Wprowadzenie

Spulchniarka jest przeznaczona dla użytkowników domowych. Została zaprojektowana przede wszystkim do rozluźniania gleby, wyrywania mchu i chwastów na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach prywatnych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu odwiedź www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz numery w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g340199

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Nie wolno ingerować w zabezpieczenia maszyny ani wyłączać ich. Należy regularnie sprawdzać poprawność ich działania. Nie wolno podejmować prób regulacji lub manipulacji przy elementach sterujących prędkością obrotową silnika. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi oraz na maszynie i osprzęcie.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny, ani nie wkładać ich pod nią. Nie zbliżać się do otworów wyrzutowych.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, tankowania lub udrażniania maszyny zatrzymaj ją, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal134-5696
decal134-5697
decal134-5698
decal134-6097

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Montaż uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Śruba podsadzana2
Pokrętło zabezpieczające4
Zakrzywiona podkładka2
Śruba z łbem zakrzywionym2

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe zamontowanie i rozłożenie uchwytu mogą spowodować uszkodzenie kabli, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Rozkładając uchwyt nie dopuść do uszkodzenia kabli.

 • W przypadku uszkodzenia kabla skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Zamontuj dolny uchwyt nad słupkiem na dolnym wsporniku uchwytu i ustaw dolny uchwyt na pożądanej wysokości (Rysunek 3).

 2. Używając śruby podsadzanej i pokrętła blokady zamocuj każdą stronę dolnego uchwytu do maszyny. Dokręć mocno pokrętła dolnego uchwytu.

  g340201
 3. Używając podkładki zakrzywionej, śruby z łbem zakrzywionym i pokrętła zabezpieczającego zamontuj każdą stronę górnego uchwytu do uchwytu dolnego (Rysunek 4).

  g340202
 4. Za pomocą uchwytów kablowych zamocuj linki biegnące od górnego uchwytu do dolnego uchwytu.

Wlewanie oleju do silnika

Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

g222533

Montaż worka na trawę

g230447

Przegląd produktu

g340200
Model54610
Ciężar38 kg
Długość122 cm
Szerokość61 cm
Wysokość107 cm
Szerokość pracy40 cm
Głębokość pracy (6 pozycji)10 mm nad podłożem do 15 mm poniżej podłoża

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed składowaniem maszyny należy zawsze wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk zapłonu (jeżeli występuje), zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza oraz części zespołów rolek nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym będziesz używał maszyny i usuń wszystkie przedmioty, które mogłyby zakłócić pracę maszyny lub które maszyna mogłaby wyrzucić, w tym przedmioty znajdujące się pod ziemią, takie jak głowice zraszaczy, rury nawadniające, płytko umieszczone przewody elektryczne itp.

 • Zetknięcie się z ruchomymi ostrzami prowadzi do poważnych obrażeń ciała. Nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

TypBenzyna bezołowiowa
Minimalna liczba oktanowa87 (USA) lub 91 (oktany badawcze poza USA)
EtanolNie więcej niż 10% objętościowo
MetanolBrak
MTBE (Eter tert-butylowo-metylowy)Mniej niż 15% objętościowo
OlejNie wolno dodawać do paliwa

Należy stosować wyłącznie czyste, świeże (nie starsze niż 30 dni) paliwo z wiarygodnego źródła.

Important: Aby ograniczyć problemy z uruchamianiem, dodaj do świeżego paliwa środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający w ilości wskazanej przez producenta.

 1. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa i odkręć korek.

  Note: Nie dolewaj paliwa do zbiornika powyżej dolnej krawędzi szyjki wlewu zbiornika (Rysunek 4).

  g230458
 2. Załóż korek zbiornika paliwa i dokręć go mocno ręką.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku, w razie potrzeby dolej oleju.
 • Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  g222533

  Regulacja wysokości uchwytu

  Aby uzyskać najwygodniejsze położenie uchwytu, można go podnosić lub opuszczać.

  Odkręć pokrętła blokad i wyjmij śruby podsadzane z dolnego uchwytu, ustaw uchwyt w jednej z 3 pozycji, a następnie umieść śruby podsadzane i pokrętła blokad w nowej pozycji (Rysunek 3).

