Úvod

Tento stroj je rotační sekačka na trávu vybavená žacími noži a sedadlem obsluhy, určená k použití profesionálními pracovníky pro komerční účely. Slouží zejména k sečení trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na golfových a sportovních hřištích, podél komunikací a na komerčních pozemcích. Stroj není určen k sekání křovin ani k zemědělskému použití.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo další informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

g224169

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl navržen v souladu s normou ANSI B71.4 -2017 (pokud dokončíte postupy nastavení) a EN ISO 5395.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Štítek pro stroje bez označení CE

decal133-8062

Štítek pro stroje bez označení CE

decal125-6135

Umístěte na díl č. 134-0539 u strojů bez označení CE

decal134-1986
decal134-0539

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Dobíjení akumulátoru

 1. Připojte k pólům akumulátoru nabíječku dodávající proud 3–4 A. Nabíjejte akumulátor proudem o hodnotě 3 až 4 A, dokud nebude měrná hustota elektrolytu 1 250 nebo vyšší, teplota akumulátoru alespoň 16 °C a všechny články nebudou uvolňovat plyn.

 2. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a potom odpojte kabely nabíječky od vývodů akumulátoru.

  Note: Neúplné nabití může vést k plynování akumulátoru, přetékání kyseliny v něm obsažené a následnému koroznímu poškození stroje.

Kontrola hladiny kapalin

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách : 1,40 bar.

Tlak vzduchu v pneumatikách otočných kol : 150 kPa.

Tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách zkontrolujte před prvním nastartováním motoru.

Note: Pneumatiky mohou být za účelem přepravy přehuštěny nebo podhuštěny. Tlak v pneumatikách bude tedy možná nutné upravit.

g001055

Montáž sekací plošiny

 1. Z přepravní palety sejměte hnací jednotku a sekací plošinu.

 2. Namontujte sekací plošinu na hnací jednotku, viz Montáž sekací plošiny.

Součásti stroje

g224574
g224634

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Ovládací panel

g213936

Páka naklápění sloupku řízení

Otočením páky naklápění sloupku řízení (Obrázek 6) proti směru hodinových ručiček sloupek řízení uvolníte a přesunete jej do požadované polohy.

Otočením páky ve směru hodinových ručiček sloupek zajistíte v požadované poloze.

Kontrolka nabíjení

Kontrolka nabíjení (Obrázek 6) se rozsvítí, když systém elektrického dobíjení pracuje pod hodnotou běžného provozního rozsahu. Zkontrolujte a/nebo opravte systém elektrického dobíjení.

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček (Obrázek 6) svítí červeně, když jsou žhavicí svíčky v činnosti.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje (Obrázek 6) se rozsvítí, když tlak oleje klesne za provozu motoru pod bezpečnou úroveň. Jestliže kontrolka bliká nebo trvale svítí, zastavte stroj, vypněte motor a zkontrolujte hladinu oleje. Je-li hladina oleje v přijatelném rozmezí, avšak kontrolka po nastartování motoru stále svítí, neprodleně motor vypněte a požádejte o pomoc autorizovaného prodejce Toro.

Zkontrolujte funkci výstražného světla následovně:

 1. Zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Otočte klíčkem do ZAPNUTé POLOHY/žHAVENí, ale motor nestartujte.

  Note: Kontrolka tlaku oleje by se měla rozsvítit červeně. Pokud kontrolka nefunguje, jde buď o spálenou žárovku nebo o závadu v systému, kterou je nutné opravit.

Kontrolka zanesení vzduchového filtru

Kontrolka zanesení vzduchového filtru (Obrázek 6) se rozsvítí, je-li nutné vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr, viz Údržba vzduchových filtrů.

Kontrolka pracovního světla

Kontrolka pracovního světla (Obrázek 6) se rozsvítí při zapnutí pracovního světla.

Kontrolka silničních světel

Kontrolka silničních světel (Obrázek 6) se rozsvítí při zapnutí světel pro osvětlení komunikace.

Kontrolka zdviženého koše

Kontrolka zdviženého koše (Obrázek 6) se rozsvítí, pokud se koš zvedne z polohy pro sběr trávy.

Po spuštění koše tato kontrolka zhasne.

Kontrolka parkovací brzdy

Kontrolka parkovací brzdy (Obrázek 6) se rozsvítí při zatažení parkovací brzdy.

Spínač pohonu žacích nožů

Spínač pohonu žacích nožů (Obrázek 6) má 2 polohy: VYSUNUTO (zapojeno) a ZASUNUTO (zastaveno). Vytažením spínače pohonu žacích nožů zapnete pracovní nářadí nebo nože sekací plošiny. Stlačením spínače pracovní nářadí vypnete.

Note: Pokud při ZAPNUTéM spínači pohonu žacích nožů opustíte sedadlo obsluhy, stroj s 1sekundovým zpožděním automaticky vypne motor, viz Znovunastavení funkce pohonu žacích nožů.

Spínač výstražných světel

Přesunutím spínače výstražných světel (Obrázek 6) dopředu zapnete výstražná světla.

Přesunutím spínače výstražných světel dozadu výstražná světla vypnete.

Spínač uzávěrky diferenciálu

Přesunutím spínače uzávěrky diferenciálu (Obrázek 6) dopředu zapnete uzávěrku diferenciálu.

Přesunutím spínače uzávěrky diferenciálu dozadu uzávěrku diferenciálu vypnete.

Reverzační spínač ventilátoru chladiče

Přesunutím reverzačního spínače ventilátoru chladiče (Obrázek 6) dopředu aktivujete cyklus reverzace ventilátoru chladiče.

Spínač světla majáku

Přesunutím spínače světla majáku (Obrázek 6) dopředu zapnete světlo majáku.

Přesunutím spínače světla majáku dozadu světlo majáku vypnete.

Páčka směrových světel / silničních světel / pracovního světla

Otočením páčky (Obrázek 6) dopředu na první zářez zapnete pracovní světlo.

Otočením páčky dopředu na druhý zářez zapnete silniční světla.

Otočením páčky dozadu světla vypnete.

Zatlačením páčky dopředu zapnete pravé směrové světlo. Zatažením páčky dozadu zapnete levé směrové světlo.

Tlačítko klaksonu

Klakson rozezníte stisknutím tlačítka klaksonu (Obrázek 6).

Brzdový pedál

Brzdový pedál používejte ke zpomalení nebo zastavení stroje (Obrázek 7).

g213964

Pedál ovládání pojezdu

Chcete-li jet se strojem dopředu nebo dozadu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu (Obrázek 7). Při sešlápnutí horní části pedálu pojede stroj dopředu, při sešlápnutí dolní části pojede stroj dozadu. Pojezdová rychlost závisí na míře sešlápnutí pedálu. Chcete-li dosáhnout maximální pojezdové rychlosti, posuňte páčku škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD a zcela sešlápněte pedál ovládání pojezdu. Maximální pojezdová rychlost vpřed je přibližně 14 km/h. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu při jízdě s těžkým nákladem nebo proti svahu, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD a udržujte vysoké otáčky motoru (ot/min); pedál ovládání pojezdu přitom sešlapujte plynule. Když se otáčky motoru začnou snižovat, pedál ovládání pojezdu mírně uvolněte, aby se otáčky motoru zvýšily.

Zámek parkovací brzdy

Chcete-li uzamknout parkovací brzdu v zatažené poloze, sešlápněte brzdový pedál a zatlačte zámek parkovací brzdy (Obrázek 7) dopředu. Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, sešlápněte brzdový pedál dopředu. Zámek parkovací brzdy se uvolňuje automaticky.

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 8) ukazuje množství paliva zbývajícího v palivové nádrži.

g213963

Ukazatel teploty motoru

Ukazatel teploty motoru (Obrázek 8) udává stávající teplotu motoru.

Spínač výšky sekání

Pomocí spínače výšky sekání (Obrázek 8) zvýšíte nebo snížíte požadovanou výšku sekání.

Ukazatel výšky sekání

Ukazatel výšky sekání (Obrázek 9) označuje jmenovitou výšku sekání sekací plošiny.

g232025

Páčka škrticí klapky

Páčka škrticí klapky (Obrázek 8) ovládá otáčky motoru. Přemístěním páčky škrticí klapky dopředu směrem k poloze RYCHLý CHOD otáčky motoru zvýšíte. Přemístěním páčky škrticí klapky dozadu směrem k poloze POMALý CHOD otáčky motoru snížíte. Páčka škrticí klapky ovládá rychlost žacích nožů a s pedálem ovládání pojezdu rovněž pojezdovou rychlost stroje.

Počitadlo provozních hodin/indikátor blížícího se servisu

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 8) zaznamenává provozní hodiny motoru a zobrazuje jejich součet.

Indikátor blížícího se servisu zobrazuje počet hodin do příští výměny motorového oleje a filtru.

Note: Pokud nastala nutnost výměny motorového oleje a filtru, na indikátoru se automaticky rozbliká nápis OIL CHANGE“ (výměna oleje).

Indikátor blížícího se servisu rovněž zobrazuje počet hodin do nutného promazání stroje.

Note: Je-li nutné stroj promazat, na indikátoru se automaticky rozbliká nápis LUBE“ (mazivo).

Stiskem tlačítka počitadla provozních hodin/indikátoru blížícího se servisu zvolte na obrazovce požadovanou funkci.

Important: Během prvních 50 hodin provozu v režimu výměny oleje dávejte pozor, abyste neúmyslně nestiskli a nepodrželi tlačítko počitadla provozních hodin déle než 6 sekund. Pokud tlačítko stisknete a podržíte po dobu delší než 6 sekund, přepnete interval výměny oleje z 50 hodin na 250 hodin.

Jakmile vyměníte motorový olej a filtr nebo promažete stroj a sekací plošinu, proveďte následující kroky:

 1. Opakovaným stiskem vstupte na požadovanou obrazovku.

 2. Stiskněte tlačítko a podržte je po dobu 6 sekund, dokud indikátor nepřestane blikat.

Note: Celkový počet provozních hodin stroje nelze vynulovat.

Zvedací páka plošiny

Zvedněte pojistný kroužek na zvedací páce plošiny (Obrázek 10) nahoru a posunutím páky dozadu sekací plošinu zvedněte.

Zvedněte pojistný kroužek na zvedací páce plošiny (Obrázek 10) nahoru, posunutím páky dopředu plošinu spusťte a nechejte ji v plovoucí poloze.

Important: Aby nedošlo k poškození systému zvedání plošiny, nastavte zvedací páku plošiny do přední (PLOVOUCí) polohy pokaždé, když jedete se strojem s plošinou na zemi.

Note: Plošinu a koš spusťte pokaždé, když stroj nepoužíváte.

g213965

Zvedací páka koše

Zvedněte pojistný kroužek na zvedací páce koše (Obrázek 10) nahoru a posunutím páky dozadu koš zvedněte.

Zvedněte pojistný kroužek na zvedací páce koše nahoru a posunutím páky dopředu koš spusťte.

Páka vyprazdňování koše

Zvedněte pojistný kroužek na páce vyprazdňování koše (Obrázek 10) nahoru a posunutím páky dozadu vysypejte posekanou trávu z koše.

Zvedněte pojistný kroužek na páce vyprazdňování koše nahoru a posunutím páky dopředu koš po vyprázdnění zavřete.

Klíčový spínač

Klíčový spínač má 4 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTá SVěTLA, ZAPNUTO/žHAVENí a STARTOVáNí.

Note: Polohou pro ZAPNUTá SVěTLA se ovládá pracovní světlo.Pokud přepnete klíčový spínač z polohy VYPNUTO do polohy ZAPNUTá SVěTLA, světlo se rozsvítí.Pokud přepnete klíčový spínač z polohy ZAPNUTO/žHAVENí do polohy ZAPNUTá SVěTLA, motor bude nadále pracovat a světlo se rozsvítí.

Note: Pokud se motor vypne a klíčový spínač je v poloze ZAPNUTýCH SVěTEL nebo v poloze ZAPNUTO/žHAVENí a vy opustíte sedadlo obsluhy, po krátkém zpoždění se aktivuje zvukové upozornění, abyste klíč přepnuli do VYPNUTé polohy.

g214136

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

g214888
PopisObrázek 12 OdkazRozměry nebo hmotnost
Výška se zdviženým ochranným obloukem E207 cm
Výška se spuštěným ochranným obloukemG166 cm
Celková délkaD291 cm
Celková šířkaB143 cm
RozvorC119 cm
Vzdálenost mezi běhouny předních kolA95 cm
Vzdálenost mezi běhouny zadních kolF96 cm
Světlá výška 15 cm
Čistá hmotnost (včetně sekací plošiny) 2,216 lb (1005 kg)
Čistá hmotnost (bez sekací plošiny) 1,841 lb (835 kg)
Maximální celková hmotnost 2,624 lb (1190 kg)
Mezní zatížení přední nápravy 1 000 kg (2 205 lb)
Mezní zatížení zadní nápravy 500 kg (1 102 lb)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části Seznam denní údržby.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách: 1,40 bar.

