Johdanto

Tätä työajoneuvoa ei ole tarkoitus käyttää yleisillä teillä. Se on tarkoitettu ihmisten ja materiaalien kuljetukseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g282597

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Varoitusmerkintä (Kuva 2) näkyy sekä tässä käyttöoppaassa että koneessa. Se osoittaa tärkeitä turvallisuusilmoituksia, joiden ohjeita on noudatettava onnettomuuksien välttämiseksi. Tämän merkin yhteydessä näkyy sana Hengenvaara, Vaara tai Varoitus.

 • Hengenvaara: ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.

 • Vaara: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.

 • Varoitus: ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa vähäiseen tai lievään loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.

g000502

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen virtajohto sisältää lyijyä, joka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin SAE J2258 (marraskuu 2016) vaatimusten mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen koneen käynnistämistä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltoa.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal115-7739
decal131-8412
decal131-8527
decal137-9712
decal137-9984
decal139-4610
decal140-2487
decal140-4584
decal140-4590

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauspyörän asennus (vain kansainväliset mallit)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Ohjauspyörän suojus1
Aluslaatta (½ tuumaa)1
Pölysuojus1
 1. Jos ohjauspyörän keskiöön on asennettu suojus, irrota se (Kuva 3).

 2. Irrota lukkomutteri (½ tuumaa) ohjausakselista (Kuva 3).

 3. Asenna ohjauspyörä, pölysuojus ja aluslaatta (½ tuumaa) ohjausakselille (Kuva 3).

  Note: Pidä etupyörät suorassa ja suuntaa ohjauspyörä niin, että ohjauspyörän pienempi puola on pystysuunnassa.

 4. Kiinnitä ohjauspyörä akseliin lukkomutterilla (½ tuumaa) ja kiristä se momenttiin 18–30 N·m.

 5. Asenna suojus ohjauspyörään (Kuva 3).

  g198932

Nestemäärien ja rengaspaineen tarkistus

 1. Varmista, että akut on ladattu. Katso Litium-ioniakkujen lataus.

 2. Tarkista jarrunesteen määrä ennen koneen käyttöä. Katso Jarrunesteen määrän tarkistus.

 3. Tarkista rengaspaine. Katso Rengaspaineen tarkistus.

Jarrujen sisäänajo

Jotta jarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, aja jarrut sisään ennen käyttöä.

 1. Kiihdytä kone täyteen nopeuteen ja pysäytä se sitten nopeasti painamalla jarrua siten, että renkaat eivät lukkiudu.

 2. Toista tämä kymmenen kertaa. Odota pysähdysten välillä yksi minuutti jarrujen ylikuumenemisen välttämiseksi.

  Important: Menettely on tehokkain, jos koneessa on 227 kg:n kuorma.

Käyttöoppaaseen ja asennusmateriaaliin tutustuminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Käyttöopas1
Rekisteröintikortti1
Luovutuksen tarkistuslomake1
Laatutodistus1
Avain2
 • Lue käyttöopas.

 • Täytä rekisteröintikortti.

 • Täytä Luovutuksen tarkistuslomake.

 • Tutustu laatutodistukseen.

Laitteen yleiskatsaus

g319171
g319172

Ohjauspaneeli

g319170

Kaasupoljin

Kuljettaja voi vaihdella laitteen ajonopeutta kaasupolkimella (Kuva 6). Laite käynnistetään kaasupoljinta painamalla. Kun poljinta painetaan lisää, ajonopeus kasvaa. Polkimen vapauttaminen hidastaa vauhtia, ja laite sammuu.

Suorituskyky-tilassa eteenpäinajon enimmäisnopeus on 26 km/h (Kuva 16).

Eco-tilassa eteenpäinajon enimmäisnopeus on 19 km/h (Kuva 16).

Jarrupoljin

Jarrun avulla kone voidaan pysäyttää tai sen vauhtia hidastaa (Kuva 6).

Varoitus

Jos konetta käytetään, kun jarrut ovat kuluneet tai ne on säädetty väärin, seurauksena voi olla henkilövahinko.

Jos jarrupoljin voidaan painaa alle 25 mm:n päähän koneen lattialevystä, jarrut on säädettävä tai korjattava.

Seisontajarrun vipu

Seisontajarrun vipu sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 6).

Kytke seisontajarru aina kun sammutat koneen, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa. Jos pysäköit koneen jyrkkään paikkaan, muista kytkeä seisontajarru.

Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti (Kuva 7).

g033923

Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrun vivun päässä oleva painike alas, vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti paineen vapauttamiseksi ja työntämällä sitten vipua eteenpäin (Kuva 8).

g033924

Suunnanvalitsin

Suunnanvalitsin sijaitsee seisontajarrun vivun vasemmalla puolella. Suunnanvalitsimessa on kolme asentoa: ETEENPäIN, PERUUTUS ja NEUTRAALI (Kuva 6).

Note: Mikä tahansa kolmesta asennosta voi olla valittuna, mutta kone liikkuu vain ETEENPäIN- ja PERUUTUS-asennoissa.

Important: Pysäytä kone aina ennen suunnan vaihtamista.

Äänimerkin painike

Äänimerkin painike sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 6). Anna äänimerkki painamalla äänimerkin painiketta.

Valokytkin

Ajovaloja käytetään valokytkimellä (Kuva 6). Sytytä ajovalot painamalla valokytkintä ylöspäin. Sammuta valot painamalla valokytkintä alaspäin.

USB-virtaliitäntä

USB-virtaliitäntä sijaitsee seisontajarrun vivun vasemmalla puolella (Kuva 6). Virtaliitäntä on tarkoitettu mobiililaitteille.

Important: Kun USB-virtaliitäntä ei ole käytössä, suojaa se vaurioilta kumitulpalla.

Virtalukko

Kytke ja katkaise koneesta virta virtalukolla (Kuva 6).

Virtalukossa on kaksi asentoa: PääLLä ja POIS. Kun virta-avain käännetään myötäpäivään PääLLä-asentoon, konetta voidaan käyttää. Kun kone on pysähtynyt, katkaise siitä virta kääntämällä virta-avain vastapäivään POIS-asentoon. Irrota virta-avain, kun poistut koneen luota.

Näyttö

Näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 9).

g320256

Näytössä on aloitusnäyttö, ajonäyttö ja latausnäyttö (Kuva 10, Kuva 11 ja Kuva 12).

