Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Gå till www.Toro.com om du behöver mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare, eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare och ha produktens modell- och serienummer till hands när du behöver service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g279286

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger särskild teknisk och elektrisk information samt diagnosinformation och, Observera, anger allmän information som bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Om du ska använda denna maskin på en höjd som är över 1 000 m över havet krävs ett höghöjdsmunstycke. Mer information finns i bruksanvisningen för Kawasaki-motorn.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395 och ANSI B71.4-2017 och uppfyller dessa standarder när du har slutfört monteringsprocedurerna.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal115-8226
decal119-9346
decal133-0098
decal133-8062
decal137-8037
decal137-8127
decal139-8320
decal139-8321
decal139-8588
decal137-8132

Montering

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbågsanordning1
Sexkantskruv (⅜ x 1 ½ tum)8
Mutter (⅜ tum)8
 1. Packa upp det övre stödet ur förpackningen.

 2. Packa upp störtbågen ur förpackningen.

 3. Använd åtta sexkantskruvar (⅜ x 1 ½ tum) och åtta muttrar (⅜ tum) för att fästa störtbågen på störtbågens fästen på maskinens båda sidor (Figur 3).

  Note: Be att någon hjälper dig att placera och fästa störtbågen på maskinen.

  g277676
 4. Dra åt fästelementen till 51–65 Nm.

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

Sätessats (beställ separat, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1

Införskaffa sätessatsen (kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare) och se instruktionerna för hur du monterar sätet i monteringsanvisningarna.

Montera servicedekalen

Delar som behövs till detta steg:

Servicedekal (artikelnr 137-8132)1

Montera servicedekalen (artikelnr 137-8132) på sätet. Se Figur 4 för premiumsätet (modellnr 04729) eller Figur 5 för standardsätet (modellnr 04508).

g277096
g277097

Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Lock1
Bricka1
Låsmutter1
 1. Applicera monteringssmörjmedel på styraxeln (enligt Figur 6).

  g286161
 2. Montera hjulet på styraxeln med hjälp av brickan och låsmuttern (Figur 6).

 3. Dra åt låsmuttern till 27–35 Nm.

 4. Montera kåpan på hjulet (Figur 6).

Ansluta 12 V-batteriet

Delar som behövs till detta steg:

Skruv (M5)2
Mutter (M5)2

Varning

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

12 V-batteriet är beläget under förarsätet på maskinens högra sida (Figur 7).

g291736
 1. Avlägsna den högra sidokåpan

 2. Avlägsna batterikåpan för att komma åt batteriet.

 3. Använd en M5-skruv och -mutter för att ansluta den positiva (röda) batterikabeln till den positiva (+) anslutningen.

 4. Använd en M5-skruv och -mutter för att ansluta den negativa (svarta) batterikabeln till den negativa (-) anslutningen.

 5. Vrid om anslutningarnas skruvar och muttrar till mellan 3 och 4 Nm.

 6. Applicera batteriets anslutningsskydd (Toro-artikelnr 107-0392) eller ett tunt lager fett på batteripolerna och kabelanslutningarna för att minska korrosionen.

 7. Montera kåpan över batteriet.

 8. Montera den högra sidokåpan.

Montera gräskorgskrokarna

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorgskrok6
Flänsbultar12

Använd 12 flänsskruvar för att montera sex gräskorgskrokar på upphängningsarmstängernas ändar (Figur 8).

g015492

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhet (beställ separat, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)3
Gräskorg3
Elektrisk motvikt3
Huvudskruv6
O-ring3
 1. Förbered klippenheterna för montering enligt anvisningarna i bruksanvisningen för din klippenhet.

 2. Smörj drivkopplingens inre spline med fett.

 3. Montera en o-ring på varje cylindermotor enligt Figur 9.

  g256064
 4. Fäst den elektriska motvikten på den befintliga motvikten med två huvudskruvar enligt Figur 10.

  g036342
 5. Montera klippenheterna. Se Montera klippenheterna.

 6. Montera gräskorgarna på gräskorgskrokarna.

Justera maskininställningarna

 1. Anslut huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

 2. Använd InfoCenter för att justera maskininställningarna. Se Justera maskininställningarna med InfoCenter..

Montera CE-dekalerna

Vid behov (länder där CE-märkning krävs)

Delar som behövs till detta steg:

Dekal med uppgift om tillverkningsår1
CE-varningsdekal (artikelnr 139-8321)1
CE-märkningsdekal (artikelnr 93-7252)1

Om du använder den här maskinen i ett land som uppfyller CE-standarder ska du applicera följande dekaler:

 • Dekal med uppgift om tillverkningsår och CE-märkningsdekal: applicera dekalerna på ramröret under sätet och på serienummerplåten. Se Figur 11.

  g280284
 • CE-varningsdekal: fäst CE-varningsdekalen (artikelnr 139-8321) ovanpå den befintliga varningsdekalen (artikelnr 139-8320) på rattskyddet. Se Figur 12.

  g235881

Sänka däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Låt trycket sjunka till rätt nivå innan du startar maskinen. Se Kontrollera däcktrycket.

Produktöversikt

g268171
g236362

Tändningslås

Tändningslåset har tre lägen: AV, På och START (Figur 15).

Använd tändningslåset för att starta eller stänga av motorn, eller för att köra maskinen utan motoreffekt. Se Starta motorn,Stänga av motorn och Köra maskinen utan motoreffekt.

g287008

Chokereglage

När du startar en kall motor ska du stänga startspjället genom att föra chokereglaget (Figur 14) framåt till det STäNGDA läget. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Öppna choken så snart som möjligt genom att dra den bakåt (Figur 14) till det öPPNA läget. En varm motor kräver lite eller ingen choke.

g280192

Funktionsreglage

Funktionsreglaget (Figur 14) har två körlägen och ett NEUTRALLäGE.

 • NEUTRALLäGE – neutral och slipning

 • KLIPPLäGE – används för klippning

 • TRANSPORTLäGE – används för transport

Du kan växla från KLIPPLäGE till TRANSPORTLäGE, eller från TRANSPORTLäGE till KLIPPLäGE (ej till NEUTRALLäGE), medan maskinen är i rörelse. Detta orsakar inga skador

Du kan flytta reglaget från TRANSPORTLäGE eller KLIPPLäGE till NEUTRALLäGE så att maskinen stannar. Om du försöker växla från NEUTRALLäGE till KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE när pedalen inte är i NEUTRALLäGE visas ett meddelande.

Styrspak för höjning/sänkning

Styrspaken för höjning/sänkning (Figur 14) höjer upp eller sänker ned klippenheterna. Styrspaken kan koppla in eller ur klippenhetscylindrarna beroende på funktionsreglagets position:

 • Funktionsreglaget i NEUTRALLäGET: klippenheterna höjs eller sänks så länge du för styrspaken framåt eller bakåt, men cylindrarna kopplas inte in om maskinen inte befinner sig i slipningsläge.

 • Funktionsreglaget i KLIPPLäGET: för styrspaken framåt under klippningen för att sänka klippenheterna och starta cylindrarna. Dra styrspaken bakåt för att stänga av cylindrarna och höja upp klippenheterna.

  Du stänger av cylindrarna utan att höja upp klippenheterna genom att först dra styrspaken bakåt och sedan släppa den. Om du flyttar styrspaken framåt igen sätts cylindrarna igång, och om du drar tillbaka den igen höjs klippenheterna upp. Du måste aktivera den här funktionen i InfoCenter. Se Justera tap-off-fördröjningen.

 • Funktionsreglaget i TRANSPORTLäGET: klippenheterna kan höjas, men cylindrarna kommer inte att kopplas in. Ett meddelande visas i InfoCenter om du försöker sänka ned klippenheterna.

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 17) har 3 funktioner: köra maskinen framåt och bakåt och stoppa den. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa eller för att hjälpa till att stanna när maskinen rör sig framåt.

För pedalen till NEUTRALLäGET för att stanna maskinen. Vila inte hälen på gaspedalen i BACKNINGSLäGET när maskinen rör sig framåt (Figur 18).

g278438
g005105

Du kan konfigurera den maximala markhastigheten enligt följande:

 • Klipphastighet framåt: 3,2–8 km/h

 • Transporthastighet: 8–16 km/h

 • Backningshastighet: 3,2–4,8 km/h

Styrarmslåspedal

Tryck ned pedalen (Figur 17) och höj upp eller sänk ned styrarmen så att höjden passar föraren och släpp sedan pedalen för att låsa armen på plats.

