Introduktion

Det här är en åkmaskin med flera funktioner som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är först och främst konstruerad för att sköta väl underhållna gräsmattor i parker, på idrottsplatser och på kommersiella områden. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g299536

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen uppfyller kraven i standarden ANSI B71.4-2017 och i SS-EN ISO 5395 när monteringsprocedurerna har följts och CE-satsen har monterats i enlighet med försäkran om överensstämmelse.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal139-6217
decal144-0454

Dekal 144-3952: fäst ovanpå dekal 139-6215 (enligt CE-satsens monteringsanvisningar) för användning i länder där CE-märkning krävs (endast modellerna 31900 och 31901).

decal144-3952

Montering

Ta ut maskinen ut förpackningen

Endast modell 31900, 31901 och 31907
 1. Ta bort skruvarna som fäster de bakre hjulnaven på pallen.

 2. Kapa kabelbandet som håller fast drivaxeln på bakhjulen.

 3. Ta bort bakhjulen från leveransplattformen.

 4. Fäll upp störtbågen. Se Fälla upp störtbågen.

 5. Anslut en lyftanordning till mitten av störtbågens övre del och höj upp maskinen.

 6. Ta bort leveransplattformen från maskinens nedre del.

 7. Placera två pallbockar under maskinens bakre del enligt Höja upp maskinens bakre del.

 8. Sänk ned maskinen på pallbockarna.

Montera bakdäcken

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Delar som behövs till detta steg:

Bakhjul2
Liten bricka (endast tvåhjulsdrivna modeller)2
Stor bricka (endast tvåhjulsdrivna modeller)2
Skruv (⅝ x 1 ¼ tum) (endast tvåhjulsdrivna modeller)2
Dammkåpa(endast tvåhjulsdrivna modeller)2
Hjulmutter(endast fyrhjulsdrivna modeller)8
Gängtätningsmassa
 1. Ta bort transportfästet från axelspindeln eller hjulnavet och kassera fästet.

 2. Ta bort hjulen från förpackningen och spara de två skruvarna (⅝ x 1 ¼ tum) och de stora brickorna som fäster däcken på förpackningen.

 3. Montera varje hjul på följande sätt:

  • Maskiner med tvåhjulsdrift:

   1. Stryk på gängtätningsmassa på skruven (⅝ x 1 ¼ tum).

   2. Använd en liten bricka, en stor bricka och en skruv (⅝ x 1 ¼ tum) för att fästa hjulet på axelspindeln (Figur 3).

    g312833
   3. Dra åt skruven till 203 Nm.

   4. Montera dammkåpan på hjulet (Figur 3).

  • Fyrhjulsdrivna maskiner: Fäst hjulet på hjulnavet med fyra hjulmuttrar (Figur 4).

   g299549
 4. Dra åt hjulmuttrarna. Se Kontrollera hjulmuttrarna.

Ta bort framdäcken

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Note: Du måste utföra den här proceduren för att montera lyftarmarna på rätt sätt.

 1. Lossa och ta bort hjulmuttrarna (Figur 12).

  g299550
 2. Ta bort hjulen från hjulnaven (Figur 12).

Montera lyftarmen

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Delar som behövs till detta steg:

Höger lyftarm1
Vänster lyftarm1
Stort stift2
Bult (⅜ x 2 ¾ tum)2
Mutter (⅜ tum)6
Litet stift2
Fäste för givare1
Vagnsbult2
Bult (⅜ x 1 ¼ tum)2
Smörjnippel2

Note: Låt en kollega hjälpa dig att montera lyftarmarna vid behov.

 1. Ta bort lyftarmarna från leveransplattformen.

 2. Använd två stora stift för att montera lyftarmarna på maskinramen (Figur 6).

  g312023
 3. Montera smörjnipplarna på de stora stiften (Figur 6).

 4. Använd två muttrar (⅜ tum) och två bultar (⅜ x 2 ¾ tum) för att fästa de stora stiften på ramen (Figur 7).

  g295767
 5. Använd två vagnsbultar och två muttrar (⅜ tum) för att montera givarfästet på den högra lyftarmen (Figur 8).

  Note: Kontrollera att givarfästet inte blockerar givaren på något sätt.

  g312028
 6. Utför följande steg för att fästa hydraulcylindrarna på lyftarmarna:

  1. Placera ett avtappningskärl under hydraulförgreningsröret (visas i Figur 9).

   Note: En liten mängd hydraulvätska måste tappas ut för att dra tillbaka lyftcylindrarna manuellt.

   g299920
  2. Lossa slangens löpmutter som är ansluten till port C1 på hydraulförgreningsröret (Figur 10).

   g312025
  3. Använd en dornstans för att justera cylinderstavshålen mot lyftarmshålen (Figur 11).

   Note: Höj upp lyftarmen helt för att underlätta vid justeringen.

   g312026
  4. Använd två skruvar (⅜ x 1 ¼ tum), två muttrar (⅜ tum) och två små stift för att fästa lyftarmarna på cylindrarna (Figur 11).

  5. Dra åt slangens löpmutter på portenC1 till 41 Nm.

   Note: Du kan använda en stödnyckel för att hindra slangen från att vrida sig.

 7. Smörj redskapsstiftets fogar och lyftarmens fogar. Se Smörja lager och bussningar.

Montera framdäcken

Endast modell 31900, 31901 och 31907
 1. Fäst däcken på hjulnaven med de hjulmuttrar du tog bort tidigare (Figur 12).

  g299550
 2. Dra åt hjulmuttrarna. Se Kontrollera hjulmuttrarna.

Montera låsfästet

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Delar som behövs till detta steg:

Låsfäste1
Bult (⅜ x 3 ¼ tum)2
Mutter (⅜ tum)2

Använd två bultar (⅜ x 3 ¼ tum) och två muttrar (⅜ tum) för att fästa låsfästet på plattformen (Figur 13).

g299562

Montera sätet

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Delar som behövs till detta steg:

Tätningssats (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1

Montera sätet enligt tätningssatsens monteringsanvisningar.

Montera ratten

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Kåpa1
 1. Lossa ratten från leveransplattformen (Figur 14).

  g307379
 2. Lossa Nylock-muttern och brickan från styraxeln.

  Note: Kontrollera att skumstoppringen sitter kvar på styraxeln (Figur 14).

 3. Skjut på ratten och brickan på styraxeln (Figur 14).

 4. Skruva fast ratten på axeln med Nylock-muttern. Dra åt Nylock-muttern till 27–35 Nm.

 5. Montera skyddet på ratten (Figur 14).

Montera stötfångaren

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Delar som behövs till detta steg:

Stötfångare1
Bult (⅜ x 2 ¾ tum)2
Bult (⅜ x 3 ¼ tum)4
Mutter (⅜ tum)6
 1. Ta bort stötfångaren från leveransplattformen.

 2. Använd fyra bultar (⅜ x 3 ¼ tum) och fyra muttrar (⅜ tum) för att fästa den övre delen av stötfångaren på maskinramen (Figur 15).

  g302775
 3. Använd två bultar (⅜ x 2 ¾ tum) och två muttrar (⅜ tum) för att fästa stötfångaren under maskinramen (Figur 15).

Justera störtbågens läge

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Fäll upp störtbågen. Se Fälla upp störtbågen.

Ansluta batteriet

Endast modell 31900, 31901 och 31907

Ansluta batteriet. Se Ansluta batteriet.

Montera redskapet

Delar som behövs till detta steg:

Redskap (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1
Bult (5/16 x 2 tum) 2
Mutter (5/16 tum)2

Montera det främre redskapet (t.ex. klippenhet, plogblad eller slunga). Utför följande steg med hjälp av redskapets bruksanvisning.

 1. Låt en kollega sitta på sätet, vrida nyckeln till PåSLAGET läge och använda omkopplaren för redskapslyft för att sänka lyftarmarna medan du trycker ned på lyftarmarna.

