Johdanto

Laite on suunniteltu puunkantojen ja pintajuurien jyrsintään ja irrotukseen. Sillä ei voi leikata kiveä eikä mitään muuta materiaalia kuin puuta ja maaperää kannon ympärillä.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g242084

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Koneen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki (Kuva 2), joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Hengenvaara

Työskentelyalueella voi olla maanalaisia sähkökaapeleita, kaasuputkia tai puhelinlinjoja. Niihin osuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai räjähdyksen.

Selvitä työskentelyalueelle asennettujen kaapelien, putkien ja johtojen sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta. Ota yhteys paikalliseen sijaintitietopalveluun tai sähkö- ja vesilaitokseen jne. maanalaisten kaapelien ja putkien merkitsemistä varten.

Turvalliset käyttötavat

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Vaara

Moottorin pakokaasu sisältää häkää, joka on hajuton myrkky ja tappava sisäänhengitettynä.

Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali. Jos käyttäjä tai mekaanikko ei pysty lukemaan näitä tietoja, omistajan on selitettävä sisältö hänelle.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta.

 • Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Omistaja/käyttäjä voi estää itselleen tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvat vahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Ennen koneen käyttöä on kartoitettava ja merkittävä maanalaisen kunnallistekniikan sijainti alueella. Konetta ei saa käyttää merkityillä alueilla.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä käsineitä, silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja, ja kiinnitä pitkät hiukset.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista kaikki kivet, lelut, johdot ja muut esineet, jotka kone voi singota.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Polttoaineturvallisuus

 • Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoainetta. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Käyttö

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Puhdista roskat hydraulinostimesta, käytöistä, äänenvaimentimista ja moottorista jokaisen käyttökerran jälkeen tulipalojen ehkäisemiseksi.

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske hydraulinostin, kytke hydrauliikka pois käytöstä, kytke seisontajarru (jos varusteena), sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen kuin poistut käyttäjän paikalta mistä tahansa syystä.

 • Älä kosketa osia, jotka saattavat olla kuumia käytön jälkeen. Anna niiden jäähtyä ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.

 • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Käytä konetta vain hyvässä valaistuksessa, jotta pystyt välttämään kolot ja piilevät vaarat.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru kytkettynä (jos varusteena). Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta käsin.

 • Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä suositeltuun suuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi, ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä sekä muuttaessasi suuntaa mäissä.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Älä kuljeta matkustajia ja pidä lemmikit ja sivulliset poissa.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys.

 • Varmista ennen koneen käyttöä, ettei alueella ole ihmisiä. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

 • Varmista, ettei lähelläsi koneen käyttöalueella ole esteitä. Jos et tarkkaile ympäristöä ja pidä riittävää välimatkaa puihin, seiniin ja muihin esteisiin, seurauksena voi olla loukkaantuminen koneen peruuttaessa käytön aikana. Konetta saa käyttää vain alueilla, joilla on riittävästi tilaa turvalliseen liikkumiseen.

 • Paikanna koneeseen merkityt puristuskohdat ja pidä kädet ja jalat poissa näiltä alueilta.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Käyttö rinteillä

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta. Suorita seuraavat toimenpiteet ennen koneen käyttöä rinteessä:

  • Lue ja sisäistä käyttöoppaassa ja koneessa olevat rinnekäytön ohjeet.

  • Arvioi leikkuupaikan olosuhteet ja määritä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä arviointi on tehtävä huolellisesti ja harkiten. Maaston olosuhteiden muutokset, kuten kosteus, saattavat vaikuttaa nopeasti koneen toimintaan rinteessä.

 • Käytä konetta rinteissä ylös ja alas niin, että koneen etuosa on ylämäen puolella.

 • Tunnista vaarat rinteen juurella. Älä käytä konetta pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarapaikkojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä tai telaketju menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä kone turvallisen etäisyyden (kahden koneen leveyden) päässä vaara-alueista.

 • Vältä koneen käynnistystä, pysäytystä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus on kyseenalainen. Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys pyörissä tai telaketjuissa saattaa aiheuttaa luisumisen sekä jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen. Kone voi luisua, vaikka pyörät tai telaketjut on pysäytetty.

 • Tunnista vaarat rinteen juurella. Älä käytä konetta pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarapaikkojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä tai telaketju menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä kone turvallisen etäisyyden (kahden koneen leveyden) päässä vaara-alueista.

 • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

 • Jos kone on pysäköitävä rinteeseen tai kaltevalle alustalle, laske aina hydraulinostin maahan.

Kunnossapito ja varastointi

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske hydraulinostin, kytke hydrauliikka pois käytöstä, kytke seisontajarru (jos varusteena), sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen. Odota ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

 • Poista roskat hydraulinostimesta, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi. Pyyhi öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen. Älä varastoi konetta avotulen lähelle.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Irrota akun kaapelit tai irrota sytytystulppien johdot ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta; kytke kaapeli ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.

 • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

 • Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä sitä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

 • Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet turvamerkinnät.

 • Huolehdi, että mutterit ja pultit on kiristetty hyvin. Pidä laite hyvässä kunnossa.

 • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita.

 • Puhdista roskat koneesta. Pyyhi öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkasta kone, jos törmäät esineeseen. Tee tarvittavat korjaukset ennen käynnistystä.

 • Käytä ainoastaan aitoja Toro-varaosia.

 • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä. Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla, ei koskaan käsien avulla. Paineella suihkuava hydraulineste saattaa läpäistä ihon ja aiheuttaa vamman, joka vaatii pätevän kirurgin hoitoa muutaman tunnin kuluessa tai muuten seurauksena saattaa olla kuolio.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7321
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal107-9366
decal119-4560
decal119-4561
decal133-8062
decal137-3875
decal115-4020
decal119-4606

Käyttöönotto

Jyrsimen ohjausvivun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Jyrsimen ohjausvipu1
Vastamutteri1
 1. Kierrä vastamutteri jyrsimen ohjausvipuun (Kuva 3).

  g013175
 2. Kierrä jyrsimen ohjausvipu ohjauspaneelissa olevaan vastakappaleeseen (Kuva 3).

