Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu ensisijaisesti maastoajoon, ei laajamittaiseen käyttöön julkisilla teillä.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g010502

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä kone on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu lähinnä näissä sovelluksissa tarvittavien laitteiden ja välineiden kuljettamiseen. Ajoneuvossa voidaan turvallisesti kuljettaa kahta henkilöä (kuljettaja ja matkustaja) tarkoitukseen varatuilla istuimilla. Laitteen lavalla ei saa kuljettaa matkustajia.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Turvaohjeet

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Kone on SAE J2258:n vaatimusten mukainen.

Turvalliset käyttötavat

Important: Tämä kone on tarkoitettu ensisijaisesti maastoajoon, ei laajamittaiseen käyttöön julkisilla teillä.Jos ajat koneella julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkejä.

Tämä kone on suunniteltu ja testattu toimimaan turvallisesti, kun sitä käytetään ja huolletaan oikein. Vaikka vaarojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy riippuu koneen suunnittelusta ja kokoonpanosta, siihen vaikuttavat myös koneen kunnossapito ja säilytys sekä käyttäjän valppaus, huolenpito ja asianmukainen koulutus. Koneen virheellinen käyttö tai huolto voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

Tämän koneen tuntuma poikkeaa tavallisen henkilöauton tai kuorma-auton tuntumasta. Tutustu siis huolella koneeseesi.

Kaikkia koneeseen soveltuvia lisälaitteita ei käsitellä tässä käyttöoppaassa. Katso lisää turvallisuusohjeita kunkin lisälaitteen omasta käyttöoppaasta.

Tapaturmien ja hengenvaaran riskiä voidaan vähentää noudattamalla näitä turvaohjeita:

Työnvalvojan velvollisuudet

Varmista, että käyttäjät ovat saaneet perusteellisen koulutuksen ja tutustuneet käyttöoppaaseen sekä kaikkiin koneessa oleviin kilpiin.

Ennen käyttöä

 • Tämä kone on tarkoitettu vain kuljettajalle ja yhdelle matkustajalle, jonka on istuttava koneessa olevalla istuimella. Koneessa ei saa kuljettaa muita matkustajia.

 • Perehdy kaikkiin ohjauslaitteisiin sekä siihen, kuinka moottori pysäytetään nopeasti.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

 • Käytä lujatekoisia kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja ja sido pitkät hiukset.

 • Jotkin paikalliset turvamääräykset ja vakuutussäädökset edellyttävät suojalasien, turvakenkien ja pitkälahkeisten housujen käyttöä.

 • Älä anna lasten käyttää konetta. Älä anna aikuisten käyttää laitetta ilman asianmukaista opastusta. Vain koulutetut ja valtuutetut henkilöt saavat käyttää tätä laitetta. Varmista, että kaikkien käyttäjien fyysiset ja henkiset ominaisuudet ovat riittävät tämän laitteen käyttämiseksi.

 • Ole koko ajan tietoinen muiden ihmisten sijainnista.

 • Älä poista suojuksia, turvalaitteita tai kilpiä. Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä.

 • Vältä pimeällä ajamista, etenkin jos maasto ei ole tuttua. Jos pimeällä ajaminen on välttämätöntä, aja varovasti ja käytä ajovaloja.

 • Muista aina tarkistaa kaikki koneen ja lisälaitteen osat ennen koneen käyttöä. Jos havaitset jotain vikaa, lopeta koneen käyttö. Varmista, että kaikki ongelmat on korjattu ennen koneen tai lisälaitteen käyttöä.

 • Käytä konetta vain ulkona tai paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä polttoainetta erittäin varovasti. Polttoaine on erittäin tulenarkaa, ja höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä ainoastaan hyväksyttyä ei-metallista kannettavaa polttoaineastiaa.

 • Staattinen sähkönpurkaus saattaa sytyttää polttoainehöyryt maadoittamattomassa polttoainesäiliössä. Älä täytä astioita koneen sisällä tai kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Nosta polttoaineastia koneen lavalta ja aseta se maahan etäälle koneesta ennen täyttöä.

 • Pidä suutin kiinni astiassa polttoaineastian täytön ajan. Poista laitteet koneen lavalta ennen polttoaineen lisäämistä. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Poista laite avolavapakettiautosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna polttoainesäiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.

Käyttö

 • Kuljettajan ja matkustajan on käytettävä turvavöitä ja istuttava, kun kone on liikkeessä. Kuljettajan on pidettävä molemmat kätensä ohjauspyörällä aina kun mahdollista, ja matkustajan on pidettävä kiinni koneen käsituista. Pidä kädet ja jalat aina koneen sisäpuolella. Älä koskaan kuljeta matkustajia lavalla tai lisälaitteilla. Matkustaja ei välttämättä osaa odottaa jarrutusta tai kääntymistä.

 • Älä koskaan ylikuormita laitetta. Laitteen painorajoitukset näkyvät nimikilvessä (sijaitsee kojetaulun keskiosan alapuolella). Älä ylikuormita lisälaitteita tai ylitä koneen suurinta sallittua kokonaispainoa (GVW).

 • Moottorin käynnistys:

  • Istu käyttäjän paikalla ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  • Kytke voimanulosotto pois käytöstä (jos on) ja palauta käsikaasuvipu (jos on) POIS-asentoon.

  • Varmista, että hydraulinostimen vipu on keskiasennossa.

  • Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja paina kytkinpoljinta.

  • Älä paina kaasupoljinta.

  • Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

  • Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

 • Jos konetta ei käytetä turvallisesti, seurauksena voi olla onnettomuus, laitteen kaatuminen, vakava tapaturma tai kuolema. Toimi seuraavasti, jotta et menettäisi koneen hallittavuutta ja jotta se ei kaatuisi:

  • Aja erittäin varovasti, hidasta nopeutta ja säilytä riittävä turvaetäisyys hiekkaesteiden, ojien, purojen, kaltevien pintojen, tuntemattomien alueiden tai muiden vaarallisten paikkojen lähettyvillä.

  • Varo kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

  • Älä käytä konetta rinteillä, joiden kaltevuus on yli 18 astetta tai 32,5 %. Käytä konetta jyrkissä rinteissä erityisen varovasti. Aja rinteet kohtisuoraan ylös ja alas. Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä tai käännyt rinteissä. Vältä rinteissä kääntymistä aina kun mahdollista.

  • Käytä konetta erityisen varovaisesti märillä pinnoilla, suurilla nopeuksilla ja täydellä kuormalla. Pysähtymiseen tarvittava aika kasvaa täydellä kuormalla. Vaihda pienemmälle vaihteelle, ennen kuin ajat rinnettä ylös tai alas.

  • Jaa kuorma tasaisesti, kun täytät lavaa. Ole erityisen varovainen, jos kuorma ylittää koneen tai lavan ulkomitat. Käytä konetta erityisen varovasti kuljettaessasi kuormaa, jota ei voi keskittää lavalle. Lastaa kuorma siten, että se on tasapainossa, ja kiinnitä se siirtymisen estämiseksi.

  • Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä. Älä vaihda peruutukselta eteenpäin ajoon tai päinvastoin pysähtymättä ensin kokonaan.

  • Älä tee jyrkkiä käännöksiä, äkkinäisiä ohjausliikkeitä tai muita vaarallisia ajoliikkeitä, jotka voivat aiheuttaa koneen hallinnan menetyksen.

  • Kun tyhjennät kuormaa, varmista, ettei koneen takana seiso ketään, joka voisi saada kuorman jaloilleen. Avaa perälaudan salvat lavan sivulta, älä takaa.

  • Älä päästä sivullisia työskentelyalueelle. Katso taaksesi ennen peruuttamista ja varmista, ettei koneen takana ole ketään. Peruuta hitaasti.

  • Varo liikennettä ajaessasi lähellä teitä ja ylittäessäsi niitä. Väistä aina jalankulkijoita ja muita laitteita. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi yleisillä kaduilla tai teillä. Anna aina kääntymis- tai pysähtymismerkki tarpeeksi ajoissa, jotta muut tietävät aikeesi. Noudata kaikkia liikennesääntöjä.

  • Älä käytä konetta lähellä paikkaa, jonka ilmassa on pölyä tai höyryjä, jotka voivat räjähtää. Koneen sähkö- ja pakokaasujärjestelmät voivat muodostaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää räjähtäviä materiaaleja.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, oven pieliä ja korkeita jalankulkusiltoja. Varmista, että korkeus on riittävä sekä koneelle että kuljettajalle.

  • Jos epäilet vähääkään toimenpiteen turvallisuutta, keskeytä työ ja kysy asiaa työnvalvojalta.

 • Älä koske moottoriin, vaihteistoon, jäähdyttimeen, äänenvaimentimeen tai äänenvaimentimen putkistoon moottorin käydessä tai heti sen pysäyttämisen jälkeen. Nämä osat saattavat olla niin kuumia, että ne aiheuttavat palovamman.

 • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi ja sammuta moottori. Odota, että kaikkien osien liike on pysähtynyt ja tarkista, että koneessa ei ole vaurioita. Korjaa kaikki viat, ennen kuin jatkat käyttämistä.

 • Ennen kuin nouset istuimelta:

  1. Pysäytä kone.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Käännä virta-avainPYSäYTYS-asentoon.

  4. Ota avain pois virtalukosta.

   Note: Jos jätät koneen mäkeen tai rinteeseen, aseta pyöriin kiilat noustuasi laitteesta.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Jarrutus

 • Hidasta, kun lähestyt estettä. Näin saat lisäaikaa joko pysähtyä tai kääntyä. Esteeseen osuttaessa kuljettaja ja matkustaja voivat loukkaantua. Lisäksi se voi vahingoittaa laitetta ja kuormaa.

 • Ajoneuvon kokonaispaino vaikuttaa merkittävästi pysähtymis- ja kääntymiskykyyn. Painavat kuormat ja lisälaitteet vaikeuttavat laitteen pysäyttämistä tai kääntämistä. Mitä painavampi kuorma on, sitä kauemmin pysähtyminen kestää.

 • Vähennä laitteen nopeutta, jos kuljetuslava on poistettu eikä laitteessa ole lisälaitteita. Jarrutusominaisuuksien muutos ja nopeat pysäytykset voivat aiheuttaa takapyörien lukkiutumisen, mikä puolestaan voi heikentää koneen hallittavuutta.

 • Ruoho ja kestopäällyste ovat paljon liukkaampia märkinä. Pysähtymismatka märällä alustalla voi olla 2–4 kertaa pitempi kuin kuivalla. Jos ajat syvässä vedessä ja jarrut kastuvat, ne eivät toimi kunnolla, ennen kuin ne ovat kuivuneet. Kun olet ajanut vedessä, testaa jarrut ja varmista, että ne toimivat kunnolla. Jos ne eivät toimi kunnolla, aja hitaasti tasaisella alustalla ja paina samalla jarrupoljinta kevyesti. Näin jarrut kuivuvat.

Mäkikäyttö

Vaara

Laitteen käyttö rinteessä voi kaataa laitteen taakse tai sivulle. Moottori voi myös sammua, jolloin laite voi alkaa vieriä alaspäin. Tästä voi olla seurauksena loukkaantuminen.

 • Älä käytä laitetta jyrkissä rinteissä.

 • Älä kiihdytä nopeasti tai paina jarrupoljinta nopeasti pohjaan, kun peruutat mäkeä alas, etenkin, jos ajoneuvossa kuormaa.

 • Jos moottori sammuu tai jos ajoneuvo alkaa vieriä mäkeä alas, peruuta mäki hitaasti ja suoraan alas. Älä koskaan yritä kääntää laitetta ympäri.

 • Aja rinteessä hitaasti ja varovasti.

 • Vältä kääntymistä rinteessä.

 • Vähennä kuormaa ja laitteen nopeutta.

 • Vältä pysähtymistä rinteeseen, etenkin jos laitteessa on kuormaa.

Mäkikäytössä on noudatettava näitä varotoimenpiteitä:

 • Hidasta vauhtia ennen kuin ajat rinnettä ylös tai alas.

 • Jos moottori sammuu tai laitteen vauhti alkaa hidastua ylämäkeen ajettaessa, paina jarrua vähän kerrallaan ja peruuta mäki hitaasti suoraan alaspäin.

 • Kääntyminen ajettaessa mäkeä ylös tai alas voi olla vaarallista. Jos sinun on käännyttävä mäessä, tee se hitaasti ja varovasti. Älä koskaan tee jyrkkiä tai nopeita käännöksiä.

 • Raskaat kuormat vaikuttavat vakauteen. Vähennä kuorman painoa ja laitteen nopeutta ajaessasi rinnettä ylös tai alas tai jos kuorman painopiste on korkealla. Kiinnitä kuorma kuljetuslavalle, jotta kuorma ei voi liikkua. Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuljetat helposti siirtyviä kuormia (nesteitä, kiviä, hiekkaa jne.).

 • Vältä pysähtymistä mäkeen, etenkin jos ajoneuvossa on kuormaa. Pysähtyminen alamäessä kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla. Jos laite on pysäytettävä, vältä äkkinäisiä nopeuden muutoksia, joiden seurauksena laite voi kaatua tai kallistua. Älä paina jarrupoljinta nopeasti täysin pohjaan vieriessäsi taaksepäin, koska tämä voi kaataa laitteen.

 • Jos käytät konetta mäkisessä maastossa, siihen on asennettava lisävarusteena saatava kaatumissuojausjärjestelmä.

Käyttö epätasaisella maaperällä

Vähennä ajonopeutta ja kuormaa, kun käytät laitetta karkealla maaperällä tai epätasaisella alustalla tai lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaston muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä voi heikentää laitteen vakautta.

