Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa käyttämään litium-ioniakkua, malli 81860 (toimitetaan mallin 21863 mukana). Tuotteiden käyttäminen muuhun kuin niiden aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Malli 21863T ei sisällä akkua tai laturia.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g275230
Graphic

Lisätietoja saa katsomalla ohjevideoita osoitteessa www.Toro.com/support tai soittamalla numeroon +1 888 384 9939 ennen tuotteen palauttamista.

Turvaohjeet

TÄRKEITÄ

TURVAOHJEITA

VAROITUS: Sähkökäyttöistä konetta käytettäessä on aina luettava muun muassa seuraavat perusturvallisuutta koskevat varoitukset ja -ohjeet ja noudatettava niitä tulipalo-, sähköisku- ja tapaturmavaaran vähentämiseksi:

I. Koulutus

 1. Koneen käyttäjä vastaa kaikista muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

 2. Älä anna lasten käyttää konetta, akkuyksikköä tai akkulaturia tai leikkiä niillä. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 3. Älä anna konetta, akkuyksikköä tai akkulaturia fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käytettäväksi, ellei heitä ole opastettu käyttämään niitä oikein ja valvota niiden käytössä ja elleivät he ymmärrä niiden käyttöön liittyviä vaaroja.

 4. Perehdy kaikkiin koneen, akkuyksikön ja akkulaturin ohjeisiin ja varoitusmerkintöihin ennen tuotteiden käyttöä.

 5. Tutustu ohjaimiin ja koneen, akkuyksikön ja akkulaturin asianmukaiseen käyttöön.

Ⅱ. Valmistelut

 1. Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia ja lemmikkejä käyttöalueelle.

 2. Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita, kuten suuntainlevyjä ja ruohonkeräimiä.

 3. Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 4. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että terä, teräpultti ja teräkokoonpano eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vaurioituneet tai sellaiset merkinnät, jotka eivät ole enää luettavissa.

 5. Käytä vain Toron määrittämää akkuyksikköä. Muiden lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi lisätä loukkaantumis- ja tulipalovaaraa.

 6. Akkulaturin kytkeminen pistorasiaan, joka ei ole 100–240 V, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kytke akkulaturia muuhun kuin 100–240 V:n pistorasiaan. Eri kytkentätyypeille on tarvittaessa käytettävä oikeaa pistorasiasovitinta.

 7. Älä käytä vaurioitunutta tai muokattua akkuyksikköä tai akkulaturia, sillä ne voivat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

 8. Jos akkulaturin virtajohto on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen virtajohdon vaihtamista varten.

 9. Älä käytä kertakäyttöisiä paristoja.

 10. Lataa akkuyksikkö vain Toron määrittämällä akkulaturilla. Yhden akkuyksikön laturi voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään jonkin toisen akkuyksikön kanssa.

 11. Lataa akkuyksikkö vain hyvin tuuletetussa tilassa.

 12. Älä altista akkuyksikköä tai akkulaturia tulelle tai yli 68 °C:n lämpötilalle.

 13. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuyksikköä lämpötiloissa, jotka ovat ohjeissa määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Muutoin akkuyksikkö voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.

 14. Pukeudu asianmukaisesti: Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä (älä ole avojaloin tai käytä sandaaleja) ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä riippuvia koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Käytä pölynaamaria pölyisissä käyttöolosuhteissa.

III. Käyttö

 1. Liikkuvan terän koskettamisesta on seurauksena vakava tapaturma. Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuualueesta ja koneen kaikista liikkuvista osista. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 2. Koneen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 3. Vapauta itsevetolaitteisto (jos varusteena) ennen koneen käynnistystä.

 4. Älä kallista laitetta moottorin käynnistyksen aikana.

 5. Estä tahaton käynnistys: varmista ennen akkuyksikön kytkemistä ja koneen käyttöä, että sähkökäynnistyspainike on irrotettu virtalukosta.

