Úvod

Tento stroj je užitkové zařízení se sedačkou řidiče, které je určeno k použití najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Sloužit by měl především k úpravě písečných bunkrů na udržovaných golfových hřištích a komerčních pozemcích. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního telefonu můžete naskenovat QR kód (dle výbavy) na štítku sériového čísla.

g251197

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Přiložená provozní příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) a týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní provozní příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou ANSI B71.4-2017. Je-li však na stroji nainstalováno přídavné zařízení, je nutné použít další závaží, aby byly splněny požadavky norem.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může způsobit zranění. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu. Každá osoba, jež používá tento výrobek, musí znát správný způsob jeho používání a rozumět všem výstrahám.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty a jiná bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Během sekání udržujte stroj v bezpečné vzdálenosti od okolostojících osob.

 • Děti musí být v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před prováděním údržby nebo doplňováním paliva zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Více doplňujících informací o bezpečnosti je uvedeno v této příručce tam, kde jsou potřebné.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal93-7272
decal93-9051
decalbatterysymbols
decal132-4429
decal108-8484
decal133-8062
decal137-3387

Nastavení

Note: Levou a pravou stranu stroje určete vzhledem k běžné provozní poloze.

Note: Odstraňte a zlikvidujte všechny přepravní držáky a upevňovací prvky.

Montáž volantu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Volant1
Pěnový prstenec1
Podložka1
Pojistná matice1
Kryt volantu1
 1. Otočte přední kolo tak, aby směřovalo přímo dopředu.

 2. Nasaďte pěnový prstenec menším koncem dopředu na hřídel volantu (Obrázek 3).

  g025723
 3. Nasaďte volant na hřídel volantu (Obrázek 3).

 4. Upevněte volant k hřídeli volantu pomocí podložky a pojistné matice (Obrázek 3).

 5. Pojistnou matici utáhněte na utahovací moment 27 až 35 N·m.

 6. Přitlačením nasaďte kryt volantu do původní polohy na volant (Obrázek 3).

Montáž sedadla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sedadlo1
 1. Demontujte a zlikvidujte šrouby upevňující sedadlo k přepravní bedně.

 2. Demontujte matice z přepravního držáku a držák zlikvidujte. Matice si uschovejte.

 3. Připevněte sedadlo k rámu sedadla pomocí 4 dříve demontovaných matic, viz Obrázek 4.

  g334906
 4. Vyhledejte kabelový svazek stroje a připojte jej ke spínači sedadla (Obrázek 4).

 5. Připevněte kabelový svazek k rámu sedadla pomocí kabelové pásky.

Vyjmutí baterie

Demontujte 2 křídlaté matice a podložky upevňující horní přídržný prvek baterie k bočním přídržným prvkům (Obrázek 5). Odstraňte horní přídržný prvek baterie a baterii vyjměte.

g002701

Aktivace a nabíjení baterie

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Tekutý elektrolyt, specifická hustota 1,260 (není dodáván se strojem)

Pokud není akumulátor naplněn elektrolytem nebo aktivován, doplňte do něj elektrolyt s měrnou hmotností 1,260.

Note: Tekutý elektrolyt můžete zakoupit od místního dodavatele akumulátoru.

Nebezpečí

Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit velmi vážné popáleniny.

 • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

 • Akumulátor doplňujte na místě, kde je za všech okolností k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

 1. Sejměte uzávěry plnicího otvoru z baterie a pomalu naplňte jednotlivé články, dokud elektrolyt nedosáhne k rysce naplnění.

 2. Osaďte zpět plnicí uzávěry a k pólům baterie připojte nabíječku dodávající proud 3–4 A. Baterii nabíjejte proudem 3–4 A po dobu 4 až 8 hodin.

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a neuchovávejte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

 3. Jakmile je baterie nabitá, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od pólů baterie. Nechte baterii v klidu po dobu 5 až 10 minut.

 4. Vyjměte uzávěry plnicích otvorů.

 5. Pomalu doplňte elektrolyt do každého článku po rysku naplnění.

  Important: Baterii nepřeplňujte. Elektrolyt může přetéct na jiné součásti stroje a způsobit vážnou korozi a znehodnocení zařízení.

 6. Osaďte uzávěry plnicích otvorů.

Montáž baterie

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Šroub ¼ x ⅝ palce2
Pojistná matice (1/4 in)2
 1. Uložte baterii na místo záporným vývodem směrem k zadní straně stroje (Obrázek 6).

  g002701

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů baterie by mohlo způsobit poškození vozidla a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a až potom záporný (černý) kabel.

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné poranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

 2. Upevněte kladný kabel (červený) ke kladnému vývodu (+) šroubem (¼ x ⅝ palce) a pojistnou maticí (Obrázek 7).

  g004027
 3. Upevněte malý černý kabel a záporný kabel (černý) k zápornému (-) vývodu baterie pomocí šroubu (¼ x ⅝ palce) a pojistné matice (¼ palce) (Obrázek 7).

 4. Potřete vývody a montážní prvky vazelínou, aby nedošlo ke korozi.

 5. Nasuňte gumový návlek na kladný (+) vývod, aby nedošlo k případnému zkratu.

 6. Namontujte horní přídržný prvek baterie na boční přídržné prvky a zajistěte jej pomocí podložek a křídlatých matic.

Montáž předních závaží

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sady předních závaží podle potřeby

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou ANSI B71.4-2017. Při použití příslušenství se strojem však může být potřebné použít další závaží, aby byly splněny požadavky norem.

 1. Následující tabulka slouží k určení kombinací dalších požadovaných závaží. Díly si objednejte od autorizovaného distributora Toro.

  PříslušenstvíPotřebné závažíSada závažíPočet sad
  Sada Spiker23 kgČ. dílu 100-64421
  Groomer Rahn pro úpravu trávníku

  Note: U strojů modelové řady 08705 sadu závaží nemontujte, pokud je stroj vybaven soupravou předního zvedacího rámu.