Vaara

Yhtäkkiset maastonmuutokset voivat aiheuttaa äkkinäisiä ohjauspyörän liikkeitä, mistä voi aiheutua vammoja käsiin tai käsivarsiin.

 • Vähennä nopeutta ajaessasi epätasaisessa maastossa ja lähellä reunakiveyksiä.

 • Tartu ohjauspyörään kevyesti pyörän kehältä. Pidä peukalot ylöspäin ja irti ohjauspyörän puolista.

Lastaus ja tyhjennys

Kuorman tai matkustajan paino ja sijainti voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja hallittavuuteen. Varo seuraavia olosuhteita, jotta et menetä laitteen hallintaa tai kaada laitetta:

 • Älä ylitä laitteen kuormauskapasiteettia, kun kuljetuslavalla on kuormaa ja/tai kun laitteella vedetään perävaunua. Katso Tekniset tiedot.

 • Käytä laitetta varovasti rinteissä tai epätasaisessa maastossa erityisesti silloin, kun kuljetuslavalla on kuormaa ja/tai kun laitteella vedetään perävaunua.

 • Ota huomioon, että laitteen vakaus ja hallittavuus heikentyvät, jos kuljetuslavalla oleva kuorma ei ole tasapainossa.

 • Kuljetuslavalla kuljetettava ylikokoinen kuorma muuttaa laitteen vakautta.

 • Kuormat, joita ei voi kiinnittää laitteeseen (kuten suuressa säiliössä oleva neste), vaikuttavat laitteen ohjaukseen, jarrutukseen ja vakauteen.

  Vaara

  Lava voi olla hyvin painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

  • Pidä kädet ja muut vartalon osat etäällä, kun lasket lavan alas.

  • Älä tyhjennä lavan sisältöä sivullisten päälle.

 • Älä tyhjennä lastattua kuljetuslavaa laitteen ollessa sivuttain rinteessä. Painon jakautumisen muutos voi kaataa laitteen.

 • Kun kuljetuslavalla on raskas kuorma, vähennä nopeutta ja jätä riittävä jarrutusetäisyys. Älä tee äkkijarrutuksia. Ole erityisen varovainen kaltevilla pinnoilla.

 • Muista, että raskas kuorma lisää pysähtymismatkaa ja vähentää kykyä kääntyä nopeasti kaatumatta.

 • Kuljetuslava on tarkoitettu ainoastaan lastin kuljettamiseen, ei matkustajille.

 • Älä koskaan ylikuormita laitetta. Laitteen painorajoitukset näkyvät nimikilvessä (sijaitsee kojetaulun keskiosan alapuolella). Älä ylikuormita lisälaitteita tai ylitä koneen suurinta sallittua kokonaispainoa (GVW).

Kunnossapito

Vaara

Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Asiantuntevan lääkärin tulee leikata ihon alle joutunut neste muutaman tunnin sisällä. Muuten seurauksena voi olla kuolio.

Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä. Etsi vuotokohtia paperin tai pahvin avulla, älä käsilläsi.

 • Ennen kuin huollat tai säädät konetta, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta, jotta moottoria ei voi käynnistää vahingossa.

 • Älä työskentele nostetun lavan alla, jos lavan tukitankoa ei ole asennettu ulostyönnettyyn sylinteriin.

 • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla ja että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa.

 • Ennen kuin irrotat hydraulijärjestelmän tai huollat sitä, vapauta järjestelmän paine sammuttamalla moottori, käyttämällä tyhjennysventtiiliä nostoasennosta laskuasentoon tai laskemalla lava ja lisälaitteet alas. Aseta ulkopuolisen hydrauliikan vipu kellunta-asentoon. Jos lavan on oltava yläasennossa, kiinnitä se tukitangolla.

 • Varmista, että koko kone on hyvässä kunnossa pitämällä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kunnolla kiristettyinä.

 • Palovaara pienenee, kun moottoritila pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta, ruohosta, lehdistä ja kerääntyvästä liasta.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana moottorista ja liikkuvista osista. Älä päästä ulkopuolisia lähelle.

 • Älä käytä moottoria liian suurilla kierroksilla muuttamalla kierrosnopeuden säätimen asetuksia. Moottorin suurin käyntinopeus on 3 650 kierr./min. Turvallisuus- ja tarkkuussyistä johtuen valtuutetun Toro-jälleenmyyjän on tarkistettava moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla.

 • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Käytä aina alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Muiden valmistajien varaosien ja lisävarusteiden käyttö voi olla vaarallista. Muutosten tekeminen koneeseen saattaa vaikuttaa sen toimintaan, suorituskykyyn tai kestävyyteen. Seurauksena voi olla tapaturma tai hengenvaara. Seurauksena voi olla myös The Toro® Companyn koneelle myöntämän takuun raukeaminen.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 75 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 11201 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Värinä

Käsi–käsivarsi

 • Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 0,34 m/s2

 • Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 0,43 m/s2

 • Epävarmuusarvo (K) = 0,5 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 1032 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

 • Mitattu värinätaso = 0,33 m/s2

 • Epävarmuusarvo (K) = 0,5 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 1032 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal106-6755
decal115-7813
decal115-2047
decal136-1163
decal115-7723
decal115-2282
decal121-9776
decal106-2355
decal115-7741
decal106-2353
decal105-4215
decal93-9868
decalbatterysymbols
decal115-7739
decal93-9899
decal115-7756
decal93-9879
decal93-9850
decal106-2377
decal115-2281
decal110-0806
decal121-6286
decal121-6287
decal106-7767
decal93-9852

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauspyörän asennus

Vain TC-mallit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
 1. Vapauta ohjauspyörän takaosassa olevat kielekkeet, jotka pitävät keskisuojuksen paikallaan, ja irrota ohjauspyörän keskiön suojus.

 2. Irrota lukkomutteri ja aluslaatta ohjausakselista.

 3. Työnnä ohjauspyörä ja aluslaatta akselille.

  Note: Kohdista ohjauspyörä akselille siten, että poikkipalkki on vaakasuorassa pyörien osoittaessa suoraan eteenpäin ja ohjauspyörän paksu puola osoittaa alaspäin.

  Note: Pölysuojus on asennettu ohjausakselille tehtaalla.

 4. Kiinnitä ohjauspyörä akseliin lukkomutterilla ja kiristä lukkomutteri momenttiin 24–29 N·m kuvan mukaisesti (Kuva 3).

  g008397
 5. Kohdista suojuksen kielekkeet ja ohjauspyörän kolot ja napsauta suojus ohjauspyörän keskiöön (Kuva 3).

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kaatumissuojausjärjestelmän runko1
Pultti (1/2 tuumaa)6
 1. Kohdista kaatumissuojausjärjestelmän kumpikin puoli rungon asennusaukkoihin koneen rungon kummallekin puolelle kuvan mukaisesti (Kuva 4).

  g009812
 2. Kiinnitä kaatumissuojausjärjestelmän molemmat puolet runkoon kolmella laippakantapultilla (1/2 × 1-1/4 tuumaa) ja kiristä ne momenttiin 115 N·m.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista moottorin öljymäärä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 2. Tarkista vaihteisto-/hydrauliöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso Vaihteisto-/hydraulinesteen määrän tarkistus.

 3. Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso Jarrunesteen määrän tarkistus.

 4. Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Katso kohta Jäähdytysnesteen määrän tarkistus

Pallokytkimen säätö

 1. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

 2. Varmista, että pallokytkin on vaihdevivun kohouman etupuolella (Kuva 5).

  g033804
 3. Säädä pallokytkimen syvyys siten, että vaihdevivun kohouman ja pallokytkimen etuosan väli on 1,52 mm (Kuva 5).

 4. Kytke pallokytkimen liitinten poikki yleismittari tai jännitteenkoetin.

 5. Vaihda YKKöSVAIHTEEN ja PERUUTUSVAIHTEEN välillä.

  Note: Pallokytkimessä on sähkövirtaa hetkellisesti vain, kun vapaalta vaihdetaan peruutukselle.

Jarrujen sisäänajo

Jotta jarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, aja jarrut sisään ennen käyttöä.

 1. Kiihdytä kone täyteen nopeuteen ja pysäytä se sitten nopeasti painamalla jarrua siten, että renkaat eivät lukkiudu.

 2. Toista tämä kymmenen kertaa. Odota pysähdysten välillä yksi minuutti jarrujen ylikuumenemisen välttämiseksi.

  Important: Menettely on tehokkain, jos koneessa on 454 kg:n kuorma.

Laitteen yleiskatsaus

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kaasupoljin

Kaasupolkimen (Kuva 6) avulla kuljettaja voi vaihdella laitteen moottorin käyntinopeutta ja ajonopeutta, kun vaihde on kytkettynä. Kun poljinta painetaan, moottorin käyntinopeus ja ajonopeus kasvavat. Polkimen vapauttaminen laskee moottorin käyntinopeutta ja ajonopeutta.

g021226

Kytkinpoljin

Kytkinpolkimen (Kuva 6) on oltava pohjassa, jotta kytkin on vapaa moottorin käynnistyksen tai vaihteenvaihdon aikana. Vapauta poljin hitaasti silloin, kun vaihde on kytkettynä, jotta vaihteiston ja siihen liittyvät osat eivät kulu tarpeettomasti.

Important: Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella tarpeettomasti käytön aikana. Kytkinpolkimen täytyy olla kokonaan ylhäällä. Muutoin kytkin luistaa aiheuttaen kuumenemista ja kulumista. Älä pidätä konetta rinteessä kytkimen avulla. Kytkin saattaa vaurioitua.

Jarrupoljin

Jarrupolkimella (Kuva 6) hidastetaan tai pysäytetään kone käyttöjarrujen avulla.

Varoitus

Kuluneet tai väärin säädetyt jarrut voivat johtaa henkilövahinkoihin. Jos jarrupoljin painuu alle 3,8 cm:n päähän koneen lattialevystä, jarrut on säädettävä tai korjattava.

Vaihteenvalitsimen vipu

Paina kytkinpoljin pohjaan ja siirrä vaihdevipu (Kuva 7) haluamallesi vaihteelle. Vaihdekaavio on seuraavassa kuvassa.

g009160

Important: Älä vaihda peruutus- tai eteenpäinajovaihteelle, ellei kone ole pysähdyksissä. Vaihteisto saattaa muuten vaurioitua.

Varoitus

Vaihteen vaihtaminen pienemmälle liian suuressa nopeudessa voi saada takapyörät luisumaan ja aiheuttaa koneen hallinnan menetyksen sekä vaurioittaa kytkintä ja/tai vaihteistoa.

Tasauspyörästön lukko

Tasauspyörästön lukko mahdollistaa taka-akselin lukituksen pidon lisäämiseksi. Tasauspyörästön lukko voidaan kytkeä, kun kone liikkuu (Kuva 8). Siirrä vipua eteenpäin ja oikealle, kun haluat kytkeä lukon.

Note: Tasauspyörästön lukitseminen tai vapauttaminen edellyttää, että kone liikkuu ja kääntyy hieman.

Varoitus

Kääntyminen tasauspyörästön lukko kytkettynä voi aiheuttaa koneen hallinnan menettämisen. Älä käytä laitetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, kun käännyt jyrkästi tai ajat suurella nopeudella. Katso Tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.

g002381

Seisontajarru

Kytke seisontajarru (Kuva 8) aina kun sammutat moottorin, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa.

 • Seisontajarru kytketään vetämällä vivusta.

 • Vapauta se työntämällä vipua eteenpäin.

  Note: Vapauta seisontajarru ennen koneen liikuttamista.

Jos kone pysäköidään jyrkkään rinteeseen, kytke seisontajarru, vaihda vaihteisto ykkösvaihteelle ylämäessä ja peruutusvaihteelle alamäessä ja aseta pyöriin kiilat alamäen puolelle vierintäesteiksi.

Hydraulinostin

Hydraulinostin nostaa ja laskee lavaa. Siirrä taakse, jos haluat nostaa ylös, ja eteenpäin, jos haluat laskea alas (Kuva 8).

Important: Kun lasket lavaa, pidä vipua eteenpäin työnnettynä 1–2 sekunnin ajan sen jälkeen, kun lava koskee runkoon, jotta lava kiinnittyy ala-asentoon. Älä pidä hydraulinostinta nosto- tai laskuasennossa pidempään kuin viisi sekuntia sen jälkeen, kun sylinterit ovat saavuttaneet ääriasentonsa.

Hydraulinostimen lukitus

Hydraulinostimen lukitus lukitsee nostimen vivun niin, että hydraulisylinterit eivät toimi, kun koneeseen ei ole asennettu lavaa (Kuva 8). Se myös lukitsee nostimen vivun PääLLä-asentoon, kun lisälaitteita käytetään hydrauliikan avulla.

Ylemmän ja alemman nopeusalueen vaihtovipu

Ylemmän ja alemman nopeusalueen vaihtovipu antaa kolme lisävaihdetta, joilla nopeutta voidaan säätää tarkasti (Kuva 8).

 • Koneen täytyy olla täysin pysähtynyt, ennen kuin ylemmän ja alemman nopeusalueen välillä voidaan vaihtaa.

 • Vaihda nopeusaluetta vain tasaisella maalla.

 • Paina kytkinpoljin pohjaan.

 • Kytke ylempi nopeusalue siirtämällä vipu kokonaan eteen ja kytke alempi nopeusalue siirtämällä vipu kokonaan taakse.

Ylempi nopeusalue on tarkoitettu nopeaan ajoon tasaisella, kuivalla pinnalla kevyellä kuormalla.

Alempi nopeusalue on tarkoitettu hitaaseen ajoon. Käytä tätä nopeusaluetta, kun tarvitset normaalia enemmän tehoa tai kontrollia. Ajaessasi esimerkiksi jyrkkää rinnettä, vaikeassa maastossa, raskaalla kuormalla tai hitaasti mutta korkealla moottorin käyntinopeudella (ruiskutus).

