Wprowadzenie

Niniejsza maszyna jest samojezdną uniwersalną maszyną przeznaczoną do zastosowań komercyjnych i eksploatacji przez profesjonalnych przedsiębiorców. Jest ona przeznaczona głównie do pielęgnacji trawy na dobrze utrzymywanych trawnikach w parkach, na boiskach sportowych i na gruntach komercyjnych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g299536

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Modele 31900 i 31901 są zgodne z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej danego wyrobu.

Modele 31907 i 31909 nie są zgodne z odpowiednimi dyrektywami europejskimi.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia w zakresie kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne można zamówić u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy silnika wysokoprężnego i niektóre jego elementy mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Modele 31900 i 31901 zostały zaprojektowane zgodnie z normą ANSI B71.4-2017, a także normą EN ISO 5395 – po zakończeniu procedur konfiguracji i montażu zestawu CE zgodnie z deklaracją zgodności.

Modele 31907 i 31909 zostały zaprojektowane zgodnie z normą ANSI B71.4-2017.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym i dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo — instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal106-5976
decal106-9206
decal108-2073
decal115-8155
decal125-9688
decal127-0392
decal132-1316
decal133-8062
decal138-2765
decal138-7471
decal138-7473
decal139-6215
decal139-6224
decal139-6304
decal140-1460
decal140-3125
decal140-6632
decal144-0472
decal144-3950
decal144-0518

Etykieta 144-3952: naklej na etykiecie 139-6215 (zgodnie z instrukcjami montażu zestawu CE) przy eksploatacji w krajach, w których obowiązują normy CE (tylko modele 31900 i 31901).

decal144-3952

Montaż

Wyjmowanie maszyny z kontenera transportowego

Tylko modele 31900, 31901 i 31907
 1. Odkręć śruby przytrzymujące piasty tylnych kół do palety.

 2. Przetnij opaski zaciskowe mocujące wał napędowy do kół tylnych.

 3. Odkręć tylne koła maszyny od wsporników transportowych.

 4. Unieś pałąk bezpieczeństwa, patrz Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa.

 5. Zaczep wciągnik do górnego, środkowego obszaru pałąka bezpieczeństwa i unieś maszynę.

 6. Zdejmij wsporniki transportowe od spodu maszyny.

 7. Umieść 2 podnośniki pod tylną częścią maszyny w sposób pokazany na Podnoszenie tyłu maszyny.

 8. Opuść maszynę na podnośniki.

Instalowanie kół tylnych

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Części potrzebne do tej procedury:

Koło tylne2
Mała podkładka (tylko modele z napędem na dwa koła)2
Duża podkładka (tylko modele z napędem na dwa koła)2
Śruba (⅝ x 1¼cala) (tylko modele z napędem na dwa koła)2
Pokrywka przeciwpyłowa (tylko modele z napędem na dwa koła)2
Nakrętka koła(tylko modele z napędem na cztery koła)8
Preparat do zabezpieczania gwintów
 1. Zdejmij wspornik transportowy z wrzeciona osi lub piasty koła i wyrzuć wspornik.

 2. Wyjmij koła z kontenera transportowego i zachowaj 2 śruby (⅝ x 1¼ cala) oraz duże podkładki mocujące koła do kontenera.

 3. Zamontuj każde koło w następujący sposób:

  • Maszyny z napędem na dwa koła:

   1. Nałóż preparat do zabezpieczania gwintów na śrubę (⅝ x 1¼ cala).

   2. Użyj małej podkładki, dużej podkładki i śruby (⅝ x 1¼ cala) do zamocowania koła do wrzeciona osi (Rysunek 3).

    g312833
   3. Dokręć śrubę momentem 203 N∙m.

   4. Załóż pokrywkę przeciwpyłową na koło (Rysunek 3).

  • Maszyny z napędem na cztery koła: za pomocą 4 nakrętek zamocuj koło do piasty koła (Rysunek 4).

   g299549
 4. Dokręć nakrętki kół, patrz Dokręcanie nakrętek kół.

Zdejmowanie przednich kół

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Note: Aby prawidłowo zamontować ramiona podnoszące, należy wykonać tę procedurę.

 1. Poluzuj i odkręć nakrętki koła (Rysunek 12).

  g299550
 2. Zdejmij koła z piast kół (Rysunek 12).

Montaż zespołu ramienia podnoszącego

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Części potrzebne do tej procedury:

Prawie ramię podnoszące1
Lewe ramię podnoszące1
Duży sworzeń2
Śruba (⅜ x 2¾ cala)2
Nakrętka (⅜")6
Mały sworzeń2
Wspornik czujnika1
Śruba zamkowa2
Śruba (⅜ x 1¼ cala)2
Smarowniczka2

Note: W razie potrzeby przy montażu ramion podnoszących poproś drugą osobę o pomoc.

 1. Zdejmij ramiona podnoszące ze wspornika transportowego.

 2. Zamontuj ramiona podnoszące na ramie maszyny za pomocą 2 dużych sworzni (Rysunek 6).

  g312023
 3. Zamontuj smarowniczki na dużych sworzniach (Rysunek 6).

 4. Użyj 2 nakrętek (⅜ cala) i 2 śrub (⅜ x 2¾ cala), aby zamocować duże sworznie do ramy (Rysunek 7).

  g295767
 5. Za pomocą 2 śrub zamkowych i 2 nakrętek (⅜ cala) zamocuj wspornik czujnika do prawego ramienia podnoszącego (Rysunek 8).

  Note: Upewnić się, że wspornik czujnika nie koliduje z czujnikiem.

  g312028
 6. Aby zamocować siłowniki hydrauliczne do ramion podnoszących wykonaj następujące czynności:

  1. Umieść miskę spustową pod rozdzielaczem hydraulicznym (pokazanym na Rysunek 9).

   Note: Aby ręcznie wsunąć cylindry podnoszące, należy spuścić niewielką ilość oleju hydraulicznego.

   g299920
  2. Poluzuj nakrętkę przechylną przewodu podłączoną do króćca C1 rozdzielacza hydraulicznego (Rysunek 10).

   g312025
  3. Użyj punktaka, aby wyrównać otwory tłoczysk siłownika z otworami ramion podnoszących (Rysunek 11).

   Note: W pełni unieś ramię podnoszące, aby ułatwić ustawienie.

   g312026
  4. Użyj 2 śrub (⅜ x 1¼ cala), 2 nakrętek (⅜ cala) i 2 małych sworzni, aby zamocować ramiona podnoszące do siłowników (Rysunek 11).

  5. Dokręć nakrętkę przechylną przewodu na króćcu C1 z momentem 41 N∙m.

   Note: Skorzystaj z klucza, aby zapobiec skręceniu przewodu.

 7. Nasmaruj połączenia sworzni mocujących i sworznie ramion podnoszących; patrz Smarowanie łożysk i tulei.

Montaż kół przednich

Tylko modele 31900, 31901 i 31907
 1. Zamocuj koła do piast za pomocą wcześniej odkręconych nakrętek kół (Rysunek 12).

  g299550
 2. Dokręć nakrętki kół, patrz Dokręcanie nakrętek kół.

Instalowanie uchwytu mocowania

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Części potrzebne do tej procedury:

Wspornik mocowania1
Śruba (⅜ x 3¼ cala)2
Nakrętka (⅜")2

Użyj 2 śrub (⅜ x 3¼ cala) i 2 nakrętek (⅜ cala) do zamocowania wspornika mocowania do podestu (Rysunek 13).

g299562

Instalacja fotela

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw fotela (zamawiany osobno, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro)1

Zainstaluj fotel, patrz Instrukcja montażu zestawu fotela.

Instalacja kierownicy.

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Części potrzebne do tej procedury:

Kierownica1
Pokrywa1
 1. Zdejmij kierownicę ze wspornika transportowego (Rysunek 14).

  g307379
 2. Odkręć nakrętkę Nylock i zdejmij podkładkę z wału kierownicy.

  Note: Upewnij się, że kołnierz piankowy pozostaje na wale kierownicy (Rysunek 14).

 3. Wsuń kierownicę i podkładkę na wał kierownicy (Rysunek 14).

 4. Za pomocą nakrętki Nylock zamocuj kierownicę do wału. Dokręć nakrętkę Nylock momentem od 27 do 35 N∙m.

 5. Zamocuj pokrywę na kierownicy (Rysunek 14).

Montaż etykiety hałasu

Modele 31907 i 31909

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta hałasu (nr części 144-0512)1

W przypadku modeli 31907 i 31909 etykietę hałasu (nr części 144-0512) naklej w pobliżu naklejki z rokiem modelowym w sposób pokazany na Rysunek 15.

Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.

g353549

Montaż zderzaka

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Części potrzebne do tej procedury:

Zderzak1
Śruba (⅜ x 2¾ cala)2
Śruba (⅜ x 3¼ cala)4
Nakrętka (⅜ cala)6
 1. Zdejmij zderzak ze wspornika transportowego.

 2. Luźno zamocuj górną część zderzaka do ramy maszyny za pomocą 4 śrub (⅜ x 3¼ cala) i 4 nakrętek (⅜ cala) w sposób pokazany na Rysunek 16.

  g302775
 3. Luźno zamocuj zderzak pod ramą maszyny za pomocą 2 śrub (⅜ x 2¾ cala) i 2 nakrętek (⅜ cala) w sposób pokazany na Rysunek 16.

 4. Dokręć elementy mocujące.

Regulacja położenia pałąka bezpieczeństwa

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Unieś pałąk bezpieczeństwa, patrz Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa.

Podłączanie akumulatora

Tylko modele 31900, 31901 i 31907

Podłącz akumulator; patrz rozdział Podłączanie akumulatora.

Montowanie osprzętu

Części potrzebne do tej procedury:

Osprzęt opcjonalny (zamawiany osobno, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro)1
Wkręt imbusowy (⅜ cala)2
Podkładka (3/8 cala)2
Nakrętka zabezpieczająca kołnierzowa (⅜ cala)2

Important: Podczas zmiany osprzętu należy potwierdzić u autoryzowanego dystrybutora Toro liczbę tylnych obciążników właściwą dla danego osprzętu.

Zamontuj przedni osprzęt (np. zespół tnący, bijak, pług odśnieżny lub dmuchawę); wykonaj następujące czynności, patrz dodatkowe instrukcje montażu w instrukcji obsługi osprzętu.

 1. Podpierając wał napędowy, odkręć śrubę ustalającą i nakrętkę zabezpieczającą mocujące jarzmo wału napędowego do wspornika montażowego zaworu układu kierowniczego (Rysunek 17), a następnie ostrożnie opuść wał napędowy.

  Note: Wyrzuć śrubę mocującą i nakrętkę zabezpieczającą.

  g340623
 2. Upewnij się, że wał PTO jest równo ustawiony; patrz Ustawianie wału napędowego PTO.

 3. Poproś drugą osobę, aby usiadła w fotelu, przekręciła kluczyk w położenie WłąCZONE i korzystając z przełącznika podnoszenia osprzętu opuściła ramiona podnoszące, podczas gdy Ty naciskasz na ramiona podnoszące.

 4. Ustaw otwory w ramieniu podnoszącym równo z otworami w ramieniu mocującym osprzętu zgodnie z instrukcjami montażu osprzętu.

 5. Wyrównaj wypusty w jarzmie wału napędowego równo z wypustami na wale wejściowym osprzętu (Rysunek 18) i nasuń jarzmo na wał.

  g340624
 6. Przykręć wkręt imbusowy (⅜ x 2¼ cala) przez podkładkę (⅜ cala) i otwór w jarzmie wału napędowego (Rysunek 19), oraz zabezpiecz śrubę mocującą nakrętką kołnierzową zabezpieczającą (⅜ cala).

  g340626
 7. Przykręć wkręt imbusowy (⅜ x 2¼ cala) przez podkładkę (⅜ cala) i otwór w jarzmie wału napędowego z drugiej strony (Rysunek 19), oraz zabezpiecz śrubę mocującą nakrętką kołnierzową zabezpieczającą (⅜ cala).

 8. Stopniowo dokręcaj nakrętki zabezpieczające na krzyż z momentem 61 N∙m.

Sprawdzanie poziomu płynów

Przed pierwszym uruchomieniem silnika przeprowadź następujące kontrole poziomu płynów:

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach.

