Úvod

Táto ručne vedená kosačka s otočnými čepeľami je určená na používanie vlastníkmi domov alebo profesionálnymi najatými operátormi. Primárne je určená na kosenie trávy na udržiavaných trávnikoch v obytných alebo komerčných priestoroch. Je navrhnutá na používanie s lítium-iónovou batériou, model 81875 (dodáva sa s modelom 22275), 81825, 81850 alebo 81860. Tieto batérie sú navrhnuté na nabíjanie výlučne nabíjačkou batérie, model 81805 (dodáva sa s modelom 22275) alebo 81802. Používanie týchto výrobkov na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Model 22275T nezahŕňa batériu ani nabíjačku.

Na lokalite www.Toro.com získate ďalšie informácie vrátane bezpečnostných tipov, školiacich materiálov týkajúcich sa prevádzky, informácií o príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od výrobcu alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko výrobcu a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Na Obrázok 1 je označené miesto na výrobku s číslom modelu a sériovým číslom. Čísla si zaznamenajte do poskytnutého priestoru.

Important: Prístup k informáciám o záruke, súčastiach a ďalším informáciám o produkte získate oskenovaním kódu QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na produkte) pomocou mobilného zariadenia.

g226623

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa na zvýraznenie informácií používajú dve slová. Slovo Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a slovo Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode (DOC).

Bezpečnosť

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ

POKYNY

VÝSTRAHA – pri používaní elektrického stroja si musíte vždy prečítať základné bezpečnostné výstrahy a pokyny a dodržiavať ich, aby sa eliminovalo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom či zranenia vrátane nasledujúcich situácií:

I. Školenie

 1. Operátor stroja je zodpovedný za všetky nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré vzniknú osobám alebo v súvislosti s ich majetkom.

 2. Nedovoľte deťom, aby používali stroj, batériu alebo nabíjačku batérie ani aby sa s nimi hrali. Miestne nariadenia môžu obmedzovať vek operátora.

 3. Nedovoľte, aby toto zariadenie obsluhovali alebo jeho servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Obsluhu alebo servis zariadenia povoľte len ľuďom, ktorí sú zodpovední, zaškolení, oboznámení s pokynmi a fyzicky schopní vykonávať tieto činnosti.

 4. Pred používaním stroja, batérie a nabíjačky batérie si prečítajte všetky pokyny a výstražné označenia na týchto výrobkoch.

 5. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a bezpečným používaním stroja, batérie a nabíjačky batérie.

II. Príprava

 1. Zabráňte okolostojacim, najmä deťom a zvieratám, zdržiavať sa v pracovnej oblasti.

 2. Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a bezpečnostné zariadenia, napríklad deflektory a zachytávače trávy, na stroji na mieste a správne funkčné.

 3. Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli brániť v prevádzke stroja alebo od neho odlietavať.

 4. Pred používaním stroja sa uistite, že čepele, skrutky čepelí a zostava čepelí nie sú opotrebované alebo poškodené. Vymeňte všetky poškodené alebo nečitateľné štítky.

 5. Používajte len batériu špecifikovanú spoločnosťou Toro. Používanie iného príslušenstva a nadstavcov môže zvýšiť riziko zranenia a požiaru.

 6. Zapojenie nabíjačky batérie do zásuvky, ktorej napätie nie je 100 až 240 V, môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Nabíjačku batérie nezapájajte do zásuvky s iným napätím ako 100 až 240 V. V prípade potreby iného typu pripojenia používajte adaptér zástrčky nadstavca so správnou konfiguráciou elektrickej zásuvky.

 7. Nepoužívajte poškodenú alebo upravenú batériu ani nabíjačku batérie, pretože to môže mať za dôsledok nepredvídateľné správanie a následne požiar, výbuch alebo riziko zranenia.

 8. Ak je poškodený kábel nabíjačky batérie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu a nechajte ho vymeniť.

 9. Nepoužívajte batérie, ktoré nemožno dobíjať.

 10. Batériu nabíjajte len pomocou nabíjačky batérie špecifikovanej spoločnosťou Toro. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batérie môže pri používaní s inou batériou predstavovať riziko požiaru.

 11. Batériu nabíjajte len v dobre vetranej oblasti.

 12. Batériu ani nabíjačku batérie nevystavujte požiaru ani teplote vyššej ako 68 °C.

 13. Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a batériu nenabíjajte mimo teplotného rozsahu špecifikovaného v pokynoch. V opačnom prípade môžete poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.

 14. Vhodné oblečenie – noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi (nechoďte bosí ani v sandáloch) a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľné oblečenie ani šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých častiach. V prašnom prevádzkovom prostredí noste masku.

III. Prevádzka

 1. Kontakt s pohybujúcou sa čepeľou môže spôsobiť vážne zranenie. Rukami ani nohami sa nepribližujte k rezacej časti ani k žiadnym pohyblivým častiam stroja. Udržujte odstup od všetkých výstupných otvorov.

 2. Používanie tohto stroja na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

 3. Pred naštartovaním stroja uvoľnite pojazd (ak sa nachádza na stroji).

 4. Pri štartovaní motora nenakláňajte stroj.

 5. Predchádzajte neúmyselnému štartovaniu – uistite sa, že je pred pripojením batérie a manipuláciou so strojom zo zapaľovania demontované tlačidlo elektrického štartéra.