  Tlak vzduchu v pneumatikách otočných kol: 150 kPa.

  Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Udržujte pneumatiky dostatečně nahuštěné.

  Zkontrolujte tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách. Upravte tlak v pneumatikách podle specifikací pro huštění pneumatik.

  Important: Ve všech pneumatikách udržujte odpovídající tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje.Před použitím stroje zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách.

  g001055

  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému

  Účelem bezpečnostního blokovacího systému je zabránit nastartování nebo protáčení motoru, pokud není pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze, spínač pohonu žacích nožů není ve VYPNUTé poloze, není zatažená parkovací brzda nebo obsluha nesedí na sedadle.

  Kromě toho se motor musí vypnout, když:

  • obsluha opustí sedadlo se spínačem pohonu žacích nožů v poloze ZAPNUTO;

  • obsluha opustí sedadlo a pedál ovládání pojezdu není v neutrální poloze;

  • sešlápnete pedál ovládání pojezdu a parkovací brzda je zatažená.

  Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému startování motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému startování motoru.
 • Zkontrolujte funkci spínačů bezpečnostního blokování s ohledem na následující kritéria:

  Tabulka blokování startování motoru

  StavVýsledek
  Parkovací brzda uvolněnaMotor by neměl nastartovat.
  Pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze
  Spínač pohonu žacích nožů ve VYPNUTé poloze
  Obsluha není na sedadle
  Parkovací brzda uvolněnaMotor by měl nastartovat.
  Pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze
  Spínač pohonu žacích nožů ve VYPNUTé poloze
  Obsluha na sedadle
  Parkovací brzda uvolněnaMotor by neměl nastartovat.
  Pedál ovládání pojezdu sešlápnut
  Spínač pohonu žacích nožů ve VYPNUTé poloze
  Obsluha na sedadle
  Aktivovaná parkovací brzdaMotor by neměl nastartovat.
  Pedál ovládání pojezdu sešlápnut
  Spínač pohonu žacích nožů ve VYPNUTé poloze
  Obsluha na sedadle
  Aktivovaná parkovací brzdaMotor by měl nastartovat.
  Pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze
  Spínač pohonu žacích nožů ve VYPNUTé poloze
  Obsluha není na sedadle

  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému vypnutí motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému vypnutí motoru.
 • Před provedením níže uvedených kontrol postupujte následovně:

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přesuňte pedál ovládání pojezdu do neutrální polohy.

  4. Vypněte pohon žacích nožů.

  5. Spusťte motor.

  6. Deaktivujte parkovací brzdu.

  Zkontrolujte funkci spínačů bezpečnostního blokování s ohledem na následující kritéria:

  Tabulka blokování vypnutí motoru

  StavVýsledek
  Parkovací brzda uvolněnaMotor by se měl vypnout.
  Obsluha se poněkud nadzvedne nad sedadlo
  Parkovací brzda zataženaMotor by měl i nadále běžet.
  Obsluha se poněkud nadzvedne nad sedadlo
  Aktivovaná parkovací brzdaMotor by se měl vypnout.
  Obsluha na sedadle
  Pedál ovládání pojezdu sešlápnut
  Parkovací brzda uvolněnaMotor by měl i nadále běžet.
  Obsluha na sedadle
  Pedál ovládání pojezdu sešlápnut

  Kontrola bezpečnostního blokovacího systému pohonu žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému pohonu žacích nožů.
 • Před provedením níže uvedených kontrol postupujte následovně:

  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přesuňte pedál ovládání pojezdu do neutrální polohy.

  4. Vypněte pohon žacích nožů.

  5. Spusťte motor.

  6. Deaktivujte parkovací brzdu.

  Zkontrolujte funkci spínačů bezpečnostního blokování s ohledem na následující kritéria:

  Tabulka blokování pohonu žacích nožů

  StavVýsledek
  Spínač pohonu žacích nožů v ZAPNUTé poloze a sekací plošina v choduMotor a sekací plošina by se měly vypnout.
  Obsluha se poněkud nadzvedne nad sedadlo
  Spínač pohonu žacích nožů v ZAPNUTé poloze a sekací plošina v choduSekací plošina by se měla vypnout.
  Koš ve zvednuté poloze

  Kontrola bezpečnostního blokovacího systému akustické výstrahy pro jízdu vzad

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému akustické výstrahy pro jízdu vzad.
 • Zkontrolujte funkci spínačů bezpečnostního blokování s ohledem na následující kritéria:

  Tabulka akustické výstrahy pro jízdu vzad

  StavVýsledek
  Klíč v poloze pro BěHMěla by se rozeznít akustická výstraha pro jízdu vzad.
  Pedál ovládání pojezdu v poloze pro jízdu vzad

  Doplnění paliva

  Používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Nakupujte palivo v množství, které lze spotřebovat během 180 dnů, aby bylo palivo čerstvé.

  Objem palivové nádrže: 41 l

  Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

  Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispěje ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

  Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

  Možnost použití bionafty

  U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

  • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

  • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

  • Pokud rozlijete směs bionafty, palivo může poškodit lakované povrchy.

  • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

  • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož se mohou postupně opotřebovávat.

  • Po přechodu na směs bionafty může po určitou dobu docházet k ucpávání palivového filtru.

  • O další informace o bionaftě požádejte autorizovaného prodejce Toro.

  Plnění palivové nádrže

  Note: Pokud je to možné, doplňujte palivovou nádrž po každém použití. Omezíte tak možné hromadění kondenzace uvnitř nádrže na minimum.

  g214279

  Úprava konstrukce ROPS (systém ochrany při převrácení)

  Důležité upozornění

  Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

  Sedadlo musí být zajištěno západkou.

  Důležité upozornění

  Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

  • Nejezděte se strojem po nerovném terénu nebo na úbočí svahu, je-li ochranný oblouk spuštěný.

  • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

  • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

  • Jeďte pomalu a opatrně.

  • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

  • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

  Sklopení ochranného oblouku

  Important: Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Překlopte sedadlo dopředu (Obrázek 15).

  5. Vyjměte knoflíkové čepy z ochranného oblouku (Obrázek 15).

  6. Spusťte ochranný oblouk a zajistěte jej v příslušné poloze pomocí knoflíkových čepů (Obrázek 15).

  7. Překlopte sedadlo dozadu do zajištěné polohy (Obrázek 15).

  g218001

  Zvednutí ochranného oblouku

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Překlopte sedadlo dopředu (Obrázek 16).

  5. Vyjměte knoflíkové čepy z ochranného oblouku (Obrázek 16).

  6. Zvedněte ochranný oblouk a zajistěte jej v příslušné poloze pomocí knoflíkových čepů (Obrázek 16).

  7. Překlopte sedadlo dozadu do zajištěné polohy (Obrázek 16).

  g218002

  Nastavení sloupku řízení

  Nastavte sloupek řízení do požadované polohy, viz Obrázek 17.

  g214731

  Nastavení polohy sedadla

  Sedadlem můžete pohybovat dopředu a dozadu. Jeho polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí.

  Chcete-li sedadlo seřídit, zvedněte páku nahoru a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu (Obrázek 18).

  g215133

  Nastavení odpružení sedadla

  1. Vytáhněte páku odpružení sedadla směrem ven (Obrázek 19).

  2. Posaďte se na sedadlo a nastavte jeho odpružení následovně:

   • Chcete-li nastavit pevnější odpružení, opakovaně pohybujte pákou odpružení sedadla nahoru podle potřeby.

   • Chcete-li nastavit měkčí odpružení, opakovaně pohybujte pákou odpružení sedadla dolů podle potřeby.

  3. Umístěte šipku do středové polohy a zasuňte páku dovnitř.

  g215273

  Naklopení zadní části sedadla

  Vytažením páky (Obrázek 20) nahoru naklopíte zadní část sedadla.

  g215274

  Nastavení bederní opěrky sedadla

  Otáčením držáku bederní opěrky (Obrázek 21) proti směru hodinových ručiček opěrku zdvihnete.

  Otáčením držáku bederní opěrky ve směru hodinových ručiček opěrku snížíte.

  g215272

  Naklopení sedadla dopředu

  Zvedněte páku naklopení sedadla (Obrázek 22) nahoru a naklopte sedadlo dopředu.

  g216164

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a dbejte na to, aby se přihlížející osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací nože pokaždé, když nesečete.

  • Pokud stroj narazí do nějakého předmětu nebo začne abnormálně vibrovat, před provedením kontroly přídavného zařízení stroj zastavte, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Před nastavováním výšky sekání vypněte pohon žací jednotky, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti (pokud nemůžete výšku nastavit z místa obsluhy).

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním polohy obsluhy proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Konstrukce ROPS je integrální součástí stroje; jde o efektivní bezpečnostní zařízení.

  • Nedemontujte žádnou ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Bezpečnostní pás musí být připevněn ke stroji.

  • Přetáhněte bezpečnostní pás přes klín a připojte jej k přezce na druhé straně sedadla.

  • Chcete-li bezpečnostní pás odpojit, uchopte jej, stisknutím tlačítka přezky bezpečnostní pás uvolněte a naveďte jej do otvoru automatického navinutí. Ujistěte se, že v případě nouze budete schopni pás rychle uvolnit.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Vyměňte poškozené součásti konstrukce ROPS. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Dodatečné bezpečnostní informace ohledně konstrukce ROPS pro stroje se sklopným ochranným obloukem

  • Při práci se strojem se sklopným ochranným obloukem ve zdvižené poloze je nutné, aby byl oblouk zajištěn a abyste byli připoutáni bezpečnostním pásem.

  • Ochranný oblouk je možné dočasně sklopit jen tehdy, když je to nezbytně nutné. Když je ochranný oblouk sklopený, nepoužívejte bezpečnostní pás.

  • Mějte na paměti, že pokud je ochranný oblouk sklopený, není obsluha při převrácení stroje chráněna.

  • Zkontrolujte oblast, kde budete sekat, a nikdy nesklápějte ochranný oblouk, pokud se v ní nacházejí svahy, srázy či vodní plochy.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si pokyny pro práci se strojem na svahu uvedené níže a vyhodnoťte, zda může být stroj v daný den a na daném místě za těchto podmínek provozován. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty trakce hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení.

  • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  • Při práci se systémem pro sběr trávy nebo jinými přídavnými zařízeními si počínejte velmi opatrně. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly.

  Spuštění motoru

  Important: Palivový systém může být nutné odvzdušnit, pokud startujete nový stroj, pokud motor přestal pracovat v důsledku vyčerpání paliva nebo jste provedli výměnu či údržbu součástí palivového systému.

  1. Zvedněte ochranný oblouk a uzamkněte jej v příslušné poloze.

  2. Posaďte se na sedadlo a připoutejte se bezpečnostním pásem.

  3. Parkovací brzda musí být zatažena a spínač pohonu žacích nožů musí být ve VYPNUTé poloze.

  4. Sejměte nohu z pedálu ovládání pojezdu a ujistěte se, že pedál je v neutrální poloze.

  5. Přepněte klíčový spínač do polohy ZAPNUTO/žHAVENí.

   Note: Automatický časovač následně na několik sekund aktivuje žhavení.

  6. Po dokončení žhavení otočte klíčový spínač do polohy startování, motor startujte ne déle než 15 sekund a uvolněte klíč, jakmile motor nastartuje.

   Note: Pokud je nutné další žhavení, otočte klíčem do VYPNUTé polohy a poté opět do polohy ZAPNUTO/žHAVENí. Podle potřeby tento postup opakujte.

  7. Přesuňte páčku škrticí klapky na volnoběžné nebo snížené otáčky a nechejte motor pracovat, dokud se nezahřeje.

   Important: Při prvním startování motoru nebo po výměně motorového oleje, hydraulické kapaliny, generální opravě motoru nebo výměně součástí pohonu jezděte strojem dopředu nebo dozadu po dobu 1 až 2 minut. Použijte rovněž páku ovládání zdvihu a páku pohonu žacích nožů (PTO) a ověřte si, zda všechny součásti správně pracují. Otočením volantu s posilovačem řízení doleva a doprava zkontrolujte odezvu řízení. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu kapalin, možný únik oleje, nedotažené součásti a další závady.

  Vypnutí motoru

  Výstraha

  Abyste zabránili zranění, před kontrolou úniku oleje, volných součástí a dalších závad vypněte motor a vyčkejte, až se všechny pohybující se součásti zastaví.

  1. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro POMALý BěH.

  2. Přepněte spínač pohonu žacích nožů do VYPNUTé polohy.

  3. Přepněte klíč zapalování do VYPNUTé polohy. Vytáhněte klíč ze spínače, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  Note: Pokud se motor vypne a klíčový spínač je v poloze ZAPNUTýCH SVěTEL nebo v poloze ZAPNUTO/žHAVENí a vy opustíte sedadlo obsluhy, po krátkém zpoždění se aktivuje zvukové upozornění, abyste klíč přepnuli do VYPNUTé polohy.