Important: Ylemmän ja alemman nopeusalueen välissä on kohta, jossa vaihteisto ei ole kummallakaan nopeusalueella. Älä käytä tätä vapaavaihteena, koska kone saattaa liikkua odottamatta, jos nopeusalueen vaihtovipua vahingossa tönäistään ja vaihde on kytkettynä.

Virtalukko

Käynnistä ja sammuta moottori virtalukolla (Kuva 9). Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Kytke käynnistysmoottori kääntämällä virta-avainta myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy automaattisesti KäYNNISSä-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

g036601

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Tuntilaskuri (Kuva 9) käynnistyy aina, kun virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon tai jos moottori on käynnissä.

Nopeuden rajoittimen kytkin

Siirrä nopeuden rajoittimen kytkin (Kuva 9) HIDAS-asentoon ja poista avain virtalukosta. Kytkin rajoittaa moottorin käyntinopeudeksi 2 200 kierr./min, kun kone on ylemmän nopeusalueen kolmosvaihteella. Tällöin suurin mahdollinen ajonopeus on 21 km/h.

Valokytkin

Sytytä ja sammuta valot painamalla valokytkintä (Kuva 9).

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo palaa (Kuva 9), jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle moottorin käydessä. Jos valo vilkkuu tai palaa jatkuvasti, pysäytä kone, sammuta moottori ja tarkista öljymäärä. Jos öljymäärä on alhainen, mutta öljyn lisääminen ei sammuta valoa kun moottori käynnistetään, sammuta moottori välittömästi ja ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjään.

Tarkista varoitusvalojen toiminta seuraavasti:

 1. Kytke seisontajarru.

 2. Käännä virta-avain KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria.

  Note: Öljynpaineen merkkivalon pitäisi palaa punaisena. Jos valo ei toimi, polttimo on palanut tai järjestelmässä on vika, joka on korjattava.

  Note: Jos moottori on juuri sammutettu, valon syttymiseen saattaa kulua 1–2 minuuttia.

Jäähdytysnesteen lämpömittari ja merkkivalo

Lämpömittari ja merkkivalo osoittavat moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. Ne toimivat vain, kun virta-avain on KäYNNISSä-asennossa (Kuva 9).

Note: Merkkivalo vilkkuu punaisena, jos moottori ylikuumenee.

Latauksen merkkivalo

Latauksen merkkivalo palaa, kun akku tyhjenee. Jos valo syttyy käytön aikana, pysäytä kone, sammuta moottori ja tarkista mahdolliset syyt, kuten laturin hihna (Kuva 9).

Important: Jos laturin hihna on löysällä tai rikki, älä käytä konetta ennen kuin säätö tai korjaus on tehty. Tämän varoituksen laiminlyönti voi vaurioittaa moottoria.

Tarkista varoitusvalojen toiminta seuraavasti:

 • Kytke seisontajarru.

 • Käännä virta-avain KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon, mutta älä käynnistä moottoria. Jäähdytysnesteen lämpötilan, latauksen ja öljynpaineen merkkivalojen täytyy palaa. Jos mikään valo ei toimi, joko polttimo on palanut tai järjestelmässä on vika, joka on korjattava.

Polttoainemittari

Polttoainemittarista näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta. Se toimii ainoastaan, kun virta-avain on KäYNNISSä-asennossa (Kuva 9). Punainen valo tarkoittaa, että polttoaine on vähissä. Kun valo vilkkuu punaisena, polttoainesäiliö on melkein tyhjä.

Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan kytkin

Vain TC-mallit

Käynnistä korkeatehoinen hydrauliikkasarja kääntämällä tätä kytkintä (Kuva 9).

Äänimerkin painike

Vain TC-mallit

Anna äänimerkki painamalla äänimerkin painiketta (Kuva 9).

Käyntinopeusmittari

Ilmoittaa moottorin käyntinopeuden (Kuva 9 ja Kuva 10). Valkoinen kolmio ilmoittaa voimanulosoton (PTO) käyttöön tarvittavan käyntinopeuden 540 kierr./min (Kuva 10).

g010514

Moottorivian merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa moottorissa olevasta viasta. Katso kohta Toiminta moottorin toimintahäiriön merkkivalon syttyessä.

Nopeusmittari

Nopeusmittari näyttää koneen ajonopeuden (Kuva 9). Nopeusmittari näyttää maileja tunnissa (mph), mutta tämä on helppo muuntaa kilometreiksi tunnissa (km/h). Lisätietoja on kohdassa Nopeusmittarin muunto.

Pistorasia

12 voltin jännitteellä toimivat sähkökäyttöiset lisävarusteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 9).

Matkustajan käsituki

Matkustajan käsituki sijaitsee kojelaudassa (Kuva 11).

g009815

Istuimen säätövipu

Istuinta voidaan säätää eteen- ja taaksepäin mukavaan asentoon (Kuva 12).

g021227

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Mitat

Kokonaisleveys 160 cm
KokonaispituusIlman lavaa: 326 cmTäyspitkä lava: 331 cm2/3-lava taka-asennossa: 346 cm
Omapaino (kuiva)Malli 07383: 736 kgMalli 07384: 885 kgMalli 07384H: 885 kgMalli 07384TC: 921.6 kgMalli 07386: 912 kgMalli 07386H: 912 kgMalli 07386TC: 948 kg
Nimelliskapasiteetti(sisältää käyttäjän painon 91 kg ja matkustajan painon 91 kg sekä kuormatun lisälaitteen)Malli 07383: 1 623 kgMalli 07384: 1 474 kgMalli 07384H: 1 474 kgMalli 07384TC: 1 437 kgMalli 07386: 1 447 kgMalli 07386H: 1 447 kgMalli 07386TC: 1 410 kg
Ajoneuvon kokonaispaino enintään2 359 kg
VetokapasiteettiAisapaino 272 kgPerävaunun enimmäispaino 1 587 kg.
Maavara18 cm ilman kuormaa
Akseliväli118 cm
Raideväli (keskiviivasta keskiviivaan)Edessä: 117 cmTakana: 121 cm
Korkeus191 cm kaatumissuojausjärjestelmän ylimpään kohtaan saakka

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Varoitus

Ennen kuin huollat tai säädät konetta, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta. Poista lavalta tai muusta lisälaitteesta kaikki kuorma ennen kuin ryhdyt työskentelemään nostetun lavan alla. Älä työskentele nostetun lavan alla asettamatta paikalleen lavan tukitankoa ulostyönnettyyn sylinterin tankoon.

Kuljetuslavan käyttö

Note: Keskitä kuormat kuljetuslavan keskelle, mikäli se on mahdollista.

Note: Poista lavalta kaikki tavarat ennen lavan nostamista koneen huoltoa varten.

Kuljetuslavan nostaminen

Vaara

Jos laitetta ajetaan kuljetuslava nostettuna, laite saattaa kaatua tai vieriä helpommin. Lavarakennelma saattaa vaurioitua, jos laitetta käytetään lava nostettuna.

 • Käytä laitetta vain, kun kuljetuslava on alhaalla.

 • Laske kuljetuslava tyhjennyksen jälkeen.

Nosta kuljetuslava siirtämällä vipua taaksepäin (Kuva 13).

g024612

Lavan lasku

Vaara

Lava voi olla hyvin painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

Pidä kädet ja muut vartalon osat etäällä, kun lasket lavan alas.

Laske kuljetuslava alas siirtämällä vipua eteenpäin (Kuva 13).

Perälaudan avaaminen

 1. Varmista, että kuljetuslava on ala-asennossa.

 2. Avaa salvat kuljetuslavan vasemmalta ja oikealta puolelta ja laske perälauta alas (Kuva 14).

  g026141

Moottoriöljyn määrän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottoriöljylaatu: puhdistava moottoriöljy, API SJ tai korkeampi

  Moottoriöljyn viskositeetti: 10W-30; valitse moottoriöljyn viskositeetti ympäristön lämpötilan perusteella taulukon mukaan (Kuva 15).

  g016095

  Moottorin kampikammiossa on toimitettaessa öljyä, mutta öljymäärä on joka tapauksessa tarkistettava sekä ennen ensimmäistä käynnistystä että sen jälkeen.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.Jos öljyn pinta on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 16).

   g028637
  3. Asenna mittatikku putkeen ja varmista, että se asettuu kokonaan paikalleen (Kuva 16).

  4. Irrota mittatikku ja tarkista öljyn määrä (Kuva 16).

  5. Jos öljyä on vähän, irrota täyttöaukon korkki (Kuva 16) ja lisää öljyä sen verran, että öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkinnän tasalle.

   Note: Kun lisäät öljyä, irrota mittatikku, jotta ilma pääsee poistumaan. Lisää öljyä hitaasti ja tarkista määrä useita kertoja täyttämisen aikana. Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

   Important: Öljyä lisättäessä on huolehdittava, että öljykaatimen ja täyttöaukon väliin jää ilmarako kuvan osoittamalla tavalla (Kuva 17). Ilmarako on välttämätön säiliössä olevan ilman poistumista varten, ja se estää öljyn pääsyn huohottimeen.

   g002373
  6. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen (Kuva 16).

  Toiminta moottorin toimintahäiriön merkkivalon syttyessä

  Note: Moottorin vikakooditietoja voi lukea vain Toron huoltohenkilöstö.

  1. Pysäköi kone turvallisesti mahdollisimman pian.

  2. Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoon.

   Note: Varaa huoltokäynti tai toimita kone huoltoon.

  Polttoaineen lisäys

  • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

  • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

  • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

  • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

  • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

  • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa polttoainesäiliön täytön aikana saattaa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois koneen läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää koneen sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

  • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kannettavasta astiasta kuin bensiinin jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  Vaara

  Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

  • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois vedellä ja saippualla.

  Stabilointi-/lisäaineen käyttö

  Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

  • Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.

  • Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

  • Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

   Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

   Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

   Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö.

  2. Irrota polttoainesäiliön korkki (Kuva 18).

   g009814
  3. Täytä säiliö noin 25 mm säiliön yläreunan alapuolelle (täyttökaulan alareunaan) ja asenna sitten korkki.

   Note: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

  4. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois palovaaran välttämiseksi.

  Jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: 3,7 litraa

  Jäähdytysnesteen tyyppi: veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seos (seossuhde 50/50)

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä avaa jäähdyttimen korkkia.

  • Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes paisuntasäiliö on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin.

  • Käytä liinaa, kun aukaiset paisuntasäiliön korkkia, ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä tarkista jäähdytysnesteen määrää jäähdyttimestä, sillä se vaurioittaa moottoria. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ainoastaan paisuntasäiliöstä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 19).

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava täyttöaukon kaulan alareunaan saakka, kun moottori on kylmä.

   g026143
  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50/50).

   Note: Älä täytä paisuntasäiliötä liian täyteen jäähdytysnestettä.

  4. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Vaihteisto-/hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista vaihteisto- ja hydrauliöljyn määrä. (Tarkista nesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin.)
 • Vaihteistoöljyn tyyppi: Dexron III ATF

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista mittatikun ympäristö (Kuva 20).

   g002376
  3. Kierrä mittatikku irti vaihteiston yläosasta ja pyyhi se puhtaalla rievulla.

  4. Kierrä mittatikku vaihteistoon ja tarkista, että se asettuu kunnolla paikalleen.

  5. Kierrä mittatikku irti ja tarkista nesteen määrä.

   Note: Nestettä on oltava mittatikun tasaisen osan yläosaan asti.

  6. Jos määrä on liian vähäinen, lisää määrityksen mukaista nestettä riittävästi.

  Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen tarkistus

  Vain TC-mallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen määrä (vain TC-mallit). (Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.)
 • Hydraulinesteen tyyppi:Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran (5 gallonnaa) astioissa tai 208 litran (55 gallonnaa) tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavanomaisia öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet:

  • Viskositeetti, ASTM D445 cSt / 40 °C: 44–48; cSt / 100 °C: 7,9–8,5

  • Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270: 140–152

  • Jähmepiste, ASTM D97: –37 °C...–43 °C

  • FZG, Fail stage: 11 tai parempi

  • Vesipitoisuus (uusi neste): 500 ppm (enintään)

  Standardit:

  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  1. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 21).

  2. Irrota korkki täyttökaulasta.

   g010324
  3. Vedä mittatikku (Kuva 21) ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  4. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se ulos ja tarkista nesteen määrä.

   Note: Nesteen pinnan täytyy ulottua mittatikun kahden merkinnän välille.

  5. Jos nestettä on liian vähän, lisää sitä sen verran, että pinta nousee ylempään merkkiin saakka. Katso Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen ja suodattimen vaihto.

  6. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  7. Käynnistä moottori ja lisälaite.

   Note: Anna niiden käydä pari minuuttia, jotta ilma poistuu järjestelmästä kokonaan.

   Important: Koneen on oltava käynnissä ennen korkeatehoisen hydrauliikkasarjan käynnistystä.

  8. Sammuta moottori ja lisälaite ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

   Vaara

   Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

   • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

   • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

   • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

   • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

   • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Etutasauspyörästön öljymäärän tarkistus

  Vain nelipyörävetomallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista etutasauspyörästön öljymäärä (vain nelipyörävetomallit).
 • Tasauspyörästön öljyn tyyppi: Mobil 424 -hydraulineste

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista täyttö-/tarkistusaukon tulppaa (tasauspyörästön sivulla) ympäröivä alue (Kuva 22).

   g010510
  3. Irrota täyttö-/tarkistusaukon tulppa ja tarkista öljymäärä.

   Note: Öljyä on oltava aukkoon asti.

