Ábra 39).

  6. Lassan öntsön desztillált vizet az egyes akkumulátorcellákba, amíg az elektrolit szintje el nem éri az akkumulátor burkolatán látható felső vonalat (Ábra 39).

   Important: Ne töltse túl az akkumulátort. Az elektrolit (kénsav) súlyos korróziót okozhat, és károsíthatja az alvázat.

  7. Az akkumulátorcellák feltöltése után várjon 5–10 percet. Szükség esetén töltsön be desztillált vizet, amíg az elektrolit szintje el nem éri az akkumulátor burkolatán látható felső vonalat (Ábra 39).

  8. Helyezze fel az akkumulátor szellőzőkupakjait.

  Az akkumulátor tisztítása

  Note: Tartsa a csatlakozókat és a teljes akkumulátorházat tisztán, mert a szennyezett akkumulátor lassan sül ki.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; Az akkumulátor eltávolítása.

  4. Mossa le kívülről az akkumulátort vízben feloldott szódabikarbónával.

  5. Öblítse le az akkumulátort tiszta vízzel.

  6. Vonja be az akkumulátorpólusokat és a kábelcsatlakozókat Grafo 112X védőzsírral (Toro-cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

  7. Szerelje be az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra (Ábra 37).

  2. Csúsztassa a piros gumisapkát a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  3. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a negatív (fekete) akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra (Ábra 37).

  4. Rögzítse az akkumulátort a rúd és a szárnyas anyák segítségével (Ábra 37).

  Important: Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábelek ne érjenek éles peremekhez vagy egymáshoz.

  A biztosítékok cseréje

  4 biztosíték van az elektromos rendszerben. Ezek a kezelőpanel alatt, a bal oldalon találhatók (Ábra 40).

  Indítás áramköre30 A
  Töltés áramköre25 A
  Hűtőventilátor áramköre20 A
  Fényszóró (opcionális)15 A
  g013185

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A lánctalpak szervizelése

  A lánctalpak megtisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a lánctalpak állapotát, és tisztítsa meg a lánctalpakat.
 • Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a lánctalpakon nem tapasztalható-e jelentős kopás, majd tisztítsa meg a lánctalpakat. Ha a lánctalpak kopottak, cserélje ki őket.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Locsolótömlő vagy nagynyomású mosó segítségével mossa ki a szennyeződéseket a lánctalprendszerből.

  Important: Ügyeljen arra, hogy a nagynyomású vízsugár csak a lánctalp környékére irányuljon. A gép többi részét ne nagynyomású vízsugárral mossa. A nagynyomású vízsugár károsíthatja az elektromos rendszert és a hidraulikarendszer szelepeit, vagy kimoshatja a zsírt.

  Important: Tisztítsa le teljesen a futógörgőket és a hajtókereket (Ábra 41). A futógörgők tiszta állapotban szabadon elforgathatók.

  g013412

  A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Az egyes lánctalpak feszességének ellenőrzéséhez helyezzen egy 20,4 kg tömegű súlyt az első futógörgő és a hajtókerék közé félúton. A lánctalp behajlása 0,6 és 1 cm között lehet. Ha nem ennyi, állítson a lánctalp feszességén az alábbi eljárással.

  g013413
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Lazítsa meg a lánctalpfeszítő csavaron lévő ellenanyát és a feszítőkar rögzítőcsavarjait (Ábra 43).

   g013414
  4. Húzza meg a feszítőcsavarokat 32,5–40 Nm nyomatékkal a lánctalp megfeszítéséhez (Ábra 43).

  5. Ügyeljen arra, hogy 20,6 kg tömegű súly alatt a lánctalpnak legfeljebb 0,6–1 cm belógása legyen. Szükség szerint állítson a feszítőcsavar nyomatékán.

  6. Húzza meg az ellenanyát.

  7. Húzza meg a rögzítőcsavarokat 102 Nm nyomatékkal.

  A lánctalpak cseréje

  Ha a lánctalpak erősen kopottak, cserélje ki őket.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Emelje meg és támassza alá a gépnek azt az oldalát, amelyen dolgozik annyira, hogy a lánctalp 7,6–10 cm-re elemelkedjen a talajtól.