  Regulacja maksymalnej głębokości pracy.

  Niebezpieczeństwo

  Podczas regulacji głębokości pracy Twoje dłonie mogą mieć kontakt z ostrzami, co może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  • Przed regulacją głębokości pracy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując głębokość pracy nie wkładaj palców pod obudowę.

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować oparzenia.

  Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  1. Wyłącz maszynę i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Przesuń dźwignię transportu do samego końca do siebie, ustawiając ją w położeniu transportowym (Rysunek 10).

   g340366
  3. Aby wyregulować maksymalną głębokość pracy, przestaw dźwignię głębokości pracy, popychając ją w kierunku maszyny i przesuwając do innego wycięcia (Rysunek 11).

   • Aby ustawić maksymalną głębokość pracy na wyższym poziomie, przesuń dźwignię głębokości pracy do przodu.

   • Aby ustawić maksymalną głębokość pracy na niższym poziomie, przesuń dźwignię głębokości pracy do tyłu.

  Note: Podczas transportowania maszyny przesuń dźwignię głębokości pracy do oporu do przodu.

  g345149

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Nie zezwalaj osobom postronnym na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Dopilnuj, aby znajdowały się pod opieką osoby dorosłej innej niż operator. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

  • Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj użytkowania maszyny, gdy jest mokro.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Nie uruchamiaj maszyny bez opuszczonego tylnego deflektora lub założonego worka na trawę. Przekraczając powierzchnie pokryte żwirem zatrzymaj ostrze(-a).

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje), odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Jeśli silnik pracował, będzie on gorący i może spowodować poważne oparzenia. Zachowuj bezpieczną odległość od rozgrzanego silnika.

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonną, śmiertelną trucizną.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz kanału wyrzutowego pod kątem zużycia lub pogorszenia ich stanu i wymieniaj je w razie potrzeby na oryginalne części Toro.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Pracuj maszyną zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

  • Nie używaj maszyny na bardzo stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

  • Zachowaj ostrożność przy używaniu maszyny w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Uruchamianie silnika

  1. Naciśnij przełącznik włączania/wyłączania silnika, aby znalazł się w położeniu WłąCZONYM.

  2. Przesuń dźwignię zaworu paliwa do pozycji OTWARTEJ.

  3. Przesuń dźwignię ssania do pozycji ZAMKNIęTEJ.

   Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

  4. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO.

   g356293
  5. Przesuń dźwignię transportu do samego końca do siebie, ustawiając ją w położeniu transportowym (Rysunek 10).

  6. Przytrzymaj dźwignię sterującą ostrzami przy uchwycie (A na Rysunek 13).

  7. Pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego od silnika (B na Rysunek 13).

   Note: Ciągnąc za uchwyt rozrusznika mechanicznego, ciągnij go lekko do momentu, aż wyczujesz opór, a następnie pociągnij gwałtownie. Poczekaj, aż linka powoli powróci do uchwytu.

   Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

   g348516
  8. Po uruchomieniu silnika stopniowo przesuwaj dźwignię ssania z powrotem do położenia WYłąCZENIA. Jeśli silnik gaśnie lub dławi się, przesuń dźwignię ssania ponownie do pozycji ZAłąCZENIA, pozostaw w tym do momentu rozgrzania silnika, po czym przesuń ją do pozycji WYłąCZENIA.

  Zatrzymywanie silnika

  Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię sterowania ostrzami i przesuń do końca do siebie, ustawiając ją w położeniu transportowym (Rysunek 10).

  Zagłębianie ostrzy spulchniarki w podłożu

  Po włączeniu silnika spulchniarki rolka z ostrzami zaczyna się obracać.

  Powoli przesuwaj dźwignię transportową do przodu, aby zagłębić rolkę w podłożu (Rysunek 14).

  Note: Jeżeli spulchniarka nie zagłębi się w podłożu na pożądaną głębokość, należy zmienić ustawienie maksymalnej głębokości pracy, zob. Regulacja maksymalnej głębokości pracy..

  g340496

  Po zakończeniu spulchniania przesuń dźwignię transportu do końca do siebie, ustawiając ją w położeniu transportowym, a następnie zwolnij dźwignię sterowania ostrzami, aby wyłączyć maszynę.

