Εισαγωγή

Το παρόν όχημα γενικής χρήσης προορίζεται κυρίως για χρήση εκτός οδικού δικτύου για τη μεταφορά ατόμων και φορτίων υλικών. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g282597

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2) εμφανίζεται τόσο στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο όσο και επάνω στο μηχάνημα και επισημαίνει σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να τηρείτε προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα. Το συγκεκριμένο σύμβολο εμφανίζεται μαζί με τη λέξη Κίνδυνος, Προειδοποίηση ή Προσοχή.

 • Η λέξη Κίνδυνος υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 • Η λέξη Προειδοποίηση υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

 • Η λέξη Προσοχή υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

g000502

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια του κινητήρα αυτού του προϊόντος περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου SAE J2258 (Νοέμ. 2016).

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία. εβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το παρόν προϊόν γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται και κατανοούν τις προειδοποιήσεις.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • κινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης ή ανεφοδιασμού του μηχανήματος.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8413
decal131-8414
decal131-8463
decal137-9984
decal138-3397
decal138-3518
decal138-3524

decal138-3528
decal139-3339
decal139-3340

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Τοποθέτηση του τιμονιού (μόνο διεθνή μοντέλα)

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Τιμόνι1
Κάλυμμα τιμονιού1
Ροδέλα (½")1
Κάλυμμα για τη σκόνη1
 1. Εάν το κάλυμμα είναι ήδη τοποθετημένο, αφαιρέστε το από τη βάση του τιμονιού (Σχήμα 3).

 2. φαιρέστε το παξιμάδι ασφάλισης (½") από την κολόνα τιμονιού (Σχήμα 3).

 3. Γλιστρήστε το τιμόνι, το κάλυμμα για τη σκόνη, και τη ροδέλα (½") πάνω στην κολόνα τιμονιού (Σχήμα 3).

  Note: Με τις μπροστινές ρόδες σε ευθεία θέση, κατευθύνετε το τιμόνι έτσι ώστε η μικρότερη ακτίνα του τιμονιού να έρθει σε κατακόρυφη θέση.

 4. σφαλίστε το τιμόνι στην κολόνα με το παξιμάδι ασφάλισης (½") και σφίξτε το με ροπή 18 έως 30 N∙m.

 5. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τιμόνι (Σχήμα 3).

  g198932

Έλεγχος στάθμης υγρών και πίεσης ελαστικών

 1. Προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.

 2. Πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης των υγρών φρένων.

 3. Πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά, ελέγξτε τη στάθμη του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων.

 4. Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

Προσαρμογή (στρώσιμο) των φρένων

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος πέδησης, προσαρμόστε (στρώστε) τα φρένα πριν από τη χρήση.

 1. Οδηγήστε στη μέγιστη ταχύτητα και πατήστε φρένο για ταχεία ακινητοποίηση του μηχανήματος χωρίς ακινητοποίηση των ελαστικών.

 2. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 10 φορές, φροντίζοντας να μεσολαβεί διάστημα 1 λεπτού μεταξύ των σταματημάτων, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανση των φρένων.

  Important: υτή η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική εάν το μηχάνημα φέρει φορτίο 227 kg (500 lb).

νάγνωση του εγχειριδίου και οπτική εξέταση των υλικών εγκατάστασης

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Εγχειρίδιο Χειριστή1
Εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα1
Έντυπο άδειας κυκλοφορίας1
Έντυπο επιθεώρησης πριν από την παράδοση1
Πιστοποιητικό ποιότητας1
Κλειδί2
 • Διαβάστε το Εγχειρίδιο Χειριστή και το εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.

 • Συμπληρώστε το έντυπο άδειας κυκλοφορίας.

 • Συμπληρώστε το Έντυπο επιθεώρησης πριν από την παράδοση.

 • Ελέγξτε το Πιστοποιητικό ποιότητας.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g033925
g034517

Πριν θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και χειριστείτε το μηχάνημα, εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια.

Πίνακας ελέγχου

g033921

Πεντάλ γκαζιού

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ γκαζιού (Σχήμα 6) για να ρυθμίσετε την ταχύτητα πορείας του μηχανήματος. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Πατήστε περισσότερο το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσετε την ταχύτητα πορείας. Εάν απελευθερώσετε το πεντάλ, μειώνεται η ταχύτητα του μηχανήματος και ο κινητήρας σβήνει.

Note: Η μέγιστη ταχύτητα εμπροσθοπορείας είναι 26 χ.α.ώ (16 μίλια ανά ώρα).

Πεντάλ φρένου

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα ή για να μειώσετε την ταχύτητά του (Σχήμα 6).

Προσοχή

Ο χειρισμός μηχανήματος με φθαρμένα φρένα ή με εσφαλμένη ρύθμιση των φρένων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Εάν το πεντάλ φρένου μετακινείται σε θέση εντός 25 mm (1") από το δάπεδο του μηχανήματος, πραγματοποιήστε ρύθμιση ή επισκευή των φρένων.

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του ταμπλό (Σχήμα 6).

Ο διακόπτης μίζας έχει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), ON (Σε λειτουργία) και START (Εκκίνηση).

Υπάρχουν δύο τρόποι να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία· ανατρέξτε στην ενότητα Θέση του κινητήρα σε λειτουργία.

Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο βρίσκεται πάνω στον πίνακα ελέγχου (Σχήμα 6).

Κάθε φορά που σβήνετε τον κινητήρα, βάζετε χειρόφρενο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία μετακίνηση του μηχανήματος. Όταν σταθμεύετε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, να βεβαιώνεστε ότι βάζετε χειρόφρενο.

Για να βάλετε χειρόφρενο, τραβήξτε τον μοχλό προς το μέρος σας (Σχήμα 7).

g033923

Για να λύσετε το χειρόφρενο, πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στην κορυφή του μοχλού, τραβήξτε τον μοχλό προς το μέρος σας για να εκτονωθεί η πίεση και, στη συνέχεια, σπρώξτε τον μοχλό προς τα εμπρός (Σχήμα 8).

g033924

Μοχλός τσοκ

Ο μοχλός του τσοκ βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιήστε το τσοκ για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν είναι κρύος, τραβώντας τον μοχλό τσοκ προς τα έξω (Σχήμα 6). φού ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, ρυθμίζετε κατάλληλα την παροχή αέρα μέσω του τσοκ, ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί εύρυθμα. φού ζεσταθεί ο κινητήρας, πιέστε τον μοχλό του τσοκ στη θέση OFF (Κλειστό).

Λεβιές ταχυτήτων και Δείκτης ταχυτήτων

Ο λεβιές ταχυτήτων μπορεί να ρυθμίζεται σε 3 θέσεις του δείκτη ταχυτήτων: FORWARD (Εμπροσθοπορεία), REVERSE (Οπισθοπορεία) και NEUTRAL (Νεκρά) (Σχήμα 9).

Note: Η εκκίνηση και η λειτουργία του κινητήρα μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από αυτές τις θέσεις.

πό τη θέση NEUTRAL (Νεκρά), μπορείτε να μετακινήσετε τον λεβιέ προς τα αριστερά στη θέση FORWARD (Εμπροσθοπορεία) ή προς τα δεξιά στη θέση REVERSE (Οπισθοπορεία) (Σχήμα 9).

Important: κινητοποιείτε πάντοτε το μηχάνημα πριν αλλάξετε ταχύτητα.

g033922

Κουμπί κόρνας

Μόνο διεθνή μοντέλα

Το κουμπί της κόρνας βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου (Σχήμα 6). Πιέστε το κουμπί για να κορνάρετε.

Διακόπτης φώτων

Ο διακόπτης φώτων βρίσκεται αριστερά της κολόνας τιμονιού (Σχήμα 10). Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη φώτων για να ανάψετε τα φώτα πορείας. Πατήστε τον διακόπτη φώτων προς τα επάνω για να ανάψετε τα φώτα πορείας. Πατήστε τον διακόπτη φώτων προς τα κάτω για σβήσετε τα φώτα.

g033954

Ωρομετρητής

Ο ωρομετρητής βρίσκεται δεξιά του διακόπτη φώτων (Σχήμα 10). Χρησιμοποιήστε τον ωρομετρητή για να δείτε τον συνολικό αριθμό των ωρών λειτουργίας του κινητήρα. Ο ωρομετρητής αρχίζει να λειτουργεί κάθε φορά που γυρνάτε τον διακόπτη μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) ή στη θέση START (Εκκίνηση), καθώς και όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

Note: Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, ο ωρομετρητής αναβοσβήνει διαρκώς, καταγράφοντας τον χρόνο χρήσης.

Υποδοχή USB

Η υποδοχή USB βρίσκεται αριστερά του χειρόφρενου (Σχήμα 6). Χρησιμοποιήστε την υποδοχή για να φορτίσετε κινητές συσκευές.

Important: Όταν δεν χρησιμοποιείτε την υποδοχή USB, εισάγετε το λαστιχένιο πώμα ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη της υποδοχής.

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου (Σχήμα 11) βρίσκεται στην τάπα του ρεζερβουάρ, στην αριστερή πλευρά του μηχανήματος. Ο δείκτης προβάλλει την ποσότητα καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ.

g033956

Χειρολαβές επιβατών

Οι χειρολαβές επιβατών βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά κάθε καθίσματος (Σχήμα 12).

g033955

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

άρος βάσης397 kg (875 lb)
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα (σε επίπεδο έδαφος)544 kg (1,200 lb) συνολικά, συμπεριλαμβανομένων 90,7 kg (200 lb) για τον χειριστή και 91 kg (200 lb) για τον επιβάτη, καθώς και του φορτίου, των εξαρτημάτων και των παρελκομένων
Μικτό βάρος οχήματος (GVW)—σε επίπεδο έδαφος941 kg (2,075 lb) συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων που παρατίθενται παραπάνω
Μέγιστη ικανότητα φορτίου (σε επίπεδο έδαφος)363 kg (800 lb) συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που τοποθετούνται στο οπίσθιο μέρος
Μέγιστη ικανότητα της οπίσθιας διάταξης στήριξης παρελκομένων στη βάση μεταφοράς φορτίου45 kg (100 lb) συνολικά
Ικανότητα ρυμούλκησηςάρος γλωττίδας: 91 kg (200 lb)
Μικτό βάρος τρέιλερ (GTW): 680 kg (1,500 lb)
Συνολικό πλάτος119 cm
Συνολικό μήκος302 cm (119 ")
Συνολικό ύψος127,5 cm (50-3/16 ")
πόσταση από το έδαφος21,6 cm (8-½") στο εμπρός μέρος, χωρίς φορτίο ή χειριστή
14 cm (5-½") στο πίσω μέρος, χωρίς φορτίο ή χειριστή
Μεταξόνιο220 cm (86-⅝")
Άνοιγμα τροχών (από το κέντρο έως το κέντρο)Εμπρός: 119 cm (47 ")
Πίσω: 119 cm (47 ")
Μήκος βάσης μεταφοράς φορτίουΕσωτερικό: 102 cm (40 ")
Εξωτερικό: 114,3 cm (45 ")
Πλάτος βάσης μεταφοράς φορτίουΕσωτερικό: 98 cm (38-½")
Εκτός των πλευρικών προφυλακτήρων: 107,3 cm (4-¼")
Ύψος βάσης μεταφοράς φορτίου28 cm (11 ") εσωτερικά
Ταχύτητα περιστροφής κινητήραΧαμηλές στροφές: 1250 έως 1350 rpm
Υψηλές στροφές: 3650 έως 3750 rpm

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά, άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα ή που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη σωματική ικανότητα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε και πώς να θέτετε γρήγορα εκτός λειτουργίας το μηχάνημα.

 • Φροντίζετε να μην υπάρχουν περισσότεροι επιβαίνοντες (εσείς και ο/οι επιβάτης/-ες) από τον αριθμό χειρολαβών που διαθέτει το μηχάνημα.

 • Ελέγξτε ότι όλες οι διατάξεις και ετικέτες ασφαλείας είναι στη θέση τους. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε κάθε διάταξη ασφαλείας και αντικαταστήστε όλες τις ετικέτες που είναι δυσανάγνωστες ή λείπουν. ν λείπουν ή δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

Εκτέλεση της καθημερινής συντήρησης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Καθημερινά, πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εκτελέστε τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μηχάνημα ή σε καθημερινή βάση, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα

  Έλεγχος πίεσης ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών.
 • Προδιαγραφές για την πίεση αέρα στα μπροστινά και πίσω ελαστικά: 165 έως 207 kPa (24 έως 30 psi)

  Important: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση αέρα που αναγράφεται στο προφίλ του ελαστικού.

  Note: Η απαιτούμενη πίεση αέρα στα ελαστικά καθορίζεται από το ωφέλιμο φορτίο που σκοπεύετε να μεταφέρετε.