  4. Lazítsa meg a feszítőcsavart és az ellenanyát (Ábra 43).

  5. Lazítsa meg a feszítőcsavarokat (Ábra 43).

  6. Nyomja az első futógörgőt hátrafelé, amennyire lehetséges (Ábra 44).

   g007835
  7. Kezdje levenni a lánctalpat az első futógörgő tetejénél, a lánctalp előreforgatása közben leválasztva azt a görgőről.

   Note: Előfordulhat, hogy az elülső, külső futógörgőt le kell szerelni. A leszereléshez távolítsa el a Seeger-gyűrűt és a sapkát a futógörgő közepéről (Ábra 45). Ezután szerelje ki a csavart és a tömítést a görgő közepéről, majd húzza le a görgőt a gépről.

   g242269
  8. A lánctalp futógörgőről történő levételét követően vegye le a gépről (Ábra 44).

  9. Hajtsa az új lánctalpat a hajtókeréknél kezdve a kerék köré, ügyelve arra, hogy a lánctalpon lévő belső taréjok a görgők közötti távtartók vonalába illeszkedjenek (Ábra 44).

  10. Nyomja a lánctalpat a hátsó és középső futógörgők alá és közé (Ábra 44).

  11. A lánctalpat hátrafelé hajtva helyezze a lánctalpat a görgő köré az elülső futógörgő aljától kezdve, a belső taréjokat a görgőkbe nyomva.

  12. Ha kiszerelte az elülső, küldő futógörgőt, akkor most szerelje vissza az előzőleg leszerelt csavar és tömítés segítségével. Húzza meg a csavarokat 102 Nm nyomatékkal, majd tisztítsa meg, zsírozza be és szerelje fel a sapkát és a Seeger-gyűrűt a A futógörgők ellenőrzése és zsírzása fejezetben leírtaknak megfelelően.

  13. Szerelje be a feszítőcsavart és az ellenanyát.

  14. Húzza meg a feszítőcsavart 32,5–40 Nm nyomatékkal a lánctalp megfeszítéséhez.

  15. Ügyeljen arra, hogy 20,6 kg tömegű súly alatt a lánctalpnak legfeljebb 0,6–1 cm belógása legyen. Szükség szerint állítson a feszítőcsavar nyomatékán.

  16. Húzza meg az ellenanyát.

  17. Húzza meg a rögzítőcsavarokat 102 Nm nyomatékkal.

  18. Engedje a talajra a gépet.

  19. Ismételje meg az eljárást a másik lánctalp cseréje során.

  A futógörgők ellenőrzése és zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Ellenőrizze és zsírozza meg a futógörgőket.
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a lánctalpakat, lásd: A lánctalpak cseréje.

  4. Szerelje le a Seeger-gyűrűt és a sapkát a futógörgőről (Ábra 46).

   g013416
  5. Ellenőrizze a zsírt a sapka alatt és a tömítés körül (Ábra 46). Ha szennyezett, homokos vagy hiányzik, akkor tisztítsa ki az összes zsírt, cserélje ki a tömítést, majd nyomjon be új zsírt.

  6. Győződjön meg arról, hogy a futógörgő könnyen forgatható a csapágyon. Ha szorul, forduljon a hivatalos márkaszervizhez a futógörgő cseréje érdekében.

  7. Helyezze a megzsírozott futógörgő-sapkát a csavarfejre (Ábra 46).

  8. Rögzítse a futógörgő-sapkát a Seeger-gyűrűvel (Ábra 46).

  9. Ismételje meg a(z) 4 – 8 lépéseket mind a 12 görgő esetében.

  10. Szerelje fel a lánctalpakat, lásd: A lánctalpak cseréje.

  Ékszíjak karbantartása

  A szivattyúékszíj cseréje

  Ha a szivattyúékszíj nyikorog vagy repedt, kopott vagy foszlik, cserélje ki. Csereszíjért forduljon hivatalos márkakereskedőhöz.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Emelje meg a gép hátulját, és támassza alá emelőállványokkal.