 6. Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 7. Po uvoľnení ovládacej tyče čepele by sa mal motor vypnúť a do 3 sekúnd by sa mala čepeľ zastaviť. V opačnom prípade prestaňte stroj okamžite používať a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

 8. Pred nastavením, čistením, skladovaním stroja alebo vykonávaním servisu stroj zastavte, demontujte tlačidlo elektrického štartéra, vyberte zo stroja batériu a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 9. Vždy keď nechávate stroj bez dozoru alebo pred výmenou príslušenstva vyberte batériu a demontujte tlačidlo elektrického štartéra.

 10. Stroj nepoužívajte nasilu pri vyššej rýchlosti – nechajte stroj pracovať lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, na ktorú bol navrhnutý.

 11. Buďte neustále ostražití – dávajte pozor na to, čo robíte, a pri prevádzke stroja sa riaďte zdravým úsudkom. Nepoužívajte stroj, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 12. Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti a za vhodných poveternostných podmienok. Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

 13. Zvlášť opatrní buďte pri cúvaní alebo ťahaní stroja smerom k sebe.

 14. Neustále dávajte pozor na tom, kam stúpate, a zachovávajte rovnováhu, zvlášť na svahoch. Koste naprieč svahom, nikdy nie nahor a nadol. Pri zmene smeru na svahoch si dávajte mimoriadny pozor. Nekoste na mimoriadne strmých svahoch. So strojom vždy kráčajte, nikdy nebežte.

 15. Materiál vystupujúci zo stroja na nikoho nemierte. Vyhýbajte sa vyhadzovaniu materiálu na stenu alebo prekážku, pretože sa môže odraziť smerom k vám. Keď prechádzate po povrchoch so štrkom, zastavte čepele.

 16. Dávajte pozor na diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté objekty. Nerovný terén by mohol spôsobiť stratu rovnováhy alebo pošmyknutie.

 17. Mokrá tráva alebo lístie môžu v prípade pošmyknutia a kontaktu s čepeľou spôsobiť vážne zranenie. Vyhýbajte sa koseniu v mokrom prostredí alebo za dažďa.

 18. Pred skontrolovaním, či nie je stroj po zasiahnutí predmetu poškodený alebo po tom, čo začal vibrovať, stroj okamžite vypnite, demontujte tlačidlo elektrického štartéra, vyberte batériu a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

 19. Pred naložením stroja pred prepravou stroj zastavte a demontujte tlačidlo elektrického štartéra.

 20. V nevhodných podmienkach môže z batérie unikať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s ňou. Ak sa tekutiny náhodne dotknete, postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

IV. Údržba a skladovanie

 1. Pred nastavením, čistením, skladovaním stroja alebo vykonávaním servisu stroj zastavte, demontujte tlačidlo elektrického štartéra, vyberte zo stroja batériu a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 2. Nepokúšajte sa stroj opravovať s výnimkou situácií uvedených v pokynoch. O servis stroja pomocou identických náhradných dielov požiadajte autorizovaného servisného predajcu.

 3. Pri vykonávaní servisu stroja noste rukavice a ochranné okuliare.

 4. Tupú čepeľ naostrite na oboch koncoch, aby ste zachovali jej vyváženie. Vyčistite čepeľ a uistite sa, či je vyvážená.

 5. Ak je čepeľ ohnutá, opotrebovaná alebo prasknutá, vymeňte ju. Nevyvážená čepeľ spôsobuje vibrácie, ktoré by mohli poškodiť motor alebo spôsobiť zranenie.

 6. Pri vykonávaní servisu čepele majte na pamäti, že čepeľ sa môže pohybovať aj po vypnutí zdroja napájania.

 7. Pravidelne kontrolujte vak na zber trávy, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, a opotrebovaný vak vymeňte za [náhradný] vak spoločnosti Toro.

 8. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Iné náhradné diely a príslušenstvo by mohli byť nebezpečné a pri ich použití by mohla skončiť platnosť záruky na výrobok.

 9. Vykonávajte údržbu stroja – pravidelne ostrite a čistite rezné hrany, aby ste dosiahli najlepší a najbezpečnejší výkon. Rukoväti udržiavajte suché, čisté a neznečistené od oleja a maziva. Kryty nechávajte na mieste a udržiavajte ich funkčné. Čepele pravidelne ostrite. Používajte len identické náhradné čepele.

 10. Kontrolujte, či sa na stroji nenachádzajú poškodené súčasti – v prípade poškodených krytov alebo iných častí zistite, či možno stroj správne používať. Kontrolujte, či na stroji nie sú nesprávne zarovnané a uviaznuté pohyblivé súčasti, zlomené súčasti, či nie je niečo nesprávne namontované a akýkoľvek iný stav, ktorý môže ovplyvňovať prevádzku. Ak nie je v pokynoch uvedené inak, o opravu alebo výmenu poškodeného krytu alebo súčasti požiadajte autorizovaného servisného predajcu.

