Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder och kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat

g226628

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), vilken visar på en fara som kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall.

 • Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här bruksanvisningen samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-8403
decal131-0822
decal116-7583

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Ta bort kabelskydden

g235164

Montera handtaget

g234475

Montera kabelskydden

g235163

Montera startsnöret i styrningen

g230180

Fylla på olja i motorn

Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

g222533

Montera gräsuppsamlaren

g238450

Justera självdrivningen

Important: Du måste justera självdrivningskabeln innan du använder maskinen för första gången. Se Justera självdrivningen.

Produktöversikt

g024344
ModellViktLängdBreddHöjd
2229156 kg161 cm55 cm88 cm
    

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, såsom gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna och knivbultarna är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Stick inte in fingrarna under kåpan.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

HjulBlyfri bensin
Lägsta oktantal87 (USA) eller 91 (researchoktan; utanför USA)
EtanolHögst 10 volymprocent
MetanolInget
MTBE (metyl-tert-butyleter)Mindre än 15 volymprocent
OljaTillför inte till bränslet

Använd endast rent, färskt (inte mer än 30 dagar gammalt) bränsle från en ansedd källa.

Important: För att minska risken för startproblem tillsätter du bränslestabiliserare/-konditionerare till färskt bränsle enligt tillverkarens anvisningar.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

Fyll bränsletanken enligt Figur 10.

g230458

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

  g222533

  Justera handtagets höjd

  Du kan höja eller sänka handtaget till tre olika lägen beroende på vad som är mest bekvämt för dig (Figur 12).

  g272748
  1. Ta bort både handtagsskruvarna och de motsvarande muttrarna.

  2. För handtaget till önskat höjdläge.

  3. Fäst handtaget med de skruvar och motsvarande muttrar som du tog bort tidigare.

  Justera klipphöjden

  Fara

  När du justerar klipphöjdsspakarna kan dina händer komma i kontakt med ett roterande knivblad, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar klipphöjden.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan när du justerar klipphöjden.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

  Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden. Ställ in alla hjulen till samma klipphöjd (Figur 13).

  g234297

  Under arbetets gång

  Säkerhet vid användning

  Allmän säkerhet

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  • Håll kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

  • Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Rikta inte utkastaren mot andra människor. Undvik att kasta ut material mot väggar och föremål. Materialet kan kastas tillbaka mot dig. Stanna kniven eller knivarna när du korsar grusytor.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

  • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaserna innehåller kolmonoxid, vilket är en luktfri, dödligt giftig gas.

  • Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot äkta Toro-originaldelar.

  Säkerhet på sluttningar

  • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

  • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

  Starta motorn

  1. Snapsa genom att trycka in knappen och hålla in den i 1 sekund (A i Figur 14).

  2. Håll knivstyrstången mot handtaget (B i Figur 14).

  3. Dra i startsnörehandtaget (C i Figur 14).

   Note: Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt. Låt snöret sakta gå tillbaka till handtaget.

   Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  g234299

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstången.

  Note: Stäng bränslekranen om du inte ska starta motorn snart igen.

  Important: När du släpper knivstyrstången ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  Använda självdrivningen

  • Så här aktiverar du självdrivningen: Dra självdrivningsstången mot handtaget och håll kvar den där (Figur 15).

   g024356

   Note: Den maximala självdrivningshastigheten är fast. Om du vill sänka hastigheten ökar du mellanrummet mellan självdrivningsstången och handtaget.

  • Så här inaktiverar du självdrivningsfunktionen: Släpp självdrivningsstången.

   Note: Det medföljer frikopplingar som gör det lättare att dra gräsklipparen bakåt. För att inaktivera kopplingarna måste du kanske flytta fram maskinen ungefär 2,5 cm eller mer när du har släppt självdrivningsstången.

  Återvinna klippet

  Vid leverans från fabriken är maskinen redo att mulla ned gräs- och lövklipp i gräsmattan. Förbereda maskinen för mullning:

  • Ta bort gräsuppsamlaren om den sitter på maskinen (A i Figur 16).