  4. Jos öljyä on liian vähän, lisää määrityksen mukaista öljyä.

  5. Asenna täyttö-/tarkistustulppa paikoilleen.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • Vaara

  Mikäli pyörän muttereiden kireyttä ei pidetä oikeana, renkaaseen voi tulla vika tai se voi irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä etu- ja takapyörien mutterit momenttiin 109–122 N·m 1–4 käyttötunnin jälkeen ja uudelleen kymmenen käyttötunnin jälkeen. Kiristä mutterit tämän jälkeen 200 tunnin välein.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Eturenkaiden paineen tulee olla 2,2 bar ja takarenkaiden 1,24 bar.

  Important: Tarkista renkaiden ilmanpaine oikean paineen varmistamiseksi. Jos renkaiden paine ei ole oikea, ne kuluvat ennenaikaisesti ja saattavat johtaa nelipyörävedon jumiutumiseen.

  Kuva 23 on esimerkki liian alhaisen paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010294

  Kuva 24 on esimerkki liian korkean paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010293

  Jarrunesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jarrunesteen määrä.(Tarkista määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin.)
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Jarrunesteen tyyppi: DOT 3 -jarruneste

  Jarrunestesäiliö on kojelaudan alla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Varmista, että nesteen pinta on säiliön Full-viivan kohdalla (Kuva 25).

   g002379
  3. Jos nestettä on liian vähän, puhdista säiliön korkkia ympäröivä alue, irrota korkki ja täytä säiliö oikealle tasolle määrityksen mukaisella jarrunesteellä (Kuva 25).

   Note: Älä ylitäytä jarrunesteen säiliötä.

  Note: Voit irrottaa säiliön suojuksen koneen etuosasta (Kuva 26).

  g009817

  Moottorin käynnistys

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Kytke voimanulosotto ja korkeatehoinen hydrauliikkasarja pois käytöstä (jos on) ja siirrä käsikaasuvipu (jos on) POIS-asentoon.

  3. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja paina kytkinpoljinta.

  4. Varmista, että hydraulinostimen vipu on keskiasennossa.

  5. Älä paina kaasupoljinta.

  6. Käynnistä moottori työntämällä avain virtalukkoon ja kiertämällä sitä myötäpäivään.

   Note: Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

  Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 15 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 15 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin ajan, ennen kuin yrität uudelleen.

  Koneella ajo

  1. Vapauta seisontajarru.

  2. Paina kytkinpoljin pohjaan.

  3. Siirrä vaihdevipu ykkösvaihteelle.

  4. Vapauta kytkinpoljin tasaisesti ja paina samalla kaasupoljinta.

  5. Kun koneen nopeus on riittävä, nosta jalka kaasupolkimelta, paina kytkinpoljin pohjaan, siirrä vaihdevipu seuraavalle vaihteelle ja vapauta kytkinpoljin samalla kun painat kaasupoljinta.

  6. Toista toimenpide, kunnes haluttu nopeus on saavutettu.

   Important: Pysäytä kone ennen kuin vaihdat peruutusvaihteelle ajovaihteelta tai ajovaihteelle peruutusvaihteelta.

   Note: Älä anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä pitkään.

   Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää koneen ajonopeus käyntinopeuden ollessa 3 600 kierr./min.

   VaihdeNopeusalueSuhdeNopeus (km/h)Nopeus (mph)
   1L (alempi)82,83 : 14,72,9
   2L (alempi)54,52 : 17,24,5
   3L (alempi)31,56 : 112,57,7
   1H (ylempi)32,31 : 112,27,6
   2H (ylempi)21,27 : 118,511,5
   3H (ylempi)12,31 : 131,919,8
   RL (alempi)86,94 : 14,52,8
   RH (ylempi)33,91 : 111,67,1

   Important: Älä yritä käynnistää konetta työntämällä tai vetämällä. Tämä saattaa vaurioittaa voimansiirtoa.

  Koneen pysäytys

  Pysäytä kone nostamalla jalka pois kaasupolkimelta, painamalla kytkinpoljinta ja painamalla sitten jarrupoljinta.

  Moottorin sammutus

  Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja kytke sitten seisontajarru. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Uuden koneen sisäänajo

  Noudata näitä ohjeita 100 ensimmäisen käyttötunnin aikana, jotta koneen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä ja jotta kone kestäisi pitkään:

  • Varmista, että jarrut on ajettu sisään. Katso kohta Jarrujen sisäänajo.

  • Tarkista moottoriöljyn ja muiden nesteiden määrä säännöllisesti ja tarkkaile, näkyykö merkkejä koneen jonkin osan ylikuumenemisesta.

  • Kun olet käynnistänyt kylmän moottorin, anna sen lämmetä noin 15 sekuntia ennen vaihteen kytkemistä.

  • Vältä moottorin kovaa käyttöä.

  • Vaihtele koneen nopeutta käytön aikana. Vältä liiallista tyhjäkäyntiä. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Moottoriin ei tarvita erityistä sisäänajoöljyä. Alkuperäinen moottoriöljy on samaa laatua, jota käytetään myöhemminkin öljynvaihdossa.

  • Katso kaikki sisäänajon aikaiset erityistarkistukset kohdasta .

  Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Turvajärjestelmän tehtävä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei kytkinpoljinta paineta.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Note: Katso lisälaitteen käyttöoppaasta ohjeet lisälaitteen turvajärjestelmän tarkastamiseen.

  Kytkimen turvakytkimen tarkastus

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

   Note: Moottori ei käynnisty, jos hydraulinostimen vipu on lukittu etuasentoon.

  3. Käännä virta-avain myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon painamatta kytkinpoljinta.

   Note: Jos moottori pyörii tai käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Hydraulinostimen vivun turvakytkimen tarkistus

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon ja varmista, että hydraulinostimen vipu on keskiasennossa.

  3. Paina kytkinpoljinta.

  4. Siirrä hydraulinostimen vipu eteen ja käännä virta-avain myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Jos moottori pyörii tai käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Matkustajaturvallisuus

  Aina kun koneessa on matkustaja, varmista, että hän käyttää turvavyötä ja pitää kiinni tuista. Aja hitaammin ja käänny loivemmin, koska matkustaja ei tiedä mitä olet tekemässä eikä ehkä ole valmistautunut käännöksiin, pysähtymiseen, kiihdyttämiseen ja töyssyihin.

  Käyttäjän ja matkustajan täytyy istua koko ajan, ja kädet ja jalat täytyy pitää koneen sisällä. Kuljettajan on pidettävä molemmat kätensä ohjauspyörällä aina kun mahdollista, ja matkustajan on pidettävä kiinni ajoneuvon käsituista (Kuva 27 ja Kuva 28).

  g009815
  g009819

  Älä koskaan kuljeta matkustajia lavalla tai lisälaitteilla. Kone on tarkoitettu kuljettamaan ainoastaan käyttäjää ja yhtä matkustajaa.

  Oikea ajonopeus

  Nopeus on yksi merkittävimmistä onnettomuuksia aiheuttavista tekijöistä. Liian suuri nopeus olosuhteisiin nähden voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, ja seurauksena voi olla onnettomuus. Nopeus voi myös tehdä pienestä onnettomuudesta vakavamman. Törmääminen puuhun alhaisella nopeudella saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja vaurioittaa konetta, mutta törmääminen puuhun suurella nopeudella voi surmata kuljettajan ja matkustajan sekä romuttaa koneen.

  Älä koskaan aja liian lujaa olosuhteisiin nähden. Jos olet epävarma sopivasta nopeudesta, hidasta vauhtia.

  Kun käytät raskaita lisälaitteita (yli 454 kg), kuten ruiskutuslaitteita, peittauskoneita tai levityskoneita, ajonopeutta on rajoitettava siirtämällä valvontatilan kytkin alemmalle nopeusalueelle.

  Oikea kääntyminen

  Kääntyminen on yksi merkittävistä tekijöistä onnettomuuksissa. Liian jyrkkä kääntyminen olosuhteisiin nähden voi aiheuttaa koneen pidon menettämisen ja luisumisen, jopa kaatumisen.

  Märät, hiekkaiset ja liukkaat pinnat tekevät kääntämisestä vaikeampaa ja riskialttiimpaa. Mitä nopeammin ajat, sitä pahempi tilanteesta voi tulla, joten hidasta ennen kääntymistä.

  Jos käännytään jyrkästi suurella nopeudella, sisäpuolen takapyörä saattaa nousta irti maasta. Tämä ei ole suunnitteluvirhe, vaan näin tapahtuu useimmissa nelivetoisissa ajoneuvoissa henkilöautot mukaan lukien. Jos näin tapahtuu, käännös on liian jyrkkä ajonopeuteen nähden.

  Oikea jarruttaminen

  On hyvä tapa hidastaa lähestyessäsi estettä. Näin saat lisäaikaa joko pysähtyä tai kääntyä. Esteeseen osuminen voi vahingoittaa laitetta ja kuormaa. Lisäksi kuljettaja ja matkustaja voivat loukkaantua. Koneen kokonaispaino vaikuttaa merkittävästi pysähtymis- ja kääntymiskykyyn. Painavat kuormat ja lisälaitteet vaikeuttavat koneen pysäyttämistä tai kääntämistä. Mitä painavampi kuorma on, sitä kauemmin pysähtyminen kestää..

  Jarrutusominaisuudet muuttuvat myös, kun koneessa ei ole lavaa tai lisälaitetta. Nopeat pysähdykset voivat aiheuttaa takapyörien lukkiutumisen ennen etupyörien lukkiutumista, mikä saattaa vaikuttaa koneen hallintaan. On hyvä laskea koneen nopeutta, kun lavaa tai lisälaitetta ei ole kiinnitetty.

  Ruoho ja kiveys ovat paljon liukkaampia märkinä. Pysähtymismatka voi olla 2–4 kertaa pitempi märällä pinnalla kuin kuivalla.

  Jos ajat niin syvässä vedessä, että jarrut kastuvat, ne eivät toimi kunnolla, ennen kuin ne ovat kuivuneet. Kun olet ajanut vedessä, testaa jarrut, jotta voit olla varma, että ne toimivat kunnolla. Jos ne eivät toimi kunnolla, aja hitaasti ensimmäisellä vaihteella ja paina samalla jarrupoljinta kevyesti. Näin jarrut kuivuvat.

  Älä vaihda vaihdetta pienemmälle jarruttaessasi jäisellä tai liukkaalla pinnalla (märkä ruoho) tai laskeutuessasi alas rinnettä, koska moottorin jarrutus saattaa aiheuttaa luistamista ja hallinnan menetyksen. Vaihda pienemmälle vaihteelle ennen kuin ajat rinnettä alas.

  Kaatumisten estäminen

  Kone on varustettu turvakaarella, lannetuilla, turvavöillä ja käsituella. Koneen kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS) vähentää vakavien ja hengenvaarallisten vammojen riskiä, jos kone kaatuu. Järjestelmä ei kuitenkaan voi suojata käyttäjää kaikilta mahdollisilta vammoilta.

  Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä, älä korjaa tai muuta sitä. Kaikki kaatumissuojausjärjestelmän muutoksiin on hankittava valmistajan lupa.

  Parhaita tapoja estää työkoneisiin liittyviä onnettomuuksia ovat käyttäjien jatkuva valvonta ja koulutus sekä koneen käyttöalueiden huolellinen tarkkailu.

  Paras tapa estää vakavia vammoja ja kuolema itselle tai muille on tutustua huolella koneen oikeaan käyttöön, pysyä valppaana ja välttää olosuhteita, jotka saattavat aiheuttaa onnettomuuden. Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara koneen kaatuessa on pienempi, kun käytetään kaatumissuojausjärjestelmää ja turvavöitä ja seurataan annettuja ohjeita.

  Mäkikäyttö

  Vaara

  Koneen kaatuminen rinteessä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Älä käytä konetta jyrkissä rinteissä.

  • Jos moottori sammuu tai jos kone alkaa vieriä mäkeä alas, älä koskaan yritä kääntää konetta ympäri.

  • Peruuta rinteessä aina suoraan taaksepäin peruutusvaihdetta käyttäen.

  • Älä koskaan peruuta vapaalla vaihteella tai kytkin alas painettuna vain jarruja käyttäen.

  • Älä koskaan aja jyrkkää mäkeä poikittain, vaan aja mäki joko aina suoraan ylös tai alas.

  • Vältä kääntymistä mäellä.

  • Älä vapauta kytkintä liian nopeasti tai paina jarruja liian äkillisesti. Yhtäkkinen nopeuden muutos voi saada koneen kaatumaan.

  Ole erityisen varovainen rinteissä. Älä koskaan aja rinteisiin, jotka ovat liian jyrkkiä. Pysähtyminen alamäessä kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla. Kääntyminen ajettaessa rinnettä ylös tai alas on vaarallisempaa kuin kääntyminen tasaisella maalla. Käännökset rinnettä alas ajettaessa, etenkin jos samalla jarrutetaan, ja kääntyminen ylös rinteeseen ajettaessa rinteen poikki ovat erityisen vaarallisia. Koneen kaatuminen on todennäköisempää käännyttäessä rinteessä, jopa alhaisilla nopeuksilla ilman kuormaa.

  Hidasta vauhtia ja vaihda pienemmälle vaihteelle ennen kuin ajat rinnettä ylös tai alas. Jos sinun on käännyttävä mäessä, tee se hitaasti ja varovasti. Älä koskaan tee jyrkkiä tai nopeita käännöksiä rinteessä.

  Jos moottori sammuu tai alat luisua alaspäin noustessasi ylös jyrkkää mäkeä, paina nopeasti jarruja, vaihda vaihde vapaalle, käynnistä moottori ja vaihda peruutusvaihteelle. Joutokäyntinopeudella moottorin ja vaihteiston jarrutus auttaa jarruja hallitsemaan konetta rinteessä ja auttaa sinua peruuttamaan rinteessä turvallisemmin.