 11. Keď sa batérie nepoužíva, uchovávajte ju mimo kovových predmetov, napríklad sponiek na papier, mincí, kľúčov, klincov a skrutiek, ktoré by mohli spôsobiť elektrický kontakt medzi svorkami. Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

 12. Často kontrolujte pevné utiahnutie montážnych skrutiek čepele a motora.

 13. Keď stroj nepoužívate, uskladnite ho vnútri na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

 14. VAROVANIE – nesprávne zaobchádzanie s batériou môže predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Batériu nerozoberajte. Batériu nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 68 °C ani ju nespaľujte. Batériu vymieňajte len za originálnu batériu značky Toro. Používanie iného typu batérie môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a v originálnom balení, kým nie ste pripravení ich používať.

 15. Batériu nelikvidujte v ohni. Článok môže vybuchnúť. V miestnych predpisoch si pozrite prípadné špeciálne pokyny na likvidáciu.

TIETO POKYNY

SI ODLOŽTE

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal137-9490
decal144-3175
decal116-7583
decal140-8472
decal112-8760
decal137-9461
decal134-4691
decal131-0822

Nastavenie

Important: Odstráňte a zlikvidujte ochrannú plastovú fóliu z motora a všetky ostatné plasty alebo obaly zo stroja.

Important: Batéria nie je po zakúpení úplne nabitá. Pred prvým používaním stroja si pozrite časť Nabíjanie batérie.

Montáž nabíjačky batérie (voliteľné)

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Montážny hardvér (nie je súčasťou dodávky)2

Ak chcete, nabíjačku batérie bezpečne namontujte na stenu využitím otvorov na montáž na stenu, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane nabíjačky.

Namontujte ju v interiéri (napríklad v garáži alebo na inom suchom mieste), v blízkosti elektrickej zásuvky a mimo dosahu detí.

Pomoc s montážou nabíjačky nájdete v časti Obrázok 3.

Zasuňte nabíjačku na správne umiestnený hardvér a zaistite ju na mieste (hardvér nie je súčasťou dodávky).

g290534

Demontáž krytu kábla

g328502

Montáž spodnej rukoväti

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Montáž hornej rukoväti1
Spodná rukoväť2
Skrutka (5/16 x 1¾")4
Poistná matica s prírubou (5/16")4
Oblá podložka8

Namontujte spodnú rukoväť, ako je znázornené na Obrázok 5.

g340673

Montáž rukoväti

g351011

Montáž krytu kábla

g350108

Montáž vaku na trávu

g238450

Súčasti stroja

g346507
g292995

Vhodné teplotné rozsahy

Batériu nabíjajte/skladujte pri teplote5 °C až 40 °C*
Batériu používajte pri teplote–30 °C až 49 °C*
Stroj používajte pri teplote0 °C až 49 °C*

* Čas nabíjania sa predĺži, ak batériu nenabíjate v tomto rozsahu.

Stroj, batériu a nabíjačku batérie skladujte na uzavretom, čistom a suchom mieste.

Obsluha

Pred prevádzkou

Vloženie batérie

Important: Batériu používajte len vo vhodnom teplotnom rozsahu. Pozrite si časť Technické údaje.

 1. Skontrolujte, či nie sú vetracie otvory na batérii zanesené prachom a nečistotami.

 2. Zdvihnite veko priehradky na batériu (A z Obrázok 11).

 3. Dutinu v batérii zarovnajte s jazýčkom na stroji a zasúvajte batériu do priehradky, kým sa nezaistí na mieste (B z Obrázok 11).

 4. Zatvorte veko priehradky na batériu (C z Obrázok 11).

g303151

Nastavenie výšky kosenia

Dôležité upozornenie

Pri úprave pák na nastavenie výšky kosenia sa môžete rukami dostať do kontaktu s pohybujúcou sa čepeľou, čo môže spôsobiť zranenie.

 • Pred nastavením výšky kosenia vypnite motor, demontujte tlačidlo elektrického štartéra a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 • Pri nastavovaní výšky kosenia nevkladajte prsty pod plášť.

Výšku kosenia nastavte podľa potreby. Všetky kolesá nastavte na rovnakú výšku kosenia (Obrázok 12).

g303150

Nastavenie výšky rukoväti

Rukoväť môžete zdvihnúť alebo spustiť do 1 z 3 polôh podľa toho, ktorá je pre vás pohodlnejšia (Obrázok 13).

g331956
 1. Demontujte skrutky a príslušné matice rukoväti.

 2. Rukoväť presuňte do polohy zodpovedajúcej požadovanej výške.

 3. Zaistite rukoväť predtým demontovanými skrutkami a príslušnými maticami.

Počas prevádzky

Štartovanie stroja

 1. Uistite sa, že je batéria vložená v stroji. Pozrite si časť Vloženie batérie.

 2. Zasuňte tlačidlo elektrického štartéra do spínača elektrického štartéra (A z Obrázok 14).

 3. Stlačte ovládaciu tyč čepele a pridržte ju pri rukoväti (B z Obrázok 14).

 4. Stlačte tlačidlo elektrického štartéra a držte ho, kým sa nenaštartuje motor (C z Obrázok 14).

g331970

Recyklácia pokosenej trávy

Stroj sa z výroby dodáva pripravený na recykláciu pokosenej trávy a lístia späť do trávnika.

