Εισαγωγή

Το παρόν χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν βαδίζοντα χειριστή με περιστροφική λεπίδα προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση από επαγγελματίες χειριστές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε οικίες ή επαγγελματικά ακίνητα. Είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί τα μοντέλα μπαταρίας ιόντων λιθίου 81875 (παρέχεται με το μοντέλο 22275), 81825, 81850 ή 81860. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες είναι σχεδιασμένες να φορτίζονται αποκλειστικά και μόνο με τα μοντέλα φορτιστή μπαταρίας 81805 (παρέχεται με το μοντέλο 22275) ή 81802. Η χρήση αυτών των προϊόντων για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Το μοντέλο 22275T δεν περιλαμβάνει μπαταρία ή φορτιστή.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας ή εκπαιδευτικό υλικό, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών του κατασκευαστή αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν

g226623

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Ασφάλεια

ΣΗΜΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΦΛΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει πάντοτε να διαβάζετε και να τηρείτε τις βασικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

I. Εκπαίδευση

 1. Ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσιακά τους στοιχεία.

 2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή.

 3. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. Να επιτρέπετε τον χειρισμό και το σέρβις του μηχανήματος μόνο από υπεύθυνα, εκπαιδευμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες και διαθέτουν την απαιτούμενη σωματική ικανότητα.

 4. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα.

 5. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και την ορθή λειτουργία του μηχανήματος, της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας.

II. Προετοιμασία

 1. Κρατήστε τους διερχομένους, ιδίως τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια, μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

 2. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας, όπως τα παραπέτα και οι συλλέκτης γρασιδιού.

 3. Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του μηχανήματος ή τα οποία θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

 4. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα, το μπουλόνι της λεπίδας και το συγκρότημα της λεπίδας δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή μη ευανάγνωστες ετικέτες.

 5. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο την μπαταρία που προδιαγράφει η Toro. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων και παρελκομένων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

 6. Η τοποθέτηση του φορτιστή της μπαταρίας σε πρίζα που δεν είναι τάσης 100-240 V μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε τον φορτιστή της μπαταρίας απευθείας σε πρίζα με τάση εκτός του εύρους των 100 έως 240 V. ν απαιτείται διαφορετικού είδους σύνδεση, χρησιμοποιείτε προσαρμογέα κατάλληλης διάταξης για την πρίζα.

 7. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση, γιατί ενδεχόμενη απρόβλεπτη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

 8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταρίας υποστεί φθορά ή ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την αντικατάστασή του.

 9. Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

 10. Φορτίζετε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με τον φορτιστή μπαταρίας που προδιαγράφει η Toro. Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς αν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.

 11. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

 12. Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 68°C.

 13. κολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία εκτός του εύρους που προδιαγράφεται στις οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

 14. Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό – Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα (μην είστε ξυπόλητοι και μην φοράτε σαγιονάρες), καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κρεμαστά κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης χρησιμοποιείτε μάσκες προστασίας από τη σκόνη.

III. Λειτουργία

 1. Τυχόν επαφή με την κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον χώρο κοπής και από όλα τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Μείνετε μακριά από τα ανοίγματα απόρριψης.

 2. Η χρήση αυτού του μηχανήματος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

 3. Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία απενεργοποιήστε την αυτοκινούμενη λειτουργία (αν υπάρχει).

 4. Μην δίνετε κλίση στο μηχάνημα όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 5. ποτρέψτε την ακούσια θέση σε λειτουργία – Προτού συνδέσετε την μπαταρία και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από τη μίζα.

 6. Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 7. Όταν αφήνετε ελεύθερη τη ράβδο ελέγχου των λεπίδων κοπής, ο κινητήρας θα πρέπει να σβήσει και η λεπίδα θα πρέπει να ακινητοποιηθεί εντός 3 δευτερολέπτων. Σε αντίθετη περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του μηχανήματος και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 8. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 9. Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη ή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων θα πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία και το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από το μηχάνημα.

 10. Μην πιέζετε το μηχάνημα – Το μηχάνημα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.

 11. Παραμένετε σε εγρήγορση – Διατηρείτε την προσοχή σας στην εργασία που εκτελείτε και κάνετε συνετή χρήση του μηχανήματος. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

 12. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

 13. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε προς τα πίσω με το μηχάνημα ή όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

 14. Διατηρείτε πάντοτε καλή ισορροπία και πάτημα, ιδίως σε επικλινή εδάφη. Κινείτε το μηχάνημα από τη μία πλευρά του επικλινούς εδάφους προς την άλλη και ποτέ κατακόρυφα (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Η αλλαγή κατεύθυνσης σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη με υπερβολικά μεγάλη κλίση. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πρέπει να βαδίζετε – σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τρέχετε.

 15. Μην στρέφετε το υλικό απόρριψης προς την κατεύθυνση άλλων ατόμων. ποφύγετε την απόρριψη υλικού σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο γιατί το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς τα εσάς. Σταματήστε τη/τις λεπίδα/-ες όταν διέρχεστε από επιφάνειες με χαλίκι.

 16. Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία ή το πάτημά σας.

 17. Το βρεγμένο χορτάρι και τα βρεγμένα φύλλα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό αν γλιστρήσετε και έρθετε σε επαφή με τη λεπίδα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο ή υπό βροχή.

