Въведение

Тази машина e многофункционална машина, предназначена за употреба от професионални наемни оператори за приложения с търговска цел. Основното ѝ предназначение е за косене на трева в добре поддържани тревни площи в паркове, голф игрища, спортни терени и площи с търговско предназначение. Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и за безопасността.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или с Център за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 указва местоположението на данните за модела и серийния номер на продукта. Напишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g239270

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Употребата или експлоатацията на двигателя върху земя, покрита с гора, храстовидна растителност или трева, се смята за нарушение на Кодекса на обществените ресурси на Калифорния, точка 4442 или 4443, освен ако двигателят не е оборудван със система за искрогасене, както е дефинирано в точка 4442, поддържан в ефективно работно състояние, или ако двигателят е конструиран, оборудван и поддържан за предотвратяване на пожар.

Приложеното Ръководство на собственика на двигателя се доставя за предоставяне на информация за Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) и Съвета за въздушни ресурси на Калифорния, поддръжката и гаранцията. Резервни части могат да бъдат поръчвани чрез производителя на двигателя.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Изгорелите газове от дизеловите двигатели и някои от техните съставки са признати от щат Калифорния като причинители на рак, вродени пороци и други вреди на възпроизводството.

Клемите и изводите на акумулаторите и свързаните с тях принадлежности съдържат олово и оловни съединения - химикали, признати от щата Калифорния като причинители на рак и вреди при възпроизводството. Измивайте ръцете си след работа.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Машината е проектирана в съответствие с ANSI B71.4-2017 и с EN ISO 5395, когато е с готови заводски настройки и с инсталиран комплект CE, съгласно Декларацията за съответствие.

Обща безопасност

Продуктът е способен да ампутира ръце и крака, както и да изхвърля обекти. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора преди да стартирате машината.

 • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществена щета.

 • Не работете с машината, ако не са поставени на място всички предпазители и ако другите защитни устройства за безопасност на машината не функционират правилно.

 • Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се части. Стойте далеч от отвора за разтоварване.

 • Дръжте страничните лица и децата далеч от работния участък. Никога не допускайте деца да боравят с машината.

 • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване, спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който означава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменете етикетите, ако са износени или липсват.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal100-6578
decal104-3578
decal104-3579
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal114-0849
decal117-2754
decal117-2766
decal117-4765
decal120-0250
decal120-4159
decal120-6604
decal120-8947
decal121-3884
decal121-3887
decal121-8378
decal125-9688
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5356
decal132-3600
decal133-5618
decal136-4436
decal137-5496
decal137-5497

Настройка

Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

Гресиране на машината

Преди употреба гресирайте машината; вижте Смазване.

Important: Ако гресирането на машината не се изпълни правилно, ще се стигне до преждевременен отказ на важни части.

Проверка на налягането в гумите

Проверете налягането в гумите; вижте Проверка на налягането в гумите.

Important: Поддържайте налягането във всички гуми, за да постигнете добро качество на косенето и производителност на машината. Не допускайте недостатъчно напомпани гуми.

Проверка на нивата на течността

 1. Проверете нивото на маслото на двигателя; вижте Проверка на маслото в двигателя.

 2. Проверете нивото на хидравличната течност; вижте Проверка на хидравличната течност.

 3. Проверете охладителната течност; вижте Проверка на охладителната система.

 4. Проверете нивото на маслото на планетарните предавки; вижте Проверка на маслото на планетарната предавка.

 5. Проверете смазочната течност на задния мост; вижте Проверка на смазочната течност на задния мост.

 6. Проверете смазочната течност на предавателната кутия на задния мост; вижте Проверка на смазочната течност на предавателната кутия на задния мост.

Поставяне на серийния стикер (Само за машини с CE)

Части, необходими за тази процедура:

Стикер с година на производство1

На машините с изискване за маркировка за съответствие CE, поставете стикера с годината на производство, включен при отделните части и комплекта СЕ, които се продават отделно (Фигура 3).

g279510

Преглед на продукта

Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

g203048

Зацепващ педал

За да спрете машината, намалете натиска с крак върху зацепващия педал и го оставете да се върне в централно положение (Фигура 4).

Педали на спирачката

Налични са 2 крачни педала, които управляват две отделни спирачки на колелата за асистенция при завой, за паркиране и за постигане на по-добро сцепление по страничен наклон. Лостчетата осъществяват връзка на педалите с паркинг спирачката за работа и транспорт (Фигура 4).

Лостче за заключване на педала

Лостчето за заключване на педала свързва педалите заедно за задействане на паркинг спирачката (Фигура 4).

Лост за накланяне на волана

Натиснете лоста за накланяне на волана надолу, за да наклоните волана в желаното положение, след което пуснете лоста, за да фиксирате настройката (Фигура 4).

Лостче на паркинг спирачката

За да задействате паркинг спирачката, трябва да свържете заедно двата педала със заключващото лостче, разположено зад педалите, и да натиснете надолу лостчето на паркинг спирачката, докато натискате педалите на спирачката (Фигура 4). За освобождаване на паркинг спирачката натиснете педалите на спирачката и лостчето ще се деблокира, като остави педалите да се върнат в свободно положение. Уверете се, че педалите са напълно прибрани след освобождаването на паркинг спирачката.

Ключ на стартера

Ключът за запалване (Фигура 5) има 3 положения: OFF (Изключено), ON/PREHEAT (Включено/предварително подгряване) и START (Старт).

g028453

Превключвател на оборотите на двигателя

Превключвателят на оборотите на двигателя (Фигура 5) има 2 режима за превключване на оборотите на двигателя. Докоснете превключвателя, за да увеличите или намалите оборотите на двигателя със стъпка 100 об./мин. Задръжте натиснат превключвателя за автоматично преминаване на високи или ниски обороти на празен ход, в зависимост от това кой край на превключвателя натискате.

Превключвател на PTO

Превключвателят на PTO има 2 позиции: OUT (START) (Издърпан – старт) и IN (STOP) (Прибран – стоп). Издърпайте PTO бутона, за да задействате ножовете на платформата на косачката. Приберете бутона надолу, за да освободите ножовете на платформата на косачката (Фигура 5).

Регулатор ниска-висока скорост

Регулаторът (Фигура 5) позволява увеличаване на скоростния обхват при транспортиране на машината. За превключване между висок и нисък скоростен обхват вдигнете режещите апарати, освободете PTO и круиз-контрола, поставете зацепващия педал в положение NEUTRAL (Неутрално) и задвижете машината на ниска скорост.

Note: Режещите апарати не могат да работят и/или не могат да бъдат спуснати от положение за транспорт, ако превключвателят е на високия скоростен обхват.

Превключватели на повдигането

Превключвателите на повдигането вдигат и спускат режещите апарати (Фигура 5). Натиснете превключвателите напред за спускане на режещите апарати и назад – за повдигане на режещите апарати. Когато пускате машината в ход с режещи апарати в долно положение, натискайте превключвателя за повдигане надолу, за да могат режещите апарати да се покажат и да косят.

Note: Режещите апарати не могат да се спуснат, ако са във високия скоростен обхват, както и да се вдигат или спускат, ако сте станали от седалката при работещ двигател. Също така режещите апарати се спускат с превключвател в положение ON (Вкл.).

Ключ за круиз-контрола

Ключът за круиз-контрола заключва педалите в положение за поддържане на исканата наземна скорост (Фигура 6). Задното положение на превключвателя изключва круиз-контрола, средното положение на превключвателя задейства круиз-контрола, а предното положение на превключвателя задава желаната наземна скорост.

Note: Като натиснете педала на спирачката или зацепващия педал назад за 1 секунда, също можете да освободите педала.

g028454

Порт за зареждане

Ползвайте порта за зареждане, за да захраните допълнителните електрически принадлежности (Фигура 6).

Настройки на седалката

Лост за регулиране на седалката

Придвижете лоста за регулиране на седалката отстрани на седалката навън, плъзнете седалката в желаното положение и отпуснете лоста, за да я фиксирате в това положение (Фигура 7).

g205649

Регулираща ръкохватка на подлакътниците

Завъртете ръкохватката за настройване на ъгъла на подлакътниците.

Note: Регулиращата ръкохватка се намира под подлакътниците.

Лост за регулиране на облегалката

Преместете лоста за настройка на ъгъла на облегалката (Фигура 7).

Калибър за тегло

Калибърът за тегло показва кога седалката е настроена за теглото на оператора (Фигура 7). Настройте височината, като позиционирате окачването в обхвата на зелената зона.

Лост за настройка на теглото

Използвайте този лост за настройка според конкретното тегло на оператора (Фигура 7). Издърпайте нагоре лоста, за да повишите налягането на въздуха, и го натиснете надолу, за да намалите налягането на въздуха. Настройката е успешна, когато калибърът за тегло е в зелената зона.

Органи за управление на кабината

g032672

Превключвател на рециркулацията на въздуха

Превключвателят на рециркулацията на въздуха превключва между рециркулация на въздуха в кабината и засмукване в кабината на свеж въздух отвън (Фигура 8).

 • Поставете го на рециркулация на въздуха, когато използвате климатика.

 • Поставете го на засмукване в кабината на свеж въздух, когато използвате отопление или вентилатор.

Копче за регулиране на вентилатора

Завъртете копчето за регулиране на вентилатора, за да регулирате оборотите на вентилатора (Фигура 8).

Копче за регулиране на температурата

Завъртете копчето за регулиране на температурата, за да регулирате температурата в кабината (Фигура 8).

Превключвател на чистачката на предното стъкло

Използвайте превключвателя, за да включвате или изключвате чистачките (Фигура 8).

Превключвател на климатика

Използвайте превключвателя, за да включвате или изключвате климатика (Фигура 8).

Лостче на предното стъкло

Повдигнете лостчето, за да отворите предното стъкло (Фигура 9). Натиснете лостчето, за да заключите предното стъкло в положение OPEN (Отворено). Дръпнете навън и надолу лостчето, за да затворите и фиксирате предното стъкло.

g196911

Лостче на задното стъкло

Повдигнете лостчето, за да отворите задното стъкло. Натиснете лостчето, за да заключите стъклото в положение OPEN (Отворено). Дръпнете навън и надолу лостчето, за да затворите и фиксирате стъклото (Фигура 9).

Important: Затворете задното стъкло, преди да отворите капака, тъй като в противен случай може да се повреди капакът или задното стъкло.

LCD дисплей на InfoCenter (Информационния център)

LCD дисплеят на информационния център (Фигура 5) показва информация за машината, като например работно състояние, различни диагностики и друга информация за машината

Екраните, които се изобразяват на дисплея, зависят от това кой бутон сте селектирали. Предназначението на всеки бутон може да се промени в зависимост от това, какво се изисква към момента.

Note: Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без уведомяване.

g278707
ОписаниеФигура 10 справкаРазмер и тегло
Височина с кабината G237 cm
Височина с укрепващата рамкаI218 cm
Габаритна дължинаF342 cm
Дължина в положение за съхранение или транспортE338 cm
Ширина на рязане   
 ОбщоC335 cm
 преден режещ апарат 157 cm
 страничен режещ апарат 107 cm
 преден и страничен режещ апарат 246 cm
Обща ширина   
 спуснати режещи апаратиD345 cm
 вдигнати режещи апарати (положение за транспорт)B183 cm
Колесна база (междуосие) H141 cm
Коловоз (от център до център на колелото)   
 преденA114 cm
 заденJ107 cm
Просвет 17 cm
Нетно тегло с кабина 2159 kg
Нетна височина с укрепващата рамка 2159 kg

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, за да се подобрят и разширят възможностите ѝ. Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или упълномощен дистрибутор на Toro, или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За гарантиране на оптимална работа и непрекъсната сертификация на машината за безопасност използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

Действие

Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

 • Научете как бързо да спирате машината и да изключвате двигателя.

 • Проверете дали органите за контрол на присъствието на оператор, защитните превключватели и преградите са прикрепени и в изправност. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Преди косене винаги инспектирайте машината, за да се уверите, че ножовете, болтовете на ножовете и възелът на режещите апарати са в добро работно състояние. За да запазите баланса, сменяйте износените или повредени ножове и болтове в комплект.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

Безопасност на горивото

 • Бъдете изключително внимателни при боравене с гориво. То е изключително запалимо, а па́рите му са експлозивни.

 • Гасете всички цигари, пури, лули и други източници, които могат да предизвикат запалване.

 • Използвайте само одобрен за целта контейнер за гориво.

 • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

 • Не доливайте или източвайте гориво в затворени помещения.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя, избягвайте създаване на източници на запалване, докато горивните пари не се разпръснат.

Проверка на маслото в двигателя

Преди да стартирате двигателя и да работите с машината, проверете нивото на маслото в картера на двигателя; вижте Проверка на маслото в двигателя.

Проверка на охладителната система

Преди да стартирате двигателя и да работите с машината, проверете охладителната система; вижте Проверка на охладителната система.

Проверка на хидравличната система

Преди да стартирате двигателя и да работите с машината, проверете хидравличната система; вижте Проверка на хидравличните линии и маркучи.

Зареждане на горивния резервоар

Препоръчително гориво

Използвайте само чисто, свежо дизелово или биодизелово гориво с ниско или ултраниско (<15 ppm) съдържание на сяра. Минималното цетаново число трябва да бъде 40. Закупувайте горивото в количество, което може да бъде използвано в рамките на 180 дни, за да гарантирате неговата свежест.

Вместимост на горивния резервоар: 79 l

Използвайте лятно дизелово гориво (Номер 2-D), пригодно за температури над –7 °C и зимно дизелово гориво (Номер 1-D или Номер 1-D/2-D смес) под –7 °C. Използването на зимен клас дизелово гориво при по-ниски температури осигурява характеристики като по-ниска точка на възпламеняване и течливост в студени условия, което ще улесни стартирането и ще намали задръстването на горивния филтър.

Използването на летен клас дизелово гориво при температури над –7 °C ще удължи експлоатационния живот на горивната помпа и ще осигури по-висока мощност в сравнение с горивото от зимен клас.

Important: Не използвайте керосин или бензин вместо дизелово гориво. Ако това не се спазва, двигателят ще се повреди.

Готовност за използване на биодизелово гориво

Тази машина може да използва смесено биодизелово гориво до В20 (20% биодизел и 80% петродизел). Частта петродизел (дизелово гориво от нефтопродукти) трябва да бъде с ниско или ултраниско съдържание на сяра. Спазвайте следните предпазни мерки:

 • Биодизеловата част на горивото трябва да отговаря на спецификациите ASTM D6751 или EN14214.

 • Смесената горивна композиция трябва да отговаря на спецификациите ASTM D975 или EN590.

 • Възможно е боядисаните повърхности да бъдат повредени от биодизеловите смеси.

 • В студено време използвайте гориво B5 (съдържание на биодизел 5%) или по-малко.

 • Контролирайте състоянието на уплътнения, маркучи и гарнитури, влизащи в контакт с горивото, тъй като с времето тяхното състояние може да се влоши.

 • Известно време след преминаване на биодизелово гориво може да се очаква задръстване на горивния филтър.

 • За допълнителна информация относно биодизеловото гориво се обърнете към Вашия доставчик.

Доливане на гориво

g196909

Напълнете резервоара до ниво между 6 и 13 mm под горния край на резервоара, а не на гърловината за пълнене, с дизелово гориво Номер 2-D.

Note: Ако е възможно, пълнете горивния резервоар непосредствено преди употреба; това ще намали евентуални наслоения при кондензация във вътрешността на горивния резервоар.

