Úvod

Tento víceúčelový stroj slouží k použití profesionálními pracovníky najímanými pro komerční účely. Je určen zejména k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na golfových a sportovních hřištích a na komerčních pozemcích. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiné údaje o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g239270

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj byl zkonstruován v souladu s požadavky norem ANSI B71.4-2017 a EN ISO 5395 platných v době dokončení nastavení a instalace soupravy CE, jak uvádí prohlášení o shodě.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Pro snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená Upozornění, Výstrahu nebo Nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal100-6578
decal104-3578
decal104-3579
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal114-0849
decal117-2754
decal117-2766
decal117-4765
decal120-0250
decal120-4159
decal120-6604
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal121-8378
decal125-9688
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5356
decal132-3600
decal133-5618
decal136-4436
decal137-5496
decal137-5497

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Mazání stroje

Před použitím stroj promažte; viz Mazání.

Important: Pokud stroj správně nepromažete, bude docházet k předčasným poruchám klíčových součástí.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

Important: Ve všech pneumatikách udržujte odpovídající tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje. Pneumatiky nepodhušťujte.

Kontrola hladiny kapalin

 1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje, viz Kontrola hladiny motorového oleje.

 2. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny, viz Kontrola hydraulické kapaliny.

 3. Zkontrolujte chladicí systém, viz Kontrola chladicí soustavy.

 4. Zkontrolujte olej planetových převodů pohonu, viz Kontrola oleje planetových převodů pohonu.

 5. Zkontrolujte mazivo zadní nápravy, viz Kontrola oleje zadní nápravy.

 6. Zkontrolujte mazivo převodovky zadní nápravy, viz Kontrola oleje převodovky zadní nápravy.

Instalace štítků (pouze stroje CE)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek s rokem výroby1

Na stroje, u nichž je nutná shoda s normami CE, upevněte štítek s rokem výroby, který naleznete mezi volně dodávanými díly a v samostatně prodávané soupravě CE (Obrázek 3).

g279510

Součásti stroje

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

g203048

Pedál ovládání pojezdu

Chcete-li stroj zastavit, sejměte nohu z ovládacího pedálu pojezdu a nechejte pedál vrátit do střední polohy (Obrázek 4).

Brzdové pedály

Stroj je vybaven dvěma pedály, které ovládají jednotlivé brzdy kol a pomáhají při zatáčení, parkování a získání lepší trakce při jízdě ve svahu. Pedály spojuje západka umožňující provoz parkovací brzdy a přepravu (Obrázek 4).

Pojistná západka pedálů

Pojistná západka pedálů spojuje pedály k sobě, aby bylo možné zajistit parkovací brzdu(Obrázek 4).

Páka naklonění volantu

Zatlačte páku naklonění volantu dolů a nakloňte volant do požadované polohy. Poté uvolněním páky nastavení zajistěte (Obrázek 4).

Západka parkovací brzdy

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, propojte oba pedály pojistnou západkou, která se nachází za nášlapnými deskami pedálů, sešlápněte brzdové pedály a stlačte západku parkovací brzdy (Obrázek 4). Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, sešlápněte brzdové pedály. Tím se západka uvolní a pedály se vrátí do uvolněné polohy. Po uvolnění parkovací brzdy se ujistěte, že se pedály zcela vrátily do příslušné polohy.

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač (Obrázek 5) má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí a START.

g028453

Spínač otáček motoru

Spínač otáček motoru (Obrázek 5) má 2 režimy pro změnu otáček motoru. Klepnutím na spínač lze otáčky motoru zvýšit nebo snížit v krocích po 100 ot/min. Přidržením spínače automaticky přepnete na vysoké nebo nízké volnoběžné otáčky v závislosti na tom, kterou stranu spínače stisknete.

Spínač pohonu žacích nožů (PTO)

Spínač vývodového hřídele (PTO) má 2 polohy: VYSUNUTOU (spuštěno) a ZASUNUTOU (zastaveno). Vytáhnutím tlačítka vývodového hřídele zapnete žací nože plošiny. Zatlačením tlačítka žací nože plošiny vypnete (Obrázek 5).

Ovladač vysokých a nízkých otáček

Tento spínač (Obrázek 5) umožňuje zvýšení rozsahu otáček pro přepravu stroje. Chcete-li přepnout mezi vysokým a nízkým rychlostním rozsahem, zvedněte žací jednotky, vypněte spínač vývodového hřídele a tempomat, uveďte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy a jeďte se strojem nízkou rychlostí.

Note: Žací jednotky nebudou pracovat ani je nelze z přepravní polohy sklopit, pokud je spínač ve vysokém rozsahu otáček.

Spínače zdvihu

Spínače zdvihu slouží ke zvedání a sklápění žacích jednotek (Obrázek 5). Stiskněte spínače dopředu, chcete-li žací jednotky sklopit, nebo dozadu, chcete-li je zvednout. Při startování stroje se žacími jednotkami dole stiskněte spínač zdvihu, čímž umožníte plovoucí polohu a sekání žacích jednotek.

Note: Žací jednotky nelze při nastaveném vysokém rozsahu otáček sklopit a nelze je zvednout ani sklopit, když obsluha opustí sedadlo při spuštěném motoru stroje. Žací jednotky se sklopí, pokud je klíč v ZAPNUTé poloze a obsluha sedí na sedadle.

Spínač tempomatu

Spínač tempomatu se uzamyká v poloze pedálu, aby byla zachována požadovaná pojezdová rychlost (Obrázek 6). Stisknutím zadní části spínače tempomat vypnete, střední poloha spínače aktivuje funkci tempomatu a přední poloha spínače nastaví požadovanou pojezdovou rychlost.

Note: Poloha pedálu se rovněž uvolní, pokud na 1 sekundu sešlápnete brzdový pedál nebo přemístíte ovládací pedál pojezdu do polohy pro jízdu vzad.

g028454

Napájecí zásuvka

Napájecí zásuvka slouží k napájení volitelného 12V elektrického příslušenství (Obrázek 6).

Nastavení sedátka

Páka nastavení sedadla

Vysuňte nastavovací páku sedadla na straně sedadla směrem ven, posuňte sedadlo do požadované polohy a uvolněním páky jej zajistěte v dané poloze (Obrázek 7).

g205649

Nastavovací knoflík loketní opěrky

Otočením knoflíku nastavíte sklon loketní opěrky.

Note: Nastavovací knoflík je umístěn pod loketní opěrkou.

Nastavovací páka opěrky zad

Posunutím páky nastavte úhel opěrky zad (Obrázek 7).

Ukazatel hmotnosti

Ukazatel hmotnosti signalizuje, zda je sedadlo přizpůsobeno hmotnosti obsluhy (Obrázek 7). Nastavení hmotnosti provedete umístěním odpružení do rozmezí zeleného pole.

Páka nastavení hmotnosti

Pomocí této páky nastavíte správnou hmotnost obsluhy (Obrázek 7). Zvednutím páky zvýšíte tlak vzduchu, stlačením páky jej snížíte. Správného seřízení dosáhnete, když je ukazatel hmotnosti v rozmezí zeleného pole.

Ovládací prvky kabiny

g032672

Ovládání recirkulace vzduchu

Ovládání recirkulace vzduchu slouží k nastavení recirkulace vzduchu v kabině nebo přívodu vzduchu do kabiny zvenčí (Obrázek 8).

 • Pokud používáte klimatizaci, nastavte ovládání na recirkulaci vzduchu.

 • Pokud používáte topení nebo ventilátor, nastavte ovládání na přívod vzduchu.

Ovládací knoflík ventilátoru

Otáčením ovládacího knoflíku ventilátoru nastavíte rychlost ventilátoru (Obrázek 8).

Ovládací knoflík teploty

Otáčením ovládacího knoflíku teploty nastavíte teplotu vzduchu v kabině (Obrázek 8).

Spínač stěrače předního okna

S použitím tohoto spínače zapnete nebo vypnete stěrače předního okna (Obrázek 8).

Spínač klimatizace

Pomocí tohoto spínače zapnete nebo vypnete klimatizaci (Obrázek 8).

Západka předního okna

Chcete-li otevřít přední okno, zvedněte západky (Obrázek 9). Zatlačením západky uzamknete okno v OTEVřENé poloze. Chcete-li přední okno zavřít a zajistit, vytáhněte západku a stlačte ji dolů.

g196911

Západka zadního okna

Chcete-li otevřít zadní okno, zvedněte západky. Zatlačením západky uzamknete okno v OTEVřENé poloze. Chcete-li okno zavřít a zajistit, vytáhněte západku a stlačte ji dolů (Obrázek 9).

Important: Zadní okno zavřete před otevřením kapoty, jinak byste mohli poškodit zadní okno nebo kapotu.

Displej LCD InfoCenter

Na LCD displeji systému InfoCenter (Obrázek 5) se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické údaje a další informace o stroji.

To, jaké obrazovky se na displeji objeví, závisí na vaší volbě tlačítek. Funkce jednotlivých tlačítek se může změnit v závislosti na situaci.

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

g278707
PopisOdkaz na Obrázek 10Rozměry nebo hmotnost
Výška s kabinou G237 cm
Výška s ochranným obloukemI218 cm
Celková délkaF342 cm
Délka pro skladování nebo přepravuE338 cm
Šířka sečení   
 celkováC335 cm
 přední žací jednotka 157 cm
 boční žací jednotka 107 cm
 přední a jedna boční žací jednotka 246 cm
Celková šířka   
 žací jednotky doleD345 cm
 žací jednotky nahoře (přepravní poloha)B183 cm
Rozvor kol H141 cm
Sbíhavost kol (mezi středy pneumatik)   
 předníA114 cm
 zadníJ107 cm
Světlá výška 17 cm
Čistá hmotnost s kabinou 2 159 kg
Čistá hmotnost s ochranným obloukem 2 159 kg

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Kontrola hladiny motorového oleje

Než spustíte motor a zahájíte práce se strojem, vždy zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

Kontrola chladicí soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte chladicí systém, viz Kontrola chladicí soustavy.

Kontrola hydraulické soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte hydraulický systém, viz Kontrola hydraulického potrubí a hadic.

Plnění palivové nádrže

Doporučené palivo

Používejte pouze čistou, čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým (< 15 ppm) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Nakupujte palivo v množství, které lze spotřebovat během 180 dnů, aby bylo palivo čerstvé.

Objem palivové nádrže: 79 l

Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (2-D), při teplotách nižších než -7 °C zimní naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispěje ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

Možnost použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně motorovou naftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož se mohou postupně opotřebovávat.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat, že se palivový filtr ucpe.

 • O další informace o bionaftě požádejte distributora.

Doplnění paliva

g196909

Doplňte nádrž motorovou naftou typu 2-D tak, aby hladina dosahovala přibližně 6 až 13 mm pod horní okraj nádrže, nikoliv plnicího hrdla.

Note: Pokud je to možné, doplňujte palivovou nádrž po každém použití. Zabráníte tak možnému hromadění kondenzace uvnitř nádrže.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Pneumatiky nepodhušťujte.

  Správný tlak vzduchu v pneumatikách je 1,72 až 2,07 bar.

  Important: Ve všech pneumatikách udržujte doporučený tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje. Udržujte pneumatiky dostatečně nahuštěné.Před použitím stroje zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách.

  g001055

  Kontrola utahovacího momentu upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Upevňovací matice kol utáhněte na utahovací moment 115 až 136 Nm v pořadí uvedeném na Obrázek 13 a Obrázek 14.

  g033358
  g033359

  Důležité upozornění

  Pokud nebudou upevňovací matice kol správně utaženy, může dojít ke zranění.

  Upevňovací matice kol utáhněte na správný utahovací moment.

  Kontrola oleje planetových převodů pohonu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte koncovou vůli v pohonech s planetovými koly.
 • K doplnění používejte vysoce kvalitní převodový olej SAE 85W-140.

  1. Zastavte stroj na rovném povrchu a umístěte kolo tak, aby byla jedna zátka kontrolního otvoru v poloze 12 hodin a druhá v poloze 3 hodin (Obrázek 15).

   g019500
  2. Vyjměte zátku otvoru v poloze pro 3 hodiny (Obrázek 15).

   Note: Hladina oleje musí dosahovat ke spodnímu okraji kontrolního otvoru.

  3. Pokud je hladina oleje nízká, vyjměte zátku otvoru v poloze pro 12 hodin a doplňujte olej, dokud nezačne vytékat z otvoru v poloze pro 3 hodiny.

  4. Nasaďte obě zátky.

  Kontrola oleje zadní nápravy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte olej zadní nápravy.
 • Zadní náprava je naplněná převodovým olejem SAE 85W-140. Objem je 2,4 l. Každý den vizuálně zkontrolujte, zda nedochází k případným netěsnostem.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Demontujte zátku kontrolního otvoru na jednom konci nápravy a zkontrolujte, zda hladina oleje dosahuje ke spodnímu okraji otvoru (Obrázek 16).

