Johdanto

Tämä kone on ajettava yleisajoyksikkö, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ylläpitoon. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g299536

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu täyttämään ANSI B71.4-2017 -standardin ja EN ISO 5395 -standardin vaatimukset, kun asetustoimet on suoritettu ja CE-varustesarja on asennettu vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy etäällä heittoaukosta.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal139-6217
decal144-0454

Tarra 144-3952: Kiinnitä tarran 139-6215 päälle (CE-varustesarjan asennusohjeiden mukaisesti). Käytetään CE-vaatimuksia noudattavissa maissa (vain mallit 31900 ja 31901).

decal144-3952

Käyttöönotto

Koneen poistaminen kuljetuslaatikosta

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907
 1. Irrota ruuvit, joilla takapyörien navat on kiinnitetty lavaan.

 2. Katkaise nippuside, jolla vetoakseli on kiinni takapyörissä.

 3. Irrota takapyörät kuljetusalustasta.

 4. Nosta turvakaari. Katso kohta Turvakaaren nosto.

 5. Kiinnitä nostolaite turvakaaren yläosaan keskelle ja nosta konetta.

 6. Poista kuljetusalusta koneen alta.

 7. Aseta koneen takaosan alle kaksi pukkia kuvan mukaisesti (Koneen takaosan nosto).

 8. Laske kone pukeille.

Takarenkaiden asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Takapyörä2
Pieni aluslaatta (vain kaksipyöräveto)2
Suuri aluslaatta (vain kaksipyöräveto)2
Pultti (⅝ × 1¼ tuumaa) (vain kaksipyöräveto)2
Pölysuoja(vain kaksipyöräveto)2
Pyöränmutteri(vain nelipyöräveto)8
Kierrelukite
 1. Irrota kuljetustuki akselin karasta tai pyörännavasta. Tukea ei enää tarvita.

 2. Poista renkaat kuljetuslaatikosta ja säilytä kaksi pulttia (⅝ × 1¼ tuumaa) ja suuret aluslaatat, joilla renkaat on kiinnitetty laatikkoon.

 3. Asenna kukin rengas seuraavasti:

  • Kaksipyörävetoiset koneet:

   1. Levitä kierrelukitetta pulttiin (⅝ × 1¼ tuumaa).

   2. Kiinnitä pyörä akselin karaan pienellä aluslaatalla, suurella aluslaatalla ja pultilla (⅝ × 1¼ tuumaa) (Kuva 3).

    g312833
   3. Kiristä pultti momenttiin 203 N·m.

   4. Asenna pölysuoja pyörään (Kuva 3).

  • Nelipyörävetoiset koneet: Asenna pyörä pyörännapaan neljällä pyöränmutterilla (Kuva 4).

   g299549
 4. Kiristä pyöränmutterit. Katso kohta Pyöränmutterien kiristys.

Eturenkaiden irrotus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Note: Tämä toimenpide on tehtävä, jotta nostovarret voidaan asentaa oikein.

 1. Löysää pyöränmutterit ja irrota ne (Kuva 12).

  g299550
 2. Irrota pyörät pyörännavoista (Kuva 12).

Nostovarsikokoonpanon asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Oikea nostovarsi1
Vasen nostovarsi1
Suuri tappi2
Pultti (⅜ × 2¾ tuumaa)2
Mutteri (⅜ tuumaa)6
Pieni tappi2
Anturin kannake1
Lukkopultti2
Pultti (⅜ × 1¼ tuumaa)2
Rasvanippa2

Note: Asenna nostovarret toisen henkilön avustuksella tarvittaessa.

 1. Irrota nostovarret kuljetusalustasta.

 2. Asenna nostovarret koneen runkoon kahdella suurella tapilla (Kuva 6).

  g312023
 3. Asenna rasvanipat suuriin tappeihin (Kuva 6).

 4. Asenna suuret tapit runkoon kahdella mutterilla (⅜ tuumaa) ja kahdella pultilla (⅜ × 2¾ tuumaa) (Kuva 7).

  g295767
 5. Asenna anturin kannake oikeanpuoleiseen nostovarteen kahdella lukkopultilla ja kahdella mutterilla (⅜ tuumaa) (Kuva 8).

  Note: Varmista, että anturin kannake ei aiheuta häiriötä anturiin.

  g312028
 6. Asenna hydraulisylinterit nostovarsiin suorittamalla seuraavat vaiheet:

  1. Aseta tyhjennysastia hydrauliputkiston alle kuvan mukaisesti (Kuva 9).

   Note: Pieni määrä hydraulinestettä on laskettava, jotta nostosylinterit voidaan vetää sisään käsin.

   g299920
  2. Löysää letkun kääntömutteri, joka on kiinnitetty hydrauliputkiston porttiin C1 (Kuva 10).

   g312025
  3. Kohdista lävistimellä sylinteritangon reiät nostovarren reikiin (Kuva 11).

   Note: Nosta nostovarsi kokonaan ylös, jotta kohdistus on helpompi tehdä.

   g312026
  4. Asenna nostovarret sylintereihin kahdella pultilla (⅜ × 1¼ tuumaa), kahdella mutterilla (⅜ tuumaa) ja kahdella pienellä tapilla (Kuva 11).

  5. Kiristä letkun kääntömutteri portissaC1 momenttiin 41 N·m.

   Note: Voit varmistaa käyttämällä kiintoavainta, että letku ei kierry.

 7. Voitele kiinnitystapin liitokset ja nostovarren tapin liitokset. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

Eturenkaiden asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907
 1. Asenna renkaat pyörännapoihin aikaisemmin irrotetuilla pyöränmuttereilla (Kuva 12).

  g299550
 2. Kiristä pyöränmutterit. Katso kohta Pyöränmutterien kiristys.

Kiinnityskannakkeen asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kiinnityskannake1
Pultti (⅜ × 3¼ tuumaa)2
Mutteri (⅜ tuumaa)2

Asenna kiinnityskannake alustaan kahdella pultilla (⅜ × 3¼ tuumaa) ja kahdella mutterilla (⅜ tuumaa) (Kuva 13).

g299562

Istuimen asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Istuinsarja (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)1

Asenna istuin. Lisätietoja on istuinsarjan asennusohjeissa.

Ohjauspyörän asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Suojus1
 1. Irrota ohjauspyörä kuljetusalustasta (Kuva 14).

  g307379
 2. Irrota Nylock-mutteri ja aluslaatta ohjausakselista.

  Note: Varmista, että vaahtomuoviolake on paikoillaan ohjausakselissa (Kuva 14).

 3. Asenna ohjauspyörä ja aluslaatta ohjausakselille (Kuva 14).

 4. Asenna ohjauspyörä akseliin Nylock-mutterilla. Kiristä Nylock-mutteri momenttiin 27–35 N·m.

 5. Asenna suojus ohjauspyörään (Kuva 14).

Puskurin asennus

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Puskuri1
Pultti (⅜ × 2¾ tuumaa)2
Pultti (⅜ × 3¼ tuumaa)4
Mutteri (⅜ tuumaa)6
 1. Irrota puskuri kuljetusalustasta.

 2. Asenna puskurin yläosa koneen runkoon neljällä pultilla (⅜ × 3¼ tuumaa) ja neljällä mutterilla (⅜ tuumaa) (Kuva 15).

  g302775
 3. Asenna puskuri koneen rungon alle kahdella pultilla (⅜ × 2¾ tuumaa) ja kahdella mutterilla (⅜ tuumaa) (Kuva 15).

Turvakaaren asennon säätö

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Nosta turvakaari. Katso kohta Turvakaaren nosto.

Akun kytkentä

Vain mallit 31900, 31901 ja 31907

Kytke akku. Katso kohta Akun kytkentä.

Lisälaitteen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lisälaite (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)1
Pultti (5/16 × 2 tuumaa) 2
Mutteri (5/16 tuumaa)2

Asenna etulisälaite (esimerkiksi leikkuuyksikkö, auralevy tai puhallin). Toimi seuraavasti ja katso lisää asennusohjeita lisälaitteen käyttöoppaasta.

 1. Pyydä toista henkilöä istumaan istuimelle, kääntämään avain PääLLä-asentoon ja laskemaan sitten nostovarret lisälaitteen nostokytkimellä samalla kun painat nostovarsia alas.

