Въведение

Тази роторна косачка за тревни площи, управлявана от ходещ оператор, е предназначена за употреба от собственици на имоти и от специално наети за целта професионални оператори. Косачката е предназначена основно за косене на тревата на добре поддържани тревни площи в жилищни или търговски райони. Конструирана е за работа с литиево-йонен акумулатор от моделите 81875 (доставя се с модел 22275), 81825, 81850 или 81860. Тези акумулатори са конструирани за зареждане само с помощта на зарядно устройство от моделите 81805 (доставя се с модел 22275) или 81802. Използването на тези продукти за цели, различни от предназначението им, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

Моделът 22275T не се доставя с акумулатор или със зарядно устройство.

Посетете www.Toro.com за допълнителна информация, включително съвети за безопасна работа, учебни материали, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър, или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части от производителя, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или с отдела за обслужване на клиентите на производителя, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете номерата в предвиденото за целта място.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете да сканирате с Вашето мобилно устройство QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер

g226623

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно привлича вниманието върху специална техническа информация и Забележка, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При използване на електрически уред винаги трябва да прочетете и да спазвате основните предпазни мерки и указания за безопасност, за да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, включително следното:

I. Обучение

  1. Операторът на машината е отговорен за инциденти или опасности за други хора или имуществото им.

  2. Не разрешавайте на деца да работят или да си играят с машината, акумулатора или зарядното устройство; местни правила може да ограничават възрастта на оператора.

  3. Не допускайте работа или обслужване на устройството от деца или персонал без необходимото обучение. Разрешавайте само на отговорни, обучени, запознати с инструкциите и физически способни лица да работят или да обслужват устройството.

  4. Преди да използвате машината, акумулатора или зарядното устройство, прочетете всички инструкции и предупредителните обозначения върху тези продукти.

  5. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на машината, акумулатора и зарядното устройство.

II. Подготовка

  1. Дръжте околните, особено малките деца и домашните любимци, далече от работния участък.

  2. Не работете с машината, без да са поставени на място и да функционират правилно всички предпазители и устройства за безопасност като дефлектори или кошове за трева в машината.

  3. Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които може да пречат на работата на машината или да бъдат изхвърлени от нея.

  4. Преди да използвате машината, се уверете че ножът, болтът на ножа и монтажният възел на режещия апарат не са износени или повредени. Сменете етикети, ако се повредени или не е възможно да се четат.

  5. Използвайте само акумулатора, който е специфициран от Toro. Ако се използват други принадлежности и приставки, може да се увеличи рискът от нараняване или пожар.

  6. Включването на зарядното устройство в контакт, който не е от 100 до 240 V, може да причини пожар или електрически удар. Не включвайте зарядното устройство в контакт, който не е от 100 до 240 V. Ако свързването изисква друг щепсел, използвайте допълнителен адаптер с правилната конфигурация за контакта със захранването, ако е нужно.

  7. Не използвайте повреден или променян акумулатор или зарядно устройство, които могат да реагират непредсказуемо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.

  8. Ако захранващият кабел за зарядното устройство е повреден, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър, за да бъде заменен.

  9. Не използвайте акумулатори от тип, който не позволява презареждане.

  10. Зареждайте акумулатора само със зарядното устройство, специфицирано от Toro. Зарядно устройство, подходящо за даден вид акумулатори, може да носи риск от пожар, ако се използва с друг тип акумулатор.

  11. Зареждайте акумулатора само в зона с добра вентилация.

  12. Не излагайте акумулатора или зарядното устройство на влиянието на огън или температури над 68° C.

  13. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулатора при температури извън диапазона, посочен в инструкциите. В противен случай можете да повредите акумулатора и да увеличите риска от пожар.

  14. Обличайте се правилно – Носете подходящо облекло, включително защитни очила, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки (не на бос крак или със сандали), и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете висящи бижута, които могат да бъдат захванати от движещи се части. Носете маска против прах, ако работите в запрашени условия.

III. Работа с машината

  1. Контакт с движещ се режещ нож причинява тежко нараняване. Дръжте ръцете и краката си далече от зоната на ножа и от всички движещи се части на машината. Стойте далеч от всеки отвор за разтоварване.

  2. Използването на машината за цели, различни от нейното предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

  3. Изключвайте самоходното придвижване (ако има), преди да стартирате машината.

  4. Докато стартирате двигателя, не наклонявайте машината.

  5. Предотвратете случайно стартиране – Уверете се, че бутонът за електрическото стартиране е изваден от гнездото за запалването, преди да свържете акумулатора и да работите с машината.