 2. Rikta in lyftarmshålen med redskapsarmshålen enligt monteringsanvisningarna för redskapet.

 3. När du monterar kraftuttagsaxeln på växellådan ska du montera varje par bultar (5/16 x 2 tum) och muttrar (5/16 tum) mittemot varandra (Figur 16) och dra åt muttrarna till 40 Nm.

  g299646

Kontrollera vätskenivåerna

Utför följande vätskenivåkontroller innan du startar motorn för första gången:

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däckens lufttryck.

Important: Se till att ha rätt tryck i alla däck så att du får en bra klippkvalitet och maskinen fungerar som den ska. Däcken får inte vara för löst pumpade.

Montera CE-satsen

Delar som behövs till detta steg:

CE-sats (beställs separat. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1

Om du använder maskinen i ett land som uppfyller CE-standarder ska du montera CE-satsen. Se satsens monteringsanvisningar.

Lägga till bakre vikt

Delar som behövs till detta steg:

Vikt – 19 kg (vikten varierar beroende på modell)
Vikt – 6 kg (vikten varierar beroende på modell)
Fästessats för vikter (vid behov)1
Vikt – 11 kg (vikten varierar beroende på modell)

De vikter som ingår i varje maskinleverans anges i följande tabell:

ModellLevererad bakre vikt
31900Två vikter (på 19 kg vardera)
31901En vikt (på 19 kg)
31907Inga vikter
31909Fem vikter (på 19 kg vardera) och två vikter (på 6 kg vardera)

Fastställa erforderlig bakre vikt

Se till att maskinen har minsta erforderliga bakre vikt för din traktorenhet och redskapskombination. För modellerna 31900, 31901 och 31907 går det bra att öka den bakre vikten för förbättrad prestanda vid lutning.

Note: Om maskinen har utrustats med en CE-sats ska du följa satsens monteringsanvisningar för att fastställa lämplig lutningsdekal för din traktorenhet och redskapskombination. Säkerställ att rätt mängd bakre vikt läggs till (dvs. den vikt som krävs för att uppfylla önskad lutningsstandard eller för att uppnå förbättrad prestanda vid lutning).

Minsta erforderliga bakre vikt

Modellnummer för traktorenhetModellnummer eller namn på redskapAntal erforderliga vikter
19 kg6 kg11 kgTotalt
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 och solskärm3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 och solskärm4004
028354004
02835 och solskärm5005
M-B Roterande borste4004
MSC23345 och 31990*5207
M-B Roterande borste och 31990*52310
Erskine-snöslunga och 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 och solskärm2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 och solskärm3003
028353003
02835 och solskärm3003
M-B Roterande borste4004
MSC23345 och 31990*5005
M-B Roterande borste och 31990*52310
Erskine-snöslunga och 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 och solskärm0000
31972, 319731001
31972, 31973 och solskärm2002
028351001
02835 och solskärm2002
M-B Roterande borste1001
MSC23345 och 31990*5207
M-B Roterande borste och 31990*
Erskine-snöslunga och 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
M-B Roterande borste
Erskine-snöslunga
*Modell 31990 är vinterhytten. Det angivna viktkravet gäller när både vinterhytt och redskap (t.ex. snöslunga eller roterande borste) är monterade. 

Erforderlig bakre vikt för förbättrad prestanda vid lutning

Modellnummer för traktorenhetModellnummer eller namn på redskapAntal erforderliga vikter
19 kg6 kg11 kgTotalt
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 och solskärm505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 och solskärm505
02835505
02835 och solskärm527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 och solskärm50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 och solskärm505
02835527
02835 och solskärm527
3190731970, 319715207
31970, 31971 och solskärm404
31972, 31973505
31972, 31973 och solskärm303
02835325
02835 och solskärm202

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och följ följande monteringsförfaranden om du behöver lägga till bakre vikter:

Lägga till 19 kg-vikter

 1. Lossa fästelementen som fäster viktlåsstången vid stötfångaren.

  g299565
 2. Lägg till erforderliga vikter.

 3. Dra åt viktlåsstångens fästelement för att fästa vikten vid stötfångaren.

Lägga till 6 kg-vikter

 1. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att beställa följande delar:

  Namn på delAntalArtikelnummer
  Skruv (⅜ x 3 ½ tum)2116-4701
  Bricka2125-9676
  Mutter (⅜ tum)2104-8301
 2. Fäst vikterna vid stötfångaren med hjälp av fästelementen (Figur 18).

  g324822

Lägga till 11 kg-vikter

För inställningar för traktorenhet eller redskap som kräver upp till två vikter (11 kg vardera):

 1. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för att beställa fästessatsen för vikter (artikelnummer 144-0480).

 2. Montera fästessatsen för vikter. Se monteringsinstruktionerna för satsen.

För traktorenheter eller redskapsinställningar som kräver fler än två vikter (11 kg vardera): [t.ex. traktorenhetsmodell 31900 utrustad med MSC23345 och 31990]

 1. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att beställa följande delar:

  Namn på delAntalArtikelnummer
  Skruv (⅜ x 4 tum)2323-16
  Mutter (⅜ tum)23256-3
  Vikt (11 kg)1144-0484-03
  Fästessats för vikter (inkluderar fästdon och två vikter)1144-0480
 2. Utför följande steg utifrån dina specifika omständigheter:

  Note: Se Figur 19 för dessa steg.

  • För fästsatser för vikter som ännu inte har monterats:

   1. Använd skruvarna (⅜ x 4 tum) och muttrarna (⅜ tum) för att montera de tre vikterna på fästet (Figur 19).

   2. Använd sexkantsskruvarna och muttrarna (ingår i satsen) för att montera viktfästet på maskinen (Figur 19).

  • För redan monterade fästessatser för vikter:

  1. Ta bort viktfästet från maskinen (Figur 19).

   Spara fästelementen.

  2. Ta bort befintliga fästdon som säkrar vikterna på fästet.

  3. Använd skruvarna (⅜ x 4 tum) och muttrarna (⅜ tum) för att montera de tre vikterna på fästet (Figur 19).

  4. Använd de tidigare borttagna fästdonen för att montera viktfästet på maskinen (Figur 19).

g329381

Justera viktöverföringen på redskapet

Utför endast den här proceduren om du monterar ett annat redskap än en roterande standardklippenhet (t.ex. snöslunga, kniv- eller slagklippdäck).

Du kan ändra hydraultrycket som används för att överföra vikten på redskapet till traktorenheten genom att justera viktöverföringsventilen på lyftförgreningslådan. Du uppnår bästa prestanda om du justerar viktöverföringsventilen så att alla studsande rörelser i redskapet blir minimala på ett ojämnt underlag, men justera även ventilen så att redskapet inte går tungt över plan terräng eller sänks för snabbt.

 • Du förbättrar redskapets konturspårningsprestanda när maskinen används på ett ojämnt underlag genom att minska det hydrauliska viktöverföringstrycket vid hydraulgrenröret.

  Note: Om redskapets svänghjul eller den främre kanten på snöslungan flyter över markytan är viktöverföringsventilens hydraultryck för högt.

 • Öka viktöverföringstrycket vid hydraulgrenröret om klippenheten skalperar gräset vid kippning på plan yta, klippkvaliteten blir ojämn på de olika sidorna eller den främre kanten på snöslungan skrapar för hårt.

  Note: En ökning av viktöverföringstrycket överför även vikten från redskapet till traktorenhetens hjul, vilket resulterar i att traktorenheten får bättre dragkraft.

Justera viktöverföringstrycket på följande sätt:

 1. Kör maskinen i 10 minuter.

  Note: Denna åtgärd värmer upp hydraulvätskan.