   Note: Pokud je hladina nízká, zátku plnicího otvoru demontujte a doplňte dostatečné množství oleje tak, aby jeho hladina dosahovala ke spodnímu okraji kontrolních otvorů.

   g011487

  Kontrola oleje převodovky zadní nápravy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte olej převodovky zadní nápravy.
 • Převodovka je naplněná převodovým olejem SAE 85W-140. Objem je 0,5 l. Každý den vizuálně zkontrolujte, zda nedochází k případným netěsnostem.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Demontujte zátku kontrolního/plnicího otvoru na levé straně převodové skříně a zkontrolujte, zda hladina oleje sahá ke spodnímu okraji otvoru (Obrázek 17).

   Note: Pokud je hladina nízká, doplňte dostatečné množství oleje tak, aby jeho hladina sahala ke spodnímu okraji otvoru.

   g011488

  Nastavení ochranného oblouku

  Důležité upozornění

  Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

  Sedadlo musí být zajištěno západkou.

  Důležité upozornění

  Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

  • Nejezděte se strojem po nerovném terénu nebo na úbočí svahu, je-li ochranný oblouk spuštěný.

  • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

  • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

  • Jeďte pomalu a opatrně.

  • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

  • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

  Important: Když je ochranný oblouk vztyčený a zajištěný, používejte vždy bezpečnostní pás. Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

  Sklopení ochranného oblouku

  Important: Ochranný oblouk sklopte pouze tehdy, je-li to nutné.

  Important: Sedadlo musí být zajištěno západkou.

  g221650

  Zvednutí ochranného oblouku

  g221651

  Seřízení výšky sekání

  Přední žací jednotka

  Výška sekání je nastavitelná v rozsahu od 25 do 127 mm v krocích po 13 mm. Chcete-li upravit výšku sekání na přední žací jednotce, umístěte hřídele otočných kol do horních nebo dolních otvorů vidlic kol, přidejte nebo odeberte stejný počet rozpěrek z vidlic kol a zajistěte zadní řetěz k požadovanému otvoru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Nastartujte motor a zvednutím žacích jednotek změňte výšku sekání.

  3. Po zdvižení žacích jednotek vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč ze zapalování.

  4. Umístěte hřídele otočných kol do stejných otvorů ve všech vidlicích otočných kol.

   g008866

   Note: Při sekání ve výšce 64 mm nebo větší namontujte šroub hřídele do spodního otvoru vidlice otočného kola, aby mezi kolem a vidlicí nedocházelo k hromadění trávy. Pokud při sekání ve výšce menší než 64 mm dochází k hromadění trávy, veškeré zbytky trávy z prostoru kola a vidlice odvedete změnou směru jízdy stroje.

  5. Sejměte napínací uzávěr z dříku vřetena a vysuňte vřeteno z ramene otočného kola (Obrázek 20).

  6. Na dřík vřetena nasaďte 2 vymezovací podložky tak, jak byly původně nainstalovány.

   Note: Tyto podložky musí být po celé šířce žacích jednotek v rovině. Nasaďte příslušný počet 13mm rozpěrek (viz tabulka níže) na dřík vřetena, abyste dosáhli požadované výšky sekání, a poté na hřídel nasaďte podložku.

   K určení kombinací rozpěrek pro nastavení slouží následující tabulka (Obrázek 21):

   decal100-5622nc
  7. Protáhněte vřeteno otočného kola ramenem předního otočného kola a na dřík vřetena nasaďte vymezovací podložky (do míst, kde byly původně instalovány) a zbývající rozpěrky.

  8. K zajištění montážního celku namontujte napínací uzávěr.

  9. Demontujte závlačku a vidlicový čep, které upevňují řetězy pro nastavení výšky sekání k zadní části žací jednotky (Obrázek 22).

   g011596
  10. Pomocí vidlicového čepu a závlačky upevněte řetězy pro nastavení výšky sekání k otvoru požadované výšky sekání (Obrázek 23).

   decal100-5624nc

  Note: Pokud používáte výšku sekání 25 mm, 38 mm nebo 51 mm, přesuňte kluzné lišty a měřicí kolečka do nejvyšší polohy.

  Boční žací jednotky

  Chcete-li nastavit výšku sekání na bočních žacích jednotkách, na vidlice otočného kola přidejte nebo z nich odeberte stejný počet rozpěrek, umístěte hřídele otočných kol do otvorů ve vidlicích otočných kol pro vysokou nebo nízkou výšku sekání a upevněte otočná ramena ve zvolených otvorech konzol pro změnu výšky sekání.

  1. Umístěte hřídele otočných kol do stejných otvorů ve všech vidlicích otočných kol (Obrázek 24 a Obrázek 26).

  2. Sejměte napínací uzávěr z dříku vřetena a vysuňte vřeteno z ramene otočného kola (Obrázek 24).

   g008866
  3. Na dřík vřetena nasaďte 2 vymezovací podložky tak, jak byly původně nainstalovány. Tyto vymezovací podložky jsou potřebné k zajištění roviny přes celou šířku žacích jednotek. Na dřík vřetena nasaďte příslušný počet 13mm rozpěrek, abyste dosáhli požadované výšky sekání, a poté na něj nasuňte podložku.

   Note: Podložky musí být po celé šířce žacích jednotek v rovině. Na dřík vřetena nasaďte příslušný počet 13mm rozpěrek (viz tabulka níže), abyste dosáhli požadované výšky sekání, a poté na něj nasuňte podložku.

   K určení kombinací rozpěrek pro nastavení slouží následující tabulka (Obrázek 25).

   decal100-5622nc
  4. Protáhněte vřeteno otočného kola ramenem předního otočného kola a na dřík vřetena nasaďte vymezovací podložky (do míst, kde byly původně nainstalovány) a zbývající rozpěrky.

  5. Vyjměte závlačku a vidlicové čepy z ramen otočného kola (Obrázek 26).

  6. Otáčením napínací tyče zvedněte nebo spusťte otočné rameno dolů, dokud nebudou otvory zarovnány se zvolenými otvory konzoly pro změnu výšky sekání v rámu sekací plošiny (Obrázek 26 a Obrázek 27).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Zasuňte vidlicové čepy a namontujte závlačky.

  8. Otáčením napínací tyče proti směru hodinových ručiček (silou prstů) nastavte napnutí.

  9. Demontujte závlačky a vidlicové čepy upevňující tlumicí táhla k držákům sekací plošiny (Obrázek 28).

   Important: Nikdy neupravujte délku tlumicího táhla. Vzdálenost mezi středy otvorů musí být 13,7 cm.

   g011549
  10. Vyrovnejte otvory tlumicího táhla se zvolenými otvory konzoly pro změnu výšky sekání v rámu sekací plošiny, zasuňte vidlicové čepy a namontujte závlačky (Obrázek 29).

   decal100-5694nc

  Nastavení kluzných lišt

  Namontujte kluzné lišty do dolní polohy, pokud používáte výšku sekání větší než 64 mm, nebo do horní polohy, pokud používáte výšku sekání menší než 64 mm.

  Note: Pokud jsou kluzné lišty opotřebené, lze je na protilehlých stranách sekačky navzájem zaměnit. Přitom je nutné je otočit. Tak budete moci kluzné lišty používat déle bez nutnosti výměny.

  Seřiďte kluzné lišty (Obrázek 30).

  Important: Šroub v přední části každé kluzné lišty utáhněte na utahovací moment 9 až 11 Nm.

  g031063

  Nastavení válečků žací jednotky

  Válečky žací jednotky musí být namontovány do dolní polohy, pokud používáte výšku sekání větší než 64 mm, a do horní polohy, pokud používáte výšku sekání menší než 64 mm.

  g033113

  Oprava nesouladu mezi žacími jednotkami

  Vzhledem k rozdílům ve stavu trávníku a nastavení vyvážení hnací jednotky je před započetím běžného sekání třeba provést zkušební sekání určité plochy trávy a zkontrolovat vzhled.

  1. Nastavte všechny žací jednotky do požadované výšky sekání, viz Seřízení výšky sekání.

  2. Zkontrolujte a upravte tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách stroje na hodnotu 1,72 až 2,07 bar.

  3. Zkontrolujte a upravte tlak vzduchu ve všech pneumatikách otočných kol žací jednotky na hodnotu 3,45 bar.

  4. Pomocí kontrolních otvorů hydrauliky zkontrolujte tlak plnění a vyvažování při nastavených VYSOKýCH VOLNOBěžNýCH OTáčKáCH motoru.

   Note: Upravte tlak vyvážení na hodnotu 22,41 bar.

  5. Zkontrolujte, zda nejsou žací nože ohnuté; viz Kontrola možného ohnutí žacího nože.

  6. Posekejte trávu na zkušební ploše a zkontrolujte, zda všechny žací jednotky sekají ve stejné výšce.

  7. Pokud je stále potřeba provést seřízení sekací plošiny, pomocí 2m nebo delší rovné latě vyhledejte rovný povrch.

  8. Pro usnadnění měření roviny žacího nože nastavte výšku sekání na 7,6 až 10,1 cm; viz Seřízení výšky sekání.

  9. Spusťte žací jednotky na rovný povrch a sejměte kryty z jejich horní části.

  10. Povolte přírubovou matici zajišťující napínací řemenici, čímž uvolníte napnutí řemene na každé žací jednotce.

  Nastavení prostřední žací jednotky

  Note: K utažení napínacího uzávěru je nejvhodnější použít nástroj Toro (č. dílu 121-3874).

  1. Otáčejte žacími noži na jednotlivých vřetenech, dokud nebudou konce nožů směřovat dopředu a dozadu.

  2. Změřte vzdálenost mezi podlahou a předním hrotem ostří.

  3. Podle štítku výšky sekání nastavte vymezovací podložky (3 mm neboli ⅛ in) na vidlicích předních otočných kol (Obrázek 32); viz Seřízení výšky sekání.

   g008866

  Nastavení bočních žacích jednotek

  1. Otáčejte žacími noži na jednotlivých vřetenech, dokud nebudou konce nožů směřovat dopředu a dozadu.

  2. Změřte vzdálenost mezi zemí a předním hrotem řezné hrany.

  3. Podle štítku výšky sekání nastavte vymezovací podložky (3 mm neboli ⅛ in) na ramenech předních otočných kol (Obrázek 33).

   Note: Pouze pro vnější vřeteno žacího nože, viz Seřízení výšky sekání.

   g011561

  Sjednocení výšky sekání na žacích jednotkách

  1. Nastavte žací nůž na vnějším vřetenu obou bočních žacích jednotek tak, aby směřoval z jedné boční strany na druhou.

   Note: Změřte vzdálenost mezi zemí a hrotem řezné hrany na obou jednotkách a vzdálenosti porovnejte. Naměřené hodnoty musí být v rozmezí 3 mm. V tuto chvíli neprovádějte žádné úpravy.

  2. Nastavte žací nůž na vnitřním vřetenu boční žací jednotky a odpovídajícím vnějším vřetenu přední žací jednotky tak, aby směřoval z jedné boční strany na druhou.

   Note: Změřte vzdálenost mezi zemí a hrotem řezné hrany na vnitřním okraji boční žací jednotky a na odpovídajícím vnějším okraji přední žací jednotky a vzdálenosti porovnejte. Vzdálenost naměřená u boční sekací plošiny musí být vzhledem k přední žací jednotce v rozmezí 3 mm.

   Note: Při použití vyvažování musí všechna 3 otočná kola žací jednotky zůstat na zemi.

   Note: Pokud je třeba provést úpravu za účelem sjednocení sekání mezi předními a bočními žacími jednotkami, nastavení proveďte pouze na bočních žacích jednotkách.

  3. Pokud je vnitřní hrana boční žací jednotky příliš vysoko vůči vnější hraně přední žací jednotky, odeberte vymezovací podložku ze spodní části předního vnitřního otočného ramene na boční žací jednotce (Obrázek 33).

   Note: Znovu zkontrolujte vzdálenost mezi vnějšími hranami obou bočních žacích jednotek a mezi vnitřní hranou boční žací jednotky vůči vnější hraně přední žací jednotky.

  4. Pokud je vnitřní hrana stále příliš vysoko, odeberte další vymezovací podložku ze spodní části předního vnitřního otočného ramene boční žací jednotky a vymezovací podložku z předního vnějšího otočného ramene boční žací jednotky.

  5. Pokud je vnitřní hrana boční žací jednotky příliš nízko vůči vnější hraně přední žací jednotky, přidejte vymezovací podložku na spodní část předního vnitřního otočného ramene na boční žací jednotce.

   Note: Znovu zkontrolujte vzdálenost mezi vnějšími hranami obou bočních žacích jednotek a mezi vnitřní hranou boční žací jednotky vůči vnější hraně přední žací jednotky.

  6. Pokud je vnitřní hrana stále příliš nízko, přidejte další vymezovací podložku na spodní část předního vnitřního otočného ramene boční žací jednotky a vymezovací podložku na přední vnější otočné rameno boční žací jednotky.

  7. Až se výška sekání na hranách předních a bočních žacích jednotek shodne, zkontrolujte, zda je sklon boční žací jednotky stále 8 až 11 mm.

   Note: V případě potřeby proveďte seřízení.

  Kontrola funkce spínačů bezpečnostního blokování

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci spínačů bezpečnostního blokování.
 • Elektrický systém stroje je vybaven ochrannými spínači. Tyto spínače deaktivují hnací jednotku nebo vývodový hřídel vždy, když opustíte sedadlo. Pokud před opuštěním sedadla vypnete vývodový hřídel a zatáhnete parkovací brzdu, motor bude nadále pracovat.

