Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g019979

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 (når de riktige merkene er festet på maskinen) og ANSI-standard B71.4-2012.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personlige sikkerhetsinstruksjoner. Hvis ikke disse instruksjonene blir tatt hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Important: Se samsvarserklæringen som følger med maskinen for CE-påkrevde reguleringsdata.

Regler for sikker bruk

Opplæring

 • Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller, sikkerhetssignaler og riktig bruk av utstyret.

 • Hvis brukeren eller mekanikeren ikke kan lese språket i brukerhåndboken, er det eieren som er ansvarlig for å forklare dette materiellet for dem.

 • Barn eller personer som ikke har lest bruksanvisningen, må ikke få lov til bruke eller utføre service på gressklipperen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Alle førere og mekanikere bør selv sørge for at de får profesjonell opplæring. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne. En slik opplæring bør legge vekt på følgende:

  • Hvor nødvendig forsiktighet og konsentrasjon er når man kjører en plentraktor

  • At man ikke får kontroll over en plentraktor som sklir i en bakke ved å bremse. De vanligste årsakene til at man mister kontroll over maskinen er:

   • For dårlig bakkegrep

   • For høy hastighet

   • Utilstrekkelig bremsing

   • At denne spesielle maskintypen ikke passer til arbeidet

   • At det ikke er tatt hensyn til bakkeforhold, spesielt skråninger, eller

   • Feil kobling eller fordeling av belastning

Forberedelser

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår. Ikke bruk smykker.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slenges opp i luften.

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Bruk

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos og andre eksosgasser kan samle seg.

 • Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger, sette motoren i fri og sette på parkeringsbremsen. Du må kun starte motoren fra førerstillingen. Fjern aldri veltebøylen, og bruk alltid sikkerhetsbelte under drift.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

 • Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Gjør følgende for å unngå at maskinen velter:

  • Unngå å bråstoppe eller starte med mye gass i oppover- eller nedoverbakker.

  • Kjør med lav hastighet i skråninger og når du svinger skarpt.

  • Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget.

  • Klipp aldri på tvers av skråninger hvis ikke gressklipperen er beregnet på det.

 • Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

 • Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.

 • Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.

 • Maskinen må ikke brukes hvis verneplatene er defekte eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går på for høyt turtall, øker faren for personskader.

 • Gjør følgende før du forlater førerens plass:

  • Stans maskinen på jevnt underlag.

  • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

  • Skift til fri og sett på parkeringsbremsen.

  • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 • Koble ut drivkraften til alt utstyr, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen i følgende situasjoner:

  • Før du justerer høyden, hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass.

  • Før du fjerner eventuelle tilstoppinger

  • Før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen

  • Etter at du har truffet en gjenstand eller, hvis det oppstår unormal vibrasjon (kontroller øyeblikkelig). Undersøk om klippeenheten ble skadet, og reparer den før du starter opp og bruker utstyret.

 • Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.

 • Stopp motoren og koble ut drivkraften til utstyret før følgende:

  • Påfylling av drivstoff

  • Foreta en høydejustering, med mindre du kan foreta justeringen fra førerstillingen

 • Reduser gassen før du stopper motoren. Hvis det er en drivstoffventil på motoren, stenger du drivstofftilførselen etter at du er ferdig med å klippe.

 • Hold hender og føtter borte fra klippeenhetene.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau.

 • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Slå på blinkende varsellys, hvis dette finnes, ved transport på offentlig vei, unntatt når slik bruk er forbudt ved lov.

Veltebeskyttelsessystem – bruk og vedlikehold

 • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsenhet. Bruk sikkerhetsbeltet ved bruk av maskinen.

 • Kontroller at du raskt kan løsne sikkerhetsbeltet i nødtilfeller.

 • Kontroller området du skal klippe.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikkert driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

 • En skadet veltebøylebeskyttelse skal skiftes ut. Den skal ikke repareres.

 • Ikke fjern veltebøylebeskyttelsen.

 • Enhver endring i veltebøylebeskyttelsen må godkjennes av produsenten.

Sikker håndtering av drivstoff

 • Håndter bensin svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Bensin er meget brannfarlig og bensindamp er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk kun en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går.

 • La motoren bli kald før du fyller på mer drivstoff.

 • Du må aldri fylle drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på et tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet, når de fylles på.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll bensin på slikt utstyr med en bensinkanne istedenfor å fylle drivstoff direkte fra bensinpumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle.

 • Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

 • Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett lokket på drivstofftanken og stram godt til.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.

 • En maskin med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs der drivstoffdamp kan komme i kontakt med en åpen flamme eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet, området der drivstoffet oppbevares, klippeenheter og drivenheter fritt for gress, løv og mye fett. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

 • Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.

 • Når du skal parkere, lagre eller forlate maskinen, senker du klippeenhetene med mindre det finnes en mekanisk lås.

 • Koble fra alle drivverk, senk klippeenhetene, aktiver parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner av maskinen.

 • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler. Ikke oppbevar drivstoff i nærheten av åpen ild.

 • Parker maskinen på en jevn flate. La aldri personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Koble fra batteriet før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

 • Lad opp batteriene på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær, og bruk verktøy som er isolert.

Transport

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for å laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

Sikkerhet for Toros gressklippere

Følgende liste inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produktene, eller annen viktig sikkerhetsinformasjon som ikke er inkludert i CEN-, ANSI- eller ISO-standardene.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Advarsel

Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt.

Ikke kjør motoren innendørs eller i et lukket område.

Forberedelser

Etabler dine egne spesialprosedyrer og arbeidsregler for uvanlige arbeidsforhold (f.eks. skråninger som er for bratte til at klipperen kan brukes i dem). Inspiser området som skal klippes, og finn ut hvilke skråninger du trygt kan bruke klipperen i. Bruk sunn fornuft og ta hensyn til gressforholdene og en eventuell veltfare.

Opplæring

Du skal ha fått opplæring og erfaring med å kjøre maskinen i skråninger. Uforsiktig kjøring i skråninger kan føre til at maskinen velter og resultere i personskader, eller i verste fall død.

Bruk

 • Lær deg å stanse maskinen og motoren raskt.

 • Bruk ikke maskinen hvis du har på deg sandaler, tennissko eller joggesko.

 • Bruk av vernesko og langbukser anbefales og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter.

 • Hold hender, føtter og klær borte fra alle bevegelige deler samt utløpsområdet.

 • Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 12 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll på for mye.

 • Kontroller daglig at sperrebryterne fungerer som de skal. Hvis en bryter ikke virker, skifter du den før du bruker maskinen.

 • Koble til parkeringsbremsen, sett trekkpedalen i fri og koble fra knivens drivrem når du starter motoren. Koble fra parkeringsbremsen når motoren er startet, og hold foten borte fra trekkpedalen. Maskinen skal ikke bevege på seg. Hvis den beveger seg, se Justere trekkdrivet for fri å justere trekkdrivet.

 • Vær svært forsiktig når du kjører i nærheten av sandbunkere, grøfter, bekker, skråninger eller andre fareområder.

 • Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger.