  4. Távolítsa el az alsó védőlemezt, lásd: Az alsó védőlemez eltávolítása.

  5. Lazítsa meg a 2 szivattyúcsavart (Ábra 47).

   g007837
  6. Csavarja meg a szivattyút az óramutató járásával ellentétes irányban, és hagyja, hogy lejöjjön a szíjtárcsáról (Ábra 47).

   Note: Győződjön meg arról, hogy a kardánkereszt kapcsolószerkezete a szivattyúval együtt lejön.

  7. Egy rugós húzóberendezéssel (forduljon hivatalos márkakereskedőhöz) vagy egy merev fémkampóval húzza le a feszítőtárcsa-rugó végét a rugócsavarról a szíj meglazításához (Ábra 47).

  8. Távolítsa el a szíjat.

  9. Tegye fel egy új szíjat a szíjtárcsákra.

  10. Szerelje fel a feszítőtárcsa-rugót a csavarra.

  11. Győződjön meg arról, hogy a kardánkereszt kapcsolószerkezete a helyén van a szivattyún, majd illessze be a szíjtárcsába az óramutató járásával megegyező irányba elcsavarva, hogy az megfelelően ráüljön a szivattyúcsavarokra.

  12. Húzza meg a szivattyúcsavarokat 68 Nm nyomatékkal.

  13. Szerelje fel az alsó védőlemezt.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A haladást vezérlő kar beállítása

  A gyár a gép kibocsátása előtt beállítja a haladást vezérlő kezelőszerveket. Több üzemórányi használat után ugyanakkor előfordulhat, hogy állítani kell a haladást vezérlő kezelőszerveken, a haladást vezérlő kar semleges helyzetén és a teljes sebességgel előre helyzet követésén.

  Important: A kezelőszervek megfelelő beállításához végezze el az egyes eljárásokat a megadott sorrendben.

  A haladást vezérlő kar hátrameneti helyzetének beállítása

  Ha a haladást vezérlő kar nem áll vonalban és szögben a referenciarúddal teljes hátrameneti állásban, azonnal végezze le a következő eljárást:

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Húzza vissza a haladást vezérlő kart úgy, hogy a kar eleje hozzáérjen a referenciarúdhoz (Ábra 48).

   g004190
  4. Ha a haladást vezérlő kar eleje nem áll szögben és vonalban a referenciarúddal, lazítsa meg a haladást vezérlő kar szárán lévő anyát és csavart (Ábra 49).

   g004191
  5. Úgy állítsa be a haladást vezérlő kart, hogy vonalban legyen a referenciarúddal, amikor egyenesen visszahúzza (Ábra 49 és Ábra 50).

   g004192
  6. Húzza meg a peremes anyát és a csavart a haladást vezérlő kar szárán.

  7. Indítsa be a motort.

  8. Tolasson a géppel a haladást vezérlő kart a referenciarúdhoz szorítva. Ha a gép nem egyenesen tolat, végezze el a következő eljárást:

   1. Állítsa le a motort

   2. Emelje fel és támassza alá a gépet úgy, hogy mindkét lánctalp elemelkedjen a talajról és szabadon fusson.

   3. Lazítsa meg a peremes anyát és a csavart a haladást vezérlő kar szárán (Ábra 49).

   4. Lazítsa meg az ellenanyákat a haladást vezérlő rudakon, a kezelőpanel alatt (Ábra 51).

    g011476
   5. Indítsa el a gépet, és állítsa a gázkart körülbelül ⅓-ig nyitott helyzetbe.

    Figyelmeztetés

    A gép működése közben a mozgó alkatrészek elkaphatják végtagjait, a forró felületek pedig égési sérülést okozhatnak.

    Maradjon távol a becsípődési pontoktól, mozgó alkatrészektől és forró felületektől, ha mozgó gépen végez beállítást.

   6. Kérje meg munkatársát, hogy tartsa a haladást vezérlő kart szorosan a referenciarúdhoz húzva hátramenetben.

   7. Állítsa be a haladást vezérlő rudak hosszát, amíg mindkét lánctalp azonos sebességgel nem fut.

