Úvod

Toto užitkové vozidlo je určeno převážně pro přepravu osob a materiálů v terénu. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizovaného servisního prodejce nebo centrum zákaznických služeb společnosti Toro. Připravte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g282597

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Varovný bezpečnostní symbol (Obrázek 2) je použit jak v této příručce, tak na stroji, a slouží k označení důležitých bezpečnostních zpráv, které v zájmu předcházení nehodám musíte dodržovat. Tento symbol se zobrazí se slovem nebezpečí, výstraha nebo upozornění.

 • Nebezpečí označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která povede k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

 • Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k vážnému zranění nebo smrti, pokud jí nebude zabráněno.

 • Upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud jí nebude zabráněno.

g000502

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Přiložená provozní příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) a týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní provozní příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s požadavky normy SAE J2258 (Listopad 2016).

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může způsobit zranění. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním stroje si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli pokynům v ní uvedeným. Každá osoba, jež používá tento výrobek, musí znát správný způsob jeho používání a rozumět všem výstrahám.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty a jiná bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před prováděním údržby nebo doplňováním paliva zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8413
decal131-8414
decal131-8463
decal137-9984
decal138-3397
decal138-3518
decal138-3524

decal138-3528
decal139-3339
decal139-3340

Nastavení

Note: Levou a pravou stranu stroje určete vzhledem k běžné provozní poloze.

Montáž volantu (jen mezinárodní modely)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Volant1
Kryt volantu1
Podložka (1/2 in)1
Protiprachový kryt1
 1. Je-li nasazen kryt, sejměte jej z hlavy volantu (Obrázek 3).

 2. Demontujte pojistnou matici (1/2 in) z hřídele řízení (Obrázek 3).

 3. Nasaďte volant, protiprachový kryt a podložku (1/2 in) na hřídel řízení (Obrázek 3).

  Note: Nastavte kola do přímého směru jízdy a natočte volant tak, aby byl menší paprsek na volantu ve svislém směru.

 4. Připevněte volant k hřídeli pomocí pojistné matice (1/2 in) a utáhněte ji na utahovací moment 18–30 Nm.

 5. Nasaďte kryt na volant (Obrázek 3).

  g198932

Kontrola hladiny kapalin stroje a tlaku v pneumatikách

 1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje před prvním startováním motoru a po něm, postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

 2. Hladinu brzdové kapaliny zkontrolujte před prvním startováním motoru; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny brzdové kapaliny.

 3. Hladinu převodové kapaliny zkontrolujte před prvním startováním motoru; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny kapaliny převodovky s rozvodovkou.

 4. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

Zajetí brzd

K zajištění optimální funkčnosti brzd je nutné je před použitím zajet (zaběhnout).

 1. Rozjeďte stroj plnou rychlostí a zastavte ho sešlápnutím brzdového pedálu, aniž by došlo k zablokování kol.

 2. Tento postup opakujte 10krát, přičemž po každém zastavení minutu počkejte, aby se brzdy nepřehřály.

  Important: Tento postup je nejúčinnější, je-li stroj zatížen nákladem o hmotnosti 227 kg.

Seznámení s příručkou a dokumentací pro nastavování

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Provozní příručka1
Uživatelská příručka k motoru1
Registrační karta1
Formulář kontroly před dodáním1
Certifikát jakosti1
Klíč2
 • Přečtěte si provozní příručku a uživatelskou příručku k motoru.

 • Vyplňte registrační kartu.

 • Vyplňte formulář kontroly před dodáním.

 • Přezkoumejte certifikát jakosti.

Součásti stroje

g033925
g034517

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky.

Ovládací panel

g033921

Plynový pedál

Plynový pedál (Obrázek 6) slouží ke změně pojezdové rychlosti stroje. Sešlápnutím plynového pedálu spustíte motor. Dalším sešlápnutím pedálu zvýšíte pojezdovou rychlost. Uvolněním pedálu vozidlo zpomalíte a vypnete motor.

Note: Maximální rychlost jízdy vpřed je 26 km/h.

Brzdový pedál

Brzdový pedál používejte ke zpomalení nebo zastavení vozidla (Obrázek 6).

Výstraha

V případě používání vozidla s opotřebenými nebo nesprávně nastavenými brzdami hrozí nebezpečí zranění.

Je-li nutné sešlápnout brzdový pedál na vzdálenost 25 mm od podlahy stroje a kratší, seřiďte nebo opravte brzdy.

Klíčový přepínač

Klíčový spínač se nachází v pravém spodním rohu ovládacího panelu (Obrázek 6).

Klíčový spínač má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO a STARTOVáNí.

Pro startování stroje jsou k dispozici 2 režimy, viz Startování motoru.

Páka parkovací brzdy

Páka parkovací brzdy se nachází na ovládacím panelu (Obrázek 6).

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu, aby nedošlo k nežádoucímu rozjetí stroje. Parkovací brzda musí být zatažena, je-li vozidlo zaparkováno na strmém svahu.

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, přitáhněte páku parkovací brzdy směrem k sobě (Obrázek 7).

g033923

Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, stiskněte tlačítko na horní straně páky parkovací brzdy, přitažením páky směrem k sobě uvolněte tlak a následně páku přesuňte dopředu (Obrázek 8).

g033924

Ovladač sytiče

Ovladač sytiče se nachází na ovládacím panelu Pomocí sytiče usnadníte startování studeného motoru tak, že vytáhnete ovladač sytiče směrem ven (Obrázek 6). Po spuštění motoru nastavte sytič tak, aby motor běžel plynule. Jakmile se motor zahřeje, zatlačte ovladač sytiče do VYPNUTé polohy.

Řadicí páka a indikátor řazení převodových stupňů

Řadicí páku lze nastavit do 3 poloh na indikátoru řazení převodových stupňů: DOPřEDU, DOZADU a NEUTRáL (Obrázek 9).

Note: Motor lze spustit a provozovat v každé z těchto 3 poloh.

Z polohy NEUTRáL můžete přesunout řadicí páku doleva do polohy DOPřEDU nebo doprava do polohy DOZADU (Obrázek 9).

Important: Před změnou polohy řadicí páky vždy vozidlo zastavte.

g033922

Tlačítko klaksonu

Pouze mezinárodní modely

Tlačítko klaksonu se nachází na ovládacím panelu (Obrázek 6). Stisknutím tlačítka aktivujete klakson.

Spínač světlometů

Spínač světlometů se nachází na levé straně od sloupku řízení (Obrázek 10). Stisknutím spínače osvětlení zapnete světlomety. Světlomety zapnete přepnutím spínače světel nahoru. Světlomety vypnete přepnutím spínače světel dolů.

g033954

Měřič provozních hodin

Měřič provozních hodin se nachází na pravé straně od spínače světlometů (Obrázek 10). Měřič provozních hodin použijte pro zjištění celkového počtu provozních hodin motoru. Měřič provozních hodin začíná pracovat po každém otočení klíčového spínače do ZAPNUTé polohy, do polohy STARTOVáNí nebo po spuštění motoru.

Note: Při spuštěném stroji měřič provozních hodin neustále bliká a zaznamenává dobu provozu.

Napájecí USB zásuvka

Napájecí USB zásuvka je umístěna vlevo od páky parkovací brzdy (Obrázek 6). Napájecí USB zásuvku používejte k napájení mobilních zařízení.

Important: Pokud napájecí USB zásuvku nepoužíváte, zasunutím pryžové krytky ji ochraňte před poškozením.

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 11) se nachází na palivové nádrži v uzávěru plnicího otvoru na levé straně stroje. Palivoměr ukazuje množství paliva v nádrži.

g033956

Držadla spolujezdce

Držadla spolujezdce jsou umístěna na vnější straně každého sedadla (Obrázek 12).

g033955

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Základní hmotnost397 kg
Jmenovitá nosnost (na rovině)Celková 544 kg, včetně hmotnosti řidiče 91 kg a hmotnosti spolujezdce 91 kg, nákladu, příslušenství a přídavných zařízení.
Celková hmotnost vozidla – na roviněCelkem 941 kg, včetně výše uvedených hmotností
Maximální hmotnost nákladu (na rovině)Celkem 363 kg, včetně příslušenství montovaného vzadu
Maximální nosnost zadního držáku příslušenství korbyCelkem 45 kg
Přípustná celková hmotnost přívěsuSvislé zatížení tažného zařízení: 91 kg
Celková hmotnost přívěsu (GTW): 680 kg
Celková šířka119 cm
Celková délka302 cm
Celková výška127,5 cm
Světlá výška21,6 cm vpředu bez břemena nebo bez obsluhy
14 cm vzadu bez zatížení nebo bez obsluhy
Rozvor kol220 cm
Sbíhavost kol (od osy k ose)Vpředu: 119 cm
Vzadu: 119 cm
Délka korbyZ vnitřní strany: 102 cm
Z vnější strany: 114,3 cm
Šířka korbyZ vnitřní strany: 98 cm
Z vnější strany lisovaných blatníků: 107,3 cm
Výška korbyZ vnitřní strany: 28 cm
Otáčky motoruNízké volnoběžné otáčky: 1 250 až 1 350 ot/min
Vysoké volnoběžné otáčky: 3 650 až 3 750 ot/min

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nedovolte, aby stroj obsluhovaly nebo opravovaly děti nebo osoby, které nejsou proškolené nebo fyzicky schopné tyto úkony provádět bezpečně. Věkovou hranici obsluhy mohou určovat místní předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte se zásadami bezpečného používání zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních značek.

 • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak stroj rychle zastavit a vypnout.

 • Nepřevážejte více osob (vy a spolujezdci), než jaký je počet madel, kterými je stroj vybaven.

 • Veškerá bezpečnostní zařízení a štítky musí být na příslušných místech. Opravte nebo vyměňte všechna bezpečnostní zařízení a vyměňte všechny nečitelné nebo chybějící štítky. Stroj nepoužívejte, pokud zařízení nepracují správně nebo pokud štítky chybí.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Vždy uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Provádění úkonů denní údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda bezpečnostní pásy nejsou opotřebené, pořezané ani jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nepracuje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách: 165 až 207 kPa (24 až 30 psi)

  Important: Nepřekračujte maximální tlak vzduchu, který je uveden na bočnici pneumatiky.