 2. Kohdista nostovarren reiät lisälaitteen varren reikiin lisälaitteen asennusohjeiden mukaisesti.

 3. Kun asennat voimanulosoton akselia vaihteistoon, ruuvaa kukin pultti (5/16 × 2 tuumaa) mutteriin (5/16 tuumaa) (Kuva 16) ja kiristä mutterit momenttiin 40 N·m.

  g299646

Nestemäärien tarkistus

Ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäistä kertaa, tarkista seuraavat nestemäärät:

Rengaspaineen tarkistus

Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

CE-varustesarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

CE-varustesarja (tilattava erikseen; ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään)1

Jos konetta käytetään maassa, jossa noudatetaan CE-vaatimuksia, asenna CE-varustesarja. Katso lisätietoja varustesarjan asennusohjeista.

Takapainon lisäys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Paino – 19 kg [määrä vaihtelee mallin mukaan]
Paino – 6 kg [määrä vaihtelee mallin mukaan]
Painon kannatinsarja (tarvittaessa)1
Paino – 11 kg [määrä vaihtelee mallin mukaan]

Seuraavassa taulukossa luetellaan kunkin koneen mukana toimitettavat painot:

MalliToimitetut takapainot
31900kaksi 19 kg:n painoa
31901yksi 19 kg:n paino
31907ei painoja
31909viisi 19 kg:n painoa ja kaksi 6 kg:n painoa

Tarvittavan takapainon määritys

Varmista, että koneessa on takapainon vähimmäismäärä kutakin ajoyksikön ja lisälaitteen yhdistelmää kohti. Malleissa 31900, 31901 ja 31907 voidaan myös lisätä takapainoa parantamaan suorituskykyä rinteissä.

Note: Jos koneeseen on asennettu CE-varustesarja, katso oikea ajoyksikön ja lisälaitteen yhdistelmän kaltevuustarra sarjan asennusohjeista. Varmista, että takapainoa lisätään oikea määrä (eli paino vaaditun kaltevuusstandardin täyttämiseksi tai rinnesuorituskykyä parantava paino).

Vaadittu vähimmäistakapaino

Ajoyksikön mallinumeroLisälaitteen mallinumero tai nimiTarvittava painojen määrä
19 kg6 kg11 kgYhteensä
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 ja häikäisysuoja3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 ja häikäisysuoja4004
028354004
02835 ja häikäisysuoja5005
M-B-telaharja4004
MSC23345 ja 31990*5207
M-B-telaharja ja 31990*52310
Erskine-lumilinko ja 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 ja häikäisysuoja2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 ja häikäisysuoja3003
028353003
02835 ja häikäisysuoja3003
M-B-telaharja4004
MSC23345 ja 31990*5005
M-B-telaharja ja 31990*52310
Erskine-lumilinko ja 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 ja häikäisysuoja0000
31972, 319731001
31972, 31973 ja aurinkosuoja2002
028351001
02835 ja häikäisysuoja2002
M-B-telaharja1001
MSC23345 ja 31990*5207
M-B-telaharja ja 31990*
Erskine-lumilinko ja 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
M-B-telaharja
Erskine-lumilinko
*Malli 31990 on talviohjaamo. Mainittu painovaatimus on talviohjaamolle ja lisälaitteelle (kuten lumilinko tai telaharja), jotka ovat asennettuina samaan aikaan. 

Vaadittu rinnesuorituskykyä parantava takapaino

Ajoyksikön mallinumeroLisälaitteen mallinumero tai nimiTarvittava painojen määrä
19 kg6 kg11 kgYhteensä
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 ja häikäisysuoja505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 ja häikäisysuoja505
02835505
02835 ja häikäisysuoja527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 ja häikäisysuoja50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 ja häikäisysuoja505
02835527
02835 ja häikäisysuoja527
3190731970, 319715207
31970, 31971 ja häikäisysuoja404
31972, 31973505
31972, 31973 ja aurinkosuoja303
02835325
02835 ja häikäisysuoja202

Jos takapainoa on lisättävä, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään, jolta saat lisää takapainoja, ja katso seuraavat asennusohjeet:

19 kg:n painojen lisäys

 1. Löysää kiinnikkeitä, joilla painojen lukitustanko on kiinnitetty puskuriin.

  g299565
 2. Lisää tarvittava määrä painoja.

 3. Kiinnitä paino puskuriin kiristämällä painojen lukitustangon kiinnikkeet.

6 kg:n painojen lisäys

 1. Tilaa seuraavat osat valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä:

  Osan nimiMääräOsanro
  Ruuvi (⅜ × 3½ tuumaa)2116-4701
  Aluslaatta2125-9676
  Mutteri (⅜ tuumaa)2104-8301
 2. Kiinnitä painot puskuriin kiinnitysosilla (Kuva 18).

  g324822

11 kg:n painojen lisäys

Ajoyksikkö-/lisälaiteyhdistelmät, jotka edellyttävät enintään kahta painoa (11 kg:n painot):

 1. Tilaa painon kannatinsarja (osanumero 144-0480) valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

 2. Asenna painon kannatinsarja; katso ohjeet sarjan asennusohjeista.

Ajoyksikkö-/lisälaiteyhdistelmät, jotka edellyttävät yli kahta painoa (11 kg:n painot): (kuten ajoyksikkömalli 31900, jossa on MSC23345 ja 31990)

 1. Tilaa seuraavat osat valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä:

  Osan nimiMääräOsanro
  Pultti (⅜ × 4 tuumaa)2323-16
  Mutteri (⅜ tuumaa)23256-3
  Paino (11 kg)1144-0484-03
  Painon kannatinsarja (sisältää kiinnitysosat ja kaksi painoa)1144-0480
 2. Suorita seuraavat vaiheet oman tilanteen mukaan:

  Note: Katso nämä vaiheet kuvasta (Kuva 19).

  • Painon kannatinsarjat, joita ei ole vielä asennettu:

   1. Kiinnitä kolme painoa kannattimeen pulteilla (⅜ × 4 tuumaa) ja muttereilla (⅜ tuumaa) (Kuva 19).

   2. Kiinnitä painon kannatin koneeseen kuusiopulteilla ja muttereilla (sisältyvät sarjaan) (Kuva 19).

  • Aiemmin asennetut painon kannatinsarjat:

  1. Irrota painon kannatin koneesta (Kuva 19).

   Säilytä kiinnitystarvikkeet.

  2. Irrota olemassa olevat kiinnitysosat, joilla painot on kiinnitetty kannattimeen.

  3. Kiinnitä kolme painoa kannattimeen pulteilla (⅜ × 4 tuumaa) ja muttereilla (⅜ tuumaa) (Kuva 19).

  4. Kiinnitä painon kannatin koneeseen aikaisemmin irrotetuilla kiinnitysosilla (Kuva 19).

g329381

Lisälaitteen painonsiirron säätö

Suorita tämä toimenpide vain, jos asennat jonkin muun lisälaitteen kuin tavallisen pyörivän vaakatasoleikkuuyksikön (esim. lumilinko, terä tai varsta).

Lisälaitteen painonsiirtoon ajoyksikköön käytettävää hydraulipainetta voidaan muuttaa säätämällä hydraulisen asennuslohkon painonsiirtoventtiiliä. Paras tulos saavutetaan säätämällä painonsiirtoventtiiliä niin, että lisälaite pomppii mahdollisimman vähän epätasaisessa maastossa. Venttiiliä on kuitenkin säädettävä myös niin, että lisälaite ei rasita tasaista maaperää tai laskeudu liian nopeasti.

 • Lisälaitteen maaston muotojen seurantaa epätasaisessa maastossa parannetaan vähentämällä hydraulisen asennuslohkon painonsiirron (hydraulista) painetta.

  Note: Jos lisälaitteen pyörät tai lumilingon etureuna kelluvat maan yllä, painonsiirtoventtiilin hydraulipaine on liian suuri.

 • Kun leikataan tasaista nurmea ja leikkuuyksikkö ajaa ruohon paljaaksi tai jos leikkuulaatu on epätasainen puolelta toiselle tai lumilingon etureuna osuu liikaa maahan, hydraulisen asennuslohkon painonsiirron painetta on lisättävä.

  Note: Painonsiirron paineen lisääminen siirtää myös painon lisälaitteesta ajoyksikön pyöriin, jolloin ajoyksikön veto paranee.

Säädä painonsiirron painetta seuraavalla tavalla:

 1. Käytä konetta kymmenen minuutin ajan.

  Note: Tämä lämmittää hydraulinestettä.