    Note: A lánctalpak maximális hátrameneti sebességét is beállíthatja ennél a pontnál.

   8. Húzza meg az ellenanyákat.

   9. Úgy állítsa be a haladást vezérlő kart, hogy vonalban legyen a referenciarúddal, amikor egyenesen visszahúzza (Ábra 49 és Ábra 50).

   10. Húzza meg a peremes anyát és a csavart a haladást vezérlő kar szárán.

   11. Állítsa le a motort, és engedje le a talajra a gépet.

   12. Vezesse a gépet teljes hátramenetben, és ellenőrizze, hogy a gép lánctalpai egyenesek-e. Ha nem, jegyezze fel, hogy a gép merre húz. Ismételje meg a beállítást, amíg a gép lánctalpai egyenes haladást nem biztosítanak hátramenetben.

  A haladást vezérlő kar semleges helyzetének beállítása

  Ha a gép előremenetben vagy hátramenetben kúszik úgy, hogy a haladást vezérlő kar semleges állásban van és a gép meleg, előfordulhat, hogy be kell állítania a semlegesbe visszaállító mechanizmust a szivattyún; forduljon hivatalos márkakereskedőhöz.

  A haladást vezérlő kar előremeneti helyzetének beállítása

  Ha a gép nem egyenesen halad, amikor a haladást vezérlő kart előre tolja a referenciarúdhoz, végezze el a következő eljárást:

  1. Vezesse a gépet úgy, hogy a haladást vezérlő kart a referenciarúdnak nyomja, és jegyezze fel, hogy a gép melyik irányba húz.

  2. Engedje el a haladást vezérlő kart.

  3. Ha a gép balra húz, lazítsa meg a jobb ellenanyát, és állítsa be az egyenesfutást állító csavart a haladást vezérlő kar elején (Ábra 52).

  4. Ha a gép jobbra húz, lazítsa meg a bal ellenanyát, és állítsa be az egyenesfutást állító csavart a haladást vezérlő kar elején (Ábra 52).

   g004194
  5. Ismételje az eljárást, amíg a gép egyenesen nem halad teljesen előremeneti állásban.

   Important: A hidraulikaszivattyúk túl nagy lökettel való működésének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az állítócsavar hozzáér a végütközőkhöz teljesen előremeneti állásban.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  Figyelmeztetés

  A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá bejutó folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából, és szükség esetén javítsa meg őket.
 • Minden 1500 órában
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • A hidraulikatartály űrtartalma: 23 l

  Az alábbi folyadékok közül csak egyet használjon a hidraulika-rendszerhez:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (további tájékoztatásért forduljon hivatalos Toro-márkakereskedőhöz)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (további tájékoztatásért forduljon hivatalos Toro-márkakereskedőhöz)

  • Ha a fentiek közül egyik Toro-hidraulikafolyadék sem kapható, használhat traktorokba való más univerzális hidraulikafolyadékot (UTHF) is, de az legyen hagyományos, kőolaj alapú termék. A specifikációi feleljenek meg az összes alábbi anyagjellemzőnek és a felsorolt iparági szabványoknak. Érdeklődjön a hidraulikafolyadék-beszállítójától, hogy a folyadék megfelel-e ezeknek a specifikációknak.

   Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért. Használja megbízható, neves gyártó termékét.

   Anyagjellemzők
   Viszkozitás, ASTM D445cSt 40 °C-on: 55–62
   cSt 100 °C-on: 9,1–9,8
   Viszkozitási index, ASTM D2270140–152
   Dermedéspont, ASTM D97–37 és –43 °C között
   Iparági szabványok
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 és Volvo WB-101/BM

   Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon rendelhető hivatalos Toro-márkakereskedőtől.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nézzen a gép jobb oldalán lévő kémlelőüvegbe. Ha a hidraulikafolyadék nem látható a kémlelőüvegben, akkor folytassa a folyadék betöltését.

   g007808
  4. Távolítsa el a fedőlapot, lásd: A fedőlap leszerelése.