 3. Pidä liipaisin suunnattuna eteenpäin ja kiinnitä vipu paikalleen kiristämällä vastamutteri vastakappaleeseen (Kuva 3).

 4. Kytke vivun johto nelinastaiseen liittimeen ohjauspaneelin alla (Kuva 3).

Nestemäärien tarkistus

Tarkista moottoriöljyn ja hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistyskertaa. Saat lisätietoja seuraavista osioista:

Akun lataus

Lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataus.

Laitteen yleiskatsaus

g013171

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin (Kuva 5) ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

Ohjauspaneeli

g025098

Avainkytkin

Moottori käynnistetään ja sammutetaan avainkytkimestä. Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Katso kohta Moottorin käynnistys.

Kaasuvipu

Siirrä vipua eteenpäin, kun haluat lisätä moottorin nopeutta, ja taaksepäin, kun haluat vähentää moottorin nopeutta.

Rikastinvipu

Ennen kylmän moottorin käynnistystä siirrä rikastinvipua eteenpäin. Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä. Heti kun mahdollista, siirrä rikastinvipu kokonaan taakse.

Note: Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

Tuntilaskuri

Kun moottori on sammutettuna, tuntilaskuri näyttää koneeseen kirjattujen käyttötuntien määrän.

Aputanko

Kun kone on käynnissä, käytä aputankoa kahvana ja ohjaustangon käytön tukena. Jotta koneen toiminta olisi hallittua ja tasaista, älä irrota molempia käsiä aputangosta koneen käytön aikana.

Ohjaustanko

g008128
 • Kun haluat liikkua eteenpäin, siirrä ohjaustankoa eteenpäin (Kuva 7).

  g008129
 • Kun haluat liikkua taaksepäin, siirrä ohjaustankoa taaksepäin (Kuva 8).

  Important: Peruuttaessasi varmista, ettei takana ole esteitä, ja pidä molemmat kätesi aputangolla.

  g008130
 • Kun haluat kääntyä oikealle, käännä ohjaustankoa myötäpäivään (Kuva 9).

  g008131
 • Kun haluat kääntyä vasemmalle, käännä ohjaustankoa vastapäivään (Kuva 10).

  g008132
 • Pysäytä kone vapauttamalla ohjaustanko (Kuva 6).

Note: Mitä kauemmas ohjaustankoa siirretään johonkin suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Jyrsimen ohjausvipu / hydraulinostimen vipu

Ohjaa jyrsintä käyttämällä jyrsimen ohjausvipua seuraavasti:

 • Käynnistä jyrsin (Kuva 11) puristamalla liipaisinta ja painamalla sitten vivun päässä olevaa punaista painiketta. Kun jyrsin on käynnistynyt, punaisen painikkeen voi vapauttaa.

 • Pysäytä jyrsin (Kuva 11) vapauttamalla liipaisin yli puolen sekunnin ajaksi.

  Note: Jos jyrsimen käytön aikana liipaisin vapautetaan hetkeksi (alle puolen sekunnin ajaksi), jyrsin jatkaa toimintaansa.

  g013174
 • Voit nostaa jyrsimen vetämällä vipua taaksepäin (Kuva 12).

  g013623
 • Voit laskea jyrsimen työntämällä vipua eteenpäin (Kuva 13).

  g013624
 • Voit kääntää jyrsintä oikealle tai vasemmalle siirtämällä vipua kyseiseen suuntaan (Kuva 14).

  g243266g013626

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys84 cm
Pituus198,5 cm
Korkeus113 cm
Paino544 kg

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Important: Ennen koneen käyttöä tarkista polttoaineen ja öljyn määrä ja poista koneesta roskat. Varmista myös, ettei alueella ole ihmisiä tai esteitä. Ennen käyttöä on myös selvitettävä ja merkittävä maanalaisten kaapelien ja putkien sijainti.Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Polttoaineen lisäys

Hengenvaara

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliöt ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliöitä suljetussa perävaunussa.

 • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehuurut.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

 • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot kaukana suuttimesta ja polttoainesäiliön aukosta.

 • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Suositeltu polttoaine

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Käytä koneessa aina polttoaineen stabilointi-/lisäainetta, jotta polttoaine säilyy pidempään, kun sitä käytetään stabilointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

Lisää uuteen polttoaineeseen stabilointi-/lisäainetta stabilointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisella annostuksella.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

 2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

 3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 15).

  g013176
 4. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on noin 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella.

  Important: Säiliöön jäävä tila sallii polttoaineen laajenemisen. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.

 5. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen.

 6. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Moottorin käynnistys

 1. Siirrä kaasuvipu HIDAS- ja NOPEA-asentojen keskivälille (Kuva 16).

  g013178
 2. Siirrä rikastinvipu PääLLä-asentoon (Kuva 16).

  Note: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

 3. Käännä avain PääLLä-asentoon (Kuva 16). Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

  Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 30 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistysmoottorin.

 4. Siirrä rikastinvipu asteittain POIS-asentoon (Kuva 16). Jos moottori sammuu tai yskii, kytke rikastin uudelleen, kunnes moottori lämpenee.

 5. Siirrä kaasuvipu haluamaasi asetukseen (Kuva 16).

  Important: Moottorin käyttäminen suurilla nopeuksilla hydraulijärjestelmän ollessa kylmä (ts. kun ilman lämpötila on pakkasen puolella) voi vahingoittaa hydraulijärjestelmää. Kun käynnistät moottoria kylmissä olosuhteissa, anna sen käydä kaasun keskiasennossa 2–5 minuutin ajan, ennen kuin siirrät kaasunNOPEA-asentoon.

  Note: Jos ulkolämpötila on nollan alapuolella, säilytä konetta autotallissa, jossa se pysyy lämpimänä. Tämä helpottaa myös käynnistystä.