 18. Εάν το μηχάνημα κτυπήσει κάποιο αντικείμενο ή εάν παρατηρήσετε κραδασμούς, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού εξετάσετε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 19. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης προτού φορτώσετε το μηχάνημα για να το μεταφέρετε.

 20. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθει υγρό, η επαφή με το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το υγρό, ξεπλύνετέ το με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό το οποίο εξέρχεται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

IV. Συντήρηση και αποθήκευση

 1. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 2. Μην επιχειρήσετε επισκευή του μηχανήματος που δεν προβλέπεται στις οδηγίες. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο μηχάνημα με τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 3. Κατά το σέρβις του μηχανήματος, φοράτε γάντια και προστατευτικά για τα μάτια.

 4. Όταν η λεπίδα στομώνει, ακονίζετέ την και από τις δύο πλευρές για να διατηρείται ζυγοσταθμισμένη. Διατηρείτε την λεπίδα καθαρή και ζυγοσταθμισμένη.

 5. ν η λεπίδα στραβώσει, φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την. Όταν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, δημιουργούνται κραδασμοί που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα ή τραυματισμό.

 6. Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη.

 7. Ελέγχετε τακτικά τον σάκο συλλογής χόρτου για φθορές ή αλλοιώσεις. Εάν έχει φθαρεί, αντικαταστήστε τον με [ανταλλακτικό] σάκο της Toro.

 8. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Άλλα ανταλλακτικά και εξαρτήματα ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

 9. Συντηρείτε το μηχάνημα – Διατηρείτε τις κόψεις κοφτερές και καθαρές για πιο καλή και ασφαλή απόδοση. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και καθαρές, ιδίως από λάδια και γράσα. Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών λεπίδων.

 10. Ελέγχετε το μηχάνημα για φθαρμένα εξαρτήματα – ν υπάρχουν φθαρμένα προστατευτικά καλύμματα ή άλλα εξαρτήματα, εξακριβώστε αν το μηχάνημα είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά. Ελέγξτε αν υπάρχουν μη ευθυγραμμισμένα ή στραβωμένα κινούμενα μέρη, σπασμένα εξαρτήματα στερέωσης ή άλλα εξαρτήματα, ή οτιδήποτε άλλον που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του μηχανήματος. Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός φθαρμένου προστατευτικού καλύμματος ή εξαρτήματος.

 11. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετέ την μακρυά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά και βίδες με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί επαφή του ενός ακροδέκτη με τον άλλο. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

 12. Ελέγχετε τακτικά αν τα μπουλόνια στερέωσης της λεπίδας και του κινητήρα είναι καλά σφιγμένα.

 13. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετέ το σε εσωτερικό, στεγνό και ασφαλή χώρο, μακρυά από παιδιά.

 14. ΠΡΟΣΟΧΗ – ν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Μην θερμαίνετε την μπαταρία πάνω από τους 68°C και μην την αποτεφρώνετε. ντικαθιστάτε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με γνήσια μπαταρία της Toro. Η χρήση άλλου τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακρυά από παιδιά και στην αρχική τους συσκευασία μέχρι να είστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε.

 15. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του στοιχείου της. Ελέγξτε αν οι τοπικοί κανονισμοί προβλέπουν ειδικές οδηγίες διάθεσης.

ΦΥΛΞΤΕ ΥΤΕΣ

ΣΦΛΕΙΣ

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal137-9490
decal144-3175
decal116-7583
decal140-8472
decal112-8760
decal137-9461
decal134-4691
decal131-0822

Συναρμολόγηση

Important: φαιρέστε και απορρίψτε το προστατευτικό φύλλο πλαστικού που καλύπτει τον κινητήρα και όλα τα άλλα πλαστικά ή συσκευασίες του μηχανήματος.

Important: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

Στερέωση του φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο (προαιρετικό)

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Εξαρτήματα στερέωσης (δεν περιλαμβάνεται)2

Εάν θέλετε, στερεώστε τον φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές στο πίσω μέρος του φορτιστή.

Τοποθετήστε τον σε εσωτερικό χώρο (π.χ. στο γκαράζ ή άλλο στεγνό μέρος), κοντά σε παροχή ρεύματος και μακρυά από παιδιά.

νατρέξτε στο Σχήμα 3 για βοήθεια στη στερέωση του φορτιστή.

Σύρετε τον φορτιστή πάνω από τα εξαρτήματα στερέωσης που έχετε τοποθετήσει καταλλήλως στον τοίχο για να τον στερεώσετε στη θέση του (τα εξαρτήματα στερέωσης δεν περιλαμβάνονται).

g290534

φαίρεση του προστατευτικού καλωδίων

g328502

Συναρμολόγηση της κάτω χειρολαβής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Συναρμολόγηση της πάνω χειρολαβής1
Κάτω χειρολαβή2
Μπουλόνι (5/16" x 1¾")4
Παξιμάδι ασφάλισης φλαντζωτής κεφαλής (5/16")4
Κυρτή ροδέλα8

Συναρμολογήστε την κάτω χειρολαβή όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

g340673

Τοποθέτηση της χειρολαβής

g351011

Τοποθέτηση του προστατευτικού καλωδίων

g350108

Συναρμολόγηση του σάκου συλλογής χόρτου

g238450

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g346507
g292995

Προβλεπόμενα εύρη τιμών θερμοκρασίας

Φόρτιση/αποθήκευση της μπαταρίας:από 5°C έως 40°C*
Χρήση της μπαταρίας:-30°C έως 49°C*
Χρήση του μηχανήματος:0°C έως 49°C*

*Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται αν η φόρτιση της μπαταρίας δεν γίνεται εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.

ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Important: Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

 1. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

 2. νασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 11, ).

 3. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας με τις γλωττίδες στο εσωτερικό του διαμερίσματος και σύρετε την μπαταρία μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Σχήμα 11, B).

 4. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 11, C).

g303151

Ρύθμιση του ύψους κοπής

Προειδοποίηση

Κατά τη ρύθμιση των μοχλών ύψους κοπής τα χέρια σας ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με κινούμενη λεπίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

 • Πριν από τη ρύθμιση του ύψους κοπής, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 • Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής, μην βάζετε τα δάκτυλά σας κάτω από το περίβλημα.

Ρυθμίστε το ύψος κοπής που επιθυμείτε. Ρυθμίστε όλους τους τροχούς στο ίδιο ύψος κοπής (Σχήμα 12).

g303150

Ρύθμιση του ύψους της χειρολαβής

Το ύψος της χειρολαβής μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις για να επιλέξετε τη θέση που σας βολεύει καλύτερα (Σχήμα 13).

g331956
 1. φαιρέστε και από τις δύο πλευρές τα μπουλόνια της χειρολαβής και τα παξιμάδια τους.

 2. Μετακινήστε τη χειρολαβή στο επιθυμητό ύψος.

 3. Στερεώστε τη χειρολαβή με τα μπουλόνια που αφαιρέσατε και τα παξιμάδια τους.

Κατά τη λειτουργία

Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία

 1. εβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

 2. Τοποθετήστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης στον διακόπτη ηλεκτρικής μίζας (Σχήμα 14, A).

 3. νασηκώστε τη ράβδο ελέγχου των λεπίδων κοπής λειτουργίας και κρατήστε την πατημένη πάνω στη χειρολαβή (Σχήμα 14, B).

 4. Πατήστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης και κρατήστε το πατημένο μέχρι ο κινητήρας να πάρει μπρος (Σχήμα 14, C).

g331970

νακύκλωση των κομμένων χόρτων και φύλλων

άσει των εργοστασιακών ρυθμίσεών του, το μηχάνημά σας ανακυκλώνει τα κομμένα χόρτα και φύλλα αφήνοντάς τα και πάλι πάνω στο γκαζόν.

Εάν ο σάκος συλλογής χόρτου είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα, αφαιρέστε τον προτού ανακυκλώσετε τα κομμένα χόρτα και φύλλα. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του σάκου συλλογής χόρτου.

Συλλογή των κομμένων χόρτων και φύλλων

Χρησιμοποιήστε τον σάκο συλλογής χόρτου όταν επιθυμείτε να συλλέξετε τα κομμένα και φύλλα.

Προειδοποίηση

Εάν ο σάκος συλλογής χόρτου έχει υποστεί φθορά, ενδέχεται να εκτοξεύονται μικρές πέτρες ή άλλα παρόμοια ξένα σώματα προς το μέρος σας ή προς το μέρος των διερχομένων, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Ελέγχετε τακτικά τον σάκο συλλογής χόρτου. ν διαπιστώσετε ζημιά, τοποθετήστε έναν καινούριο, ανταλλακτικό σάκο.

Προειδοποίηση

Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Η επαφή με τις λεπίδες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.

Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

Τοποθέτηση του σάκου συλλογής χόρτου

 1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 2. νυψώστε τον οπίσθιο εκτροπέα και κρατήστε τον ψηλά (Σχήμα 15, A).

 3. φαιρέστε το πώμα οπίσθιας απόρριψης πιέζοντας το μάνδαλο προς τα μέσα με τον αντίχειρά σας και τραβώντας το πώμα για να αποσπαστεί από το μηχάνημα (Σχήμα 15, B και C).

 4. Τοποθετήστε τα άκρα του σκελετού του σάκου μέσα στις εγκοπές στη βάση της χειρολαβής και κινήστε τον σάκο μπρος και πίσω για να βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του σκελετού του σάκου είναι στερεωμένα στο κάτω μέρος αμφότερων των εγκοπών (Σχήμα 15, D).

 5. Κατεβάστε τον οπίσθιο εκτροπέα μέχρι να «καθίσει» στον σάκο συλλογής χόρτου.

g303153

φαίρεση του σάκου συλλογής χόρτου

Κίνδυνος

Το μηχάνημα μπορεί να εκτοξεύει τα κομμένα χόρτα και άλλα αντικείμενα μέσω ενός ανοίγματος στο περίβλημα του μηχανήματος. Η εκτόξευση αντικειμένων με αρκετή δύναμη θα μπορούσε να προκαλέσει σε εσάς ή τα διερχόμενα άτομα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 • Ποτέ μην αφαιρείτε τον σάκο συλλογής χόρτου και κατόπιν βάζετε μπρος το μηχάνημα αν δεν είναι τοποθετημένο στο μηχάνημα το πώμα οπίσθιας απόρριψης.

 • Μην ανοίγετε ποτέ τον οπίσθιο εκτροπέα του μηχανήματος ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.

 1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 2. νυψώστε τον οπίσθιο εκτροπέα.