 2. Sadu závaží namontujte podle montážních pokynů k sadě závaží.

Upevnění štítku s rokem výroby

Pouze CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek s rokem výroby1

Upevněte štítek s rokem výroby ke stroji do vyobrazeného místa (Obrázek 8).

g255199

Součásti stroje

g012207

Pedál ovládání pojezdu a zastavení

Pedál ovládání pojezdu (Obrázek 10) slouží ke 3 úkonům: pohyb stroje dopředu, pohyb stroje dozadu a zastavení stroje. Při ovládání pojezdu používejte špičku a patu pravé nohy; sešlápnutím horní části pedálu zahájíte jízdu dopředu, sešlápnutím dolní části pedálu zahájíte jízdu dozadu nebo pomůžete k zabrzdění při jízdě vpřed (Obrázek 11). Při zastavení stroje nechte pedál vrátit se do NEUTRáLNí polohy nebo jej přesuňte sami.

Important: Při jízdě se strojem vpřed opřete patu o opěrku nohy, nikoli o pedál zpátečky pojezdového pedálu.

g002708
g002709

Pojezdová rychlost je přímo závislá na míře sešlápnutí pedálu pojezdu. Maximální rychlosti pojezdu dosáhnete úplným sešlápnutím pedálu, když je škrticí klapka v poloze pro rychlý CHOD. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu nebo jedete-li do kopce, přemístěte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod a sešlápněte mírně pedál, abyste udrželi vysoké otáčky motoru. Když se otáčky motoru začnou snižovat, uvolněte mírně pedál, aby se otáčky zvýšily.

Important: Chcete-li dosáhnout maximálního tažného výkonu, posuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod a mírně sešlápněte pedál ovládání pojezdu.

Important: Maximální pojezdovou rychlostí jezděte pouze mezi pracovišti.Maximální rychlostí nejezděte při použití namontovaného nebo vlečeného přídavného zařízení.

Important: Nejezděte se strojem dozadu, když je příslušenství ve spuštěné (provozní) poloze, jinak hrozí jeho vážné poškození.

Spínač zapalování

Spínač zapalování (Obrázek 12) pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a START. Otočením klíčku ve směru hodinových ručiček do polohy START zapnete motor startéru. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte; klíč se vrátí do polohy PROVOZ. Motor vypnete otočením klíčku proti směru hodinových ručiček do polohy VYPNUTO.

g002710

Ovládání sytiče

Chcete-li nastartovat studený motor, zavřete sytič karburátoru přesunutím páčky sytiče (Obrázek 12) nahoru do zavřené polohy. Po spuštění motoru nastavte sytič tak, aby motor běžel plynule. Jakmile je to možné, přesunutím páčky dolů do OTEVřENé polohy otevřete sytič. Zahřátý motor vyžaduje použití sytiče jen minimálně nebo vůbec.

Ovladač škrticí klapky

Ovládací páka škrticí klapky (Obrázek 12) se připojuje k táhlu mezi škrticí klapkou a karburátorem, které ovládá. Tato páčka má 2 polohy: POMALý a RYCHLý chod. Otáčky motoru lze přepínat mezi těmito dvěma nastaveními.

Note: Motor nemůžete vypnout pomocí ovladače škrticí klapky.

Páka ovládání zdvihu

Chcete-li zvednout příslušenství, zatáhněte páku ovládání zdvihu (Obrázek 13) dozadu. Chcete-li příslušenství spustit dolů, zatlačte páku dopředu. PLOVOUCí polohu nastavíte přesunutím páky do aretované polohy. Jakmile dosáhnete požadované polohy, páku uvolněte; ta se vrátí do neutrální polohy.

g002711

Note: Stroj je vybaven dvojčinným zvedacím válcem. Za některých provozních podmínek lze na přídavné zařízení vyvinout tlak směrem dolů.

Parkovací brzda

Chcete-li zajistit parkovací brzdu (Obrázek 13), zatáhněte páku parkovací brzdy dozadu. Chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dopředu.

Note: K uvolnění parkovací brzdy může být nutné pomalu přesunout pedál pojezdu dopředu a dozadu.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 13) udává celkový počet provozních hodin stroje. Počitadlo provozních hodin začíná načítat po každém otočení klíčem spínače zapalování do ZAPNUTé polohy.

Páka nastavení sedadla

Přesuňte páku na levé straně sedačky (Obrázek 14) dopředu, posuňte sedačku do požadované polohy a uvolněním páky zajistěte sedačku v dané poloze.

g335735

Uzavírací ventil paliva

Pokud stroj uskladňujete nebo jej přepravujete na přívěsu, zavřete uzavírací ventil paliva (Obrázek 15).

g002713

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Šířka bez příslušenství148 cm
Šířka se shrnovačem, model 08751191 cm
Délka bez příslušenství164 cm
Výška115 cm
Rozvor kol109 cm
Čistá hmotnost 
Model 08703452 kg
Model 08705461 kg

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou určovat místní předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte se zásadami bezpečného používání zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních značek.

 • Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nepracují správně.

 • Před obsluhou vždy zkontrolujte stroj a přesvědčte se, zda jeho součásti a upevňovací prvky jsou v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené součásti a upevňovací prvky neprodleně vyměňte.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Vždy uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Doplňování paliva do nádrže

 • Objem palivové nádrže: 25 l

 • Doporučené palivo:

  • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

  • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s až 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

  • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

  • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

  • Nepřidávejte do benzínu olej.

  Important: Nepoužívejte jiná aditiva než stabilizační aditivum. Nepoužívejte stabilizátory paliva na bázi alkoholu, například etanolu, metanolu nebo izopropanolu.

 1. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 16).

 2. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

 3. Nádrž plňte do úrovně asi 25 mm pod horní okraj nádrže (spodní okraj plnicího hrdla). Nepřeplňujte.

  g027112
 4. Namontujte uzávěr.

 5. Otřete veškeré rozlité palivo, aby nevznikl požár.

  Important: Nikdy nepoužívejte metanol, palivo obsahující metanol nebo palivovou směs obsahující více než 10 % etanolu; mohlo by dojít k poškození palivového systému. Nemíchejte do paliva olej.