Important: Należy utrzymywać właściwe ciśnienie we wszystkich oponach, aby zapewnić dobrą jakość koszenia i prawidłowe osiągi maszyny. Należy dbać, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.

Montaż zestawu CE

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw CE (zamawiany osobno, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro)1

Jeśli maszyna jest eksploatowana w kraju przestrzegającym norm CE, zamontuj zestaw CE; patrz instrukcja montażu zestawu.

Dodanie przeciwwagi

Części potrzebne do tej procedury:

Obciążnik – 19 kg [liczba zmienia się w zależności od modelu]
Obciążnik – 6 kg [liczba zmienia się w zależności od modelu]
Zestaw wsporników obciążnika (w razie potrzeby)1
Obciążnik – 11 kg [liczba zmienia się w zależności od modelu]

Obciążniki dostarczane z każdą maszyną przedstawiono w poniższej tabeli:

ModelTylny obciążnik w zestawie
319002 obciążniki (19 kg lub 42 funty każdy)
319011 obciążnik (19 kg lub 42 funty)
319070 obciążników
319095 obciążników (19 kg lub 42 funty każdy) i 2 obciążniki (6 kg lub 15 funtów każdy)

Określanie wymaganego obciążnika tylnego

Upewnij się, że maszyna ma minimalną liczbę tylnych obciążników w stosunku do konfiguracji zespołu jezdnego i osprzętu. W modelach 31900, 31901 i 31907 można również dodać więcej tylnych obciążników, aby poprawić właściwości jezdne na zboczach.

Note: W przypadku wyposażenia maszyny w zestaw CE zapoznaj się z instrukcją montażu zestawu, aby wskazać odpowiednią etykietę nachylenia dla konfiguracji zespołu jezdnego i osprzętu. Upewnij się, że założono prawidłową liczbę tylnych obciążników (tj. obciążników odpowiadających wymaganym normom nachylenia lub obciążników poprawiających właściwości jezdne na zboczach).

Minimalne wymagane obciążniki tylne

Numer modelu zespołu jezdnegoNumery lub nazwy modelu osprzętuWymagana liczba obciążników
19 kg (42 lb)6 kg (15 lb)11 kg (25 lb)W sumie
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319742002
31970, 31971, 31974 i daszek przeciwsłoneczny3003
31972, 31973, 319753003
31972, 31973, 31975 i daszek przeciwsłoneczny4004
028354004
02835 i daszek przeciwsłoneczny5005
Szczotka obrotowa M-B4004
MSC23345 i 31990*5207
Szczotka obrotowa M-B i 31990*52310
Odśnieżarka Erskine i 31990*5229
3190131970, 31971, 319741001
31970, 31971, 31974 i daszek przeciwsłoneczny2002
31972, 31973, 319752002
31972, 31973, 31975 i daszek przeciwsłoneczny3003
028353003
02835 i daszek przeciwsłoneczny3003
Szczotka obrotowa M-B4004
MSC23345 i 31990*5005
Szczotka obrotowa M-B i 31990*52310
Odśnieżarka Erskine i 31990*5229
3190731970, 3197100 00
31970, 31971 i daszek przeciwsłoneczny0000
31972, 319731001
31972, 31973 i daszek przeciwsłoneczny2002
028351001
02835 i daszek przeciwsłoneczny2002
Szczotka obrotowa M-B1001
MSC23345 i 31990*5207
Szczotka obrotowa M-B i 31990*
Odśnieżarka Erskine i 31990*
3190931970, 319715207
31972, 31973
02835
MSC23345
Szczotka obrotowa M-B
Odśnieżarka Erskine
*Model 31990 to kabina zimowa. Wymienione wymagania dotyczące obciążników dotyczą jednoczesnego stosowania kabiny zimowej i osprzętu (np. odśnieżarki lub szczotki obrotowej). 

Wymagane obciążniki tylne dla poprawy właściwości jezdnych na zboczach

Numer modelu zespołu jezdnegoNumery lub nazwy modelu osprzętuWymagana liczba obciążników
19 kg (42 lb)6 kg (15 lb)11 kg (25 lb)W sumie
GraphicGraphicGraphic
3190031970, 31971, 319745005
31970, 31971, 31974 i daszek przeciwsłoneczny505
31972, 31973, 31975505
31972, 31973, 31975 i daszek przeciwsłoneczny505
02835505
02835 i daszek przeciwsłoneczny527
3190131970, 31971, 319745207
31970, 31971, 31974 i daszek przeciwsłoneczny50 5
31972505
31973, 31975527
31972, 31973, 31975 i daszek przeciwsłoneczny505
02835527
02835 i daszek przeciwsłoneczny527
3190731970, 319715207
31970, 31971 i daszek przeciwsłoneczny404
31972, 31973505
31972, 31973 i daszek przeciwsłoneczny303
02835325
02835 i daszek przeciwsłoneczny202

W razie potrzeby dodania tylnego obciążnika należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Toro w celu uzyskania dodatkowych obciążników i zapoznać się z poniższymi procedurami montażu:

Zakładanie obciążników 19 kg

 1. Poluzuj elementy mocujące pręt blokady obciążników do zderzaka.

  g299565
 2. Dodaj wymaganą liczbę obciążników.

 3. Dokręć mocowanie pręta blokady obciążników, aby zamocować obciążnik na zderzaku.

Zakładanie obciążników 6 kg

 1. Aby zamówić następujące części, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro:

  Nazwa częściIlośćNumer części
  Śruba (3/8 x 3 1/2 cala)2116-4701
  Podkładka2125-9676
  Nakrętka (⅜")2104-8301
 2. Zamocuj obciążniki na zderzaku za pomocą elementów mocujących (Rysunek 21).

  g324822

Zakładanie obciążników 11 kg

W przypadku konfiguracji zespołu jezdnego/osprzętu, które wymagają do 2 obciążników (po 11 kg lub 25 lb każdy):

 1. Aby zamówić zestaw wspornika obciążników skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro (numer części 144-0480).

 2. Zamontuj zestaw wspornika obciążników, patrz instrukcja montażu zestawu.

W przypadku konfiguracji zespołu jezdnego/osprzętu, które wymagają więcej niż 2 obciążników (po 11 kg lub 25 funtów każdy): [np. zespół jezdny model 31900 wyposażony w MSC23345 i 31990]

 1. Aby zamówić następujące części, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro:

  Nazwa częściIlośćNumer części
  Śruba (⅜ x 4 cale)2323-16
  Nakrętka (⅜")23256-3
  Obciążnik (11 kg lub 25 funtów)1144-0484-03
  Zestaw wspornika obciążników (zawiera elementy mocujące i 2 obciążniki)1144-0480
 2. W zależności od sytuacji wykonaj następujące czynności:

  Note: Kroki te znajdziesz w Rysunek 22.

  • Zestawy wspornika obciążników, które nie zostały jeszcze zamontowane:

   1. Za pomocą śrub (⅜ x 4 cale) i nakrętek (⅜ cala) zamocuj 3 obciążniki do wspornika (Rysunek 22).

   2. Za pomocą śrub i nakrętek sześciokątnych (zawartych w zestawie) zamocuj wspornik obciążników do maszyny (Rysunek 22).

  • Zestawy wspornika obciążników, które były już montowane:

  1. Zdejmij wspornik obciążników z maszyny (Rysunek 22).

   Zachowaj elementy mocujące.

  2. Zdemontuj istniejące elementy mocujące obciążniki do wspornika.

  3. Za pomocą śrub (⅜ x 4 cale) i nakrętek (⅜ cala) zamocuj 3 obciążniki do wspornika (Rysunek 22).

  4. Do zamocowania wspornika obciążników do maszyny użyj wcześniej wykręconych elementów mocujących (Rysunek 22).

g331756

Regulacja przenoszenia ciężaru osprzętu

Procedurę tę należy przeprowadzać tylko w przypadku montażu osprzętu innego niż standardowe rotacyjne zespoły tnące (np. odśnieżarka, pług lub bijak).

Ciśnienie hydrauliczne stosowane do przenoszenia ciężaru osprzętu na zespół jezdny można zmieniać, regulując zawór przenoszenia obciążenia na rozdzielaczu hydraulicznym. Aby zapewnić optymalną wydajność, zawór przenoszenia obciążenia należy wyregulować tak, aby wstrząsy osprzętu były minimalne na nierównym terenie, ale również wyregulować zawór tak, aby osprzęt nie pracował silnie na płaskim terenie lub opuszczał się zbyt szybko.

 • Aby poprawić podążanie osprzętu za powierzchnią podłoża podczas pracy maszyny na nierównym terenie, zmniejsz ciśnienie (hydrauliczne) przenoszenia obciążenia na rozdzielaczu hydraulicznym.

  Note: Jeżeli koła samonastawne osprzętu lub krawędź prowadząca odśnieżarki unoszą się nad podłożem, ciśnienie hydrauliczne zaworu przenoszenia ciężaru jest zbyt wysokie.

 • Podczas koszenia na płaskim terenie, gdy zespół tnący zdziera trawę, jeśli jakość koszenia jest nierówna w płaszczyźnie poprzecznej lub krawędź prowadząca odśnieżarki zdziera zbyt mocno, zwiększ ciśnienie przenoszenia ciężaru na rozdzielaczu hydraulicznym.

  Note: Wzrost ciśnienia przenoszenia ciężaru przenosi również ciężar z osprzętu na koła zespołu jezdnego, poprawiając w ten sposób właściwości jezdne zespołu jezdnego.

Ustaw ciśnienie przenoszenia ciężaru w następujący sposób:

 1. Uruchom maszynę na 10 minut.

  Note: Spowoduje to rozgrzanie oleju hydraulicznego.

 2. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, opuść osprzęt, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Odszukaj rozdzielacz podnoszenia od spodu maszyny (Rysunek 23).

  g299920
 4. Podłącz manometr do króćca testowego (oznaczonego G1; patrz Rysunek 24).

  g299924
 5. Po stronie rozdzielacza podnoszenia zdejmij osłonę z króćca testowego (oznaczonego G1; patrz Rysunek 24).

 6. Poluzuj przeciwnakrętkę na końcu suwaka zaworu przenoszenia ciężaru (oznaczonego LC; patrz Rysunek 24).

 7. Uruchom silnik, ustaw przepustnicę na WYSOKIE OBROTY BIEGU JAłOWEGO.

 8. Za pomocą klucza imbusowego wyreguluj zawór przeciwwagi suwaka zaworu przenoszenia ciężaru, aż manometr wskaże wymagane ciśnienie. Zalecaną nastawę ciśnienia dla osprzętu przedstawiono w poniższej tabeli.

  • Obróć śrubę regulacyjną w prawo, aby zwiększyć ciśnienie.

  • Obróć śrubę regulacyjną w lewo, aby zmniejszyć ciśnienie.

  OsprzętCiśnienie przeniesienia ciężaru
  Rotacyjny zespół tnący1724 kPa (17,24 bara)
  Kosiarka bijakowa (numer modelu 02835)1379 kPa (13,79 bara)
  Odśnieżarka1724 kPa (17,24 bara)
  Pług odśnieżny (numer modelu MSC23345 i STB13567B)1379 kPa (13,79 bara)
  Szczotka obrotowa (1,5 m lub 5 stóp)1724 kPa (17,24 bara)
 9. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 10. Dokręć przeciwnakrętkę na końcu suwaka zaworu przenoszenia ciężaru i dokręć nakrętkę momentem od 13 do 16 N∙m.

 11. Załóż osłonę na króciec testowy.

 12. Odłącz manometr od króćca testowego.

Przegląd produktu

g219621

Pedał jazdy

Note: Przed przystąpieniem do obsługi maszyny wyreguluj pozycję fotela. Instrukcje regulacji fotela znajdują się w instrukcji montażu zestawu fotela.

Pedał jazdy (Rysunek 26) służy do sterowania ruchem maszyny do przodu i do tyłu.

 • Jazda maszyną do przodu: palcami naciśnij górną część pedału.

 • Jazda maszyną do tyłu: palcami naciśnij dolną część pedału.

Note: Możesz uzyskać stabilną pracę, utrzymując piętę na podeście i naciskając pedał palcami u nóg.