  • Om den bakre utkastarpluggen inte har monterats tar du tag i dess handtag, lyfter den bakre riktaren och för in pluggen i den bakre utkastaren tills spärren låses på plats (B i Figur 16).

   g236734

  Varning

  Om du använder maskinen för att mulla ned gräsklipp utan att ha monterat pluggen kan föremål slungas mot dig eller mot kringstående personer. Det kan också medföra kontakt med knivarna. Kringflygande föremål eller kontakt med knivarna kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  Kontrollera att den bakre utkastarpluggen sitter på plats innan du mullar ned klippet. Koppla aldrig in knivarna om inte den bakre utkastarpluggen eller gräsuppsamlaren har monterats på maskinen.

  Samla upp klippet

  Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Varning

  Om gräsuppsamlaren är utsliten kan små stenar eller annat slungas mot dig eller omkringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.

  Varning

  Knivarna är vassa – kontakt med knivarna kan leda till allvarliga personskador.

  Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  Montera gräsuppsamlaren

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Höj och håll upp den bakre riktaren (A i Figur 17).

  3. Ta bort den bakre utkastarpluggen genom att trycka in spärren med tummen och dra ut pluggen från maskinen (B och C iFigur 17).

  4. Montera uppsamlarstångändarna i skårorna längst ned på handtaget och gunga uppsamlaren fram och tillbaka för att se till att stångändarna sitter längst ned i de två skårorna (D i Figur 17).

  5. Sänk ned den bakre gräsriktaren tills den vilar på gräsuppsamlaren.

  g236745

  Ta bort gräsuppsamlaren

  Fara

  Gräsklipp och andra föremål kan slungas ut genom en öppning i klipparkåpan. Föremål som slungas ut med tillräckligt stor kraft kan skada dig och kringstående allvarligt eller leda till dödsfall.

  • Starta aldrig motorn efter att du har tagit bort gräsuppsamlaren om du inte har monterat utkastarpluggen på maskinen.

  • Öppna aldrig den bakre utkastaren på maskinen när motorn är igång.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Höj den bakre riktaren.

  3. Ta bort gräsuppsamlarens stång från skårorna längst ned på handtaget (A i Figur 16).

  4. Montera utkastarpluggen (B i Figur 16).

  5. Sänk ned den bakre riktaren (C i Figur 16).

  Arbetstips

  Allmänna tips

  • Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna och denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen.

  • Röj området från pinnar, stenar, ståltråd, grenar och annat skräp som kniven kan komma att slå i och slunga iväg.

  • Håll alla, i synnerhet barn och husdjur, borta från arbetsområdet.

  • Undvik att köra på träd, väggar, trottoarkanter och andra hårda föremål. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng av motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

  • Håll kniven slipad under klippsäsongen. Slipa med jämna mellanrum bort eventuella hack på kniven.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  • Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen.

   Varning

   Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven.

   Klipp endast under torra förhållanden.

  • Gör rent under maskinen efter varje användningstillfälle. Se Rengöra under maskinen.

  • Håll motorn i gott arbetsskick.

  • Rengör luftfiltret ofta. Mullning virvlar upp mer gräsklipp och damm som sätter igen luftfiltret och minskar motorprestandan.

  • Ställ in motorhastigheten på det högsta läget för bästa klippresultat.

   Varning

   Om du kör maskinen med en motorhastighet som överstiger fabriksinställningen kan en del av kniven eller motorn slungas från maskinen mot dig eller kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

   • Ändra inte motorns hastighetsinställning.

   • Om du misstänker att motorhastigheten är snabbare än normalt bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  Klippa gräs

  • Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. På sommaren när det är varmt är det bäst att klippa gräset med någon av klipphöjdsinställningarna 64 mm, 76 mm eller 89 mm. Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp endast under 64 mm om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

  • Om du klipper gräs som mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för långt och löven klumpar ihop sig på gräsmattan kan klipparen bli igensatt, vilket kan orsaka motorstopp.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

  • Slipa kniven.