  Vähennä kuorman painoa, jos rinne on jyrkkä tai jos kuormalla on korkea painopiste. Muista, että kuormat voivat siirtyä. Kiinnitä ne.

  Note: Koneen nousukyky on erinomainen. Tasauspyörästön lukko parantaa tätä ominaisuutta. Pitoa voidaan parantaa rinnettä noustaessa myös lisäämällä painoa koneen takaosaan jollakin seuraavista tavoista:

  • Lisää painoa lavalle ja varmista, että kuorma on kiinnitetty.

  • Asenna pyöräpainoja takapyöriin.

  • Lisää nestepainoa (kalsiumkloridia) takapyöriin.

  • Pito paranee, kun etupenkillä ei ole matkustajaa.

  Lastaus ja tyhjennys

  Kuorman ja matkustajan paino ja sijainti voivat muuttaa laitteen painopistettä ja hallittavuutta. Noudata seuraavia ohjeita, jotta hallittavuus säilyisi ja jotta loukkaantumisia ei tapahtuisi.

  Älä kuljeta kuormia, jotka ylittävät laitteen tyyppikilvessä määritetyt painorajoitukset.

  Vaara

  Lava laskeutuu alas aina, kun tyhjennysvipu painetaan alas, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Moottorin sammuttaminen ei estä lavaa laskeutumasta. Muista aina asettaa tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin, jotta lava pysyy ylhäällä, jos et aio laskea sitä heti alas.

  Koneeseen on saatavana useita eri lavojen, tasojen ja lisälaitteiden yhdistelmiä. Niitä voidaan käyttää useana eri yhdistelmänä, jotta voidaan maksimoida kapasiteetti ja muunneltavuus. Täysikokoinen lava on 140 cm leveä ja 165 cm pitkä, ja siihen voidaan lastata jopa 1 477 kg:n tasaisesti jaettu kuorma.

  Kuormat vaihtelevat lastaustavan mukaan. Hiekka levittyy lavalle tasaisesti eikä muodosta kovin korkeaa kuormaa. Pinottavat tavarat, kuten tiilet, lannoitesäkit ja puutavara voivat muodostaa korkeamman kuorman.

  Kuorman korkeudella ja painolla on merkittävä vaikutus siihen, miten helposti ajoneuvo voi kaatua. Mitä korkeammaksi kuorma on pinottu, sitä helpommin laite voi kaatua. Pinottu 1 477 kg:n kuorma saattaa olla liian korkea, jotta konetta voidaan käyttää turvallisesti. Kokonaispainon vähentäminen on yksi tapa vähentää kaatumisriskiä. Kuorman jakaminen lavalle mahdollisimman matalalle on toinen tapa vähentää kaatumisriskiä.

  Jos kuorma on sijoitettu toiselle puolelle, kone kaatuu huomattavasti todennäköisemmin tälle puolelle. Näin käy erityisesti käännyttäessä siten, että kuorma on ulkokaarteen puolella.

  Älä koskaan sijoita painavia kuormia taka-akselin taakse. Jos kuorma on sijoitettu taka-akselin taakse, se vähentää etupyöriin kohdistuvaa painoa, mikä heikentää ohjattavuutta. Jos kuorma on aivan takana, etupyörät voivat jopa nousta ylös maasta ajettaessa töyssyjen yli tai rinnettä ylös. Tämä aiheuttaa ohjattavuuden menetyksen ja voi kaataa koneen.

  Yleisesti ottaen on hyvä sijoittaa kuorman paino tasaisesti edestä taakse ja puolelta toiselle.

  Jos kuormaa ei ole kiinnitetty tai jos kuljetat nestettä suuressa astiassa, esim. ruiskutuslaitteessa, kuorma voi liikkua lavalla. Kuorma siirtyy yleisimmin käännyttäessä, ajettaessa ylä- tai alamäkeen, äkkinäisissä nopeuden muutoksissa tai ajettaessa epätasaisella maaperällä. Kuorman liikkuminen voi saada koneen kaatumaan. Kiinnitä kuormat aina niin, etteivät ne pääse siirtymään. Älä tyhjennä kuormaa, kun kone on sivuttain rinteessä.

  Raskaat kuormat lisäävät pysähtymismatkaa ja vähentävät kykyä kääntyä nopeasti kaatumatta.

  Kuljetuslava on tarkoitettu ainoastaan lastin kuljettamiseen, ei matkustajille.

  Tasauspyörästön lukon käyttö

  Tasauspyörästön lukko lisää koneen pyörien pitoa lukitsemalla takapyörät yhteen niin, että yksi pyörä ei voi pyöriä tyhjää. Tämä voi auttaa kuljetettaessa painavia kuormia märällä nurmella tai liukkailla alustoilla, rinnettä noustaessa tai hiekkaisilla alustoilla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tämä lisäpito on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Tasauspyörästön lukon käyttö ei korvaa turvallista toimintaa, josta kerrottiin jyrkkien rinteiden ja raskaiden kuormien yhteydessä.

  Tasauspyörästön lukko aiheuttaa takapyörien pyörimisen samalla nopeudella. Tasauspyörästön lukon käyttö rajoittaa jonkin verran jyrkkien käännösten tekemistä ja saattaa jättää jälkiä nurmikkoon. Käytä tasauspyörästön lukkoa ainoastaan tarvittaessa, pienillä nopeuksilla ja ainoastaan ensimmäisellä tai toisella vaihteella.

  Vaara

  Koneen kaatuminen rinteessä aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Tasauspyörästön lukon aikaansaama lisääntynyt vetokyky voi varomattomasti käytettynä saada aikaan vaarallisia tilanteita, kuten nousemisen liian jyrkkiin rinteisiin, joissa ei voi kääntyä. Ole varovainen käyttäessäsi konetta tasauspyörästön lukko kytkettynä, erityisesti jyrkemmissä rinteissä.

  • Jos tasauspyörästön lukko on kytkettynä tehdessäsi jyrkän käännöksen suurella nopeudella ja sisempi takapyörä nousee ylös maasta, koneen hallinta voidaan menettää, jolloin kone alkaa luisua. Käytä tasauspyörästön lukkoa ainoastaan alhaisilla nopeuksilla.

  Nelipyörävedon käyttö

  Vain nelipyörävetomallit

  Tässä koneessa neliveto kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti. Etupyörien veto ei kytkeydy (etupyöriin ei johdeta voimaa), ennen kuin takapyörien pito alkaa pettää. Kaksisuuntainen kytkin havaitsee takapyörien luistamisen, kytkee etupyörien vedon ja välittää voimaa etupyörille. Nelipyöräveto välittää voimaa etupyörille, kunnes takapyörien pito on riittävä liikuttamaan konetta luistamatta. Kun näin tapahtuu, järjestelmä lakkaa siirtämästä tehoa etupyörille ja käsittelyominaisuudet muuttuvat samanlaisiksi kuin kaksipyörävetoisessa koneessa. Neliveto toimii sekä ajettaessa eteenpäin että peruutettaessa. Käännyttäessä takapyörät kuitenkin luistavat hieman enemmän, ennen kuin tehoa siirretään etupyörille.

  Vaara

  Koneen kaatuminen rinteessä aiheuttaa vakavia vammoja.

  Neliveto-ominaisuuden aikaansaama lisääntynyt vetokyky voi varomattomasti käytettynä saada aikaan vaarallisia tilanteita, kuten nousemisen liian jyrkkiin rinteisiin, joissa ei voi kääntyä. Ole varovainen käyttäessäsi konetta, erityisesti jyrkemmissä rinteissä.

  Koneen kuljetus

  Jos konetta on siirrettävä pitkä matka, on käytettävä perävaunua. Varmista, että laite on kiinnitetty perävaunuun. Kiinnityspisteiden sijainti, katso Kuva 29 ja Kuva 30.

  Note: Lastaa kone perävaunuun siten, että koneen etuosa osoittaa eteenpäin. Jos tämä ei ole mahdollista, kiinnitä konepelti runkoon hihnalla tai irrota konepelti ja kuljeta se erikseen kiinnitettynä. Muuten konepelti voi irrota kuljetuksen aikana.

  g009820
  g009821

  Koneen hinaus

  Hätätapauksissa laitetta voidaan hinata lyhyitä matkoja. Toro ei kuitenkaan suosittele sitä tavanomaiseksi käytännöksi.

  Vaara

  Hinaaminen liian suurella nopeudella voi heikentää ohjattavuutta. Koneen hinausnopeus saa olla korkeintaan 8 km/h.

  Hinaamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Kiinnitä hinausköysi rungon etupalkin reikiin. Aseta vaihdevipu VAPAA-asentoon ja vapauta seisontajarru. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, suorita kuljetus kuorma-autolla tai perävaunulla.

  Note: Ohjaustehostin ei toimi, minkä vuoksi koneen ohjaaminen on vaikeaa.

  Perävaunun vetäminen koneella

  Koneella voidaan vetää sitä painavampia perävaunuja ja lisälaitteita.

  Koneeseen on saatavana useita erilaisia vetokytkimiä käyttötarkoituksesta riippuen. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Kun koneeseen on asennettu taka-akseliputkeen pultattu vetokytkin, koneella voidaan vetää perävaunuja tai lisälaitteita, joiden kokonaispaino on enintään 1 587 kg. Lastaa perävaunu aina siten, että 60 % lastin painosta on perävaunun etuosassa. Näin noin 10 % (enintään 272 kg) perävaunun kokonaispainosta tulee koneen vetokoukulle.

  Älä ylikuormita konetta tai perävaunua, kun kuljetat lastia tai vedät perävaunua (lisälaitetta). Ylikuormitus voi heikentää suorituskykyä tai vaurioittaa jarruja, akselia, moottoria, vaihteistoa, ohjausta, ripustusta, runkorakennetta tai renkaita.

  Important: Suojaa voimansiirtojärjestelmää vaurioilta käyttämällä alempaa nopeusaluetta.

  Kun vedät vetopöytään kiinnitettäviä lisälaitteita, kuten väylänurmen ilmastajaa, asenna vetopöytäsarjan mukana toimitettava rajoitintanko. Se estää etupyöriä nousemasta irti maasta, jos vedettävän lisälaitteen liikkuminen estyy äkillisesti.

  Hydrauliikkavivun käyttö

  Hydrauliikka antaa käyttövoimaa koneen hydraulipumpusta aina, kun moottori on käynnissä. Voimaa voidaan käyttää koneen takana olevien pikaliittimien kautta.

  Varoitus

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Hydraulipikaliittimiä kytkettäessä ja irrotettaessa täytyy noudattaa varovaisuutta. Ennen kuin kytket tai irrotat pikaliittimiä, sammuta moottori, kytke seisontajarru, laske lisälaite ja vapauta hydraulipaine asettamalla ulkopuolisen hydrauliikan venttiili kellunta-asentoon.

  Important: Jos samaa lisälaitetta käyttää useampi kone, vaihteistoöljyt voivat sekoittua. Vaihda vaihteistoöljy tavallista useammin.

  Lavan hydraulisen nostovivun käyttö hydraulisten lisälaitteiden ohjaukseen

  • POIS-asento

   Tämä on ohjausventtiilin normaali asento silloin, kun se ei ole käytössä. Tässä asennossa ohjausventtiilin työportit on suljettu, ja sulkuventtiilit pitävät kuormaa paikoillaan kumpaankin suuntaan.

  • NOSTO (pikaliittimen A-asento)

   Tämä asento nostaa kuormalavaa ja takana vedettävää lisälaitetta tai kohdistaa painetta pikaliittimeen A. Lisäksi tällöin pikaliittimestä B palaava hydraulineste pääsee virtaamaan takaisin venttiiliin ja sitten säiliöön. Tämä asento on hetkellinen, ja kun vipu vapautetaan, se palautuu jousella keskelle POIS-asentoon.

   g009822
  • LASKU (pikaliittimen B-asento)

   Tämä asento laskee kuormalavaa tai takana vedettävää lisälaitetta tai kohdistaa painetta pikaliittimeen B. Lisäksi tällöin pikaliittimestä A palaava hydraulineste pääsee virtaamaan takaisin venttiiliin ja sitten säiliöön. Tämä asento on hetkellinen, ja kun vipu vapautetaan, se palautuu jousella keskelle Pois-asentoon. Ohjausvivun hetkellinen painaminen ja vapauttaminen avaa hydraulinestevirtauksen pikaliittimeen B, mikä antaa tehoa vetokytkimen liittimeen. Kun vipu vapautetaan, se säilyttää virtauksen vetokytkimeen.

   Important: Jos asentoa käytetään hydraulisylinterin kanssa, ohjausvivun pitäminen ala-asennossa ohjaa hydraulinesteen virtauksen rajoitusventtiilin läpi, mikä voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää.

  • PääLLä-ASENTO (ON)

   Tämä asento on vastaava kuin Lasku (pikaliittimen B-asento). Se myös ohjaa hydraulinesteen pikaliittimeen B, mutta ohjauspaneelin pidätinvipu pidättää vipua tässä asennossa. Tämä sallii hydraulinesteen jatkuvan virran laitteeseen, jossa käytetään hydraulimoottoria. Käytä tätä asentoa vain lisälaitteilla, jotka on varustettu hydraulimoottorilla.

   Important: Jos asentoa käytetään hydraulisylinterin kanssa tai ilman lisälaitetta, PääLLä-asennossa hydraulineste virtaa rajoitusventtiilin läpi, mikä voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää. Tätä asentoa saa käyttää vain hetkellisesti tai jos moottori on kytketty.