 3. γάλτε τον σκελετό του σάκου από τις εγκοπές στη βάση της χειρολαβής (Σχήμα 15, A).

 4. Τοποθετήστε το πώμα απόρριψης (Σχήμα 15, B).

 5. Κατεβάστε τον οπίσθιο εκτροπέα (Σχήμα 15, C).

Χειρισμός της αυτοκινούμενης λειτουργίας

Για να χειριστείτε το μηχάνημα με την αυτοκινούμενη λειτουργία, πιέστε τη ράβδο αυτοκινούμενης λειτουργίας προς τη χειρολαβή και κρατήστε την πατημένη (Σχήμα 16).

g331972

Για να διακόψετε την αυτοκινούμενη λειτουργία, αφήστε ελεύθερη τη ράβδο αυτοκινούμενης λειτουργίας.

Note: Το μηχάνημα διαθέτει μηχανισμούς ελεύθερου τροχασμού που διευκολύνουν την έλξη του μηχανήματος προς τα πίσω. Για να απεμπλακούν οι μηχανισμοί ελεύθερου τροχασμού, αφού αφήσετε ελεύθερη τη ράβδο αυτοκινούμενης λειτουργίας, σπρώξτε το μηχάνημα προς τα εμπρός για περίπου 2,5 cm ή και περισσότερο.

Ρύθμιση ταχύτητας λεπίδας

υτό το μηχάνημα διαθέτει δύο ρυθμίσεις ταχύτητας λεπίδας: υτόματη (AUTO) και Μέγιστη (MAX).

 • Στη θέση AUTO, η ταχύτητα της λεπίδας ρυθμίζεται αυτόματα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Το μηχάνημα ανιχνεύει τις αλλαγές στις συνθήκες κοπής και αυξάνει την ταχύτητα της της λεπίδας όπως απαιτείται για να διατηρείται η ποιότητα κοπής.

 • Στη θέση MAX, η ταχύτητα της λεπίδας διατηρείται πάντοτε στη μέγιστη ταχύτητα.

Περιστρέψτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας στη μία ή την άλλη θέση για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της λεπίδας (Σχήμα 17).

g337279

Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας

 1. φήστε ελεύθερη τη ράβδο ελέγχου των λεπίδων κοπής (Σχήμα 18, A).

 2. φαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από τον διακόπτη ηλεκτρικής μίζας (Σχήμα 18, B).

 3. φαιρέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα.

  Note: Όποτε δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αφαιρείτε την μπαταρία.

g331971

φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα

 1. νασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

 2. Πιέστε το μάνδαλο της μπαταρίας για να την απελευθερώσετε και να την αφαιρέσετε.

 3. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

Συμβουλές για το χειρισμό

Γενικές συμβουλές σχετικά με την κοπή

 • ποφύγετε την πρόσκρουση σταθερών αντικειμένων με τη λεπίδα. Μην περνάτε ποτέ σκοπίμως το μηχάνημα πάνω από κάποιο αντικείμενο.

 • Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε μια καινούρια λεπίδα πριν από την έναρξη της περιόδου κοπής.

 • ντικαταστήστε τη λεπίδα, εφόσον είναι αναγκαίο, με ανταλλακτική λεπίδα Toro.

Κοπή γρασιδιού

 • Το γρασίδι μεγαλώνει με διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με την εποχή. Κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, το καλύτερο είναι να κόβετε το γρασίδι με ρυθμίσεις ύψους κοπής 64 mm, 76 mm ή 89 mm. Κόβετε μόνο περίπου το ένα τρίτο του ύψους του γρασιδιού κάθε φορά. Μην κόβετε με ρύθμιση χαμηλότερη από 64 mm, παρά μόνο αν το γρασίδι είναι αραιό ή κατά τους όψιμους φθινοπωρινούς μήνες κατά τους οποίους η ανάπτυξή του αρχίζει να επιβραδύνεται. Για ταχύτερη κοπή, ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής.

 • Κατά την κοπή γρασιδιού με ύψος άνω των 15 cm, αρχικά χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής και μικρότερη ταχύτητα και, στη συνέχεια, περάστε ξανά την περιοχή με χαμηλότερη ρύθμιση για βέλτιστη εμφάνιση. Εάν το γρασίδι είναι πολύ ψηλό και τα φύλλα συγκεντρώνονται πάνω του, το μηχάνημα μπορεί να βουλώσει ή να προκληθεί ρετάρισμα του κινητήρα.

 • Τα υγρά χόρτα ή φύλλα έχουν την τάση να συσσωματώνονται και μπορεί να βουλώσουν το μηχάνημα ή να προκαλέσουν ρετάρισμα του κινητήρα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο.

 • Έχετε το νου σας για ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε πολύ ξηρές συνθήκες, τηρείτε όλες τις τοπικές προειδοποιήσεις κινδύνου πυρκαγιάς και διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από ξερά χόρτα και φύλλα.

 • λλάξτε την κατεύθυνση κοπής. υτό συμβάλλει στην διασπορά των κομμένων χόρτων και φύλλων στο έδαφος για ομοιόμορφη λίπανση.

Εάν η τελική εμφάνιση του γκαζόν δεν είναι ικανοποιητική, δοκιμάστε 1 ή περισσότερα από τα εξής:

 • κονίστε τη λεπίδα.

 • Κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.

 • υξήστε το ύψος κοπής του μηχανήματος.

 • Κόβετε το γρασίδι πιο συχνά.

 • Φροντίστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις σειρές κομμένου χόρτου αντί να περνάτε μια ολόκληρη σειρά κάθε φορά.

Κοπή φύλλων

 • φού κόψετε το γκαζόν, βεβαιωθείτε ότι είναι ορατό το μισό γρασίδι μέσα από τα κομμένα φύλλα που το καλύπτουν. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε τα φύλλα αρκετές φορές με το μηχάνημα.

 • ν το γρασίδι καλύπτεται από στρώμα φύλλων πάχους άνω των 13 cm, κάντε ένα πρώτο πέρασμα με υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής και μετά ένα δεύτερο με την επιθυμητή ρύθμιση ύψους κοπής.

 • Επιβραδύνετε τον ρυθμό κοπής αν το μηχάνημα δεν κόβει τα φύλλα αρκετά ψιλά.

Μετά τη λειτουργία

Φόρτιση της μπαταρίας

Important: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή και φορτίστε την μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED να δείξει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφάλειας.

Important: Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Note: Για να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης οποιαδήποτε στιγμή, πατάτε το κουμπί ένδειξης φόρτισης μπαταρίας πάνω στην μπαταρία (ενδεικτικές λυχνίες LED).

 1. εβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας και του φορτιστή είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

  g290533
 2. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας (Σχήμα 19) με τις γλωττίδες στο σώμα του φορτιστή.

 3. Σύρετε την μπαταρία πάνω στο σώμα του φορτιστή μέχρι το τέρμα (Σχήμα 19).

 4. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετέ την προς τα έξω.

 5. νατρέχετε στον ακόλουθο πίνακα για να βλέπετε τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις LED στον φορτιστή μπαταρίας.

  Φωτεινή ένδειξηΤι σημαίνει
  Εκτός λειτουργίαςΔεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία
  Πράσινη και αναβοσβήνειΗ μπαταρία φορτίζεται
  ΠράσινηΗ μπαταρία είναι φορτισμένη
  ΚόκκινηΗ θερμοκρασία της μπαταρίας και/ή του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος
  Κόκκινη και αναβοσβήνειΣφάλμα φόρτισης μπαταρίας*

νατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά για περισσότερες πληροφορίες.

Important: Η μπαταρία μπορεί να παραμένει πάνω στον φορτιστή για σύντομα διαστήματα μεταξύ των χρήσεων.Εάν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε την από τον φορτιστή· ανατρέξτε στην ενότητα Πριν από την αποθήκευση.

Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
 • Για να διασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, διατηρείτε την κάτω πλευρά του μηχανήματος καθαρή, φροντίζοντας να την καθαρίζετε κάθε φορά που ολοκληρώνετε την κοπή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε οι διατάξεις εξώθησης να μην έχουν ξένα υλικά (Σχήμα 20).

  g240549

  Τρόπος πλυσίματος

  Προειδοποίηση

  Ενδέχεται να εκτοξευτούν υλικά από την κάτω πλευρά του μηχανήματος.

  • Χρησιμοποιείτε προστατευτικά για τα μάτια.

  • Σταθείτε στη θέση χειριστή (πίσω από τη χειρολαβή) ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.

  • Μην επιτρέπετε την παρουσία άλλων ατόμων στον χώρο.

  1. Επιλέξτε την χαμηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής για να χαμηλώσετε το μηχάνημα.

  2. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια (εκτός χώματος/γκαζόν).

  3. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και ενεργοποιήστε τη λεπίδα.

  4. Κρατώντας το λάστιχο στο ύψος της χειρολαβής, ρίξτε νερό με πίεση μπροστά από τον πίσω δεξιό τροχό (Σχήμα 21).

   Note: Έτσι το νερό θα διοχετευτεί με ορμή στη διαδρομή της λεπίδας, καθαρίζοντας τα κομμένα χόρτα.

   g002600
  5. Όταν σταματήσουν να εξέρχονται κομμένα χόρτα, κλείστε το νερό και μετακινήστε το μηχάνημα σε στεγνό σημείο.

  6. φήστε το μηχάνημα σε λειτουργία για λίγα λεπτά ώστε να στεγνώσει η κάτω πλευρά του.

  Τρόπος απόξεσης

  Εάν με το πλύσιμο δεν απομακρυνθούν όλα τα ξένα υλικά από την κάτω πλευρά του μηχανήματος, προχωρήστε σε καθαρισμό με απόξεση.

  1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  2. φαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης και την μπαταρία από το μηχάνημα.

  3. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι.

  4. πομακρύνετε τις ακαθαρσίες και τα κομμένα χόρτα με αποξεστήρα. ποφύγετε τυχόν προεξοχές ή αιχμηρά άκρα.

  5. Επαναφέρετε το μηχάνημα στη θέση λειτουργίας.