  1. Vyjeďte se strojem pomalu na velkou otevřenou plochu. Spusťte žací jednotku dolů, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Posaďte se na sedadlo a sešlápněte ovládací pedál pojezdu. Pokuste se spustit motor. Motor by neměl nastartovat. Pokud se motor nastartuje, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

  3. Posaďte se na sedadlo, nastartujte motor a zapněte vývodový hřídel. Po chvíli se ze sedadla zvedněte. Vývodový hřídel by se měl po malé prodlevě vypnout. Pokud vývodový hřídel nadále pracuje, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

  4. Posaďte se na sedadlo, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte motor. Přesuňte pedál ovládání pojezdu do NEUTRáLNí polohy. Systém InfoCenter zobrazí zprávu traction not allowed“ (pojezd nepovolen) a stroj by se neměl uvést do pohybu. Pokud motor umožní pohyb, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

  Nastavení zrcátek

  Pouze model s kabinou

  Zpětné zrcátko

  Posaďte se na sedadlo a nastavte zpětné zrcátko tak, abyste měli ze zadního okna co nejlepší výhled (Obrázek 34). Zatažením páky dozadu lze zrcátko naklonit tak, aby se snížil jas a odlesky světla.

  Boční zpětná zrcátka

  Posaďte se na sedadlo a požádejte druhou osobu, aby nastavila boční zrcátka tak, abyste měli co nejlepší výhled do stran stroje (Obrázek 34).

  g008870

  Seřízení světlometů

  Volitelné příslušenství
  1. Povolte upevňovací matice a nastavte polohu každého světlometu tak, aby směřoval přímo vpřed.

   Note: Dostatečným utažením upevňovací matice upevněte světlomet ve zvolené poloze.

  2. K čelní části světlometu přiložte plochý kus plechu.

  3. Na plech připevněte magnetický úhloměr.

  4. Přidržte sestavu na místě, opatrně nakloňte světlomet směrem dolů o 3° a utáhněte matici.

  5. Postup zopakujte u druhého světlometu.

  Aktivace tichého režimu

  Je-li stroj v tichém režimu, hladina akustického tlaku v místě obsluhy je nižší než 80 dBA s K-faktorem 1,0 dBA (při posuzování podle normy EN ISO 5395:2013-1, příloha F).

  Chcete-li aktivovat tichý režim, požádejte autorizovaného prodejce Toro o nastavení softwaru stroje.

  Výběr žacího nože

   Žací nůž AtomicŽací nůž s rovným hřbetemŽací nůž se standardním hřbetemŽací nůž s hřbetem se středním zdvihem
  Stav trávyMokrá, lepivá a jarní porostLehký nebo řídký trávníkBěžné sekáníVšechny podmínky až hustý porost
  Mulčování listíPracuje dobřeNepoužívatPracuje dobřePracuje dobře
  VýhodyMenší zdvih, rozvolňuje shluky posekané trávyNevytváří nadměrné proudění v prašném a písčitém prostředí a řídké trávěDobrý celkový výkonVětší zdvih a menší turbulence než u standardního žacího nože, celkově dobrý
  NevýhodyMenší zdvih a menší rozptyl v náročných podmínkáchNedoporučuje se pro normální až náročné podmínky  

  Použití ovládacího systému InfoCenter

  Na LCD displeji systému InfoCenter se zobrazují informace o stroji, např. provozní stav, různé diagnostické údaje a další informace (Obrázek 35). Systém InfoCenter tvoří úvodní obrazovka a hlavní informační obrazovka. Mezi úvodní obrazovkou a hlavní obrazovkou s informacemi můžete kdykoli přepínat stisknutím libovolného tlačítka systému InfoCenter a poté zvolením odpovídající šipky.

  g020650
  • Levé tlačítko, tlačítko pro přístup do nabídky/tlačítko zpět – stisknutím tohoto tlačítka přejdete do nabídek systému InfoCenter. Můžete je použít k odchodu z kterékoli aktuálně používané nabídky.

  • Prostřední tlačítko – toto tlačítko slouží k procházení nabídek.

  • Pravé tlačítko: pomocí tohoto tlačítka otevřete nabídku, u níž šipka vpravo označuje další obsah.

  • Zvuková signalizace – aktivuje se při sklápění plošin nebo při vydání upozornění a vzniku poruchy.

  Note: Funkce jednotlivých tlačítek se může změnit v závislosti na situaci. Každé tlačítko je označeno ikonou zobrazující jeho aktuální funkci.

  Popis ikon systému InfoCenter

  SERVICE DUEStanovuje, kdy má být provedena plánovaná údržba
  GraphicHodiny zbývající do údržby
  GraphicNulování hodin zbývajících do údržby Graphic
  GraphicOtáčky/stav motoru – uvádí otáčky motoru za minutu
  GraphicMěřič provozních hodin
  GraphicInformační ikona
  GraphicNastavuje maximální pojezdovou rychlost
  GraphicRychlý chod
  GraphicPomalý chod
  GraphicOtočení chodu ventilátoru – označuje obrácený chod ventilátoru
  GraphicHladina paliva
  GraphicOhřívač přiváděného vzduchu je aktivní
  GraphicZvednutí levé plošiny
  GraphicZvednutí prostřední plošiny
  GraphicZvednutí pravé plošiny
  GraphicObsluha musí sedět na sedadle
  GraphicIndikátor parkovací brzdy – označuje, kdy je parkovací brzda zatažena
  GraphicOznačuje rozsah jako vysoký
  GraphicNeutrál
  GraphicOznačuje rozsah jako nízký
  GraphicTeplota chladicí kapaliny – uvádí teplotu chladicí kapaliny motoru v jednotkách °C nebo °F
  GraphicTeplota (vysoká)
  GraphicPojezd nebo ovládací pedál pojezdu
  GraphicZakázáno nebo není povoleno
  GraphicStartování motoru
  GraphicVývodový hřídel – označuje, že vývodový hřídel je zapnutý
  GraphicZastavit nebo vypnout
  GraphicMotor
  GraphicKlíčový přepínač
  GraphicIndikuje, kdy jsou snižovány žací jednotky
  GraphicIndikuje, kdy jsou zvedány žací jednotky
  GraphicPřístupový kód PIN
  GraphicTeplota hydraulické kapaliny – označuje teplotu hydraulické kapaliny
  GraphicSběrnice CAN Bus
  GraphicInfoCenter
  GraphicŠpatně nebo se nezdařilo
  GraphicStřed
  GraphicVpravo
  GraphicVlevo
  GraphicŽárovka
  GraphicVýstup řídicí jednotky TEC nebo ovládacího vodiče v kabeláži
  GraphicVysoký: nad povoleným rozsahem
  GraphicNízký: pod povoleným rozsahem
  Graphic/GraphicMimo rozsah
  GraphicSpínač
  GraphicObsluha musí uvolnit spínač
  GraphicObsluha musí přepnout do označeného stavu
  Symboly jsou často kombinovány tak, aby tvořily věty. Některé příklady jsou uvedeny níže 
  GraphicObsluha musí uvést stroj do neutrálu
  GraphicNení povoleno startovat motor
  GraphicVypnutí motoru
  GraphicChladicí kapalina motoru je příliš horká
  GraphicHydraulická kapalina je příliš horká
  GraphicPosaďte se nebo zatáhněte parkovací brzdu

  Použití nabídek

  Chcete-li otevřít systém nabídek InfoCenter, stiskněte tlačítko pro přístup k nabídkám, když je zobrazena hlavní obrazovka. Tím se dostanete do hlavní nabídky. V následujících tabulkách naleznete přehled možností, které jsou v nabídkách k dispozici:

  Hlavní nabídka
  Položka nabídkyPopis
  Faults (Závady)Nabídka Faults (Závady) obsahuje seznam aktuálních závad stroje. Další informace o nabídce Závady a údajích, které obsahuje, získáte v servisní příručce nebo od autorizovaného prodejce Toro
  Service (Servis)Nabídka Service (Servis) obsahuje informace o stroji, například dobu používání a další číselné údaje.
  Diagnostics (Diagnostika)Nabídka Diagnostics (Diagnostika) zobrazuje stav každého spínače, snímače nebo ovládacího výstupu stroje. Tuto nabídku můžete použít při řešení některých potíží, jelikož díky ní rychle zjistíte, které ovládací prvky stroje jsou zapnuté a vypnuté.
  Settings (Nastavení)Nabídka Settings (Nastavení) umožňuje upravit a přizpůsobit proměnné konfigurace na displeji InfoCenter.
  AboutNabídka About (Informace) obsahuje číslo modelu, sériové číslo a verzi softwaru stroje.
  Service (Servis)
  Položka nabídkyPopis
  Hours (Hodiny)Uvádí celkový počet hodin provozu stroje, motoru a ventilátoru a také počet hodin, během nichž byl stroj přepravován a během kterých docházelo k přehřívání
  Counts (Počty)Uvádí počet proběhlých postupů žhavení a startování stroje
  Diagnostics (Diagnostika)
  Položka nabídkyPopis
  Engine Run (Běh motoru)Další informace o nabídce Engine Run (Chod motoru) a údajích, které obsahuje, získáte v servisní příručce nebo od autorizovaného prodejce Toro
  Glowplugs (Žhavicí svíčky)Signalizuje, že aktivní jsou následující položky: klíč – startování, omezení času aktivace a žhavicí svíčky
  VentilátorSignalizuje, že ventilátor je aktivní v následujících situacích: při vysoké teplotě motoru, při vysoké teplotě oleje, při vysoké teplotě motorového oleje nebo hydraulické kapaliny a při zapnutí ventilátoru
  Settings (Nastavení)
  Položka nabídkyPopis
  Units (Jednotky)Slouží k nastavení jednotek používaných v systému InfoCenter; nabídka obsahuje anglické nebo metrické jednotky
  Language (Jazyk)Slouží k nastavení jazyka používaného v systému InfoCenter*
  LCD Backlight (Podsvícení displeje)Slouží k nastavení jasu LCD displeje
  LCD Contrast (Kontrast displeje)Slouží k nastavení kontrastu LCD displeje
  Protected Menus (Chráněné nabídky)Umožňuje osobám s kódem PIN oprávněným vaší společností přístup k chráněným nabídkám
  Auto Idle (Automatický volnoběh)Řídí dobu povolenou před nastavením volnoběhu motoru, pokud se stroj nepoužívá
  Mow Speed (Rychlost sekání)Umožňuje nastavení maximální rychlosti při sekání (nízký rozsah)
  Trans Speed (Přepravní rychlost)Umožňuje nastavení maximální rychlosti při přepravě (vysoký rozsah)
  Smart Power (Inteligentní výkon)Funkce Smart Power brání snižování otáček vlivem přetížení v náročných podmínkách sekání tak, že automaticky kontroluje rychlost stroje a optimalizuje provádění sekání

  * Přeložen je pouze text určený pro obsluhu. Obrazovky závad, servisu a diagnostiky jsou určeny pro pracovníka údržby. Tituly budou ve zvoleném jazyce, položky nabídky jsou však v angličtině.

  About (Informace)
  Položka nabídkyPopis
  ModelUvádí číslo modelu stroje
  SNUvádí sériové číslo stroje
  Machine Controller Revision (Verze řídicí jednotky stroje)Uvádí verzi softwaru hlavní řídicí jednotky.
  InfoCenter Revision (Verze systému InfoCenter)Uvádí verzi softwaru systému InfoCenter
  CAN Bus (Sběrnice CAN)Uvádí stav komunikační sběrnice stroje

  Chráněné nabídky

  V nabídce nastavení systému InfoCenter lze upravovat 4 provozní konfigurační nastavení: prodlevu automatického volnoběhu, maximální pojezdovou rychlost při sekání, maximální přepravní rychlost a systém Smart Power. Tato nastavení jsou přístupná z chráněné nabídky.

  Přístup do chráněných nabídek

  Note: Výchozí tovární kód PIN pro vaše zařízení je 0000 nebo 1234.Pokud jste kód PIN změnili a zapomněli jste jej, požádejte o pomoc autorizovaného prodejce Toro.

  1. Z HLAVNí NABíDKY přejděte pomocí středového tlačítka na nabídku NASTAVENí a stiskněte pravé tlačítko (Obrázek 36).

   g028523
  2. V nabídce NASTAVENí přejděte pomocí středového tlačítka níže do nabídky CHRáNěNá NABíDKA a stiskněte pravé tlačítko (Obrázek 37A).

   g028522
  3. Chcete-li zadat kód PIN, opakovaně stiskněte středové tlačítko, dokud se nezobrazí správná první číslice, a poté stisknutím pravého tlačítka přejděte na další číslici (Obrázek 37B a Obrázek 37C). Tento krok opakujte, dokud nezadáte poslední číslici, a znovu stiskněte pravé tlačítko.

  4. Stisknutím prostředního tlačítka zadejte kód PIN (Obrázek 37D).

   Počkejte, dokud se nerozsvítí červená kontrolka systému InfoCenter.

   Note: Pokud systém InfoCenter kód PIN akceptuje a chráněná nabídka se odemkne, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí slovo PIN“.

  Note: Otočte klíčovým přepínačem do VYPNUTé polohy a poté do ZAPNUTé polohy; tím chráněnou nabídku uzamknete.