  Note: Potřebný tlak vzduchu v pneumatikách se určuje podle předpokládaného zatížení nákladem.

  1. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

   • U nižšího zatížení nákladem použijte nižší tlak vzduchu. Díky tomu nebude půda tolik stlačována, jízda bude plynulejší a otisky pneumatik v půdě minimální.

   • U většího zatížení nákladem při vyšších rychlostech nahustěte pneumatiky na vyšší tlak vzduchu.

  2. V případě potřeby upravte tlak vzduchu v pneumatikách přidáním vzduchu do pneumatik nebo jeho odpuštěním.

  g001055

  Doplňování paliva

  Doporučené palivo

  TypBezolovnatý benzín
  Minimální oktanové číslo87 (USA) nebo 91 (výzkumné oktanové číslo; mimo USA)
  EtanolNe více než 10 % objemu
  MetanolŽádný
  MTBE (methylterciální butylether)Méně než 15 % objemu
  OlejNepřidávejte do benzínu

  Používejte pouze čisté čerstvé (ne starší než 30 dní) palivo od důvěryhodného dodavatele..

  Important: Abyste předešli problémům při startování, do čerstvého paliva přidejte určité množství stabilizačního aditiva paliva podle pokynů výrobce stabilizačního aditiva paliva.

  Dodatečné informace naleznete v návodu k obsluze k motoru.

  Doplňování paliva do nádrže

  Palivová nádrž má objem přibližně 18,9 l.

  1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  2. Přeřaďte převodovku do NEUTRáLNí polohy.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Vypněte stroj a vyjměte klíč.

  5. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 14).

   g033956
  6. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

  7. Nádrž plňte do úrovně asi 25 mm pod horní okraj nádrže (spodní okraj plnicího hrdla).

   Note: Tento prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva. Palivovou nádrž nepřeplňujte.

  8. Zašroubujte a bezpečně utáhněte uzávěr palivové nádrže.

  9. Veškeré rozlité palivo utřete.

  Zajíždění nového vozidla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Nové vozidlo zajeďte podle pokynů.
 • V zájmu maximálního výkonu stroje postupujte podle následujících pokynů.

  • Přesvědčte se, že jsou zaběhnuté brzdy, viz Zajetí brzd.

  • Pravidelně kontrolujte hladinu brzdové kapaliny a motorového oleje. Pozorně sledujte, zda nespatříte známky toho, že se vozidlo nebo jeho součásti přehřívají.

  • Po spuštění studeného motoru jej nechte zahřívat po dobu asi 15 sekund a teprve poté začněte vozidlo používat.

   Note: Je-li stroj provozován v nízkých teplotách, nechejte motor po delší dobu zahřát.

  • Při provozu měňte rychlost vozidla. Vyvarujte se rychlých startů a náhlých zastavení.

  • Zajíždění motorového oleje není nutné. Originální motorový olej je stejného typu jako olej určený pro pravidelnou výměnu.

  • Přehled specifických kontrol při nízkém počtu provozních hodin naleznete v části .

  • Zkontrolujte polohu předního zavěšení a podle potřeby ji seřiďte; postupujte podle pokynů v části Seřízení geometrie předních kol.

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

  • Spolujezdci mohou sedět pouze na místech určených k sezení. Nepřevážejte spolujezdce na korbě. Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volně se pohybující šperky.

  • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Se strojem pracujte výhradně venku nebo v dobře větraném prostoru.

  • Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost stroje.

  • Je-li na korbě stroje těžký náklad, při práci se strojem, při brzdění nebo otáčení si počínejte velmi opatrně.

  • Přeprava příliš velkých nákladů na korbě snižuje stabilitu stroje. Nepřekračujte nosnost nákladové korby.

  • Přeprava materiálu, který nelze ke stroji přivázat, nepříznivě ovlivňuje řízení, brzdění a stabilitu stroje. Pokud převážíte materiál, který nelze ke stroji upevnit, při řízení nebo brzdění si počínejte opatrně.

  • Při provozu v náročném, nerovném terénu, blízko obrubníků, děr a jiných náhlých změn terénu snižte hmotnost převáženého nákladu a rychlost stroje. Náklad se může posunout a způsobit nestabilitu vozidla.

  • Před spuštěním stroje se přesvědčte, zda je převodovka v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Při každém sekání se strojem musíte vy i spolujezdci zůstat sedět. Ruce mějte položené na volantu. Vaši spolujezdci musí používat držadla, jimiž je vozidlo vybaveno. Vždy mějte ruce a nohy uvnitř rámu stroje.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti. Věnujte pozornost dírám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt. Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Se strojem nejezděte blízko srázů, příkopů či náspů. V případě přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout.

  • Vždy dávejte pozor na nízko přečnívající překážky, například větve stromů, ostění dveří a nadzemní lávky apod., a vyhýbejte se jim.

  • Před couváním se strojem se podívejte dozadu a dolů a ověřte si, že máte volnou cestu.

  • Při provozu stroje na veřejných komunikacích je nutné dodržovat všechna pravidla silničního provozu a používat veškeré doplňující příslušenství vyžadované zákonem, například světla, směrová světla, označení pomalu jedoucího vozidla (SMV) a jiné.

  • Jestliže stroj neobvyklým způsobem vibruje, neprodleně jej zastavte, vypněte motor, počkejte, až se zastaví všechny pohybující se součásti, a přesvědčte se, zda nedošlo k poškození. Před obnovením provozu opravte veškeré poškozené části stroje.

  • Brzdná dráha na mokrém povrchu je delší než na povrchu suchém. Mokré brzdy vysušíte pomalou jízdou na rovném povrchu s lehce sešlápnutým brzdovým pedálem.

  • Pokud při jízdě vysokou rychlostí prudce zastavíte, může dojít k zablokování zadních kol a tím k následné ztrátě kontroly nad strojem.

  • Nedotýkejte se motoru, převodovky, tlumiče ani výfukového potrubí, je-li motor v chodu nebo krátce po jeho vypnutí, protože tyto části jsou natolik horké, že mohou způsobit popáleniny.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

   • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

   • Přeřaďte převodovku do NEUTRáLNí polohy.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte stroj a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části..

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností Toro® Company.

  Bezpečnost při jízdě s více spolujezdci

  • Nepřekračujte celkovou hmotnost stroje. Pamatujte, že do celkové hmotnosti stroje se započítává hmotnost řidiče a spolujezdců a nákladu na korbě.

  • Spolujezdci mohou sedět pouze na místech určených k sezení. Nedovolte, aby spolujezdci seděli na korbě.

  • Vy i spolujezdci musíte zůstat sedět, kdykoliv je vozidlo v pohybu.

  • Je-li délka stroje větší, zvětšuje se jeho poloměr zatáčení. Při manévrování se strojem tedy počítejte s tím, že budete potřebovat více prostoru.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  Note: Pro tento stroj je k dispozici ochranná konstrukce pro případ převržení ROPS (Rollover-Protection System) se 2 sloupky. Konstrukci ROPS používejte, pokud pracujete poblíž srázů, vodních toků, v náročném terénu nebo na svazích, kde může dojít k převržení. Další informace získáte od autorizovaného prodejce Toro.

  Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti.

  • Zkontrolujte pracovní místo, přesvědčte se, zda bude provoz stroje na svahu bezpečný, a stanovte vlastní postupy a pravidla pro práci na těchto svazích. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

  • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

  • Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost ani směr jízdy se strojem.

  • Vyvarujte se práce se strojem v mokrém terénu. Pneumatiky mohou ztratit trakci. K převrácení může dojít ještě dříve, než kola ztratí trakci.

  • Po svahu jezděte přímo nahoru nebo dolů.

  • Jestliže při jízdě do svahu začne stroj ztrácet trakci, pozvolna zabrzděte a pomalu couvejte svahem přímo dolů.

  • Zatáčení při jízdě nahoru nebo dolů svahem může být nebezpečné. Jestliže musíte na svahu zatočit, tento úkon prováděje pomalu a opatrně.

  • Těžký náklad ovlivňuje stabilitu na svahu. Snižte hmotnost nákladu a pojezdovou rychlost, jedete-li na svahu nebo vezete-li náklad s vysoko položeným těžištěm. Náklad na korbě zajistěte, aby se nemohl přesouvat. Pokud převážíte náklad, který se může snadno posunout (kapaliny, kámen, písek apod.), buďte obzvlášť opatrní.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte, zejména tehdy, převážíte-li náklad. Zastavení vozidla při jízdě dolů po svahu trvá déle než na rovině. Jestliže je nutné stroj zastavit, vyhněte se náhlým změnám rychlosti, protože ty mohou způsobit naklonění nebo převrácení stroje. Jestliže se vozidlo pohybuje vzad, nesešlapujte prudce brzdu, neboť stroj by se mohl převrátit.

  Bezpečné nakládání a vykládání

  • Při práci s naloženou korbou a/nebo při tažení přívěsu nepřekračujte celkovou nosnost vozidla; postupujte podle pokynů v části Technické údaje.

  • V zájmu zlepšení stability stroje a spolehlivosti jeho ovládání náklad na korbě rovnoměrně rozložte.

  • Před vyklápěním se přesvědčte, zda za strojem nikdo nestojí.

  • Náklad z korby nevyklápějte, pokud vozidlo stojí bokem ke svahu. Změna v rozložení hmotnosti nákladu může zapříčinit převrácení vozidla.

  Práce s korbou

  Zvednutí korbydo polohy vyklápění

  Důležité upozornění

  Zvednutá korba může spadnout a zranit osoby pracující pod ní.

  • Před zahájením práce pod korbou ji vždy zajistěte vzpěrou ve zvednuté poloze.

  • Před zvednutím korby z ní vyložte veškerý materiál.

  Důležité upozornění

  Stroj je při jízdě se zvednutou korbou náchylný k naklonění nebo převrácení. Pokud pracujete se strojem se zdviženou korbou, hrozí poškození konstrukce korby.

  • Se strojem pracujte jen tehdy, je-li korba ve sklopené poloze.

  • Po vyprázdnění korbu spusťte dolů.