  • Gå saktare när du klipper.

  • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

  • Klipp gräset oftare.

  • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Om det är ett tunt lövtäcke ställer du in alla hjul på samma klipphöjdsinställning.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

  • Se till att maskinen inte kan rulla.

  • Stäng bränslekranen innan maskinen ska transporteras.

  Rengöra under maskinen

  Håll undersidan av maskinen ren för att säkerställa bästa prestanda. Var särskilt noga med att hålla stötplåtarna fria från skräp (Figur 18).

  g240549

  Rengöringsmetod

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Ta bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparen.

  • Använd ögonskydd.

  • Stå kvar i körläget (bakom handtaget) med motorn igång.

  • Håll kringstående på avstånd.

  1. Flytta maskinen till en stenbelagd plan yta i närheten av en trädgårdsslang.

  2. Starta motorn.

  3. Håll vattenslangen i nivå med handtaget och rikta vattenstrålen mot marken precis framför det högra bakhjulet (Figur 19).

   g002275

   Note: Kniven drar in vattnet och klippet sköljs bort. Spola med vatten tills du inte längre ser något gräsklipp sköljas bort från maskinens undersida.

  4. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  5. Stäng av vattnet.

  6. Starta maskinen och låt den gå i några minuter så att undersidan på maskinen torkar.

  Skrapmetod

  Om det inte räcker med att spola för att avlägsna skräpet på undersidan av maskinen kan du skrapa den ren.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  2. Töm bränsletanken på bensin.

   Varning

   Om maskinen lutas kan bränsle läcka ut från förgasaren eller bränsletanken. Bränsle är extremt brandfarligt, mycket explosivt och kan under vissa omständigheter orsaka personskador eller skador på egendom.

   Undvik bränslespill genom att köra motorn tills den är tom eller genom att tömma tanken på bränsle med en handpump. Använd aldrig en hävert.

  3. Tippa maskinen på dess högra sida (luftrenaren uppåt).

  4. Ta bort smuts och gräsklipp med en träskrapa. Undvik grader och vassa kanter.

  5. Tippa tillbaka maskinen till körläget.

  6. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Efter de första 25 timmarna
 • Se till att alla fästelement är åtdragna.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Kontrollera om klippknivarna är slitna eller skadade.
 • Kontrollera om acceleratorn är sliten eller skadad.
 • Kontrollera knivbromsens stopptid. Kniven måste stanna inom 3 sekunder efter att knivstyrstången har släppts. Om den inte gör det ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för reparation.
 • Kontrollera om några fästelement är lösa eller saknas på motorn.
 • Kontrollera om det finns några bränsle- eller oljeläckor.
 • Kontrollera eller rengör startsnöret och luftintagsgallret.
 • Efter varje användning
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Ta bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Var 25:e timme
 • Rengör skumförfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Var 50:e timme
 • Byt motorolja (oftare vid dammiga förhållanden).
 • Slipa eller byt ut kniven.Underhåll den oftare om eggen lätt blir slö vid grova eller sandiga förhållanden.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera, rengör och justera tändstiftets gap. Byt ut tändstift vid behov.
 • Se till att alla fästelement är åtdragna.
 • Kontrollera eller rengör startsnöret och luftintagsgallret.
 • Var 200:e timme
 • Be en auktoriserad serviceverkstad undersöka om det finns läckor i bränslesystemet och/eller om bränsleslangen har försämrats. Byt ut delar vid behov.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Rengör cylindern och kylflänsarna.
 • Be en auktoriserad serviceverkstad kontrollera och justera motorns tomgångshastighet.
 • Be en auktoriserad serviceverkstad rengöra förbränningskammaren.
 • Be en auktoriserad serviceverkstad kontrollera och justera ventilspelet.
 • Be en auktoriserad serviceverkstad rengöra och slipa ventilsätesytan.
 • Säkerhet vid underhåll

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengör skumförfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Important: Kör inte motorn utan luftfilterenheten. Det leder till mycket stora skador på motorn.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Lossa skruven på luftfilterkåpan (Figur 20).

   g024349
  4. Ta bort skyddet och rengör det noga.