Kontrola blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Výstraha

  Jsou-li ochranné spínače odpojené nebo poškozené, vozidlo se může za provozu chovat neočekávaně a způsobit zranění.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a každý poškozený spínač před použitím vozidla vyměňte.

  Účelem bezpečnostního blokovacího systému je zabránit nastartování nebo protáčení motoru, pokud není pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze. Motor musí rovněž vypnout, pokud je pedál ovládání pojezdu sešlápnut dopředu nebo dozadu a řidič nesedí na sedátku.

  1. Odstavte stroj na volné ploše bez překážek a zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytovaly další osoby. Vypněte motor.

  2. Sedněte si na sedačku a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a dozadu a zkuste přitom nastartovat motor.

   Note: Pokud motor startuje, znamená to možnou závadu bezpečnostního blokování. Závadu okamžitě opravte.Pokud motor nestartuje, znamená to, že systém funguje správně.

  4. Zůstaňte sedět na sedadle, uveďte pedál ovládání pojezdu do NEUTRáLNí polohy, zatáhněte parkovací brzdu a nastartujte motor.

  5. Nadzvedněte se ze sedadla a pomalu sešlápněte pedál ovládání pojezdu.

   Note: Motor se musí během 1 až 3 sekund vypnout. V případě nesprávné funkce poruchu odstraňte.

  Během provozu

  Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

  • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, pevné protiskluzové ochranné obuvi, dlouhých kalhot a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby byly přihlížející osoby nebo zvířata v bezpečné vzdálenosti od stroje.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a skrytému nebezpečí.

  • Nepracujte na mokré trávě. Stroj se může smekat v důsledku snížené tahové síly.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Před couváním se podívejte dozadu a dolů a ověřte si, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Stroj nepoužívejte blízko srázů, příkopů či nábřeží. V případě přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout.

  • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte přídavné zařízení. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

  • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Spusťte přídavná zařízení.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • V případě nutnosti povrch před úpravou navlhčete, abyste minimalizovali tvorbu prachu.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením. Takové nehody mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Jste-li na svahu, pracujte se strojem se sníženou rychlostí.

  • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

  • Věnujte pozornost dírám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt.

  • Volte nízkou pojezdovou rychlost, abyste ve svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.

  • K převrácení může dojít ještě dříve, než kola ztratí trakci.

  • Vyvarujte se práce se strojem na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit tahový výkon bez ohledu na to, zda jsou dostupné a funkční brzdy.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte.

  • Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost ani směr jízdy se strojem.

  • Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů nebo vodních toků. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečím ponechte bezpečnou vzdálenost (šířka 2 strojů).

  Spuštění a vypnutí motoru

  1. Sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu, přesvědčte se, že je pedál v NEUTRáLNí poloze, a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Přesuňte páčku sytiče dopředu do ZAPNUTé polohy (při startování studeného motoru) a páčku škrticí klapky do polohy pro POMALý chod.

   Important: Při provozu stroje při teplotách do 0 ℃ nechte stroj před použitím zahřát. Zabráníte tak poškození hydrostatu a okruhu pohonu.

  3. Vložte klíček do zapalování a otočením ve směru hodinových ručiček nastartujte motor. Po spuštění motoru klíček uvolněte.

   Note: Nastavte sytič tak, aby motor běžel plynule.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání motoru startéru, nespínejte startér na dobu delší než 10 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  4. Chcete-li motor vypnout, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy pro POMALý chod a otočte klíčem zapalování do VYPNUTé polohy.

   Note: Vytáhněte klíček ze spínače zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  5. Před odstavením stroje uzavřete uzavírací ventil paliva.

   Výstraha

   Při provádění kontroly stroje při spuštěném motoru může dojít ke zranění.

   Před kontrolou úniku oleje, uvolněných součástí a dalších závad vypněte motor a vyčkejte, až se všechny pohybující se součásti zastaví.

  Zajíždění stroje

  U nových motorů trvá nějaký čas, než dosáhnou maximálního výkonu. V systémech pohonu je větší tření, jsou-li nové; v důsledku toho je větší i zatížení motoru.

  Během prvních 8 hodin provozu nechte stroj zaběhnout.

  Jelikož první hodiny provozu jsou klíčové pro budoucí spolehlivost stroje, pozorně sledujte jeho funkce a výkon, abyste rozpoznali a odstranili mírné nedostatky, které by mohly vést k závažným problémům. Během záběhu často kontrolujte, zda u stroje nejsou patrné známky úniku oleje, uvolněné upevňovací prvky nebo jiné závady.

  Seznámení se se strojem

  Konkrétní provozní pokyny k příslušenství naleznete v provozní příručce přídavného zařízení.

  Vyzkoušejte si jízdu se strojem, protože jeho provozní vlastnosti se liší od jiných užitkových vozidel. Dva aspekty, kterým je při provozu vozidla nutné věnovat pozornost, jsou otáčky převodovky a otáčky motoru.

  Chcete-li udržovat konstantní otáčky motoru, pedál ovládání pojezdu sešlapujte pomalu. Tím zajistíte, že motor bude udržovat otáčky v souladu s pojezdovou rychlostí vozidla. Naopak rychlým sešlápnutím pedálu ovládání pojezdu otáčky motoru snížíte; v důsledku toho nebude točivý moment motoru poskytovat dostatečný výkon pro pohyb vozidla. Chcete-li tedy kola pohánět maximálním výkonem, přesuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod a mírně sešlápněte pedál ovládání pojezdu. Minimální pojezdové rychlosti bez zatížení naopak dosáhnete, pokud je škrticí klapka v poloze pro RYCHLý chod a pedál ovládání pojezdu sešlápnete pomalu až na doraz. Vždy je nutné udržovat otáčky motoru patřičně vysoké, aby byl na kola přenášen dostatečný točivý moment.

  Výstraha

  Provoz stroje vyžaduje vaši plnou pozornost, aby nedošlo k převrácení stroje nebo ztrátě kontroly nad ním.

  • Při najíždění do písečných bunkrů a výjezdu z nich dbejte zvýšené opatrnosti.