  Výstraha

  Je-li při uvolňování zarážek náklad soustředěn blízko zadní části korby, může se korba neočekávaně vyklopit a zranit vás nebo přihlížející osoby.

  • Je-li to možné, umístěte náklad na střed korby.

  • Ponechte korbu sklopenou a zajistěte, aby se při uvolňování západek nad korbu nikdo nenahýbal ani nestál za ní.

  • Před zvednutím korby z důvodu údržby vozidla z ní odstraňte veškerý náklad.

  1. Korbu zvednete přesunutím páky na levé vnitřní straně korby směrem k sobě (Obrázek 15).

   g034019
  2. Přesunutím vzpěry do aretačního výřezu polohy vyklápění zajistěte korbu v poloze vyklápění (Obrázek 16).

   g034021

  Zvednutí korby do servisní polohy

  1. Korbu zvednete přesunutím páky na levé vnitřní straně korby směrem k sobě (Obrázek 15).

  2. Přesunutím vzpěry do aretačního výřezu servisní polohy zajistěte korbu pro údržbu (Obrázek 16).

  Spuštění korby

  Důležité upozornění

  Korba může být těžká. Může rozdrtit ruce nebo jiné části těla.

  Při spouštění korby mějte ruce a další části těla v bezpečné vzdálenosti od stroje.

  1. Zvednutím páky zarážky mírně nadzvedněte korbu (Obrázek 15).

  2. Vytáhněte vzpěru ze zarážky v drážce (Obrázek 16).

  3. Spouštějte korbu, dokud bezpečně nezapadne do polohy.

  Otevření zadní stěny

  1. Zkontrolujte, zda je korba ve spuštěné poloze a zajištěná západkami.

  2. Oběma rukama zvedněte zadní bočnici za výřez v horní části bočnice (Obrázek 17).

  3. Snižte zadní bočnici dolů tak, aby byla v rovině se spodní částí korby (Obrázek 17).

   g034022

  Zavření zadní bočnice

  Po vyložení sypkých materiálů, jako je písek, jemný zahradní štěrk nebo dřevěné třísky, může část materiálu z korby vozidla zůstat v okolí pantů zadní bočnice. Před zavřením zadní bočnice proveďte následující kroky.

  1. Rukama odstraňte z okolí pantů co nejvíce zbytkového materiálu.

  2. Otočte zadní bočnici do polohy přibližně 45° (Obrázek 18).

   g034023
  3. Krátkými pohyby potřeste zadní bočnicí a otočte jí několikrát tam a zpět (Obrázek 18).

   Note: Tím se snadněji odstraní materiál z okolí pantů.

  4. Spusťte zadní bočnici a zkontrolujte, zda v okolí pantů nezůstal zbytkový materiál.

  5. Opakujte kroky 1 až 4, dokud není z okolí pantů odstraněn veškerý materiál.

  6. Vyklopte zadní bočnici nahoru a zvedněte ji do výřezů v korbě.

  Použití zadního držáku příslušenství korby

  Zadní držák příslušenství korby používejte k připevnění příslušenství k zadní části stroje.

  Nosnost: 45 kg

  1. Povolte rukojeť ve tvaru T“ jejím otočením doprava (Obrázek 19).

   g034525
  2. Vložte příslušenství do úchytu tak, aby byly vyrovnány otvory (Obrázek 19).

  3. Sestavené příslušenství zajistěte v úchytu pomocí třmenového čepu a závlačky dodané s příslušenstvím.

  4. Rukojeť ve tvaru T“ utáhněte jejím otočením doleva (Obrázek 20).

   g034526

  Plnění korby

  Při plnění korby a provozu vozidla dodržujte následující pokyny:

  • Dodržujte nosnost vozidla a omezení hmotnosti nákladu převáženého na korbě, které je popsáno v části Technické údaje a uvedeno na štítku celkové hmotnosti vozidla na vozidle.

   Note: Jmenovitá nosnost je stanovena pouze pro provoz vozidla na rovném povrchu.

  • Při provozu vozidla na svahu nebo v náročném terénu omezte hmotnost nákladu převáženého na korbě.

  • Pokud je převážený materiál vysoký (a jeho těžiště je vysoko), jako například vyrovnané cihly, trámy pro terénní úpravy nebo pytle s hnojivem, omezte hmotnost nákladu převáženého na nákladní korbě. Náklad rozložte tak, aby byl co nejnižší a při provozu vozidla nepřekážel ve výhledu dozadu.

  • Korbu plňte tak, aby byl náklad vystředěný, a to následujícím způsobem:

   • Náklad na korbě rovnoměrně rozmístěte od bočnice k bočnici.

    Important: Pokud se náklad nachází jen na jedné straně korby, je větší pravděpodobnost, že by se vozidlo mohlo převrátit.

   • Náklad na korbě rovnoměrně rozmístěte od přední k zadní části korby.

    Important: Pokud umístíte náklad za zadní nápravu, zvýší se pravděpodobnost ztráty ovladatelnosti a převrácení vozidla a sníží se trakce předních kol.

  • Buďte obzvláště opatrní při přepravě nadměrných nákladů na korbě, zejména v případě, kdy hmotnost takového nákladu nelze na korbě vycentrovat.

  • Kdykoli je to možné, náklad na korbě zajistěte tak, aby se nemohl posunovat.

  • Převážíte-li kapaliny, při jízdě do kopce a z kopce, při náhlé změně rychlosti, zastavení a při jízdě v náročném terénu buďte velmi opatrní.

  Objem korby je 0,28 m3. Množství (objem) materiálu, které lze na korbu naložit, aniž by byly překročeny jmenovité hodnoty zatížení vozidla, se v závislosti na objemové hmotnosti materiálu značně liší.

  Následující tabulka uvádí mezní objem nákladu pro různé materiály:

  MateriálMěrná hmotnostMax. nosnost nákladní korby(na rovině)
  Štěrk, suchý1 522 kg/m3Plný objem
  Štěrk, mokrý1 922 kg/m33/4 plného objemu
  Písek, suchý 1 442 kg/m3Plný objem
  Písek, mokrý1 922 kg/m33/4 plného objemu
  Dřevo721 kg/m3Plný objem
  Kůra<721 kg/m3Plný objem
  Zemina, balená1 602 kg/m3¾ plného objemu (přibližně)

  Startování motoru

  1. Posaďte se na sedadlo řidiče, zasuňte klíč do klíčového spínače a otočte jím ve směru hodinových ručiček do ZAPNUTé polohy nebo polohy STARTOVáNí.

   Pro startování stroje jsou k dispozici 2 režimy:

   • Startování pedálem – otočte klíčový spínač do ZAPNUTé polohy a sešlápněte plynový pedál.

    Note: Jakmile sejmete chodidlo z plynového pedálu, motor se vypne.

   • Startování klíčem – otočte klíčový spínač do polohy STARTOVáNí a motor bude pracovat do té doby, dokud klíčem neotočíte do VYPNUTé polohy.

   Note: Pokud používáte režim startování klíčem, můžete zatáhnout parkovací brzdu a opustit stroj, zatímco motor nadále pracuje a akumulátor udržuje náboj.

   Note: Pokud otočíte klíč do polohy STARTOVáNí, motor se protáčí, dokud se nespustí. Pokud se motor protáčí déle než 10 sekund, vraťte klíč do VYPNUTé polohy a zjistěte příčinu (např. je nutné použít ovládání sytiče, zkontrolovat možné zablokování vzduchového filtru, zkontrolovat hladinu paliva, jiskru svíčky apod.) ještě před tím, než se znovu pokusíte o nastartování stroje.

   Note: Je-li vozidlo vybaveno volitelnou výstražnou signalizací při couvání a vy přesunete řadicí páku do polohy pro ZPěTNý chod s klíčovým spínačem v ZAPNUTé poloze nebo poloze STARTOVáNí, bzučák vás informuje o tom, že je zařazen zpětný chod.

  2. Přesuňte řadicí páku do požadované polohy pro jízdu vozidla.

  3. Uvolněte parkovací brzdu.

  4. Pomalu sešlapujte plynový pedál.

   Note: Je-li motor studený, sešlápněte a podržte plynový pedál asi v polovině zdvihu a vytáhněte knoflík sytiče do ZAPNUTé polohy. Po zahřátí motoru vraťte knoflík sytiče do VYPNUTé polohy.

  Zastavení stroje

  Important: Pokud zastavujete vozidlo ve svahu, pomocí provozních brzd zastavte vozidlo a zatažením parkovací brzdy jej zabrzděte na místě. Pokud použijete akcelerátor k brzdění vozidla ve svahu, můžete jej poškodit.

  1. Sejměte chodidlo z pedálu akcelerátoru.

  2. Pomalým sešlápnutím brzdového pedálu aktivujte provozní brzdy, dokud se vozidlo úplně nezastaví.

   Note: Brzdná vzdálenost se může lišit v závislosti na zatížení a rychlosti vozidla.

  Parkování vozidla

  1. Zastavte vozidlo provozními brzdami tak, že sešlápnete a podržíte brzdový pedál.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu přitažením páky parkovací brzdy směrem k sobě.

  3. Otočte klíč doleva do polohy VYPNUTO.

  4. Vytáhněte klíč.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

   • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

   • Přeřaďte převodovku do NEUTRáLNí polohy.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte stroj a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části..

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  • Udržujte všechny díly stroje v dobrém provozním stavu a dbejte na to, aby byly utaženy všechny upevňovací prvky.

  • Čištění a údržbu bezpečnostních pásů provádějte podle potřeby.

  • Veškeré opotřebené, poškozené nebo chybějící štítky nahraďte novými.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla buďte opatrní.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny v plné šířce stroje.

  • Stroj bezpečně upevněte.

  Umístění upevňovacích bodů stroje viz Obrázek 21 a Obrázek 22.

  Note: Stroj naložte na přívěs tak, aby jeho přední část směřovala dopředu. Není-li to možné, připevněte kapotu stroje popruhem k rámu nebo kapotu demontujte a přepravujte ji zajištěnou odděleně, protože by mohla během přepravy spadnout.

