Indledning

Denne opriver er beregnet til brug for boligejere. Den er primært udviklet til at løsne jorden og fjerne mos og ukrudt fra jorden på velholdte græsplæner på beboelsesejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g340199

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Lav ikke om på og deaktiver ikke sikkerhedsanordninger på maskinen, og kontroller regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Forsøg ikke at justere eller lave om på motorhastighedsstyringen, da dette kan føre til en usikker driftstilstand og medføre personskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå alvorlig personskade eller død.

 • Læs, forstå, og følg anvisninger og advarsler i denne betjeningsvejledning og på maskinen og redskaberne, inden du starter motoren.

 • Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af bevægelige dele eller ind under maskinen. Hold afstand til udblæsningsåbninger.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Forkert brug eller forkert vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal134-5696
decal134-5697
decal134-5698
decal134-6097

Opsætning

Important: Fjern og kasser det beskyttende plaststykke, der dækker motoren, og alt andet plastik eller emballage på maskinen.

Samling af håndtaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bræddebolt2
Låsegreb4
Buet skive2
Bolt med buet hoved2

Advarsel

Hvis håndtaget ikke samles og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

 • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget ud.

 • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

 1. Monter den nederste del af håndtaget på tappen på den nederste del af håndtagsbeslaget, og anbring den nederste del af håndtaget ved den ønskede håndtagshøjde (Figur 3).

 2. Fastgør hver side af den nederste del af håndtaget på maskinen med en bræddebolt og et låsegreb. Tilspænd låsegrebene på de nederste dele af håndtaget.

  g340201
 3. Monter hver side af den øverste del af håndtaget på den nederste del af håndtaget med en buet spændeskive, en bolt med buet hoved og et låsegreb (Figur 4).

  g340202
 4. Fastgør de kabler, der strækker sig fra den øverste del af håndtaget til den nederste del af håndtaget, med kabelklemmerne.

Påfyldning af olie i motoren

Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

g222533

Montering af græsposen

g230447

Produktoversigt

g340200
Model54610
Vægt38 kg
Længde122 cm
Bredde61 cm
Højde107 cm
Klippebredde40 cm
Fræsedybde (6 positioner)10 mm over jorden til 15 mm under jorden

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, som f.eks. deflektorer og/eller græsfang, er på plads og fungerer korrekt.

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene og rullens dele ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge, herunder genstande under jorden som f.eks. sprinklerhoveder, vandingsrør, elektriske ledninger, der er placeret overfladisk, osv.

 • Kontakt med de roterende skæreknive medfører alvorlig personskade. Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Påfyldning af brændstoftanken

TypeBlyfri benzin
Minimum oktantal87 (US) eller 91 (research-oktantal, uden for USA)
EthanolHøjst 10 volumenprocent
MethanolIngen
MTBE (metyl-tertiær-butylæter)Mindre end 15 volumenprocent
OlieFyld ikke i brændstoffet

Brug kun ren, frisk (højst 30 dage gammelt) brændstof fra en kilde med godt omdømme.

Important: Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof som anvist af producenten af brændstofstabilisatoren for at reducere opstartsproblemer.

 1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel, og fjern dækslet fra tanken.

  Note: Brændstoftanken må ikke fyldes til over bunden af tankstudsen (Figur 4).

  g230458
 2. Monter dækslet til brændstoftanken, og stram det til med hånden.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  g222533

  Justering af håndtagets højde

  Du kan hæve eller sænke håndtaget, så det står i en position, der er behagelig for dig.

  Fjern låsegrebene og bræddeboltene fra den nederste del af håndtaget, flyt håndtaget til en af de tre positioner, og monter låsegrebet og bræddeboltene i den nye position (Figur 3).

  Justering af den maksimale fræsedybde

  Fare

  Når du justerer fræsedybdehåndtagene, kan dine hænder komme i kontakt med en skærekniv i bevægelse, og dette kan medføre alvorlige kvæstelser.

  • Sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du justerer fræsedybden.

  • Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer fræsedybden.

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Hold afstand til den varme lydpotte.

  1. Stop maskinen, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Flyt transporthåndtaget helt tilbage mod dig til transportpositionen (Figur 10).

   g340366
  3. For at justere den maksimale fræsedybde skal du justere fræsedybdehåndtaget ved at skubbe det ind mod maskinen og flytte det til en anden rille (Figur 11).

   • For at hæve den maksimale fræsedybde skal du flytte fræsedybdehåndtaget fremad.

   • For at sænke den maksimale fræsedybde skal du flytte fræsedybdehåndtaget bagud.

  Note: Flyt fræsedybdehåndtaget helt frem ved transport af maskinen.

  g345149

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, indtil alle bevægelige dele standser, før du forlader betjeningspositionen.

  • Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. Hold små børn væk fra arbejdsområdet, og lad dem være under årvågen opsyn af en ansvarlig voksen, som ikke betjener maskinen. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

  • Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Vådt græs eller våde blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skæreknivene. Undgå om muligt at betjene maskinen under våde forhold.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Brug ikke maskinen, hvis den bageste deflektor ikke er sænket, eller græsposen ikke er monteret. Stop kniven(e) på grusbelagte overflader.

  • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre, at du mister balance eller fodfæste.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, tage tændingsnøglen ud (hvis den forefindes), vente, indtil alle bevægelige dele standser, og frakoble tændrørskablet fra tændrøret, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du slukke motoren, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed) og vente, til alle bevægelige dele er standset.

  • Hvis motoren lige har kørt, vil den være varm og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme motor.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift.

  • Efterse regelmæssigt græsopsamlerens komponenter og udblæsningsslisken for slitage eller nedslidning, og udskift dem med originale Toro-dele, når det er nødvendigt.

  Sikkerhed på skråninger

  • Betjen maskinen på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

  • Betjen ikke maskinen på meget stejle skråninger. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

  • Betjen maskinen med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

  Start af motoren

  1. Tryk op på motorens tænd/sluk-kontakt, så den er i positionen ON (til).

  2. Flyt grebet til brændstofventilen til positionen OPEN (åben).

  3. Flyt chokerhåndtaget til positionen CLOSED (lukket).

   Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke gasregulering.

  4. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

   g356293
  5. Flyt transporthåndtaget helt tilbage mod dig til transportpositionen (Figur 10).

  6. Hold bøjlen til skæreknivenes kraftudtag op mod håndtaget (A i Figur 13).

  7. Træk i tilbageslagsstarthåndtaget (B på Figur 13) fra motoren.

   Note: Når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget, skal du trække let i det, indtil du mærker modstand, og derefter trække hårdt i det. Lad snoren vende langsomt tilbage til håndtaget.

   Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

   g348516
  8. Når motoren starter, skal chokerhåndtaget trinvist flyttes tilbage til positionen OFF (fra). Hvis motoren sætter ud eller er langsom til at starte, skal du flytte chokeren tilbage til positionen ON (til) igen, indtil motoren varmes op, og derefter flytte den til positionen OFF (fra).

  Slukning af motoren

  For at slukke motoren skal du slippe bøjlen til skæreknivenes kraftudtag og flytte transporthåndtaget helt tilbage mod dig til transportpositionen (Figur 10).

  Indkobling af opriveren

  Når opriverens motor er tændt, begynder rullen at rotere.

  Flyt langsomt transporthåndtaget helt frem for at sænke rullen ned i jorden (Figur 14).

  Note: Hvis opriveren ikke trænger ned i jorden ved den ønskede dybde, skal den maksimale fræsedybde justeres. Se Justering af den maksimale fræsedybde.

  g340496

  Når du er færdig med oprivningen, skal du flytte transporthåndtaget helt tilbage mod dig selv til transportpositionen og slippe bøjlen til skæreknivenes kraftudtag for at slukke maskinen.