  • Extrémní opatrnost je nutná v blízkosti příkopů, strží a dalších nebezpečných míst.

  • Při práci se strojem na strmém svahu dbejte zvýšené opatrnosti.

  • Při ostrém zatáčení a při zatáčení na svahu snižte rychlost.

  • Vyhýbejte se prudkým zastavením a rozjezdům.

  • Při jízdě vzad nepřeřazujte prudce na plný vchod vpřed, aniž byste stroj nejdříve zcela zastavili.

  Note: Pokud adaptér příslušenství uvízne v adaptéru hnací jednotky, zasuňte páčidlo nebo šroubovák do uvolňovacího otvoru a díly uvolněte (Obrázek 17).

  g003783

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po provozu

  • Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

  • V zájmu předejití vzniku požáru odstraňujte z tlumiče výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před odstavením nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém provozním stavu a dbejte na to, aby byly utaženy všechny upevňovací prvky.

  • Veškeré opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

  Tažení stroje

  V případě nouze lze stroj vléct na krátkou vzdálenost. Tento postup nicméně nedoporučujeme jako standardní.

  Important: Při vlečení nepřekračujte rychlost 1,6 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození hnacího systému. Pokud potřebujete stroj přepravit na vzdálenost větší než 50 m, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs. Při vlečení stroje příliš vysokou rychlostí se pneumatiky mohou zablokovat. Pokud k tomu dojde, přestaňte stroj vléct a vyčkejte, než se stabilizuje tlak v okruhu pojezdu. Poté lze stroj opět vléct pomalou rychlostí.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Údržba

  Note: Pokud potřebujete elektrické schéma nebo hydraulické schéma svého stroje, navštivte www.Toro.com.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, opravou nebo opuštěním stroje proveďte následující:

   • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

   • Přesuňte spínač ovládání škrticí klapky do polohy pro nízké volnoběžné otáčky.

   • Spuštění přídavného zařízení

   • Přesvědčte se, zda je pohon v neutrálu.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

   • Před prováděním údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte montážní podstavce.

  • Opatrně uvolněte tlak z dílů s akumulovanou energií.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte stav potrubí a hadic hydraulické soustavy.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.
 • Po každém použití
 • Vyčistěte a zkontrolujte stroj.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte připojení kabelů a hladinu elektrolytu v baterii.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte vozidlo.
 • Vyměňte motorový olej a filtr(v prašném prostředí nebo při velmi silném znečištění provádějte čištění častěji).
 • Vyměňte zapalovací svíčky.
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (častěji v extrémně prašných podmínkách a při vysokém znečištění).
 • Vyměňte vzduchový filtr.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Palivový filtr vyměňte.
 • Vyměňte filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Vyčistěte olejový chladič.
 • Zkontrolujte otáčky motoru (při volnoběhu a plné akceleraci).Servis vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Proveďte dekarbonizaci spalovací komory.Servis vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.
 • Seřiďte ventily a utáhněte šrouby na utahovací moment.Servis vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Vyměňte ochranné spínače neutrální polohy a sedačky.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Kontrolní úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte funkci řízení.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte stav vzduchového filtru.       
  Vyčistěte chladicí žebra na motoru.        
  Kontrola nezvyklé hlučnosti motoru       
  Kontrola neobvyklých provozních zvuků       
  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Opravte poškozený lak.       
  Zápis problematických oblastí
  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Postupy před údržbou stroje

  Note: Levou a pravou stranu stroje určete vzhledem k běžné provozní poloze.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíček ve spínači zapalování, může kdokoli spustit motor a způsobit vám nebo okolostojícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte klíček ze spínače zapalování.

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na každém krytu o několik otáček tak, aby kryty byly volné, ale zůstaly na místě. Poté upevňovací prvky opět povolte a kryty sejměte. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  Zvednutí stroje

  Důležité upozornění

  Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj unést a mohou způsobit vážné zranění.

  K podepření stroje používejte hevery.

  Místa pro umístění heveru:

  • Vlevo a vpravo pod motorem zadních kol nebo rámem (Obrázek 18)

   g002718
  • Vpředu pod rámem za předním kolem (Obrázek 19)

   g002719

  Mazání

  Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně po každých 100 hodinách provozu promazávat mazivem č. 2 na bázi lithia.

  Promažte následující ložiska a pouzdra:

  • Ložisko předního kola (1) (Obrázek 20)

   g002714
  • Otočný čep pedálu ovládání pojezdu (1) (Obrázek 21)

   g002715
  • Zadní závěs (5) (Obrázek 22)

   g002716
  • Konec tyče válce řízení (1) – pouze model 08705 (Obrázek 23)

   g002717
  • Svislý čep řízení (Obrázek 24)

   Note: Zapuštěný upevňovací prvek na svislém čepu řízení (Obrázek 24) vyžaduje použití adaptéru trysky mazací pistole. Od autorizovaného distributora Toro si opatřete díl obj. č. Toro 107-1998.

   g007452

  Mazání vozidla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte vozidlo.
  1. Očistěte maznice tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout cizí částice.

  2. Naplňte mazivem ložisko nebo pouzdro.

  3. Přebytečné mazivo otřete.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Specifikace motorového oleje

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  Požadovaná úroveň klasifikace API: SL nebo vyšší

  Viskozita oleje: SAE 30 – nad 4 °C

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s klikovou skříní naplněnou olejem; před prvním spuštěním motoru a vzápětí po něm je však nutné hladinu oleje zkontrolovat.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Vyklopte sedačku dopředu.

  3. Vytáhněte měrku (Obrázek 25) a otřete ji čistým hadrem.

   g002702
  4. Zasuňte měrku do trubice a ujistěte se, že je zcela usazena. Vyjměte měrku z trubice a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje nízká, sejměte uzávěr plnicího otvoru oleje z krytu ventilu a doplňte dostatečné množství specifikovaného oleje tak, aby hladina dosahovala ke značce horní meze na měrce.