  V chráněné nabídce můžete prohlížet a měnit nastavení. Jakmile vstoupíte do chráněné nabídky, přejděte dolů do volby Chráněné nastavení. S použitím pravého tlačítka můžete nastavení měnit. Pokud nastavíte chráněné nastavení na VYPNUTO, můžete prohlížet a měnit nastavení v nabídce Chráněná nabídka bez nutnosti zadání kódu PIN. Pokud nastavíte chráněné nastavení na ZAPNUTO, chráněné možnosti se skryjí a pro změnu nastavení v nabídce Chráněná nabídka bude nutné zadat kód PIN. Po nastavení kódu PIN povolte a uložte tuto funkci otočením klíčového přepínače do polohy VYPNUTO a zpět do polohy ZAPNUTO.

  Nastavení automatického volnoběhu

  1. V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů na položku Auto Idle (Automatický volnoběh).

  2. Stisknutím pravého tlačítka můžete změnit dobu automatického volnoběhu následovně: VYPNUTO, 8S, 10S, 15S, 20S a 30S.

  Nastavení maximální povolené rychlosti sekání

  • V nabídce Settings (Nastavení) přejděte dolů do nabídky Mow Speed (Rychlost sekání) a stiskněte pravé tlačítko.

  • Pomocí pravého tlačítka zvýšíte maximální rychlost sekání (50 %, 75 % nebo 100 %).

  • Pomocí prostředního tlačítka snížíte maximální rychlost sekání (50 %, 75 % nebo 100 %).

  • Stiskem levého tlačítka nabídku opustíte.

  Nastavení maximální povolené přepravní rychlosti

  • V nabídce Nastavení přejděte níže do nabídky Přepravní rychlost a stiskněte pravé tlačítko.

  • Pomocí pravého tlačítka zvýšíte maximální přepravní rychlost (50 %, 75 % nebo 100 %).

  • Pomocí prostředního tlačítka snížíte maximální přepravní rychlost (50 %, 75 % nebo 100 %).

  • Stiskem levého tlačítka nabídku opustíte.

  Po dokončení úprav v chráněné nabídce (Protected Menu) stisknutím levého tlačítka přejděte do hlavní nabídky (Main menu) a poté stisknutím levého tlačítka do provozní nabídky (Run Menu).

  Nastavení časovače blížícího se servisu

  Po provedení postupu plánované údržby se vynulují hodiny blížícího se servisu.

  1. V nabídce SERVICE (Servis) přejděte do nabídky HOURS MENU (Hodiny).

  2. Přejděte dolů na symbol servisu Graphic.

   Note: Pokud je již nutné provést servis, na první ikoně se zobrazí NOW (Nyní).

  3. Pod první ikonou je symbol servisu Graphic a 250.

  4. Zvýrazněte symbol servisu a stiskněte pravé tlačítko.

  5. Po otevření nové obrazovky potvrďte RESET SERVICE HOURS—Are you sure? (Vynulovat provozní hodiny – opravdu?).

  6. Stiskněte tlačítko YES (Ano) (uprostřed) nebo NO (Ne) (vlevo).

  7. Po výběru možnosti YES (Ano) se otevře obrazovka s výzvou k vynulování a poté se vrátíte zpět k výběru PROVOZNíCH HODIN (Service Hours).

  Během provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volné šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by odváděly vaši pozornost, neboť byste mohli způsobit zranění nebo poškození majetku.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Na stroji nepřevážejte spolujezdce a dbejte na to, aby se přihlížející osoby a děti zdržovaly mimo provozní oblast.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Nepřibližujte nohy ani ruce do blízkosti rotujících částí. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od odhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací nože pokaždé, když nesečete.

  • Pokud stroj narazí do nějakého předmětu nebo začne abnormálně vibrovat, před provedením kontroly přídavného zařízení stroj zastavte, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

  • Před nastavováním výšky sekání vypněte pohon žací jednotky, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti (pokud nemůžete výšku nastavit z místa obsluhy).

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním polohy obsluhy proveďte následující:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Konstrukce ROPS je integrální součástí stroje; jde o efektivní bezpečnostní zařízení.

  • Nedemontujte žádnou ze součástí konstrukce ROPS ze stroje.

  • Bezpečnostní pás musí být připevněn ke stroji.

  • Přetáhněte bezpečnostní pás přes klín a připojte jej k přezce na druhé straně sedadla.

  • Chcete-li bezpečnostní pás odpojit, uchopte jej, stisknutím tlačítka přezky bezpečnostní pás uvolněte a naveďte jej do otvoru automatického navinutí. Ujistěte se, že v případě nouze budete schopni pás rychle uvolnit.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Vyměňte poškozené součásti konstrukce ROPS. Nesnažte se je opravovat nebo upravovat.

  Dodatečné bezpečnostní informace ke konstrukci ROPS pro stroje s kabinou nebo s pevným ochranným obloukem

  • Kabina montovaná společností Toro plní funkci ochranného oblouku.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  Dodatečné bezpečnostní informace ohledně konstrukce ROPS pro stroje se sklopným ochranným obloukem

  • Při práci se strojem se sklopným ochranným obloukem ve zdvižené poloze je nutné, aby byl oblouk zajištěn a abyste byli připoutáni bezpečnostním pásem.

  • Ochranný oblouk je možné dočasně sklopit jen tehdy, když je to nezbytně nutné. Když je ochranný oblouk sklopený, nepoužívejte bezpečnostní pás.

  • Mějte na paměti, že pokud je ochranný oblouk sklopený, není obsluha při převrácení stroje chráněna.

  • Zkontrolujte oblast, kde budete sekat, a nikdy nesklápějte ochranný oblouk, pokud se v ní nacházejí svahy, srázy či vodní plochy.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídáte za bezpečnost. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Zkontrolujte podmínky na místě sekání a proveďte průzkum místa; na základě toho určíte, zda je svah pro provoz stroje bezpečný. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Prostudujte si pokyny pro práci se strojem na svahu uvedené níže a vyhodnoťte, zda může být stroj v daný den a na daném místě za těchto podmínek provozován. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se stroje v podmínkách, kde je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny neb jiné skryté předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Uvědomte si, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě jeho tahového výkonu. V případě ztráty trakce hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo řízení.

  • Při práci se strojem v blízkosti svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst si počínejte velmi opatrně. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem dodržujte bezpečnou vzdálenost.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Pokud hrozí nebezpečí, sekejte na svahu pomocí stroje ovládaného za chůze.

  • Je-li to možné, při práci na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  • Při práci se systémem pro sběr trávy nebo jinými přídavnými zařízeními si počínejte velmi opatrně. Tato zařízení totiž mohou mít vliv na stabilitu stroje a způsobit ztrátu kontroly.

  Seznámení s provozními vlastnostmi stroje

  Vyzkoušejte si jízdu se strojem, protože hydrostatická převodovka a její vlastnosti se mohou lišit od řady jiných strojů určených k údržbě trávníku. Při provozu hnací jednotky, žací jednotky nebo jiného pracovního nářadí je třeba brát v úvahu, že převodovka, otáčky motoru a zatížení žacích nožů nebo jiná pracovní nářadí ovlivňují výkon stroje.

  Při použití funkce Toro Smart Power™ nemusí obsluha věnovat pozornost otáčkám motoru v podmínkách s velkým zatížením. Funkce Smart Power brání snižování otáček motoru vlivem přetížení v náročných podmínkách sekání tak, že automaticky kontroluje rychlost stroje a optimalizuje provádění sekání.

  Brzdy můžete využít, když se strojem zatáčíte. Používejte je však opatrně, zejména na měkké a mokré trávě, protože hrozí poškození trávníku. Dalším přínosem použití brzd je zachování trakce. Při jízdě ve svahu za určitých podmínek může výše položené kolo prokluzovat a ztratit trakci. Pokud k tomu dojde, sešlápněte postupně a přerušovaně brzdový pedál pro výše položené kolo, dokud kolo nepřestane prokluzovat. Zvýší se tak přenos trakce u níže položeného kola.

  Asistent trakce je automatický a nevyžaduje žádný zásah obsluhy. Když začne prokluzovat některé z kol, dojde k automatickému rozdělení průtoku mezi přední a zadní kola, aby se minimalizoval prokluz kol a ztráta trakce.

  Před zastavením motoru vypněte všechny ovládací prvky a přepněte škrticí klapku do polohy pro POMALý chod. Přesunutím škrticí klapky do polohy pro POMALý chod snížíte otáčky motoru, hlučnost a vibrace. Otočením klíče do VYPNUTé polohy vypněte motor. Pokud opouštíte polohu obsluhy, vyjměte klíč.

  Před přepravou stroje zvedněte žací jednotky a zajistěte přepravní západky (Obrázek 38).

  g011550

  Provoz stroje

  • Nastartujte motor a nechejte jej pracovat ve STřEDNíCH VOLNOBěžNýCH OTáčKáCH, aby se zahřál. Přesuňte spínač otáček motoru na VYSOKé VOLNOBěžNé OTáčKY, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a opatrně vyjeďte na otevřenou plochu.

  • Vyzkoušejte si jízdu dopředu a dozadu i startování a zastavení motoru. Chcete-li stroj zastavit, sejměte nohu z pedálu ovládání pojezdu a nechejte pedál vrátit do NEUTRáLNí POLOHY nebo sešlápněte pedál pro jízdu dozadu.

   Note: Při jízdě dolů ze svahu můžete k zastavení stroje potřebovat pedál pro jízdu dozadu.

  • Vyzkoušejte si jízdu kolem překážek se žacími jednotkami nahoře a dole. Při jízdě úzkými místy mezi překážkami dávejte pozor na možné poškození stroje nebo žacích jednotek.

  • Po nerovném terénu jezděte vždy pomalu.

  • Pokud je v cestě překážka, zvedněte žací jednotky, abyste mohli posekat její okolí.

  • Před přepravou stroje z jedné pracovní oblasti do druhé zvedněte žací jednotky do krajní horní polohy, vypněte vývodový hřídel, přesuňte přepínač sekání/přepravy do PřEPRAVNí polohy a přesuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod.

  Vysvětlení systému vyvážení

  Systém vyvážení udržuje zadní hydraulický tlak na válce zvedání plošin na jisté hodnotě. Tento tlak zvyšuje trakci přenosem hmotnosti žací plošiny na hnací kola sekačky. Tlak vyvážení je z výroby nastaven tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy vzhledu po sekání a trakce při pojezdu pro většinu trávníků.

  Snížením nastavení vyvážení dosáhnete větší stability žací jednotky, může však dojít ke snížení trakce. Zvýšením nastavení vyvážení lze zvýšit trakci, posekaný trávník však může být nevzhledný. Pokyny k nastavení tlaku vyvážení pro příslušnou hnací jednotku naleznete v servisní příručce ke stroji.

  Používání brzdových pedálů

  Important: V případě nouzového brzdění sejměte nohu z ovládacího pedálu pojezdu a sešlápněte brzdové pedály.

  Brzdy můžete používat samostatně pro zatáčení nebo pro zlepšení trakce, avšak jen v nízkém rychlostním rozsahu. Při samostatném použití brzd postupujte následovně:

  • Odpojte pojistnou západku pedálů (Obrázek 4).

  • Chcete-li brzdy využít při zatáčení, sešlápněte příslušný brzdový pedál na straně, na kterou stroj otáčíte. Zmenší se tím poloměr otáčení.

   Note: Samostatné brzdy však používejte opatrně, zejména na měkké a mokré trávě, protože hrozí poškození trávníku.

  • Chcete-li brzdy využít ke zlepšení pojezdu, lehce sešlápněte brzdový pedál pro příslušnou prokluzující přední pneumatiku. Při jízdě ve svahu za určitých podmínek může výše položené kolo prokluzovat a ztratit trakci. Pokud k tomu dojde, sešlápněte postupně a přerušovaně brzdový pedál pro výše položené kolo, dokud kolo nepřestane prokluzovat. Zvýší se tak přenos trakce u níže položeného kola.

  Princip funkce Toro Smart Power™

  Při použití funkce Smart Power nemusí obsluha věnovat pozornost otáčkám motoru v podmínkách s velkým zatížením. Funkce Smart Power brání snižování otáček motoru vlivem přetížení v náročných podmínkách sekání tak, že automaticky kontroluje rychlost stroje a optimalizuje provádění sekání.

  Note: Ve výchozím nastavení je funkce Smart Power ZAPNUTá.

  Změna chodu ventilátoru

  Otáčky ventilátoru stroje jsou řízeny teplotou hydraulické kapaliny a teplotou chladicí kapaliny motoru. Když hydraulická kapalina nebo chladicí kapalina dosáhne určité teploty, automaticky se spustí cyklus otočení chodu ventilátoru. Tento cyklus vyfoukne nečistoty ze zadní mřížky a sníží teplotu chladicí kapaliny motoru a hydraulické kapaliny.

  Cyklus otočení chodu ventilátoru můžete aktivovat také manuálně současným stisknutím pravého a levého tlačítka na systému InfoCenter. Chod ventilátoru se doporučuje manuálně měnit před opuštěním pracovního prostoru nebo před vjezdem do prostoru pro údržbu nebo skladování.

