Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med cylinderknivar som är avsedd att användas av yrkesförare som anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g019979

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 (när lämpliga dekaler har applicerats) och ANSI B71.4-2012.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Important: Uppgifter om överensstämmelse med tillämpliga EG-direktiv finns i den försäkran som medföljer maskinen.

Säker driftspraxis

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och övrigt utbildningsmaterial noga. Bekanta dig med reglagen och säkerhetsskyltarna, och lär dig hur maskinen ska användas.

 • Om en förare eller mekaniker inte talar det språk som används i bruksanvisningen ansvarar ägaren för att förklara innehållet för honom eller henne.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte har läst de här anvisningarna använda eller serva gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.

 • Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.

 • Skjutsa inte passagerare.

 • Alla förare och mekaniker ska skaffa sig yrkesmässig och praktisk utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna. I sådana anvisningar ska följande betonas:

  • vikten av omsorg och koncentration vid arbete med åkmaskiner

  • att man inte kan återfå kontrollen över en åkmaskin som glider på en slänt genom att bromsa. De främsta anledningarna till att man förlorar kontrollen är:

   • Otillräckligt däckgrepp

   • För hög hastighet

   • Otillräcklig inbromsning

   • Maskintypen är olämplig för uppgiften

   • Omedvetenhet om markbetingelsernas betydelse, särskilt i slänter

   • Felaktig inställning och lastfördelning

Förberedelser

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår. Använd inte smycken.

 • Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla föremål som kan slungas omkring av maskinen.

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av tillverkaren.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

Körning

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid och andra avgaser kan ansamlas.

 • Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.

 • Koppla ur klippaggregatet, lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen innan motorn startas. Starta endast motorn från förarsätet. Ta aldrig bort vältskyddet från maskinen och använd alltid säkerhetsbälte under körning.

 • Håll inte händerna eller fötterna nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Vid körning på grässlänter krävs särskild försiktighet. Undvik att välta genom att

  • inte starta och stanna plötsligt vid körning i upp- och nedförslut

  • köra långsamt i backar och vid snäva svängar

  • se upp för gupp, gropar och andra dolda faror

  • aldrig klippa tvärs över en slänt om inte klipparen är avsedd för detta

 • Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

 • Stanna knivarnas rotation innan du korsar ytor som ej är gräsbevuxna.

 • Rikta aldrig utkastet mot kringstående när redskap kopplats till, och låt ingen komma i närheten av maskinen när den är igång.

 • Kör aldrig maskinen med skadade skydd eller skärmar eller om skyddsanordningarna inte sitter på plats. Se till att alla säkerhetsbrytare sitter fast, är korrekt justerade och fungerar som de ska.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs vid för hög hastighet kan risken för personskador öka.

 • Gör följande innan du stiger ur förarsätet:

  • Stanna maskinen på ett plant underlag.

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 • Koppla bort drivningen till redskapen, stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln i följande fall:

  • Innan du justerar höjden, såvida inte justeringen kan göras från förarsätet.

  • Innan du rensar blockeringar

  • Innan du kontrollerar, rengör eller utför något arbete på klipparen

  • När du har kört på ett främmande föremål eller om det uppstår onormala vibrationer (kontrollera omedelbart). Kontrollera noga om klippenheterna har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör den igen.

 • Koppla ur drivhjulet till redskapen under transport eller när maskinen inte används.

 • Stäng av motorn och koppla ut drivhjulet till redskapen innan du

  • tankar

  • Göra en höjdjustering, om du inte kan göra inställningen från förarplatsen

 • Minska gasen innan du stänger av motorn, och stäng av bränsletillförseln efter klippningen om motorn är försedd med en bränslekran.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Slå på blinkande varningslampor (om sådana har monterats) vid körning på allmän väg, såvida sådana lampor inte är förbjudna i lag.

Vältskydd − användning och underhåll

 • Vältskyddet är en integrerad och effektiv säkerhetsanordning. Använd säkerhetsbältet när du kör maskinen.

 • Försäkra dig om att säkerhetsbältet snabbt kan lossas i en nödsituation.

 • Kontrollera området som ska klippas.

 • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar, elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

 • Se till att vältskyddet är i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement ådragna.

 • Byt ut ett skadat vältskydd. Det får inte repareras eller modifieras.

 • Ta inte bort vältskyddet.

 • Alla förändringar av vältskyddet måste godkännas av tillverkaren.

Säker bränslehantering

 • Var mycket försiktig när du hanterar bensin så att du undviker personskador och materiella skador. Bensin är mycket brandfarligt och ångorna är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och alla andra antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket eller fyll på olja när motorn är igång.

 • Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen inomhus.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon, på ett lastbilsflak eller ett släp med plastklädsel. Ställ alltid dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Lasta av maskinen från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Håll hela tiden kontakt mellan munstycket och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar.

 • Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Om du spiller bränsle på kläderna måste du byta dem omedelbart.

 • Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

 • Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket, förvaringsutrymmet för bränsle, klippenheterna och drivhjulen fria från gräs, löv och överbliven olja för att minska brandrisken. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Byt ut slitna och skadade delar så att maskinen är säker att använda.

 • Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.

 • När du parkerar maskinen, ställer den i förvaring eller lämnar den ska du sänka ned klippenheterna såvida inte ett ordentligt mekaniskt lås används.

 • Koppla ur drivningarna, sänk ned klippenheterna, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln. Väntar tills alla rörelser har stannat innan någon justering, rengöring eller reparation utförs på maskinen.

 • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport. Förvara inte bränsle i närheten av öppna lågor.

 • Parkera maskinen på en plan yta. Låt aldrig personer utan nödvändig utbildning serva maskinen.

 • Använd domkrafter för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Koppla från batteriet innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluspolen först och minuspolen sist.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Ladda batterierna i ett öppet, välventilerat utrymme och på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla bort laddaren från eluttaget innan du ansluter den till eller kopplar bort den från batteriet. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

Transport

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

 • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

Säkerhet för Toro-gräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toros produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till och som inte ingår i standarderna CEN, ISO och ANSI.

Maskinen kan slita av händer och fötter och slunga omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Det kan medföra fara för användaren och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Varning

Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift.

Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

Förberedelser

Fastställ egna rutiner och regler för ovanliga arbetsförhållanden (t.ex. backar som är för branta för klippning). Inspektera hela området som ska klippas för att bedöma vilka backar som kan klippas utan risk. När du inspekterar området bör du alltid använda ditt sunda förnuft och ha gräsmattans skick och vältrisken i åtanke.

Utbildning

Du måste vara rutinerad och utbildad i hur man kör på sluttningar. Om man inte är försiktig i sluttningar eller backar kan fordonet tippa eller välta, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

Körning

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kör inte maskinen i tygskor eller tennisskor.

 • Vi rekommenderar att du använder skyddsskor och långbyxor, vilket också är ett krav enligt vissa lokala föreskrifter och försäkringsbestämmelser.

 • Håll händer, fötter och kläder borta från klipparens rörliga delar och utkastaren.

 • Fyll bränsletanken tills det återstår 12 mm till påfyllningsrörets underkant. Fyll inte på för mycket.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarna dagligen för att försäkra korrekt drift. Om en brytare inte fungerar ska denna bytas ut före drift.

 • Dra åt parkeringsbromsen, för gaspedalen till neutralläget och koppla ur knivdriften när du startar motorn. Lossa parkeringsbromsen när motorn har startats och undvik att sätta foten på gaspedalen. Maskinen får inte röra sig. Om maskinen rör sig finns information om hur du justerar hjuldrivningen i avsnittet Justera drivningens neutralinställning.

 • Var mycket försiktig vid körning i närheten av sandgropar, diken, bäckar, branta backar eller andra faror.