  Zatažení parkovací brzdy

  1. Sešlápněte brzdový pedál.

  2. Stlačte zámek parkovací brzdy dolů a uvolněním brzdového pedálu aktivujte parkovací brzdu.

  Uvolnění parkovací brzdy

  Sešlápnutím brzdového pedálu parkovací brzdu uvolníte.

  Obsluha koše

  Bezpečné ovládání koše

  • Při vyprazdňování nesmí za strojem stát žádné osoby.

  • Před zvednutím koše se přesvědčte, zda je nad ním dostatečný volný prostor, aby nedošlo k poškození stroje.

  • Buďte obzvláště opatrní při řízení stroje na mokrém povrchu, ve svazích, při vyšší rychlosti nebo s plným zatížením. Při plném zatížení se prodlužuje doba potřebná k zastavení.

  • Všechny přihlížející osoby musí být vždy v bezpečné vzdálenosti. Před couváním se ohlédněte a ujistěte se, že za strojem nikdo nestojí. Couvejte pomalu.

  • Je-li koš ve zdvižené poloze, počínejte si velmi opatrně a se strojem nepopojíždějte.

  • Při spouštění koše zajistěte, aby se přihlížející osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti.

  Zvednutí koše

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zvedněte pojistný kroužek na zvedací páce koše nahoru a posunutím páky dozadu koš zvedněte (Obrázek 23).

  g215377

  Spouštění koše

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zvedněte pojistný kroužek na zvedací páce koše nahoru a posunutím páky zcela dopředu koš spusťte dolů (Obrázek 24).

  g215378

  Vyprázdnění koše

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zvedněte pojistný kroužek na páce vyprazdňování koše nahoru a posunutím páky dozadu vysypejte posekanou trávu z koše (Obrázek 25).

   Note: Při vyprazdňování koše se dvířka automaticky odjistí.

   Note: Koš je možné vyprazdňovat v jakékoli výšce.

  g215381

  Zavření koše

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Po vyprázdnění zvedněte pojistný kroužek na páce vyprazdňování koše nahoru a posunutím páky dopředu koš zavřete (Obrázek 26).

   Note: Při zavírání koše se dvířka automaticky zajistí.

  g215380

  Čištění vyhazovacího komínu trávy

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Zvedněte koš a zabezpečte jej, viz Zvednutí košeZajištění koše ve zdvižené poloze.

  4. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  5. Překlopte sedadlo dopředu.

  6. Odjistěte vyhazovací komín trávy (Obrázek 27).

   g215863
  7. S pomocí rukojeti na komínu komín vyjměte a vyčistěte jej i otvor sekací plošiny (Obrázek 27).

  8. Nasaďte komín a upevněte jej západkami (Obrázek 27).

  Nastavení snímače koše

  Nastavení polohy snímače je nutné, pokud se aktivuje snímač koše a pohon žacích nožů se automaticky vypne, když koš ještě není plný, nebo pokud se před aktivací snímače vyhazovací komín zablokuje.

  Snímač nastavíte následujícím způsobem:

  1. Otevřete dvířka koše.

  2. Snímač koše nastavíte následovně:

   • U běžné trávy a za běžných povětrnostních podmínek otočte snímač do středové polohy (Obrázek 28).

   • Snímač otočte dolů za podmínek s mokrou hustou trávou, při sběru listí nebo pokud se koš naplní před aktivací snímače (Obrázek 28).

   • Snímač otočte nahoru za podmínek se suchou řídkou trávou nebo pokud se sekací plošina vypne před naplněním koše (Obrázek 28).

   g224571

  Seřízení výšky sekání

  Výšku sekání můžete pomocí spínače výšky sekání nastavit plynule na hodnoty mezi 20 a 110 mm.

  Přesunutím spínače výšky sekání (Obrázek 8) dopředu výšku sekání snížíte. Přesunutím spínače výšky sekání dozadu výšku sekání zvýšíte.

  Výška sekání se zobrazuje na ukazateli výšky sekání, jenž vám napoví, zda sekáte na požadovanou výšku.

  Během sekání sledujte ukazatel výšky sekání a případně výšku sekání upravte.

  Nastavení kluzných lišt

  Namontujte kluzné lišty do nižší polohy, pokud používáte výšku sekání větší než 51 mm, nebo do vyšší polohy, pokud používáte výšku sekání menší než 51 mm.

  Nastavte kluzné lišty, viz Obrázek 29.

  g035646

  Seřízení předního ochranného válce

  Namontujte válec do nižší polohy, pokud používáte výšku sekání větší než 51 mm, nebo do vyšší polohy, pokud používáte výšku sekání menší než 51 mm.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Demontujte hřídel válce, šroub a matici, jež upevňují válec k držáku plošiny (Obrázek 30).

   g215276
  5. Vyrovnejte válec s příslušnými otvory a namontujte hřídel pomocí šroubu a matice (Obrázek 31).

   g215277

  Seřízení zadních ochranných válců

  Válce namontujte tak, aby byla nastavena vzdálenost 19 mm od země.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Vyjměte pojistný kolík z čepu válce (Obrázek 32).

   g215336
  5. Přemístěte čep válce nahoru nebo dolů do požadované polohy a zajistěte jej pojistným kolíkem (Obrázek 32).

  6. Kroky 4 a 5 zopakujte na druhé straně a přesvědčte se, zda jsou obě nastavení stejná.

  Znovunastavení funkce pohonu žacích nožů

  Note: Pokud při ZAPNUTéM spínači pohonu žacích nožů obsluha opustí sedadlo, stroj automaticky vypne motor.

  Chcete-li znovu nastavit funkci pohonu žacích nožů, postupujte následovně:

  1. Stlačte knoflík spínače pohonu žacích nožů.

  2. Otočte klíč do VYPNUTé polohy.

  3. Otočte klíč do ZAPNUTé POLOHY/žHAVENí a nastartujte motor.

  4. Vytáhněte knoflík spínače pohonu žacích nožů.

  Provozní tipy

  • Před zahájením práce se strojem si vyzkoušejte jízdu s ním, protože hydrostatická převodovka a její vlastnosti se liší od řady jiných strojů určených k údržbě trávníku.

  • Chcete-li zachovat dostatečný výkon stroje a plošiny během sekání, pedálem ovládání pojezdu udržujte konstantní vysoké otáčky (ot/min). Pojezdovou rychlost snižte, když se zatížení žacích nožů zvýší, a naopak ji zvyšte, pokud se zatížení žacích nožů sníží. Tím umožníte, aby motor ve spolupráci s převodovkou udržoval správnou pojezdovou rychlost a současně vysoké otáčky hrotu žacího nože potřebné k dosažení vysoké kvality sekání. Při snižování otáček nechejte tedy pedál ovládání pojezdu posunout nahoru a při zvyšování otáček jej pomalu sešlápněte. Při jízdě mezi pracovními plochami (bez zatížení a se zvednutou sekací plošinou) přepněte škrticí klapku do polohy RYCHLý BěH a sešlápněte pedál ovládání pojezdu pomalu až na doraz, abyste dosáhli maximální pojezdové rychlosti.

  • Před vypnutím motoru přesuňte všechny ovládací prvky do NEUTRáLNí polohy a ovladač škrticí klapky přesuňte do polohy pro POMALý CHOD. Chcete-li vypnout motor, klíčový spínač otočte do polohy VYPNUTO.

  • Motor nebude pracovat, má-li chladicí kapalina motoru nadměrnou teplotu. Nechejte motor a chladicí systém vychladnout, a poté chladicí systém zkontrolujte, viz část Kontrola chladicího systému a hladiny chladicí kapaliny.

  • Při práci se strojem je důležité, abyste s sebou měli nástrčný klíč se 100mm nástavcem a 17mm nástrčnou hlavicí. Pokud potřebujete stroj odtlačit nebo odtáhnout, pomocí nástrčného klíče otevřete obtokový ventil.

  Po provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, tlumičů výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (máte-li jej k dispozici).

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před uskladněním nebo přepravou stroje vyjměte klíč a uzavřete přívod paliva (dle výbavy).

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Dle potřeby provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  Tlačení nebo vlečení stroje

  Nářadí, jež si musí zajistit obsluha: nástrčný klíč se 100mm nástavcem a 17mm nástrčnou hlavicí.

  V případě nouze lze stroj vléct na velmi krátkou vzdálenost. Společnost Toro však nedoporučuje tento postup provádět standardně.

  Important: Při vlečení nebo tažení nepřekračujte rychlost 3 až 5 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození převodovky. Pokud potřebujete stroj přepravit na větší vzdálenost, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs. Pokaždé, když potřebujete stroj táhnout nebo tlačit, otevřete obtokový ventil.

  Otevření obtokového ventilu na hydraulickém čerpadle za účelem tlačení nebo tažení stroje

  1. Vyhledejte ovládací knoflík obtokového ventilu na levé straně hydraulického čerpadla (Obrázek 33).

   g231794g215176
  2. S použitím nástrčného klíče se 17mm hlavicí otočte ovládacím knoflíkem o 3 otáčky proti směru hodinových ručiček (Obrázek 33).

   Important: Neotáčejte ovládacím knoflíkem o více než 3 otáčky.

  Zavření obtokového ventilu na hydraulickém čerpadle za účelem uvedení stroje do provozu

  1. Vyhledejte ovládací knoflík obtokového ventilu na levé straně hydraulického čerpadla (Obrázek 33).

  2. S použitím nástrčného klíče se 17mm hlavicí otáčejte ovládacím knoflíkem (Obrázek 33) ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor (obtokový ventil je uzavřen).

  Přeprava stroje

  • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte stejně široké nájezdové plošiny.

  • Před uvázáním stroje spusťte plošinu zcela dolů.

  • Stroj bezpečně upevněte k přepravnímu vozidlu pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů. Přední i zadní popruhy musí být vyrovnány a musí směřovat dolů a směrem od stroje.

  Uvázání přední části stroje

  Přivažte stroj pomocí upevňovacích ok v rozích nosného rámu nebo použijte kotevní třmeny, pokud jsou k dispozici. (Obrázek 34 a Obrázek 35).

  g231805
  g231806

  Uvázání zadní části stroje

  Stroje bez zadních kotevních třmenů

  Do závěsu vložte šroub nebo kolík tažné tyče a použijte jej jako zadní kotevní bod (Obrázek 36).

  g217861

  Uvázání zadní části stroje

  Stroje se zadními kotevními třmeny

  Připevněte zadní stranu stroje v místě 2 kotevních třmenů na zadním nárazníku (Obrázek 37).

  g231807

  Zvedání pravé přední a levé přední strany stroje

  1. Otočte chladič nebo palivovou nádrž směrem ven, viz Přístup k motoru z pravé strany nebo Přístup k motoru z levé strany.

  2. Umístěte zvedák pod trubku rámu (Obrázek 38 a Obrázek 39), přímo pod trubku konstrukce ROPS nebo co nejblíže k ní.

   g224454
   g224455

  Zvedání zadní části stroje

  Levou zadní nebo pravou zadní stranu stroje zvedněte pomocí zvedacích míst, viz Obrázek 40.

  g224613

  Údržba

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na NáVODY K OBSLUZE na domovské stránce.

  Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli náhodně spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Kontrola a seřízení provozních brzd
 • Kontrola napnutí řemene alternátoru
 • Zkontrolujte napnutí řemene pohonu žacích nožů.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Zkontrolujte a seřiďte provozní brzdy.
 • Zkontrolujte napnutí řemene pohonu žacích nožů.
 • Vyměňte olej v převodovce sekací plošiny.
 • Zkontrolujte napnutí řemene sekací plošiny.
 • Po prvních 500 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému startování motoru.
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému vypnutí motoru.
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému pohonu žacích nožů.
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému akustické výstrahy pro jízdu vzad.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.Hladinu motorového oleje zkontrolujte před prvním spuštěním motoru a potom každý den.
 • Zkontrolujte chladicí systém a hladinu chladicí kapaliny.Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte před prvním nastartováním motoru a poté každý den.
 • Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.Ve velmi prašných podmínkách a při silném znečištění chladič kontrolujte častěji.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte nože.
 • Vyčistěte kryt řemene sekací plošiny.
 • Vyčistěte sekací plošinu.
 • Vyčistěte mřížku koše.
 • Vyčistěte zadní otvory ve dvířkách koše.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte sekací plošinu.Pokud je stroj provozován ve velmi prašných podmínkách a při velkém znečištění, sekací plošinu promazávejte denně.
 • Promažte ložiska a pouzdra.Pokud je stroj provozován ve velmi prašných podmínkách a při velkém znečištění, ložiska a pouzdra promazávejte denně.
 • Sejměte plášť vzduchového filtru a odstraňte veškeré nečistoty. Filtr nevyjímejte.
 • Vypusťte vodu z odlučovače vody z paliva.
 • Zkontrolujte napnutí řemene sekací plošiny.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte kluzný kloub hnacího hřídele.
 • Vyměňte vzduchový filtr.Pokud je vložka vzduchového filtru znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji dříve.
 • Výměna vzduchového filtru(častěji v prašném nebo znečištěném prostředí).
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Promažte kardanové klouby hnacího hřídele.
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Zkontrolujte geometrii zadních kol.
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému.
 • Zkontrolujte stav řemene alternátoru.
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene pohonu žacích nožů.
 • Nastavte vůli spojky pohonu žacích nožů.
 • Vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte olej v převodovce sekací plošiny.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr odlučovače vody z paliva.
 • Vyměňte vložku palivového filtru na přední pravé straně.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vypláchněte chladicí soustavu a vyměňte kapalinu v ní.
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zajistěte, aby byl ochranný oblouk zcela zdvižen a zajištěn v příslušné poloze.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Zkontrolujte ukazatel vzduchového filtru.1       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.2.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k únikům kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci přístrojových ukazatelů.       
  Zkontrolujte stav žacích nožů.       
  Promažte všechny maznice.3       
  Opravte poškozený lak.       