Prędkość jazdy zależy od siły nacisku pedału. Aby uzyskać maksymalną prędkość jazdy, należy w pełni wcisnąć pedał jazdy, gdy przepustnica znajduje się w pozycji SZYBKO. Maksymalna prędkość jazdy do przodu jest następująca:

 • Model nr 31900 i 31901: 21 km/h

 • Model nr 31907 i 31909: 24 km/h

Aby uzyskać maksymalną moc przy wysokim obciążeniu lub podczas jazdy w górę wzniesienia, ustaw przepustnicę w pozycji SZYBKO, naciskając delikatnie pedał jazdy, aby utrzymać silnik na wysokich obrotach. Gdy obroty silnika zaczną się szybko zmniejszać, lekko zwolnij pedał jazdy, aby obroty silnika ponownie wzrosły.

g219608

Dźwignia nachylenia kierownicy

Aby przechylić kierownicę do siebie, naciśnij dźwignię nachylenia kierownicy (Rysunek 26) w dół i pociągnij kolumnę kierownicy do siebie. Zwolnij dźwignię, gdy kolumna kierownicy znajduje się w pozycji umożliwiającej wygodną obsługę kierownicy.

Hamulec postojowy

Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi maszyny, po każdym wyłączeniu jej silnika załącz hamulec postojowy (rysunek 16).

 • Załącz hamulec postojowy: pociągnij za dźwignię w górę do pozycji ZAłąCZONEJ.

  g219574
 • Zwolnij hamulec postojowy: Za pomocą kciuka naciśnij przycisk na górze dźwigni i opuść dźwignię do pozycji ROZłąCZONEJ.

  Note: Jeśli dźwignia nie jest całkowicie opuszczona, po naciśnięciu pedału jazdy silnik maszyny zgaśnie.

Konsola

W poniższych punktach opisano elementy sterujące konsoli (Rysunek 28).

g300409

Przełącznik podnoszenia osprzętu

Przełącznik podnoszenia osprzętu podnosi osprzęt do najwyższego położenia (tj. położenia TRANSPORTOWEGO) i obniża osprzęt do najniższego położenia (tj. położenia ROBOCZEGO).

 • Unieś osprzęt: naciśnij tylną część przełącznika.

 • Opuść osprzęt: naciśnij przednią część przełącznika.

Za każdym razem, gdy transportujesz maszynę pomiędzy lokalizacjami, podnoś osprzęt do pozycji TRANSPORTOWEJ. Za każdym razem, gdy nie korzystasz z maszyny, opuszczaj osprzęt do pozycji ROBOCZEJ.

Przełącznik PTO

 • Załączanie PTO: Pociągnij za przełącznik

 • Odłączanie PTO: Wciśnij przełącznik.

PTO należy załączyć jedynie wtedy, gdy osprzęt PTO znajduje się w położeniu ROBOCZYM (opuszczony do podłoża przy połączonym wale napędowym) i użytkownik jest gotowy do rozpoczęcia pracy.

Note: Opuszczenie fotela operatora przy przełączniku PTO w położeniu ZAłąCZONE powoduje automatyczne wyłączenie silnika maszyny, patrz Resetowanie działania PTO.

Przełącznik kluczykowy

Przełącznik kluczykowy ma 3 przełożenia: WYł. (Off), Wł./PODGRZ. (On/Preheat) i START.

Przełącznik pozwala uruchomić lub wyłączyć silnik [patrz Uruchamianie silnika lub Zatrzymywanie silnika] lub przeglądać informacje na wyświetlaczu [patrz Wyjaśnienie informacji na wyświetlaczu].

Element sterujący przepustnicą

Element sterujący przepustnicą reguluje obroty silnika.

 • Zwiększ prędkość obrotową silnika: Przesuń dźwignię do przodu.

 • Zmniejsz prędkość obrotową silnika: Przesuń dźwignię do tyłu.

Przełącznik świecy żarowej

Przełącznik świecy żarowej pomaga przy uruchamianiu zimnego silnika.

Ekran wyświetlacza

Ekran wyświetla informacje o maszynie, takie jak stan maszyny, różne informacje diagnostyczne oraz inne informacje o maszynie.

Dodatkowe informacje o wyświetlaczu podano w rozdziale Wyjaśnienie informacji na wyświetlaczu.

Przycisk na ekranie wyświetlacza

elementy sterujące w kabinie

Maszyny wyposażone w kabinę
g320790

Przełącznik wycieraczek przedniej szyby

Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania wycieraczek przedniej szyby (Rysunek 29).

Pokrętło sterowania wentylatora

Prędkość wentylatora reguluje się, obracając pokrętło sterowania wentylatorem (Rysunek 29).

Wyłącznik świateł

Naciśnij przełącznik (Rysunek 29), aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.

Pokrętło regulacji temperatury

Temperaturę powietrza w kabinie reguluje się, obracając pokrętło regulacji temperatury (Rysunek 29).

Przełącznik klimatyzacji

Ten przełącznik (Rysunek 29) służy do włączania i wyłączania klimatyzacji. Pokrętła sterowania wentylatora służy do sterowania klimatyzacją.

Otwieraj nawiewy recyrkulacji (Rysunek 29), gdy klimatyzacja jest włączona.

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

g334796
OpisWymiar na Rysunek 30Wymiar lub masa
Wysokość z podniesionym pałąkiem bezpieczeństwa D200 cm
Wysokość z opuszczonym pałąkiem bezpieczeństwaC111 cm
Wysokość z kabiną (model 31909)J226 cm
Długość całkowita (z tylnymi obciążnikami) [modele 31900, 31901 i 31909]Z zamontowanym osprzętem GMaksymalnie 332 cm
Tylko zespół jezdnyIMaksymalnie 272 cm
Długość całkowita (bez tylnych obciążników) [model 31907]Z zamontowanym osprzętemFMaksymalnie 312 cm
Tylko zespół jezdnyHMaksymalnie 253 cm
Szerokość całkowita (z zamontowanym osprzętem)BPatrz Szerokość.
Rozstaw osiE132 cm
Rozstaw kół przednichModele 31900 i 31901A132 cm
Modele 31907 i 31909136 cm
Rozstaw kół tylnych Model 31900 122 cm
Modele 31901, 31907 i 31909 128 cm
Prześwit pod pojazdemModele 31900 i 31901 20 cm
Modele 31907 i 31909 21 cm
Masa nettoModel 31900 794 kg (1 751 lb)
Model 31901 792 kg (1 747 lb)
Model 31907 836 kg (1 843 lb)
Model 31909 1 106 kg (2 439 lb)

Szerokość

Szerokości wyposażonego zespołu tnącego podano w tabeli poniżej.

Zespół tnącySzerokość
Model 31970198 cm
Model 31971168 cm
Model 31972228 cm (90 cali)
Model 31973198 cm
Model 31974158 cm
Model 31975188 cm
Model 02835 (Bijak)218 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania optymalnej wydajności, stosuj wyłącznie części zamienne oraz akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Sprawdź czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed użyciem sprawdź, czy ostrza, śruby ostrzy i zespoły tnące są w dobrym stanie technicznym. Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Codzienna kontrola maszyny

Każdego dnia przed rozpoczęciem korzystania z maszyny sprawdzaj następujące układy maszyny:

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.
  • Specyfikacja ciśnienia powietrza w oponach (maszyny z napędem na dwa koła):

   • Opony przednie: 1,38 bara

   • Opony tylne: 1,93 bara

  • Specyfikacja ciśnienia powietrza w oponach (maszyny z napędem na cztery koła): 1,38 bara

  Niebezpieczeństwo

  Zbyt niskie ciśnienie obniża stabilność kosiarki na zboczach. Może to przyczynić się do wywrotki i w konsekwencji do obrażeń lub śmierci operatora.

  Należy dbać, aby ciśnienie w oponach nie było zbyt niskie.

  Sprawdź ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach. Dopompuj lub spuść powietrze, aby uzyskać zalecane ciśnienie powietrza w oponach.

  Important: Dla dobrej pracy i uzyskania wysokiej jakości koszenia utrzymuj właściwe ciśnienie we wszystkich oponach maszyny.Ciśnienie powietrza we wszystkich oponach sprawdzaj przed użyciem maszyny.

  g001055

  Uzupełnianie paliwa

  Specyfikacja paliwa

  Important: Należy stosować wyłącznie olej napędowy o niskiej lub bardzo niskiej zawartości siarki.Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie silnika.

  • Nie wolno używać nafty ani benzyny zamiast oleju napędowego.

  • Nie wolno mieszać nafty ani zużytego oleju silnikowego z olejem napędowym.

  • Nie wolno przechowywać paliwa w pojemnikach ocynkowanych od wewnątrz.

  • Nie stosować dodatków uszlachetniających paliwo.

  • Używaj wyłącznie czystego, świeżego oleju napędowego lub oleju typu biodiesel.

  • Olej napędowy należy kupować w ilościach, które można zużyć w ciągu 180 dni, co zagwarantuje jego świeżość.

  Olej napędowy z ropy naftowej

  Liczba cetanowa: 40 lub więcej

  Zawartość siarki: niska zawartość (<500 ppm) lub bardzo niska zawartość (<15 ppm)

  W temperaturach powyżej -7°C używaj letniego oleju napędowego (nr 2-D), a poniżej tej temperatury — zimowego (nr 1-D lub mieszanki 1-D/2-D).

  Note: Stosowanie zimowego oleju napędowego w niskich temperaturach powoduje, że temperatura zapłonu jest niższa, a charakterystyka przepływu dostosowana jest do niskich temperatur, co ułatwia uruchamianie i zmniejsza częstotliwość zatykania się filtra paliwa.Stosowanie letniego oleju napędowego w temperaturze wyższej niż -7°C przyczynia się do wydłużenia trwałości pompy paliwowej i zwiększenia mocy w porównaniu z olejem zimowym.

  Biodiesel

  Maszyna może pracować na mieszance B20, zawierającej bioolej napędowy (biodiesel 20%, konwencjonalny olej napędowy 80%).

  Zawartość siarki: bardzo niska zawartość (<15 ppm)

  Specyfikacja oleju biodiesel: ASTM D6751 lub EN14214

  Specyfikacja mieszanki paliwowej: ASTM D975, EN590 lub JIS K2204

  Important: Konwencjonalny olej napędowy w mieszance paliwowej musi mieć bardzo niską zawartość siarki.

  Należy pamiętać o następujących zastrzeżeniach:

  • Biomieszanki mogą powodować uszkodzenie lakierowanych powierzchni.

  • Przy niskich temperaturach udział olejów roślinnych nie powinien przekroczyć 5% (biodiesel B5).

  • Należy sprawdzać uszczelki i przewody mające styczność z paliwem, bowiem ich stan może ulec pogorszeniu.

  • Jakiś czas po przejściu na mieszankę paliwową z udziałem olejów roślinnych można oczekiwać zatkania filtra paliwa.

  • Więcej informacji o oleju napędowym bio może udzielić autoryzowany dystrybutor Toro.

  Uzupełnianie paliwa

  Pojemność zbiornika paliwa: 45 litra

  Note: W miarę możliwości napełniaj zbiornik paliwa po każdym użyciu maszyny. Pozwoli to zminimalizować kondensację wewnątrz zbiornika paliwa.

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni (Rysunek 32), załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Odkręć korek zbiornika paliwa.

  3. Napełniaj zbiornik paliwa określonym paliwem do momentu, gdy wskaźnik poziomu paliwa wskaże, że zbiornik jest pełny.

  4. Zakręć zbiornik paliwa korkiem.

  g287495

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź system zabezpieczeń.
 • Celem układu blokad bezpieczeństwa jest zapobieganie rozruchowi lub włączeniu silnika w sytuacji, gdy pedał jazdy nie znajduje się w położeniu neutralnym, a przełącznik PTO w położeniu WYł.. Ponadto silnik powinien się wyłączać w następujących sytuacjach:

  • Przełącznik PTO jest ustawiony w pozycji WłąCZONEJ, a operator nie znajduje się w fotelu.

  • Pedał jazdy jest wciśnięty, a operator nie znajduje się w fotelu.

  • Pedał jazdy jest wciśnięty, a hamulec postojowy zaciągnięty.

