Εισαγωγή

Το παρόν χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν βαδίζοντα χειριστή με περιστροφική λεπίδα προορίζεται για οικιακή χρήση. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε οικίες. Δεν είναι σχεδιασμένο για κοπή θάμνων ή για γεωργικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως να χρησιμοποιεί το μοντέλο μπαταρίας ιόντων λιθίου 81860 (παρέχεται με το μοντέλο 21863). Η χρήση αυτών των προϊόντων για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Το μοντέλο 21863T δεν περιλαμβάνει μπαταρία ή φορτιστή.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας ή εκπαιδευτικό υλικό, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g275230
Graphic

Για βοήθεια, δείτε τα βίντεο οδηγιών στη διεύθυνση www.Toro.com/support ή καλέστε το 1-888-384-9939 προτού επιστρέψετε αυτό το προϊόν.

Ασφάλεια

ΣΗΜΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΦΛΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει πάντοτε να διαβάζετε και να τηρείτε τις βασικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

I. Εκπαίδευση

 1. Ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσιακά τους στοιχεία.

 2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή.

 3. Μην επιτρέπετε σε άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή διανοητικής ικανότητας ή με έλλειψη πείρας και γνώσης να χρησιμοποιούν το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας, εκτός αν τους παρέχεται καθοδήγηση ή επίβλεψη σχετικά με την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται κατά τη χρήση του.

 4. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα.

 5. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και την ορθή λειτουργία του μηχανήματος, της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας.

II. Προετοιμασία

 1. Κρατήστε τους διερχομένους, ιδίως τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια, μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

 2. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας, όπως τα παραπέτα και οι συλλέκτης γρασιδιού.

 3. Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του μηχανήματος ή τα οποία θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

 4. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα, το μπουλόνι της λεπίδας και το συγκρότημα της λεπίδας δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή μη ευανάγνωστες ετικέτες.

 5. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο την μπαταρία που προδιαγράφει η Toro. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων και παρελκομένων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

 6. Η τοποθέτηση του φορτιστή της μπαταρίας σε πρίζα που δεν είναι τάσης 100-240 V μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε τον φορτιστή της μπαταρίας απευθείας σε πρίζα με τάση εκτός του εύρους των 100 έως 240 V. ν απαιτείται διαφορετικού είδους σύνδεση, χρησιμοποιείτε προσαρμογέα κατάλληλης διάταξης για την πρίζα.

 7. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση, γιατί ενδεχόμενη απρόβλεπτη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

 8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταρίας υποστεί φθορά ή ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την αντικατάστασή του.

 9. Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

 10. Φορτίζετε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με τον φορτιστή μπαταρίας που προδιαγράφει η Toro. Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς αν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.

 11. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

 12. Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 68°C.

 13. κολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία εκτός του εύρους που προδιαγράφεται στις οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

 14. Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό – Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα (μην είστε ξυπόλητοι και μην φοράτε σαγιονάρες), καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μην φοράτε κρεμαστά κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης χρησιμοποιείτε μάσκες προστασίας από τη σκόνη.

III. Λειτουργία

 1. Τυχόν επαφή με την κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον χώρο κοπής και από όλα τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Μείνετε μακριά από τα ανοίγματα απόρριψης.

 2. Η χρήση αυτού του μηχανήματος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

 3. Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία απενεργοποιήστε την αυτοκινούμενη λειτουργία (αν υπάρχει).

 4. Μην δίνετε κλίση στο μηχάνημα όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 5. ποτρέψτε την ακούσια θέση σε λειτουργία – Προτού συνδέσετε την μπαταρία και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από τη μίζα.

 6. Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 7. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 8. Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη ή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων θα πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία και το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από το μηχάνημα.

 9. Μην πιέζετε το μηχάνημα – Το μηχάνημα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

 10. Παραμένετε σε εγρήγορση – Διατηρείτε την προσοχή σας στην εργασία που εκτελείτε και κάνετε συνετή χρήση του μηχανήματος. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

 11. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

 12. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε προς τα πίσω με το μηχάνημα ή όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

 13. Διατηρείτε πάντοτε καλή ισορροπία και πάτημα, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Κινείτε το μηχάνημα από τη μία πλευρά του επικλινούς εδάφους προς την άλλη και ποτέ κατακόρυφα (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Η αλλαγή κατεύθυνσης σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη με υπερβολικά μεγάλη κλίση. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πρέπει να βαδίζετε – σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τρέχετε.