   Important: Hladina oleje musí být mezi značkou horní a dolní meze na měrce. Je-li hladina oleje příliš vysoko nebo nízko, může se motor za chodu poškodit.

  5. Pevně osaďte měrku zpět na místo.

   Important: Aby bylo zajištěno řádné utěsnění klikové skříně motoru, měrka musí být v trubici zcela zasunuta. Není-li kliková skříň správně utěsněna, hrozí poškození motoru.

  6. Sklopte sedačku dolů.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr(v prašném prostředí nebo při velmi silném znečištění provádějte čištění častěji).
 • Kapacita klikové skříně: přibližně 1,66 l včetně filtru.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Vyšroubujte zátku vypouštěcího otvoru (Obrázek 26) a nechte olej vytékat do sběrné nádoby. Jakmile olej přestane téci, zašroubujte zátku vypouštěcího otvoru.

   g002720
  3. Demontujte olejový filtr (Obrázek 26).

  4. Těsnění nového filtru lehce potřete čistým olejem.

  5. Našroubujte filtr rukou tak, aby se těsnění dotýkalo adaptéru filtru; poté jej utáhněte o další ½ až ¾ otáčky.

   Important: Filtr nadměrně neutahujte.

  6. Do klikové skříně doplňte specifikovaný olej; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

  7. Použitý olej zlikvidujte předepsaným způsobem.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (častěji v extrémně prašných podmínkách a při vysokém znečištění).
  • Zkontrolujte, zda není kryt vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Vyměňte všechny poškozené součásti. Zkontrolujte v celém sacím systému, zda se v něm nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  • Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru v okamžiku demontáže filtru.

  • Kryt musí být správně usazen a utěsněn s krytem vzduchového filtru.

  Výměna vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr.
  1. Uvolněte západky upevňující kryt vzduchového filtru k pouzdru vzduchového filtru (Obrázek 27).

   g002721
  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  3. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (čistý a suchý vzduch o tlaku 2,76 baru) větší nahromadění nečistot mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou.

   Important: Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího potrubí. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání, je-li primární filtr demontován.

  4. Vyjměte a vyměňte filtr.

   Note: Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. Nepoužívejte poškozený filtr. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu a usaďte jej v nádobě. Netlačte na pružný střed filtru.

   Note: Čištění použité filtrační vložky se nedoporučuje vzhledem k možnému poškození filtračního média.

  5. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu.

  6. Vyjměte z krytu pryžový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  7. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně do polohy mezi 5. a 7. hodinou při pohledu směrem od konce.

  8. Zajistěte západky.

  Výměna zapalovacích svíček

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčky.
 • Typ: Champion RC14YC (nebo odpovídající)

  Vzdálenost elektrod: 0,76 mm

  Note: Životnost zapalovacích svíček je zpravidla dlouhá. Je však nutné je demontovat a zkontrolovat při každé poruše motoru.

  1. Očistěte okolí každé zapalovací svíčky, aby se po demontáži nedostaly do válce žádné nečistoty.

  2. Odpojte kabely zapalovacích svíček a svíčky vyšroubujte z hlavy válců.

  3. Zkontrolujte stav vnější elektrody, střední elektrody a izolátoru, abyste si byli jisti, že nedošlo k jejich poškození.

   Important: Prasklou, zanesenou, znečištěnou nebo jinak poškozenou svíčku vyměňte. K čištění elektrod svíček nepoužívejte tryskání pískem, škrabku ani drátěný kartáč, protože drť uvolněná ze svíčky by mohla napadat do válce a poškodit motor.

  4. Nastavte vzdálenost mezi střední a vnější elektrodou na 0,76 mm, viz Obrázek 28. Správně seřízenou zapalovací svíčku nasaďte společně s těsněním zpět a utáhněte na utahovací moment 23 Nm. Pokud nepoužijete momentový klíč, utáhněte svíčku pevně.

   g002724

  Údržba palivového systému

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Palivový filtr vyměňte.
 • Palivový filtr je integrován do palivového potrubí. Jakmile je nutné provést výměnu, postupujte následovně:

  1. Zavřete uzavírací filtr paliva, povolte svorku hadice na straně filtru směrem ke karburátoru a odpojte palivové potrubí od filtru (Obrázek 29).

   g002729
  2. Umístěte pod filtr vypouštěcí nádobu, povolte zbývající svorku hadice a filtr odstraňte.

  3. Namontujte nový filtr tak, aby šipka na tělese filtru směřovala od palivové nádrže (směrem ke karburátoru).

  4. Nasaďte hadicové svorky na konce palivového potrubí.

  5. Zasuňte hadice do palivového filtru a připevněte je hadicovými svorkami.

   Note: Šipka na boku filtru musí směřovat ke karburátoru.

  Výměna filtru nádrže s aktivním uhlím

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr nádrže s aktivním uhlím.
  1. Zvedněte pravou zadní pneumatiku nad zem a podepřete stroj montážními podstavci.

  2. Demontujte 4 matice upevňující kola k náboji a kolo s pneumatikou sejměte (Obrázek 30).

   g273203
  3. Demontujte 4 šrouby s přírubovou hlavou (¼ x ⅝ palce), jež upevňují kryt kola k rámu stroje (Obrázek 31).

   g273204
  4. Sáhněte rukou kolem spodního vnitřního okraje konzoly a z hadice na konci nádrže s aktivním uhlím vyjměte filtr nádrže s aktivním uhlím (Obrázek 32).

   g273202
  5. Do hadice na konci nádrže s aktivním uhlím zasuňte nový filtr nádrže s aktivním uhlím (Obrázek 32).

  6. Vyrovnejte otvory v krytu kola s rámem stroje (Obrázek 31) a připevněte kryt k rámu pomocí 4 šroubů s přírubovou hlavou (¼ x ⅝ palce), které jste demontovali v kroku 3.

  7. Nasaďte kolo s pneumatikou na šrouby náboje kola (Obrázek 30), namontujte 4 matice kol, jež jste demontovali v kroku 2, a matice rukou utáhněte.