 • Ikke sving når du kjører i skråninger.

 • Ikke kjør i skråninger som er for bratte. Du kan miste kontrollen og maskinen kan velte.

 • Hvor stor vinkel som skal til for at maskinene velter, er avhengig av flere faktorer. Dette gjelder blant annet klippeforholdene, for eksempel vått gress og ujevnt terreng, hastighet (spesielt i svinger), plasseringen av klippeenhetene (opp eller ned), lufttrykket i dekkene og hvor erfaren føreren er. I skråninger med 20 graders vinkel eller mindre, er faren for velt liten. Ettersom vinkelen på bakken øker til et anbefalt maksimum på 25 grader, øker risikoen for velting til moderat. Ikke kjør i skråninger med over 25 graders helling, da risikoen for velt som kan resultere i alvorlig skade eller dødsfall, er svært høy.

 • Senk klippeenhetene ved kjøring i nedoverbakke for styringskontroll.

 • Unngå å starte og stoppe plutselig.

 • Bruk reverspedalen til å bremse.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Overhold alltid vikeplikten.

 • Hev klippeenheten når du kjører fra ett arbeidsområde til et annet.

 • Ikke ta på motoren, lyddemperen, eksosrøret eller hydraulikktanken mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet, ettersom disse områdene er svært varme og kan påføre deg forbrenninger.

 • Kjøretøyet er et ”saktegående kjøretøy”, og er ikke bygget eller utstyrt for bruk på offentlige veier, gater eller motorveier. Hvis du må krysse eller ferdes på en offentlig vei, bør du kjenne og overholde lokalt regelverk, som krav om lys, skilting av saktekjørende kjøretøy og reflekser.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Før du foretar reparasjoner eller justeringer, stopper du motoren og tar nøkkelen ut av tenningen.

 • Kontroller at hele maskinen vedlikeholdes skikkelig, og at den er i god stand. Kontroller alle mutre, bolter, skruer og hydraulikkbeslag regelmessig.

 • Kontroller at alle koblingene til hydraulikkslangene er tette, og at alle hydraulikkslanger og rør er i god stand før systemet settes under trykk.

 • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk. Bruk papp eller papir til å lete etter lekkasjer, ikke hendene. Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader. Olje som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Ellers kan det oppstå koldbrann.

 • Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet, slipp ut alt trykket i systemet ved å stoppe motoren og senke klippeenhetene til bakken.

 • Hvis motoren må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av klippeenhetene, tilbehør eller andre bevegelige deler. Hold alle på avstand.

 • Ikke kjør motoren med for høyt turtall ved å endre regulatorinnstillingene. La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte.

 • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Sertifisering for motorutslipp

Motoren i denne maskinen er i samsvar med trinn EPA Tier 4 Final.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal117-2718
decal117-3270
decal110-9642
decal120-0627
decal93-6688
decal106-6755
decal93-7276
decal99-3444
decal133-4900
decal120-1683
decal120-1686
decal121-7884
decal133-4901
decal120-2105
decalbatterysymbols

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Slangefører (høyre)1
Slangefører (venstre)1
 1. Fjern spolemotorene fra fraktbraketten.

 2. Fjern transportbrakettene, og kast dem.

 3. Fjern klippeenhetene fra kartongene. Monter og juster som beskrevet i henhold til klippeenhetens brukerhåndbok.

 4. Kontroller at motvekten (Figur 3) er installert i den korrekte enden av klippeenheten som beskrevet i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g019938
 5. Alle klippeenhetene sendes med dekkekompenseringsfjæren festet til høyre side av klippeenheten. Påse at dekkekompenseringsfjæren er festet på samme side av klippeenheten som spoledrivmotoren. Plasser dekkekompenseringsfjæren på følgende måte:

  1. Fjern de to låseskruene og mutterne som fester stangbraketten til klippeenhetstappene (Figur 4).

   g003949
  2. Fjern flensmutteren som fester bolten på røret for fjær til bærerammetappen (Figur 4), og fjern enheten.

  3. Monter skruen til fjærrøret på motsatt tapp på bærerammen og fest med flensmutteren.

   Note: Still skruehodet på utsiden av tappen, som vist i Figur 4.

   g003967
  4. Monter de to stangbrakettene til klippeenhetstappene med låseskruene og mutterne (Figur 5).

  Note: Når du installerer eller fjerner klippeenheten må du kontrollere at hårnålssplinten er installert i fjærstanghullet ved siden av stangbraketten. Ellers skal du montere hårnålssplinten i hullet på enden av stangen.

 6. På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og klippeenhet nr. 5 (høyre foran) bruker du monteringsmutterne for stangbraketten til å montere slangeførerne foran på klippenhetstappene. Slangeførerne skal lene mot midtre klippeenhet (Figur 6, Figur 7, Figur 8).

  g031275
  g015160
  g019602
 7. Senk alle løftearmene fullstendig.

 8. Fjern låsestiften og hetten fra løftearmens dreiegaffel (Figur 9).

  g003975
 9. For de fremre klippeenhetene skyv en klippeenhet under løftearmen mens du fører bærerammen inn i løftearmens dreiegaffel (Figur 10).

  g020321
 10. Bruk følgende prosedyre på de bakre klipeenhetene når klippehøyden er over 1,2 cm.

  1. Fjern ringstiften og skiven som fester løftearmens dreieaksel til løftearmen og skyv løftearmens dreieaksel ut av løftearmen (Figur 11).

   g003979
  2. Før inn løftearmens dreiegaffel i bærerammeakselen (Figur 10).

  3. Før inn løftearmsakselen i løftearmen og fest den med skiven og ringstiften (Figur 11).

 11. Før hettedekselet over bærerammeakselen og løftearmsgaffelen.

 12. Fest hetten og bærerammeakselen til løftearmsgaffelen med låsestiften.

  Note: Bruk åpningen hvis en klippeenhet med styring er ønsket eller bruk hullet hvis klippeenheten skal være i låst posisjon (Figur 9).

 13. Fest løftearmkjedet til kjedebraketten med låsestiften (Figur 12).

  Note: Bruk det antallet kjedekoblinger som angis i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003948
 14. Dekk kileakselen i spolemotoren med rent smørefett.

 15. Påfør olje i spolemotorens O-ring og sett den på motorflensen.

 16. Installer motoren ved å rotere den med klokken slik at motorflensene går klar av låsemutterene (Figur 13). Roter motoren mot klokken til flensene omringer mutterene , og trekk deretter til mutrene.

  Important: Sørg for at spolemotorslangene ikke er vridd, knekt eller står i fare for å komme i klem.

  g020322

Justere dekkekompenseringsfjæren

Dekkekompenseringsfjæren (Figur 14) overfører også vekt fra den fremre til den bakre valsen. Dette er med på å redusere bølgemønsteret i gresset, også kjent som "ondulering".

Important: Foreta fjærjusteringer med klippeenheten på trekkenheten, vendt rett fremover og senket til gulvet.