 • Sänk farten vid tvära svängar.

 • Sväng inte i sluttningar.

 • Kör aldrig maskinen på ett sluttande underlag som är alltför brant. Maskinen kan välta innan den förlorar fästet.

 • Vid vilken vinkel maskiner välter beror på många faktorer. Dessa är bl.a. klippförhållanden som t.ex. vått eller kuperat underlag, hastighet (i synnerhet vid svängar), klippenheternas läge (upp eller ned), däcktryck och förarens erfarenhet. Vältrisken är liten vid lutningar på 20 grader eller mindre. Allteftersom lutningsvinkeln ökar till den rekommenderade maximigränsen på 25 grader ökar vältrisken. Överskrid inte lutningsvinkeln på 25 grader eftersom vältrisken och risken för allvarliga personskador eller dödsfall är mycket hög.

 • Sänk klippenheterna vid körning nedför backar för att få bättre manövrering.

 • Undvik att stanna och starta plötsligt.

 • Använd backningspedalen vid bromsning.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar. Lämna alltid företräde.

 • Höj upp klippenheterna när du kör från ett arbetsområde till ett annat.

 • Vidrör inte motorn, ljuddämparen, avgasröret eller hydraultanken när motorn är igång eller strax efter att den har stannat, eftersom den då är så varm att du kan bränna dig.

 • Maskinen är inte konstruerad eller utrustad för transport på väg och är ett långsamtgående fordon. Om du måste korsa eller köra på allmän väg bör du känna till och följa lokala föreskrifter, som t.ex. vilka lampor som krävs, skylt för långsamtgående fordon och reflexer.

Underhåll och förvaring

 • Stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningen innan maskinen servas eller justeras.

 • Se till att hela maskinen underhålls på rätt sätt och är i gott arbetsskick. Kontrollera alla muttrar, bultar, skruvar samt hydraulkopplingar ofta.

 • Se till att alla hydraulledningsanslutningar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du trycksätter systemet.

 • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att upptäcka läckor, aldrig händerna. Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador. Om hydraulvätska tränger in i huden måste den opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador, annars kan kallbrand uppstå.

 • Sänk allt tryck i systemet genom att stanna motorn och sänka klippenheterna till marken innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet.

 • Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras, ska klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar hållas borta från klippenheterna, redskapen och andra rörliga delar. Håll kringstående på avstånd.

 • Övervarva inte motorn genom att ändra varvtalsregulatorns inställningar. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera maxhastigheten med en varvräknare för att garantera säkerhet och noggrannhet.

 • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Intyg om motoremission

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

decal117-2718
decal117-3270
decal110-9642
decal120-0627
decal93-6688
decal106-6755
decal93-7276
decal99-3444
decal133-4900
decal120-1683
decal120-1686
decal121-7884
decal133-4901
decal120-2105
decalbatterysymbols

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Slangstyrning (höger)1
Slangstyrning (vänster)1
 1. Demontera cylindermotorerna från transportfästena.

 2. Demontera transportfästena och kasta dem.

 3. Ta ut klippenheterna ur kartongerna. Montera och justera dem i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheterna.

 4. Kontrollera att motvikten (Figur 3) har monterats på rätt sida av klippenheten i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheterna.

  g019938
 5. Alla klippenheter levereras med gräsutjämningsfjädern monterad på klippenhetens högra sida. Kontrollera att gräsutjämningsfjädern är monterad på samma sida av klippenheten som cylinderns drivmotor. Flytta gräsutjämningsfjädern på följande sätt:

  1. Demontera de två vagnskruvar och muttrar som håller fast stångbeslaget på klippenhetens flikar (Figur 4).

   g003949
  2. Demontera den flänsmutter som håller fast fjäderrörets bult på bärramens flik (Figur 4). Demontera enheten.

  3. Montera fjäderrörets bult på bärramens motsatta flik, och fäst bulten med flänsmuttern.

   Note: Placera bultens huvud mot flikens yttre sida såsom visas i Figur 4.

   g003967
  4. Montera stångbeslaget på klippenhetens flikar med hjälp av vagnsbultarna och muttrarna (Figur 5).

  Note: Sätt hårnålssprinten i fjäderstångens hål bredvid stångbeslaget när du monterar eller demonterar klippenheterna. I annat fall monterar du hårnålssprinten i hålet i stångens ände.

 6. Använd stångbeslagets fästmuttrar när du monterar slangstyrningen längst fram på klippenhetens flikar på den fjärde (vänster fram) och femte (höger fram) klippenheten. Slangstyrningen ska lutas mot klippenheten i mitten (Figur 6, Figur 7, Figur 8).

  g031275
  g015160
  g019602
 7. Sänk ned alla lyftarmar helt.

 8. Demontera låsstiftet och locket på lyftarmens svängok (Figur 9).

  g003975
 9. Vid montering av de främre klippenheterna ska en klippenhet skjutas in under lyftarmen samtidigt som bärramens axel förs upp och in i lyftarmens svängok (Figur 10).

  g020321
 10. Följ anvisningarna nedan för att montera de bakre klippenheterna när klipphöjden är över 1,2 cm).

  1. Ta bort hjulsprinten och brickan som håller fast lyftarmens svängaxel på lyftarmen, och skjut ut lyftarmens svängaxel ur lyftarmen (Figur 11).

   g003979
  2. Sätt i lyftarmens ok i bärramens axel (Figur 10).

  3. Sätt i lyftarmens axel i lyftarmen och fäst den med brickan och hjulsprinten (Figur 11).

 11. Sätt på locket över bärramens axel och lyftarmens ok.

 12. Fäst locket och bärramens axel på lyftarmens ok med hjälp av låsstiftet.

  Note: Använd skåran om du vill kunna styra klippenheten eller hålet om klippenheten ska låsas fast i ett läge (Figur 9).

 13. Fäst lyftarmens kedja på kedjefästet med låsstiftet (Figur 12).

  Note: Använd så många kedjelänkar som rekommenderas i bruksanvisningen till klippenheten.

  g003948
 14. Stryk på rent fett på cylindermotorns räfflade axel.

 15. Olja in cylindermotorns o-ring och montera den på motorflänsen.

 16. Montera motorn genom att vrida den medurs så att motorflänsarna går fria från låsmuttrarna (Figur 13). Vrid motorn moturs till dess att flänsarna omringar muttrarna, och dra sedan åt muttrarna.

  Important: Se till att cylindermotorns slangar inte är vridna, har snott sig eller att de kan komma i kläm.

  g020322

Justera gräsutjämningsfjädern

Gräsutjämningsfjädern (Figur 14) överför vikt från den främre till den bakre valsen. Detta hjälper till att minska förekomsten av det speciella vågformade mönster i gräsmattan som kallas för ”ondulering” eller ”bobbing”.

Important: Justera fjädern med klippenheten monterad på traktorenheten, riktad rakt fram och nedsänkt till verkstadsgolvet.

 1. Se till att hårnålssprinten sitter i det bakre hålet på fjäderstången (Figur 14).

  g020164
 2. Dra åt sexkantsmuttrarna på fjäderstångens främre ände till dess att fjäderns komprimerade längd (Figur 14) är 12,7 cm på 5-tums-klippenheter och 15,8 cm på 7-tums-klippenheter.

  Note: Förkorta fjäderns längd med 2,5 cm om du ska använda maskinen i ojämn terräng. Detta medför en något minskad kontakt med marken.

Montera CE-dekalen

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal (120-1686)1

Fäst varningsdekalen (120-1686) ovanpå den engelska varningsdekalen (120-1683) om maskinen ska CE-märkas.