  8. Odstraňte montážní podstavec a spusťte stroj na zem.

  9. Utáhněte matice kola, viz Utahování upevňovacích matic kol.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Nejprve odpojte záporný konektor a potom kladný. Jako první připojte kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  Použití startovacích kabelů

  Pokud je nutné nastartovat stroj pomocí startovacích kabelů, použijte alternativní kladný vývod (na elektromagnetu startéru) namísto kladného vývodu akumulátoru (Obrázek 33).

  g002735

  Výměna pojistek

  Blok pojistek (Obrázek 34) se nachází pod sedačkou.

  g002736

  Údržba baterie

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte připojení kabelů a hladinu elektrolytu v baterii.
 • Hladinu elektrolytu v akumulátoru udržujte ve správné výši. Horní část akumulátoru uchovávejte v čistotě. Pokud je stroj odstaven na místě s extrémně vysokými teplotami, akumulátor se vybije mnohem rychleji, než kdyby byl stroj uložen na mírně chladném místě.

  Horní část baterie udržujte v čistotě pravidelným umýváním pomocí kartáče namočeného v roztoku amoniaku nebo jedlé sody. Po očištění opláchněte horní plochu baterie vodou. Během čištění baterie nedemontujte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely baterie musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Pokud se na svorkách baterie vyskytne koroze, odpojte kabely (záporný kabel (-) nejdříve) a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte kabely, kladný kabel (+) nejdříve, a potřete svorky vazelínou.

  • Hladinu elektrolytu kontrolujte v intervalu 25 provozních hodin nebo každých 30 dnů, je-li vozidlo uskladněno.

  • Udržujte hladinu elektrolytu v článcích pomocí destilované nebo demineralizované vody. Nenaplňujte články nad rysku.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Před uvedením stroje do provozu zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (Obrázek 35). Správný tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách je následující:

  • Pneumatiky se vzorkem: 0,69 baru

   Note: Je-li vyžadován vyšší tahový výkon pro práci s radlicí, snižte tlak na hodnotu 0,55 baru.

  • Hladké pneumatiky: 0,55 až 0,69 baru

  g002706

  Utahování upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Utáhněte upevňovací matice šroubů pro upevnění kol.
 • Utáhněte upevňovací matice na utahovací moment 95 až 122 N·m.

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Pokud se stroj pohybuje, když je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze, seřiďte vačkový mechanismus ovládání pojezdu.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Povolte 2 šrouby upevňující prostřední kryt ke stroji a kryt odstraňte (Obrázek 36).

   g002727
  3. Zvedněte přední kolo a jedno zadní kolo nad zem a podepřete rám pomocí bloků.

   Důležité upozornění

   Přední kolo a jedno zadní kolo musí být zvednuty nad zem, jinak během seřízení dojde k pohybu stroje. Mohlo by dojít k pádu stroje a zranění osoby pod ním.

   Přesvědčte se, zda je stroj správně podepřen a přední a jedno zadní kolo je zdviženo nad zemí.

  4. Povolte pojistnou matici vačkového mechanismu pro seřízení pohonu (Obrázek 37).

   g027230

   Důležité upozornění

   Motor musí být spuštěn, abyste mohli provést konečné nastavení vačky pro seřízení pohonu. Kontakt s pohybujícími se součástmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k pohybujícím se součástem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  5. Nastartujte motor a otáčením šestihranným koncem vačky (Obrázek 37) v obou směrech určete střední polohu neutrálního pásma.

  6. Zajistěte seřízení utažením pojistné matice.

  7. Vypněte motor.

  8. Nasaďte prostřední kryt.

  9. Odstraňte hevery a spusťte stroj na zem.

  10. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a přesvědčte se, zda nedochází k pohybu, když je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze.

  Seřízení blokovacího spínače pohonu pojezdu

  1. Nastavte převodovku na neutrál, viz Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu.

  2. Použijte páku čerpadla a ujistěte se, že se všechny součásti pohybují volně a jsou správně usazeny.

  3. Nastavujte šroub, dokud nebude dosažena vzduchová mezera 0,8 až 2,3 mm, viz Obrázek 37.

  4. Zkontrolujte správnou činnost.

  Seřízení přepravní rychlosti

  Dosažení maximální přepravní rychlosti

  Pedál ovládání pojezdu je ve výrobě seřízen na maximální přepravní rychlost a jízdu dozadu, může však být nutné seřízení, pokud pedál dosáhne plného zdvihu dříve, než dojde k plnému zdvihu páky čerpadla, nebo pokud požadujete snížení přepravní rychlosti.

  Chcete-li dosáhnout maximální přepravní rychlosti, sešlápněte pedál ovládání pojezdu. Pokud se pedál dotkne dorazu (Obrázek 38) dříve, než páka čerpadla dosáhne plného zdvihu, seřiďte jej:

  g002732
  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Povolte matici upevňující doraz pedálu.

  3. Utahujte doraz pedálu, dokud se nepřestane dotýkat pedálu ovládání pojezdu.

  4. Nadále sešlapujte pedál ovládání pojezdu mírným tlakem a seřiďte doraz pedálu tak, aby se jemně dotýkal nebo aby mezi tyčí pedálu a dorazem byla mezera 2,5 mm.

  5. Utáhněte matice.

  Snížení přepravní rychlosti

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Povolte matici upevňující doraz pedálu.

  3. Vyšroubujte doraz pedálu, dokud nedosáhnete požadované přepravní rychlosti.

  4. Utáhněte matici upevňující doraz pedálu.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení páky ovládání zdvihu

  Vodicí desku páky ovládání zdvihu (Obrázek 40) seřiďte v okamžiku, když plovoucí poloha příslušenství nepracuje správně (příslušenství nekopíruje terénní nerovnosti).

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a založte kola klíny.

  2. Odšroubujte 4 šrouby upevňující ovládací panel k rámu (Obrázek 39).

   g002733
  3. Povolte 2 šrouby, jež zajišťují vodicí desku k blatníku a rámu.

   g002734

   Důležité upozornění

   Aby bylo možné seřídit vodicí desku, motor musí být spuštěn. Kontakt s pohybujícími se součástmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k pohybujícím se součástem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  4. Nastartujte motor.