Koneella ajo

Liikuta konetta käyttämällä ohjaustankoa. Mitä kauemmas ohjaustankoa siirretään johonkin suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan. Pysäytä kone vapauttamalla ohjaustanko.

Varoitus

Saatat peruuttaessasi osua liikkumattomiin esineisiin tai ihmisiin ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

Varmista, ettei takana ole esteitä tai ihmisiä, ja pidä molemmat kätesi aputangolla.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta kierroksina minuutissa. Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Voit silti käyttää konetta myös hitaammilla nopeuksilla.

Moottorin sammutus

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

 2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon (Kuva 16).

 3. Jos moottoria on käytetty pitkään tai se on kuuma, käytä sitä hetken joutokäynnillä ennen avainkytkimen kääntämistä PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Tämä auttaa jäähdyttämään moottoria ennen sen sammutusta. Hätätilanteessa voit sammuttaa moottorin välittömästi.

 4. Käännä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  Varoitus

  Lapsi tai kouluttamaton sivullinen saattaisi yrittää käyttää konetta ja loukkaantua.

  Irrota aina avain virtalukosta, kun poistut koneen luota lyhyeksikin ajaksi.

Kannon jyrsintä

Hengenvaara

Tämä kone voi katkaista käden tai jalan.

 • Käytä tukevia liukastumisen estäviä jalkineita.

 • Pysy käyttöpaikalla koneen ollessa käynnissä ja pysy etäällä liikkuvista osista.

 • Pidä kaikki sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Pysäytä kone heti, jos työskentelyalueelle tulee ihmisiä tai eläimiä.

Vaara

Kantoa jyrsittäessä ilmaan sinkoutuu puun lastuja, maata ja muita roskia, jotka saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

 • Käytä aina silmäsuojaimia ja pitkiä housuja jyrsimen käytön aikana.

 • Pidä kaikki sivulliset turvallisen matkan päässä jyrsimestä.

Vaara

Jyrsin pitää kovaa ääntä leikatessaan kantoa, mikä saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä aina kuulonsuojainta jyrsimen käytön aikana.

 1. Käynnistä moottori, nosta jyrsin, aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon ja siirrä kone jyrsittävän kannon luokse.

 2. Siirrä jyrsin kannon eteen toiselle puolelle, noin 2 cm kannon yläpinnan alapuolelle, käyttämällä jyrsimen ohjausvipua ja ohjaustankoa (Kuva 17).

 3. Käynnistä jyrsin ja odota, että se pääsee täyteen vauhtiin.

 4. Heiluta ohjausvivun avulla jyrsintä hitaasti kannon ylitse niin, että kannosta irtoaa lastuja (Kuva 17).

  Important: Jyrsin hidastaa automaattisesti vauhtia, jolla se heilahtaa kantoa päin, jotta vauhtipyörän nopeus pysyy optimaalisena ja jyrsin ei juutu puuhun.

  g013420
 5. Siirrä konetta eteenpäin muutama senttimetri ja toista vaihe 4 (Kuva 17).

 6. Toista vaiheet 4–5, kunnes kannon yläpinta on kokonaan jyrsitty pois (Kuva 17).

 7. Peruuta konetta, siirrä jyrsin kannon eteen toiselle puolelle ja laske se noin 2 cm kannon yläpinnan alapuolelle.

 8. Toista vaiheet 4–7, kunnes kanto on jyrsitty pois.

 9. Jos jyrsittävänä on paksuja juuria, aseta jyrsin kunkin juuren päälle ja jyrsi se pois siirtämällä jyrsintä juurta pitkin ohjausvivun ja ohjaustangon avulla.

 10. Puhdista roskat hydraulinostimesta, käytöistä, äänenvaimentimista ja moottorista jokaisen käyttökerran jälkeen. Katso kohta Roskien poisto koneesta.

Epäkuntoisen koneen siirtäminen

Important: Älä hinaa tai vedä konetta avaamatta ensin hinausventtiilejä, sillä muuten hydraulijärjestelmä vaurioituu.

 1. Kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin.

 2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 3. Irrota pohjasuojus.

 4. Käännä hydraulipumppujen hinausventtiilejä kahdesti vastapäivään käyttämällä sopivaa avainta (Kuva 18).

  g013179
 5. Asenna pohjasuojus ja hinaa konetta tarpeen mukaan.

 6. Kun kone on korjattu, sulje hinausventtiilit ennen sen käyttöä.

Koneen kiinnitys kuljetusta varten

Important: Älä käytä tai aja konetta teillä. Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

 2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 3. Kiinnitä kone perävaunuun ketjuilla tai hihnoilla käyttämällä koneen edessä ja takana olevia kiinnitys-/nostosilmukoita (Kuva 19 ja Kuva 20). Noudata perävaunujen käyttöä koskevia paikallisia määräyksiä ja kiinnitysvaatimuksia.

  g013180
  g013181

Koneen nosto

Konetta voi nostaa käyttämällä kiinnitys-/nostosilmukoita nostokohtina (Kuva 19 ja Kuva 20).

Käyttövihjeitä

 • Ennen käyttöä poista alueelta roskat, oksat ja kivet, jotta laitevauriot voitaisiin välttää.

 • Käytä jyrsintään aina täyttä kaasua (moottorin enimmäisnopeutta).

 • Tehosta jyrsintää leikkaamalla kannon reunat. Kun leikkuukaista on noin ¼ pyörän halkaisijasta, laske jyrsin ja aloita reunan leikkuu uudelleen.

  g013671
 • Pidä pyörän nopeus tasaisena kuuntelemalla moottoria ja seuraamalla jyrsimen pyörän nopeutta. Jos leikkuu käy hankalaksi, hidasta pään heilahdusliikettä hellittämällä hallintavipua.

 • Jyrsittäessä vasemmalta oikealle suurin osa hakkeesta poistuu jyrsimen pyörän vasemmalle puolelle. Jyrsittäessä oikealta vasemmalle hake poistuu oikealle.

 • Kannon voi jyrsiä myös sivulta nurmivahinkojen vähentämiseksi.