 14. Μην στρέφετε το υλικό απόρριψης προς την κατεύθυνση άλλων ατόμων. ποφύγετε την απόρριψη υλικού σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο γιατί το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς τα εσάς. Σταματήστε τη/τις λεπίδα/-ες όταν διέρχεστε από επιφάνειες με χαλίκι.

 15. Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία ή το πάτημά σας.

 16. Το βρεγμένο χορτάρι και τα βρεγμένα φύλλα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό αν γλιστρήσετε και έρθετε σε επαφή με τη λεπίδα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο ή υπό βροχή.

 17. Εάν το μηχάνημα κτυπήσει κάποιο αντικείμενο ή εάν παρατηρήσετε κραδασμούς, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού εξετάσετε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 18. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης προτού φορτώσετε το μηχάνημα για να το μεταφέρετε.

 19. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθει υγρό, η επαφή με το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το υγρό, ξεπλύνετέ το με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό το οποίο εξέρχεται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

IV. Συντήρηση και αποθήκευση

 1. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 2. Μην επιχειρήσετε επισκευή του μηχανήματος που δεν προβλέπεται στις οδηγίες. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο μηχάνημα με τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 3. Κατά το σέρβις του μηχανήματος, φοράτε γάντια και προστατευτικά για τα μάτια.

 4. Όταν η λεπίδα στομώνει, ακονίζετέ την και από τις δύο πλευρές για να διατηρείται ζυγοσταθμισμένη. Διατηρείτε την λεπίδα καθαρή και ζυγοσταθμισμένη.

 5. ν η λεπίδα στραβώσει, φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την. Όταν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, δημιουργούνται κραδασμοί που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα ή τραυματισμό.

 6. Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη.

 7. Ελέγχετε τακτικά τον σάκο συλλογής χόρτου για φθορές ή αλλοιώσεις. Εάν έχει φθαρεί, αντικαταστήστε τον με [ανταλλακτικό] σάκο της Toro.

 8. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Άλλα ανταλλακτικά και εξαρτήματα ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

 9. Συντηρείτε το μηχάνημα – Διατηρείτε τις κόψεις κοφτερές και καθαρές για πιο καλή και ασφαλή απόδοση. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και καθαρές, ιδίως από λάδια και γράσα. Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών λεπίδων.

 10. Ελέγχετε το μηχάνημα για φθαρμένα εξαρτήματα – ν υπάρχουν φθαρμένα προστατευτικά καλύμματα ή άλλα εξαρτήματα, εξακριβώστε αν το μηχάνημα είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά. Ελέγξτε αν υπάρχουν μη ευθυγραμμισμένα ή στραβωμένα κινούμενα μέρη, σπασμένα εξαρτήματα στερέωσης ή άλλα εξαρτήματα, ή οτιδήποτε άλλον που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του μηχανήματος. Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός φθαρμένου προστατευτικού καλύμματος ή εξαρτήματος.

 11. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετέ την μακρυά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά και βίδες με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί επαφή του ενός ακροδέκτη με τον άλλο. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

 12. Ελέγχετε τακτικά αν τα μπουλόνια στερέωσης της λεπίδας και του κινητήρα είναι καλά σφιγμένα.

 13. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετέ το σε εσωτερικό, στεγνό και ασφαλή χώρο, μακρυά από παιδιά.

 14. ΠΡΟΣΟΧΗ – ν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Μην θερμαίνετε την μπαταρία πάνω από τους 68°C και μην την αποτεφρώνετε. ντικαθιστάτε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με γνήσια μπαταρία της Toro. Η χρήση άλλου τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακρυά από παιδιά και στην αρχική τους συσκευασία μέχρι να είστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε.

 15. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του στοιχείου της. Ελέγξτε αν οι τοπικοί κανονισμοί προβλέπουν ειδικές οδηγίες διάθεσης.

ΦΥΛΞΤΕ ΥΤΕΣ

ΣΦΛΕΙΣ

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal140-1324
decal137-9495
decal137-9496
decal140-1328

Μοντέλο 81860

decal137-9489
decal112-8760
decal125-5026
decal137-9196
decal137-9461

Συναρμολόγηση

Note: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

Στερέωση του φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο (προαιρετικό)

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Εξαρτήματα στερέωσης (δεν περιλαμβάνεται)2

Εάν θέλετε, στερεώστε τον φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές στο πίσω μέρος του φορτιστή.