  Princip automatického volnoběhu

  Stroj je vybaven systémem automatického volnoběhu, který automaticky nastaví volnoběžné otáčky motoru, pokud nejsou všechny následující funkce používány po předem stanovenou dobu, jak bylo dříve nastaveno v systému InfoCenter.

  • Ovládací pedál pojezdu se vrátí do NEUTRáLNí polohy.

  • Vývodový hřídel je vypnutý.

  • Není stisknut žádný ze spínačů zvedání.

   Když spustíte kteroukoli z výše uvedených funkcí, stroj se automaticky vrátí do předchozí polohy škrticí klapky.

  Spuštění motoru

  Important: Palivový systém se automaticky sám odvzdušní v následujících situacích:

  • Při prvním startování nového stroje

  • Motor přestal běžet kvůli nedostatku paliva.

  • Byla provedena údržba součástí palivového systému.

  1. Sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a ujistěte se, že je v neutrální poloze. Parkovací brzda musí být zajištěná.

  2. Přesuňte spínač otáček motoru do polohy pro NíZKé VOLNOBěžNé OTáčKY.

  3. Otočte klíčem do PROVOZNí polohy.

   Note: Rozsvítí se kontrolka žhavicích svíček.

  4. Jakmile kontrolka žhavení zhasne, otočte klíčem do polohy START. Po nastartování motoru ihned uvolněte klíč. Vrátí se automaticky do PROVOZNí polohy.

   Important: Nenechávejte startér běžet souvisle déle než 30 sekund, jinak hrozí předčasná porucha startéru. Pokud motor po 30 sekundách nenastartuje, otočte klíč do VYPNUTé polohy, zkontrolujte ovládací prvky a projděte příslušné postupy, počkejte dalších 30 sekund a postup startování zopakujte.

  5. Nechejte motor zahřát při středních otáčkách (bez zatížení) a poté přesuňte ovladač škrticí klapky do požadované polohy.

  Important: Po plném zatížení nechejte motor před zastavením 5 minut běžet. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození turbodmychadla.

  Použití tempomatu

  Spínač tempomatu se uzamyká v poloze pedálu, aby byla zachována požadovaná pojezdová rychlost. Stisknutím zadní části spínače se tempomat vypíná, prostřední poloha spínače aktivuje funkci tempomatu a přední poloha spínače nastavuje požadovanou pojezdovou rychlost.

  Note: Poloha pedálu se rovněž uvolní sešlápnutím brzdového pedálu nebo přemístěním ovládacího pedálu pojezdu do polohy pro jízdu VZAD na 1 sekundu.

  Vypnutí motoru

  Important: Po plném zatížení nechejte motor před zastavením 5 minut běžet. Turbodmychadlo díky tomu před vypnutím motoru vychladne. Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě na turbodmychadle.

  Note: Při každém parkování stroje spusťte sekací plošiny k zemi. Tím uvolníte hydraulický tlak v systému, předejdete opotřebení součástí systému a rovněž zabráníte náhodnému sklopení sekacích plošin.

  1. Přesuňte ovladač škrticí klapky dozadu do polohy pro POMALý chod.

  2. Přepněte spínač pohonu žacích nožů do VYPNUTé polohy.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Otočte klíčem zapalování do VYPNUTé polohy.

  5. Vyjměte klíček ze spínače, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  Použití spínače otáček motoru

  Spínač otáček motoru má 2 režimy pro změnu otáček motoru. Rychlým klepnutím na spínač se otáčky motoru zvyšují nebo snižují v krocích po 100 ot/min. Přidržením stisknutého spínače automaticky přepnete na VYSOKé nebo NíZKé volnoběžné otáčky motoru v závislosti na tom, kterou stranu spínače stisknete.

  Seřízení rychlosti pojezdu při sekání

  Supervisor (Nadřízená osoba) (Chráněná nabídka)

  Tato funkce umožňuje nadřízené osobě nastavit maximální rychlost sekání, při které může obsluha sekat, mezi 30 a 100 % v krocích po 5 % (nízký rozsah).

  Postup nastavení rychlosti sekání viz Nastavení maximální povolené rychlosti sekání.

  Operator (Obsluha)

  Tato funkce umožňuje obsluze nastavit maximální rychlost sekání (nízký rozsah) v rámci parametrů, které předem nastavila nadřízená osoba. Rychlost upravíte na úvodní nebo hlavní obrazovce systému InfoCenter stisknutím prostředního tlačítka (ikona Graphic).

  Note: Při přepínání mezi nízkým a vysokým rozsahem se nastavení přenese na základě předchozího nastavení. Při vypnutí stroje dojde k vynulování hodnot nastavení.

  Note: Tuto funkci lze použít také ve spojení s tempomatem.

  Seřízení přepravní rychlosti

  Supervisor (Nadřízená osoba) (Chráněná nabídka)

  Tato funkce umožňuje nadřízené osobě nastavit maximální přepravní rychlost, při které může obsluha stroj přepravovat, mezi 30 a 100 % v krocích po 5 % (vysoký rozsah).

  Postup nastavení přepravní rychlosti viz Nastavení maximální povolené přepravní rychlosti.

  Operator (Obsluha)

  Tato funkce umožňuje obsluze nastavit maximální přepravní rychlost (vysoký rozsah) v rámci parametrů, které předem nastavila nadřízená osoba. Rychlost upravíte na úvodní nebo hlavní obrazovce systému InfoCenter stisknutím prostředního tlačítka (ikona Graphic).

  Note: Při přepínání mezi nízkým a vysokým rozsahem se nastavení přenese na základě předchozího nastavení. Při vypnutí stroje dojde k vynulování hodnot nastavení.

  Note: Tuto funkci můžete také použít ve spojení s tempomatem.

  Provozní tipy

  Změna dráhy sekání

  Častými změnami dráhy sekání můžete minimalizovat nekvalitní vzhled posečeného trávníku, k němuž dochází opakovaným sečením ve stejném směru.

  Řešení potíží se vzhledem posekaného trávníku

  Informace k řešení potíží se vzhledem posekaného trávníku naleznete na webu www.Toro.com.

  Používání správných technik sekání

  • Při zahájení sekání nejdříve zapněte žací jednotky a poté pomalu přijeďte k sekané oblasti.

  • Chcete-li dosáhnout profesionálně rovného posekání a pásů, které jsou v některých případech požadovány, vyhledejte vzdálený strom nebo jiný objekt a jeďte přímo k němu.

  • Jakmile přední žací jednotky dosáhnou okraje sekané oblasti, proveďte manévr otočení ve tvaru slzy, kterým se rychle vyrovnáte pro další průjezd.

  • Žací jednotky mohou být vybaveny přišroubovanými mulčovacími usměrňovači. Mulčovací usměrňovače pracují dobře, je-li trávník pravidelně udržován tak, že při sekání se odstraňuje tráva v délce max. 25 mm. Je-li při použití mulčovacích usměrňovačů odstraňována nadměrná délka porostu, vzhled trávníku po sekání může být horší a spotřeba energie potřebné k sekání může být vyšší. Mulčovací usměrňovače jsou vhodné rovněž k rozsekání podzimního listí na malé kousky.

  Vhodné nastavení výšky sekání podle podmínek

  Při sekání odstraňte ne více než přibližně 25 mm, respektive 1/3 stébla trávy. V případě výjimečně husté a bujné trávy může být nutné zvednout nastavení výšky sekání.

  Sekání s ostrými žacími noži

  Ostré nože sekají trávu čistě, aniž by docházelo k trhání nebo třepení stébel jako u tupých nožů. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Zkontrolujte, zda je žací nůž v dobrém stavu a hřbet je kompletní.

  Kontrola stavu žací jednotky

  Přesvědčte se, zda jsou sekací komory v dobrém stavu. Narovnejte všechny ohnuté součásti komory; tím zajistíte správnou vzdálenost mezi hrotem nože a komorou.

  Údržba stroje po sekání

  Po sekání stroj pečlivě omyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby nedošlo ke znečištění a poškození těsnění a ložisek nadměrným tlakem vody. Chladič motoru a chladič oleje pravidelně čistěte od nahromaděných nečistot a posekané trávy. Po čištění zkontrolujte stroj a zaměřte se na případný únik hydraulické kapaliny, poškození nebo opotřebení hydraulických a mechanických součástí a naostření nožů žací jednotky.

  Po provozu

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, tlumičů výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (máte-li jej k dispozici).

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před uskladněním nebo přepravou stroje vyjměte klíč a uzavřete přívod paliva (dle výbavy).

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Dle potřeby provádějte údržbu bezpečnostních pásů, případně je vyčistěte.

  Tlačení nebo vlečení stroje

  V nouzové situaci lze se strojem pohybovat dopředu po aktivaci obtokového ventilu hydraulického čerpadla s proměnným výtlakem a stroj táhnout nebo tlačit.

  Important: Při tlačení nebo vlečení stroje nepřekračujte rychlost 3 až 4,8 km/h. Pokud tuto rychlost překročíte, hrozí poškození vnitřních součástí převodovky.Obtokové ventily musí být otevřené pokaždé, když stroj tlačíte nebo táhnete.

  1. Zvedněte sedadlo a vyhledejte obtokové ventily, které se nacházejí pod přední částí palivové nádrže (Obrázek 39).

   g221674
  2. Otočením o 3 otáčky proti směru hodinových ručiček všechny ventily otevřete, čímž zajistíte vnitřní obtékání kapaliny.

   Note: Ventily neotevírejte o více než 3 otáčky. Vzhledem k tomu, že kapalina obtéká, lze strojem pomalu pohybovat, aniž by došlo k poškození převodovky.

  3. Tlačení nebo tažení stroje

  4. Po odtlačení nebo odtažení stroje obtokové ventily zavřete. Ventil utáhněte na utahovací moment 70 Nm.

   Important: Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda je obtokový ventil zavřený. Pokud nastartujete motor s otevřeným obtokovým ventilem, dojde k přehřátí převodovky.

  Important: Pokud stroj musíte tlačit nebo táhnout dozadu, zajistěte obtok zpětného ventilu v rozdělovacím potrubí pohonu všech 4 kol.Toho dosáhnete, když připojíte sestavu hadice k testovacímu přípoji tlaku pro pojezd vzad (nachází se na hydrostatu) a k přípoji umístěnému mezi přípoji M8 a P2 na zadním rozdělovacím potrubí pojezdu (umístěném za přední pneumatikou). Sestavu hadice tvoří 1 hadice (obj. č. 95-8843), 2 spojovací šroubení (obj. č. 95-0985) a 2 hydraulické spojky (obj. č. 340-77).

  Místa pro umístění heveru

  Nebezpečí

  Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj dostatečně podepírat a mohou zapříčinit vážné zranění.

  • K podepření stroje použijte hever.

  • Nepoužívejte hydraulické zvedáky.

  Zvedací místa se nachází v přední a zadní části stroje.

  • Na rámu u vnitřní strany každé přední hnací pneumatiky

  • Ve středu zadní nápravy

  Přeprava stroje

  • Před uskladněním nebo přepravou stroje vyjměte klíč a uzavřete přívod paliva (dle výbavy).

  • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte stejně široké nájezdové plošiny.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Vyhledání upínacích míst

  Upínací místa se nachází v přední a zadní části stroje (Obrázek 40).

  Note: K připoutání stroje použijte správně dimenzované popruhy s certifikací DOT.

  • Dvě v přední části plošiny obsluhy

  • Zadní nárazník

  g196910

  Údržba

  Important: Pokyny k dalším postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com; vyhledejte svůj stroj v odkazech na návody k obsluze na domovské stránce.

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy z běžné pracovní pozice.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před opuštěním pozice obsluhy proveďte následující opatření:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví pohyb všech součástí.

  • Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění. Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (dle výbavy).

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  • Udržujte všechny součásti stroje v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Zkontrolujte napnutí řemene kompresoru.
 • Zkontrolujte napnutí hnacího řemene žacího nože.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej předních planetových převodů.
 • Po prvních 200 hodinách
 • Vyměňte olej zadní nápravy.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte funkci spínačů bezpečnostního blokování.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte ukazatel vzduchového filtru.
 • Vypusťte z filtru paliva / odlučovače vody vodu a jiné znečisťující látky.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Z prostoru motoru, chladiče motoru a chladiče oleje odstraňte veškeré nečistoty a plevy.
 • Zkontrolujte funkci blokovacího spínače.
 • Vyčistěte stroj.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra.
 • Zkontrolujte vzduchový filtr.
 • Zkontrolujte napnutí hnacího řemene žacího nože.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice a svorky chladicího systému.
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Zkontrolujte napnutí řemene kompresoru.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Vyčistěte vzduchové filtry kabiny a vyměňte je, pokud jsou poškozené nebo nadměrně znečištěné.
 • Vyčistěte sestavu klimatizace.(častěji ve velmi prašném nebo špinavém prostředí).
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte koncovou vůli v pohonech s planetovými koly.
 • Zkontrolujte olej zadní nápravy.
 • Zkontrolujte olej převodovky zadní nápravy.
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (dříve, pokud je ukazatel vzduchového filtru červený, v extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění).
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
 • Vyměňte palivový filtr motoru.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte olej předních planetových převodů(případně jednou za rok), podle toho, která z možností nastane dříve.
 • Vyměňte olej zadní nápravy.
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
 • Zkontrolujte hnací řemen žacího nože.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr (dříve, pokud je ukazatel servisního intervalu v červeném poli).
 • Zkontrolujte tlumič boční žací jednotky.
 • Zkontrolujte sestavy otočných kol žací jednotky.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr (dříve, pokud je ukazatel servisního intervalu v červeném poli).
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte chladicí systém a vyměňte kapalinu.
 • Vypusťte a vypláchněte hydraulickou nádrž.
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč v přepínači, může motor kdokoli náhodně spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Vypusťte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr, prachovou nádobu a přetlakový ventil.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.1       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.2       
  Vyčistěte stroj.       
  Opravte poškozený lak.       