 2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske lisälaite, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

 3. Paikanna noston asennuslohko koneen alla (Kuva 20).

  g299920
 4. Kytke painemittari testiporttiin (merkintä G1. Katso Kuva 21).

  g299924
 5. Poista noston asennuslohkon sivussa oleva korkki testiportista (merkintä G1. Katso Kuva 21).

 6. Löysää painonsiirtoyksikön päässä olevaa vastamutteria (merkintä LC. Katso Kuva 21).

 7. Käynnistä moottori ja aseta kaasu KORKEALLE JOUTOKäYNNILLE.

 8. Säädä painonsiirtoyksikön vastapainoventtiiliä kuusiohylsyavaimella, kunnes mittarissa näkyy haluttu paine. Seuraavassa taulukossa näkyy lisälaitteen suositeltu paineasetus.

  • Painetta lisätään kääntämällä säätöruuvia myötäpäivään.

  • Painetta vähennetään säätämällä säätöruuvia vastapäivään.

  LisälaitePainonsiirron paine
  Vaakatasoleikkuuyksikkö17,24 bar
  Varstaleikkuri (mallinro 02835)13,79 bar
  Lumilinko17,24 bar
  Lumikola (mallinro MSC23345)13,79 bar
  Lumiharja17,24 bar
 9. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 10. Kiristä painonsiirtoyksikön päässä oleva vastamutteri ja kiristä mutteri momenttiin 13–16 N·m.

 11. Asenna korkki testiporttiin.

 12. Irrota painemittari testiportista.

Laitteen yleiskatsaus

g219621

Ajopoljin

Note: Säädä istuimen asento ennen koneen käyttöä. Istuimen säätöohjeet ovat istuinsarjan asennusohjeissa.

Konetta liikutetaan eteen- tai taaksepäin painamalla ajopoljinta (Kuva 23).

 • Koneen liikuttaminen eteenpäin: Paina varpaillasi polkimen yläreunaa.

 • Koneen liikuttaminen taaksepäin: Paina varpaillasi polkimen alareunaa.

Note: Voit liikuttaa konetta tasaisesti pitämällä kantapään alustalla ja painamalla poljinta varpaillasi.

Ajonopeus riippuu siitä, kuinka syvälle poljinta painetaan. Jos haluat enimmäisnopeuden, säädä kaasu NOPEA-asentoon ja paina poljin pohjaan. Enimmäisnopeus eteenpäin on seuraava:

 • Mallinro 31900 ja 31901: 21 km/h

 • Mallinro 31907 ja 31909: 24 km/h

Jos haluat enimmäistehon raskaalla kuormalla tai mäkeä ylöspäin ajettaessa, säädä kaasu NOPEA-asentoon ja paina ajopoljinta kevyesti, jotta moottorin pyörimisnopeus pysyy korkealla. Jos moottorin nopeus alkaa laskea nopeasti, ajopoljinta voi painaa hieman vähemmän, jotta moottorin nopeus nousee.

g219608

Ohjauspyörän kallistusvipu

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina ohjauspyörän kallistusvipua (Kuva 23) ja vedä ohjauspylvästä itseesi päin. Vapauta vipu, kun ohjauspylväs on sellaisessa asennossa, että ohjauspyörää on helppo käyttää.

Seisontajarru

Kytke seisontajarru (Kuva 16) aina kun sammutat moottorin, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa.

 • Seisontajarrun kytkentä: Vedä seisontajarrun vipu KYTKETTY-asentoon.

  g219574
 • Seisontajarrun vapautus: Paina peukalolla kahvan yläosan painiketta ja laske kahvasta alas VAPAUTETTU-asentoon.

  Note: Jos kahva ei ole kokonaan laskettuna, kone sammuu, kun ajopoljinta painetaan.

Kojetaulu

Kojetaulun ohjaimet on kuvailtu seuraavissa osissa (Kuva 25).

g300409

Lisälaitteen nostokytkin

Lisälaitteen nostokytkin nostaa lisälaitteen korkeimpaan asentoon (eli KULJETUSASENTOON) ja laskee lisälaitteen alimpaan asentoon (eli KäYTTöASENTOON).

 • Lisälaitteen nosto: Paina kytkimen takaosaa.

 • Lisälaitteen lasku: Paina kytkimen etuosaa.

Nosta lisälaite KULJETUSASENTOON aina, kun siirrät konetta paikasta toiseen. Laske lisälaite KäYTTöASENTOON aina, kun konetta ei käytetä.

Voimanulosoton kytkin

 • Voimanulosoton kytkentä: Vedä kytkintä ylös.

 • Voimanulosoton vapautus: Työnnä kytkintä alas.

Voimanulosotto on kytkettävä vain silloin, kun PTO-lisälaite on KäYTTöASENNOSSA (alas laskettuna ja vetoakseli kytkettynä) ja olet valmis käytön aloittamiseen.

Note: Jos käyttäjän istuimelta poistutaan voimanulosoton (PTO) kytkimen ollessa PääLLä-asennossa, kone sammuttaa moottorin automaattisesti. Katso Voimanulosottotoiminnon nollaus.

Avainkytkin

Avainkytkimessä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

Kytkimellä voi käynnistää tai sammuttaa moottorin [katso kohta Moottorin käynnistys tai Moottorin sammutus] tai katsoa näytön tiedot [katso kohta Näytön tietojen kuvaus].

Kaasuvipu

Kaasuvivulla säädetään moottorin nopeutta.

 • Nosta moottorin käyntinopeutta: siirrä vipua eteenpäin.

 • Vähennä moottorin käyntinopeutta: siirrä vipua taaksepäin.

Hehkutuskytkin

Käynnistä kylmä moottori hehkutuskytkimen avulla.

Näyttö

Näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita tietoja.

Lisätietoja näytön tiedoista on kohdassa Näytön tietojen kuvaus.

Näyttöpainike

Ohjaamon ohjauslaitteet

Ohjaamolliset koneet
g320790

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä (Kuva 26) kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä.

Puhaltimen ohjausnuppi

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 26).

Valokytkin

Tällä kytkimellä (Kuva 26) kytketään kattovalo käyttöön ja pois käytöstä.

Lämpötilan ohjausnuppi

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 26).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä (Kuva 26) kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä. Säädä ilmastointia puhaltimen ohjausnupilla.

Avaa ilmankierron aukot (Kuva 26), kun ilmastointilaite on käytössä.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g331993
KuvausKuva 27 viiteMitta tai paino
Korkeus turvakaari nostettuna D200 cm
Korkeus turvakaari laskettunaC111 cm
Korkeus ohjaamon kanssa(Malli 31909)J226 cm
Kokonaispituus (takapainoilla)(Mallit 31900, 31901 ja 31909)Lisälaitteet asennettuina GEnintään 332 cm
Vain ajoyksikköIEnintään 272 cm
Kokonaispituus (ilman takapainoja) (Malli 31907)Lisälaitteet asennettuinaFEnintään 312 cm
Vain ajoyksikköHEnintään 253 cm
Kokonaisleveys (lisälaitteet asennettuina)BKatso kohta Leveyttä koskevat tiedot.
Akselivälin pituusE132 cm
Raidevälin leveys edessäMallit 31900 ja 31901A132 cm
Mallit 31907 ja 31909136 cm
Raidevälin leveys takana Malli 31900 122 cm
Mallit 31901, 31907 ja 31909 128 cm
MaavaraMallit 31900 ja 31901 20 cm
Mallit 31907 ja 31909 21 cm
NettopainoMalli 31900 794 kg
Malli 31901 792 kg
Malli 31907 836 kg
Malli 31909 1 106 kg

Leveyttä koskevat tiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty leikkuuyksiköiden leveydet:

LeikkuuyksikköLeveys
Mallinro 31970198 cm
Mallinro 31971168 cm
Mallinro 31972228 cm
Mallinro 31973198 cm
Mallinro 31974158 cm
Mallinro 31975188 cm
Mallinro 02835 (varsta)218 cm

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Optimaalinen suorituskyky varmistetaan käyttämällä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Koneen päivittäinen tarkistus

Tarkista seuraavat koneen järjestelmät joka päivä ennen koneen käyttöä:

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
  • Rengaspaine (kaksipyörävetoiset koneet):

   • Eturenkaat: 1,38 bar

   • Takarenkaat: 1,93 bar

  • Rengaspaine (nelipyörävetoiset koneet): 1,38 bar

  Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Tarkista etu- ja takarenkaiden rengaspaine. Aseta oikea rengaspaine lisäämällä tai poistamalla ilmaa tarpeen mukaan.