Kuva 11 näyttää, mitä näyttöön ilmestyy, kun konetta käytetään. Aloitusnäyttö ilmestyy muutamaksi sekunniksi sen jälkeen, kun olet kääntänyt virta-avaimen KäYNNISSä-asentoon. Sen jälkeen ilmestyy ajonäyttö.

g321175
g321176
g321177

Suunnan asennon näyttävä ajonäyttö (Kuva 13) ilmestyy, kun suuntaa vaihdetaan.

g321180

Koneen nykyisen nopeuden näyttävä ajonäyttö (Kuva 14) ilmestyy, kun konetta ajetaan.

g321181

Aktiivinen vikakoodi (Kuva 15) ilmestyy näyttöön, jos koneessa on ongelma.

g321179

Kuvakkeiden selitykset

GraphicSuunta: ETEENPäIN-asento
GraphicSuunta: VAPAA-asento
GraphicSuunta: PERUUTUS-asento
GraphicSeisontajarru on kytketty.
GraphicTuntilaskuri
GraphicValot: PääLLä-asento
GraphicAkun jännite
GraphicAkun varaus: jokainen täysi palkki tarkoittaa 10 %:n varausta.
Graphic
 • Akun alhaisen varaustilan ilmoitus

 • Akku latautumassa

GraphicEco-tila on päällä.
GraphicAktiivinen vika
GraphicKylmäkäynnistys

Nopeudenrajoittimen kytkin

Nopeudenrajoittimen kytkimessä, joka sijaitsee istuinkokoonpanon alla, on kaksi asentoa: SUORITUSKYKY ja ECO (Säästö). Kun kytkin käännetään myötäpäivään ECO-tilaan, enimmäisnopeus on 19 km/h. Kun kytkin käännetään vastapäivään SUORITUSKYKY-tilaan, enimmäisnopeus on 26 km/h (Kuva 16).

g319173

Matkustajan käsituet

Matkustajien käsituet sijaitsevat istuinten ulkosivuilla (Kuva 17).

g033955

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

OmapainoKuivana 456 kg
Nimelliskapasiteetti (tasaisella alustalla)Yhteensä 544 kg mukaan lukien kuljettajan ja matkustajan paino (kumpikin 91 kg), kuorma, lisälaitteet ja -varusteet
Ajoneuvon kokonaispaino (tasaisella alustalla)Yhteensä 1 000 kg, mukaan lukien kaikki yllä mainitut painot
Enimmäiskuljetuskapasiteetti (tasaisella alustalla)Yhteensä 363 kg mukaan lukien taakse kiinnitettävät lisävarusteet
Kuljetuslavan takakiinnikkeen enimmäiskapasiteettiYhteensä 45 kg
VetokapasiteettiAisapaino: 91 kg
Perävaunun kokonaispaino: 680 kg
Kokonaisleveys119 cm
Kokonaispituus302 cm
Kokonaiskorkeus127,5 cm
Maavara21,6 cm edessä ilman kuormaa tai käyttäjää
14 cm takana ilman kuormaa tai käyttäjää
Akseliväli220 cm
Raideväli (keskiviivasta keskiviivaan)Edessä: 119 cm
Takana: 119 cm
Kuljetuslavan pituusSisäpuoli: 102 cm
Ulkopuoli: 114,3 cm
Kuljetuslavan leveysSisäpuoli: 98 cm
Lokasuojien ulkopuoli: 107,3 cm
Kuljetuslavan korkeus28 cm sisäpuolelta

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Tässä osassa käsitellään niitä koneita koskevia toimenpiteitä, joihin on asennettu muovinen kuljetuslava ja kuppi-istuin. Katso muita lisälaitteita koskevat lisätoimenpiteet asennusohjeiden osasta Käyttö (jos on). Lue ohjeet osoitteessa www.Toro.com tai skannaa lisälaitteessa oleva QR-koodi (jos on).

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten, kouluttamattomien henkilöiden tai fyysisesti rajoittuneiden henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, miten kone pysäytetään ja sen virta katkaistaan nopeasti.

 • Varmista, että käyttäjän ja matkustajien yhteismäärä ei ylitä koneeseen asennettujen käsitukien määrää.

 • Tarkista, että kaikki turvalaitteet ja tarrat ovat paikoillaan. Korjaa tai vaihda kaikki turvalaitteet ja vaihda kaikki epäselvät tai puuttuvat tarrat. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät ole paikoillaan tai toimi kunnolla.

Päivittäisen huollon suorittaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Etu- ja takarenkaiden rengaspaine: 1,65–2,07 bar

  Important: Rengaspaine ei saa ylittää renkaiden kylkeen merkittyä enimmäispainetta.

  Note: Vaadittava rengaspaine riippuu kuljetettavasta hyötykuormasta.

  1. Tarkista rengaspaine.

   • Käytä alhaisempaa rengaspainetta, jos kuorma on kevyempi, jos maaperä ei saa tiivistyä, jos haluat tasaisemman kyydin tai jos maahan ei saa jäädä renkaanjälkiä.

   • Käytä suurempia rengaspaineita, jos laitteella kuljetetaan raskaampia kuormia suuremmalla nopeudella.

  2. Säädä rengaspainetta tarpeen mukaan lisäämällä tai poistamalla ilmaa.

  g001055

  Uuden koneen sisäänajo

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Suorita uuden koneen sisäänajoon liittyvät toimet.
 • Noudata uuden koneen sisäänajoon liittyviä ohjeita, jotta koneen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä ja jotta kone kestäisi pitkään.

  • Tarkista jarruneste.

  • Vältä äkkijarrutusta vaativia tilanteita uuden laitteen sisäänajon ensimmäisinä tunteina. Uudet jarrupäällysteet toimivat optimaalisesti vasta, kun muutaman tunnin käyttö on kiillottanut ne (ajanut sisään).

  • Katso kaikki sisäänajon aikaiset erityistarkistukset kohdasta .

  • Tarkista eturipustuksen asento ja säädä sitä tarvittaessa. Katso kohta Etupyörien suuntauksen säätö.

  • Akkujen optimaalinen suorituskyky ja käyttöikä saavutetaan suorittamalla seuraava akkujen sisäänajoprosessi:

   1. Koneen saatuasi lataa akut 100 %:iin.

   2. Käytä konetta, kunnes näytössä näkyy akun alhaisen varaustilan ilmoitus (noin 5 %), ja lataa akut täyteen 100 %:iin.

    Optimoi akkujen suorituskyky toistamalla tämä vaihe neljä kertaa.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Matkustajien on istuttava heille tarkoitetuilla istumapaikoilla. Matkustajien kuljettaminen kuljetuslavalla on kielletty. Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja sekä tukevia ja liukastumisen estäviä kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja, ja kiinnitä pitkät hiukset.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä ylitä koneen enimmäiskokonaispainoa (GVW).

  • Ole erityisen varovainen, kun käytät, jarrutat tai käännät konetta, jonka kuljetuslavalla on raskas kuorma.

  • Kuljetuslavalla kuljetettava ylikokoinen kuorma heikentää laitteen vakautta. Älä ylitä lavan kantokapasiteettia.

  • Esineet, joita ei voi kiinnittää laitteeseen, vaikuttavat negatiivisesti laitteen ohjaukseen, jarrutukseen ja vakauteen. Kun kuljetat materiaalia, jota ei voida kiinnittää koneeseen, ole varovainen ohjatessasi konetta tai jarruttaessasi.

  • Vähennä laitteen ajonopeutta ja kuormaa, kun käytät laitetta karkeassa, epätasaisessa maastossa tai lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaston muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä heikentää laitteen vakautta.

  • Varmista ennen koneen käynnistämistä, että vaihteisto on vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Käyttäjän ja matkustajien on istuttava aina koneen ollessa liikkeessä. Käyttäjän on pidettävä molemmat kädet ohjauspyörällä, ja matkustajien on pidettävä kiinni koneen käsituista. Pidä kädet ja jalat aina laitteen sisäpuolella.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet. Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä aja konetta pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, ovien kamanoita ja kulkusiltoja.