 6. Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 7. Pysäytä kone, irrota sähkökäynnistyspainike, irrota akkuyksikkö koneesta ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 8. Irrota akkuyksikkö ja sähkökäynnistyspainike koneesta aina, kun jätät sen ilman valvontaa, tai ennen lisävarusteiden vaihtoa.

 9. Älä käytä konetta väkisin: kone toimii paremmin ja turvallisemmin aiotulla nopeudella.

 10. Pysy valppaana: Katso, mitä olet tekemässä, ja käytä maalaisjärkeä koneen käytössä. Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 11. Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 12. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi konetta itseäsi kohti.

 13. Pysy aina tukevassa ja tasapainoisessa asennossa, erityisesti rinteissä. Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa, ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä. Älä yritä leikata ruohoa liian jyrkissä rinteissä. Käytä konetta kävellen, älä koskaan juokse.

 14. Älä suuntaa materiaalin poistoa ihmisiä kohti. Vältä materiaalin poistamista seinää tai muuta estettä kohti. Materiaali voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Kytke terät pois päältä ennen sorapinnan ylittämistä.

 15. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

 16. Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa tai kun sataa.

 17. Jos kone törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta kone välittömästi, irrota sähkökäynnistyspainike, irrota akkuyksikkö ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja tarkista kone vasta sitten vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 18. Pysäytä kone ja irrota sähkökäynnistyspainike, ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

 19. Jos akkuyksikköä käsitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta. Jos vahingossa kosketat nestettä, huuhtele vedellä. Jos nestettä menee silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkuyksiköstä vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

IV. Kunnossapito ja varastointi

 1. Pysäytä kone, irrota sähkökäynnistyspainike, irrota akkuyksikkö koneesta ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 2. Älä yritä korjata konetta muutoin kuin ohjeissa ilmoitetulla tavalla. Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa koneen huolto käyttäen varaosina vain täsmälleen samanlaisia osia.

 3. Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

 4. Teroita tylsä terä molemmilta puolilta, jotta tasapaino säilyy. Puhdista terä ja varmista, että se on tasapainotettu.

 5. Vaihda terä, jos se on taipunut, kulunut tai murtunut. Tasapainottamaton terä aiheuttaa tärinää, mikä voi vahingoittaa moottoria tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

 6. Muista terää huollettaessa, että terä voi liikkua, vaikka virtalähde on pois päältä.

 7. Tarkista ruohonkeräin säännöllisesti haurastumisen tai kulumisen varalta ja vaihda kulunut keräin uuteen Toro-ruohonkeräimeen.

 8. Varmista paras toimivuus käyttämällä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muut varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

 9. Koneen huolto: Pidä leikkuusärmät terävinä ja puhtaina, niin varmistat parhaan toimivuuden ja turvallisuuden. Pidät kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Huolehdi, että suojukset ovat paikoillaan ja toimintakunnossa. Pidä terät terävinä. Käytä vain täsmälleen samanlaisia vaihtoteriä.

 10. Tarkista kone vaurioituneiden osien varalta. Jos suojukset tai muut osat ovat vaurioituneet, määritä, toimiiko kone oikein. Tarkista kone huonosti kohdistettujen ja juuttuneiden liikkuvien osien, rikkoutuneiden osien sekä vaadittavien asennusten ja kaikkien muiden toimintaan vaikuttavien ongelmien varalta. Ellei ohjeissa toisin mainita, valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava tai vaihdettava vaurioitunut suojus tai osa.

 11. Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista ja ruuveista, jotka voivat johtaa sähköä akun napojen välillä. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

 12. Tarkista terän ja moottorin kiinnityspulttien kireys säännöllisesti.

 13. Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

 14. HUOMIO: Väärin käsitelty akkuyksikkö voi aiheuttaa tulipalovaaran tai kemiallisen palovamman vaaran. Älä pura akkuyksikköä. Älä kuumenna akkuyksikköä yli 68 °C:n lämpötilaan tai polta sitä. Vaihda akkuyksikkö vain aitoon Toro-akkuyksikköön. Muiden akkuyksikköjen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ennen käyttöönottoa säilytä akkuyksikköjä alkuperäisessä pakkauksessa lasten ulottumattomissa.