  Ostrożnie

  Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

  • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

  • Codziennie, przed przystąpieniem do obsługi maszyny, sprawdzaj działanie przełączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone przełączniki.

  1. Ustaw przełącznik PTO w położeniu WYłąCZONYM i zdejmij stopę z pedału jazdy.

  2. Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia ROZRUCHU. Jeżeli silnik zacznie się obracać, przejdź do kroku 3.

   Note: Jeśli silnik się nie obraca, możliwe, że wystąpiła awaria układu blokad bezpieczeństwa.

  3. Gdy silnik pracuje, wstań z fotela i ustaw przełącznik PTO w położeniu WłąCZONYM. W ciągu 2 sekund silnik powinien się zatrzymać. Jeżeli silnik zgaśnie, przejdź do kroku 4.

   Important: Jeżeli silnik nie zgaśnie, w układzie blokad bezpieczeństwa występuje awaria. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  4. Gdy silnik pracuje, a przełącznik PTO jest ustawiony w pozycji WYłąCZONEJ, wstań z fotela i naciśnij pedał jazdy. W ciągu 2 sekund silnik powinien się zatrzymać. Jeżeli silnik zgaśnie, przejdź do kroku 5.

   Important: Jeżeli silnik nie zgaśnie, w układzie blokad bezpieczeństwa występuje awaria. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  5. Załącz hamulec postojowy. Gdy silnik pracuje, a przełącznik PTO jest ustawiony w położeniu WłąCZONYM, naciśnij pedał jazdy. W ciągu 2 sekund silnik powinien się zatrzymać. Jeżeli silnik zgaśnie, przełącznik działa prawidłowo; układ blokad jest gotowy do pracy maszyny.

   Important: Jeżeli silnik nie zgaśnie, w układzie blokad bezpieczeństwa występuje awaria. Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Regulacja pałąka bezpieczeństwa

  Ostrzeżenie

  Przewrócenie maszyny może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

  • Utrzymuj pałąk bezpieczeństwa w położeniu uniesionym zablokowanym.

  • Zapinaj pas bezpieczeństwa.

  Ostrzeżenie

  Kiedy pałąk jest opuszczony, ochrona przed przewróceniem nie jest zapewniona.

  • Nie wolno obsługiwać maszyny na nierównym terenie lub zboczach z opuszczonym pałąkiem.

  • Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

  • Nie zapinaj pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest opuszczony.

  • Jedź powoli i ostrożnie.

  • Gdy przestrzeń jest wystarczająca, podnieś pałąk.

  • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (np. konarami lub przewodami elektrycznymi) albo przez drzwi sprawdź dokładnie wolną przestrzeń nad maszyną, aby uniknąć zderzenia.

  Opuszczanie pałąka bezpieczeństwa

  Important: Pałąk można obniżyć, wyłącznie jeżeli jest to absolutnie niezbędne.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, załącz hamulec postojowy, opuść zespoły tnące, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Wyjmij zawleczki i sworznie z pałąka bezpieczeństwa (Rysunek 33)

  3. Obniż pałąk bezpieczeństwa i zamocuj go na swoim miejscu przy pomocy sworzni i zawleczek (Rysunek 33).

  g257846g034164

  Podnoszenie pałąka bezpieczeństwa

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, zaciągnij hamulec postojowy, opuść zespół tnący, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  2. Wyjmij zawleczki i sworznie z pałąka bezpieczeństwa (Rysunek 34)

  3. Podnieś pałąk bezpieczeństwa i zamocuj go na swoim miejscu przy pomocy sworzni i zawleczek (Rysunek 34).

  g034168

  Wyjaśnienie informacji na wyświetlaczu

  Ekran wyświetla informacje o maszynie, takie jak stan maszyny, różne informacje diagnostyczne oraz inne informacje o maszynie. Dostępne są 2 główne ekrany informacyjne (Rysunek 35) oraz ekran menu głównego.

  g308751

  Korzystanie z przycisku na ekranie wyświetlacza

  Przycisk na ekranie wyświetlacza (pokazany na Rysunek 36) służy do przełączania się między 2 głównymi ekranami informacji i otwierania menu głównego.

  g297898
  • Dostęp do menu głównego: przytrzymaj przycisk, aż elementy menu nie pojawią się na ekranie.

  • Aby wybrać pozycję menu: dwukrotnie szybko naciśnij przycisk na ekranie wyświetlacza.

   Czynność tę można również wykonać, aby przełączyć opcję (np. przełączanie między anglosaskimi lub metrycznymi jednostkami miar na ekranie USTAWIENIA).

  • Powrót do poprzedniego ekranu (np. powrót do ekranu MAIN MENU (Menu główne) z ekranu SETTINGS (Ustawienia) lub powrót do głównych ekranów informacyjnych z ekranu MAIN MENU (Menu główne)): przytrzymaj przycisk na ekranie wyświetlacza, aż do pojawienia się poprzedniego ekranu.

  • Przewijanie do następnej pozycji menu: Jednokrotnie naciśnij przycisk na ekranie wyświetlacza.

  Wyjaśnienie elementów menu

  Main Menu (Menu główne)

  Pozycja menuOpis
  FAULTS (USTERKI)Zawiera listę ostatnich usterek maszyny. W Instrukcji serwisowej lub u autoryzowanego dealera Toro znajdziesz więcej informacji o menu USTEREK.
  SERVICE (KONSERWACJA)Zawiera informacje dotyczące maszyny, takie jak na przykład liczba roboczogodzin i liczniki. Patrz tabela Service (Konserwacja).
  DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA)Zawiera listę aktualnych stanów i danych maszyny. Informacje te pozwalają rozwiązać pewne problemy, gdyż zapewniają łatwy dostęp do informacji o stanie poszczególnych elementów sterujących maszyną i poziomach sterowania (np. wartościach czujników).
  SETTINGS (USTAWIENIA)Pozwala na dostosowanie i zmodyfikowanie ustawień konfiguracyjnych na wyświetlaczu InfoCenter. Patrz tabela Settings (Ustawienia).
  ABOUT (O MASZYNIE)Wyświetla numer modelu, numer seryjny oraz wersję oprogramowania maszyny. Patrz tabela About (O maszynie).

  Service (Konserwacja)

  Pozycja menuOpis
  HOURS (GODZINY)Zawiera całkowitą liczbę godzin pracy kluczyka, silnika i PTO.
  COUNTS (LICZNIKI)Zawiera listę uruchomień silnika i PTO.

  Settings (Ustawienia)

  Pozycja menuOpis
  UNITS (JEDNOSTKI)Służy do wyboru jednostek używanych na ekranie wyświetlacza. Dostępne możliwości to jednostki anglosaskie i metryczne.
  LANGUAGE (JęZYK)Służy do wyboru języka używanego na ekranie wyświetlacza.
  BACKLIGHT (PODśWIETLENIE)Służy do sterowania jasnością ekranu.
  CONTRAST (KONTRAST)Służy do sterowania kontrastem ekranu.
  PROTECTED MENUS (MENU ZASTRZEżONE)Umożliwia osobie upoważnionej przez firmę i posiadającej kod PIN dostęp menu zastrzeżonych (np. ustawienie czujnika nachylenia i możliwość czyszczenia dziennika usterek).
  ZABEZPIECZ DOSTęP DO USTAWIEńPo wyłączeniu tej opcji można uzyskać dostęp do chronionych ustawień bez wprowadzania kodu PIN.
  ZAMONTOWANY CZUJNIK NACHYLENIAPokazuje, czy czujnik nachylenia jest zamontowany. Jeśli czujnik nachylenia zostanie usunięty z urządzenia, to ustawienie można wyłączyć, aby usunąć błąd komunikacji z czujnikiem nachylenia.

  Diagnostics (Diagnostyka)

  Pozycja menuOpis
  DECK (PODWOZIE TNąCE)Wskazuje, czy wejścia/wyjścia podwozia tnącego są aktywne.
  PTOWskazuje, czy PTO jest aktywne.
  SILNIKWskazuje, czy wejścia/wyjścia silnika są aktywne.

  About (O maszynie)

  Pozycja menuOpis
  MODEL (MODEL)Pokazuje numer modelu maszyny.
  SNPokazuje numer seryjny maszyny.
  S/W REV (WERSJA OPROGRAMOWANIA)Pokazuje wersję oprogramowania głównego komputera sterującego.

  Wyjaśnienie ikon ekranowych

  Opis każdej ikony ekranu wyświetlacza znajduje się w poniższej tabeli:

  Ikony ekranowe

  GraphicObroty silnika
  GraphicUsterka silnika
  GraphicLicznik godzin
  GraphicNagrzewnica na wlocie powietrza włączona
  GraphicOperator musi siedzieć na fotelu
  GraphicHamulec postojowy zaciągnięty
  GraphicBieg jałowy
  GraphicWOM załączony
  GraphicPTO wyłączone
  GraphicInformuje o opuszczaniu zespołów tnących
  GraphicInformuje o podnoszeniu zespołów tnących
  GraphicKod PIN
  GraphicAkumulator
  GraphicTemperatura płynu chłodzącego

  Dostęp do menu zastrzeżonego

  Note: Domyślny kod PIN maszyny to 1234”.

  Jeśli zmieniłeś kod PIN i zapomniałeś go, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro w celu uzyskania pomocy.

  1. Wybierz opcję SETTINGS (Ustawienia).

  2. Wybierz opcję PROTECTED MENUS (Menu zastrzeżone).

  3. Aby wprowadzić kod PIN, naciskaj przycisk na ekranie wyświetlacza do momentu pojawienia się odpowiedniej cyfry, a następnie szybko dwukrotnie naciśnij przycisk na ekranie wyświetlacza, aby przejść do kolejnej cyfry.

  4. Po wprowadzeniu wszystkich czterech cyfr naciśnij przycisk na ekranie wyświetlacza jednokrotnie, aby zatwierdzić kod PIN.

   Jeśli kod PIN został wprowadzony poprawnie, ikona PIN pojawi się w prawym górnym rogu wszystkich ekranów menu.

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i dzieciom przebywać w pobliżu obszaru roboczego.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Unikaj koszenia mokrej trawy. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Nie zbliżaj się do wylotu wyrzutnika.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Zatrzymaj ostrza zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, wyjmij kluczyk i odczekaj aż zatrzymają się wszystkie ruchome elementy, a następnie sprawdź osprzęt. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Przed regulacją wysokości koszenia odłącz napęd od jednostki tnącej, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i czekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają (chyba że regulację można wykonać ze stanowiska operatora).

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla (czad), którego wdychanie prowadzi do śmierci.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Korzystaj z maszyny tylko przy dobrej widoczności. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro.

  Układ zabezpieczający przed przewróceniem (ROPS)

  • Układ ROPS stanowi integralne i efektywne zabezpieczenie.

  • Zabrania się demontażu z maszyny elementów układu ROPS.

  • Sprawdź, czy pas bezpieczeństwa jest zamocowany do maszyny.

  • Przeciągnij pas bezpieczeństwa przez biodra i zapnij w klamrze po drugiej stronie fotela.

  • Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, przytrzymaj go, naciśnij na przycisk w klamrze, aby zwolnić pas i poprowadź pas do otworu automatycznego zwijacza. Upewnij się, że możesz szybko odpiąć pas na wypadek sytuacji awaryjnej.

  • Dokładnie sprawdź, czy nad głową operatora nie znajdują się nisko zawieszone przeszkody i unikaj dotykania ich.

  • Należy utrzymywać ROPS w dobrym stanie, przeprowadzając okresowe, dokładne kontrole układu pod kątem uszkodzeń i stanu dokręcenia łączników.

  • Uszkodzone części układu zabezpieczającego przed przewróceniem należy wymienić. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ich.

  Dodatkowe zabezpieczenia ROPS dla maszyn z kabiną lub stałym pałąkiem bezpieczeństwa

  • Kabina zamontowana przez firmę Toro stanowi układ zabezpieczający przed przewróceniem.

  • Podczas prowadzenia kosiarki operator winien mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

  Dodatkowe zabezpieczenia ROPS dla maszyn ze składanym pałąkiem bezpieczeństwa

  • Pałąk należy utrzymywać w pozycji uniesionej i zablokowanej, a podczas eksploatacji urządzenia z uniesionym pałąkiem należy zawsze korzystać z pasa bezpieczeństwa.