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen (Figur 19) för att stanna maskinen.

g236365

Parkeringsbroms

Använd parkeringsbromsen (Figur 19) för att förhindra att maskinen rör sig. Om du vill koppla in parkeringsbromsen ska du trampa ned bromspedalen och trycka den övre delen framåt för att spärra den. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trampa ned bromspedalen tills parkeringsbromsspärren lossnar.

InfoCenter

Använda LCD-skärmen InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 23). Det finns en startskärm, en huvudinformationsskärm, en informationsskärm för klippenhetens motor samt en informationsskärm för hjuldrivningen.

 • Startskärm: visar aktuell maskininformation i några sekunder efter att du har vridit nyckeln till det PåSLAGNA LäGET.

 • Huvudinformationsskärm (Figur 20): visar aktuell maskininformation när nyckeln är i det PåSLAGNA LäGET.

  g296103
 • Informationsskärm för klippenhetens motorGraphic (Figur 21): visar varje cylindermotors hastighet och ström.

  g292767
 • Informationsskärm för hjuldrivningenGraphic (Figur 22): visar den aktuella styrvinkeln och strömstyrkan som tilldelas varje drivmotor.

  g292769
 • Huvudmeny: se Förstå menyalternativen för InfoCenter.

Note: GraphicLåst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod. Se Åtkomst till låsta menyer.

Du kan växla mellan huvudinformationsskärmen och informationsskärmarna för klippenhetens motor och hjuldrivningen genom att trycka på höger knapp och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänsterknapp, menyåtkomst/bakåt-knapp – tryck på den här knappen om du vill komma till InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att gå ut ur menyn som du använder.

 • Mittknapp – använd den här knappen när du vill bläddra nedåt i menyerna.

 • Höger knapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll, eller för att välja ett alternativ.

Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal (varv/minut)
GraphicTimmätare
GraphicInfoikon
GraphicFunktionsreglaget är i TRANSPORTLäGET.
GraphicFunktionsreglaget är i KLIPPLäGET.
GraphicAnger när klippenheterna höjs upp.
GraphicAnger när klippenheterna sänks ned.
GraphicFöraren måste sitta i sätet
GraphicParkeringsbromsindikator – anger när parkeringsbromsen är inkopplad
GraphicFunktionsreglaget är i NEUTRALLäGET.
GraphicKraftuttaget är inkopplat
GraphicMotorstart
GraphicStopp eller avstängning
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicPIN-kod
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
GraphicDrivmotor
GraphicGå tillbaka till föregående skärm
GraphicObjekt ej valt/aktivt
GraphicObjekt valt/aktivt
GraphicCylinder
GraphicElektrisk parkeringsbromsindikator – anger när den elektriska parkeringsbromsen är inkopplad
Symbolerna kombineras ofta till meningar. Vissa av exemplen visas nedan:
GraphicFöraren ska ställa maskinen i neutralläget
GraphicMotorstart nekad
GraphicMotorn stängs av
GraphicSitt ned eller koppla in parkeringsbromsen

Förstå menyalternativen för InfoCenter

Om du vill öppna huvudmenyn trycker du på valfri knapp när du är på huvudinformationsskärmen, informationsskärmen för klippenhetens motor eller hjuldrivning, och trycker sedan på knappen som motsvarar symbolen för Graphic. Då kommer du till HUVUDMENYN.

Se följande tabeller för en beskrivning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny

MenyobjektBeskrivning
FELFELMENYN innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Se servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om FELMENYN.
SERVICESERVICEMENYN innehåller information om maskinen såsom antal brukstimmar, beräkningar och kalibrering. Du kan även aktivera klippenhetens förfarande för slipning. Se tabellen för Service.
DIAGNOSTIKDIAGNOSTIKMENYN innehåller en lista över aktuell maskininformation och status. Du kan använda den här informationen för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt anger vilka maskinreglage som är på/av och visar kontrollnivåer (t.ex. sensorvärden).
INSTäLLNINGARMed hjälp av INSTäLLNINGSMENYN kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen. Se tabellen för Inställningar.
OMI menyn OM visas maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion. Se tabellen för Om.

Fel

MenyobjektBeskrivning
STRöMVisar det totala antalet nyckeltimmar (dvs. timmar som nyckeln har varit i det PåSLAGNA LäGET).
SENASTEAnger den senaste nyckeltimmen när felet inträffade.
FöRSTAAnger den första nyckeltimmen när felet inträffade.
HäNDELSERAnger antalet felhändelser.

Service

MenyobjektBeskrivning
HOURSVisar det totala antalet timmar som nyckeln, motorn, cylindrarna och slipning har varit påslagna, samt när det är dags för nästa service.
BERäKNINGARVisar antalet starter, klippningar, tap-off-avstängningar, slipningar och antalet gånger som motorn har dragit runt i längre än 30 sekunder.
SLIPNINGAktiverar/avaktiverar klippenhetens förfarande för slipning (när du aktiverar det här förfarandet kan du avaktivera den här inställningens läge eller vrida nyckeln till det AVSTäNGDA LäGET).
KALIBRERING GraphicMöjliggör kalibrering av styrsystemet, drivsystemet och lyftdonen. Se servicehandboken för mer information om kalibrering.

Inställningar

MenyobjektBeskrivning
ENHETERStyr enheterna som används på InfoCenter. Menyalternativen är brittiska standardenheter eller metriska.
SPRåKStyr språken som används på InfoCenter.
BAKGRUNDSBELYSNINGStyr LCD-skärmens ljusstyrka.
KONTRASTStyr LCD-skärmens kontrast.
LåSTA MENYERMöjliggör åtkomst till skyddade menyer med hjälp av ett lösenord.
LåS INSTäLLN. GraphicStyr de skyddade menyerna.
ÅTERSTäLL STANDARDINSTäLLNINGAR GraphicÅterställer InfoCenter till standardinställningarna.
TAP-OFF-AVSTäNGNINGSTIDGraphicStyr tap-off-fördröjningen.
CYLINDERHASTIGHET GraphicStyr cylinderhastigheten.
LåG HASTIGHETGraphicJusterar hastigheten som sänker ned klippenheterna till marken för klippning.
SLIPNINGSVARVTAL/MIN GraphicStyr slipningsvarvtalet/min.
KLIPPSTYRNING GraphicSlår På/AV den automatiska klippstyrningsfunktionen.
ANTAL KNIVAR GraphicAnge antalet knivar i varje cylinder. Denna inställning behövs endast om KLIPPSTYRNING är inställd på På.
KLIPPHöJDGraphicStäll in den önskade klipphöjden. Denna inställning behövs endast om KLIPPSTYRNING är PåSLAGET.
MAXKLIPPNING GraphicStäller in maximal maskinhastighet vid klippning.
MAXTRANSPORT GraphicStäller in maximal maskinhastighet vid transport.
MAXBACKNING GraphicStäller in maximal maskinhastighet när du backar maskinen.
SAKTA OCH VäNDA GraphicAktiverar eller avaktiverar funktionen Sakta och vända.
TREHJULSDRIFTSATS GraphicAktiverar eller avaktiverar trehjulsdrivsatsen.

Om

MenyobjektBeskrivning
MODELVisar maskinens modellnummer.
Art.nrVisar maskinens artikelnummer.
S/W RevVisar versionsnumret för masterstyrenheten.
INFOCENTER GraphicVisar versionsnumret för InfoCenter.
CU1GraphicVisar mittklippenhetens programversion.
CU2 GraphicVisar den främre vänstra klippenhetsmotorns programversion.
CU3 GraphicVisar den främre högra klippenhetsmotorns programversion.
GENERATORGraphicVisar generatorns serienummer.
LL1 GraphicVisar programvarans artikelnummer och mittklippenhetens revisionsversion.
LL2 GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre vänstra klippenhetens revisionsversion.
LL3 GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre högra klippenhetens revisionsversion.
HJULDRIVNING1GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre högra drivmotorns revisionsversion.
HJULDRIVNING2GraphicVisar programvarans artikelnummer och den främre vänstra drivmotorns revisionsversion.
STYRNINGGraphicVisar programvarans artikelnummer och den bakre högra drivmotorns revisionsversion.
CAN-BUSSGraphicVisar status för maskinens kommunikationsbuss.
HJULDRIVNINGGraphicVisar programvarans artikelnummer och trehjulsdrivsatsens (i förekommande fall) revisionsversion.

