Inleiding

Deze hydraulische schuif is bedoeld voor gebruik met een Toro compacte werktuigdrager. De schuifhoek wordt hydraulisch veranderd naargelang de beoogde toepassing (nivelleren van sneeuw of aarde). Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor meer informatie, inclusief veiligheidstips, instructiemateriaal, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. Het model- en serienummer bevinden zich op een plaatje op het draaiframe van de schuif. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g278004

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Gevaar

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 of in Australië 1100 voor de nationale markeringsdienst).

Algemene veiligheid

Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

 • Transporteer een werktuig nooit als de armen omhoog staan. Transporteer het werktuig altijd dicht bij de grond; zie Transportstand.

 • Zorg dat de ondergrondse kabels, leidingen en andere objecten gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ga op deze plaatsen niet graven.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de machine nooit gebruiken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen en werktuigen.

 • Gebruik de machine enkel als de schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Hou omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine.

 • Schakel de machine uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, bijtankt of verstoppingen uit de machine verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Waar nodig vindt u bijkomende veiligheidsinformatie in deze Gebruikershandleiding.

Veiligheid op hellingen

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Dit werktuig maakt de voorzijde van de machine tot het zware uiteinde.

 • Laat het werktuig neer als u op hellingen rijdt. Als u het werktuig omhoogbrengt op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine.

 • Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de controle over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Gebruik van de machine op hellingen of oneffen terrein vereist altijd extra voorzichtigheid.

 • Stel uw eigen procedures en voorschriften op voor werken op hellingen. Als onderdeel van deze procedures moet u zeker het terrein onderzoeken om na te gaan op welke hellingen u de machine veilig kunt gebruiken. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. De toestand van de grond kan van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.

 • Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.

 • Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.

 • Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.

 • Als u zich ongemakkelijk voelt wanneer u de machine op een helling gebruikt, maai die helling dan niet.

 • Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

 • Wees voorzichtig als u op een natte ondergrond werkt. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.

 • Inspecteer het terrein om er zeker van te zijn dat de grond stabiel genoeg is om de machine te ondersteunen.

 • Wees voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van:

  • Steile hellingen

  • Greppels

  • Dijken en taluds

  • Water

  De machine kan plotseling omslaan als een rupsband over de rand komt, of als de rand instort. Houd een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone aan.

 • U mag geen werktuigen verwijderen of aankoppelen op een helling.

 • Parkeer de machine niet op een helling.

Veiligheid van de hydraulische schuif

 • Voor eenheden met wielen en een ingebouwd bestuurdersplatform moet u het contragewicht niet monteren op de tractie-eenheid wanneer u het werktuig gebruikt.

 • Als u een vreemd voorwerp hebt geraakt, moet u de motor uitschakelen, het sleuteltje verwijderen, het werktuig grondig op beschadiging controleren en de schade herstellen alvorens het werktuig opnieuw te starten en te gebruiken.

 • Breng het werktuig altijd omlaag wanneer u de machine uitschakelt of de bestuurderspositie verlaat.

 • Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid. Geïnjecteerde vloeistof moet binnen enkele uren operatief worden verwijderd door een arts.

 • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

 • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

 • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier.

Veiligheid tijdens onderhoud en opslag

 • Controleer regelmatig of alle bevestigingen vastzitten en het veilig is om de installatie te gebruiken.

 • Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de machine gedurende lange tijd gaat opslaan.

 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

 • Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op, voordat u werkzaamheden gaat verrichten aan het hydraulische systeem.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal100-4650
decal133-8061

Algemeen overzicht van de machine

g278070

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte122 cm
Lengte63,5 cm
Hoogte53 cm
Gewicht96 kg (212 lb)

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Monteren en verwijderen van het werktuig

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor montage- en demontageprocedure.

Important: Voordat u het werktuig monteert, moet u de machine op een horizontaal oppervlak plaatsen, ervoor zorgen dat de bevestigingsplaten vrij van vuil zijn en controleren of de pennen onbelemmerd ronddraaien. Als de pennen niet vrij ronddraaien, moeten ze gesmeerd worden.

Note: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Waarschuwing

Als de snelkoppelingspennen niet volledig in de bevestigingsplaten zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de machine valt, waardoor u of omstanders bekneld kunnen raken.

Zorg ervoor dat de snelkoppelingspennen volledig in de bevestigingsplaten zitten.

Waarschuwing

Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat er anders gangreen kan ontstaan.

 • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

 • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

 • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

Voorzichtig

Hydraulische koppelingen, hydraulische leidingen/kleppen en hydraulische vloeistof kunnen heet zijn. U kunt zich verbranden als u hete onderdelen aanraakt.