Montera motorhuvsspärren (endast CE)

Delar som behövs till detta steg:

Låsfäste1
Nit2
Bricka1
Skruv (¼ x 2 tum)1
Låsmutter (¼ tum)1
 1. Kroka av motorhuvsspärren från dess fäste.

 2. Ta bort de två (2) nitarna som håller motorhuvsspärrens fäste på motorhuven (Figur 15) och avlägsna motorhuvsspärrens fäste från motorhuven.

  g012628
 3. Placera CE-låsfästet och motorhuvslåsfästet på motorhuven när du passar in monteringshålen.

  Note: Låsfästet måste ligga mot motorhuven (Figur 16). Ta inte bort bult- och mutterenheten från låsfästets arm.

  g012629
 4. Rikta in brickorna mot hålen på motorhuvens insida.

 5. Nita fast fästena och brickorna på motorhuven (Figur 16).

 6. Kroka fast spärren på motorhuvslåsfästet (Figur 17).

  g012630
 7. Skruva i bulten i den andra armen på motorhuvsspärrens fäste för att låsa spärren på plats (Figur 18).

  Note: Dra åt skruven ordentligt, men dra inte åt muttern.

  g012631

Använda klippenhetens stöd

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhetens stöd1

När du behöver välta klippenheten för att få tillgång till understålet eller cylindern, ska du lägga klippenhetens bakdel på stödet så att inte muttrarna på bakre delen av underknivstångens justerskruvar vilar mot arbetsytan (Figur 19).

g020158

Fäst stödet i kedjefästet med låsstiftet (Figur 20).

g004144

Produktöversikt

g020079

Gaspedaler

Tryck på gaspedalen (Figur 21) för att köra framåt. Tryck ned gaspedalen för bakåtdrift (Figur 21) när du vill köra bakåt eller för att få bromshjälp när maskinen kör framåt. Låt även pedalen förflytta sig till eller för den till NEUTRALLäGET när du vill stanna maskinen.

Skjutreglage för klippning/transport

Använd hälen och flytta skjutreglaget (Figur 21) åt vänster för transport och åt höger för klippning. Klippenheterna fungerar bara i klippläget och inte lägre i transportläget.

Important: Klipphastigheten ställs in på fabriken till 9,7 km/h. Du kan öka eller minska klipphastigheten genom att justera anslagsskruven (Figur 22).

g008888

Rattlutningsspak

Dra rattlutningsspaken (Figur 21) bakåt för att vinkla ratten i önskat läge. Lås den i läge genom att skjuta spaken framåt.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 23) som används för att starta, stanna och förvärma motorn har 3 lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START. Vrid nyckeln till det PåSLAGNA LäGET/FöRVäRMNINGSLäGET tills glödstiftslampan släcks (cirka 7 sekunder), och vrid sedan nyckeln till STARTLäGET för att koppla in startmotorn. Släpp nyckeln när motorn startar. Nyckeln flyttas automatiskt till läget På/KöR. Vrid nyckeln till AV för att stänga av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

g019980

Gasreglage

För reglaget (Figur 23) framåt för att öka motorvarvtalet, och dra det bakåt för att minska motorvarvtalet.

Brytare för inkoppling/urkoppling

Använd brytaren för inkoppling/urkoppling (Figur 23) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning för att styra klippenheterna. Det går inte att sänka klippenheterna när spaken för klippning/transport har satts i transportläget.

Timmätare

Timmätaren (Figur 23) visar det totala antalet timmar som maskinen har varit i drift. Timmätaren börjar räkna varje gång nyckeln vrids till På.

Reglagespak för höjning/sänkning av klippenheterna

Med det här reglaget (Figur 23) kan du höja och sänka klippenheterna samt starta och stoppa klipphuvudena när de har aktiverats i klippläget. Det går inte att sänka klippenheterna när spaken för klippning/transport har satts i transportläget.

Note: När klippenheterna har kopplats in behöver spaken inte hållas i framåtläget medan klippenheterna sänks eller höjs.

Varningslampa för motorns kylvätsketemperatur

Varningslampan (Figur 23) tänds om motorns kylvätsketemperatur är hög. Om du inte stannar maskinen och kylvätsketemperaturen stiger ytterligare 12 °C så kopplas klippenheterna ur och motorn stängs av.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampan för oljetryck (Figur 23) tänds när motorns oljetryck sjunker under en säker nivå.

Generatorlampa

Generatorlampan (Figur 23) ska vara släckt när motorn är igång. Om den lyser bör laddningssystemet kontrolleras och vid behov repareras.

Glödstiftslampa

Glödstiftslampan (Figur 23) lyser när glödstiften arbetar.

Parkeringsbroms

Lägg i parkeringsbromsen (Figur 23) för att undvika oavsiktlig maskinrörelse när motorn är avstängd. Lägg i parkeringsbromsen genom att dra upp spaken. Motorn stannar om gaspedalen trycks ned medan parkeringsbromsen ligger i.

Diagnoslampa

Diagnoslampan (Figur 23) tänds när ett systemfel inträffar.

Bränslemätare

Bränslemätaren (Figur 24) registrerar hur mycket bränsle som finns i tanken.

g019982

Kraftuttag

Kraftuttaget, som sitter på utsidan av kontrollpanelen, är ett 12 volts kraftuttag för elektroniska enheter (Figur 25).

g019983

Cylinderhastighetsreglage

Med hjälp av hastighetsreglagen för cylindrarna kan du reglera klippenheternas hastighet (Figur 26). Cylinderhastigheten ökar när du vrider reglaget moturs. Bestäm korrekt hastighet för cylindrarna genom att kontrollera dekalen med tabellen över cylinderhastighet (Figur 35).

g020248

Slipningsspak

Använd slipningsspaken tillsammans med reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna för att slipa cylindrarna (Figur 26).

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

MåttReelmaster 3555Reelmaster 3575
Klippbredd254 cm254 cm
Total bredd 284 cm284 cm
Transportbredd231 cm231 cm
Total längd267 cm267 cm
Höjd till taket på vältskyddet201 cm206 cm
Hjulbas152 cm 152 cm
Vikt (konfigurerad)1 034 kg1 157 kg
Vikt (utan klippenheter)751 kg796 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Kontrollera nivån för motorolja

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera nivån för motorolja.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan motorn startas första gången och även efteråt.

  Vevhusets kapacitet är cirka 3.8 liter med filter.

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre.

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över –17 °C)

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolja finns tillgänglig att köpa från din återförsäljare med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”. Fyll inte på för mycket i motorn. Du behöver inte fylla på olja om nivån ligger mellan markeringarna Full och Add.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta ut oljestickan (Figur 27) och torka av den med en ren trasa.

   g008881
  3. För ned oljestickan i röret och se till att den kommer helt ned. Dra ut oljestickan och kontrollera oljenivån.

  4. Om oljenivån är låg tar du bort oljepåfyllningslocket (Figur 28) och tillsätter gradvis små mängder olja samtidigt som du kontrollerar nivån, tills nivån når märket FULL på oljestickan.

   g008882
  5. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket och stäng motorhuven.

  Fylla på bränsletanken

  Använd endast rent diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

  Bränsletanken rymmer cirka 42 liter.

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen lika mycket.

  Om bränsle för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Maskinen är biodiesel-klar.

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara låg eller mycket låg. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Bränslets biodieselandel måste uppfylla någon av specifikationerna ASTM D6751 eller SS-EN 14214.

  • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller SS-EN 590.

  • Målade ytor kan skadas av biodiesel.

  • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

  • Kontrollera alla tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränslet eftersom de kan försämras med tiden.

  • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

  • Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

  1. Rengör området runt tanklocket (Figur 29).

  2. Ta bort tanklocket.

  3. Fyll tanken till påfyllningsrörets nedersta del. Fyll inte på tanken för mycket.

  4. Sätt tillbaka locket.

  5. Torka upp utspillt bränsle för att minska brandrisken.

   g008884

   Fara

   Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

   • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

   • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

   • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

   • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Torka dagligen bort smuts från kylaren/oljekylaren (Figur 30). Rengör kylaren/oljekylaren varje timme vid mycket dammiga eller smutsiga förhållanden, se Rengöra motorns kylsystem.

  g019984

  Kylsystemet fylls med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan start av motorn.

  Kylsystemets kapacitet är cirka 5,7 liter.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken (Figur 31). När motorn är kall bör kylmedelnivån ligga halvvägs mellan markeringarna på sidan av tanken.

  2. Ta bort locket på expansionstanken och fyll på kylvätska i systemet om kylvätskenivån är låg. Fyll inte på tanken för mycket.

  3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

   g008885

  Kontrollera hydraulsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med cirka 13,2 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Vi rekommenderar hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (finns i 19 liters dunkar eller 208 liters fat) – se reservdelskatalogen eller be din Toro-återförsäljare om artikelnummer.

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra vedertagna petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller nedanstående materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Nötningsförhindrande flergradig hydraulvätska med hög viskositet/låg flytpunkt, ISO VG 46
   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre (högt viskositetsindex anger en flerviktsvätska)
    Flytpunkt, ASTM D97–36,7 °C till –45 °C
    FZG, steg för fel11 eller bättre
    Vatteninnehåll (ny vätska)500 ppm (max.)
   Branschspecifikationer:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22liter hydraulvätska. Uppge artikelnr 44-2500 när du beställer från din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Syntetisk, biologiskt nedbrytbar hydraulvätska (finns i 19 liters dunkar eller 208 liters fat) – se reservdelskatalogen eller be din Toro-återförsäljare om artikelnummer.

  Den här syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan av hög kvalitet har testats och anses vara kompatibel för denna Toro-modell. Syntetiska vätskor av andra märken kan ha problem med förseglingen och Toro ansvarar inte för icke godkända vätskor.

  Note: Denna syntetiska hydraulvätska är inte kompatibel med den biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan från Toro som tidigare såldes. Kontakta din Toro-återförsäljare för mer information.

  Alternativa vätskor:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationell)

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna och stäng av motorn.

  2. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 32).

   g008886
  3. Skruva av locket.

  4. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa. För in oljestickan i påfyllningsröret, och ta sedan ut den igen och kontrollera oljenivån. Nivån får inte vara längre än 6 mm ifrån markeringen på stickan.

  5. Om nivån är låg fyller du på lämplig vätska så att den når upp till markeringen Full.

  6. Sätt tillbaka oljestickan och locket på påfyllningsröret.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och understålet dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det ska vara lätt kontakt längs med cylinderns och understålets hela längd (se avsnittet om att justera cylindern till understålet i bruksanvisningen till klippenheterna).

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Däcken levereras med förhöjt tryck. Lufta därför däcken en aning för att minska trycket. Lufttrycket i bakdäcken ska vara 1,38 bar.

  Note: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift.

  Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Dra åt hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Dra åt hjulmuttrarna till mellan 61 och 88 N·m.

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragningsmoment (dra åt vid behov).

  Kontrollera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera parkeringsbromsen.
  1. Starta motorn, höj upp klippenheterna, koppla ur parkeringsbromsen och flytta maskinen till en öppen, plan yta.

  2. Koppla in parkeringsbromsen (Figur 33).

   g332418
  3. Tryck ned gaspedalen för att köra maskinen framåt.

   Note: Om maskinen rör sig framåt med parkeringsbromsen inkopplad ska du justera parkeringsbromsen. Se Justera parkeringsbromsen.

   Note: Om du flyttar maskinen framåt med parkeringsbromsen inkopplad kommer motorn att stanna.

  4. Om du har justerat parkeringsbromsen ska du upprepa steg 2 och 3.

   Note: Om maskinen rör sig framåt med parkeringsbromsen inkopplad ska du serva parkeringsbromsarna och undersöka om det finns några skador på vänster och höger bromslänkage eller bromsspakens vridfäste. Se Serva parkeringsbromsarna.

  5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  Ställa in sätet

  Ändra sätets position

  Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt

  1. För spaken i sidled för att låsa upp sätet (Figur 34).

  2. Flytta sätet till önskat läge och släpp spaken för att låsa sätet på plats.

  Ändra sätets fjädring

  Sätet kan justeras så att man får en jämn och bekväm åkning. Ställ in sätet i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  Justera genom att vrida den främre ratten i endera riktningen för att uppnå bästa bekvämlighet (Figur 34).

  Ändra ryggstödets position

  Sätets ryggstöd kan justeras så att man får en bekväm åkning. Ställ in sätets ryggstöd i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  Justera genom att vrida ratten under det högra armstödet i endera riktningen för att uppnå bästa bekvämlighet (Figur 34).

  Ändra armstödens position

  Du kan justera armstöden så att du sitter bekvämt när du kör. Ställ in armstöden i det läge som du tycker är mest bekvämt.

  Höj armstödet och vrid på ratten i endera riktningen för att uppnå bästa bekvämlighet (Figur 34).

  g010515

  Starta och stänga av motorn

  Du kanske behöver lufta bränslesystemet om något av följande har inträffat (mer information finns i Lufta bränslesystemet):

  • Vid den första starten av en ny motor

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  Starta motorn

  1. Kontrollera att parkeringsbromsen ligger i och att klippenhetsdrivbrytaren är URKOPPLAD.

  2. Ta bort foten från gaspedalen och se till att pedalen är i NEUTRALLäGET.

  3. För gasreglagespaken till ½-läget.

  4. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till läget På/FöRVäRMNING tills glödstiftslampan släcks (efter cirka 7 sekunder), och vrid sedan nyckeln till START-läget för att koppla in startmotorn.

   Note: Släpp nyckeln när motorn startar. Nyckeln flyttas automatiskt till läget På/KöR.

   Important: Undvik att startmotorn överhettas och låt den inte gå i mer än 15 sekunder. Om du har försökt starta motorn i 10 sekunder väntar du i 60 sekunder innan du startar den på nytt.

  5. När motorn startas för första gången eller om motorn har genomgått översyn kör du framåt och backar med maskinen i 1 till 2 minuter. Prova också lyftspaken och klippenhetens drivbrytare för att säkerställa korrekt maskindrift.

   Vrid ratten åt vänster och höger för att kontrollera styrreaktionen. Stäng därefter av motorn och undersök om det finns några oljeläckor, lösa delar eller andra märkbara problem.

   Var försiktig

   Kontakt med rörliga delar kan orsaka personskador.

   Stäng av motorn och vänta tills samtliga rörliga delar har stannat innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  Stänga av motorn

  För gasreglaget till TOMGåNGSLäGET, för klippenhetens drivbrytare till det URKOPPLADE LäGET och vrid startnyckeln till det AVSLAGNA LäGET. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Ställa in cylinderhastigheten

  Det är viktigt att cylinderhastighetsreglagen (som finns under sätet) ställs in korrekt för att du ska få en jämn klippning av hög kvalitet och ett enhetligt resultat. Ställ in cylinderhastighetsreglagen på följande sätt:

  1. Välj den klipphöjd som klippenheterna är inställda på.

  2. Välj den hastighet som du tycker passar bäst under de rådande förhållandena.

  3. Bestäm korrekt hastighet för cylindrarna genom att använda kurvan på dekalen med tabellen över cylinderhastighet (Figur 35 och Figur 36).

   decal121-7884
   decal133-4901
  4. Ställ in cylinderhastigheten genom att vrida reglaget (Figur 37) tills indikatorpilen ligger i linje med det nummer som markerar önskad inställning.

   g020259

   Note: Du kan höja eller sänka cylinderhastigheten för att kompensera för gräsförhållandena. Öka hastigheten när du använder korgar för att förbättra uppsamlingsförmågan.