 1. Kontroller at hårnålssplinten er installert i det bakre hullet på enden av stangen (Figur 14).

  g020164
 2. Trekk til sekskantmutrene foran på fjærstangen til den komprimerte lengden på fjæren (Figur 14) er 12,7 cm for klippeenheter på 12,7 cm eller 15,8 cm for klippeenheter på 15,8 cm.

  Note: Ved bruk i ujevnt terreng bør du redusere fjærlengden med 2,5 cm. Bakkefølgingen vil reduseres noe.

Montere CE-merke

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke (120-1686)1

Hvis denne maskinen skal brukes for CE, skal varselmerket (120-1686) festes over det engelske varselmerket (120-1683).

Installere panserlåsen (kun CE)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Låsebrakett1
Nagle2
Skive1
Skrue (¼ x 2 tommer)1
Låsemutter (¼ tomme)1
 1. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsbraketten.

 2. Fjern de to naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 15) og fjern panserlåsbraketten fra panseret.

  g012628
 3. Plasser CE-låsebraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene.

  Note: Låsebraketten må være mot panseret (Figur 16). Ikke fjern bolten og mutteren fra låsebrakettarmen.

  g012629
 4. Rett inn skivene med hullene på innsiden av panseret.

 5. Nagle brakettene og skivene til panseret (Figur 16).

 6. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 17).

  g012630
 7. Skru bolten inn på den andre armen til panserlåsbraketten for å låse låsen i stilling (Figur 18).

  Note: Stram til bolten, men ikke stram mutteren.

  g012631

Bruke klippeenhetsstøtten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhetsstøtte1

Når du tipper klippeenheten på siden for å eksponere motstål/spole, vipper du opp baksiden av klippeenheten med støtten for å sikre at mutterne bak på enden av justeringsskruen til motstangen ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 19).

g020158

Fest støtten til kjedebraketten med låsestiften (Figur 20).

g004144

Oversikt over produktet

g020079

Trekkpedaler

Trykk inn trekkpedalen for fremoverkjøring (Figur 21) for å kjøre fremover. Trykk ned trekkpedalen for bakoverkjøring (Figur 21) for å kjøre gressklipperen bakover eller for å stoppe når du kjører fremover. Sett pedalen i den NøYTRALE stillingen når du vil stoppe maskinen.

Klippe-/transportpedal

Bruk hælen for å flytte klippe-/transportføringen (Figur 21) til venstre for å transportere og til høyre for å klippe. Klippeenhetene vil kun fungere i klippestilling, og kan ikke senkes i transportstilling.

Important: Klippehastighet er stilt inn på 9,7 km/t på fabrikken. Du kan øke eller redusere klippehastigheten ved å justere stoppskruen for hastighet (Figur 22).

g008888

Vippestyringsspak

Dra justeringsspaken for ratt (Figur 21) tilbake for å vippe rattet til ønsket posisjon. Skyv deretter spaken fremover for å sikre stillingen.

Tenningsnøkkel

Tenningsnøkkelen (Figur 23), som brukes til å starte, stoppe og forvarme motoren, har tre posisjoner: AV, På/FORVARME og START. Vri nøkkelen til På/FORVARME-posisjon til glødeplugglampen slukkes (etter ca. sju sekunder). Vri så nøkkelen til START for å aktivere startmotoren. Slipp nøkkelen når motoren starter. Nøkkelen går automatisk til stillingen På/KJøR. Hvis du vil stanse motoren, vrir du nøkkelen AV-stillingen. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

g019980

Gass

Skyv gasspaken (Figur 23) forover for å øke motorhastigheten og bakover for å redusere den.

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figur 23) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å drive klippeenhetene. Klippeenhetene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i transportstilling.

Timeteller

Timetelleren (Figur 23) viser hvor mange timer motoren totalt har vært i drift. Timetelleren starter hver gang tenningsnøkkelen er i stillingen På.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 23) hever og senker klippeenhetene og starter og stopper også kutterhodene når de er aktivert i klippemodus. Klippeenhetene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i transportstilling.

Note: Når klippeenhetene aktiveres igjen, trenger du ikke å holde spaken i fremoverposisjon når du senker eller hever klippeenhetene.

Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur

Varsellampen for temperatur (Figur 23) lyser hvis motorens kjølemiddeltemperatur er høy. Hvis trekkenheten ikke stoppes og kjølemiddeltemperaturen stiger med 12 °C, kobles klippeenhetene ut og motoren slår seg av.

Varsellampe for oljetrykk

Indikatorlampen for oljetrykk (Figur 23) lyser når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå.

Indikatorlampe for generatoren

Generatorlyset (Figur 23) bør være av når motoren er i gang. Hvis den lyser, bør ladesystemet kontrolleres og repareres om nødvendig.

Glødepluggindikator

Glødepluggindikatoren (Figur 23) lyser når glødepluggene er i bruk.

Parkeringsbrems

Når motoren er slått av, sett parkeringsbremsen på (Figur 23) for å hindre at kjøretøyet skal bevege seg ved et uhell. Når du vil koble til parkeringsbremsen, drar du opp spaken. Motoren stanser dersom trekkpedalen trykkes ned når parkeringsbremsen er på.

Diagnoselampe

Diagnostikklampen (Figur 23) lyser når en systemfeil inntreffer.

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 24) registrerer hvor mye drivstoff det er i tanken.

g019982

Stikkontakt

Stikkontakten, som sitter på utsiden av kontrollpanelet, er en strømkilde på 12 volt til elektriske enheter (Figur 25).

g019983

Kontrollknott for spolehastighet

Spolehastighetskontrollen kontrollerer hastigheten for klippeenhetene (Figur 26). Spolehastigheten øker etter hvert som du vrir knotten mot klokken. Se merket med spolehastighetsdiagram (Figur 35) for å fastsette korrekt spolehastighet.

g020248

Slipespak

Bruk slipespaken sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for spolene (Figur 26).

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

DimensjonerReelmaster 3555Reelmaster 3575
Klippebredde254 cm254 cm
Total bredde 284 cm284 cm
Transportbredde231 cm 231 cm
Total lengde267 cm267 cm
Høyde til øverst på veltebeskyttelsen201 cm206 cm
Hjulavstand152 cm 152 cm
Vekt (konfigurert)1034 kg1157 kg
Vekt (ingen klippeenheter)751 kg796 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Kontrollere nivået på motoroljen

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på motoroljen.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhusets kapasitet er på ca. 3.8 liter med filteret.

  Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere.

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 – over -17 °C

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for disse delenumrene.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under "Add"-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når "Full"-merket. Ikke overfyll motoren. Hvis oljenivået er mellom full- og add-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut peilestaven (Figur 27) og tørk den med en ren fille.

   g008881
  3. Sett peilestaven ned i røret, og pass på at den når helt ned. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået.

  4. Hvis oljenivået er lavt, må du ta av oljelokket (Figur 28) og gradvis helle på små mengder olje, samtidig som du sjekker nivået, til det når opp til Full-merket på peilestaven.

   g008882
  5. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Fylle på drivstofftanken

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Drivstofftankens kapasitet er ca. 42 liter.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer medfører et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Maskinen er klar for biodiesel.

  Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

  • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

  • Kontroller alle forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Du kan forvente at drivstoffilteret tettes en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

  1. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 29).

  2. Fjern drivstofftanklokket.

  3. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll på for mye.

  4. Sett på lokket.

  5. Tørk opp eventuelt bensinsøl for å unngå brannfare.

   g008884

   Fare

   Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosiv. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

   • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

   • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

   • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

   • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk daglig (Figur 30). Rengjør radiatoren og oljekjøleren hver time hvis forholdene er veldig støvete og skitne. Se Rengjøre kjølesystemet.

  g019984

  Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du starter motoren.

  Kapasiteten til kjølesystemet er omtrent 5,7 l.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 31). Når motoren er kald, skal kjølemiddelnivået være omtrent midt mellom merkene på siden av tanken.

  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

   g008885

  Kontrollere det hydrauliske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 13,2 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Anbefalt erstatningsvæske er Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – se deledokumentasjon eller ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker brukes, forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Hør med oljeleverandøren for å få vite om væske oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, flergrads ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48cSt ved 100 °C 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere (høy viskositetsindeks indikerer en væske med forskjellig vekt)
    Flytepunkt, ASTM D97-36,7 °C til -45 °C
    FZG, sviktstadium11 eller bedre
    Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske væsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22liter med hydraulisk væske. Bestill delenummer 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Synthetic, Biodegradable Hydraulic Fluid er tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – se deledokumentasjon eller ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre.

  Denne syntetiske, biologisk nedbrytbare væsken av høy kvalitet har blitt testet og funnet å være kompatibel med denne Toro-modellen. Andre merker med syntetiske væsker kan ha problemer med forseglingskompatibilitet, og Toro kan ikke ta ansvar for uegnede erstatninger.

  Note: Denne syntetiske væsken er ikke kompatibel med Toros biologisk nedbrytbare væske som tidligere ble solgt. Ta kontakt med en Toro-forhandler for mer informasjon.

  Alternative oljer:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internasjonalt)

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene og slå av motoren.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 32).

   g008886
  3. Ta av påfyllingslokket.

  4. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået. Oljenivået bør være innenfor 6 mm fra merket på peilestaven.

  5. Hvis nivået er lavt, fyller du på olje for å heve nivået til fullmerket.

  6. Sett peilestaven og lokket på plass på påfyllingshalsen.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  Kontroller berøringen mellom spolen og motstålet hver dag før du bruker maskinen, uavhengig av om klippekvaliteten har vært tilfredsstillende tidligere. Det må være lett kontakt over hele lengden av spolen og motstålet (se Justere kontakten mellom spole og motstål i klippeenhetens brukerhåndbok).

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. Dekkene skal ha et lufttrykk på 1,38 bar.

  Note: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig.

  Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Stramme hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Stram hjulmutterne til 61–88 N·m.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterne kan det føre til personskader.

  Sørg for at hjulmutterene er strammet til.

  Kontrollere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller parkeringsbremsen.
  1. Start motoren, hev klippeenhetene, koble fra parkeringsbremsen og flytt maskinen til et åpent, flatt område.

  2. Sett på parkeringsbremsen (Figur 33).

   g332418
  3. Trykk ned trekkpedalen for å kjøre maskinen fremover.

   Note: Hvis maskinen beveger seg fremover med parkeringsbremsen aktivert, justerer du parkeringsbremsen. Se Justere parkeringsbremsen.

   Note: Hvis du flytter maskinen fremover med parkeringsbremsen aktivert, vil motoren slå seg av.

  4. Hvis du justerte parkeringsbremsen, gjentar du trinn 2 og 3.

   Note: Hvis maskinen går videre med parkeringsbremsen aktivert: Utfør service på parkeringsbremsen, sjekk venstre og høyre bremsekobling for skader, og kontroller bremsespaken for skade. Se Overhale parkeringsbremsene.

  5. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler står stille, før du forlater førersetet.

  Justere setet

  Justere setestillingen

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen

  1. Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet (Figur 34).

  2. Når du har flyttet setet til ønsket posisjon, slipper du spaken for å låse setet på plass.

  Justere seteopphenget

  Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Hvis du vil justere setet, dreier du den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 34).

  Justere ryggstillingen

  Seteryggen kan justeres for at kjøreturen skal være komfortabel. Still seteryggen i den stillingen som er mest komfortabel.

  Drei knotten under det høyre armlenet i begge retninger for å gi best mulig komfort (Figur 34).

  Justere armlenestillingen

  Du kan justere armlenene for at kjøreturen skal være komfortabel. Still inn armlenene i den mest komfortable stillingen.

  Hev armlenet og drei knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 34).

  g010515

  Starte og slå av motoren

  Du må kanskje tappe drivstoffsystemet hvis noen av følgende situasjoner har oppstått. Se Tappe drivstoffsystemet:

  • Første oppstart av en ny motor

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet.

  Starte motoren

  1. Kontroller at parkeringsbremsen er på og at drivbryteren for klippeenhetene er i UTKOBLET stilling.

  2. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den står i NøYTRAL stilling.

  3. Flytt gasspaken til stillingen for halv gass.

  4. Sett i nøkkelen og vri den til stillingen På/FORVARME til glødepluggindikatoren slutter å lyse (omtrent syv sekunder). Vri deretter nøkkelen til START-stillingen for å tilkoble startmotoren.

   Note: Slipp nøkkelen når motoren starter. Nøkkelen går automatisk til stillingen På/KJøR.

   Important: Starteren må ikke tilkobles lengre enn 15 sekunder for å unngå overoppheting av startmotoren. Etter 10 sekunder sammenhengende omdreining må du vente 60 sekunder før du aktiverer startmotoren igjen.

  5. Når du starter motoren for første gang, eller etter en overhaling, kjører du maskinen forover og bakover i ett eller to minutter. Bruk også løftespaken og drivbryteren for klippeenhetene for å kontrollere at alle delene virker som de skal.

   Vri rattet mot høyre og venstre for å kontrollere at styringen fungerer som den skal, slå deretter av motoren og kontroller om det er oljelekkasjer, løse deler eller andre merkbare feil.

   Forsiktig

   Kontakt med bevegelige deler kan forårsake personskader.

   Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  Flytt gasskontrollen til TOMGANGSstilling, skyv deretter du drivbryteren for klippeenhetene til UTKOBLET og vrir tenningsnøkkelen til stillingen AV. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Innstilling av spolehastigheten

  For å oppnå konsekvent, høy klippekvalitet og et jevnt utseende etter klipping er det viktig at du stille spolehastighetskontrollene (finnes under setet) korrekt. Juster spolehastighetskontrollene på følgende måte:

  1. Velg klippehøyden for klippeenhetene.

  2. Velg ønsket bakkehastighet som er best egnet til forholdene.

  3. Bruk grafen på spolehastighetsdiagrammene (Figur 35 og Figur 36) for å fastsette korrekt spolehastighet.

   decal121-7884
   decal133-4901
  4. Still inn spolehastigheten ved å vri knotten (Figur 37) til indikatorpilen er på linje med antallet som angir ønsket innstilling.

   g020259

   Note: Spolehastigheten kan heves eller senkes for å kompensere for dekkeforholdene. Når du bruker kurver, må du øke spolehastigheten for å forbedre oppsamlingsytelsen.