  5. Ta bort och kontrollera pappersluftfiltret (Figur 20). Byt ut det om det är väldigt smutsigt.

   Important: Rengör inte pappersfiltret.

  6. Ta bort skumförfiltret (Figur 20), rengör det med vatten och ett milt rengöringsmedel och torka det sedan torrt genom att ”dutta”.

  7. Montera skumförfiltret.

  8. Montera pappersluftfiltret.

  9. Montera locket och fäst det med skruven.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 50:e timme
 • Byt motorolja (oftare vid dammiga förhållanden).
 • Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,65 liter*
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
  API-klassificeringSJ eller högre

  *Det finns överskottsolja i vevhuset efter att du tömt ut oljan. Häll inte i fullt med olja i vevhuset. Fyll vevhuset med olja enligt anvisningarna i följande steg.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Töm bränsletanken på bensin.

  4. Ställ ett passande uppsamlingstråg under oljestickan/avtappningsröret.

  5. Gör rent runt oljestickan.

  6. Lossa oljestickan genom att vrida locket motsols och dra stickan uppåt.

  7. Tippa maskinen på dess högra sida (luftfiltret uppåt) och töm ut oljan i uppsamlingstråget.

  8. Vänd maskinen rätt igen när oljan har tömts ut.

  9. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  10. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  11. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  12. Sätt i oljestickan i oljepåfyllningsröret och skruva fast den, och ta sedan ut stickan igen.

  13. Läs av oljenivån på oljestickan.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg till .

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  14. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  15. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera, rengör och justera tändstiftets gap. Byt ut tändstift vid behov.
 • Använd ett tändstift av typen NGK BPR5ES eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör runt tändstiftet.

  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm. Se Figur 21.

   g000533
  6. Montera försiktigt tändstiftet för hand (för att undvika korsgängning).

  7. Dra åt tändstiftet till 23 N·m.

   Important: Ett löst tändstift kan bli väldigt varmt och skada motorn. Om du drar åt tändstiftet för mycket kan du skada gängorna i cylinderhuvudet.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Justera självdrivningen

  Justera drivningskabeln om maskinen är ny, om självdrivningsfunktionen inte fungerar eller om maskinen har en tendens att krypa framåt.

  1. Placera maskinen utomhus på en plan, belagd yta nära en stadig vägg för att på ett säkert sätt undvika att maskinen flyttas framåt när motorn är igång.

  2. Placera maskinen med de främre däcken mot väggen.

   Note: Se till att utrymmet är väl ventilerat och fritt från skräp som eventuellt kan slungas ut från maskinen.

  3. Växla transmissionen till treans växel.

  4. Starta motorn, se Starta motorn.

  5. Dra självdrivningsstången mot handtaget.

   Note: Hjulen ska börja snurra när självdrivningsstången precis rör vid handtaget.

  6. Stäng av motorn.

  7. Gör något av följande om du måste justera maskinen:

   • Om hjulen inte snurrar när du drar in självdrivningsstången är drivremmen för lös. Rotera hjuldrivningsreglageratten (Figur 22) ett varv medsols och upprepa stegen 4 till 6.

    g024465
   • Om hjulen snurrar innan du har dragit in självdrivningsstången helt, är drivremmen för hårt spänd. Rotera hjuldrivningsreglageratten (Figur 22) ett varv motsols och upprepa stegen 4 till 6.

  8. Om du har en ny drivrem ska du rotera justeringsratten för drivningskabeln ytterligare ett varv medsols så att remmen kan sträckas under inkörningsperioden.

   Note: Du kan hoppa över det här steget om du justerar en använd rem.