Ak sa na stroji nachádza vak na trávu, pred recyklovaním pokosenej trávy ho zložte. Pozrite si časť Demontáž vaku na trávu.

Zber pokosenej trávy do vaku

Keď chcete z trávnika zbierať pokosenú trávu a lístie, použite vak na trávu.

Dôležité upozornenie

Keď je vak na trávu opotrebovaný, smerom k vám alebo okolostojacim osobám môžu odlietať malé kamienky alebo podobné nečistoty, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Vak na trávu pravidelne kontrolujte. Ak je vak poškodený, namontujte nový náhradný vak od výrobcu.

Dôležité upozornenie

Čepele sú ostré a kontakt s nimi môže mať za následok vážne zranenie.

Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite stroj a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

Montáž vaku na trávu

 1. Vypnite stroj a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

 2. Zdvihnite a podržte zadný deflektor (A z Obrázok 15).

 3. Stlačením západky palcom a vytiahnutím uzáveru zo stroja demontujte uzáver zadného výstupu (B a C z Obrázok 15).

 4. Do zarážok na základni rukoväti vložte konce tyče vaku a posúvaním vaku dozadu a dopredu zaistite, že sú konce tyče vaku umiestnené v spodnej časti zarážok (D z Obrázok 15).

 5. Spúšťajte zadný deflektor, kým sa neumiestni na vak na trávu.

g303153

Demontáž vaku na trávu

Nebezpečie

Cez otvor v puzdre stroja môžu odlietavať pokosená tráva a iné predmety. Predmety odlietavajúce dostatočnou silou by mohli spôsobiť vážne zranenie alebo smrť operátora alebo okolostojacich osôb.

 • Nikdy nedemontujte vak na trávu a potom neštartujte stroj bez nasadeného uzáveru výstupu na stroji.

 • Nikdy neotvárajte zadný deflektor na stroji v prevádzke.

 1. Vypnite stroj a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

 2. Zdvihnite zadný deflektor.

 3. Vyberte tyč vaku nachádzajúcu sa na vaku na trávu zo zarážok na základni rukoväti (A z Obrázok 15).

 4. Nasaďte uzáver výstupu (B z Obrázok 15).

 5. Spustite zadný deflektor (C z Obrázok 15).

Prevádzka pojazdu

Ak chcete používať pojazd, stlačte tyč pojazdu smerom k rukoväti a držte ju na mieste (Obrázok 16).

g331972

Ak chcete deaktivovať pohon pojazdu, uvoľnite tyč pojazdu.

Note: Stroj sa dodáva s voľnobežnými spojkami, ktoré zjednodušujú ťahanie stroja dozadu. Ak chcete spojky deaktivovať, po uvoľnení tyče pojazdu možno budete musieť stroj posunúť dopredu približne o 2,5 cm alebo viac.

Nastavenie otáčok čepele

Tento stroj má 2 nastavenia otáčok čepele: AUTO (AUTOMATICKé) a MAX (MAXIMáLNE).

 • V polohe AUTO (Automatické) sa otáčky čepele upravujú automaticky na dosahovanie vyššej účinnosti. Stroj zisťuje zmeny podmienok kosenia a v prípade potreby sa otáčky čepele zvýšia, aby sa zachovala kvalita kosenia.

 • Keď je čepeľ nastavená v polohe MAX (Maximálne), otáčky čepele zostávajú neustále na maximálnej rýchlosti.

Nastavenie otáčok čepele nastavíte otočením kľúča v kľúčovom spínači do ľubovoľnej polohy (Obrázok 17).

g337279

Vypnutie stroja

 1. Uvoľnite ovládaciu tyč čepele (A z Obrázok 18).

 2. Demontujte tlačidlo elektrického štartéra z elektrického štartéra (B z Obrázok 18).

 3. Vyberte batériu. Pozrite si časť Vybratie batérie zo stroja.

  Note: Vždy keď stroj nepoužívate, vyberte batériu.

g331971

Vybratie batérie zo stroja

 1. Zdvihnite veko priehradky na batériu.

 2. Stlačením západky batériu uvoľníte a vyberiete.

 3. Zatvorte veko priehradky na batériu.

Provozné tipy

Všeobecné tipy pri kosení

 • Vyhýbajte sa tomu, aby čepeľ zasiahla pevné predmety. Nikdy úmyselne nekoste ponad žiadny predmet.

 • Najlepší výkon dosiahnete, keď pred začiatkom sezóny kosenia namontujete novú čepeľ.

 • V prípade potreby čepeľ vymeňte za náhradnú čepeľ značky Toro.

Kosenie trávy

 • Tráva rastie počas jednotlivých ročných období rôzne rýchlo. Počas horúceho leta je trávu najlepšie kosiť s nastavením výšky 64 mm, 76 mm alebo 89 mm. Listy trávy naraz koste len do tretiny. Nekoste na nižšie nastavenie ako 64 mm s výnimkou prípadov, keď je tráva riedka alebo na sklonku jesene, keď tráva rastie pomalšie. Na dosiahnutie lepšej prevádzky trávu koste s väčším nastavením výšky kosenia.