Note: GraphicLåst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod. Se Åtkomst till låsta menyer.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

 1. I HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen.

 2. I INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen.

 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills den rätta första siffran visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra. Upprepa detta steg tills den sista siffran har angetts och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden.

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen.

 • Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn och visa informationsskärmarna för klippenhetens motor och för hjuldrivningen utan att ange PIN-koden.

 • Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn.

När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till det AVSTäNGDA LäGET och tillbaka till det PåSLAGNA LäGET för att aktivera och spara den här funktionen.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till det AVSTäNGDA LäGET och sedan till det PåSLAGNA LäGET.

Ställa in lösenordet för maskinkonfigurering

Du kan ställa in ett lösenord i InfoCenter, så att en operatör inte kan komma åt specifika InfoCenter-skärmar utan lösenordet. Se Förstå menyalternativen för InfoCenter för de InfoCenter-skärmar som är lösenordsskyddade.

 1. Från menyn INSTäLLNINGAR väljer du LåS INSTäLLN.

 2. Ställ in LåS INSTäLLN. till På.

 3. När du uppmanas anger du det fyrsiffriga lösenordet.

 4. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA LäGET om du vill spara lösenordet.

Note: Om du glömmer det användarinställda lösenordet kan du få ett tillfälligt lösenord från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Förstå indikatorn för fellogg

Om ett fel uppstår visas en felkod på InfoCenter-skärmen, och en röd blinkande lampa visas ovanför skärmen.

Felet lagras i en loggpost som finns i FELMENYN och som du eller distributören kan använda för att identifiera problemet som föranledde felet.

En lista över fel finns i servicehandboken eller hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Huvudströmkontakter

Innan du utför arbete på maskinen eller innan du monterar, avlägsnar eller utför arbete på klippenheterna måste du koppla bort maskinen från strömförsörjningen genom att separera huvudströmkontakterna (Figur 24) som sitter nära vältstångens bas på traktorenhetens vänstra sida. Anslut kontakterna innan du använder maskinen.

g236363

Var försiktig

Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag råka starta maskinen, vilket kan leda till allvarliga kroppsskador.

Separera alltid kontakterna innan du utför arbete på maskinen.

Bränslekran

Reglera bränsleflödet till motorn med bränslekranen. Ventilen är placerad under motorhuven, bredvid kolbehållaren.

Figur 25 visar ventilen i det öPPNA LäGET. Stäng ventilen genom att vrida ventilen medurs (Figur 25) till det STäNGDA LäGET.

g280170

Se Figur 26 och Specifikationstabell för mått och vikt.

Note: Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande.

g287310

Specifikationstabell

Klippbredd151 cm
Hjulspår126 cm
Hjulbas127 cm
Total längd (med korgar)249 cm
Total bredd180 cm
Total höjd205 cm
Vikt*737 kg
* Traktorenhet utrustad med klippenheter med 11 knivar, inget bränsle, ingen operatör och med standardsäte.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-återförsäljare. En lista över alla godkända redskap och tillbehör finns på www.Toro.com.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Koppla in parkeringsbromsen, stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har stannat innan du lämnar förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och att snabbt stänga av motorn.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglage, säkerhetsbrytare och säkerhetsanordningar sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Bränslespecifikation

Bränsletankens kapacitet: 18,5 liter

Rekommenderat bränsle: blyfri bensin med oktantal 87 eller högre (klassificeringsmetod (R+M)/2)

Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas.

 • Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol).

 • Använd inte bränsle som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om du inte använder en stabiliserare.

 • Tillför inte olja i bensinen.

 • Använd endast rent och färskt bränsle (mindre än 30 dagar gammalt) för bästa resultat.

 • Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

Important: Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet. Använd inte alkoholbaserade stabiliserare med t.ex. etanol, metanol eller isopropanol.

Fylla på bränsletanken

 1. Koppla in parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 2. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 27).

  g274664
 3. Fyll på specificerat bränsle i tanken tills det återstår 25 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet i tanken gör att bränslet kan expandera.

  Important: Fyll inte tanken helt full.

 4. Sätt tillbaka locket.

  Note: Du hör ett klickljud när locket sitter på plats.

 5. Torka upp all utspilld bensin.

Identifiera klippenheterna

InfoCenter använder numren 1, 2 och 3 för att identifiera varje klippenhet (t.ex. CU1, CU2 ochCU3 i menyn OM).

 • 1 avser mittklippenheten (Figur 28)

 • 2 avser den främre vänstra klippenheten (Figur 28)

 • 3 avser den främre högra klippenheten (Figur 28)

g289940

Justera maskininställningarna med InfoCenter.

Du kan justera följande maskininställningar med InfoCenter:

Note: Alla inställningar är lösenordsskyddade. Du kan behöva ange ett lösenord för att redigera inställningarna.

Justera tap-off-fördröjningen

Gå till alternativet TAP-OFF-TID för att justera tap-off-fördröjningen. Funktionen tap-off-fördröjning gör att klippenheterna kan stängas av utan att höjas upp. Fördröjningsinställningen utgör den maxtid som styrspaken för höjning/sänkning ska vara i det bakåtvända läget för att aktivera den här funktionen.

I följande tabell anges tidsalternativen för fördröjning och motsvarande stegantal:

Alternativ för tap-off-fördröjning

StegantalFördröjningstid (sekunder)
1Av
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Note: Standardfabriksinställningen är 1, vilket inaktiverar denna funktion.

Justera klippcylinderhastigheten

Gå till alternativet CYLINDERHASTIGHET om du vill justera cylinderhastigheten när du klipper. Denna inställning kan justeras när klippstyrningen är AVSTäNGD. Se Ställa in klippstyrningsfunktionen.

I följande tabell anges alternativ för cylinderhastighet och motsvarande stegantal:

Alternativ för klippcylinderhastighet

StegantalCylinderhastighet (varv/min)
1800
2950
31 100
41 250
51 400
61 550
71 700
81 850
92 000

Note: Standardfabriksinställningen är 2 000 varv/min (steg nummer 9).

Ställa in Klippenhet låg hastighet

Gå till alternativet för LåG HASTIGHET för att ställa in hastigheten som sänker ned klippenheterna till marken för klippning. Du kan växla mellan 1 (lägsta hastighet) och 9 (högsta hastighet).

Testa den lägre hastigheten innan du börjar klippa. Justera hastigheten efter behov.

Note: Standardfabriksinställningen är 5.

Justera cylinderhastigheten under slipning

Gå till alternativet för SLIPNINGSVARVTAL för att justera cylinderhastigheten under slipning.

I följande tabell anges alternativ för cylinderhastighet och motsvarande stegantal:

Alternativ för cylinderhastighet under slipning

StegantalCylinderhastighet (varv/min)
1200
2240
3280
4320
5360
6400
7440
8480
9520

Note: Standardfabriksinställningen är 200 varv/min (steg nummer 1).

Justera klippstyrningsfunktionen

Förstå RDS (Radius-Dependent-Speed) – svängradiehastighetssystemet

Maskinen är utrustad med det patentsökta Radius Dependent Speed™-systemet (RDS) för en konsekvent, högkvalitativ klippkvalitet och ett enhetligt resultat. RDS-systemet är en klippstyrnings- och oberoende hjulhastighetsfunktion som varierar cylinder- och drivmotorernas hastighet för att bibehålla en jämn klippkvalitet och förhindra att gräsmattan skrapas upp i vändningar under klippning.