Kunnossapito

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa kone.(Myös aina pesun jälkeen.)
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista telaketjujen kunto ja puhdista ne.
 • Tarkista hampaiden kunto; käännä niitä tai vaihda kuluneiden ja vaurioituneiden tilalle uudet ja kiristä kaikkien hampaiden mutterit.
 • Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista roskat koneesta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda tai puhdista sytytystulppa/-tulpat ja aseta kärkiväli oikein.
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Korjaa viat tarvittaessa.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmansuodatin ja tarkista varosuodattimen kunto(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Tarkista ja rasvaa levypyörät.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda varoilmansuodatin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Korjaa maalipinnan vauriot.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot ennen huoltotoimenpiteitä. Aseta johdot sivuun, jotta ne eivät voi vahingossa koskettaa sytytystulppia.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  Suojalevyn irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   Vaara

   Suojalevyn alla on hihna, joka liikkuu koneen ollessa käynnissä ja johon sormet, kädet, hiukset tai vaatteet saattavat tarttua. Tästä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, raajan menetys tai kuolema.

   Sammuta aina moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin irrotat suojalevyn.

  3. Löysää pulttia suojalevyn takaosassa.

  4. Löysää kolmea pulttia, jotka kiinnittävät suojalevyn runkoon, kunnes suojalevy irtoaa (Kuva 22).

   g013182
  5. Vedä suojalevyn takaosaa ylös, kunnes se irtoaa moottorista, ja vedä se sitten pulttien päiden yli ja irti koneesta.

  6. Asenna suojalevy paikalleen ennen koneen käyttöä liu’uttamalla se paikalleen ja kiinnittämällä se kolmella aiemmin löysätyllä pultilla (Kuva 22).

  Pohjasuojuksen irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Löysää kahta pohjasuojuksen kiinnityspulttia, kunnes suojus irtoaa (Kuva 23).

   g011472
  4. Vedä suojusta taaksepäin ja irti koneesta.

  5. Asenna pohjasuojus ennen koneen käyttöä liu’uttamalla se koneeseen niin, että se on kaikkien neljän kielekkeen varassa, ja kiinnittämällä se kahdella aiemmin löysätyllä pultilla (Kuva 23).

   Note: Pohjasuojusta on ehkä nostettava sen varmistamiseksi, että se on etukielekkeiden varassa.

  Voitelu

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa kone.(Myös aina pesun jälkeen.)
 • Rasvatyyppi: Yleisrasva

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja laske hydraulinostin.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Puhdista rasvanipat rievulla.

  4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 24 ja Kuva 25).

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista (noin kolme pumppausta).

  6. Pyyhi pois liika rasva.

  g013183
  g013184

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmansuodatin ja tarkista varosuodattimen kunto(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda varoilmansuodatin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Suodattimien irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Avaa ilmanpuhdistimen salvat ja vedä ilmanpuhdistimen suojus pois ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 26).

   g001883
  4. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen sisäpuoli paineilmalla.

  5. Liu’uta pääsuodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 26).

   Note: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.

  6. Poista varosuodatin vain, jos se on vaihdettava.

   Important: Älä yritä puhdistaa varosuodatinta. Pääsuodattimessa on vika, jos varosuodatin on likainen. Vaihda molemmat suodattimet.

  Pääilmansuodattimen huolto

  Tarkista, onko pääsuodattimessa vaurioita katsomalla sen läpi kirkasta valoa vasten.

  Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä. Jos suodatin on likainen, taittunut tai vahingoittunut, vaihda se. Älä puhdista pääsuodatinta.

  Varosuodattimen huolto

  Varosuodatinta ei koskaan saa puhdistaa, vaan se on vaihdettava.

  Important: Älä yritä puhdistaa varosuodatinta. Pääsuodattimessa on vika, jos varosuodatin on likainen. Vaihda molemmat suodattimet.

  Suodattimien asennus

  Important: Käytä moottoria aina molemmat ilmansuodattimet ja suojus asennettuina, ettei moottori pääse vaurioitumaan.

  1. Jos asennat uudet suodattimet, tarkista ne kuljetusvaurioiden varalta.

   Note: Älä käytä viallista suodatinta.

  2. Jos vaihdat varosuodattimen, liu’uta se varovasti suodattimen runkoon (Kuva 26).

  3. Liu’uta pääsuodatin varovasti varosuodattimen päälle (Kuva 26).

   Note: Varmista, että pääsuodatin asettuu kunnolla paikoilleen puristamalla suodattimen ulkokehää sitä asentaessasi.

   Important: Älä paina suodattimen pehmeää sisäpuolta.

  4. Asenna ilmanpuhdistimen suojus siten, että ylöspäin osoittaa puoli, jossa on merkintä UP, ja kiinnitä salvat (Kuva 26).

  Moottoriöljyn huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • Moottoriöljyn tekniset tiedot

  Note: Vaihda öljy useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Öljylaatu: Pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ)

  Kampikammion tilavuus: 2,1 litraa jos suodatin irrotetaan, 1,8 litraa jos suodatinta ei irroteta

  Viskositeetti: Katso alla olevasta taulukosta.

  g004216

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  g242254g194611

  Moottoriöljyn vaihto

  Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viisi minuuttia.

   Note: Näin öljy lämpenee ja tulee juoksevammaksi.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Vaihda öljy kuvan mukaisesti (Kuva 29).

   g242255g027734
  5. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 30).

   g194610
  6. Käynnistä moottori ja aja tasaiselle alustalle.

  7. Tarkista öljymäärä uudelleen.

  Moottorin öljynsuodattimen vaihto

  1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 31).

   g242255g027477

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä ¾ kierrosta.

  3. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso kohta Moottoriöljyn tekniset tiedot.

  Sytytystulpan/-tulppien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda tai puhdista sytytystulppa/-tulpat ja aseta kärkiväli oikein.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan/-tulpat. Irrota ja asenna sytytystulppa/-tulpat käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uusi sytytystulppa/-tulpat.