 2. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned redskapet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 3. Lokalisera lyftförgreningslådan under maskinen (Figur 20).

  g299920
 4. Anslut en tryckmätare till kontrollporten (märkt G1. Se Figur 21).

  g299924
 5. Ta bort locket från kontrollporten på lyftförgreningslådans ena sida (märkt G1. Se Figur 21).

 6. Lossa muttern i änden av viktöverföringsspolen (märkt LC. Se Figur 21).

 7. Starta motorn och sätt gasreglaget på HöG TOMGåNG.

 8. Använd en sexkantsnyckel för att justera viktöverföringsspolens motviktsventil tills önskat tryck anges på mätaren. Rekommenderade tryckinställningar för redskapet anges i tabellen som följer.

  • Vrid justeringsskruven medurs för att öka trycket.

  • Vrid justeringsskruven moturs för att minska trycket.

  RedskapViktöverföringstryck
  Roterande klippenhet16,2 bar
  Slagklippare (modell nr 02835)16,2 bar
  Snöslunga16,2 bar
  Snöskrapa (modell nr MSC23345)16,2 bar
  Snöborste16,2 bar
 9. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 10. Dra åt kontramuttern i änden på viktöverföringsspolen till 13–16 Nm.

 11. Sätt fast locket på kontrollporten.

 12. Ta bort tryckmätaren från kontrollporten.

Produktöversikt

g219621

Gaspedal

Note: Justera sätets position innan du kör maskinen. Information om sätesjustering finns i sätessatsens monteringsanvisningar.

Använd gaspedalen (Figur 23) för att köra maskinen framåt eller bakåt.

 • Köra maskinen framåt: tryck på pedalens övre del med tårna.

 • Köra maskinen bakåt:tryck på pedalens nedre del med tårna.

Note: Du uppnår stadig drift genom att hålla hälen på plattformen och trycka på pedalen med tårna.

Hastigheten står i proportion till hur långt du trycker ned pedalen. Om du vill köra i maxhastighet för du gasreglaget till det SNABBA läget och trampar ned gaspedalen helt. Maximal hastighet framåt:

 • Modellnr 31900 och 31901: 21 km/h

 • Modellnr 31907 och 31909: 24 km/h

För att få maximal kraft med en maskin med tung last eller när du kör uppför en backe, sätter du gasreglaget i det SNABBA läget samtidigt som du trycker ned gaspedalen något för att behålla ett högt varvtal. Om varvtalet börjar sjunka snabbt släpper du något på gaspedalen för att låta motorns varvtal öka.

g219608

Rattlutningsspak

Om du vill luta ratten mot dig trycker du ned rattlutningsspaken (Figur 23) och drar styrkolonnen mot dig. Släpp spaken när styrkolonnen är i ett läge där du bekvämt kan hantera ratten.

Parkeringsbroms

När du stänger av motorn ska du koppla in parkeringsbromsen (figur 16) för att undvika oavsiktlig maskinrörelse.

 • Koppla in parkeringsbromsen: dra handtaget upp till INKOPPLAT läge.

  g219574
 • Koppla ur parkeringsbromsen: använd tummen för att trycka ned knappen på handtagets ovansida och sänka handtaget nedåt till URKOPPLAT läge.

  Note: Om handtaget inte har sänkts ned helt stängs maskinen av när du använder gaspedalen.

Konsol

Se följande avsnitt för en beskrivning av konsolens kontroller (Figur 25).

g300409

Omkopplare för redskapslyft

Omkopplaren för redskapslyft lyfter redskapet till det högsta läget (TRANSPORT) och sänker redskapet till det lägsta läget (DRIFT).

 • Höja redskapet: tryck på omkopplarens bakre del.

 • Sänka redskapet: tryck på omkopplarens främre del.

Höj redskapet till läget TRANSPORT när du transporterar maskinen mellan platser. Sänk redskapet till läget DRIFT när du inte ska använda maskinen.

Kraftuttagsbrytare

 • Aktivera kraftuttaget: dra upp kraftuttagsbrytaren.

 • Inaktivera kraftuttaget: tryck ned kraftuttagsbrytaren.

Den enda gången du ska aktivera kraftuttaget är när redskapet är i läget DRIFT (nedsänkt till marken med drivaxeln ansluten) och du är redo att starta driften.

Note: Om du lämnar förarsätet när kraftuttagsbrytaren är i På-läget stänger maskinen automatiskt av motorn. Se Återställa kraftuttagsbrytarfunktionen.

Tändningslås

Tändningslåset har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

Använd tändningslåset för att starta eller stänga av motorn (se Starta motorn eller Stänga av motorn) eller för att granska skärminformationen (se Förstå skärmens information).

Gasreglage

Gasreglaget reglerar motorvarvtalet.

 • Öka motorhastigheten: För spaken framåt.

 • Minska motorvarvtalet: För spaken bakåt.

Glödstiftsbrytare

Ta hjälp av glödstiftsbrytaren för att starta en kall motor.

Skärm

Skärmen visar information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och annan information.

Se Förstå skärmens information för mer information om skärmen.

Skärmknapp

Hyttreglage

Maskiner med hytt
g320790

Omkopplare till vindrutetorkare

Använd omkopplaren (Figur 26) för att slå på och av vindrutetorkarna.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget (Figur 26) för att reglera fläktens hastighet.

Ljusomkopplare

Tryck på omkopplaren (Figur 26) för att slå på eller av takbelysningen.

Temperaturreglage

Vrid temperaturreglaget (Figur 26) för att reglera lufttemperaturen i hytten.

Luftkonditioneringsbrytare

Använd den här brytaren (Figur 26) för att slå på och av luftkonditioneringen. Använd fläktreglaget för att styra luftkonditioneringen.

Öppna återcirkulationsventilerna (Figur 26) när luftkonditioneringen är på.

Note: Specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

g331993
BeskrivningFigur 27 referensMått och vikt
Höjd med störtbåge uppfälld D200 cm
Höjd med störtbågen nedfälldC111 cm
Höjd med hytt(modell 31909)J226 cm
Total längd (med bakre vikter)[modell 31900, 31901 och 31909]Med utrustat redskap GMaximalt 332 cm
Endast traktorenhetIMaximalt 272 cm
Total längd (utan bakre vikter) [modell 31907]Med utrustat redskapFMaximalt 312 cm
Endast traktorenhetHMaximalt 253 cm
Total bredd (med utrustat redskap)BSe Breddspecifikationer.
HjulbaslängdE132 cm
Framhjul spårviddModell 31900 och 31901A132 cm
Modell 31907 och 31909136 cm
Bakhjul spårvidd Modell 31900 122 cm
Modell 31901, 31907 och 31909 128 cm
MarkfrigångModell 31900 och 31901 20 cm
Modell 31907 och 31909 21 cm
NettoviktModell 31900 794 kg
Modell 31901 792 kg
Modell 31907 836 kg
Modell 31909 1 106 kg

Breddspecifikationer

Följande tabell innehåller breddmåtten för den klippenhet du använder:

KlippenhetBredd
Modell nr 31970198 cm
Modell nr 31971168 cm
Modell nr 31972228 cm
Modell nr 31973198 cm
Modell nr 31974158 cm
Modell nr 31975188 cm
Modell nr 02835 (slag)218 cm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att säkerställa optimal prestanda. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivbultarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Kontrollera maskinen dagligen

Kontrollera följande maskinsystem varje dag innan du använder maskinen:

Kontrollera däckens lufttryck

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera lufttrycket i däcken.
  • Däcktryck (tvåhjulsdrivna maskiner):

   • Framdäck: 1,38 bar

   • Bakdäck: 1,93 bar

  • Däcktryck (fyrhjulsdrivna maskiner): 1,38 bar

  Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Kontrollera lufttrycket i fram- och bakdäcken. Lägg till eller ta bort luft vid behov för att justera lufttrycket i däcken tills du uppnår angiven specifikation.