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Polttoaineen lisäys

  Polttoaineen tiedot

  Important: Käytä vain vähärikkistä tai erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

  • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

  • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

  • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

  • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

  • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

  • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Petrodiesel

  Setaaniluku: 40 tai korkeampi

  Rikkipitoisuus: vähärikkinen (<500 ppm) tai erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

  Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Biodiesel

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

  Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

  Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

  Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Polttoainesäiliön tilavuus: 45 litraa

  Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle (Kuva 29), kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain

  2. Ruuvaa polttoainesäiliön korkki auki ja irrota se.

  3. Täytä polttoainesäiliö sopivalla polttoaineella kunnes polttoainemittari näyttää, että säiliö on täysi.

  4. Ruuvaa korkki takaisin polttoainesäiliöön.

  g287495

  Turvakytkinjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Turvakytkinjärjestelmän tarkastus
 • Turvakytkinjärjestelmän tehtävänä on estää moottoria pyörimästä tai käynnistymästä, ellei ajopoljin ole vapaa-asennossa ja voimanulosoton kytkin POIS-asennossa. Lisäksi moottorin pitäisi sammua, kun

  • voimanulosoton kytkin on asetettu PääLLä-asentoon ja käyttäjä on pois istuimeltaan

  • ajopoljinta painetaan, mutta käyttäjä on pois istuimeltaan

  • ajopoljinta painetaan ja seisontajarru on kytkettynä.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  1. Siirrä VOIMANULOSOTON kytkin POIS-asentoon ja nosta jalka ajopolkimelta.

  2. Käännä avainkytkin KäYNNISTYS-asentoon. Jos moottori käynnistyy, siirry vaiheeseen 3.

   Note: Jos moottori ei käynnisty, turvakytkinjärjestelmässä saattaa olla vikaa.

  3. Kun moottori on käynnissä, nouse istuimelta ja aseta voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa. Jos moottori sammuu, siirry vaiheeseen 4.

   Important: Jos moottori ei sammu, turvakytkinjärjestelmässä on vika. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  4. Kun moottori on käynnissä ja voimanulosoton (PTO) kytkin on POIS-asennossa, nouse istuimelta ja paina ajopoljinta. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa. Jos moottori sammuu, siirry vaiheeseen 5.

   Important: Jos moottori ei sammu, turvakytkinjärjestelmässä on vika. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  5. Kytke seisontajarru. Kun moottori on käynnissä ja voimanulosoton (PTO) kytkin on PääLLä-asennossa, paina ajopoljinta. Moottorin pitäisi sammua kahden sekunnin kuluessa. Jos moottori sammuu, kytkin toimii normaalisti. Turvakytkinjärjestelmä on valmis koneen käyttöön.

   Important: Jos moottori ei sammu, turvakytkinjärjestelmässä on vika. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Turvakaaren säätö

  Vaara

  Kaatuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa.

  • Käytä turvavyötä.

  Vaara

  Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on laskettuna.

  • Älä käytä konetta epätasaisessa maastossa tai rinteessä, kun turvakaari on laskettuna.

  • Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  • Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on laskettuna.

  • Aja hitaasti ja varovasti.

  • Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät tai sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

  Turvakaaren lasku

  Important: Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksikkö, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota sokat ja tapit turvakaaresta (Kuva 30).

  3. Laske turvakaari ja kiinnitä se paikalleen tapeilla ja sokilla (Kuva 30).

  g257846g034164

  Turvakaaren nosto

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksikkö, sammuta moottori ja irrota virta-avain avainkytkimestä.

  2. Irrota sokat ja tapit turvakaaresta (Kuva 31).

  3. Nosta turvakaari ja kiinnitä se paikalleen tapeilla ja sokilla (Kuva 31).

  g034168

  Näytön tietojen kuvaus

  Näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja. Näytössä on kaksi päätietonäyttöä (Kuva 32) ja Päävalikko-näyttö.

  g308751

  Näyttöpainikkeen käyttö

  Kaksi päätietonäyttöä ja Päävalikko-näytön saa vuorollaan näkyviin näyttöpainikkeella kuvan mukaisesti (Kuva 33).

  g297898
  • Päävalikon käyttö: Pidä näyttöpainiketta painettuna, kunnes valikko tulee näkyviin.

  • Valikon kohdan valinta: Paina näyttöpainiketta nopeasti kaksi kertaa.

   Voit myös muuttaa asetuksia tällä toiminnolla (esim. käytettävien mittayksiköiden valinta ASETUKSET-näytössä).

  • Edelliseen näyttöön palaaminen (esim. PääVALIKKO-näyttöön palaaminen ASETUKSET-näytöstä tai päätietonäyttöihin palaaminen PääVALIKKO-näytöstä): Pidä näyttöpainiketta painettuna, kunnes edellinen näyttö tulee näkyviin.

  • Seuraavaan valikon kohtaan siirtyminen: Paina näyttöpainiketta kerran.

  Tietoja valikon kohdista

  Main Menu (Päävalikko)

  Valikon kohtaKuvaus
  FAULTS (VIAT)Sisältää luettelon koneen viimeaikaisista vioista. Lisätietoja VIAT-valikosta saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
  SERVICE (HUOLTO)Sisältää koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit ja muita lukemia. Katso taulukko Service (Huolto).
  DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIIKKA)Tässä valikossa on lueteltu koneen senhetkiset tilat ja tiedot. Tietoa voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee nopeasti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä, sekä ohjaustasot (esim. anturiarvot).
  SETTINGS (ASETUKSET)Mahdollistaa tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujien muokkaamisen. Katso taulukko Settings (Asetukset).
  ABOUT (TIETOJA)Näyttää koneen mallinumeron, sarjanumeron ja ohjelmiston version. Katso taulukko About (Tietoja).

  Service (Huolto)

  Valikon kohtaKuvaus
  HOURSNäyttää niiden tuntien kokonaismäärän, joina avain, moottori ja voimanulosotto ovat olleet käynnissä.
  COUNTSNäyttää moottorin ja voimanulosoton käynnistysten määrän.

  Settings (Asetukset)

  Valikon kohtaKuvaus
  UNITS (YKSIKöT)Tässä kohdassa voit kontrolloida näytön yksiköitä. Valikon vaihtoehdot ovat englantilainen (brittiläiset mitat) tai metrinen (metrijärjestelmä).
  LANGUAGE (KIELI)Tässä kohdassa voit kontrolloida näytössä käytettävää kieltä.
  BACKLIGHT (TAUSTAVALO)Tässä kohdassa voit säätää näytön kirkkautta.
  CONTRAST (KONTRASTI)Tässä kohdassa voit säätää näytön kontrastia.
  PROTECTED MENUS (SUOJATUT VALIKOT)Antaa käyttäjän, jolle tämän yritys on antanut PIN-koodin, käyttää suojattuja valikoita (esim. kaltevuusanturin asetukset ja vikalokin tyhjennys).
  PROTECT SETTINGS (SUOJAA ASETUKSET)Kun valinta ei ole käytössä, voit avata suojattuja asetuksia antamatta PIN-koodia.
  PTO SOFTSTART (VOIMANULOSOTON PEHMEä KäYNNISTYS): (Voimanulosoton pehmeä käynnistys)Tässä kohdassa voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä voimanulosoton pehmeän käynnistyksen. Tämä toiminto on automaattisesti käytössä.
  SLOPE SENSOR INSTALLED (KALTEVUUSANTURI ASENNETTU)Näyttää, onko kaltevuusanturi asennettu. Jos kaltevuusanturi poistetaan koneesta, tämä asetus voidaan poistaa käytöstä, jotta kaltevuusanturin tiedonsiirtovika ei aktivoidu.

  Diagnostics (Diagnostiikka)

  Valikon kohtaKuvaus
  DECKOsoittaa, ovatko leikkuuyksikön tulot/lähdöt käytössä.
  PTOOsoittaa, onko voimanulosotto käytössä.
  ENGINEOsoittaa, ovatko moottorin tulot/lähdöt käytössä.

  About (Tietoja)

  Valikon kohtaKuvaus
  MODELNäyttää koneen mallinumeron.
  SNNäyttää koneen sarjanumeron.
  S/W REVNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version.

