Wprowadzenie

Maszyna ta jest przeznaczona do użytku na kompaktowych nośnikach narzędzi Toro, w celu rozdrabniania i usuwania pniaków i powierzchniowych korzeni drzew. Maszyna nie jest przeznaczona do rozdrabniania kamieni ani innych materiałów oprócz drewna i gleby wokół pniaka. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Z firmą Toro możesz skontaktować się bezpośrednio poprzez witrynę www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g245347

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Więcej informacji zawiera deklaracja włączenia na końcu niniejszej broszury.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W strefie prowadzonych prac mogą znajdować się podziemne instalacje mediów komunalnych. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Należy oznaczyć podziemne instalacje znajdujące się na danym terenie i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii — pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przewoź osprzętu z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo — instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Ten osprzęt sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • W czasie pracy na zboczach utrzymuj osprzęt w pozycji opuszczonej. Uniesienie osprzętu na zboczu wpływa na stabilność maszyny.

 • Pochyłość terenu jest głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren, aby upewnić się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • stromych zboczy

  • rowów

  • nasypów

  • zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo rozdrabniacza pniaków

 • W przypadku maszyn kołowych podczas użytkowania rozdrabniacza pniaków, nie należy mocować przeciwwagi do zespołu jezdnego.

 • Rozdrabniacza pniaków nie wolno używać bez osłony zamontowanej na zespole jezdnym i osłony przeciwwiórowej na rozdrabniaczu.

 • Osoby postronne powinny pozostawać w odległości co najmniej 9 m od strefy pracy.

 • Rozdrabniacza pniaków należy używać tylko do rozdrabniania pniaków o wysokości nie przekraczającej 91 cm.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal133-8061
decal136-5814
decal136-5817
decal136-5818

Montaż

Przygotowanie zespołu jezdnego

 1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

 2. Opuść ramiona ładowarki.

 3. Zaciągnij hamulec postojowy (jeśli występuje).

 4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Montaż uchwytów montażowych osłony

Części potrzebne do tej procedury:

Prawy uchwyt montażowy osłony(3 otwory) — tylko seria 200/300 lub TX 400/5001
Lewy uchwyt montażowy osłony(3 otwory) — tylko seria 200/300 lub TX 400/5001
Śruba samogwintująca (5/16 x ¾ cala)4
Prawy uchwyt montażowy osłony (2 otwory) — tylko TX 10001
Lewy uchwyt montażowy osłony(2 otwory) — tylko TX 10001
Śruba (¼ x ¾ cala) — tylko TX 10004
Przeciwnakrętka (¼ cala)— tylko TX 10004

Tylko zespół jezdny serii 200 lub 300

Important: Wykorzystaj uchwyty montażowe osłony z 3 otworami.

 1. Wsuń zaczep na uchwycie montażowym osłony do otworu w punkcie podnoszenia zespołu jezdnego, a otwór w uchwycie montażowym ustaw równo z niewielkim otworem w ramie zespołu jezdnego (Rysunek 3).

  Note: Występuje lewy i prawy uchwyt montażowy. Zwróć uwagę, aby zamontować odpowiedni uchwyt po właściwej stronie. Zaczep powinien znajdować się w otworze punktu podnoszenia, a uchwyt montażowy powinien znajdować się na zewnątrz ramy (Rysunek 3).

  g013653
 2. Zamocuj uchwyt montażowy do ramy za pomocą śruby samogwintującej (Rysunek 3).

 3. Powtórz kroki od 1 do 2 po drugiej stronie zespołu jezdnego.

Tylko zespół jezdny serii TX 400 lub 500

Important: Wykorzystaj uchwyty montażowe osłony z 3 otworami.

 1. Odmierz od krawędzi ramy odległości podane na Rysunek 4 i zaznacz lokalizacje otworów do montażu uchwytów montażowych osłony.

  Note: Jeżeli otwory już są wywiercone, przejdź do kroku 3.

  g203568
 2. W każdym z zaznaczonych miejsc wywierć otwór o średnicy 5/16 cala (ok. 7,9 mm) przechodzący przez ramę.

 3. Ustaw zaczep na uchwycie montażowym osłony równo z przednią krawędzią ramy, gdy uchwyt montażowy znajduje się wewnątrz gniazda ramienia ładowarki (Rysunek 5).