  Opsamling af afklippet græs

  Note: Monter og fjern græsposen fra maskinens højre side.

  Montering af græsposen

  1. Løft den bageste deflektor, og hold den oppe (A på Figur 15).

  2. Monter græsposen, og sørg for, at tapperne på posen sidder i hakkerne på håndtaget (B på Figur 15).

  3. Sænk den bageste deflektor.

  g233434

  Afmontering af græsposen

  Posen fjernes ved at udføre trinene i Montering af græsposen i omvendt rækkefølge.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, lad maskinen køle af, og kobl tændrørskablet fra tændrøret før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen på steder, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhed ved bugsering

  • Flyt transporthåndtaget til transportpositionen, før der bugseres.

  • Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.

  • Fastgør maskinen for at forhindre den i at rulle.

  Rengøring under maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Fjern opriveraffald og snavs fra maskinens underside.
 • Rengør under maskinen, når du er færdig med at betjene maskinen, for at opnå det bedste resultat.

  1. Sluk motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  3. Hæv maskinen til den højeste klippehøjdeindstilling.

  4. Kør maskinen hen på en asfalteret overflade.

  5. Hold i håndtaget, og vip maskinen op, så skjoldets bund er tilgængelig (Figur 16).

  6. Sprøjt vand på skjoldets bund (Figur 16).

   Important: Undgå at sprøjte motoren med vand. Vand kan beskadige motoren eller forurene brændstofsystemet.

   g345240
  7. Når der ikke kommer mere affald ud, skal du sænke maskinen, lukke for vandet og flytte maskinen hen til et tørt område.

  8. Tilkobl tændrørskablet, og lad motoren køre i nogle få minutter for at tørre undersiden af maskinen.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Kontroller luftfilteret, og rens eller udskift det om nødvendigt.
 • Kontroller skæreknivene.
 • Efter hver anvendelse
 • Fjern opriveraffald og snavs fra maskinens underside.
 • For hver 50 timer
 • Rengør luftfilteret, og rengør det oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien.
 • Efterse skæreknivene.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, lad maskinen køle af, og kobl tændrørskablet fra tændrøret før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.

  • Skæreknivene er skarpe. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du udfører service på skæreknivene. Du må ikke reparere eller ændre skæreknivene.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre optimal ydeevne fra maskinen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Sluk motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 17).

   g340368
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

  Udskiftning af akselsamlingen

  Opriveren omfatter en skæreknivsakselsamling til oprivning og en separat tineakselsamling til iltning.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelsesarbejde. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Fjern sekskantnøglen fra transporthåndtagsenheden (Figur 18).

   g352899
  3. Brug sekskantnøglen til at fjerne de 2 skruer, der fastgør lejehuset og knivcylinderakslen fra højre side af maskinen (Figur 19).

   Note: Gem alle afmonterede dele til senere montering.

   g352898
  4. Skub den anden ende af akselsamlingen ud af drevet, og udskift den med den ønskede akselsamling (Figur 20).

   g352900
  5. Monter lejehuset, så det fastgør den nymonterede akselsamling med de 2 sekskantskruer, der blev fjernet i trin 3, og opbevar sekskantnøglen i transporthåndtagsenheden (Figur 19).

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret, og rens eller udskift det om nødvendigt.
 • For hver 50 timer
 • Rengør luftfilteret, og rengør det oftere under støvede driftsforhold.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Important: Betjen ikke motoren uden luftfilterindsatsen. Dette vil medføre ekstrem motorskade.

  1. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Fjern møtrikken, der fastgør dækslet (Figur 21).

  3. Afmonter luftfilterdækslet (Figur 21).

   Important: Sørg for, at der ikke falder snavs eller affald ned i basen.

   g340497
  4. Afmonter skumindsatsen og papirindsatsen fra basen.