  Συντήρηση

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 25 ώρες
 • Σφίξτε τα εξαρτήματα σύνδεσης που έχουν χαλαρώσει.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τις λεπίδες του μηχανήματος για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.
 • Επιθεωρήστε τον επιταχυντή για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.
 • Ελέγξτε τον χρόνο ακινητοποίησης του φρένου λεπίδας. Η λεπίδα πρέπει να σταματήσει να περιστρέφεται εντός 3 δευτερολέπτων από την απελευθέρωση της ράβδου ελέγχου των λεπίδων κοπής· αν δεν σταματήσει, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
 • Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
 • Κάθε 40 ώρες
 • Καθαρίστε τους τροχούς και τα σασμάν.
 • Κάθε 50 ώρες
 • κονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.Κάντε συντήρηση συχνότερα αν το άκρο θαμπώνει γρήγορα σε περιβάλλοντα με ανώμαλο έδαφος ή πολλή άμμο.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σφίξτε τα εξαρτήματα σύνδεσης που έχουν χαλαρώσει.
 • Ρύθμιση της αυτοκινούμενης λειτουργίας

  Εάν το μηχάνημα είναι καινούριο, δεν μπορεί να μπει σε αυτοκινούμενη λειτουργία ή ρέπει προς τα εμπρός, ρυθμίστε το καλώδιο οδήγησης.

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα εκτός του χώρου κοπής και τοποθετήστε το πάνω σε οδοστρωμένη επιφάνεια, κοντά σε σταθερό τοίχο για να αποτρέψετε με ασφάλεια την πιθανή κίνηση του μηχανήματος προς τα εμπρός ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  2. Τοποθετήστε το μηχάνημα με τους μπροστινούς τροχούς να κοιτάζουν προς τα εμπρός.

   Note: εβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος και απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα που μπορεί να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

  3. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία· ανατρέξτε στην ενότητα Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία.

  4. Τραβήξτε τη ράβδο αυτοκινούμενης λειτουργίας προς τη χειρολαβή.

   Note: Οι τροχοί θα πρέπει να αρχίσουν να περιστρέφονται όταν η ράβδος αυτοκινούμενης λειτουργίας φτάσει στη χειρολαβή.

  5. Σβήστε τον κινητήρα.

  6. Εάν πρέπει να ρυθμίσετε τον κινητήρα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   • Εάν οι τροχοί δεν περιστραφούν όταν τραβήξετε τη ράβδο αυτοκινούμενης λειτουργίας, ο ιμάντας έλξης είναι υπερβολικά χαλαρός. Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου κίνησης τροχών (Σχήμα 22) δεξιόστροφα για 1 στροφή και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.

    g024465
   • Εάν οι τροχοί αρχίσουν να περιστρέφονται προτού τραβήξετε τη ράβδο αυτοκινούμενης λειτουργίας μέχρι το τέλος της διαδρομής, ο ιμάντας έλξης είναι υπερβολικά τεντωμένος. Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου κίνησης τροχών (Σχήμα 22) αριστερόστροφα για 1 στροφή και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.

  7. Για καινούριο ιμάντα έλξης, περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου κίνησης τροχών δεξιόστροφα για 1 επιπλέον στροφή ώστε να διασφαλίσετε τη φυσιολογική διάταση του ιμάντα κατά την περίοδο προσαρμογής (στρωσίματος).

   Note: Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα αν κάνετε ρύθμιση μεταχειρισμένου ιμάντα.

  Συντήρηση της λεπίδας

  Φροντίστε η λεπίδα να είναι πάντα κοφτερή. Όταν η λεπίδα είναι κοφτερή, κόβει με ακρίβεια, χωρίς να σχίζει ή να καταστρέφει το χορτάρι.

  1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  2. φαιρέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα.

  3. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι όπως φαίνεται στο Σχήμα 23.

   g240550

  Επιθεώρηση της λεπίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τις λεπίδες του μηχανήματος για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.
 • Εξετάστε προσεκτικά την αιχμηρότητα της λεπίδας και αν η λεπίδα έχει υποστεί φθορά, ιδίως όταν τα επίπεδα και καμπυλωτά μέρη εφάπτονται (Σχήμα 24A). Επειδή η άμμος και τα αποξεστικά υλικά μπορούν να φθείρουν το μέταλλο που συνδέει τα επίπεδα και τα καμπυλωτά μέρη της λεπίδας, ελέγξτε τη λεπίδα πριν από τη χρήση του μηχανήματος. Εάν παρατηρήσετε σχισμή ή φθορά (Σχήμα 24B και Σχήμα 24C), αντικαταστήστε τη λεπίδα· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της λεπίδας.

  g002278

  Note: Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε μια καινούρια λεπίδα πριν από την έναρξη της περιόδου κοπής. Κατά τη διάρκεια του έτους, ακονίζετε τα σημεία που έχουν υποστεί μικροφθορές για να διατηρείτε την κόψη.

  Κίνδυνος

  Εάν η λεπίδα έχει υποστεί φθορά ή ζημιά, μπορεί να σπάσει και κάποιο τμήμα της να εκτοξευτεί προς το μέρος σας ή προς το μέρος διερχομένων ατόμων, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

  • Επιθεωρείτε τακτικά τη λεπίδα για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.

  • ντικαταστήστε τη λεπίδα αν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη.

  Επιθεώρηση του επιταχυντή

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τον επιταχυντή για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.
 • Εξετάστε προσεκτικά τον επιταχυντή για σημάδια εκτεταμένης φθοράς (Σχήμα 25). Επειδή η άμμος και τα αποξεστικά υλικά μπορούν να φθείρουν το μέταλλο (ιδίως στην περιοχή με τον αριθμό 2 στο Σχήμα 25), ελέγξτε τον επιταχυντή πριν από τη χρήση του μηχανήματος. Εάν παρατηρήσετε ότι κάποιο πτερύγιο του επιταχυντή έχει φθαρεί σε αιχμηρό άκρο ή υπάρχει ρωγμή, αντικαταστήστε τον επιταχυντή.

  g027496

  Προειδοποίηση

  Εάν ο επιταχυντής έχει υποστεί φθορά ή ζημιά, μπορεί να σπάσει και κάποιο τμήμα του να εκτοξευτεί προς το μέρος σας ή προς το μέρος διερχομένων ατόμων, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

  • Επιθεωρείτε τακτικά τον επιταχυντή για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας.