  1. Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά.

   • Χρησιμοποιήστε χαμηλότερη πίεση αέρα στα ελαστικά για ελαφρύτερα φορτία, λιγότερη συμπίεση του εδάφους, πιο ομαλή οδήγηση, καθώς και για ελαχιστοποίηση των αποτυπωμάτων των ελαστικών στο έδαφος.

   • Χρησιμοποιήστε υψηλότερη πίεση αέρα στα ελαστικά όταν μεταφέρετε βαρύτερο ωφέλιμο φορτίο σε μεγαλύτερη ταχύτητα.

  2. Εφόσον απαιτείται, προσαρμόστε την πίεση αέρα στα ελαστικά προσθέτοντας ή αφαιρώντας αέρα.

  g001055

  νεφοδιασμός καυσίμου

  Συνιστώμενο καύσιμο

  Τύποςμόλυβδη βενζίνη
  Ελάχιστος αριθμός οκτανίων87 (ΗΠ) ή 91 (οκτάνια έρευνας· εκτός ΗΠ)
  ιθανόληΌχι άνω του 10% κατ’ όγκο
  ΜεθανόληΟυδέν
  MTBE (μεθυλοτριτοταγής βουτυλαιθέρας)Λιγότερο από 15% κατ’ όγκο
  ΛάδιΜην προσθέτετε λάδι στο καύσιμο

  Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο καύσιμο (το πολύ 30 ημερών), από αξιόπιστη πηγή.

  Important: Για να μειώσετε τα προβλήματα εκκίνησης, προσθέστε σε φρέσκο καύσιμο σταθεροποιητικό/συντηρητικό όπως υποδεικνύει ο κατασκευαστής του.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας.

  νεφοδιασμός ρεζερβουάρ καυσίμου

  Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ είναι περίπου 18,9 l (5 γαλόνια ΗΠ).

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

  5. Καθαρίστε τον χώρο γύρο από την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 14).

   g033956
  6. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ.

  7. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως περίπου 25 mm (1 ") από την κορυφή του ρεζερβουάρ (πυθμένας του στομίου πλήρωσης).

   Note: υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου. Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ.

  8. Κλείστε καλά την τάπα του ρεζερβουάρ.

  9. ν χυθεί καύσιμο, σκουπίστε το.

  Στρώσιμο καινούριου μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 100 ώρες
 • Εκτελέστε τις οδηγίες για το στρώσιμο ενός καινούριου μηχανήματος.
 • Εκτελέστε τις ακόλουθες οδηγίες ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη απόδοση του μηχανήματος.

  • εβαιωθείτε ότι τα φρένα είναι προσαρμοσμένα· ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή (στρώσιμο) των φρένων.

  • Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη των υγρών και του λαδιού κινητήρα. Παρακολουθείτε διαρκώς το μηχάνημα ώστε να εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις ότι το μηχάνημα ή κάποιο από τα συστατικά μέρη του υπερθερμαίνεται.

  • φού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν είναι κρύος, αφήστε τον να θερμανθεί για περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

   Note: Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τον κινητήρα να θερμανθεί για περισσότερη ώρα.

  • Διαφοροποιείτε την ταχύτητα του μηχανήματος κατά τη λειτουργία. ποφεύγετε την απότομη εκκίνηση και την απότομη ακινητοποίηση.

  • Δεν απαιτείται ειδικό λάδι για το στρώσιμο του κινητήρα. Το αρχικό λάδι κινητήρα είναι ίδιου τύπου με αυτό που προβλέπεται για τις τακτικές αλλαγές λαδιού.

  • νατρέξτε στην ενότητα για ειδικούς ελέγχους χαμηλού αριθμού ωρών λειτουργίας.

  • Ελέγξτε την τοποθέτηση της μπροστινής ανάρτησης και προσαρμόστε την, αν είναι απαραίτητο· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της ευθυγράμμισης των εμπρόσθιων τροχών.

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Οι επιβάτες θα πρέπει να κάθονται μόνο στις καθορισμένες θέσεις των καθισμάτων. Μην μεταφέρετε επιβάτες στη βάση μεταφοράς φορτίου. Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε υπαίθριους χώρους ή σε καλά αεριζόμενους χώρους.

  • Μην υπερβαίνετε το μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (GVW) του μηχανήματος.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό, το φρενάρισμα ή τη στροφή του μηχανήματος όταν μεταφέρετε φορτίο μεγάλου βάρους.

  • Η μεταφορά φορτίων μεγάλων διαστάσεων στη βάση μεταφοράς φορτίου μειώνει την ευστάθεια του μηχανήματος. Το μεταφερόμενο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την ικανότητα φορτίου της βάσης μεταφοράς.

  • Η μεταφορά υλικών που δεν μπορούν να δεθούν στο μηχάνημα επηρεάζει δυσμενώς τον έλεγχο, το φρενάρισμα και την ευστάθεια του μηχανήματος. Όταν μεταφέρετε υλικά που δεν μπορούν να δεθούν στο μηχάνημα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτική στην οδήγηση και το φρενάρισμα.

  • Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος και κοντά σε ρείθρα, λακκούβες και άλλες απότομες μεταβολές του εδάφους, μεταφέρετε μειωμένο φορτίο και μειώστε την ταχύτητα πορείας του μηχανήματος. Τα φορτία ενδέχεται να μετακινούνται, κάτι που μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  • Προτού θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι ο λεβιές ταχυτήτων βρίσκεται στη νεκρά, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι βρίσκεστε στη θέση χειριστή.

  • Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση, εσείς και οι επιβάτες πρέπει να παραμένετε καθισμένοι. Τα χέρια σας πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο τιμόνι· οι επιβάτες πρέπει να χρησιμοποιούν τις χειρολαβές που είναι τοποθετημένες στο μηχάνημα. Διατηρείτε, ανά πάσα στιγμή, τα χέρια και τα πόδια σας εντός του αμαξώματος του μηχανήματος.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα. Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μη φαίνονται τα εμπόδια. Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • Μην οδηγείτε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια και αναχώματα. Το μηχάνημα μπορεί ξαφνικά να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν υποχωρήσει το χείλος.

  • Να ελέγχετε πάντοτε και να αποφεύγετε αντικείμενα που προεξέχουν, όπως π.χ. κλαδιά δέντρων, πλαίσια θυρών, υπερκείμενες οδούς διάβασης κ.λπ.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε δημόσιες οδούς, τηρείτε όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και χρησιμοποιείτε όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα που ενδέχεται να απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας, όπως φώτα πορείας, φώτα αλλαγής πορείας (φλας), σήμα αργού οχήματος κ.ά. κατά περίπτωση.

  • Εάν τυχόν παρατηρήσετε μη φυσιολογικούς κραδασμούς, ακινητοποιήστε αμέσως το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν επιθεωρήσετε το μηχάνημα για τυχόν βλάβη. Επισκευάστε όλες τις βλάβες στο μηχάνημα προτού το ξαναχρησιμοποιήσετε.

  • Μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ακινητοποίηση του μηχανήματος σε υγρές επιφάνειες απ’ ό,τι σε στεγνές επιφάνειες. Για να στεγνώσετε φρένα που έχουν βραχεί, οδηγήστε αργά σε επίπεδο έδαφος και πατήστε ελαφρώς το πεντάλ φρένου.

  • Η οδήγηση του μηχανήματος σε μεγάλη ταχύτητα και, στη συνέχεια, η ταχεία ακινητοποίησή του ενδέχεται να προκαλέσουν ακινητοποίηση των οπίσθιων τροχών, η οποία παρεμποδίζει τον έλεγχό σας επί του μηχανήματος.

  • Μην αγγίζετε τον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης, τον σιγαστήρα και τη βαλβίδα του σιγαστήρα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή αμέσως μόλις σβήσετε τον κινητήρα, καθώς αυτά τα μέρη ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα.

  • Μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη..

  • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα εγκεκριμένα από την The Toro® Company.

  σφάλεια με πολλούς επιβαίνοντες

  • Μην υπερβαίνετε το μικτό βάρος οχήματος (GVW) του μηχανήματος. Στο μικτό βάρος οχήματος (GVW) του μηχανήματος θα πρέπει να υπολογίζετε τον εαυτό σας, τους επιβάτες, καθώς και το φορτίο στη βάση μεταφοράς φορτίου.

  • Οι επιβάτες θα πρέπει να κάθονται μόνο στις καθορισμένες θέσεις των καθισμάτων. Μην επιτρέπετε στους επιβάτες να κάθονται στη βάση μεταφοράς φορτίου.

  • Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση, εσείς και οι επιβάτες πρέπει να παραμένετε καθισμένοι.

  • Το επιπλέον μήκος μηχανήματος συνεπάγεται μεγαλύτερη ακτίνα στροφής, επομένως φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος για να κάντε τον ελιγμό που θέλετε.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  Note: Υπάρχει σύστημα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) 2 θέσεων, που διατίθεται ως παρελκόμενο για το μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε το ROPS αν εργάζεστε κοντά σε χώρους απόρριψης, κοντά σε νερό, σε ανώμαλο έδαφος ή σε επικλινή εδάφη, όπου θα μπορούσε να επέλθει ανατροπή του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro.

  Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

  • Επιθεωρήστε τον χώρο για να διαπιστώσετε ποια επικλινή εδάφη είναι ασφαλή για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και θεσπίστε δικές σας διαδικασίες και κανόνες για τον χειρισμό του μηχανήματος σε αυτά τα επικλινή εδάφη. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • ν δεν αισθάνεστε ότι μπορείτε να χειριστείτε άνετα το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, μην το κάνετε.

  • Όλες οι κινήσεις σε επικλινή εδάφη θα πρέπει να είναι αργές και σταδιακές. Μην κάνετε απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης του μηχανήματος.

  • ποφύγετε τον χειρισμό του μηχανήματος σε βρεγμένο έδαφος. Τα ελαστικά μπορεί να χάσουν την πρόσφυσή τους. Μπορεί να επέλθει ανατροπή προτού τα ελαστικά χάσουν την πρόσφυσή τους.

  • Η κίνηση σε επικλινή εδάφη πρέπει να γίνεται ευθεία προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

  • Εάν κατά την ανοδική κίνηση σε επικλινές έδαφος το μηχάνημα αρχίσει να χάνει την ορμή του, πατήστε σταδιακά φρένο και κινήστε αργά το μηχάνημα προς τα κάτω με οπισθοπορεία.

  • Η στροφή κατά την κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε επικλινές έδαφος μπορεί να είναι επικίνδυνη. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να στρίψετε σε επικλινές έδαφος, κάντε το αργά και προσεκτικά.

  • Τα βαριά φορτία επηρεάζουν την ευστάθεια κατά την κίνηση σε επικλινή εδάφη. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος ή εάν το φορτίο έχει υψηλό κέντρο βάρους, μεταφέρετε μειωμένο φορτίο και μειώστε την ταχύτητα πορείας του μηχανήματος. Στερεώστε το φορτίο στη βάση μεταφοράς φορτίου του μηχανήματος ώστε να αποτρέψετε τη μετατόπιση του φορτίου. Δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μεταφέρετε φορτία που είναι εύκολο να μετατοπιστούν (π.χ. υγρά, χαλίκι, άμμο κ.λπ.).

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη, ιδίως όταν μεταφέρετε φορτίο. παιτείται περισσότερος χρόνος για το σταμάτημα κατά την κατάβαση σε επικλινές έδαφος απ’ ό,τι σε επίπεδο έδαφος. Εάν πρέπει να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα, αποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας, καθώς μπορεί να προκληθεί ανατροπή του μηχανήματος. Μην πατάτε απότομα φρένο κατά την κίνηση προς τα πίσω, καθώς μπορεί να προκληθεί ανατροπή του μηχανήματος.

  σφάλεια κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση

  • Μην υπερβαίνετε το μικτό βάρος οχήματος (GVW) του μηχανήματος κατά τη μεταφορά φορτίου στη βάση μεταφοράς φορτίου ή/και κατά τη ρυμούλκηση τρέιλερ· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο στη βάση μεταφοράς φορτίου ώστε να βελτιωθεί η ευστάθεια και ο έλεγχος του μηχανήματος.

  • Προτού προβείτε σε εκφόρτωση, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς πίσω από το μηχάνημα.

  • Μην πραγματοποιείτε εκφόρτωση της βάσης μεταφοράς φορτίου όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε πλάγια θέση σε επικλινές έδαφος. Η μεταβολή στην κατανομή του βάρους μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  Χειρισμός της βάσης μεταφοράς φορτίου

  νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση εκφόρτωσης

  Προειδοποίηση

  Η ανυψωμένη βάση μεταφοράς φορτίου μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό στα άτομα που εργάζονται κάτω από αυτήν.