  • Katso taakse ja alas ennen koneen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

  • Jos ajat koneella julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkejä.

  • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi ja katkaise virta. Odota, että kaikkien osien liike on pysähtynyt, ja tarkista, että koneessa ei ole vaurioita. Korjaa koneen vauriot ennen kuin jatkat sen käyttöä.

  • Pysähtymismatka märällä alustalla voi olla pitempi kuin kuivalla. Kuivaa märät jarrut ajamalla hitaasti tasaisella alustalla ja painamalla samalla jarrupoljinta kevyesti.

  • Koneen käyttö suurella nopeudella ja nopea pysäytys tämän jälkeen saattaa aiheuttaa takapyörien lukkiutumisen, mikä puolestaan heikentää koneen hallittavuutta.

  • Älä koske moottoriin sen käydessä tai liian pian sen sammuttamisen jälkeen. Nämä osat saattavat olla niin kuumia, että ne aiheuttavat palovamman.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Käännä suunnanvalitsin VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

  Monen matkustajan turvallisuus

  • Älä ylitä koneen kokonaispainoa (GVW). Kuljettajan, matkustajien ja kuljetuslavan kuorman paino on otettava huomioon laskettaessa koneen kokonaispainoa (GVW).

  • Matkustajien on istuttava heille tarkoitetuilla istumapaikoilla. Matkustajat eivät saa istua kuljetuslavalla.

  • Käyttäjän ja matkustajien on istuttava aina koneen ollessa liikkeessä.

  • Koneen lisäpituus suurentaa myös kääntösädettä, joten varaa koneen ohjaamiselle enemmän tilaa.

  Turvallisuus rinteissä

  Note: Koneeseen on saatavana lisävarusteena kaksipylväinen kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS). Käytä kaatumissuojausjärjestelmää työskenneltäessä pudotusten tai veden lähellä, epätasaisessa maastossa tai rinteissä, joihin liittyy kaatumisriski. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman.

  • Tarkasta käyttöpaikka ja määritä, millä rinteillä konetta voidaan käyttää turvallisesti. Laadi omat toimintatavat ja ohjeet näissä rinteissä käyttöä varten. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja varovasti. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Vältä koneen käyttöä märässä maastossa. Renkaat voivat menettää pidon. Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Aja rinteet kohtisuoraan ylös ja alas.

  • Jos koneen vauhti alkaa hidastua ylämäkeen ajettaessa, kytke jarrut vähän kerrallaan ja peruuta kone hitaasti suoraan alaspäin rinnettä.

  • Kääntyminen ajettaessa rinnettä ylös tai alas voi olla vaarallista. Jos rinteessä on käännyttävä, tee se hitaasti ja varovasti.

  • Raskaat kuormat vaikuttavat vakauteen rinteessä. Vähennä kuormaa ja laitteen nopeutta ajaessasi rinnettä ylös tai alas tai jos kuorman painopiste on korkealla. Kiinnitä kuorma kuljetuslavalle, jotta kuorma ei voi liikkua. Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuljetat helposti siirtyviä kuormia (kuten nesteitä, kiviä ja hiekkaa).

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä erityisesti, jos koneessa on kuorma. Pysähtyminen alamäessä kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla. Jos laite on pysäytettävä, vältä äkkinäisiä nopeuden muutoksia, joiden seurauksena laite voi kaatua tai kallistua. Älä kytke jarruja nopeasti vieriessäsi taaksepäin, koska kone voi kaatua.

  Turvallisuus lastauksen ja tyhjennyksen aikana

  • Älä ylitä laitteen kokonaispainoa (GVW), kun kuljetuslavalla on kuormaa ja/tai kun laitteella vedetään perävaunua. Katso kohta Tekniset tiedot.

  • Jaa kuljetuslavan kuorma tasaisesti, jotta laitteen vakaus ja hallittavuus paranevat.

  • Varmista ennen tyhjennystä, että laitteen takana ei ole ketään.

  • Älä tyhjennä lastattua kuljetuslavaa laitteen ollessa sivuttain rinteessä. Painon jakautumisen muutos voi kaataa laitteen.

  Kuljetuslavan käyttö

  Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon

  Vaara

  Nostettu lava voi pudota ja vahingoittaa lavan alla olevia henkilöitä.

  • Varmista aina ennen kuin ryhdyt työskentelemään lavan alla, että kannatintanko pitää lavaa ylhäällä.

  • Poista lavalta kuorma kokonaan ennen lavan nostamista.

  Vaara

  Jos laitetta ajetaan kuljetuslava nostettuna, laite saattaa kaatua tai vieriä helpommin. Kuljetuslava saattaa vaurioitua, jos konetta käytetään kuljetuslava nostettuna.

  • Käytä konetta vain, kun kuljetuslava on alhaalla.

  • Laske kuljetuslava tyhjennyksen jälkeen.

  Varoitus

  Jos kuorman painopiste on lähellä kuljetuslavan takaosaa salpoja vapautettaessa, lava saattaa kallistua auki odottamatta ja aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjälle tai sivullisille.

  • Keskitä kuormat kuljetuslavan keskelle, mikäli se on mahdollista.

  • Pitele kuljetuslavaa alhaalla salpoja vapautettaessa ja varmista, ettei kukaan nojaa lavaan tai seiso sen takana.

  • Poista lavalta kaikki tavarat ennen lavan nostamista laitteen huoltoa varten.

  1. Vedä kuljetuslavan sisäpuolella vasemmalla olevaa vipua itseäsi kohti ja nosta kuljetuslava ylös (Kuva 19).

   g034019
  2. Vedä kannatintanko tyhjennysasennon pidätinuraan, jotta lava kiinnittyy tyhjennystä varten (Kuva 20).

   g034021

  Kuljetuslavan nosto huoltoasentoon

  1. Vedä kuljetuslavan sisäpuolella vasemmalla olevaa vipua itseäsi kohti ja nosta kuljetuslava ylös (Kuva 19).

  2. Vedä kannatintanko huoltoasennon pidätinuraan, jotta lava kiinnittyy huoltoa varten (Kuva 20).

  Kuljetuslavan laskeminen

  Vaara

  Lava voi olla hyvin painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

  Pidä kädet ja muut vartalon osat etäällä, kun lasket lavan alas.

  1. Nosta kuljetuslavaa hiukan nostamalla salpavipua (Kuva 19).

  2. Vedä kannatintanko ulos urasta (Kuva 20).

  3. Laske lavaa, kunnes se loksahtaa paikalleen.

  Perälaudan avaaminen

  1. Varmista, että kuljetuslava on alhaalla ja lukittuna.

  2. Nosta perälautaa molemmin käsin sen yläosassa olevan kohouman kohdalta (Kuva 21).

  3. Laske perälautaa, kunnes se asettuu kuljetuslavan pohjan tasalle (Kuva 21).

   g034022

  Perälaudan sulkeminen

  Jos laitteen kuljetuslavalla oli ennen tyhjennystä irtonaista materiaalia, kuten hiekkaa, soraa tai puruja, tyhjennettyä materiaalia on voinut jäädä perälaudan saranoihin. Tee seuraavat toimet ennen perälaudan sulkemista.