  1. Pokud se rozsvítí kontrolka.

  2. Pokud zaznamenáte, že motor lze nastartovat jen s obtížemi, že produkuje nadměrné množství kouře z výfuku nebo má nepravidelný chod, zkontrolujte žhavicí svíčku a vstřikovací trysky.

  3. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Zápis problematických oblastí
  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     

  Postupy před údržbou stroje

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (dle výbavy).

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny součásti stroje v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Zajištění koše ve zdvižené poloze

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zvedněte koš zcela nahoru, viz Zvednutí koše.

  3. Koš zajistěte následujícím postupem:

   1. Zasuňte kolík na magnetickém bezpečnostním zámku dovnitř (Obrázek 41).

   2. Čep držte zasunutý a současně posuňte magnetický bezpečnostní zámek dolů na hydraulický válec (Obrázek 41).

   3. Zopakujte kroky 1 a 2 na druhé straně.

   g215390

  Mazání

  Mazání sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte sekací plošinu.Pokud je stroj provozován ve velmi prašných podmínkách a při velkém znečištění, sekací plošinu promazávejte denně.
 • Specifikace maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  Important: Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení.

  Note: Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  1. Demontujte kryt řemene, viz Demontáž krytů řemenů

  2. Očistěte maznici tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout nečistoty.

  3. Naplňte mazivem ložisko nebo pouzdro.

  4. Přebytečné mazivo otřete.

  5. Namontujte kryt řemene, viz Montáž krytu řemene.

  g224587

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra.Pokud je stroj provozován ve velmi prašných podmínkách a při velkém znečištění, ložiska a pouzdra promazávejte denně.
 • Specifikace maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  Important: Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení.

  Note: Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  1. Očistěte maznici tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout nečistoty.

  2. Naplňte mazivem ložisko nebo pouzdro.

  3. Přebytečné mazivo otřete.

  Mazací body ložisek a pouzder jsou následující:

  • Otočná pouzdra brzdového a pojezdového pedálu (Obrázek 43)

   g236053g236026
  • Upevňovací vidlice pístní tyče zvedacích válců plošiny (Obrázek 44).

   g236051g235949
  • Otočné čepy zvedacího ramene plošiny (Obrázek 45)

   g236050g235947
  • Konzola napínací řemenice pohonu žacích nožů (Obrázek 46)

   g235950g235951
  • Horní ramena koše (Obrázek 47)

   g214732
  • Spodní přední ramena koše (Obrázek 48)

   g215132
  • Spodní zadní ramena koše (Obrázek 49)

   g215064
  • Otočné čepy koše pod košem (Obrázek 50)

   g318013
  • Otočné čepy řízení (Obrázek 51)

   g215063

  Mazání kardanových kloubů hnacího hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Promažte kardanové klouby hnacího hřídele.
 • Specifikace maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  Important: Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení.

  Note: Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  1. Očistěte maznici tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout nečistoty.

  2. Naplňte mazivem ložisko nebo pouzdro.

  3. Přebytečné mazivo otřete.

  • Přední kardanový kloub hnacího hřídele v místě převodovky sekačky (Obrázek 52)

   g236049g235948
  • Zadní kardanový kloub hnacího hřídele v místě pohonu žacích nožů (Obrázek 53)

   g236052g235952

  Mazání kluzných kloubů hnacího hřídele

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte kluzný kloub hnacího hřídele.
 • Specifikace maziva: přípravek proti zadírání

  1. Odpojte hnací hřídel od převodovky sekací plošiny, viz Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  2. Přední polovinu hnacího hřídele posuňte dopředu (Obrázek 54) přibližně o 25 cm.

   g235766
  3. Vyčistěte drážky hřídele převodovky a drážky hnacího hřídele (Obrázek 54).

  4. Vyčistěte kluzný povrch předního hnacího hřídele (Obrázek 54).

  5. Na drážky hřídele převodovky a spojku kardanového kloubu aplikujte přípravek proti zadírání (Obrázek 54).

  6. Na kluzný povrch předního hnacího hřídele aplikujte přípravek proti zadírání (Obrázek 54).

  7. Přední polovinu hnacího hřídele posuňte dozadu tak, aby se spojka kardanového kloubu vyrovnala s hřídelem převodovky.

  8. Z hnacího hřídele otřete nadbytečné množství přípravku proti zadírání.

  9. Připojte hnací hřídel k převodovce sekací plošiny, viz Připojení hnacího hřídele k převodovce sekací plošiny.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor a vyjměte klíč.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Přístup k motoru

  Ruční otáčení koše

  Important: Pomocí následujícího postupu získáte přístup k motoru, pokud není spuštěný.

  Note: Pokud košem ručně otáčíte a uvnitř je tráva, obsah koše se vysype.

  1. Požádejte další osobu, aby přesunula páku vyprazdňování koše dozadu a v této poloze ji podržela (Obrázek 55).

   g231808
  2. Ručně otočte koš nahoru a dozadu (Obrázek 56).

   g231809

  Přístup k motoru z pozice přístupového krytu motoru

  1. Zvedněte koš zcela do zdvižené polohy a zajistěte jej pomocí magnetických bezpečnostních zámků, viz Zvednutí košeZajištění koše ve zdvižené poloze.

  2. Přístupový kryt motoru zvedněte pomocí rukojeti, abyste získali přístup k motoru (Obrázek 57).

   g214957

  Přístup k motoru z pravé strany

  1. Zatlačte západku na chladiči dovnitř směrem k chladiči (Obrázek 58).

  2. Pomocí rukojeti na boční straně chladiče chladič otočte, abyste získali přístup k motoru (Obrázek 58).

   g215339

  Přístup k motoru z levé strany

  Demontujte šroub z levé strany konzoly palivové nádrže; po otočení palivové nádrže doprava získáte přístup k motoru (Obrázek 59).

  Note: Chcete-li palivovou nádrž zcela otočit, otočte volantem doprava do zcela zajištěné polohy.

  g216339

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr.Pokud je vložka vzduchového filtru znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji dříve.
 • Note: Výměnu vzduchového filtru provádějte častěji (po několika hodinách), pokud jej používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí.

  Čištění pláště vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Sejměte plášť vzduchového filtru a odstraňte veškeré nečistoty. Filtr nevyjímejte.
 • Note: K čištění krytu nebo vzduchových filtrů nepoužívejte stlačený vzduch.

  Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Poškozené těleso vzduchového filtru vyměňte.

  Vyčistěte plášť vzduchového filtru, viz Obrázek 60.

  g216811

  Údržba vzduchových filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Výměna vzduchového filtru(častěji v prašném nebo znečištěném prostředí).
  1. Opatrně vysuňte primární filtr z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 61).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

   Important: Primární filtr se nikdy nesnažte vyčistit.

   g009742
  2. Demontujte bezpečnostní filtr (dle výbavy).

   Note: Bezpečnostní filtr demontujte jen za účelem jeho výměny.

   Important: Bezpečnostní filtr se nikdy nesnažte vyčistit. Pokud je bezpečnostní filtr znečištěn, znamená to, že primární filtr je poškozen a oba filtry je nutné vyměnit.

  3. Přesvědčte se, zda nový filtr (nebo filtry) není poškozený – zkontrolujte filtr pohledem do něj za jasného světla, které filtr zvenčí osvítí.

   Note: Díry ve filtru se budou jevit jako jasné body. Zkontrolujte, zda na prvku nejsou trhliny ani tenká vrstva oleje a zda není poškozeno pryžové těsnění. Poškozený filtr nepoužívejte.

  4. Při výměně bezpečnostního filtru opatrně zasuňte nový filtr do pouzdra filtru (Obrázek 61).

   Important: Aby nedošlo k poškození motoru, vždy jej provozujte s namontovanými oběma vzduchovými filtry a nasazeným krytem.

  5. Opatrně nasuňte nový primární filtr přes bezpečnostní filtr a zcela jej během instalace usaďte tak, že zatlačíte na vnější lem filtru.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  6. Nainstalujte kryt vzduchového filtru stranou s nápisem UP“ (nahoru) směrem nahoru a zajistěte západky (Obrázek 61).

  Výměna motorového oleje

  Vozidlo je dodáváno s olejem v klikové skříni.

  Kapacita klikové skříně: přibližně 3,4 l včetně filtru.

  Specifikace motorového oleje:

  • Typ motorového oleje - Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší.

  • Viskozita motorového oleje

   • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17 °C)

   • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  Note: U autorizovaného prodejce Toro lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.Hladinu motorového oleje zkontrolujte před prvním spuštěním motoru a potom každý den.
 • Note: Nejvhodnější doba ke kontrole motorového oleje je před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na měrce na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje dosahovala po značku horní meze. Nádrž nepřeplňujte. Pokud je hladina oleje mezi značkou horní a dolní meze, není potřeba olej doplňovat.

  Zkontrolujte hladinu motorového oleje, viz Obrázek 62.

  g215447

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Note: Pokud stroj používáte v extrémně prašných nebo písčitých podmínkách, motorový olej měňte častěji.

  1. Spusťte motor a nechejte jej 5 minut pracovat, aby se olej zahřál.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  3. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Zvedněte a zajistěte koš a otevřete přístupový kryt motoru, viz Přístup k motoru z pozice přístupového krytu motoru.

  5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  6. Postup výměny motorového oleje a filtru motorového oleje zachycuje Obrázek 63.

   Note: Utáhněte filtr, dokud se těsnění olejového filtru nedotkne motoru, a poté jej dotáhněte o další 3/4 otáčky.

   g216819

  Údržba palivového systému

  Note: Doporučení týkající se vhodného paliva naleznete v části Doplnění paliva.

  Nebezpečí

  Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Při práci s palivem nikdy nekuřte a nepřibližujte se k místům s otevřeným ohněm nebo místům, kde by mohlo jiskřením dojít ke vznícení palivových výparů.

  Nastřikování palivového systému

  Opakovaným posunováním páky palivového čerpadla na levé straně motoru naplňte nádobu palivového filtru (Obrázek 64).

  g215557

  Odvzdušnění vstřikovacího palivového čerpadla

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  4. Uvolněte chladič, viz Přístup k motoru z pravé strany.

  5. Pod odvzdušňovací šroub umístěte sběrnou nádobu.

  6. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 65).

   g215134
  7. Pohybujte pákou palivového čerpadla, dokud kolem šroubu nebude vytékat stálý proud paliva, viz Obrázek 64 v části Nastřikování palivového systému.

  8. Utáhněte odvzdušňovací šroub (Obrázek 65).

   Note: Po provedení uvedeného postupu by měl motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi vstřikovacím čerpadlem a vstřikovači. Obraťte se na autorizovaného prodejce Toro.

  9. Otřete do čista veškeré palivo z okolí vstřikovacího čerpadla.

  Vypouštění vody z odlučovače vody z paliva

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Vypusťte vodu z odlučovače vody z paliva.
 • Kontrola přítomnosti vody v palivové nádobě

  1. Pohledem na ukazatel vody v nádobě palivového filtru zjistíte, zda plovák v nádobě palivového filtru zdvihla voda (Obrázek 66).

   g231812g231813
  2. Pokud je v nádobě palivového filtru voda, otočte uzavírací ventil odlučovače vody z paliva do ZAVřENé polohy (Obrázek 67) a postupujte podle kroků v části Vypouštění vody z palivové nádoby .

   g231811

  Vypouštění vody z palivové nádoby

  1. Pod nádobu palivového filtru umístěte vypouštěcí nádobu, demontujte matici nádoby a sejměte nádobu filtru z hlavy filtru (Obrázek 68).

   Note: Společně s nádobou filtru demontujete i pružinu a plovák.

   g231810
  2. Vypusťte z nádoby filtru palivo a vodu.

  3. Zkontrolujte stav kruhového těsnění na hlavě filtru (Obrázek 68).

   Note: Je-li kruhové těsnění poškozeno nebo opotřebeno, vyměňte je.