  5. Když motor běží a páka ovládání zdvihu je v PLOVOUCí poloze, posuňte vodicí desku páky ovládání zdvihu tak, aby bylo možné vysunout a zasunout zvedací válec rukou.

  6. Utažením obou upevňovacích šroubů zajistěte nastavení.

  Seřízení ovládacích prvků motoru

  Seřízení ovladače škrticí klapky

  Správná funkce škrticí klapky je závislá na správném seřízení ovladače škrticí klapky. Před seřízením karburátoru zkontrolujte, zda škrticí klapka funguje správně.

  1. Vyklopte sedačku nahoru.

  2. Povolte upínací šroub svorky lanka škrticí klapky, jenž připevňuje lanko k motoru (Obrázek 41).

   g002722
  3. Přesuňte páčku dálkového ovládání škrticí klapky dopředu do polohy pro RYCHLý chod.

  4. Zatáhněte silně za lanko škrticí klapky, až se zadní strana otočného mechanismu dotkne dorazu (Obrázek 41).

  5. Utáhněte šroub svorky lanka a zkontrolujte nastavení otáček motoru:

   • Vysoké volnoběžné otáčky: 3 350 až 3 450 ot/min

   • Nízké volnoběžné otáčky: 1 650 až 1 850 ot/min

  Seřízení ovládání sytiče

  1. Vyklopte sedačku nahoru.

  2. Povolte upínací šroub svorky lanka sytiče, jenž připevňuje lanko k motoru (Obrázek 41).

  3. Přesuňte páčku dálkového ovládání sytiče dopředu do ZAVřENé polohy.

  4. Zatáhněte silně za lanko sytiče (Obrázek 41), až se klapka sytiče zcela uzavře. Poté utáhněte upínací šroub svorky lanka.

  Seřízení nastavení otáček regulátoru motoru

  Important: Před nastavením otáček regulátoru motoru se přesvědčte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky škrticí klapky a sytiče.

  Důležité upozornění

  Při seřizování nastavení otáček regulátoru motoru musí motor běžet. Kontakt s pohybujícími se součástmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  • Před prováděním tohoto postupu zkontrolujte, zda je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze, a zatáhněte parkovací brzdu.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, jiné části těla ani oděv k pohybujícím se součástem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  Note: Při seřízení nízkých volnoběžných otáček proveďte všechny následující kroky. Pokud chcete seřídit pouze vysoké volnoběžné otáčky, přejděte ke kroku 5.

  1. Spusťte motor a nechte jej běžet na půl plynu po dobu přibližně pěti minut, aby se zahřál.

  2. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro POMALý chod. Posuňte šroub dorazu volnoběžných otáček proti směru hodinových ručiček tak, aby se nedotýkal páčky škrticí klapky.

  3. Ohněte kotvu regulovaných volnoběžných otáček (Obrázek 42) tak, abyste dosáhli volnoběžných otáček 1 675 až 1 875 ot/min.

   Note: Zkontrolujte otáčky pomocí otáčkoměru.

   g002723
  4. Posuňte šroub dorazu volnoběžných otáček tak, aby se otáčky zvýšily o 25 až 50 ot/min oproti nastavení volnoběžných otáček v kroku 3.

   Note: Koncové volnoběžné otáčky musí být 1 650 až 1 850 ot/min.

  5. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy pro VYSOKé OTáčKY.

  6. Ohněte kotvu vysokých volnoběžných otáček (Obrázek 42) tak, abyste dosáhli vysokých otáček 3 350 až 3 450 ot/min.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte stav potrubí a hadic hydraulické soustavy.
 • Denně kontrolujte, zda se u hydraulického potrubí a hadic nevyskytují netěsnosti, zlomené potrubí, uvolněné montážní držáky, opotřebení, volné spoje nebo narušení vlivem počasí a chemikálií. Před zahájením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: Pokud ve stroji používáte doporučenou náhradní kapalinu, prodloužíte interval výměny kapaliny a filtru.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech materiálových vlastností do uvedeného rozsahu a že kapalina odpovídá průmyslovým normám. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte distributora maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tání, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Od autorizovaného prodejce Toro si opatřete díl s objednacím číslem 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jediná syntetická biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné z hydraulické soustavy důkladně vypláchnout běžnou kapalinu. Olej je k dispozici u autorizovaného prodejce Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.
 • Nádrž je z výroby naplněna doporučenou hydraulickou kapalinou. Kontrolu hladiny hydraulické kapaliny je nejlepší provádět, je-li kapalina studená.

  1. Zcela zvedněte veškerá hydraulická přídavná zařízení do přepravní polohy.

  2. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  3. Očistěte oblast kolem uzávěru nádrže hydraulické kapaliny, aby do nádrže nevnikly nečistoty (Obrázek 43).

   g002704
  4. Sejměte uzávěr z nádrže.

  5. Vytáhněte měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  6. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny (Obrázek 44).

   Je-li nádrž hydraulickou kapalinou správně naplněna, její hladina by měla sahat mezi značku horní a dolní meze (zúžená část) na měrce.

   Important: Pokud je hladina kapaliny mezi značkou horní a dolní meze, není potřeba kapalinu doplňovat.

   g035109
  7. Pokud je hladina kapaliny nízká, pomalu doplňujte nádrž specifikovanou hydraulickou kapalinou, dokud její hladina nedosáhne k zúžené části na měrce.

   Important: Aby nedošlo ke znečištění systému, před otevřením nádrže s hydraulickou kapalinou očistěte její povrch. Hubice a trychtýř musí být čisté.

   Important: Nádrž hydraulickou kapalinou nepřeplňujte.

  8. Nasaďte uzávěr nádrže.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr.
  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Povolte 2 šrouby upevňující prostřední kryt ke stroji a kryt odstraňte (Obrázek 45).

   g002727
  3. Potřete těsnění na náhradním filtru čistou hydraulickou kapalinou.