  6. Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

  7. Когато освободите лостчето за управлението на ножа, двигателят трябва да изгасне и ножът трябва да спре в рамките на 3 секунди. Ако това не стане, веднага преустановете работа с машината и се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  8. Спрете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, свалете акумулатора от машината и изчакайте всички движения да се прекратят, преди да регулирате, обслужвате, почиствате или съхраните машината.

  9. Изваждайте акумулатора и бутона за електрическото стартиране от машината винаги когато я оставяте без надзор или преди смяна на принадлежности.

  10. Не форсирайте машината – Оставете я да работи по-добре и по-безопасно в режима, за който е конструирана.

  11. Внимавайте – Наблюдавайте действията си и бъдете разумни, когато работите с машината. Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

  12. Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

  13. При обръщане на посоката на движението или при дърпане на косачката внимавайте изключително много.

  14. Поддържайте стабилен стоеж и равновесие през цялото време, особено по време на работа на склон. Косете по дължината на склоновете, никога надолу или нагоре. Бъдете много внимателни, когато променяте посоката по време на работа на склон. Не косете по много стръмни склонове. Никога не тичайте с машината, а вървете.

  15. Не насочвайте изхвърляния материал срещу хора. Избягвайте да насочвате изхвърляния материал срещу стена или препятствия; той може да рикошира към Вас. Спирайте режещия нож(ове), когато пресичате повърхности с чакъл.

  16. Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. При работа по неравен терен може да загубите равновесие или да политнете.

  17. Ако се подхлъзнете по мокри трева и листа и се докоснете до ножа, това може да доведе до сериозни телесни наранявания. Избягвайте да косите трева при мокри условия или при дъжд.

  18. Ако машината се удари в някакъв обект или започне да вибрира, незабавно изключете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, извадете акумулатора и изчакайте спирането на всички движещи се части, преди да проверите машината за повреди. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

  19. Спрете машината и извадете бутона за електрическото стартиране, преди да натоварите машината за превозване.

  20. При неблагоприятни условия акумулаторът може да изпуска течност, избягвайте контакт с нея. Ако случайно осъществите контакт с течността, промийте с вода. Ако течността попадне в очите Ви, потърсете медицинска помощ. Течност, изтичаща от акумулатора, може да причини дразнене или изгаряния.

IV. Поддръжка и съхранение

  1. Спрете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, свалете акумулатора от машината и изчакайте всички движения да се прекратят, преди да регулирате, обслужвате, почиствате или съхраните машината.

  2. Не опитвайте да ремонтирате машината, освен както е посочено в инструкциите. За извършване на обслужване се свържете с упълномощен сервизен дилър на Toro, като се използват оригинални резервни части.

  3. Носете ръкавици и защита за очите при обслужването на машината.

  4. За да поддържате баланс, заточвайте затъпен нож и от двата края. Почиствайте ножа и го поддържайте балансиран.

  5. Ако ножът е изкривен, износен или напукан, сменете го. Ако ножът не е балансиран, това води до вибрации, които могат да повредят мотора или да причинят нараняване.

  6. Когато обслужвате ножа, имайте предвид, че той още продължава да се върти и след изключването на захранването.

  7. Проверявайте често коша за трева за влошаване на състоянието му или износване, и ако е износен, го заменете с [резервен] от Toro.

  8. За постигане на най-добра производителност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Неоригинални резервни части и принадлежности от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

  9. Обслужвайте машината – Поддържайте режещите ръбове остри и чисти, за да постигнете най-добра производителност и безопасност. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и без масло или грес по тях. Дръжте предпазителите в нужните места и в добро работно състояние. Поддържайте ножовете остри. Използвайте само идентични резервни ножове.

  10. Проверявайте машината за повредени части – Ако има повредени предпазители или други части, определяйте дали машината може да работи нормално. Проверявайте движещи се части, които се нуждаят от регулиране или са огънати, счупени или в друго състояние, което може да повлияе на функционирането им. Освен ако не е посочено нещо в инструкциите, за ремонти или замяна на повредена част се обръщайте към упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  11. Когато акумулаторът не се използва, дръжте го далече от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони и винтове, които могат да свържат накъсо клемите му. Закъсяването на клемите на акумулатора може да предизвика изгаряния или пожар.

  12. Проверявайте често ножа и дали монтажните болтове на мотора са притегнати.

  13. Когато машината не се използва, съхранявайте е на закрито в сухо и надеждно място, до което деца нямат достъп.

  14. ВНИМАНИЕ – Неправилно отношение към акумулатора може да носи риск от пожар или химическо изгаряне. Не разглобявайте акумулатора. Не нагрявайте акумулатора над 68° C и не го хвърляйте в огън. Заменяйте акумулатора само с оригинален акумулатор от Toro; използването на друг тип акумулатор може да предизвика пожар или експлозия. Дръжте акумулатора извън обсега на деца и в оригиналната опаковка, докато не стане нужно да се използва.