   Important: Tarkista hydraulinesteen määrä lisälaitteen asentamisen jälkeen. Tarkista lisälaitteen toiminta käyttämällä lisälaitetta useaan kertaan, jotta ilma purkautuu järjestelmästä, ja tarkista sitten hydraulinesteen määrä uudelleen. Lisälaitteen sylinteri vaikuttaa hieman vaihteistonesteen määrään. Jos koneen hydraulinesteen määrä on alhainen, pumppu, ulkopuolinen hydrauliikka, ohjaustehostin ja vaihteisto voivat vahingoittua.

  Pikaliittimien kytkentä

  Important: Puhdista pikaliittimet ennen niiden kytkemistä. Likaiset liittimet voivat saastuttaa hydraulijärjestelmän.

  1. Vedä liittimen lukitusrengasta taaksepäin.

  2. Aseta letkunippaa liittimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

  Note: Kun pikaliittimiin kytketään lisälaitteita, on ensin määritettävä, kumpi puoli tarvitsee painetta. Liitä sitten kyseinen letku pikaliittimeen B, jossa on paine, kun ohjausvipu on painettuna eteenpäin, tai lukitse se PääLLä-asentoon.

  Pikaliittimien irrotus

  Note: Kun sekä kone että lisälaite on sammutettu, liikuta nostimen vipua edestakaisin, jotta paine poistuu järjestelmästä ja pikaliittimien irrotus helpottuu.

  1. Vedä liittimen lukitusrengasta taaksepäin.

  2. Vedä letkua tiukasti liittimestä.

   Important: Puhdista ja asenna pölytulppa ja pölysuojukset pikaliittimien päihin silloin, kun liittimet eivät ole käytössä.

  Hydrauliikan vianetsintä

  • Ongelmia pikaliittimien kytkemisessä tai irrottamisessa.

   Painetta ei ole vapautettu (pikaliitin on paineistettu).

  • Ohjaustehostin toimii vaivoin tai ei lainkaan.

   • Hydraulinestettä on liian vähän.

   • Hydraulineste on kuumaa.

   • Pumppu ei ole käynnissä.

  • Järjestelmässä on hydraulivuoto.

   • Liittimet ovat löysällä.

   • Liittimestä puuttuu O-rengas.

  • Lisälaite ei toimi.

   • Pikaliittimet eivät ole täysin kytkettyinä.

   • Pikaliittimet ovat vaihtuneet keskenään.

  • Kuuluu kitisevää ääntä.

   • Ulkopuolisen hydrauliikan venttiili jätetty PääLLä-asentoon, jolloin hydraulineste virtaa rajoitusventtiilin läpi.

   • Hihna on löysällä.

  • Moottori ei käynnisty.

   Hydraulivipu on lukittuna ETUASENTOON.

  Kunnossapito

  Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Varoitus

  Vain pätevä ja valtuutettu henkilöstö saa kunnostaa, korjata, säätää ja tarkistaa laitteen.

  Vältä tulipalon vaaroja ja pidä palontorjuntavarusteet aina käsillä työskentelyalueella. Älä tarkista polttoaineen, akkunesteen tai jäähdytysnesteen määrää tai vuotoa avoliekillä. Älä puhdista osia avoimessa polttoaineastiassa tai syttyvillä puhdistusnesteillä.

  Varoitus

  Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Vaihda korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nestesuodatin (vain TC-mallit).
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Säädä moottorin venttiilinvälykset.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista vaihteisto- ja hydrauliöljyn määrä. (Tarkista nesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin.)
 • Tarkista korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen määrä (vain TC-mallit). (Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.)
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista jarrunesteen määrä.(Tarkista määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen kahdeksan käyttötunnin välein tai päivittäin.)
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Poista lika moottoritilasta ja jäähdyttimestä(puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa).
 • 25 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(varastoinnin aikana 30 päivän välein).
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista etutasauspyörästön öljymäärä (vain nelipyörävetomallit).
 • Rasvaa kaikki laakerit ja holkit(voitele useammin vaativissa käyttöolosuhteissa).
 • Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin(useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista renkaiden kunto.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä etu- ja takapyörien pyöränmutterit.
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Tarkista, että vakionopeusnivelen suojakumeissa ei ole halkeamia, reikiä tai löysyyttä(Vain nelipyörävetomallit).
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
 • Tarkista ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin säätö.
 • Tarkista tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • Tarkista jarrupolkimen säätö.
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Tarkista kytkinpolkimen säätö.
 • Tarkista ajojarru ja seisontajarru.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta sytytystulpat ja vaihda ne tarvittaessa.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista etupyörien suuntaus.
 • Tarkista silmämääräisesti, ovatko jarrukengät kuluneet.
 • 600 käyttötunnin välein
 • Säädä moottorin venttiilinvälykset.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etutasauspyörästön öljy(Vain nelipyörävetomallit).
 • Vaihda hydrauliöljy ja puhdista sihti.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Vaihda korkeatehoisen hydrauliikkasarjan neste ja suodatin (vain TC-mallit).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Tyhjennä/huuhtele polttoainesäiliö.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä tai vaihda jäähdytysneste.
 • Käyttö vaikeissa olosuhteissa

  Important: Jos laitetta käytetään joissain alla olevista olosuhteista, huollot on suoritettava kaksi kertaa tavallista useammin:

  • Käyttö aavikolla

  • Käyttö kylmässä ilmastossa, alle 0 °C

  • Perävaunun vetäminen

  • Toistuva käyttö pölyisissä olosuhteissa

  • Käyttö rakennustyömaalla

  • Jos ajoneuvo on ollut pitkään käytössä mutaisissa, hiekkaisissa, märissä tai vastaavissa likaisissa olosuhteissa, tarkistuta ja puhdistuta jarrut mahdollisimman pian. Näin mikään hankaava materiaali ei pääse aiheuttamaan liiallista kulumista.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Monet tässä kunnossapito-osassa käsitellyistä toimenpiteistä edellyttävät lavan nostamista ja laskemista. Noudata seuraavia varo-ohjeita vakavien vammojen ja hengenvaaran välttämiseksi.

  Vaara

  Täysi lava voi laskeutua yhtäkkiä, jos sitä ei ole tuettu asianmukaisesti. Työskentely tukemattoman nostetun lavan alla voi johtaa henkilövahinkoon.

  • Ennen kuin huollat tai säädät konetta, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  • Tyhjennä lavan tai muun lisälaitteen kuorma ja asenna tukitanko täysin ulostyönnettyyn sylinteriin ennen nostetun lavan alla työskentelyä.

  Lavan tukitangon käyttö

  Important: Asenna tai irrota lavan tukitanko aina lavan ulkopuolelta käsin.

  1. Nosta lavaa, kunnes nostosylinterit ovat täysin ulostyönnettyinä.

  2. Irrota lavan tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 32).

   g026142
  3. Työnnä lavan tukitanko sylinterintankoon ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 33).

   g009164
  4. Irrota lavan tukitanko sylinteristä ja aseta se kaatumissuojausjärjestelmän paneelin takana oleviin kannattimiin.

   Important: Älä yritä laskea lavaa, jos lavan tukitanko on kiinni sylinterissä.

  Lavan irrotus

  1. Käynnistä moottori, kytke hydraulinostimen vipu ja laske lavaa, kunnes sylintereillä ei ole kuormaa.

  2. Vapauta nostimen vipu ja sammuta moottori.

  3. Irrota lukitussokat sylinterien tankojen liitintappien ulommista päistä (Kuva 34).

   g002368
  4. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät sylinterien tankojen päät lavan kiinnityslevyihin, työntämällä tappeja sisäänpäin (Kuva 34).

  5. Irrota lukitussokat ja liitintapit, jotka kiinnittävät kääntökannattimet runkokiskoihin (Kuva 34).

  6. Nosta lava pois koneen päältä.

   Varoitus

   Täyspitkä lava painaa noin 148 kg, joten älä yritä asentaa tai irrottaa sitä yksin.

   Käytä nostolaitetta tai pyydä avuksi kaksi tai kolme muuta henkilöä.

  7. Aseta sylinterit säilytyspidikkeisiin.

  8. Kytke hydraulinostimen lukitusvipu, jotta nostosylintereitä ei voida käyttää vahingossa.

  Täyspitkän lavan asennus

  Note: Lavan sivulevyt on helpointa asentaa ennen kuin lava on asennettu paikoilleen koneeseen.

  Note: Varmista, että lavan takaosan kääntölevyt on kiinnitetty lavan runkokiskoon siten, että alapää suuntautuu taakse (Kuva 35).

  g002369

  Varoitus

  Täyspitkä lava painaa noin 148 kg, joten älä yritä asentaa tai irrottaa sitä yksin.

  Käytä nostolaitetta tai pyydä avuksi kaksi tai kolme muuta henkilöä.

  Note: Varmista, että kannattimet ja suojakappaleet (Kuva 36) on asennettu siten, että lukkopulttien päät ovat koneen sisällä.

  g002370
  1. Varmista, että nostosylinterit ovat kokonaan sisällä.

  2. Aseta lava varovasti koneen rungon päälle siten, että lavan takaosan kääntölevyjen reiät ja runkokiskon takareiät ovat toistensa kohdalla, ja asenna kaksi liitintappia sekä lukitussokat (Kuva 36).

  3. Kun lava on alhaalla, kiinnitä sylinterien tankojen päät oikeisiin lavan kiinnityslevyjen aukkoihin liitintapeilla ja lukitussokilla.

  4. Työnnä liitintappi paikoilleen lavan ulkosivun puolelta niin, että lukitussokka on paikoillaan tapin ulommassa päässä (Kuva 36).

   Note: Taemmat aukot on tarkoitettu täyspitkän lavan ja etumaiset 2/3-lavan asennukseen.

   Note: Voi olla tarpeen käynnistää moottori ja liikuttaa sylintereitä, jotta aukot saadaan kohdistettua.

   Note: Käyttämätön aukko voidaan tukkia pultilla ja mutterilla, jotta lavaa ei voida asentaa väärin.

  5. Käynnistä moottori, kytke hydraulinostimen vipu ja nosta lavaa.

  6. Vapauta nostimen vipu ja sammuta moottori.

  7. Asenna lavan tukitanko paikalleen, jotta lavaa ei voida laskea vahingossa. Katso kohta Lavan tukitangon käyttö.

  8. Asenna lukitussokat liitintappien sisempiin päihin.

   Note: Jos lavaan on asennettu perälaudan automaattinen avaus, varmista ennen lukitussokan asentamista, että etutyhjennyksen yhdystanko on vasemmanpuoleisen liitintapin sisäpuolella.

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Tunkilla tuettu kone voi olla epävakaa ja luiskahtaa ja vahingoittaa siten koneen alla olevaa henkilöä.

  • Älä käynnistä konetta, kun se on nostettu tunkilla.

  • Poista aina avain virtalukosta, ennen kuin nouset pois koneesta.

  • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun kone on nostettu tunkilla.

  • Älä käynnistä moottoria, kun kone on tunkilla, koska moottorin tärinä tai pyörän liike saattaa pudottaa koneen tunkilta.

  • Älä työskentele koneen alla tukematta sitä pukeilla. Kone saattaa luiskahtaa tunkilta, jolloin koneen alla olevat voivat loukkaantua.

  • Kun nostat koneen etupäätä, aseta aina puukappale (tai vastaava) tunkin ja koneen rungon väliin.

  • Koneen etupään nostokohta sijaitsee edessä keskellä olevan rungon tuen alla (Kuva 37) ja takana akselin alla (Kuva 38).

   g009823
   g009824

  Konepellin irrotus

  1. Tartu konepeltiin ajovalojen aukoista ja vapauta alemmat kiinnityskielekkeet rungon aukoista nostamalla konepeltiä (Kuva 39).

   g010314
  2. Käännä konepellin alaosaa ylöspäin, kunnes ylemmät kiinnityskielekkeet voidaan vetää rungon aukoista (Kuva 39).

  3. Käännä konepellin yläosaa eteenpäin ja irrota johdinliittimet ajovaloista (Kuva 39).

  4. Irrota konepelti.

  Konepellin asennus

  1. Kytke valot.

  2. Työnnä ylemmät kiinnityskielekkeet rungon aukkoihin.

  3. Työnnä alemmat kiinnityskielekkeet rungon aukkoihin.

  4. Varmista, että konepelti on kunnolla ylä-, sivu- ja alaurissa.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kaikki laakerit ja holkit(voitele useammin vaativissa käyttöolosuhteissa).
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Pallonivelet (4), raidetangot (2), nivelpidikkeet (2) ja ohjaussylinteri (2) (Kuva 40)

  • Jousipylväs (2) (Kuva 41)

  • Kytkin (1) ja jarru (1) (Kuva 42)

  • U-nivel (18) ja nelipyörävetoakseli (3) (Kuva 43)

  Important: Kun voitelet vetoakselin ristiniveliä, pumppaa rasvaa, kunnes sitä tulee ulos kaikista neljästä kupista jokaisessa nivelessä.

  1. Pyyhi rasvanipat puhtaiksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa rasvaa kaikkiin laakereihin tai holkkeihin.

  3. Pyyhi liika rasva pois.

  g010360
  g010571
  g024682
  g010359

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen suodatin(useammin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkasta ilmanpuhdistin ja letkut säännöllisesti, jotta ne suojaavat moottoria ja varmistavat mahdollisimman pitkän käyttöiän. Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  Tarkasta ja vaihda ilmanpuhdistimen suodatin seuraavasti:

  1. Avaa ilmanpuhdistimen salvat ja vedä ilmanpuhdistimen suojus pois ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 44).

   g002401
  2. Avaa pölysuoja puristamalla sitä sivuilta ja kopista pölyt ulos.

  3. Liu’uta suodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 44).

   Note: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.

   Note: Älä yritä puhdistaa suodatinta.

  4. Tarkista uuden suodattimen eheys katsomalla sen läpi kirkasta valoa vasten.

   Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä.