  • Opuszczaj tymczasowo składany pałąk bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Nie zapinaj pasa bezpieczeństwa, jeżeli pałąk jest złożony.

  • Jeżeli składany pałąk jest złożony, operatora nie chroni żaden układ zabezpieczający przed wywróceniem się.

  • Sprawdź obszar koszenia. Zabrania się składania pałąka bezpieczeństwa na obszarach pochyłych, w pobliżu zboczy lub wody.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża może spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. W przypadku występowania zagrożenia, zbocza należy kosić za pomocą kosiarki obsługiwanej przez stojącego operatora.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach, jednostki tnące maszyny powinny być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  • Podczas używania systemów workowania trawy lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli.

  Uruchamianie silnika

  1. Maszyny o modelu 31900 i 31901: upewnij się, że dźwignia zaworu paliwa znajduje się w położeniu ON; patrz Rysunek 59 w Konserwacja filtra paliwa.

  2. Usiądź w fotelu operatora i zapnij pas bezpieczeństwa.

  3. Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, a PTO rozłączone.

  4. Przygotuj silnik, obracając kluczyk w położenie ON.

  5. Naciśnij przełącznik świecy żarowej i przytrzymaj go przez 10 sekund.

  6. Przekręć kluczyk do położenia START, pozwól, aby silnik kręcił się nie dłużej niż 15 sekund i przekręć kluczyk do położenia ON.

   Note: Jeżeli konieczne jest dodatkowe podgrzewanie, przekręć kluczyk do położenia WYł., a następnie do położenia Wł./NAGRZEWANIE. W razie potrzeby powtórz tę czynność.

  7. Przesuń przepustnicę do prędkości biegu jałowego lub częściowej mocy i pozwól silnikowi pracować aż się rozgrzeje.

  Resetowanie działania PTO

  Note: Opuszczenie fotela operatora przy przełączniku PTO w położeniu ZAłąCZONE powoduje automatyczne wyłączenie silnika maszyny.

  Aby zresetować działanie PTO:

  1. Naciśnij przełącznik PTO.

  2. Uruchomić silnik (patrz Uruchamianie silnika).

  3. Pociągnij za przełącznik PTO.

  Zatrzymywanie silnika

  1. Korzystając z dźwigni przepustnicy obniż prędkością obrotową silnika.

  2. Ustaw przełącznik PTO w położeniu WYłąCZONYM.

  3. Przekręć przełącznik kluczykowy do pozycji OFF i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Usuń trawę i pozostałości z zespołów tnących, tłumików i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Jeżeli jednostki tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli jest dostępna).

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Przed rozpoczęciem magazynowania lub holowania maszyny wyjmij kluczyk i odetnij dopływ paliwa (jeżeli występuje).

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj wedle potrzeb

  Serwisowanie zespołu tnącego

  Zespół tnący można obracać z pozycji TRANSPORTOWEJ (A na Rysunek 37) do pozycji SERWISOWEJ (B na Rysunek 37). Pozycja SERWISOWA służy do obsługi technicznej ostrzy zespołu tnącego lub czyszczenia zespołu tnącego od spodu; patrz instrukcja obsługi zespołu tnącego.

  g258473

  Obracanie zespołu tnącego do pozycji

  Wykonaj tę procedurę, aby obrócić zespół tnący z pozycji TRANSPORTOWEJ do pozycji SERWISOWEJ.

  Ostrzeżenie

  Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Wyjmij kluczyk ze stacyjki i nie uruchamiaj silnika, gdy zespół tnący znajduje się w pozycji SERWISOWEJ.

  1. Zaparkuj maszynę na poziomej powierzchni.

  2. Naciśnij przełącznik podnoszenia, aby unieść zespół tnący do pozycji TRANSPORTOWEJ.

  3. Zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  4. Wyjmij sworznie z płyt wysokości cięcia (Rysunek 38).

   g258474
  5. Obróć zespół tnący (Rysunek 39) tak, aby zatrzask zaskoczył w uchwycie mocowania (Rysunek 40).

   Ostrzeżenie

   Zespół tnący jest ciężki.

   Poproś o pomoc przy podnoszenia zespołu tnącego.

   g298275
   g298276

  Obracanie zespołu tnącego do pozycji

  Wykonaj tę procedurę, aby obrócić zespół tnący z pozycji SERWISOWEJ do pozycji TRANSPORTOWEJ.

  1. Zwolnij zatrzask zespołu tnącego z uchwytu mocowania (Rysunek 41), obracając zespół tnący delikatnie do przodu (patrz Rysunek 39), a następnie pociągnij uchwyt zatrzasku do przodu.

   g298277
  2. Powoli obracaj zespół tnący w dół, aż sworzeń dotknie płyty ramienia podnoszącego (A na Rysunek 42).

   g298288
  3. Stopą naciśnij na zespół tnący, a następnie wyciągnij sworzeń (B na Rysunek 42), aby umożliwić osadzenie zespołu tnącego w pozycji TRANSPORTOWEJ.

  4. Włóż sworznie wysokości cięcia przez płyty i łańcuchy wysokości cięcia.

  Holowanie maszyny

  Jeżeli konieczne jest holowanie lub pchanie maszyny, pompę jezdną należy ustawić na obejście oleju hydraulicznego. Przemieszczaj maszynę z prędkością poniżej 4,8 km/h i na bardzo krótką odległość.

  Important: Przekroczenie ograniczenia holowania grozi poważnym uszkodzeniem pompy hydraulicznej.Jeżeli konieczne jest przemieszczenie maszyny na większą odległość, należy transportować ją na przyczepie.

  1. Dostęp do zaworu obejściowego od spodu maszyny.

   g297087
  2. Do poluzowania zaworu obejściowego użyj klucza oczkowego o średnicy 18 mm (11/16 cala), a następnie otwórz zawór maksymalnie o 3 obroty.

   Important: Nie uruchamiaj silnika, ani nie pozwól mu pracować, gdy zawór jest ustawiony w położeniu obejściowym.

  3. Po holowaniu i przed uruchomieniem silnika dokręcić zawór obejściowy z momentem 20 N·m.

  Nalewanie paliwa

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

  • Przed przechowywaniem lub holowaniem maszyny wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Konserwacja

  Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Note: Pobierz darmową kopię schematu instalacji elektrycznej lub układu hydraulicznego, która znajduje się na stronie www.Toro.com. Aby znaleźć schematy odpowiednie dla danej maszyny, należy kliknąć łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zatrzymaj maszynę na równym podłożu.

   • Odłącz wał odbioru mocy i opuść osprzęt.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób. Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  • Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych poczekaj, aż maszyna ostygnie.

  • Jeżeli zespoły tnące są w pozycji transportowej, przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru użyj blokady mechanicznej (jeżeli występuje).

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze, gdy zamierzasz pracować pod maszyną.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie. Wszystkie elementy muszą być dobrze dokręcone – dotyczy to zwłaszcza mocowań ostrzy.

  • Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

  • Aby zapewnić bezpieczną i maksymalną wydajność, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Toro. Części zamienne pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć nakrętki kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć nakrętki kół.
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Po pierwszych 1000 godzinach
 • Wymień olej hydrauliczny i filtr hydrauliczny.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.
 • Sprawdź system zabezpieczeń.
 • Nasmaruj wał napędowy PTO (łożyska poprzeczne i wypusty teleskopowe).
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź wskaźnik zatkania filtra powietrza i w razie potrzeby wymień wkłady filtra.
 • Sprawdź układ chłodzenia i poziom płynu chłodzącego
 • Usuwaj zanieczyszczenia z obszaru silnika, chłodnicy oleju, chłodnicy paliwa i chłodnicy (usuwaj je częściej w warunkach zabrudzenia lub zapylenia).
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z separatora paliwa/wody.
 • Sprawdź, czy przewody akumulatora są podłączone poprawnie.
 • Sprawdź stan akumulatora; w razie potrzeby wyczyść akumulator.
 • Podczas pracy sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze (jeśli dotyczy).
 • Oczyść siatkę pokrywy na wlocie powietrza.
 • Sprawdź i wyczyść osłonę pokrywy na wlocie powietrza.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź stan i naciąg paska alternatora.
 • Sprawdź stan paska napędu jezdnego.
 • Co 200 godzin
 • Dokręć nakrętki kół.
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Wyreguluj luz sprzęgła PTO.
 • Co 250 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr (jeśli maszyna jest używana w warunkach zanieczyszczenia lub zapylenia) [tylko modele 31900 i 31901].
 • Wymień wkład filtra powietrza.
 • Sprawdź i oczyść żebra chłodzące (częściej w warunkach zanieczyszczenia lub zapylenia).
 • Co 400 godzin
 • Wymień separator paliwa/wody.
 • Wymień filtr paliwa.
 • Skontrolować przewody paliwowe i połączenia.
 • Sprawdź hamulec postojowy i wyreguluj go w razie potrzeby.
 • Oczyść filtry powietrza w kabinie, wymień je na nowe, jeżeli są uszkodzone lub nadmiernie zabrudzone.
 • Co 500 godzin
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
 • Co 800 godzin
 • Wymień filtr hydrauliczny (jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej).
 • Wymień olej hydrauliczny (jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej).
 • Co 1000 godzin
 • Wymień filtr hydrauliczny (jeżeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny).
 • Co 1500 godzin
 • Wymień płyn chłodzący silnika
 • Co 2000 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny (jeżeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny).
 • Co miesiąc
 • W przypadku przechowywania maszyny sprawdzaj poziom elektrolitu (w stosownych przypadkach).
 • Co rok
 • Spuść paliwo ze zbiornika i oczyść go.
 • Co 2 lata
 • Wymień ruchome węże.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  Pn.Wt.Śr.Czw.Pt.Sob.Niedz.
  Sprawdź działanie blokad bezpieczeństwa.       
  Sprawdź, czy pałąk bezpieczeństwa jest całkowicie podniesiony i zablokowany na swoim miejscu.       
  Sprawdź działanie hamulca postojowego.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.       
  Opróżnij separator paliwa.       
  Sprawdź wskaźnik filtra powietrza.3       
  Sprawdź chłodnicę i osłonę pod kątem zanieczyszczeń.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nieprawidłowe odgłosy.1.       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nieprawidłowych odgłosów.       
  Sprawdź, czy węże hydrauliczne nie noszą śladów uszkodzeń.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków płynu.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź działanie przyrządów.       
  Uzupełnij smar we wszystkich smarowniczkach.2       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       
  Sprawdź pas bezpieczeństwa.       

  1Jeśli silnik nie daje się łatwo uruchomić, wydziela on podczas pracy dużo dymu lub pracuje nieregularnie, skontroluj świece żarowe i dysze wtryskiwaczy.

  2Niezwłocznie po każdym myciu, niezależnie od podanego harmonogramu

  3Jeśli kontrolka świeci się na czerwono.

  Notatki dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi
  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
     
     
     

  Przed wykonaniem konserwacji

  Podnoszenie maszyny

  Niebezpieczeństwo

  Podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne mogą nie utrzymać maszyny i mogą spowodować poważne obrażenia.

  • Oprzyj podniesioną kosiarkę na podnośnikach.

  • Do podnoszenia maszyny używaj wyłącznie podnośników mechanicznych lub hydraulicznych.

  Unoszenie przodu maszyny

  Important: Upewnij się, że między podnośnikiem a ramą nie znajdują się żadne kable ani elementy hydrauliczne.

  g299729
  1. Zablokuj 2 koła tylne za pomocą klinów, aby zapobiec przemieszczaniu się maszyny.

  2. Bezpiecznie umieść podnośnik pod odpowiednim punktem podnoszenia.

  3. Po uniesieniu przodu maszyny podeprzyj maszynę za pomocą odpowiedniego podnośnika pod ramą maszyny.

  Podnoszenie tyłu maszyny

  Important: Upewnij się, że między podnośnikiem a ramą nie znajdują się żadne kable ani elementy hydrauliczne.

  g299730
  1. Zablokuj 2 koła przednie za pomocą klinów, aby zapobiec przemieszczaniu się maszyny.