Проверка на налягането в гумите

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете налягането в гумите.
 • Опасност

  Ниското налягане в гумите намалява страничната стабилност на машината върху склон. Това може да доведе до преобръщане и да причини нараняване или смърт.

  Не допускайте недостатъчно напомпани гуми.

  Правилното налягане на въздуха в гумите е 1,72 до 2,07 bar.

  Important: Поддържайте препоръчителното налягане във всички гуми, за да постигнете добро качество на откоса и производителност на машината. Не допускайте недостатъчно налягане на въздуха в гумите.Проверете налягането на въздуха във всички гуми, преди да работите с машината.

  g001055

  Проверка на въртящия момент на затягане на колесните гайки

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първия час
 • Затегнете гайките на колелото.
 • След първите 10 часа
 • Затегнете гайките на колелото.
 • На всеки 200 часа
 • Затегнете гайките на колелото.
 • Затегнете гайките на колелото с въртящ момент между 115 и 136 N∙m по реда, посочен в Фигура 13 и Фигура 14.

  g033358
  g033359

  Внимание

  Неспазването на правилния въртящ момент за затягане на гайките на колелата може да доведе до нараняване.

  Затягайте гайките на колелата с правилната стойност на въртящия момент.

  Проверка на маслото на планетарната предавка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Проверете осовата хлабина на планетарните предавки.
 • За смяна използвайте висококачествено трансмисионно масло SAE 85W-140.

  1. При машина, позиционирана на равна повърхност, ориентирайте колелото така, че едната пробка да е завъртяна в положение на 12 часа, а другата – в положение на 3 часа.Фигура 15

   g019500
  2. Свалете пробката, завъртяна в положение на 3 часа (Фигура 15).

   Note: Нивото на маслото трябва да е в дъното на отвора на пробката.

  3. Ако нивото на маслото е по-ниско, свалете пробката, завъртяна в положение на 12 часа, и добавяйте масло дотогава, докато то започне да излиза от отвора, завъртян в положение на 3 часа.

  4. Поставете двете пробки.

  Проверка на смазочната течност на задния мост

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Проверете смазочната течност на задния мост.
 • Задният мост е напълнен с трансмисионно масло SAE 85W-140. Вместимостта е 2,4 l. Ежедневно правете оглед за установяване на течове.

  1. Паркирайте машината на равно място.

  2. Свалете пробката в единия край на моста и проверете дали смазочната течност е до ниво на дъното на отвора (Фигура 16).

   Note: Ако нивото е ниско, свалете пробката и долейте достатъчно смазочна течност, така че нивото да достигне дъното на отвора на пробката.

   g011487

  Проверка на смазочната течност на предавателната кутия на задния мост

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Проверете смазочната течност на предавателната кутия на задния мост.
 • Предавателната кутия е напълнена с трансмисионно масло SAE 85W-140. Вместимостта е 0,5 l. Ежедневно правете оглед за установяване на течове.

  1. Паркирайте машината на равно място.

  2. Свалете пробката в единия край на моста и проверете дали нивото на смазочната течност е на дъното на отвора (Фигура 17).

   Note: Ако нивото е ниско, долейте достатъчно смазочна течност, така че нивото да достигне дъното на отвора.

   g011488

  Регулиране на укрепващата рамка

  Внимание

  За да предотвратите нараняване или смърт от злополука с преобръщане: дръжте укрепващата рамка във вдигнато заключено положение и използвайте предпазния колан на седалката.

  Уверете се, че седалката е сигурно фиксирана с блокировката на седалката.

  Внимание

  При укрепваща рамка в свалено положение няма защита от преобръщане.

  • Не работете с машината по неравен терен или по страничен наклон с укрепваща рамка в свалено положение.

  • Спускайте укрепващата рамка само тогава, когато е абсолютно необходимо.

  • При укрепваща рамка в свалено положение не носете предпазния колан на седалката.

  • Карайте бавно и внимателно.

  • Веднага щом разстоянието отгоре го позволява, вдигнете укрепващата рамка.

  • Преди да управлявате машината под обект, проверете внимателно дали има достатъчно разстояние отгоре (т.е. дали няма клони, портали, електрически кабели) и внимавайте да не влизате в контакт с тях.

  Important: При укрепваща рамка в изправено заключено положение винаги носете предпазния колан на седалката. При укрепваща рамка в спуснато положение не носете предпазния колан на седалката.

  Спускане на укрепващата рамка

  Important: Спускайте укрепващата рамка само тогава, когато е необходимо.

  Important: Уверете се, че седалката е сигурно фиксирана с блокировката на седалката.

  g221650

  Изправяне на укрепващата рамка

  g221651

  Регулиране на височината на рязане

  Преден режещ апарат

  Височината на рязане може да се регулира от 25 до 127 mm със стъпка от 13 mm. За настройка на височина на рязане на предния режещ апарат, поставете осите на ходовите колела в горния или долния отвор на вилката на ходовите колела, добавете или отнемете еднакъв брой дистанционни елементи от вилките на ходовите колела и закрепете задната верига към желания отвор.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  2. Стартирайте двигателя и повдигнете режещите апарати, за да смените височината на рязане.

  3. Изключете двигателя, включете паркинг спирачката и извадете контактния ключ от запалването, след като режещият апарат бъде повдигнат.

  4. Позиционирайте осите на ходовите колела в едни и същи отвори за всички вилки на ролките.

   g008866

   Note: Ако работите с височина на рязане от 64 mm или повече, монтирайте болта на оста в по-ниския отвор на вилката на ходовите колела, за да предотвратите наслояване на трева между колелото и вилката. Ако работите с височина на рязане по-малка от 64 mm и установите наслояване на трева, сменете посоката на движение на машината, за да избутате окосената трева от зоната на колелото/вилката.

  5. Свалете натягащата капачка от оста на шпиндела и изтеглете шпиндела от държача на ходовото колело (Фигура 20).

  6. Поставете 2 подложки на оста на шпиндела, според заводския монтаж.

   Note: Тези подложки изискват нивелиране по цялата ширина на режещите апарати. Прокарайте съответния брой дистанционни елементи от по 13 mm (вижте долната диаграма) върху оста на шпиндела, за да постигнете желаната височина на рязане; след това прокарайте шайбата върху оста на шпиндела.

   Направете справка с долната диаграма за определяне на комбинацията от дистанционни елементи за определената настройка (Фигура 21):

   decal100-5622nc
  7. Прокарайте шпиндела на ходовото колело през предния държач на ходовото колело и монтирайте подложката (според заводския монтаж) и останалите дистанционни елементи върху оста на шпиндела.

  8. Поставете натягащата капачка за фиксиране на сглобката.

  9. Свалете шплента и щифта, закрепващи веригата за височина на рязане към задната част на режещия апарат (Фигура 22).

   g011596
  10. Монтирайте веригите за височина на рязане в желания отвор за височина на рязане с щифта и шплента (Фигура 23).

   decal100-5624nc

  Note: Ако използвате височина на рязане 25 mm, 38 mm или 51 mm, преместете плъзгачите и габаритните колела на най-високо положение.

  Странични режещи апарати

  За настройка на височината на рязане на страничните режещи апарати добавете или свалете еднакъв брой дистанционни елементи на/от вилките на ходовите колела, позиционирайте осите на ходовите колела в горния или долния отвор за височина на косене на вилките на ходовите колела и фиксирайте шарнирните държачи в избраните отвори на конзолите за височина на косене.

  1. Позиционирайте осите на ходовите колела в едни и същи отвори при всички вилки на ходовите колела (Фигура 24 и Фигура 26).

  2. Свалете натягащата капачка от оста на шпиндела и изтеглете шпиндела от държача на ходовото колело (Фигура 24).

   g008866
  3. Поставете 2 подложки на оста на шпиндела, според заводския монтаж. От тези подложки се изисква постигане на нивелиране по цялата ширина на режещите апарати. Прокарайте съответния брой дистанционни елементи от по 13 mm (вижте долната диаграма) върху оста на шпиндела, за да постигнете желаната височина на рязане; след това прокарайте шайбата върху шпиндела.

   Note: Тези подложки изискват нивелиране по цялата ширина на режещите апарати. Прокарайте съответния брой дистанционни елементи от по 13 mm (вижте долната диаграма) върху оста на шпиндела, за да постигнете желаната височина на рязане; след това прокарайте шайбата върху оста на шпиндела.

   Направете справка с долната диаграма за определяне на комбинацията от дистанционните елементи за определената настройка (Фигура 25).

   decal100-5622nc
  4. Прокарайте шпиндела на ходовото колело през предния държач на ходовото колело и монтирайте подложката (според заводския монтаж) и останалите дистанционни елементи върху оста на шпиндела.

  5. Извадете шплента и щифта от шарнирните държачи на ходовите колела (Фигура 26).

  6. Завъртете опъващата щанга за повдигане или спускане на шарнирния държач, докато отворите се изравнят с избраните отвори на конзолата от рамката на платформата на косачката (Фигура 26 и Фигура 27).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Сложете щифтовете и монтирайте шплентовете.

  8. Завъртете опъващата щанга в посока обратна на часовниковата стрелка (на ръка) за регулиране на обтягането.

  9. Отстранете шплентовете и щифтовете, които закрепват демпферните връзки към конзолите на платформата на косачката (Фигура 28).

   Important: Дължината на демпферната връзка никога не трябва да се променя. Дължината между центровете на отворите трябва да е 13,7 cm.

   g011549
  10. Подравнете отворите на демпферната връзка с избраните отвори на конзолата за височина на рязане от рамката на платформата на косачката, вкарайте щифтовете и поставете шплентовете (Фигура 29).

   decal100-5694nc

  Настройка на плъзгачите

  Монтирайте плъзгачите в долно положение, когато работите с височини на рязане над 64 mm, и в горно положение, когато работите с височини на рязане под 64 mm.

  Note: Когато плъзгачите се износят, можете да ги размените на противоположните страни на косачката, като ги обърнете. Това ще даде възможност за по-дългата им употреба, преди да се наложи смяната им.

  Настройте плъзгачите (Фигура 30).

  Important: Завийте винта на челото на всеки плъзгач с въртящ момент между 9 и 11 N m.

  g031063

  Настройка на колелцата на режещия апарат

  Колелцата на режещия апарат трябва да се монтират в долно положение, когато работите с височина на рязане над 64 mm и в горно положение, когато работите с височина на рязане под 64 mm.

  g033113

  Корекция на разминаването между режещите апарати

  Поради разлика в състоянието на тревата и зададения противобаланс на самоходната установка, трябва да окосите пробен участък и да проверите резултата, преди да пристъпите към същинското косене.

  1. Задайте желаната височина на рязане на всеки от режещите апарати; вижте Регулиране на височината на рязане.

  2. Проверете и настройте налягането на въздуха в предната и задната гума на машината между 1,72 и 2,07 bar.

  3. Проверете и настройте налягането на въздуха в гумите на всички ходови колела на режещия апарат на 3,45 bar.

  4. Проверете стойностите на налягане и противоналягане (противобаланс) при двигател на HIGH IDLE (високи обороти на празен ход), като използвате портовете за хидравлично изпитване.

   Note: Настройте противобаланса на 22,41 bar.

  5. Проверявайте за огънати ножове; вижте Проверете за огънат нож.

  6. Окосете тревата на пробен участък, за да определите дали всички режещи апарати косят с еднаква височина на рязане.

  7. Ако все още има нужда от настройки на режещия апарат, намерете равен терен, като използвате за ориентир прав ръб с дължина 2 m или повече.

  8. За улесняване на измерването на равнината на ножа, вдигнете височината на рязане между 7,6 и 10,1 cm; вижте Регулиране на височината на рязане.

  9. Спуснете режещите апарати на равна повърхност и свалете капаците от горната страна на режещите апарати.

  10. Разхлабете фланцовата гайка, която крепи обтяжната ролка, за да отпуснете ремъка на всеки от режещите апарати.

  Настройка на централния режещ апарат

  Note: За стягане на натягащата капачка е по-добре да се използва инструментът на Toro (Каталожен No.121-3874).

  1. Завъртете ножа на всеки шпиндел, докато краищата му се ориентират в направление напред и назад.

  2. Измерете разстоянието от терена до предния връх на режещия ръб.

  3. Нагласете подложките (3 mm) на вилката(ите) на предното ходово колело така, че да съвпаднат със стикера за височината на косене (Фигура 32); вижте Регулиране на височината на рязане.

   g008866

  Настройка на страничния режещ апарат

  1. Завъртете ножа на всеки шпиндел, докато краищата му се ориентират в направление напред и назад.

  2. Измерете разстоянието от терена до предния връх на режещия ръб.

  3. Нагласете подложките (3 mm) на държача(ите) на предното ходово колело да съвпаднат със стикера на височината на косене (Фигура 33).

   Note: Само относно външния шпиндел на нож; вижте Регулиране на височината на рязане.

   g011561

  Напасване на височината на рязане между режещите апарати

  1. Позиционирайте един до друг ножа на външния шпиндел на двата странични режещи апарата.

   Note: Измерете разстоянието от терена до предния връх на режещия ръб на двата апарата и сравнете. Тези цифри трябва да са с разлика около 3 mm. При това положение не правете настройка.

  2. Позиционирайте един до друг ножа на вътрешния шпиндел на страничния режещ апарат и на съответния външен шпиндел на предния режещ апарат.

   Note: Измерете разстоянията от терена до върха на режещия ръб откъм вътрешната страна на страничния режещ апарат и съответния външен край на предния режещ апарат и сравнете. Измерването на страничната платформа на косачката следва да дава разлика в рамките на 3 mm спрямо това на предния режещ апарат.

   Note: Ходовите колела на всичките 3 режещи апарата трябва да са стъпили на терена с приложен противобаланс.

   Note: Ако трябва да се правят настройки за напасване между предния и страничните режещи апарати, правете настройки само на страничните режещи апарати.

  3. Ако вътрешният ръб на страничния режещ апарат е твърде високо спрямо външния ръб на предния режещ апарат, отнемете подложка от долната страна на държача на предното вътрешно ходово колело на страничния режещ апарат (Фигура 33).

   Note: Проверете отново измерванията между външните ръбове на двата странични режещи апарата и от вътрешния ръб на страничния режещ апарат до външния ръб на предния режещ апарат.

  4. Ако вътрешният ръб е все още много високо, отнемете още една подложка от долния край на държача на предното вътрешно ходово колело на страничния режещ апарат и една подложка от държача на предното външно ходовото колело на страничния режещ апарат.

  5. Ако вътрешният ръб на страничния режещ апарат е твърде ниско спрямо външния ръб на предния режещ апарат, добавете подложка в долния край на държача на предното вътрешно ходово колело на страничния режещ апарат.

   Note: Проверете отново измерванията между външните ръбове на двата странични режещи апарата и от вътрешния ръб на страничния режещ апарат до външния ръб на предния режещ апарат.

  6. Ако вътрешният ръб е все още много ниско, добавете още една подложка към долния край на държача на предното вътрешно ходово колело на страничния режещ апарат и една подложка към държача на предното външно ходово колело на страничния режещ апарат.

  7. Когато съвпаднат височините на рязане при ръбовете на предния и страничния режещ апарат, проверете дали стъпката на страничната платформа на косачката все още е между 8 и 11 mm.

   Note: Настройте, ако се налага.