  Sytytystulpan tyyppi: NGK® BPR4ES tai vastaava

  Kärkiväli: 0,75 mm

  Sytytystulpan/-tulppien irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Etsi ja irrota sytytystulppa/-tulpat kuvan mukaisesti (Kuva 32).

   g249482g027478

  Sytytystulpan/-tulppien tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulpat tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,75 mm.

  g206628

  Sytytystulpan/-tulppien asennus

  g027661

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Katso täysi luettelo polttoaineeseen liittyvistä varotoimista kohdasta Polttoaineturvallisuus.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Käännä polttoaineen sulkuventtiili suljettuun asentoon (Kuva 35).

   g007830
  4. Purista venttiiliin nähden moottorin puolella olevan letkunkiristimen päitä yhteen ja liu’uta sitä polttoaineletkua pitkin poispäin venttiilistä (Kuva 35).

  5. Vedä polttoaineletku irti venttiilistä (Kuva 35).

  6. Avaa polttoaineen sulkuventtiili ja anna polttoaineen valua polttoainekanisteriin tai tyhjennysastiaan.

   Note: Halutessasi voit vaihtaa polttoainesuodattimen tässä vaiheessa. Katso Polttoainesuodattimen vaihto.

  7. Asenna polttoaineletku polttoaineen sulkuventtiiliin. Kiinnitä polttoaineletku liu’uttamalla letkunkiristin lähelle venttiiliä.

  8. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   g242257g033082

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna. Puhdista akun kotelo paperipyyhkeellä. Jos akkukengät ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa. Sivele akun napoihin ohut rasvakerros syöpymisen ehkäisemiseksi.

  Jännite: 12 V, 300 A (kylmäkäynnistysvirta) lämpötilassa –18 °C.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa ajoyksikön metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja ajoyksikön metalliosien välille.

  Akun irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta miinuskaapelin musta kumisuojus. Irrota akun miinuskaapeli akun miinusnavasta (–) (Kuva 37).

   g008335
  4. Vedä punainen navan suojus pois akun plusnavasta (punainen) ja irrota akun pluskaapeli (punainen) (Kuva 37).

  5. Irrota pidikelevy, J-pultit ja lukkomutterit, joilla akku on kiinni (Kuva 37), ja irrota akku.

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Pidä akku aina täysin ladattuna (ominaispaino 1,265). Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Irrota akku koneesta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan (Kuva 38). Älä lataa akkua liikaa.

   g003792
  3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 38).

  Akkunesteen tarkistus

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Katso akun sivulle. Akkunesteen tulee yltää ylempään viivaan saakka (Kuva 39). Akkunesteen ei saa antaa laskea alemman viivan alapuolelle (Kuva 39).

   g000537
  4. Jos akkunestettä on vähän, lisää tarvittava määrä tislattua vettä. Katso kohta Veden lisääminen akkuun.

  Veden lisääminen akkuun

  Akkuun kannattaa lisätä tislattua vettä juuri ennen koneen käyttämistä. Näin vesi sekoittuu akkunesteliuokseen kunnolla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota akku koneesta. Katso kohta Akun irrotus.

   Important: Älä koskaan lisää akkuun tislattua vettä akun ollessa asennettuna koneeseen. Syövyttävää akkunestettä saattaa läikkyä muille osille.

  4. Puhdista akun yläosa paperipyyhkeellä.

  5. Poista akusta tuuletusaukkojen kannet (Kuva 39).

  6. Kaada tislattua vettä hitaasti akun kennoihin, kunnes akkuneste yltää akun kotelon ylempään viivaan saakka (Kuva 39).

   Important: Älä ylitäytä akkua, koska akkuneste (rikkihappo) voi aiheuttaa alustaan vakavia syöpymiä ja vaurioita.

  7. Odota akun kennojen täyttämisen jälkeen 5–10 minuuttia. Lisää tislattua vettä tarvittaessa, kunnes akkuneste yltää akun kotelon ylempään viivaan saakka (Kuva 39).

  8. Asenna akun tuuletusaukkojen kannet.

  Akun puhdistus

  Note: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu hitaasti.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota akku koneesta (Akun irrotus).

  4. Pese koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

  5. Huuhtele akku puhtaalla vedellä.

  6. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla syöpymisen estämiseksi.

  7. Asenna akku. Katso kohta Akun asennus.

  Akun asennus

  1. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä (Kuva 37).

  2. Vedä punainen navan suojus akun plusnavan päälle.

  3. Asenna miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä (Kuva 37).

  4. Kiinnitä akku käyttämällä tankoa ja siipimuttereita (Kuva 37).

  Important: Varmista, että akkukaapelit eivät kosketa teräviä reunoja tai toisiaan.

  Sulakkeiden vaihto

  Sähköjärjestelmässä on neljä sulaketta. Ne sijaitsevat ohjauspaneelin alla vasemmalla puolella (Kuva 40).

  Käynnistyspiiri30 A
  Latauspiiri25 A
  Jäähdyttimen puhaltimen piiri20 A
  Ajovalot (lisävaruste)15 A
  g013185

  Vetojärjestelmän huolto

  Telaketjujen huolto

  Telaketjujen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista telaketjujen kunto ja puhdista ne.
 • Tarkista, etteivät telaketjut ole liian kuluneet, ja puhdista ne säännöllisesti. Jos telaketjut ovat kuluneet, vaihda ne.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Poista lika telaketjujärjestelmistä vesiletkun tai painepesurin avulla.

  Important: Varmista, että käytät painepesuria vain telaketjujen alueelle. Älä puhdista koneen muita osia painepesurilla. Painepesurilla peseminen saattaa vaurioittaa sähköjärjestelmää ja hydrauliventtiilejä tai kuluttaa rasvan.