  1. Poista käsin mahdollisimman paljon materiaalia saranoiden alueelta.

  2. Käännä perälautaa noin 45° (Kuva 22).

   g034023
  3. Kääntele ja ravistele perälautaa edestakaisin useita kertoja (Kuva 22).

   Note: Tämä irrottaa lisää materiaalia saranoista.

  4. Laske perälauta ja tarkista, onko saranoissa yhä materiaalia.

  5. Toista vaiheet 1–4, kunnes saranoissa ei ole enää materiaalia.

  6. Käännä perälauta ylös ja nosta se kuljetuslavassa oleviin uriin.

  Akkujärjestelmän varaustason seuranta

  Katso akkujärjestelmän varaustaso näytöstä. Katso kohta Näyttö.

  Tietoja akun alhaisen varaustason ilmoituksista

  Jos akun varaustaso muuttuu liian alhaiseksi (alle 5 %), näyttöön ilmestyy ilmoitus akun alhaisesta varaustasosta. Kun työskentelet tällä akun varaustasolla, kuljeta kone akkujen latauspaikkaan ja lataa akut täyteen. Katso kohta Litium-ioniakkujen lataus.

  Koneen pysäytys

  Important: Jos pysäytät koneen rinteeseen, pysäytä kone ensin käyttöjarruilla ja kytke sitten seisontajarru pitämään konetta paikallaan. Koneen hidastaminen mäessä kaasupoljinta käyttämällä voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen tai akkujen tyhjentymisen.

  1. Nosta jalka kaasupolkimelta.

  2. Käytä käyttöjarruja painamalla jarrupoljinta hitaasti, kunnes kone on pysähtynyt täysin.

   Note: Pysähtymismatka voi vaihdella laitteen kuorman ja nopeuden mukaan.

  Kuljetuslavan lastaus

  Noudata seuraavia ohjeita kuljetuslavan lastauksessa ja laitteen käytössä:

  • Ota huomioon laitteen kuormauskapasiteetti ja rajoita lavalla kuljetettavaa painoa kohdan Tekniset tiedot ohjeiden sekä laitteessa olevan enimmäiskokonaispainoa osoittavan merkinnän mukaan.

   Note: Nimelliskuormitettavuus koskee vain laitteen käyttöä tasaisella alustalla.

  • Vähennä kuljetuslavalla olevan kuorman painoa rinteissä tai epätasaisessa maastossa.

  • Kuljeta vähemmän kuormaa, jos kuormassa on korkeita materiaaleja (joiden painopiste on korkealla), kuten tiilipinoja, puutavaraa tai lannoitesäkkejä. Lastaa kuorma niin matalaksi kuin mahdollista ja varmista, ettei kuorma haittaa näkyvyyttä käytön aikana laitteen taakse.

  • Pidä kuorma kuljetuslavan keskellä lastaamalla se seuraavasti:

   • Sijoita kuljetuslavalla olevan kuorman paino tasaisesti molemmille puolille.

    Important: Laite voi kaatua helpommin, jos kuljetuslavan toisella puolella on enemmän kuormaa.

   • Sijoita kuljetuslavalla olevan kuorman paino tasaisesti eteen ja taakse.

    Important: Kuorman sijoittaminen taka-akselin taakse vähentää etupyörien pitoa ja voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai laitteen kaatumisen.

  • Ole erityisen varovainen, kun kuljetat lavalla ylikokoisia kuormia ja varsinkin silloin, jos ylikokoisen kuorman painoa ei voi keskittää kuljetuslavalle.

  • Kiinnitä kuorma kuljetuslavalle aina kun mahdollista, jotta kuorma ei pääse siirtymään.

  • Kun kuljetat nesteitä, ole varovainen ylä- ja alamäissä, äkillisissä nopeuden muutoksissa tai pysähdyksissä ja epätasaisella alustalla.

  Kuljetuslavan tilavuus on 0,28 m3. Lavalle sijoitettavan materiaalin määrä laitteen painorajoituksia ylittämättä voi vaihdella merkittävästi materiaalin tiheyden mukaan.

  Katso eri materiaalien lastausrajoitukset seuraavasta taulukosta:

  MateriaaliTiheysKuljetuslavan enimmäiskapasiteetti (tasaisella alustalla)
  Sora, kuiva1 522 kg/m3Täysi
  Sora, märkä1 922 kg/m33/4 täysi
  Hiekka, kuiva 1 442 kg/m3Täysi
  Hiekka, märkä1 922 kg/m33/4 täysi
  Puu721 kg/m3Täysi
  Kaarna< 721 kg/m3Täysi
  Multa, tiivis1 602 kg/m33/4 täysi (noin)

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Käännä suunnanvalitsin VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Akun ja laturin turvallisuus

  Yleistä

  • Käytä akkujen lataamiseen vain mukana toimitettua virtajohtoa.

  • Tarkista maassasi käytettävä jännite ennen laturin käyttöä.

  • Muualla kuin Yhdysvalloissa on tarvittaessa käytettävä oikeaa pistorasiasovitinta.

  • Älä lataa konetta sateessa tai märissä olosuhteissa.

  • Muun kuin Toron suositteleman tai myymän lisävarusteen käyttö voi aiheuttaa tapaturman, palovaaran tai sähköiskun.

  • Akun räjähdysvaaraa voi vähentää noudattamalla näitä ohjeita ja akkulaturin läheisyydessä käytettävien laitteiden ohjeita.

  • Älä avaa akkuja.

  • Jos akku vuotaa, vältä kosketusta nesteeseen. Jos vahingossa kosketat nestettä, huuhtele vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

  • Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään akun huoltamista tai vaihtamista varten.

  Koulutus

  • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai ladata laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

  • Lue ja sisäistä kaikki koneen lataamista koskevat ohjeet ja noudata niitä.

  Valmistelut

  • Pidä sivulliset ja lapset loitolla latauksen aikana.

  • Käytä latauksen aikana asianmukaista vaatetusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja ja lujatekoisia liukastumisen estäviä jalkineita.

  • Katkaise koneesta virta ja odota ennen lataamista viiden sekunnin ajan, kunnes kone on sammutettu kokonaan. Jos näin ei tehdä, saattaa syntyä valokaari.

  • Varmista, että ilmanvaihto on riittävä latauksen aikana.

  • Lue kaikki latauksen varotoimet ja noudata niitä.

  • Tämä laturi on tarkoitettu vain virtapiireille, joiden nimellisjännite on 100–240 V AC. Laturissa on 120 V AC -virtapiireissä käytettävä maadoitettu pistotulppa. Jos käytössä on 240 voltin virtapiiri, pyydä oikeaa virtajohtoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  • Käytä vain Toron hyväksymää virtajohtoa.

  Käyttö

  • Virtajohtoa on käsiteltävä varovasti: älä irrota laturia pistorasiasta vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.

  • Kytke laturi suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Älä lataa maadoittamattomasta pistorasiasta, vaikka käyttäisit sovitinta.

  • Älä muuta laitteen mukana toimitettua virtajohtoa tai pistotulppaa.

  • Älä pudota metallista työkalua akun lähelle tai päälle. Se voi aiheuttaa kipinän tai oikosulun sähköosaan, mistä voi seurata räjähdys.