Τοποθετήστε τον σε εσωτερικό χώρο (π.χ. στο γκαράζ ή άλλο στεγνό μέρος), κοντά σε παροχή ρεύματος και μακρυά από παιδιά.

νατρέξτε στο Σχήμα 2 για βοήθεια στη στερέωση του φορτιστή.

Σύρετε τον φορτιστή πάνω από τα εξαρτήματα στερέωσης που έχετε τοποθετήσει καταλλήλως στον τοίχο για να τον στερεώσετε στη θέση του (τα εξαρτήματα στερέωσης δεν περιλαμβάνονται).

g247359

Ξεδίπλωμα της χειρολαβής

Προειδοποίηση

Εάν δεν ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

 • Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.

 • εβαιωθείτε ότι τα καλώδια διέρχονται από το εξωτερικό μέρος της χειρολαβής.

 • Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Important: φαιρέστε και απορρίψτε το προστατευτικό φύλλο πλαστικού που καλύπτει τον κινητήρα και όλα τα άλλα πλαστικά ή συσκευασίες του μηχανήματος.

 1. πασφαλίστε τη χειρολαβή (Σχήμα 3, ).

 2. Μετακινήστε τη χειρολαβή προς τα πίσω, στη θέση λειτουργίας (Σχήμα 3, ).

 3. Κρατήστε τη χειρολαβή προς τα κάτω όταν χειρίζεστε τις ασφάλειες της χειρολαβής, για να μην πιαστούν τα χέρια σας στον μηχανισμό.

 4. Κατεβάστε την ασφάλεια της χειρολαβής μέχρι ο πείρος να κλειδώσει στη θέση του με τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» και να ασφαλίσει τη χειρολαβή στη θέση λειτουργίας (Σχήμα 3, Γ).

g251609

Συναρμολόγηση του σάκου συλλογής χόρτου

g230447

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g297638
g036586
g292995

Προβλεπόμενα εύρη τιμών θερμοκρασίας

Φόρτιση/αποθήκευση της μπαταρίας:από 5°C έως 40°C*
Χρήση της μπαταρίας:-30°C έως 49°C*
Χρήση του μηχανήματος:0°C έως 49°C*

*Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται αν η φόρτιση της μπαταρίας δεν γίνεται εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.

ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Important: Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

 1. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

 2. νασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 8, ).

 3. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας με τις γλωττίδες στο εσωτερικό του διαμερίσματος και σύρετε την μπαταρία μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Σχήμα 8, B).

 4. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 8, C).

g251221

Ρύθμιση του ύψους κοπής

Ρυθμίστε το ύψος κοπής που επιθυμείτε. Ρυθμίστε όλους τους τροχούς στο ίδιο ύψος κοπής (Σχήμα 9).

g254131

Κατά τη λειτουργία

Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία

 1. εβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

 2. Τοποθετήστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης στον διακόπτη ηλεκτρικής μίζας (Σχήμα 10, A).

 3. νασηκώστε τη ράβδο ελέγχου των λεπίδων κοπής λειτουργίας και κρατήστε την πατημένη πάνω στη χειρολαβή (Σχήμα 10, B).

 4. Πατήστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης και κρατήστε το πατημένο μέχρι ο κινητήρας να πάρει μπρος (Σχήμα 10, C).

g293036

Χρήση της αυτοκινούμενης λειτουργίας

αδίστε κρατώντας τη χειρολαβή με τα χέρια σας λυγισμένα (με τους αγκώνες κολλημένους στα πλευρά) . Το μηχάνημα θα προσαρμόζεται αυτόματα στον ρυθμό βαδίσματός σας (Σχήμα 11).

g233423

Note: ν το μηχάνημα δεν κυλά ελεύθερα προς τα πίσω μετά την αυτοκινούμενη λειτουργία, σταματήστε να βαδίζετε (διατηρώντας τα χέρια σας στην ίδια θέση) και αφήστε το μηχάνημα να κυλήσει 2-3 εκατοστά προς τα εμπρός, έτσι ώστε να απεμπλακεί ο μηχανισμός οδήγησης τροχών. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τη μεταλλική λαβή ακριβώς κάτω από το αναδιπλούμενο μέρος της χειρολαβής και να ωθήσετε το μηχάνημα προς τα εμπρός κατά 2-3 εκατοστά. ν το μηχάνημα εξακολουθεί να μην κυλά εύκολα προς τα πίσω, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

νακύκλωση των κομμένων χόρτων και φύλλων

άσει των εργοστασιακών ρυθμίσεών του, το μηχάνημά σας ανακυκλώνει τα κομμένα χόρτα και φύλλα αφήνοντάς τα και πάλι πάνω στο γκαζόν.