  15. Не хвърляйте акумулатора в огън. Клетките му може да експлодират. Проверете местните правила за възможни специални инструкции за изхвърлянето му.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ

ИНСТРУКЦИИ

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal137-9490
decal144-3175
decal116-7583
decal140-8472
decal112-8760
decal137-9461
decal134-4691
decal131-0822

Настройка

Important: Свалете и изхвърлете защитното найлоново фолио, което предпазва двигателя, както и каквито и да било други пластмаси или опаковки върху машината.

Important: Акумулаторът не е напълно зареден при покупката. Преди да използвате машината за първи път, вижте Зареждане на акумулатора.

Инсталиране на зарядното устройство (опция)

Части, необходими за тази процедура:

Крепежни части (не са включени в доставката)2

По желание е възможно зарядното устройство да бъде монтирано здраво върху стена с използване на отворите с формата на ключ за монтиране на зарядното устройство върху стена.

Инсталирайте го в помещение (например гараж или друго сухо място), близо до контакт със захранване и без достъп за деца.

Вижте Фигура 3 за съдействие при монтажа на зарядното устройство.

Разположете зарядното устройство върху правилно позиционираните крепежни части (не са включени в доставката).

g290534

Сваляне на предпазителя на жилото

g328502

Сглобяване на ръкохватката

Части, необходими за тази процедура:

Сглобяване на горната ръкохватка1
Долна ръкохватка2
Болтове (5/16 x 1 ¾")4
Фланцова гайка (5/16")4
Закривена шайба8

Сглобете долната ръкохватка, както е показано на Фигура 5.

g340673

Монтиране на ръкохватката

g351011

Монтиране на предпазителя на жилото

g350108

Сглобяване на коша за трева

g238450

Преглед на продукта

g346507
g292995

Подходящи температурни диапазони

Зареждайте/съхранявайте акумулатора при температура5° C до 40° C*
Използвайте акумулатора при температура–30° C до 49° C*
Работете с машината при температура0° C до 49° C*

*Времето за зареждане ще се увеличи, ако не зареждате акумулатора в рамките на този диапазон.

Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство в затворена и суха зона.

Действие

Преди започване на работа

Инсталиране на акумулатора

Important: Работете с акумулатора само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте Технически данни.

  1. Проверявайте дали вентилационните отвори на акумулатора са чисти от прах и частици.

  2. Вдигнете капака на отделението на акумулатора (A на Фигура 11).

  3. Изравнете вдлъбнатия участък в акумулатора с езичето на машината и плъзнете акумулатора в отделението, предвидено за него, докато не се заключи на мястото си (B на Фигура 11).

  4. Затворете капака на отделението на акумулатора (C на Фигура 11).

g303151

Регулиране на височината на косене

Внимание

По време на регулиране на височината на косене ръцете ви може да се окажат в контакт с движещ се нож, което да доведе до тежко нараняване.

  • Преди да регулирате височината на косене, изгасете двигателя, извадете бутона за електрическото стартиране и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  • При регулиране на височината на косене не пъхайте пръстите си под корпуса на машината.

Регулирайте височината на косене до постигане на желаната от вас височина. Регулирайте всичките колела на една и съща височина (Фигура 12).

g303150

Регулиране на височината на ръкохватката

Можете да вдигате или спускате ръкохватката в 1 от 3-те положения, което е най-удобното за Вас (Фигура 13).

g331956
  1. Свалете двата болта и съответните гайки на ръкохватката.

  2. Придвижете ръкохватката в желаното положение за височината.

  3. Закрепете ръкохватката с болтовете и гайките, свалени преди това.

По време на работа

Стартиране на машината

  1. Уверете се, че в машината е инсталиран акумулаторът, вижте Инсталиране на акумулатора.

  2. Вкарайте бутона за електрическото стартиране в ключа за електрическия стартер (A на Фигура 14).

  3. Стиснете лостчето за управление на ножа и го задръжте към ръкохватката (B на Фигура 14).

  4. Натиснете бутона за електрическото стартиране и го задръжте натиснат, докато двигателят се стартира (C на Фигура 14).

g331970

Рециклиране на отпадните отрезки

Вашата машина се доставя от завода, готова за рециклиране на отпадните отрезки от трева и листа обратно в тревната площ.

Ако кошът за трева е сложен на машината, свалете го, преди да рециклирате отпадните отрезки. Вижте Демонтаж на коша за трева.