 • Pri kosení trávy vyššej ako 15 cm najskôr koste s najvyšším nastavením a pri nižšej rýchlosti. Potom trávnik pokoste znova s nižším nastavením, aby vyzeral čo najlepšie. Ak je tráva príliš dlhá a lístie sa zachytáva vo vrchnej časti trávnika, stroj sa môže upchať a spôsobiť zastavenie motora.

 • Mokrá tráva a lístie sa zvyknú na kosenej ploche zachytávať, čo môže spôsobiť upchatie stroja alebo zastavenie motora. Vyhýbajte sa koseniu v mokrých podmienkach.

 • Vo veľmi suchých podmienkach majte na pamäti možné nebezpečenstvo požiaru, dodržiavajte všetky miestne protipožiarne výstrahy a zo stroja odstraňujte suchú trávu a lístie.

 • Meňte smer kosenia. Pomáha to rozptýliť pokosenú trávu po trávniku a dosiahnuť rovnomerné hnojenie.

Ak nie ste spokojní s konečným vzhľadom trávnika, vyskúšajte jeden alebo viacero z nasledujúcich postupov:

 • Naostrite čepeľ.

 • Koste pri nižšej rýchlosti.

 • Na stroji nastavte vyššiu výšku kosenia.

 • Trávu koste pravidelnejšie.

 • Nekoste pri každom prechode celý záber, ale zábery prekrývajte.

Kosenie lístia

 • Po pokosení trávnika sa uistite, že cez pokosenú vrstvu lístia vidno polovicu trávnika. Možno bude potrebné cez lístie prejsť viacerými zábermi.

 • Ak sa na trávniku nachádza vrstva lístia vyššia ako 13 cm, koste s vyšším nastavením a potom znova s požadovanou výškou kosenia.

 • Ak stroj neseká lístie dostatočne najemno, spomaľte stroj pri kosení.

Po prevádzke

Nabíjanie batérie

Important: Batéria nie je po zakúpení úplne nabitá. Pred prvým používaním nástroja umiestnite batériu do nabíjačky a nabíjajte ju, kým nebude indikátor LED na displeji signalizovať úplné nabitie batérie. Prečítajte si všetky bezpečnostné opatrenia.

Important: Batériu nabíjajte len vo vhodnom teplotnom rozsahu. Pozrite si časť Technické údaje.

Note: Aktuálny stav nabitia kedykoľvek zobrazíte stlačením tlačidla indikátora nabitia batérie na batérii (indikátory LED).

 1. Uistite sa, či nie sú vetracie otvory na batérii a nabíjačke zanesené prachom a nečistotami.

  g290533
 2. Dutinu na batérii (Obrázok 19) zarovnajte s jazýčkom na nabíjačke.

 3. Zasúvajte batériu do nabíjačky, kým sa úplne nezaistí na mieste (Obrázok 19).

 4. Ak chcete batériu vybrať, vysuňte ju smerom dozadu z nabíjačky.

 5. V nasledujúcej tabuľke nájdete vysvetlenie stavov indikátora LED na nabíjačke batérie.

  IndikátorSignalizuje
  NesvietiNie je vložená žiadna batéria
  Bliká nazelenoBatéria sa nabíja
  Svieti nazelenoBatéria je nabitá
  Svieti načervenoBatéria alebo nabíjačka batérie sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom
  Bliká načervenoPorucha nabíjania batérie*

* Ďalšie informácie nájdete v časti Technické údaje.

Important: Batériu môžete medzi používaniami nechať na kratší čas v nabíjačke.Ak nebudete batériu dlhšie používať, vyberte ju z nabíjačky. Pozrite si časť Pred uskladnením.

Čistenie pod strojom

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po každom použití
 • Vyčistite spodnú časť stroja.
 • Ak chcete zaručiť najlepší výkon, spodnú časť stroja udržiavajte čistú a po dokončení kosenia ju čo najskôr vyčistite. Zvlášť dávajte pozor na to, aby sa nečistoty nenachádzali na vyrážačoch (Obrázok 20).

  g240549

  Umývanie

  Dôležité upozornenie

  Stroj môže vytlačiť materiál spod dolnej časti.

  • Noste ochranné okuliare.

  • Kým je stroj v prevádzke, zostaňte v polohe operátora (za rukoväťou).

  • Zabráňte tomu, aby sa v priestore nachádzali okolostojace osoby.

  1. Spustite stroj na najnižšie nastavenie výšky kosenia.

  2. Stroj presuňte na vydláždený rovný povrch.

  3. Zapnite ho a aktivujte čepeľ.

  4. Uchopte záhradnú hadicu na úrovni rukoväti a prúdom vody vystriekajte prednú časť pravého zadného kolesa (Obrázok 21).

   Note: Voda bude striekať do drážky čepele, čím odstráni pokosenú trávu.

   g002600
  5. Keď už zo stroja nevychádza žiadna pokosená tráva, zastavte prívod vody a presuňte stroj na suché miesto.

  6. Na niekoľko minút spustite motor, aby ste vysušili spodnú časť stroja.

  Škrabanie

  Ak umývaním spod stroja neodstránite všetky nečistoty, oškrabte ich dočista.

  1. Vypnite stroj a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  2. Demontujte tlačidlo elektrického štartéra a vyberte zo stroja batériu.