  Justera lyftarmens motvikt

  Du kan justera motvikten på de bakre klippenheternas lyftarmar för att kompensera för olika gräsförhållanden och bibehålla en jämn klipphöjd även om marken är ojämn eller i områden med tovigt gräs.

  Varje motviktsfjäder kan justeras till en av fyra inställningar. För varje steg ökas eller minskas klippenhetens motvikt med 2,3 kg. Du kan placera fjädrarna på baksidan av det första fjäderdonet för att eliminera all motvikt (fjärde läget).

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Sätt i ett rör eller liknande i den långa fjäderänden för att minska fjädrarnas spänning under justeringen (Figur 38).

   Var försiktig

   Fjädrarna är spända och kan orsaka personskada.

   Var försiktig när du justerar dem.

  3. När du minskar fjädrarnas spänning ska du ta bort skruven och låsmuttern som håller fast fjäderdonet på fästet (Figur 38).

   g034346
  4. Flytta fjäderdonet till önskat hål och fäst det med bulten och låsmuttern.

  5. Upprepa proceduren på den återstående fjädern.

  Lufta bränslesystemet

  1. Se till att bränsletanken är minst halvfull.

  2. Ställ maskinen på ett jämnt underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  3. Frigör och öppna motorhuven.

   Fara

   Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

   • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

   • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

   • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

   • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  4. Öppna avluftarskruven på bränsleinsprutningspumpen (Figur 39).

   g008891
  5. Vrid nyckeln i tändningslåset till det PåSLAGNA läget. När den elektriska bränslepumpen startar tvingas luft ut vid avluftarskruven.

   Note: Låt nyckeln sitta i det PåSLAGNA läget tills ordentligt med bränsle flyter ut runt skruven.

  6. Dra åt skruven och vrid nyckeln till det AVSLAGNA läget.

  Note: I normala fall ska motorn starta efter att ovannämnda luftningsprocedurer har följts. Om motorn inte startar kan dock luft ha fångats in mellan insprutningspumpen och insprutarna, se Lufta insprutarna.

  Tolka diagnoslampan

  Maskinen är utrustad med en diagnoslampa som visar om den elektroniska styrenheten känner av ett elektroniskt fel. Diagnoslampan sitter på instrumentpanelen (Figur 40). Om den elektroniska styrenheten fungerar som den ska och du vrider tändningsnyckeln till det PåSLAGNA läget ska diagnoslampan tändas, lysa i tre sekunder och sedan slockna för att visa att lampan fungerar som den ska. När motorn stängs av lyser lampan med ett fast sken tills du ändrar nyckelläget. Om lampan blinkar betyder det att styrenheten har upptäckt ett fel i elsystemet. Lampan slutar att blinka och återställs automatiskt om tändningsnyckeln vrids till det AVSLAGNA läget efter det att felet har avhjälpts.

  g020251

  När styrenhetens diagnoslampa blinkar betyder det att styrenheten har upptäckt något av följande problem:

  • Kortslutning i en utgång.

  • En utgång har en öppen krets.

  Avgör med hjälp av diagnosinstrumentet vilken utgång som inte fungerar; se avsnittet Kontrollera säkerhetsströmbrytarna.

  Om diagnoslampan är släckt när tändningsnyckeln är i det PåSLAGNA läget är inte den elektroniska styrenheten aktiv. Detta kan bero på något av det följande:

  • Loopbacken är inte ansluten.

  • Lampan har gått sönder.

  • Säkringar har gått.

  • Den fungerar inte som den ska.

   Kontrollera elanslutningarna, ingångssäkringarna och diagnoslampans glödlampa för att avgöra vad som är fel. Se till att loopbacksanslutningen är säkrad till ledningsnätets kontaktdon.

  Om diagnosinstrumentet

  Maskinen är utrustad med en elektronisk styrenhet som styr de flesta av maskinens funktioner. Denna enhet avgör vilken funktion som krävs för olika ingångsbrytare (t.ex. sätesbrytare, nyckelbrytare osv.) och slår på utgångsbrytarna för att aktivera elektromagneter eller reläer för den maskinfunktion som önskas.

  För att den elektroniska styrenheten ska kunna styra maskinen på önskat sätt måste alla ingångsbrytare, utgångselektromagneter och utgångsreläer vara anslutna och fungera som de ska.

  Använd diagnosinstrumentet till att kontrollera och korrigera maskinens elektriska funktioner.

  Kontrollera säkerhetsströmbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Syftet med säkerhetsbrytarna är att förhindra motorn från att starta om inte gaspedalen är i NEUTRALLäGET, brytaren för inkoppling/urkoppling är i det URKOPPLADE läget och reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna är i NEUTRALLäGET. Dessutom ska motorn stängas av om gaspedalen trycks ned då föraren inte sitter på sätet eller om parkeringsbromsen ligger i.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen aktiveras oväntat, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Ta bort kåpan från kontrollpanelen.

  3. Lokalisera kablaget och loopbackanslutningen (Figur 41).

   g020260
  4. Koppla ur loopbackanslutningen försiktigt från kablagekontakten.

  5. Anslut diagnosinstrumentets kontakt till ledningsnätets kontakt (Figur 42).

   Note: Försäkra att korrekt överläggsdekal placeras på diagnosinstrumentet.

   g004140
  6. Vrid tändningsnyckeln till det PåSLAGNA läget, men starta inte maskinen.

   Note: Den röda texten på överläggsdekalen hänvisar till ingångsbrytare och den gröna texten hänvisar till utgångar.

  7. Lampan för ”visade indata” i diagnosinstrumentets nedre, högra kolumn ska vara tänd. Om lampan för ”visade utdata” är tänd trycker du på vippknappen på diagnosinstrumentet för att ändra lampan till ”visade indata”.

   Diagnosinstrumentet tänder den lampa som förknippas med var och en av indatafunktionerna när relevant indatabrytare slås av.

  8. Ändra varje brytare individuellt, från påslagen till avslagen (dvs. sitt på sätet, trampa ned gaspedalen osv.) och observera att relevant lampa på diagnosinstrumentet blinkar på och av när motsvarande brytare slås av. Upprepa den här proceduren för alla brytare som du kan ändra manuellt.

  9. Om en brytare är avslagen och relevant lampa inte tänds ska du kontrollera samtliga sladdar och anslutningar till brytaren och/eller kontrollera brytarna med en ohmmeter. Byt ut eventuella brytare som är defekta och reparera eventuella sladdar som är skadade.

   Note: Diagnosinstrumentet kan även upptäcka vilka utgångselektromagneter eller utgångsreläer som är påslagna. Detta är ett snabbt sätt att avgöra om en maskins funktionsfel är av elektrisk eller hydraulisk natur.

  Kontrollera utgångsfunktionen

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Demontera åtkomstpanelen på reglagearmens sida.

  3. Lokalisera ledningsnätet och kontaktdonen nära styrenheten.

  4. Koppla ur loopbackanslutningen försiktigt från kablagekontakten.

  5. Anslut diagnosinstrumentets kontakt till ledningsnätets kontakt.

   Note: Försäkra att korrekt överläggsdekal placerats på diagnosinstrumentet.

  6. Vrid tändningsnyckeln till det PåSLAGNA läget, men starta inte maskinen.

   Note: Den röda texten på överläggsdekalen hänvisar till ingångsbrytare och den gröna texten hänvisar till utgångar.