  Näytön kuvakkeiden kuvaukset

  Seuraavassa taulukossa on näytön kuvakkeiden kuvaukset:

  Näytön kuvakkeet

  GraphicMoottorin nopeus
  GraphicMoottorivika
  GraphicTuntilaskuri
  GraphicIlmanoton lämmitin käytössä
  GraphicKuljettajan on oltava istuimella
  GraphicSeisontajarru on kytketty
  GraphicVapaa
  GraphicVoimanulosotto on kytkettynä
  GraphicVoimanulosotto ei ole kytkettynä
  GraphicLeikkuuyksiköitä lasketaan
  GraphicLeikkuuyksiköitä nostetaan
  GraphicPIN-käyttökoodi
  GraphicAkku
  GraphicJäähdytysnesteen lämpötila

  Suojattujen valikoiden käyttö

  Note: Koneen oletusarvoinen PIN-koodi on 1234.

  Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  1. Valitse SETTINGS (Asetukset) -vaihtoehto.

  2. Valitse PROTECTED MENUS (Suojatut valikot) -vaihtoehto.

  3. PIN-koodi annetaan painamalla näyttöpainiketta, kunnes haluttu numero tulee näyttöön, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla näyttöpainiketta kaksi kertaa.

  4. Kun kaikki neljä numeroa on annettu, lähetä PIN-koodi painamalla näyttöpainiketta kerran.

   Jos PIN-koodi on annettu oikein, kaikkien valikon näyttöjen oikeassa yläkulmassa näkyy PIN-kuvake.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat lisälaitteen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liike on pysähtynyt, ennen kuin säädät leikkuukorkeutta (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toron hyväksymiä lisävarusteita, lisälaitteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite.

  • Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty koneeseen.

  • Vedä turvavyön hihna vatsasi yli ja kiinnitä vyö istuimen toisella puolella olevaan solkeen.

  • Kun haluat irrottaa turvavyön, pitele siitä kiinni, vapauta se painamalla soljen painiketta ja ohjaa se automaattiseen sisäänvetoaukkoon. Varmista, että turvavyö on nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Lisätietoa kaatumissuojausjärjestelmän turvallisuudesta ohjaamollisia tai kiinteällä turvakaarella varustettuja koneita varten

  • Toron asentama ohjaamo toimii turvakaarena.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Lisätietoa kaatumissuojausjärjestelmän turvallisuudesta taittuvalla turvakaarella varustettuja koneita varten

  • Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

  • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

  • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet ja määritä, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja kyseisissä olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  Moottorin käynnistys

  1. Varmista, että polttoaineventtiilin vipu on PääLLä-asennossa. Katso Kuva 56 kohdassa Polttoainesuodattimen huolto.

  2. Istuudu käyttäjän istuimelle ja kiinnitä turvavyö.

  3. Varmista, että seisontajarru on kytketty ja että voimanulosotto on vapautettu.

  4. Esilämmitä moottori kääntämällä avainkytkin KäYNNISSä-asentoon.

  5. Paina hehkutuskytkintä ja pidä se painettuna 10 sekunnin ajan.

  6. Käännä avain KäYNNISTYS-asentoon, käynnistä moottoria korkeintaan 15 sekunnin ajan ja vapauta avain KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Jos moottoria on esilämmitettävä lisää, käännä avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon. Toista tarvittaessa.

  7. Anna moottorin käydä joutokäynnillä tai vähäisellä kaasulla, kunnes se lämpenee.

  Voimanulosottotoiminnon nollaus

  Note: Jos käyttäjän istuimelta poistutaan voimanulosoton (PTO) kytkimen ollessa PääLLä-asennossa, kone sammuttaa moottorin automaattisesti.

  Nollaa voimanulosottotoiminto seuraavalla tavalla:

  1. Paina voimanulosoton kytkin alas.

  2. Käynnistä moottori. Katso Moottorin käynnistys.

  3. Vedä voimanulosoton kytkin ylös.

  Moottorin sammutus

  1. Laske moottorin käyntinopeutta kaasuvivulla.

  2. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja ota avain pois kytkimestä.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan

  Leikkuuyksikön huolto

  Voit kääntää leikkuuyksikön KULJETUSASENNOSTA (A, Kuva 34) HUOLTOASENTOON (B, Kuva 34). Käytä HUOLTOASENTOA, kun huollat leikkuuyksikön teriä tai puhdistat leikkuuyksikön alapuolta. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaasta.

  g258473

  Leikkuuyksikön kääntäminen

  Suorita tämä toimenpide, jos haluat kääntää leikkuuyksikön KULJETUSASENNOSTAHUOLTOASENTOON.

  Vaara

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota virta-avain. Älä käynnistä moottoria, kun leikkuuyksikkö on HUOLTOASENNOSSA.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Nosta leikkuuyksikkö KULJETUSASENTOON painamalla nostokytkintä.

  3. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota tapit leikkuukorkeuslevyistä (Kuva 35).

   g258474
  5. Käännä leikkuuyksikköä (Kuva 36) kunnes salpa kiinnittyy kiinnityskannakkeeseen (Kuva 37).

   Vaara

   Leikkuuyksikkö on painava.

   Käytä toista henkilöä apuna leikkuuyksikön nostamisessa.

   g298275
   g298276

  Leikkuuyksikön kääntäminen

  Suorita tämä toimenpide, jos haluat kääntää leikkuuyksikön HUOLTOASENNOSTAKULJETUSASENTOON.

  1. Vapauta leikkuuyksikön salpa kiinnityskannakkeesta (Kuva 38) kääntämällä leikkuuyksikköä hieman eteenpäin (katso Kuva 36) ja vetämällä salpaa kahvasta eteenpäin.

   g298277
  2. Käännä leikkuuyksikköä hitaasti alaspäin, kunnes tappi koskettaa nostovarren levyä (A, Kuva 39).

   g298288
  3. Aseta leikkuuyksikkö KULJETUSASENTOON painamalla leikkuuyksikköä alas jalallasi ja vetämällä sitten tappia poispäin (B, Kuva 39).

  4. Aseta leikkuukorkeustapit leikkuukorkeuslevyjen ja ketjujen läpi.

  Koneen hinaus

  Jos konetta on hinattava tai työnnettävä, vetopumppu on asetettava hydraulinesteen ohitustilaan. Siirrä konetta alle 4,8 km/h:n nopeudella ja vain erittäin lyhyitä matkoja.

  Important: Jos hinausrajoituksia ei noudateta, hydraulipumppu voi vaurioitua vakavasti.Jos konetta on siirrettävä kauemmas kuin lyhyen matkan päähän, se on kuljetettava perä vaunussa.

  1. Käytä koneen alla olevaa ohitusventtiiliä.

   g297087
  2. Löysää ohitusventtiiliä 18 mm:n lenkkiavaimella ja avaa sitten venttiili kiertämällä enintään 3 kierrosta.

   Important: Älä käynnistä tai käytä moottoria venttiilin ollessa ohitusasennossa.

  3. Kiristä ohitusventtiili momenttiin 20 N·m hinauksen jälkeen ja ennen moottorin käynnistämistä.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  • Irrota avain ennen koneen varastoimista tai kuljetusta.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksutta osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita. Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos varusteena), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 1000 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Turvakytkinjärjestelmän tarkastus
 • Rasvaa voimanulosoton vetoakseli (ristinivelet ja teleskooppiurat).
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista ilmanpuhdistimen rajoitinilmaisin ja vaihda suodatinpanokset tarvittaessa.
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysnesteen määrä.
 • Poista lika moottorin alueelta, öljynjäähdyttimestä, polttoaineenjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä. (Tee puhdistus useammin likaisissa ja pölyisissä olosuhteissa.)
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoaineen-/vedenerottimesta.
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Tarkista akun kunto. Puhdista akku tarvittaessa.
 • Tarkista akkunesteen määrä, jos käytössä.
 • Tarkista konepellin ilmanottoritilä.
 • Tarkista ja puhdista konepellin ilmanottoritilä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Tarkista vetohihnan kunto.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Säädä voimanulosoton kytkimen välystä.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin (kun konetta käytetään likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa) [vain mallit 31900 ja 31901].
 • Vaihda ilmanpuhdistimen panos.
 • Tarkista ja puhdista moottorin jäähdytysrivat (tee puhdistus useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerotin.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista seisontajarru ja säädä tarvittaessa.
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin (jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt hydraulisäiliöön vaihtoehtoista nestettä).
 • Vaihda hydraulineste (jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt hydraulisäiliöön vaihtoehtoista nestettä).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin (jos käytät suositeltua hydraulinestettä).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin jäähdytysneste
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste (jos käytät suositeltua hydraulinestettä).
 • Kuukausittain
 • Tarkista akkunesteen määrä, kun kone on varastoituna (jos aiheellista).
 • Vuosittain
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö
 • Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista, että kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS) on nostettu ääriasentoonsa ja lukittu.       
  Tarkista seisontajarrun toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodattimen ilmaisin.3       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Tarkasta turvavyö.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos moottori käynnistyy huonosti, jos savua on liikaa tai jos moottori käy karkeasti

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta

  3Jos merkkivalo palaa punaisena

  Todetut viat
  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  • Tue nostettu kone pukeilla.