När du vänder maskinen under klippning (t. ex. under finklippningssvepet) roterar cylindern på insidan med ett långsammare varvtal/min i svängen än cylindern på utsidan. Mittcylindern delar upp skillnaden mellan den invändiga och utvändiga cylinderhastigheten så att alla tre klippenheterna klipper på samma sätt. Ju skarpare svängen är, desto större blir skillnaden mellan cylinderhastigheterna. Om maskinens hastighet dessutom ändras under klippningen justerar RDS-systemet cylinderhastigheten för att bibehålla en jämn klippkvalitet. Den här funktionen gör så att gräsmattan inte tunnas ut lika mycket vid cylindern på insidan (jämfört med andra åkgräsklippare), vilket praktiskt taget eliminerar ringskador i gräset.

RDS-systemet justerar också hjulmotorhastigheten vid vändningar på liknande sätt som cylindermotorhastigheten ändras i vändningar. Hjulmotorn på insidan vänder med ett lägre varvtal/min än hjulmotorn på utsidan. Detta minimerar hjulskrapning i vändningar och minskar ringskador i gräset.

Ställa in klippstyrningsfunktionen

Gå till alternativet KLIPPSTYRNING för att ställa in RDS-systemets funktion.

 • Klippstyrning PÅ: maskinen använder KLIPPHöJDSINSTäLLNINGARNA och alternativen för ANTAL KNIVAR samt vänster och höger hjulhastigheter för att fastställa varje cylinders hastighet.

 • Klippstyrning AV: maskinen använder inställningarna för CYLINDERHASTIGHET.

Note: Standardfabriksinställningen är PÅ.

Justera klipphöjden

Gå till alternativet justera KLIPPHöJDEN för att justera klipphöjden. Klippstyrningsfunktionen måste vara På för att den här funktionen ska kunna användas. Se Ställa in klippstyrningsfunktionen.

Note: Standardfabriksinställningen är 3,2 mm.

Justera antalet klippenhetsknivar

Gå till alternativet ANTAL KNIVAR för att justera antalet klippenhetsknivar. Bestäm antalet knivar i de utrustade klippenheterna och välj lämpligt värde (5, 8, 11 eller 14).

Note: Standardfabriksinställningen är 11.

Justera maximal klipphastighet

Gå till alternativet MAXKLIPPNING för att justera den maximala klipphastigheten. Du kan justera hastigheten från 4,8 km/h till 8,0 km/h i steg om 0,3 km/h.

Note: Standardfabriksinställningen är 6,1 km/h.

Justera den maximala transporthastigheten

Gå till alternativet MAXTRANSPORT för att justera den maximala transporthastigheten. Du kan justera hastigheten från 8,0 km/h till 16,0 km/h i steg om 0,8 km/h.

Note: Standardfabriksinställningen är 16,0 km/h.

Justera dem maximala backningshastigheten

Gå till alternativet MAXBACKNING för att justera den maximala backningshastigheten. Du kan justera hastigheten från 3,2 km/h till 8 km/h i steg om 0,8 km/h.

Note: Standardfabriksinställningen är 4,0 km/h.

Note: För maskinprogramvaruversionerna A till D är maxhastigheten 4,8 km/h. Uppdatera maskinprogramvaran för att möjliggöra en maxhastighet på 8,0 km/h.

Ställa in funktionen Vänd sakta

Gå till alternativet SAKTA OCH VäNDA för att ställa in funktionen Vänd sakta. Funktionen för långsam i vändning minskar maskinens hastighet när du svänger med maskinen för att påbörja en ny klippningsomgång.

Note: Standardfabriksinställningen är AV.

Avaktivera en monterad sats för trehjulsdrift

Gå till alternativet TREHJULSDRIFTSATS för att avaktivera en monterad sats för trehjulsdrift.

Note: När du monterar satsen för trehjulsdrift aktiveras satsen automatiskt.

Förstå dialogmeddelandena i InfoCenter

När maskinen kalibreras visas dialogmeddelanden i InfoCenter. Dessa meddelanden är avsedda att guida dig genom kalibreringsprocessen.

Följande tabell är en lista över dessa dialogmeddelanden:

Dialogmeddelanden

MeddelandenummerMeddelandetext i InfoCenter
1För tillbaka pedalen till neutralläget
4För gaspedalen framåt till max och håll den nere
5Maximal framåtkalibrering godkändes
9Maximal framåtkalibrering misslyckades. Spänning utanför specifikationerna
13För gaspedalen bakåt till max och håll den nere
14Maximal backningskalibrering godkändes
16Maximal backningskalibrering misslyckades. Spänning utanför specifikationerna
17Kalibrering misslyckades. Pedalens position okänd
18För tillbaka pedalen till neutralläget. Fortsätt?
100Kalibrering aktiverad
101Kalibrering slutförd
102Vrid tändningslåset
110Spärra kalibrering. Komponenten svarar ej
111Spärra kalibrering. Komponent ej klar
112Spärra kalibrering. Aktivt fel
113Spärra kalibrering. Inte på plats
114Spärra kalibrering. Ej i neutralläge
115Spärra kalibrering. I neutralläge
116Spärra kalibrering. Parkeringsbromsen är inkopplad
300För tillbaka pedalen till neutralläget
301Centrera ratten. Fortsätt?
302Centrera bakhjulet manuellt. Fortsätt?
303Styr bakhjulet maximalt till vänster. Fortsätt?
304Styr bakhjulet maximalt till höger. Fortsätt?
305Mittbakhjulet utom räckhåll
306Bakhjulsvinkel utom räckhåll
400Var försiktig: maskinen måste placeras på pallbockar. Fortsätt?
401Spärra kalibrering. Kontaktor öppen
402Spärra kalibrering. Pedal i neutralläge
403För tillbaka pedalen till neutralläget
404Vänta tills hjulen stannar
405För gaspedalen framåt till max och håll den nere
406Kalibrering aktiv. Håll nere pedal
500Höjning/sänkning utöka aktiv
501Höjning/sänkning dra tillbaka aktiv
502För styrspaken till nedsänkt läge
503För styrspaken till upphöjt läge
504Är klippenheten monterad? Fortsätt?
1100Diagnostiska meddelanden om hjuldrivning aktiverat
1101Styr diagnostiska meddelanden aktiverat

Tippa ratten

Du kan tippa ratten till en bekväm arbetsposition.

 1. Lossa skruvarna (Figur 29) som fäster ratten på styrarmen.

  g280422
 2. Tippa ratten till en bekväm position.

 3. Dra åt skruvarna (Figur 29) för att fästa ratten i det justerade läget.

Utföra dagligt underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Innan du startar maskinen för dagen ska du göra följande:

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor och kraftiga halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen.

  • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Se till att gräskorgarna är monterade på maskinen och var försiktig om medarbetare måste närvara.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna inte en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Sänk ned klippenheterna till marken och se till att de är frånkopplade.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Läs anvisningarna nedan innan du använder maskinen på en sluttning. Innan du använder maskinen ska du utvärdera förhållandena på arbetsplatsen för att fastställa om maskinen kan användas under sådana förhållanden. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Håll om möjligt klippenheterna nedsänkta mot marken när du kör i sluttningar. Maskinen kan bli ostadig om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Köra in maskinen

  Läs mer om hur du byter olja och om de olika underhållsrutiner som rekommenderas under inkörningsperioden i bruksanvisningen till motorn som levererades med maskinen.

  Det tar bara åtta körtimmar att köra in maskinen.

  De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet, och maskinens funktioner och prestanda bör övervakas noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, upptäcks och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

  Starta motorn

  Note: Inspektera områdena under klippenheterna för att försäkra dig om att inget skräp har fastnat i dem.

  1. Om motorn är kall när du startar den för du chokereglaget till det STäNGDA LäGET.

  2. Sätt i och vrid nyckeln till det PåSLAGNA LäGET.

  3. Vänta tills startskärmen visas i InfoCenter och vrid sedan nyckeln till STARTLäGET tills motorn startar.

  4. När motorn startar tar du bort handen från nyckeln. Nyckeln kommer automatiskt att vridas till det PåSLAGNA LäGET.

  5. Reglera choken så att motorn går jämnt. Öppna choken så snart som möjligt genom att dra den bakåt till det öPPNA LäGET.

   Note: En varm motor kräver lite eller ingen choke.

   Note: Ett fel uppstår om motorn drar runt i mer än 30 sekunder.