  Workowanie ścinków

  Note: Zamontuj lub zdemontuj worek na trawę znajdujący się po prawej stronie maszyny.

  Montaż worka na trawę

  1. Podnieś i przytrzymaj w górze tylny deflektor (A na Rysunek 15).

  2. Zamontuj worek na trawę, pilnując, aby bolce worka opierały się o wycięcia w uchwycie (B na Rysunek 15).

  3. Opuść tylny deflektor.

  g233434

  Demontaż worka na trawę

  Aby zdemontować worek na trawę, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności niż w punkcie Montaż worka na trawę.

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączać maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, maszyna ostygnie, a następnie odłączać przewód od świecy zapłonu.

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Przed transportem przesuń dźwignię transportową w położenie transportowe.

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Czyszczenie dolnej części urządzenia.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Usuń pozostałości i zanieczyszczenia ze spulchniania spod maszyny.
 • Najlepsze rezultaty można osiągnąć, myjąc maszynę od spodu od razu po zakończeniu pracy.

  1. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  3. Podnieś maszynę do najwyższej głębokości cięcia.

  4. Ustaw urządzenie na płaskiej poziomej utwardzonej nawierzchni.

  5. Przytrzymując uchwyt przechyl maszynę w górę, aby uzyskać dostęp do jednostki tnącej od spodu (Rysunek 16).

  6. Polewaj od spodu jednostkę tnącą strumieniem wody (Rysunek 16).

   Important: Nie spryskuj silnika wodą, może ona uszkodzić silnik lub zanieczyścić układ paliwowy.

   g345240
  7. Gdy zanieczyszczenia przestaną się wydobywać, opuść maszynę na podłoże, przerwij podawanie wody i przestaw maszynę w suche miejsce.

  8. Podłącz przewód świecy zapłonowej i uruchom silnik na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku, w razie potrzeby dolej oleju.
 • Sprawdź filtr powietrza i wyczyść go lub wymień stosownie do potrzeb.
 • Sprawdź ostrza tnące.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Usuń pozostałości i zanieczyszczenia ze spulchniania spod maszyny.
 • Co 50 godzin
 • Czyść filtr powietrza (częściej w warunkach znacznego zapylenia).
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr powietrza (w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej).
 • Co rok
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdź ostrza.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem corocznego okresu przechowywania.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed regulacją, obsługą techniczną, czyszczeniem lub przechowywaniem zawsze wyłączaj maszynę, czekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, czekaj, aż maszyna ostygnie i odłączaj przewód świecy zapłonowej od świecy zapłonowej.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrza są ostre; kontakt z nimi może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrzy należy stosować rękawice ochronne. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ostrzy.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa przez wyssanie przez rurkę.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odczekaj, aż maszyna ostygnie.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 17).

   g340368
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

  Wymiana zespołu wału

  Spulchniarka jest wyposażona w zespół wału z ostrzami do spulchniania oraz oddzielny zespół wału z zębami do napowietrzania.

  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Wyjmij klucz imbusowy z zespołu dźwigni transportowej (Rysunek 18).

   g352899
  3. Za pomocą klucza imbusowego odkręć 2 śruby mocujące obudowę łożyska i wał wirnika z prawej strony maszyny (Rysunek 19).

   Note: Zachowaj wszystkie zdemontowane części do zamontowania w przyszłości.

   g352898
  4. Wysuń drugi koniec zespołu wału z napędu i wymień na wybrany zespół wału (Rysunek 20).

   g352900
  5. Zamontuj obudowę łożyska w taki sposób, żeby zabezpieczyć nowo zamontowany zespół wału za pomocą 2 śrub imbusowych wykręconych w kroku 3 i schowaj klucz imbusowy w zespole dźwigni transportowej (Rysunek 19).

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź filtr powietrza i wyczyść go lub wymień stosownie do potrzeb.
 • Co 50 godzin
 • Czyść filtr powietrza (częściej w warunkach znacznego zapylenia).
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr powietrza (w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej).
 • Co rok
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Important: Zabrania się eksploatacji silnika bez filtra powietrza; może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

  1. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Odkręć nakrętkę mocującą pokrywę (Rysunek 21).