  Justere motvekten til løftearmen

  Du kan justere motvektsbalansen på de bakre klippeenhetenes løftearmer for å kompensere for forskjellige gressforhold og for å opprettholde en jevn klippehøyde i ujevnt terreng eller i områder der det bygges opp halm.

  Du kan justere hver motvektsfjær til én av fire innstillinger. Hvert trinn hever eller senker motvekten på klippeenheten med 2,3 kg. Du kan plassere fjærene på baksiden av den første fjæraktuatoren for å fjerne all motvekten (fjerde stilling).

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Før inn et rør eller lignende objekt på den lange fjærenden for å slippe noe av fjærspenningen under justering (Figur 38).

   Forsiktig

   Fjærene er spente, og det kan det føre til personskader.

   Vær forsiktig når du justerer dem.

  3. Mens du letter spenningen i fjæren, fjern bolten og låsemutteren som fester fjæraktuatoren til braketten (Figur 38).

   g034346
  4. Flytt fjæraktuatoren til ønsket hullplassering og fest med bolten og låsemutteren.

  5. Gjenta prosedyren på de andre fjærene.

  Tappe drivstoffsystemet

  1. Sikre at drivstofftanken er minst halvfull.

  2. Plasser maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  3. Lås opp og løft panseret.

   Fare

   Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

   • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

   • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

   • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

   • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  4. Åpne lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting (Figur 39).

   g008891
  5. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen. Den elektriske drivstoffpumpen startes slik at luften kommer ut rundt lufteskruen.

   Note: La nøkkelen stå i På-stillingen til det kommer en kraftig strøm av drivstoff ut rundt skruen.

  6. Stram til skruen, og vri nøkkelen til AV-stillingen.

  Note: Vanligvis starter motoren når du har fulgt fremgangsmåten for tapping ovenfor. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Se Tappe luft fra injektorene.

  Forstå diagnostikklampen

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om elektronikkontrolleren oppdager en elektronisk feil. Diagnostikklampen er plassert på kontrollpanelet (Figur 40). Når den elektroniske kontrolleren fungerer på korrekt måte og du flytter nøkkelbryteren til På-stilling, tennes kontrollerens diagnostikklampe i tre sekunder og slår seg så av for å indikere at lampen fungerer på korrekt måte. Hvis motoren slår seg av, lyser lampen kontinuerlig til du endrer nøkkelposisjonen. Lampen blinker hvis kontrolleren oppdager en feilfunksjon i det elektriske systemet. Lampen slutter å blinke og nullstilles automatisk når du setter nøkkelbryteren i AV-stilling når feilen har blitt avklart.

  g020251

  Når diagnostikklampen for kontrolleren blinker, har den oppdaget ett av følgende problemer:

  • En utgang har blitt kortsluttet.

  • En utgang har en åpen krets.

  Bruk diagnostikkdisplayet til å finne ut hvilken utgangsbryter det er feil på, se Kontrollere sperrebryterne.

  Hvis diagnostikklampen ikke er tent når nøkkelbryteren er i På-stilling, betyr dette at den elektroniske kontrolleren ikke fungerer. Mulige årsaker er som følger:

  • Tilbakekobling er ikke tilkoblet.

  • Lampen er ødelagt.

  • Sikringene er utbrent.

  • Den fungerer ikke på korrekt måte.

   Kontroller de elektriske tilkoblingene, sett inn sikringer og diagnostikklyspærer for å bestemme feilfunksjonen. Påse at tilbakekoblingskonnektoren er festet til ledningsfastspenneren.

  Forstå ACE-diagnostikkdisplayet

  Maskinen er utstyrt med en elektronisk kontroller som kontrollerer de fleste maskinfunksjonene. Kontrolleren bestemmer hvilke funksjoner som kreves for forskjellige inngangsbrytere (dvs. setebryter, nøkkelbryter o.l.) og slår på utgangene for å aktuere solenoidene eller releene for anmodet maskinfunksjon.

  For at den elektroniske kontrolleren skal kontrollere maskinen på ønsket måte, må hver av inngangsbryterne, utgangssolenoidene og releene være koblet til og fungere på korrekt måte.

  Bruk ACE-displayet for diagnostikk til å hjelpe med å bekrefte og korrigere funksjonene på maskinen.

  Kontrollere sperrebryterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sperresystemet.
 • Formålet med sperrebryterne er å forhindre at motoren dreier eller starter bortsett fra om trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, aktiverings-/deaktiveringsbryteren er i DEAKTIVERT stilling og heve-/senkekontrollen er i NøYTRAL stilling. I tillegg skal motoren slå seg av når du trykker på trekkpedalen når føreren er ute av setet eller hvis parkeringsbremsen er aktivert.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Bekrefte sperrebryterfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Fjern dekselet fra kontrollpanelet.

  3. Finn ledningsfastspenneren og tilbakekoblingskonnektoren (Figur 41).

   g020260
  4. Trekk kontakten forsiktig ut av tilbakekoblingskonnektoren fra ledningsnettkoblingen.

  5. Koble diagnostikkinstrumentet ACEs displaykonnektor til ledningssatskontakten (Figur 42).

   Note: Pass på at riktig overlegg er plassert på skjermen til den ACE-diagnostikkdisplayet.

   g004140
  6. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

   Note: Rød tekst på overtrekksmerket gjelder inngangsbryterne og grønn tekst gjelder utgangsbryterne.

  7. LED-displayet for ”innganger vist” i den nedre, høyre kolonnen av diagnostikkinstrumentet ACE skal være opplyst. Hvis lampen for "utgangsbrytere vist" lyser, trykker du på vippebryteren på diagnoseenheten for å bytte lampen til "inngangsbrytere vist".

   Diagnostikkinstrumentet ACE vil opplyse LED-displayet som er tilknyttet hver av inngangene når den inngangsbryteren er lukket.

  8. Veksle hver av bryterne fra åpen til lukket enkeltvis (for eksempel sitt på setet, trykk ned trekkpedalen, osv.), og vær oppmerksom på at de riktige LED-ene på diagnoseenheten blinker av og på når den tilsvarende bryteren er lukket. Gjenta dette for alle brytere som du kan endre for hånd.

  9. Hvis bryteren er lukket og korrekt LED-display ikke slås på, kontroller alle ledningene og koblingene til bryteren og/eller bryterne med et ohm-meter. Skift ut eventuelle defekte brytere og reparer eventuelle defekte ledninger.

   Note: Diagnoseinstrumentet ACE kan også oppdage utgangssolenoider eller releer som er slått på. Dette er en rask måte å avgjøre om en maskinfeil er elektronisk eller hydraulisk.

  Bekrefte utgangsfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Fjern tilgangspanelet fra siden på kontrollarmen.