  2. Bezpiecznie umieść podnośnik pod odpowiednim punktem podnoszenia.

   Important: Maszyny z napędem na cztery koła wyposażone są w przewody hydrauliczne poprowadzone blisko ramy. Upewnij się, że podnośnik jest ustawiony tak, aby przewody hydrauliczne nie zostały uszkodzone podczas podnoszenia maszyny.

  3. Po uniesieniu przodu maszyny podeprzyj maszynę za pomocą odpowiedniego podnośnika pod ramą maszyny.

  Podnoszenie pokrywy silnika

  1. Zwolnij zaczepy z każdej strony maszyny (Rysunek 46).

   g285428
  2. Unieś pokrywę silnika (Rysunek 46).

  Note: Jeśli maszyna jest wyposażona w blokadę pokrywy silnika, odblokuj ją kluczem i unieś.

  Smarowanie

  Smarowanie łożysk i tulei

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj wał napędowy PTO (łożyska poprzeczne i wypusty teleskopowe).
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.
 • Maszyna jest wyposażona w smarowniczki, które należy regularnie smarować smarem litowym nr 2.

  Important: Smaruj maszynę bezpośrednio po każdym myciu.

  • Ramię koła pasowego luźnego (Rysunek 47)

   g300631
  • Wał napędu PTO (Rysunek 48)

   Important: Smaruj wał napędu każdorazowo przed użyciem lub codziennie.

   g303694
  • Sworzeń obrotu osi (Rysunek 49)

   g308668
  • Przód maszyny (Rysunek 50):

   • Piasty osi obrotu osprzętu (2)

   • Tuleje siłowników podnoszących (2)

   • Sworznie obrotowe ramienia podnoszącego (2)

   g285509
  • Tył maszyny (Rysunek 51):

   • Przegub kulowy siłownika hydraulicznego (2)

   • Piasty wrzeciona osi (2)

   g353292

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Wymiana oleju silnikowego

  Wyjaśnienie specyfikacji oleju silnikowego

  Typ oleju: Należy stosować wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, co najmniej zgodny z poniższymi parametrami:

  • Klasa API CJ-4 lub wyższa

  • Klasa ACEA E6

  • Klasa JASO DH-2

  Pojemność skrzyni korbowej:

  • Modele 31900 i 31901: 3,4 litra z filtrem

  • Modele 31907 i 31909: 6,6 litra z filtrem

  Lepkość: Należy stosować olej o następujących klasach lepkości:

  • Preferowany typ oleju: SAE 15W-40 (powyżej 0°F)

  • Inne oleje: SAE 10W-30 lub 5W-30 (wszystkie temperatury)

  U autoryzowanych dystrybutorów firmy Toro jest dostępny olej silnikowy Toro klasy Premium o lepkości 15W-40 i 10W-30.

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, zanim rozpoczniesz sprawdzanie, odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej ścieknie do miski olejowej.

  Jeśli poziom oleju jest poniżej oznaczenia Add (dodaj) na wskaźniku poziomu lub jest na poziomie tego oznaczenia, dodaj oleju w takiej ilości, aby jego poziom sięgał oznaczenia Full (pełny). Nie dolewaj za dużo oleju.

  Important: Codziennie sprawdzaj olej silnikowy. Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie Full (Pełny) na wskaźniku poziomu, olej silnikowy może być rozcieńczony paliwem. Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie Full (Pełny) na wskaźniku poziomu, należy wymienić olej.

  Important: Upewnij się, że poziom oleju znajduje się pomiędzy górną i dolną wartością graniczną zaznaczoną na wskaźniku poziomu oleju. Praca silnika ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem oleju grozi uszkodzeniem.

  1. Unieś pokrywę silnika, patrz Podnoszenie pokrywy silnika.

  2. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Rysunek 52.

   g031256

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wymień olej silnikowy i filtr (jeśli maszyna jest używana w warunkach zanieczyszczenia lub zapylenia) [tylko modele 31900 i 31901].
 • Co 500 godzin
 • Wymień olej i filtr silnikowy.
  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około 5 minut, aby olej się rozgrzał.

  2. Po zaparkowaniu maszyny na równym podłożu, przed opuszczeniem stanowiska operatora załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wymień olej silnikowy w sposób opisany w Rysunek 53.

   g297639
  4. Wymień filtr oleju silnikowego w sposób opisany na Rysunek 54.

   Note: Dokręcaj filtr do momentu, aż uszczelka nowego filtra oleju dotknie silnika, a następnie dokręć o dodatkowe 3/4 obrotu.

   g031261

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź wskaźnik zatkania filtra powietrza i w razie potrzeby wymień wkłady filtra.
 • Co 250 godzin
 • Wymień wkład filtra powietrza.
 • Sprawdź obudowę filtra powietrza pod kątem uszkodzeń, które mogą być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza. Wymień obudowę, jeśli jest uszkodzona. Przejrzyj cały układ dolotowy powietrza poszukując przecieków, uszkodzeń, poluzowanych cybantów.

  Wymieniaj wkład filtra powietrza tylko wtedy, gdy wskaźnik (Rysunek 55) sygnalizuje taką konieczność. Zbyt wczesna wymiana wkładu filtra powietrza może jedynie zwiększyć ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń do silnika po wyjęciu wkładu.

  g009709

  Important: Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo osadzona i szczelnie przylega do obudowy filtra powietrza, a zatrzaski są prawidłowo zamknięte.

  1. Wymień wkład filtra powietrza (Rysunek 56).

   g253706

   Important: Nie czyść używanego wkładu, ponieważ czyszczenie może uszkodzić materiał filtracyjny.

  2. Wyzeruj wskaźnik zatkania (Rysunek 55), jeśli jest czerwony.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych warunkach olej napędowy i opary są szczególnie łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  Nie wolno palić podczas postępowania z paliwem. Należy również przebywać w bezpiecznej odległości od źródła otwartego ognia lub miejsc, w których opary mogą się zapalić od iskry.

  Spuszczanie wody z separatora paliwa/wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Usuń wodę i inne zanieczyszczenia z separatora paliwa/wody.
 • Spuść wodę z separatora paliwa/wody w sposób pokazany na Rysunek 57.

  g225506

  Czynności konserwacyjne separatora paliwa/wody

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień separator paliwa/wody.
 • Wymień separator paliwa/wody w sposób pokazany na Rysunek 57.

  g031412

  Konserwacja filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
 • Konserwacja filtra paliwa

  Modele 31900 i 31901
  1. Obróć dźwignię zaworu paliwa do położenia OFF (Rysunek 59).

  2. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra paliwa (Rysunek 59).

   g312905
  3. Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową głowicy filtra (Rysunek 59).

  4. Nasmaruj uszczelkę filtra czystym olejem silnikowym, dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi silnika.

  5. Przykręcaj ręcznie suchy wkład filtra, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra, a następnie obróć o dodatkowe pół obrotu.

  6. Przestaw dźwignię zaworu paliwa do pozycji ON (Rysunek 59).

  7. Uruchom silnik i sprawdź, czy paliwo nie wycieka wokół głowicy filtra.

  Konserwacja filtra paliwa

  Modele 31907 i 31909
  1. Oczyścić obszar wokół głowicy filtra paliwa (Rysunek 60).

   g326083
  2. Wyjmij filtr i oczyść powierzchnię montażową głowicy filtra (Rysunek 60).

  3. Nasmaruj uszczelkę filtra czystym olejem silnikowym, dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi silnika.

  4. Przykręcaj ręcznie suchy wkład filtra, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra, a następnie obróć o dodatkowe pół obrotu.

  5. Uruchom silnik i sprawdź, czy paliwo nie wycieka wokół głowicy filtra.

  Czyszczenie zbiornika paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Spuść paliwo ze zbiornika i oczyść go.
 • Spuść paliwo i oczyść zbiornik, jeśli układ paliwowy zostanie zanieczyszczony lub jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas. Przepłucz zbiornik czystym olejem napędowym.

  Sprawdzenie przewodów paliwowych i połączeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Skontrolować przewody paliwowe i połączenia.
 • Sprawdź, czy nie są nadwerężone, uszkodzone ani poluzowane przewody paliwowe ani ich połączenia.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu elektrycznego

  • Przed przystąpieniem do naprawy maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Używaj odzieży ochronnej oraz narzędzi z izolacją.

  Dostęp do akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź, czy przewody akumulatora są podłączone poprawnie.
 • Akumulator znajduje się obok zbiornika paliwa po lewej stronie maszyny. Aby uzyskać dostęp do akumulatora, unieś pokrywę silnika, odkręć śrubę skrzydełkową mocującą pokrywę akumulatora, a następnie zdejmij pokrywę (Rysunek 61).

  Note: Śruba jest utrzymywana za pomocą podkładki blokującej.

  g289491

  Odłączanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z metalowymi podzespołami, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów z powodu iskrzenia. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

  1. Odłącz ujemny przewód akumulatora od bieguna akumulatora (Rysunek 62).

   g289503
  2. Unieś izolator i wyjmij dodatni przewód akumulatora z bieguna akumulatora (Rysunek 62).

  Podłączanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów z powodu iskrzenia. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  1. Podłącz dodatni przewód do akumulatora i dokręć nakrętkę zacisku akumulatora (Rysunek 63).

   g289502
  2. Podłącz ujemny przewód do akumulatora i dokręć nakrętkę zacisku akumulatora (Rysunek 63).

   Important: Upewnij się, że mocowania zacisku przewodu nie kolidują ze zbiornikiem paliwa.

  Demontaż lub instalacja akumulatora

  Element ustalający (Rysunek 64) przytrzymuje akumulator na podstawie. Poluzuj śrubę elementu ustalającego, aby wyjąć akumulator; dokręć ją podczas instalacji akumulatora.

  Note: Aby uzyskać dostęp do akumulatora, patrz Dostęp do akumulatora. Podczas montażu akumulatora zamontuj pokrywę z powrotem.

  g285614

  Sprawdzenie stanu akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź stan akumulatora; w razie potrzeby wyczyść akumulator.
 • Podczas pracy sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze (jeśli dotyczy).
 • Important: Przed spawaniem na maszynie odłącz przewód od ujemnego zacisku akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniu układu elektrycznego.

  Stan akumulatora należy sprawdzać co tydzień lub po każdych 50 godzinach pracy. Zaciski i obudowa akumulatora muszą być czyste, ponieważ zabrudzenia akumulatora prowadzą do powolnego wyładowania.

  1. Uzyskaj dostęp do akumulatora, patrz Dostęp do akumulatora.

  2. Zdejmij gumową koszulkę z dodatniego zacisku i skontroluj akumulator. Jeśli akumulator jest zabrudzony, wykonaj następujące czynności:

   1. Całą obudowę akumulatora przemyj roztworem wody z sodą oczyszczoną.

   2. Aby zapobiec korozji, pokryj oba bieguny akumulatora i złącza przewodów smarem Grafo 112X (zewnętrznym) (nr części Toro 505-47).

   3. Nasuń gumową koszulkę na dodatni zacisk.

   4. Zamknij pokrywę akumulatora.

  Lokalizacja bezpieczników

  Lokalizacja bezpieczników zespołu jezdnego

  Zdjąć pokrywę konsoli, aby uzyskać dostęp do bezpieczników zespołu jezdnego (Rysunek 65).

  Note: Etykieta bezpieczników zespołu jezdnego znajduje się po drugiej stronie pokrywy konsoli.

  g289514

  W tabeli Blok bezpieczników zespołu jezdnego znajdziesz opis każdego bezpiecznika znajdującego się w bloku bezpieczników zespołu jezdnego (Rysunek 66):

  g289587

  Blok bezpieczników zespołu jezdnego

  AB
  1Kabina (10 A)Zasilanie wyświetlacza (15 A)
  2Wolne miejsceWejście włączenia stacyjki dla sterownika wyświetlacza (10 A)
  3Fotel Air-Ride (15 A)Obwód rozruchu (15 A)
  4Gniazdo USB, licznik godziny, telematyka, port rozszerzeń (20 A)Zasilanie stacyjki (20 A)

  Lokalizacja bezpieczników kabiny

  Bezpieczniki kabiny znajdują się nad fotelem pasażera. Dostęp do bezpieczników możliwy jest po zdjęciu pokrywy skrzynki bezpiecznikowej (Rysunek 67).

  g285656

  W tabeli Blok bezpieczników kabiny znajdziesz opis każdego bezpiecznika znajdującego się w bloku bezpieczników kabiny (Rysunek 68):

  g300604

  Blok bezpieczników kabiny

  A
  1Wentylator skraplacza; Sprzęgło klimatyzacji (25 A)
  2Wycieraczki przedniej szyby (15 A)
  3Wentylator i oświetlenie wewnętrzne (40 A)
  4Wolne miejsce

  Konserwacja układu napędowego

  Dokręcanie nakrętek kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć nakrętki kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć nakrętki kół.
 • Co 200 godzin
 • Dokręć nakrętki kół.
 • Moment dokręcania nakrętek kół: od 102 do 108 N∙m

  Dokręcaj nakrętki przednich i tylnych kół (tylko maszyny z napędem na cztery koła) do zalecanego momentu w sposób przedstawiony na Rysunek 69 i Rysunek 70.