  7. Lampan för ”visade utdata” i diagnosinstrumentets nedre, högra kolumn ska vara tänd. Tryck på vippknappen på diagnosinstrumentet för att ändra lampan till ”visade utdata”, om lampan för ”visade indata” är tänd.

   Note: Du kan behöva växla mellan ”visade indata” och ”visade utdata” ett antal gånger för att utföra följande steg. Tryck på vippknappen en gång för att växla fram och tillbaka. Detta kan göras så ofta som behövs. Håll inte knappen intryckt.

  8. Sitt på sätet och försök aktivera önskad funktion på maskinen. Relevanta utgångslampor bör tändas för att visa att den elektroniska styrmodulen slår på funktionen.

   Note: Om inte rätt utgångslampor tänds ska du kontrollera att de ingångsbrytare som krävs befinner sig i rätt lägen för att tillåta funktionen. Kontrollera att brytarna fungerar som de ska. Om utgångslamporna är tända enligt specifikationerna men maskinen inte fungerar som den ska, tyder detta på att problemet inte är elektriskt. Reparera om det behövs.

   Note: Om alla utgångsbrytare befinner sig i rätt läge och fungerar korrekt men utgångslamporna inte lyser som de ska, tyder detta på ett problem med den elektroniska styrmodulen. Kontakta din Toro-återförsäljare för att få hjälp om detta skulle inträffa

   Important: Diagnosinstrumentet får inte lämnas kopplat till maskinen. Det är inte utformat att klara maskinens vardagsmiljö. Koppla ur diagnosinstrumentet från maskinen när du är färdig med det och anslut loopbacksanslutningen till ledningsnätets kontakt. Maskinen fungerar endast om loopbackanslutningen är kopplad till ledningsnätet. Förvara diagnosinstrumentet på en torr, säker plats i verkstaden – inte på maskinen.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen. Se Figur 43.

  g034349

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan du bogsera maskinen en kortare sträcka. Denna metod rekommenderas dock ej av Toro som en standardprocedur.

  Important: Bogsera inte maskinen i snabbare hastighet än i 3–4 km/h eftersom drivsystemet kan skadas. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp.

  1. Lokalisera överströmningsventilen på pumpen (Figur 44) och vrid den 90°.

   g008892
  2. Stäng överströmningsventilen genom att vrida den 90° (¼ varv) innan motorn startas.

   Important: Starta inte motorn när ventilen är öppen.

  Arbetstips

  Allmänna tips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör maskinen framåt och bakåt. Sänk och höj klippenheterna och koppla in och ur cylindrarna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Förstå varningssystemet

  Om en varningslampa tänds under drift ska maskinen stängas av omedelbart och problemet åtgärdas innan driften återupptas. Om maskinen körs med ett funktionsfel kan allvarliga skador uppstå.

  Gräsklippning

  Starta motorn och för gasreglaget till det SNABBA LäGET. Flytta brytaren för inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE läget och använd reglaget för höjning/sänkning för att styra klippenheterna (de främre klippenheterna är inställda så att de sänks före de bakre klippenheterna). Tryck gaspedalen framåt för att köra maskinen framåt och klippa gräset.

  Köra maskinen i transportläget

  För brytaren för inkoppling/urkoppling till det URKOPPLADE LäGEToch höj upp klippenheterna i transportläge. För spaken för klippning/transport till TRANSPORTLäGET. Var försiktigt när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag. Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar, för att undvika att välta. Sänk ned klippenheterna om du ska köra nedför en sluttning för att få bättra kontroll över styrningen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja och oljefilter.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera nivån för motorolja.
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera parkeringsbromsen.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Töm vattenseparatorn.
 • Torka bort smuts från kylaren och oljekylaren.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån i batteriet(kontrollera var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring).
 • Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningardagligen om maskinen används under dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Var 150:e timme
 • Byt oljan och oljefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Serva luftrenaren. (oftare vid mycket dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Serva parkeringsbromsarna.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera kylsystemets vätskenivå.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Undersök ovanliga motorljud.1       
  Undersök om det finns skräp i kylaren/oljekylaren.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Måla i skadad lack.       

  1 Undersök glödstift och insprutningsmunstycken om motorn är svårstartad, om den avger överdrivet mycket rök eller vid ojämn gång.

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Important: Mer information om underhållsförfaranden finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Om du behöver ett el- eller hydraulschema för din maskin hittar du det på www.Toro.com.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Serviceintervallstabell

  decal133-4900

  Förberedelser för underhåll

  Demontera motorhuven

  1. Lossa och öppna motorhuven.

  2. Ta bort hårnålssprinten som fäster motorhuvstappen till fästskivorna (Figur 46).

   g008908
  3. Skjut motorhuven åt höger, lyft den andra sidan och drag ut den ur fästena.

  Note: Sätt tillbaka motorhuven genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Ta bort batterihöljet

  Lossa på rattarna och ta bort batterikåpan (Figur 47).

  Note: Se Utföra service på batteriet för mer information.

  g034350

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj alla lager och bussningardagligen om maskinen används under dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas. Smörj lager och bussningar dagligen om maskinens används under dammiga och smutsiga förhållanden. Dammiga och smutsiga arbetsförhållanden kan göra att smuts letar sig in i lager och bussningar vilket leder till ökat slitage. Smörj alla smörjnipplar omedelbart efter att maskinen har tvättats, oavsett det intervall som anges i underhållsschemat.

  Antal smörjnipplar och deras placering:

  • Styrtapp (Figur 48)

   g008897
  • Främre lyftarmstappar och lyftcylindrar (3 av varje), se Figur 49.

   g034347
  • Bakre lyftarmstappar och lyftcylindrar (4 av varje), se Figur 50.

   g034348
  • Klippenhetens svängtappar (2 av varje), se Figur 51.

   g020393
  • Justeringsmekanism för neutralläge (Figur 52)

   g008901
  • Skjutreglage för klippning/transport (Figur 53)

   g008902
  • Remspänningstapp (Figur 54)

   g008903

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Serva luftrenaren. (oftare vid mycket dammiga eller smutsiga förhållanden).
  • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  • Serva luftrenaren vid de intervall som rekommenderas eller oftare om motorns prestanda påverkas av mycket dammiga eller smutsiga förhållanden. Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret har avlägsnats.

  • Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Lossa spärrhakarna som fäster luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 55).

  2. Ta bort kåpan från luftrenarhuset (Figur 55).

  3. Använd ren och torr luft (2,76 bar) innan du tar bort filtret för att ta bort stora ansamlingar av skräp som har packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen.

   Note: Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret. Denna rengöringsprocess förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

  4. Ta bort och byt ut filtret (Figur 55).

   Vi rekommenderar inte att du rengör det använda filtret eftersom det då finns risk för att filtret skadas.

   g002401
  5. Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret.

   Important: Använd inte ett skadat filter.

  6. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  7. Rengör smutsutblåsningens öppning i den avtagbara kåpan.

  8. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  9. Montera kåpan med gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan cirka klockan 5 och klockan 7 sett från änden.

  10. Fäst kåpans spärrhakar.

  Byta motorolja och filter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt olja och oljefilter.
 • Var 150:e timme
 • Byt oljan och oljefiltret.
  1. Ta bort en av avtappningspluggarna (Figur 56) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl. Sätt på avtappningspluggen igen när oljan har slutat att rinna.

   g020086
  2. Avlägsna oljefiltret (Figur 57).

   g022147
  3. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen och montera filtret.

   Important: Dra inte åt filtret för hårt.