ν ο σάκος συλλογής χόρτου είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα και ο επιλογέας συλλογής/ανακύκλωσης βρίσκεται στη θέση συλλογής, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση ανακύκλωσης· ανατρέξτε στην ενότητα Χειρισμός του επιλογέα συλλογής/ανακύκλωσης. Εάν ο συλλέκτης πλευρικής απόρριψης είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα, αφαιρέστε τον· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του συλλέκτη πλευρικής απόρριψης.

Συλλογή των κομμένων χόρτων και φύλλων

Χρησιμοποιήστε τον σάκο συλλογής χόρτου όταν επιθυμείτε να συλλέξετε τα κομμένα χόρτα και φύλλα.

Εάν ο συλλέκτης πλευρικής απόρριψης είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα, αφαιρέστε τον ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του συλλέκτη πλευρικής απόρριψης. ν ο επιλογέας συλλογής/ανακύκλωσης βρίσκεται στη θέση ανακύκλωσης, μετακινήστε τον στη θέση συλλογής· ανατρέξτε στην ενότητα Χειρισμός του επιλογέα συλλογής/ανακύκλωσης.

Τοποθέτηση του σάκου συλλογής χόρτου

 1. νυψώστε τον οπίσθιο εκτροπέα και κρατήστε τον ψηλά (Σχήμα 12, A).

 2. Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής χόρτου και βεβαιωθείτε ότι οι πείροι του σάκου εφαρμόζουν στις εγκοπές της χειρολαβής (Σχήμα 12, ).

 3. Κατεβάστε τον οπίσθιο εκτροπέα.

g233434

φαίρεση του σάκου συλλογής χόρτου

Για να αφαιρέσετε τον σάκο, εκτελέστε τα βήματα της ενότητας Τοποθέτηση του σάκου συλλογής χόρτουμε αντίστροφη σειρά.

Χειρισμός του επιλογέα συλλογής/ανακύκλωσης

Η δυνατότητα επιλογής λειτουργίας συλλογής/ανακύκλωσης σάς επιτρέπει είτε να συλλέγετε είτε να ανακυκλώνετε τα κομμένα χόρτα και φύλλα όταν ο σάκος συλλογής χόρτου είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα.

 • Για να συλλέξετε τα κομμένα χόρτα και φύλλα, πατήστε το κουμπί του επιλογέα συλλογής/ανακύκλωσης και μετακινήστε τον επιλογέα προς τα εμπρός, έως ότου εμφανιστεί το κουμπί του επιλογέα (Σχήμα 13).

  g251583
 • Για τη συλλογή ή την πλευρική απόρριψη των κομμένων χόρτων και φύλλων, πατήστε το κουμπί του επιλογέα και μετακινήστε τον επιλογέα προς τα πίσω, έως ότου εμφανιστεί το κουμπί του επιλογέα.

  Important: Για ομαλή λειτουργία, αφαιρέστε τυχόν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά από τη θύρα συλλογής/ανακύκλωσης και το γύρω άνοιγμα (Σχήμα 14) πριν μετακινήσετε τον επιλογέα συλλογής/ανακύκλωσης από τη μία θέση στην άλλη.

  g251584

Πλευρική απόρριψη των κομμένων χόρτων και φύλλων

Για εργασίες κοπής χόρτου μεγάλου ύψους, χρησιμοποιήστε τη θύρα πλευρικής απόρριψης.

ν ο σάκος συλλογής χόρτου είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα και ο επιλογέας συλλογής/ανακύκλωσης βρίσκεται στη θέση συλλογής, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση ανακύκλωσης· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του συλλέκτη πλευρικής απόρριψης.

Τοποθέτηση του συλλέκτη πλευρικής απόρριψης

πασφαλίστε και ανασηκώστε τον εκτροπέα πλευρικής απόρριψης, και τοποθετήστε τον συλλέκτη πλευρικής απόρριψης (Σχήμα 15).

g235646

φαίρεση του συλλέκτη πλευρικής απόρριψης

Για να αφαιρέσετε τον συλλέκτη πλευρικής απόρριψης, ανασηκώστε τον εκτροπέα πλευρικής απόρριψης, αφαιρέστε τον συλλέκτη πλευρικής απόρριψης και κατεβάστε τον εκτροπέα πλευρικής απόρριψης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας

 1. φήστε ελεύθερη τη ράβδο ελέγχου των λεπίδων κοπής (Σχήμα 16, A).