Събиране на отрезките в кош

Когато искате да съберете отпадните отрезки от трева и листа от тревната площ, използвайте коша за трева.

Внимание

Един износен кош за трева може да допусне изхвърлянето на малки камъни и други подобни частици към Вас или към страничен наблюдател, в резултат на което да се получат сериозни телесни наранявания, а даже и смъртни случаи.

Проверявайте често коша за трева. Ако е повреден, монтирайте нов резервен кош от производителя.

Внимание

Ножовете са остри; контактът с тях може да доведе до тежки телесни наранявания.

Преди да напуснете мястото на оператора, изключете машината и изчакайте спирането на всички движещи се части.

Монтаж на коша за трева

  1. Изключете машината и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Вдигнете и задръжте задния дефлектор (A на Фигура 15).

  3. Свалете запушалката за задно разтоварване, като натиснете ключалката с палеца си и издърпате запушалката от машината (B и C на Фигура 15).

  4. Монтирайте прътовете за коша в прорезите при основата на ръкохватката и разклатете коша назад и напред, за да се гарантира, че прътовете са наместени в долната част на двата прореза (D на Фигура 15).

  5. Спускайте задния дефлектор, докато се разположи върху коша за трева.

g303153

Демонтаж на коша за трева

Опасност

Машината може да изхвърля отрязана трева и други предмети през отвор в корпуса на машината. Предмети, изхвърлени с голяма сила, застрашават с тежко нараняване или смърт Вас или намиращите се в близост лица.

  • Никога не изваждайте коша за трева и след това стартирайте двигателя, без да е поставена запушалката за разтоварване на машината.

  • Никога не отваряйте задния дефлектор на машината, докато машината работи.

  1. Изключете машината и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Вдигнете задния дефлектор.

  3. Извадете пръта на коша за трева от прорезите при основата на ръкохватката (A на Фигура 15).

  4. Поставете запушалката за разтоварване; вижте (B на Фигура 15).

  5. Спуснете задния дефлектор (C на Фигура 15).

Използване на самоходното придвижване

За да задействате самоходното придвижване, стиснете лостчето за самоходно придвижване към ръкохватката и го задръжте (Фигура 16).

g331972

За да освободите самоходното придвижване, пуснете лостчето за самоходно придвижване.

Note: Машината се доставя със съединители с механизъм за свободен ход, което улеснява дърпането на машината назад. За да освободите съединителите, може да се наложи да бутнете машината напред около 2,5 см или повече, след като пуснете лостчето за самоходно придвижване.

Регулиране на скоростта на ножа

Тази машина има 2 настройки за скоростта на ножа: AUTO (Автоматично) и MAX (Максимална).

  • В положението AUTO (Автоматично) скоростта на ножа се регулира автоматично за най-добра ефективност. Машината отчита промени в условията на косене и усилва скоростта на ножа колкото е необходимо, за да поддържа качеството на косене.

  • В положението MAX (Максимално) скоростта на ножа остава винаги максимална.

Завъртате ключа в гнездото за ключа на стартера в от положенията, за да настроите оборотите на ножа (Фигура 17).

g337279

Изключване на машината

  1. Освободете лостчето за управление на ножа (A на Фигура 18).

  2. Извадете бутона за електрическото стартиране от гнездото за електрическия стартер (B на Фигура 18).

  3. Свалете акумулатора, вижте Изваждане на акумулатора от машината.

    Note: Винаги когато не използвате машината, изваждайте акумулатора.

g331971

Изваждане на акумулатора от машината

  1. Вдигнете капака на отделението на акумулатора.

  2. Натиснете блокировката на акумулатора, за да го освободите и извадите.

  3. Затворете капака на отделението на акумулатора.

Съвети за ползване

Общи съвети за косене

  • Избягвайте удрянето на ножа по твърди обекти. Никога не косете умишлено над какъвто и да е обект.

  • За получаване на възможно най-добри резултати, преди началото на сезона за косене монтирайте нов нож.

  • Когато се налага, сменяйте ножа с резервен нож на Toro.

Косене на трева

  • Тревата расте с различна скорост през различните сезони. През топлото лятно време е най-добре тревата да се коси с настройки за височина на косене 64 мм, 76 мм или 89 мм. Косете само до една трета от ножа за трева. Не косете под настройка от 64 мм, освен ако тревата е рядка или през късна есен, когато растежът на тревата е забавен. За ускоряване на работата, косете тревата при по-голяма височина на косене.

  • При косене над 15 см, отначало косете с настройка за най-голяма височина на косене и по-бавно; след това минете с косачката отново с по-ниска височина, за да се постигне най-добър вид на тревната площ. Ако тревата е твърде висока и има купчини листа върху нея, машината може да се задръсти и двигателят да блокира.