  5. Tisztítsa meg a hidraulikatartály töltőnyílása körüli területet, majd távolítsa el a nyílás fedelét és a szűrőt a betöltőnyílásból egy dugókulcs segítségével (Ábra 54).

   g007839
  6. Ha a folyadék szintje alacsony, töltsön hozzá folyadékot, amíg az meg nem jelenik a kémlelőüvegben.

  7. Helyezze a fedelet és a szűrőt a töltőnyílásra, majd húzza meg a felső csavart 13–15,5 Nm nyomatékkal.

  8. Szerelje fel a fedőlapot, lásd: A fedőlap leszerelése.

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Várja meg, amíg a gép teljesen lehűl.

  4. Távolítsa el a felső fedelet.

  5. Távolítsa el a hidraulikatartály töltőnyílásfedelét és a szűrőt (Ábra 54).

  6. Helyezzen egy 37,8 l befogadására alkalmas leeresztőedényt a hidraulikatartály alá.

  7. Nyomja össze a tömlőbilincset, majd húzza le a bilincset és a tömlőt a hidraulikatartályról, lehetővé téve a hidraulikafolyadéknak a tömlőből az edénybe történő lefolyását.

   g007840
  8. Ha elkészült, illessze a tömlőt a csatlakozóra, és rögzítse a tömlőbilincs segítségével.

   Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  9. Töltse fel a hidraulikatartályt hidraulikafolyadékkal; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  10. Helyezze be a hidraulikaszűrőt és a töltőnyílásfedelet (Ábra 54), majd húzza meg a felső csavart 13–15,5 Nm nyomatékkal.

  11. Indítsa be a motort, és járassa pár percig.

  12. Állítsa le a motort.

  13. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, és szükség esetén töltsön utána, lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  14. Törölje le a folyadékcseppeket, ha vannak.

  15. Szerelje fel a fedelet.

  Az aprító karbantartása

  A fogak cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fogak állapotát; forgassa el vagy cserélje ki a kopott vagy sérült fogakat, és húzza meg az összes fog anyáját.
 • A fogakat érő nagy fokú kopás miatt ezeket az alkatrészeket rendszeres időközönként cserélni kell (Ábra 56).

  g034325

  Minden fog 3 állásba állítható, így a fog cseréje előtt kétszer elforgathatja, hogy egy új éles fog jöjjön elő. A fog elforgatásához lazítsa meg a fogat rögzítő anyát (Ábra 57). Tolja előre a fogat, és forgassa el egyharmad fordulattal, hogy a nem használt éle kerüljön kívülre. Húzza meg a fogat rögzítő anyát 37–45 Nm nyomatékkal.

  A fog cseréjéhez távolítsa el a fogat rögzítő anyát, majd szerelje le a fogat, ezután szereljen fel egy új fogat, távtartót és anyát ugyanarra a helyre (Ábra 57). Húzza meg a fogat rögzítő anyát 37–45 Nm nyomatékkal.

  g019862

  Tisztítás

  A hulladék eltávolítása a gépről

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Távolítsa el a hulladékot a gépről.
 • Important: Eltömődött hűtőrácsokkal, szennyezett vagy eltömődött hűtőbordákkal és/vagy hűtőburkolatokkal üzemeltetve a motor károsodhat a túlhevüléstől.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg a motor lehűl.

  3. Törölje le a szennyeződést a légszűrőről.

  4. Tisztítson le minden, a motorra és a kipufogódobra rakódott hulladékot kefével vagy légárammal.

   Important: A szennyeződést célszerűbb sűrített levegővel kifújni, mint vízzel kimosni. Ha vizet használ, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre és a hidraulikus szelepekre. Ne használjon magasnyomású mosót. A nagynyomású vízsugár károsíthatja az elektromos rendszert és a hidraulikarendszer szelepeit, vagy kimoshatja a zsírt.

  5. Tisztítsa meg az olajhűtőt a törmeléktől.

  Tárolás

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a hidraulikus emelőt.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg a motor lehűl.

  3. Távolítsa el a szennyeződéseket és lerakódásokat a gép összes külső felületéről, különösen a motorról. Tisztítsa le a koszt és a kaszálékot a hengerfej bordái közül és a ventilátorházból.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidraulikus motorok környékén.