  Important: Upprätthåll rätt tryck i alla däck för att säkerställa bra klippkvalitet och korrekt maskinfunktion.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Fylla på bränsle

  Bränslespecifikation

  Important: Använd endast dieselbränsle med låg svavelhalt eller mycket låg svavelhalt.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

  • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

  • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

  • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

  • Använd inte bränsletillsatser.

  • Använd endast ren, färsk diesel eller biobränslen.

  • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

  Petroleumdiesel

  Cetantal: 40 eller högre

  Svavelhalt: Låg svavelhalt (<500 ppm) eller mycket låg svavelhalt (<15 ppm)

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

  Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Biodiesel

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

  Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

  Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

  Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

  Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

  • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

  • Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

  • Vid byte till biodieselblandningar kan bränslefiltret sättas igen i början.

  • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

  Fylla bränsletanken

  Bränsletankens kapacitet: 45 liter

  Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar ansamlingen av kondens i bränsletanken.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag (Figur 29), koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln

  2. Skruva bort locket från bränsletanken.

  3. Fyll bränsletanken med angivet bränsle tills bränslemätaren anger att tanken är full.

  4. Skruva fast locket på bränsletanken.

  g287495

  Kontrollera säkerhetssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att motorn vrids om eller startar i andra situationer än när gaspedalen är i neutralläget och kraftuttagsbrytaren är i AV-läget. Motorn ska dessutom stanna när följande inträffar:

  • Kraftuttagsbrytaren flyttas till På-läget och du lämnar sätet.

  • Gaspedalen trycks ner men du sitter inte i sätet.

  • Gaspedalen trycks ner när parkeringsbromsen är inkopplad.

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  1. För KRAFTUTTAGSBRYTAREN till läget AV och ta bort foten från gaspedalen.

  2. Vrid startbrytaren till START-läget. Fortsätt till steg 3 om motorn startar.

   Note: Om motorn inte startar kan det vara fel på säkerhetssystemet.

  3. Res dig från sätet och flytta kraftuttagsbrytaren till På-läget när motorn är igång. Motorn ska stängas av inom två sekunder. Fortsätt till steg 4 om motorn stängs av.

   Important: Om motorn inte stängs av har ett fel uppstått i säkerhetssystemet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  4. Res dig från sätet och tryck ned gaspedalen med motorn igång och kraftuttagsbrytaren i AV-läget. Motorn ska stängas av inom två sekunder. Fortsätt till steg 5 om motorn stängs av.

   Important: Om motorn inte stängs av har ett fel uppstått i säkerhetssystemet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  5. Koppla in parkeringsbromsen. Tryck ned gaspedalen med motorn igång och kraftuttagsbrytaren i På-läget. Motorn ska stängas av inom två sekunder. Om motorn stängs av fungerar brytaren som den ska och säkerhetssystemet är redo för maskindrift.

   Important: Om motorn inte stängs av har ett fel uppstått i säkerhetssystemet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Justera störtbågen

  Varning

  Om maskinen välter kan det leda till livshotande personskador.

  • Behåll störtbågen i uppfällt låst läge.

  • Använd säkerhetsbälte.

  Varning

  Det finns inget vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kör inte maskinen på ojämn mark eller i en sluttning med störtbågen nedfälld.

  • Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  • Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Kör långsamt och försiktigt.

  • Fäll upp störtbågen så snart som det finns tillräckligt med utrymme.

  • Var mycket uppmärksam på utrymmen ovanför dig (dvs. grenar, dörrar och elektriska sladdar) innan du kör under ett föremål och vidrör dem inte.

  Fälla ned störtbågen

  Important: Fäll inte ned störtbågen om det inte är absolut nödvändigt.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort hårnålssprintarna och tapparna från störtbågen (Figur 30).

  3. Sänk ned störtbågen och fäst den med tapparna och hårnålssprintarna (Figur 30).

  g257846g034164

  Fälla upp störtbågen

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheten, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta bort hårnålssprintarna och tapparna från störtbågen (Figur 31).

  3. Fäll upp störtbågen och fäst den med tapparna och hårnålssprintarna (Figur 31).

  g034168

  Förstå skärmens information

  Skärmen visar information om maskinen, till exempel driftstatus, diagnostik och annan information. Det finns två huvudsakliga informationsskärmar (Figur 32) och en huvudmeny.

  g308751

  Använda skärmknappen

  Använd skärmknappen (visas i Figur 33) för att växla mellan de två huvudsakliga informationsskärmarna och för att öppna huvudmenyn.

  g297898
  • Öppna huvudmenyn: håll ned skärmknappen tills menyalternativen visas på skärmen.

  • Välja ett menyalternativ: tryck snabbt på skärmknappen två gånger.

   Du kan även utföra den här åtgärden för att växla alternativ (t.ex. mellan engelska och metriska måttenheter) på INSTäLLNINGSSKäRMEN.

  • Återgå till föregående skärm (t.ex. till HUVUDMENYN från INSTäLLNINGSSKäRMEN eller till de huvudsakliga informationsskärmarna från HUVUDMENYN): håll ned skärmknappen tills föregående skärm visas.

  • Bläddra ned till nästa menyalternativ: tryck en gång på skärmknappen.

  Förstå menyalternativen

  Huvudmeny

  MenyobjektBeskrivning
  FELInnehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Se servicehandboken eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om FELMENYN.
  SERVICEInnehåller information om maskinen, såsom antal brukstimmar och beräkningar. Se tabellen för Service.
  DIAGNOSTIKInnehåller en lista över aktuell maskininformation och status. Du kan använda den här informationen för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt anger vilka maskinreglage som är på/av och visar kontrollnivåer (t.ex. sensorvärden).
  INSTäLLNINGARGer dig möjlighet att anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen. Se tabellen för Inställningar.
  OMGer information om maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion. Se tabellen för Om.

  Service

  MenyobjektBeskrivning
  HOURSVisar det totala antalet timmar som nyckeln, motorn och kraftuttaget har varit på.
  COUNTSVisar antalet motor- och kraftuttagsstarter.

  Inställningar

  MenyobjektBeskrivning
  ENHETERStyr enheterna som används på skärmen. Menyalternativen är brittiska standardenheter eller metriska.
  SPRåKStyr språken som används på skärmen.
  BAKGRUNDSBELYSNINGStyr skärmens ljusstyrka.
  KONTRASTStyr skärmens kontrast.
  LåSTA MENYERMöjliggör åtkomst till skyddade menyer av en person som har fått företagets PIN-kod (inställning av lutningssensorn och möjlighet att tömma felloggen).
  LåS INSTäLLN.När detta alternativ är inaktiverat når du skyddade inställningar utan att behöva ange PIN-koden.
  PTO SOFTSTART:Aktiverar eller inaktiverar PTO Softstart-funktionen. Den här funktionen är aktiverad som standard.
  LUTNINGSSENSOR INSTAL.Visar om en lutningssensor är installerad eller inte. Om en lutningssensor tas bort från maskinen kan du inaktivera denna inställning för att rensa lutningssensorns kommunikationsfel.

  Diagnostik

  MenyobjektBeskrivning
  DECKAnger om klippenhetens ingångar/utgångar är aktiva.
  PTOAnger om kraftuttaget är aktivt.
  ENGINEAnger om motorns ingångar/utgångar är aktiva.

  Om

  MenyobjektBeskrivning
  MODELVisar maskinens modellnummer.
  SNVisar maskinens artikelnummer.
  S/W REVVisar versionsnumret för masterstyrenheten.

  Förstå skärmens symboler

  Följande tabell beskriver varje symbol på skärmen:

  Skärmens symboler

  GraphicMotorvarvtal
  GraphicMotorfel
  GraphicTimmätare
  GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
  GraphicFöraren måste sitta i sätet
  GraphicParkeringsbromsen är inkopplad
  GraphicNeutral
  GraphicKraftuttaget är inkopplat
  GraphicKraftuttaget är urkopplat
  GraphicAnger när klippenheterna sänks ned
  GraphicAnger när klippenheterna höjs upp
  GraphicPIN-kod
  GraphicBatteri
  GraphicKylvätsketemperatur

  Komma åt låsta menyer

  Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är ”1234”.

  Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp.

  1. Välj alternativet INSTäLLNINGAR.

  2. Välj alternativet LåSTA MENYER.

  3. Ange PIN-koden genom att trycka på skärmknappen tills den rätta siffran visas. Tryck sedan snabbt på skärmknappen två gånger för att gå till nästa siffra.

  4. När du har angett alla fyra siffror trycker du på skärmknappen en gång för att skicka PIN-koden.

   Om PIN-koden har angetts korrekt visas PIN-symbolen längst upp till höger på alla menyskärmar.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Skjutsa inte passagerare på maskinen och håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur klippenhetens drivenhet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörelser har avstannat innan du justerar klipphöjden (såvida du inte kan justera den från arbetsläget).

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd endast maskinen när sikten är god. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Vältskyddet är en inbyggd, effektiv säkerhetsanordning.

  • Ta inte bort några vältskyddsdelar från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet fäster vid maskinen.

  • Dra bältesremmen över knät och spänn fast säkerhetsbältet i spännet på andra sidan sätet.

  • För att lossa säkerhetsbältet ska du hålla i bältet, trycka på knappen på spännet för att frigöra bältet och styra in det i den automatiska indragningens öppning. Säkerställ att du kan lossa säkerhetsbältet snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut skadade vältskyddsdelar. Reparera eller ändra dem inte.

  Ytterligare vältskyddssäkerhet för maskiner med en hytt eller en fast störtbåge

  • En hytt som monteras av Toro har en störtbåge.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Ytterligare vältskyddsåtgärder för maskiner med fällbar störtbåge

  • Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. De kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Starta motorn

  1. Kontrollera att bränslekransspaken är i PåSLAGET läge. Se Figur 56 i Serva bränslefiltret.

  2. Sätt dig i förarsätet och spänn fast säkerhetsbältet.

  3. Säkerställ att parkeringsbromsen är inkopplad och kraftuttaget urkopplat när maskinen startas.

  4. Värm upp motorn genom att vrida tändningsnyckeln till PåSLAGET läge.

  5. Tryck och håll ned glödstiftsbrytaren i 10 sekunder.

  6. Vrid nyckeln till läget START, låt motorn gå i högst 15 sekunder och vrid tillbaka nyckeln till PåSLAGET läge.

   Note: Om ytterligare förvärmning krävs, vrider du nyckeln till läget AV och därefter till På/FöRVäRMNING. Upprepa detta förfarande vid behov.

  7. Flytta gasreglaget till tomgång eller till en del gas och kör motorn tills den är uppvärmd.

  Återställa kraftuttagsbrytarfunktionen

  Note: Maskinen stänger automatiskt av motorn om du lämnar förarsätet när kraftuttagsbrytaren står i På-läget.

  Gör så här för att återställa kraftuttagsbrytarfunktionen:

  1. För ned kraftuttagsbrytaren.

  2. Starta motorn. Se Starta motorn.

  3. För upp kraftuttagsbrytaren.

  Stänga av motorn

  1. Använd gasreglaget för att sänka motorvarvtalet.

  2. För kraftuttagsbrytaren till läget AV.

  3. Vrid tändningsnyckeln till AV-läget och ta ur nyckeln ur tändningslåset.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (i förekommande fall) vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov

  Serva klippenheterna

  Du kan vrida klippenheten från läget TRANSPORT (A i Figur 34) till läget SERVICE (B i Figur 34). Använd läget SERVICE för att underhålla klippenhetens knivar eller rengöra under klippenheten. Se klippenhetens bruksanvisning.

  g258473

  Vrid klippenheten till läget

  Utför denna procedur för att vrida klippenheten från läget TRANSPORT till läget SERVICE.

  Varning

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset och starta inte motorn med klippenheten i SERVICELäGE.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Tryck på lyftomkopplaren för att höja upp klippenheten till läget TRANSPORT.

  3. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  4. Ta bort pinnarna från klipphöjdsplattorna (Figur 35).

   g258474
  5. Vrid klippenheten (Figur 36) så att spärren kopplas ihop med låsfästet (Figur 37).

   Varning

   Klippenheten är tung.

   Ta hjälp av någon när du lyfter klippenheten.

   g298275
   g298276

  Vrida klippenheten till läget

  Utför denna procedur för att vrida klippenheten från läget SERVICE till läget TRANSPORT.

  1. Lossa på klippenhetens spärr från låsfästet (Figur 38) genom att vrida klippenheten något framåt (se Figur 36) och dra spärrhandtaget framåt.

   g298277
  2. Vrid klippenheten långsamt nedåt tills pinnen kommer i kontakt med lyftarmsplattan (A i Figur 39).

   g298288
  3. Tryck ned på klippenheten med foten och dra sedan ut pinnen (B i Figur 39) så att klippenheten stabiliseras i läget TRANSPORT.

  4. För in klipphöjdspinnarna genom klipphöjdsplattorna och kedjorna.

  Bogsera maskinen

  Om det blir nödvändigt att bogsera eller skjuta på maskinen måste hjuldrivningspumpen vara inställd på att kringgå hydraulisk vätska. Flytta maskinen med en hastighet som inte överstiger 4,8 km/h och endast ett kort avstånd.

  Important: Om bogseringsgränserna överskrids kan allvarliga skador uppstå på hydraulpumpen.Om maskinen behöver flyttas längre sträckor ska den transporteras på en släpvagn.

  1. Öppna förbikopplingsventilen under maskinen.

   g297087
  2. Använd en insexnyckel på 18 mm (11/16 tum) för att lossa förbikopplingsventilen och öppna sedan ventilen (högst tre varv).

   Important: Starta eller kör inte motorn när ventilen är inställd på förbikopplingsläget.

  3. Dra åt förbikopplingsventilen till 20 Nm efter bogsering och innan motorn startas.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  • Ta ut nyckeln före transport och förvaring.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt. Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (i förekommande fall) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar när du arbetar under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 1000 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera lufttrycket i däcken.
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Smörj kraftuttagsaxeln (lager och axlar).
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera luftrenarens igensättningsindikator och byt ut filterdelarna vid behov.
 • Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån.
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren, bränslekylaren och kylaren (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden).
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränsle-/vattenseparatorn.
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Kontrollera batteriets skick och rengör vid behov.
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå under drift (i förekommande fall).
 • Kontrollera huvens luftintagsgaller.
 • Kontrollera och rengör huvens luftintagsgaller.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens skick och spänning.
 • Kontrollera drivremmens skick.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Justera kraftuttagskopplingens gap.
 • Var 250:e timme
 • Byt motorolja och -filter (om maskinen används i smutsiga eller dammiga förhållanden) [endast modell 31900 och 31901].
 • Byt luftrenarinsats.
 • Kontrollera och rengör kylflänsarna (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden).
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränsle-/vattenseparatorn.
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera parkeringsbromsen och justera vid behov.
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
 • Var 500:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulfilter (om du inte använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).
 • Byt hydraulvätska (om du inte använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).
 • Var 1000:e timme
 • Byt hydraulfilter (om du använder rekommenderad hydraulvätska).
 • Var 1500:e timme
 • Byt ut motorns kylvätska
 • Var 2000:e timme
 • Byt hydraulvätska (om du använder rekommenderad hydraulvätska).
 • En gång per månad
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå när maskinen är i förvaring (i förekommande fall).
 • Årligen
 • Töm och rengör bränsletanken
 • Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera att vältskyddet är helt uppfällt och i det låsta läget.       
  Kontrollera att parkeringsbromsen fungerar.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltrets indikator.3       
  Undersök om det finns skräp i kylaren eller gallret.       
  Undersök ovanliga motorljud.1.       
  Kontrollera om det finns missljud vid körning/användning.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Bättra på skadad lack.       
  Kontrollera säkerhetsbältet.       