  Note: Występuje lewy i prawy uchwyt montażowy. Zwróć uwagę, aby zamontować odpowiedni uchwyt po właściwej stronie. Zaczep powinien znajdować się nad krawędzią ramy, uchwyt montażowy powinien znajdować się wewnątrz gniazda ramienia ładowarki, a 2 mniejsze otwory w uchwycie powinny być ustawione równo z otworami wywierconymi w ramie (Rysunek 5).

  g013655
 4. Zamocuj uchwyt montażowy do ramy za pomocą 2 śrub samogwintujących w sposób pokazany na Rysunek 5.

 5. Powtórz kroki od 1 do 4 po drugiej stronie zespołu jezdnego.

Tylko zespół jezdny TX 1000

Important: Wykorzystaj uchwyty montażowe osłony z 2 otworami.

 1. Odmierz od krawędzi ramy odległości podane na Rysunek 6 i zaznacz lokalizacje otworów do montażu uchwytów montażowych osłony.

  Note: Jeżeli otwory już są wywiercone, przejdź do kroku 3.

  g245655
 2. W każdym z zaznaczonych miejsc wywierć otwór o średnicy 9/32 cala (ok. 7,2 mm) przechodzący przez ramę.

 3. Zamocuj lewy uchwyt montażowy osłony do lewej części ramy za pomocą 2 śrub (¼ x ¾ cala) i 2 przeciwnakrętek (¼ cala) w sposób pokazany na Rysunek 7.

  g202825
 4. Zamocuj prawy uchwyt montażowy osłony do prawej części ramy za pomocą 2 śrub (¼ x ¾ cala) i 2 nakrętek zabezpieczających (¼ cala), podobnie jak pokazano na Rysunek 7.

Instalowanie osłony operatora

Części potrzebne do tej procedury:

Wspornik osłony(1 łuk) — seria 200/300 lub TX 400/5002
Wspornik osłony (2 łuki) — tylko TX 10002
Osłona1
Śruba (¼ x 1½ cala)8
Podkładka8
Przeciwnakrętka (¼ cala)8

Montaż osłony

Note: Wykorzystaj wsporniki osłony z 1 łukiem w przypadku zespołów jezdnych serii 200/300 lub TX 400/500. W przypadku zespołów jezdnych TX 1000 wykorzystaj wsporniki osłony z 2 łukami.

 1. Wsuń wsporniki osłony w gniazda w uchwytach montażowych osłony na zespole jezdnym (Rysunek 8 lub Rysunek 9).

  g202610
  g202842
 2. Zamocuj osłonę i elastyczny fartuch do wsporników osłony w sposób pokazany na Rysunek 8 lub Rysunek 9, używając 8 śrub (¼ x 1½ cala), 8 podkładek oraz 8 nakrętek zabezpieczających (¼ cala).

  Note: Fartuch powinien wygiąć się po dociśnięciu do silnika lub maski silnika.

Montaż osłony przeciwwiórowej

Części potrzebne do tej procedury:

Osłona przeciwwiórowa1
Sworzeń osłony1
Zawleczka1

Rozdrabniacz pniaków ma 4 zestawy otworów montażowych do ustawiania osłony przeciwwiórowej (Rysunek 10). Przesuń osłonę w górę (górne otwory) podczas rozdrabniania w pobliżu podłoża i w dół (dolne otwory) podczas rozdrabniania wysokich pniaków. Zamontuj osłonę przeciwwiórową w następujący sposób:

 1. Ustaw rurę montażową na osłonie między 2 otworami na rozdrabniaczu (Rysunek 10).

  g202609
 2. Wsuń sworzeń osłony przez otwory w rozdrabniaczu i rurze montażowej (Rysunek 10).

 3. Zabezpiecz sworzeń zawleczką (Rysunek 10).

Przegląd produktu

g013651

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Szerokość (z osłoną przeciwwiórową)112 cm
Szerokość (bez osłony przeciwwiórowej)66 cm
Długość51 cm
Wysokość79 cm
Masa120 kg

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

 • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki oleju hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz olej hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego oleju hydraulicznego.

Rozdrabnianie pniaków

Ostrzeżenie

Podczas pracy zrębki przemieszczają się we wszystkich kierunkach i mogą zranić oczy lub inne odsłonięte części ciała.

 • Rozdrabniacza pniaków nie wolno używać bez osłony zamontowanej na zespole jezdnym i osłony przeciwwiórowej na rozdrabniaczu.

 • Podczas pracy należy nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu, pełne obuwie antypoślizgowe i długie spodnie.

 • Osoby postronne powinny pozostawać w odległości co najmniej 9 m od strefy pracy.