  3. Zdejmij pokrywę filtra powietrza (Rysunek 21).

   Important: Zwróć uwagę, aby do wnętrza podstawy filtra nie wpadł brud ani zanieczyszczenia.

   g340497
  4. Zdejmij z podstawy wkłady piankowy i papierowy.

  5. Wyjmij wkład piankowy z wkładu papierowego.

  6. Sprawdź oba wkłady, piankowy oraz papierowy, i wymień je, jeżeli są uszkodzone lub zbyt zabrudzone.

   • Jeśli filtr jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymień go.

   • Jeśli filtr jest brudny, uderz nim kilkakrotnie o twardą powierzchnię lub wydmuchaj odpady z wnętrza filtra na zewnątrz, używając sprzężonego powietrza pod ciśnieniem mniejszym niż 2,07 bar.

    Note: Nie szczotkuj ani nie wydmuchuj zanieczyszczeń z zewnętrznej części filtra. Powoduje to wtłaczanie zanieczyszczeń w włókna.

  7. Wyczyść korpus i pokrywę filtra powietrza, używając wilgotnej szmatki. Nie dopuszczaj do dostania się zanieczyszczeń do wlotu powietrza.

  8. Umyj wkład piankowy w ciepłej wodzie z mydłem lub za pomocą niepalnego rozpuszczalnika.

   Note: Do czyszczenia wkładu piankowego nie używaj paliwa, ponieważ groziłoby to pożarem lub wybuchem.

  9. Dokładnie opłucz i wysusz piankowy wkład filtra.

  10. Zanurz wkład piankowy w czystym oleju silnikowym, a następnie wyciśnij nadmiar oleju.

   Note: Pozostawienie nadmiaru oleju w piankowym filtrze spowoduje ograniczenie przepływu powietrza przez wkład. Krople oleju mogą dostawać się na filtr papierowy i zatykać go.

  11. Zetrzyj zabrudzenia z podstawy i pokrywy filtra za pomocą wilgotnej szmatki.

   Important: Zwróć uwagę, aby do wnętrza podstawy filtra nie wpadł brud ani zanieczyszczenia.

  12. Zamontuj wkłady filtra powietrza, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.

  13. Zamontuj pokrywę i przykręć pewnie mocowanie.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 50 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,53 litra*
  Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa

  * Po spuszczeniu oleju w skrzyni korbowej zostaje pewna ilość szczątkowa. Nie napełniaj skrzyni korbowej olejem w ilości równej jej pojemności. Napełniaj skrzynię korbową olejem zgodnie z poniższym opisem.

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 22).

   g193261
  4. Przechyl maszynę do przodu, wykręć korek spustowy oleju i spuść zużyty olej przez otwór spustowy oleju (Rysunek 7).

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu wymiany oleju kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie maszyny przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo.

   Ostrzeżenie

   Przechylenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

   Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń paliwo pompą ręczną; nie używaj lewara.

  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym i wkręć korek spustowy oleju.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 22).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

  11. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza tnące.
 • Co rok
 • Sprawdź ostrza.
 • Wymień ostrza po uderzeniu przez maszynę w lity obiekt lub w razie uszkodzenia albo zgięcia ostrzy. Używaj wyłącznie ostrzy zamiennych Toro.

  Important: Podczas pracy przy ostrzach zawsze zakładaj grube rękawice.

  Ostrzeżenie

  Uszkodzone lub zużyte ostrze może się złamać, a jego kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała.

  • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Wymieniaj zużyte lub uszkodzone ostrza.

  Note: Ostrza należy utrzymywać w stanie naostrzonym, ponieważ ostre ostrza pozwalają na pracę maszyny bez nadmiernego obciążenia oraz przecinają glebę i roślinność bez nadmiernego rozrywania lub urywania.

  1. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę na lewy bok, tak aby górny uchwyt spoczął na podłożu.

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu sprawdzenia lub wymiany ostrza kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie maszyny przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo. Przechyl maszynę na lewy bok (osłona wydechu na dole, filtr oleju na górze), tak aby olej nie przedostał się do filtra powietrza.

  3. Sprawdź wał rolki spulchniarki pod kątem zgiętych lub uszkodzonych ostrzy wymagających wymiany. W razie potrzeby wymiany skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu.