  Проверка на превключвателите за защитна блокировка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете превключвателите за защитна блокировка.
 • Машината разполага с превключватели за защитна блокировка в електрическата система. Тези превключватели освобождават самоходната установка или PTO винаги когато ставате от седалката. Ако освободите PTO и задействате паркинг спирачката, преди да станете от седалката, двигателят продължава да работи.

  1. Придвижете машината бавно към голяма открита площ. Спуснете режещия апарат, изключете двигателя и задействайте паркинг спирачката.

  2. Седнете на седалката и натиснете зацепващия педал. Опитайте да стартирате двигателя. Двигателят не следва да стартира. Ако двигателят се включи, това означава, че блокиращата система не функционира правилно, и преди да започнете работа, това трябва да се коригира.

  3. Седнете на седалката, стартирайте двигателя и задействайте PTO. Както седите на седалката с включено PTO, повдигнете се от седалката. PTO следва да изключи след кратко забавяне. Ако PTO остава включено, това означава, че блокиращата система не функционира правилно; преди да започнете да работите, това трябва да се коригира.

  4. Седнете на седалката, задействайте паркинг спирачката и стартирайте двигателя. Отместете зацепващия педал от положение NEUTRAL (Неутрално). Информационният център изписва не се разрешава придвижване“ и машината не би трябвало да помръдне. Ако двигателят тръгне, това означава, че блокиращата система не функционира правилно; преди да започнете да работите, това трябва да се коригира.

  Настройка на огледалата

  Само за модел с кабина

  Огледало за обратно виждане

  Докато седите на седалката, настройте огледалото за обратно виждане, за да постигнете най-добра видимост през задното стъкло (Фигура 34). Дръпнете лоста назад, за да наклоните огледалото с цел намаляване на яркостта и отблясъците на светлината.

  Странични огледала

  Докато седите на седалката, помолете някой да съдейства за регулирането на страничните огледала, за постигане на най-добра видимост в зоната отстрани на машината (Фигура 34).

  g008870

  Насочване на фаровете

  Допълнителни аксесоари
  1. Разхлабете монтажните гайки и позиционирайте всеки фар така, че да сочи право напред.

   Note: Затегнете монтажните гайки дотолкова, че да задържат фара в това положение.

  2. Поставете плоско парче ламарина пред фара.

  3. Поставете магнит на плоскостта.

  4. Като държате сглобката фиксирана, внимателно наклонете фара с 3°, след това затегнете гайката.

  5. Повторете процедурата с другия фар.

  Активиране на тих режим

  Когато машината е в тих режим, нивото на звуково налягане на операторското място е под 80 dBA с коефициент К 1.0 dBA, при оценка в съответствие със стандарт EN ISO 5395:2013-1 Приложение F.

  Свържете се с Вашия упълномощен дистрибутор на Toro за настройка на машинния софтуер за активиране на тих режим.

  Избор на режещ нож

   Режещ нож AtomicРежещ нож с плоско крилоРежещ нож със стандартно крилоРежещ нож със средно крило
  Състояние на треватаВлажна, лепкава и в пролетна вегетацияСлабо или рехаво затревен теренНормално косенеВсички условия за труден растеж
  Мулчиране на листаРаботи добреДа не се използваРаботи добреРаботи добре
  ПредимстваПо-малко повдига и разбива купчините окосена треваНе осигурява аериране на прашен, песъчлив и рехав тревен килимЦялостно добри работни характеристикиПовече повдига и по-малко завихря от стандартния режещ нож, цялостно функционира добре
  НедостатъциПо-малко повдига и по-малко разпръсква при трудни условияНе се препоръчва при нормални до трудни условия  

  Използване на управлението на InfoCenter

  LCD дисплеят на Информационния център показва информация за машината, като например работно състояние, различни диагностики и друга информация за машината (Фигура 35). В Информационния център се отваря първоначален екран и главен информационен екран. Можете да превключите между първоначалния екран и главния информационен екран по всяко време, като натиснете който и да е бутон на информационния екран и след това изберете подходящата стрелка за посока.

  g020650
  • Ляв бутон, бутон за достъп до менюто/назад – натиснете този бутон за достъп до менютата на информационния център. Можете да го използвате за изход от всяко меню, което в момента използвате.

  • Среден бутон – използвайте този бутон за прелистване на менютата надолу.

  • Десен бутон – използвайте този бутон за отваряне на меню, в което дясната стрелка указва допълнително съдържание.

  • Звукова сигнализация – активира се при спускане на платформите или за предупреждение или при отказ.

  Note: Предназначението на всеки бутон може да се промени в зависимост от това, какво се изисква към момента. Всеки бутон има етикет с икона, показваща текущата функция.

  Описание на иконите на Информационния център

  ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕПоказва кога трябва да се извърши планирано обслужване
  GraphicОставащи часове до времето за обслужване
  GraphicНулирайте часовете за обслужванеGraphic
  GraphicОбороти в минута на двигателя/статус – показание за оборотите в минута на двигателя
  GraphicБрояч на работните часове
  GraphicИкона за информация
  GraphicЗадава максималните обороти при придвижване
  GraphicБързо
  GraphicБавно
  GraphicОбръщане на посоката на вентилатора – посочва кога вентилаторът е обърнал посоката (е в реверсивен цикъл)
  GraphicНиво на горивото
  GraphicАктивен подгревател на засмуквания въздух
  GraphicВдигане на лявата платформа
  GraphicВдигане на централната платформа
  GraphicВдигане на дясната платформа
  GraphicОператорът трябва да е седнал на седалката
  GraphicИндикатор на паркинг спирачката – показва кога паркинг спирачката е включена
  GraphicИдентифицира обхвата като висок
  GraphicНеутрално положение
  GraphicИдентифицира обхвата като нисък
  GraphicТемпература на охладителната течност – показва температурата на охладителната течност на двигателя в °C или °F
  GraphicТемпература (горещ)
  GraphicЗадвижване или зацепващ педал
  GraphicОтхвърляне или забрана
  GraphicСтартиране на двигателя
  GraphicPTO – показва, че PTO е включено
  GraphicСпиране или изключване
  GraphicДвигател
  GraphicКлюч на стартера
  GraphicПоказва, че режещите апарати са спуснати
  GraphicПоказва, че режещите апарати са вдигнати
  GraphicPIN код
  GraphicТемпература на хидравличната течност – показва температурата на хидравличната течност
  GraphicCAN шина
  GraphicИнформационен център
  GraphicЛошо изпълнение или отказ
  GraphicЦентрален
  GraphicДесен
  GraphicЛяв
  GraphicКрушка
  GraphicДанни за резултата от TEC контролера или от контролния проводник в кабелния сноп
  GraphicВисок: над допустимия обхват
  GraphicНисък: под допустимия обхват
  Graphic/GraphicИзвън обхват
  GraphicПревключвател
  GraphicОператорът трябва да освободи превключвателя
  GraphicОператорът следва да премине към посоченото състояние
  Често символите се комбинират в изречения. По-долу са показани някои примери за това. 
  GraphicОператорът трябва да постави машината в неутрално положение
  GraphicСтартирането на двигателя е отхвърлено
  GraphicИзключване на двигателя
  GraphicОхладителната течност на двигателя е силно загрята
  GraphicХидравличната течност е силно загрята
  GraphicСеднете или задействайте паркинг спирачката

  Използване на менютата

  За достъп до системата на менютата на Информационния център натиснете бутона за достъп до меню, докато сте в главния екран. Това ще Ви отведе към главното меню. Вижте следващите таблици с обобщение на опциите, достъпни от менютата:

  Главно меню
  Елемент на менютоОписание
  Faults (Неизправности)Менюто Faults (Неизправности) съдържа списък на последните неизправности на машината. Вижте Ръководството за обслужване или се обърнете към упълномощения представител на Toro за повече информация относно Менюто Faults (Неизправности).
  Service (Обслужване)Менюто Service (Обслужване) съдържа информация за машината, например часове на експлоатация и други подобни данни.
  Diagnostics (Диагностика)Менюто Diagnostics (Диагностика) показва състоянието на всеки превключвател, датчик или контролен извод на машината. Можете да го използвате за отстраняване на определени проблеми, тъй като бързо ще разберете кои органи за управление на машината са включени и кои са изключени.
  Settings (Настройки)Менюто Settings (Настройки) позволява да персонализирате и промените конфигурационните променливи на дисплея на Информационния център.
  About (Относно)Менюто About (Относно) посочва номера на модела, серийния номер и версията на софтуера на машината.
  Service (Обслужване)
  Елемент на менютоОписание
  HoursПосочва общия брой часове, през които машината, двигателят и вентилаторът са били включени, както и броя часове, през които машината е била транспортирана и е прегряла.
  CountsПосочва броя на предварителните подгрявания и стартирания, през които е преминала машината.
  Diagnostics (Диагностика)
  Елемент на менютоОписание
  Engine RunВижте Ръководството за обслужване или се обърнете към упълномощения представител на Toro за повече информация относно Менюто Engine Run (Работно меню на двигателя).
  GlowplugsПоказва дали следните елементи са активни: ключ на стартера, ограничаване на прекъсването и подгряващи свещи.
  FanПоказва дали в следните случаи вентилаторът работи: висока температура на двигателя, висока температура на маслото, висока температура на двигателя или на хидравликата и включен вентилатор.
  Settings (Настройки)
  Елемент на менютоОписание
  Units (Мерни единици)Управлява мерните единици на Информационния център; опциите на менюто са за английска или метрична система.
  Language (Език)Управлява езика, използван в Информационния център*.
  LCD Backlight (Подсветка на LCD)Управлява яркостта на LCD дисплея.
  LCD Contrast (Контраст на LCD)Управлява контраста на LCD дисплея.
  Protected Menus (Защитени менюта)Разрешава достъп до защитени менюта с PIN код на упълномощено лице от Вашата компания.
  Auto Idle (Авт. празен ход)Управлява размера на допустимото време преди преминаване на двигателя на празен ход, когато машината не се използва.
  Mow Speed (Скорост на косене)Управлява максималната скорост в режим косене (нисък регистър)
  Trans Speed (Скорост на придвижване)Управлява максималната скорост в режим придвижване (висок регистър)
  Smart Power (Интелигентна мощност)Smart Power предотвратява буксуването по тежки терени, като интелигентно регулира скоростта на машината и оптимизира работните характеристики на режим косене.

  *Превежда се само текстът за оператора“. Екраните Faults, Service и Diagnostics са за техническото обслужване. Заглавията ще са на избрания език, но елементите на менюто са на английски език.

  About (Относно)
  Елемент на менютоОписание
  ModelПоказва номера на модела на машината
  SNПоказва серийния номер на машината
  Machine Controller RevisionПосочва версията на софтуера на главния контролер.
  InfoCenter RevisionПоказва версията на софтуера на Информационния център.
  CAN BusПоказва статуса на комуникационната шина на машината

  Защитени менюта

  Съществуват 4 настройки на работната конфигурация, които се изпълняват в рамките на Settings Menu (Меню Настройки) на Информационния център: времезакъснение на автоматичния режим на празен ход, максимална наземна скорост на косене, максимална наземна скорост на придвижване и Smart Power (Интелигентна мощност). Тези настройки са в Protected Menus (Защитени менюта).

  Достъп до защитените менюта

  Note: Фабричният PIN код по подразбиране за машината е или 0000, или 1234.Ако смените PIN кода и го забравите, се свържете с упълномощения дистрибутор на Toro за съдействие.

  1. От MAIN MENU (Главно меню) използвайте централния бутон, за да прелистите надолу до SETTINGS MENU (Меню Настройки) и натиснете десния бутон (Фигура 36).

   g028523
  2. В SETTINGS MENU (Меню Настройки) използвайте централния бутон, за да прелистите надолу до PROTECTED MENU (Защитено меню) и натиснете десния бутон (Фигура 37А).

   g028522
  3. За да въведете PIN кода, натиснете централния бутон, докато се покаже правилната първа цифра, след това натиснете десния бутон, за да се придвижите към следващата цифра (Фигура 37B и Фигура 37C). Повторете тази стъпка, докато въведете последната цифра и натиснете още веднъж десния бутон.

  4. Натиснете средния бутон, за да въведете PIN кода (Фигура 37D).

   Изчакайте да светне червеният светлинен индикатор на Информационния център.

   Note: Ако Информационният център приеме PIN кода и Защитеното меню се отключи, в горния десен ъгъл на екрана се показва думата PIN“.

  Note: Завъртането на ключа на стартера в положение OFF (Изкл.) и след това на ON (Вкл.) заключва Защитеното меню.

  Можете да виждате и да промените настройките в Защитеното меню. След като осъществите достъп до Защитеното меню, прелистете надолу до опцията Protect Settings (Защита на настройките). Използвайте десния бутон, за да промените настройката. Задаването на OFF (Изкл.) на Защита на настройките Ви позволява да виждате и променяте настройките в Защитеното меню, без да въвеждате PIN кода. Задаването на ON (Вкл.) на Защита на настройките скрива защитените опции и изисква да въведете PIN код, за да промените настройката в Защитеното меню. След задаване на PIN кода завъртете ключа в положение OFF (Изкл.) и го върнете в положение ON (Вкл.) за активиране и запазване на тази функция.

  Настройка на Auto Idle (Автоматичен режим на празен ход)

  1. В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до Auto Idle (Автоматичен режим на празен ход).

  2. Натиснете десния бутон за смяна на времето на Auto Idle между стойностите OFF (изкл.), 8S, 10S, 15S, 20S или 30S.

  Настройка на Maximum Allowed Mow Speed (Максимално допустима скорост на косене)

  • В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до Mow Speed (Скорост на косене) и натиснете десния бутон.

  • Ползвайте десния бутон за увеличаване на стойността за максимално допустима скорост на косене (50%, 75% или 100%).

  • Ползвайте централния бутон за намаляване на стойността за максимално допустима скорост на косене (50%, 75% или 100%).

  • Натиснете левия бутон за излизане.

  Настройка на Maximum Allowed Transport Speed (Максимално допустима скорост на придвижване)

  • В Settings Menu (Меню настройки) прелистете надолу до Transport Speed (Скорост на придвижване) и натиснете десния бутон.

  • Ползвайте десния бутон за увеличаване на стойността за максимално допустима скорост на придвижване (50%, 75% или 100%).

  • Ползвайте централния бутон за намаляване на стойността за максимално допустима скорост на придвижване (50%, 75% или 100%).

  • Натиснете левия бутон за излизане.

  Когато приключите със Защитените менюта, натиснете левия бутон за изход към Main Menu (Главно меню), след това натиснете левия бутон за изход към Run Menu (Работно меню).

  Настройка на таймера на Service Due (График за обслужване)

  Той нулира часовете до следващото планирано обслужване след изпълнението на процедурата за планово техническо обслужване.

  1. В SERVICE MENU (Меню Обслужване) се придвижете до HOURS MENU (Меню Време).

  2. Прелистете надолу до символа за обслужване Graphic.

   Note: Ако обслужването е необходимо в момента, първата икона показва NOW (Сега).

  3. Под първата икона е символът за обслужване Graphic и 250.

  4. Осветете символа за обслужване и натиснете десния бутон.

  5. Когато се появи нов екран, потвърдете RESET SERVICE HOURS (Нулиране на часовете до обслужване) – Сигурни ли сте?

  6. Изберете YES (Да) (централен бутон) или NO (Не) (ляв бутон).

  7. След като изберете YES (Да), екранът подсказва изтриване и се връща обратно до селекцията на SERVICE HOURS (Часове до обслужване).