  3. Nakloňte stroj nabok.

  4. Nečistoty a pokosenú trávu odstráňte škrabkou. Dávajte pozor na drsné alebo ostré okraje.

  5. Stroj vráťte do prevádzkovej polohy.

  Údržba

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 25 hodinách
 • Dotiahnite všetky uvoľnené fixačné prvky.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte, či nie sú čepele kosačky opotrebované alebo poškodené.
 • Skontrolujte, či nie je akcelerátor opotrebovaný alebo poškodený.
 • Skontrolujte čas zastavenia čepele po použití brzdy. Čepeľ sa musí zastaviť do 3 sekúnd po uvoľnení ovládacej tyče čepele. Ak sa nezastaví, požiadajte autorizovaného servisného predajcu o opravu.
 • Po každom použití
 • Vyčistite spodnú časť stroja.
 • Po každých 40 hodinách prevádzky
 • Vyčistite kolesá a prevody.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Čepeľ nabrúste alebo vymeňte.Ak sa hrana rýchlo tupí v náročných alebo piesčitých podmienkach, údržbu vykonávajte častejšie.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Dotiahnite všetky uvoľnené fixačné prvky.
 • Nastavenie pojazdu

  Ak je stroj nový, nepoužívajte pojazd, pretože sa zvykne hýbať dopredu. Nastavte kábel pohonu.

  1. Presuňte stroj vonku na dláždený povrch blízko pevnej steny, aby ste pri naštartovaní motora bezpečne zabránili posunu stroja dopredu.

  2. Stroj umiestnite tak, aby sa predné pneumatiky opierali o stenu.

   Note: Dbajte na to, aby bol priestor dobre vetraný a nenachádzali sa v ňom nečistoty, ktoré by stroj mohol odhadzovať.

  3. Naštartujte motor. Pozrite si časť Štartovanie stroja.

  4. Potiahnite tyč pojazdu k rukoväti.

   Note: Keď sa tyč pojazdu dotkne rukoväti, kolesá by sa mali začať otáčať.

  5. Vypnite motor.

  6. Ak musíte stroj nastaviť, vykonajte tieto kroky:

   • Ak sa kolesá po aktivácii tyče pojazdu neotáčajú, trakčný remeň je príliš voľný. Gombík ovládania rýchlosti kotúča otočte (Obrázok 22) o 1 otočenie v smere hodinových ručičiek a zopakujte kroky 3 až 5.

    g024465
   • Ak sa kolesá otáčajú ešte pred úplnou aktiváciou tyče pojazdu, trakčný remeň je príliš utiahnutý. Gombík ovládania rýchlosti kotúča otočte (Obrázok 22) o 1 otočenie proti smeru hodinových ručičiek a zopakujte kroky 3 až 5.

  7. V prípade používania nového trakčného remeňa otočte gombík nastavenia kábla pohonu o ďalšie otočenie v smere hodinových ručičiek, aby sa remeň počas zábehu mohol normálne napnúť.

   Note: Tento krok môžete preskočiť, ak nastavujete použitý remeň.

  Údržba čepele

  Vždy koste s ostrou čepeľou. Ostrá čepeľ kosí čisto a bez poškodenia alebo trhania stebiel trávy.

  1. Vypnite stroj a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  2. Vyberte batériu. Pozrite si časť Vybratie batérie zo stroja.

  3. Nakloňte stroj nabok, ako je znázornené na Obrázok 23.

   g240550

  Kontrola čepele

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte, či nie sú čepele kosačky opotrebované alebo poškodené.
 • Opatrne zistite ostrosť a opotrebovanie čepele, zvlášť na spojoch plochých a zaoblených častí (Obrázok 24A). Keďže piesok a abrazívny materiál môžu opotrebovať kov, ktorý spája ploché a zaoblené časti čepele, pred používaním stroja čepeľ skontrolujte. Ak si všimnete zárez alebo opotrebovanie (Obrázok 24B a Obrázok 24C), čepeľ vymeňte. Pozrite si časť Demontáž čepele.

  g002278

  Note: Najlepší výkon dosiahnete, keď pred začiatkom sezóny kosenia namontujete novú čepeľ. Počas roka v rámci údržby reznej hrany opilujte všetky malé zárezy.

  Nebezpečie

  Opotrebovaná alebo poškodená čepeľ sa môže zlomiť a kúsok môže odletieť smerom k vám alebo okolostojacim osobám, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

  • Pravidelne kontrolujte, či nie sú čepele opotrebované alebo poškodené.

  • Opotrebovanú alebo poškodenú čepeľ vymeňte.

  Kontrola akcelerátora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte, či nie je akcelerátor opotrebovaný alebo poškodený.
 • Opatrne preskúmajte, či nie je akcelerátor nadmerne opotrebovaný (Obrázok 25). Keďže piesok a abrazívny materiál môžu opotrebovať kov (zvlášť v oblasti zobrazenej ako položka 2 na Obrázok 25), pred používaním stroja akcelerátor skontrolujte. Ak si všimnete, že je zarážka na akcelerátore opotrebovaná až po ostrú hranu alebo je prasknutá, akcelerátor vymeňte.

  g027496

  Dôležité upozornenie

  Opotrebovaný alebo poškodený akcelerátor sa môže zlomiť a kúsok môže odletieť smerom k vám alebo okolostojacim osobám, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

  • Pravidelne kontrolujte, či nie je akcelerátor opotrebovaný alebo poškodený.