  • Мокрите треви и листа имат склонност да се струпват на места из двора и могат да задръстят машината или да предизвикат спиране на двигателя. Избягвайте да косите трева при мокри условия.

  • Бъдете нащрек за потенциална опасност при много сухи условия, следвайте всички местни предупреждения за пожар и пазете машината от суха трева и листна маса.

  • Сменяйте посоката на косене. Това помага за разпръскването на отпадните отрезки по тревната площ за равномерното ѝ наторяване.

Ако външният вид на окосената тревна площ е незадоволителен, опитайте някой от следните подходи:

  • Заточете ножа.

  • Косете по-бавно.

  • Повдигнете височината на косене на машината си.

  • Косете тревата по-често.

  • Припокривайте полосите на тревните откоси, вместо да окосявате една пълна полоса на всеки ход.

Косене на листа

  • След като окосите тревната площ, се убедете, че половината от нея се показва през капака за косене на листа. Може да се наложи да направите още един преход по листата.

  • Ако по тревната площ има над 13 см листа, косете с по-голяма височина на косене, и след това с желаната височина на косене.

  • Забавете скоростта си на косене, ако машината не коси достатъчно прецизно листата.

След приключване на работа

Зареждане на акумулатора

Important: Акумулаторът не е напълно зареден при покупката. Преди да използвате уреда за първи път, поставете акумулатора в зарядното устройство и го зареждайте, докато светодиодният индикатор не покаже, че акумулаторът е напълно зареден. Прочетете всички предпазни мерки във връзка с безопасността.

Important: Зареждайте акумулатора само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте Технически данни.

Note: За да видите текущото ниво на зареждане, по всяко време можете да натиснете бутона на светодиодния индикатор (светодиодните индикатори).

  1. Проверявайте дали вентилационните отвори на акумулатора и зарядното устройство са чисти от прах и частици.

    g290533
  2. Изравнете вдлъбнатия участък в акумулатора (Фигура 19) с езичето в зарядното устройство.

  3. Плъзнете акумулатора в зарядното устройство, докато влезе докрай (Фигура 19).

  4. За да извадите акумулатора, издърпайте го назад от зарядното устройство.

  5. Вижте следната таблица, където е обяснено значението на задействаните светодиодни индикатори на зарядното устройство.

    Светодиоден индикаторСъстояние
    Изкл.Не е сложен акумулатор
    Зелен, мигащАкумулаторът се зарежда
    ЗеленАкумулаторът е зареден
    ЧервенАкумулаторът и/или зарядното устройство са с температура над или под допустимия температурен диапазон
    Червен, мигащГрешка при зареждане на акумулатора*

*Вижте Технически данни за допълнителна информация.

Important: Акумулаторът може да остава в зарядното устройство кратковременно между периодите на използване.Ако акумулаторът няма да бъде използван дълъг период от време, извадете го от зарядното устройство, вижте Преди съхранение.

Почистване на машината отдолу

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
След всяка употреба
  • Почистете долната страна на машината.
  • За да постигнете най-добра производителност, поддържайте долната част на машината чиста и почиствайте под машината непосредствено след приключване на косенето. Внимавайте много да поддържате изхвърлящите пластини чисти от тревни отпадъци (Фигура 20).

    g240549

    Метод за миене

    Внимание

    Машината може да изхвърля материал под себе си.

    • Носете предпазни очила.

    • Стойте в работно положение (зад ръкохватката), докато машината работи.

    • Не допускайте странични наблюдатели в работния участък.

    1. Спуснете машината до положението за най-ниско косене.

    2. Преместете машината на хоризонтална повърхност с настилка.

    3. Включете машината и задействайте ножа.

    4. Дръжте градинския маркуч на нивото на ръкохватката и пръскайте с вода пред дясното, задно колело (Фигура 21).

      Note: Водата ще се разпръсне по пътя на ножа и ще почисти окосената трева.

      g002600
    5. След като почистите окосената трева, спрете водата и преместете машината на сухо място.

    6. Стартирайте двигателя да работи няколко минути, за да изсъхне долната страна на машината.

    Изстъргване

    Ако при миенето не са отстранени всички остатъци под машината, почистете я като ги изстържете.

    1. Изключете машината и изчакайте спирането на всички движещи се части.

    2. Извадете бутона за електрическото стартиране и акумулатора от машината.

    3. Наклонете машината на една страна.

    4. Отстранете мръсотията и отрезките от трева със стъргалка. Избягвайте чаплъци или остри ръбове.

    5. Върнете машината в работно положение.

    Поддръжка

    Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

    Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
    След първите 25 часа
  • Притегнете всички хлабави крепежи.
  • Преди всяка употреба или ежедневно
  • Инспектирайте периодично ножовете на косачката за износване или повреда.
  • Инспектирайте ускорителя за износване или повреда.
  • Проверете времето за спиране на спирачката на ножа. Ножът трябва да спира в рамките на 3 секунди след отпускане на лостчето за управление на ножа; в противен случай се свържете за ремонт с упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  • След всяка употреба
  • Почистете долната страна на машината.
  • На всеки 40 часа
  • Почистете колелата и зъбните колела.
  • На всеки 50 часа
  • Заточете или заменете ножа.Извършвайте поддръжката по-често, ако ръбовете се затъпяват бързо в условията на груба или песъчлива почва.
  • На всеки 100 часа
  • Притегнете всички хлабави крепежи.
  • Регулиране на самоходното придвижване

    Ако машината е нова, не се движи на самоход или се опитва да пълзи“ напред, трябва да регулирате жилото за самоходно придвижване.

    1. Придвижете машината на открито върху повърхност с настилка близо до стабилна стена, за да не се допуска движение на машината напред, докато моторът работи.

    2. Разположете машината с предните гуми към стената.

      Note: Уверете се, че мястото се проветрява добре и че няма частици, които да бъдат изхвърляни от машината.

    3. Стартирайте мотора; вижте Стартиране на машината.

    4. Издърпайте лостчето за самоходно придвижване към ръкохватката.

      Note: Колелата трябва да започнат да се въртят веднага щом лостчето за самоходно придвижване докосне ръкохватката.

    5. Изгасете мотора.

    6. Ако трябва да регулирате машината, направете следното:

      • Ако колелата не се въртят при задействането на лостчето за самоходно придвижване, ремъкът за задвижването е прекалено хлабав. Завъртете регулатора за управление на задвижването на колелата (Фигура 22) по часовниковата стрелка 1 оборот и повторете стъпките от 3 до 5.

        g024465
      • Ако колелата се въртят, преди да задействате напълно лостчето за самоходно придвижване, ремъкът за задвижването е прекалено стегнат. Завъртете регулатора за управление на задвижването на колелата (Фигура 22) обратно на часовниковата стрелка 1 оборот и повторете стъпките от 3 до 5.

    7. Ако ремъкът за задвижването е нов, завъртете регулатора за управление на задвижването на колелата по часовниковата стрелка още 1 оборот, за да е възможно нормално разтягане на ремъка по време на разработването.

      Note: Можете да пропуснете тази стъпка, ако регулирате използван ремък.

    Поддръжка на ножа

    Винаги косете с остър нож. Острият нож реже чисто и без издърпване или накъсване на тревичките.

    1. Изключете машината и изчакайте спирането на всички движещи се части.

    2. Свалете акумулатора, вижте Изваждане на акумулатора от машината.

    3. Наклонете машината на една страна, както е показано на Фигура 23.

      g240550

    Инспектиране на ножа

    Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
    Преди всяка употреба или ежедневно
  • Инспектирайте периодично ножовете на косачката за износване или повреда.
  • Внимателно проверявайте дали ножът е остър и не е износен, особено на мястото, където се срещат плоската и извитата част (Фигура 24A). Тъй като пясък и абразивни материали могат да предизвикат износване на метала, който свързва плоската и огънатата части на ножа, проверете ножа, преди да работите с машината. Ако откриете прорез или износване (Фигура 24B и Фигура 24C), сменете ножа; вижте Сваляне на нож.

    g002278

    Note: За получаване на възможно най-добри резултати, преди началото на сезона за косене монтирайте нов нож. През годината обработвайте с пила каквито и да било малки нащърбвания, за да поддържате режещия ръб.

    Опасност

    Износен или повреден режещ нож може да се счупи и част от ножа може да бъде изхвърлена към Вас или към намиращи се наоколо хора, което да доведе до тежко телесно нараняване или смърт.

    • Инспектирайте периодично режещите ножове за износване или повреда.

    • Сменяйте износен или повреден нож.

    Инспектиране на ускорителя

    Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
    Преди всяка употреба или ежедневно
  • Инспектирайте ускорителя за износване или повреда.
  • Внимателно проверявайте ускорителя за силно износване (Фигура 25). Тъй като пясък и абразивни материали могат да предизвикат износване на метала, (особено в зоната, показана като позиция 2 на Фигура 25), проверявайте ускорителя, преди да работите с машината. Ако забележите износване на изпъкналата част на ускорителя до остър ъгъл или пукнатина, заменете ускорителя.

    g027496

    Внимание

    Износен или повреден ускорител може да се счупи и част от ускорителя може да бъде изхвърлена към Вас или към намиращи се наоколо хора, което да доведе до тежко телесно нараняване или смърт.

    • Инспектирайте периодично ускорителя за износване или повреда.

    • Сменяйте износен или повреден ускорител.

    Сваляне на нож

    1. Хващайте края на ножа с помощта на парцал или дебело подплатена ръкавица.

    2. Свалете болта на ножа, ускорителя и ножа (Фигура 24).

    Заточване на ножа

    Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
    На всеки 50 часа
  • Заточете или заменете ножа.Извършвайте поддръжката по-често, ако ръбовете се затъпяват бързо в условията на груба или песъчлива почва.
  • Обработвайте с пила горната част на ножа, за да поддържате оригиналния ъгъл на рязане (Фигура 26A) и вътрешния радиус на режещия ръб (Фигура 26B). Ножът ще остава балансиран, ако отстранявате еднакво количество материал от двата режещи ръба.

    g002279

    Балансиране на ножа

    1. Проверявайте балансирането на ножа, като поставите централния отвор на ножа върху пирон или прът на отвертка, захванат хоризонтално в менгеме (Фигура 27).

      g002280

      Note: Можете също така да проверите балансирането с промишлен балансьор за ножове.

    2. Ако някой край на нож се върти ниско, обработете го с пила (но не режещия ръб или в края до режещия ръб), докато никой от краищата на ножа не пада ниско.

    Монтиране на нож

    1. Инсталирайте остър, балансиран нож от Toro, ускорителя, законтрящата шайба и болта на ножа. При правилен монтаж крилото на ножа трябва да сочи към върха на корпуса на косачката.

      Note: Затегнете болта на ножа с въртящ момент от 82 N∙m.

      Внимание

      Ако се работи с машината без поставен ускорител, възможно е ножът да се огъне, изкриви или счупи, което да доведе до тежко телесно нараняване на Вас или околните или смърт.

      Не работете с машината без поставен ускорител.

    2. Върнете машината в работно положение.

    Почистване на колелата

    Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
    На всеки 40 часа
  • Почистете колелата и зъбните колела.
    1. Свалете задните колела и почистете отломките от областта на колелата и зъбните колела.

      g033535
    2. След почистването нанесете малко количество смес против задиране върху колелата.

    Note: Ако работите с машината в екстремални условия, почиствайте колелата по-често от препоръчаното, за да се удължи експлоатационният живот на зъбните колела.

    Note: За да не се повредят уплътненията на лагера, не пръскайте с вода под силно налягане върху лагерите.

    Подготовка на акумулатора за рециклиране

    Important: След изваждане, покрийте клемите на акумулатора със здрава лепеща лента. Не се опитвайте да унищожавате или разглобявате акумулатора, или да вадите някакви части от него.

    Обърнете се към местните власти или към вашия упълномощен дилър на Toro за допълнителна информация за рециклирането на акумулатора.

    Съхранение

    За да подготвите машината са сезонно съхранение, изпълнете препоръчаните процедури за поддръжка; вижте .

    Винаги спирайте машината, изчаквайте всички движещи се части да спрат и давайте възможност на машината да изстине, преди да я регулирате, обслужвате, почиствате или съхранявате.

    Съхранявайте машината на хладно, чисто и сухо място. Покрийте машината, за да я предпазите и поддържате чиста.

    Important: Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте Технически данни.

    Important: Ако ще съхранявате акумулатора в края на сезона, заредете го докато 2 или 3 от светодиодните индикатори на акумулатора светнат в зелен цвят. Не съхранявайте напълно зареден или напълно разреден акумулатор. Когато решите да използвате машината отново, заредете акумулатора, докато лявата индикаторна светлина на зарядното светне в зелен цвят, или и 4-те светодиодни индикатора на акумулатора светнат в зелен цвят.

    1. Изключете машината от захранването (т.е. извадете акумулатора) и я проверете за повреди, след като е била използвана.

    2. Не съхранявайте машината с инсталиран акумулатор.

    3. Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство в затворена, чиста и суха зона с добра вентилация без достъп на деца.

    4. Дръжте машината, акумулатора и зарядното устройство далече от разяждащи препарати от типа на градинските химикали и сол за премахване на лед.

    5. За да се намали рискът от сериозно нараняване, не съхранявайте акумулатора на открито или в превозни средства.

    6. Отстранете отрезките от трева и полепналите боклуци от външните части на двигателя, екраните и горната част на корпуса на косачката.

    7. Почистете под машината; вижте Почистване на машината отдолу.

    8. Проверете състоянието на ножа; вижте Инспектиране на ножа.

    9. Проверете състоянието на ускорителя; вижте Инспектиране на ускорителя.

    10. Затегнете всички гайки, болтове и винтове.

    11. Боядисайте всички ръждясали или оголени метални повърхности с боя, предлагана от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

    Отстраняване на неизправности

    Изпълнете само стъпките, описани в тези инструкции. Всякакви допълнителни инспекции, както и дейности за обслужване и ремонт, трябва да се извършват в упълномощен сервизен център или от специалист с нужната квалификация, ако не можете сами да решите проблема.

    ProblemPossible CauseCorrective Action
    Машината не работи или прекъсва.
    1. Акумулаторът не е напълно инсталиран в машината.
    2. Акумулаторът не е зареден.
    3. Акумулаторът е повреден.
    4. Има друг електрически проблем с машината.
    1. Извадете и след това върнете акумулатора в машината като се уверите, че е напълно инсталиран и захванат.
    2. Свалете акумулатора от машината и го заредете.
    3. Заменете акумулатора.
    4. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
    Машината не достига пълната си мощност.
    1. Зарядният капацитет на акумулатора е прекалено нисък.
    2. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
    1. Свалете акумулатора от машината и го заредете напълно.
    2. Почистете долната страна на машината.
    Машината или двигателят издават силни вибрации или шум.
    1. Ножът е изкривен или е загубил баланса си.
    2. Монтажните гайки на ножа са разхлабени.
    3. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
    4. Монтажните болтове на двигателя са разхлабени.
    1. Балансирайте ножа. Ако ножът е изкривен, сменете го.
    2. Затегнете монтажните гайки на ножа.
    3. Почистете долната страна на машината.
    4. Затегнете монтажните болтове на двигателя.
    Формата на окосения участък е неравномерна.
    1. Не всички 4 колела са на една и съща височина.
    2. Ножът се е затъпил.
    3. Косите непрекъснато по един и същ начин.
    4. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
    1. Регулирайте всички 4 колела на една и съща височина.
    2. Заточете ножа и го балансирайте.
    3. Сменяйте стила си на косене.
    4. Почистете долната страна на машината.
    Улеят за странично изхвърляне се запушва.
    1. Лостът за подаване на газ не е в положение Fast (Бързо).
    2. Височината на косене е твърде малка.
    3. Твърде бързо косене.
    4. Тревата е мокра.
    5. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
    1. Придвижете лоста за подаване на газ в положение Fast (Бързо).
    2. Увеличете височината на косене.
    3. Забавете.
    4. Преди косене изчаквайте тревата да изсъхне.
    5. Почистете долната страна на машината.
    Машината не се движи на самоход.
    1. Жилото за самоходно придвижване е дерегулирано или повредено.
    2. Под капака на ремъка има отпадъци.
    1. Регулирайте жилото за самоходно придвижване. Ако е необходимо, го сменете.
    2. Почистете отпадъците под капака на ремъка.
    Акумулаторът се разрежда бързо.
    1. Акумулаторът е с температура над или под допустимия температурен диапазон.
    2. Машината е претоварена
    1. Преместете акумулатора на сухо място с температура между 5° C и 40° C.
    2. Работете по-бавно.
    Зарядното устройство не функционира.
    1. Зарядното устройство е с температура над или под допустимия температурен диапазон.
    2. В контакта, към който е свързано зарядното устройство, няма ток.
    1. Разкачете и преместете зарядното устройство в сухо място с температура между 5° C и 40° C.
    2. Свържете се с Вашия лицензиран електротехник, за да поправи контакта.
    Светодиоден индикатор на зарядното устройство свети в червен цвят.
    1. Зарядното устройство и/или акумулаторът са с температура над или под допустимия температурен диапазон.
    1. Разкачете зарядното устройство и преместете зарядното устройство и акумулатора на сухо място с температура между 5° C и 40° C.
    Светодиодният индикатор на зарядното устройство мига в червен цвят.
    1. Има грешка в комуникацията между акумулатора и зарядното устройство.
    2. Акумулаторът е слаб.
    1. Извадете акумулатора от зарядното устройство, изключете зарядното устройство от контакта със захранването и изчакайте 10 секунди. Включете отново зарядното устройство в контакта и поставете акумулатора в зарядното устройство. Ако светодиодният индикатор на зарядното устройство все още мига в червен цвят, повторете процедурата. Ако светодиодният индикатор на зарядното устройство все още мига след 2 опита, изхвърлете правилно акумулатора в обект за рециклиране на акумулатори.
    2. Свържете се с Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър, ако акумулаторът е в гаранция, или изхвърлете правилно акумулатора в обект за рециклиране на акумулатори.