  Výstraha

  Uvolněná sedadla mohou z vozidla a přívěsu během přepravy vypadnout a dopadnout na jiné vozidlo nebo vytvořit překážku na silnici.

  Sedadla demontujte nebo je zajistěte pomocí otočných čepů.

  g236535
  g034273

  Tažení stroje

  V případě nouze lze stroj táhnout na krátkou vzdálenost, nelze to však považovat za standardní pracovní postup.

  Důležité upozornění

  Tažení nadměrnou rychlostí může způsobit ztrátu ovladatelnosti a následné zranění.

  Při tažení vozidla nikdy nepřekračujte rychlost 8 km/h.

  Tažení vozidla je práce pro dvě osoby. Pokud potřebujete stroj přepravit na větší vzdálenost, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs, viz Tažení přívěsu.

  1. Demontujte z vozidla hnací řemen; postupujte podle pokynů v části Výměna hnacího řemene.

  2. Připojte tažné lano ke spojovacímu prvku na přední straně rámu vozidla (Obrázek 21).

  3. Uveďte převodovku do NEUTRáLNí polohy a uvolněte parkovací brzdu.

  Tažení přívěsu

  Vozidlo může táhnout přívěsy. Pro stroj je k dispozici tažný závěs. Podrobnosti vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.

  Při přepravě nákladu nebo tažení přívěsu vozidlo ani přívěs nepřetěžujte. Přetížení vozidla nebo přívěsu může být příčinou slabého výkonu nebo poškození brzd, nápravy, motoru, převodovky s rozvodovkou, řízení, zavěšení, konstrukce karoserie nebo pneumatik.

  Hmotnost nákladu v přední části přívěsu musí vždy představovat 60 % hmotnosti celého nákladu. Tím se přenese přibližně 10 % celkové hmotnosti přívěsu na tažný závěs stroje.

  Aby bylo zajištěno vyhovující brzdění a trakce, při tažení přívěsu vždy naložte korbu. Nepřekračujte celkovou hmotnost přívěsu ani celkovou hmotnost vozidla.

  S vozidlem a přívěsem neparkujte na svahu. Jestliže na svahu musíte parkovat, zatáhněte parkovací brzdu a založte kola přívěsu klíny.

  Údržba

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

   • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

   • Přeřaďte převodovku do NEUTRáLNí polohy.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Spusťte korbu dolů.

   • Vypněte stroj a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části..

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Pokaždé, když pracujete pod strojem, podepřete jej montážními stolicemi.

  • Nepracujte pod zdviženou nákladní korbou, pokud není správně podepřena bezpečnostní vzpěrou.

  • Při provádění údržby stroje nenabíjejte akumulátory.

  • Řádně průběžně dotahujte všechny upevňovací prvky. Tím zajistíte dobrý stav celého stroje.

  • Abyste snížili možné riziko požáru, průběžně odstraňujte z prostoru stroje přebytečné mazivo, trávu, listí a nahromaděné nečistoty.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným strojem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud při seřizování nebo údržbě musí být stroj spuštěný, nepřibližujte ruce, nohy, žádné jiné části těla ani oděv k motoru či jakýmkoli pohybujícím se součástem. Nedovolte, aby se kdokoli ke stroji přiblížil.

  • Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Zkontrolujte činnost parkovací brzdy podle doporučení v plánu údržby a podle potřeby ji seřiďte.

  • Udržujte všechny součásti stroje v dobrém provozním stavu a dbejte na to, aby byly správně utaženy všechny upevňovací prvky. Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené nálepky.

  • Nikdy neblokujte určenou funkci bezpečnostního zařízení ani nesnižujte úroveň ochrany, kterou bezpečnostní zařízení poskytuje.

  • Nepřekračujte maximální otáčky motoru změnou nastavení regulátoru. V zájmu zajištění bezpečnosti a přesnosti si u autorizovaného prodejce Toro nechejte pomocí otáčkoměru zkontrolovat maximální otáčky motoru.

  • Pokud potřebujete rozsáhlejší opravu nebo pomoc, obraťte se na autorizovaného prodejce Toro.

  • Jakékoli úpravy stroje mohou nepříznivě ovlivnit jeho provozuschopnost, výkonnost a trvanlivost nebo mohou při jeho použití vést ke zranění nebo usmrcení osob. Takové použití může vést ke ztrátě záruky na výrobek společnosti Toro®.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav hnacího řemene.
 • Zkontrolujte napnutí řemene generátoru spouštěče.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Po prvních 100 hodinách
 • Nové vozidlo zajeďte podle pokynů.
 • Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda bezpečnostní pásy nejsou opotřebené, pořezané ani jinak poškozené. Pokud některá ze součástí nepracuje správně, bezpečnostní pás(y) vyměňte za nový (nové).
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte funkci řazení.
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.Hladinu brzdové kapaliny kontrolujte vždy před prvním spuštěním motoru.
 • Mytí stroje
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Sejměte kryt čističe vzduchu a odstraňte veškeré nečistoty. Nevyjímejte vložku čističe vzduchu.
 • Odstraňte nečistoty z protiprachového krytu.
 • Za zvláštních provozních podmínek (viz část Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek“) – vyměňte vložku čističe vzduchu.Pokud je vložka čističe vzduchu znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji dříve.
 • Za zvláštních provozních podmínek (viz část Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek“) – vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra.Mazání vozidla provádějte častěji, pokud ho využíváte v náročných podmínkách.
 • Za normálních provozních podmínek – vyměňte vložku čističe vzduchu.Pokud je vložka čističe vzduchu znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji dříve.
 • Za normálních provozních podmínek – vyměňte motorový olej.
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku. Podle potřeby zapalovací svíčku vyměňte.
 • Zkontrolujte stav pneumatik a ráfků.
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
 • Zkontrolujte řízení a zavěšení a ujistěte se, že nejsou uvolněny nebo poškozeny součásti.
 • Zkontrolujte odklon a sbíhavost předních kol.
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny převodovky s rozvodovkou.
 • Zkontrolujte funkci řazení neutrální polohy.
 • Vyčistěte chladicí plochy motoru.Chladicí systém čistěte dvakrát častěji při použití stroje za zvláštních provozních podmínek; postupujte podle pokynů v části Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek“.
 • Zkontrolujte brzdy.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Zkontrolujte stav a napnutí hnacího řemene.
 • Zkontrolujte napnutí řemene generátoru spouštěče.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Namažte ložiska předních kol.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Palivový filtr vyměňte.
 • Očistěte spojku primárního pohonu.
 • Vyměňte destičky provozní a parkovací brzdy.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte kapalinu v převodovce s rozvodovkou.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vyměňte brzdovou kapalinu.
 • Každý rok
 • Proveďte všechny úkony roční údržby uvedené v provozní příručce k motoru.
 • Note: Volnou kopii elektrického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com, kde na domovské stránce v odkazech na návody vyhledáte svůj stroj.

  Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Důležité upozornění

  V případě nesprávné údržby stroje může dojít k předčasnému selhání systémů stroje, což by mohlo vám nebo jiným osobám způsobit vážné zranění.

  O stroj důkladně pečujte a udržujte jej v dobrém provozním stavu podle pokynů v této příručce.

  Výstraha

  Údržbu, opravy, seřizování a kontrolu vozidla smí provádět pouze kvalifikovaní a oprávnění pracovníci.

  • Předcházejte nebezpečí vzniku požáru a pracoviště vybavte hasicím zařízením. Při kontrole hladiny kapalin nebo úniku paliva, hladiny elektrolytu v akumulátoru nebo chladicí kapaliny nepoužívejte otevřený plamen.

  • Při čištění součástí nepoužívejte otevřené vany s palivem ani hořlavé čisticí kapaliny.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vypněte motor a vytáhněte klíč ze spínače.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Kontrolní úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost provozních brzd a parkovací brzdy.       
  Zkontrolujte řazení/neutrální polohu.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny převodovky s rozvodovkou.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr.       
  Zkontrolujte chladicí žebra motoru.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k nezvyklému hluku při provozu.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte funkci akcelerátoru.       
  Mytí stroje       
  Opravte poškozený lak.       

  Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek

  Important: Jestliže stroj pracuje za některé z níže uvedených provozních podmínek, je třeba provádět údržbu dvakrát častěji:

  • Provoz na poušti

  • Provoz v chladném prostředí (s teplotou nižší než 10 °C)

  • Tažení přívěsu

  • Častý provoz v prašném prostředí

  • Stavební práce

  • Po dlouhodobém provozu v blátě, písku, vodě nebo obdobných znečištěných podmínkách proveďte následující:

   • Co nejdříve nechejte zkontrolovat a vyčistit brzdy. Tím zabráníte tomu, aby abrazivní materiál způsobil jejich nadměrné opotřebení.

   • Umyjte stroj použitím samotné vody nebo mírného čisticího prostředku.

    Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Postupy před údržbou stroje

  Příprava stroje na provedení údržby

  1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  2. Přeřaďte převodovku do NEUTRáLNí polohy.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  5. Vyprázdněte a zvedněte korbu.

  Zvednutí stroje

  Nebezpečí

  Stroj na podstavci může být nestabilní. Mohl by z podstavce sklouznout a osobu pod vozidlem zranit.

  • Motor stroje umístěného na podstavci neuvádějte do provozu.

  • Před opuštěním stroje vždy vytáhněte klíč z klíčového spínače.

  • Je-li stroj podepřen zdvižným zařízením, zablokujte kola.

  • Jakmile stroj zvednete, podepřete jej pomocí montážních podstavců.

  Important: Kdykoliv provádíte běžnou údržbu a/nebo diagnostiku při spuštěném motoru, musí být zadní kola stroje zvednuta 25 mm nad zem a zadní náprava musí být podepřena montážními podstavci.

  • Podpěrný bod v přední části vozidla se nachází v přední části rámu za tažným spojovacím prvkem (Obrázek 23).

   g034043
  • Podpěrný bod v zadní části vozidla se nachází pod trubkami nápravy (Obrázek 24).

  g034044

  Otevření/zavření kapoty

  Zvednutí kapoty

  1. Zvedněte rukojeť pryžových západek na každé straně kapoty (Obrázek 25).

   g034045
  2. Zvedněte kapotu.