  По време на работа

  Обща безопасност

  • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

  • Носете подходящо облекло, включително защита за очите, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

  • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

  • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществена щета.

  • Преди да стартирате двигателя, уверете се, че всички задвижвания са в неутрално положение, паркинг спирачката е задействана и Вие сте на операторското място.

  • Никога не превозвайте пътници с машината и дръжте на разстояние страничните лица и децата докато работите.

  • Работете с машината само при добра видимост, за да избегнете дупки или скрити опасности.

  • Избягвайте да косите мокра трева. Намаленото сцепление може да причини хлъзгане на машината.

  • Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се части. Стойте далеч от отвора за разтоварване.

  • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че няма препятствия на пътя.

  • Бъдете внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

  • Винаги спирайте режещите ножове, когато не косите.

  • След удар в обект или щом усетите необичайна вибрация в машината, спрете я, извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да инспектирате приставката. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

  • При завиване и прекосяване на пътища и тротоари с машината, намалете скоростта и бъдете внимателни. Винаги отстъпвайте предимство.

  • Отцепете задвижването на режещия апарат, изключете двигателя, извадете контактния ключ и изчакайте да спре всяко движение преди да регулирате височината на рязане (освен ако не можете да я регулирате от операторското място).

  • Пускайте двигателя само в места с добра вентилация. Отработените газове от двигателя съдържат въглероден оксид, който при вдишване е смъртоносен.

  • Никога не оставяйте работещата машина без наблюдение.

  • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

   • Паркирайте машината върху равна повърхност.

   • Изключете силоотводния механизъм и спуснете приставките.

   • Задействайте паркинг спирачката.

   • Изключете двигателя и извадете ключа.

   • Изчакайте всички движения на машината да спрат.

  • Работете с машината само при добра видимост. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

  • Не използвайте машината като превозно средство за теглене.

  • Използвайте само аксесоари, приставки и резервни части, одобрени от Toro.

  Безопасност на защитна конструкция срещу преобръщане (ЗКСП)

  • ЗКСП е неделимо и ефективно устройство за безопасност.

  • Не демонтирайте никакви компоненти на защитната конструкция срещу преобръщане (ЗКСП) от машината.

  • Уверете се, че предпазният колан на седалката е сигурно закрепен към машината.

  • Издърпайте лентата на колана пред Вас и закопчайте колана в катарамата от другата страна на седалката.

  • За да отключите предпазния колан на седалката, натиснете бутона на катарамата. След това приберете колана в отвора за автоматично прибиране. Уверете се, че можете бързо да освободите колана в случай на спешност.

  • Проверете внимателно за препятствия в горната част и внимавайте да не влезете в контакт с тях.

  • Поддържайте ЗКСП в безопасно експлоатационно състояние, като периодично извършвате щателна проверка за повреди и поддържате всички съединения здраво стегнати.

  • Сменете повредените компоненти на ЗКСП. Не ги ремонтирайте и изменяйте.

  Допълнителни защити на ЗСКП за машини с кабина или с неподвижна укрепваща рамка

  • Монтираната от Toro кабина е с укрепваща рамка.

  • Винаги слагайте своя предпазен колан на седалката.

  Допълнителни защити на ЗСКП за машини със сгъваема укрепваща рамка

  • Дръжте сгъваемата укрепваща рамка във вдигнато заключено положение и носете своя предпазен колан на седалката, когато работите с машината при укрепваща рамка във вдигнато положение.

  • Спускайте сгъваемата укрепваща рамка само временно, когато е необходимо. При укрепваща рамка сгъната в спуснато положение, не носете предпазния колан на седалката.

  • Имайте предвид, че няма защита от преобръщане, когато сгъваемата укрепваща рамка е в спуснато положение.

  • Проверете площта, която ще косите, и никога не сгъвайте в спуснато положение сгъваемата укрепваща рамка в зони с наклони, свлачища или вода.

  Безопасност при работа по склон

  • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Вие носите отговорност за безопасната работа върху склон. Върху всеки склон работата с машината изисква особено внимание.

  • Оценявайте условията на обекта, за да определите дали наклонът е безопасен за работа с машината, включително извършвайте оглед на обекта. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

  • Прегледайте посочените по-долу инструкции за управление на машината върху склон, за да определите дали е възможно да работите с машината в условията на даден ден и обект. Промените в терена могат да доведат до промяна в работата на машината върху склона.

  • Избягвайте стартиране, спиране или завиване с машината върху склонове. Избягвайте внезапни промени в скоростта или посоката. Завивайте бавно и постепенно.

  • Не работете с машината при каквито и да било условия, в които съществува опасност от загуба на сцепление, управление или стабилност.

  • Отстранете или маркирайте препятствия като канавки, дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. Високата трева може да скрие препятствията. Неравният терен може да обърне машината.

  • Имайте предвид, че работата на машината върху влажна трева, по напречен наклон или по нанадолнище може да предизвика загуба на сцепление на машината. Загубата на сцепление на движещите колела може да доведе до приплъзване и невъзможност за спиране и управление.

  • Внимавайте изключително много, когато работите с машината близо до свлачища, канавки, насипи, водни или други опасности. Машината може внезапно да се преобърне, ако някое от колелата премине през ръба или ръбът поддаде. Установете безопасна зона между машината и всяка потенциална опасност.

  • Идентифицирайте опасностите в основата на склона. Ако има опасности, косете склона с пешеходно управлявана машина.

  • Ако е възможно, дръжте режещия(ите) нож(ове) спуснат(и) на земята, докато експлоатирате машината по склонове. Повдигането на режещия(ите) нож(ове) по време на работа по склонове може да доведе до нестабилност на машината.

  • Подхождайте с повишено внимание към системите за събиране на тревата и останалите приставки. Те могат да променят стабилността на машината и да причинят загуба на управление.

  Разяснение на работните характеристики на машината

  Упражнявайте се в управлението на машината, тъй като тя е с хидростатична трансмисия и нейните характеристики може да се различават от останалите машини за поддържане на тревния килим. Някои точки, които трябва да се отчитат при работа със самоходната установка, режещия апарат или другите инструменти, са свързани с това, че трансмисията, оборотите на двигателя и натоварването на ножовете на косачката или другите инструменти засягат работните характеристики на машината.

  С Toro Smart Power™ не е необходимо да внимавате за оборотите на двигателя при тежки терени. Smart Power (Интелигентна мощност) предотвратява буксуването на двигателя при тежки терени чрез автоматичното регулиране на скоростта на машината и оптимизиране на работните характеристики на косенето.

  Можете да използвате спирачките, за да подпомогнете завиването на машината. Независимо от това, използвайте ги внимателно, особено при мека или влажна трева, тъй като неволно може да нарушите целостта на тревния килим. Друга полза от спирачките е да поддържат сцеплението. Например при наклонени терени колелото, катерещо наклона, приплъзва и губи сцепление. Ако има такава ситуация, натискайте леко и с прекъсвания спирачния педал при изкачване нагоре, докато катерещото колело престане да приплъзва. Това действие повишава сцеплението на колелото надолу по склона.

  Помощната система против буксуване е автоматична и не изисква намеса на оператор. Когато колелото започне да приплъзва, потокът автоматично се разделя между предните и задните колела, за да намали приплъзването на колелото и загубата на сцепление.

  Преди спирането на двигателя освободете всички управляващи органи и сменете положението на лоста за газта на SLOW (Бавно). Смяната на лоста за газта към положение SLOW (Бавно) намалява високите обороти на двигателя, шума и вибрацията. Завъртете ключа в положение OFF (Изкл.), за да изключите двигателя. Извадете контактния ключ, ако напускате операторското място.

  Преди да превозите машината, вдигнете режещите апарати и ги закрепете със заключващите устройства за транспорт (Фигура 38).

  g011550

  Работа с машината

  • Стартирайте двигателя и го оставете да работи в положение HALF IDLE (полупразен ход), докато загрее. Поставете ключа за регулиране на оборотите на двигателя на HIGH IDLE (Високи обороти на празен ход), вдигнете режещите апарати, освободете паркинг спирачката, натиснете зацепващия педал за ход напред и внимателно се придвижете до открит участък.

  • Упражнете движение напред-назад, стартиране и спиране на двигателя. За да спрете машината, отделете крака си от зацепващия педал и го оставете да се върне в NEUTRAL (Неутрално) положение или натиснете надолу педала за заден ход.

   Note: При спускане с машината по склон, е възможно да се наложи да използвате за спиране педала за заден ход.

  • Практикувайте преминаване върху препятствия с повдигнати и спуснати режещи ножове. Внимавайте, когато се движите в тесни пространства между обекти, за да не повредите машината или режещите апарати.

  • Винаги се движете бавно по неравни участъци.

  • При наличие на препятствие по пътя Ви, вдигнете режещите апарати, така че лесно да окосите около него.

  • При транспортиране на машината от един работен участък на друг, повдигнете режещите апарати докрай, изключете PTO, натиснете превключвателя в положение TRANSPORT (Транспорт) и поставете лоста за газта в положение FAST (Бързо).

  Обяснение за противобаланса

  Системата за противобаланс поддържа хидравличното противоналягане върху цилиндрите за вдигане на платформата. Това налягане подобрява сцеплението, като прехвърля теглото на платформата на косачката върху ходовите колела на косачката. Налягането в резултат на противобаланса е фабрично настроено с оглед на оптималния баланс между външния вид след косене и качеството на сцеплението при повечето състояния на тревната площ.

  Намаляването на заданието за противобаланса може да повиши стабилността на режещите апарати, но ще намали качеството на сцеплението. Увеличаването на зададения противобаланс може да подобри качеството на сцеплението, но може да доведе до влошен външен вид след косене. Направете справка в Ръководството за обслужване за Вашата самоходна установка относно указанията за настройка на налягането в резултат на противобаланса.

  Използване на спирачните педали

  Important: При ситуации на аварийно спиране вдигнете крака си от зацепващия педал и натиснете спирачните педали.

  Само в диапазона на ниските обороти можете да използвате спирачките поотделно за завиване или за по-добро сцепление. Когато използвате спирачките поотделно, направете следното:

  • Откачете заключващото лостче на педала (Фигура 4).

  • За подпомагане на завиването натиснете съответния спирачен педал от страната, на която завивате. Това ще Ви позволи да скъсите радиуса на завиване.

   Note: Използвайте внимателно отделните спирачки, особено при мека или влажна трева, тъй като неволно може да нарушите целостта на тревния килим.

  • За подпомагане на сцеплението натиснете леко педала на спирачката, съответстваща на предната гума, която приплъзва. Например при наклонени терени колелото, катерещо наклона, приплъзва и губи сцепление. Ако има такава ситуация, натискайте леко и с прекъсвания спирачния педал при изкачване нагоре, докато катерещото колело престане да приплъзва. Това действие повишава сцеплението на колелото надолу по склона.

  Разяснение на Toro Smart Power™

  Със Smart Power не е необходимо операторът да внимава за оборотите на двигателя при тежки терени. Smart Power (Интелигентна мощност) предотвратява буксуването на двигателя при тежки терени чрез автоматичното регулиране на скоростта на машината и оптимизиране на работните характеристики на косенето.

  Note: По подразбиране функцията Smart Power е в положение ON (Вкл.).

  Работа на вентилатора в реверсивен режим

  Скоростта на вентилатора на машината се контролира от температурата на хидравличната течност и от температурата на охладителната течност на двигателя. Когато хидравличната течност или охладителната течност достигнат съответната температура, автоматично стартира реверсивен цикъл на работа на вентилатора. При този цикъл отпадъците се издухват отзад и температурата на охладителната течност на двигателя и на хидравличната течност спада.

  Можете да изпълните ръчно стартиране на реверсивния цикъл чрез едновременно натискане на десния и левия бутон на Информационния център. Препоръчва се ръчно обръщане на посоката на вентилатора преди да напуснете работния участък или да навлезете в участъка за поддръжка или съхранение.

  Разясняване на автоматичния режим на празен ход

  Машината е оборудвана с автоматичен режим на празен ход, който автоматично включва двигателя на празен ход, когато всички долуизброени функции не се ползват за определен период от време, според предварителната настройка в Информационния център.

  • Зацепващият педал се връща в положение NEUTRAL (неутрално).

  • PTO е дезактивирано.

  • Не е задействан нито един от превключвателите за повдигане.

   Когато стартирате която и да е от горните функции, машината автоматично се връща в предходното положение на лоста на газта.

  Стартиране на двигателя

  Important: Горивната система автоматично се обезвъздушава, когато възникне някоя от следните ситуации:

  • Първоначално стартиране на нова машина.

  • Двигателят е спрял да работи поради липса на гориво.

  • Извършвана е поддръжка на компонентите на горивната система.

  1. Вдигнете крака си от зацепващия педал и се уверете, че той е в неутрално положение. Уверете се, че е задействана паркинг спирачката.

  2. Преместете превключвателя на оборотите на двигателя в положение LOW-IDLE (ниски обороти на празен ход).

  3. Завъртете ключа в положение RUN (Работно) .

   Note: Индикаторът на подгревната свещ светва.

  4. Когато светлината на индикатора на подгревната свещ заглъхне, завъртете ключа в положение START (Стартира). Незабавно след стартиране на двигателя освободете ключа и го оставете да се върне в положение RUN (Работно).

   Important: Не оставяйте стартера да работи повече от 30 секунди без прекъсване, тъй като това може да предизвика отказ на стартера. Ако двигателят не може да стартира след 30 секунди, завъртете ключа в положение OFF (изкл.), проверете органите за управление и процедурите, изчакайте още 30 секунди и повторете процедурата по стартиране.

  5. Оставете двигателя да загрее в средна позиция на оборотите (без товар), след това преместете лоста на газта в желаната позиция.

  Important: Оставете двигателя на празен ход за 5 минути, преди да го изключите след работа на пълна мощност. Ако това не се направи, може да се стигне до повреда на турбокомпресора.

  Използване на круиз-контрол (автопилот)

  Ключът за круиз-контрола заключва педалите в положение за поддържане на исканата наземна скорост. С натискането назад на превключвателя, круиз-контролът се изключва, средното положение на превключвателя задейства круиз-контрола, предното положение на превключвателя задава желаната наземна скорост.

  Note: Като натиснете спирачния педал или преместите зацепващия педал в положение REVERSE (Заден ход) за 1 секунда, също можете да освободите педала.

  Изключване на двигателя

  Important: Оставете двигателя на празен ход за 5 минути, преди да го изключите след работа на пълна мощност. Това позволява на турбокомпресора да се охлади, преди да изключи двигателя. Ако това не се направи, може да се стигне до повреда на турбокомпресора.

  Note: Винаги когато машината е паркирана, спускайте платформите на косачката до земята. Това ще освободи хидравличния товар от системата, ще предотврати износване на частите на системата, а също така ще предотврати непреднамерено спускане на платформите на косачката.

  1. Преместете лоста за газта обратно в положение SLOW (Бавно).

  2. Преместете превключвателя на PTO в положение OFF (Изключено).

  3. Задействайте паркинг спирачката.

  4. Завъртете ключа на запалването в положение OFF (Изключено).

  5. Извадете контактния ключ от стартера, за да предотвратите неволно стартиране.

  Използване на превключвателя на оборотите на двигателя

  Превключвателят на оборотите на двигателя има 2 режима за превключване на оборотите на двигателя. Чрез кратко натискане на превключвателя оборотите на двигателя нарастват или намаляват със стъпка от 100 об./мин. Ако задържите натиснат превключвателя, двигателят автоматично преминава на HIGH (Високи обороти) или LOW IDLE (Ниски обороти на празен ход), в зависимост от това, кой край на превключвателя сте натиснали.