  Kontrollera maskinen efter att motorn har startats

  1. Sätt dig i förarsätet och spänn fast säkerhetsbältet.

  2. För funktionsreglaget till KLIPPLäGET.

  3. Koppla ur parkeringsbromsen.

  4. För styrspaken för höjning/sänkning tillfälligt framåt.

   Klippenheterna ska i detta läge sänkas ned och alla cylindrar ska rotera.

  5. För styrspaken för höjning/sänkning bakåt.

   Klippcylindrarna ska då sluta rotera och klippenheterna ska höjas upp helt till transportläget.

  Stänga av motorn

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA LäGET för att stänga av motorn.

  5. Ta ut nyckeln.

  Säkerhetssystemets funktioner

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att maskinen används om det medför risk för skada på dig eller maskinen.

  Säkerhetssystemet förhindrar att maskinen rör sig om inte:

  • Parkeringsbromsen är urkopplad.

  • Du sitter i förarsätet.

  • Funktionsreglaget är i KLIPPLäGET eller i TRANSPORTLäGET.

  Dessutom förhindrar säkerhetssystemet cylindrarna från att fungera om funktionsreglaget inte är i KLIPPLäGET (förutom när maskinen befinner sig i slipningsläge).

  Kontrollera säkerhetssystemet

  Utför följande steg för att kontrollera säkerhetssystemet:

  • Res dig ur sätet, starta motorn, koppla ur parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och trampa ned gaspedalen.

   Maskinen ska inte sättas i rörelse eftersom du inte sitter i sätet. Detta indikerar att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  • Sätt dig i sätet, starta motorn, koppla in parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och trampa ned gaspedalen.

   Maskinen ska inte sättas i rörelse eftersom parkeringsbromsen är inkopplad. Detta indikerar att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  • Sätt dig i sätet, starta motorn, koppla ur parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och trampa ned gaspedalen.

   Maskinen ska inte röra på sig eftersom funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET. Detta indikerar att säkerhetssystemet fungerar korrekt. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  • Sätt dig i sätet, för gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, starta motorn och för styrspaken för höjning/sänkning framåt för att sänka klippenheterna.

   Klippenheterna bör sänkas, men ska inte börja rotera. Om de börjar rotera fungerar inte säkerhetssystemet som det ska. Rätta till problemet innan du använder maskinen.

  Köra maskinen utan att klippa

  • Kontrollera att klippenheterna är i helt upphöjt läge.

  • Sätt dig i sätet, koppla ur parkeringsbromsen och för funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET för att köra maskinen utan att klippa.

  • Närma dig alltid ojämna områden i låg hastighet, och var försiktig när du korsar vågformade bildningar i terrängen.

  • Lär dig hur bred maskinen är. Försöka inte att köra mellan två närliggande föremål – då slipper du kostsamma skador och driftstopp.

  Klippa greenen

  Innan du använder maskinen för att klippa gräs ska du öva på grundläggande maskinfunktioner (t.ex. starta och stanna maskinen, höja och sänka klippenheterna och svänga) i ett öppet område.

  Inspektera området, leta efter skräp och avlägsna allt som skulle kunna skada klippenheterna under klippning. Avlägsna flaggan från koppen och avgör i vilken riktning det är bäst att klippa. Utgå från föregående klippriktning när du bestämmer ny klippriktning. Klipp alltid ett annat mönster än det du klippte senast eftersom det minskar grässtrånas benägenhet att lägga sig ned, och ökar chanserna att de blir klippta.

  Klippa gräsmattan

  1. Starta i ena kanten av greenen, så att du kan använda bandklippningsproceduren.

   Note: Den ger minimal komprimering och efterlämnar ett snyggt och prydligt mönster på greenen.

  2. För funktionsreglaget till KLIPPLäGET.

  3. För styrspaken för höjning/sänkning av klippenheterna framåt när gräskorgarnas främre kanter korsar gräsmattans ytterkant.

   Note: Då släpps klippenheterna ned på gräset och cylindrarna startas.

   Important: Eftersom den mittersta klippenheten sänks och höjs något efter att de främre klippenheterna sänks/höjs bör du öva dig på att uppnå en bra tajming som gör att du slipper klippa rester i efterhand.Höjning och sänkning av mittklippenheten baseras på markhastighet. En långsammare markhastighet ökar fördröjning av höjning eller sänkning, och en snabbare hastighet minskar fördröjning av höjning eller sänkning. Maskinen övervakar markhastigheten och uppdaterar fördröjningen så att alla tre klippenheterna sänks ned på rad.

  4. Överlappa den tidigare klippremsan så lite som möjligt under nästkommande vända.

   Note: Etablera en tänkt siktlinje ca 1,8 till 3 m framför maskinen till kanten av den oklippta delen av greenen så att du klipper i en rak linje och håller maskinen på ett jämnt avstånd till förra klippvändans kant (Figur 31). Inkludera rattens ytterkant i siktlinjen, dvs. håll rattkanten i linje med en punkt som alltid är på samma avstånd från maskinens framkant.

  5. När gräskorgarnas främre del går över gräsmattans ytterkant drar du styrspaken för höjning/sänkning bakåt och håller kvar den i det läget tills klippenheterna är upphöjda. Då stannar cylindrarna och klippenheterna höjs upp.

   Important: Tajma den här proceduren rätt för att undvika att klipparna klipper i puttgreenområdet, men samtidigt klipper så mycket som möjligt av greenen för att minimera den mängd gräs som lämnas runt det yttre gränsområdet.

  6. Du kan förkorta arbetstiden och underlätta uppställningen inför nästa klippvända genom att tillfälligt vända maskinen i motsatt riktning och sedan vända den i riktning mot den oklippta delen. Den här rörelsen utgör en droppformad sväng (Figur 30) som snabbt placerar dig i läge för nästa klippsträcka.

   Note: Om funktionen Vänd sakta är aktiverad saktar maskinen ned under vändningen utan att du behöver släppa på trycket mot gaspedalen.

   g229671

   Note: Försök att göra så små svängar som möjligt. I varmt väder är det dock bra att göra en större sväng för att minimera skador på gräsytan.

   g005116

   Important: Stanna aldrig maskinen på en gräsmatta, särskilt inte när klippenheterna är igång – det kan skada gräsytan. Om du stannar maskinen på en våt gräsmatta kan hjulen lämna märken eller fördjupningar i gräset efter sig.

  Klippa det yttre gränsområdet och avsluta arbetet

  1. Avsluta greenklippningen med att klippa det yttre gränsområdet. Byt klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

   Se Förstå RDS (Radius-Dependent-Speed) – svängradiehastighetssystemet för att förbättra slutresultatet och minska ringskador.

   Note: Anpassa alltid klippningen efter väder- och gräsförhållanden, och var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

  2. När du har klippt klart det yttre gränsområdet ska du föra styrspaken för höjning/sänkning bakåt för att stoppa cylindrarna (om tap-off-fördröjningsfunktionen är aktiverad) och sedan köra till gräsmattan. När samtliga klippenheter befinner sig utanför klippområdet för du styrspaken för höjning/sänkning bakåt för att höja upp klippenheterna.

   Note: Detta minimerar mängden gräsklumpar på greenen.

  3. Sätt tillbaka flaggan.

  4. Töm gräskorgarna på allt gräsklipp innan du åker till nästa green.

   Note: Tunga våta gräsklipp är påfrestande för korgar, fjädring och manöverdon. Detta tynger ned maskinen i onödan, vilket minskar energieffektiviteten.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Rengör klipp- och drivenheterna från gräs och skräp för att förhindra bränder. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av maskinens bränsletillförsel vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Låt maskinen svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

  Säker bogsering

  • Bogsera endast om maskinen har en draganordning avsedd för bogsering. Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.

  • Följ tillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar. I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen.

  • Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.

  • Kör alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka vid bogsering.

  Inspektera och rengöra efter klippningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Tvätta maskinen ordentligt efter klippning med en trädgårdsslang utan munstycke, så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar eller skadar på tätningar, lager eller elektronik. Tvätta aldrig en varm motor eller elanslutningarna med vatten.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du gör rent maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna eller fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Vattnet kan då ta sig in under tätningar och förorena olja eller höljen med fettinnehåll. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Om du tvättar maskinen medan motorn är i gång kan interna skador uppstå i motorn.

  Important: För inte in vatten i ljuddämparen. Vatten inuti ljuddämparen kan leda till interna motorskador eller att motorns prestanda minskar.