  • Χρησιμοποιείτε πάντα τη βοηθητική ράβδο για τη στήριξη της βάσης μεταφοράς φορτίου προτού πραγματοποιήσετε εργασίες κάτω από τη βάση.

  • φαιρείτε τυχόν υλικό φορτίου από τη βάση μεταφοράς φορτίου προτού την ανυψώσετε.

  Προειδοποίηση

  Μην οδηγείτε το μηχάνημα με ανυψωμένη τη βάση μεταφοράς φορτίου, καθώς μπορεί να προκληθεί ευκολότερα ανατροπή του μηχανήματος. Ο χειρισμός του μηχανήματος με ανυψωμένη τη βάση μεταφοράς φορτίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη δομή της βάσης μεταφοράς φορτίου.

  • Θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία μόνο όταν η βάση μεταφοράς φορτίου είναι κατεβασμένη.

  • φού εκφορτώσετε τη βάση μεταφοράς φορτίου, κατεβάστε την.

  Προσοχή

  Εάν υπάρχει συγκεντρωμένο φορτίο στο πίσω μέρος της βάσης μεταφοράς φορτίου όταν απασφαλίσετε τα μάνδαλα, η βάση ενδέχεται να ανοίξει απότομα προκαλώντας τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλα διερχόμενα άτομα.

  • ν είναι δυνατόν, τοποθετήστε το φορτίο στο κέντρο της βάσης μεταφοράς φορτίου.

  • Κρατήστε τη βάση μεταφοράς φορτίου κάτω και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα άτομο που να στηρίζεται στη βάση ή να στέκεται πίσω της κατά την απασφάλιση των μανδάλων.

  • φαιρέστε κάθε φορτίο από τη βάση μεταφοράς φορτίου προτού ανυψώσετε τη βάση για να προβείτε σε σέρβις του μηχανήματος.

  1. Τραβήξετε προς το μέρος σας τον μοχλό που βρίσκεται στο αριστερό εσωτερικό τμήμα της βάσης μεταφοράς φορτίου και ανυψώστε τη βάση (Σχήμα 15).

   g034019
  2. Τραβήξτε τη ράβδο στήριξης στην υποδοχή συγκράτησης στη θέση εκφόρτωσης για να στερεώσετε τη βάση ώστε να προβείτε σε εκφόρτωση (Σχήμα 16).

   g034021

  νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση σέρβις

  1. Τραβήξετε προς το μέρος σας τον μοχλό που βρίσκεται στο αριστερό εσωτερικό τμήμα της βάσης μεταφοράς φορτίου και ανυψώστε τη βάση (Σχήμα 15).

  2. Τραβήξτε τη ράβδο στήριξης στην υποδοχή συγκράτησης στη θέση σέρβις για να στερεώσετε τη βάση ώστε να προβείτε σε εργασίες συντήρησης (Σχήμα 16).

  Κατέβασμα της βάσης μεταφοράς φορτίου

  Προειδοποίηση

  Η βάση μεταφοράς φορτίου μπορεί να έχει μεγάλο βάρος. Θα μπορούσε να επέλθει σύνθλιψη των χεριών ή άλλων μερών του σώματος.

  Κρατάτε τα χέρια και τα μέρη του σώματός σας μακριά κατά το κατέβασμα της βάσης μεταφοράς φορτίου.

  1. νυψώστε ελαφρώς τη βάση μεταφοράς φορτίου ανασηκώνοντας τον μοχλό του μανδάλου (Σχήμα 15).

  2. Τραβήξτε τη ράβδο στήριξης έξω από την υποδοχή συγκράτησης (Σχήμα 16).

  3. Κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου μέχρι να μανδαλωθεί με ασφάλεια.

  Άνοιγμα της πίσω πόρτας

  1. εβαιωθείτε ότι η βάση μεταφοράς φορτίου είναι κατεβασμένη και έχει μανδαλωθεί.

  2. Χρησιμοποιώντας και τα δύο σας χέρια, ανεβάστε την πίσω πόρτα με τη βοήθεια της εσοχής που βρίσκεται κοντά στην κορυφή της πόρτας (Σχήμα 17).

  3. Κατεβάστε την πίσω πόρτα μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τον πυθμένα της βάσης μεταφοράς φορτίου (Σχήμα 17).

   g034022

  Κλείσιμο της πίσω πόρτας

  Εάν έχετε εκφορτώσει χύδην υλικό, όπως άμμο, χαλίκι ή ροκανίδι, από τη βάση μεταφοράς φορτίου του μηχανήματος, κάποια ποσότητα του υλικού που εκφορτώσατε μπορεί να έχει σφηνώσει στο σημείο ένωσης της πίσω πόρτας με τη βάση μεταφοράς φορτίου. Προτού κλείσετε την πίσω πόρτα, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες.

  1. Χρησιμοποιώντας τα χέρια σας, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από το σημείο ένωσης.

  2. Μετακινήστε την πίσω πόρτα σε θέση περίπου 45 μοιρών (Σχήμα 18).

   g034023
  3. Με απότομες κινήσεις τραντάγματος, μετακινήστε την πίσω πόρτα αρκετές φορές από τη μία θέση στην άλλη (Σχήμα 18).

   Note: υτό συμβάλλει στην απομάκρυνση του υλικού από το σημείο ένωσης.

  4. Κατεβάστε την πίσω πόρτα και ελέγξτε αν έχει απομείνει υλικό στο σημείο ένωσης.

  5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 μέχρι την απομάκρυνση του υλικού από το σημείο ένωσης.

  6. Μετακινήστε την πίσω πόρτα προς τα πάνω και ανασηκώστε την ώστε να εφαρμόσει στις εγκοπές της βάσης μεταφοράς φορτίου.

  Χρήση της οπίσθιας διάταξης στήριξης παρελκομένων στη βάση μεταφοράς φορτίου

  Χρησιμοποιήστε την οπίσθια διάταξη στήριξης παρελκομένων για να τοποθετήσετε παρελκόμενα στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

  Ικανότητα: 45 kg (100 lb)

  1. Ξεσφίξτε τη λαβή σε σχήμα «T» περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα (Σχήμα 19).

   g034525
  2. Εισάγετε το παρελκόμενο στην υποδοχή μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι οπές (Σχήμα 19).

  3. σφαλίστε το συναρμολογημένο παρελκόμενο στον σωλήνα υποδοχής χρησιμοποιώντας τον πείρο ασφαλείας και την κοπίλια που παρέχονται με το παρελκόμενο.

  4. Σφίξτε τη λαβή σε σχήμα «T» περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα (Σχήμα 20).

   g034526

  Φόρτωση της βάσης μεταφοράς φορτίου

  κολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη φόρτωση της βάσης μεταφοράς φορτίου και τον χειρισμό του μηχανήματος:

  • Τηρείτε την ικανότητα φορτίου του μηχανήματος και περιορίστε το βάρος του φορτίου που μεταφέρεται στη βάση μεταφοράς φορτίου όπως περιγράφεται στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά και στην ετικέτα μικτού βάρους οχήματος του μηχανήματος.

   Note: Το αναγραφόμενο επιτρεπόμενο φορτίο αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία του μηχανήματος σε επίπεδο έδαφος.

  • Μειώστε το βάρος του φορτίου που μεταφέρετε στη βάση μεταφοράς φορτίου όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος και σε ανώμαλο έδαφος.

  • Μειώστε το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου όταν τα υλικά έχουν μεγάλο ύψος (και υψηλό κέντρο βάρους), όπως στοίβες τούβλων, ξυλείας διαμόρφωσης τοπίου ή σάκων λιπάσματος. Κατανέμετε το φορτίο όσο το δυνατόν χαμηλότερα ώστε να διασφαλίσετε ότι το φορτίο δεν περιορίζει την ορατότητά σας προς τα πίσω κατά την οδήγηση.

  • Κεντράρετε το φορτίο στη βάση μεταφοράς φορτίου ως εξής:

   • Κατανείμετε ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου στη βάση μεταφοράς φορτίου, δεξιά-αριστερά.

    Important: Ο κίνδυνος ανατροπής του μηχανήματος αυξάνεται όταν υπάρχει περισσότερο βάρος στη μία πλευρά της βάσης μεταφοράς φορτίου.

   • Κατανείμετε ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου στη βάση μεταφοράς φορτίου, εμπρός-πίσω.

    Important: Εάν τοποθετήσετε το φορτίο πίσω από τον οπίσθιο άξονα και μειωθεί η πρόσφυση των μπροστινών τροχών, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος και να ανατραπεί το μηχάνημα.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταφέρετε φορτία μεγάλων διαστάσεων στη βάση μεταφοράς φορτίου, ιδίως όταν δεν μπορείτε να κεντράρετε το βάρος του φορτίου μεγάλων διαστάσεων στη βάση.

  • Εφόσον είναι δυνατό, στερεώστε το φορτίο δένοντάς το στη βάση μεταφοράς φορτίου ώστε να μην μετατοπίζεται.

  • Όταν μεταφέρετε υγρά να είστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη, κατά την απότομη αλλαγή ταχύτητας ή ακινητοποίηση και κατά την οδήγηση σε ανώμαλο έδαφος.

  Η χωρητικότητα της βάσης μεταφοράς φορτίου είναι 0,28 m3 (10 ft3). Η ποσότητα (όγκος) υλικού που μπορείτε να τοποθετήσετε στη βάση μεταφοράς φορτίου χωρίς να υπερβείτε το επιτρεπόμενο βάρος φορτίου του μηχανήματος μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με την πυκνότητα του υλικού.

  Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα όρια όγκου φορτίου για διάφορα υλικά:

  ΥλικόΠυκνότηταΜέγιστη ικανότητα βάσης μεταφοράς φορτίου(σε επίπεδο έδαφος)
  Χαλίκι, ξηρό1522 kg/m3 (95 lb/ft3)Γεμάτη
  Χαλίκι, υγρό1922 kg/m3 (120 lb/ft3)Γεμάτη κατά ¾
  Άμμος, ξηρή 1442 kg/m3 (90 lb/ft3)Γεμάτο
  Άμμος, υγρή1922 kg/m3 (120 lb/ft3)Γεμάτη κατά ¾
  Ξύλο721 kg/m3 (45 lb/ft3)Γεμάτη
  Φλοιός<721 kg/m3 (<45 lb/ft3)Γεμάτη
  Χώμα, συσκευασμένο1602 kg/m3 (100 lb/ft3)Γεμάτη κατά ¾ (περίπου)

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  1. Καθίστε στη θέση του χειριστή, βάλτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και γυρίστε το δεξιόστροφα, στη θέση ON (Σε λειτουργία) ή στη θέση START (Εκκίνηση).

   Υπάρχουν δύο τρόποι να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία:

   • Εκκίνηση με το πεντάλ—γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.

    Note: Όταν απελευθερώνετε το πεντάλ γκαζιού, ο κινητήρας σβήνει.

   • Εκκίνηση με το κλειδί—γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση START (Εκκίνηση), και ο κινητήρας θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να γυρίσετε τον διακόπτη στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

   Note: Όταν χρησιμοποιείτε τον τρόπο εκκίνησης με το κλειδί, μπορείτε να βάλετε χειρόφρενο και να εργάζεστε σε απόσταση από το μηχάνημα, ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και η μπαταρία φορτίζεται.

   Note: Εάν γυρίσετε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση), ο κινητήρας παίρνει μπρος και τίθεται σε λειτουργία. Εάν ο κινητήρας προσπαθεί να πάρει μπρος για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, γυρίστε στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας), και προσδιορίστε το πρόβλημα (π.χ. πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μοχλός τσοκ, ελέγξτε το φίλτρο αέρα για περιορισμούς, βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι γεμάτο, ο σπινθήρας δεν είναι καλός κ.λπ.) προτού θέσετε εκ νέου τον κινητήρα σε λειτουργία.

   Note: Όταν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ειδοποίησης οπισθοπορείας, εάν μετακινήσετε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση REVERSE (Οπισθοπορεία) ενώ ο διακόπτης μίζας βρίσκεται στη θέση ON (Σε λειτουργία) ή στη θέση START (Εκκίνηση), ακούγεται ένα ηχητικό σήμα που προειδοποιεί τον χειριστή ότι έχει ενεργοποιηθεί η οπισθοπορεία.

  2. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στην επιθυμητή κατεύθυνση κίνησης του μηχανήματος.

  3. Λύστε το χειρόφρενο.

  4. Πατήστε αργά το πεντάλ γκαζιού.

   Note: Εάν ο κινητήρας είναι κρύος, πατήστε το πεντάλ γκαζιού και κρατήστε το πατημένο περίπου έως το μέσο της διαδρομής, και τραβήξτε τον μοχλό τσοκ προς τα έξω, στη θέση ON (νοικτό). φού ζεσταθεί ο κινητήρας, πιέστε τον μοχλό του τσοκ στη θέση OFF (Κλειστό).