   Note: Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa tai ettei kumitiiviste ole vaurioitunut. Jos suodatin on vaurioitunut, älä käytä sitä.

   Note: Käytä moottoria aina ilmansuodatin ja suojus asennettuina, jotta moottori ei vaurioidu.

   Note: Huolehdi siitä, että ilmansuodattimen kotelon puhtaisiin alueisiin ei pääse putoamaan likaa.

  5. Liu’uta suodatin varovasti runkoputken päälle (Kuva 44).

   Note: Varmista, että se asettuu kunnolla paikoilleen painamalla suodattimen ulkokehää asennuksen aikana.

  6. Asenna ilmanpuhdistimen suojus oikea sivu ylöspäin ja kiinnitä salvat (Kuva 44).

  Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Moottoriöljyn määrä: 3,2 l (suodatin asennettuna)

  Moottoriöljylaatu: puhdistava moottoriöljy, API SJ tai korkeampi

  Moottoriöljyn viskositeetti: 10W-30; valitse moottoriöljyn viskositeetti ympäristön lämpötilan perusteella taulukon mukaan (Kuva 45).

  g016095
  1. Nosta lava (jos on) ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

  2. Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy tyhjennysastiaan (Kuva 46).

   g021292
  3. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

  4. Irrota öljynsuodatin (Kuva 46).

  5. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ennen asennusta.

  6. Kierrä suodatinta, kunnes sen tiiviste ottaa kiinni asennuslevyyn, ja kiristä sitten suodatinta 1/2–2/3 kierrosta.

   Note: Älä kiristä liikaa.

  7. Lisää määrityksen mukaista öljyä kampikammioon. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Sytytystulppien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta sytytystulpat ja vaihda ne tarvittaessa.
 • Sytytystulpat kestävät yleensä pitkään, mutta ne on irrotettava ja tarkastettava 400 tunnin välein tai aina, jos moottorissa on toimintahäiriöitä. Vaihda sytytystulpat riittävän usein, jotta moottorin suorituskyky säilyy mahdollisimman hyvänä ja pakokaasupäästöt mahdollisimman pieninä.

  Käytä seuraavaa sytytystulppaa: NGK-R BKR5E

  Suositeltu kärkiväli on 0,81 mm.

  1. Puhdista sytytystulppien ympäristö, jotta sylinteriin ei pääse epäpuhtauksia, kun tulppa irrotetaan.

  2. Vedä johdot irti sytytystulpista ja irrota tulpat sylinterinkannesta.

  3. Tarkista, että sivu- ja keskielektrodi sekä keskielektrodin eriste eivät ole vahingoittuneet.

   Important: Vaihda säröinen, likainen tai muuten viallinen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja teräsharjalla, sillä tulpasta saattaa myöhemmin irrota hiukkasia sylinteriin. Tämä vahingoittaa yleensä moottoria.

   g005588
  4. Aseta jokaisen sytytystulpan keski- ja sivuelektrodien kärkiväliksi 0,81 mm.

  5. Asenna oikein säädetyt sytytystulpat ja kiristä ne momenttiin 24,5–29 N·m.

  6. Asenna sytytystulppien johdot.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Nosta lava (jos on) ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

  2. Irrota johdinsarjan liittimet polttoainepumpusta (Kuva 48).

  3. Löysää letkunkiristintä ja irrota polttoaineletku polttoainepumpun hatusta (Kuva 48).

   g010330
  4. Irrota polttoainepumpun yläosan suojus polttoainesäiliön päältä (Kuva 48).

   Note: Älä päästä polttoainepumppua kääntymään säiliössä pumpun irrotuksen aikana. Uimuri voi vahingoittua, jos polttoainepumppu kääntyy polttoainesäiliön sisällä.

  5. Irrota polttoainepumppu ja polttoainesuodatin säiliöstä (Kuva 48).

  6. Irrota pidike, jolla polttoainesuodattimen letku on kiinnitetty polttoainepumpun liittimeen.

  7. Irrota letku liittimestä (Kuva 48).

  8. Asenna uusi letkunkiristin uuteen polttoainesuodattimen letkuun.

  9. Liitä letku polttoainepumppuun ja kiinnitä kiristin.

  10. Asenna kokoonpano polttoainesäiliöön ja kiristä yläosan suojus momenttiin 20–22 N·m.

  11. Kytke johdot ja kiinnitä letku letkunkiristimellä.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä/huuhtele polttoainesäiliö.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmän sulakkeet ovat kojetaulun alla keskellä (Kuva 49 ja Kuva 50).

  g010328
  decal115-7813

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Vaara

  Kaapeleilla käynnistäminen voi olla vaarallista. Vähennä henkilövahinkojen tai koneen sähköosien vaurioitumisen mahdollisuutta noudattamalla seuraavia varoituksia:

  • Älä koskaan käynnistä kaapeleilla, jos jännitelähde on suurempi kuin 15 V DC, muuten sähköjärjestelmä vahingoittuu.

  • Älä koskaan yritä käynnistää tyhjää akkua jäätyneenä. Jäätynyt tyhjä akku saattaa haljeta tai räjähtää kaapeleilla käynnistettäessä.

  • Noudata kaikkia akkua koskevia varoituksia, kun käynnistät konetta kaapeleilla.

  • Varmista, että kone ei kosketa käynnistävään koneeseen.

  • Jos kaapelit kytketään vääriin napoihin, seurauksena voi olla henkilövahinkoja ja/tai sähköjärjestelmän vaurioituminen.

  1. Purista akun kantta, jotta kielekkeet irtoavat akkualustasta, ja irrota akun kansi akkualustasta (Kuva 51).

   g010326
  2. Kytke käynnistyskaapeli akkujen plusnapojen väliin (Kuva 52).

   Note: Plusnavan tunnistaa akun kannen +-merkistä.

  3. Kytke toisen käynnistyskaapelin pää käynnistävän koneen akun miinusnapaan.

   Note: Miinusnavassa on NEG-merkintä akun kannessa.

   Note: Älä kytke käynnistyskaapelin toista päätä tyhjän akun miinusnapaan. Kytke käynnistyskaapeli moottoriin tai runkoon. Älä kytke käynnistyskaapelia polttoainejärjestelmään.

   g010325
  4. Käynnistä käynnistysapua tarjoavan koneen moottori.

   Note: Anna sen käydä muutaman minuutin ajan ja käynnistä sitten oman koneen moottori.

  5. Irrota miinusnapaan kytketty käynnistyskaapeli ensin oman koneen moottorista ja sitten toisen koneen akusta.

  6. Asenna akun kansi akkualustaan.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(varastoinnin aikana 30 päivän välein).
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

  • Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  • Huolehdi, että akuissa on riittävästi akkunestettä.

  • Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai natriumbikarbonaattiliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukon korkkia puhdistuksen ajaksi.

  • Varmista, että akun kaapelit ovat tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  • Jos navat ruostuvat, irrota akun kansi, irrota kaapelit – miinuskaapeli (–) ensin – ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit (pluskaapeli (+) ensin) ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  • Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja kunkin kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

  • Jos kone varastoidaan erityisen kuumaan paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Vetojärjestelmän huolto

  Etutasauspyörästön öljyn vaihto

  Vain nelipyörävetomallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etutasauspyörästön öljy(Vain nelipyörävetomallit).
 • Tasauspyörästön öljylaatu: Mobil 424 -hydraulineste

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Puhdista alue tyhjennystulpan ympäriltä tasauspyörästön sivussa (Kuva 53).

  3. Aseta tyhjennysastia tyhjennystulpan alle.

   g010510
  4. Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy tyhjennysastiaan.

  5. Kun öljyä ei enää valu, asenna tulppa ja kiristä.

  6. Puhdista tasauspyörästön pohjassa olevaa täyttö-/tarkistusaukon tulppaa ympäröivä alue.

  7. Irrota täyttö-/tarkistusaukon tulppa ja lisää määrityksen mukaista öljyä, kunnes öljyä on aukkoon asti.

  8. Asenna täyttö-/tarkistustulppa.

  Vakionopeusnivelen suojakumien tarkistus

  Vain nelipyörävetomallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että vakionopeusnivelen suojakumeissa ei ole halkeamia, reikiä tai löysyyttä(Vain nelipyörävetomallit).
 • Tarkista, että vakionopeusnivelen suojakumeissa ei ole halkeamia, reikiä tai löysyyttä. Jos vaurioita löytyy, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Vaihteensiirtovaijerien säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteensiirtovaijerien säätö.
  1. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

  2. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät vaihteensiirtovaijerit vaihteiston vaihteensiirtimiin (Kuva 54).

   g002424
  3. Löysää haarukan vastamutterit ja säädä jokainen haarukka siten, että vaijerin välys on yhtä suuri eteen- ja taaksepäin suhteessa vaihteiston vaihteensiirtimen reikään (niin, että vaihteistovivun välys on otettu pois samaan suuntaan).

  4. Asenna liitintapit ja kiristä vastamutterit, kun säätö on valmis.

  Ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin säätö.
  1. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät ylemmän ja alemman nopeusalueen vaijerin vaihteiston vaihteensiirtimiin (Kuva 54).

  2. Löysää haarukan vastamutteri ja säädä haarukka siten, että haarukan reikä on vaihteiston kannattimen reiän kohdalla.

  3. Asenna liitintappi ja kiristä vastamutteri, kun säätö valmis.

  Tasauspyörästön lukon vaijerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista tasauspyörästön lukon vaijerin säätö.
  1. Siirrä tasauspyörästön lukon vipu POIS-ASENTOON.

  2. Löysää vastamuttereita, jotka kiinnittävät tasauspyörästön lukon vaijerin vaihteiston kannakkeeseen (Kuva 55).

   g002425
  3. Säädä lukkomuttereita siten, että jousikoukun ja vaihteistovivun aukon reunan välillä on 0,25–1,5 mm:n rako.

  4. Kiristä vastamutterit, kun säätö on valmis.

  Renkaiden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista renkaiden kunto.
 • Eturenkaiden paineen tulee olla 2,2 bar ja takarenkaiden 1,24 bar.

  Reunakiveykseen tai vastaavaan osuminen voi vaurioittaa rengasta tai vannetta ja aiheuttaa sen, ettei pyörien suuntaus ole enää oikein, joten tarkista renkaiden kunto pienenkin onnettomuuden jälkeen.

  Important: Tarkista renkaiden ilmanpaine oikean paineen varmistamiseksi. Jos renkaiden paine ei ole oikea, ne kuluvat ennenaikaisesti ja saattavat johtaa nelipyörävedon jumiutumiseen.

  Kuva 56 on esimerkki liian alhaisen paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010294

  Kuva 57 on esimerkki liian korkean paineen aiheuttamasta kulumisesta.

  g010293

  Etupyörien suuntauksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista etupyörien suuntaus.
  1. Varmista, että renkaat osoittavat suoraan eteenpäin.

  2. Mittaa etäisyys keskeltä keskelle (akselikorkeudella) ohjaavien renkaiden etu- ja takapuolella (Kuva 58).

   Note: Mitan on oltava renkaan etuosassa 0 ±3 mm:n sisällä renkaan takaosan mitasta. Käännä renkaita 90 astetta ja tarkista mitta.

   Important: Tarkista mitat aina samoista renkaan kohdista. Koneen on oltava tasaisella alustalla ja renkaiden on osoitettava suoraan eteenpäin.

   g009169
  3. Säädä etäisyyttä keskeltä keskelle seuraavasti:

   1. Löysää raidetangon keskellä olevaa vastamutteria (Kuva 59).

    g010329
   2. Pyöritä raidetankoa siten, että renkaiden etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin, kunnes renkaiden keskikohtien etäisyydet renkaiden etu- ja takareunoissa ovat oikeat.

   3. Kiristä raidetangon vastamutteri, kun säätö on oikea.

   4. Tarkista, että renkaat kääntyvät yhtä paljon oikealle ja vasemmalle.

    Note: Jos renkaat eivät käänny yhtä paljon, katso säätöohjeet huolto-oppaasta.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Roskien poisto jäähdytysjärjestelmästä

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika moottoritilasta ja jäähdyttimestä(puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa).
  1. Sammuta moottori ja puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  2. Avaa salpa ja irrota jäähdyttimen säleikkö jäähdyttimen edestä (Kuva 60).

   g010315
  3. Käännä salpoja (jos on) ja käännä öljynjäähdytin pois jäähdyttimestä (Kuva 61).

   g010316
  4. Puhdista jäähdytin, öljynjäähdytin ja säleikkö huolellisesti paineilmalla.

   Note: Puhalla roskat pois jäähdyttimestä. Älä puhdista jäähdyttimen ulkopintoja vedellä.

  5. Asenna öljynjäähdytin ja säleikkö jäähdyttimeen.

  Moottorin jäähdytysnesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä tai vaihda jäähdytysneste.
 • Jäähdytysnesteen tyyppi: veden ja pysyvän etyleeniglykolipakkasnesteen seos (seossuhde 50/50)

  Note: Seuraava toimenpide voi olla tarpeen tehdä useaan kertaan jäähdytysjärjestelmän huuhtelemiseksi ja jäähdytysnesteen vaihtamiseksi.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Nosta lava (jos on) ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

   Varoitus

   Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

   • Älä avaa paisuntasäiliön korkkia moottorin käydessä.

   • Anna moottorin jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes paisuntasäiliön korkki on jäähtynyt tarpeeksi, jotta sitä voidaan käsitellä paljain käsin.

   • Käytä liinaa, kun aukaiset paisuntasäiliön korkkia, ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  3. Irrota jäähdyttimen korkki.

   g010331
  4. Irrota paisuntasäiliön korkki (Kuva 63).

   g026143
  5. Irrota alempi jäähdyttimen letku ja anna jäähdytysnesteen valua tyhjennysastiaan.