  4. Potřete kruhové těsnění čistým palivem.

  5. Do nádoby palivového filtru vložte pružinu a plovák (Obrázek 68).

  6. Namontujte nádobu filtru a matici nádoby na hlavu filtru a matici ručně utáhněte (Obrázek 68).

  7. Otevřete uzavírací ventil paliva a dle potřeby nasyťte palivový systém; viz Nastřikování palivového systému.

  8. Zkontrolujte, zda z odlučovače vody z paliva neuniká kapalina.

   Note: Před uvedením stroje do provozu opravte všechna místa, z nichž palivo uniká.

  Výměna filtru odlučovače vody z paliva

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr odlučovače vody z paliva.
 • Vyjmutí filtrační vložky

  1. Očistěte oblast kolem hlavy palivového filtru (Obrázek 69).

   g231812g215504
  2. Otočte uzavírací ventil paliva odlučovače vody z paliva do ZAVřENé polohy (Obrázek 70).

   g231811
  3. Pod nádobu palivového filtru umístěte vypouštěcí nádobu, demontujte matici nádoby a sejměte nádobu filtru z hlavy filtru (Obrázek 71).

   Note: Společně s nádobou filtru demontujete i pružinu a plovák.

   g231824
  4. Vypusťte palivo z nádoby filtru a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru.

  Vložení filtrační vložky

  1. Potřete kruhové těsnění čistým palivem.

  2. Do hlavy filtru namontujte filtrační vložku, viz Obrázek 71 v části Vyjmutí filtrační vložky.

  3. Do nádoby palivového filtru vložte pružinu a plovák, viz Obrázek 71 v části Vyjmutí filtrační vložky.

  4. Namontujte nádobu filtru a matici nádoby na hlavu filtru a matici ručně utáhněte, viz Obrázek 71 v části Vyjmutí filtrační vložky.

  5. Otevřete uzavírací ventil paliva a dle potřeby odvzdušněte palivový systém Nastřikování palivového systému.

  6. Zkontrolujte, zda z odlučovače vody z paliva neuniká kapalina.

   Note: Před uvedením stroje do provozu opravte všechna místa, z nichž palivo uniká.

  Výměna palivové filtrační vložky

  Na přední pravé straně
  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte vložku palivového filtru na přední pravé straně.
  1. Očistěte oblast kolem hlavy palivového filtru (Obrázek 72).

   g215503
  2. Demontujte filtr a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru (Obrázek 72).

  3. Potřete těsnění filtru čistým palivem.

  4. Do hlavy filtru namontujte filtrační vložku.

  5. Namontujte nádobu filtru a matici nádoby na hlavu filtru a matici ručně utáhněte.

  6. Nasyťte palivový systém, viz Nastřikování palivového systému.

  7. Zkontrolujte, zda z odlučovače vody z paliva neuniká kapalina.

   Note: Před uvedením stroje do provozu opravte všechna místa, z nichž palivo uniká.

  Čištění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • g236135
  • Pokud stroj uskladňujete na delší dobu, pomocí přečerpávací násosky vyprázdněte palivovou nádrž (Obrázek 73).

  • Pokud dojde ke znečištění palivového systému, pomocí přečerpávací násosky vyprázdněte palivovou nádrž (Obrázek 73), vyčistěte ji a vypláchněte čistou motorovou naftou.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda palivové potrubí není narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první připojte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Přístup k akumulátoru

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Z levého panelu demontujte 3 šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem (Obrázek 74).

  5. Demontujte knoflík škrticí klapky (Obrázek 74).

  6. Zvedněte levý panel nahoru a odložte jej stranou (Obrázek 74).

  g215660

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Important: Před tím, než zahájíte svařování na stroji, odpojte záporný kabel z akumulátoru, abyste předešli poškození elektrického systému.

  Vyjmutí akumulátoru

  Důležité upozornění

  Svorky akumulátoru a kovové nástroje mohou způsobit zkrat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození stroje a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Přístup k akumulátoru; viz Přístup k akumulátoru.

  5. Demontujte akumulátor, viz Obrázek 75.

   g216923

  Montáž akumulátoru

  Namontujte akumulátor, viz Obrázek 76.

  g216922

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a uchovávejte jej v dostatečné vzdálenosti od jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Nabíjejte akumulátor 10 až 15 minut proudem o hodnotě 25 až 30 A nebo 30 minut proudem o hodnotě 10 A.

  2. Jakmile bude akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky a potom kabely nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 77).

  3. Namontujte akumulátor do stroje a připojte kabely akumulátoru; viz Montáž akumulátoru.

   Note: Nespouštějte motor stroje bez připojeného akumulátoru, došlo by tím k poškození elektrických obvodů.

   g000960

  Údržba pojistek

  Elektrický systém je chráněn pojistkami a nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se však spálí pojistka, přesvědčte se, zda není poškozena součást nebo obvod či zda nedošlo ke zkratu.

  Blok pojistek a pojistky jsou umístěny vlevo od sedadla obsluhy (Obrázek 78).

  g217872

  Při výměně pojistky se řiďte následující tabulkou:

  Ochranné pojistky – Obrázek 79

  ObvodTyp pojistky
  Zabezpečení3 A
  Pohon žacích nožů (PTO)15 A
  Elektronická řídicí jednotka a bzučák5 A
  Uzávěrka diferenciálu5 A
  Ventil sekací plošiny a sedadlo obsluhy15 A
  Alternátor a přístrojový panel5 A
  Pracovní světla, brzdová světla, dálková světla a řídicí jednotka světel15 A
  Tahací spínač a spínač výstražných světel, zapalovací svíčky a klíčový spínač30 A
  g224645

  Pojistky světel – Obrázek 80

  ObvodTyp pojistky
  Pravé trvalé světlo a osvětlení registrační značky3 A
  Levé trvalé světlo3 A
  Dálkové světlo15 A
  Reflektor10 A
  Výstražné zařízení10 A
  Kontrolky7,5 A
  Světlo otočného majáku5 A
  Spínač výstražných světel15 A
  g224646

  Přítomny jsou rovněž 2 pojistky (40 A), jež chrání hlavní kabelový svazek stroje (Obrázek 81).

  g224476

  Údržba kabelového svazku

  Tvorbě koroze kabelových svorek můžete zamezit při každé výměně kabelového svazku aplikací tenké vrstvy maziva Grafo 112X, číslo dílu Toro 505-47, do všech konektorů kabelového svazku.

  Important: Při práci s elektrickým systémem vždy odpojte kabely akumulátoru, záporný kabel nejdříve (-), aby nedošlo k poškození kabeláže v důsledku zkratu.

  Údržba hnací soustavy

  Utahování upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Utahovací moment pojistné matice kol: 85 až 90 Nm.

  Upevňovací matice předních a zadních kol utáhněte křížovým vzorem (viz Obrázek 82) na specifikovaný utahovací moment.

  g034007

  Zachování správné geometrie zadních kol

  Kontrola geometrie zadních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte geometrii zadních kol.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Otočte volant tak, aby zadní kola směřovala přímo dopředu.

  5. Změřte vzdálenost mezi středy ve výšce náboje na přední a zadní straně zadních pneumatik.

   Note: Při správném nastavení sbíhavosti by se zadní kola neměla sbíhat ani rozbíhat.

  6. Pokud se sbíhají nebo rozbíhají, seřiďte jejich sbíhavost; viz Seřízení sbíhavosti zadních kol.

  Seřízení sbíhavosti zadních kol

  1. Povolte pojistné matice na obou koncích levé a pravé spojovací tyče.

  2. Nastavte obě spojovací tyče, dokud se vzdálenost mezi středy na přední a zadní straně kol nebude shodovat (Obrázek 83).

  3. Když jsou zadní kola správně seřízena, přitáhněte pojistné matice ke spojovacím tyčím.

   g217458

  Nastavení dorazů řízení

  Dorazy řízení zadní nápravy omezují chod válce řízení za mezní hranici v případě nárazu zadních kol. Nastavte dorazy tak, aby mezi hlavou šroubu a otočným čepem kola byla vzdálenost 0,23 cm, když otočíte volantem zcela doleva nebo doprava.

  Šrouby zašroubujte nebo vyšroubujte, dokud nedosáhnete vůle 0,23 cm, viz Obrázek 84.

  g006075

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího řemene.

  Specifikace chladicí kapaliny

  Objem chladicího systému: 7,5 l

  Typ chladicí kapaliny:

  Doporučená chladicí kapalina

  Note: Chladicí kapalina musí splňovat normu ASTM D 3306

  předředěná chladicí kapalina na bázi glykolu (směs 50/50)
  nebo
  chladicí kapalina na bázi glykolu s destilovanou vodou (směs 50/50)
  nebo
  chladicí kapalina na bázi glykolu s kvalitní vodou (směs 50/50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 miliontin
  Chlorid <40 miliontin (CI)
  Síra <100 miliontin (SO4)

  Kontrola chladicího systému a hladiny chladicí kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte chladicí systém a hladinu chladicí kapaliny.Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte před prvním nastartováním motoru a poté každý den.
 • Důležité upozornění

  Pokud byl spuštěn motor, chladič bude pod tlakem a chladicí kapalina uvnitř bude horká. Při odstraňování uzávěru může chladivo vystříknout a způsobit vážné popáleniny.

  • Chcete-li zjistit výši hladiny chladicí kapaliny, neodstraňujte uzávěr expanzní nádrže. Hladinu zkontrolujete pohledem na boční stranu nádrže.

  • Uzávěr expanzní nádrže neodstraňujte, pokud je motor horký. Počkejte alespoň 15 minut, až motor vychladne, případně až bude uzávěr chladiče dostatečně chladný, abyste se jej mohli bezpečně dotknout.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 85).

   g215608
  2. Je-li hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte potřebné množství chladicí kapaliny.

   Nepoužívejte pouhou vodu ani chladicí kapaliny na bázi alkoholu.Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Kontrola znečištění chladiče a mřížky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.Ve velmi prašných podmínkách a při silném znečištění chladič kontrolujte častěji.
 • Aby nedošlo k přehřátí motoru, je nutné udržovat chladič a mřížku čisté. Přesvědčte se, zda mřížka ani chladič nejsou znečištěny nánosem trávy, prachu a jinými nečistotami, a případně je vyčistěte.

  Čištění chladiče a mřížky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vypláchněte chladicí soustavu a vyměňte kapalinu v ní.
 • Note: Pokud se pohon žacích nožů vypne v důsledku vysoké teploty motoru, nejdříve zkontrolujte, zda mřížka ani chladič nejsou nadměrně znečištěny. Před použitím stroje systém vyčistěte. Nevypínejte motor okamžitě; nechejte jej vychladnout chodem na volnoběh bez zátěže.

  Při čištění chladiče postupujte následujícím způsobem:

  1. Demontujte mřížku chladiče.

  2. Směrem od strany chladiče u ventilátoru vyfoukejte nečistoty proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem (1,72 bar) (nepoužívejte vodu). Zopakujte tento krok z přední strany chladiče a poté opět ze strany ventilátoru.

  3. Po důkladném vyčištění chladiče odstraňte nečistoty, které se mohly nahromadit v kanálku v základně chladiče.

  4. Vyčistěte mřížku chladiče a namontujte ji do stroje.

  Údržba brzd

  Seřízení provozních brzd

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Kontrola a seřízení provozních brzd
 • Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte a seřiďte provozní brzdy.
 • Jakmile po prvních 50 hodinách provozu seřídíte provozní brzdy, po delší době používání může být zapotřebí je seřídit znovu.

  Když se brzdový pedál sešlápne zcela dolů, mezi ním a předním koncem drážky byste měli naměřit vzdálenost přibližně 13 mm.

  1. Sešlápnutím brzdového pedálu se přesvědčte, zda je na předním konci drážky dostatečná mezera (Obrázek 86).

   g217076
  2. Uvolněte brzdový pedál.

  3. Je-li nutné seřízení, povolte přední a zadní pojistné matice na každé straně brzdových třmenů (Obrázek 87).

   g217075
  4. Sešlápněte brzdový pedál a posuňte brzdová lanka dopředu nebo dozadu.

  5. Zajistěte polohu lanek utažením pojistných matic.

  6. Opakujte kroky 3 až 5, dokud nenastavíte brzdový pedál do požadované polohy.

  Údržba řemenů

  Kontrola stavu řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav řemene alternátoru.
 • Zkontrolujte, zda řemen alternátoru není opotřebený nebo jinak poškozený.

  Note: Je-li řemen alternátoru opotřebený nebo poškozený, vyměňte jej.

  Napnutí řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Kontrola napnutí řemene alternátoru
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Prostor s motorem otevřete z levé strany, viz Přístup k motoru z levé strany.

  5. Povolte otočný šroub a pojistný šroub alternátoru (Obrázek 88).

  6. Napněte řemen alternátoru tak, aby byl uprostřed mezi řemenicemi při použití síly 4,5 kg průvěs 10 mm.

  7. Utáhněte pojistný šroub alternátoru (Obrázek 88).

  8. Utáhněte otočný šroub alternátoru (Obrázek 88).

  g216341

  Údržba řemenů pohonu žacích nožů

  Kontrola napnutí řemene pohonu žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene pohonu žacích nožů.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene pohonu žacích nožů.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí řemene pohonu žacích nožů.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Zkontrolujte šipku ukazatele napnutí na napínacím prvku napínací řemenice.