  κινητοποίηση του μηχανήματος

  Important: Όταν σταματάτε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, χρησιμοποιήστε το κύριο φρένο για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα και βάλτε χειρόφρενο ώστε το μηχάνημα να παραμείνει στη θέση του. Η χρήση του πεντάλ γκαζιού για το ρετάρισμα του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.

  1. πελευθερώστε το πεντάλ γκαζιού.

  2. Πατήστε αργά το πεντάλ φρένου για να ενεργοποιήσετε το κύριο φρένο εωσότου το μηχάνημα ακινητοποιηθεί εντελώς.

   Note: Η απόσταση φρεναρίσματος ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το φορτίο και την ταχύτητα του μηχανήματος.

  Στάθμευση του μηχανήματος

  1. κινητοποιήστε το μηχάνημα με το κύριο φρένο πατώντας παρατεταμένα το πεντάλ φρένου.

  2. άλτε χειρόφρενο τραβώντας τον μοχλό προς το μέρος σας.

  3. Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  4. φαιρέστε το κλειδί.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη..

  • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται.

  • ντικαταστήστε όλες τις ετικέτες που έχουν φθαρεί, καταστραφεί ή χαθεί.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα.

  νατρέξτε στην Σχήμα 21 και στην Σχήμα 22 για τα σημεία πρόσδεσης του μηχανήματος.

  Note: Φορτώστε το μηχάνημα στο τρέιλερ με το εμπρός μέρος του μηχανήματος να κοιτάει προς τα εμπρός. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, στερεώστε το καπό του μηχανήματος στο πλαίσιο με έναν ιμάντα ή αφαιρέστε το καπό και μεταφέρετε και στερεώστε το χωριστά, καθώς ενδέχεται να αποκολληθεί κατά τη μεταφορά.

  Προσοχή

  Τα καθίσματα που δεν είναι καλά στερεωμένα ενδέχεται να αποκολληθούν από το μηχάνημα και να πέσουν από το τρέιλερ κατά τη μεταφορά, με αποτέλεσμα να προσγειωθούν πάνω σε άλλο όχημα ή να αποτελέσουν επικίνδυνο εμπόδιο στον δρόμο.

  φαιρέστε τα καθίσματα ή βεβαιωθείτε ότι τα καθίσματα είναι στερεωμένα με ασφάλεια με τους πείρους.

  g236535
  g034273

  Ρυμούλκηση του μηχανήματος

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ρυμουλκήσετε το μηχάνημα για μικρή απόσταση· ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη διαδικασία λειτουργίας.

  Προειδοποίηση

  Η ρυμούλκηση σε υπερβολική ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου και να προκαλέσει τραυματισμό.

  Μην ρυμουλκείτε ποτέ το μηχάνημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 8 χ.α.ώ (5 μίλια ανά ώρα).

  Η ρυμούλκηση του μηχανήματος πρέπει να γίνεται από 2 άτομα. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να μετακινήσετε το μηχάνημα σε αρκετά μεγάλη απόσταση, μεταφέρετέ το με φορτηγό ή τρέιλερ· ανατρέξτε στην ενότητα Ρυμούλκηση τρέιλερ

  1. φαιρέστε τον ιμάντα κίνησης από το μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση του ιμάντα κίνησης.

  2. Συνδέστε συρματόσχοινο ρυμούλκησης στη γλωττίδα στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του μηχανήματος (Σχήμα 21).

  3. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά) και λύστε το χειρόφρενο.

  Ρυμούλκηση τρέιλερ

  Το μηχάνημα είναι ικανό να ρυμουλκεί τρέιλερ. Διατίθεται δοκός ρυμούλκησης (κοτσαδόρος) για το μηχάνημα. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Όταν μεταφέρετε φορτίο ή ρυμουλκείτε τρέιλερ, μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα ή το τρέιλερ. Η υπερφόρτωση είτε του μηχανήματος είτε του τρέιλερ μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή απόδοση ή σε βλάβη των φρένων, του άξονα, του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του συστήματος διεύθυνσης, των αναρτήσεων, της δομής του αμαξώματος ή των ελαστικών.

  Φορτώνετε πάντα το τρέιλερ τοποθετώντας το 60% του βάρους του φορτίου στο μπροστινό μέρος του τρέιλερ. Έτσι, περίπου το 10% του μικτού βάρους του τρέιλερ (GTW) φέρεται από τη δοκό ρυμούλκησης (κοτσαδόρο) του μηχανήματος.

  Για να εξασφαλίσετε επαρκή πέδηση και πρόσφυση, φορτώνετε πάντα τη βάση μεταφοράς φορτίου όταν χρησιμοποιείτε τρέιλερ. Μην υπερβαίνετε τα όρια των GTW και GVW.

  Μην σταθμεύετε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να σταθμεύσετε σε επικλινές έδαφος, βάλτε χειρόφρενο και τοποθετήστε τάκους στα ελαστικά του τρέιλερ.

  Συντήρηση

  σφάλεια συντήρησης

  • Μην επιτρέπετε να γίνεται σέρβις του μηχανήματος από μη εκπαιδευμένα άτομα.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

   • Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

   • Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη..

  • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Μην εργάζεστε κάτω από ανυψωμένη βάση μεταφοράς φορτίου χωρίς να τοποθετήσετε την κατάλληλη διάταξη στήριξης της βάσης.

  • Μην φορτίζετε τις μπαταρίες ενώ γίνεται σέρβις του μηχανήματος.

  • Για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση στο σύνολό του, διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • Για να μειωθεί ο δυνητικός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, φροντίστε να μην υπάρχει υπερβολική ποσότητα γράσου, χόρτα, φύλλα και συσσώρευση σκόνης στον χώρο του μηχανήματος.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με το μηχάνημα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Εάν πρέπει να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία για να πραγματοποιήσετε κάποια εργασία προσαρμογής στο πλαίσιο της συντήρησης, κρατήστε τα χέρια, τα πόδια, τα ρούχα και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Φροντίστε ώστε οι διερχόμενοι να παραμένουν μακριά από το μηχάνημα.

  • ν χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Ελέγχετε τη λειτουργία του χειρόφρενου όπως συνιστάται στο πρόγραμμα συντήρησης και πραγματοποιείτε τις απαιτούμενες προσαρμογές και τον απαιτούμενο σέρβις.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα κατάλληλα στερεωμένα. ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • Μην παρεμποδίζετε ποτέ την προβλεπόμενη λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας και μην περιορίζετε την προστασία που παρέχουν.

  • Μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή στροφών του κινητήρα. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την ακρίβεια, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις να ελέγξει τη μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα με στροφόμετρο.

  • ν απαιτούνται επισκευές μεγάλης έκτασης ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο διανομέα Toro.

  • Η τροποποίηση του μηχανήματος με οποιονδήποτε τρόπο ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία, την απόδοση ή την αντοχή του, ή η χρήση του μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Η εν λόγω χρήση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση προϊόντος που παρέχει η The Toro® Company.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 5 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα κίνησης.
 • Ελέγξτε την τάνυση της γεννήτριας εκκινητήρα.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • Μετά τις πρώτες 100 ώρες
 • Εκτελέστε τις οδηγίες για το στρώσιμο ενός καινούριου μηχανήματος.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Ελέγξτε τη λειτουργία του λεβιέ ταχυτήτων.
 • Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων.Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων πριν από την πρώτη χρήση του κινητήρα.
 • Πλύνετε το μηχάνημα.
 • Κάθε 50 ώρες
 • φαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου αέρα και απομακρύνετε τα ξένα σώματα. Μην αφαιρέσετε το στοιχείο φίλτρου αέρα.
 • πομακρύνετε τα ξένα σώματα από το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης.
 • Σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας (ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας»)—αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα.ντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα νωρίτερα, εάν έχει συσσωρεύσει σκόνη ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας (ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας»)—αλλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.Γρασάρετε το μηχάνημα πιο συχνά όταν το χρησιμοποιείτε για εργασίες βαρέος τύπου.
 • Σε συνήθεις συνθήκες λειτουργίας—αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα.ντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα νωρίτερα, εάν έχει συσσωρεύσει σκόνη ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Σε συνήθεις συνθήκες λειτουργίας—αλλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Ελέγξτε το μπουζί. ντικαταστήστε το μπουζί, εφόσον απαιτείται.
 • Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών και των ζαντών.
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Επιθεωρήστε τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης για χαλαρωμένα ή φθαρμένα μέρη.
 • Ελέγξτε τη γωνία κάμπερ και τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων.
 • Ελέγξτε τη λειτουργία της νεκράς.
 • Καθαρίστε τα σημεία ψύξης του κινητήρα.Σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας, καθαρίζετε το σύστημα ψύξης με τη διπλάσια συχνότητα· ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας».
 • Ελέγξτε τα φρένα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα κίνησης.
 • Ελέγξτε την τάνυση της γεννήτριας εκκινητήρα.
 • Κάθε 300 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των εμπρόσθιων τροχών.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • Καθαρίστε τον κύριο συμπλέκτη μετάδοσης κίνησης.
 • ντικαταστήστε τα τακάκια των κύριων φρένων και του χειρόφρενου.
 • Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το υγρό του κιβωτίου ταχυτήτων.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • λλάξτε το υγρό φρένων.
 • Κάθε χρόνο
 • Εκτελέστε όλες τις ετήσιες εργασίες συντήρησης που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.
 • Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από το σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας.

  Προειδοποίηση

  Η μη κατάλληλη συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη βλάβη συστημάτων του μηχανήματος, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει τραυματισμό σε εσάς ή σε διερχόμενα άτομα.

  Διατηρείτε το μηχάνημα καλά συντηρημένο και σε καλή κατάσταση λειτουργίας, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο.

  Προσοχή

  Η συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και έλεγχος του μηχανήματος θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

  • ποφεύγετε τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς και εξοπλίστε τον χώρο εργασίας με εξοπλισμό πυροπροστασίας. Μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα για να ελέγξετε τη στάθμη των υγρών ή τη διαρροή καυσίμου, τη στάθμη του ηλεκτρολύτη των μπαταριών ή του ψυκτικού υγρού.

  • Μην χρησιμοποιείτε ανοικτά δοχεία καυσίμου ή εύφλεκτα υγρά καθαρισμού για τον καθαρισμό των μερών του μηχανήματος.

  Προσοχή

  ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε εσείς ή διερχόμενοι.

  Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση.

  Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
  Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου και του χειρόφρενου.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία του λεβιέ ταχυτήτων / της νεκράς.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.       
  Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων.       
  Επιθεωρήστε το φίλτρο αέρα.       
  Ελέγξτε τα πτερύγια ψύξης του κινητήρα.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία του γκαζιού.       
  Πλύνετε το μηχάνημα.       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       

  Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας

  Important: Εάν το μηχάνημα υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις συνθήκες που απαριθμούνται παρακάτω, εκτελέστε τη συντήρηση δύο φορές πιο συχνά από το συνηθισμένο:

  • Λειτουργία σε έρημο

  • Λειτουργία σε ψυχρό κλίμα—κάτω των 10°C (50°F)

  • Ρυμούλκηση τρέιλερ

  • Συχνή λειτουργία σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης

  • Κατασκευαστικά έργα

  • Μετά από εκτεταμένη λειτουργία σε λάσπη, άμμο, νερό ή παρεμφερή περιβάλλοντα αυξημένων ρύπων, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Μεριμνήστε για τον έλεγχο και τον καθαρισμό των φρένων το συντομότερο δυνατό. Έτσι θα αποτραπεί η υπερβολική φθορά από αποξεστικά υλικά.

   • Πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό.

    Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  Προετοιμασία του μηχανήματος για συντήρηση

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  5. δειάστε και ανυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  νύψωση του μηχανήματος

  Κίνδυνος

  Το μηχάνημα ενδέχεται να είναι ασταθές κατά τη χρήση γρύλου. Το μηχάνημα μπορεί να γλιστρήσει από τον γρύλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οποιουδήποτε εργάζεται κάτω από αυτό.

  • Μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν στηρίζεται σε γρύλο.

  • φαιρείτε πάντα το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού κατεβείτε από το μηχάνημα.

  • κινητοποιήστε τα ελαστικά όταν το μηχάνημα στηρίζεται σε εξοπλισμό ανύψωσης.

  • Χρησιμοποιήστε τρίποδες στήριξης του μηχανήματος αφού το ανυψώσετε.

  Important: Όταν θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία για τακτική συντήρηση ή/και διαγνωστικό έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω τροχοί απέχουν 25 mm (1 ") από το έδαφος και ότι ο οπίσθιος άξονας στηρίζεται σε τρίποδες στήριξης.