  • Opotrebovaný alebo poškodený akcelerátor vymeňte.

  Demontáž čepele

  1. Na uchopenie čepele za koniec použite handru alebo hrubú rukavicu.

  2. Demontujte skrutku čepele, poistnú podložku, akcelerátor a čepeľ (Obrázok 24).

  Brúsenie čepele

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Čepeľ nabrúste alebo vymeňte.Ak sa hrana rýchlo tupí v náročných alebo piesčitých podmienkach, údržbu vykonávajte častejšie.
 • Opilujte vrchnú časť čepele, aby ste zachovali pôvodný rezný uhol (Obrázok 26A) a vnútorný polomer reznej hrany (Obrázok 26B). Ak z oboch rezných hrán odstránite rovnaké množstvo materiálu, čepeľ zostane vyvážená.

  g002279

  Vyváženie čepele

  1. Vyváženie čepele skontrolujte tak, že stredný otvor čepele umiestnite nad klinec alebo driek skrutkovača uchytený vodorovne vo zveráku (Obrázok 27).

   g002280

   Note: Vyváženie môžete skontrolovať aj pomocou komerčne vyrobeného vyrovnávača čepele.

  2. Ak sa niektorý koniec čepele otáča nadol, opilujte ho (nie reznú hranu ani koniec v blízkosti reznej hrany), kým nebude klesať žiadny koniec čepele.

  Montáž čepele

  1. Namontujte ostrú a vyváženú čepeľ značky Toro, akcelerátor, poistnú podložku a skrutku čepele. Pri správnej montáži musí krídlo čepele smerovať k vrchnej časti plášťa kosačky.

   Note: Skrutku čepele utiahnite momentom 82 N·m.

   Dôležité upozornenie

   Prevádzka stroja bez namontovaného akcelerátora môže spôsobiť ohnutie, skrivenie alebo zlomenie čepele a následne vážne zranenie alebo smrť operátora alebo okolostojacich osôb.

   Stroj neprevádzkujte bez namontovaného akcelerátora.

  2. Stroj vráťte do prevádzkovej polohy.

  Čistenie kolies

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 40 hodinách prevádzky
 • Vyčistite kolesá a prevody.
  1. Demontujte zadné kolesá a odstráňte z oblasti kolies a prevodov všetky nečistoty.

   g033535
  2. Po vyčistení naneste na prevody malé množstvo zmesi na ochranu pred zaseknutím.

  Note: Ak stroj používate v extrémnych podmienkach, kolesá čistite pravidelnejšie, ako sa odporúča, aby ste predĺžili životnosť prevodov.

  Note: Ak chcete predísť poškodeniu tesnení ložísk, na ložiská nestriekajte vodu pod vysokým tlakom.

  Príprava batérie na recykláciu

  Important: Po demontáži zalepte svorky batérie pracovnou lepiacou páskou. Batériu sa nepokúšajte zničiť ani rozoberať ani nedemontujte žiadne jej časti.

  Ďalšie informácie o zodpovednej recyklácii batérie vám poskytne miestny mestský úrad alebo autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  Uskladnenie

  Ak chcete stroj pripraviť na uskladnenie mimo sezóny, vykonajte odporúčané postupy údržby. Pozrite si časť .

  Pred nastavením, servisom, čistením alebo skladovaním stroj vždy vypnite, počkajte, kým sa nezastaví pohyb všetkých pohyblivých častí, a nechajte stroj vychladnúť.

  Stroj skladujte na chladnom, čistom a suchom mieste. Stroj prikryte, aby zostal čistý a chránený.

  Important: Stroj, batériu a nabíjačku skladujte len vo vhodnom teplotnom rozsahu. Pozrite si časť Technické údaje.

  Important: Ak skladujete batériu mimo sezóny, nabite ju, kým sa na nej nazeleno nerozsvietia 2 alebo 3 indikátory LED. Neskladujte úplne nabitú ani úplne vybitú batériu. Keď budete znova pripravení stroj používať, batériu nabíjajte dovtedy, kým sa ľavý indikátor na nabíjačke nerozsvieti nazeleno alebo kým sa na batérii nerozsvietia nazeleno všetky 4 indikátory LED.

  1. Odpojte stroj od zdroja napájania (t. j. vyberte batériu) a po používaní skontrolujte prípadné poškodenie.

  2. Stroj neskladujte s vloženou batériou.

  3. Stroj, batériu a nabíjačku batérie skladujte na uzavretom, čistom, suchom a dobre vetranom mieste, na ktoré nemajú prístup deti.

  4. Stroj, batériu a nabíjačku batérie uchovávajte mimo korozívnych agentov, napríklad chemických látok používaných v záhrade a cestných posypových solí.