  • Nosta konetta vain mekaanisilla tai hydraulisilla tunkeilla.

  Koneen etuosan nosto

  Important: Varmista, että tunkin ja rungon välissä ei ole kaapeleita tai hydraulikomponentteja.

  g299729
  1. Estä koneen liikkuminen kiilaamalla molemmat takapyörät.

  2. Aseta tunkki huolellisesti halutun nostokohdan alle.

  3. Kun koneen etuosa on nostettu, käytä sopivaa pukkia koneen alla koneen tukemiseen.

  Koneen takaosan nosto

  Important: Varmista, että tunkin ja rungon välissä ei ole kaapeleita tai hydraulikomponentteja.

  g299730
  1. Estä koneen liikkuminen kiilaamalla molemmat etupyörät.

  2. Aseta tunkki huolellisesti halutun nostokohdan alle.

   Important: Nelivetoisissa koneissa on hydrauliletkut, jotka sijaitsevat lähellä runkoa. Varmista, että tunkki on asetettu niin, että hydrauliletkut eivät vahingoitu koneen ollessa nostettuna.

  3. Kun koneen etuosa on nostettu, käytä sopivaa pukkia koneen alla koneen tukemiseen.

  Konepellin nosto

  1. Vapauta hihnat koneen molemmilta puolilta (Kuva 43).

   g285428
  2. Nosta konepelti (Kuva 43).

  Note: Jos koneessa on konepellin lukko, avaa lukko avaimella ja nosta konepelti.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa voimanulosoton vetoakseli (ristinivelet ja teleskooppiurat).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2.

  Important: Voitele kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  • Kiristinpyörän varsi (Kuva 44)

   g300631
  • Voimanulosoton vetoakseli (Kuva 45)

   Important: Rasvaa vetoakseli ennen jokaista käyttöä tai päivittäin.

   g303694
  • Akselin saranatappi (Kuva 46)

   g308668
  • Koneen etuosa (Kuva 47):

   • Lisälaitteen keskiöt (2)

   • Nostosylinterin holkit (2)

   • Nostovarsien saranatapit (2)

   g285509
  • Koneen takaosa (Kuva 48):

   • Hydraulisylinterin pallonivelet (2)

   • Akselin karan navat (2)

   • Raidetangon päät (2)

   g285510

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Moottoriöljyn huolto

  Moottoriöljyn teknisten tietojen kuvaus

  Öljylaatu: Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Kampikammion tilavuus:

  • Mallit 31900 ja 31901: 3,4 l suodattimen kanssa

  • Mallit 31907 ja 31909: 6,6 l suodattimen kanssa

  Viskositeetti: Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C) 

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30).

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta.

  Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta. Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  1. Nosta konepelti. Katso Konepellin nosto.

  2. Tarkista moottoriöljyn määrä. Katso kohta Kuva 49.

   g031256

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin (kun konetta käytetään likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa) [vain mallit 31900 ja 31901].
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 50).

   g297639
  4. Vaihda moottorin öljynsuodatin kuvan mukaisesti (Kuva 51).

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria. Käännä sitä sitten vielä ¾ kierrosta.

   g031261

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmanpuhdistimen rajoitinilmaisin ja vaihda suodatinpanokset tarvittaessa.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmanpuhdistimen panos.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda runko, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä

  Huolla ilmanpuhdistimen panos vain silloin, kun rajoitinilmaisin (Kuva 52) edellyttää sitä. Ilmanpuhdistimen panoksen tarpeeton vaihtaminen kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa panoksen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä, ja että salvat on suljettu oikein.

  1. Vaihda ilmansuodatinpanos (Kuva 53).

   g253706

   Important: Älä puhdista käytettyä elementtiä, koska suodatinelementti saattaa vaurioitua.

  2. Palauta rajoitinilmaisin (Kuva 52), jos se näyttää punaista.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  Veden tyhjennys polttoaineen-/vedenerottimesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoaineen-/vedenerottimesta.
 • Tyhjennä vesi polttoaineen-/vedenerottimesta kuvan mukaisesti (Kuva 54).

  g225506

  Polttoaineen-/vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerotin.
 • Vaihda polttoaineen-/vedenerotin kuvan mukaisesti (Kuva 54).

  g031412

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Polttoainesuodattimen huolto

  Mallien 31900 ja 31901 koneet
  1. Käännä polttoaineventtiilin vipu POIS-asentoon (Kuva 56).

  2. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 56).

   g312905
  3. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 56).

  4. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.

  5. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  6. Käännä polttoaineventtiilin vipu PääLLä-asentoon (Kuva 56).

  7. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Polttoainesuodattimen huolto

  Mallit 31907 ja 31909
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 57).

   g326083
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 57).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Polttoainesäiliön puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla dieselpolttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkasta, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akkuun pääsy

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • Akku on koneen vasemmalla puolella olevan polttoainesäiliön vieressä. Avaa konepelti, irrota siipiruuvi, jolla akun suojus on kiinnitetty, ja irrota suojus (Kuva 58), jotta pääset käsiksi akkuun.

  Note: Ruuvi on kiinnitetty lukitusaluslaatalla.

  g289491

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  1. Irrota akun miinuskaapeli akun navasta (Kuva 59).

   g289503
  2. Nosta eristettä ja irrota akun pluskaapeli akun navasta (Kuva 59).

  Akun kytkentä

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  1. Kytke pluskaapeli akkuun ja kiristä kaapelikengän mutteri (Kuva 60).

   g289502
  2. Kytke miinuskaapeli akkuun ja kiristä kaapelikengän mutteri (Kuva 60).

   Important: Varmista, että kaapelin pidättimen kiinnikkeet eivät kosketa polttoainesäiliötä.

  Akun irrotus tai asennus

  Akku on kiinni alustassa kiinnikkeellä (Kuva 61). Löysää kiinnitystarvikkeet, kun poistat akkua, ja kiristä ne, kun asennat akkua.

  Note: Katso kohta Akkuun pääsy, kun haluat päästä akkuun käsiksi. Vaihda suojus, kun asennat akun.

  g285614

  Akun kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akun kunto. Puhdista akku tarvittaessa.
 • Tarkista akkunesteen määrä, jos käytössä.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Tarkista akun kunto viikoittain tai 50 käyttötunnin välein. Pidä liittimet ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen.

  1. Siirry akun luo. Katso kohta Akkuun pääsy.

  2. Poista kumieriste plusnavasta ja tarkasta akku. Jos akku on likainen, toimi seuraavasti:

   1. Pese koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

   2. Päällystä molemmat akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -rasvalla (pintaan) (Toron rasvalla osanumero 505-47) ruostumisen ehkäisemiseksi.

   3. Vedä kumieriste akun plusnavan päälle.

   4. Sulje akun suojus.

  Sulakkeiden sijainti

  Ajoyksikön sulakkeiden sijainti

  Irrota konsolin suojus, jotta pääset käsiksi ajoyksikön sulakkeisiin (Kuva 62).