  Important: Puhdista levypyörät ja käyttöpyörä huolellisesti (Kuva 41). Levypyörien tulisi pyöriä vapaasti, kun ne ovat puhtaat.

  g013412

  Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Kun tarkistat telaketjujen kireyttä, paina telaketjua 20,4 kg:n voimalla etumaisen levypyörän ja käyttöpyörän väliltä. Telaketju saa joustaa enintään 0,6–1 cm. Jos se joustaa enemmän, säädä kireyttä seuraavasti:

  g013413
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Löysää telaketjun kiristyspultin vastamutteria ja kiristinvarren liitospultteja (Kuva 43).

   g013414
  4. Kiristä telaketju kiristämällä kiristyspultti momenttiin 32,5–40 N·m (Kuva 43).

  5. Varmista, että telaketju joustaa enintään 0,6–1 cm, kun sitä painetaan 20,6 kg:n voimalla. Säädä kiristyspultin kireyttä tarpeen mukaan.

  6. Kiristä vastamutteri.

  7. Kiristä liitospultit momenttiin 102 N·m.

  Telaketjujen vaihto

  Jos telaketjut ovat pahoin kuluneet, vaihda ne.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta ja tue koneen toinen puoli niin, että vaihdettava telaketju on 7,6–10 cm irti maasta.

  4. Irrota kiristyspultti ja vastamutteri (Kuva 43).

  5. Löysää liitospultit (Kuva 43).

  6. Paina etumaista levypyörää taaksepäin mahdollisimman kauas (Kuva 44).

   g007835
  7. Ala irrottaa telaketjua etumaisen levypyörän yläpuolelta kuorimalla sitä irti pyörästä samalla kun pyörität telaketjua eteenpäin.

   Note: Ulompi etumainen levypyörä on ehkä irrotettava. Irrota se irrottamalla lukitusrengas ja keskiö levypyörän keskiosasta (Kuva 45). Irrota seuraavaksi pultti ja tiiviste pyörän keskiosasta ja vedä pyörä irti koneesta.

   g242269
  8. Kun telaketju on irti levypyörästä, irrota se koneesta (Kuva 44).

  9. Aloita käyttöpyörästä ja kierrä uusi telaketju sen ympäri. Varmista, että telaketjun ulokkeet asettuvat käyttöpyörän välikkeisiin (Kuva 44).

  10. Paina telaketju takimmaisten ja keskimmäisten levypyörien alle ja väliin (Kuva 44).

  11. Aloita etumaisen levypyörän alaosasta ja asenna telaketju pyörän ympäri kiertämällä telaketjua taaksepäin, samalla kun painat ulokkeet pyörään.

  12. Jos irrotit ulomman etumaisen levypyörän, asenna se nyt käyttämällä aiemmin irrotettua pulttia ja tiivistettä. Kiristä pultti momenttiin 102 N·m. Puhdista, rasvaa ja asenna keskiö sekä lukitusrengas. Katso kohta Levypyörien tarkistus ja rasvaus.

  13. Asenna kiristyspultti ja vastamutteri.

  14. Kiristä telaketju kiristämällä kiristyspultti momenttiin 32,5–40 N·m.

  15. Varmista, että telaketju joustaa enintään 0,6–1 cm, kun sitä painetaan 20,6 kg:n voimalla. Säädä kiristyspultin kireyttä tarpeen mukaan.

  16. Kiristä vastamutteri.

  17. Kiristä liitospultit momenttiin 102 N·m.

  18. Laske kone maahan.

  19. Vaihda toinen telaketju toistamalla toimenpide.

  Levypyörien tarkistus ja rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja rasvaa levypyörät.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota telaketjut. Katso kohta Telaketjujen vaihto.

  4. Irrota lukitusrengas ja keskiö levypyörästä (Kuva 46).

   g013416
  5. Tarkista rasva keskiön alla ja tiivisteen ympärillä (Kuva 46). Jos rasva on likaista, rakeista tai vähissä, pyyhi se kokonaan pois, aseta tiiviste takaisin paikalleen ja lisää uutta rasvaa.

  6. Varmista, että levypyörä kääntyy tasaisesti laakerissa. Jos se on juuttunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen levypyörän vaihtoa varten.

  7. Aseta rasvattu levypyörän keskiö pultin päälle (Kuva 46).

  8. Kiinnitä keskiö lukitusrenkaalla (Kuva 46).

  9. Toista vaiheet 4–8 kaikille 12 levypyörälle.

  10. Asenna telaketjut. Katso kohta Telaketjujen vaihto.

  Hihnan huolto

  Pumpun käyttöhihnan vaihto

  Jos pumpun käyttöhihna alkaa vinkua tai siinä on murtumia, kulumia tai rispaantuneita kohtia, se on vaihdettava. Tilaa uusi hihna valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta koneen takaosa ja tue se pukeilla.

  4. Irrota pohjasuojus. Katso Pohjasuojuksen irrotus.

  5. Löysää kahta pumpun pulttia (Kuva 47).

   g007837
  6. Käännä pumppua vastapäivään ja anna sen pudota alas irti pyörästä (Kuva 47).

   Note: Varmista, että sakarakytkin tulee alas pumpun mukana.

  7. Käytä apuna jousenvedintä (ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen) tai jäykkää metallikoukkua ja vapauta hihnan jännitys vetämällä kiristinpyörän jousen pää irti jousen pultista (Kuva 47).

  8. Irrota hihna.

  9. Asenna uusi hihna hihnapyörien ympäri.

  10. Asenna kiristinpyörän jousi pulttiin.

  11. Varmista, että sakarakytkin on paikallaan pumpussa, ja aseta se sitten hihnapyörään kääntäen sitä myötäpäivään niin, että se asettuu pumpun pultteihin.

  12. Kiristä pumpun pultit momenttiin 68 N·m.

  13. Asenna pohjasuojus.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Ohjaustangon kohdistuksen säätö

  Ohjaustanko säädetään tehtaalla ennen koneen toimitusta. Useiden käyttötuntien jälkeen on kuitenkin ehkä säädettävä ohjaustangon kohdistusta, vapaa-asentoa ja ohjauskulmaa eteenpäin-asennossa.

  Important: Säädä ohjauslaitteet suorittamalla kaikki toimenpiteet esitetyssä järjestyksessä.