   Vnější povrch podložky by se měl vyrovnat se šipkou indikátoru napnutí.

  5. V případě potřeby otáčejte maticí napínacího prvku napínací řemenice, dokud se šipka ukazatele napnutí nevyrovná s vnějším povrchem podložky (Obrázek 89).

   g232231

  Výměna řemenů pohonu žacích nožů

  Important: Řemeny pohonu žacích nožů měňte jako celou sadu.

  Demontáž řemenů pohonu žacích nožů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Přistupte k levé a pravé straně motoru, viz Přístup k motoru z levé stranyPřístup k motoru z pravé strany.

  5. Na straně chladiče odhákněte pružinu tlumiče spojky z konzoly pružiny (Obrázek 90).

   g232324
  6. Demontujte 2 šrouby a 2 matice připevňující trubku pro zamezení otáčení k pravému držáku motoru (Obrázek 91).

   g232322
  7. Posuňte trubku pro zamezení otáčení dozadu a vyjměte ji ze stroje (Obrázek 92).

   g232325
  8. Povolte matici napínacího prvku napínací řemenice, viz Obrázek 89 v části Kontrola napnutí řemene pohonu žacích nožů.

  9. Otočte napínací řemenici směrem k motoru a sejměte řemeny ze stroje (Obrázek 93).

   g232232

  Montáž řemenů pohonu žacích nožů

  1. Vyrovnejte řemeny pohonu žacích nožů s řemenicemi (Obrázek 94).

   g232323
  2. Vyrovnejte kolík trubky pro zamezení otáčení s otvorem v kotouči spojky pohonu žacích nožů, viz Obrázek 92 v části Demontáž řemenů pohonu žacích nožů.

  3. Upevněte trubku pro zamezení otáčení k pravému držáku motoru pomocí 2 šroubů a 2 matic, jež jste demontovali v kroku 6 dle části Demontáž řemenů pohonu žacích nožů.

  4. Zahákněte pružinu tlumiče spojky za vnitřní šroub kotouče spojky a konzolu pružiny, viz Obrázek 90 v části Demontáž řemenů pohonu žacích nožů.

  5. Utáhněte matici napínacího prvku napínací řemenice, viz Kontrola napnutí řemene pohonu žacích nožů.

  6. Otočte chladič do stroje, viz Přístup k motoru z pravé strany.

  7. Otočte palivovou nádrž do rámu a upevněte ji, viz Přístup k motoru z levé strany.

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení vůle spojky pohonu žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Nastavte vůli spojky pohonu žacích nožů.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Zvedněte a zajistěte koš, viz Zvednutí košeZajištění koše ve zdvižené poloze.

  4. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  5. Otevřete přístupový kryt motoru; viz Přístup k motoru z pozice přístupového krytu motoru.

  6. Nastavte vůli tak, aby s mírným odporem bylo možné zasunout 0,4mm spárovou měrku mezi obložení spojky a třecí desku (Obrázek 95).

   Note: Vůli můžete zmenšit otáčením stavěcí matice ve směru hodinových ručiček (Obrázek 95). Maximální provozní vůle je 0,7 mm. Nastavte všechny tři vůle.

   g001252
  7. Jakmile nastavíte všechny 3 vůle, znovu je zkontrolujte.

   Note: Změnou jedné vůle se mohou změnit ostatní vůle.

  Nastavení pedálu ovládání pojezdu

  Nastavení dorazu pedálu ovládání pojezdu

  Pojezdový pedál stroje je možné nastavit podle preferencí obsluhy nebo za účelem snížení nebo zvýšení maximální pojezdové rychlosti vpřed.

  Pojezdový pedál stroje je možné nastavit rovněž za účelem snížení nebo zvýšení maximální pojezdové rychlosti vzad.

  1. Přesuňte pedál ovládání pojezdu zcela dopředu (Obrázek 96).

   Chcete-li nastavit maximální rychlost, mezi pojezdovým pedálem a jeho dorazem by měla být vzdálenost 3 mm.

   g216954
  2. Chcete-li snížit pojezdovou rychlost vpřed, postupujte následovně:

   1. S použitím klíče podržte doraz pojezdového pedálu jízdy vpřed a povolte pojistnou matici na zadní straně držáku (Obrázek 96).

   2. Přesuňte pojezdový pedál do požadované polohy (Obrázek 96).

   3. Nastavte pojistnou matici v zadní části držáku tak, aby byl doraz pojezdového pedálu v kontaktu s pojezdovým pedálem (Obrázek 96).

    Note: Zkrácením vzdálenosti k pozici dorazu pojezdového pedálu se zvýší pojezdová rychlost vpřed.

   4. Držte doraz pojezdového pedálu a přitom utáhněte pojistnou matici v přední části držáku na utahovací moment 37 až 45 Nm.

  Seřízení pojezdové tyče

  Je-li nutné další seřízení, nastavte pojezdovou tyč (Obrázek 97) následovně:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Demontujte šroub a matici upevňující konec pojezdové tyče k pedálu.

  5. Povolte pojistnou matici, jež upevňuje konec spojovací tyče k pojezdové tyči (Obrázek 97).

  6. Otáčejte spojovací tyčí, dokud nedosáhnete požadované délky.

  7. Utáhněte pojistnou matici (Obrázek 97) a zajistěte konec tyče na pojezdovém pedálu pomocí demontovaného šroubu a matice; tím zajistíte pedál v daném sklonu.

   g216434

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž hydraulické kapaliny je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru, a poté každý den.

  Používejte hydraulickou kapalinu Toro Premium All Season Hydraulic Fluid. (K dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech. Objednací čísla získáte v katalogu dílů nebo od distributora společnosti Toro.)

  Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné kapaliny, pokud splňují veškeré následující materiálové vlastnosti a oborové specifikace. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445St při 40 ℃: 42 až 50
   St při 100 °C: 7,6 až 8,5
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tuhnutí, ASTM D97-40 °C až -45 °C
   FZG, stupeň opotřebení11 nebo vyšší
   Obsah vody (nová kapalina)500 miliontin (maximum)
  Oborové specifikace:Vickers I-286-S (úroveň kvality), Vickers M-2950-S (úroveň kvality), Denison HF-0

  Important: Vícestupňová kapalina ISO VG 46 nabízí optimální výkonnost v širokém rozmezí teplotních podmínek. V případě provozu za stálých vysokých okolních teplot od 18 °C do 49 °C dosáhnete lepšího výkonu použitím hydraulické kapaliny ISO VG 68.

  Important: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulický olej je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22l hydraulické kapaliny. Od autorizovaného distributora Toro si opatřete díl obj. č. 44-2500.

  Údržba hydraulického systému

  Příprava na údržbu hydraulického systému

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Přesuňte všechny ovládací prvky do NEUTRáLNí polohy a nastartujte motor.

  4. Nechejte motor běžet při nejnižších možných otáčkách, aby se systém odvzdušnil.

   Important: Nezapínejte pohon žacích nožů.

  5. Opakovaně otáčejte volantem zcela doleva a doprava, poté uveďte řídicí kola do přímého směru jízdy.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Přesvědčte se, zda je koš zcela spuštěn a v rovině a sekací plošina je ve spuštěné poloze.

  3. Odpojte pohon žacích nožů, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Vyjměte měrku z hydraulické nádrže a otřete ji čistým hadrem (Obrázek 98).

   g215906
  5. Zasuňte měrku do plnicí trubice a našroubujte na ni uzávěr měrky.

  6. Měrku vyjměte a zkontrolujte hladinu kapaliny (Obrázek 99).

   Hladina hydraulické kapaliny je ve správné výši, pokud se nachází mezi 2 značkami na měrce.

   g034080
  7. Pokud hladina kapaliny sahá pod spodní značku na měrce, do plnicí trubky (Obrázek 100) doplňte specifikovanou hydraulickou kapalinu tak, aby hladina kapaliny sahala mezi 2 značky na měrce.

   Important: Nedoplňujte hydraulickou nádrž hydraulickou kapalinou nad horní značku na měrce.

   g215905
  8. Našroubujte uzávěr hrdla s měrkou na plnicí trubici.

   Note: Uzávěr neutahujte klíčem.

  9. Zkontrolujte těsnost všech hadic a spojek.

  Výměna hydraulické kapaliny a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 500 hodinách
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr hydraulické kapaliny.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Objem nádrže hydraulické kapaliny: přibližně 5,0 l

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Přesvědčte se, zda je koš zcela spuštěn a v rovině a zda je sekací plošina zvednuta.

  3. Odpojte pohon žacích nožů, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Pomocí přečerpávací násosky vyprázdněte nádrž hydraulické kapaliny (Obrázek 101).

   g236164
  5. Otočením chladiče získáte přístup k filtru, viz Přístup k motoru z pravé strany.

  6. Vyměňte filtr hydraulické kapaliny, viz Obrázek 102.

   g215918
  7. Do plnicí trubky doplňte specifikovanou hydraulickou kapalinu tak, aby hladina kapaliny sahala mezi 2 značky na měrce (Obrázek 99).

   Important: Nedoplňujte hydraulickou nádrž hydraulickou kapalinou nad horní značku na měrce.

  8. Nastartujte motor, otáčejte volantem, vysuňte a zasuňte zvedací válce plošiny a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny. Nechejte motor pracovat přibližně pět minut, poté jej vypněte.

  9. Po 2 minutách zkontrolujte hladinu hydraulického oleje; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Údržba sekací plošiny

  Otočení sekací plošiny do polohy pro údržbu

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Zvedněte koš a zapněte magnetické bezpečnostní zámky, viz Zajištění koše ve zdvižené poloze.

  4. Odjistěte a sejměte vyhazovací komín trávy, viz Čištění vyhazovacího komínu trávy.

  5. Vytáhněte a otočte čepy zadních táhel na obou stranách sekací plošiny.

  6. Zvedněte sekací plošinu.

  7. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  8. S použitím rukojeti a stupačky na levé straně sekací plošiny vyklopte přední část sekací plošiny nahoru do polohy pro údržbu.

  Otočení sekací plošiny do polohy pro sekání

  Important: Před provedením tohoto postupu sejměte vyhazovací komín trávy, aby nedošlo k poškození zařízení.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Spusťte sekací plošinu dolů.

  3. Čepy v zadních táhlech otočte; tím je uvolníte.

  4. Vložte vyhazovací komín trávy, otočte sedadlo obsluhy a spusťte koš.

  Údržba žacích nožů

  Abyste zajistili dokonalou kvalitu sekání, udržujte žací nože ostré. Aby bylo možné provést ostření a výměnu co nejpohodlněji, je dobré mít po ruce náhradní nože.

  Žací nože je nutné vyměnit, pokud narazí do pevného předmětu, pokud nejsou vyvážené nebo jsou ohnuté. K zajištění nejvyšší výkonnosti a nepřetržitého dodržování požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní žací nože Toro. Při použití náhradních žacích nožů jiných výrobců může dojít k porušení požadavků bezpečnostních norem.

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací žací nože zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Žací nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Před kontrolou nebo údržbou nožů

  Připravte sekací plošinu na údržbu, viz Otočení sekací plošiny do polohy pro údržbu.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 103).

  2. Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou nerovná, vyjměte žací nože a nabruste je; viz Ostření a vyvážení žacích nožů.

  3. Zkontrolujte nože, zejména jejich hřbetní části.

  4. Jestliže v této části zjistíte jakékoli praskliny, opotřebení nebo průraz, neprodleně poškozený nůž vyměňte (Obrázek 103).

   g215978

  Vyjmutí žacích nožů

  Demontáž středového nože

  1. Uchopte konec žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Demontujte šroub žacího nože, úchyt nože, pojistnou pérovou podložku, tvarovanou podložku a žací nůž z dříku hřídele vřetena (Obrázek 104).

   g216037

  Demontáž montážního celku křídlového nože

  Pravý a levý montážní celek nože se otáčí opačným směrem a každý z nich má svou specifickou polohu. Namontujte vějířové disky a nože do správné polohy.

  1. Uchopte montážní celek křídlového nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Demontujte šroub žacího nože, pojistnou pérovou podložku, úchyt nože a tvarovanou podložku z dříku vřetena (Obrázek 105).

  3. Demontujte montážní celek žacího nože (Obrázek 105).

   Important: Pravý šroub montážního celku žacího nože má levostranný nůž. Chcete-li šroub nože povolit, otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

   g216117

  Ostření a vyvážení žacích nožů

  Ostření a vyvážení středového nože

  1. Použijte pilník nebo ostřicí nástroj, kterým naostříte řeznou hranu (ostří) žacího nože na obou jeho koncích (Obrázek 106).

   Note: Zachovejte původní úhel – 22°.