  Note: Ajoyksikön sulakkeiden tarra sijaitsee konsolin suojuksen toisella puolella.

  g289514

  Katso ajoyksikön sulakerasiassa olevien sulakkeiden kuvaukset taulukosta Ajoyksikön sulakerasia (Kuva 63):

  g289587

  Ajoyksikön sulakerasia

  AB
  1Ohjaamo (10 A)Näytön virta (15 A)
  2Tyhjä paikkaNäytön ohjaimen virta-avainkäynnistyksen syöttö (10 A)
  3Ilmajousitettu istuin (15 A)Käynnistyspiiri (15 A)
  4USB-portti, tuntilaskuri, telematiikka, laajennusportti (20 A)Virtalukon virta (20 A)

  Ohjaamon sulakkeiden sijainti

  Ohjaamon sulakkeet sijaitsevat matkustajan istuimen yläpuolella. Irrota sulakerasian kansi (Kuva 64), jotta pääset käsiksi sulakkeisiin.

  g285656

  Katso ohjaamon sulakerasiassa olevien sulakkeiden kuvaukset taulukosta Ohjaamon sulakerasia (Kuva 65):

  g300604

  Ohjaamon sulakerasia

  A
  1Lauhduttimen puhallin; ilmastointilaitteen kytkin (25 A)
  2Tuulilasinpesulaite (20 A)
  3Tuuletin ja sisävalo (40 A)
  4Tyhjä paikka

  Vetojärjestelmän huolto

  Pyöränmutterien kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Pyöränmutterien kiristysmomentti: 102–108 N·m

  Kiristä pyöränmutterit etu- ja takapyörissä (vain nelivetoiset koneet) oikeaan momenttiin kuvan mukaisessa järjestyksessä (Kuva 66 ja Kuva 67).

  • Etupyörät: Katso Kuva 66

   g034007
  • Takapyörät (vain nelivetoiset koneet): Katso Kuva 67

   g274650

  Voimanulosoton vetoakselin kohdistus

  Jos irrotat vetoakselin teleskooppipään kytkinpäästä, varmista, että nuolet on kohdistettu (Kuva 68) teleskooppipäätä asennettaessa.

  Important: Jos vetoakselin nuolet eivät ole kohdistettuina, voimansiirtojärjestelmässä voi ilmetä voimakasta epätasapainoa.

  g320510

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  Jäähdytysnesteen tiedot

  Moottorin jäähdytysnesteen on oltava seuraavien määritysten mukaista:

  • JIS K-2234 (japanilainen teollisuusstandardi)

  • SAE J814 (jäähdytysnesteet)

  • ASTM D3306 (etyleeniglykolipohjaisen jäähdytysnesteen määritys)

  Käytä jotakin seuraavista jäähdytysnestesekoituksista:

  • Glykolipohjainen jäähdytysnesteliuos (50/50-seos)

  • Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja tislatun veden seos (50/50)

  • Glykolipohjaisen jäähdytysnesteen ja puhtaan veden seos (50/50)

   • Kokonaiskovuus <170 ppm

   • Kloridi <40 ppm (CI)

   • Sulfaatit <100 ppm (SO4)

  Jäähdytysjärjestelmän ja jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä ja jäähdytysnesteen määrä.
 • Poista lika moottorin alueelta, öljynjäähdyttimestä, polttoaineenjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä. (Tee puhdistus useammin likaisissa ja pölyisissä olosuhteissa.)
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin jäähdytysneste
 • Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen määrä ei saa ylittää paisuntasäiliön sivulla olevaa COLD-viivaa (Kuva 69). Kun moottori on lämmin, jäähdytysnesteen määrä ei saa ylittää paisuntasäiliön sivulla olevaa FULL (HOT) -viivaa.

  Jos jäähdytysnesteen määrä ylittää COLD-viivan, kun moottori on kylmä, jäähdytysnestettä saattaa vuotaa säiliöstä moottorin lämmettyä käytön aikana.

  1. Kun moottori on kylmä, tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä.

   g299470
  2. Jos jäähdytysnestettä ei ole COLD-viivaan asti tai sen alapuolelle moottorin ollessa kylmä, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää suositeltua jäähdytysnestettä [katso kohta Jäähdytysnesteen tiedot] tarvittava määrä, jotta nesteen määrä yltää COLD-viivaan asti.

   Important: Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholipohjaista jäähdytysnestettä.Älä lisää nestettä niin paljoa, että sen määrä ylittää COLD-viivan.

  3. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Konepellin ilmanottoritilän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista konepellin ilmanottoritilä.
 • g309128
  1. Nosta konepelti. Katso Konepellin nosto.

  2. Puhdista konepellin ritilä paineilmalla. Katso Kuva 70. Suuntaa paineilma koneesta ulospäin.

  Jäähdytysripojen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista konepellin ilmanottoritilä.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista moottorin jäähdytysrivat (tee puhdistus useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
  • Puhdista jäähdyttimen rivat paineilmalla. Suuntaa paineilma koneesta ulospäin (Kuva 71).

   Important: Älä puhdista ripoja vedellä.

   g299819
  • Suorista vääntyneet rivat.

  Jäähdytysjärjestelmän letkujen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Tarkasta, että jäähdytysjärjestelmän letkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun tarkistus ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarru ja säädä tarvittaessa.
 • Seisontajarrun tarkistus

  1. Aseta pukit koneen etuosan alle. Katso kohtaKoneen etuosan nosto.

  2. Irrota etupyörät.

  3. Siirrä seisontajarru VAPAUTETTU-asentoon. Katso kohtaSeisontajarru.

  4. Irrota jarrurummut (Kuva 72) käsin.

   • Jos tunnet vastuksen irrottaessasi jarrurumpuja käsin, säätö ei ole tarpeen.

   • Jos vastusei tunnu jarrurumpuja irrotettaessa, säätö on tarpeen. Katso kohta Seisontajarrun säätö.

   g312869
  5. Asenna etupyörät ja kiristä pyöränmutterit. Katso kohta Pyöränmutterien kiristys.

  Seisontajarrun säätö

  1. Kiilaa pyörät.

  2. Tarkista, että seisontajarru on vapautettu.

  3. Etsi jarrukaapelin pidike (Kuva 73), joka on koneen vasemmalla puolella vasemmanpuoleisen pyörän lähellä.

   g299613
  4. Löysää ylimmäiset vastamutterit niin, että näkyviin tulee 3,2–4,8 mm:n aukko.

  5. Vedä kaapelia alaspäin, kunnes ylimmäinen vastamutteri koskettaa kannaketta.

  6. Kiristä alimmainen vastamutteri.

  7. Toista vaiheet 5 ja 6 toiselle kaapelille.

  8. Tarkista seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun tarkistus.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Hihnan kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm hihnapyörien puolivälistä, kun siihen kohdistetaan 4,5 kg:n paino.

  Jos painuma ei ole 10 mm, tee seuraavat vaiheet:

  1. Irrota laturin kiinnityspultti (Kuva 65).

   g020537
  2. Löysää tai kiristä laturin hihnaa ja kiristä pultti.

  3. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  Vetohihnan huolto

  Vetohihnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista vetohihnan kunto.
 • Tarkasta, onko vetohihnassa merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

  Vaihda hihna, jos se on kulunut huomattavasti tai vaurioitunut. Katso Vetohihnan vaihto.

  Vetohihnan vaihto

  g300570

  Vetohihnan irrotus

  1. Irrota voimanulosoton akseli lisälaitteen vaihteistosta. Katso ohjeet lisälaitteen käyttöoppaasta.

  2. Irrota kytkimen johdinsarjan liitin koneen johdinsarjasta (Kuva 76).

   g300592
  3. Irrota pultti, aluslaatta ja mutteri rungon kumihihnasta (Kuva 76).

   Kumihihnassa on välikappale. Varmista, että se ei ole väärässä kohdassa.

  4. Pyydä toista henkilöä vapauttamaan hihnan jännitystä räikällä ja irrota sitten hihna pumpun hihnapyörältä, kiristinpyörältä ja moottorin hihnapyörästä.

  5. Siirrä hihna kytkimen yli eteenpäin voimanulosoton akselille.

  Vetohihnan asennus

  1. Siirrä hihna voimanulosoton akselia pitkin kytkimen yli moottorin hihnapyörälle.

  2. Pyydä toista henkilöä vetämään kiristinpyörä alas räikällä.

  3. Asenna uusi hihna moottorin hihnapyörälle, kiristinpyörälle ja pumpun hihnapyörälle (Kuva 75).

  4. Irrota räikkä kiristinpyörän varresta.

  5. Varmista, että kumihihnan välikappale on paikallaan.

  6. Asenna kumihihnan pää runkoon aiemmin irrotetulla pultilla, aluslaatalla ja mutterilla.

  7. Kytke kytkimen johdinsarjan liitin koneen johdinsarjaan.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Voimanulosoton kytkimen välyksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Säädä voimanulosoton kytkimen välystä.
  1. Anna moottorin jäähtyä.

  2. Nosta konepelti.

  3. Säädä kärkiväliä siten, että 0,3 mm:n rakotulkki mahtuu kytkimen päällysteen ja kitkalevyn väliin kevyellä painalluksella (Kuva 77).