  Регулиране на скоростта на косене

  Администратор (Защитено меню)

  Тази функция дава възможност на администратора да зададе максималната скорост на косене на стъпки от 5% в обхват от 30 до 100%, с която операторът може да коси (нисък регистър).

  Направете справка с Настройка на Maximum Allowed Mow Speed (Максимално допустима скорост на косене) за процедурата по задаване на скоростта на косене.

  Оператор

  Тази функция дава възможност на оператора да настрои максималната скорост в режим на косене (нисък регистър), в рамките на предварителните настройки на администратора. При появяване на начален екран или екран на главно меню в Информационния център, натиснете средния бутон (икона Graphic) за настройка на скоростта.

  Note: При превключване между ниския и високия регистър настройките ще се прехвърлят на база предварителните настройки. Настройките се нулират, когато машината бъде изключена.

  Note: Тази функция може да се използва и за връзка с круиз-контрола.

  Настройка на скоростта на придвижване

  Администратор (Защитено меню)

  Тази функция дава възможност на администратора да зададе максималната скорост на придвижване на стъпки от 5% в обхват от 30 до 100%, с която операторът може да се придвижва (висок регистър).

  Направете справка с Настройка на Maximum Allowed Transport Speed (Максимално допустима скорост на придвижване) за процедурата по задаване на скоростта на придвижване.

  Оператор

  Тази функция дава възможност на оператора да настрои максималната скорост в режим на придвижване (висок регистър), в рамките на предварителните настройки на администратора. При появяване на начален екран или екран на главно меню в Информационния център, натиснете средния бутон (икона Graphic) за настройка на скоростта.

  Note: При превключване между ниския и високия регистри, настройките се прехвърлят на база предварителните настройки. Настройките се нулират, когато машината бъде изключена.

  Note: Можете да използвате тази функция също за връзка с круиз-контрола.

  Съвети за ползване

  Промяна на модела на косене

  Променяйте моделите на косене често, за да подобрите външния вид след косене след многократно движение в една и съща посока.

  Постигане на добър външен вид след косене

  Обърнете се за справка към Ръководството за решаване на проблемите с външния вид след окосяване, което е налично на www.Toro.com.

  Използване на подходяща техника на косене

  • За започване на косенето включете режещите апарати, след което бавно се приближете към участъка за косене.

  • За постигане на професионално окосяване по права линия и създаване на ленти, което е желателно за някои приложения, намерете дърво или друг отдалечен обект и се движете право към него.

  • В момента, в който предните режещи ножове достигнат края на окосявания участък, изпълнете капковиден завой, за да изправите посоката бързо за следващото минаване.

  • За режещите апарати се предоставят допълнителни пластини за мулчиране. Пластините за мулчиране функционират добре, когато поддържате тревните площи редовно, за да се избегне отстраняването на повече от 25 mm пораснала трева с едно косене. Когато окосявате прекалено много пораснала трева с монтирани пластини за мулчиране, външният вид след косене може да се влоши и ще се изисква по-голяма мощност за косене на тревната площ. Пластините за мулчиране освен това функционират добре при нарязването на листа през есента.

  Избиране на правилна височина при настройката за косене според условията

  Когато косите, премахвайте не повече от около 25 mm или от ⅓ от височината на тревата. В случаите на изключително гъсти или обилно затревени площи може да се наложи да увеличите височината при настройката за рязане.

  Косене с остри ножове

  Острите ножове режат чисто и без издърпване или накъсване на тревичките, за разлика от изхабените ножове. Издърпването или накъсването на тревата я прави кафява в краищата, което затруднява растежа ѝ и я прави по-податлива на болести. Осигурете ножът да бъде в добро състояние и с пълен профил.

  Проверка на състоянието на режещия апарат

  Вземете мерки камерите да бъдат поддържани в добро работно състояние. Изправяйте огъванията в частите на камерата, за да се гарантира правилното разстояние между върха на ножа и камерата.

  Техническо обслужване на машината след косене

  След косене старателно измивайте машината с градински маркуч без дюза, за да избегнете замърсяване и да не повредите уплътненията и лагерите вследствие на прекомерно водно налягане. Вземете мерки за почистване на радиатора и на маслоохладителя от окосена трева и замърсявания. След почистване, проверете машината за евентуални течове на хидравлична течност, повреди или износване на хидравлични и механични компоненти, както и дали ножовете са остри.

  След приключване на работа

  Обща безопасност

  • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

  • За предотвратяване на пожар почиствайте режещите апарати, шумозаглушителите и отделението на двигателя от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

  • Ако режещите апарати са в транспортно положение, използвайте положително механично заключване (ако има налично), преди да напуснете машината и да я оставите без надзор.

  • Преди съхраняване на машината в затворено пространство оставете двигателя да се охлади.

  • Извадете ключа и изключете притока на гориво (ако е приложимо) преди съхранение или превозване на машината.

  • Никога не съхранявайте машината или контейнера за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  • Поддържайте и почиствайте предпазния(ите) колан(и), когато се налага.

  Бутане или теглене на машината

  В случай на спешност можете да придвижите машината напред чрез задействане на байпасния клапан на хидравличната помпа с променлив обем и да бутате или теглите машината.

  Important: Не бутайте и не теглете машината със скорост, надвишаваща 3 до 4,8 km/h. Ако бутате или теглите с по-голяма скорост, може да повредите вътрешната трансмисия.Байпасните клапани трябва да са отворени винаги, когато бутате или теглите машината.

  1. Вдигнете седалката и блокирайте байпасните клапани, които са под предната страна на горивния резервоар (Фигура 39).

   g221674
  2. Завъртете всеки клапан с 3 оборота по посока на часовниковата стрелка, за да го отворите и да дадете възможност на флуида да се отклони байпасно в системата.

   Note: Не развивайте с повече от 3 оборота. Тъй като флуидът е отклонен, машината може лесно да се мести, без да се повреди трансмисията.

  3. Избутайте или изтеглете машината.

  4. Прекратете бутането или тегленето на машината и затворете байпасните клапани. Затегнете клапана с въртящ момент 70 N∙m.

   Important: Уверете се, че байпасният клапан за горивото е затворен, преди да стартирате двигателя. Работата на двигателя при отворен байпасен клапан причинява прегряване на трансмисията.

  Important: Ако трябва да бутате или теглите машината на заден ход, байпасирайте обратния клапан на разпределителния колектор на 4-колесното задвижване.За байпасиране на обратния клапан включете шлаух-система към тестовия манометър на задвижването на заден ход (разположен на хидростата) и към порта разположен между портове М8 и Р2 на разпределителен колектор на задвижването на предните колела (разположен зад предната гума). Шлаух-системата се състои от 1 шлаух (Каталожен No. 95-8843), 2 механични съединителя (Каталожен No. 95-0985) и 2 хидравлични съединителя (Каталожен No. 340-77).

  Идентифициране на опорните точки

  Опасност

  Механичните и хидравличните крикове може да не осигурят достатъчна опора на машината и да причинят сериозно нараняване.

  • Използвайте подпорни стойки за поддръжка на машината.

  • Не използвайте хидравлични крикове.

  Има опорни точки, разположени в предната и задната страни на машината.

  • На рамата, от вътрешната страна на всяка предна гума

  • В центъра на задния мост

  Преместване на машината

  • Извадете ключа и изключете притока на гориво (ако е приложимо) преди съхранение или превозване на машината.

  • Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината на/от ремарке или камион.

  • Използвайте широки рампи за товарене на машината на/от ремарке или камион.

  • Закачете стабилно машината.

  Идентифициране на точките за закрепване

  Има точки за закрепване в предната и задната страни на машината (Фигура 40).

  Note: Използвайте правилно оразмерени и одобрени от Министерството на транспорта сапани в 4-те ъгъла, за да завържете машината.

  • 2 върху предната част на платформата на оператора

  • Заден буфер

  g196910

  Поддръжка

  Important: Вижте ръководството за притежателя на двигателя за допълнителна информация относно процедурите по поддръжка.

  Note: Свалете безплатно копие на електрическите или хидравличните схеми, като посетите www.Toro.com и потърсите Вашата машина чрез линка към ръководствата на началната страница.

  Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормалното операторско място.

  Безопасност по време на поддръжка и обслужване

  • Преди да напуснете мястото на оператора, направете следното:

   • Паркирайте машината върху равна повърхност.

   • Изключете силоотводния механизъм и спуснете приставките.

   • Задействайте паркинг спирачката.

   • Изключете двигателя и извадете ключа.

   • Изчакайте всички движения на машината да спрат.

  • Ако оставите ключа в ключалката на стартера, някой може да стартира двигателя и сериозно да нарани Вас и стоящите наблизо. Извадете ключа преди да извършвате каквито и да е операции по поддръжката.

  • Оставете компонентите на машината да се охладят преди извършване на дейности за поддръжка.

  • Ако режещите апарати са в транспортно положение, използвайте положително механично заключване (ако има налично), преди да напуснете машината и да я оставите без надзор.

  • Ако е възможно, не извършвайте дейности по поддръжката, докато двигателят работи. Стойте далече от движещи се части.

  • Подпирайте машината на трупчета или стойки за съхранение, когато работите под нея.

  • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия.

  • Съхранявайте всички части на машината в добро работно състояние и затягайте всички механични устройства, особено съединителите на режещите приставки.

  • Заменете всички износени или повредени етикети.

  • За гарантиране на безопасна и оптимална работа на машината за безопасност използвайте само оригинални резервни части от Toro. Резервни части, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първия час
 • Затегнете гайките на колелото.
 • След първите 10 часа
 • Затегнете гайките на колелото.
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • Проверете обтягането на ремъка на компресора.
 • Проверете обтягането на ремъка на задвижването на ножовете.
 • След първите 50 часа
 • Сменете маслото на предната планетарна предавка.
 • След първите 200 часа
 • Сменете маслото на задния мост.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете налягането в гумите.
 • Проверете превключвателите за защитна блокировка.
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Проверете индикатора на въздушния филтър.
 • Източете водата или другите замърсители от горивния филтър/водния сепаратор.
 • Проверете нивото на охладителната течност.
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • Отстранете всички отпадъци и замърсявания от отделението на двигателя, от радиатора и маслоохладителя.
 • Проверете функционирането на превключвателя за защитата.
 • Почистете машината.
 • На всеки 25 часа
 • Проверете нивото на електролита.(Ако машината е оставена за съхранение, проверявайте я на всеки 30 дни.)
 • На всеки 50 часа
 • Смажете всички лагери и втулки.
 • Инспектирайте въздушния филтър.
 • Проверете обтягането на ремъка на задвижването на ножовете.
 • На всеки 100 часа
 • Инспектирайте маркучите и скобите на охладителната система.
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • Проверете обтягането на ремъка на компресора.
 • На всеки 200 часа
 • Затегнете гайките на колелото.
 • На всеки 250 часа
 • Сменете маслото на двигателя и филтъра.
 • Почистете въздушните филтри на кабината; сменете ги, ако са скъсани или замърсени.
 • Почистете климатика(с по-голяма честота в условия на висока запрашеност и замърсявания).
 • На всеки 400 часа
 • Проверете осовата хлабина на планетарните предавки.
 • Проверете смазочната течност на задния мост.
 • Проверете смазочната течност на предавателната кутия на задния мост.
 • Направете обслужване на въздушния филтър (по-рано, ако индикаторът на въздушния филтър е в червената зона, и по-често – в условията на силно замърсена или запрашена среда).
 • Инспектирайте горивопроводите и съединения.
 • Сменете касетата на горивния филтър.
 • Заменете горивния филтър на двигателя.
 • На всеки 500 часа
 • Смажете лагерите на задната ос.
 • На всеки 800 часа
 • Сменете маслото на предната планетарна предавкаили веднъж годишно, в зависимост от това кое настъпи първо.
 • Сменете маслото на задния мост.
 • Проверете схождането на задните колела.
 • Инспектирайте ремъка на задвижването на режещия нож.
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога сте пълнили резервоара с алтернативна течност, сменете хидравличната течност.
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога резервоарът е пълнен с алтернативна течност, (по-скоро, ако индикаторът за сервизния интервал е в червената зона).
 • Огледайте демпферната връзка на страничния режещ апарат.
 • Инспектирайте възлите на ходовото колело на режещия апарат.
 • На всеки 1 000 часа
 • Източете и почистете горивния резервоар.
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете хидравличния филтър (по-скоро, ако индикаторът за сервизния интервал е в червената зона).
 • Проверете и регулирайте просвета на клапана.
 • На всеки 2 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете хидравличната течност.
 • Преди съхранение
 • Източете и почистете горивния резервоар.
 • На 2 години
 • Промийте охладителната система и сменете течността.
 • Източете и промийте хидравличния резервоар.
 • Сменете подвижните маркучи.
 • Предупреждение

  Ако оставите ключа в ключалката на стартера, някой може да стартира двигателя и сериозно да нарани Вас и стоящите наблизо.

  Извадете ключа от контакта преди да провеждате каквото и да е техническо обслужване.

  Контролна карта за ежедневно обслужване

  Направете копия от тази карта за ежедневна рутинна употреба.

  Проверявана позиция при поддръжкаЗа седмица:
  ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  Проверете функционирането на блокировката за безопасност.       
  Проверете функционирането на спирачката.       
  Проверете нивото на маслото в двигателя.       
  Проверете нивото на течността в охладителната система.       
  Източете сепаратора за вода/гориво.       
  Проверете въздушния филтър, чашката за събиране на прах и клапана за освобождаване на налягането.       
  Проверете за необичайни шумове от двигателя.1       
  Проверете за замърсявания по радиатора и решетката.       
  Проверете за необичайни шумове при работа.       
  Проверете нивото на маслото в хидравличната система.       
  Проверете хидравличните маркучи за повреди.       
  Проверете за течове на работни течности.       
  Проверете нивото на горивото.       
  Проверете налягането в гумите.       
  Проверете функционирането на приборите.       
  Проверете настройката на височина на рязане.       
  Гресирайте всички точки за смазване.2       
  Почистете машината.       
  Поправете всички дребни повреди по боята.       

  1Ако двигателят стартира трудно, изпуска много дим или работи неравномерно, проверете състоянието на нагревателната свещ и дюзите за впръскване на гориво (инжекторите).

  2Незабавно след всяко измиване, независимо от посочения интервал.

  Important: Вижте ръководството за притежателя на двигателя за допълнителна информация относно процедурите по поддръжка.

  Отбелязване на участъци, изискващи повишено внимание

  Инспекцията е извършена от:
  ПозицияДатаИнформация
     
     
     
     

  Предварителни операции по техническо обслужване

  Сваляне на капака на двигателя

  1. Отключете и повдигнете капака на двигателя.

  2. Извадете шплента, закрепващ шарнирната ос на капака към монтажните конзоли (Фигура 41).

   g031613
  3. Плъзнете капака надясно, повдигнете едната му страна и го издърпайте от конзолите.

  Note: Инсталирайте капака по обратната процедура.

  Смазване

  Гресиране на лагерите и втулките

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Смажете всички лагери и втулки.
 • На всеки 500 часа
 • Смажете лагерите на задната ос.
 • Машината е съоръжена с точките на смазване, които редовно трябва да се третират с грес № 2 на литиева основа. Освен това, смазвайте машината веднага след миене.