 15. Älä hävitä akkua polttamalla. Akun kenno voi räjähtää. Tarkista paikalliset akkujen hävittämistä koskevat määräykset.

SÄILYTÄ NÄMÄ

OHJEET

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal140-1324
decal137-9495
decal137-9496
decal140-1328

Malli 81860

decal137-9489
decal112-8760
decal125-5026
decal137-9196
decal137-9461

Käyttöönotto

Note: Akkuyksikkö ei ole täyteen ladattu ostettaessa. Ennen kuin käytät konetta ensimmäistä kertaa, katso kohta Akkuyksikön lataus.

Akkulaturin seinäkiinnitys (valinnainen)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kiinnitystarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)2

Halutessasi voit kiinnittää akkulaturin tukevasti seinään käyttämällä laturin takapuolella olevia kiinnitysreikiä.

Kiinnitä laturi sisätiloihin (esimerkiksi autotalliin tai muuhun kuivaan paikkaan) pistorasian lähelle ja pois lasten ulottuvilta.

Katso kuvasta, miten laturi kiinnitetään (Kuva 2).

Kiinnitä laturi paikalleen liu’uttamalla se oikein kohdistettujen kiinnikkeiden päälle (kiinnikkeet eivät sisälly pakkaukseen).

g247359

Kahvan suoristaminen

Vaara

Jos kahva suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

 • Varmista, että kaapelit on viety kahvan ulkopuolelle.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

 1. Avaa kahva (Kuva 3, ruutu A).

 2. Siirrä kahva taaksepäin käyttöasentoon (Kuva 3, ruutu B).

 3. Pidä kahvasta kiinni kahvan lukkojen kytkennän aikana, jotta kädet eivät jää väliin.

 4. Kytke kahvan lukko siten, että tappi napsahtaa paikalleen ja lukitsee kahvan käyttöasentoon (Kuva 3, ruutu C).

g251609

Ruohonkeräimen kokoaminen

g230447

Laitteen yleiskatsaus

g297638
g036586
g292995

Soveltuvat lämpötilat

Akkuyksikön lataus-/säilytyslämpötila5–40 °C*
Akkuyksikön käyttölämpötila–30°C…+49 °C*
Koneen käyttölämpötila0–49 °C*

*Latausaika kasvaa, jos akkua ei ladata tällä lämpötila-alueella.

Säilytä konetta, akkuyksikköä ja akkulaturia suljetussa, puhtaassa ja kuivassa tilassa.

Käyttö

Ennen käyttöä

Akkuyksikön asennus

Important: Käytä akkuyksikköä vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

 1. Varmista, että akun ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

 2. Nosta akkutilan kansi ylös (Kuva 8, ruutu A).

 3. Kohdista akkuyksikössä oleva syvennys koneen ulkonemaan ja liu’uta akkuyksikkö tilaan, kunnes se loksahtaa paikalleen (Kuva 8, ruutu B).

 4. Sulje akkutilan kansi (Kuva 8, ruutu C).

g251221

Leikkuukorkeuden säätö

Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki pyörät samalle leikkuukorkeudelle (Kuva 9).

g254131

Käytön aikana

Koneen käynnistys

 1. Varmista, että akkuyksikkö on asennettu koneeseen. Katso kohta Akkuyksikön asennus.

 2. Aseta sähkökäynnistyspainike sähkökäynnistimen kytkimeen (Kuva 10, ruutu A).

 3. Paina terän ohjaustanko kahvaa vasten ja pidä se paikallaan (Kuva 10, ruutu B).

 4. Paina sitten sähkökäynnistyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes moottori käynnistyy (Kuva 10, ruutu C).