  Ohjaustangon taaksepäin-asennon säätö

  Jos ohjaustanko ei ole samalla tasolla ja kohdakkain aputangon kanssa taaksepäin-asennossa, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Vedä ohjaustanko taaksepäin niin, että ohjaustangon etuosa koskettaa aputankoa (Kuva 48).

   g004190
  4. Jos ohjaustangon etuosa ei ole samalla tasolla ja kohdakkain aputangon kanssa, löysää mutteria ja pulttia ohjaustangon varressa (Kuva 49).

   g004191
  5. Säädä ohjaustanko niin, että se on tasan aputankoa vasten, kun se vedetään suoraan taakse (Kuva 49 ja Kuva 50).

   g004192
  6. Kiristä ohjaustangon varressa oleva laippamutteri ja pultti.

  7. Käynnistä moottori.

  8. Aja konetta taaksepäin ohjaustangon ollessa aivan kiinni aputangossa. Jos kone ei peruuta suorassa, noudata seuraavia ohjeita:

   1. Sammuta moottori

   2. Nosta ja tue kone niin, että molemmat telaketjut ovat irti maasta ja pyörivät vapaasti.

   3. Löysää ohjaustangon varressa oleva laippamutteri ja pultti (Kuva 49).

   4. Löysää vetopyörätangoissa ohjauspaneelin alla olevia vastamuttereita (Kuva 51).

    g011476
   5. Käynnistä kone ja aseta kaasu noin ⅓ avoin -asentoon.

    Vaara

    Kun kone on käynnissä, sen liikkuvat osat ja kuumat pinnat saattavat aiheuttaa vammoja.

    Pysy etäällä puristuskohdista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista, kun teet säätöjä käynnissä olevaan koneeseen.

   6. Pyydä avustajaa pitämään ohjaustankoa kiinni aputangossa peruutuksen aikana.

   7. Säädä vetopyörätankojen pituutta, kunnes molemmat telaketjut käyvät samalla nopeudella.

    Note: Voit säätää samalla myös telaketjujen enimmäisperuutusnopeutta.

   8. Kiristä vastamutterit.

   9. Säädä ohjaustanko niin, että se on tasan aputankoa vasten, kun se vedetään suoraan taakse (Kuva 49 ja Kuva 50).

   10. Kiristä ohjaustangon varressa oleva laippamutteri ja pultti.

   11. Sammuta moottori ja laske kone maahan.

   12. Peruuta konetta ja tarkista, eteneekö se suoraan. Jos ei, seuraa, mihin suuntaan kone kääntyy. Toista säätö niin, että kone etenee suoraan taaksepäin.

  Ohjaustangon vapaa-asennon säätö

  Jos kone liikkuu eteen- tai taaksepäin ohjaustangon ollessa vapaalla ja koneen ollessa lämmin, vapaa-asennon palautusmekanismia on ehkä säädettävä pumpuissa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Ohjaustangon eteenpäin-asennon säätö

  Jos kone ei aja suoraan, kun ohjaustankoa pidetään edessä aputankoa vasten, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Aja konetta ohjaustangon ollessa aputankoa vasten ja tarkkaile, mihin suuntaan kone kääntyy.

  2. Vapauta ohjaustanko.

  3. Jos kone kääntyy vasemmalle, löysää oikeanpuoleista vastamutteria ja säädä ohjauskulman säätöruuvia ohjaustangon etuosassa (Kuva 52).

  4. Jos kone kääntyy oikealle, löysää vasemmanpuoleista vastamutteria ja säädä ohjauskulman säätöruuvia ohjaustangon etuosassa (Kuva 52).

   g004194
  5. Toista toimenpide, kunnes kone ajaa suoraan eteenpäin-asennossa.

   Important: Varmista, että säätöruuvit koskettavat pysäyttimiä eteenpäin-asennossa, jotta hydraulipumput eivät ylikuormitu.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja. Asiantuntijalääkärin on leikattava ihon sisään päässyt neste muutaman tunnin sisällä, jotta neste ei aiheuta kuoliota.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla, ei koskaan käsien avulla.

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Korjaa viat tarvittaessa.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Hydraulisäiliön tilavuus: 23 litraa

  Käytä hydraulijärjestelmässä vain jotain seuraavista nesteistä:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (pyydä lisätietoja valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (pyydä lisätietoja valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä)

  • Jos kumpaakaan yllä olevista Toro-nesteistä ei ole saatavilla, voit käyttää jotain muuta Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF) -nestettä, mutta sen on oltava tavallinen öljypohjainen tuote. Määritysten on täytettävä kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista hydraulinesteen toimittajalta, että neste täyttää nämä määritykset.

   Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

   Ominaisuudet
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C: 55–62
   cSt / 100 °C: 9,1–9,8
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
   Jähmepiste, ASTM D97–37...–43 °C
   Standardit
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 and Volvo WB-101/BM

   Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi (osanro 44-2500).

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Katso koneen oikealla sivulla olevaan lasiseen tarkistusikkunaan. Jos ikkunassa ei näy hydraulinestettä, lisää nestettä seuraavien ohjeiden mukaan.

   g007808
  4. Irrota suojalevy. Katso kohta Suojalevyn irrotus.

  5. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ympäröivä alue ja irrota korkki ja suodatin täyttökaulasta käyttämällä hylsyavainta (Kuva 54).

   g007839
  6. Jos määrä on liian vähäinen, lisää nestettä, kunnes se näkyy tarkistusikkunasta.

  7. Asenna korkki ja suodatin täyttökaulaan ja kiristä yläpultti momenttiin 13–15,5 N·m.

  8. Asenna suojalevy. Katso kohta Suojalevyn irrotus.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Anna koneen jäähtyä täysin.

  4. Irrota yläkansi.

  5. Irrota hydraulisäiliön täyttöaukon korkki ja suodatin (Kuva 54).

  6. Aseta hydraulisäiliön alle tyhjennysastia, jonka tilavuus on vähintään 37,8 l.

  7. Purista letkunkiristintä ja liu’uta kiristin ja letku irti hydraulisäiliön liittimestä. Anna hydraulinesteen valua letkusta ja säiliöstä astiaan.

   g007840
  8. Asenna lopuksi letku liittimeen ja kiinnitä se letkunkiristimellä.