  Underhålla kniven

  Klipp alltid med en vass kniv. En slipad kniv klipper rent av utan att slita och rycka av grässtråna.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Töm bränsletanken på bensin.

  4. Tippa maskinen på dess högra sida (luftrenaren uppåt) enligt Figur 23.

   g024253

  Kontrollera kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om klippknivarna är slitna eller skadade.
 • Kontrollera noga att kniven är vass och inte är utsliten, i synnerhet där de flata och böjda delarna möts (Figur 24A). Kontrollera kniven innan du använder gräsklipparen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen mellan knivens flata och böjda delar. Om du upptäcker spårbildning eller slitage (Figur 24B och Figur 24C) ska du byta ut kniven, se Demontera kniven.

  g002278

  Note: Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att få bästa resultat. Slipa ned eventuella småjack under året för att underhålla skäreggen.

  Fara

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera med jämna mellanrum om kniven är sliten eller skadad.

  • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

  Kontrollera acceleratorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om acceleratorn är sliten eller skadad.
 • Undersök acceleratorn för slitage (Figur 25). Kontrollera acceleratorn innan du använder maskinen, eftersom sand och slipande material kan slita bort metallen (speciellt i området som visas som föremål 2 i Figur 25). Om du märker att fliken på acceleratorn har slitits ned till en skarp kant, eller om det finns en spricka, byter du ut acceleratorn.

  g027496

  Varning

  En sliten eller skadad accelerator kan gå sönder och en bit av den kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera regelbundet om acceleratorn är sliten eller skadad.

  • Byt ut acceleratorn om den är sliten eller skadad.

  Demontera kniven

  1. Fatta tag om knivens ände med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlägsna knivbulten, låsbrickan, acceleratorn och kniven (Figur 24).

  Slipa kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Slipa eller byt ut kniven.Underhåll den oftare om eggen lätt blir slö vid grova eller sandiga förhållanden.
 • Slipa knivens ovansida för att bevara den ursprungliga klippvinkeln (Figur 26A) och den inre klippkantsradien (Figur 26B). Kniven kommer att vara balanserad även fortsättningsvis om du slipar bort lika mycket från båda knivseggarna.

  g002279

  Balansera kniven

  1. Kontrollera knivens balans genom att lägga den med det mittersta hålet över en spik eller en skruvmejsel som fästs horisontellt i ett skruvstäd (Figur 27).

   g002280

   Note: Du kan också kontrollera balansen genom att använda en knivbalanserare som finns i handeln.

  2. Om någon av ändarna är tyngre ska du fila den (dock inte på eller nära skäreggen) tills inte någon av knivändarna roteras nedåt.

  Montera kniven

  1. Montera en slipad, balanserad Toro-kniv, acceleratorn, låsbrickan och knivbulten. När knivens segel är korrekt monterat ska det peka mot gräsklipparkåpans ovansida.

   Note: Dra åt knivbulten till 82 Nm.

   Varning

   Om maskinen körs utan monterad accelerator kan kniven böjas eller brytas av, vilket i sin tur kan utsätta dig och kringstående för livsfara eller leda till allvarliga personskador.

   Kör inte maskinen om inte acceleratorn sitter på plats.

  2. Tippa tillbaka maskinen till arbetsläget.

  Förvaring

  Förbered gräsklipparen för lågsäsongsförvaring genom att utföra de rekommenderade underhållsprocedurerna. Se .

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme. Täck över maskinen så att den hålls ren och står skyddad.

  Säker förvaring

  Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  Förbereda bränslesystemet

  Töm ut bränslet ur bränsletanken när du använder klipparen för sista gången före förvaring.

  1. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar.