  • Το σημείο ανύψωσης στο εμπρός μέρος του μηχανήματος βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του πλαισίου, πίσω από τη γλωττίδα ρυμούλκησης (Σχήμα 23).

   g034043
  • Το σημείο ανύψωσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος βρίσκεται κάτω από τους σωλήνες του άξονα (Σχήμα 24).

  g034044

  Πρόσβαση στο καπό

  νύψωση του καπό

  1. νυψώστε τη λαβή των λαστιχένιων μανδάλων που βρίσκονται στις δύο πλευρές του καπό (Σχήμα 25).

   g034045
  2. νυψώστε το καπό.

  Κλείσιμο του καπό.

  1. Κατεβάστε προσεκτικά το καπό.

  2. σφαλίστε το καπό ευθυγραμμίζοντας τους λαστιχένιους μανδάλους στα σημεία αγκύρωσής τους που βρίσκονται στις δύο πλευρές του καπό (Σχήμα 25).

  νύψωση και κατέβασμα του συγκροτήματος καθισμάτων

  Για να ανυψώσετε το συγκρότημα καθισμάτων, πιέστε το προς τα εμπρός μέχρι να «καθίσει» στο τιμόνι (Σχήμα 26).

  Για να κατεβάσετε το συγκρότημα καθισμάτων, πιέστε το προς τα πίσω μέχρι να «καθίσει» στην αρχική του θέση (Σχήμα 26).

  g190066

  φαίρεση του συγκροτήματος καθισμάτων

  1. Πιέστε το συγκρότημα καθισμάτων προς τα εμπρός ώστε να έρθει στην ανυψωμένη θέση (Σχήμα 26).

  2. Σύρετε το συγκρότημα καθισμάτων προς το πλάι, έξω από τους πείρους, και ανασηκώστε το (Σχήμα 27).

   g190187

  Τοποθέτηση του συγκροτήματος καθισμάτων

  Σύρετε το συγκρότημα καθισμάτων στους πείρους και χαμηλώστε το (Σχήμα 28).

  g190186

  Λίπανση

  Γρασάρισμα του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.Γρασάρετε το μηχάνημα πιο συχνά όταν το χρησιμοποιείτε για εργασίες βαρέος τύπου.
 • Τύπος γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2

  1. Με ένα πανί, σκουπίστε το γρασαδοράκι έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή ξένων αντικειμένων στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο.

  2. Με ένα πιστόλι γρασαρίσματος, εφαρμόστε γράσο με 1 ή 2 πατήματα πάνω στα γρασαδοράκια του μηχανήματος.

  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο από το μηχάνημα.

  Τα γρασαδοράκια βρίσκονται στο εσωτερικό άκρο των βραχιόνων ελέγχου, στη σφαιρική άρθρωση της κατευθυντήριας ράβδου και στο εξωτερικό άκρο των βραχιόνων ελέγχου (Σχήμα 29 και Σχήμα 30).

  g034057
  g034058

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν των εμπρόσθιων τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 300 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των εμπρόσθιων τροχών.
 • Προδιαγραφή γράσου: Mobilgrease XHP™-222

  φαίρεση της πλήμνης και του στροφέα

  1. νυψώστε το εμπρός μέρος του μηχανήματος και στηρίξτε το με τρίποδες στήριξης.

  2. φαιρέστε τα 4 παξιμάδια που στερεώνουν τον τροχό στην πλήμνη (Σχήμα 31).

   g033046
  3. φαιρέστε τα μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (⅜ x ¾") που ασφαλίζουν τον βραχίονα του συγκροτήματος φρένων στον άξονα περιστροφής και διαχωρίστε το φρένο από τον άξονα περιστροφής (Σχήμα 32).

   Note: Προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, παρέχετε στήριξη στο συγκρότημα φρένων.

   g033047
  4. φαιρέστε το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης από την πλήμνη (Σχήμα 33).

   g192346
  5. φαιρέστε την κοπίλια και την ασφάλεια παξιμαδιού από τον άξονα και το παξιμάδι άξονα (Σχήμα 33).

  6. φαιρέστε το παξιμάδι από τον άξονα και διαχωρίστε το συγκρότημα πλήμνης και στροφέα από τον άξονα (Σχήμα 33 και Σχήμα 34).

   g192347
  7. Σκουπίστε τον άξονα με ένα πανί.

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7 στην πλήμνη και τον στροφέα της άλλης πλευράς του μηχανήματος.

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν των τροχών

  1. φαιρέστε τον εξωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν και την υποδοχή του ρουλεμάν από την πλήμνη (Σχήμα 35).

   g033050
  2. φαιρέστε το παρέμβυσμα, τον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν από την πλήμνη (Σχήμα 35).

  3. Σκουπίστε το παρέμβυσμα και ελέγξτε το για τυχόν φθορές και βλάβες.

   Note: Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα καθαρισμού για να καθαρίσετε το παρέμβυσμα. ντικαταστήστε το παρέμβυσμα, εάν είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

  4. Σκουπίστε τα ρουλεμάν και τις υποδοχές ελέγξτε τα για τυχόν φθορές και βλάβες.

   Note: ντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη. εβαιωθείτε ότι τα ρουλεμάν και οι υποδοχές είναι καθαρά και στεγνά.

  5. Καθαρίστε τον κλωβό της πλήμνης, απομακρύνοντας γράσο, σκόνη και άλλα ξένα σώματα (Σχήμα 35).

  6. Γρασάρετε τα ρουλεμάν με το κατάλληλο γράσο.

  7. Γεμίστε τον κλωβό της πλήμνης κατά 50-80% με το κατάλληλο γράσο (Σχήμα 35).

  8. Συναρμολογήστε τον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν στην υποδοχή στην εσωτερική πλευρά της πλήμνης και τοποθετήστε το παρέμβυσμα (Σχήμα 35).

  9. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 στα ρουλεμάν της άλλης πλήμνης.

  Τοποθέτηση της πλήμνης και του στροφέα

  1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του κατάλληλου γράσου στον άξονα περιστροφής (Σχήμα 36).

   g192344
  2. Συναρμολογήστε την πλήμνη και τον στροφέα στον άξονα, με τον στροφέα από την εσωτερική πλευρά (Σχήμα 36).

  3. Συναρμολογήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν στην υποδοχή και τοποθετήστε το ρουλεμάν στην εξωτερική υποδοχή (Σχήμα 36).

  4. Συναρμολογήστε τη ροδέλα στον άξονα (Σχήμα 36).

  5. Περάστε το παξιμάδι στον άξονα και σφίξτε το με ροπή 15 N∙m, περιστρέφοντας την πλήμνη ώστε να εφαρμόσει το ρουλεμάν (Σχήμα 36).

  6. Ξεσφίξτε το παξιμάδι του άξονα μέχρι να είναι δυνατή η ελεύθερη περιστροφή της πλήμνης.

  7. Σφίξτε το παξιμάδι του άξονα με ροπή 170 έως 225 N∙cm.

  8. Τοποθετήστε την ασφάλεια παξιμαδιού πάνω από το παξιμάδι και ελέγξτε την ευθυγράμμιση μεταξύ της υποδοχής της ασφάλειας και της οπής που υπάρχει στον άξονα για την κοπίλια (Σχήμα 37).

   Note: Εάν η υποδοχή της ασφάλειας και η οπή του άξονα δεν είναι ευθυγραμμισμένες, σφίξτε το παξιμάδι του άξονα ώστε να ευθυγραμμιστούν η υποδοχή και η οπή, με μέγιστη ροπή 226 N∙cm του παξιμαδιού.

   g192345
  9. Τοποθετήστε την κοπίλια και λυγίστε κάθε σκέλος γύρω από την ασφάλεια (Σχήμα 37).

  10. Τοποθετήστε το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης πάνω στην πλήμνη (Σχήμα 37).

  11. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 10 στην πλήμνη και τον στροφέα της άλλης πλευράς του μηχανήματος.

  Τοποθέτηση των φρένων και των τροχών

  1. Καθαρίστε τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (⅜"x ¾") και εφαρμόστε μία στρώση κόλλας σπειρωμάτων μέτριας ισχύος στα σπειρώματα των μπουλονιών.

  2. Ευθυγραμμίστε τα τακάκια σε κάθε πλευρά του στροφέα (Σχήμα 32) και τις οπές στον βραχίονα σιαγόνας φρένου με τις οπές στο στήριγμα φρένου του πλαισίου του άξονα (Σχήμα 36).

  3. Στερεώστε τον βραχίονα σιαγόνας φρένου στο πλαίσιο του άξονα (Σχήμα 32) με τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (⅜"x ¾").

   Σφίξτε τα μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής με ροπή 47 έως 54 N∙m.

  4. Ευθυγραμμίστε τις οπές του τροχού με τους πείρους της πλήμνης και συναρμολογήστε τον τροχό στην πλήμνη, με το στέλεχος της βαλβίδας προς τα έξω (Σχήμα 31).

   Note: εβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης του τροχού είναι ευθυγραμμισμένη με την πλήμνη.

  5. Στερεώστε τον τροχό στην πλήμνη με τα παξιμάδια των τροχών (Σχήμα 31).

   Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 108 έως 122 N∙m.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 στο φρένο και τον τροχό της άλλης πλευράς του μηχανήματος.

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Κρατάτε τα ρούχα, τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο και τα υπόλοιπα μέρη του σώματός σας μακριά από τον σιγαστήρα και άλλες θερμές επιφάνειες.

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Σέρβις του καλύμματος του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • φαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου αέρα και απομακρύνετε τα ξένα σώματα. Μην αφαιρέσετε το στοιχείο φίλτρου αέρα.
 • πομακρύνετε τα ξένα σώματα από το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης.
 • Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα. ντικαταστήστε τον κορμό του φίλτρου αέρα εάν υποστεί ζημιά.

  Καθαρίστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και απομακρύνετε τα ξένα σώματα από το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 38.

  g236567

  ντικατάσταση του στοιχείου του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας (ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας»)—αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα.ντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα νωρίτερα, εάν έχει συσσωρεύσει σκόνη ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σε συνήθεις συνθήκες λειτουργίας—αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα.ντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα νωρίτερα, εάν έχει συσσωρεύσει σκόνη ή έχει υποστεί ζημιά.
 • Note: Το σέρβις του στοιχείου φίλτρου αέρα πρέπει να γίνεται πιο συχνά (ανά λίγες ώρες λειτουργίας) σε περίπτωση χρήσης σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη ή άμμο.

  1. φαιρέστε το στοιχείο φίλτρου αέρα από τον κορμό του φίλτρου αέρα σύροντάς το προσεκτικά προς τα έξω (Σχήμα 39).

   Note: Φροντίστε το φίλτρο αέρα να μην χτυπήσει στα πλαϊνά του κορμού.

   Important: Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το στοιχείο φίλτρου αέρα.

  2. Ελέγξτε το καινούριο στοιχείο για τυχόν φθορές επιθεωρώντας το εσωτερικό του ρίχνοντας δυνατό φως στο εξωτερικό του.

   Note: ν υπάρχουν τρύπες, θα φαίνονται σαν φωτεινές κηλίδες. Ελέγξτε το στοιχείο προσέχοντας να μην έχει σχισίματα, λιπαρές ουσίες ή φθορές στο ελαστικό παρέμβυσμα. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά στο στοιχείο, μην το χρησιμοποιήσετε.

  3. Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα στον κορμό του φίλτρου αέρα σύροντάς το προσεκτικά προς τα μέσα.

   Important: Μην ασκείτε πίεση στη μαλακή εσωτερική επιφάνεια του φίλτρου.

  4. Τοποθετήστε το κάλυμμα φίλτρου αέρα με τη πλευρά όπου αναγράφεταιUP (Επάνω) να κοιτά προς τα επάνω και κλείστε τα μάνδαλα (Σχήμα 39).

  g034313

  Σέρβις του λαδιού κινητήρα

  Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα

  Χωρητικότητα στροφαλοθαλάμου: 1,0 l (1,1 τέταρτα γαλονιού ΗΠ)

  Τύπος λαδιού: πορρυπαντικό λάδι (κατηγορία απόδοσης API SJ ή υψηλότερη)

  Ιξώδες: λ. παρακάτω πίνακα.

  g034082

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Note: Κατά την παράδοση του μηχανήματος, ο στροφαλοθάλαμος περιέχει λάδι· ωστόσο, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  Note: Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι όταν ο κινητήρας είναι κρύος, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας. Εάν έχετε ήδη θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα, αφήστε το λάδι να αποστραγγιστεί και να επιστρέψει πάλι στον συλλέκτη για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη του. ν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, προσθέστε λάδι ώστε να φτάσει το σημάδι «Full» (Γεμάτο). Μην υπερπληρώνετε τον στροφαλοθάλαμο.