  4. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera nivån för motorolja.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör tanken om bränslesystemet har förorenats eller om maskinen ska ställas i förvar under en längre tid. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om bränsleledningarna och anslutningarna har skador eller har försämrats på annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Tömma vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vattenseparatorn.
  1. Sätt en ren behållare under bränslefiltret.

  2. Lossa avtappningsventilen i botten på filterskålen (Figur 58).

   g009880
  3. Dra åt ventilen efter tömningen.

  Byta ut bränslefilterskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
  1. Rengör området där filterskålen ska monteras (Figur 58).

  2. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  3. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  4. Montera filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med fästytan, och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  Lufta insprutarna

  Note: Detta förfarande ska tillämpas endast om bränslesystemet har tappats på luft med den vanliga luftningsproceduren och motorn inte startar. Mer information finns i Lufta bränslesystemet.

  1. Lossa röranslutningen till munstycke nr 1 och hållaren.

   g008913
  2. Flytta gasreglaget till det snabba läget.

  3. Vrid nyckeln i tändningslåset till STARTLäGET och iaktta bränsleflödet runt anslutningen. Vrid nyckeln till läget AV när du kan se en jämn bränsleström.

  4. Dra åt röranslutningen ordentligt.

  5. Upprepa proceduren på de återstående munstyckena.

  Underhålla elsystemet

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera elektrolytnivån i batteriet(kontrollera var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring).
 • Batteriets elektrolytnivå måste underhållas och batteriets ovansida ska hållas ren. Om maskinen förvaras på en mycket varm plats kommer batteriet att laddas ur snabbare än om maskinen förvaras på en sval plats.

  Håll rätt elektrolytnivån genom att fylla på med destillerat eller avsaltat vatten. Elektrolytnivån i cellerna ska inte gå högre upp än undersidan av den delade ringen inuti varje cell. Sätt på påfyllningslocken så att ventilerna pekar bakåt (mot bränsletanken).

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra, ett dödligt gift som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning. Spola ovansidan med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningslocken under rengöring.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (–) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter, kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Kontrollera säkringarna

  Säkringarna i elsystemet sitter under kontrollpanelen.

  Underhålla drivsystemet

  Justera drivningens neutralinställning

  Justera drivkammen om maskinen rör sig när gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

  1. Parkera maskinen på en plan yta och stäng av motorn.

  2. Lyft ett framhjul och ett bakhjul från golvet och sätt stödklossar under ramen.

   Varning

   Om maskinen inte har tillräckligt stöd kan den tippa eller falla och orsaka personskador.

   Ett framhjul och ett bakhjul måste lyftas från marken, annars kommer maskinen att röra sig under justeringen.

  3. Lossa låsmuttern på hjuldrivningens justeringskam (Figur 60).

   g008922

   Varning

   Motorn måste vara igång för att slutjusteringen ska kunna utföras på hjuldrivningens justeringskam. Om man kommer i kontakt med heta eller rörliga delar kan detta orsaka personskador.

   Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar på behörigt avstånd från ljuddämpare, andra heta motordelar och roterande delar.

  4. Starta motorn och vrid den sexkantiga kambulten i bägge riktningar för att avgöra neutrallägets mittpunkt.

  5. Dra åt låsmuttern som håller fast justeringen.

  6. Stäng av motorn.

  7. Ta bort stödklossarna och sänk ned maskinen till verkstadsgolvet. Provkör maskinen och kontrollera att den inte kryper när gaspedalen är i neutralläge.

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Torka bort smuts från kylaren och oljekylaren.
 • Ta bort skräp från kylaren/oljekylaren dagligen. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  1. Stäng av motorn och lyft upp motorhuven. Rengör motorområdet noga och ta bort allt skräp.

  2. Rengör på båda sidor om kylaren/oljekylaren ordentligt med tryckluft (Figur 61).

   g019984
  3. Stäng huven.

  Underhålla bromsarna

  Justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera parkeringsbromsens inställning.
  1. Lossa ställskruven som fäster ratten på parkeringsbromsspaken (Figur 62).

   g008923
  2. Vrid ratten tills kraften för att använda spaken är 133–178 N.

  3. Dra åt ställskruven när justeringen är rätt.

  Serva parkeringsbromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva parkeringsbromsarna.
 • Förbereda maskinen

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  2. Höj upp maskinens främre del.

  3. Stötta upp maskinen med pallbockar som är klassade för maskinens vikt. Se Specifikationer.

  4. Upprepa steg 2 och 3 på maskinens andra sida.

  Ta bort framhjulen

  1. Ta bort de fyra hjulmuttrarna som fäster framhjulet till navet och ta bort hjulet (Figur 63).

   g332518
  2. Upprepa steg 1 på maskinens andra sida.

  Ta bort hjulnavet och bromstrumman

  Specialverktyg: Hjulnavsavdragare – Toro artikelnr TOR4097

  1. Ta bort låsmuttern som fäster navet på hjulmotoraxeln (Figur 64 eller Figur 65).

   g332519
   g332520
  2. Upprepa steg 1 på maskinens andra sida.

  3. Koppla ur parkeringsbromsen.

  4. Använd den angivna hjulnavsavdragaren för att ta bort hjulnavet och bromstrumman från hjulmotoraxeln (Figur 64 eller Figur 65).

  5. Ta bort woodruffkilen från hjulmotoraxeln (Figur 66).

   g332521
  6. Upprepa steg 4 och 5 på maskinens andra sida.

  Rengöring av bromstrumman och bromsskorna

  Rengör insidan av bromstrummorna, bromsskorna och fästplåten på maskinens båda sidor (Figur 67). Rengör även det valbara grässkyddet från smuts och damm om det är monterat.

  g332543

  Inspektera och smörja bromskamaxeln

  1. Spruta penetrerande olja mellan bromskamaxeln och fästplåten på insidan av bromsfästplåten (maskiner utan det valbara fälggrässkyddet) eller på insidan av hjulskyddet (maskiner med det valbara fälggrässkyddet) (Figur 68 eller Figur 69).

   g332544
   g332545
  2. Flytta parkeringsbromsspaken uppåt och nedåt för att kontrollera att armen som går till bromskamsarmen rör sig fritt (Figur 70).

   Note: Om bromskammen fastnar ska du reparerar eller byta ut bromskammen. Se maskinens servicehandbok.

   g332560
  3. Upprepa steg 1 och 2 på maskinens andra sida.

  4. Sänk ned parkeringsbromsspaken (till urkopplat läge).

  Kontrollera bromslänkaget

  1. Kontrollera om det finns skador eller slitage på den vänstra eller högra bromsstångsenheten (Figur 71).

   Note: Om bromsstångsenheterna är skadade eller slitna ska de bytas ut. Se maskinens servicehandbok.

   g332541
  2. Kontrollera om det finns skador eller slitage på bromsvridaxeln (Figur 71).

   Om vridaxeln är skadad eller sliten ska du byta ut den. Se maskinensservicehandbok.

  Montera hjulnavet och bromstrumman

  1. Rengör hjulnavet och den hydrauliska motoraxeln noggrant.

  2. Sätt in woodruffkilen i skåran på hjulmotoraxeln (Figur 72).

   g332521
  3. Montera hjulnavet och bromstrumman på hjulmotoraxeln (Figur 73 eller Figur 74).

   g332519
   g332520
  4. Fäst hjulnavet på axeln med låsmuttern (Figur 73 eller Figur 74) och dra åt för hand.

   Note: Bromsskorna och fästplåten måste riktas in koncentriskt mot bromstrumman. Se maskinens servicehandbok om skorna, plattan och trumman är felriktade.

  5. Upprepa steg 1–4 på maskinens andra sida.

  Montera hjulet

  1. Montera hjulet på navet med de fyra hjulmuttrarna (Figur 75) och dra åt hjulmuttrarna för hand.

   g332518
  2. Upprepa steg 1 på maskinens andra sida.