g293036

Itsevetolaitteiston käyttö

Kävele ja pidä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, niin kone liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 11).

g233423

Note: Jos kone ei kulje vapaasti taaksepäin itsevetolaitteiston käytön jälkeen, pysähdy, pidä kädet samassa asennossa ja anna koneen siirtyä muutaman sentin eteenpäin, jotta pyöräveto vapautuisi. Voit myös koettaa ulottua yläkahvan alapuolella olevaan metallikahvaan ja työntää konetta muutaman sentin eteenpäin. Jos laite ei vieläkään liiku vapaasti taaksepäin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on laitteessa ja keräimen valitsimen vipu on keruuasennossa, siirrä vipu kierrätysasentoon. Katso kohta Keräimen valitsimen vivun käyttö. Jos laitteeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

Jos laitteeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus. Jos keräimen valitsimen vipu on kierrätysasennossa, siirrä vipu keruuasentoon. Katso kohta Keräimen valitsimen vivun käyttö.

Ruohonkeräimen asennus

 1. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (ruutu A, Kuva 12).

 2. Asenna ruohonkeräin. Varmista, että keräimen tapit ovat kahvan lovissa (ruutu B, Kuva 12).

 3. Laske takasuuntain alas.

g233434

Ruohonkeräimen irrotus

Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä kohdan Ruohonkeräimen asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

Keräimen valitsimen vivun käyttö

Keräimen valitsin mahdollistaa ruoho- ja lehtijätteiden keruun tai kierrätyksen valinnan mukaan, kun ruohonkeräin on asennettuna laitteeseen.

 • Jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet, paina keräimen valitsimen vivussa olevaa painiketta ja siirrä vipua eteenpäin, kunnes vivussa oleva painike ponnahtaa ylös (Kuva 13).

  g251583
 • Jos haluat kierrättää ruoho- ja lehtijätteet tai poistaa ne sivulle, paina vivussa olevaa painiketta ja siirrä vipua taaksepäin, kunnes vivussa oleva painike ponnahtaa ylös.

  Important: Oikean toiminnan varmistamiseksi poista ruoho ja muut jätteet keräimen valitsimen luukusta ja ympäröivästä aukosta (Kuva 14), ennen kuin siirrät keräimen valitsimen vivun asennosta toiseen.

  g251584

Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Jos ruohonkeräin on laitteessa ja keräimen valitsimen vipu on keruuasennossa, siirrä vipu kierrätysasentoon. Katso Sivuheittosuppilon irrotus.

Sivuheittosuppilon asennus

Avaa sivusuuntaimen salpa, nosta sivusuuntain ja asenna sivuheittosuppilo (Kuva 15).

g235646

Sivuheittosuppilon irrotus

Irrota sivuheittosuppilo nostamalla sivusuuntain ylös, irrottamalla sivuheittosuppilo ja laskemalla sivuheittokanavan suuntainta alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

Koneen virran katkaisu

 1. Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 16, ruutu A).

 2. Irrota sähkökäynnistyspainike sähkökäynnistimestä (Kuva 16, ruutu B).

 3. Irrota akkuyksikkö. Katso kohta Akkuyksikön irrotus koneesta.

  Note: Kun konetta ei käytetä, irrota akkuyksikkö.

g251435

Akkuyksikön irrotus koneesta

 1. Nosta akkutilan kansi ylös.

 2. Vapauta akkuyksikkö painamalla akkuyksikön salpaa ja irrota akkuyksikkö.

 3. Sulje akkutilan kansi.

Käyttövihjeitä

Yleisiä leikkuuvinkkejä

 • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

 • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

 • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

Ruohon leikkaaminen

 • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Paranna käyttöaikaa leikkaamalla ruohoa korkeammalla leikkuukorkeudella.

 • Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

 • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, kone saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

 • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia koneen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

 • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

 • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

 • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

  • Vaihda terä tai teroita se.