 • Draag handschoenen als u de hydraulische koppelingen losmaakt.

 • Laat de machine afkoelen voordat u de hydraulische onderdelen aanraakt.

 • Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met gemorste hydraulische vloeistof.

Bediening van de schuif

Note: Als uw tractie-eenheid een snelheidskeuzehendel heeft zet deze dan op SNEL.

 • Om de schuif naar rechts te draaien, trekt u de hendel voor hulphydrauliek naar de bestuurdershendel.

 • Om de schuif naar links te draaien, trekt u de hendel voor hulphydrauliek weg van de bestuurdershendel.

Transportstand

Bij het transporteren van het werktuig moet u dit zo laag mogelijk boven de grond houden, niet meer dan 15 cm boven de grond. Kantel het werktuig naar achteren.

g278046

Tips voor bediening en gebruik

 • Verwijder afval, takken en rotsen uit het werkgebied voordat u begint te werken om schade aan de apparatuur te voorkomen.

 • Begin altijd met de laagst mogelijke rijsnelheid. Verhoog de snelheid als de omstandigheden dit toelaten.

 • Zet de gashendel altijd op vol (maximaal toerental).

 • Transporteer de schuif nooit met de laadarmen in de geheven stand. Hou de armen laag, en de schuif naar boven gekanteld.

 • Wanneer u schraapt, nivelleert of afgraaft, laat u de schuif neer op de grond en zorgt u ervoor dat de snijrand contact maakt. De schuif zal in de bodem grijpen als u vooruit beweegt.

Onderhoud

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Voorzichtig

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Smeer de draaipunten van de hydraulische cilinder (smeer alle nippels onmiddellijk na elke wasbeurt).
 • Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage, beschadigingen als gevolg van weersinvloeden en de inwerking van chemicaliën.(Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.)
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Controleer de hydraulische slangen en vervang ze indien ze beschadigd zijn.
 • Vóór de stalling
 • Controleer de hydraulische slangen en vervang ze indien ze beschadigd zijn.
 • Werk beschadigde of versleten oppervlakken bij met lak.
 • Jaarlijks
 • Controleer de snijrand van de schuif op slijtage.
 • De draaipunten van de hydraulische cilinder smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Smeer de draaipunten van de hydraulische cilinder (smeer alle nippels onmiddellijk na elke wasbeurt).
 • Type vet: vet voor algemene doeleinden

  1. Parkeer de machine op een horizontaal vlak, laat de laderarmen zakken en stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig).

  2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  3. Reinig de smeernippels met een doek.

  4. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel.

  5. Spuit vet in de nippels totdat er nieuw vet bij de lagers naar buiten komt.

  6. Overtollig vet wegvegen.

  De snijrand van de schuif controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks
 • Controleer de snijrand van de schuif op slijtage.
 • Als de schuif ernstig versleten is, moet u de volgende procedure voltooien:

  1. Verwijder de pennen waarmee de schuif aan het frame en de hydraulische cilinder is bevestigd en verwijder de schuif.

  2. Draai de schuif 180 graden zodat de versleten rand zich aan de bovenkant bevindt, en monteer de schuif dan terug op het bevestigingsframe en de hydraulische cilinder.

  Hydraulische leidingen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage, beschadigingen als gevolg van weersinvloeden en de inwerking van chemicaliën.(Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.)
 • Waarschuwing

  Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat er anders gangreen kan ontstaan.

  • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

  • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

  Stalling

  1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

  2. Controleer de toestand van de snijrand. Verwijder en draai de schuif 180 graden zodat de versleten rand zich aan de bovenkant bevindt als de snijrand ernstig versleten is.

  3. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Versleten of beschadigde delen repareren of vervangen.

  4. Controleer of alle hydraulische koppelingen goed bevestigd zijn teneinde contaminatie van het hydraulische systeem te voorkomen.

  5. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij.

   Note: Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  6. Berg het werktuig op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  De schuif verandert niet van hoek.
  1. Een hydraulische koppeling is niet goed aangesloten.
  2. Een hydraulische koppeling is beschadigd.
  3. Er is een obstructie in een hydraulische slang.
  4. Een hulpklep op de tractie-eenheid opent niet.
  5. Een hydraulische cilinder is beschadigd.
  1. Controleer alle koppelingen en draai deze vast.
  2. Controleer de koppelingen en vervang defecte koppelingen.
  3. Zoek de obstructie en verwijder deze.
  4. Repareer de klep.
  5. Repareer of vervang de cilinder.