  Zavření kapoty

  1. Opatrně spusťte kapotu dolů.

  2. Zajistěte kapotu tak, že vyrovnáte pryžové západky na zajišťovacích konzolách na každé straně kapoty (Obrázek 25).

  Zvednutí a spuštění sestavy sedadla

  Chcete-li sestavu sedadla zvednout, zatlačte sestavu dopředu, dokud se neopře o volant (Obrázek 26).

  Chcete-li sestavu sedadla spustit, zatlačte sestavu dozadu tak, aby se usadila zpět do původní polohy (Obrázek 26).

  g190066

  Demontáž sestavy sedadla

  1. Zatlačte sestavu sedadla dopředu do zvednuté polohy (Obrázek 26).

  2. Vysuňte sestavu sedadla do strany z kolíků a zvedněte sestavu nahoru (Obrázek 27).

   g190187

  Montáž sestavy sedadla

  Nasuňte sestavu sedadla na čepy a sestavu snižte dolů (Obrázek 28).

  g190186

  Mazání

  Mazání vozidla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Promažte ložiska a pouzdra.Mazání vozidla provádějte častěji, pokud ho využíváte v náročných podmínkách.
 • Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  1. Očistěte maznice hadrem tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout cizí částice.

  2. Pomocí mazací pistole aplikujte 1 nebo 2 dávky maziva do maznic na vozidle.

  3. Otřete z vozidla přebytečné mazivo.

  Tyto maznice se nacházejí na vnitřním konci ovládacích ramen, na kulovém kloubu spojovací tyče a na vnějším konci ovládacích ramen (Obrázek 29 a Obrázek 30).

  g034057
  g034058

  Mazání ložisek předních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 300 hodinách provozu
 • Namažte ložiska předních kol.
 • Specifikace maziva: Mobilgrease XHP™-222

  Demontáž hlavy a rotoru

  1. Zvedněte přední část stroje a podepřete ji montážními stolicemi.

  2. Demontujte 4 upevňovacích matic, jež připevňují kolo k hlavě (Obrázek 31).

   g033046
  3. Demontujte šrouby s přírubovou hlavou (3/8 x 3/4 in), jež připevňují konzolu montážního celku brzdy ke vřetenu, a oddělte brzdu od vřetena (Obrázek 32).

   Note: Než přejdete k následujícímu kroku, montážní celek brzdy podepřete.

   g033047
  4. Sejměte protiprachový kryt z hlavy (Obrázek 33).

   g192346
  5. Demontujte závlačku a pojistný kroužek matice z vřetena a vřetenové matice (Obrázek 33).

  6. Demontujte vřetenovou matici z vřetena a oddělte od něj i montážní celek hlavy a rotoru (Obrázek 33 a Obrázek 34).

   g192347
  7. Hadrem vřeteno očistěte.

  8. Zopakujte kroky 1 až 7 na hlavě a rotoru na druhé straně stroje.

  Mazání ložisek kol

  1. Demontujte vnější ložisko a kroužek ložiska z hlavy (Obrázek 35).

   g033050
  2. Demontujte těsnění a vnitřní ložisko z hlavy (Obrázek 35).

  3. Otřete do čista těsnění a zkontrolujte, zda není opotřebeno nebo poškozeno.

   Note: K čištění těsnění nepoužívejte čisticí prostředek. Je-li těsnění poškozeno nebo opotřebeno, vyměňte jej.

  4. Vyčistěte ložiska a kroužky a zkontrolujte, zda nejsou tyto součásti opotřebeny nebo poškozeny.

   Note: Vyměňte všechny opotřebené nebo poškozené součásti. Přesvědčte se, zda jsou ložiska a kroužky čisté a suché.

  5. Vyčistěte zahloubení hlavy a odstraňte veškeré mazivo a nečistoty (Obrázek 35).

  6. Do ložisek aplikujte specifikované mazivo.

  7. 50 až 80 % zahloubení hlavy vyplňte specifikovaným mazivem (Obrázek 35).

  8. Namontujte vnitřní ložisko na kroužek z vnitřní strany hlavy a nainstalujte těsnění (Obrázek 35).

  9. Opakujte kroky 1 až 8 pro ložiska na druhé hlavě.

  Montáž hlavy a rotoru

  1. Potřete vřeteno tenkou vrstvou specifikovaného maziva (Obrázek 36).

   g192344
  2. Namontujte hlavu a rotor na vřeteno s rotorem směrem dovnitř (Obrázek 36).

  3. Namontujte vnější ložisko na vřeteno a nasaďte ložisko na vnější kroužek (Obrázek 36).

  4. Na vřeteno nasaďte pojistnou podložku s jazýčkem (Obrázek 36).

  5. Našroubujte vřetenovou matici na vřeteno a dotáhněte ji na moment 15 Nm při současném otáčení hlavou, aby došlo k usazení ložiska (Obrázek 36).

  6. Povolte vřetenovou matici tak, aby se hlava volně otáčela.

  7. Utáhněte vřetenovou matici na utahovací moment 1,70 až 2,26 N·m.

  8. Nasaďte pojistný kroužek na matici a zkontrolujte, zda je drážka v pojistném kroužku vyrovnaná s otvorem pro závlačku ve vřetenu (Obrázek 37).

   Note: Jestliže drážka v pojistném kroužku a otvor ve vřetenu nejsou vyrovnány, dotažením matice na maximální utahovací moment 2,26 N·m vyrovnejte drážku a otvor.

   g192345
  9. Zasuňte závlačku a oba konce zahněte kolem pojistného kroužku (Obrázek 37).

  10. Nasaďte na hlavu protiprachový kryt (Obrázek 37).

  11. Zopakujte kroky 1 až 10 na hlavě a rotoru na druhé straně stroje.

  Montáž brzd a kol

  1. Vyčistěte 2 šrouby s přírubovou hlavou (⅜ x ¾ in) a na závity šroubů aplikujte přípravek na zajištění závitů střední pevnosti.

  2. Vyrovnejte brzdové destičky na obou stranách rotoru (Obrázek 32) a otvory v konzole třmenu s otvory v držáku brzdy rámu vřetena (Obrázek 36).

  3. Namontujte konzolu třmenu na rám vřetena (Obrázek 32) použitím 2 šroubů s přírubovou hlavou (⅜ x ¾ in).

   Dva šrouby s přírubovou hlavou utáhněte na utahovací moment 47 až 54 Nm.

  4. Vyrovnejte otvory v kole se šrouby hlavy a namontujte kolo na hlavu tak, aby ventilek kola směřoval ven (Obrázek 31).

   Note: Přesvědčte se, že montážní plocha kola je v jedné rovině s hlavou.

  5. Upevněte kolo na náboj pomocí upevňovacích matic (Obrázek 31).

   Utáhněte upevňovací matice utahovacím momentem 108 až 122 Nm.

  6. Zopakujte kroky 1 až 5 pro brzdu a kolo na druhé straně stroje.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje nebo jeho doplňováním do klikové skříně vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Údržba čističe vzduchu

  Údržba krytu čističe vzduchu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Sejměte kryt čističe vzduchu a odstraňte veškeré nečistoty. Nevyjímejte vložku čističe vzduchu.
 • Odstraňte nečistoty z protiprachového krytu.
 • Přesvědčte se, zda není kryt čističe vzduchu poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Poškozené těleso čističe vzduchu vyměňte.

  Očistěte kryt čističe vzduchu a odstraňte nečistoty z protiprachového krytu, viz Obrázek 38.

  g236567

  Výměna vložky čističe vzduchu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Za zvláštních provozních podmínek (viz část Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek“) – vyměňte vložku čističe vzduchu.Pokud je vložka čističe vzduchu znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji dříve.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Za normálních provozních podmínek – vyměňte vložku čističe vzduchu.Pokud je vložka čističe vzduchu znečištěna nebo poškozena, vyměňte ji dříve.
 • Note: Údržbu vložky čističe vzduchu provádějte častěji (po několika hodinách), pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí.

  1. Opatrně vysuňte vložku čističe vzduchu z tělesa čističe vzduchu (Obrázek 39).

   Note: Dejte pozor, abyste čističem vzduchu nenarazili do boční strany tělesa.

   Important: Vložku čističe vzduchu se nepokoušejte čistit.

  2. Přesvědčte se, zda není nová vložka poškozena – zkontrolujte ji pohledem proti jasnému světlu, které vložku zvenčí osvítí.

   Note: Díry ve vložce se budou jevit jako jasné body. Zkontrolujte, zda na vložce nejsou trhliny, tenká vrstva oleje nebo zda není poškozeno pryžové těsnění. Je-li vložka poškozena, nepoužívejte ji.

  3. Opatrně zasuňte vložku do tělesa čističe vzduchu.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část vložky.

  4. Nainstalujte kryt vzduchového filtru stranou s nápisem UP (nahoru) směrem nahoru a zajistěte západky (Obrázek 39).

  g034313

  Výměna motorového oleje

  Specifikace motorového oleje

  Objem klikové skříně: 1,0 l

  Typ oleje: detergentní olej s API klasifikací SJ nebo vyšší

  Viskozita: viz následující tabulka.

  g034082

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Note: Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni, avšak před a po prvním spuštění motoru zkontrolujte olej.

  Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením práce na začátku dne, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje nízko, doplňte jej tak, aby jeho hladina sahala ke značce horní hladiny. Nádrž nepřeplňujte.

  Zkontrolujte hladinu motorového oleje, viz Obrázek 41.

  g192771

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Za zvláštních provozních podmínek (viz část Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek“) – vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Za normálních provozních podmínek – vyměňte motorový olej.
 • Note: Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, měňte olej častěji.

  Note: Použitý motorový olej a olejový filtr odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  1. Nastartujte stroj a nechte motor několik minut pracovat.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  5. Zvedněte korbu a zajistěte ji vzpěrou. Postupujte podle pokynů v části Zvednutí korby do servisní polohy.