  5. Afmonter skumindsatsen fra papirindsatsen

  6. Efterse skum- og papirindsatser, og udskift dem, hvis de er beskadigede eller meget snavsede.

   • Hvis filteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes.

   • Hvis filteret er snavset, skal du banke det mod en hård overflade flere gange eller blæse materiale ud af filteret med trykluft på under 2,07 bar.

    Note: Du må ikke børste eller blæse snavs fra filterets yderside, begge dele tvinger snavs ind i fibrene.

  7. Rens luftfilterhuset, og dæk det til med en fugtig klud. Hold snavs væk fra luftåbningen.

  8. Rengør skumindsatsen med varmt sæbevand eller med ikke-brændbart opløsningsmiddel.

   Note: Brug ikke brændstof til at rengøre skumindsatsen, da dette kan medføre risiko for brand eller eksplosion.

  9. Skyl og tør skumindsatsen grundigt.

  10. Dyp skumindsatsen i ren motorolie, og klem derefter overskydende olie ud.

   Note: Overskydende olie i skumindsatsen begrænser luftgennemstrømningen i indsatsen og kan komme i kontakt med papirfilteret og tilstoppe det.

  11. Tør snavs af basen og dækslet med en fugtig klud.

   Important: Sørg for, at der ikke falder snavs eller affald ned i basen.

  12. Monter luftfilterindsatserne, og sørg for, at de er korrekt placeret.

  13. Monter dækslet, og skru fastgørelsesanordningen helt ned.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien.
 • Årlig
 • Skift motorolien.
 • Note: Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliespecifikationer

  Motoroliekapacitet0,53 l*
  OlieviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie
  API-serviceklassifikationSJ eller højere

  *Der er olierester i krumtaphuset, efter at du har drænet olien. Hæld ikke den mængde olie, der svarer til hele motorens oliekapacitet, i krumtaphuset. Fyld krumtaphuset med olie som anvist i de følgende trin.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  3. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 22).

   g193261
  4. Tip maskinen fremad, fjern olieaftapningsproppen, og aftap den brugte olie fra olieaftapningshullet (Figur 7).

   Important: Før du tipper maskinen for at skifte olie, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe.

   Advarsel

   Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarlig, eksplosiv og kan forårsage personskade.

   Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  5. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningspositionen, og olieaftapningsproppen skal monteres.

  6. Hæld forsigtigt ¾ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.

  7. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.

  8. Tør målepinden af med en ren klud.

  9. Stik målepinden ned i oliepåfyldningsrøret, og tag den ud igen.

  10. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 22).

   • Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 8 til 10, indtil oliestanden er på det korrekte niveau på målepinden.

   • Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden befinder sig på det korrekte niveau på målepinden.

  11. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  12. Bortskaf den brugte olie korrekt.

  Besigtigelse af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller skæreknivene.
 • Årlig
 • Efterse skæreknivene.
 • Udskift skæreknivene, hvis maskinen rammer en massiv genstand, eller hvis skæreknivene er beskadiget eller bøjet. Udskift kun med originale Toro-knive.

  Important: Bær altid tykke handsker, når du arbejder med skæreknivene.

  Advarsel

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

  Note: Hold skæreknivene skarpe. Skarpe skæreknive hjælper maskinen med at køre jævnt og klippe rent uden at rive i plænens græsstrå eller få dem til at flosse.

  1. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen om på venstre side, indtil det øverste håndtag hviler på jorden.

   Important: Før du tipper maskinen for at efterse eller udskifte skæreknivene, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Vip maskinen om på venstre side (med udstødningsværnet nedad og oliefilteret opad), så der ikke siver olie ned i luftfilteret.

  3. Efterse opriverens rulleaksel for bøjede eller beskadigede skæreknive, der skal udskiftes, og kontakt din autoriserede serviceforhandler med henblik på udskiftning.

  4. Fjern eventuelt græs eller snavs, der kan vikles rundt om akselsamlingens ender.

  Opbevaring

  Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, lad maskinen køle af, og kobl tændrørskablet fra tændrøret før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning.