  3. Finn ledningsfastspenneren og konnektorene nær kontrolleren.

  4. Trekk kontakten forsiktig ut av tilbakekoblingskonnektoren fra ledningsnettkoblingen.

  5. Koble konnektoren til diagnostikkinstrumentet ACE til ledningsfastspenneren.

   Note: Pass på at riktig overlegg er plassert på ACE-diagnostikkdisplayet.

  6. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

   Note: Rød tekst på overtrekksmerket gjelder inngangsbryterne og grønn tekst gjelder utgangsbryterne.

  7. LED-displayet for ”utganger vist” i den nedre, høyre kolonne på diagnostikkinstrumentet ACE skal være opplyst. Hvis LED-displayet for ”innganger vist” er opplyst, trykk på bytteknappen på diagnostikkinstrumentet ACE for å endre LED til ”utganger vist.”

   Note: Det kan være nødvendig å bytte mellom ”innganger vist” og ”utganger vist” flere ganger for å utføre følgende skritt. Trykk på bytteknappen én gang for å bytte frem og tilbake. Dette kan gjøres så ofte det er nødvendig. Du må ikke holde knappen nede.

  8. Sitt i setet og forsøk å drive ønsket funksjon på maskinen. Korrekt LED-er for utgang skal opplyses for å indikere at ECM slår på den funksjonen.

   Note: Hvis korrekt utgangs-LED ikke opplyses, bekreft at nødvendige inngangsbrytere er i påkrevde stillinger for å tillate at funksjonene inntreffer. Bekreft korrekt bryterfunksjon. Hvis utgangs-LED er på som spesifisert, men maskinen ikke fungerer på korrekt måte, indikerer dette at det finnes et ikke-elektronisk problem. Reparer som nødvendig.

   Note: Hvis hver utgangsbryter er i korrekt stilling og fungerer på korrekt måte, men utgangs-LED ikke er korrekt opplyst, indikerer dette et ECM-problem. Hvis dette er tilfelle, kontakter du Toro-forhandleren for å få hjelp

   Important: Displayet til diagnostikkinstrumentet ACE må ikke forbli koblet til maskinen. Det er ikke utformet for å tåle miljøet for maskinens daglige bruk. Når du er ferdig med å bruke ACE-diagnostikkdisplayet, kobler du det fra maskinen, og deretter kobler du tilbakekoblingskontakten til fastspenneren igjen. Maskinen fungerer ikke uten at tilbakekoblingskonnektoren er montert på ledningskonnektoren. Lagre diagnostikkinstrumentet på et tørt og trygt sted i verkstedet, ikke på maskinen.

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du skal laste maskinen på eller av en tilhenger eller lastebil.

  • Bruk en rampe med full bredde når du skal laste maskinen på eller av en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen. Se Figur 43.

  g034349

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue kjøretøyet over korte avstander, men Toro anbefaler ikke dette som standardprosedyre.

  Important: Ikke tau maskinen i større hastighet enn 3–4 km/t, ettersom drivverket kan bli skadet. Dersom du må flytte maskinen over en lengre avstand, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger.

  1. Finn pumpens omløpsventil (Figur 44) og vri den 90°.

   g008892
  2. Før du starter motoren, lukker du omløpsventilen ved å vri den 90° (¼ omdreining).

   Important: Ikke start motoren når ventilen er åpen.

  Brukstips

  Generelle tips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk maskinen i fremover og bakover. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver spolene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift, må du slå av maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping av gress

  Start motoren, og flytt gassen i HURTIG-stillingen. Flytt aktivering-/deaktiveringsbryteren til AKTIVERING-stillingen og bruk spaken for heve/senke klippeenheten til å kontrollere klippeenhetene (fremre klippeenheter er timet til å senkes før de bakre klippeenhetene). For å kjøre maskinen fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Kjøre maskinen i transportmodus

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERING-stillingen og hev klippeenhetene til transportstilling. Flytt klippe-/transportspaken til TRANSPORT-stilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene ved kjøring i nedoverbakke for styringskontroll.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift olje og bytt oljefilter.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på motoroljen.
 • Kontroller kjølemiddelnivået i motoren.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller parkeringsbremsen.
 • Kontroller sperresystemet.
 • Tøm vannutskilleren.
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk.
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet(hvis maskinen er på lager, sjekk hver 30. dag).
 • Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene(daglig i støvete og skitne forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift olje og bytt oljefilter.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Overhal luftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontrollere justering av parkeringsbremsen.
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Overhal parkeringsbremsene.
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller oljekjøleren.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker ødelagt maling.       

  1Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller motoren går ujevnt.

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av det oppførte intervallet.

  Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren.

  Note: Hvis du vil ha tak i elektronikkskjema eller hydraulikkskjema for maskinen din, går du til www.Toro.com.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     

  Tabell for serviceintervaller

  decal133-4900

  Forberedelse for vedlikehold

  Fjerne panseret

  1. Lås opp og løft panseret.

  2. Fjern hårnålssplinten som fester panseret til monteringsbrakettene (Figur 46).

   g008908
  3. Skyv panseret mot høyre, løft den andre siden og dra det ut av brakettene.

  Note: Reverser prosedyren for å sette panseret på igjen.

  Fjerne batteridekslet

  Løsne knottene og fjern batteridekslet (Figur 47).

  Note: Se Vedlikeholde batteriet for mer informasjon.

  g034350

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene(daglig i støvete og skitne forhold).
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør lagrene og hylsene daglig når du bruker maskinen i svært støvete og skitne driftsforhold. Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje. Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • Akselstyretapper (Figur 48)

   g008897
  • Fremre løftearmstapper og løftesylindre (3 hver). Se Figur 49.

   g034347
  • Bakre løftearmstapper og løftesylindre (4 hver). Se Figur 50.

   g034348
  • Klippeenhetstapper (2 hver). Se Figur 51.

   g020393
  • Nøytral justeringsmekanisme (Figur 52)

   g008901
  • Klippe-/transportpedal (Figur 53)

   g008902
  • Remspenningstapp (Figur 54)

   g008903

  Vedlikehold av motor

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Overhal luftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
  • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift den ut om den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  • Foreta service til anbefalte serviceintervall, eller tidligere hvis motorytelsen er redusert pga. ekstremt støvete og skitne forhold. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  • Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 55).

  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp (Figur 55).

  3. Før du fjerner filteret bruker du 276 kPa (40 psi) med ren, tørr luft til å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av hovedfilteret og boksen.

   Note: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten. Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når det primære filteret fjernes.

  4. Ta ut og skift ut filteret (Figur 55).

   Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

   g002401
  5. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset.

   Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  6. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  7. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet.

  8. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  9. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  10. Fest deksellåsene.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift olje og bytt oljefilter.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift olje og bytt oljefilter.
  1. Fjern enten tappepluggen (Figur 56) og la oljen renne ut i en beholder. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

   g020086
  2. Ta av oljefilteret (Figur 57).

   g022147
  3. Påfør et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen og monter filteret.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  4. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere nivået på motoroljen.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Vedlikeholde drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør tanken dersom drivstoffsystemet blir forurenset, eller dersom du har tenkt å oppbevare maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om drivstoffslangene og -koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Tømme vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tøm vannutskilleren.
  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret.