  1 Kontrollera glödstiftet och insprutarmunstyckena om motorn är svårstartad, om rökbildningen är omfattande eller om motorn går ojämnt

  2 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallen i listan

  3Om lampan lyser rött

  Anteckningar om särskilda problem
  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Höja upp maskinen

  Fara

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta upp maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar.

  • Använd endast mekaniska eller hydrauliska domkrafter för att höja upp maskinen.

  Höja upp maskinens främre del

  Important: Se till att det inte finns några kablar eller hydrauliska komponenter mellan domkraften och ramen.

  g299729
  1. Blockera de två bakhjulen med kilar för att förhindra att maskinen rör sig.

  2. Placera domkraften säkert under önskad domkraftpunkt.

  3. När du har höjt upp maskinens främre del ska du använda en lämplig pallbock under maskinramen för att stötta upp maskinen.

  Höja upp maskinens bakre del

  Important: Se till att det inte finns några kablar eller hydrauliska komponenter mellan domkraften och ramen.

  g299730
  1. Blockera de två framhjulen med kilar för att förhindra att maskinen rör sig.

  2. Placera domkraften säkert under önskad domkraftpunkt.

   Important: Fyrhjulsdrivna maskiner har hydraulledningar som löper nära ramen. Se till att domkraften är placerad så att hydraulledningarna inte skadas när maskinen höjs.

  3. När du har höjt upp maskinens främre del ska du använda en lämplig pallbock under maskinramen för att stötta upp maskinen.

  Öppna motorhuven

  1. Lossa remmarna på båda sidor av maskinen (Figur 43).

   g285428
  2. Öppna motorhuven (Figur 43).

  Note: Om din maskin har ett motorhuvslås ska du använda en nyckel för att låsa upp och öppna motorhuven.

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Smörj kraftuttagsaxeln (lager och axlar).
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas.

  Important: Smörj maskinen omedelbart efter varje tvätt.

  • Mellandrevsarm (Figur 44)

   g300631
  • Kraftuttagsaxel (Figur 45)

   Important: Smörj drivaxeln före varje användningstillfälle eller dagligen.

   g303694
  • Axelsvängtapp (Figur 46)

   g308668
  • Maskinens främre del (Figur 47):

   • Redskapets svängnav (2)

   • Lyftcylinderbussningar (2)

   • Lyftarmens svängtappar (2)

   g285509
  • Maskinens bakre del (Figur 48):

   • Hydraulcylinderns kulled (2)

   • Axelspindelnav (2)

   • Dragstångsändar (2)

   g285510

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva motoroljan

  Förstå specifikationer för motorolja

  Oljetyp: Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Vevhusvolym:

  • Modell 31900 och 31901: 3,4 liter med filtret

  • Modell 31907 och 31909: 6,6 liter med filtret

  Viskositet: Använd motorolja med följande viskositetsklass:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den.

  Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”. Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle. Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Öppna motorhuven enligt Öppna motorhuven.

  2. Kontrollera motoroljenivån, se Figur 49.

   g031256

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt motorolja och -filter (om maskinen används i smutsiga eller dammiga förhållanden) [endast modell 31900 och 31901].
 • Var 500:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, ansätt parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motoroljan på det sätt som visas i Figur 50.

   g297639
  4. Byt motoroljefiltret på det sätt som visas i Figur 51.

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan ytterligare ¾ varv.

   g031261

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarens igensättningsindikator och byt ut filterdelarna vid behov.
 • Var 250:e timme
 • Byt luftrenarinsats.
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut huset om det är skadat. Kontrollera intagssystemet med avseende på läckor, skador eller lösa slangklämmor

  Utför endast service på luftrenarinsatsen när igensättningsindikatorn (Figur 52) anger att det krävs. Om du byter luftrenarinsats tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du avlägsnar insatsen.

  g009709

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset och att spärrarna är ansatta.

  1. Byt ut luftfiltret (Figur 53).

   g253706

   Important: Rengör inte eftersom det kan skada filtermediet.

  2. Nollställ indikatorn (Figur 52) om den är röd.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  Rök aldrig när du hanterar bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  Tömma bränsle-/vattenseparatorn på vatten

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränsle-/vattenseparatorn.
 • Töm ut vatten från bränsle-/vattenseparatorn enligt Figur 54.

  g225506

  Serva bränsle-/vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränsle-/vattenseparatorn.
 • Byt ut bränsle-/vattenseparatorn enligt Figur 54.

  g031412

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Serva bränslefiltret

  Maskinmodell 31900 och 31901
  1. Vrid bränslekransspaken till AVSTäNGT läge (Figur 56).

  2. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 56).

   g312905
  3. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 56).

  4. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  5. Montera den torra filterskålen för hand och vrid tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  6. Vrid bränslekransspaken till PåSLAGET läge (Figur 56).

  7. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Serva bränslefiltret

  Modell 31907 och 31909
  1. Rengör området kring bränslefilterhuvudet (Figur 57).

   g326083
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 57).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera den torra filterskålen för hand och vrid tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Rengöra bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Töm och rengör bränsletanken
 • Töm och rengör tanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd ren diesel för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Komma åt batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Batteriet sitter intill bränsletanken på maskinens vänstra sida. Du får tillgång till batteriet genom att öppna huven, skruva loss den vingskruv som håller kåpan över batteriet på plats och ta bort kåpan (Figur 58).

  Note: Skruven har en låsbricka.

  g289491

  Koppla loss batteriet

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  1. Ta bort batteriets minuskabel från batteripolen (Figur 59).

   g289503
  2. Lyft upp isolatorn och ta bort batteriets pluskabel från batteripolen (Figur 59).

  Ansluta batteriet

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  1. Anslut pluskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 60).

   g289502
  2. Anslut minuskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 60).

   Important: Säkerställ att kabelklämmans fästelement inte får kontakt med bränsletanken.

  Ta bort eller montera batteriet

  En hållare (Figur 61) håller batteriet på plats i facket. Lossa på hållarens fästelement för att ta bort batteriet och dra åt dem när du monterar batteriet.

  Note: Åtkomst till batteriet beskrivs i Komma åt batteriet. Sätt tillbaka kåpan när du har monterat batteriet.

  g285614

  Kontrollera batteriets skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets skick och rengör vid behov.
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå under drift (i förekommande fall).
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur.

  1. Åtkomst till batteriet beskrivs i Komma åt batteriet.

  2. Ta bort gummiisolatorn från plusterminalen och inspektera batteriet. Gör följande om batteriet är smutsigt:

   1. Tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten.

   2. Fetta in både batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnummer 505-47) för att förhindra korrosion.

   3. Trä gummiisolatorn över plusterminalen.

   4. Stäng batterikåpan.

  Leta reda på säkringarna

  Lokalisera traktorenhetens säkringar

  Ta bort konsolkåpan för att komma åt traktorenhetens säkringar (Figur 62).