  • Poista metalliesineet, kuten sormukset, rannekkeet, kaulakorut ja kellot litium-ioniakun parissa työskentelyn aikana. Litium-ioniakun muodostama virta voi aiheuttaa vakavan palovamman.

  • Käytä sopivaa jatkojohtoa.

  • Jos virtajohto vaurioituu, kun se kytketään, irrota johto pistorasiasta ja hanki uusi johto valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  • Irrota laturi pistorasiasta, kun laturia ei käytetä, ennen kuin laturia siirretään ja ennen kuin laturi huolletaan.

  Kunnossapito ja varastointi

  • Säilytä konetta sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa paikassa asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.

  • Vähennä sähköiskuvaaraa irrottamalla virtajohto pistorasiasta ennen huoltoa tai puhdistusta.

  • Pidä turva- ja käyttöohjemerkinnät hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

  • Älä lataa, jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut johto tai pistotulppa heti.

  • Jos laturi tai virtajohto on vaurioitunut, älä käytä sitä. Toimita se valtuutetulle Toro-jälleenmyyjälle.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Katso koneen kiinnityspisteiden sijainnit kuvista (Kuva 23) ja (Kuva 24).

  Note: Lastaa kone perävaunuun siten, että koneen etuosa osoittaa eteenpäin. Jos tämä ei ole mahdollista, kiinnitä konepelti runkoon hihnalla tai irrota konepelti ja kuljeta se erikseen kiinnitettynä. Muuten konepelti voi irrota kuljetuksen aikana.

  Varoitus

  Irtonaiset istuimet voivat pudota laitteesta ja perävaunusta kuljetuksen aikana ja osua toiseen ajoneuvoon tai jäädä esteeksi tielle.

  Irrota istuimet tai varmista, että ne on kiinnitetty saranatapeilla.

  g319238
  g319239

  Laitteen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Tämän ei kuitenkaan pidä olla normaalikäytäntö.

  Vaara

  Hinaaminen liian kovalla nopeudella voi heikentää ohjattavuutta, mistä voi olla seurauksena henkilövahinko.

  Laitteen hinausnopeus saa olla korkeintaan 8 km/h.

  Hinaamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen kuorma-autoa tai perävaunua. Katso kohta Perävaunun vetäminen.

  1. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   Important: Jos laitetta hinataan avaimen ollessa KäYNNISSä-asennossa, sähköjärjestelmä voi vaurioitua.

  2. Kiinnitä hinausköysi laitteen rungon etuosassa olevaan hinaussilmukkaan (Kuva 23).

  3. Vapauta seisontajarru.

  Perävaunun vetäminen

  Laitteella voidaan vetää perävaunuja. Koneeseen on saatavana vetokoukkuja: ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Älä ylikuormita laitetta tai perävaunua, kun kuljetat lastia tai vedät perävaunua. Laitteen tai perävaunun ylikuormitus voi heikentää suorituskykyä tai vaurioittaa jarruja, akselia, moottoria, vaihteistoa, ohjausta, ripustusta, runkorakennetta tai renkaita.

  Lastaa perävaunu aina siten, että 60 % lastin painosta on perävaunun etuosassa. Näin noin 10 % perävaunun kokonaispainosta tulee laitteen vetokoukulle.

  Lastaa kuljetuslavalle aina kuormaa, kun käytät perävaunua, jotta jarrutusteho ja pito olisivat riittävät. Älä ylitä perävaunun kokonaispainorajoja.

  Vältä perävaunullisen laitteen pysäköimistä rinteeseen. Jos mäkeen pysäköiminen on kuitenkin välttämätöntä, kytke seisontajarru ja aseta kiilat perävaunun pyöriin.

  Litium-ioniakkujen ylläpito

  Vaara

  Akuissa on suurjännite, joka voi aiheuttaa palovammoja tai antaa voimakkaan sähköiskun.

  • Älä yritä avata akkuja.

  • Jos akun kotelo on haljennut, sitä on käsiteltävä erittäin varovasti.

  • Käytä vain akkuja varten suunniteltua laturia.

  Akkujen paras mahdollinen käyttöikä ja toiminta saavutetaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

  • Älä avaa akkua. Akun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Takuu raukeaa, jos yksikkö avataan. Akuissa on kajoamisen paljastavia suojakeinoja.

  • Varastoi kone puhtaassa, kuivassa autotallissa tai varastotilassa suojassa suoralta auringonvalolta, lämmönlähteiltä, sateelta ja kosteudelta.Katso varastointia koskevat lämpötilavaatimukset alla olevasta taulukosta.

   Important: Näiden rajojen ulkopuoliset lämpötilat vahingoittavat akkuja.Korkea varastointilämpötila vähentää erityisesti täyteen ladatun akun käyttöikää.

   Varastoinnin lämpötilavaatimukset

   VarastointiolosuhteetLämpötilavaatimukset
   Normaalit varastointiolosuhteet–20...+45 °C
   Äärimmäinen kuumuus – enintään yksi kuukausi45–60 °C
   Äärimmäinen kylmyys – enintään kolme kuukautta–30...–20 °C
  • Yli 10 päivää kestävässä varastoinnissa on huolehdittava, että kone on viileässä ja kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta, sateelta ja kosteudelta ja että akun varaustaso on vähintään 50 %.

  • Tarkista varaustaso kääntämällä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kun olet katsonut varaustason, optimoi lataamisen tehokkuus kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

   Kone on varustettu automaattisella sammutustoiminnolla, jonka ansiosta akun suorituskyky ja kapasiteetti säilyvät hyvinä.

   Jos jätät virta-avaimen KäYNNISSä-asentoon pitkäksi aikaa, virta katkaistaan automaattisesti seuraavien jälkeen:

   • Latauksen aikana automaattinen sammutus tapahtuu, kun latausvirta on ollut alle 3 A yli viisi minuuttia (100 % ladattu).

   • Automaattinen sammutus tapahtuu 30 minuutin normaalin käyttämättömyyden jälkeen. Valtuutettu Toro-jälleenmyyjä voi vaihtaa automaattisen sammutuksen ajan.

  Litium-ioniakkujen kuljetus

  Yhdysvaltain liikenneministeriö ja kansainväliset kuljetusalan viranomaiset edellyttävät, että litium-ioniakkuja kuljetetaan erikoispakkauksissa ja että niitä kuljettavat vain valtuutetut kuljetusyhtiöt. Yhdysvalloissa on sallittua kuljettaa akkuja, kun ne on asennettu koneen voimanlähteeksi, mutta joitakin rajoituksia on voimassa. Lisätietoja akkujen tai akuilla varustetun koneen kuljetusta koskevista säännöistä saa liikenne- ja viestintäministeriöstä.

  Lisätietoja akun lähettämisestä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Tietoja litium-ioniakun laturista

  Kytkentä virtalähteeseen

  Laturin kolminastaisen maadoitetun pistotulpan (tyyppi B) tarkoitus on vähentää sähköiskuvaaraa. Jos pistoke ei sovi seinän pistorasiaan, saatavana on muita maadoitettuja pistoketyyppejä. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Älä muuta laturia tai virtajohdon pistotulppaa mitenkään.