   Note: Vyvážení nože neporušíte, jestliže odstraníte z obou ostří stejné množství materiálu.

   g216118
  2. Zkontrolujte vyvážení nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 107).

   Note: Jestliže se žací nůž ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít.

   Note: Jestliže není žací nůž vyvážen, odpilujte nepatrnou část materiálu pouze z těžkého konce žacího nože ve hřbetní části (Obrázek 106).

   g216115
  3. Tento postup opakujte, dokud nebude žací nůž zcela vyvážen.

  Ostření a vyvážení křídlových nožů

  1. Použijte pilník nebo ostřicí nástroj, kterým naostříte řeznou hranu (ostří) montážního celku žacího nože na obou jeho koncích (Obrázek 108).

   Note: Zachovejte původní úhel – 22°.

   Note: Vyvážení nože neporušíte, jestliže odstraníte z obou ostří stejné množství materiálu.

   g216119
  2. Zkontrolujte vyvážení montážního celku nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 109).

   Note: Jestliže se montážní celek žacího nože ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít.

   Note: Jestliže montážní celek žacího nože není vyvážen, odpilujte nepatrnou část materiálu pouze z těžkého konce žacího nože ve hřbetní části (Obrázek 108).

   g216116
  3. Tento postup opakujte, dokud se montážní celek žacího nože zcela nevyváží.

  Montáž žacích nožů

  Montáž středového nože

  1. Uchopte konec žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Namontujte žací nůž s použitím dříve demontovaného šroubu žacího nože, úchytu nože, pojistné pérové podložky a tvarované podložky (Obrázek 110).

   Important: Hřbetní část žacího nože musí směřovat nahoru k vnitřní straně sekačky, aby bylo zaručeno správné sekání.

   g216037
  3. Šroub žacího nože utáhněte na utahovací moment 53 Nm.

  Instalace montážního celku křídlového nože

  Important: Pravý šroub montážního celku žacího nože má levostranný nůž. Šroubem žacího nože musíte otáčet správným směrem, abyste zařízení nepoškodili.

  1. Uchopte montážní celek křídlového nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Namontujte montážní celek křídlového nože pomocí dříve demontovaného šroubu kotouče, pojistné pérové podložky, úchytu nože a tvarované podložky (Obrázek 111).

   Important: Hřbetní část žacích nožů musí směřovat nahoru k vnitřní straně sekačky, aby bylo zaručeno správné sekání.

   g224559
  3. Šroub kotouče utáhněte na utahovací moment 53 Nm.

  4. Šrouby žacího nože utáhněte na utahovací moment 50 Nm.

  Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny

  1. Otočte čtvrtotáčkový upevňovací prvek a otevřete kryt univerzálního kloubu na krytu řemene (Obrázek 112).

   g231879
  2. Odpojte přední konec hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny stlačením kolíku s pružinou a poté zatáhněte konec hnacího hřídele dozadu (Obrázek 112).

  Připojení hnacího hřídele k převodovce sekací plošiny

  1. Vyrovnejte drážky univerzálního kloubu hnacího hřídele s drážkami ve spojce převodovky, viz Obrázek 112 v části Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  2. Stlačte kolík s pružinou a posuňte konec hnacího hřídele dopředu, viz Obrázek 112 v části Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  3. Uvolněte kolík s pružinou a přesvědčte se, zda je univerzální kloub hnacího hřídele zajištěn v převodovce sekací plošiny, viz Obrázek 112 v části Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  4. Zavřete kryt univerzálního kloubu a připevněte jej ke krytu řemene pomocí čtvrtotáčkového upevňovacího prvku, viz Obrázek 112 v části Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  Demontáž sekací plošiny

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Před spuštěním plošiny dolů vytáhněte a otočte čepy zadních táhel na obou stranách sekací plošiny (Obrázek 113).

   g231878
  4. Od každé strany hnací jednotky odpojte hydraulické hadice (Obrázek 114).

   g231876
  5. Spusťte sekací plošinu a sklopte koš zpět.

  6. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  7. Překlopte sedadlo dopředu.

  8. Sejměte vyhazovací komín trávy; viz Čištění vyhazovacího komínu trávy.

  9. Odpojte univerzální kloub hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny, viz Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  10. Demontujte 2 pojistné kolíky a 2 vidlicové čepy zajišťující zvedací ramena na obou stranách sekací plošiny (Obrázek 115).

   g231877
  11. Sekací plošinu odsuňte dopředu směrem od hnací jednotky.

  Montáž sekací plošiny

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Naklopte koš dozadu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Sejměte vyhazovací komín trávy; viz Čištění vyhazovacího komínu trávy.

  5. Sekací plošinu posuňte dozadu k hnací jednotce.

  6. Namontujte pojistný kolík a vidlicový čep zajišťující zvedací ramena na obou stranách, viz Obrázek 115 v části Demontáž sekací plošiny.

  7. Připojte univerzální kloub hnacího hřídele k převodovce sekací plošiny, viz Připojení hnacího hřídele k převodovce sekací plošiny.

  8. Nasaďte vyhazovací komín trávy, viz Čištění vyhazovacího komínu trávy.

  9. Překlopte sedadlo dozadu.

  10. Spusťte motor.

  11. Spusťte koš.

  12. Zvedněte sekací plošinu tak, aby kola byla mírně nad zemí.

  13. Otočením čepů zadních táhel zajistěte zadní zvedací táhla sekací plošiny, viz Obrázek 113 v části Demontáž sekací plošiny.

  14. Připojte hydraulické hadice následovně:

   1. Připojte hydraulickou hadici s modrým označením k vnitřní rychlospojce (s modrým označením), viz Obrázek 114 v části Demontáž sekací plošiny.

   2. Připojte hydraulickou hadici s červeným označením k vnější rychlospojce (s červeným označením), viz Obrázek 114 v části Demontáž sekací plošiny.

   3. Zopakujte kroky 1 až 2 pro hydraulické hadice na druhé straně sekací plošiny.

  Demontáž krytů řemenů

  Note: Před sejmutím krytu řemene je nutné oddělit kardanový kloub hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny, viz Odpojení hnacího hřídele od převodovky sekací plošiny.

  1. Otočte 3 čtvrtotáčkové upevňovací prvky proti směru hodinových ručiček (Obrázek 116).

   g231881
  2. Povolte šroub (Obrázek 116).

  3. Demontujte kryt řemene ze sekací plošiny.

  Montáž krytu řemene

  1. Vyrovnejte čtvrtotáčkové upevňovací prvky krytu řemene s maticemi se sponou na sekací plošině, viz Obrázek 116 v části Demontáž krytů řemenů.

  2. Otočte čtvrtotáčkový upevňovací prvek ve směru hodinových ručiček.

  3. Namontujte šroub pro kryt řemene k matici se sponou na sekací plošině, viz Obrázek 116 v části Demontáž krytů řemenů.

  Demontáž krytu řemenice

  1. Demontujte kryt řemene, viz Demontáž krytů řemenů

  2. Demontujte šroub a podložku připevňující kryt řemenice k sekací plošině (Obrázek 117).

   g231912
  3. Sejměte kryt řemenice ze stroje.

  Montáž krytu řemenice

  1. Vyrovnejte kryt řemenice s řemenicí nacházející se zcela vpravo, viz Obrázek 117 v části Demontáž krytu řemenice.

  2. Připevněte kryt řemenice k matici se sponou na plošině pomocí šroubu a podložky, jež jste demontovali v kroku 2 dle části Demontáž krytu řemenice.

  Výměna oleje v převodovce sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej v převodovce sekací plošiny.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Vyměňte olej v převodovce sekací plošiny.
 • Specifikace převodového oleje: PG2 a API GL4, GL5 nebo MT1

  Viskozita převodového oleje: LSX 75W90

  Množství převodového oleje: 112 ml

  Příprava na výměnu převodového oleje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a spusťte sekací plošinu dolů.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  3. Demontujte kryt řemene, viz Demontáž krytů řemenů.

  Demontáž převodovky

  1. Povolte napínací prvek řemene sekačky a řemen sejměte z řemenice převodovky, viz krok 4Sejmutí řemene sekačky.

  2. Demontujte 4 šrouby upevňující převodovku sekací plošiny k držáku převodovky (Obrázek 118).

   g233005

  Výměna převodového oleje

  1. Odstraňte zátku skříně převodovky sekací plošiny z otvoru zátky (Obrázek 119).

   g233003
  2. Umístěte převodovku nad vypouštěcí nádobu a vypusťte z ní veškerý olej (Obrázek 119).

  3. Otočte převodovku otvorem zátky nahoru (Obrázek 120).

   g233004
  4. Otvorem zátky nalijte do skříně převodovky 112 ml specifikovaného převodového oleje (Obrázek 120).

  5. Namontujte zátku skříně převodovky sekací plošiny do otvoru zátky (Obrázek 120).

  Montáž převodovky

  1. Vyrovnejte otvory v převodovce sekací plošiny s otvory v držáku převodovky, viz Obrázek 118 v části Demontáž převodovky.

  2. Připevněte převodovku k držáku pomocí 4 šroubů, které jste demontovali v kroku 2 dle části Demontáž převodovky.

  3. Nasaďte a napněte řemen sekačky, jak je uvedeno v kroku 1 a 2 v části Nasazení řemene sekačky.

  4. Namontujte kryt řemene, viz Montáž krytu řemene.

  5. Připojte hnací hřídel k převodovce sekací plošiny, viz Připojení hnacího hřídele k převodovce sekací plošiny.

  Vyrovnání sekací plošiny

  Příprava k vyrovnání plošiny

  1. Zaparkujte stroj na vodorovném povrchu bez vyvýšenin.

  2. Spusťte sekací plošinu dolů a nastavte zvedací páku plošiny do plovoucí polohy.

  3. Přesvědčte se, zda žací nože ani disky křídlového nože nejsou ohnuté nebo poškozené, viz Kontrola žacích nožů.

   Note: Ohnuté nebo poškozené nože a disky před vyrovnáváním plošiny vyměňte.

  Vyrovnání sekací plošiny zleva doprava

  1. Nastavte výšku sekání do polohy 75 mm (Obrázek 121).

   g231943
  2. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  3. Uveďte křídlový nůž do nejkrajnější boční polohy (Obrázek 122).

   g232023g231917
  4. Pomocí koncové měrky změřte vzdálenost od země k nejkrajnějšímu místu na řezné hraně nože (Obrázek 122).

   Zde si zapište naměřenou hodnotu:
  5. Uveďte křídlový nůž na druhé straně sekací plošiny do nejkrajnější boční polohy (Obrázek 122).

  6. Pomocí koncové měrky změřte vzdálenost od země k nejkrajnějšímu místu řezné hrany nože (Obrázek 122).

   Zde si zapište naměřenou hodnotu:
  7. Pokud je rozdíl mezi naměřenými hodnotami větší než 3,2 mm, postupujte následovně:

   1. Povolte 2 matice, jež upevňují vyrovnávací táhlo (Obrázek 123).

    g231919
   2. Povolte pojistnou matici, jež upevňuje šroub s hlavou s vnitřním šestihranem (Obrázek 123).

   3. Nastavte výšku křídlového nože na pravé straně plošiny následovně:

    • Otáčením šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem ve směru hodinových ručiček spustíte pravou stranu sekací plošiny dolů.

    • Otáčením šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem proti směru hodinových ručiček pravou stranu sekací plošiny zvednete.

  8. Změřte nejkrajnější místo řezných hran nože (Obrázek 122).

  9. Opakujte kroky 7 a 8, dokud rozdíl mezi naměřenými hodnotami nebude 3,2 mm nebo menší.

  10. Utáhněte 2 matice vyrovnávacího táhla a pojistnou matici šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem (Obrázek 123).

  Vyrovnání sekací plošiny zpředu dozadu

  1. Nastavte výšku sekání do polohy 75 mm (Obrázek 124).

   g231943
  2. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  3. Uveďte křídlový nůž do nejkrajnější přední polohy (Obrázek 125).

   g232024g231946
  4. Pomocí koncové měrky změřte vzdálenost od země k nejkrajnějšímu přednímu místu řezné hrany nože (Obrázek 126).

   Zde si zaznamenejte naměřenou hodnotu pro levý nůž:
   Zde si zaznamenejte naměřenou hodnotu pro pravý nůž:
   g231944
  5. Pomocí koncové měrky změřte vzdálenost od země k nejkrajnějšímu zadnímu místu řezné hrany nože (Obrázek 127).

   Zde si zaznamenejte naměřenou hodnotu pro levý nůž:
   Zde si zaznamenejte naměřenou hodnotu pro pravý nůž:
   g231947
  6. Pokud je rozdíl mezi naměřenými hodnotami menší než 4,8 mm nebo větší než 8 mm, postupujte následovně:

   1. Demontujte kryt řemene, viz Demontáž krytů řemenů

   2. Povolte pojistné matice nastavovacích prvků náklonu plošiny (Obrázek 128 a Obrázek 129) na každé straně plošiny.

    g231949
    g231950
   3. Otáčejte nastavovacími prvky náklonu plošiny, dokud nejzadnější místo řezné hrany nože nebude o 4,8 až 8 mm výše než nejpřednější místo řezné hrany nože.