  2. Stryp motorn och starta den igen.

  3. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  Förbereda motorn

  1. Byt oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm, se Byta ut motoroljan.

  2. Ta bort tändstiftet.

  3. Tillsätt ca 30 ml motorolja i motorns vevhus genom tändstiftshålet med hjälp av en oljekanna.

  4. Rotera motorn långsamt flera gånger genom att dra i startsnörehandtaget så att oljan fördelas i motorns vevhus.

  5. Montera tändstiftet men anslut inte tändkabeln till tändstiftet.

  Allmän information

  1. Gör rent under maskinen. Se Rengöra under maskinen.

  2. Tvätta bort eventuell smuts och beläggning från cylindern, kylflänsarna och utblåshöljet.

  3. Ta bort gräsklipp, smuts och smörja från motorns utvändiga delar, höljet och klipparkåpans ovandel.

  4. Kontrollera knivens skick, se Kontrollera kniven.

  5. Kontrollera acceleratorns skick, se Kontrollera acceleratorn.

  6. Utför service på luftfiltret, se Serva luftfiltret.

  7. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  8. Måla i rost- eller lackskador med färg som kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  2. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.

  3. Rengör tändstiftet eller byt ut det om det är sprucket, trasigt eller om elektroderna är slitna.

  4. Montera tändstiftet, se Serva tändstiftet.

  5. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt kan behövas. Se .

  6. Fyll på färskt bränsle i bränsletanken.

  7. Kontrollera oljenivån i motorn.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det går inte att starta motorn.
  1. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.
  2. Gasreglaget är inte i Choke-läget.
  3. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  1. Töm och/eller fyll på bränsletanken med ny bensin. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.
  2. För gasreglaget till Choke-läget.
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  Motorn är trög att starta eller tappar kraft.
  1. Bränsletanken innehåller gammalt bränsle.
  2. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  4. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  5. Oljenivån i motorn är låg eller oljan är smutsig.
  1. Töm och fyll på bränsletanken med ny bensin.
  2. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt ut pappersluftfiltret.
  3. Rengör klipparens undersida.
  4. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  5. Kontrollera motoroljan. Byt ut oljan om den är smutsig eller tillsätt olja om nivån är låg.
  Motorn går ojämnt.
  1. Tändkabeln har inte anslutits till tändstiftet.
  2. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt avstånd.
  3. Gasreglaget är inte i det snabba läget.
  4. Luftfiltret är smutsigt och blockerar luftflödet.
  1. Anslut tändkabeln till tändstiftet.
  2. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfrätt, skadat eller sprucket.
  3. För gasreglaget till det snabba läget.
  4. Rengör luftfiltrets förrenare och/eller byt ut pappersluftfiltret.
  Maskinen eller motorn vibrerar för mycket.
  1. Kniven är böjd eller ur balans.
  2. Knivfästmuttrarna är lösa.
  3. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  4. Motorns fästskruvar är lösa.
  1. Balansera kniven. Byt ut kniven om den är böjd.
  2. Dra åt knivens fästmuttrar.
  3. Rengör klipparens undersida.
  4. Dra åt motorns fästskruvar.
  Klippmönstret blir ojämnt.
  1. Alla fyra hjulen har inte samma höjd.
  2. Kniven är slö.
  3. Du klipper i samma mönster om och om igen.
  4. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  1. Ställ in alla fyra hjulen på samma höjd.
  2. Slipa och balansera kniven.
  3. Byt klippmönster.
  4. Rengör klipparens undersida.
  Utkastaren täpps till.
  1. Gasreglaget är inte i det snabba läget.
  2. Klipphöjden är för låg.
  3. Du klipper för snabbt.
  4. Gräset är vått.
  5. Det finns gräsklipp och skräp under maskinen.
  1. För gasreglaget till det snabba läget.
  2. Höj klipphöjden.
  3. Sakta ned farten.
  4. Låt gräset torka innan du klipper det.
  5. Rengör klipparens undersida.
  Maskinen självdriver inte.
  1. Självdrivningskabeln har inte justerats eller är skadad.
  2. Det finns skräp under remkåpan.
  1. Justera självdrivningskabeln. Byt ut kabeln vid behov.
  2. Ta bort skräpet under remkåpan.