  4. Pod filtr hydraulické kapaliny, který se nachází na levé straně stroje, umístěte vypouštěcí nádobu (Obrázek 46).

   g002726
  5. Vyčistěte montážní oblast filtru.

   Note: Před demontáží starého filtru mějte náhradní filtr v dosahu.

  6. Demontujte hydraulický filtr z hlavy filtru.

  7. Rukou namontujte nový hydraulický filtr (Obrázek 46) tak, aby se těsnění dotklo hlavy filtru, a poté jej utáhněte o další ¾ otáčky.

  8. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v případě potřeby specifikovanou hydraulickou kapalinu doplňte, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  9. Nasaďte prostřední kryt.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již někdy nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Objem nádrže: 18,9 l

  Při výměně použijte originální filtr společnosti Toro, viz katalog dílů k vašemu stroji.

  1. Sejměte uzávěr z nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 47).

   g273325
  2. Přečerpejte hydraulickou kapalinu z nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 47).

  3. Naplňte nádrž specifikovanou hydraulickou kapalinou, až bude hladina dosahovat k zúžené části měrky; viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

   Important: Nádrž hydraulickou kapalinou nepřeplňujte.

  4. Nastartujte motor a nechte jej spuštěný. Pohybujte zvedacím válcem tak, aby se vysunul a zasunul a aby došlo k pohybu kol dopředu a dozadu.

  5. Vypněte motor a zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v nádrži. Je-li to nutné, kapalinu doplňte.

  6. Zkontrolujte možné netěsnosti.

   Místa případného úniku hydraulické kapaliny opravte.

  7. Nasaďte prostřední kryt.

  Natlakování hydraulické soustavy

  Při každé opravě nebo výměně součástí hydraulické soustavy je nutné vyměnit filtr hydraulické kapaliny a naplnit hydraulickou soustavu.

  Před plněním hydraulické soustavy musí být hydraulická nádrž a filtr vždy naplněny kapalinou.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.

  2. Povolte 2 šrouby upevňující prostřední kryt ke stroji a kryt odstraňte (Obrázek 48).

   g002727
  3. Zvedněte přední kolo a jedno ze zadních kol nad zem a podepřete rám pomocí bloků.

   Důležité upozornění

   Přední kolo a jedno zadní kolo musí být zvednuty nad zem, jinak během seřízení dojde k pohybu stroje. Mohlo by dojít k pádu stroje a zranění osoby pod ním.

   Přesvědčte se, zda je stroj správně podepřen a přední a jedno zadní kolo je zdviženo nad zemí.

  4. Nastartujte motor a nastavte škrticí klapku na otáčky motoru přibližně 1 800 ot/min.

  5. Použijte páku zvedacího ventilu, aby se tyč zvedacího válce několikrát vysunula a zasunula. Pokud se tyč zvedacího válce nepohne do 10 až 15 sekund nebo z čerpadla vycházejí neobvyklé zvuky, vypněte ihned motor a pokuste se zjistit příčinu problému. Zkontrolujte následující možné závady:

   • povolený filtr nebo sací hadice,

   • povolená nebo vadná spojka čerpadla,

   • ucpaná sací hadice,

   • vadný přetlakový ventil,

   • vadné plnicí čerpadlo.

   Pokud do 10 až 15 sekund dojde k pohybu válce, pokračujte krokem 6.

  6. Použijte pedál ovládání pojezdu pro jízdu dopředu a dozadu. Kola, která jsou zvednutá nad zem, se musí otáčet správným směrem.

   • Pokud se kola otáčejí nesprávným směrem, vypněte motor, odpojte vedení na zadní straně čerpadla a zaměňte umístění.

   • Pokud se kola otáčejí správným směrem, vypněte motor a seřiďte pojistnou matici seřizovacího čepu pružiny (Obrázek 49). Nastavte neutrální polohu pojezdu, viz Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu.

    g027228
  7. Zkontrolujte seřízení ochranného spínače pojezdu, viz Seřízení blokovacího spínače pohonu pojezdu.

  8. Nasaďte prostřední kryt.

  Čištění

  Čištění a kontrola stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Vyčistěte a zkontrolujte stroj.
  1. Důkladně stroj omyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby příliš silný proud vody nezpůsobil znečištění a poškození těsnění a ložisek.

   Chladicí žebra motoru a oblast sání chladicího vzduchu musí být neustále udržovány v naprosté čistotě.

   Important: Čištění olejového chladiče vodou povede k rychlejšímu vzniku koroze a poškození součástí a také ke stlačení nečistot, viz Čištění olejového chladiče.

  2. Zkontrolujte, zda u stroje není patrný únik hydraulické kapaliny a poškození či opotřebení hydraulických a mechanických součástí.

  Čištění olejového chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyčistěte olejový chladič.
  1. Demontujte spodní kryt (Obrázek 50).

   g030411
  2. Pomocí tyčového nástavce foukejte stlačený vzduch mezi lopatky ventilátoru (Obrázek 50), aby byl materiál nuceně odveden ve směru, kterým se do prostoru dostal.

  3. Nainstalujte kryt.

  Uskladnění

  Příprava stroje

  1. Pečlivě očistěte stroj, přídavné zařízení a motor.

  2. Než opustíte stroj, odstavte jej na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

  3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách; postupujte podle pokynů v části Kontrola tlaku v pneumatikách.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky; podle potřeby je utáhněte.

  5. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy, viz Mazání vozidla.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy.

  Příprava motoru

  1. Vyměňte motorový olej a filtr, viz Výměna motorového oleje a filtru.

  2. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně dvě minuty ve volnoběžných otáčkách.

  3. Před opuštěním stroje vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  4. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu; viz Údržba vzduchového filtru.

  5. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou krycí páskou.

  6. Zkontrolujte uzávěry plnicích otvorů oleje a palivové nádrže a ujistěte se, že jsou pevně nasazeny.

  Příprava akumulátoru

  1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

  2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

  3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47), abyste zabránili korozi.

  4. Každých 60 dnů akumulátor pomalu dobíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

   Note: Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,250.

  Note: Uložte akumulátor v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití. Aby nedošlo k zamrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý.