Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön tai kaupalliseen ammattikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Se on tarkoitettu käyttämään litium-ioniakkua, malli 81875 (toimitetaan mallin 22275 mukana), 81825, 81850 tai 81860. Nämä akut on suunniteltu ladattavaksi vain akkulaturimallilla 81805 (toimitetaan mallin 22275 mukana) tai 81802. Tuotteiden käyttäminen muuhun kuin niiden aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Malli 22275T ei sisällä akkua tai laturia.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä valmistajan varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valmistajan asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja

g226623

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Turvaohjeet

TÄRKEITÄ

TURVAOHJEITA

VAROITUS: Sähkökäyttöistä konetta käytettäessä on aina luettava muun muassa seuraavat perusturvallisuutta koskevat varoitukset ja -ohjeet ja noudatettava niitä tulipalo-, sähköisku- ja tapaturmavaaran vähentämiseksi:

I. Koulutus

 1. Koneen käyttäjä vastaa kaikista muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

 2. Älä anna lasten käyttää konetta, akkuyksikköä tai akkulaturia tai leikkiä niillä. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 3. Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa tätä laitetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien aikuisten käyttää tai huoltaa laitetta.

 4. Perehdy kaikkiin koneen, akkuyksikön ja akkulaturin ohjeisiin ja varoitusmerkintöihin ennen tuotteiden käyttöä.

 5. Tutustu ohjaimiin ja koneen, akkuyksikön ja akkulaturin asianmukaiseen käyttöön.

Ⅱ. Valmistelut

 1. Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia ja lemmikkejä käyttöalueelle.

 2. Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita, kuten suuntainlevyjä ja ruohonkeräimiä.

 3. Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 4. Tarkasta ennen koneen käyttöä, että terä, teräpultti ja teräkokoonpano eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vaurioituneet tai sellaiset merkinnät, jotka eivät ole enää luettavissa.

 5. Käytä vain Toron määrittämää akkuyksikköä. Muiden lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi lisätä loukkaantumis- ja tulipalovaaraa.

 6. Akkulaturin kytkeminen pistorasiaan, joka ei ole 100–240 V, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kytke akkulaturia muuhun kuin 100–240 V:n pistorasiaan. Eri kytkentätyypeille on tarvittaessa käytettävä oikeaa pistorasiasovitinta.

 7. Älä käytä vaurioitunutta tai muokattua akkuyksikköä tai akkulaturia, sillä ne voivat toimia arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

 8. Jos akkulaturin virtajohto on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen virtajohdon vaihtamista varten.

 9. Älä käytä kertakäyttöisiä paristoja.

 10. Lataa akkuyksikkö vain Toron määrittämällä akkulaturilla. Yhden akkuyksikön laturi voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään jonkin toisen akkuyksikön kanssa.

 11. Lataa akkuyksikkö vain hyvin tuuletetussa tilassa.

 12. Älä altista akkuyksikköä tai akkulaturia tulelle tai yli 68 °C:n lämpötilalle.

 13. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuyksikköä lämpötiloissa, jotka ovat ohjeissa määritetyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Muutoin akkuyksikkö voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.

 14. Pukeudu asianmukaisesti: Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä (älä ole avojaloin tai käytä sandaaleja) ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Käytä pölynaamaria pölyisissä käyttöolosuhteissa.

III. Käyttö

 1. Liikkuvan terän koskettamisesta on seurauksena vakava tapaturma. Pidä kädet ja jalat loitolla leikkuualueesta ja koneen kaikista liikkuvista osista. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 2. Koneen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 3. Vapauta itsevetolaitteisto (jos varusteena) ennen koneen käynnistystä.

 4. Älä kallista konetta moottorin käynnistyksen aikana.

 5. Estä tahaton käynnistys: varmista ennen akkuyksikön kytkemistä ja koneen käyttöä, että sähkökäynnistyspainike on irrotettu virtalukosta.

 6. Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 7. Kun vapautat terän ohjaustangon, moottori sammuu ja terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 8. Pysäytä kone, irrota sähkökäynnistyspainike, irrota akkuyksikkö koneesta ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 9. Irrota akkuyksikkö ja sähkökäynnistyspainike koneesta aina, kun jätät sen ilman valvontaa, tai ennen lisävarusteiden vaihtoa.

 10. Älä käytä konetta väkisin: kone toimii paremmin ja turvallisemmin aiotulla nopeudella.

 11. Pysy valppaana: Katso, mitä olet tekemässä, ja käytä maalaisjärkeä koneen käytössä. Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 12. Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 13. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi konetta itseäsi kohti.

 14. Pysy aina tukevassa ja tasapainoisessa asennossa, erityisesti rinteissä. Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa, ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä. Älä yritä leikata ruohoa liian jyrkissä rinteissä. Käytä konetta kävellen, älä koskaan juokse.

 15. Älä suuntaa materiaalin poistoa ihmisiä kohti. Vältä materiaalin poistamista seinää tai muuta estettä kohti. Materiaali voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Kytke terät pois päältä ennen sorapinnan ylittämistä.

 16. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

 17. Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa tai kun sataa.

 18. Jos kone törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta kone välittömästi, irrota sähkökäynnistyspainike, irrota akkuyksikkö ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja tarkista kone vasta sitten vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 19. Pysäytä kone ja irrota sähkökäynnistyspainike, ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

 20. Jos akkuyksikköä käsitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta. Jos vahingossa kosketat nestettä, huuhtele vedellä. Jos nestettä menee silmään, hakeudu lääkärin hoitoon. Akkuyksiköstä vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

IV. Kunnossapito ja varastointi

 1. Pysäytä kone, irrota sähkökäynnistyspainike, irrota akkuyksikkö koneesta ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 2. Älä yritä korjata konetta muutoin kuin ohjeissa ilmoitetulla tavalla. Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa koneen huolto käyttäen varaosina vain täsmälleen samanlaisia osia.

 3. Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

 4. Teroita tylsä terä molemmista päistä, jotta tasapaino säilyy. Puhdista terä ja varmista, että se on tasapainotettu.

 5. Vaihda terä, jos se on taipunut, kulunut tai murtunut. Tasapainottamaton terä aiheuttaa tärinää, mikä voi vahingoittaa moottoria tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

 6. Muista terää huollettaessa, että terä voi liikkua, vaikka virtalähde on pois päältä.

 7. Tarkista ruohonkeräin säännöllisesti haurastumisen tai kulumisen varalta ja vaihda kulunut keräin uuteen Toro-ruohonkeräimeen.

 8. Varmista paras toimivuus käyttämällä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muut varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

 9. Koneen huolto: Pidä leikkuusärmät terävinä ja puhtaina, niin varmistat parhaan toimivuuden ja turvallisuuden. Pidät kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Huolehdi, että suojukset ovat paikoillaan ja toimintakunnossa. Pidä terät terävinä. Käytä vain täsmälleen samanlaisia vaihtoteriä.

 10. Tarkista kone vaurioituneiden osien varalta. Jos suojukset tai muut osat ovat vaurioituneet, määritä, toimiiko kone oikein. Tarkista kone huonosti kohdistettujen ja juuttuneiden liikkuvien osien, rikkoutuneiden osien sekä vaadittavien asennusten ja kaikkien muiden toimintaan vaikuttavien ongelmien varalta. Ellei ohjeissa toisin mainita, valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava tai vaihdettava vaurioitunut suojus tai osa.

 11. Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista ja ruuveista, jotka voivat johtaa sähköä akun napojen välillä. Oikosulku akun napojen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

 12. Tarkista terän ja moottorin kiinnityspulttien kireys säännöllisesti.

 13. Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

 14. HUOMIO: Väärin käsitelty akkuyksikkö voi aiheuttaa tulipalovaaran tai kemiallisen palovamman vaaran. Älä pura akkuyksikköä. Älä kuumenna akkuyksikköä yli 68 °C:n lämpötilaan tai polta sitä. Vaihda akkuyksikkö vain aitoon Toro-akkuyksikköön. Muiden akkuyksikköjen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Ennen käyttöönottoa säilytä akkuyksikköjä alkuperäisessä pakkauksessa lasten ulottumattomissa.

 15. Älä hävitä akkua polttamalla. Akun kenno voi räjähtää. Tarkista paikalliset akkujen hävittämistä koskevat määräykset.

SÄILYTÄ NÄMÄ

OHJEET

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal137-9490
decal144-3175
decal116-7583
decal140-8472
decal112-8760
decal137-9461
decal134-4691
decal131-0822

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Important: Akkuyksikkö ei ole täyteen ladattu ostettaessa. Ennen kuin käytät konetta ensimmäistä kertaa, katso kohta Akkuyksikön lataus.

Akkulaturin seinäkiinnitys (valinnainen)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kiinnitystarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)2

Halutessasi voit kiinnittää akkulaturin tukevasti seinään käyttämällä laturin takapuolella olevia kiinnitysreikiä.

Kiinnitä laturi sisätiloihin (esimerkiksi autotalliin tai muuhun kuivaan paikkaan) pistorasian lähelle ja pois lasten ulottuvilta.

Katso kuvasta, miten laturi kiinnitetään (Kuva 3).

Kiinnitä laturi paikalleen liu’uttamalla se oikein kohdistettujen kiinnikkeiden päälle (kiinnikkeet eivät sisälly pakkaukseen).

g290534

Vaijerin suojuksen irrotus

g328502

Alakahvan kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Yläkahvan kokoonpano1
Alakahva2
Pultti (5/16 × 1-¾ tuumaa)4
Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)4
Jousialuslaatta8

Kokoa alakahva kuvan mukaisesti (Kuva 5).

g340673

Kahvan asennus

g351011

Vaijerin suojuksen asennus

g350108

Ruohonkeräimen kokoaminen

g238450

Laitteen yleiskatsaus

g346507
g292995

Soveltuvat lämpötilat

Akkuyksikön lataus-/säilytyslämpötila5–40 °C*
Akkuyksikön käyttölämpötila–30°C…+49 °C*
Koneen käyttölämpötila0–49 °C*

*Latausaika kasvaa, jos akkua ei ladata tällä lämpötila-alueella.

Säilytä konetta, akkuyksikköä ja akkulaturia suljetussa, puhtaassa ja kuivassa tilassa.

Käyttö

Ennen käyttöä

Akkuyksikön asennus

Important: Käytä akkuyksikköä vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

 1. Varmista, että akun ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

 2. Nosta akkutilan kansi ylös (Kuva 11, ruutu A).

 3. Kohdista akkuyksikössä oleva syvennys koneen ulkonemaan ja liu’uta akkuyksikkö tilaan, kunnes se loksahtaa paikalleen (Kuva 11, ruutu B).

 4. Sulje akkutilan kansi (Kuva 11, ruutu C).

g303151

Leikkuukorkeuden säätö

Vaara

Leikkuukorkeussäätimiä käsiteltäessä kätesi saattaa joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

 • Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta.

 • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki pyörät samalle leikkuukorkeudelle (Kuva 12).

g303150

Kahvan korkeuden säätö

Kahvan korkeuden voi säätää käyttäjälle sopivaksi kolmeen asentoon (Kuva 13).

g331956
 1. Irrota molemmat kahvan pultit ja vastaavat mutterit.

 2. Siirrä kahva haluttuun korkeuteen.

 3. Kiinnitä kahva aiemmin irrotetuilla pulteilla ja vastaavilla muttereilla.

Käytön aikana

Koneen käynnistys

 1. Varmista, että akkuyksikkö on asennettu koneeseen. Katso kohta Akkuyksikön asennus.

 2. Aseta sähkökäynnistyspainike sähkökäynnistimen kytkimeen (Kuva 14, ruutu A).

 3. Paina terän ohjaustanko kahvaa vasten ja pidä se paikallaan (Kuva 14, ruutu B).

 4. Paina sitten sähkökäynnistyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes moottori käynnistyy (Kuva 14, ruutu C).

g331970

Leikkuujätteiden kierrättäminen

Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni koneessa, irrota se ennen leikkuujätteiden kierrätystä. Katso Ruohonkeräimen irrotus.

Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

Vaara

Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos se on vaurioitunut, asenna valmistajan uusi ruohonkeräin.

Vaara

Terät ovat teräviä, ja niiden koskettaminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Sammuta kone ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Ruohonkeräimen asennus

 1. Sammuta kone ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 2. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä (ruutu A, Kuva 15).

 3. Irrota takaheittokanavan suojus painamalla salpaa sisään peukalolla ja vetämällä suojus irti koneesta (ruudut B ja C, Kuva 15).

 4. Asenna keräimen tangon päät kahvan juuressa oleviin loviin ja keinuta keräintä edestakaisin, jotta tangon päät asettuvat kummankin loven pohjaan (ruutu D, Kuva 15).

 5. Laske takasuuntainta, kunnes se on ruohonkeräimen päällä.

g303153

Ruohonkeräimen irrotus

Hengenvaara

Kone saattaa singota leikkuujätteitä ja muita esineitä koneen kotelon aukon läpi. Riittävällä voimalla lentävät esineet voivat aiheuttaa vakavia henkilövammoja tai kuoleman sinulle tai sivulliselle.

 • Älä koskaan irrota ruohonkeräintä ja sitten käynnistä konetta ilman, että siinä on asennettuna heittokanavan suojus.

 • Älä koskaan avaa koneen takasuuntainta, kun kone on käynnissä.

 1. Sammuta kone ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 2. Nosta takasuuntain ylös.

 3. Irrota ruohonkeräimen tanko kahvan juuressa olevista lovista (ruutu A, Kuva 15).

 4. Asenna heittokanavan suojus (ruutu B, Kuva 15).

 5. Laske takasuuntain alas (ruutu C, Kuva 15).

Itsevetolaitteiston käyttö

Käytä itsevetolaitteistoa painamalla itsevetolaitteiston tankoa kahvaa vasten ja pitämällä sitä painettuna paikallaan (Kuva 16).

g331972

Itsevetolaitteiston käyttö lopetetaan vapauttamalla itsevetolaitteiston tanko.

Note: Laite on varustettu vapaakäyntikytkimillä, jotka helpottavat koneen vetämistä taaksepäin. Kytkimien vapauttaminen voi edellyttää laitteen työntämistä vähintään 2,5 cm itsevetolaitteiston tangon vapauttamisen jälkeen.

Terän nopeuden säätö

Tässä koneessa on kaksi terän nopeusasetusta: AUTO ja MAX.

 • AUTO-asennossa terän nopeutta säädetään automaattisesti tehokkuuden parantamiseksi. Kone havaitsee leikkuuolosuhteiden muutokset ja tarvittaessa kasvattaa terän nopeutta leikkuutuloksen laadun säilyttämiseksi.

 • MAX-asennossa terän nopeus pysyy jatkuvasti enimmäistasolla.

Säädä terän nopeusasetusta kääntämällä virta-avain jompaankumpaan asentoon (Kuva 17).

g337279

Koneen virran katkaisu

 1. Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 18, ruutu A).

 2. Irrota sähkökäynnistyspainike sähkökäynnistimestä (Kuva 18, ruutu B).

 3. Irrota akkuyksikkö. Katso kohta Akkuyksikön irrotus koneesta.

  Note: Kun konetta ei käytetä, irrota akkuyksikkö.

g331971

Akkuyksikön irrotus koneesta

 1. Nosta akkutilan kansi ylös.

 2. Vapauta akkuyksikkö painamalla akkuyksikön salpaa ja irrota akkuyksikkö.

 3. Sulje akkutilan kansi.

Käyttövihjeitä

Yleisiä leikkuuvinkkejä

 • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

 • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

 • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

Ruohon leikkaaminen

 • Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Lämpimänä kesäaikana ruoho kannattaa leikata leikkuukorkeusasetuksella 64 mm, 76 mm tai 89 mm. Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 64 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Paranna käyttöaikaa leikkaamalla ruohoa korkeammalla leikkuukorkeudella.

 • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja hitaalla nopeudella. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää ja lehdet paakkuuntuvat nurmikon päälle, kone voi tukkeutua ja moottori pysähtyä.

 • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia koneen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

 • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

 • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

 • Teroita terä.

 • Aja nurmikko hitaammalla nopeudella.

 • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

 • Leikkaa ruoho useammin.

 • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

Lehtien leikkaaminen

 • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

 • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

 • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

Käytön jälkeen

Akkuyksikön lataus

Important: Akkuyksikkö ei ole täyteen ladattu ostettaessa. Ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa aseta akkuyksikkö laturiin ja lataa sitä, kunnes LED-merkkivalo ilmoittaa, että akkuyksikkö on ladattu täyteen. Lue kaikki turvaohjeet.

Important: Lataa akkuyksikköä vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

Note: Voit tarkistaa akun varauksen (LED-merkkivalot) milloin vain painamalla akkuyksikössä olevaa akun varauksen merkkivalon painiketta.

 1. Varmista, että akun ja laturin ilmanvaihtoaukoissa ei ole pölyä tai roskia.

  g290533
 2. Kohdista akkuyksikössä oleva syvennys (Kuva 19) laturin ulkonemaan.

 3. Liu’uta akkuyksikkö laturiin niin, että se on kokonaan paikallaan (Kuva 19).

 4. Irrota akkuyksikkö liu’uttamalla akku taaksepäin ulos laturista.

 5. Katso seuraavasta taulukosta, mitä akkulaturin LED-merkkivalot ilmaisevat.

  MerkkivaloIlmaisee
  PoisAkkuyksikköä ei asetettu
  Vihreä, vilkkuuAkkuyksikkö latautuu
  VihreäAkkuyksikkö on ladattu
  PunainenAkkuyksikön tai akkulaturin lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot
  Punainen, vilkkuuAkkuyksikössä latausvika*

*Lisätietoja on kohdassa Tekniset tiedot.

Important: Akun voi jättää laturiin lyhyeksi aikaa käyttökertojen välissä.Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku laturista. Katso kohta Ennen varastointia.

Koneen alaosan puhdistaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista laitteen alapuoli.
 • Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi pidä koneen alaosa puhtaana ja puhdista alaosa pian ruohonleikkuun jälkeen. Pidä varsinkin työntimet puhtaina jätteistä (Kuva 20).

  g240549

  Pesu

  Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota koneen alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun kone on käynnissä.

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  1. Laske kone alimpaan leikkuukorkeusasetukseen.

  2. Siirrä kone tasaiselle päällystetylle alustalle.

  3. Käynnistä kone ja kytke terä päälle.

  4. Pitele puutarhaletkua kahvan tasolla ja ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 21).

   Note: Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.

   g002600
  5. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä kone kuivalle alueelle.

  6. Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu.

  Kaavintamenetelmä

  Jos vesi ei poista kaikkea jätettä koneen alapinnasta, kaavi se puhtaaksi.

  1. Sammuta kone ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sähkökäynnistyspainike ja akku koneesta.

  3. Kallista kone kyljelleen.

  4. Irrota lika ja leikkuujätteet kaapimella. Varo särmiä ja teräviä reunoja.

  5. Palauta kone käyttöasentoon.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä löysällä olevat kiinnittimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta leikkuuterät kulumisen ja vaurioiden varalta.
 • Tarkista kiihdytin kulumisen ja vaurioiden varalta.
 • Tarkasta teräjarrun pysähtymisaika. Terän on pysähdyttävä kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaussangan vapauttamisesta. Ellei terä pysähdy, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista laitteen alapuoli.
 • 40 käyttötunnin välein
 • Puhdista pyörät ja hammaspyörät.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Teroita tai vaihda terä.Huolla terää useammin, jos reuna tylsyy nopeasti epätasaisella tai hiekkaisella nurmikolla.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Kiristä löysällä olevat kiinnittimet.
 • Itsevetolaitteiston säätö

  Jos kone on uusi, sen itsevetolaitteisto ei toimi tai se etenee hitaasti, säädä vetolaitteiston vaijeria.

  1. Siirrä kone ulos päällystetylle pinnalle lähelle tukevaa seinää, jotta se ei liiku eteenpäin moottorin käynnistämisen yhteydessä.

  2. Pysäköi kone eturenkaat seinää vasten.

   Note: Varmista, että alue on hyvin ilmastoitu ja että alueella ei ole mitään, mitä kone saattaisi heittää ympäriinsä.

  3. Käynnistä moottori. Katso Koneen käynnistys.

  4. Vedä itsevetolaitteiston tanko kahvaan.

   Note: Pyörien pitäisi alkaa pyörimään, kun itsevetolaitteiston tanko koskettaa kahvaa.

  5. Sammuta moottori.

  6. Jos sinun täytyy säätää konetta, toimi seuraavasti:

   • Jos pyörät eivät pyöri, kun käytät itsevetolaitteiston tankoa, vetohihna on liian löysällä. Käännä pyörävedon ohjausnuppia (Kuva 22) myötäpäivään yksi kierros ja toista vaiheet 3–5.

    g024465
   • Jos pyörät pyörivät ennen kuin työnnät itsevetolaitteiston tangon ajoasentoon, vetohihna on liian kireällä. Käännä pyörävedon ohjausnuppia (Kuva 22) vastapäivään yksi kierros ja toista vaiheet 3–5.

  7. Kun käytössä on uusi vetohihna, käännä vetolaitteiston vaijerin säätönuppia yksi kierros enemmän myötäpäivään, jotta hihna voi venyä normaalisti sisäänajon aikana.

   Note: Voit ohittaa tämän vaiheen, jos säädät käytettyä hihnaa.

  Terän huolto

  Leikkaa aina terävällä terällä. Terävä terä leikkaa puhtaasti ja repimättä ruohonkorsia.

  1. Sammuta kone ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota akkuyksikkö. Katso kohta Akkuyksikön irrotus koneesta.

  3. Kallista kone kyljelleen. Katso kohta Kuva 23.

   g240550

  Terän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta leikkuuterät kulumisen ja vaurioiden varalta.
 • Tarkasta huolellisesti, että terä on terävä ja kulumaton, varsinkin paikoissa, joissa tasaiset ja muotoillut osat kohtaavat (Kuva 24A). Tarkista terä ennen koneen käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa. Jos huomaat uria tai kulumista (kuvat Kuva 24B ja Kuva 24C), vaihda terä. Katso Terän irrotus.

  g002278

  Note: Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista. Viilaa vuoden kuluessa mahdolliset pienet lovet pois, jotta leikkuusärmä säilyy kunnossa.

  Hengenvaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Kiihdyttimen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kiihdytin kulumisen ja vaurioiden varalta.
 • Tarkista kiihdytin huolellisesti liiallisen kulumisen varalta (Kuva 25). Tarkista kiihdytin ennen koneen käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia (erityisesti numerolla 2 merkitty alue, Kuva 25). Jos huomaat halkeaman tai kiihdyttimen kieleke on kulunut teräväksi, vaihda kiihdytin.

  g027496

  Vaara

  Kulunut tai vaurioitunut kiihdytin voi rikkoutua ja kiihdyttimen pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin sekä aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Kiihdytin on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut kiihdytin on vaihdettava.

  Terän irrotus

  1. Tartu terän päähän käyttäen liinaa tai paksua hansikasta.

  2. Irrota teräpultti, varmistuslaatta, kiihdytin ja terä (Kuva 24).

  Terän teroitus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Teroita tai vaihda terä.Huolla terää useammin, jos reuna tylsyy nopeasti epätasaisella tai hiekkaisella nurmikolla.
 • Viilaa terän yläsivu siten, että sen alkuperäinen leikkuukulma (Kuva 26A) ja sisemmän leikkuusärmän säde (Kuva 26B) säilyvät. Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan yhtä paljon materiaalia.

  g002279

  Terän tasapainotus

  1. Tarkista terän tasapainoisuus asettamalla terän keskiaukko naulaan tai ruuviavaimen varteen, joka on kiinnitetty vaakasuoraan ruuvipenkkiin (Kuva 27).

   g002280

   Note: Voit tarkastaa tasapainon myös käyttämällä kaupallisesti valmistettua terän tasainta.

  2. Jos terän toinen pää painuu alemmas, viilaa kyseistä päätä (ei leikkuusärmää tai päätä leikkuusärmän lähellä), kunnes terän kumpikaan pää ei painu alemmas.

  Terän asennus

  1. Asenna terävä ja tasapainotettu Toro-terä, kiihdytin, varmistuslaatta ja teräpultti paikoilleen. Terän siiven on osoitettava ylöspäin ruohonleikkurin kotelon yläosaa kohti, jotta asennus on oikein.

   Note: Kiristä teräpultti momenttiin 82 N·m.

   Vaara

   Jos konetta käytetään ilman kiihdytintä, terä voi venyä, taipua tai murtua, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema käyttäjälle tai sivullisille.

   Älä käytä konetta, jos kiihdytin ei ole paikallaan.

  2. Palauta kone käyttöasentoon.

  Pyörien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  40 käyttötunnin välein
 • Puhdista pyörät ja hammaspyörät.
  1. Irrota takapyörät ja puhdista roskat hammaspyörien alueelta.

   g033535
  2. Levitä puhdistuksen jälkeen hieman lukkiintumisenestoainetta hammaspyöriin.

  Note: Jos konetta käytetään äärimmäisissä olosuhteissa, pyörien puhdistus suositeltua useammin pidentää hammaspyörien käyttöikää.

  Note: Älä pese laakereita painepesurilla, jotta niiden tiivisteet eivät vaurioidu.

  Akkuyksikön valmistelu kierrätystä varten

  Important: Kun irrotat akkuyksikön, peitä sen navat vahvalla teipillä. Älä yritä tuhota tai purkaa akkuyksikköä tai irrottaa siitä mitään osia.

  Lisätietoja akun vastuullisesta kierrättämisestä saa paikalliselta kunnalta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Varastointi

  Valmistele kone talvivarastointia varten suorittamalla suositellut huoltotoimet. Katso .

  Aina ennen koneen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia sammuta kone, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä.

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan. Peitä laite, jotta se pysyy puhtaana ja suojassa.

  Important: Säilytä konetta, akkuyksikköä ja laturia vain soveltuvissa lämpötiloissa. Katso kohta Tekniset tiedot.

  Important: Jos varastoit akun talvea varten, lataa sitä, kunnes kaksi tai kolme akun LED-ilmaisinta palaa vihreänä. Älä varastoi täyteen ladattua tai täysin tyhjää akkua. Kun ryhdyt taas käyttämään konetta, lataa akkuyksikköä, kunnes laturin vasemmanpuoleinen merkkivalo muuttuu vihreäksi tai akun kaikki neljä LED-merkkivaloa muuttuvat vihreiksi.

  1. Käytön jälkeen kytke kone irti virtalähteestä (eli irrota akkuyksikkö) ja tarkista, että se ei ole rikkoutunut.

  2. Älä varastoi konetta akkuyksikkö asennettuna.

  3. Säilytä konetta, akkuyksikköä ja akkulaturia suljetussa, puhtaassa, kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, jonne ei pääse lapsia.

  4. Pidä kone, akkuyksikkö ja akkulaturi loitolla syövyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaaleista ja jäänpoistoaineista.

  5. Älä säilytä akkuyksikköä ulkona tai ajoneuvoissa, sillä se voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

  6. Poista leikkuujätteet, lika ja roskat moottorin ulkoisista osista, vanteista ja ruohonleikkurin kotelon päältä.

  7. Puhdista koneen alaosa. Katso kohta Koneen alaosan puhdistaminen.

  8. Tarkista terän kunto. Katso kohta Terän tarkastus.

  9. Tarkista kiihdyttimen kunto. Katso kohta Kiihdyttimen tarkastus.

  10. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  11. Maalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  Vianetsintä

  Tee vain näissä ohjeissa kuvatut toimenpiteet. Kaikki muut tarkastukset, huolto ja korjaustyöt on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä tai annettava vastaavasti pätevän ammattilaisen tehtäväksi, jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kone ei käynnisty tai pysy käynnissä.
  1. Akkua ei ole asennettu kunnolla koneeseen.
  2. Akkuyksikköä ei ole ladattu.
  3. Akkuyksikkö on vaurioitunut.
  4. Koneessa on jokin muu sähkövika.
  1. Irrota akku koneesta, kytke se uudelleen kiinni ja varmista, että se on kunnolla asennettu ja salpa lukittunut.
  2. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se.
  3. Vaihda akkuyksikkö.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kone ei toimi täydellä teholla.
  1. Akkuyksikön varaus on liian alhainen.
  2. Koneen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  1. Irrota akkuyksikkö koneesta ja lataa se täyteen.
  2. Puhdista koneen alapuoli.
  Kone tai moottori tärisee liikaa tai pitää liian kovaa ääntä.
  1. Terä on taipunut tai se ei ole tasapainossa.
  2. Terän kiinnitysmutterit ovat löysällä.
  3. Koneen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  4. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  1. Tasapainota terä. Jos terä on taipunut, vaihda se.
  2. Kiristä terän kiinnitysmutterit.
  3. Puhdista koneen alapuoli.
  4. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  Leikkuujälki on epätasaista.
  1. Kaikki neljä pyörää eivät ole samalla korkeudella.
  2. Terä on tylsä.
  3. Leikkaat aina samansuuntaisesti.
  4. Koneen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  1. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.
  2. Teroita ja tasapainota terä.
  3. Vaihda leikkuusuuntaa.
  4. Puhdista koneen alapuoli.
  Heittosuppilo tukkeutuu.
  1. Kaasuvipu ei ole Nopea-asennossa.
  2. Leikkuukorkeus on liian matala.
  3. Liikut liian nopeasti.
  4. Ruoho on märkää.
  5. Koneen alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  1. Siirrä kaasuvipu Nopea-asentoon.
  2. Nosta leikkuukorkeutta.
  3. Hidasta.
  4. Anna ruohon kuivua ennen leikkaamista.
  5. Puhdista koneen alapuoli.
  Laitteen itsevetolaitteisto ei toimi.
  1. Itsevetolaitteiston vaijeria ei ole säädetty tai se on vaurioitunut.
  2. Hihnakotelon alla on likaa.
  1. Säädä itsevetolaitteiston vaijeri. Vaihda vaijeri tarvittaessa.
  2. Puhdista lika hihnakotelon alta.
  Akkuyksikön varaus purkautuu nopeasti.
  1. Akkuyksikön lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  2. Kone on ylikuormitettu
  1. Siirrä akkuyksikkö kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  2. Työskentele hitaammalla nopeudella.
  Akkulaturi ei toimi.
  1. Akkulaturin lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  2. Pistorasia, johon akkulaturi on kytketty, ei toimi.
  1. Kytke akkulaturi irti ja siirrä se kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  2. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan pistorasian korjaamista varten.
  Akkulaturin LED-merkkivalo on punainen.
  1. Akkulaturin tai akkuyksikön lämpötila ylittää tai alittaa soveltuvat raja-arvot.
  1. Kytke akkulaturi irti ja siirrä akkulaturi ja akkuyksikkö kuivaan paikkaan, jossa lämpötila on 5–40 °C.
  Akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.
  1. Akkuyksikön ja laturin yhteydessä on virhe.
  2. Akkuyksikkö on heikko.
  1. Irrota akkuyksikkö akkulaturista, kytke akkulaturi irti pistorasiasta ja odota 10 sekuntia. Kytke akkulaturi uudelleen pistorasiaan ja aseta akkuyksikkö akkulaturiin. Jos akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu yhä punaisena, toista nämä toimenpiteet uudelleen. Jos akkulaturin LED-merkkivalo vilkkuu yhä punaisena kahden yrityksen jälkeen, hävitä akkuyksikkö asianmukaisesti akkujen kierrätyspisteessä.
  2. Jos akun takuu on voimassa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai muutoin hävitä akku asianmukaisesti kierrätyspisteessä.