  Note: Traktorenhetens säkringsdekal sitter på andra sidan av konsolluckan.

  g289514

  Tabellen Traktorenhetens säkringsblock innehåller en beskrivning av varje säkring i traktorenhetens säkringsblock (Figur 63):

  g289587

  Traktorenhetens säkringsblock

  AB
  1Hytt (10 A)Skärmström (15 A)
  2Tom öppningNyckelingång för skärmkontrollen (10 A)
  3Luftfjädrat säte (15 A)Startkrets (15 A)
  4USB-port, timmätare, telematik, expansionsport (20 A)Kopplad ström, tändning (20 A)

  Lokalisera hyttens säkringar

  Hyttens säkringar sitter ovanför passagerarsätet. Du får åtkomst till säkringarna genom att ta bort säkringsdosans kåpa (Figur 64).

  g285656

  Tabellen Hyttens säkringsblock innehåller en beskrivning av varje säkring i hyttens säkringsblock (Figur 65):

  g300604

  Hyttens säkringsblock

  A
  1Kondensorfläkt: luftkonditioneringskoppling (25 A)
  2Vindrutespolare (20 A)
  3Fläkt och taklampa (40 A)
  4Tom öppning

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Momentspecifikationer för hjulmuttrar: 102 till 108 Nm

  Dra åt hjulmuttrarna på fram- och bakhjulen (endast fyrhjulsdrivna maskiner) i det mönster som visas i Figur 66 och Figur 67 till angivet moment.

  • Framhjul: se Figur 66

   g034007
  • Bakhjul (endast fyrhjulsdrivna maskiner): se Figur 67

   g274650

  Rikta in kraftuttagsaxeln

  Om du tar bort kraftuttagsaxelns teleskopände från kopplingsänden ska du komma ihåg att rikta in pilarna (Figur 68) när du monterar tillbaka teleskopänden.

  Important: En allvarlig obalans kan uppstå i drivlinan om pilarna på drivaxeln inte riktas in korrekt.

  g320510

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  Specifikationer för kylvätska

  Motorns kylvätska måste uppfylla följande specifikationer:

  • JIS K-2234 (japansk industristandard)

  • SAE-J814 (motorkylvätska)

  • ASTM D3306 (specifikation för etylenglykolbaserad motorkylvätska)

  Använd någon av följande kylvätskeblandningar:

  • Glykolbaserad förspädd kylvätska (50/50-blandning)

  • Glykolbaserad kylvätska blandad med destillerat vatten (50/50-blandning)

  • Glykolbaserad kylvätska blandat med högkvalitativt vatten (50/50-blandning)

   • Total hårdhetsgrad < 170 ppm

   • Klorid < 40 ppm (CI)

   • Sulfater < 100 ppm (SO4)

  Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylsystemet och kylvätskenivån.
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren, bränslekylaren och kylaren (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden).
 • Var 1500:e timme
 • Byt ut motorns kylvätska
 • När motorn är kall ska kylvätskenivån inte överstiga markeringen COLD (KALL) på sidan av expansionstanken (Figur 69). När motorn är varm ska kylvätskenivån inte överstiga markeringen FULL (VARM).

  Om kylvätskan överstiger markeringen COLD (KALL) när motorn är kall kan den läcka ut ur tanken när motorn värms upp under drift.

  1. Kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken när motorn är kall.

   g299470
  2. Om kylvätskan inte syns vid eller under markeringen COLD (KALL) när motorn är kall ska du öppna expansionstankens lock och tillsätta rekommenderad vätska (se Specifikationer för kylvätska) efter behov tills nivån når markeringen COLD (KALL).

   Important: Använd inte enbart vatten och inte heller alkoholbaserade kylvätskor.Fyll inte över markeringen COLD (KALL) på tanken.

  3. Sätt tillbaka locket på expansionstanken.

  Kontrollera huvens luftintagsgaller

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera huvens luftintagsgaller.
 • g309128
  1. Öppna motorhuven enligt Öppna motorhuven.

  2. Använd tryckluft för att rengöra huvens galler (visas i Figur 70). Rikta luften ut från maskinen.

  Kontrollera kylflänsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera och rengör huvens luftintagsgaller.
 • Var 250:e timme
 • Kontrollera och rengör kylflänsarna (rengör dem oftare i smutsiga eller dammiga förhållanden).
  • Använd tryckluft för att rengöra kylflänsarna. Rikta luften ut från maskinen (Figur 71).

   Important: Rengör inte flänsarna med vatten.

   g299819
  • Räta ut böjda flänsar.

  Inspektera kylsystemets slangar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar.
 • Undersök kylsystemets slangar dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Underhålla bromsarna

  Kontrollera och justera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera parkeringsbromsen och justera vid behov.
 • Kontrollera parkeringsbromsen

  1. Placera pallbockar under maskinens främre del. Se Höja upp maskinens främre del.

  2. Ta bort framhjulen.

  3. Flytta parkeringsbromsen till URKOPPLAT läge. Se Parkeringsbroms.

  4. Ta bort bromstrummorna (Figur 72) för hand.

   • Om du känner ett motstånd när du tar bort bromstrummorna för hand, är en justering inte nödvändig.

   • Om du inte känner ett motstånd när du tar bort bromstrummorna för hand krävs en justering. Se Justera parkeringsbromsen.

   g312869
  5. Montera framhjulen och dra åt hjulmuttrarna. Se Kontrollera hjulmuttrarna.

  Justera parkeringsbromsen

  1. Blockera hjulen.

  2. Se till att parkeringsbromsen är urkopplad.

  3. Lokalisera bromskabelfästet (Figur 73) under maskinens vänstra sida nära det vänstra hjulet.

   g299613
  4. Lossa de övre kontramuttrarna tills du får en öppning på 3,2 mm till 4,8 mm.

  5. Dra nedåt på en kabel tills den övre kontramuttern får kontakt med fästet.

  6. Dra åt den nedre kontramuttern.

  7. Upprepa steg 5 och 6 för den andra kabeln.

  8. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se Kontrollera parkeringsbromsen.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera generatorremmens spänning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens skick och spänning.
 • Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 4,5 kg mittemellan remskivorna.

  Om nedböjningen inte är 10 mm gör du följande:

  1. Lossa fästbulten till generatorn (Figur 65).

   g020537
  2. Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bulten.

  3. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  Serva drivremmen

  Kontrollera drivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera drivremmens skick.
 • Kontrollera om drivremmen är sliten eller skadad.

  Byt ut remmen om den är mycket sliten eller skadad. Se Byta drivrem.

  Byta drivrem

  g300570

  Ta bort drivremmen

  1. Lossa kraftuttagsaxeln från redskapets växellåda. Se bruksanvisningen för ditt redskap.

  2. Koppla bort kopplingskablaget från maskinkablaget (Figur 76).

   g300592
  3. Ta bort bulten, brickan och muttern från gummiremmen (Figur 76) på ramen.

   Gummiremmen har en distansbricka som måste vara rätt placerad.

  4. Låt en kollega frigöra remspänningen med en spärr och ta sedan ta bort remmen från pumpremskivan, mellanremskivan och motorremskivan.

  5. Flytta remmen över kopplingen och framåt på kraftuttagsaxeln.

  Montera drivremmen

  1. Flytta remmen längs kraftuttagsaxeln, över kopplingen och upp på motorremskivan.

  2. Låt en kollega dra ned mellanremskivan med en spärr.

  3. Dra remmen på motorremskivan, mellanremskivan och pumpremskivan (Figur 75).

  4. Ta bort spärren från mellandrevsarmen.

  5. Kontrollera att gummiremmens distansbricka är rätt placerad.

  6. Fäst änden på gummiremmen på ramen med den bult, bricka och mutter som du tog bort tidigare.

  7. Anslut kopplingskablaget till maskinkablaget.

  Underhålla styrsystemet

  Justera kraftuttagskopplingens gap

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Justera kraftuttagskopplingens gap.
  1. Låt motorn svalna.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Justera luftgapet så att ett 0,3 mm bladstål kan föras in mellan kopplingskanten och friktionsplattan med lätt tryck (Figur 77).

   Note: Du kan minska gapet genom att vrida justeringsmuttrarna medsols (Figur 77). Det maximala servicegapet är 0,6 mm. Justera alla tre luftgap till 0,4 mm.

   g299611
  4. När du har justerat de tre luftgapen kontrollerar du alla tre igen.

   Note: Om du justerar ett luftgap kan även de andra ändra sig.