  Inspektera klippenheterna så att de är skarpa efter att du har rengjort maskinen.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd en ramp i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både den främre och den bakre spännremmen ska riktas nedåt och ut från maskinen (Figur 32).

   g274815
  • Stäng bränslekranen när maskinen har säkrats för transport.

  Bogsera maskinen

  Note: Detta förfarande beskrivs i Figur 33.

  g267401

  Du måste utföra följande förfarande för att bogsera maskinen och frigöra bromscylindern:

  1. Koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta ut nyckeln och koppla ur huvudströmkontakterna.

   Important: Om huvudströmkontakterna är anslutna under bogsering kan elektriska skador uppstå.

  3. Stäng bränslekranen.

  4. Blockera framdäckens båda sidor med klossar.

  5. Frigör spänning från fjädern genom att lossa muttern som fäster öglebulten på fjäderfästet.

  6. Ta bort fjädern.

  7. För in en spärr (⅜ tum) genom hålet i armfästet och tryck in manövreringsaxeln.

   Fara

   När manöverdonet frigörs från bromsen kan maskinens hjul rotera fritt. En maskin i frihjulsläge kan orsaka allvarliga personskador bland kringstående.

   Koppla in parkeringsbromsen om maskinen inte bogseras.

  8. Koppla in parkeringsbromsen.

  9. Ta bort blockeringen från hjulen.

  10. Om trehjulsdrivsatsen finns monterad ska du koppla loss satskablagekontakterna från huvudkablaget.

   Important: Om satsen och maskinkablagen är anslutna under bogsering kan elskador uppstå.

  11. Koppla ur parkeringsbromsen när maskinen är redo att bogseras.

  12. Se till att någon sitter i sätet, spänn fast säkerhetsbältet och använd bromsen när du bogserar maskinen.

   Note: Detta säkerställer att maskinen är under kontroll när du bogserar den över ojämnheter och sluttningar.

  13. Använd den bakre hjulgaffeln för att bogsera maskinen (Figur 34).

   Important: Överskrid inte 5 km/h när du bogserar maskinen. Skador på elektriska komponenter kan uppstå.

   g270135

  När du har bogserat maskinen till slutdestinationen ska du utföra följande steg:

  1. Koppla in parkeringsbromsen.

  2. Ta bort dragremmen från hjulgaffeln.

  3. Förbered för drift genom att dra åt öglebultmuttern så att fjäderlängden är 11,4 cm när den är monterad (Figur 33).

  Köra maskinen utan motoreffekt

  Du kan köra maskinen med hjälp av maskinens batteri. Den här funktionen kan användas i följande scenarier:

  • Flytta maskinen inne i verkstaden.

  • Flytta maskinen från gräsmattan om motorn slutar fungera.

  Maskinen kan endast transporteras – det går inte att aktivera klippenheterna. Den här funktionen varar i 1 minut. Du kan vrida tändningslåset för att ställa om transporttiden.

  1. Sätt dig i förarsätet och spänn fast säkerhetsbältet.

  2. Vrid nyckeln till det PåSLAGNA LäGET.

  3. För funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET.

  4. Koppla ur parkeringsbromsen.

  5. Använd gaspedalen för att transportera maskinen.

   Note: Den framåtriktade markhastigheten är begränsad till 4,8 km/h och backningshastigheten är begränsad till 4,0 km/h.

  Important: Överdriven eller långvarig användning av denna funktion kan minska batteriernas livslängd.

  Underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

   • Sänk ned klippenheterna till marken och se till att de är frånkopplade.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Koppla loss huvudströmkontakterna innan du utför underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera motorvarvtalet.
 • Varje användning eller dagligen
 • Se efter om säkerhetsbälten är slitna eller har andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Kontrollera motoroljan.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.
 • Tvätta maskinen (använd inte högtrycksvatten).
 • Var 25:e timme
 • Rengöra luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Byt ut eller rengör tändstiftet och ställ in luftgapet.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 800:e timme
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Kontrollera motorvarvtalet.
 • Var 1000:e timme
 • Byt ut bränslefiltret (tidigare om bränsleflödet begränsas).
 • Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Rengör motorkylflänsarna.       
  Inspektera luftfiltrets förrenare.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera justeringen av cylinder mot understål.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Bättra på skadad lack.       
  Tvätta maskinen.       
  Anteckningar om särskilda problem
  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Höja upp maskinen

  Fara

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta upp maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar.

  • Använd endast mekaniska eller hydrauliska domkrafter för att höja upp maskinen.

  1. Placera en domkraft vid önskad domkraftspunkt (Figur 35):

   • Fotsteg på maskinens vänstra sida

   • Domkraftsfäste på maskinens högra sida

   • Hjulgaffel på maskinens bakre del

   g286954
  2. När du har höjt maskinen ska du använda en lämplig pallbock under följande delar för att stötta upp maskinen (Figur 36):

   • Batterilådor på maskinens bakre del

   • Klippenhetens ledfästen på maskinens främre del

  g288413

  Lyfta motorhuven

  1. Lossa remmarna på motorhuvens båda sidor (Figur 37).

   g274741
  2. Lyft motorhuven (Figur 37).

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengöra luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats(oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera skumplast- och pappersinsatserna, och byt ut dem om de är skadade eller väldigt smutsiga.

  Important: Olja inte in skumplast- eller pappersinsatsen.

  Ta ut skumplast- och pappersinsatserna

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts faller ned i motorn och orsakar skador (Figur 38).

  4. Lossa på kåpans vred och ta bort luftrenarkåpan (Figur 38).

  5. Lossa på slangklämman och ta bort luftrenarenheten (Figur 38).

  6. Dra försiktigt loss skumplastinsatsen från pappersinsatsen (Figur 38).

   g012619

  Rengöra luftrenarens skumplastinsats

  1. Tvätta skumplastinsatsen med flytande tvål och varmt vatten. Skölj ordentligt när den är ren.

  2. Torka insatsen genom att krama den i en ren trasa.

   Important: Vrid inte skumplastinsatsen, då kan den gå sönder.Byt ut skumplastinsatsen om den är trasig eller sliten.

  Serva luftrenarens pappersinsats

  1. Rengör pappersinsatsen genom att knacka försiktigt på den för att få bort damm. Om pappersinsatsen är mycket smutsig bör den bytas ut (Figur 38).

  2. Inspektera och leta efter sprickor, oljebeläggning eller skador på gummitätningen.

  3. Byt ut pappersinsatsen om den är skadad.

   Important: Rengör inte pappersfiltret.

  Montera luftrenarens skumplast- och pappersinsatser

  Important: Kör alltid motorn med både skumplast- och pappersinsatserna monterade för att undvika skador på motorn.

  1. Skjut försiktigt på skumplastinsatsen på pappersinsatsen (Figur 38).

  2. Placera luftrenaren på luftrenarbasen eller -slangen och fäst den där (Figur 38).

  3. Placera luftrenarkåpan i rätt läge och dra åt kåpvreden (Figur 38).

  Serva motoroljan

  Motorn levereras med olja i vevhuset. Du måste dock kontrollera oljenivån innan motorn startas första gången och även efteråt.

  Motoroljespecifikation

  API-klassificering för oljeservice: SJ eller högre

  Oljeviskositet: SAE 30

  Note: Du kan använda alla typer av högkvalitativa, renande oljor.

  Kontrollera motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
 • Var försiktig

  Motorer kan bli extremt varma vid normal drift.

  Låt motorn svalna innan du kontrollerar oljan eller utför något motorunderhåll.

  Detta förfarande beskrivs i Figur 39.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Skruva ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.

  3. Sätt tillbaka oljestickan i oljesticksröret.

  4. Dra ut oljestickan ur röret och kontrollera oljenivån.

  5. Om oljenivån är låg ska du fylla på med olja i motorn genom oljesticksröret tills oljenivån når upp till FULLMARKERINGEN på oljestickan.

   Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum.

   Important: Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  6. Sätt i oljestickan.

  g247478g194611

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var försiktig

  Motorer kan bli extremt varma vid normal drift.

  Låt motorn svalna innan du byter olja eller oljefilter, eller innan du utför något motorunderhåll.