  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 41.

  g192771

  λλαγή λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 5 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας (ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας»)—αλλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σε συνήθεις συνθήκες λειτουργίας—αλλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Note: Η αλλαγή λαδιού πρέπει να γίνεται πιο συχνά σε περίπτωση χρήσης σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη ή άμμο.

  Note: πορρίψτε το μεταχειρισμένο λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  1. άλτε μπρος το μηχάνημα και αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για λίγα λεπτά.

  2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  5. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου και στερεώστε την με τη ράβδο στήριξης· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση σέρβις.

  6. λλάξτε το λάδι κινητήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 42.

   g192770

  Σέρβις του μπουζί

  Έλεγχος και αντικατάσταση μπουζί

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε το μπουζί. ντικαταστήστε το μπουζί, εφόσον απαιτείται.
 • Τύπος μπουζί για μοντέλα με καρμπιρατέρ: Champion XC12YC

  Τύπος μπουζί για μοντέλα με EFI: Champion RC12LC4

  Διάκενο αέρα: 0,76 mm (0,03 ")

  Important: Πρέπει να αντικαθιστάτε το μπουζί όταν παρουσιάζει ρωγμές, έμφραξη, είναι λερωμένο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην καθαρίζετε με αμμοβολή, τρίβετε ή καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια με συρματόβουρτσα, καθώς ενδέχεται να απελευθερωθούν ακαθαρσίες από το μπουζί και να πέσουν στον κύλινδρο. υτό συνήθως προκαλεί βλάβη στον κινητήρα.

  Note: Το μπουζί συνήθως διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα· ωστόσο, το μπουζί θα πρέπει να αφαιρείται και να ελέγχεται κάθε φορά που παρουσιάζεται πρόβλημα στη λειτουργία του κινητήρα.

  1. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από το μπουζί ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος ξένων αντικειμένων στον κύλινδρο κατά την αφαίρεση του μπουζί.

  2. Τραβήξτε και βγάλτε τον ακροδέκτη του μπουζί.

  3. φαιρέστε το μπουζί από την κυλινδροκεφαλή.

  4. Ελέγξτε την κατάσταση του πλευρικού ηλεκτροδίου, του κεντρικού ηλεκτροδίου και της μόνωσης του κεντρικού ηλεκτροδίου για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φθορές (Σχήμα 43).

   Note: ν το μπουζί είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε. ντικαταστήστε το με ένα καινούριο μπουζί του συγκεκριμένου τύπου.

   g238425
  5. Ρυθμίστε το διάκενο αέρα ανάμεσα στο κεντρικό ηλεκτρόδιο και το πλευρικό ηλεκτρόδιο στα 0,76 mm (0,03 ") όπως φαίνεται στο Σχήμα 43.

  6. Τοποθετήστε το μπουζί στην κυλινδροκεφαλή και σφίξτε το μπουζί με ροπή 27 N∙m.

  7. Τοποθετήστε το καλώδιο του μπουζί.

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7 για το άλλο μπουζί.

  Ρύθμιση υψηλών/χαμηλών στροφών

  1. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου και στερεώστε την με τη ράβδο στήριξης.

  2. Στο περίβλημα του καλωδίου γκαζιού, ξεσφίξτε το εμπρόσθιο ασφαλιστικό παξιμάδι και σφίξτε το οπίσθιο ασφαλιστικό παξιμάδι για να αυξήσετε τις χαμηλές στροφές (Σχήμα 44).

   g229954
  3. Δοκιμάστε τις υψηλές στροφές με στροφόμετρο:

   1. εβαιωθείτε ότι ο λεβιές ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

   2. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

   3. Πιέστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι το τέλος της διαδρομής και μετρήστε την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα με στροφόμετρο· η ταχύτητα περιστροφής κινητήρα θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.650 και 3.750 rpm. ν δεν βρίσκεται σε αυτό το εύρος, σβήστε τον κινητήρα και ρυθμίστε τα ασφαλιστικά παξιμάδια του καλωδίου.

    Important: Μην χαμηλώνετε τις υψηλές στροφές. Κάντε δοκιμή με στροφόμετρο για να βεβαιωθείτε ότι οι υψηλές στροφές κυμαίνονται μεταξύ 3.650 και 3.750 rpm.

  4. Κατεβάστε και ασφαλίστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Επιθεώρηση σωλήνων και συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • Επιθεωρήστε τους σωλήνες, τα εξαρτήματα και τους σφιγκτήρες καυσίμου για σημάδια διαρροής, αλλοιώσεις, φθορές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

  Note: Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, επισκευάστε τα μέρη του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου που έχουν φθορές ή διαρροές.

  ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου και στερεώστε την με τη ράβδο στήριξης.

  5. ποσυνδέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση της μπαταρίας.

  6. Τοποθετήστε ένα καθαρό δοχείο κάτω από το φίλτρο καυσίμου και αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου όπως φαίνεται στο Σχήμα 45.

   g029685
  7. Συνδέστε την μπαταρία και κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της μπαταρίας.

  Σέρβις του κάνιστρου ενεργού άνθρακα

  Έλεγχος του φίλτρου αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • Ελέγξτε το άνοιγμα στο κάτω μέρος του φίλτρου αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και ότι δεν έχει σκόνη και ξένα υλικά που το φράσσουν (Σχήμα 46).

  Καθαρίστε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα με καθαρό, πεπιεσμένο αέρα.

  g034099

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Σέρβις της μπαταρίας

  Τάση μπαταρίας: 12 V με 300 A (ψυχρή εκκίνηση) στους -18°C (0°F).

  • Η μπαταρία πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρή και πλήρως φορτισμένη.

  • Εάν οι ακροδέκτες της μπαταρίας έχουν διαβρωθεί, καθαρίστε τους με διάλυμα νερού και μαγειρικής σόδας σε αναλογία 4 προς 1.

  • Για να περιορίσετε τη διάβρωση, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση γράσου στους ακροδέκτες.

  ποσύνδεση της μπαταρίας

  Προειδοποίηση

  Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  • ποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

  • ποσυνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

  • Ο ιμάντας της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται πάντοτε στη θέση του για την προστασία και στερέωση της μπαταρίας.

  Προειδοποίηση

  Η επαφή των ακροδεκτών της μπαταρίας ή μεταλλικών εργαλείων με μεταλλικά εξαρτήματα του μηχανήματος μπορεί να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα και να προκληθούν σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  • Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία, πρέπει να αποφεύγετε την επαφή των ακροδεκτών της με μεταλλικά μέρη του μηχανήματος.

  • Πρέπει, επίσης, να αποφεύγετε τη δημιουργία βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας και μεταλλικών μερών του μηχανήματος.

  ποσυνδέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στο Σχήμα 47.

  g034311

  φαίρεση της μπαταρίας

  1. ποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας· ανατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση της μπαταρίας.

  2. φαιρέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στο Σχήμα 48.

   g034326

  Τοποθέτηση της μπαταρίας

  1. Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στο Σχήμα 49.

   g034327
  2. Συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της μπαταρίας.

  Σύνδεση της μπαταρίας

  Συνδέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στο Σχήμα 50.

  g034315

  Φόρτιση της μπαταρίας

  Προειδοποίηση

  Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας εκλύονται αέρια που είναι εκρηκτικά.

  Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στην μπαταρία και διατηρήστε σπινθήρες και φλόγες μακριά από την μπαταρία.

  Important: Η μπαταρία πρέπει να διατηρείται πάντοτε πλήρως φορτισμένη. υτό είναι πολύ σημαντικό για να μην προκαλείται ζημιά στην μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το 0 °C.

  1. φαιρέστε τη μπαταρία από το μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας.

  2. Συνδέστε έναν φορτιστή μπαταρίας 3 έως 4 A στους πόλους της μπαταρίας. Φορτίστε την μπαταρία για 4 έως 8 ώρες στα 3 με 4 A (12 V).

   Note: Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία.

  3. Τοποθετήστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

  ποθήκευση της μπαταρίας

  ν αποθηκεύσετε το μηχάνημα για περισσότερο από 30 ημέρες, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. ποθηκεύστε την είτε σε ράφι είτε πάνω στο μηχάνημα. ν την αποθηκεύσετε στο μηχάνημα, αφήστε τα καλώδια αποσυνδεδεμένα. ποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό περιβάλλον για να αποφύγετε τη γρήγορη αποφόρτισή της. Για να μην παγώσει η μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.

  ντικατάσταση των ασφαλειών

  Για μοντέλα με καρμπιρατέρ

  Στο ηλεκτρικό σύστημα υπάρχουν 4 ασφάλειες· οι υπόλοιπες είναι ανοικτές για να σας παρέχουν άλλες επιλογές. ρίσκονται κάτω από το συγκρότημα καθισμάτων (Σχήμα 51).

  Κόρνα30 A
  Τροφοδοσία15 A
  Φώτα πορείας10 A
  Υποδοχή USB/επιλογές10 A
  Προαιρετικό κιτ ανύψωσης—ανοικτό15 A
  g277715

  Για μοντέλα με EFI

  Στο ηλεκτρικό σύστημα υπάρχουν 5 ασφάλειες· οι υπόλοιπες είναι ανοικτές για να σας παρέχουν άλλες επιλογές. ρίσκονται κάτω από το συγκρότημα καθισμάτων (Σχήμα 52).

  Κόρνα30 A
  Τροφοδοσία15 A
  Φώτα πορείας10 A
  Υποδοχή USB/επιλογές10 A
  Καύσιμο10 A
  Προαιρετικό κιτ ανύψωσης—ανοικτό15 A
  g277716

  Συντήρηση των φώτων πορείας

  ντικατάσταση προβολέα

  Προδιαγραφή: νατρέξτε στον κατάλογο ανταλλακτικών.

  1. ποσυνδέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα ποσύνδεση της μπαταρίας.

  2. νοίξτε το καπό.

  3. ποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση για την πλεξούδα από τον σύνδεσμο του συγκροτήματος λαμπτήρα (Σχήμα 53).

   g277621
  4. φαιρέστε τα κλιπ ταχύτητας που συγκρατούν τον προβολέα στη βάση του (Σχήμα 53).

   Note: Κρατήστε όλα τα μέρη για την τοποθέτηση του νέου προβολέα.

  5. φαιρέστε το συγκρότημα του προβολέα μετακινώντας το προς τα επάνω, διαμέσου του ανοίγματος στον μπροστινό προφυλακτήρα (Σχήμα 53).

  6. Τοποθετήστε τον καινούριο προβολέα διαμέσου του ανοίγματος στον μπροστινό προφυλακτήρα (Σχήμα 53).

   Note: εβαιωθείτε ότι οι θέσεις ρύθμισης είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές στον βραχίονα στερέωσης πίσω από τον προφυλακτήρα.

  7. Στερεώστε το συγκρότημα προβολέα με τα κλιπ ταχύτητας που αφαιρέσατε στο βήμα 4.

  8. Συνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση για την πλεξούδα στον σύνδεσμο του συγκροτήματος λαμπτήρα (Σχήμα 53).

  9. Ρυθμίστε τα φώτα πορείας ώστε να διοχετεύουν τη δέσμη φωτός στην επιθυμητή θέση· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των φώτων πορείας.

  Ρύθμιση των φώτων πορείας

  κολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε τη θέση της δέσμης φωτός κάθε φορά που αντικαθιστάτε ή αφαιρείτε το συγκρότημα προβολέα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, με τα φώτα να έχουν απόσταση περίπου 7,6 m από τοίχο (Σχήμα 54).

  2. Μετρήστε την απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του προβολέα και κάντε ένα σημάδι στον τοίχο στο ίδιο ύψος.

  3. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και ανάψτε τα φώτα πορείας.

  4. Σημειώστε το σημείο όπου στοχεύουν τα φώτα στον τοίχο.

   Οι φωτεινότερες περιοχές της δέσμης φωτός θα πρέπει να βρίσκεται 20 cm (8 ") κάτω από το σημάδι στον τοίχο (Σχήμα 54).

   g298100
  5. Στο πίσω μέρος του συγκροτήματος προβολέα, γυρίστε τις βίδες ρύθμισης (Σχήμα 53) για να περιστρέψετε το συγκρότημα προβολέα και να ευθυγραμμίσετε τη θέση της δέσμης.

  6. Συνδέστε την μπαταρία και κλείστε το καπό· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της μπαταρίας.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Συντήρηση των τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση των ελαστικών και των ζαντών.
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
  1. Επιθεωρήστε τα ελαστικά και τις ζάντες για ενδείξεις φθοράς και ζημιάς.

   Note: Τα ατυχήματα κατά τη λειτουργία, όπως η πρόσκρουση σε λακκούβες, μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά ή στις ζάντες, αλλά και να διαταράξουν την ευθυγράμμιση των τροχών, επομένως επιθεωρείτε την κατάσταση των ελαστικών μετά την επέλευση ατυχημάτων.