  Justera gaspedalens stopp

  Du kan justera gaspedalen för förarkomfort eller för att minska maskinens maximala hastighet framåt.

  1. Tryck ned gaspedalen helt (Figur 78).

   Note: Gaspedalen ska vidröra gaspedalsstoppet innan pumpen når fullt utslag.

   g320590
  2. Gör på följande sätt om gaspedalen inte kommer i kontakt med gaspedalsstoppet eller om du vill minska maskinens hastighet framåt:

   1. Håll gaspedalsstoppet (Figur 78) med en skiftnyckel.

   2. Lossa kontramuttern på nedre delen av fotstödsplattan (Figur 79).

    g320591
   3. Tryck gaspedalen helt framåt (Figur 78).

   4. Håll gaspedalsstoppet medan du justerar kontramuttern som sitter ovanför fotstödsplattan (Figur 78) tills gaspedalen kommer i kontakt med stoppet.

   5. Förläng gaspedalens stoppläge genom att vrida stoppet ett helt varv motsols bort från kontramuttern ovanför fotstödsplattan.

    Note: Om du förkortar gaspedalens stoppläge ökar du maskinens hastighet framåt.

   6. Håll gaspedalsstoppet medan du drar åt kontramuttern längst ned på fotstödsplattan (Figur 78 och Figur 79) till 37–45 Nm.

   7. Kontrollera att gaspedalen kommer i kontakt med gaspedalsstoppet innan pumpen når fullt utslag.

    Note: Upprepa steg 1 till 7 om gaspedalen inte kommer i kontakt med gaspedalsstoppet.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikation för hydraulvätskan

  Tanken fylls på fabriken med cirka 22,7 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydrauloljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Rekommenderad utbytesvätska: Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Note: Om den rekommenderade utbytesvätskan används behöver maskinens vätska och filter inte bytas ut lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om Toro PX-hydraulvätska med förlängd hållbarhet inte är tillgänglig kan du använda en annan vanlig, oljebaserad hydraulvätska med specifikationer som faller inom det angivna området för samtliga materialegenskaper nedan och som uppfyller branschstandarderna. Använd inte syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan som godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort pluggen från hydraultanken (Figur 80).

   g285821
  3. Ta ut oljestickan från hydraultanken och torka av den med en ren trasa (Figur 80).

  4. Sätt i oljestickan i hydraultanken.

  5. Ta bort oljestickan och kontrollera oljenivån (Figur 81).

   • Vid förekomst av klippenhet: hydraulvätskenivån är lämplig när vätskan ligger mellan de två nedre markeringarna på oljestickan (A i Figur 81). Det är också acceptabelt att vätskenivån ligger över de lägre markeringarna.

   • Vid förekomst av slangsats för hydrauldrivet redskap: hydraulvätskenivån är lämplig när vätskan ligger mellan de två övre markeringarna på oljestickan (B i Figur 81).

   g286314
  6. Om vätskenivån ligger under den nedre markeringen (gå till steg 5 för ditt redskap) på oljestickan ska du tillsätta specificerad hydraulvätska i tanken. Upprepa steg 3 till 5 tills vätskenivån ligger mellan de två markeringarna på oljestickan.

  7. Sätt i oljestickan och pluggen i hydraultanken.

  8. Dra åt pluggen för hand.

   Important: Använd inte ett verktyg för att dra åt pluggen.

  9. Kontrollera alla hydraulslangar och nipplar med avseende på läckage.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 1000 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulfilter (om du inte använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).
 • Byt hydraulvätska (om du inte använder rekommenderad hydraulvätska eller om du någon gång har fyllt tanken med en alternativ vätska).
 • Var 1000:e timme
 • Byt hydraulfilter (om du använder rekommenderad hydraulvätska).
 • Var 2000:e timme
 • Byt hydraulvätska (om du använder rekommenderad hydraulvätska).
 • Om hydraulvätskan förorenas ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare eftersom systemet då måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  Important: Använd Toro-filter vid byte. Se maskinens reservdelskatalog. Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheten, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ställ ett stort avtappningskärl under hydraulvätsketanken.

  3. Ta bort hydraultanklocket och oljestickan.

  4. Ta bort avtappningspluggen (Figur 82) från tankens undersida och låt hydraulvätskan rinna ned i avtappningskärlet.

   g286315
  5. Gör rent kring området där filtret ska monteras.

  6. Placera ett avtappningskärl under filtret (Figur 82), ta bort filtret och låt eventuell kvarvarande olja rinna ned i kärlet.

  7. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulolja.

  8. Se till att det område där filtret ska monteras är rent och skruva fast varje filter tills packningen kommer i kontakt med fästplattan. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  9. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  10. Sätt tillbaka pluggen när hydraulvätskan har slutat rinna.

  11. Sätt tillbaka oljestickan och locket.

  12. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage i följande ordning för att sprida hydrauloljan i hela systemet.

   1. Använd gaspedalen för att köra maskinen framåt och bakåt.

   2. Använd ratten för att vrida däcken hela vägen till höger och vänster.

   3. Använd lyftomkopplaren för att höja och sänka redskap (t.ex. klippenheten).

  13. Kontrollera om det finns några läckor och stäng av motorn.

  14. Kontrollera hydrauloljenivån i tanken. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Underhåll av hytten

  Rengöra hytten

  Important: Var försiktig runt hyttens tätningar (Figur 83). Om du använder en högtryckstvätt, håll spridaren på minst 60 cm avstånd från maskinen. Använd inte högtryckstvätten direkt på hyttens tätningar och under det bakre överhänget.

  g034330

  Rengöra hyttens luftfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
  1. Ta bort vreden och gallren från hyttens bakre överhäng (Figur 84).

   g251432
  2. Ta bort luftfiltren från hytten.

  3. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om något filter har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  4. Montera filtren i hytten med hjälp av vreden och gallren (Figur 84).

  Rengöra hyttens kondensorfilter

  Syftet med hyttens kondensorfilter är att förhindra att skräp av större storlek som gräs och löv kommer in i hyttens kondensor och kondensorfläktar.

  1. Dra filterkåpan rakt nedåt.

  2. Rengör kondensorfiltret med vatten.

   Note: Använd inte en högtryckstvätt.

   Important: Om filtret har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  3. Låt filtret torka innan du monterar det i maskinen.

  4. Vrid filterenheten runt flikarna tills spärren låser fast i spärrenheten (Figur 85).

   g032951

  Byta ut takbelysning

  Note: Du hittar artikelnumret för lampan i reservdelskatalogen.

  1. Använd en skruvmejsel för att ta bort lampglaset från kontrollpanelen. (Figur 86).

   g253616
  2. Ta bort lampan från lamphuset (Figur 86).

  3. Sätt i en ny lampa i lamphuset.

  4. Sätt tillbaka glaset i kontrollpanelen.

  Fylla behållaren med spolarvätska

  Note: Behållaren med spolarvätska sitter intill motorn på maskinens högra sida.

  1. Skruva av behållarens lock (Figur 87).

   g312210
  2. Fyll behållaren med spolarvätska.

  3. Sätt tillbaka locket på behållaren.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten (gråvatten) när du rengör maskinen.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  2. Rengör maskinen, klippenheten och motorn ordentligt.

   Important: Använd inte högtrycksvatten i närheten av elektriska reglage eller hyttätningar, eftersom det kan orsaka skador.

  3. Kontrollera och justera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däckens lufttryck.

  4. Kontrollera hydraulledningarna och slangarna och reparera vid behov.

  5. Kontrollera hydraulvätskenivån. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  6. Avlägsna, vässa, balansera och montera klippenhetens knivar.

  7. Kontrollera fästelementen och dra åt dem om de är lösa.

  8. Smörj alla smörjnipplar och stryk olja på upphängningspunkterna. Torka av överflödigt fett.

  9. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.