  Oljevolym i motorn: 1,7 liter med filter

  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 40) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g274945
  2. Rengör avtappningspluggens gängor och sätt i avtappningspluggen (Figur 40).

  3. Avlägsna oljefiltret (Figur 41).

   g247489g027477
  4. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  5. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare 3/4–1 varv. Dra inte åt för hårt.

  6. Fyll på olja i vevhuset, se Serva motoroljan.

  7. Kassera oljefiltret och oljan på korrekt sätt.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut eller rengör tändstiftet och ställ in luftgapet.
 • Var försiktig

  Motorer kan bli extremt varma vid normal drift.

  Låt motorn svalna innan du utför service på tändstiftet eller utför något motorunderhåll.

  Se till att mellanrummet mellan mitt- och sidoelektroderna är korrekt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.

  Typ av tändstift: NGK® BPR4ES eller motsvarande

  Luftgap: 0,75 mm

  Ta bort tändstiftet

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Lokalisera tändstiftslocken.

  4. Rengör området runt tändstiftslocken så att inte främmande partiklar faller ned i cylindern.

  5. Lossa tändstiftslocken från tändstiften (Figur 42).

   g008791
  6. Ta bort tändstiften från motorn.

  Kontrollera och rengöra tändstiftet

  Important: Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  1. Rengör tändstiftet med en stålborste för att avlägsna eventuella kolrester.

   Använd förgasarrengöringsmedel för att tvätta kontakten och se till att alla främmande föremål har avlägsnats.

  2. Kontrollera att tändstiften inte har några sprickor, slitna elektroder, svart beläggning eller oljiga filmer eller andra slitage eller skador.

  3. Byt vid behov ut tändstiftet. Byt ut alla tändstift även om endast ett av dem behöver bytas ut.

  4. Kontrollera tändstiftets luftgap och korrigera vid behov. För att ändra gapet ska du endast böja sidoelektroden med hjälp av ett tändstiftsverktyg.

   Ställ in gapet till 0,75 mm.

   g008794

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Montera tändstiftet

  Detta förfarande beskrivs i Figur 44.

  1. Montera tändstiftet i motorn.

  2. Dra åt tändstiftet till 22 Nm.

  3. Sätt tillbaka tändstiftslocken.

  g008795

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Byt ut bränslefiltret (tidigare om bränsleflödet begränsas).
 • Inline-bränslefiltret är beläget mellan bränslekranen och motorn.

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador på dig och andra och materiella skador.

  • Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där ångorna kan antändas av gnistor.

  1. Stäng bränslekranen (Figur 45).

   g001704
  2. Placera ett avtappningskärl under filtret, lossa slangklämman på filtrets förgasarsida och ta bort bränsleslangen från filtret (Figur 45).

  3. Lossa den andra slangklämman och ta bort filtret.

  4. Kontrollerar att bränsleslangarna inte har några sprickor, försämringar eller skador och byt ut dem vid behov.

  5. Montera det nya filtret så att pilen på filterstommen pekar bort från bränsletanken.

  6. Säkerställ att slangarna och slangklämmorna är fästa på filtret.

  7. Öppna bränslekranen och fyll på tanken. Kontrollera att bränsleslangarna inte har några läckor eller lösa anslutningar.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort huvudströmkontakterna innan reparation utförs på maskinen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Koppla bort eller ansluta ström till maskinen

  Huvudströmkontakterna förser maskinen med ström från batterierna. Koppla bort strömmen genom att separera kontakterna. Anslut strömmen genom att montera ihop kontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  Ladda 12 V-batteriet till 12 V-systemet

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  12 V-AGM-batteriet (Absorbed Glass Mat) (Figur 46) driver InfoCenter, bromscylindern, maskinens styrenhet och CAN-isoleringsmodulen.

  g291736
  1. Avlägsna den högra sidokåpan.

  2. Ta bort batterikåpan.

  3. Koppla bort batterikablarna från batterierna.

  4. Anslut laddaren till batteripolerna och ladda batteriet.

   Observera följande information om batteriladdaren:

   • Säkerställ att batteriladdarens kontakter inte kommer i kontakt med varandra eller med maskinramen. Vi rekommenderar att du använder små kontakter.

   • En batteriladdare med en AGM-laddningsinställning är att föredra.

   • Maximal laddningsström: 2,4 A

   • Maximal laddningsspänning: 14,3 V

  5. Anslut batterikablarna till batteriet när laddningen är klar.

  6. Montera batterikåpan över batteriet.

  7. Montera den högra sidokåpan.

  Förstå 48 V-batterisystemet

  Important: 48 V-batterisystemet bör ej laddas.

  48 V-batterisystemet består av fyra batterier (12 V, AGM [absorberad glasmatta]). Batterierna är placerade under kåpor på vardera sidan av maskinen. Se Figur 47. Det här systemet förser drivhjulen, klippenhetsmotorerna, styrmotorn och lyftdonen med ström.

  g279163

  Hitta säkringarna

  Hitta säkringarna för 48 V-systemet

  Säkringarna i elsystemet på 48 V sitter under sätet (Figur 48).

  g279323

  Hitta säkringarna för 12 V-systemet

  Säkringarna i elsystemet på 12 V sitter under kåpan (Figur 49) på maskinens högra sida.

  g279712

  Se Figur 50 för en beskrivning av varje säkring i säkringsblocken:

  g279711

  Lokalisera drivcylinderkretsens säkringar

  Cylinderdrivkretsens säkringar sitter under kåpan på maskinens vänstra sida. Du kommer åt säkringsblocket genom att ta bort den vänstra sidokåpan och säkringsblockets skydd (Figur 51).

  g278267

  Se Figur 52 för en beskrivning av varje säkring på säkringsblocksdekalen:

  g278268

  Lokalisera generatorn, hjulmotorn och elsystemets säkringar

  • Generatorns säkringar (100 A) och höger hjulmotor (60 A) sitter under sätet (Figur 53).

   g282894
  • Den vänstra hjulmotorns säkring (60 A) sitter under kåpan på maskinens vänstra sida, nära cylinderdrivkretsens säkringar (Figur 54).

   g282896
  • Elsystemets säkring sitter under huvudströmkontakterna (Figur 55).

   g282895

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Justera däcktrycket på alla tre hjul till lägst 0,83 bar och högst 1,10 bar, beroende på underlaget.

  Important: Säkerställ att däcktrycket är identiskt för varje däck. Om däckens däcktryck skiljer sig åt påverkas maskinens prestanda.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Dra åt hjulmuttrarna till angivet moment och med angivna intervall.

  Momentspecifikation för hjulmutter: 108 till 122 Nm

  Säkerställ jämn fördelning genom att dra åt hjulmuttrarna enligt mönstret i Figur 56.

  g274650

  Byta vätskan i drivmotorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Var 800:e timme
 • Byt vätska i drivmotorn.
 • Vätskespecifikation: SAE 80W90

  Växellådans oljekapacitet: cirka 384 ml

  1. Höj upp maskinen. Se Höja upp maskinen.

   Important: Maskinen måste stå plant så att rätt mängd vätska kan fyllas på i växellådan.Säkerställ att maskinen står plant på pallbockarna.

  2. Utför följande steg för att ta bort vänster och höger däck:

   1. Lossa och ta bort hjulmuttrarna (Figur 57).

    g280226
   2. Ta bort vänster och höger däck.

  3. Placera ett avtappningskärl under hjulmotorn (Figur 58).

   g278148
  4. Ta bort pluggen från avtappningsöppningen (Figur 58).

   Note: Avtappningsöppningen sitter på växellådans undersida.

   Note: Töm ut all olja från växellådan.

  5. Rengör pluggen.

  6. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen (Figur 58).

  7. Ta bort luftningsslangen och nippeln från växellådans ovansida (Figur 59).

   g278149
  8. Fyll växellådan med 384 ml av den angivna vätskan i påfyllningsöppningen.

  9. Montera luftningsslangen och nippeln i påfyllningsöppningen (Figur 59).

  10. Montera däcken genom att utföra följande steg:

   1. Skjut på vänster och höger däck på hjulnaven.

   2. Montera hjulmuttrarna (Figur 57).

   3. Dra åt hjulmuttrarna till det åtdragningsmoment som anges i Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Om bromsen inte kan hålla maskinen på plats när den är parkerad kan du justera bromsarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eller se servicehandboken för mer information.