   4. Zopakujte krok 3 pro nůž na druhé straně stroje.

    Important: Přesvědčte se, zda je vzájemná vzdálenost nejzadnějších míst levé a pravé řezné hrany nože maximálně 3,2 mm.

  7. Utáhněte pojistné matice nastavovacích prvků náklonu plošiny (Obrázek 123).

  8. Zkontrolujte vyrovnání plošiny zleva doprava, viz Vyrovnání sekací plošiny zleva doprava.

  9. Namontujte kryt řemene, viz Montáž krytu řemene.

  Seřízení ukazatele výšky sekání

  1. Polohu ukazatele výšky sekání kontrolujte, jestliže jsou žací nože vyrovnány od přední strany k zadní straně a přední strana nožů je nastavena 75 mm nad zemí.

  2. Posaďte se na sedadlo obsluhy a podívejte se na ručičku ukazatele výšky sekání (Obrázek 130).

   g231943
  3. Pokud ručička ukazatele výšky sekání není vyrovnána se značkou 75 mm, postupujte následovně:

   1. Povolte 2 pojistné matice, jež upevňují nastavovací táhlo výšky sekání (Obrázek 131).

    g231994
   2. Otáčejte táhlem, dokud se ručička ukazatele výšky sekání při pohledu ze sedadla obsluhy nevyrovná se značkou 75 mm (Obrázek 130 a Obrázek 131).

   3. Utáhněte 2 pojistné matice (Obrázek 131).

  Kontrola napnutí řemene sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene sekací plošiny.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene sekací plošiny.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů, spusťte sekací plošinu dolů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Povolte nebo dotáhněte pojistnou matici, dokud se šipka ukazatele napnutí nevyrovná s vnějším povrchem podložky (Obrázek 132).

   g216382

  Výměna řemene sekací plošiny

  Sejmutí řemene sekačky

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a spusťte sekací plošinu dolů.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  3. Demontujte kryty řemene a kryt řemenice, viz Demontáž krytů řemenůDemontáž krytu řemenice.

  4. Povolte pojistnou matici napínacího prvku řemene natolik, abyste řemen mohli z napínací řemenice stáhnout (Obrázek 133).

   g231993
  5. Sejměte řemen z řemenic sekací plošiny.

  Nasazení řemene sekačky

  1. Navlékněte nový řemen na řemenice, viz Obrázek 134.

   g231992
  2. Utáhněte pojistnou matici, dokud se šipka ukazatele napnutí nevyrovná s vnějším povrchem podložky (Obrázek 133).

  3. Namontujte kryt řemenice, viz Montáž krytu řemenice.

  4. Namontujte kryt řemene, viz Montáž krytu řemene.

  Záměna kluzných lišt

  Pokud se kluzné lišty opotřebují, můžete je přesunout na opačnou stranu sekací plošiny a dále používat.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Otočte sekací plošinu do polohy pro údržbu, viz Otočení sekací plošiny do polohy pro údržbu.

  4. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  5. Demontujte kluzné lišty ze stran sekací plošiny (Obrázek 135).

   g232026
  6. Zaměňte kluzné lišty a namontujte je pomocí dříve demontovaných šroubů (Obrázek 135).

   Important: Při montáži kluzných lišt používejte pouze 2 horní sady otvorů.

  Údržba koše

  Vyrovnání koše s těsněním vyhazovacího komínu

  1. Povolte 4 šrouby, jež upevňují zvedací konzoly koše k otočným čepům (Obrázek 136).

   g232010g232011
  2. Posuňte koš dopředu nebo dozadu tak, aby se vstupní otvor koše vyrovnal s těsněním vyhazovacího komínu (Obrázek 137).

   g232009
  3. Utáhněte 4 šrouby (Obrázek 136).

  Čištění

  Note: Nesprávný postup při mytí může zkrátit životnost ložisek. Neumývejte stroj, pokud je dosud zahřátý, a nestříkejte proudem vody pod vysokým tlakem přímo na ložiska.

  Čištění spodní strany krytu řemene sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte kryt řemene sekací plošiny.
  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  3. Do mezery mezi krytem řemene a horní částí sekací plošiny vložte vzduchovou trysku. Pomocí stlačeného vzduchu vyčistěte pod krytem řemene sekací plošiny veškerou usazenou trávu.

  Čištění spodní strany sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte sekací plošinu.
  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Připravte sekací plošinu na údržbu, viz Otočení sekací plošiny do polohy pro údržbu.

  4. Odstraňte veškerou upěchovanou trávu nebo nečistoty a dle potřeby vše vyčistěte.

  Čištění mřížky koše

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte mřížku koše.
  1. Otevřete dvířka koše.

  2. Přesuňte dolů uvolňovací páku ve spodní části mřížky koše (Obrázek 138).

   g217355
  3. Demontujte mřížku koše a vyčistěte ji (Obrázek 139).

   g215931
  4. Namontujte mřížku koše.

  Čištění zadních otvorů ve dvířkách koše

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte zadní otvory ve dvířkách koše.
  1. Vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Zvedněte koš (Obrázek 140) do maximální výšky, viz Zvednutí koše.

   g232364
  3. Vyprázdněte koš (Obrázek 140) a ponechte jej ve zcela vyklopené poloze s volně zavěšenými zadními dvířky, viz Vyprázdnění koše.

   Note: Při vyprazdňování koše se dvířka automaticky odjistí.

  4. Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  5. Zvednutý koš zabezpečte pomocí bezpečnostních zámků, viz Obrázek 41 v části Zajištění koše ve zdvižené poloze.

  6. Pomocí stlačeného vzduchu odstraňte z otvorů ve spodní části vnitřní kovové desky dveří koše trávu a nečistoty (Obrázek 141).

   g232008
  7. Upevněte bezpečnostní zámky v příslušné skladovací poloze, viz Obrázek 41 v části Zajištění koše ve zdvižené poloze.

  8. Otočte koš do vodorovné polohy.

  9. Spusťte koš dolů, viz Spouštění koše.

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, akumulátory, hydraulická kapalina a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Skladování akumulátoru

  • Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru, viz Vyjmutí akumulátoru.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte.

    Note: Každých 60 dnů akumulátor pomalu dobíjejte po dobu 24 hodin, aby na něm nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  • Uložte akumulátor do odpovídající polohy na stroji.

  • Pokud je akumulátor uložen ve stroji, ponechte kabely odpojené.

  • Uložte akumulátor v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití.

  • Aby nedošlo ke zmrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

  Příprava stroje

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  1. Důkladně očistěte stroj, sekací plošinu a motor; věnujte přitom zvláštní pozornost následujícím oblastem:

   • chladiči a mřížce chladiče;

   • spodní straně plošiny;

   • prostoru pod kryty řemenů plošiny;

   • sestavě hřídele pohonu žacích nožů;

   • všem maznicím a otočným čepům;

   • demontujte zadní přístupový panel sloupku řízení a vyčistěte vnitřní prostor;

   • prostoru pod deskou sedátka a na horní straně převodovky.

  2. Zkontrolujte a upravte tlak vzduchu v pneumatikách, viz Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

  3. Demontujte, naostřete a vyvažte žací nože, viz provozní příručka k sekací plošině.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou povolené upevňovací prvky, a v případě potřeby je utáhněte.

  5. Promažte všechny maznice a na otočné body a čepy obtokových ventilů převodovky aplikujte olej. Přebytečné mazivo otřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  Příprava motoru

  1. Vyměňte motorový olej a olejový filtr; viz Výměna motorového oleje a filtru.

  2. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  3. Vypněte motor.

  4. Vypusťte palivo z palivové nádrže, potrubí, čerpadla, filtru a odlučovače.

  5. Vypláchněte palivovou nádrž čistou naftou a připojte všechna palivová potrubí.

  6. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte její údržbu; viz Údržba vzduchových filtrů.

  7. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou krycí páskou.

  8. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  9. Zkontrolujte úroveň ochrany nemrznoucí směsi v chladicím systému a případně upravte koncentraci chladicí kapaliny podle očekávaných nejnižších teplot ve vaší oblasti.

  10. Zkontrolujte uzávěr plnicího otvoru oleje a uzávěr palivové nádrže a ujistěte se, že jsou dobře upevněny.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Klíčový spínač je v zapnuté poloze, avšak kontrolky přístrojového panelu se nerozsvítí.
  1. Z akumulátoru nepřichází elektrický proud.
  2. Hladina elektrolytu akumulátoru je příliš nízká.
  3. Akumulátor není nabitý.
  4. Pojistka je spálená.
  1. Zkontrolujte připojení kabelů.
  2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu akumulátoru.
  3. Dobijte akumulátor.
  4. Vyměňte pojistku.
  Kontrolky přístrojového panelu se při otočení klíčového spínače do zapnuté polohy rozsvítí, avšak motor startéru se nespustí.
  1. Z akumulátoru nepřichází proud v dostatečné hodnotě.
  2. Pojezdový pedál není v poloze pro neutrál.
  3. Nesedíte na sedadle obsluhy.
  4. Pohon žacích nožů je zapnutý.
  1. Dobijte akumulátor.
  2. Přesuňte pedál ovládání pojezdu do neutrální polohy.
  3. Posaďte se na sedadlo obsluhy.
  4. Vypněte pohon žacích nožů.
  Motor startuje pouze přerušovaně nebo pracuje nepravidelně.
  1. Vzduchový filtr je vadný.
  2. V palivu je voda nebo nečistoty.
  1. Vzduchový filtr vyčistěte nebo vyměňte.
  2. Zkontrolujte a případně vyměňte palivový filtr.
  Motor startéru pracuje, avšak motor nenastartuje.
  1. Do systému není přiváděno palivo.
  2. Do systému není přiváděno palivo.
  3. Do systému není přiváděno palivo.
  4. Žhavicí svíčky nejsou při studeném motoru dostatečně zahřáté.
  5. Žhavicí svíčky nejsou při studeném motoru dostatečně zahřáté.
  1. Zkontrolujte hladinu paliva v nádrži.
  2. Zkontrolujte a případně vyměňte palivový filtr.
  3. Přesvědčte se, zda není ucpaný odvětrávací otvor na uzávěru palivové nádrže.
  4. Počkejte, dokud nezhasne kontrolka žhavení.
  5. Chcete-li provést druhý cyklus žhavení, vypněte motor a otočte klíč do polohy zapnuto/žhavení.
  Motor se vypne, když je pohon žacích nožů stále zapnutý.
  1. Pohon žacích nožů je poškozen.
  2. Obsluha opustila sedadlo.
  3. Pohon žacích nožů je poškozen.
  4. Parkovací brzda je zatažena a pojezdový pedál sešlápnut.
  1. Zkontrolujte funkci spínače pohonu žacích nožů.
  2. Posaďte se na sedadlo obsluhy.
  3. Zavřete koš a spusťte jej dolů.
  4. Uvolněte parkovací brzdu.
  Sekání je nerovnoměrné a systém sběru trávy nefunguje dostatečně.
  1. Sekací plošina není rovnoběžná s povrchem.
  2. Sekací plošina není rovnoběžná s povrchem.
  3. Žací nůž nepracuje správně.
  4. Žací nůž nepracuje správně.
  5. Žací nůž nepracuje správně.
  6. Pojezdová rychlost je ve vztahu k výšce a stavu trávy příliš vysoká.
  7. Vyhazovací komín je zablokovaný.
  8. Vyhazovací komín je zablokovaný.
  9. Vyhazovací komín je zablokovaný.
  1. Přesvědčte se, zda jsou správně nahuštěny pneumatiky.
  2. Seřiďte sekací plošinu a zajistěte, aby byla rovnoběžná s povrchem.
  3. Přesvědčte se, zda jsou žací nože správně namontovány.
  4. Žací nože naostřete nebo vyměňte.
  5. Upravte napnutí řemene pohonu žacích nožů.
  6. Snižte pojezdovou rychlost.
  7. Vyhazovací komín vyčistěte.
  8. Zkontrolujte, zda jsou nastaveny maximální otáčky motoru 3 000 ot/min.
  9. Vyčistěte mřížku sběracího koše.
  Stroj za provozu vibruje.
  1. Žací nože jsou nevyvážené.
  2. Šrouby jsou uvolněné.
  1. Vyvažte žací nože a v případě poškození je vyměňte.
  2. Pokud jsou šrouby žacích nožů, motoru nebo rámu uvolněné, dotáhněte je.
  Kontrolka motorového oleje svítí.
  1. Tlak motorového oleje není dostatečný.
  2. Tlak motorového oleje není dostatečný.
  1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje a případně jej doplňte.
  2. Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
  Sekací plošina nepracuje, když je spínač pohonu žacích nožů zapnutý.
  1. Řidič nesedí na sedadle.
  2. Koš není ve zcela spuštěné poloze.
  1. Posaďte se na sedadlo obsluhy.
  2. Koš zcela spusťte.