 1. Jeżeli zespół jezdny posiada dźwignię wybieraka prędkości, ustaw ją w położeniu WOLNYM.

 2. Uruchom silnik.

 3. Pociągnij dźwignię hydrauliki pomocniczej w kierunku chwytu operatora, aby uruchomić rozdrabniacz pniaków.

 4. Ustaw rozdrabniacz po lewej stronie za pniakiem (Rysunek 12).

  g013658
 5. Obróć rozdrabniacz do siebie, korzystając z dźwigni przechylania osprzętu, rozdrabniaj na głębokości 0,5 do 5 cm, w zależności od twardości drewna (Rysunek 12).

  Note: Zbyt głębokie rozdrabnianie spowoduje przeciążenie maszyny i zgaśnięcie silnika. W przypadku zgaśnięcia silnika lekko unieś maszynę i spróbuj ponownie.

 6. Odchyl rozdrabniacz z powrotem na zewnątrz (Rysunek 12), obniż o 0,5 do 5 cm i powtarzaj kroki od 4 do 6, aż zetniesz kilka centymetrów w dół.

 7. Unieś ramiona ładowarki na pierwotną wysokość.

 8. Przesuń rozdrabniacz w prawo (Rysunek 12).

 9. Powtarzaj kroki od 4 do 8, aż zrównasz się z prawą stroną pniaka.

 10. Przestaw rozdrabniacz z powrotem na lewą stronę pniaka, opuść go i powtarzaj kroki od 3 do 10, aż pniak będzie rozdrobniony do ziemi.

  Note: W trakcie przesuwania rozdrabniacza w dół konieczne może być jego włączenie i przestawienie osłony przeciwwiórowej w celu zabezpieczenia przed wyrzucanymi zrębkami.

 11. Po zakończeniu wyłącz rozdrabniacz, przestawiając dźwignię hydrauliki pomocniczej w położenie NEUTRALNE.

Rozdrabnianie korzeni

 1. Wyłącz rozdrabniacz i podwieś go pionowo z ramion ładowarki kilka centymetrów nad podłożem.

 2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Poluzuj dużą śrubę na górze rozdrabniacza (Rysunek 13).

  g013659
 4. Wykręć przednią śrubę i nakrętkę mocującą rozdrabniacz (Rysunek 13).

 5. Obróć rozdrabniacz o 30 stopni w prawo (Rysunek 13).

 6. Dokręć dużą śrubę na górze rozdrabniacza momentem 406 Nm w sposób pokazany na Rysunek 13.

 7. Przykręć śrubę i nakrętkę w przednim otworze i dokręć je momentem 101 Nm w sposób pokazany na Rysunek 13.

 8. Uruchom zespół jezdny i uruchom rozdrabniacz.

 9. Opuść rozdrabniacz na korzeń.

 10. Przesuwaj rozdrabniacz po całej długości korzenia, przemieszczając zespół jezdny nad korzeniem.

 11. Po zakończeniu wyłącz rozdrabniacz, przestawiając dźwignię hydrauliki pomocniczej w położenie NEUTRALNE.

 12. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 13. Poluzuj dużą śrubę na górze rozdrabniacza (Rysunek 13).

 14. Wykręć przednią śrubę i nakrętkę mocującą rozdrabniacz (Rysunek 13).

 15. Obróć rozdrabniacz o 30 stopni w lewo (Rysunek 13).

 16. Dokręć dużą śrubę na górze rozdrabniacza momentem 406 Nm w sposób pokazany na Rysunek 13.

 17. Przykręć śrubę i nakrętkę w przednim otworze i dokręcić je momentem 101 Nm w sposób pokazany na Rysunek 13.

Pozycja transportowa

Podczas transportowania osprzętu utrzymuj go możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej podłoża. Odchyl go do tyłu.

g245446

Transportowanie rozdrabniacza pniaków na przyczepie

Umieść osprzęt na przyczepie lub ciężarówce zdolnej do jego przewozu. Dokładnie zabezpiecz maszynę na przyczepie lub ciężarówce za pomocą pasów mocujących odpowiednich do masy osprzętu i do stosowania w transporcie na drogach publicznych.

Important: Przed transportem zespołu jezdnego zdejmij osłonę operatora, aby uniknąć uszkodzenia osłony zespołu jezdnego.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Zawsze korzystaj z pełnej mocy przepustnicy (maksymalnej prędkości silnika).

 • Nie wolno transportować osprzętu z uniesionymi ramionami ładowarki. Ramiona powinny być opuszczone, a osprzęt powinien być przechylony do góry.

 • Jeżeli zespół jezdny posiada dźwignię wybieraka prędkości (w którą wyposażone są niektóre kołowe zespoły jezdne), ustaw ją w pozycji WOLNO (żółw).