  Underhålla klippenheten

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv eller understål kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och understålen inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och understålen får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en klippenhet i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar rotera.

  Montera och ta bort klippenheterna

  Note: När klippenheterna inte är anslutna till maskinen ska klippenheternas cylindermotorer förvaras i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna för att förhindra att de skadas.

  Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna.

  Important: Om du behöver tippa klippenheten ska du stötta upp klippenhetens bakdel så att muttrarna på underknivsstångens justerskruvar inte vilar mot arbetsytan (Figur 60).

  g014596

  Montera klippenheterna

  Var försiktig

  Om du vidrör en varm motor eller ljuddämpare kan du få allvarliga brännskador.

  Låt en varm motor eller ljuddämpare svalna innan du monterar klippenheterna.

  Fjädringen måste sänkas för att klippenheterna ska kunna monteras. Utför följande steg för att sänka ned fjädringen:

  1. Parkera maskinen på en ren och plan yta.

  2. Placera funktionsreglaget i NEUTRALLäGET.

  3. Starta motorn eller vrid nyckeln till det PåSLAGNA LäGET.

  4. Sänk ned fjädringen med hjälp av styrspaken för höjning/sänkning.

  5. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Montera klippenheterna genom att utföra följande steg:

  1. Koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

   Var försiktig

   Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag starta klippenheterna och orsaka allvarliga hand- och fotskador.

   Koppla alltid bort huvudströmkontakterna innan du utför arbete på klippenheterna.

  2. Lyft upp fotstödet och fäll upp det så att du kommer åt mittklippenheten (Figur 61).

   Var försiktig

   Det finns risk för att klämma fingrarna om fotstödet fälls ihop till stängt läge.

   Håll fingrarna borta från området kring fotstödet när det är öppet.

   g014602
  3. Placera klippenheten under mittupphängningsarmen.

  4. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången (Figur 62) och tryck ned upphängningsarmen så att stången passar över klippenhetens båda lyftarmar, och se till så att spärrarna går under klippenhetens tvärslå (Figur 63).

   g014609
   g036343
  5. Fäll spärrarna nedåt och runt klippenhetsstången och lås dem på plats (Figur 62).

   Note: Du kommer att höra ett klick och känna när spärrarna har låsts på plats.

  6. Stryk på rent fett på klippenhetsmotorns räfflade axel (Figur 64).

  7. För in motorn på vänster sida av klippenheten (sett från förarsätet) och dra motorfäststaget på klippenheten mot motorn tills du hör ett klickljud från båda sidorna av motorn (Figur 64).

   g036122
  8. Montera en gräskorg på korgkrokarna på upphängningsarmen.

  9. Upprepa denna procedur på de övriga klippenheterna.

  10. Anslut huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  Ta bort klippenheterna

  Var försiktig

  Om du vidrör en varm motor eller ljuddämpare kan du få allvarliga brännskador.

  Låt en varm motor eller ljuddämpare svalna innan du monterar klippenheterna.

  1. Parkera maskinen på en ren, plan yta, placera funktionsreglaget i NEUTRALLäGET och sänk ned klippenheterna med styrspaken för höjning/sänkning.

  2. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

   Var försiktig

   Om du inte kopplar bort strömmen till maskinen kan någon av misstag starta klippenheterna och orsaka allvarliga hand- och fotskador.

   Separera och koppla alltid loss huvudströmkontakterna innan du utför arbete på klippenheterna.

  4. Tryck ut motorfäststaget från motorns skåror och mot klippenheten. Ta bort motorn från klippenheten.

   g036123
  5. Flytta motorn till förvaringsutrymmet framför upphängningsarmen (Figur 66).

   g036124

   Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

   Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna. Om du måste flytta traktorenheten när klippenheterna inte är monterade fäster du dem på upphängningsarmarna med kabelband.

  6. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången på den klippenhet som du tar bort (Figur 62).

  7. Lossa spärrarna från klippenhetsstången.

  8. Rulla ut klippenheten under upphängningsarmen.

  9. Upprepa steg 4 till 8 för de övriga klippenheterna vid behov.

  10. Anslut huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det måste finnas lätt kontakt mellan hela cylindern och understålets fulla längd. Se klippenhetens bruksanvisning.

  Innan du kontrollerar cylindrarna ska du koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter. Anslut dem när du är klar.

  Slipa klippenheterna

  Varning

  Det kan resultera i personskador att vidröra understålen, cylinderknivarna eller andra rörliga delar.

  • Håll fingrarna, händerna och kläderna på avstånd från understålen, cylinderknivarna eller rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med fötterna när motorn är igång.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Utför de första justeringarna av cylinder mot understål som är nödvändiga inför slipning på samtliga klippenheter som du vill slipa. Se klippenhetens bruksanvisning.

  3. Sätt i nyckeln i tändningslåset och starta motorn.

  4. På InfoCenter öppnar du menyn SERVICE och väljer SLIPNING.

  5. Ställ in SLIPNING till På.

  6. Öppna huvudmenyn och bläddra ned till inställningarna.

  7. I INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du till SLIPNINGSVARVTAL och använder ±-knappen för att välja önskat slipningsvarvtal.

  8. För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och för styrspaken för höjning/sänkning framåt för att påbörja slipning av utvalda cylindrar.

  9. Stryk på slippasta med en långskaftad borste. Använd aldrig en borste med kort skaft.

  10. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras.

  11. Om du vill justera klippenheterna under slipning stänger du av cylindrarna genom att föra styrspaken för höjning/sänkning bakåt och stänga av motorn. Upprepa steg 3 till 9 när du är klar med justeringarna.

  12. Upprepa proceduren för alla klippenheter som ska slipas.

  13. När du är klar ändrar du tillbaka inställningen förSLIPNING i InfoCenter till det AVSTäNGDA LäGET, eller vrider nyckeln till det AVSTäNGDA LäGET för att göra maskinen redo för att klippa framåt igen.

  14. Tvätta av all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindern mot understålet efter behov. För klippenhetens cylinderhastighetsreglage till önskat klippläge.

   Important: Använd inte högtrycksvatten för att rengöra klippenheterna. Det kan skada lager och tätningar.

  Förvaring

  Om du planerar att ställa maskinen i förvar under en längre tidsperiod ska du först utföra stegen i Förbereda maskinen för förvaring.

  Säker förvaring

  • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Förvara om möjligt maskinen på en torr och varm plats.

  Batterierna – vare sig de är installerade eller borttagna från maskinen – måste förvaras i en lämplig miljö:

  • Rekommenderad förvaringstemperatur är mellan 10 och 25 °C.

  • Lagring vid extrema temperaturer leder till accelererad självurladdning.

  • Om temperaturen förväntas sjunka långt under fryspunkten under en längre tid ska du ta ut batterierna ur maskinen och förvara dem i en varmare miljö.

  1. Koppla loss huvudströmkontakterna. Se Huvudströmkontakter.

  2. Ta bort smuts och gammalt gräsklipp som har ansamlats. Slipa vid behov cylindrarna och understålen. Se bruksanvisningen till klippenheterna. Smörj in understålen och cylinderknivarna med rostskyddsmedel.

  3. Töm bränsletanken på allt bränsle. Kör motorn tills den stannar. Byt ut bränslefiltret. Se Byta ut bränslefiltret.

  4. Töm oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm. Fyll det med färsk olja. Se Byta motoroljan och filtret.

  5. Ta bort tändstiften, häll 30 ml olja av typen SAE 30 i cylindrarna och dra runt motorn så att oljan fördelas. Byt ut tändstiften. Se Utföra service på tändstiftet.

  6. Tvätta bort smuts och beläggningar från cylindern, kylflänsarna och utblåsarhöljet.

  7. Koppla bort batterikablarna från 12 V-batteriet.

  8. Säkerställ att 12 V-och 48 V-batterierna är fulladdade. Du hittar anvisningar för batteriladdning i servicehandboken för traktorenheten.

   Kontrollera batteriladdningsnivån samt ladda batterierna var sjätte månad vid förvaring.

  9. Höj och palla upp maskinen så att dess vikt inte vilar mot däcken.