  Местата и броят на точките за смазване са:

  Самоходна установка

  • 2 втулки на шарнира на предния и задния мост (Фигура 42)

  • 2 сферични шарнира на кормилния цилиндър (Фигура 43)

  • 2 сферични шарнира на съединителния прът (Фигура 43)

  • 2 втулки на шенкелния болт (Фигура 43)Ежегодно смазване на горните накрайници на шенкелния болт (2 помпи).

  g004687
  g011499

  Преден режещ апарат

  • 2 втулки на оста на вилката на ходовото колело (Фигура 44)

  • 3 лагера на оста на шпиндела – намиращи се под ремъчната шайба (Фигура 45)

  • 2 втулки на шарнира на паразитния хебел (Фигура 45)

  g011557
  g017810

  Предни подемни възли

  • 2 (от двете страни) втулки на цилиндъра на подемното рамо (Фигура 46)

  • 2 сферични шарнира на подемното рамо (Фигура 47)

  g020455
  g011551

  Страничен режещ апарат

  • 1 втулка на оста на вилката на ходовото колело (Фигура 48)

  • 2 (от всяка страна) лагера на оста на шпиндела – разположени под ремъчната шайба

  • 1 втулка на шарнира на паразитния хебел – разположена на паразитния хебел

  g011557

  Странични подемни възли

  • 6 основни втулки на подемното рамо (Фигура 49 и Фигура 50)

  • 2 втулки на шарнира на ъгловия лост (Фигура 51)

  • 4 втулки на задния лостФигура 51

  • 4 втулки на подемния цилиндър (Фигура 52)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Техническо обслужване на двигателя

  Безопасност на двигателя

  • Изгасете двигателя и извадете контактния ключ, преди да проверявате маслото или да доливате масло в картера.

  • Не променяйте оборотите на регулатора за хода на машината и не допускайте прекомерно високи обороти на двигателя.

  Обслужване на маслото на двигателя

  Спецификация на маслото

  Използвайте висококачествено моторно масло с ниско пепелно съдържание, отговарящо на следните спецификации:

  • API категория на обслужване CJ-4 или по-висока

  • ACEA категория на обслужване E6

  • JASO категория на обслужване DH-2

  Important: Използването на моторно масло ,различно от API CJ-4 или по-висок клас, ACEA E6 или JASO DH-2, може да запуши дизеловия филтър за твърди частици или да повреди двигателя.

  Използвайте моторно масло със следния вискозитет:

  • Предпочитано масло: SAE 15W-40 (над -18° C)

  • Алтернативно масло: SAE 10W-30 или 5W-30 (за всички температури)

  Моторно масло Toro Premium с вискозитет 15W-40 или 10W-30 може да бъде доставено от упълномощения дистрибутор на Toro. За каталожния номер на частта проверете в Каталога за резервни части.

  Проверка на маслото в двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Двигателят се доставя зареден с масло в картера; независимо от това, преди и след първоначално стартиране на двигателя нивото на маслото трябва да се провери.

  Important: Проверявайте ежедневно маслото на двигателя. Ако нивото на моторното масло е под маркировката Пълно“ на маслоизмерителната пръчка, моторното масло може да се смеси с гориво;Ако нивото на моторното масло е под маркировката Пълно“, сменете моторното масло.

  Най-доброто време за проверка на маслото е, когато двигателят е изстинал, преди да бъде стартиран за работа през деня. Ако двигателят вече е работил, преди проверката оставете маслото да се стече в картера за поне 10 минути. Ако нивото на маслото е на или под маркировката на маслоизмерителната пръчка Add“ (Добави), долейте масло до достигане на маркировката Full“ (Пълно). Не препълвайте резервоара с масло.

  Important: Поддържайте нивото на моторното масло между горната и долната граница на маслоизмерителната пръчка; двигателят може да откаже, ако го оставяте да работи с твърде малко или с твърде много масло.

  Проверете нивото на маслото на двигателя; вижте Фигура 53.

  g033183

  Note: Когато използвате друго масло, източете цялото старо масло от картера, преди да добавите ново масло.

  Вместимост на картера за масло

  Приблизително 5,7 l заедно с филтъра.

  Смяна на маслото на двигателя и филтъра

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Сменете маслото на двигателя и филтъра.
  1. Стартирайте двигателя и го оставете да работи 5 минути, за да се стопли маслото.

  2. Преди да напуснете мястото за работа, когато машината е паркирана върху равна повърхност, спрете двигателя, извадете ключа и изчакайте всички движещи се части да спрат.

  3. Сменете моторното масло и масления филтър (Фигура 54).

   g033165
  4. Добавете масло в картера.

  Обслужване на въздушния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете индикатора на въздушния филтър.
 • На всеки 50 часа
 • Инспектирайте въздушния филтър.
 • На всеки 400 часа
 • Направете обслужване на въздушния филтър (по-рано, ако индикаторът на въздушния филтър е в червената зона, и по-често – в условията на силно замърсена или запрашена среда).
 • Проверете корпуса на въздушния филтър за повреди, които могат да предизвикат изпускане на въздух. Заменете го, ако е повреден. Проверете цялата смукателна система за неплътност, повреди или разхлабени скоби на маркучите.

  Извършвайте обслужване на въздушния филтър само когато индикаторът за обслужване (Фигура 55) го изисква. Смяната на въздушния филтър, преди да е необходимо, само повишава вероятността за проникване на замърсявания в двигателя, докато сменяте филтъра.

  g009709

  Important: Уверете се, че капакът е легнал правилно и уплътнява тялото на въздушния филтър.

  1. Сменете въздушния филтър (Фигура 56).

   g031861

   Note: Не почиствайте използван елемент, защото почистването му може да стане причина за повреди на филтриращата среда.

   Important: Не се опитвайте да почиствате предпазния филтърен елемент. (Фигура 57). Заменяйте предпазния филтърен елемент на всеки 3 обслужвания на първичния филтър.

   g011505
  2. Нулирайте индикатора (Фигура 55), ако е в червената зона.

  Техническо обслужване на горивната система

  Обслужване на горивната система

  Източване на горивния резервоар

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 1 000 часа
 • Източете и почистете горивния резервоар.
 • Преди съхранение
 • Източете и почистете горивния резервоар.
 • В допълнение към обслужването в посочения интервал, източете и почистете горивния резервоар, ако горивната система бъде замърсена или ако предстои машината да бъде съхранявана за продължителен период от време. За промиване на резервоара използвайте свежо чисто гориво.

  Инспектиране на горивопроводите и съединенията

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Инспектирайте горивопроводите и съединения.
 • Инспектирайте горивопроводите и съединенията за остаряване, повреди или разхлабени връзки.

  Обслужване на водния сепаратор

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Източете водата или другите замърсители от горивния филтър/водния сепаратор.
 • На всеки 400 часа
 • Сменете касетата на горивния филтър.
 • Обслужете водния сепаратор съгласно посоченото в Фигура 58.

  g031412

  Обслужване на горивния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 400 часа
 • Заменете горивния филтър на двигателя.
  1. Почистете участъка около главата на горивния филтър (Фигура 59).

   g021291
  2. Свалете филтъра и почистете монтажната повърхност на филтърната глава (Фигура 59).

  3. Смажете филтърното уплътнение с чисто смазочно моторно масло; направете справка с ръководството на собственика на двигателя за допълнителна информация.

  4. Монтирайте касетата на сухия филтър на ръка, докато гарнитурата влезе в контакт с филтърната глава; след това завийте с още ½ оборот.

  5. Стартирайте двигателя и проверете за течове на гориво около филтърната глава.

  Техническо обслужване на електрическата система

  Безопасност на електрическата система

  • Отсъединете акумулатора, преди да пристъпите към ремонт на машината. Най-напред прекъснете връзката към отрицателната, а след това към положителната клема. Най-напред свържете положителната клема, а след това отрицателната.

  • Зареждайте акумулатора на открито, добре проветрено място, далече от искри и открит пламък. Изключете зарядното устройство, преди да го свържете или разкачите от акумулатора. Носете защитни ръкавици и използвайте изолирани инструменти.

  Обслужване на акумулатора

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 25 часа
 • Проверете нивото на електролита.(Ако машината е оставена за съхранение, проверявайте я на всеки 30 дни.)
 • Important: Преди да изпълнявате заваръчни операции по машината, изключете отрицателния кабел от акумулатора, за да предотвратите повреда на електрическата система.

  Note: Проверявайте ежеседмично състоянието на акумулатора на всеки 50 часа работа. Поддържайте клемите и целия корпус на акумулатора чисти, тъй като замърсеният акумулатор се разрежда бавно. Измийте целия корпус с разтвор от сода бикарбонат и вода, за да почистите акумулатора. Изплакнете с чиста вода. Нанесете грес Grafo 112X (за притягане) (каталожен № на Toro 505-47) или технически вазелин, за да избегнете корозия.

  1. Отворете капака на акумулатора от страната на обтекателя (Фигура 60).

   Note: Натиснете върху гладката повърхност над капака на акумулатора за по-лесно сваляне на капака (Фигура 60).

   g020758
   g020451
  2. Отстранете гумения маншон от положителната клема и проверете акумулатора.

   Внимание

   Клемите на акумулатора или металните инструменти могат да предизвикат късо съединение при допир с метални части, предизвиквайки искрене. Искрите могат да доведат до експлозия на акумулаторните газове, която да причини наранявания.

   • Когато сваляте или монтирате акумулатора, не допускайте клемите му да се докоснат до каквито и да било метални части на машината.

   • Не допускайте метални инструменти да предизвикат късо съединение между клемите на акумулатора и метални части на машината.

   Внимание

   Неправилното прекарване на акумулаторния кабел може да повреди машината и кабелите и да предизвика искрене. Искрите могат да доведат до експлозия на акумулаторните газове, която да причини наранявания.

   • Винаги изключвайте първо отрицателния (черен) кабел, преди да изключите положителния (червен) кабел.

   • Винаги свързвайте първо положителния (червен) кабел, преди да свържете отрицателния (черен) кабел.

  3. За предотвратяване на корозия, покрийте и двете съединения на акумулатора с грес Grafo112X (за притягане), (Toro каталожен № 505-47), технически вазелин или лека грес за предотвратяване на корозия.

  4. Плъзнете гумения маншон върху положителната смеха.

  5. Затворете капака на акумулатора.

  Установяване местата на предпазителите

  Предпазителите на самоходната установка се намират под капака на захранващия блок (Фигура 62, Фигура 63 и Фигура 64).

  Свалете двата винта, които служат за закрепване на капака на захранващия блок към рамката, и свалете капака (Фигура 62).

  g020440
  g020439
  g221933

  Предпазителите за купето са в кутията на предпазителите в предното отделение на купето (Фигура 65 и Фигура 66).

  Note: Само за модел с кабина

  g032673
  decal132-3600

  Техническо обслужване на системата за задвижване

  Настройте ъгъла на зацепващия педал

  Можете да настроите работния ъгъл на зацепващия педал така, че да Ви е удобен.

  1. Разхлабете двете гайки и болтовете, закрепващи лявата страна на зацепващия педал към конзолата (Фигура 67).

   g009745
  2. Наклонете педала до постигане на желания ъгъл и затегнете гайките (Фигура 67).

  Смяна на маслото на планетарната предавка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 50 часа
 • Сменете маслото на предната планетарна предавка.
 • На всеки 800 часа
 • Сменете маслото на предната планетарна предавкаили веднъж годишно, в зависимост от това кое настъпи първо.
 • Използвайте висококачествено трансмисионно масло SAE 85W-140.

  1. При машина, позиционирана на равна повърхност, ориентирайте колелото така, че ревизионната пробка да застане в най-долно положение (на 6 часа) (Фигура 68).

   g008862
  2. Поставете дренажен съд под планетарния привод, свалете пробката и източете маслото.

  3. Поставете дренажен съд под кожуха на спирачката, свалете пробката и източете маслото (Фигура 69).

   g020680
  4. Когато източите цялото количество масло от двете места, сложете пробката на кожуха на спирачката.

  5. Завъртете колелото, докато отворът на пробката в планетарния блок застане в положение на 12 часа.

  6. Бавно налейте в отвора на планетарния блок 0,65 l висококачествено трансмисионно масло SAE 85W-140.

   Important: Ако планетарният блок се напълни преди добавянето на 0,65 l масло, изчакайте 1 час или поставете пробката и преместете машината на около 3 m, за да може маслото да се разпредели в спирачната система. След това свалете пробката и добавете останалото масло.

  7. Поставете обратно пробката.

  8. Повторете процедурата за противоположната страна на планетарния/спирачния блок.

  Смяна на маслото на задния мост

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 200 часа
 • Сменете маслото на задния мост.
 • На всеки 800 часа
 • Сменете маслото на задния мост.
  1. Паркирайте машината на равно място.

  2. Почистете участъка около 3-те изпускателни пробки; по 1 от двете страни и 1 в центъра (Фигура 70).

  3. Свалете ревизионните пробки, за да източите маслото по-лесно.

  4. Свалете изпускателните пробки и оставете маслото да изтече в съдовете.

   g011509
  5. Почистете участъка около изпускателните пробки на дъното на предавателната кутия (Фигура 71).

  6. Свалете изпускателните пробки от предавателната кутия и оставете маслото да изтече в съда.

   Note: Свалете пробката за пълнене, за да източите маслото по-лесно.

   g011558
  7. Добавете достатъчно масло, за да достигнете ниво до дъното на ревизионните отвори на пробката; вижте Смяна на маслото на планетарната предавка.

  8. Поставете пробките обратно.

  Проверка на схождането на задните колела

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Проверете схождането на задните колела.
  1. Проверете разстоянието от център до център (на височината на оста) при предните и задните управляеми колела.

   Note: Измерването отпред трябва да е 6 mm по-малко от измерването отзад.

  2. За да направите настройката, разхлабете скобите от двете страни на съединителните пръти.

  3. Завъртете края на съединителния прът, за да завъртите предната страна на гумата навътре или навън.

  4. Затегнете скобите на съединителния прът, след като направите точната настройка.

  Техническо обслужване на охладителната система

  Безопасност във връзка с охладителната система

  • Поглъщането на охладителна течност за двигател може да причини отравяне; дръжте я далеч от досега на деца и домашни любимци.

  • Изпускането на гореща охладителна течност под налягане или докосването на горещ радиатор и околните части може да причини тежки изгаряния.

   • Винаги оставяйте двигателя да се охлади поне 15 минути преди отстраняване на капачката на радиатора.

   • При отваряне на капачката на радиатора използвайте платнена кърпа и отваряйте капачката бавно, така че парите да могат да излязат.

  • Не работете с машината без поставен капак.

  • Пазете пръстите, ръцете и дрехите си далеч от въртящ се вентилатор и ремъчна предавка.

  Проверка на охладителната система

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на охладителната течност.
 • Проверявайте нивото на охладителната течност в началото на всеки ден. Вместимостта на система е 8,5 l.

  Опасност

  Въртящите се вентилатори и ремъчни предавки могат да причинят нараняване.

  • Не работете с машината без поставени предпазители.

  • Пазете пръстите, ръцете и дрехите си далеч от въртящи се компоненти и ремъчна предавка.

  • Изключете двигателя и извадете контактния ключ преди да извършите техническо обслужване.

  1. Внимателно сваляйте капачката на радиатора и капачката на разширителния съд (Фигура 72).

  2. Проверете нивото на охладителната течност в радиатора.