 2. φαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από τον διακόπτη ηλεκτρικής μίζας (Σχήμα 16, B).

 3. φαιρέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα.

  Note: Όποτε δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αφαιρείτε την μπαταρία.

g251435

φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα

 1. νασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

 2. Πιέστε το μάνδαλο της μπαταρίας για να την απελευθερώσετε και να την αφαιρέσετε.

 3. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

Συμβουλές για το χειρισμό

Γενικές συμβουλές σχετικά με την κοπή

 • ποφύγετε την πρόσκρουση σταθερών αντικειμένων με τη λεπίδα. Μην περνάτε ποτέ σκοπίμως το μηχάνημα πάνω από κάποιο αντικείμενο.

 • Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε μια καινούρια λεπίδα πριν από την έναρξη της περιόδου κοπής.

 • ντικαταστήστε τη λεπίδα, εφόσον είναι αναγκαίο, με ανταλλακτική λεπίδα Toro.

Κοπή γρασιδιού

 • Κόβετε μόνο περίπου το ένα τρίτο του ύψους του γρασιδιού κάθε φορά. Για ταχύτερη κοπή, ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής.

 • Μην κόβετε το γρασίδι πιο κοντό από 51 mm, παρά μόνο αν είναι αραιό ή κατά τους όψιμους φθινοπωρινούς μήνες κατά τους οποίους η ανάπτυξή του αρχίζει να επιβραδύνεται.

 • Κατά την κοπή γρασιδιού με ύψος άνω των 15 cm, χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής και κινηθείτε πιο αργά και, στη συνέχεια, περάστε ξανά την περιοχή με χαμηλότερη ρύθμιση για βέλτιστη εμφάνιση. Εάν το γρασίδι είναι πολύ ψηλό, το μηχάνημα μπορεί να βουλώσει και να προκληθεί ρετάρισμα του κινητήρα.

 • Τα υγρά χόρτα ή φύλλα έχουν την τάση να συσσωματώνονται και μπορεί να βουλώσουν το μηχάνημα ή να προκαλέσουν ρετάρισμα του κινητήρα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο.

 • Έχετε το νου σας για ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε πολύ ξηρές συνθήκες, τηρείτε όλες τις τοπικές προειδοποιήσεις κινδύνου πυρκαγιάς και διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από ξερά χόρτα και φύλλα.

 • λλάξτε την κατεύθυνση κοπής. υτό συμβάλλει στην διασπορά των κομμένων χόρτων και φύλλων στο έδαφος για ομοιόμορφη λίπανση.

 • Εάν η τελική εμφάνιση του γκαζόν δεν είναι ικανοποιητική, δοκιμάστε 1 ή περισσότερα από τα εξής:

  • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα.

  • Κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.

  • υξήστε το ύψος κοπής του μηχανήματος.

  • Κόβετε το γρασίδι πιο συχνά.

  • Φροντίστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις σειρές κομμένου χόρτου αντί να περνάτε μια ολόκληρη σειρά κάθε φορά.

Κοπή φύλλων

 • φού κόψετε το γκαζόν, βεβαιωθείτε ότι είναι ορατό το μισό γρασίδι μέσα από τα κομμένα φύλλα που το καλύπτουν. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε τα φύλλα αρκετές φορές με το μηχάνημα.

 • ν το γρασίδι καλύπτεται από στρώμα φύλλων πάχους άνω των 13 cm, κάντε ένα πρώτο πέρασμα με υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής και μετά ένα δεύτερο με την επιθυμητή ρύθμιση ύψους κοπής.

 • Επιβραδύνετε τον ρυθμό κοπής αν το μηχάνημα δεν κόβει τα φύλλα αρκετά ψιλά.

Μετά τη λειτουργία

Φόρτιση της μπαταρίας

Important: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή και φορτίστε την μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED να δείξει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφάλειας.

Important: Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Note: Για να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης οποιαδήποτε στιγμή, πατάτε το κουμπί ένδειξης φόρτισης μπαταρίας πάνω στην μπαταρία (ενδεικτικές λυχνίες LED).