   Important: Gammelt brændstof i brændstoftanken er den primære årsag til startvanskeligheder. Opbevar ikke brændstof uden brændstofstabilisator i mere end 30 dage, og opbevar ikke stabiliseret brændstof længere end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  2. Bortskaf eventuelt ubrugt brændstof på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer, eller anvend det i din bil.

  3. Lad maskinen køre, indtil motoren standser som følge af brændstofmangel.

  4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  5. Kobl tændrørskablet fra tændrøret, og sæt det på kabelholderen (hvis monteret).

  6. Fjern tændrøret, hæld 30 ml motorolie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så den ikke ruster i løbet af vinteren.

  7. Sæt tændrøret løst i.

  8. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  Fjern maskinen fra opbevaringsstedet

  1. Efterse og tilspænd alle beslag.

  2. Fjern tændrøret, og kør motoren hurtigt ved at trække i tilbageslagsstarthåndtaget for at blæse overskydende olie ud af cylinderen.

  3. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N∙m.

  4. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer. Se .

  5. Kontroller motoroliestanden. Se Kontrol af motoroliestanden.

  6. Fyld frisk brændstof på brændstoftanken. Se Påfyldning af brændstoftanken.

  7. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren starter ikke.
  1. Motoren er under belastning.
  2. Brændstoftanken er tom.
  3. Chokeren er åben.
  4. Gashåndtaget er ikke i positionen FAST (hurtig).
  5. Tændrørskablet sidder løst eller er faldet af.
  6. Tændrøret sidder løst.
  7. Gnistgabet på tændrøret er forkert.
  8. Tændrøret er snavset eller beskadiget.
  1. Sørg for, at transporthåndtaget befinder sig i transportpositionen, så opriverens rulle ikke rører jorden, før du starter.
  2. Fyld frisk benzin på tanken.
  3. Luk chokeren, når du starter en kold motor.
  4. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).
  5. Sørg for, at tændrørskablet er rent og korrekt tilsluttet.
  6. Tilspænd tændrøret efter behov i henhold til motorens betjeningsvejledning.
  7. Kontroller elektrodeafstanden, og korriger efter behov i henhold til motorens betjeningsvejledning.
  8. Rengør eller udskift tændrøret.
  Motoren kører ujævnt.
  1. Chokeren er lukket.
  2. Luftfilteret er tilstoppet.
  3. Der er vand eller kontaminanter i brændstoffet.
  4. Tændrørene er slidte, eller der er ophobning af snavs på elektroderne.
  1. Åbn chokeren.
  2. Rens eller udskift luftfilteret.
  3. Tøm brændstoftanken, og fyld den med frisk brændstof.
  4. Kontroller elektrodeafstanden, og rengør eller udskift tændrøret.
  Opriveren er svær at skubbe.
  1. Fræsedybden er for lav.
  2. Hjulene er beskadigede.
  1. Hæv den maksimale fræsedybde, og kør flere omgange.
  2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Udblæsningsslisken tilstoppes.
  1. Fræsedybden er for lav.
  2. Græsposen er fyldt.
  3. Der er ingen luftgennemstrømning i græsposen.
  1. Hæv den maksimale fræsedybde, og kør flere omgange.
  2. Tøm græsposen.
  3. Tøm og rengør græsposen.
  Maskinen vibrerer eller laver usædvanlige lyde.
  1. Fastgørelsesanordningerne er løse.
  2. Maskinen er beskadiget.
  1. Kontroller, om fastgørelsesanordningerne er løse, og tilspænd dem efter behov.
  2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik på reparation.
  Oprivningen giver et utilfredsstillende resultat.
  1. Den maksimale fræsedybde er indstillet for højt.
  2. Skæreknivene er slidte eller beskadigede.
  1. Sænk den maksimale fræsedybde.
  2. Få dem udskiftet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.