  Katso kuvasta lisätietoja virtalähteen vaatimuksista (Kuva 25).

  decal140-4590

  Hengenvaara

  Jos kone koskettaa veteen latauksen aikana, seurauksena saattaa olla hengenvaarallinen sähköisku.

  • Älä käsittele pistotulppaa tai laturia märin käsin tai kun seisot vedessä.

  • Älä lataa akkuja sateessa tai märissä olosuhteissa.

  Important: Tarkista ajoittain, että virtajohdon eristyksessä ei ole reikiä tai halkeamia. Älä käytä viallista johtoa. Älä anna johdon kulkea seisovan veden tai märän ruohon läpi.

  1. Kytke virtajohto koneen laturiliitäntään.

   Vaara

   Vaurioitunut laturin johto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

   Tarkasta virtajohto huolellisesti ennen laturin käyttöä. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä laturia, ennen kuin johto on vaihdettu.

  2. Kytke virtajohdon toisen pään pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan.

  Litium-ioniakkujen lataus

  Important: Lataa akkuja vain lämpötiloissa, jotka ovat suositellun alueen sisällä. Katso suositeltu lämpötila-alue seuraavasta taulukosta:

  Note: Laturi ei toimi lämpötiloissa, jotka ovat seuraavassa taulukossa ilmoitettujen vähimmäis- ja enimmäislämpötilojen ulkopuolella.

  Suositeltu lämpötila-alue latausta varten

  Latausalue5–45 °C
  Alhaisen lämpötilan latausalue (alhainen virta)–10...+5 °C
  Korkean lämpötilan latausalue (alhainen virta)45–60 °C

  Latauksen edistymisen seuranta ja vianetsintä

  Katso nykyinen varaustaso kääntämällä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Kun olet katsonut varaustason, optimoi latausprosessi kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Näytössä näkyy viestejä lataamisen aikana. Useimmat niistä ovat tavallisia viestejä.

  Vikatilanteessa virheen merkkivalo vilkkuu oranssina tai palaa punaisena. Näyttöön ilmestyy E- tai F-kirjaimella alkava virheviesti yksi numero kerrallaan (esim. E-0-1-1).

  Katso ohjeet virheen korjaamiseen kohdasta . Jos ohjeet eivät auta, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Latauksen ollessa valmis

  Kun lataus on valmis, akun latauksen merkkivalo palaa vihreänä ja latausliitännän merkkivalo sammuu.

  1. Irrota kytketty virtajohto koneen laturiliitännästä.

  2. Varastoi johto siten, että se ei vaurioidu.

  3. Kytke koneeseen virta.

  4. Tarkista varaustaso. Katso kohta Näyttö.

  Kunnossapito

  Note: Tässä osassa käsitellään niitä koneita koskevia toimenpiteitä, joihin on asennettu muovinen kuljetuslava ja kuppi-istuin. Katso muita lisälaitteita koskevat lisätoimenpiteet asennusohjeiden osasta Huolto (jos on). Lue ohjeet osoitteessa www.Toro.com tai skannaa lisälaitteessa oleva QR-koodi (jos on).

  Turvallisuus huollon aikana

  • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Käännä suunnanvalitsin VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Tue kone pukkien varaan aina koneen alla työskenneltäessä.

  • Älä työskentele nostetun lavan alla ilman asianmukaista lavan tukitankoa.

  • Älä lataa akkuja koneen huollon aikana.

  • Pidä kaikki kiinnitykset tiukalla, jotta koko kone pysyy hyvässä kunnossa.

  • Palovaara pienenee, kun koneen alue pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta, ruohosta, lehdistä ja kerääntyvästä liasta.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta sen ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Jos koneen on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana liikkuvista osista. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

  • Tarkista seisontajarrun toiminta huoltoaikataulun suositusten mukaisesti. Säädä ja huolla se tarvittaessa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet turvamerkinnät.

  • Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.

  • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Muutosten tekeminen koneeseen saattaa vaikuttaa sen toimintaan, suorituskykyyn ja kestävyyteen, mikä voi johtaa tapaturmaan tai hengenvaaraan. Seurauksena voi olla myös The Toro® Companyn ajoneuvolle myöntämän takuun raukeaminen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Suorita uuden koneen sisäänajoon liittyvät toimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista jarrunesteen määrä.Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käyttökertaa.
 • Pese kone.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta renkaiden ja vanteiden kunto.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista, että ohjauksessa ja jousituksessa ei ole löysiä tai vaurioituneita osia.
 • Tarkista etupyörien kallistus ja aurauskulma.
 • Tarkista vaihteistoöljyn määrä.
 • Varmista, ettei vaihteistossa ole vuotoja.
 • Tarkista jarrut.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Etupyörien laakerien rasvaus
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda käyttö- ja seisontajarrun jarrupalat.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteistoöljy.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Note: Kytkentäkaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman koneen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Vaara

  Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista jarrujen ja seisontajarrun toiminta.       
  Tarkista vaihdevivun/vapaan toiminta.       
  Tarkista jarrunesteen määrä.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kaasupolkimen toiminta.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Pese kone.       

  Laitteen huolto erityisissä käyttöolosuhteissa

  Important: Jos laitetta käytetään joissain alla olevista olosuhteista, huollot on suoritettava kaksi kertaa tavallista useammin:

  • Käyttö aavikolla

  • Käyttö kylmässä ilmastossa (alle 10 °C)

  • Perävaunun vetäminen

  • Toistuva käyttö pölyisissä olosuhteissa

  • Käyttö rakennustyömaalla

  • Jos ajoneuvo on ollut pitkään käytössä mutaisissa, hiekkaisissa, märissä tai vastaavissa likaisissa olosuhteissa, suorita seuraavat toimenpiteet:

   • Tarkistuta ja puhdistuta jarrut mahdollisimman pian. Näin mikään hankaava materiaali ei pääse aiheuttamaan liiallista kulumista.

   • Käytä koneen pesuun pelkkää vettä tai lisää veteen mietoa pesuainetta.

    Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Vaara

  Nosta kuljetuslava ylös ennen huoltoa. Nostettu kuljetuslava voi pudota ja vahingoittaa lavan alla olevia henkilöitä.

  • Varmista aina ennen kuin ryhdyt työskentelemään kuljetuslavan alla, että kannatintanko pitää lavaa ylhäällä.

  • Poista kuljetuslavalta kuorma kokonaan ennen kuin ryhdyt työskentelemään sen alla.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Käännä suunnanvalitsin VAPAA-asentoon.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

  5. Tyhjennä ja nosta kuljetuslava.

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Laite voi olla epävakaa käytettäessä tunkkia. Kone saattaa luiskahtaa tunkilta, jolloin koneen alla olevat voivat loukkaantua.

  • Älä käynnistä konetta, kun se on nostettu tunkilla.

  • Poista aina avain virtalukosta, ennen kuin nouset pois koneesta.

  • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun konetta tuetaan nostolaitteella.

  • Tue kone nostamisen jälkeen pukeilla.

  Important: Aina kun konetta käytetään kunnossapitoa ja/tai vianmääritystä varten, koneen takapyörät on nostettava 25 mm irti maasta asettamalla akselipukit taka-akselin tueksi.