 • Jeżeli zespół jezdny posiada dźwignię rozdzielacza przepływu (w którą wyposażone są niektóre kołowe zespoły jezdne), ustaw ją mniej więcej w położeniu na godzinie 10.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj maszynę.
 • Sprawdź stan zębów i przełóż na inną stronę lub wymień te, które są zużyte lub uszkodzone.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj maszynę.
 • Pomaluj odpryski na powierzchni.
 • Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj maszynę.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj maszynę.
 • Napełnij smarowniczkę na Rysunek 15.

  g203602

  Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, opuść ramiona ładowarki i załącz hamulec postojowy (jeżeli dotyczy).

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyść smarowniczkę za pomocą szmatki.

  4. Podłącz smarownicę do smarowniczki.

  5. Następnie wtłocz smar do smarowniczki, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Wymiana zębów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź stan zębów i przełóż na inną stronę lub wymień te, które są zużyte lub uszkodzone.
 • Ze względu na wysoki stopień zużywania się zębów rozdrabniacza konieczne jest ich okresowe przekładanie na inną stronę oraz wymiana.

  Każdy ząb można ustawić w jednej z 3 pozycji, dzięki czemu można go dwukrotnie przełożyć na inną stronę i ustawić ostrą krawędzią do przodu, zanim konieczna będzie jego wymiana.

  g034325

  Aby przełożyć ząb na inną stronę, poluzuj nakrętkę mocującą ząb (Rysunek 17). Pchnij ząb do przodu i obróć go o jedną trzecią obrotu, wystawiając na zewnątrz niezużytą krawędź. Dokręć nakrętkę mocującą ząb momentem od 37 do 45 Nm.

  g246708

  W celu wymiany pojedynczego zęba odkręć nakrętkę mocującą ząb, aby go wyjąć, a następnie zamontuj w tym samym miejscu nowy ząb z nakrętką (Rysunek 17). Dokręć nakrętkę mocującą ząb momentem od 37 do 45 Nm.

  Przechowywanie

  1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

  2. Sprawdź stan zębów. Odwróć na drugą stronę lub wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone zęby.

  3. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte części.

  4. Upewnij się, że wszystkie złącza hydrauliczne są podłączone i spięte, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do układu hydraulicznego.

  5. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  6. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w sposób, który pozwoli go ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Tarcza tnąca zatrzymuje się podczas cięcia.
  1. Wycinasz za głęboko.
  2. Zęby są zużyte, uszkodzone lub pęknięte.
  1. Podnieś ramiona ładowarki o 13 mm.
  2. Przełóż na inną stronę lub wymień wszystkie zużyte, uszkodzone lub pęknięte zęby.
  Tarcza tnąca nie obraca się lub obraca się powoli.
  1. Złącze hydrauliczne nie zostało poprawnie podłączone.
  2. Złącze hydrauliczne jest uszkodzone.
  3. Przewód hydrauliczny jest zatkany.
  4. Zawór hydrauliki pomocniczej w zespole jezdnym nie otwiera się.
  5. Awaria silnika hydraulicznego lub napędu.
  6. Zawór zwrotny jest odwrócony.
  1. Sprawdź i dociśnij wszystkie złącza.
  2. Sprawdź/wymień złącza.
  3. Znajdź i usuń przyczynę zatkania.
  4. Napraw zawór.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Odwróć kierunek zaworu zwrotnego; skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Frezarka nie tnie wystarczająco szybko.
  1. Zęby są zużyte.
  2. Ustawienie rozdzielacza przepływu i dźwigni prędkości jest niewłaściwe (dotyczy tylko zespołów kołowych).
  3. Szybkozłączka lub wąż są zatkane.
  4. Zbyt wysoka temperatura układu hydraulicznego.
  5. Nastawa zaworu nadmiarowego poniżej specyfikacji.
  1. Przełóż zęby na inną stronę lub wymień je.
  2. Ustaw dźwignię rozdzielacza przepływu w pozycji na godzinie 10, a dźwignię prędkości w położeniu żółwia.
  3. Sprawdź węże i złączki i usuń stwierdzone problemy.
  4. Wyłącz układ i poczekaj, aż ostygnie.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Tarcza tnąca obraca się w niewłaściwym kierunku.
  1. Dźwignia zaworu pomocniczego znajduje się w złym położeniu.
  2. Przewody hydrauliczne są odwrotnie podłączone.
  1. Przesuń dźwignię zaworu pomocniczego do tyłu.
  2. Odłącz węże i zamień ich podłączenie.