  • Koła przednie: patrz Rysunek 69

   g034007
  • Koła tylne (tylko maszyny z napędem na cztery koła): patrz Rysunek 70

   g274650

  Ustawianie wału napędowego PTO

  Po rozłączeniu końcówki teleskopowej wału napędowego PTO od końca sprzęgła dopilnuj, aby oznaczenia były równo ustawione (Rysunek 71) podczas montażu końcówki teleskopowej. Końcowe jarzma również powinny być równo ustawione w sposób pokazany na Rysunek 71.

  Important: Jeżeli oznaczenia na wale napędowym nie są równo ustawione, w układzie przeniesienia napędu może wystąpić poważna asymetria.

  g353347

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo obsługi układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i wyciągaj go powoli pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  • Nie używać maszyny, jeśli wszystkie pokrywy nie zostały zamocowane.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i paska napędowego.

  Specyfikacja płynu chłodzącego

  Zbiornik płynu chłodzącego jest napełniany fabrycznie roztworem 50/50 wody i płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności na bazie glikolu etylenowego.

  Important: Należy stosować wyłącznie dostępne na rynku płyny chłodzące spełniające wymagania podane w tabeli Normy dla płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności.Nie wolno używać w maszynie konwencjonalnego (zielonego) płynu chłodzącego w technologii kwasów nieorganicznych (IAT). Nie wolno mieszać konwencjonalnego płynu chłodzącego z płynem chłodzącym o wydłużonej żywotności.

  Tabela typów płynu chłodzącego

  Typ płynu chłodzącego z glikolu etylenowego

  Typ inhibitora korozji

  Środek zapobiegający zamarzaniu o wydłużonej żywotności

  Technologia kwasu organicznego (OAT)

  Important: Nie należy polegać na kolorze płynu chłodzącego w celu określenia różnicy między płynem chłodzącym w konwencjonalnej (zielonej) technologii kwasu nieorganicznego (IAT) a płynem chłodzącym o wydłużonej żywotności.Producenci płynu chłodzącego mogą barwić płyny chłodzące o wydłużonej żywotności na jeden z następujących kolorów: czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, niebieski, morski, fioletowy i zielony. Należy użyć płynu chłodzącego zgodnego ze specyfikacjami podanymi w tabeli Normy dla płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności.

  Normy dla płynu chłodzącego o wydłużonej żywotności

  ATSM International

  SAE International

  D3306 oraz D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Stężenie płynu chłodzącego powinno być wynosić 50/50 płynu chłodzącego do wodą.

  • Zalecenie: W przypadku koncentratu płynu chłodzącego należy wymieszać go z wodą destylowaną.

  • Preferowana opcja: Jeśli woda destylowana nie jest dostępna, zamiast koncentratu użyj gotowej mieszaniny płynu chłodzącego.

  • Minimalne wymaganie: Jeśli woda destylowana i gotowa mieszanina płynu chłodzącego nie są dostępne, wymieszaj koncentrat z czystą wodą pitną.

  Kontrola układu chłodzenia i poziomu płynu chłodzącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ chłodzenia i poziom płynu chłodzącego
 • Usuwaj zanieczyszczenia z obszaru silnika, chłodnicy oleju, chłodnicy paliwa i chłodnicy (usuwaj je częściej w warunkach zabrudzenia lub zapylenia).
 • Co 1500 godzin
 • Wymień płyn chłodzący silnika
 • Gdy silnik jest zimny, poziom płynu chłodzącego nie powinien być wyższy niż oznaczenie COLD (Zimny) na boku zbiornika wyrównawczego (Rysunek 72). Gdy silnik jest rozgrzany, poziom płynu chłodzącego nie powinien być wyższy niż oznaczenie FULL (HOT) (Pełny – gorący).

  Jeżeli poziom płynu chłodzącego znajduje się powyżej oznaczenia COLD (Zimny), gdy silnik jest zimny, może on wyciekać ze zbiornika, gdy silnik rozgrzeje się podczas pracy.

  1. Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym na zimnym silniku.

   g325684
  2. Jeżeli na zimnym silniku nie widać płynu chłodzącego przy oznaczeniu COLD (Zimny) lub poniżej niego, zdejmij korek zbiornika wyrównawczego i w razie potrzeby dolej zalecanego płynu chłodzącego [patrz Specyfikacja płynu chłodzącego] w celu podniesienia poziomu do oznaczenia COLD (Zimny).

   Important: Nie stosuj samej wody ani płynów chłodzących na bazie alkoholu.Nie napełniaj zbiornika powyżej oznaczenia COLD (Zimny).

  3. Zakręć korek zbiornika wyrównawczego.

  Sprawdzanie siatki pokrywy na wlocie powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Oczyść siatkę pokrywy na wlocie powietrza.
 • g309128
  1. Unieś pokrywę silnika, patrz Podnoszenie pokrywy silnika.

  2. Do czyszczenia siatki pokrywy (pokazanej na Rysunek 73) użyj sprężonego powietrza. Kieruj powietrze na zewnątrz maszyny.

  Sprawdzanie żeber chłodzących

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź i wyczyść osłonę pokrywy na wlocie powietrza.
 • Co 250 godzin
 • Sprawdź i oczyść żebra chłodzące (częściej w warunkach zanieczyszczenia lub zapylenia).
  • Wyczyść żebra chłodnicy przy pomocy sprężonego powietrza. Kieruj powietrze na zewnątrz maszyny (Rysunek 74).

   Important: Nie używaj wody do czyszczenia żeber.

   g299819
  • Wyprostuj wygięte żebra.

  Kontrola przewodów układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Sprawdź przewody układu chłodzenia.
 • Sprawdzaj przewody układu chłodzenia pod kątem wycieków, zagięć, poluzowanych wsporników montażowych, zużycia, poluzowanych złączy, uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środków chemicznych. Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzenie i regulacja hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Sprawdź hamulec postojowy i wyreguluj go w razie potrzeby.
 • Sprawdzenie hamulca postojowego

  1. Umieść podnośniki pod przednią częścią maszyny, patrz Unoszenie przodu maszyny.

  2. Zdejmij przednie koła.

  3. Przestaw hamulec postojowy w pozycję ZWOLNIONY, patrz Hamulec postojowy.

  4. Ręcznie zdejmij bębny hamulcowe (Rysunek 75).

   • Jeżeli czujesz opór podczas ręcznego zdejmowania bębnów hamulcowych, regulacja nie jest konieczna.

   • Jeżeli nie czujesz oporu podczas ręcznego zdejmowania bębnów hamulcowych, konieczna jest regulacja; patrz Regulacja hamulca postojowego.

   g312869
  5. Zamontuj przednie koła i dokręć nakrętki; patrz Dokręcanie nakrętek kół.

  Regulacja hamulca postojowego

  1. Zaklinuj koła.

  2. Upewnij się, że hamulec postojowy jest wyłączony.

  3. Odszukaj mocowanie linki hamulcowej (Rysunek 76) pod lewą stroną maszyny w pobliżu lewego koła.

   g299613
  4. Poluzuj górne przeciwnakrętki, tak aby pojawił się odstęp (od 3,2 mm do 4,8 mm).

  5. Pociągnij za linkę, aż górna przeciwnakrętka dotknie wspornika.

  6. Dokręć dolną przeciwnakrętkę.

  7. Powtórz czynności 5 i 6 dla drugiej linki.

  8. Sprawdź hamulec postojowy, patrz Sprawdzenie hamulca postojowego.

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzanie naciągu paska alternatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 10 godzinach
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź naciąg paska alternatora.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź stan i naciąg paska alternatora.
 • Przy prawidłowym napięciu ugięcie paska wynosi 10 mm po przyłożeniu do niego siły 4,5 kg w środku między kołami pasowymi.

  Jeżeli ugięcie nie wynosi 10 mm, postępuj jak niżej:

  1. Poluzuj śrubę mocującą alternatora (Rysunek 68).

   g020537
  2. Zwiększ lub zmniejsz naprężenie paska alternatora i dokręć śrubę.

  3. Sprawdź ugięcie paska jeszcze raz, aby upewnić się, że napięcie jest prawidłowe.

  Serwisowanie paska napędu jezdnego

  Sprawdzanie paska napędu jezdnego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź stan paska napędu jezdnego.
 • Sprawdź pasek napędu jezdnego pod kątem nadmiernego zużycia lub uszkodzeń.

  Jeśli pasek jest zużyty lub uszkodzony, wymień go, patrz Wymiana paska napędu jezdnego.

  Wymiana paska napędu jezdnego

  g300570

  Zdejmowanie paska napędu jezdnego

  1. Odłącz wał PTO od przekładni osprzętu, patrz instrukcja obsługi osprzętu.

  2. Odłącz złącze wiązki przewodów sprzęgła od wiązki przewodów maszyny (Rysunek 79).

   g343683
  3. Odkręć śrubę, podkładkę i nakrętkę z metalowych i gumowych zaczepów (Rysunek 79) na ramie.

   W gumowym zaczepie znajduje się podkładka; dopilnuj, aby była prawidłowo umieszczona.

  4. Poproś drugą osobę o zwolnienie naciągu paska za pomocą klucza z grzechotką, a następnie zdejmij pasek z koła pasowego pompy, koła pasowego luźnego i koła pasowego silnika.

  5. Przesuń pasek nad sprzęgłem i do przodu na wale PTO.

  Zakładanie paska napędu jezdnego

  1. Przesuń pasek wzdłuż wału PTO, nad sprzęgłem i na koło pasowe silnika.

  2. Poproś drugą osobę o pociągnięcie koła pasowego luźnego w dół przy pomocy klucza z grzechotką.

  3. Poprowadź pasek na kole pasowym silnika, kole pasowym luźnym i kole pasowym pompy (Rysunek 78).

  4. Wyjmij klucz z grzechotką z ramienia koła pasowego luźnego.

  5. Upewnij się, że podkładka z zaczepu gumowego znajduje się na swoim miejscu.

  6. Przy pomocy wcześniej odkręconej śruby, podkładki i nakrętki zamocuj końcówki metalowych i gumowych zaczepów na ramie.

  7. Podłącz złącze wiązki przewodów sprzęgła do wiązki przewodów maszyny.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja luzu sprzęgła PTO

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wyreguluj luz sprzęgła PTO.
  1. Poczekaj, aż silnik ostygnie.

  2. Unieś pokrywę silnika.

  3. Wyreguluj szczelinę powietrzną tak, aby 0,3 mm szczelinomierz wsuwał się pomiędzy okładzinę sprzęgła i płytę cierną pod niewielkim naciskiem (Rysunek 80).

   Note: Aby zmniejszyć szczelinę, obracaj nakrętkę regulacyjną w prawo (Rysunek 80). Maksymalna szczelina robocza wynosi 0,6 mm. Wyreguluj wszystkie 3 szczeliny powietrzne do 0,4 mm.

   g299611
  4. Po wyregulowaniu 3 szczelin powietrznych sprawdź je wszystkie ponownie.

   Note: Regulacja jednej szczeliny powietrznej może zmienić ustawienie pozostałych.

  Regulacja ogranicznika pedału jazdy

  Pedał jazdy można regulować dla wygody operatora lub w celu zmniejszenia maksymalnej prędkości jazdy do przodu.