  6. Kun jäähdytysnestettä ei enää valu, liitä alempi jäähdyttimen letku.

  7. Irrota jäähdytysnesteen tyhjennystulppa moottorista ja anna jäähdytysnesteen valua tyhjennysastiaan.

  8. Kun jäähdytysnestettä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa.

  9. Täytä jäähdytysjärjestelmä hitaasti veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50/50)..

  10. Asenna jäähdyttimen korkki.

  11. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti.

  12. Käynnistä moottori joutokäynnille.

  13. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti sitä mukaa kun ilma poistuu järjestelmästä.

   Note: Älä anna moottorin lämmetä käyttölämpötilaan.

  14. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  15. Käytä konetta, kunnes se saavuttaa käyttölämpötilan.

  16. Sammuta koneen moottori ja anna sen jäähtyä.

  17. Tarkista jäähdytysnesteen määrä uudelleen ja lisää tarvittaessa.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
  1. Irrota kumikahva seisontajarrun vivusta (Kuva 64).

   g033487
  2. Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin seisontajarrun vipuun (Kuva 65).

   g033488
  3. Kierrä nuppia, kunnes vivun käyttämiseen tarvitaan 20–22 kg:n voima.

  4. Kiristä säätöruuvi, kun säätö on valmis.

   Note: Jos kahvassa ei ole enää säätövaraa, löysää kädensijaa säädön puoliväliin ja säädä takana olevaa vaijeria. Toista sitten vaihe 3.

  5. Asenna kumikahva seisontajarrun vipuun.

  Jarrupolkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jarrupolkimen säätö.
 • Note: Irrota etukupu säädön helpottamiseksi.

  1. Irrota sokka ja liitintappi, joilla pääsylinterin haarukkapää on kiinni jarrupolkimen tapissa (Kuva 66).

   g002417
  2. Nosta jarrupoljinta (Kuva 67), kunnes se koskettaa runkoa.

  3. Löysää vastamuttereita, joilla haarukkapää on kiinni pääsylinterin akselissa (Kuva 67).

  4. Säädä haarukkapäätä, kunnes sen aukot ja jarrupolkimen tapin aukot ovat toistensa kohdalla.

  5. Kiinnitä haarukkapää polkimen tappiin liitintapilla ja sokalla.

  6. Kiristä vastamutterit, joilla haarukkapää on kiinni pääsylinterin akselissa.

   Note: Jarrun pääsylinterin tulee vapauttaa paine oikein säädettynä.

   g021226

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
  1. Nosta lava (jos on) ja tue se asettamalla tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin.

  2. Tarkista kireys painamalla hihnaa kampiakselin ja laturin hihnapyörien puolivälistä 10 kg:n voimalla (Kuva 68).

   Note: Uuden hihnan on taivuttava 8–12 mm.

   Note: Käytetyn hihnan on taivuttava 10–14 mm. Jos painuma on väärä, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos painuma on oikea, jatka käyttöä.

  3. Säädä hihnan kireys seuraavasti:

   1. Löysää laturin kahta kiinnityspulttia (Kuva 68).

    g026144
   2. Käännä laturia vääntimen avulla, kunnes hihnan kireys on oikea. Kiristä kiinnityspultit (Kuva 68).

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Kytkinpolkimen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista kytkinpolkimen säätö.
 • Note: Kytkinpolkimen vaijeria voidaan säätää kytkinkotelon tai kytkinpolkimen tapin kohdalta. Etukonepelti voidaan irrottaa, jotta polkimen tappiin pääsee helpommin käsiksi.

  1. Löysää vastamuttereita, jotka kiinnittävät kytkinvaijerin kotelon kannakkeeseen (Kuva 69).

   Note: Pallonivel voidaan irrottaa ja sitä voidaan pyörittää, jos tarvitaan lisäsäätöä.

   g009592
  2. Irrota palautusjousi kytkinvivusta.

  3. Säädä vastamuttereita tai palloniveltä, kunnes kytkinpolkimen takareuna on 9,2–9,8 cm:n etäisyydellä lattialevyn vinoneliökuvion yläosasta, kun poljinta painetaan 1,8 kg:n voimalla (Kuva 70).

   g009276

   Note: Voima kohdistetaan siten, että kytkinlaakeri koskettaa kevyesti painelevyn puikkoja.

  4. Kiristä vastamutterit, kun säätö on valmis.

  5. Varmista oikea säätö tarkistamalla 9,2–9,8 cm:n mitta vastamuttereiden kiristyksen jälkeen.

   Note: Säädä uudelleen tarvittaessa.

  6. Kiinnitä palautusjousi kytkinvipuun.

   Important: Varmista, että tangon pää on pallossa suorassa, ei kierrettynä, ja pysyy kytkinpolkimen suuntaisena vastamutterin kiristyksen jälkeen (Kuva 71).

   g009277

   Note: Kytkimen välyksen on oltava aina vähintään 19 mm.

  Nopeusmittarin muunto

  Nopeusmittari voidaan muuntaa maileista tunnissa kilometreihin tunnissa ja päinvastoin.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota konepelti. Katso Konepellin irrotus.

  3. Paikanna kaksi nopeusmittarin vieressä olevaa irtonaista johtoa.

  4. Irrota liitin johdinsarjasta ja kytke johdot yhteen.

   Note: Nopeusmittarin yksiköksi vaihtuu km/h tai mph.

  5. Konepellin asennus.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydrauliöljyn vaihto ja sihdin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydrauliöljy ja puhdista sihti.
 • Hydraulinestetilavuus: 7 l

  Hydraulinesteen tyyppi: Dexron III ATF

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota tyhjennystulppa säiliön sivusta ja valuta hydraulineste tyhjennysastiaan (Kuva 72).

   g009623
  3. Huomaa hydrauliletkun suunta ja sihtiin kiinnitetty 90 asteen kulmaliitin säiliön sivussa (Kuva 73).

  4. Irrota hydrauliletku ja 90 asteen liitin.

  5. Irrota sihti ja puhdista huuhtelemalla vastavirtaan puhtaalla rasvanpoistoaineella.

   Note: Anna kuivua ennen asentamista.

   g002416
  6. Asenna sihti.

  7. Asenna hydrauliletku ja 90 asteen liitin sihtiin samassa suunnassa.

  8. Asenna ja kiristä tyhjennystulppa.

  9. Lisää säiliöön noin 7 litraa määrityksen mukaista hydraulinestettä. Katso Vaihteisto-/hydraulinesteen määrän tarkistus.

  10. Käynnistä moottori ja käytä konetta, jotta hydrauliikkajärjestelmä täyttyy.

  11. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää tarvittaessa.

  Important: Käytä vain määrityksen mukaista hydraulinestettä. Muut nesteet voivat vahingoittaa järjestelmää.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  2. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  3. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 74).

   g010332
  4. Voitele uuden suodattimen tiiviste.

  5. Tarkista, että suodattimen asennuskohta on puhdas.

  6. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatinta puoli kierrosta.

  7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  8. Sammuta moottori ja tarkista hydraulinesteen taso sekä mahdolliset vuodot.

  Korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nesteen ja suodattimen vaihto

  Vain TC-mallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda korkeatehoisen hydrauliikkasarjan nestesuodatin (vain TC-mallit).
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda korkeatehoisen hydrauliikkasarjan neste ja suodatin (vain TC-mallit).
 • Hydraulinestetilavuus: noin 15 l

  Hydraulinesteen tyyppi:Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran (5 gallonnaa) astioissa tai 208 litran (55 gallonnaa) tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavanomaisia öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet:

  • Viskositeetti, ASTM D445 cSt / 40 °C: 44–48; cSt / 100 °C: 7,9–8,5

  • Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270: 140–152

  • Jähmepiste, ASTM D97: –37 °C...–43 °C

  • FZG, Fail stage: 11 tai parempi

  • Vesipitoisuus (uusi neste): 500 ppm (enintään)

  Standardit:

  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi (osanro 44-2500).

  Note: Jos nesteeseen pääsee epäpuhtauksia, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjään, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Likaantunut neste voi näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna. Neste on ehkä vaihdettava useammin, jos käytetään useita lisälaitteita, sillä eri hydraulinesteiden sekoittuminen saattaa johtaa nesteen nopeampaan likaantumiseen.

  1. Puhdista korkeatehoisen hydrauliikkasarjan suodattimen kiinnityskohdan ympäristö (Kuva 74).

  2. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin.

   Note: Jos nestettä ei tyhjennetä, irrota ja tuki suodattimeen menevä hydrauliputki.

  3. Voitele uuden suodattimen tiivisterengas ja pyöritä suodatinta kiinni käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäähän. Kiristä sitten vielä 3/4-kierrosta. Suodattimen pitäisi nyt olla tiivis.

  4. Lisää hydraulisäiliöön noin 15 litraa hydraulinestettä.

  5. Käynnistä kone ja käytä sitä joutokäynnillä noin kaksi minuuttia, jotta neste kiertää ja järjestelmässä oleva ilma poistuu.

  6. Sammuta koneen moottori ja tarkista nesteen määrä.

  7. Tarkista nesteen määrä.

  8. Hävitä neste asianmukaisesti.

  Kuljetuslavan nosto hätätilanteessa

  Kuljetuslava voidaan nostaa hätätilanteessa moottoria käynnistämättä pyörittämällä käynnistysmoottoria tai käynnistämällä hydraulijärjestelmä apuletkujen avulla.

  Kuljetuslavan nosto käynnistysmoottorin avulla

  Pyöritä käynnistysmoottoria ja pidä nostimen vipua samalla Nosto-asennossa. Käytä käynnistysmoottoria noin 10 sekunnin ajan ja odota sitten 60 sekuntia, ennen kuin yrität uudelleen. Jos moottori ei pyöri, poista kuorma ja lava (lisälaite) moottorin tai vaihteiston huoltamista varten.

  Kuljetuslavan nosto käynnistämällä hydraulijärjestelmä letkujen avulla

  Varoitus

  Täysi lava voi laskeutua yhtäkkiä, jos tukitanko ei ole paikallaan. Työskentely tukemattoman nostetun lavan alla voi johtaa henkilövahinkoon.

  • Ennen kuin huollat tai säädät konetta, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.

  • Tyhjennä lavan tai muun lisälaitteen kuorma ja asenna tukitanko täysin ulostyönnettyyn sylinteriin ennen nostetun lavan alla työskentelyä.

  Tähän toimenpiteeseen tarvitaan kaksi hydrauliletkua, joissa kummassakin on koneen liittimiin sopiva uros- ja naaraspikaliitin.

  1. Peruuta epäkuntoisen koneen perän luo toinen laite.

   Important: Koneen hydraulijärjestelmässä käytetään Dexron III ATF -nestettä. Jotta järjestelmä ei saastuisi, toisessa koneessa on käytettävä vastaavaa nestettä.

  2. Irrota kummankin koneen kaksi pikaliitinletkua liitinkannattimeen liitetyistä letkuista (Kuva 75).

   g009822
  3. Liitä epäkuntoisessa koneessa kaksi käynnistysletkua irrotettuihin letkuihin (Kuva 76).

  4. Tuki liitännät, joita ei käytetä.

   g002429
  5. Liitä toisessa koneessa kaksi letkua liittimeen, joka on vielä liitinkannattimessa (liitä ylempi letku yläliittimeen ja alempi letku alaliittimeen (Kuva 77).

  6. Tuki liitännät, joita ei käytetä.

   g019543
  7. Pidä kaikki sivulliset etäällä koneesta.

  8. Käynnistä toinen kone ja siirrä nostimen vipu nostoasentoon, jolloin epäkuntoinen kuljetuslava nousee.

  9. Siirrä hydraulinostimen vipu VAPAA-asentoon ja kytke nostovivun lukko.

  10. Asenna lavan tukitanko ulostyönnettyyn nostosylinteriin. Katso Lavan tukitangon käyttö.

   Note: Kun kummankin koneen moottori on sammutettu, liikuta nostimen vipua edestakaisin, jotta paine poistuu järjestelmästä ja pikaliittimien irrotus helpottuu.

  11. Kun toimenpide on valmis, irrota käynnistysletkut ja kytke hydrauliletkut kumpaankin koneeseen.

   Important: Tarkista kummankin koneen hydraulinestemäärät ennen käyttöä.

  Puhdistus

  Laitteen pesu

  Laite tulee pestä tarvittaessa. Käytä pesuun pelkkää vettä tai lisää veteen mietoa pesuainetta. Koneen pesussa voidaan käyttää liinaa.

  Important: Älä pese laitetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

  Important: Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Koneen peseminen moottorin käydessä voi vaurioittaa moottorin sisäosia.

  Varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista lika ja rasva koko koneesta, myös moottorin ulkopinnasta.

  3. Tarkista jarrut. Katso kohta Jarrunesteen määrän tarkistus.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  6. Rasvaa kone. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

  7. Vaihda moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  8. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  9. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  10. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  11. Tarkista pakkasnesteen määrä ja lisää tarvittaessa veden ja pakkasnesteen seosta (50:50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  12. Irrota akku alustasta, tarkista akkunesteen määrä ja lataa akku täyteen. Katso kohta Akun huolto.

   Note: Älä kytke akkukaapeleita akun napoihin varastoinnin ajaksi.

   Important: Akun on oltava täyteen ladattu, jotta se ei jäädy ja vaurioidu alle 0 °C:n lämpötilassa. Täysin ladattu akku säilyttää latauksen noin 50 päivää alle 4 °C:n lämpötilassa. Jos lämpötila on yli 4 °C, tarkista akkunesteen määrä ja lataa akku 30 päivän välein.

  13. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  14. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

   Note: Maalia on saatavissa valtuutetusta Toro-huoltoliikkeestä.

  15. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan.

  16. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.