   Note: Радиаторът следва да е пълен до върха на гърловината за пълнене, а разширителният съд – до маркировката за Пълно“.

   g020441
  3. Ако нивото на охладителната течност е ниско, добавете разтвор в съотношение 50/50 вода и антифриз на базата на етиленгликол.

   Important: Не използвайте само вода или базирани на спирт/метанол охладителни течности, защото това може да причини повреда.

  4. Поставете обратно капачката на радиатора и капачката на разширителния съд.

  Обслужване на системата за охлаждане на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Инспектирайте маркучите и скобите на охладителната система.
 • На 2 години
 • Промийте охладителната система и сменете течността.
 • Ежедневно отстранявайте замърсявания от масления радиатор и маслоохладителя. При работа в замърсена среда извършвайте почистването по-често.

  Тази машина е оборудвана с хидравлично задвижване на вентилатора, което автоматично (или ръчно) преминава в реверсивен цикъл и намалява натрупванията на отпадъци по радиатора/маслоохладителя и решетките. Въпреки че тази функция може да помогне за намаляване на времето, необходимо за почистване на радиатора/маслоохладителя, тя не премахва необходимостта от рутинно почистване. Периодичното почистване и инспекция на радиатора/маслоохладителя все още остава наложително.

  1. Изгасете двигателя, извадете контактния ключ и вдигнете капака.

  2. Внимателно почистете отделението на двигателя от всякакви отломки и замърсявания.

  3. Внимателно почистете с въздух под налягане двете страни на радиатора/маслоохладителя (Фигура 73).

   Note: Започнете от страната на вентилатора и издухайте отпадъците назад. След това почистете, започвайки откъм задната страна, издухвайки напред. Повторете процедурата неколкократно до отстраняването на всички замърсявания и отпадъци.

   Important: Почистването на радиатора/маслоохладителя с вода може да ускори корозията и да стане причина за повреда на компонентите.

   g020452
  4. Затворете капака на двигателя.

  Техническо обслужване на спирачките

  Настройване на работни спирачки

  Настройте работните спирачки, когато спирачният педал е със свободен ход от повече от 25 mm или когато спирачките не работят ефективно. Свободният ход е разстоянието, което спирачният педал преминава, преди да почуствате спирачното съпротивление.

  1. Освободете заключващото лостче от спирачните педали, така че двата педала да работят независимо един от друг.

  2. За намаляване на свободния ход на спирачните педали, затегнете спирачките както следва:

   1. Разхлабете челната гайка на накрайника с резба на спирачното въже (Фигура 74).

    g009721
   2. Затегнете задната гайка, за да преместите въжето назад, докато спирачният педал постигне между 13 и 25 mm свободен ход.

   3. Затегнете челните гайки след точната настройка на спирачките.

  Техническо обслужване на ремъка

  Обслужване на ремъка на алтернатора

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 10 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • На всеки 100 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на алтернатора.
 • Подходящото обтягане на ремъка дава възможност за 10 mm отклонение при приложена сила от 44 N∙m в средата на ремъка между две ремъчни шайби.

  Ако отклонението не е 10 mm, разхлабете монтажните болтове на алтернатора (Фигура 75).

  Note: Увеличете или намалете натягането на ремъка на алтернатора и затегнете болтовете. Проверете отклонението на ремъка отново, за да се уверите, че силата на опън е точна.

  g020460

  Обслужване на ремъка на компресора

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 10 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на компресора.
 • На всеки 100 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на компресора.
  1. Подходящото обтягане на ремъка дава възможност за 10 mm отклонение при приложена сила от 44 N∙m в средата на ремъка между две ремъчни шайби.

  2. Ако отклонението не е 10 mm, разхлабете монтажния болт на обтяжната ролка (Фигура 75).

   Note: Увеличете или намалете натягането на ремъка на компресора и затегнете болтовете. Проверете отклонението на ремъка отново, за да се уверите, че силата на опън е точна.

  Натягане на ремъците на задвижването на ножовете

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 10 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на задвижването на ножовете.
 • На всеки 50 часа
 • Проверете обтягането на ремъка на задвижването на ножовете.
 • Когато са добре обтегнати, вътрешният размер на удължителната пружина (от кука до кука) трябва да е приблизително между 8,3 и 9,5 cm. След постигане на правилно натегната пружина, настройте стоперния болт (ограничителя) до постигането на приблизително между 2 и 5 mm разстояние между главата на болта и паразитния хебел.Фигура 76

  Note: Уверете се, че ремъкът е позициониран от страната на пружината на водача на ремъка (Фигура 76).

  g037383

  Подмяна на ремъка на задвижването на режещия нож

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Инспектирайте ремъка на задвижването на режещия нож.
 • Ремъкът на задвижването на режещ нож, натегнат чрез пружинна обтяжна ролка, е много устойчив. Независимо от това, след продължителни часове работа, ремъкът ще покаже признаци на износване. Признаците за износен ремък на косачка включват свирене при въртене на ремъка, плъзгане на ножовете при рязане на тревата по време на косене, изтъркани ръбове, следи от прегаряне и пукнатини. Сменете ремъка, ако се установи някой от тези признаци.

  1. Спуснете режещия апарат до пода на сервиза, свалете предпазителите на ремъка от горната страна на режещия апарат и оставете капаците настрана.

  2. Разхлабете шарнирния болт, за да свалите удължителната пружина (Фигура 76).

  3. Разхлабете фланцовата гайка, която закрепва стоперния болт към монтажния отвор, и изместете обтяжната ролка от ремъка, за да освободите натягането на ремъка (Фигура 76).

   Note: Разхлабете гайката достатъчно, за да може паразитният хебел да прехвърли стоперния болт.

   Note: Ако стоперният болт бъде изваден от монтажния отвор, уверете се, че той отново се монтира в отвор, при който главата на стоперния болт се изравнява с паразитния хебел.

  4. Извадете болтовете, закрепващи хидромотора към режещия апарат (Фигура 77).

   g011511
  5. Извадете двигателя от режещия апарат и го поставете върху режещия апарат.

  6. Свалете стария ремък, като го измъкнете от ролките на шпиндела и паразитния хебел.

  7. Опашете новия ремък около ролките на шпиндела и възела на паразитния хебел.

  8. Позиционирайте хидромотора на режещия апарат след опасване на ремъка около ролките. Монтирайте мотора на режещия апарат с извадените преди това болтове.

   Note: Уверете се, че ремъкът е позициониран от страната на пружината на водача на ремъка (Фигура 76).

  9. Свържете удължителната пружина (Фигура 76) с шарнирния болт и натегнете ремъка както следва:

   • Когато са добре обтегнати, вътрешният размер на удължителната пружина (от кука до кука) трябва да е приблизително между 8,3 и 9,5 cm.

   • След като постигнете правилно натягане на пружината, настройте стоперния болт(ограничителя) до постигането на приблизително между 2 и 5 mm разстояние между главата на болта и паразитния хебел.

  Техническо обслужване на хидравличната система

  Безопасност на хидравличната система

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ. Впръсканата течност трябва да се отстрани по хирургически път в рамките на няколко часа от лекар.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Обслужване на хидравличната система

  Спецификации на хидравличната течност

  Резервоарът за хидравлична течност е напълнен фабрично с висококачествена хидравлична течност. Проверете нивото на хидравличната течност преди първото стартиране на двигателя, а след това ежедневно; вижте Замяна на хидравличната течност.

  Препоръчвана хидравлична течност: хидравлична течност Toro PX с удължен срок на експлоатация; доставя се в съдове по 19 литра или варели по 208 литра.

  Note: Машина, която използва при смяна препоръчаната хидравлична течност, изисква по-рядка смяна на течността и филтъра.

  Алтернативни хидравлични течности: Ако няма на разположение хидравлична течност Toro PX с удължен срок на експлоатация, можете да използвате друга обикновена хидравлична течност на база на нефт, за която всички спецификации попадат в посочените граници за свойствата на материалите и която отговаря на индустриалните стандарти. Не използвайте синтетична течност. Консултирайте се с Вашия доставчик на смазочни вещества, за да откриете подходящ продукт.

  Note: Toro не носи отговорност за щети, причинени от неправилно подбрани заместители, така че използвайте само продукти от производители с доказана репутация, способни да подкрепят своите предложения.

  Хидравлична течност срещу износване с висок коефициент на вискозитет/ниска точка на застиване/втвърдяване, ISO VG 46

  Свойства на материала: 
   Вискозитет, ASTM D445cSt @ 40 °C; 44 до 48
   Коефициент на вискозитет ASTM D2270140 или по-висок
   Точка на застиване/втвърдяване, ASTM D97–37 °C до –45 °C
   Промишлени спецификации:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 или M-2952-S)

  Note: Повечето хидравлични течности са почти безцветни, което затруднява откриването на течове. Предлага се червено багрило – добавка за оцветяване на хидравличната течност, в бутилки 20 ml. Една бутилка е достатъчна за 15 до 22 литра хидравлично масло. Поръчайте част с каталожен № 44-2500 от Вашия упълномощен дистрибутор на Toro продукти.

  Important: Toro Premium Fluid е единствената синтетична биологически разградима хидравлична течност, одобрена от Toro. Тази течност е съвместима с еластомерите, използвани в хидравличните системи на Toro и е подходяща за широк обхват температурни условия. Тази течност е съвместима с обикновените минерални масла, но за постигане на максимално биоразграждане и характеристики хидравличната система трябва да бъде грижливо промита от обикновената хидравлична течност. Маслото е налично в съдове по 19 литра или варели по 208 литра при Вашия упълномощен дистрибутор на Toro.

  Проверка на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
  1. Позиционирайте машината на равна повърхност, свалете режещите апарати, изключете двигателя и извадете ключа на запалването.

  2. Проверете нивото на хидравличната течност (Фигура 78).

   g031863

  Замяна на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога сте пълнили резервоара с алтернативна течност, сменете хидравличната течност.
 • На всеки 2 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете хидравличната течност.
 • На 2 години
 • Източете и промийте хидравличния резервоар.
 • Ако хидравличната течност се замърси, хидравличната система трябва да се промие. В сравнение с чистото масло, замърсената течност изглежда млечна или черна. За съдействие се обърнете към Вашия упълномощен дистрибутор на Toro.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, свалете режещите апарати, изключете двигателя и извадете контактния ключ.

  2. Свалете изпускателните пробки от дъното, на предната страна на резервоара, и оставете хидравличната течност да изтече в голям дренажен съд.

  3. След като течността престане да тече, поставете и затегнете пробката.

  4. Напълнете резервоара (Фигура 79) с хидравлична течност; вижте Спецификации на хидравличната течност.

   Important: Използвайте само посочените хидравлични течности. Други хидравлични течности повреждат системата.

   g020456
  5. Поставете капачката на резервоара, стартирайте двигателя и използвайте всички органи за управление на хидравликата, за да разпределите хидравличната течност в системата.

   Note: Проверете също за течове; след това изгасете двигателя.

  6. Проверете нивото на течността и добавете достатъчно количество, така че да го повишите до маркировката Пълно“ на маслоизмерителната пръчка.

   Note: Не препълвайте.

  Смяна на хидравличните филтри

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Ако не използвате препоръчаната хидравлична течност или някога резервоарът е пълнен с алтернативна течност, (по-скоро, ако индикаторът за сервизния интервал е в червената зона).
 • На всеки 1 000 часа
 • Ако използвате препоръчаната хидравлична течност, сменете хидравличния филтър (по-скоро, ако индикаторът за сервизния интервал е в червената зона).
 • Използвайте следните резервни филтри на Toro:

  • Каталожен No. 94-2621 за задната част (режещ апарат) на машината

  • Каталожен No. 75-1310 за предната част (товар) на машината

  Important: Използването на всякакъв друг вид филтри може да анулира гаранцията на някой компонент.

  1. Позиционирайте машината на равна повърхност, спуснете режещите апарати, задействайте паркинг спирачките, изключете двигателя и извадете ключа от запалването.

  2. Сменете хидравличните филтри. (Фигура 80).

   g031621
  3. Стартирайте двигателя и го оставете да работи около 2 минути за обезвъздушаване на системата и изключете двигателя и проверете за течове.

  Проверка на хидравличните линии и маркучи

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На 2 години
 • Сменете подвижните маркучи.
 • Внимание

  Хидравлична течност, изпускана под високо налягане, може да проникне през кожата и да предизвика нараняване.

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Инспектирайте ежедневно хидравличните линии и маркучи за течове, преплитане, разхлабени монтажни опори, износване, разхлабени фитинги, повреди от климатично или химично въздействие. Преди започване на работа, извършете всички необходими ремонти.

  Регулиране на налягането на противобаланса

  Портът за тестване на противобаланса се използва за тестване на налягането в противобалансния кръг (Фигура 81). Препоръчваното налягане на противобаланса е 22,41 bar. За настройка на налягането на противобаланса, разхлабете контрагайката, завъртете нагаждащия винт (Фигура 81) по посока на часовниковата стрелка, за да повишите противоналягането, или обратно на часовниковата стрелка, за да намалите противоналягането, и затегнете контрагайката. Двигателят трябва да работи и платформата да е вдигната и да е в свободно положение за проверка на налягането.

  Note: Ходовите колела на всичките 3 режещи апарата трябва да останат на земята, докато се настройва противобалансът и при прилагане на силата на противобаланс.

  g020446

  Поддръжка на режещия апарат

  Завъртане (Накланяне) на предния режещ апарат до изправено положение

  Note: Макар и да не е необходимо при нормални процедури на техническа поддръжка, можете да завъртите (наклоните) предния режещ апарат до изправено положение.

  1. Вдигнете леко предния режещ апарат, задействайте паркинг спирачката, изключете двигателя и извадете контактния ключ.

  2. Свалете шплента и щифта, закрепващи заключващото устройство на платформата за планката на заключващото устройство, и завъртете заключващото устройство към задната страна на платформата.

  3. Свалете шплента и щифта, закрепващи веригата за височина на рязане към задната част на режещия апарат.

  4. Стартирайте двигателя, бавно повдигнете предния режещ апарат, изключете двигателя и извадете контактния ключ.

  5. Хванете отпред режещия апарат и го вдигнете в изправено положение.

  6. Задръжте режещия апарат изправен, прокарайте края на въжето върху щифта на повдигащото рамо на режещия апарат и го закрепете с шплента (Фигура 82).

   g020681

  Завъртане на предния режещ апарат надолу

  1. С помощта на друг човек задръжте режещия апарат изправен, свалете шплента и щифта, закрепващи края на въжето, и извадете въжето от щифта.

  2. Завъртете (наклонете) предния режещ апарат до спуснато положение.

  3. Приберете въжето под платформата на оператора.

  4. Седнете на седалката, стартирайте двигателя и леко спускайте режещия апарат, докато го положите на пода.

  5. Изключете мотора, изчакайте спирането на всички движещи се части и извадете контактния ключ.

  6. Закрепете веригата за височина на рязане към задната страна на режещия апарат.

  7. Завъртете заключващото устройство за транспорт на позиция и го закрепете с щифта и шплента.

  Регулиране на стъпката на наклона на режещия апарат

  Измерване на стъпката на наклона на режещия апарат

  Стъпката на наклона на режещия апарат е разликата между височината на рязане пред равнината на ножа и зад равнината на ножа. Toro препоръчва стъпка на наклона на ножа от 8 до 11 mm. Това означава, че отзад на равнината на ножа височината е с 8 до 11 mm по-голяма отколкото отпред.