  1. Przesuń pedał jazdy całkowicie do przodu (Rysunek 81).

   Note: Pedał jazdy powinien stykać się ze ogranicznikiem pedału jazdy, zanim pompa osiągnie pełny skok.

   g320590
  2. Jeżeli pedał jazdy nie styka się z ogranicznikiem pedału jazdy lub chcesz zmniejszyć prędkość jazdy maszyny do przodu, wykonaj następujące czynności:

   1. Przytrzymaj kluczem ograniczniki pedału jazdy (Rysunek 81).

   2. Poluzuj przeciwnakrętkę u dołu płyty podpórki (Rysunek 82).

    g320591
   3. Przesuń pedał jazdy do położenia całkowicie do przodu (Rysunek 81).

   4. Przytrzymując ogranicznik pedału jazdy, wyreguluj przeciwnakrętkę znajdującą się nad płytą podpórki (Rysunek 81), aż pedał jazdy dotknie ogranicznika.

   5. Wydłuż położenie zatrzymania pedału jazdy, obracając ogranicznik 1 w lewo od przeciwnakrętki nad płytą podpórki.

    Note: Skrócenie położenia ogranicznika pedału jazdy zwiększa prędkość jazdy maszyny do przodu.

   6. Trzymając ogranicznik pedału jazdy dokręć przeciwnakrętkę na spodzie płyty podpórki (Rysunek 81 i Rysunek 82) z momentem od 37 do 45 N∙m.

   7. Sprawdź, czy pedał jazdy styka się z ogranicznikiem pedału jazdy, zanim pompa osiągnie pełny skok.

    Note: Jeśli pedał jazdy nie styka się z ogranicznikiem pedału jazdy, powtórz kroki od 1 do 7.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Zbiornik oleju hydraulicznego jest fabrycznie napełniony wysokiej jakości olejem hydraulicznym w ilości ok. 22,7 litra. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego, zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie, patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  Zalecany olej hydrauliczny na wymianę: Olej hydrauliczny Toro PX Extended Life, dostępny w wiadrach po 19 litrów i beczkach po 208 litrów.

  Note: Maszyna pracująca z zalecanym zastępczym olejem wymaga rzadszych wymian oleju i filtrów.

  Alternatywne oleje:jeśli olej hydrauliczny Toro PX Extended Life jest niedostępny, można użyć tradycyjnych olejów hydraulicznych na bazie ropy naftowej o parametrach, które mieszczą się w podanym zakresie dla wszystkich poniższych właściwości materiału oraz są zgodne ze standardami branżowymi. Nie stosuj oleju syntetycznego. Aby określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj się z dystrybutorem środków smarujących.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

  Antyzużyciowy płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości/niskiej temperaturze krzepnięcia, ISO VG 46

  Właściwości materiałowe: 
   Lepkość, ASTM D445cSt przy 40°C: 44 do 48
   Wskaźnik lepkości ASTM D2270140 lub wyższy
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -37°C do -45°C
  Specyfikacje przemysłowe:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 lub M-2952-S)

  Note: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju hydraulicznego jest dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Butelka wystarcza na od 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów produkt o numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Important: Olej hydrauliczny Toro Premium Synthetic Biodegradable to jedyny syntetyczny biodegradowalny olej hydrauliczny akceptowany przez firmę Toro. Jest on kompatybilny z elastomerami używanymi w układach hydraulicznych Toro i nadaje się do szerokiego zakresu warunków temperaturowych. Jest on kompatybilny z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, ale w celu osiągnięcia pełnej biodegradacji oraz wydajności należy całkowicie oczyścić układ hydrauliczny z płynów konwencjonalnych. Olej ten jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów Toro w pojemnikach o objętości 19 l lub w beczkach o objętości 208 l.

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, opuść jednostkę tnącą, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Wyjmij korek ze zbiornika hydraulicznego (Rysunek 83).

   g285821
  3. Wyjmij wskaźnik poziomu ze zbiornika hydraulicznego i wytrzyj go czystą szmatą (Rysunek 83).

  4. Włóż wskaźnik poziomu do zbiornika hydraulicznego.

  5. Wyjmij wskaźnik i sprawdź poziom oleju (Rysunek 84).

   • Zamontowany zespół tnący: Poziom oleju hydraulicznego jest właściwy, jeśli olej znajduje się pomiędzy 2 dolnymi oznaczeniami na wskaźniku poziomu (A na Rysunek 84). Dopuszczalne jest również, aby poziom płynu przekraczał dolne oznaczenia.

   • Zamontowany zestaw przewodów osprzętu napędzanego hydraulicznie: Poziom oleju hydraulicznego jest właściwy, jeśli olej znajduje się pomiędzy 2 górnymi oznaczeniami na wskaźniku poziomu (B na Rysunek 84).

   g286314
  6. Jeżeli poziom płynu znajduje się poniżej właściwego oznaczenia dolnego (odpowiednio do zamontowanego osprzętu; patrz krok 5) na wskaźniku poziomu, dolej określonego oleju hydraulicznego do zbiornika. Powtarzaj kroki od 3 do 5 do momentu uzyskania poziomu oleju między odpowiednimi dwoma oznaczeniami na wskaźniku poziomu.

  7. Włóż wskaźnik poziomu i do zbiornika hydraulicznego i zatkaj go korkiem.

  8. Ręcznie dokręć korek.

   Important: Nie używaj narzędzi do dokręcania korka.

  9. Sprawdź wszystkie przewody i armaturę hydrauliczną pod kątem wycieków.

  Wymiana oleju hydraulicznego i filtrów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 1000 godzinach
 • Wymień olej hydrauliczny i filtr hydrauliczny.
 • Co 800 godzin
 • Wymień filtr hydrauliczny (jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej).
 • Wymień olej hydrauliczny (jeżeli nie stosujesz zalecanego oleju hydraulicznego lub kiedykolwiek wlałeś do zbiornika alternatywny olej).
 • Co 1000 godzin
 • Wymień filtr hydrauliczny (jeżeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny).
 • Co 2000 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny (jeżeli stosujesz zalecany olej hydrauliczny).
 • Jeżeli olej hydrauliczny zostanie zanieczyszczony, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro, ponieważ układ należy przepłukać. Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego objawia się jego mętnym lub czarnym wyglądem w porównaniu do świeżego oleju.

  Important: Stosuj zamienne filtry Toro, patrz katalog części maszyny. Użycie innego filtra może unieważnić gwarancję na niektóre podzespoły.

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, opuść jednostkę tnącą, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Pod zbiornikiem oleju hydraulicznego umieść dużą miskę drenażową.

  3. Wykręć korek zbiornika oleju hydraulicznego i wskaźnik poziomu oleju.

  4. Wykręć korek spustowy (Rysunek 85) od spodu zbiornika i poczekaj, aż olej hydrauliczny ścieknie do miski drenażowej.

   g286315
  5. Oczyść obszar wokół miejsca zamocowania filtra.

  6. Umieść miskę drenażową pod filtrem (Rysunek 85), wyjmij filtr i poczekaj, aż pozostały olej spłynie do miski.

  7. Nasmaruj uszczelkę nowego filtra i napełnij filtr olejem hydraulicznym.

  8. Upewniwszy się, czy obszar wokół filtra jest czysty, wkręć filtr aż jego uszczelka dotknie płytki montażowej, po czym dociągnij o dodatkowe pół obrotu.

  9. Napełnij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

   Important: Stosuj tylko zalecane oleje hydrauliczne. Wykorzystanie innych płynów może doprowadzić do uszkodzenia układu.

  10. Gdy płyn hydrauliczny przestanie spływać, załóż korek spustowy.

  11. Włóż wskaźnik poziomu do zbiorniku i przykręć korek.

  12. Uruchom silnik i korzystaj ze wszystkich układów hydraulicznych w poniższej kolejności w celu rozprowadzenia oleju hydraulicznego w całym układzie.

   1. Naciskaj pedał jazdy, aby ruszać maszyną do przodu i do tyłu.

   2. Obracaj kierownicą, aby skręcić koła całkowicie w prawo i w lewo.

   3. Podnoś i opuszczaj osprzęt (np. zespół tnący) za pomocą przełącznika podnoszenia.

  13. Sprawdź, czy nie ma wycieków, a następnie wyłącz silnik.

  14. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku, patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  Sprawdzanie przewodów i węży hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 2 lata
 • Wymień ruchome węże.
 • Codziennie sprawdzaj przewody i węże hydrauliczne pod kątem wycieków, zagiętych przewodów, poluzowanych wsporników montażowych, zużycia, poluzowanych złączy, uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środków chemicznych. Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  Konserwacja kabiny

  Czyszczenie kabiny

  Important: Zachowaj ostrożność, czyszcząc uszczelki w kabinie (Rysunek 86). Podczas ciśnieniowego mycia wodą lanca myjki ciśnieniowej powinna znajdować się co najmniej 0,6 metra od maszyny. Nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na uszczelki kabiny lub pod zwis tylny.

  g034330

  Czyszczenie filtrów powietrza w kabinie

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Oczyść filtry powietrza w kabinie, wymień je na nowe, jeżeli są uszkodzone lub nadmiernie zabrudzone.
  1. Zdejmij pokrętła i kraty z tylnego zwisu kabiny (Rysunek 87).

   g251432
  2. Odłącz filtry powietrza od kabiny.

  3. Oczyść filtry, przedmuchując je czystym sprężonym powietrzem bez oleju.

   Important: Jeżeli któryś filtr ma dziurę, jest rozdarty lub uszkodzony w inny sposób, wymień ten filtr.

  4. Załóż filtry do kabiny za pomocą pokręteł i krat (Rysunek 87).

  Czyszczenie filtra skraplacza kabiny

  Filtr skraplacza kabiny ma na celu zatrzymywanie dużych zanieczyszczeń, takich jak trawa i liście, przed przedostaniem się do skraplacza kabiny i wentylatorów skraplacza.

  1. Obróć osłonę prosto w dół.

  2. Oczyść filtr skraplacza wodą.

   Note: Nie korzystaj z myjki ciśnieniowej.

   Important: Jeżeli filtr ma dziurę, jest rozdarty lub uszkodzony w inny sposób, wymień ten filtr.

  3. Przed zamontowaniem filtra w maszynie odczekaj aż wyschnie.

  4. Obróć siatkę filtra wokół zaczepów, aż zatrzask zablokuje się w zespole mocowania zatrzaskowego (Rysunek 88).

   g032951

  Wymiana żarówki

  Note: Odpowiedni numer części żarówki znajdziesz w katalogu części.

  1. Zdejmij soczewkę lampy z panelu sterowania za pomocą wkrętaka (Rysunek 89).

   g253616
  2. Wyjmij żarówkę z podstawy lampy (Rysunek 89).

  3. Zamontuj nową żarówkę w podstawie lampy.

  4. Zamontuj soczewkę w panelu sterowania.

  Napełnianie zbiornika spryskiwaczy szyby przedniej

  Note: Zbiornik spryskiwaczy szyby przedniej znajduje się obok silnika po prawej stronie maszyny.

  1. Odkręć korek zbiornika (Rysunek 90).

   g353836
  2. Napełnij zbiornik płynem do spryskiwaczy.

  3. Przykręć korek na zbiorniku.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przygotowanie maszyny

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  1. Przed opuszczeniem maszyny zaparkują ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  2. Dokładnie wyczyść maszynę, zespół tnący oraz silnik.

   Important: Nie używaj wody pod wysokim ciśnieniem w pobliżu elektrycznych elementów sterujących lub uszczelek kabiny, gdyż może to spowodować uszkodzenie.

  3. Sprawdź i uzupełnij ciśnienie powietrza w oponach, patrz rozdział Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

  4. Sprawdź przewody i węże hydrauliczne, napraw je w razie potrzeby.

  5. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego; patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  6. Zdemontuj, naostrz, wyważ i zamontuj ostrza zespołu tnącego.

  7. Sprawdź, czy któryś z łączników nie obluzował się i w razie potrzeby dociągnij go.

  8. Nasmaruj wszystkie smarowniczki oraz nasmaruj punkty obrotu. Zetrzyj nadmiar smaru lub oleju.

  9. Delikatnie przetrzyj papierem ściernym i zamaluj miejsca porysowane, zardzewiałe lub z odłupaną farbą. Usuń wgniecenia w metalowej karoserii.