  6. Vyměňte motorový olej, viz Obrázek 42.

   g192770

  Údržba zapalovací svíčky

  Kontrola a výměna zapalovacích svíček

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku. Podle potřeby zapalovací svíčku vyměňte.
 • Typ zapalovací svíčky u stroje s karburátorem: Champion XC12YC

  Typ zapalovací svíčky u stroje s přímým vstřikováním paliva (EFI): Champion RC12LC4

  Vzdálenost elektrod: 0,76 mm

  Important: Prasklou, zanesenou, znečištěnou nebo jinak poškozenou svíčku je třeba vyměnit. Při čištění svíček nepoužívejte tryskání pískem, škrabku ani drátěný kartáč, protože do válce by mohla napadat drť uvolněná ze svíčky. Důsledkem je zpravidla poškození motoru.

  Note: Provozuschopnost zapalovacích svíček je zpravidla dlouhá. Je však nutné je demontovat a zkontrolovat při každé poruše motoru.

  1. Očistěte okolí zapalovací svíčky, aby po její demontáži nepronikly do válce žádné nečistoty.

  2. Vytáhněte kabel ze svorky zapalovací svíčky.

  3. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

  4. Zkontrolujte stav vnější elektrody, střední elektrody a izolátoru elektrody, abyste si byli jisti, že nedošlo k jejich poškození (Obrázek 43).

   Note: Nepoužívejte poškozené nebo opotřebené zapalovací svíčky. Vyjmutou svíčku nahraďte novou zapalovací svíčkou předepsaného typu.

   g238425
  5. Nastavte vzdálenost mezi střední a vnější elektrodou na 0,76 mm, viz Obrázek 43.

  6. Namontujte zapalovací svíčku do hlavy válce a utáhněte ji momentem 27 Nm.

  7. Namontujte kabel zapalovací svíčky.

  8. Opakujte kroky 1 až 7 pro další zapalovací svíčku.

  Nastavení vysokých/nízkých volnoběžných otáček

  1. Zvedněte korbu a zajistěte ji vzpěrou.

  2. Na pouzdru lanka škrticí klapky povolte přední pojistnou matici a utažením zadní pojistné matice zvyšte nízké volnoběžné otáčky (Obrázek 44).

   g229954
  3. Pomocí otáčkoměru změřte vysoké volnoběžné otáčky:

   1. Uveďte řadicí páku do NEUTRáLNí polohy.

   2. Nastartujte motor.

   3. Zcela sešlápněte plynový pedál a pomocí otáčkoměru změřte otáčky motoru; ty by se měly pohybovat v rozmezí 3 650 až 3 750 ot/min. Pokud tomu tak není, vypněte motor a seřiďte pojistné matice lanka.

    Important: Vysoké volnoběžné otáčky nesnižujte. Pomocí otáčkoměru se přesvědčte, zda jsou vysoké volnoběžné otáčky v rozmezí 3 650 až 3 750 ot/min.

  4. Snižte a zajistěte nákladní korbu.

  Údržba palivového systému

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda palivové potrubí, spoje a svorky nejsou narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Note: Před použitím vozidla opravte veškeré poškozené nebo netěsnící součásti palivového systému.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Palivový filtr vyměňte.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Zvedněte nákladní korbu a podepřete ji vzpěrou.

  5. Odpojte akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Odpojení akumulátoru.

  6. Pod palivový filtr umístěte čistou nádobu a palivový filtr vyměňte, viz Obrázek 45.

   g029685
  7. Připojte akumulátor a spusťte korbu dolů. Postupujte podle pokynů v části Zapojení akumulátoru.

  Údržba nádrže s aktivním uhlím

  Kontrola vzduchového filtru nádrže s aktivním uhlím

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím.
 • Zkontrolujte otvor ve spodní části vzduchového filtru nádrže s aktivním uhlím. Musí být čistý a neblokovaný nečistotami nebo překážkami (Obrázek 46).

  Vyčistěte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím čistým stlačeným vzduchem.

  g034099

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Nejprve odpojte záporný konektor a potom kladný. Jako první připojte kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  Údržba akumulátoru

  Napětí akumulátoru: 12 V, 300 A (při studeném startu) při teplotě –18 °C.

  • Akumulátor vždy udržujte v čistotě a v plně nabitém stavu.

  • Jestliže na vývodech akumulátoru zjistíte korozi, očistěte je roztokem připraveným ze čtyř dílů vody a jednoho dílu jedlé sody.

  • Po očištění natřete póly akumulátoru tenkou vrstvou mazacího tuku, abyste zabránili jejich korozi.

  Odpojení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo způsobit poškození vozidla a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  • Upevňovací třmen musí být vždy na místě, aby akumulátor chránil a zajišťoval.

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Odpojte akumulátor, viz Obrázek 47.

  g034311

  Vyjmutí akumulátoru

  1. Odpojte kabely akumulátoru; postupujte podle pokynů v části Odpojení akumulátoru.

  2. Demontujte akumulátor, viz Obrázek 48.

   g034326

  Montáž akumulátoru

  1. Namontujte akumulátor, viz Obrázek 49.

   g034327
  2. Připojte kabely akumulátoru. Postupujte podle pokynů v části Zapojení akumulátoru.

  Zapojení akumulátoru

  Připojte akumulátor, viz Obrázek 50.

  g034315

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a neuchovávejte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor neustále udržujte v plně nabitém stavu. Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte z vozidla akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Vyjmutí akumulátoru.

  2. Připojte k pólům akumulátoru nabíječku dodávající proud 3–4 A. Akumulátor nabíjejte proudem 3–4 A po dobu 4 až 8 hodin (12 V).

   Note: Akumulátor nepřebíjejte.

  3. Namontujte akumulátor, viz Montáž akumulátoru.

  Skladování akumulátoru

  Pokud hodláte stroj skladovat déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte. Uložte jej na polici nebo ve vozidle. Ponechte kabely odpojené, pokud je akumulátor uložen na vozidle. Uložte akumulátor v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití. Aby nedošlo ke zmrznutí akumulátoru, zcela jej nabijte.

  Výměna pojistek

  Pro modely s karburátorem

  V elektrickém systému jsou 4 pojistky; ostatní otvory jsou volné pro volitelnou výbavu. Ty jsou umístěny pod sestavou sedadla (Obrázek 51).

  Klakson30 A
  Hlavní napájení15 A
  Světlomety10 A
  Napájecí USB zásuvka/volitelná výbava10 A
  Volitelná souprava zvedání – volné15 A
  g277715

  Po modely s přímým vstřikováním EFI

  V elektrickém systému je 5 pojistek; ostatní otvory jsou volné pro volitelnou výbavu. Ty jsou umístěny pod sestavou sedadla (Obrázek 52).

  Klakson30 A
  Hlavní napájení15 A
  Světlomety10 A
  Napájecí USB zásuvka/volitelná výbava10 A
  Palivo10 A
  Volitelná souprava zvedání – volné15 A
  g277716

  Údržba světlometů

  Výměna světlometu

  Specifikace: Viz katalog dílů.

  1. Odpojte akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Odpojení akumulátoru.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Odpojte elektrický konektor svazku vodičů od konektoru nové sestavy světlometu (Obrázek 53).

   g277621
  4. Demontujte rychloupínací příchytky upevňující světlomet k držáku světlometu (Obrázek 53).

   Note: Všechny součásti uschovejte pro montáž nového světlometu.

  5. Vyjměte sestavu světlometu posunutím dopředu otvorem v předním nárazníku (Obrázek 53).

  6. Namontujte nový světlomet otvorem v nárazníku (Obrázek 53).

   Note: Polohovací kolíky musí být zarovnané s otvory v montážním držáku za nárazníkem.

  7. Montážní celek světlometu zajistěte pomocí rychloupínacích příchytek, jež jste demontovali v kroku 4.

  8. Připojte elektrický konektor svazku vodičů ke konektoru sestavy světlometu (Obrázek 53).

  9. Seřiďte světlomety tak, aby světelné paprsky směřovaly do určeného místa; postupujte podle pokynů v části Seřízení světlometů.

  Seřízení světlometů

  Po každé demontáži a montáži světlometu je nutné provést jeho seřízení níže uvedeným postupem.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu tak, aby byly světlomety vzdáleny přibližně 7,6 m od stěny (Obrázek 54).

  2. Změřte vzdálenost od země ke středu světlometu a ve stejné výšce vytvořte značku na stěně.

  3. Otočte klíčovým spínačem do ZAPNUTé polohy a zapněte světlomety.

  4. Všimněte si, kam směřují paprsky světlometů na stěně.

   Nejjasnější část světelného paprsku musí být 20 cm pod značkou na stěně (Obrázek 54).

   g298100
  5. V zadní části montážního celku světla otáčením stavěcích šroubů (Obrázek 53) natočte montážní celek světla a vyrovnejte polohu světelného paprsku.

  6. Připojte akumulátor a spusťte nákladní korbu; postupujte podle pokynů v části Zapojení akumulátoru.

  Údržba hnací soustavy

  Údržba pneumatik

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav pneumatik a ráfků.
 • Utáhněte matice šroubů pro upevnění kol.
  1. Zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky a ráfky opotřebené nebo poškozené.

   Note: Při provozních nehodách, například najetí na obrubník, může dojít k poškození pneumatiky nebo ráfku a také k narušení geometrie kol. Proto po nehodě zkontrolujte stav pneumatik.

  2. Matice kol utáhněte na utahovací moment 108 až 122 Nm.

  Kontrola součástí řízení a zavěšení

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte řízení a zavěšení a ujistěte se, že nejsou uvolněny nebo poškozeny součásti.
 • Nastavte volant do středové polohy (Obrázek 55) a otočte jím doleva nebo doprava. Pokud otočíte volant doleva nebo doprava o více než 13 mm a pneumatiky se nepohnou, zkontrolujte následující součásti řízení a zavěšení a ujistěte, že nejsou uvolněny nebo poškozeny.

  • Hřídel řízení ke kloubu sestavy hřebenové tyče

   Important: Zkontrolujte stav a zajištění těsnění hřídele pastorku (Obrázek 56).