  4. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  5. Zsírozza meg a gépet; lásd: A gép zsírzása.

  6. Cserélje le a motorolajat; lásd: A motorolaj cseréje.

  7. Vegye ki a gyújtógyertyát, és ellenőrizze az állapotát, lásd: A gyújtógyertyák szervizelése.

  8. 30 napon túli tárolásra a következő módon kell a gépet felkészíteni:

   1. Töltsön a tartályban lévő üzemanyagba kőolaj alapú üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót. Kövesse a stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkohol alapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

    Note: Az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló friss üzemanyaggal keverve és folyamatosan használva a leghatékonyabb.

   2. Járassa a motort 5 percen át, hogy eloszlassa a kondicionált üzemanyagot az üzemanyagrendszerben.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd egy pumpás szifon segítségével ürítse le az üzemanyagtartályt.

   4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll.

   5. Aktiválja a hidegindítót.

   6. Indítsa be és járassa a motort, amíg már nem indul be újra.

   7. Gondoskodjon az üzemanyag hulladékelhelyezéséről megfelelő módon. Hasznosítsa újra a helyi előírások szerint.

   Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  9. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 2 evőkanál motorolajat a hengerekbe.

  10. Helyezzen egy rongyot a gyertya furatára, hogy felfogja az esetleges olajpermetet, majd az indítómotorral vagy berántózsinórral oszlassa el az olajat a hengerben.

  11. Szerelje be a gyújtógyertyát, de ne helyezze rá a gyertyakábelt.

  12. Töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

  13. Ellenőrizze és állítsa a lánctalpfeszességet; lásd: A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása.

  14. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  15. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet a hivatalos márkakereskedéstől beszerzett javítófestékkel.

  16. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el olyan helyre, ahol megtalálja.

  17. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. Az akkumulátor lemerült.
  2. Az elektromos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  3. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
  2. Ellenőrizze az elektromos csatlakozókat megfelelő érintkezés szempontjából.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be vagy leáll.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. El van zárva az üzemanyag-elzárószelep.
  3. A vezérlőkarok nincsenek semleges állásban.
  4. A hidegindító nincs aktiválva.
  5. A légszűrő elkoszolódott.
  6. A gyújtógyertya kábele meglazult vagy nem csatlakozik.
  7. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  8. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Töltse fel friss üzemanyaggal.
  2. Nyissa ki az üzemanyag-elzárószelepet.
  3. Állítsa a vezérlőkarokat semleges állásba.
  4. Tolja a hidegindító kart teljesen előre.
  5. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetéteket.
  6. Helyezze a kábelt a gyertyapipára.
  7. Szereljen be egy új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  6. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetéteket.
  3. Ellenőrizze, majd töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Szereljen be egy új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Ellenőrizze, majd töltsön olajat a forgattyúházba.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  A motor rendellenes vibrációja tapasztalható.
  1. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  1. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  A gép nem indul el sem előre-, sem hátramenetben.
  1. A hidraulikafolyadék szintje alacsony.
  2. A vontatási szelepek nyitva vannak.
  3. A hidraulika-rendszer károsodott.
  1. Ellenőrizze és töltse fel a hidraulikafolyadékot.
  2. Zárja el a vontatási szelepeket.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Az aprító nem forog.
  1. Egy fadarab vagy kő szorulhatott az aprítóba.
  2. Az aprító hajtásrendszere sérült.
  3. A hidraulikarendszer eltömődött, szennyezett vagy sérült.
  1. Állítsa le a motort, és távolítsa el az akadályt egy bottal.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Az aprító nem vág kellő sebességgel.
  1. A fogak elkoptak.
  2. A hidraulikarendszer túlmelegedett.
  3. A hidraulikarendszer eltömődött, szennyezett vagy sérült.
  1. Forgassa el vagy cserélje ki a fogakat.
  2. Állítsa le a gépet, majd hagyja a rendszert lehűlni.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  Kapcsolási vázlat

  Elektromos kapcsolási rajz

  g013418

  Hidraulikus rendszerrajz

  g025169