  3. Ta bort pallbockarna och sänk ned maskinen.

  4. Dra åt hjulmuttrarna med vridmoment 95–122 Nm i ett korsande mönster.

  5. Dra åt låsmuttern med vridmoment 339–372 Nm.

  6. Kontrollera parkeringsbromsen och justera den vid behov. Se Kontrollera parkeringsbromsen.

  Underhålla remmarna

  Serva motorremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera alla remmarnas skick och spänning.
 • Spänna generator-/fläktremmen

  1. Öppna motorhuven.

  2. Kontrollera remspänningen genom att trycka ned remmen mittemellan generatorn och vevaxelskivorna.

   Note: Remmen ska böjas ned 11 mm vid 98 N kraft.

   g008916
  3. Utför följande procedur om nedböjningen inte är korrekt:

   1. Lossa bulten som fäster staget vid motorn och bulten som fäster generatorn vid staget.

   2. För in en bändstång mellan generatorn och motorn och bänd upp generatorn.

   3. När spännkraften är rätt drar du åt generatorn och stagbultarna för att säkra justeringen.

  Byta ut hydrostatdrivremmen

  1. För in en nyckel eller en liten rörbit på remspänningsfjäderns ände.

   Varning

   Fjädern är hårt spänd och kan orsaka personskada.

   Var försiktig när du lättar på fjäderns spänning.

  2. Tryck fjäderänden (Figur 77) nedåt och framåt för att kroka av den från fästet och lätta på fjäderspänningen.

   g008917
  3. Byt ut remmen.

  4. Spänn fjädern genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Underhålla styrsystemet

  Justera gasreglaget

  1. För gasreglaget bakåt så att det stannar mot skåran i instrumentpanelen.

  2. Lossa gasvajerns kontaktdon på insprutningspumpens reglagearm (Figur 78).

   g020336
  3. Håll insprutningspumpens reglagearm mot det nedre tomgångsstoppet och dra åt vajerns kontaktdon.

  4. Lossa skruvarna som fäster gasreglaget vid instrumentpanelen.

  5. Skjut fram gasreglaget så långt det går.

  6. Skjut på stopplåten tills den vidrör gasreglagespaken och dra åt skruvarna som fäster gasreglaget vid instrumentpanelen.

  7. Om gasreglaget inte stannar i rätt läge under körning drar du åt låsmuttern (som används för att ställa in friktionen på gasreglagespaken) till ett moment på 5–6 Nm.

   Note: Den maximala kraft som krävs för att använda gasreglaget bör vara 89 N.

  Underhålla hydraulsystemet

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut hydraulfiltret.
 • Använd originalfilter från Toro (artikelnr 86-3010) vid byte.

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Rengör runt området där filtret ska monteras. Placera ett avtappningskärl under filtret (Figur 79) och avlägsna filtret.

   g034351
  3. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulolja.

  4. Kontrollera att området där filtret ska monteras är rent. Skruva fast filtret tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  6. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Om den är förorenad, kontakta din lokala Toro-återförsäljare eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Koppla bort den stora hydraulslangen (Figur 80) från tanken och låt hydraulvätskan rinna ut i ett kärl.

   g020253
  3. Montera hydraulslangen när hydraulvätskan har slutat att droppa.

  4. Fyll tanken (Figur 81) med cirka 13,2 liter hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulsystemet.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

   g008886
  5. Sätt tillbaka tanklocket. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydrauloljan i hela systemet.

  6. Kontrollera om det finns några läckor och stäng sedan av motorn.

  7. Kontrollera vätskenivån och fyll på så mycket att nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

   Important: Fyll inte på för mycket i tanken.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna för att se om det finns tecken på läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Kontrollera att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  Underhålla klippenhetssystemet

  Använda mätstången (tillval)

  Justera klippenheten med hjälp av mätstången (Figur 82). Mer information om justeringen finns i bruksanvisningen till klippenheterna.

  g004552

  Slipa klippenheterna

  Varning

  Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när motorn är igång.

  Note: Alla klippenheterna fungerar tillsammans under slipning.

  1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och flytta inkopplings-/urkopplingsbrytaren till urkopplat läge.

  2. Ta upp golvpanelen för att komma åt reglagen.

  3. Justera cylindern till understålet som lämpligt för slipning; se bruksanvisningen för klippenheten.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgångshastighet.

   Fara

   Om motorns hastighet ändras under slipningen kan cylindrarna stanna.

   • Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen

   • Slipa endast när motorn går på låg tomgång.

  5. Ställ in cylinderns hastighetsreglage till läge 1 (Figur 83).

   g020248
  6. Flytta slipningsspaken till läge R (slipning) (Figur 83).

   Fara

   Rör inte cylindrarna när de roterar. Det kan orsaka personskada.

   Var noga med att hålla avstånd till klippenheterna innan du fortsätter med arbetet så att du inte skadar dig.

  7. Sätt reglaget för klippning/transport i läget för KLIPPNING och flytta brytaren för inkoppling/urkoppling till det INKOPPLADE läget. Flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som ska slipas.

  8. Stryk på slippasta med en borste med långt skaft. Använd aldrig en borste med kort skaft.

  9. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras, och sedan ändra cylinderhastigheten till inställning 1 eller den hastighet som önskas.

  10. Om du vill justera klippenheterna under slipningen ska du stänga av cylindrarna genom att flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och brytaren för inkoppling/urkoppling till det URKOPPLADE LäGET samt stänga av motorn. Upprepa steg 5 till 9 när du är klar med justeringarna.

  11. Upprepa förfarandet för alla klippenheter som ska slipas.

  12. När du är klar sätter du tillbaka slipningsreglaget i KLIPPLäGET, fäller ned golvpanelen och tvättar bort all slippasta från klippenheterna. Justera kontakten mellan cylinder och understål på klippenheten. Flytta klippenhetens cylinderhastighetsreglage till önskat klippläge.

   Important: Om slipningsbrytaren inte förs tillbaka till läge F (klipp) efter slipningen kan klippenheterna inte höjas upp och fungerar inte som de ska.

   Note: Dra en fil över understålets framsida när slipningen har avslutats så blir skäreggen bättre. Det avlägsnar eventuella grader ("skägg") eller ojämna kanter som kan uppstå på skäreggen.

  Förvaring

  Förvaring av batteriet

  Om maskinen står i förvaring i mer än 30 dagar, skall batteriet avlägsnas och laddas upp helt och hållet. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Se till att batteriet är fulladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.

  Förbereda maskinen för säsongsförvaring

  Följ dessa anvisningar när du ställer maskinen i förvaring i mer än 30 dagar.

  Förbereda traktorenheten

  1. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  2. Kontrollera däcktrycket. Pumpa alla däck till 0,83 bar.

  3. Kontrollera om något av fästelementen är löst och dra åt om det behövs.

  4. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  5. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  6. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Ta ut batteriet.

   3. Ladda batteriet långsamt i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

    Se till att batteriet är fulladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.

   4. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   5. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   6. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen i ett svalt utrymme. Låt kablarna vara urkopplade om batteriet förvaras på maskinen.

  Motorpreparering

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll motorn med ca 3,8 liter SAE 15W-40-motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn.

  6. Töm ut allt bränsle från bränsletanken, bränsleledningarna, bränslefiltret och vattenseparatorn.

  7. Spola bränsletanken med färskt, rent dieselbränsle.

  8. Säkra bränslesystemets alla nipplar.

  9. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  10. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  11. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll vid behov på frostskydds-/kylmedel så att maskinen klarar de lägsta temperaturerna under vintern.