 1. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας και του φορτιστή είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

  g290533
 2. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας (Σχήμα 17) με τις γλωττίδες στο σώμα του φορτιστή.

 3. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί του φορτιστή της μπαταρίας είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

 4. Σύρετε την μπαταρία πάνω στο σώμα του φορτιστή μέχρι το τέρμα (Σχήμα 17).

 5. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετέ την προς τα έξω.

 6. νατρέχετε στον ακόλουθο πίνακα για να βλέπετε τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις LED στον φορτιστή μπαταρίας.

  Φωτεινή ένδειξηΤι σημαίνει
  Εκτός λειτουργίαςΔεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία
  Πράσινη και αναβοσβήνειΗ μπαταρία φορτίζεται
  ΠράσινηΗ μπαταρία είναι φορτισμένη
  ΚόκκινηΗ θερμοκρασία της μπαταρίας και/ή του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος
  Κόκκινη και αναβοσβήνειΣφάλμα φόρτισης μπαταρίας*

νατρέξτε στην ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Καθαρίστε κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες από την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
 • Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματοςΧρήση της θύρας έκπλυσης

  Για καλύτερα αποτελέσματα, ο καθαρισμός του μηχανήματος πρέπει να γίνεται εντός σύντομου διαστήματος από την ολοκλήρωση της κοπής.

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια (εκτός χώματος/γκαζόν).

  2. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  3. Επιλέξτε την χαμηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής για να χαμηλώσετε το μηχάνημα. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του ύψους κοπής.

  4. Πλύντε τον χώρο κάτω από την οπίσθια θύρα, όπου τα κομμένα χόρτα και φύλλα οδηγούνται από το κάτω μέρος του μηχανήματος στον σάκο συλλογής χόρτου.

   Note: Πλύντε τον χώρο όπου βρίσκεται ο σάκος συλλογής χόρτου (εφόσον υπάρχει) και στις δύο θέσεις, εντελώς προς τα εμπρός και εντελώς προς τα πίσω.

  5. Εφαρμόστε στη θύρα έκπλυσης ένα λάστιχο ποτίσματος συνδεδεμένο με παροχή νερού (Σχήμα 18).

   g251300
  6. Aνοίξτε την παροχή νερού.

  7. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία έως ότου σταματήσει η έξοδος κομμένων χόρτων και φύλλων από το κάτω μέρος του μηχανήματος.

  8. Σβήστε τον κινητήρα.

  9. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το λάστιχο ποτίσματος από το μηχάνημα.

  10. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για λίγα λεπτά ώστε να στεγνώσει η κάτω πλευρά του μηχανήματος, για να αποφευχθεί η δημιουργία σκουριάς.

  11. Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε κλειστό χώρο, σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

  Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης

  1. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης· ανατρέξτε στην ενότητα ποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης

  2. Ξεπλύνετε τα κομμένα χόρτα από το κάτω μέρος του μηχανήματος.

  ναδίπλωση της χειρολαβής

  Προειδοποίηση

  Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

  • Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.

  • Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  1. φαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης (Σχήμα 19).

   g251571
  2. Κρατήστε τη χειρολαβή προς τα κάτω όταν χειρίζεστε τις ασφάλειες της χειρολαβής, για να μην πιαστούν τα χέρια σας στον μηχανισμό.

  3. νασηκώστε τις ασφάλειες της χειρολαβής, ώστε το αναδιπλούμενο μέρος της χειρολαβής να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα.

  4. ναδιπλώστε τη χειρολαβή μετακινώντας την προς τα εμπρός, είτε μέχρι την κάθετη θέση φύλαξης είτε μέχρι το τέρμα,όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 20

   Important: Κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διέρχονται από το εξωτερικό μέρος των ασφαλειών της χειρολαβής.

   g251299
  5. Για να ξεδιπλώσετε τη χειρολαβή, ανατρέξτε στην ενότητα Ξεδίπλωμα της χειρολαβής.

  ποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης

  Μπορείτε να αποθηκεύετε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης προκειμένου να ελαχιστοποιείτε τον χώρο αποθήκευσης.

  Προειδοποίηση

  Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

  • Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.

  • Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  1. φαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης και την μπαταρία από το μηχάνημα.

  2. εβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του ύψους κοπής είναι 92 mm ή υψηλότερη. Εάν δεν είναι, αυξήστε την· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του ύψους κοπής.