  • Kävele hitaammin leikatessasi.

  • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

  • Leikkaa ruoho useammin.

  • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

Lehtien leikkaaminen

 • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

 • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

 • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

Käytön jälkeen

Akkuyksikön lataus

Important: Akkuyksikkö ei ole täyteen ladattu ostettaessa. Ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa aseta akkuyksikkö laturiin ja lataa sitä, kunnes LED-merkkivalo ilmoittaa, että akkuyksikkö on ladattu täyteen. Lue kaikki turvaohjeet.

Important: Lataa akkuyksikköä vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

Note: Voit tarkistaa akun varauksen (LED-merkkivalot) milloin vain painamalla akkuyksikössä olevaa akun varauksen merkkivalon painiketta.

 1. Varmista, että akun ja laturin ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

  g290533
 2. Kohdista akkuyksikössä oleva syvennys (Kuva 17) laturin ulkonemaan.

 3. Varmista, että akkulaturin ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

 4. Liu’uta akkuyksikkö laturiin niin, että se on kokonaan paikallaan (Kuva 17).

 5. Irrota akkuyksikkö liu’uttamalla akku taaksepäin ulos laturista.

 6. Katso seuraavasta taulukosta, mitä akkulaturin LED-merkkivalot ilmaisevat.

  MerkkivaloIlmaisee
  PoisAkkuyksikköä ei asetettu
  Vihreä, vilkkuuAkkuyksikkö latautuu
  VihreäAkkuyksikkö on ladattu
  PunainenAkkuyksikön tai akkulaturin lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot
  Punainen, vilkkuuAkkuyksikössä latausvika*

*Lisätietoja on kohdassa .

Laitteen alapuolen puhdistaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Laitteen alapuolen puhdistaminen pesuporttia käyttäen

  Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista kone pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Laske laite alimpaan leikkuukorkeusasetukseen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  4. Pese takaluukun alapuolinen alue, jonka kautta leikkuujätteet menevät laitteen alapuolelta ruohonkeräimeen.

   Note: Puhdista alue keräimen valitsimen (jos varusteena) ollessa sekä kokonaan edessä että kokonaan takana.

  5. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku pesuporttiin (Kuva 18).

   g251300
  6. Avaa vedensyöttö.

  7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes koneen alta ei enää tule leikkuujätettä.

  8. Sammuta moottori.

  9. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku koneesta.

  10. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

  11. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

  Koneen alapuolen puhdistaminen pystysuorassa varastointiasennossa

  1. Aseta laite pystysuoraan varastointiasentoon. Katso kohta Laitteen varastointi pystysuoraan varastointiasentoon.

  2. Puhdista laitteen alapuoli leikkuujätteistä

  Kahvan taittaminen

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Irrota sähkökäynnistyspainike (Kuva 19).

   g251571
  2. Pidä kahvasta kiinni kahvan lukkojen vapautuksen aikana, jotta kädet eivät jää väliin.

  3. Vapauta kahvan lukot siten, että yläkahva liikkuu vapaasti.

  4. Taita kahva eteenpäin pystysuoraan asentoon tai kokonaan eteen kuvan mukaisesti (Kuva 20).

   Important: Vie kaapelit kahvan lukkojen ulkopuolelle, kun taitat kahvaa.

   g251299
  5. Suorista kahva kohdan Kahvan suoristaminen mukaisesti.

  Laitteen varastointi pystysuoraan varastointiasentoon

  Kone voidaan varastoida pystysuoraan asentoon, jotta se veisi mahdollisimman vähän tilaa.

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Irrota sähkökäynnistyspainike ja akku koneesta.

  2. Varmista, että laitteen leikkuukorkeusasetus on enintään 92 mm. Laske sitä tarvittaessa. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Vapauta kahvan lukot (Kuva 21).

   g251585
  4. Taita kahva kokonaan eteen.