   Note: Toimita käytetty öljy valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  9. Täytä hydraulisäiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  10. Asenna hydraulisuodatin ja täyttöaukon korkki (Kuva 54) ja kiristä yläpultti momenttiin 13–15,5 N·m.

  11. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan.

  12. Sammuta moottori.

  13. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää tarvittaessa. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  14. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  15. Asenna yläkansi.

  Jyrsimen huolto

  Hampaiden vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hampaiden kunto; käännä niitä tai vaihda kuluneiden ja vaurioituneiden tilalle uudet ja kiristä kaikkien hampaiden mutterit.
 • Hampaisiin kohdistuvan kovan kulutuksen vuoksi niitä on käännettävä ja ne on vaihdettava uusiin säännöllisesti (Kuva 56).

  g034325

  Kuhunkin hampaaseen on merkitty kolme asentoa, joten sitä voidaan kääntää kahdesti ja tuoda esiin uusi terävä reuna, ennen kuin hammas on vaihdettava. Kun hammasta on käännettävä, löysää hampaan kiinnitysmutteria (Kuva 57). Paina hammasta eteenpäin ja käännä sitä kolmasosa kierrosta, jolloin käyttämätön reuna tulee ulkopuolelle. Kiristä hampaan kiinnitysmutteri momenttiin 37–45 N·m.

  Kun hammas on vaihdettava, poista hammas irrottamalla sen kiinnitysmutteri ja asenna sitten uusi hammas, välikappale ja mutteri samaan paikkaan (Kuva 57). Kiristä hampaan kiinnitysmutteri momenttiin 37–45 N·m.

  g019862

  Puhdistus

  Roskien poisto koneesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista roskat koneesta.
 • Important: Jos moottoria käytetään säleiköt tukkeutuneina, likaisilla tai tukkeutuneilla jäähdytysrivoilla tai ilman jäähdytyssuojuksia, ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Pyyhi roskat pois ilmanpuhdistimesta.

  4. Puhdista moottoriin ja äänenvaimentimeen kertyneet roskat harjalla tai puhaltimella.

   Important: Roskien poisto puhaltamalla on suositeltavampaa kuin vesipesu. Jos käytät vettä, älä päästä sitä sähköosiin tai hydrauliventtiileihin. Älä käytä painepesuria. Painepesurilla peseminen saattaa vaurioittaa sähköjärjestelmää ja hydrauliventtiilejä tai kuluttaa rasvan.

  5. Poista roskat öljynjäähdyttimestä.

  Varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske hydraulinostin alas.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Poista lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin etenkään ohjauspaneelin, moottorin tai hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Koneen voitelu.

  6. Vaihda kampikammioöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  7. Irrota sytytystulppa ja tarkista sen kunto. Katso kohta Sytytystulpan/-tulppien huolto.

  8. Yli 30 vuorokauden varastointia varten kone on valmisteltava seuraavasti:

   1. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

    Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

   2. Käytä moottoria viiden minuutin ajan, jotta lisäainetta sisältävä polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä.

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö pumpputyyppisellä lapolla.

   4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   5. Kytke rikastin.

   6. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

   7. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

   Important: Stabilointiainetta/-lisäainetta sisältävää polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  9. Kun sytytystulppa on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.

  10. Aseta sytytystulpan reiän päälle riepu öljyroiskeiden varalta ja käynnistä sitten moottori käyttämällä käynnistintä tai narukäynnistimen kahvaa, jotta öljy leviää sylinterin sisään.

  11. Asenna sytytystulppa, mutta älä asenna johtoa sytytystulppaan.

  12. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.

  13. Tarkista ja säädä telaketjujen kireys. Katso kohta Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö.

  14. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  15. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai lohkeilleet metallipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  16. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen.

  17. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Käynnistin ei pyöritä.
  1. Akussa ei ole latausta.
  2. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.
  3. Rele tai kytkin on viallinen.
  1. Lataa tai vaihda akku.
  2. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Polttoaineen sulkuventtiili on kiinni.
  3. Ohjauslaitteet eivät ole vapaalla.
  4. Rikastin ei ole käytössä.
  5. Ilmanpuhdistin on likainen.
  6. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.
  7. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Täytä säiliö tuoreella polttoaineella.
  2. Avaa polttoaineen sulkuventtiili.
  3. Siirrä ohjauslaitteet vapaalle.
  4. Siirrä rikastimen vipu täysin etuasentoon.
  5. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panokset.
  6. Asenna sytytystulpan johto.
  7. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Ilmanpuhdistin on likainen.
  3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panokset.
  3. Tarkista öljyn määrä ja lisää öljyä kampikammioon.
  4. Poista tukokset jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ylikuumenee
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Tarkista öljyn määrä ja lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukokset jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  Epänormaali värinä.
  1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  Kone ei liiku.
  1. Hydraulinestettä on liian vähän.
  2. Hinausventtiilit ovat auki.
  3. Hydraulijärjestelmä on vahingoittunut.
  1. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää sitä.
  2. Sulje hinausventtiilit.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Jyrsin ei käänny.
  1. Puunpala tai kivi on juuttunut jyrsimeen.
  2. Jyrsimen vetojärjestelmä on vaurioitunut.
  3. Hydraulijärjestelmä on tukkeutunut, likaantunut tai vaurioitunut.
  1. Sammuta moottori ja poista tukos kepillä.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Jyrsin ei leikkaa riittävän nopeasti.
  1. Hampaat ovat kuluneet.
  2. Hydraulijärjestelmä on ylikuumentunut.
  3. Hydraulijärjestelmä on tukkeutunut, likaantunut tai vaurioitunut.
  1. Käännä hampaita tai vaihda ne.
  2. Sammuta järjestelmä ja anna sen jäähtyä.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Kaaviot

  Kytkentäkaavio

  g013418

  Hydraulikaavio

  g025169