  3. νασηκώστε τις ασφάλειες της χειρολαβής (Σχήμα 21).

   g251585
  4. ναδιπλώστε τη χειρολαβή κατεβάζοντάς την προς τα εμπρός μέχρι το τέρμα.

   Important: Κατά την αναδίπλωση της χειρολαβής, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διέρχονται από το εξωτερικό μέρος των στροφίγγων στερέωσης της χειρολαβής.

  5. Κατεβάστε τις ασφάλειες της χειρολαβής.

  6. νασηκώστε το εμπρός μέρος του μηχανήματος από τη χειρολαβή και μεταφέρετε το μηχάνημα στον χώρο αποθήκευσης (Σχήμα 22).

   g251586

  Συντήρηση

  Πριν προβείτε σε συντήρηση ή καθαρισμό του μηχανήματος, θα πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία και το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από το μηχάνημα.

  Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.

  Επιθεωρείτε και συντηρείτε το μηχάνημα τακτικά. ναθέτετε την επισκευή του μηχανήματος μόνο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Λίπανση του μηχανήματος

  Το μηχάνημα δεν χρειάζεται λίπανση. Όλα τα ρουλεμάν έχουν λιπανθεί στο εργοστάσιο για όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

  ντικατάσταση της λεπίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα (ανά πιο τακτά διαστήματα εάν η λάμα στομώνει γρήγορα).
 • Important: Για τη σωστή τοποθέτηση της λεπίδας θα χρειαστείτε ροπόκλειδο. Εάν δεν διαθέτετε ροπόκλειδο ή, γενικότερα, αν προτιμάτε να εκτελέσει κάποιος άλλος αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Εάν η λεπίδα φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την αμέσως. ν η λάμα στομώσει ή υποστεί μικροφθορές, ακονίστε ή ζυγοσταθμίστε την, ή αντικαταστήστε την.

  Προειδοποίηση

  Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη. Η λεπίδα είναι κοφτερή. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.

  Κατά την επισκευή της λεπίδας, φοράτε γάντια.

  1. φαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης και την μπαταρία από το μηχάνημα.

  2. Χρησιμοποιήστε έναν ξύλινο τάκο για να κρατήσετε τη λεπίδα σταθερή (Σχήμα 23).

  3. φαιρέστε τη λεπίδα, και φυλάξτε τα εξαρτήματα στερέωσης για να μην χαθούν (Σχήμα 23).

   g231389
  4. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα και όλα τα εξαρτήματα στερέωσης (Σχήμα 24).

   g231390

   Important: Τα κυρτά άκρα της λεπίδας πρέπει να κοιτούν προς τα πάνω και προς το περίβλημα του μηχανήματος.

  5. Χρησιμοποιώντας ροπόκλειδο, σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 68 N∙m.

  Ρύθμιση της αυτοκινούμενης λειτουργίας

  Μόνο για μοντέλα με αυτοκινούμενη λειτουργία

  Όταν τοποθετείτε νέο καλώδιο αυτοκινούμενης λειτουργίας ή αν η αυτοκινούμενη λειτουργία έχει απορρυθμιστεί, ρυθμίστε την αυτοκινούμενη λειτουργία.

  1. Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης προς τα αριστερά για να χαλαρώσετε το καλώδιο (Σχήμα 25).

   g269307
  2. Ρυθμίστε την τάση του καλωδίου (Σχήμα 25) τραβώντας το προς τα πίσω ή ωθώντας το προς τα εμπρός και διατηρώντας το σε αυτή τη θέση.

   Note: Ωθήστε το καλώδιο προς τον κινητήρα για να αυξήσετε την πρόσφυση ή τραβήξτε το προς την αντίθετη κατεύθυνση για να μειώσετε την πρόσφυση.

  3. Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης προς τα δεξιά για να σφίξετε το καλώδιο.

   Note: Σφίξτε καλά το παξιμάδι με πολύγωνο ή γερμανικό κλειδί.

  Προετοιμασία της μπαταρίας για ανακύκλωση

  Important: φού αφαιρέσετε την μπαταρία, καλύψτε τους ακροδέκτες της με κολλητική ταινία βαρέος τύπου. Μην επιχειρήσετε να καταστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της.

  Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας με υπεύθυνο τρόπο.

  Αποθήκευση

  Important: ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  Important: Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για έναν χρόνο ή περισσότερο, αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την μέχρι 2 ή 3 ενδεικτικές λυχνίες LED στην μπαταρία να γίνουν πράσινες. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία ενώ είναι πλήρως φορτισμένη ή εκφορτισμένη. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχάνημα, φορτίστε την μπαταρία μέχρι η αριστερή φωτεινή ένδειξη στον φορτιστή να γίνει πράσινη ή και οι 4 ενδεικτικές λυχνίες στην μπαταρία να γίνουν πράσινες.

  • ποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία (δηλ. αφαιρέστε την μπαταρία) και ελέγξτε για τυχόν φορές μετά τη χρήση.

  • Καθαρίστε όλες τις ξένες ύλες από το μηχάνημα.

  • Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετε τόσο το ίδιο, όσο και το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας μακρυά από παιδιά.

  • Φυλάσσετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας μακρυά από διαβρωτικούς παράγοντες, όπως τα παρασιτοκτόνα,τα λιπάσματα και το αντιπαγετικό αλάτι.

  • Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή εντός οχημάτων.

  • ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

  Επίλυση προβλημάτων

  Εκτελείτε μόνο τα βήματα που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. Κάθε άλλη εργασία επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από ειδικά καταρτισμένο άτομο, αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Το μηχάνημα δεν παίρνει μπρος.
  1. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα.
  2. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
  3. Η μπαταρία είναι χαλασμένη.
  4. Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.
  1. φαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
  2. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την.
  3. ντικαταστήστε την μπαταρία.
  4. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Δεν είναι δυνατή η συνεχόμενη λειτουργία του μηχανήματος.
  1. Υπάρχει υγρασία στους πόλους της μπαταρίας.
  2. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα.
  1. φήστε τη μπαταρία να στεγνώσει ή σκουπίστε την.
  2. φαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
  Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
  1. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλή.
  2. Οι αεραγωγοί είναι βουλωμένοι.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
  2. Καθαρίστε τους αεραγωγούς.
  Η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα.
  1. Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  1. Μετακινήστε την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  Ο φορτιστής μπαταρίας δεν λειτουργεί.
  1. Η θερμοκρασία του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  2. Η πρίζα στην οποία είναι τοποθετημένος ο φορτιστής μπαταρίας δεν παίρνει ρεύμα.
  1. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  2. πευθυνθείτε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο για να επισκευάσει την πρίζα.
  Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη.
  1. Η θερμοκρασία του φορτιστή και/ή της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  1. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον φορτιστή και την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη και αναβοσβήνει.
  1. Υπάρχει σφάλμα στην επικοινωνία μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή.
  2. Η μπαταρία είναι εξασθενημένη.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Ξαναβάλτε τον φορτιστή στην πρίζα και τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Εάν η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Εάν μετά από 2 προσπάθειες η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.
  2. πορρίψτε κατάλληλα την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.
  Δεν είναι εύκολη η αφαίρεση της μπαταρίας από το εργαλείο.
  1. Η μπαταρία ή το εργαλείο είναι καινούργια, ή έχουν διαβρωθεί οι ακροδέκτες της μπαταρίας ή/και οι ακροδέκτες του εργαλείου.
  1. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας και του εργαλείου. Στη συνέχεια, εφαρμόστε διηλεκτρικό γράσο στους ακροδέκτες της μπαταρίας· μη χρησιμοποιήσετε λιπαντικό άλλου τύπου, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στους ακροδέκτες.
  Το μηχάνημα παράγει ένα ηχητικό σήμα.
  1. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
  2. Η θέση του μηχανήματος είναι τέτοια που η λειτουργία του δεν είναι ασφαλής.
  3. Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά.
  4. Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την.
  2. εβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν βρίσκεται υπό υπερβολικά μεγάλη γωνία κατά τη λειτουργία του.
  3. Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής και κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.
  4. Εφαρμόστε και τις υπόλοιπες ενέργειες επίλυσης προβλημάτων και, εφόσον η ηχητική ειδοποίηση εξακολουθεί να ηχεί, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Η ποιότητα της κοπής έπεσε ή δεν είναι ικανοποιητική.
  1. Η λεπίδα έχει στομώσει.
  1. κονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.
  Η κοπή δεν είναι ομοιόμορφη.
  1. Η λεπίδα έχει στομώσει.
  2. Η πλατφόρμα κοπής έχει υποστεί ζημιά.
  1. κονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.
  2. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το μηχάνημα παράγει κραδασμούς.
  1. Η λεπίδα έχει στραβώσει ή φθαρεί.
  1. Επιθεωρήστε την λεπίδα και αντικαταστήστε την, αν είναι απαραίτητο.