   Important: Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat kahvaa.

  5. Kytke kahvan lukot.

  6. Nosta laitteen etuosaa kahvasta ja siirrä se varastointitilaan (Kuva 22).

   g251586

  Kunnossapito

  Irrota sähkökäynnistyspainike ja akku koneesta ennen koneen huoltoa tai puhdistusta.

  Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisävarusteita.

  Tarkasta ja huolla kone säännöllisesti. Anna kone vain valtuutetun huoltoliikkeen korjattavaksi.

  Koneen voitelu

  Konetta ei tarvitse voidella. Laakereiden tehdasvoitelu kestää koneen käyttöiän.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Muista terää huollettaessa, että terä voi liikkua, vaikka virtalähde on pois päältä. Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Irrota sähkökäynnistyspainike ja akkuyksikkö koneesta.

  2. Tue terä puun kappaleella (Kuva 23).

  3. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 23).

   g231389
  4. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 24).

   g231390

   Important: Suuntaa terän käyrät päät ylöspäin koneen koteloa kohti.

  5. Kiristä teräpultti momenttiavaimella momenttiin 68 N·m.

  Itsevetolaitteiston säätö

  Vain itsevetolaitteistolla varustetut mallit

  Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uuden itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä tuntuu olevan vikaa.

  1. Löysää kaapelin säätöä kääntämällä säätömutteria vastapäivään (Kuva 25).

   g269307
  2. Säädä kaapelin jännitystä (Kuva 25) vetämällä sitä taaksepäin tai työntämällä sitä eteenpäin ja pitämällä kyseisessä asennossa.

   Note: Lisää vetoa työntämällä kaapelia moottoria kohti. Pienennä vetoa vetämällä kaapelia poispäin moottorista.

  3. Kiristä kaapelin säätöä kääntämällä säätömutteria myötäpäivään.

   Note: Kiristä mutteri tiukkaan hylsyavaimella tai kiintoavaimella.

  Akkuyksikön valmistelu kierrätystä varten

  Important: Kun irrotat akkuyksikön, peitä sen navat vahvalla teipillä. Älä yritä tuhota tai purkaa akkuyksikköä tai irrottaa siitä mitään osia.

  Lisätietoja akun vastuullisesta kierrättämisestä saa paikalliselta kunnalta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Varastointi

  Important: Säilytä konetta, akkuyksikköä ja laturia vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

  Important: Jos kone varastoidaan vuodeksi tai pitemmäksi ajaksi, irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa akkuyksikköä, kunnes kaksi tai kolme akun LED-merkkivaloa palaa vihreänä. Älä varastoi täyteen ladattua tai täysin tyhjää akkua. Kun ryhdyt taas käyttämään konetta, lataa akkuyksikköä, kunnes laturin vasemmanpuoleinen merkkivalo muuttuu vihreäksi tai akun kaikki neljä LED-merkkivaloa muuttuvat vihreiksi.

  • Käytön jälkeen kytke tuote irti virtalähteestä (eli irrota akkuyksikkö) ja tarkista, että se ei ole rikkoutunut.

  • Puhdista kaikki vieras materiaali tuotteesta.

  • Kun konetta, sähkökäynnistyspainiketta, akkuyksikköä tai akkulaturia ei käytetä, säilytä niitä lasten ulottumattomissa.

  • Pidä kone, akkuyksikkö ja akkulaturi loitolla syövyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaaleista ja jäänpoistoaineista.

  • Älä säilytä akkuyksikköä ulkona tai ajoneuvoissa, sillä se voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

  • Säilytä konetta, akkuyksikköä ja akkulaturia suljetussa, puhtaassa ja kuivassa tilassa.