  • Táhla sestavy hřebenové tyče

  g313578
  g313576

  Seřízení geometrie předních kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte odklon a sbíhavost předních kol.
 • Příprava na seřízení odklonu a sbíhavosti kol

  1. Zkontrolujte, zda je v předních pneumatikách tlak 82 kPa (12 psi).

  2. Buď umístěte na sedadlo řidiče závaží o hmotnosti průměrného řidiče vozidla, nebo požádejte řidiče, aby se na sedadlo posadil. Závaží nebo obsluha musí zůstat na sedadle po celou dobu postupu seřizování.

  3. Na rovině přemístěte vozidlo přímo vzad o 2 až 3 m a potom přímo vpřed do původní výchozí polohy. Tím usadíte zavěšení do provozní polohy.

  Seřízení odklonu

  Nářadí, které musí zajistit majitel: maticový klíč, díl Toro 132-5069; obraťte se na autorizovaného prodejce Toro.

  Important: Seřízení odklonu kol proveďte jen, když používáte čelní přídavné zařízení, nebo jsou-li pneumatiky nerovnoměrně opotřebené.

  1. Odklon zkontrolujte na každém kole; jeho hodnota by měla být co nejblíže k hodnotě 0“.

   Note: Pneumatiky by měly být vyrovnány tak, aby byl běhoun na zemi rovnoměrně položen a nedocházelo k nestejnoměrnému sjíždění.

  2. Je-li odklon kol nesprávný, pomocí maticového klíče otáčejte kroužkem na tlumiči tak, aby se kola vyrovnala (Obrázek 57).

   g033218

  Seřízení sbíhavosti a předních kol

  Important: Před seřizováním sbíhavosti se přesvědčte, zda je odklon kol nastaven co nejblíže k hodnotě 0“; viz Seřízení odklonu.

  1. Přední kola musí směřovat v přímém směru jízdy.

  2. Změřte vzdálenost mezi předními koly ve výšce nápravy jak vpředu, tak vzadu (Obrázek 58).

   g009235
  3. Není-li naměřená hodnota v rozmezí 0 až 6 mm, povolte pojistné matice na obou vnějších koncích spojovacích tyčí (Obrázek 59).

   g033219
  4. Otáčením oběma spojovacími tyčemi pohybujte přední stranou kola dovnitř nebo ven.

  5. Po správném seřízení utáhněte pojistné matice spojovacích tyčí.

  6. Dráha volantu musí být v obou směrech stejná.

  Kontrola hladiny kapaliny převodovky s rozvodovkou

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny převodovky s rozvodovkou.
 • Typ kapaliny: SAE 80W-90 (API MT-1) nebo SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Demontujte zátku plnicího otvoru na převodovce s rozvodovkou (Obrázek 60).

   Note: Hladina kapaliny by měla dosahovat ke spodnímu okraji zátky plnicího otvoru.

   g035761
  5. Pokud je hladina kapaliny nízká, demontujte zátku plnicího otvoru a doplňujte předepsanou kapalinu, dokud nezačne vytékat z otvoru (Obrázek 60).

  6. Namontujte zpět zátku plnicího otvoru a utáhněte ji na utahovací moment 20–27 Nm.

  Výměna kapaliny v převodovce s rozvodovkou

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte kapalinu v převodovce s rozvodovkou.
 • Typ kapaliny: SAE 80W-90 (API MT-1) nebo SAE 80W-90 (API GL-5)

  Množství kapaliny: 1,6 l

  1. Pod zátku vypouštěcího otvoru (Obrázek 60) umístěte sběrnou nádobu.

  2. Demontujte zátku plnicího otvoru a těsnění (Obrázek 60).

   Note: Zátku plnicího otvoru a těsnění uschovejte pro montáž v kroku 6.

  3. Demontujte zátku vypouštěcího otvoru a těsnění a vypusťte veškerý obsah kapaliny (Obrázek 60).

   Note: Zátku vypouštěcího otvoru a těsnění uschovejte pro montáž v kroku 4.

  4. Namontujte zátku vypouštěcího otvoru a těsnění a utáhněte ji na utahovací moment 20 až 27 Nm.

  5. Naplňte převodovku s rozvodovkou specifikovanou kapalinou tak, aby začala vytékat z plnicího otvoru.

  6. Namontujte zpět zátku plnicího otvoru a těsnění a utáhněte ji na utahovací moment 20 až 27 Nm.

  Kontrola řazení neutrální polohy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci řazení.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte funkci řazení neutrální polohy.
 • Během provádění běžné údržby a/nebo diagnostiky motoru musí být zařazen NEUTRáLNí STUPEň převodovky. Stroj je vybaven NEUTRáLNí polohou řadicí páky, která ovládá volnoběh převodovky s rozvodovkou. Chcete-li se přesvědčit, že řadicí páka v neutrální poloze správně ovládá volnoběh převodovky, postupujte následovně:

  1. Přesuňte řadicí páku do polohy NEUTRáLU.

  2. Otáčením sekundární spojkou (Obrázek 67) zkontrolujte, zda se v NEUTRáLNí poloze volně otáčí.

  3. Přesuňte řadicí páku do polohy jízdy DOPřEDU.

  4. Otáčením sekundární spojkou (Obrázek 67) zkontrolujte, zda se otáčejí zadní kola.

  5. Přesuňte řadicí páku do polohy jízdy DOZADU.

  6. Otáčením sekundární spojkou (Obrázek 67) zkontrolujte, zda se otáčejí zadní kola.

  7. Pokud některá z těchto kontrol selže, přejděte na Nastavení řazení neutrální polohy.

  Nastavení řazení neutrální polohy

  1. Povolte pojistné matice na lanku řazení převodových stupňů a podle potřeby je nastavte (Obrázek 61).

   g034455
  2. Proveďte zkoušku polohy řazení převodových stupňů otočením řadicí páky do 3 různých poloh a zkontrolujte, zda se řadicí páka (Obrázek 61) při řazení převodových stupňů správně posouvá; viz Řadicí páka a indikátor řazení převodových stupňů.

  3. Opakováním kroků v části Kontrola řazení neutrální polohy ověřte, zda správně pracují všechny polohy.

  Údržba spojky primárního pohonu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Očistěte spojku primárního pohonu.
 • Výstraha

  Prach ve spojce se dostane do vzduchu a může poškodit zrak nebo jej můžete vdechnout, což může vést k dýchacím potížím.

  Při této činnosti noste ochranné brýle a protiprachovou masku nebo jinou ochranu zraku a dýchacích cest.

  1. Zvedněte a zajistěte nákladní korbu.

  2. Demontujte 3 šrouby, kterými je kryt připevněn ke spojce, a kryt sejměte (Obrázek 62).

   Note: Kryt a šrouby uschovejte pro další montáž.

   g011947
  3. Stlačeným vzduchem důkladně očistěte vnitřek krytu a vnitřní součásti spojky.

  4. Osaďte kryt spojky a zajistěte ho 3 šrouby (Obrázek 62), které jste demontovali v kroku 2.

  5. Spusťte korbu dolů.

  Snížení maximální rychlosti

  Výstraha

  Prach ve spojce se dostane do vzduchu a může poškodit zrak nebo jej můžete vdechnout, což může vést k dýchacím potížím.

  Při této činnosti noste ochranné brýle a protiprachovou masku nebo jinou ochranu zraku a dýchacích cest.

  1. Zvedněte a zajistěte korbu; postupujte podle pokynů v části Zvednutí korby do servisní polohy.

  2. Demontujte šrouby, jež upevňují kryt primární spojky, viz Obrázek 63.

   Important: Při demontáži krytu spojky si počínejte opatrně, neboť pružina je pod tlakem.

   Important: Zaznamenejte si orientaci značky X na krytech spojky a montážních celcích spojky pro pozdější montáž.

   g026341
  3. Vyjměte pružinu.

  4. K nastavení maximální rychlosti přidejte nebo odeberte rozpěrné kroužky. Počet potřebných rozpěrných kroužků určíte podle následující tabulky.

   Rozpěrné kroužkyMaximální rychlost
   2 (standardně)25,7 km/h (standardně)
   319,3 km/h
   414,5 km/h
   59,7 km/h
   66,44 km/h

   Important: Pokud nejsou vloženy alespoň 2 rozpěrné kroužky spojky, stroj nepoužívejte.

  5. Nainstalujte pružinu a kryt spojky.

   Important: Přesvědčte se, zda je značka X umístěna v původní poloze.

  6. Šrouby utáhněte na utahovací moment 179 až 228 Nm.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Po požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; udržujte ji tedy mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  • Pokud nejsou kryty na svém místě, stroj nepoužívejte.

  • Udržujte prsty, ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího ventilátoru a hnacího řemene.

  • Před prováděním údržby vypněte motor a vyjměte klíč.

  Čištění ploch pro chlazení motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyčistěte chladicí plochy motoru.Chladicí systém čistěte dvakrát častěji při použití stroje za zvláštních provozních podmínek; postupujte podle pokynů v části Údržba stroje za zvláštních provozních podmínek“.
 • Important: Provozování motoru se zablokovanou otočnou clonou, špinavými nebo zanesenými chladicími žebry nebo s demontovanými chladicími krycími plechy může zapříčiní poškození motoru v důsledku přehřátí.

  Important: Motor nikdy nečistěte vysokotlakou myčkou, protože voda by mohla znečistit palivový systém.

  Vyčistěte vstupní chladicí žebra a vnější plochy motoru.

  Note: Ve zvláště prašných podmínkách a při velkém znečištění provádějte čištění chladicích součástí motoru častěji.

  Údržba brzd

  Kontrola parkovací brzdy

  1. Zatáhněte parkovací brzdu přitažením páky parkovací brzdy směrem k sobě tak, abyste cítili odpor.

  2. Pokud při zatažení parkovací brzdy směrem k sobě nepocítíte odpor v rozmezí 11,4 až 16,5 cm od symbolu P“ na panelu, pak je parkovací brzdu nutné seřídit; viz Seřízení parkovací brzdy.

  Seřízení parkovací brzdy

  1. Parkovací brzda musí být uvolněná.

  2. Pomocí montážních stolic zvedněte zadní část stroje; viz Zvednutí stroje.

  3. Budou potřebné dva klíče: jedním klíčem přidržujte seřizovací kolík na třmenu v poloze a druhým klíčem povolte pojistnou matici o 1/4 otáčky (Obrázek 64).

   g034434
  4. Přidržujte seřizovací kolík a pojistnou matici v poloze a zašroubováním seřizovacího kolíku dotáhněte brzdu (Obrázek 64).