  5. Ak chcete znížiť riziko vážneho zranenia, batériu neskladujte mimo vozidiel alebo v nich.

  6. Z vonkajších častí motora, oplechovania a vrchnej časti plášťa kosačky odstráňte pokosenú trávu, nečistoty a hlinu.

  7. Vyčistite spodnú časť stroja. Pozrite si časť Čistenie pod strojom.

  8. Skontrolujte stav čepele. Pozrite si časť Kontrola čepele.

  9. Skontrolujte stav akcelerátora. Pozrite si časť Kontrola akcelerátora.

  10. Utiahnite všetky matice a skrutky.

  11. Všetky skorodované a otlčené povrchy pretrite náterom, ktorý vám poskytne autorizovaný servisný predajca.

  Odstraňovanie závad

  Vykonajte len kroky opísané v týchto pokynoch. Ak problém nedokážete vyriešiť sami, všetky ďalšie kontroly, údržbu a opravy musí vykonať pracovník autorizovaného servisného centra alebo podobne kvalifikovaný odborník.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroj nefunguje alebo nefunguje súvisle.
  1. Batéria nie je úplne vložená do stroja.
  2. Batéria nie je nabitá.
  3. Batéria je poškodená.
  4. V stroji vznikol iný elektrický problém.
  1. Vyberte batériu zo stroja a znova ju doň vložte, pričom sa uistite, či je úplne vložená a zaistená.
  2. Vyberte batériu zo stroja a nabite ju.
  3. Vymeňte batériu.
  4. Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
  Stroj nedosahuje plný výkon.
  1. Kapacita nabitia batérie je príliš nízka.
  2. Na spodnej časti stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  1. Vyberte batériu zo stroja a úplne ju nabite.
  2. Vyčistite spodnú časť stroja.
  Stroj alebo motor nadmerne vibruje alebo je hlučný.
  1. Čepeľ je ohnutá alebo nevyvážená.
  2. Montážne matice čepele sú uvoľnené.
  3. Na spodnej časti stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  4. Montážne skrutky motora sú uvoľnené.
  1. Vyvážte čepeľ. Ak je čepeľ ohnutá, vymeňte ju.
  2. Utiahnite montážne matice čepele.
  3. Vyčistite spodnú časť stroja.
  4. Utiahnite montážne skrutky motora.
  Kosačka pri kosení vytvára nerovnomerný vzor.
  1. Všetky 4 kolesá nie sú v rovnakej výške.
  2. Čepeľ je tupá.
  3. Opakovane kosíte rovnaký vzor.
  4. Na spodnej časti stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  1. Všetky 4 kolesá nastavte na rovnakú výšku.
  2. Čepeľ nabrúste a vyvážte.
  3. Zmeňte vzor pri kosení.
  4. Vyčistite spodnú časť stroja.
  Výstupný žľab je upchatý.
  1. Páka škrtiacej klapky nie je v polohe Fast (Rýchlo).
  2. Výška kosenia je príliš nízka.
  3. Kosíte príliš rýchlo.
  4. Tráva je mokrá.
  5. Na spodnej časti stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  1. Posuňte páku škrtiacej klapky do polohy Fast (Rýchlo).
  2. Použite vyššie nastavenie výšky kosenia.
  3. Spomaľte.
  4. Pred kosením nechajte trávu vyschnúť.
  5. Vyčistite spodnú časť stroja.
  Pojazd stroja nefunguje.
  1. Kábel pojazdu je nesprávne nastavený alebo poškodený.
  2. Pod krytom remeňa sú nečistoty.
  1. Nastavte kábel pojazdu. V prípade potreby kábel vymeňte.
  2. Odstráňte nečistoty spod krytu remeňa.
  Batéria sa rýchlo vybíja.
  1. Batéria sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom.
  2. Stroj je preťažený.
  1. Batériu presuňte na suché miesto s teplotným rozsahom od 5 °C do 40 °C.
  2. Pracujte pri nižšej rýchlosti.
  Nabíjačka batérie nefunguje.
  1. Nabíjačka batérie sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom.
  2. V zásuvke, ku ktorej je pripojená nabíjačka batérie, nie je elektrický prúd.
  1. Nabíjačku batérie odpojte a presuňte na suché miesto s teplotným rozsahom od 5 °C do 40 °C.
  2. O opravu zásuvky požiadajte licencovaného elektrikára.
  Indikátor LED na nabíjačke batérie svieti načerveno.
  1. Nabíjačka batérie alebo batéria sa nachádza nad alebo pod vhodným teplotným rozsahom.
  1. Nabíjačku batérie odpojte a presuňte ju aj batériu na suché miesto s teplotným rozsahom od 5 °C do 40 °C.
  Indikátor LED na nabíjačke batérie bliká načerveno.
  1. Dochádza ku chybe komunikácie medzi batériou a nabíjačkou.
  2. Batéria je slabá.
  1. Vyberte batériu z nabíjačky batérie, odpojte nabíjačku batérie zo zásuvky a počkajte 10 sekúnd. Znova zapojte nabíjačku batérie do zásuvky a vložte do nej batériu. Ak indikátor LED na nabíjačke batérie stále bliká načerveno, znova zopakujte tento postup. Ak indikátor LED na nabíjačke batérie stále bliká načerveno aj po 2 pokusoch, batériu správne zlikvidujte v recyklačnom stredisku.
  2. Ak je batéria v záruke, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo ju správne zlikvidujte v recyklačnom stredisku.