  2. Løsne tappeventilen på bunnen av filterboksen (Figur 58).

   g009880
  3. Stram til ventilen etter tømming.

  Skifte drivstoffilterboks

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
  1. Rengjør området der filterboksen skal festes (Figur 58).

  2. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  3. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  4. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  Tappe luft fra injektorene

  Note: Denne fremgangsmåten må bare brukes hvis drivstoffsystemet er tømt for luft ved bruk av vanlige fremgangsmåter for priming og motoren ikke starter, se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Løsne rørforbindelsen til injektormunnstykke nummer 1 og holderen ved innsprøytingspumpen.

   g008913
  2. Sett gassen til Hurtig-stilling.

  3. Vri nøkkelen i nøkkelbryteren til START-stilling og se drivstoffet flyte rundt koblingen. Vri nøkkelen til AV-stilling når du ser en jevn strøm.

  4. Stram rørforbindelsen forsvarlig.

  5. Gjenta fremgangsmåten på de andre munnstykkene.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet(hvis maskinen er på lager, sjekk hver 30. dag).
 • Batteriets elektrolyttnivå må være riktig, og toppen av batteriet må holdes ren. Hvis maskinen oppbevares på et svært varmt sted, tappes batteriet raskere enn dersom den oppbevares på et kjølig sted.

  Oppretthold cellenivået med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over bunnen av den delte ringen inni hver celle. Installer påfyllingslokkene med luftehullene mot baksiden (mot drivstofftanken).

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du vasker.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade traktoren og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (–) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Kontrollere sikringene

  Sikringene i det elektriske anlegget finnes under kontrolldekslet.

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Dersom maskinen beveger seg når trekkpedalen står i NøYTRAL stilling, må trekkammen justeres.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og skru av motoren.

  2. Hev ett forhjul og ett bakhjul fra bakken, og plasser støtteblokker under rammen.

   Advarsel

   Dersom maskinen ikke er støttet opp ordentlig, kan den falle ved et uhell og skade personer i nærheten.

   Ett forhjul og ett bakhjul må være hevet fra bakken, for å unngå at maskinen beveger seg når den justeres.

  3. Løsne låsemutteren på trekkjusteringskammen (Figur 60).

   g008922

   Advarsel

   Motoren må gå for at den endelige justeringen av trekkjusteringskammen skal kunne utføres. Direkte kontakt med deler som er varme eller i bevegelse kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og andre deler som roterer.

  4. Start motoren, og roter den sekskantede kambolten i begge retninger for å finne midtstillingen på det nøytrale spennet.

  5. Stram låsemutteren for å sikre justeringen.

  6. Slå av motoren.

  7. Fjern støtteblokkene, og senk maskinen ned på verkstedgulvet. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke beveger seg når trekkpedalen står i nøytral.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk.
 • Fjern rusk fra oljekjøleren og radiatoren daglig. Rengjør dem oftere under skitne forhold.

  1. Slå av motoren, og åpne panseret. Rengjør motorområdet grundig for alle rester.

  2. Rengjør begge sidene av radiatoren/oljekjøleren grundig med trykkluft (Figur 61).

   g019984
  3. Lukk panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontrollere justering av parkeringsbremsen.
  1. Løsne setteskruen som festen knotten til parkeringsbremsespaken (Figur 62).

   g008923
  2. Roter knotten til det er nødvendig med styrke på 133–178 N for å heve spaken.

  3. Stram setteskruen etter at parkeringsbremsen er ferdig justert.

  Overhale parkeringsbremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal parkeringsbremsene.
 • Klargjøre maskinen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.

  2. Løft fronten av maskinen.

  3. Støtt maskinen med jekkstøtte klassifisert for vekten av maskinen din. Se Spesifikasjoner.

  4. Gjenta trinn 2 og 3 på den andre siden av maskinen.

  Ta av forhjulene

  1. Fjern de fire hakemutterne som fester forhjulet til navet, og fjern hjulet (Figur 63).

   g332518
  2. Gjenta trinn 1 på den andre siden av maskinen.

  Fjerne hjulnavet og bremsetrommelen

  Spesialverktøy: hjulnavtrekker – Toro-delenummer TOR4097

  1. Fjern låsemutteren som fester navet til hjulmotorakselen (Figur 64 eller Figur 65).

   g332519
   g332520
  2. Gjenta trinn 1 på den andre siden av maskinen.

  3. Frigjør parkeringsbremsen.

  4. Bruk den spesifiserte hjulnavtrekkeren for å fjerne hjulnavet og bremsetrommelen fra hjulmotorakselen (Figur 64 eller Figur 65).

  5. Fjern skivekilen fra hjulmotorakselen (Figur 66).

   g332521
  6. Gjenta trinn 4 og 5 på den andre siden av maskinen.

  Rengjøre bremsetrommelen og skoene

  På begge sider av maskinen må bremsetromlene, bremseskoene, støtteplaten (Figur 67) og, når montert, det valgfrie gresskjoldet rengjøres for gress, smuss og støv.

  g332543

  Inspeksjon og smøring av kamakselen for bremser

  1. På innsiden av bremsestøtteplaten (maskiner uten det valgfrie gresskjoldet til hjulplate til felgen) eller hjulskjoldet (maskiner med det valgfrie gresskjoldet til hjulplate til felgen), spray penetrerende olje mellom kamakselen for bremsen og støtteplaten (Figur 68 eller Figur 69).

   g332544
   g332545
  2. Flytt parkeringsbremsen opp og ned for å sjekke at spaken for bremskamspaken beveger seg fritt (Figur 70).

   Note: Hvis bremsekammen sitter fast, reparer eller skift den ut. Se brukerhåndboken for maskinen din.

   g332560
  3. Gjenta trinn 1 og 2 på den andre siden av maskinen.

  4. Sett parkeringsbremsebryteren ned (til deaktivert stilling).

  Inspisere bremsekoblingen

  1. Inspiser venstre og høyre bremsestangenheter (Figur 71) for skade og slitasje.

   Note: Hvis bremsestangdelene er skadet og slitt, må du bytte den ut. Se brukerhåndboken for maskinen din.

   g332541
  2. Inspiser svingakselen for bremse (Figur 71) for skader og slitasje.

   Hvis svingakselen er skadet og slitt, må du bytte den ut. Se brukerhåndboken for maskinen din.

  Montere hjulnavet og bremsetrommelen

  1. Rengjør hjulnavet og den hydrauliske motorakselen grundig.

  2. Sett inn skivekilen i sporet på hjulmotorakselen (Figur 72).

   g332521
  3. Monter hjulnavet og bremsetrommelen på hjulmotorakselen (Figur 73 eller Figur 74).

   g332519
   g332520
  4. Fest hjulnavet til akselen med låsemutteren (Figur 73 eller Figur 74), og stram for hånd.