  1 Při obtížném startování, nadměrné tvorbě kouře nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2Po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Important: Pokyny k dalším postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     

  Postupy před údržbou stroje

  Demontáž kapoty

  1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  2. Odstraňte závlačku, která zajišťuje otočný čep kapoty k montážním držákům (Obrázek 41).

   g031613
  3. Přesuňte kapotu doprava, zvedněte opačnou stranu a vytáhněte ji z držáků.

  Note: Nasazení kapoty proveďte opačným postupem.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Stroj také promažte neprodleně po jeho umytí.

  Umístění maznic a množství maziva je následující:

  Hnací jednotka

  • 2 pouzdra otočného čepu přední a zadní nápravy (Obrázek 42)

  • 2 kulové klouby válce řízení (Obrázek 43)

  • 2 kulové klouby spojovací tyče (Obrázek 43)

  • 2 pouzdra rejdových čepů (Obrázek 43).Horní maznici na rejdovém čepu promazávejte ročně (2 zdvihy maznice).

  g004687
  g011499

  Přední žací jednotka

  • 2 pouzdra hřídele vidlice otočného kola (Obrázek 44)

  • 3 ložiska hřídele vřetena – umístěná pod řemenicí (Obrázek 45)

  • 2 pouzdra čepu ramene napínací řemenice (Obrázek 45)

  g011557
  g017810

  Montážní celky předního zdvihu

  • 2 pouzdra válce zvedacího ramene (každá strana) (Obrázek 46)

  • 2 kulové klouby zvedacího ramene (Obrázek 47)

  g020455
  g011551

  Boční žací jednotka

  • 1 pouzdro hřídele vidlice otočného kola (Obrázek 48)

  • 2 ložiska hřídele vřetena (každá strana) – umístěná pod řemenicí

  • 1 pouzdro čepu otočného ramene – umístěné na rameni napínací řemenice

  g011557

  Montážní celky bočního zdvihu

  • 6 pouzder hlavního zvedacího ramene (Obrázek 49 a Obrázek 50)

  • 2 pouzdra čepu lomené páky (Obrázek 51)

  • 4 pouzdra zadního ramene (Obrázek 51)

  • 4 pouzdra zvedacího válce (Obrázek 52)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor a vyjměte klíč.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Výměna motorového oleje

  Specifikace oleje

  Používejte vysoce kvalitní, nízkopopelnatý motorový olej, který má následující nebo lepší vlastnosti:

  • kategorie CJ-4 nebo vyšší podle normy API

  • kategorie E6 podle normy ACEA

  • kategorie DH-2 podle normy JASO

  Important: Při použití motorového oleje s klasifikací jinou než API CJ-4 nebo vyšší, ACEA E6 nebo JASO DH-2 hrozí ucpání filtru pevných částic vznětového motoru nebo poškození motoru.

  Používejte motorový olej s následujícím stupněm viskozity:

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -18 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  U autorizovaného prodejce Toro lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejem v klikové skříni; před a po prvním nastartování motoru je však nutné hladinu oleje zkontrolovat.

  Important: Hladinu motorového oleje kontrolujte každý den. Jestliže hladina motorového oleje sahá nad značku horní meze na měrce, motorový olej můžete zředit palivem.Jestliže hladina motorového oleje sahá nad značku horní meze, motorový olej vyměňte.

  Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje dosahovala ke značce horní meze. Motor olejem nepřeplňujte.

  Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi značkami dolní a horní meze na měrce. Je-li v motoru příliš málo nebo příliš mnoho oleje, motor se může poškodit.

  Zkontrolujte hladinu motorového oleje, viz Obrázek 53.

  g033183

  Note: Při použití jiného oleje nejdříve vypusťte starý olej z klikové skříně a poté doplňte nový olej.

  Množství oleje v klikové skříni

  Přibližně 5,7 l včetně filtru.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
  1. Spusťte motor a nechejte jej 5 minut pracovat, aby se olej zahřál.

  2. Než opustíte pracovní polohu, zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč ze zapalování a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

  3. Vyměňte motorový olej a filtr (Obrázek 54).

   g033165
  4. Doplňte olej v klikové skříni motoru na předepsaný stav.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte ukazatel vzduchového filtru.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte vzduchový filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru (dříve, pokud je ukazatel vzduchového filtru červený, v extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění).
 • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  Údržbu vzduchového filtru provádějte pouze tehdy, pokud je to podle servisního ukazatele nutné (Obrázek 55). Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru v okamžiku demontáže filtru.

  g009709

  Important: Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s pláštěm vzduchového filtru.

  1. Vyměňte vzduchový filtr (Obrázek 56).

   g031861

   Note: Použitou vložku nečistěte, neboť při čištění může dojít k poškození filtračního média.

   Important: Bezpečnostní filtr se nikdy nesnažte vyčistit (Obrázek 57). Vyměňte bezpečnostní filtr vždy po 3 provedeních servisu primárního filtru.

   g011505
  2. Resetujte ukazatel (Obrázek 55), pokud je červený.

  Údržba palivového systému

  Údržba palivového systému

  Vypuštění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Před uskladněním
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Pokud je palivový systém znečištěn nebo pokud byl stroj dlouhodobě odstaven mimo provoz, vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž, a to bez ohledu na uvedený servisní interval. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda palivové potrubí není narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Údržba odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte z filtru paliva / odlučovače vody vodu a jiné znečisťující látky.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
 • Proveďte údržbu odlučovače vody, viz Obrázek 58.

  g031412

  Údržba palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr motoru.
  1. Očistěte oblast kolem hlavy palivového filtru (Obrázek 59).

   g021291
  2. Demontujte filtr a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru (Obrázek 59).

  3. Na těsnění filtru aplikujte čistý motorový olej. Více informací naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  4. Rukou namontujte nádobu suchého filtru tak, aby se těsnění dotýkalo hlavy filtru, a poté ji otočte o další ½ otáčky.

  5. Nastartujte motor a přesvědčte se, zda v okolí hlavy filtru neuniká palivo.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první připojte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Important: Před tím, než zahájíte svařování na stroji, odpojte záporný kabel z akumulátoru, abyste předešli poškození elektrického systému.

  Note: Stav baterie kontrolujte každý týden nebo vždy po 50 hodinách provozu. Svorky a celé pouzdro baterie udržujte čisté, protože znečištěná baterie se pomalu vybíjí. Při čištění baterie omyjte celé pouzdro roztokem jedlé sody a vody. Opláchněte ji čistou vodou. Na vývody baterie a konektory kabelů naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

  1. Otevřete kryt akumulátoru na straně hlavního krytu (Obrázek 60).

   Note: Zatlačte na plochý povrch nad krytem akumulátoru, čímž si sejmutí krytu usnadníte (Obrázek 60).

   g020758
   g020451
  2. Demontujte pryžovou manžetu z kladné svorky a zkontrolujte akumulátor.

   Důležité upozornění

   Svorky baterie a kovové nástroje mohou způsobit zkrat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

   • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

   • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

   Důležité upozornění

   Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození stroje a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry mohou vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit následné zranění osob.

   • Vždy odpojujte nejprve kabel ze záporného vývodu baterie (černý) a teprve potom z kladného vývodu baterie (červený).

   • Vždy připojujte nejdříve kabel z kladného vývodu akumulátoru (červený) a teprve potom kabel ze záporného vývodu (černý).

  3. Oba konektory baterie potřete tenkou vrstvou maziva Grafo 112X, obj. č. Toro 505-47, vazelínou nebo oleje, abyste zabránili korozi.

  4. Na kladnou svorku akumulátoru navlékněte pryžovou manžetu.

  5. Zavřete kryt akumulátoru.

  Umístění pojistek

  Pojistky hnací jednotky jsou umístěny pod krytem napájecího centra (Obrázek 62, Obrázek 63 a Obrázek 64).

  Demontujte 2 šrouby, kterými je kryt napájecího centra připevněn k rámu, a kryt sejměte (Obrázek 62).

  g020440
  g020439
  g221933

  Pojistky kabiny se nacházejí v pojistkové skříni v čalounění kabiny (Obrázek 65 a Obrázek 66).

  Note: Pouze model s kabinou

  g032673
  decal132-3600

  Údržba hnací soustavy

  Nastavení sklonu ovládacího pedálu pojezdu

  Provozní úhel ovládacího pedálu pojezdu můžete upravit podle svých preferencí.

  1. Povolte 2 matice a šrouby upevňující levou stranu ovládacího pedálu pojezdu k držáku (Obrázek 67).

   g009745
  2. Natočte pedál do požadovaného provozního úhlu a utáhněte matice (Obrázek 67).

  Výměna oleje planetových převodů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej předních planetových převodů.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte olej předních planetových převodů(případně jednou za rok), podle toho, která z možností nastane dříve.
 • Používejte vysoce kvalitní převodový olej SAE 85W-140.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a umístěte kolo tak, aby zátka kontrolního otvoru byla v nejnižší poloze (6 hodin) (Obrázek 68).

   g008862
  2. Postavte nádobu na zachycení oleje pod planetový náboj, vyjměte zátku a nechte olej vytéci.

  3. Postavte nádobu na zachycení oleje pod skříň brzdy, vyjměte zátku vypouštěcího otvoru a nechte olej vytéci (Obrázek 69).

   g020680
  4. Jakmile veškerý olej z obou součástí vyteče, nasaďte zátku do skříně brzdy.

  5. Otočte kolo tak, aby otevřený otvor planetového převodu byl v poloze 12 hodin.

  6. Do otevřeného otvoru pomalu doplňte 0,65 l vysoce kvalitního převodového oleje SAE 85W-140.

   Important: Pokud se planetová převodovka naplní dříve, než nalijete 0,65 l oleje, vyčkejte 1 hodinu nebo namontujte zátku a ujeďte se strojem přibližně 3 m, aby byl olej v brzdové soustavě rovnoměrně rozveden. Poté zátku opět vyjměte a doplňte zbývající množství oleje.

  7. Nasaďte zátku.

  8. Uvedený postup zopakujte u protilehlé sestavy planetového převodu / brzdy.

  Výměna oleje zadní nápravy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 200 hodinách
 • Vyměňte olej zadní nápravy.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte olej zadní nápravy.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Očistěte plochu kolem 3 vypouštěcích zátek – 1 na každém konci a 1 uprostřed (Obrázek 70).

  3. Demontujte zátky kontrolních otvorů, abyste vypuštění oleje urychlili.

  4. Vyjměte vypouštěcí zátky a nechte olej vytéci do nádob.

   g011509
  5. Očistěte okolí vypouštěcí zátky na spodní straně převodovky (Obrázek 71).

  6. Demontujte vypouštěcí zátku z převodovky a nechejte olej vytéci do nádoby.

   Note: Demontujte zátku plnicího otvoru, abyste vypuštění oleje urychlili.

   g011558
  7. Doplňte dostatečné množství oleje tak, aby jeho hladina dosahovala ke spodnímu okraji otvorů zátky kontrolního otvoru; viz Výměna oleje planetových převodů.

  8. Zátky znovu namontujte.

  Kontrola sbíhavosti zadních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte sbíhavost zadních kol.
  1. Změřte vzdálenost mezi středy (ve výšce nápravy) na přední a zadní straně kol sloužících k řízení.

   Note: Vzdálenost naměřená vpředu musí být o 6 mm kratší než vzdálenost naměřená vzadu.

  2. Chcete-li provést seřízení, povolte svorky na obou koncích spojovacích tyčí.

  3. Otáčením koncem spojovací tyče nasměrujte přední stranu kola dovnitř nebo ven.

  4. Po seřízení do správné polohy svorky spojovacích tyčí utáhněte.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího řemene.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
 • Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte na začátku každého dne. Objem systému je 8,5 l.

  Nebezpečí

  Rotující ventilátory a hnací řemeny mohou způsobit zranění.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v dostatečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího řemene.

  • Před prováděním údržby vypněte motor a vyjměte klíč.

  1. Opatrně sejměte uzávěr chladiče a uzávěr expanzní nádrže (Obrázek 72).

  2. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.

   Note: Chladič musí být naplněn k hornímu okraji plnicího hrdla a expanzní nádrž ke značce horní meze.

   g020441
  3. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, doplňte nemrznoucí směs vody a ethylenglykolu v poměru 50/50.

   Important: Nepoužívejte pouhou vodu ani chladicí kapaliny na bázi alkoholu/methanolu, neboť by mohlo dojít k poškození systému.

  4. Nasaďte víčko chladiče a uzávěr expanzní nádrže.

  Servis chladicího systému motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice a svorky chladicího systému.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte chladicí systém a vyměňte kapalinu.
 • Nečistoty odstraňujte z chladiče oleje/motoru každý den. Při velkém znečištění provádějte čištění častěji.