  2. Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 108 έως 122 N∙m.

  Επιθεώρηση των συστημάτων διεύθυνσης και ανάρτησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Επιθεωρήστε τα συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης για χαλαρωμένα ή φθαρμένα μέρη.
 • Με το τιμόνι στην κεντραρισμένη θέση (Σχήμα 55), γυρίστε το τιμόνι προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. ν γυρίσετε το τιμόνι περισσότερο από 13 mm (½") προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και δεν γυρίσουν οι τροχοί, ελέγξτε τα ακόλουθα μέρη των συστημάτων διεύθυνσης και ανάρτησης για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλαρωμένα ή φθαρμένα:

  • Κολόνα τιμονιού στην άρθρωση του συγκροτήματος κρεμαγιέρας

   Important: Ελέγξτε την κατάσταση και την ασφάλεια του παρεμβύσματος του άξονα οδοντωτού τροχού (πινιόν) (Σχήμα 56).

  • Ράβδοι στρέψης συγκροτήματος κρεμαγιέρας

  g313578
  g313576

  Ρύθμιση της ευθυγράμμισης των εμπρόσθιων τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τη γωνία κάμπερ και τη σύγκλιση των εμπρόσθιων τροχών.
 • Προετοιμασία για τη ρύθμιση της γωνίας κάμπερ και της σύγκλισης

  1. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών για να βεβαιωθείτε ότι οι εμπρόσθιοι τροχοί είναι φουσκωμένοι σε πίεση 82 kPa (12 psi).

  2. Προσθέστε βάρος στο κάθισμα του οδηγού ίσο με το μέσο βάρος του χειριστή που θα οδηγεί το μηχάνημα ή ζητήστε από έναν χειριστή να καθίσει στη θέση του οδηγού. Το βάρος ή ο χειριστής πρέπει να παραμείνει στη θέση του οδηγού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης.

  3. Σε επίπεδο έδαφος, κινείστε το μηχάνημα ευθεία προς τα πίσω κατά 2 έως 3 m (6 έως 10 ft) και, στη συνέχεια, ευθεία μπροστά, στην αρχική θέση εκκίνησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναρτήσεις ρυθμίζονται στη θέση λειτουργίας.

  Ρύθμιση της γωνίας κάμπερ

  Παρεχόμενα εργαλεία: κλειδί με άγκιστρο, κωδ. προϊόντος Toro 132-5069· επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα Toro.

  Important: Ρυθμίστε τη γωνία κάμπερ μόνο αν χρησιμοποιείτε παρελκόμενο στο εμπρός μέρος ή αν τα ελαστικά δεν φθείρονται ομοιόμορφα.

  1. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της γωνίας κάμπερ σε κάθε τροχό· η ευθυγράμμιση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη (όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν).

   Note: Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με το άνοιγμα τροχών ομοιόμορφα στο έδαφος για να περιορίζεται η ανομοιόμορφη φθορά.

  2. Εάν η γωνία κάμπερ δεν είναι ευθυγραμμισμένη, χρησιμοποιήστε το κλειδί με άγκιστρο για να περιστρέψετε το κολάρο του αποσβεστήρα κραδασμών και να ευθυγραμμίσετε τον τροχό (Σχήμα 57).

   g033218

  Ρύθμιση της σύγκλισης των εμπρόσθιων τροχών

  Important: Προτού ρυθμίσετε τη σύγκλιση, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της γωνίας κάμπερ είναι όσο τον δυνατόν πιο ουδέτερη· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της γωνίας κάμπερ.

  1. εβαιωθείτε ότι τα εμπρός ελαστικά είναι στραμμένα ευθεία μπροστά.

  2. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων τροχών στο ύψος του άξονα, τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω τμήμα των εμπρόσθιων τροχών (Σχήμα 58).

   g009235
  3. Εάν η μέτρηση δεν εμπίπτει εντός του εύρους 0 έως 6 mm (0 έως ¼"), ξεσφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια στο εξωτερικό άκρο των ράβδων στρέψης (Σχήμα 59).

   g033219
  4. Περιστρέψτε αμφότερες τις ράβδους στρέψης για να μετακινηθεί το εμπρός τμήμα του τροχού προς τα μέσα ή προς τα έξω.

  5. Όταν η ρύθμιση είναι σωστή, σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια της ράβδου στρέψης.

  6. εβαιωθείτε ότι το τιμόνι μπορεί να κινείται σε όλη τη διαδρομή του, προς αμφότερες τις κατευθύνσεις.

  Έλεγχος της στάθμης του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων.
 • Τύπος υγρού: SAE 80W-90 (API MT-1) ή SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. φαιρέστε την τάπα πλήρωσης που βρίσκεται πάνω στο κιβώτιο ταχυτήτων (Σχήμα 60).

   Note: Η στάθμη του υγρού θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το κάτω μέρος της τάπας πλήρωσης.

   g035761
  5. ν η στάθμη του υγρού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης και προσθέστε το κατάλληλο υγρό μέχρι να ξεχειλίσει από την οπή (Σχήμα 60).

  6. Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και σφίξτε την με ροπή 20 έως 27 N∙m.

  λλαγή του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το υγρό του κιβωτίου ταχυτήτων.
 • Τύπος υγρού: SAE 80W-90 (API MT-1) ή SAE 80W-90 (API GL-5)

  Χωρητικότητα: 1,6 l (1,7 τέταρτα γαλονιού ΗΠ)

  1. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 60).

  2. φαιρέστε την τάπα πλήρωσης και το παρέμβυσμα (Σχήμα 60).

   Note: Κρατήστε την τάπα πλήρωσης και το παρέμβυσμα για να τα επανατοποθετήσετε στο βήμα 6.

  3. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης και το παρέμβυσμα και αφήστε το υγρό να στραγγίσει πλήρως (Σχήμα 60).

   Note: Κρατήστε την τάπα αποστράγγισης και το παρέμβυσμα για να τα επανατοποθετήσετε στο βήμα 4.

  4. Τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης και σφίξτε την με ροπή 20 έως 27 N∙m.

  5. Γεμίστε το κιβώτιο με το κατάλληλο υγρό μέχρι να ξεχειλίσει από την οπή πλήρωσης.

  6. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και το παρέμβυσμα, και σφίξτε την με ροπή 20 έως 27 N∙m.

  Έλεγχος της νεκράς

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη λειτουργία του λεβιέ ταχυτήτων.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τη λειτουργία της νεκράς.
 • Κατά την εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης ή/και διαγνωστικού ελέγχου του κινητήρα, μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά). Το μηχάνημα διαθέτει θέση NEUTRAL (Νεκρά) στον λεβιέ ταχυτήτων, που ελέγχει τη νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. Για να βεβαιωθείτε ότι η μετακίνηση του μοχλού στη θέση της νεκράς δίνει τη σωστή εντολή στο κιβώτιο ταχυτήτων, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  2. Περιστρέψτε τον δευτερεύοντα συμπλέκτη (Σχήμα 67) για να διαπιστώσετε αν γυρνάει ελεύθερα στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  3. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση FORWARD (Εμπροσθοπορεία).

  4. Περιστρέψτε τον δευτερεύοντα συμπλέκτη (Σχήμα 67) για να διαπιστώσετε αν γυρνάνε οι οπίσθιοι τροχοί.

  5. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση REVERSE (Οπισθοπορεία).

  6. Περιστρέψτε τον δευτερεύοντα συμπλέκτη (Σχήμα 67) για να διαπιστώσετε αν γυρνάνε οι οπίσθιοι τροχοί.

  7. Εάν κάποια από αυτές τις δοκιμές αποτύχει, εκτελέστε τα βήματα της ενότητας Ρύθμιση της νεκράς.

  Ρύθμιση της νεκράς

  1. Ξεσφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια του καλωδίου αλλαγής ταχυτήτων και προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (Σχήμα 61).

   g034455
  2. Δοκιμάστε τη θέση ταχύτητας μετακινώντας τον λεβιέ ταχυτήτων στις 3 διαφορετικές θέσεις και ελέγξτε αν ο μοχλός ταχυτήτων (Σχήμα 61) μετακινείται κατάλληλα κατά την αλλαγή της ταχύτητας· ανατρέξτε στην ενότητα Λεβιές ταχυτήτων και Δείκτης ταχυτήτων.

  3. εβαιωθείτε ότι όλες οι θέσεις λειτουργούν σωστά επαναλαμβάνοντας τα βήματα της ενότητας Έλεγχος της νεκράς.

  Συντήρηση του κύριου συμπλέκτη μετάδοσης κίνησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Καθαρίστε τον κύριο συμπλέκτη μετάδοσης κίνησης.
 • Προσοχή

  Η σκόνη που έχει συσσωρευτεί στον συμπλέκτη θα αιωρηθεί και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια σας ή ενδέχεται να την εισπνεύσετε, με αποτέλεσμα να παρουσιάσετε δυσκολία στην αναπνοή.

  Κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, φορέστε γυαλιά ασφαλείας και προσωπίδα κατά της σκόνης ή άλλα μέσα προστασίας των οφθαλμών και του αναπνευστικού.

  1. νυψώστε και στερεώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  2. γάλτε τα 3 μπουλόνια που ασφαλίζουν το κάλυμμα του συμπλέκτη και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 62).

   Note: Φυλάξτε το κάλυμμα και τα μπουλόνια για την τοποθέτηση.

   g011947
  3. Καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό του καλύμματος και τα εσωτερικά μέρη του συμπλέκτη με πεπιεσμένο αέρα.

  4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του συμπλέκτη και στερεώστε το με τα 3 μπουλόνια (Σχήμα 62) που αφαιρέσατε στο βήμα 2.

  5. Κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  Μείωση της μέγιστης ταχύτητας

  Προσοχή

  Η σκόνη που έχει συσσωρευτεί στον συμπλέκτη θα αιωρηθεί και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια σας ή ενδέχεται να την εισπνεύσετε, με αποτέλεσμα να παρουσιάσετε δυσκολία στην αναπνοή.

  Κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, φορέστε γυαλιά ασφαλείας και προσωπίδα κατά της σκόνης ή άλλα μέσα προστασίας των οφθαλμών και του αναπνευστικού.

  1. νυψώστε και στερεώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση σέρβις.

  2. γάλτε τα μπουλόνια που ασφαλίζουν το κάλυμμα του κύριου συμπλέκτη όπως φαίνεται στο Σχήμα 63.

   Important: Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση του καλύμματος του συμπλέκτη· το ελατήριο βρίσκεται υπό συμπίεση.

   Important: Προσέξτε τον προσανατολισμό του Χ που υπάρχει στα καλύμματα συμπλέκτη και τα εξαρτήματα του συμπλέκτη, για την μετέπειτα επανατοποθέτηση.

   g026341
  3. φαιρέστε το ελατήριο.

  4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αποστάτες για να ρυθμίσετε τη μέγιστη ταχύτητα. Για να καθορίσετε τον αριθμό αποστατών που απαιτούνται, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα:

   ποστάτεςΜέγιστη ταχύτητα
   2 (τυπικό)16 mph (τυπικό)
   312 mph
   49 mph
   56 mph
   64 mph

   Important: ν δεν έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 2 αποστάτες συμπλέκτη, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  5. Τοποθετήστε το ελατήριο και το κάλυμμα συμπλέκτη.

   Important: εβαιωθείτε ότι το Χ βρίσκεται στην αρχική θέση.

  6. Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 179 έως 228 N∙m.

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  • ν δεν έχουν τοποθετηθεί τα καλύμματα, μην θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια, και τα ρούχα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και τον ιμάντα κίνησης.

  • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  Καθαρισμός των σημείων ψύξης του κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Καθαρίστε τα σημεία ψύξης του κινητήρα.Σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας, καθαρίζετε το σύστημα ψύξης με τη διπλάσια συχνότητα· ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση του μηχανήματος για ειδικές συνθήκες λειτουργίας».
 • Important: Η λειτουργία του κινητήρα με φραγμένη μάσκα, ακάθαρτα ή βουλωμένα πτερύγια ψύξης ή/και χωρίς σκούπες εισαγωγής αέρα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης.

  Important: Μην καθαρίζετε ποτέ τον κινητήρα με πλυστική συσκευή υπό πίεση, καθώς το νερό μπορεί να εισέλθει στο σύστημα καυσίμου.

  Καθαρίστε την είσοδο, τα πτερύγια ψύξης και τις εξωτερικές επιφάνειες του κινητήρα.

  Note: Σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων και σκόνης, καθαρίζετε συχνότερα τα μέρη ψύξης του κινητήρα.

  Συντήρηση φρένων

  Έλεγχος χειρόφρενου

  1. άλτε χειρόφρενο τραβώντας τον μοχλό προς το μέρος σας, μέχρι να νιώσετε τάνυση.

  2. ν δεν νιώσετε τάνυση ενώ τραβάτε τον μοχλό προς το μέρος σας για διαδρομή 11,4 έως 16,5 cm (4-½ έως 6-½") από το σύμβολο «P» στο ταμπλό, πρέπει να ρυθμίσετε το χειρόφρενο· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χειρόφρενου.

  Ρύθμιση του χειρόφρενου

  1. εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι απενεργοποιημένο.

  2. Χρησιμοποιήστε τρίποδες στήριξης και ανυψώστε το πίσω μέρος του μηχανήματος· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση του μηχανήματος.

  3. Χρησιμοποιήστε 2 κλειδιά, κρατήστε σταθερή τη θέση ρύθμισης που βρίσκεται πάνω στη σιαγόνα φρένου με το 1 κλειδί, και ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι κατά ¼ του κύκλου με το άλλο κλειδί (Σχήμα 64).

   g034434
  4. Κρατώντας σταθερά τη θέση ρύθμισης και το ασφαλιστικό παξιμάδι, γυρίστε τη θέση ρύθμισης προς τα μέσα για να τη σφίξετε (Σχήμα 64).

   Note: Εκτελέστε αυτό το βήμα μέχρι να νιώσετε αντίσταση στον τροχό.

  5. Κρατώντας σταθερά τη θέση ρύθμισης και το ασφαλιστικό παξιμάδι, σφίξτε κατά ¼ του κύκλου (Σχήμα 64).

  6. Κρατώντας σταθερά τη θέση ρύθμισης και το ασφαλιστικό παξιμάδι, σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι (Σχήμα 64).

  7. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 6 και στην άλλη πλευρά.

  8. εβαιωθείτε ότι το χειρόφρενο είναι προσαρμοσμένο στην κατάλληλη τάνυση· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος χειρόφρενου.

   Note: Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χειρόφρενο στην απαιτούμενη τάνυση, τα τακάκια ενδέχεται να έχουν φθαρεί και να χρειάζονται αντικατάσταση. Για βοήθεια επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα Toro.

  Έλεγχος της στάθμης των υγρών φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων.Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών φρένων πριν από την πρώτη χρήση του κινητήρα.
 • Τύπος υγρών φρένων: DOT 3

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. νοίξτε το καπό για να έχετε πρόσβαση στο κεντρικό έμβολο πίεσης πέδησης και τη δεξαμενή (Σχήμα 65).

   g034314
  5. Δείτε τη στάθμη του υγρού όπως διακρίνεται στις εξωτερικές πλευρές της δεξαμενής (Σχήμα 66).

   Note: Η στάθμη θα πρέπει να είναι πάνω από τη γραμμή ελάχιστης στάθμης.

   g002136
  6. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

   1. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από το πώμα της δεξαμενής και αφαιρέστε το πώμα (Σχήμα 65).

   2. Προσθέστε υγρό φρένων DOT 3 στη δεξαμενή μέχρι η στάθμη να ξεπεράσει τη γραμμή ελάχιστης στάθμης (Σχήμα 66).

    Note: Μην υπερπληρώνετε τη δεξαμενή με υγρό.

   3. Τοποθετήστε το πώμα της δεξαμενής (Σχήμα 65).

  7. Κλείστε το καπό του μηχανήματος.

  Επιθεώρηση των φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τα φρένα.
 • Important: Τα φρένα αποτελούν κρίσιμης σημασίας εξάρτημα του μηχανήματος. Ελέγξτε τα προσεκτικά κατά τον συνιστώμενο χρόνο σέρβις για να διασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.

  • Επιθεωρήστε τις επενδύσεις των φρένων για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας. ν το πάχος των επενδύσεων φρένων (τακάκια) είναι μικρότερο από 1.6 mm (1/16"), αντικαταστήστε τις επενδύσεις.

  • Επιθεωρήστε την πλάκα στερέωσης και τα λοιπά εξαρτήματα για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς και παραμόρφωσης. ντικαταστήστε τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν παραμόρφωση.

  • Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης των υγρών φρένων.

  ντικατάσταση τακακιών κύριων φρένων και χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε τα τακάκια των κύριων φρένων και του χειρόφρενου.
 • Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα Toro για τον έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση των τακακιών των κύριων φρένων και του χειρόφρενου.

  λλαγή του υγρού φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 1000 ώρες
 • λλάξτε το υγρό φρένων.
 • Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Συντήρηση ιμάντων

  Σέρβις του ιμάντα κίνησης

  Έλεγχος του ιμάντα κίνησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα κίνησης.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα κίνησης.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου και στερεώστε την με τη ράβδο στήριξης· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση εκφόρτωσης.

  5. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

  6. Περιστρέψτε και επιθεωρήστε τον ιμάντα (Σχήμα 67) για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς ή ζημιάς.

   Note: ντικαταστήστε τον ιμάντα, εάν είναι υπερβολικά φθαρμένος ή κατεστραμμένος· ανατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση του ιμάντα κίνησης.

   g034106
  7. Κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  ντικατάσταση του ιμάντα κίνησης

  1. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση εκφόρτωσης.

  2. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στη θέση NEUTRAL (Νεκρά), βάλτε χειρόφρενο, γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. Περιστρέψτε και κατευθύνετε τον ιμάντα πάνω από τον δευτερεύοντα συμπλέκτη (Σχήμα 67).

  4. φαιρέστε τον ιμάντα από τον κύριο συμπλέκτη (Σχήμα 67).

   Note: πορρίψτε τον παλιό ιμάντα.

  5. Ευθυγραμμίστε τον νέο ιμάντα πάνω από τον κύριο συμπλέκτη (Σχήμα 67).

  6. Περιστρέψτε και κατευθύνετε τον ιμάντα πάνω από τον δευτερεύοντα συμπλέκτη (Σχήμα 67).

  7. Κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  Ρύθμιση του ιμάντα γεννήτριας εκκινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την τάνυση της γεννήτριας εκκινητήρα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε την τάνυση της γεννήτριας εκκινητήρα.
  1. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου· ανατρέξτε στην ενότητα νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση εκφόρτωσης.

  2. Χαλαρώστε το παξιμάδι του πείρου για τη γεννήτρια εκκινητήρα (Σχήμα 67).

  3. Ευθυγραμμίστε έναν λοστό μεταξύ της διάταξης στήριξης κινητήρα και του εκκινητήρα.

  4. Εφαρμόστε καθοδική πίεση στον λοστό για να περιστρέψετε τον εκκινητήρα προς τα κάτω στην υποδοχή, μέχρι η τάνυση του ιμάντα να επιτρέπει κάμψη μόλις 6 mm (¼") του ιμάντα με ροπή 44 N∙m (Σχήμα 67).

  5. Σφίξτε με το χέρι το παξιμάδι του πείρου και αφαιρέστε τον λοστό (Σχήμα 67).

  6. Σφίξτε το παξιμάδι του πείρου με ροπή 88 έως 115 N∙m.

  7. Κατεβάστε τη βάση μεταφοράς φορτίου.

  Συντήρηση του σασί

  Ρύθμιση των μανδάλων της βάσης μεταφοράς φορτίου

  ν το μάνδαλο της βάσης μεταφοράς φορτίου δεν είναι καλά ευθυγραμμισμένο, η βάση μεταφοράς φορτίου θα πάλλεται προς τα πάνω και προς τα κάτω κατά την κίνηση του μηχανήματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις θέσεις των μανδάλων ώστε τα μάνδαλα να συγκρατούν σφιχτά τη βάση μεταφοράς φορτίου στο σασί.

  1. εβαιωθείτε ότι η βάση μεταφοράς φορτίου έχει μανδαλωθεί.

   Note: ν η βάση μεταφοράς φορτίου δεν μανδαλώνεται, είναι πιθανό η φουρκέτα μανδάλωσης να βρίσκεται πολύ χαμηλά. ν η βάση μεταφοράς φορτίου μανδαλώνεται αλλά πάλλεται πάνω και κάτω κατά την κίνηση, είναι πιθανό η φουρκέτα μανδάλωσης να βρίσκεται πολύ ψηλά.

  2. νυψώστε τη βάση μεταφοράς φορτίου· νύψωση της βάσης μεταφοράς φορτίου στη θέση εκφόρτωσης.

  3. Χαλαρώστε τα 2 μπουλόνια φουρκέτα μανδάλωσης της βάσης μεταφοράς φορτίου και μετακινήστε τη φουρκέτα πάνω ή κάτω, ανάλογα με το αν βρίσκεται πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά (Σχήμα 68).

   g034451
  4. Σφίξτε τα 2 μπουλόνια της φουρκέτας μανδάλωσης (Σχήμα 68).

  5. εβαιωθείτε ότι η ρύθμιση είναι σωστή μανδαλώνοντας τη βάση μεταφοράς φορτίου αρκετές φορές.

  Καθαρισμός

  Πλύσιμο του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Πλύνετε το μηχάνημα.
 • Όταν χρειάζεται, πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό. Κατά το πλύσιμο του μηχανήματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε πανί.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Ο εξοπλισμός πλυσίματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα, να φθείρει σημαντικές ετικέτες ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Important: Μην πλένετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Το πλύσιμο του μηχανήματος ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στον κινητήρα.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  ποθήκευση του μηχανήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  4. Καθαρίστε βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες από ολόκληρο το μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού των πτερυγίων κυλινδροκεφαλής του κινητήρα και του περιβλήματος του ανεμιστήρα.

   Important: Μπορείτε να πλένετε το μηχάνημα με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Το πλύσιμο του μηχανήματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τα φώτα, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  5. Ελέγξτε τα φρένα· ανατρέξτε στην ενότητα Επιθεώρηση των φρένων.

  6. Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του φίλτρου αέρα.

  7. λλάξτε το λάδι κινητήρα· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του λαδιού κινητήρα.

  8. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

  9. ν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες, κάντε τις ακόλουθες προεργασίες στο σύστημα καυσίμου:

   1. Στο φρέσκο καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ προσθέστε σταθεροποιητικό/συντηρητικό καυσίμου. Μη χρησιμοποιείτε σταθεροποιητικό καυσίμου με βάση αλκοόλη (αιθανόλη ή μεθανόλη).

    Important: Μην αποθηκεύετε καύσιμα που περιέχουν σταθεροποιητικό/συντηρητικό για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του σταθεροποιητικού/συντηρητικού.

   2. φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για 5 λεπτά ώστε το εμπλουτισμένο με συντηρητικό καύσιμο να κυκλοφορήσει σε όλο το σύστημα καυσίμου.

   3. Σβήστε τον κινητήρα, αφήστε τον να κρυώσει και αποστραγγίστε τα καύσιμα από το ρεζερβουάρ καυσίμου.

    Note: πορρίψτε το καύσιμο όπως προβλέπεται. νακυκλώστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

   4. άλτε ξανά μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία μέχρι να σβήσει.

   5. Πατήστε το τσοκ.

   6. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία μέχρι να μην παίρνει πάλι μπρος.

  10. φαιρέστε τα μπουζί και ελέγξτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του μπουζί.

  11. φού αφαιρέσετε τα μπουζί από τον κινητήρα, βάλτε από 15 ml (2 κουταλιές της σούπας) λάδι κινητήρα στην υποδοχή του μπουζί.

  12. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική μίζα για να βάλετε μπρος τον κινητήρα και να κυκλοφορήσει το λάδι στο εσωτερικό του κυλίνδρου.

  13. Τοποθετήστε το/τα μπουζί και σφίξτε το/τα με τη συνιστώμενη ροπή· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του μπουζί.

   Note: Μην τοποθετήστε τα καλώδια στο/στα μπουζί.

  14. φαιρέστε τη μπαταρία από το σασί και φορτίστε την πλήρως· ανατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας.

   Note: Μην συνδέετε τα καλώδια της μπαταρίας στους πόλους της μπαταρίας κατά την αποθήκευση.

   Important: Η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη ώστε να μην παγώσει και υποστεί ζημιά σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C (32°F). Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διατηρεί τη φόρτισή της για περίπου 50 ημέρες σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4°C (40°F).

  15. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε κάθε εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά.

  16. άψτε όλες τις επιφάνειες που έχουν γρατσουνιές ή εκτεθειμένο γυμνό μέταλλο χρησιμοποιώντας βαφή που θα προμηθευτείτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της Toro.

  17. ποθηκεύστε το μηχάνημα σε καθαρό και ξηρό χώρο στάθμευσης ή αποθήκευσης.

  18. φαιρέστε το κλειδί από τη μίζα και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο, μακριά από παιδιά.

  19. Σκεπάστε το μηχάνημα ώστε να είναι προστατευμένο και να διατηρείται καθαρό.