   Note: Tento úkon provádějte, dokud při otáčení neucítíte odpor kola.

  5. Přidržujte seřizovací kolík a pojistnou matici v poloze a povolte o 1/4 otáčky (Obrázek 64).

  6. Přidržujte seřizovací kolík a pojistnou matici v poloze a utáhněte pojistnou matici (Obrázek 64).

  7. Krok 1 až 6 proveďte rovněž na druhé straně.

  8. Zkontrolujte, zda je parkovací brzda správně napnutá; viz Kontrola parkovací brzdy.

   Note: Pokud nelze nastavit požadované napnutí parkovací brzdy, mohou být opotřebené brzdové destičky a je třeba je vyměnit. Pomoc vám poskytne autorizovaný prodejce Toro.

  Kontrola hladiny brzdové kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.Hladinu brzdové kapaliny kontrolujte vždy před prvním spuštěním motoru.
 • Typ brzdové kapaliny: DOT 3

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Zvednutím kapoty získáte přístup k hlavnímu brzdovému válci a nádrži (Obrázek 65).

   g034314
  5. Zkontrolujte výšku hladiny kapaliny na boční stěně nádrže (Obrázek 66).

   Note: Hladina musí být nad ryskou označující minimální výšku hladiny.

   g002136
  6. Pokud je hladina kapaliny nízká, proveďte následující kroky:

   1. Vyčistěte okolí uzávěru nádrže a uzávěr sejměte (Obrázek 65).

   2. Dolévejte brzdovou kapalinu DOT 3 do nádrže, dokud hladina nebude nad ryskou označující minimální výšku hladiny (Obrázek 66).

    Note: Nádrž brzdovou kapalinou nepřeplňujte.

   3. Nasaďte uzávěr nádrže (Obrázek 65).

  7. Zavřete kapotu stroje.

  Kontrola brzd

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte brzdy.
 • Important: Brzdy představují zásadní součást zajišťující bezpečnost vozidla. V zájmu zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti je v doporučených servisních intervalech pečlivě kontrolujte.

  • Zkontrolujte, zda brzdové obložení není opotřebené či poškozené. Pokud tloušťka brzdového obložení (brzdové destičky) klesne pod 1,6 mm, obložení vyměňte.

  • Opěrnou desku a další díly kontrolujte se zaměřením na známky nadměrného opotřebení nebo deformace. Vyměňte všechny deformované součásti.

  • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny brzdové kapaliny.

  Výměna destiček provozní a parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte destičky provozní a parkovací brzdy.
 • Obraťte se na autorizovaného prodejce Toro a požádejte jej o kontrolu a případnou výměnu destiček provozní a parkovací brzdy.

  Výměna brzdové kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vyměňte brzdovou kapalinu.
 • Obraťte se na autorizovaného prodejce Toro.

  Údržba řemenů

  Údržba hnacího řemene

  Kontrola hnacího řemene

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte stav hnacího řemene.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí hnacího řemene.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Zvedněte korbu a zajistěte ji vzpěrou. Postupujte podle pokynů v části Zvednutí korbydo polohy vyklápění.

  5. Přeřaďte převodovku na NEUTRáL.

  6. Otáčejte řemenem a zkontrolujte (Obrázek 67), zda nevykazuje známky nadměrného opotřebení nebo poškození.

   Note: Je-li řemen poškozený nebo nadměrně opotřebený, vyměňte jej; postupujte podle pokynů v části Výměna hnacího řemene.

   g034106
  7. Spusťte korbu dolů.

  Výměna hnacího řemene

  1. Zvedněte korbu; postupujte podle pokynů v části Zvednutí korbydo polohy vyklápění.

  2. Přeřaďte převodovku do NEUTRáLU, zatáhněte parkovací brzdu, otočte klíčový spínač do VYPNUTé polohy a vyjměte klíč.

  3. Otáčejte řemenem přes sekundární spojku (Obrázek 67).

  4. Demontujte řemen z primární spojky (Obrázek 67).

   Note: Zlikvidujte starý řemen.

  5. Nový řemen zarovnejte s primární spojkou (Obrázek 67).

  6. Otáčejte řemenem přes sekundární spojku (Obrázek 67).

  7. Spusťte korbu dolů.

  Seřízení řemene generátoru spouštěče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Zkontrolujte napnutí řemene generátoru spouštěče.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene generátoru spouštěče.
  1. Zvedněte korbu; postupujte podle pokynů v části Zvednutí korbydo polohy vyklápění.

  2. Uvolněte otočnou matici generátoru spouštěče (Obrázek 67).

  3. Vložte páčidlo mezi uložení motoru a spouštěč.

  4. Zatlačte páčidla směrem dolů a natáčejte spouštěč do výřezu směrem dolů, až bude při působení síly 44 Nm (10 ft-lb) průhyb řemene maximálně 6 mm (Obrázek 67).

  5. Utáhněte otočnou matici rukou a vytáhněte páčidlo (Obrázek 67).

  6. Utáhněte otočnou matici na utahovací moment 88 až 115 Nm.

  7. Spusťte korbu dolů.

  Údržba podvozku

  Seřízení západek korby

  Pokud západka korby nepřiléhá těsně, při jízdě se strojem korba vibruje nahoru a dolů. Seřiďte čepy západek tak, aby západky přidržovaly korbu na podvozku těsněji.

  1. Zkontrolujte, zda je korba zajištěna na západky.

   Note: Pokud korba není zajištěna na západky, pravděpodobně je příliš nízko zámek západky korby. Pokud je korba zajištěna na západky, avšak během jízdy vibruje nahoru a dolů, zámek západky korby je pravděpodobně příliš vysoko.

  2. Zvedněte korbu, Zvednutí korbydo polohy vyklápění.

  3. Povolte 2 šrouby zámku západky a posuňte zámek nahoru nebo dolů podle toho, zda je příliš vysoko nebo příliš nízko (Obrázek 68).

   g034451
  4. Utáhněte 2 šrouby zámku západky (Obrázek 68).

  5. Ověřte správnost nastavení opakovaným zajištěním korby na západku.

  Čištění

  Mytí vozidla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Mytí stroje
 • Stroj myjte podle potřeby použitím samotné vody nebo mírného čisticího prostředku. Při mytí stroje můžete používat hadr.

  Important: Stroj nikdy nemyjte brakickou nebo recyklovanou vodou.

  Important: Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. Vysokotlaké čisticí zařízení může vážně poškodit elektroinstalaci stroje, uvolnit důležité štítky, případně spláchnout potřebnou vrstvu mazacího tuku z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, motoru a akumulátoru.

  Important: Stroj nemyjte při spuštěném motoru. Pokud budete stroj mýt se spuštěným motorem, může dojít k poškození vnitřních součástí motoru.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte stroj, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

  Odstavení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Očistěte nečistoty z celého vozidla, včetně vnější plochy žeber hlavy válců motoru a krytu ventilátoru motoru.

   Important: Vozidlo můžete umýt vodním roztokem neagresivního čisticího prostředku. Stroj nikdy nemyjte pomocí vysokotlakého čisticího zařízení. Vysokotlaké mytí může vážně poškodit elektroinstalaci vozidla, případně spláchnout potřebnou vrstvu mazacího tuku z míst se zvýšeným třením. Vyvarujte se také nadměrného používání vody v okolí přístrojové desky, světel, motoru a akumulátoru.

  5. Zkontrolujte brzdy; postupujte podle pokynů v části Kontrola brzd.

  6. Proveďte údržbu vzduchového filtru; postupujte podle pokynů v části Údržba čističe vzduchu.

  7. Vyměňte motorový olej; viz Výměna motorového oleje.

  8. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách; postupujte podle pokynů v části Kontrola tlaku v pneumatikách.

  9. V případě uskladnění delšího než 30 dnů připravte palivový systém následovně:

   1. Do čerstvého paliva v nádrži přidejte stabilizační aditivum paliva. Nepoužívejte aditiva na bázi alkoholu (etanolu nebo metanolu).

    Important: Neskladujte palivo se stabilizačním aditivem déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

   2. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   3. Vypněte motor, nechte ho vychladnout a vyprázdněte palivovou nádrž.

    Note: Palivo zlikvidujte podle platných předpisů. Recyklujte podle místních předpisů.

   4. Spusťte znovu motor a nechte jej běžet, dokud se sám nezastaví.

   5. Přiškrťte motor.

   6. Spusťte motor a nechejte jej pracovat až do chvíle, kdy jej nelze znovu spustit.

  10. Demontujte zapalovací svíčku a zkontrolujte její stav; postupujte podle pokynů v části Údržba zapalovací svíčky.

  11. Po vyjmutí zapalovací svíčky z motoru nalijte do otvoru zapalovací svíčky 15 ml (dvě polévkové lžíce) motorového oleje.

  12. Pomocí elektrického spouštěče následně motor protočte, aby se olej rovnoměrně rozptýlil po celém vnitřním prostoru válců.

  13. Namontujte zapalovací svíčku (svíčky) a utáhněte ji doporučeným momentem; postupujte podle pokynů v části Údržba zapalovací svíčky.

   Note: Ke svíčkám nepřipojujte kabely.

  14. Vyjměte akumulátor z podvozku a plně jej nabijte. Postupujte podle pokynů v části Vyjmutí akumulátoru.

   Note: Během uskladnění nepřipojujte kabely k pólům akumulátoru.

   Important: Akumulátor musí být plně nabit, aby při teplotách nižších než 0 °C nedošlo k jeho zamrznutí a poškození. Plně nabitý akumulátor zůstane nabitý asi 50 dnů při teplotě nižší než 4 °C.

  15. Zkontrolujte a dotáhněte všechny upevňovací prvky. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  16. Poškrábané nebo odřené kovové povrchy opatřete barvou, kterou dodává autorizovaný prodejce Toro.

  17. Vozidlo odstavte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí.

  18. Vytáhněte klíč z klíčového spínače a uložte jej na bezpečné místo mimo dosah dětí.

  19. Vozidlo přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.