  4. Usuń trawę lub zanieczyszczenia, które mogą być owinięte wokół końców zespołu wału.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączać maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, maszyna ostygnie, a następnie odłączać przewód od świecy zapłonu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

   Important: Głównym powodem trudności z rozruchem jest pozostawienie starego paliwa w zbiorniku. Zabrania się przechowywania paliwa przez dłużej niż 30 dni, jeżeli nie zastosowano stabilizatora paliwa. Jeżeli zaś zastosowano stabilizator paliwa, nie wolno przekraczać okresu zalecanego przez producenta stabilizatora.

  2. Odpowiednio zutylizuj niewykorzystane paliwo. Paliwo należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykorzystać w samochodzie.

  3. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  4. Ponownie uruchom silnik i poczekaj, aż sam się zatrzyma. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i podłącz go do trzpienia przytrzymującego (jeżeli występuje).

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju silnikowego przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Zainstaluj świecę zapłonową, lekko ją dokręcając.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika linkowego, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  3. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  4. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji, patrz .

  5. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  6. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się.
  1. Silnik jest obciążony.
  2. Zbiornik paliwa jest pusty.
  3. Ssanie jest w pozycji otwartej.
  4. Przepustnica nie jest w pozycji Szybko.
  5. Przewód świecy zapłonowej jest obluzowany lub odłączony.
  6. Świeca zapłonowa jest obluzowana.
  7. Świeca zapłonowa ma nieprawidłowy odstęp elektrod.
  8. Świeca zapłonowa jest zanieczyszczona lub uszkodzona.
  1. Upewnij się, że dźwignia transportu znajduje się w położeniu transportowym, tak aby rolka spulchniarki przed uruchomieniem silnika nie stykała się z podłożem.
  2. Napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem.
  3. Podczas uruchamiania zimnego silnika zamknij dźwignię ssania.
  4. Przestaw przepustnicę w pozycję Szybko.
  5. Upewnij się, że przewód świecy zapłonowej jest czysty i poprawnie podłączony.
  6. Dokręć odpowiednio świecę zapłonową zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi silnika.
  7. Sprawdzić odstęp elektrod i w razie potrzeby skoryguj zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi silnika.
  8. Oczyść lub wymień świecę zapłonową.
  Silnik pracuje nierównomiernie.
  1. Ssanie jest w pozycji zamkniętej.
  2. Filtr powietrza jest zatkany.
  3. Paliwo jest zanieczyszczone lub znajduje się w nim woda.
  4. Świece zapłonowe są zużyte lub elektrody są pokryte nagarem.
  1. Otwórz ssanie.
  2. Oczyść lub wymień filtr powietrza.
  3. Opróżnij zbiornik paliwa i napełnij go świeżym paliwem.
  4. Wyreguluj odstęp elektrod i oczyść lub wymień świecę zapłonową.
  Pchanie spulchniarki wymaga bardzo dużo siły.
  1. Zbyt nisko ustawiona głębokość pracy.
  2. Koła są uszkodzone.
  1. Zmniejsz maksymalną głębokość pracy i wykonaj wiele przejść.
  2. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Tunel wyrzutowy szybko się blokuje.
  1. Zbyt nisko ustawiona głębokość pracy.
  2. Worek na trawę jest pełny.
  3. Brak przepływu powietrza przez worek na trawę.
  1. Zmniejsz maksymalną głębokość pracy i wykonaj wiele przejść.
  2. Opróżnij worek na trawę.
  3. Opróżnij i wyczyść worek na trawę.
  Maszyna wpada w drgania lub wydaje nietypowe odgłosy.
  1. Obluzowane elementy mocujące.
  2. Maszyna jest uszkodzona.
  1. Sprawdź maszynę pod kątem obluzowanych elementów mocujących i dokręć je w razie potrzeby.
  2. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy.
  Niezadowalające rezultaty spulchniania.
  1. Zbyt wysoko ustawiona głębokość pracy.
  2. Ostrza tnące są zużyte lub uszkodzone.
  1. Zwiększ maksymalną głębokość pracy.
  2. Wymień ostrza, w tym celu skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.