   Note: Väliä voidaan pienentää kiertämällä säätömuttereita myötäpäivään (Kuva 77). Enimmäisväli on 0,6 mm. Säädä kaikki kolme kärkiväliä siten, että ne ovat 0,4 mm.

   g299611
  4. Kun kolme kärkiväliä on säädetty, tarkista ne uudelleen.

   Note: Yhden kärkivälin säätö voi muuttaa muitakin välejä.

  Ajopolkimen pysäyttimen säätö

  Ajopoljin voidaan säätää käyttäjälle sopivaksi tai koneen suurimman mahdollisimman eteenpäinajonopeuden rajoittamiseksi.

  1. Siirrä ajopoljin kokonaan eteen (Kuva 78).

   Note: Ajopolkimen pitää koskea ajopolkimen pysäyttimeen ennen kuin pumppu saavuttaa täyden iskunpituuden.

   g320590
  2. Jos ajopoljin ei kosketa ajopolkimen pysäyttimeen tai jos halutaan vähentää koneen ajonopeutta (eteenpäin), toimi seuraavalla tavalla:

   1. Pidä ajopolkimen pysäytintä (Kuva 78) kiintoavaimella.

   2. Löysää jalkatukilevyn pohjassa olevaa vastamutteria (Kuva 79).

    g320591
   3. Siirrä ajopoljin kokonaan eteen (Kuva 78).

   4. Pitele ajopolkimen pysäytintä ja säädä jalkatukilevyn yläpuolella olevaa vastamutteria (Kuva 78), kunnes ajopoljin koskettaa pysäyttimeen.

   5. Pidennä ajopolkimen pysäyttimen asentoa kääntämällä pysäytintä yksi täysi kierros vastapäivään pois jalkatukilevyn yläpuolella olevasta vastamutterista.

    Note: Ajopolkimen pysäyttimen asennon lyhentäminen lisää koneen ajonopeutta eteenpäin.

   6. Pitele ajopolkimen pysäytintä ja kiristä jalkatukilevyn pohjassa oleva vastamutteri (Kuva 78 ja Kuva 79) momenttiin 37–45 N·m.

   7. Tarkista, että ajopoljin koskettaa ajopolkimen pysäyttimeen ennen kuin pumppu saavuttaa täyden iskunpituuden.

    Note: Jos ajopoljin ei kosketa ajopolkimen pysäytintä, toista vaiheet 1–7.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 22,7 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Suositettu neste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä.

  Note: Kun koneessa käytetään suositeltua nestettä, neste ja suodatin voidaan vaihtaa harvemmin.

  Vaihtoehtoiset hydraulinesteet:Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–37 °C…–45 °C
  Standardit:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 tai M-2952-S)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksikkö, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota tulppa hydraulisäiliöstä (Kuva 80).

   g285821
  3. Irrota hydraulisäiliön mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 80).

  4. Asenna mittatikku hydraulisäiliöön.

  5. Irrota mittatikku ja tarkista nestemäärä (Kuva 81).

   • Jos leikkuuyksikkö on käytössä: Hydraulinesteen määrä on sopivalla tasolla, kun se näkyy mittatikun kahden alimman merkin välissä (A, Kuva 81). On myös hyväksyttävää, että nestetaso on alempia merkkejä ylempänä.

   • Jos hydraulikäyttöinen lisäletkusarja on käytössä: Hydraulinesteen määrä on sopivalla tasolla, kun se näkyy mittatikun kahden ylimmän merkin välissä (B, Kuva 81).

   g286314
  6. Jos nestemäärä on mittatikun merkeistä alemman merkin (määräytyy koneen lisälaitteen mukaan, katso vaihe 5) alapuolella, lisää määritysten mukaista hydraulinestettä säiliöön. Toista vaiheet 3–5, kunnes nestemäärä näkyy mittatikun kahden tilanteeseen sopivan merkin välissä.

  7. Asenna mittatikku hydraulisäiliöön ja paina sen tulppa kunnolla kiinni.

  8. Kiristä tulppa käsin.

   Important: Älä kiristä tulppaa työkalulla.

  9. Tarkista kaikki hydrauliletkut ja kiinnikkeet vuotojen varalta.

  Hydraulinesteen ja suodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin (jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt hydraulisäiliöön vaihtoehtoista nestettä).
 • Vaihda hydraulineste (jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt hydraulisäiliöön vaihtoehtoista nestettä).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin (jos käytät suositeltua hydraulinestettä).
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste (jos käytät suositeltua hydraulinestettä).
 • Jos hydraulineste saastuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  Important: Käytä Toron vaihtosuodattimia. Katso lisätietoja koneen osaluettelosta. Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksikkö, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta suuri tyhjennysastia hydraulinestesäiliön alle.

  3. Irrota hydraulisäiliön korkki ja mittatikku.

  4. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 82) säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua astiaan.

   g286315
  5. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  6. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle (Kuva 82), irrota suodatin ja anna jäljelle jääneen öljyn valua astiaan.

  7. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  8. Varmista, että suodattimen asennuskohta on puhdas. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa asennuslevyä. Kiristä sitten vielä puoli kierrosta.

  9. Täytä hydraulisäiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  10. Asenna tyhjennystulppa, kun hydraulineste on valunut.

  11. Asenna säiliön mittatikku ja korkki.

  12. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita seuraavassa järjestyksessä, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään:

   1. Liikuta konetta eteen- tai taaksepäin painamalla ajopoljinta.

   2. Käännä renkaita ohjauspyörällä niin paljon kuin mahdollista molempiin suuntiin.

   3. Nosta ja laske lisälaitetta (esim. leikkuuyksikköä) nostokytkimellä.

  13. Varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  14. Tarkista säiliössä olevan hydraulinesteen määrä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Ohjaamon huolto

  Ohjaamon puhdistus

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä varovaisesti (Kuva 83). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin suutin ainakin 60 cm:n päässä koneesta. Älä pese ohjaamon tiivisteitä tai takaulokkeen alapuolta suoraan painepesurilla.

  g034330

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
  1. Irrota nupit ja säleiköt ohjaamon takaulokkeesta (Kuva 84).

   g251432
  2. Irrota ilmansuodattimet ohjaamosta.

  3. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  4. Asenna suodattimet ohjaamoon (Kuva 84) käyttämällä nuppeja ja säleikköjä.

  Ohjaamon lauhduttimen suodattimen puhdistus

  Ohjaamon lauhduttimen suodattimen tarkoitus on estää suuria roskia, kuten ruohonkorsia ja lehtiä, päätymästä ohjaamon lauhduttimeen ja lauhduttimen puhaltimiin.

  1. Vedä sihdin suojus suoraan alas.

  2. Puhdista lauhduttimen suodatin vedellä.

   Note: Älä käytä painepesuria.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Anna suodattimen kuivua ennen kuin asennat sen koneeseen.

  4. Käännä suodattimen sihtiä kielekkeissä, kunnes salpa lukittuu salvan kannatinkokoonpanoon (Kuva 85).

   g032951

  Kattovalon vaihto

  Note: Sopivan polttimon osanumero on osaluettelossa.

  1. Irrota valon suojalasi ohjauspaneelista ruuvimeisselillä. (Kuva 86).

   g253616
  2. Irrota polttimo valon kannasta (Kuva 86).

  3. Asenna uusi polttimo valon kantaan.

  4. Asenna suojalasi ohjauspaneeliin.

  Tuulilasin pesunestesäiliön täyttö

  Note: Tuulilasin pesunestesäiliö on moottorin vieressä oikealla puolella konetta.

  1. Irrota korkki (Kuva 87) säiliöstä.

   g312210
  2. Täytä säiliö lasinpesunesteellä.

  3. Asenna säiliön korkki takaisin paikalleen.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen valmistelu

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  2. Puhdista kone, leikkuuyksikkö ja moottori huolellisesti.

   Important: Älä käytä painepesuria sähköohjainten tai ohjaamon tiivisteiden lähellä, sillä se saattaa aiheuttaa vaurioita.

  3. Tarkista rengaspaine ja säädä sitä tarpeen mukaan. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  4. Tarkista hydrauliletkut ja -putket ja korjaa ne tarvittaessa.

  5. Tarkista hydraulinesteen määrä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  6. Irrota, teroita, tasapainota ja asenna leikkuuyksikön terät.

  7. Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.

  8. Voitele kaikki rasvanipat ja levitä öljyä nivelkohtiin. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  9. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.