  Tento stroj je vybaven hydraulickým systémem pohonu ventilátoru, který automaticky (nebo manuálně) mění směr otáčení a tím omezuje hromadění nečistot na chladiči motoru/oleje a mřížce. Tato funkce může zkrátit dobu potřebnou k čištění chladiče motoru/oleje, ale nevylučuje nutnost pravidelného čištění. Provádění pravidelného čištění a kontroly chladiče motoru/oleje je stále zapotřebí.

  1. Vypněte motor, vyjměte klíč a zvedněte kapotu.

  2. Důkladně odstraňte všechny nečistoty z motorového prostoru.

  3. Obě strany chladiče motoru/oleje pečlivě očistěte stlačeným vzduchem (Obrázek 73).

   Note: Začněte ze strany ventilátoru a vyfukujte nečistoty směrem dozadu. Poté proveďte čištění foukáním vzduchu zezadu směrem dopředu. Tento postup několikrát zopakujte, dokud neodstraníte všechny nečistoty.

   Important: Čištění chladiče motoru/oleje vodou může přispět k předčasnému vzniku koroze a poškození součástí.

   g020452
  4. Zavřete kapotu.

  Údržba brzd

  Seřízení provozních brzd

  Provozní brzdy seřiďte, pokud je volný pohyb brzdového pedálu větší než 25 mm nebo pokud nejsou brzdy účinné. Volný pohyb je vzdálenost, kterou pedál urazí předtím, než ucítíte brzdný odpor.

  1. Odjistěte pojistnou západku z brzdových pedálů tak, aby se pedály pohybovaly nezávisle na sobě.

  2. Chcete-li omezit volný pohyb brzdových pedálů, utáhněte brzdy následovně:

   1. Povolte přední matici na konci brzdového lanka se závitem (Obrázek 74).

    g009721
   2. Utažením zadní matice posuňte kabel dozadu tak, aby brzdové pedály měly volný chod 13 až 25 mm.

   3. Jakmile jsou brzdy správně seřízeny, utáhněte přední matice.

  Údržba řemenů

  Servis řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Při správném napnutí řemen umožňuje průhyb 10 mm, zatlačíte-li na něj uprostřed mezi řemenicemi silou 44 Nm.

  Pokud se řemen neprohne o 10 mm, povolte montážní šrouby alternátoru (Obrázek 75).

  Note: Zvyšte nebo snižte napnutí řemene alternátoru a utáhněte šrouby. Zkontrolujte znovu správné prohnutí řemene.

  g020460

  Údržba řemene kompresoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene kompresoru.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene kompresoru.
  1. Při správném napnutí řemen umožňuje průhyb 10 mm, zatlačíte-li na něj uprostřed mezi řemenicemi silou 44 Nm.

  2. Pokud se řemen neprohne o 10 mm, povolte montážní šroub napínací řemenice (Obrázek 75).

   Note: Zvyšte nebo snižte napnutí řemene kompresoru a utáhněte šroub. Zkontrolujte znovu správné prohnutí řemene.

  Napnutí hnacích řemenů žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí hnacího řemene žacího nože.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí hnacího řemene žacího nože.
 • Při správném napnutí musí být vnitřní rozměr tažné pružiny (od háku k háku) přibližně 8,3 až 9,5 cm. Jakmile dosáhnete správného napnutí pružiny, nastavte dorazový šroub (vratový šroub) tak, aby mezi hlavou šroubu a ramenem napínací řemenice byla vůle přibližně 2 až 5 mm (Obrázek 76).

  Note: Ujistěte se, že je řemen umístěn na straně vodítka řemene, která je blíže pružině (Obrázek 76).

  g037383

  Výměna hnacího řemene žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hnací řemen žacího nože.
 • Hnací řemen žacího nože je napínán napínací řemenicí pod pružinou a je velmi odolný. Po dlouhé době provozu však na něm budou patrné známky opotřebení. Mezi ně patří vrzání při otáčení řemene, prokluz žacích nožů při sekání trávy, roztřepené okraje, spáleniny a praskliny. Pokud zjistíte některý z uvedených stavů, řemen vyměňte.

  1. Spusťte žací jednotku k zemi, sejměte kryty řemenů z její horní části a odložte kryty stranou.

  2. Povolte šroub s okem umožňující demontáž tažné pružiny (Obrázek 76).

  3. Povolte přírubovou matici zajišťující dorazový šroub k montážnímu výčnělku a odtáhněte napínací řemenici od řemene, čímž uvolníte napnutí řemene (Obrázek 76).

   Note: Povolte matici natolik, aby rameno napínací řemenice mohlo přejít za dorazový šroub.

   Note: Pokud demontujete dorazový šroub z montážního výčnělku, zkontrolujte, zda je znovu namontován do otvoru, který vyrovná hlavu dorazového šroubu s ramenem napínací řemenice.

  4. Demontujte šrouby, jež upevňují hydromotor na žací jednotku (Obrázek 77).

   g011511
  5. Zvedněte motor z žací jednotky a položte jej na její horní část.

  6. Stáhněte starý řemen z řemenic vřetena a napínací řemenice.

  7. Na montážní celek řemenic vřetena a napínací řemenice nasaďte nový řemen.

  8. Jakmile nasadíte řemen na řemenice, umístěte hydromotor na žací jednotku. Motor připevněte k žací jednotce pomocí dříve demontovaných šroubů.

   Note: Ujistěte se, že je řemen umístěn na straně vodítka řemene, která je blíže pružině (Obrázek 76).

  9. Připojte tažnou pružinu (Obrázek 76) ke šroubu s okem a napněte řemen následujícím způsobem:

   • Při správném napnutí musí být vnitřní rozměr tažné pružiny (od háku k háku) přibližně 8,3 až 9,5 cm.

   • Jakmile dosáhnete správného napnutí pružiny, nastavte dorazový šroub (vratový šroub) tak, aby mezi hlavou šroubu a ramenem napínací řemenice byla vůle přibližně 2 až 5 mm.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Údržba hydraulického systému

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Nádrž je z výroby naplněna vysoce kvalitní hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den, viz Výměna hydraulické kapaliny.

  Doporučená hydraulická kapalina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; k dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Note: U stroje, který používá doporučenou náhradní kapalinu, je interval výměny kapaliny a filtru delší.

  Alternativní hydraulické kapaliny: Pokud kapalinu Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nemáte k dispozici, můžete použít jinou běžnou hydraulickou kapalinu na ropné bázi za předpokladu, že její specifikace spadají u všech níže uvedených materiálových vlastností do příslušného rozsahu a jsou v souladu s průmyslovými normami. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 44 až 48
   Index viskozity ASTM D2270140 nebo vyšší
   Bod tuhnutí, ASTM D97-37 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 nebo M-2952-S)

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid“ je jediná syntetická, biologicky rozložitelná hydraulická kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné z hydraulické soustavy běžnou kapalinu důkladně vypláchnout. Olej je k dispozici od autorizovaného prodejce společnosti Toro v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech.

  Kontrola hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů, vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  2. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny (Obrázek 78).

   g031863

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vypláchněte hydraulickou nádrž.
 • Pokud dojde ke znečištění hydraulické kapaliny, je nutné hydraulický systém propláchnout. Znečištěná kapalina může mít ve srovnání s čistým olejem mléčnou nebo černou barvu. Pomoc vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Demontujte vypouštěcí zátku ze spodní přední části nádrže a nechejte hydraulickou kapalinu vytéci do velké vypouštěcí nádoby.

  3. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, zátku namontujte zpět a utáhněte.

  4. Naplňte nádrž (Obrázek 79) hydraulickou kapalinou (viz část Specifikace hydraulické kapaliny).

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny poškodí systém.

   g020456
  5. Nasaďte uzávěr nádrže, nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulické soustavy, aby došlo k rozvedení hydraulické kapaliny po systému.

   Note: Přesvědčte se také, zda nejsou patrné netěsnosti; poté motor vypněte.

  6. Zkontrolujte hladinu kapaliny a doplňte dostatečné množství, aby hladina dosahovala ke značce horní meze na měrce.

   Note: Nádrž nepřeplňujte.

  Výměna hydraulických filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Pokud nepoužíváte doporučenou hydraulickou kapalinu nebo jste již nádrž naplnili alternativní kapalinou, vyměňte hydraulický filtr (dříve, pokud je ukazatel servisního intervalu v červeném poli).
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Pokud používáte doporučenou hydraulickou kapalinu, vyměňte hydraulický filtr (dříve, pokud je ukazatel servisního intervalu v červeném poli).
 • Použijte následující náhradní filtry Toro:

  • Číslo dílu 94-2621 pro zadní stranu (žací jednotku) stroje

  • Číslo dílu 75-1310 pro přední stranu (plnění hydrauliky) stroje

  Important: Použití jiného filtru může vyústit v ukončení platnosti záruky u některých součástí.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů, zatáhněte parkovací brzdy, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Vyměňte hydraulické filtry (Obrázek 80).

   g031621
  3. Nastartujte motor a nechejte jej pracovat přibližně dvě minuty, aby se ze systému odvedl vzduch. Poté motor vypněte a zkontrolujte případný únik kapaliny.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  • Před natlakováním hydraulického systému zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a šroubení.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Denně kontrolujte, zda se u hydraulického potrubí a hadic nevyskytují netěsnosti, zalomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před použitím stroje proveďte všechny nezbytné opravy.

  Úprava tlaku systému vyvažování

  Zkušební otvor systému vyvažování se používá pro kontrolu tlaku v okruhu vyvažování (Obrázek 81). Doporučuje se udržovat tlak vyvažování na hodnotě 22,41 bar. Chcete-li nastavit tlak systému vyvažování, povolte pojistnou matici a otáčením seřizovacího šroubu (Obrázek 81) ve směru hodinových ručiček tlak zvyšte nebo otáčením proti směru hodinových ručiček tlak snižte. Pak pojistnou matici utáhněte. Aby bylo možné tlak zkontrolovat, musí pracovat motor a plošina musí být spuštěná dolů a v plovoucí poloze.

  Note: Při nastavování systému vyvažování a jeho používání musí otočná kola všech 3 žacích jednotek zůstat na zemi.

  g020446

  Údržba žacích jednotek

  Otočení (vyklopení) přední žací jednotky do svislé polohy

  Note: Přední žací jednotku můžete otočit (vyklopit) do svislé polohy, i když to není pro normální údržbu nutné.

  1. Zvedněte přední žací jednotku mírně nad zem, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Vyjměte závlačku a vidlicový čep zajišťující přepravní západku plošiny k blokovací desce a otočte západku směrem k zadní části plošiny.

  3. Demontujte závlačku a vidlicový čep, které upevňují řetězy pro nastavení výšky sekání k zadní části žací jednotky.

  4. Nastartujte motor, pomalu přední žací jednotku zvedněte, vypněte motor a vyjměte klíč.

  5. Uchopte přední část žací jednotky a zvedněte ji do svislé polohy.

  6. Držte žací jednotku ve svislé poloze, nasaďte konec lanka na kolík na zvedacím rameni žací jednotky a zajistěte jej závlačkou (Obrázek 82).

   g020681

  Otočení přední žací jednotky dolů

  1. S pomocí jiné osoby držte žací jednotku ve svislé poloze, vyjměte závlačku zajišťující konec lanka a stáhněte lanko z kolíku.

  2. Otočte (sklopte) žací jednotku směrem dolů.

  3. Lanko uložte pod plošinu obsluhy.

  4. Posaďte se na sedadlo, nastartujte motor a spusťte žací jednotku tak, aby byla mírně nad zemí.

  5. Vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti, a vyjměte klíč.

  6. Připevněte řetězy pro nastavení výšky sekání k zadní části žací jednotky.

  7. Otočte přepravní západku nahoru do příslušné polohy a zajistěte ji vidlicovým čepem a závlačkou.

  Nastavení sklonu žací jednotky

  Měření sklonu žací jednotky

  Sklon žací jednotky představuje rozdíl mezi výškou sekání na přední a zadní straně plochy žacích nožů. Společnost Toro doporučuje sklon žacích nožů 8 až 11 mm. To znamená, že zadní strana plochy žacích nožů je přibližně o 8 až 11 mm výše než přední strana jejich plochy.

  1. Umístěte stroj na rovný povrch nebo podlahu v dílně.

  2. Nastavte žací jednotku do požadované výšky sekání.

  3. Otočte žací nůž tak, aby směřoval přímo dopředu.

  4. Pomocí pravítka změřte vzdálenost od podlahy k přednímu hrotu žacího nože.

  5. Otočte hrot téhož žacího nože dozadu a změřte vzdálenost od země k hrotu žacího nože.

  6. Odečtením rozměru vpředu od rozměru vzadu získáte sklon žacích nožů.

  Nastavení sklonu přední žací jednotky

  1. U řetězu pro nastavení výšky sekání povolte pojistné matice v horní nebo dolní části šroubu U (Obrázek 83).

  2. Nastavením druhé sady matic zvedněte nebo spusťte zadní část žací jednotky dolů tak, abyste dosáhli správného sklonu žací plošiny.