  Vianetsintä

  Tee vain näissä ohjeissa kuvatut toimenpiteet. Kaikki muut tarkastukset, huolto ja korjaustyöt on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä tai annettava vastaavasti pätevän ammattilaisen tehtäväksi, jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kone ei käynnisty.
  1. Akkua ei ole asennettu kunnolla koneeseen.
  2. Akkuyksikköä ei ole ladattu.
  3. Akkuyksikkö on vaurioitunut.
  4. Koneessa on jokin muu sähkövika.
  1. Irrota akku koneesta, kytke se uudelleen kiinni ja varmista, että se on kunnolla asennettu ja salpa lukittunut.
  2. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se.
  3. Vaihda akkuyksikkö.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kone ei pysy käynnissä.
  1. Akkuyksikön johtimissa on kosteutta.
  2. Akkua ei ole asennettu kunnolla työkaluun.
  1. Anna akkuyksikön kuivua tai pyyhi se kuivaksi.
  2. Irrota akku työkalusta, kytke se uudelleen kiinni ja varmista, että se on kunnolla asennettu ja salpa lukittunut.
  Kone ei toimi täydellä teholla.
  1. Akkuyksikön varaus on liian alhainen.
  2. Ilmanvaihtoaukot ovat tukossa.
  1. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se täyteen.
  2. Puhdista ilmanvaihtoaukot.
  Akkuyksikön varaus purkautuu nopeasti.
  1. Akkuyksikön lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  1. Siirrä akkuyksikkö kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  Akkulaturi ei toimi.
  1. Akkulaturin lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  2. Pistorasia, johon akkulaturi on kytketty, ei toimi.
  1. Kytke akkulaturi irti ja siirrä se kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  2. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan pistorasian korjaamista varten.
  Akkulaturin LED-merkkivalo on punainen.
  1. Akkulaturin tai akkuyksikön lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  1. Kytke akkulaturi irti ja siirrä akkulaturi ja akkuyksikkö kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  Akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
  1. Akkuyksikön ja laturin yhteydessä on virhe.
  2. Akkuyksikkö on heikko.
  1. Irrota akkuyksikkö akkulaturista, kytke akkulaturi irti pistorasiasta ja odota 10 sekuntia. Kytke akkulaturi uudelleen pistorasiaan ja aseta akkuyksikkö akkulaturiin. Jos akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu yhä punaisena, toista nämä toimenpiteet uudelleen. Jos akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu yhä punaisena kahden yrityksen jälkeen, hävitä akkuyksikkö asianmukaisesti akkujen kierrätyspisteessä.
  2. Hävitä akkuyksikkö asianmukaisesti akkujen kierrätyspisteessä.
  Akkuyksikköä on vaikea irrottaa työkalusta.
  1. Akkuyksikkö tai työkalu on uusi, tai akun tai työkalun navoissa on korroosiota.
  1. Puhdista akun ja työkalun navat. Levitä sen jälkeen eristerasvaa akun napoihin. Älä käytä muita voiteluaineita, sillä ne voivat vaurioittaa napoja.
  Koneesta kuuluu äänimerkki.
  1. Akkuyksikköä ei ole ladattu.
  2. Koneen asento ei ole turvallinen käyttöä varten.
  3. Kone on ylikuormitettu.
  4. Koneessa on jokin muu sähkövika.
  1. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se.
  2. Varmista, että kone ei ole jyrkässä kulmassa käytön aikana.
  3. Leikkaa ruohoa korkeammalla leikkuukorkeudella tai kävele hitaammin leikkuun aikana.
  4. Kokeile muita vianmääritystoimia. Jos hälytys kuuluu edelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Leikkuulaatu on heikentynyt tai epätyydyttävä.
  1. Terä on tylsä.
  1. Terä on teroitettava tai vaihdettava uuteen.
  Kone leikkaa epätasaisesti.
  1. Terä on tylsä.
  2. Leikkuupöytä on vaurioitunut.
  1. Terä on teroitettava tai vaihdettava uuteen.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kone tärisee.
  1. Terä on taipunut tai vaurioitunut.
  1. Tarkasta ja vaihda terä tarvittaessa.