  • ντικαταστήστε τον επιταχυντή αν είναι φθαρμένος ή κατεστραμμένος.

  φαίρεση της λεπίδας

  1. Με ένα πανί ή ένα χοντρό γάντι, πιάστε το άκρο της λεπίδας.

  2. φαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας, το παξιμάδι, τον επιταχυντή και τη λεπίδα (Σχήμα 24).

  κόνισμα της λεπίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • κονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.Κάντε συντήρηση συχνότερα αν το άκρο θαμπώνει γρήγορα σε περιβάλλοντα με ανώμαλο έδαφος ή πολλή άμμο.
 • κονίστε την επάνω πλευρά της λεπίδας ώστε να διατηρηθεί η αρχική γωνία κοπής (Σχήμα 26A) και η εσωτερική ακτίνα κόψης (Σχήμα 26B). Η λεπίδα θα παραμείνει συμμετρική αν αφαιρέσετε τον ίδια ποσότητα υλικού από αμφότερες τις πλευρές κόψης.

  g002279

  Ζυγοστάθμιση της λεπίδας

  1. Ελέγξτε την ζυγοστάθμιση της λεπίδας τοποθετώντας την κεντρική οπή της λεπίδας σε στέλεχος μεγάλου καρφιού ή κατσαβιδιού το οποίο είναι οριζοντίως στερεωμένο σε μέγγενη (Σχήμα 27).

   g002280

   Note: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη ζυγοστάθμιση χρησιμοποιώντας συσκευή ζυγοστάθμισης λεπίδων του εμπορίου.

  2. Εάν οποιοδήποτε άκρο της λεπίδας κινηθεί προς τα κάτω, ακονίστε αυτό το άκρο (όχι την κόψη ή το άκρο που βρίσκεται κοντά στην κόψη) μέχρι η λεπίδα να ισορροπήσει πλήρως.

  Τοποθέτηση της λεπίδας

  1. Τοποθετήστε μια κοφτερή, ζυγοσταθμισμένη λεπίδα Toro, τον επιταχυντή, το παξιμάδι και το μπουλόνι της λεπίδας. Για να είναι σωστή η τοποθέτηση, το ιστίο της λεπίδας πρέπει να είναι στραμμένο προς το επάνω μέρος του περιβλήματος του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

   Note: Σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 82 N∙m.

   Προειδοποίηση

   Η χρήση του μηχανήματος χωρίς να έχει τοποθετηθεί ο επιταχυντής μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση, κάμψη ή θραύση της λεπίδας, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού σας ή των διερχόμενων ατόμων.

   ν δεν έχει τοποθετηθεί ο επιταχυντής, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  2. Επαναφέρετε το μηχάνημα στη θέση λειτουργίας.

  Καθαρισμός των τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 40 ώρες
 • Καθαρίστε τους τροχούς και τα σασμάν.
  1. φαιρέστε τους οπίσθιους τροχούς και καθαρίστε τυχόν ξένα υλικά που τυχόν υπάρχουν στον χώρο των σασμάν του τροχού.

   g033535
  2. Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα αντιμπλοκαριστικής ουσίας (anti-seize) στα σασμάν.

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε ακραίες συνθήκες, ο καθαρισμός των τροχών συχνότερα απ’ ό,τι συνήθως θα αυξήσει τον χρόνο ζωής των σασμάν.

  Note: Για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στα ρουλεμάν, μην χρησιμοποιείτε σύστημα ψεκασμού νερού υψηλής πίεσης στα ρουλεμάν.

  Προετοιμασία της μπαταρίας για ανακύκλωση

  Important: φού αφαιρέσετε την μπαταρία, καλύψτε τους ακροδέκτες της με κολλητική ταινία βαρέος τύπου. Μην επιχειρήσετε να καταστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της.

  Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας με υπεύθυνο τρόπο.

  Αποθήκευση

  Για να προετοιμάσετε το μηχάνημα για αποθήκευση, εκτελέστε τις συνιστώμενες εργασίες συντήρησης· ανατρέξτε στην ενότητα .

  Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει πάντοτε να σβήνετε τον κινητήρα, να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και να αφήνετε το μηχάνημα να κρυώσει.

  ποθηκεύετε το μηχάνημα σε δροσερό, καθαρό και στεγνό χώρο. Σκεπάστε το μηχάνημα ώστε να διατηρείται καθαρό και να είναι προστατευμένο.

  Important: ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  Important: Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε την μπαταρία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. στο τέλος της σεζόν), φορτίστε την μέχρι 2 ή 3 ενδεικτικές λυχνίες LED στην μπαταρία να γίνουν πράσινες. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία ενώ είναι πλήρως φορτισμένη ή εκφορτισμένη. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχάνημα, φορτίστε την μπαταρία μέχρι η αριστερή φωτεινή ένδειξη στον φορτιστή να γίνει πράσινη ή και οι 4 ενδεικτικές λυχνίες στην μπαταρία να γίνουν πράσινες.

  1. ποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία (δηλ. αφαιρέστε την μπαταρία) και ελέγξτε για τυχόν φορές μετά τη χρήση.

  2. Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα αφήνοντας την μπαταρία τοποθετημένη σε αυτό.

  3. ποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό, καθαρό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο που δεν είναι προσβάσιμος σε παιδιά.

  4. Φυλάσσετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας μακρυά από διαβρωτικούς παράγοντες, όπως τα παρασιτοκτόνα,τα λιπάσματα και το αντιπαγετικό αλάτι.

  5. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή εντός οχημάτων.

  6. φαιρέστε κομμένα χόρτα και φύλλα, βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες από τα εξωτερικά μέρη του κινητήρα, την καλύπτρα και το επάνω μέρος του περιβλήματος του μηχανήματος.

  7. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος· ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος.

  8. Ελέγξτε την κατάσταση της λεπίδας· ανατρέξτε στην ενότητα Επιθεώρηση της λεπίδας.

  9. Ελέγξτε την κατάσταση του επιταχυντή· ανατρέξτε στην ενότητα Επιθεώρηση του επιταχυντή.

  10. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες.

  11. Επιδιορθώστε τη βαφή σε όλες τις επιφάνειες που έχουν ξεφλουδίσει ή σκουριάσει χρησιμοποιώντας βαφή που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σέρβις.

  Επίλυση προβλημάτων

  Εκτελείτε μόνο τα βήματα που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. Κάθε άλλη εργασία επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από ειδικά καταρτισμένο άτομο, αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, ή κάνει διακοπές.
  1. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα.
  2. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
  3. Η μπαταρία είναι χαλασμένη.
  4. Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.
  1. φαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
  2. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την.
  3. ντικαταστήστε την μπαταρία.
  4. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.
  1. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλή.
  2. Στην κάτω πλευρά του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
  2. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
  Το μηχάνημα ή ο κινητήρας παράγει υπερβολικούς κραδασμούς ή θόρυβο.
  1. Η λεπίδα είναι λυγισμένη ή δεν είναι ζυγοσταθμισμένη.
  2. Τα μπουλόνια της λεπίδας έχουν λασκάρει.
  3. Στην κάτω πλευρά του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  4. Τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα έχουν λασκάρει.
  1. Ζυγοσταθμίστε τη λεπίδα. Εάν η λεπίδα είναι λυγισμένη, αντικαταστήστε την.
  2. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης της λεπίδας.
  3. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
  4. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα.
  Η κοπή δεν είναι ομοιόμορφη.
  1. Οι 4 τροχοί δεν βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
  2. Η λεπίδα έχει στομώσει.
  3. Χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενα τον ίδιο τύπο κοπής.
  4. Στην κάτω πλευρά του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  1. Ρυθμίστε τους τροχούς ώστε να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
  2. κονίστε και ζυγοσταθμίστε τη λεπίδα.
  3. λλάξτε τον τύπο κοπής.
  4. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
  Υπάρχει απόφραξη του συλλέκτη οπίσθιας απόρριψης.
  1. Ο μοχλός γκαζιού δεν βρίσκεται στη θέση Γρήγορα.
  2. Το ύψος κοπής είναι πολύ χαμηλό.
  3. Κινείστε υπερβολικά γρήγορα.
  4. Το γρασίδι είναι υγρό.
  5. Στην κάτω πλευρά του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  1. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού στη θέση Γρήγορα.
  2. υξήστε το ύψος κοπής.
  3. Ελαττώστε ταχύτητα κατά την κοπή.
  4. Πριν ξεκινήσετε την κοπή, περιμένετε να στεγνώσει το γρασίδι.
  5. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
  Δεν είναι δυνατή η αυτοκινούμενη λειτουργία του μηχανήματος.
  1. Το καλώδιο αυτοκινούμενης λειτουργίας έχει απορρυθμιστεί ή έχει υποστεί ζημιά.
  2. Υπάρχουν ξένα υλικά στην κάτω πλευρά του καλύμματος του ιμάντα.
  1. Ρυθμίστε το καλώδιο αυτοκινούμενης λειτουργίας. ντικαταστήστε το καλώδιο, αν είναι απαραίτητο.
  2. πομακρύνετε τα ξένα υλικά από την κάτω πλευρά του καλύμματος του ιμάντα.
  Η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα.
  1. Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  2. Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά.
  1. Μετακινήστε την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  2. Εργαστείτε με πιο αργό ρυθμό.
  Ο φορτιστής μπαταρίας δεν λειτουργεί.
  1. Η θερμοκρασία του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  2. Η πρίζα στην οποία είναι τοποθετημένος ο φορτιστής μπαταρίας δεν παίρνει ρεύμα.
  1. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  2. πευθυνθείτε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο για να επισκευάσει την πρίζα.
  Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη.
  1. Η θερμοκρασία του φορτιστή και/ή της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.
  1. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον φορτιστή και την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.
  Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη και αναβοσβήνει.
  1. Υπάρχει σφάλμα στην επικοινωνία μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή.
  2. Η μπαταρία είναι εξασθενημένη.
  1. φαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Ξαναβάλτε τον φορτιστή στην πρίζα και τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Εάν η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Εάν μετά από 2 προσπάθειες η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.
  2. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις αν η μπαταρία είναι εντός εγγύησης, ή απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.