  3. Pojistné matice utáhněte.

   g011490

  Nastavení sklonu boční žací jednotky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlumič boční žací jednotky.
  1. Sejměte napínací uzávěr z dříku vřetena a vysuňte vřeteno z ramene otočného kola (Obrázek 84).

   Note: Chcete-li otočné kolo zvednout nebo snížit, podle potřeby umístěte vymezovací podložky tak, aby měla žací jednotka správný sklon.

   g008866
  2. Namontujte napínací uzávěr.

  Údržba pouzder otočného kola

  Demontáž pouzder

  Pouzdra otočných ramen jsou nalisována v horní a dolní části trubky a po mnoha hodinách provozu dochází k jejich opotřebení. Chcete-li pouzdra zkontrolovat, pohybujte otočnou vidlicí dopředu a dozadu a ze strany na stranu. Pokud je vřeteno otočného kola uvnitř pouzder uvolněné, pouzdra vyměňte.

  1. Zvedněte žací jednotku tak, aby se kola nedotýkala země, a zabezpečte ji proti pádu.

  2. Demontujte napínací uzávěr, rozpěrky a opěrnou podložku z horní části vřetena otočného kola.

  3. Vytáhněte vřeteno otočného kola z montážní trubky.

   Note: Opěrnou podložku a rozpěrku (rozpěrky) nechejte na spodní části vřetena.

  4. Zasuňte průbojník z horní nebo dolní strany montážní trubky a vyrazte pouzdro z trubky (Obrázek 85).

   g004737
  5. Z trubky vyrazte i druhé pouzdro.

  6. Odstraňte nečistoty z vnitřního prostoru trubek.

  Montáž pouzder

  1. Na vnitřní a vnější povrch nových pouzder naneste mazivo.

  2. Použitím kladiva a ploché desky zarazte pouzdra do montážní trubky.

  3. Zkontrolujte, zda není vřeteno otočného kola opotřebeno, a v případě poškození je vyměňte.

  4. Protáhněte vřeteno otočného kola pouzdry a montážní trubkou.

  5. Nasuňte opěrnou podložku a rozpěrku (rozpěrky) na vřeteno a nasaďte napínací uzávěr na vřeteno otočného kola, čímž zajistíte všechny součásti na místě.

  Údržba otočných kol a ložisek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte sestavy otočných kol žací jednotky.
  1. Demontujte pojistnou matici ze šroubu, který drží sestavu otočného kola mezi otočnou vidlicí (Obrázek 86) nebo ramenem otočného kola (Obrázek 87).

   Note: Uchopte kolo a vytáhněte šroub z vidlice nebo otočného ramena.

   g004738
   g004739
  2. Demontujte ložisko z náboje kola a nechejte vypadnout rozpěrný kroužek ložiska (Obrázek 86 a Obrázek 87).

  3. Demontujte ložisko na druhé straně náboje kola.

  4. Zkontrolujte ložiska, rozpěrku a vnitřek náboje kola, ujistěte se, že nejsou opotřebené, a všechny poškozené součásti vyměňte.

  5. Chcete-li otočné kolo smontovat, zalisujte ložisko do náboje kola.

   Note: Při instalaci ložisek tlačte na vnější kroužek ložiska.

  6. Zasuňte rozpěrný kroužek ložiska do náboje kola a zalisujte druhé ložisko do otevřeného konce náboje kola tak, aby se rozpěrný kroužek ložiska zachytil v náboji kola.

  7. Namontujte sestavu otočného kola do otočné vidlice a zajistěte ji pomocí šroubu a pojistné matice.

  Údržba žacího nože

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací žací nože zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Žací nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Kontrola možného ohnutí žacího nože

  Pokud došlo ke kolizi s cizím předmětem, před opětovným spuštěním a použitím stroje zkontrolujte možné poškození a případnou škodu opravte. Všechny matice řemenic vřeten utáhněte na utahovací moment 176 až 203 Nm.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, zvedněte žací jednotku, zatáhněte parkovací brzdu, uveďte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, přesuňte páku vývodového hřídele do VYPNUTé polohy, vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   Note: Podložte žací jednotku, aby nemohla svévolně spadnout.

  2. Otočte žací nůž tak, aby jeho konce směřovaly dopředu a dozadu, a změřte vzdálenost od vnitřní strany žací jednotky k řezné hraně v přední části žacího nože (Obrázek 88).

   Note: Tento rozměr si zapamatujte.

   g004740
  3. Otočte protilehlý konec žacího nože dopředu a změřte vzdálenost mezi žací jednotkou a řeznou hranou žacího nože ve stejné poloze jako v kroku 2.

   Note: Rozdíl mezi rozměry změřenými v kroku 2 a 3 nesmí být větší než 3 mm. Pokud rozdíl překračuje 3 mm, je žací nůž ohnutý a je nutné jej vyměnit; viz Demontáž a montáž nožů žací jednotky.

  Demontáž a montáž nožů žací jednotky

  Žací nůž je nutné vyměnit, pokud narazí do pevného předmětu, pokud není vyvážený nebo je ohnutý. Používejte vždy originální náhradní nože Toro, abyste zajistili bezpečnost a optimální výkonnost.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, zvedněte žací jednotku do přepravní polohy, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

   Note: Podložte žací jednotku nebo ji uzamkněte, aby nemohla náhodně spadnout.

  2. Pomocí hadru nebo silně polstrovaných rukavic uchopte konec žacího nože.

  3. Demontujte šroub žacího nože, ochranný kryt a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 89).

   g004741
  4. Namontujte nůž, ochranný kryt a šroub žacího nože, který utáhněte na utahovací moment 115 až 149 Nm (85 až 110 ft-lb).

   Important: Zakřivená část nože musí směřovat k vnitřní straně žací jednotky, aby byl zaručen správný řez.

   Note: Pokud narazíte na cizí předmět, všechny matice řemenice–vřetena utáhněte na moment 115 až 149 N∙m (85 až 110 ft-lb).

  Kontrola a ostření nožů žací jednotky

  K dobré kvalitě řezu přispívají obě řezné hrany a hřbet (vyvýšená část nože na protilehlé straně od řezné hrany).

  Po celou sezonu sekání udržujte žací nože ostré. Ostré žací nože zajišťují čistý řez a zabraňují trhání nebo třepení stébel trávy.

  Zkontrolujte míru opotřebení a možné poškození žacích nožů. Ke zvedání trávy do svislé polohy za účelem rovnoměrného řezu slouží hřbet, který se během provozu postupně opotřebovává.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zvedněte žací jednotku, zatáhněte parkovací brzdu, uveďte ovládací pedál pojezdu do NEUTRáLNí polohy, páku pohonu žacích nožů (PTO) do VYPNUTé polohy, vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

  2. Pečlivě zkontrolujte ostří žacích nožů, zejména v místech, kde se setkávají ploché a zakřivené části (Obrázek 90).

   Note: Jelikož písek a abrazivní materiál mohou obrušovat kov spojující ploché a zakřivené části žacího nože, je nutné žací nůž před použitím sekačky kontrolovat. Pokud si všimnete, že se nůž opotřeboval, vyměňte jej (Obrázek 90).

   g004653
  3. Zkontrolujte řezné hrany všech žacích nožů a naostřete je, pokud jsou tupé nebo jsou na nich vruby (Obrázek 91).

   Note: Bruste pouze horní část řezné hrany a udržujte původní úhel řezu, abyste dosáhli ostré hrany (Obrázek 91). Vyvážení nože se neporuší, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g000276

   Note: Demontujte žací nože a naostřete je na brusce. Po naostření řezných hran namontujte žací nůž s ochranným krytem pomocí šroubu žacího nože; viz Demontáž a montáž nožů žací jednotky.

  Oprava neshody žací jednotky

  Pokud je mezi žacími noži na jedné žací jednotce neshoda, na posekané trávě jsou patrné pruhy. Tento problém můžete napravit tím, že budete dbát na používání rovných žacích nožů.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Nastavte výšku sekání do nejvyšší polohy, viz Seřízení výšky sekání.

  3. Spusťte žací jednotku na rovný povrch a sejměte kryty z její horní části.

  4. Povolte přírubovou matici zajišťující napínací řemenici, čímž uvolníte napnutí řemene.

  5. Otočte žací nože tak, aby jejich konce směřovaly dopředu a dozadu, a změřte vzdálenost od země k přední části řezné hrany. Tento rozměr si zapamatujte.

  6. Otočte tentýž žací nůž tak, aby byl jeho opačný konec vpředu, a znovu proveďte měření. Rozdíl mezi naměřenými rozměry nesmí být větší než 3 mm. Pokud rozměr překročí 3 mm, žací nůž vyměňte, neboť je ohnutý. Změřte všechny žací nože.

  7. Porovnejte hodnoty naměřené u vnějších žacích nožů se středovým žacím nožem.

   Note: Středový žací nůž nesmí být o více než 10 mm níže než vnější žací nože. Pokud je středový žací nůž níže o více než 10 mm než vnější žací nože, pokračujte krokem 8 a mezi pouzdro vřetena a spodní část žací jednotky přidejte vymezovací podložky.

  8. Demontujte šrouby, ploché podložky, pojistné podložky a matice z vnějšího vřetena v místě, kde je třeba vymezovací podložky přidat.

   Note: Chcete-li žací nůž zvednout nebo snížit, přidejte mezi pouzdro vřetena a spodní část žací jednotky vymezovací podložku (č. dílu 3256-24). Pokračujte v kontrole vyrovnání žacích nožů a přidávejte vymezovací podložky, dokud nebudou hroty žacích nožů v požadované vzdálenosti.

   Important: V žádném místě s jedním otvorem nepoužívejte více než 3 vymezovací podložky. Pokud k nějakému místu s jedním otvorem přidáte více než jednu vymezovací podložku, snižujte počet vymezovacích podložek v sousedních otvorech.

  9. Nastavte napínací řemenici a namontujte kryty řemenů.

  Údržba kabiny

  Čištění kabiny

  Important: V oblasti těsnění a světel kabiny si počínejte velmi opatrně (Obrázek 92). Pokud používáte tlakovou myčku, tyč myčky udržujte od stroje ve vzdálenosti alespoň 0,6 m. Tlakovou myčkou nemyjte přímo těsnění kabiny a světla nebo spodní část zadního převislého konce.

  g034330

  Čištění vzduchových filtrů kabiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyčistěte vzduchové filtry kabiny a vyměňte je, pokud jsou poškozené nebo nadměrně znečištěné.
  1. Demontujte šrouby a mřížky ze vzduchového filtru v kabině i vzduchového filtru v zadní části kabiny (Obrázek 93 a Obrázek 94).

   g028378
   g028379
  2. Vyčistěte filtry tak, že je vyfoukáte čistým stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.

   Important: Je-li některý z filtrů děravý, roztržený nebo jinak poškozený, vyměňte jej.

  3. Pomocí křídlových šroubů namontujte filtry a mřížku.

  Čištění předřadného filtru kabiny

  Účelem předřadného filtru kabiny je zabránit vniknutí velkých nečistot, jako je tráva a listí, do kabinových filtrů.

  1. Otočte kryt mřížky dolů.

  2. Vyčistěte filtr vodou.

   Note: Nepoužívejte tlakovou myčku.

   Important: Je-li filtr děravý, roztržený nebo jinak poškozený, vyměňte jej.

  3. Před instalací do stroje nechejte předřadný filtr uschnout.

  4. Otáčejte mřížkou filtru po výstupcích, dokud se neuzamkne západka v montážním celku západkového úchytu (Obrázek 95).

   g032951

  Čištění sestavy klimatizace

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyčistěte sestavu klimatizace.(častěji ve velmi prašném nebo špinavém prostředí).
  1. Odpojte vodič každého ventilátoru.

   g032323
  2. Demontujte 2 knoflíky a vyjměte sestavu ventilátoru.

  3. Otevřete 4 západky na sestavě klimatizace a vyjměte mřížku.

   g032324
  4. Demontujte vzduchové filtry (viz Obrázek 94).

  5. Vyčistěte sestavu klimatizace.

  6. Namontujte vzduchové filtry, mřížku a sestavu ventilátoru (Obrázek 94, Obrázek 96 a Obrázek 97).

  7. Připojte vodič každého ventilátoru (Obrázek 96).

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Příprava stroje na uskladnění

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Příprava hnací jednotky

  1. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací nástavce a motor.

  2. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nahustěte všechny pneumatiky hnací jednotky na tlak 83 až 103 kPa.

  3. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a podle potřeby je utáhněte.

  4. Namažte všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  5. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  6. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

    Note: Jako první vždy odpojujte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Jako první vždy připojujte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

   2. Akumulátor, svorky a vývody očistěte ocelovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (č. dílu 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a namontujte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.

  3. Naplňte olejovou vanu motorovým olejem předepsané kvality.

  4. Otočte klíč ve spínači do ZAPNUTé polohy, nastartujte motor a nechejte jej pracovat přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Otočte klíč ve spínači do VYPNUTé polohy.

  6. Pečlivě vypusťte všechno palivo z palivové nádrže, potrubí a sestavy palivového filtru/odlučovače vody.

  7. Propláchněte palivovou nádrž čerstvou čistou motorovou naftou.

  8. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  9. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  10. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  11. Zkontrolujte nemrznoucí směs a doplňte podle potřeby v závislosti na očekávané minimální teplotě.