  1. Позиционирайте машината на равно място на пода на сервиза.

  2. Задайте желаната височина на рязане на режещия апарат.

  3. Завъртете ножа така, че да сочи право напред.

  4. Измерете, като използвате къса линийка, разстоянието от пода до предния връх на ножа.

  5. Завъртете острието на ножа назад и измерете разстоянието от пода до върха на ножа.

  6. Извадете измереното разстояние от предната страна от измереното разстояние от задната страна, за да изчислите стъпката на ножа.

  Регулиране на стъпката на наклона на предния режещ апарат

  1. Отхлабете контрагайките отгоре или отдолу на U-образния болт на веригата за височина на рязане (Фигура 83).

  2. Настройте другия комплект гайки за вдигане или спускане на задната част на режещия апарат и постигането на правилна стъпка на наклона на платформата на косачката.

  3. Затегнете контрагайките.

   g011490

  Регулиране на стъпката на наклона на страничния режещ апарат

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Огледайте демпферната връзка на страничния режещ апарат.
  1. Свалете натягащата капачка от оста на шпиндела и изтеглете шпиндела от държача на ходовото колело (Фигура 84).

   Note: Позиционирайте подложките според изискванията, за да повдигнете или да свалите ходовото колело до получаване на точна стъпка на наклона на режещия апарат.

   g008866
  2. Поставете натягащата капачка.

  Обслужване на втулките на държача на ходовото колело

  Свалете втулките

  Втулките на държача на ходовото колело са запресовани отгоре и отдолу на тръбния детайл и след голям брой работни часове втулките започват да се износват. За да проверите втулките, раздвижете вилката на ходовото колело нагоре-надолу и наляво-надясно. Ако шпиндела на колелото хлопа във втулките, сменете втулките.

  1. Повдигнете режещия апарат така, че колелата да се отлепят от пода, и закрепете режещия апарат така, че да не падне.

  2. Свалете натягащата капачка, дистанционния(ите) елемент(и) и опорната шайбата от горната страна на шпиндела на ходовото колело.

  3. Извадете шпиндела на ходовото колело от монтажната тръба.

   Note: Задръжте опорната шайба и дистанционния(ите) елемент(и) в дъното на шпиндела.

  4. Вкарайте пробой от горната или долната страна на монтажната тръба и избийте втулката от тръбата (Фигура 85).

   g004737
  5. Избийте другата втулка от тръбата.

  6. Почистете тръбата отвътре, за да отстраните замърсяването.

  Монтаж на втулките

  1. Гресирайте новите втулки отвътре и отвън.

  2. С помощта на чук и планка вкарайте втулките в монтажната тръба.

  3. Инспектирайте шпиндела на ходовото колело за износване и, ако е повреден, го сменете.

  4. Прокарайте шпиндела на ходовото колело през втулките и монтажната тръба.

  5. Плъзнете опорната шайба и дистанционния(ите) елемент(и) на шпиндела и монтирайте натягащата капачка на шпиндела на ходовото колело, за да фиксирате всички части.

  Обслужване на ходовите колела и лагерите

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Инспектирайте възлите на ходовото колело на режещия апарат.
  1. Свалете контрагайките от болта, който държи възела на ходовото колело във вилката на колелото (Фигура 86) или от шарнирния държач на ходовото колело (Фигура 87).

   Note: Хванете ходовото колело и изтеглете болта от вилката или шарнирния държач.

   g004738
   g004739
  2. Свалете лагера от главината на колелото и оставете дистанционната втулка на лагера да падне (Фигура 86 и Фигура 87).

  3. Свалете лагера от другата страна на главината на колелото.

  4. Проверете лагерите, дистанционната втулка и вътрешността на главината на колелото за износване и сменете повредените части.

  5. За сглобяването на ходовото колело, пъхнете лагера в главината на колелото.

   Note: При поставянето на лагерите натискайте върху външната гривна на лагера.

  6. Пъхнете лагерната втулка в главината на колелото и натиснете другия лагер към отворения край на главината на колелото, за да затворите втулката в главината на колелото.

  7. Монтирайте възела на ходовото колело на вилката на ходовото колело и го фиксирайте с болта и контрагайката.

  Техническо обслужване на ножовете

  Безопасност във връзка с ножовете

  • Инспектирайте периодично режещите ножове за износване или повреда.

  • Бъдете внимателни при проверка на режещите ножове. Увивайте ножовете или носете ръкавици и работете с повишено внимание при обслужване на ножовете. Само сменяйте или подостряйте ножовете; никога не ги изправяйте или заварявайте.

  • Внимавайте при машини с няколко ножа, тъй като завъртането на един нож може да предизвика завъртане на други ножове.

  Проверете за огънат нож

  След сблъсък с чуждо тяло проверявайте машината за повреди и преди стартирането ѝ и работата с оборудването, извършете необходимите ремонти. Затегнете всички ролки на шпиндела с въртящ момент 176 до 203 N∙m.

  1. Позиционирайте машината на равна повърхност, вдигнете режещия апарат, задействайте паркинг спирачката, поставете зацепващия педал в положение NEUTRAL (Неутрално), поставете лоста на PTO в положение OFF (Изключено), изключете двигателя и извадете ключа от запалването.

   Note: Блокирайте режещия апарат, за да не падне неволно.

  2. Завъртете ножа така, че краищата му да сочат напред и назад, и измерете разстоянието от вътрешната страна на режещия апарат до режещия ръб при предната страна на ножа (Фигура 88).

   Note: Запаметете този размер.

   g004740
  3. Завъртете другия край на ножа да гледа напред и измерете между режещия апарат и режещия ръб на ножа в същото положение като при стъпка 2.

   Note: Разликата между размерите, получени в стъпки 2 и 3 не трябва да надвишават 3 mm. Ако размерът надвишава 3 mm, ножът е изкривен и трябва да се смени; вижте Сваляне и поставяне на нож(ове) на режещия апарат.

  Сваляне и поставяне на нож(ове) на режещия апарат

  Сменете ножа, ако той удари твърд предмет, не е балансиран или е огънат. Винаги използвайте оригинални резервни части от Toro, за да се гарантира безопасността и оптимална производителност.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, вдигнете режещите ножове в положение за транспорт, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете контактния ключ.

   Note: Блокирайте или заключете режещия апарат, за да не падне неволно.

  2. Хващайте края на ножа с помощта на парцал или дебело подплатена ръкавица.

  3. Свалете болта на ножа, предпазната тарелка и ножа от оста на шпиндела (Фигура 89).

   g004741
  4. Монтирайте ножа, предпазната тарелка и болта на ножа и затегнете болта на ножа с въртящ момент от 115 до 149 N∙m.

   Important: Закривената част на ножа трябва да сочи навътре към режещия апарат, за да се гарантира правилно рязане.

   Note: Ако има сблъсък с чуждо тяло, затегнете всички гайки на ролката на шпиндела с въртящ момент от 115 до 149 N∙m.

  Инспектиране и заточване на ножа(овете) на режещия апарат

  Както режещите ръбове, така и крилото, представляващо опаката част, противоположна на режещия ръб, допринасят за доброто качество на косене.

  През сезона за косене поддържайте ножовете остри. Острите ножове са предпоставка за чисто отрязване, без отскубване или накъсване на тревичките.

  Проверявайте ножовете за износване или повреда. Крилата повдигат нагоре тревата, като по този начин осигуряват равномерно косене и постепенно се износват отдолу при работа.

  1. Паркирайте машината на равна повърхност, вдигнете режещия апарат, задействайте паркинг спирачката, поставете зацепващия педал в положение NEUTRAL (Неутрално), поставете лоста на PTO в положение OFF (Изключено), изключете двигателя и извадете ключа от запалването.

  2. Внимателно огледайте режещите ръбове на ножа, особено в мястото, където се събират плоската и огънатата части на ножа (Фигура 90).

   Note: Тъй като пясъкът и абразивните материали могат да предизвикат износване на метала, който свързва плоската и огънатата части на ножа, проверете ножа, преди да работите с косачката. Ако откриете износване Фигура 90, заменете ножа.

   g004653
  3. Разгледайте режещите ръбове на всички ножове и заточете режещите върхове, ако са затъпени или нащърбени (Фигура 91).

   Note: Заточвайте само върха на режещите ръбове и поддържайте оригиналния ъгъл на рязане, за да ги поддържате остри (Фигура 91). Ножът остава балансиран, ако еднакво количество метал бъде отнето от двата режещи ръба.

   g000276

   Note: Свалете ножовете и ги заточете на шмиргел. След като заточите режещите ръбове, монтирайте ножа заедно с предпазната тарелка и болта на ножа; вижте Сваляне и поставяне на нож(ове) на режещия апарат.

  Корекция на разминаването между режещите апарати

  Когато се наблюдава разминаване между ножовете на един режещ апарат, тревата се набраздява при рязане. Можете да коригирате този проблем, като направите така, че ножовете да са прави.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност.

  2. Вдигнете височината на рязане до най-горна позиция; вижте Регулиране на височината на рязане.

  3. Спуснете режещия апарат на равна повърхност и свалете капаците от горната страна на режещите апарати.

  4. Разхлабете фланцовата гайка, с която е закрепена обтяжната ролка, за да отпуснете ремъка.

  5. Завъртете ножа така, че краищата му да сочат напред и назад, и измерете разстоянието от пода до предния връх на режещия ръб. Запаметете този размер.

  6. Завъртете същия нож така, че другият край да сочи напред, и направете измерването отново. Разликата между измерените стойности трябва да не надвишава 3 mm. Ако размерът надвишава 3 mm, сменете ножа, тъй като е изкривен. Направете измерването на всички ножове.

  7. Сравнете измерените стойности на външните ножове спрямо тези на централния нож.

   Note: Централният нож трябва е по-нисък от външните ножове с не повече от 10 mm. Ако централният нож е по-нисък от външните ножове с повече от 10 mm, пристъпете към стъпка 8 и добавете подложки между кожуха на шпиндела и дъното на режещия апарат.

  8. Свалете болта, планшайбите, контрашайбите и гайките от външния шпиндел от участъка, в който трябва да се добавят подложки.

   Note: За повдигане или снижаване на ножа, добавете подложка (Каталожен No. 3256-24) между кожуха на шпиндела и дъното на режещия апарат. Продължете да проверявате подравняването на ножовете и да добавяте подложки дотогава, докато върховете на ножовете не постигнат желания размер.

   Important: Не използвайте повече от 3 подложки за 1 отвор. Използвайте намаляващ брой подложки при съседните отвори, ако на 1 отвор са добавени повече от 1 подложка.

  9. Регулирайте обтяжната ролка и поставете капаците на ремъка.

  Поддръжка на кабината

  Почистване на кабината

  Important: Бъдете внимателни при уплътненията в кабината и около осветлението (Фигура 92). Ако използвате пароструйка, дръжте накрайника на пароструйката на разстояние поне 0,6 m от машината. Не използвайте пароструйката директно спрямо уплътнения и осветление в кабината или под задния надвес.

  g034330

  Почистете въздушните филтри на кабината.

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Почистете въздушните филтри на кабината; сменете ги, ако са скъсани или замърсени.
  1. Свалете болтовете и решетките от въздушния филтър в кабината и въздушния филтър отзад на кабината (Фигура 93 и Фигура 94).

   g028378
   g028379
  2. Почистете филтрите, като ги продухате с чист, обезмаслен въздух под налягане.

   Important: Ако филтърът е продупчен, надран или с друга повреда, сменете филтъра.

  3. Монтирайте филтъра и решетката с крилчати винтове.

  Почистване на грубия филтър на кабината

  Целта на грубия филтър на кабината е да предотвратява навлизането във филтрите на кабината на едри отпадъци като трева и листа.

  1. Завъртете предпазната решетка надолу.

  2. Почистете филтъра с вода.

   Note: Не използвайте водоструйка.

   Important: Ако филтърът е продупчен, надран или с друга повреда, сменете филтъра.

  3. Изсушете грубия филтър, преди да го монтирате на кабината.

  4. Завъртете решетката на филтъра на държачите, докато заключващото лостче щракне в ключалката (Фигура 95).

   g032951

  Почистване на климатика

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Почистете климатика(с по-голяма честота в условия на висока запрашеност и замърсявания).
  1. Изключете проводника на всеки вентилатор.

   g032323
  2. Свалете двете регулиращи копчета и свалете възела на вентилатора.

  3. Отключете четирите заключващи устройства на климатика и свалете решетката.

   g032324
  4. Свалете въздушните филтри (вижте Фигура 94).

  5. Почистете климатика.

  6. Монтирайте въздушните филтри, решетката и вентилатора (Фигура 94, Фигура 96 и Фигура 97).

  7. Включете проводника на всеки вентилатор (Фигура 96).

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Изгасете двигателя, извадете ключа за запалването и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете мястото на оператора. Преди настройка, обслужване, почистване или съхранение на машината оставете време на двигателя да изстине.

  • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  Подготовка на машината за съхранение

  Important: Не използвайте солена или регенерирана вода за почистване на машината.

  Подготовка на самоходната установка

  1. Внимателно почистете самоходната установка, режещите апарати и двигателя.

  2. Проверете налягането в гумите. Напомпайте всички гуми на самоходната установка до налягане от 0,83 до 1,03 bar (83 до 103 kPa).

  3. Проверете всички крепежни елементи и ако са разхлабени, ги затегнете.

  4. Гресирайте всички фитинги за гресиране и смазочни точки на шарнирите. Избършете излишната смазочна течност.

  5. Леко шлайфайте със шкурка и използвайте точкуване с боя, за да поправите повредите по издраскани, олюпени или ръждясали боядисани повърхности. Ремонтирайте всички вдлъбнатини в металния корпус.

  6. Извършете обслужване на акумулатора и кабелите както следва:

   1. Свалете клемите от полюсите на акумулатора.

    Note: Винаги първо разкачвайте връзката към отрицателната, а след това към положителната клема. Винаги първо свързвайте положителната клема, а след това отрицателната.

   2. Почистете акумулатора, клемите и полюсите с телена четка и разтвор на сода бикарбонат.

   3. За предотвратяване на корозия покрийте клемите и полюсите на акумулатора с грес Grafo 112X (за притягане), (Каталожен № 505-47), или технически вазелин.

   4. Преди съхранение, извършвайте бавно презареждане на акумулатора на всеки 60 дни за 24 часа, за да предотвратите сулфатизация на оловните плочи.

  Подготовка на двигателя

  1. Източете моторното масло от картера и завийте отново изпускателната пробка.

  2. Свалете и изхвърлете масления филтър. Инсталирайте нов маслен филтър.

  3. Допълнете картера с посоченото количество моторно масло.

  4. Завъртете ключа на стартера в положение ON (Включено), стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход в продължение на приблизително 2 минути.

  5. Завъртете ключа на стартера до положение OFF (Изключено).

  6. Внимателно източете цялото гориво от горивния резервоар, горивопроводите и горивния филтър/водния сепаратор.

  7. Промийте горивния резервоар със свежо, чисто дизелово гориво.

  8. Затегнете всички фитинги на горивната система.

  9. Внимателно почистете и извършете техническо обслужване на въздухопречиствателя.

  10. Уплътнете входа на въздухопречиствателя и изпускателния изход с лента за защита от климатично въздействие.

  11. Проверете защитата срещу замръзване (антифриза) и при необходимост го допълнете в съответствие с очакваните минимални температури за Вашия регион.