   Note: Bremseskoene og støtteplaten må være konsentrisk rettet inn med bremsetrommelen. Hvis skoene, platen og trommelen er feiljustert, se brukerhåndboken for maskinen din.

  5. Gjenta trinn 1 til 4 på den andre siden av maskinen.

  Montere hjulet

  1. Monter hjulet til navet med de fire hakemutterne (Figur 75), og stram til hakemutterne for hånd.

   g332518
  2. Gjenta trinn 1 på den andre siden av maskinen.

  3. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned.

  4. Drei hjulhakemuttere til 95 til 122 Nm i kryssmønster.

  5. Trekk til låsemutteren med et moment på 339 til 372 Nm.

  6. Kontroller parkeringsbremsen, og juster den om nødvendig. Se Kontrollere parkeringsbremsen.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale motorremmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Stramme generatorremmen/vifteremmen

  1. Åpne panseret.

  2. Kontroller remmens spenning ved å trykke ned remmen midt mellom generatoren og veivakselrullene.

   Note: Remmen skal gi etter 11 mm ved en kraft på 98 N.

   g008916
  3. Hvis dette ikke stemmer, må du stramme remmen på følgende måte:

   1. Løsne bolten som fester støtten til motoren og bolten som fester generatoren til støtten.

   2. Sett et spikerjern mellom generatoren og motoren, og bruk spikerjernet til å flytte generatoren utover.

   3. Når du har riktig spenning, fester du generatorboltene og støtteboltene for å sikre justeringen.

  Skifte hydrostatdrivremmen

  1. Stikk en skiftenøkkel eller en liten bit av et rør inn i enden av remspenningsfjæren.

   Advarsel

   Fjæren er spent under en tung last, og det kan det føre til personskader.

   Vær forsiktig når du frigjør fjærens spenning.

  2. Trykk ned og frem på fjærenden (Figur 77) for å hekte den av braketten og frigjøre fjærens spenning.

   g008917
  3. Bytt remmen.

  4. Reverser prosedyren for å spenne fjæren.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere gassen

  1. Skyv gasspaken bakover til den stopper mot sporet i kontrollpanelet.

  2. Løsne gasskabelkontakten på innsprøytingspumpens spakarm (Figur 78).

   g020336
  3. Hold innsprøytingspumpens spakarm mot stopperen for lav tomgang, og fest kabelkontakten.

  4. Løsne skruene som fester gasskontrollen til kontrollpanelet.

  5. Flytt gasskontrollspaken helt fremover.

  6. Skyv stopplaten til den kommer i kontakt med gasspaken, og stram skruene som fester gasskontrollen til kontrollpanelet.

  7. Dersom gassen beveger seg under drift, trekker du til låsemutteren (brukt til å innstille friksjonen på gasspaken) med 5–6 N∙m.

   Note: Maks. kraft som kreves for å bruke gasspaken skal være 89 N.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Skifte det hydrauliske filteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Bruk et originalt Toro-erstatningsfilter (delenr. 86-3010).

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Rengjør området der filteret skal festes. Plasser et tappefat under filteret (Figur 79), og ta ut filteret.

   g034351
  3. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulisk olje.

  4. Pass på at området der filteret skal festes er rent. Skru filteret til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med en halv vridning til.

  5. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  6. Slå av motoren, og se etter lekkasjer.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da må tømmes. Kontaminert væske får en melkeaktig eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Koble den store hydrauliske slangen (Figur 80) fra beholderen og la den hydrauliske væsken renne ned i et tappefat.

   g020253
  3. Monter hydraulikkslangen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  4. Fyll beholderen (Figur 81) med omtrent 13,2 liter hydraulikkvæske. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

   g008886
  5. Sett lokket på beholderen. Start motoren, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele den hydrauliske væsken i systemet.

  6. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer, og slå deretter av motoren.

  7. Kontroller væskenivået, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Important: Ikke overfyll tanken.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Vedlikehold av klippeenhetssystemet

  Bruke den valgfrie målestangen

  Bruk styrestaget (Figur 82) til å justere klippeenheten. Referer til klippenhetens brukerhåndbok for justeringsprosedyrer.

  g004552

  Sliping av klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Note: Ved sliping fungerer alle klippeenhetene sammen.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til deaktiveringsstilling.

  2. Hev gulvpanelet for å vise kontrollene.

  3. Foreta innledende spole til motsåle-justeringer for sliping. Se brukerhåndboken for klippeenheten

  4. Start motoren, og la den gå på lav tomgangshastighet.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper

   • Slip bare på lav tomgangshastighet.

  5. Still spolehastighetskontrollen til posisjon 1 (Figur 83).

   g020248
  6. Flytt slipespaken til posisjonen "R" (slipestillingen) (Figur 83).

   Fare

   Kontakt med spolene når de er i bevegelse kan forårsake personskade.

   For å unngå personskader må du forsikre deg om at du går klar av klippeenhetene før du fortsetter.

  7. Med klippe-/transportspaken i KLIPPEstilling flytter du aktiver-/deaktiverbryteren til AKTIVERT stilling. Flytt kontrollen for å senke/heve klippeenhetene fremover for å starte slipeoperasjonen på utpekte spoler.

  8. Bruk en børste med langt håndtak, og tilsett slipekjemikalier. Bruk aldri en børste med kort skaft.

  9. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, velg en høyere spolehastighetsinnstilling til hastigheten stabiliseres, returner deretter spolehastigheten til innstilling 1 eller den hastigheten som du ønsker.

  10. For å foreta en justering til klippeenhetene under sliping slår du av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover, flytte aktivering/deaktivering-bryteren til DEAKTIVERING-stilling og slå av motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 5 til og med 9.

  11. Gjenta prosedyren for alle klippeenhetene som du vil skal slipes.

  12. Når du er ferdig, still slipespaken tilbake til KLIPPEstilling, senk gulvpanelet og vask av all lappingsmassen fra klippeenhetene. Juster klippeenhetens kontakt mellom spole og motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollen for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipebryteren ikke dreies tilbake til stillingen F (klipping) etter slipingen, kommer ikke klippeenhetene til å heves riktig eller til å fungere riktig.

   Note: For en bedre knivegg, dra en fil over forsiden av motstålet etter sliping. Dette vil fjerne alle ru eller skarpe kanter på kniveggen.

  Lagring

  Lagre batteriet

  Dersom maskinen skal lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Pass på at batteriet er fulladet for å forhindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

  Gjøre maskinen klar til sesongmessig oppbevaring

  Følg disse prosedyrene hver gang du lagrer maskinen i mer enn 30 dager.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Fyll alle dekkene til 0,83 bar.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Fjern batteriet.

   3. Lad batteriet sakte opp før lagring og i 24 timer hver 60. dag deretter for å forhindre blysulfatering av batteriet.

    Pass på at batteriet er fulladet for å forhindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

   4. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   5. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   6. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen på et avkjølt sted. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll motoren med omtrent 3,8 liter med SAE 15W-40-motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren.

  6. Tøm drivstofftanken, slangene, filteret og vannutskilleren fullstendig for alt drivstoff.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett frostvæske som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.