  • Koneen etupään nostokohta sijaitsee rungon etuosassa hinaussilmukan takana (Kuva 26).

   g319293
  • Koneen takapään nostokohta sijaitsee akseliputkien alla (Kuva 27).

  g319294

  Konepellin avaaminen

  Konepellin nosto

  1. Nosta konepellin kummallakin puolella olevien kumisalpojen kahva (Kuva 28).

   g034045
  2. Nosta konepelti.

  Konepellin sulkeminen

  1. Laske konepelti alas varovasti.

  2. Varmista konepelti paikalleen kohdistamalla kumisalvat kiinnikkeisiinsä konepellin kummallakin puolella (Kuva 28).

  Istuinkokoonpanon nosto ja lasku

  Istuinkokoonpano nostetaan työntämällä istuinkokoonpanoa eteenpäin, kunnes se nojaa ohjauspyörään (Kuva 29).

  Istuinkokoonpano lasketaan työntämällä istuinkokoonpanoa taaksepäin, kunnes se asettuu takaisin alkuperäiseen asentoonsa (Kuva 29).

  g190066

  Kuppi-istuimen irrotus

  1. Työnnä istuinkokoonpano eteenpäin nostettuun asentoon (Kuva 29).

  2. Liu’uta istuinkokoonpano sivuun pois tapeista ja nosta istuinkokoonpanoa ylöspäin (Kuva 30).

   g190187

  Kuppi-istuimen asennus

  Liu’uta istuinkokoonpano tappeihin ja laske se (Kuva 31).

  g190186

  Penkkityynyn irrotus

  1. Työnnä penkkityyny eteenpäin yläasentoon.

  2. Liu’uta tyyny sivuun pois tapeista ja nosta tyynyä ylöspäin (Kuva 32).

   g237191

  Penkkityynyn asennus

  Liu’uta penkkityyny tappeihin ja laske se (Kuva 33).

  g237190

  Voitelu

  Etupyörien laakerien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  300 käyttötunnin välein
 • Etupyörien laakerien rasvaus
 • Käytettävä rasva: Mobilgrease XHP™-222

  Navan ja jarrukiekon irrotus

  1. Nosta koneen etuosa ja tue se pukeilla.

  2. Irrota neljä pyöränmutteria, joilla pyörä on kiinnitetty napaan (Kuva 34).

   g321364
  3. Irrota laippakantapultit (⅜ × ¾ tuumaa), joilla jarrukokoonpanon kannatin on kiinnitetty karaan, ja irrota jarru karasta (Kuva 35).

   Note: Tue jarrukokoonpano ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen.

   g321363
  4. Irrota pölysuojus navasta (Kuva 36).

   g192346
  5. Irrota sokka ja mutterin pidike karasta ja olkamutterista (Kuva 36).

  6. Irrota olkamutteri karasta, ja irrota sitten napa ja jarrukiekko karasta (Kuva 36 ja Kuva 37).

   g192347
  7. Pyyhi kara puhtaaksi rievulla.

  8. Toista vaiheet 1–7 navalle ja jarrukiekolle koneen toisella puolella.

  Pyörien laakerien rasvaus

  1. Irrota ulompi laakeri ja laakerin kehä navasta (Kuva 38).

   g033050
  2. Irrota sisemmän laakerin tiiviste navasta (Kuva 38)

  3. Pyyhi tiiviste puhtaaksi ja tarkista, ettei se ole kulunut tai vaurioitunut.

   Note: Älä käytä puhdistusainetta tiivisteen puhdistamiseen. Vaihda tiiviste, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

  4. Puhdista laakerit ja laakerien kehät ja tarkista, etteivät ne ole kuluneet tai vaurioituneet.

   Note: Vaihda kaikki kuluneet ja vaurioituneet osat. Varmista, että laakerit ja laakerien kehät ovat puhtaat ja kuivat.

  5. Puhdista laakeriaukko ja napa rasvasta, liasta ja roskista (Kuva 38).

  6. Tiivistä laakerit määritysten mukaisella rasvalla.

  7. Täytä laakeriaukko 50–80-prosenttisesti määritysten mukaisella rasvalla (Kuva 38).

  8. Aseta sisempi laakeri navan sisemmän puolen laakerin kehään ja asenna tiiviste (Kuva 38).

  9. Toista vaiheet 1–8 toisen navan laakereille.

  Navan ja jarrukiekon asennus

  1. Levitä karaan ohut kerros määritysten mukaista rasvaa (Kuva 39).

   g192344
  2. Aseta napa ja jarrukiekko karaan jarrukiekko edellä (Kuva 39).

  3. Aseta ulompi laakeri karaan ja ulompaan laakerin kehään (Kuva 39).

  4. Aseta lukkolevy karaan (Kuva 39).

  5. Kierrä olkamutteri karaan ja kiristä mutteri momenttiin 15 N·m pyörittäen samalla napaa, jotta laakeri asettuu paikalleen (Kuva 39).

  6. Löysää olkamutteria, kunnes napa pyörii vapaasti.

  7. Kiristä olkamutteri momenttiin 1,70–2,26 N·m.

  8. Aseta kiinnike mutterin päälle ja tarkista, että kiinnikkeen lovi ja karassa oleva sokan aukko ovat kohdakkain (Kuva 40).

   Note: Jos kiinnikkeen lovi ja karan aukko eivät ole kohdakkain, kohdista ne kiristämällä olkamutteria korkeintaan momenttiin 2,26 N·m.

   g192345
  9. Asenna sokka ja taivuta sen varret kiinnikkeen ympärille (Kuva 40).

  10. Asenna pölysuojus napaan (Kuva 40).

  11. Toista vaiheet 1–10 navalle ja jarrukiekolle koneen toisella puolella.

  Jarrujen ja pyörien asennus

  1. Puhdista kaksi laippakantapulttia (⅜ × ¾ tuumaa) ja levitä keskivahvaa kierrelukitetta pulttien kierteisiin.

  2. Kohdista jarrupalat jarrukiekon molemmille puolille (Kuva 35) ja kohdista jarrusatulan kannattimen reiät karan rungossa oleviin jarrun kiinnityskohdan reikiin (Kuva 39).

  3. Kiinnitä jarrusatulan kannatin karan runkoon (Kuva 35) kahdella laippakantapultilla (⅜ × ¾ tuumaa).

   Kiristä kaksi laippakantapulttia momenttiin 47–54 N·m.

  4. Kohdista pyörässä olevat reiät navan tappeihin ja aseta pyörä napaan niin, että venttilinvarsi osoittaa ulospäin (Kuva 34).

   Note: Varmista, että pyörän kiinnityspinta on navan tasalla.

  5. Kiinnitä pyörä napaan pyöränmuttereilla (Kuva 34).

   Kiristä pyöränmutterit momenttiin 108–122 N·m.

  6. Toista vaiheet 1–5 jarrulle ja pyörälle koneen toisella puolella.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota virtajohto ennen kytkemistä akkuun tai irrottamista akusta.

  • Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja. Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  Akkujen irrotus

  1. Irrota akun miinusnavan (–) suojus etuakkuyksiköstä (Kuva 41).

   g322757
  2. Irrota laippamutteri ja miinuskaapeli (–) akun navasta (Kuva 42).

   g322758

  Akkujen kytkeminen

  1. Asenna miinuskaapeli (–) akun napaan laippamutterilla (Kuva 42).

  2. Asenna akun miinusnavan (–) suojus akun napaan (Kuva 42).

  Sulakkeen vaihto

  Sähköjärjestelmässä on kuusi sulaketta. Muut paikat ovat käytettävissä lisälaitteita varten.

  Näytön sulake (2 A) sijaitsee koneen etuosassa konepellin alla (Kuva 43).

  g320397

  12 V:n ja 48 V:n sulakkeet sijaitsevat istuinkokoonpanon alla (Kuva 44).

  g321365

  48 V:n sulakkeet

  Päävirta10 A
  Lisävarusteena saatava nostosarja – avoin15 A
  Sähkörele20 A
  Äänimerkki30 A
  Näyttö2 A

  12 V:n sulakkeet

  USB-virtaliitäntä5 A
  Ajovalot10 A
  Sähkövirta15 A

  Ajovalojen huolto

  Ajovalon vaihto

  1. Irrota akun kytkennät. Katso Akkujen irrotus.

  2. Avaa konepelti.

  3. Irrota sähköjohtojen liitin lamppukokoonpanon liitännästä (Kuva 45).

   g319306
  4. Irrota pikakiinnikkeet, jotka kiinnittävät ajovalon sen pidikkeeseen (Kuva 45).

   Note: Säilytä kaikki osat uuden ajovalon asennusta varten.

  5. Irrota ajovalokokoonpano siirtämällä sitä eteenpäin etupuskurissa olevan aukon kautta (Kuva 45).

  6. Asenna uusi ajovalo puskurissa olevan aukon kautta (Kuva 45).

   Note: Varmista, että säätötapit ovat linjassa puskurin takana olevan asennuskannakkeen aukkojen kanssa.

  7. Kiinnitä ajovalokokoonpano vaiheessa 4 irrotetuilla pikakiinnikkeillä.

  8. Kytke sähköjohtojen liitin lamppukokoonpanon liitäntään (Kuva 45).

  9. Säädä ajovalot siten, että ne osoittavat haluttuun suuntaan. Katso Ajovalojen säätö.

  Ajovalojen säätö

  Säädä ajovalon suuntaus seuraavasti aina, kun ajovalokokoonpano vaihdetaan tai irrotetaan.

  1. Pysäköi laite tasaiselle alustalle niin, että ajovalot ovat noin 7,6 m:n päässä seinästä (Kuva 46).

  2. Mittaa etäisyys lattiasta ajovalon keskelle ja tee seinään merkki samalle korkeudelle.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon ja sytytä ajovalot.

  4. Katso, mihin kohtaan seinää ajovalot osoittavat.

   Ajovalojen säteen kirkkaimman osan tulee olla 20 cm seinään tehdyn merkin alapuolella (Kuva 46).

   g298100
  5. Käännä ajovalokokoonpanoa ja säädä ajovalojen suuntausta kääntämällä ajovalokokoonpanon takaosassa olevia säätöruuveja (Kuva 45).

  6. Kytke akut ja sulje konepelti. Katso Akkujen kytkeminen.

  Akkujen huolto

  Note: Koneessa on neljä litium-ioniakkua.

  Litium-ioniakku on hävitettävä tai kierrätettävä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Jos akku tarvitsee huoltoa, kysy neuvoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Akussa ei ole muita käyttäjän huollettavia osia kuin tarrat. Takuu raukeaa, jos akku yritetään avata. Jos akun kanssa on ongelmia, kysy neuvoa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Akkulaturin huolto

  Important: Kaikki sähkötyöt on teetettävä valtuutetulla Toro-jälleenmyyjällä.

  Käyttäjän huoltotoimiin kuuluu vain laturin suojaaminen vaurioilta ja säältä.

  Akkulaturin johtojen huolto

  • Puhdista johdot nihkeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen.

  • Keri johdot, kun niitä ei käytetä.

  • Tarkista ajoittain, että johdot ovat ehjiä. Vaihda ne tarvittaessa Toron hyväksymiin varaosiin.

  Vetojärjestelmän huolto

  Renkaiden huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta renkaiden ja vanteiden kunto.
 • Kiristä pyöränmutterit.
  1. Tarkista, ettei renkaissa ja vanteissa ole kulumia tai vaurioita.

   Note: Reunakiveykseen tai vastaavaan osuminen voi vaurioittaa rengasta tai vannetta ja vioittaa pyörien suuntausta, joten tarkista renkaiden kunto pienenkin onnettomuuden jälkeen.

  2. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 108–122 N·m.

  Ohjaus- ja jousitusosien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että ohjauksessa ja jousituksessa ei ole löysiä tai vaurioituneita osia.
 • Kun ohjauspyörä on keskikohdassa (Kuva 47), käännä ohjauspyörää vasemmalle tai oikealle. Jos ohjauspyörää käännetään yli 13 mm vasemmalle tai oikealle eivätkä renkaat käänny, tarkista seuraavat ohjaus- ja jousitusosat ja varmista, että ne eivät ole löysällä tai vaurioituneet:

  • Ohjausakselin ja ohjaushammastangon kokoonpanon välinen nivel

   Important: Tarkista hammaspyörän akselin tiivisteen kunto ja kiinnitys (Kuva 48).

  • Ohjaushammastangon kokoonpanon raidetangot

  g320398
  g313576

  Etupyörien suuntauksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista etupyörien kallistus ja aurauskulma.
 • Kallistuksen tai aurauskulman säädön valmistelu

  1. Tarkista rengaspaineet ja varmista, että eturenkaiden paine on 0,83 bar.

  2. Lisää kuljettajan istuimelle paino, joka vastaa keskimääräistä laitteen käyttäjän painoa, tai pyydä käyttäjää istumaan istuimella. Käyttäjän painon on pysyttävä istuimella koko säätötoimenpiteen ajan.

  3. Työnnä laitetta tasaisella alustalla suoraan taaksepäin 2–3 m ja sitten suoraan eteenpäin alkuperäiseen aloituskohtaan. Näin jousitus pääsee asettumaan käyttäjän paikalla.

  Kallistuksen säätö

  Omistajan hankkimat työkalut: mutteriavain (Toro-osa 132-5069), ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Important: Säädä kallistuskulmaa vain, jos käytössä on etulisälaite tai jos renkaat kuluvat epätasaisesti.

  1. Tarkista kallistuksen suuntaus kussakin pyörässä. Suuntauksen on oltava niin lähellä neutraalia (nollaa) kuin mahdollista.

   Note: Renkaat on suunnattava niin, että kulutuspinta on tasaisesti maassa, jotta renkaiden epätasainen kuluminen vähenee.

  2. Jos pyörien kallistuksen suuntaus ei ole oikea, suuntaa pyörä pyörittämällä iskunvaimentimen kaulusta mutteriavaimella (Kuva 49).

   g033218

  Etupyörien aurauskulman säätö

  Important: Varmista ennen aurauskulman säätöä, että kallistus on säädetty niin lähelle neutraalia kuin mahdollista. Katso kohta Kallistuksen säätö.

  1. Mittaa eturenkaiden välinen etäisyys akselin korkeudelta eturenkaiden edestä ja takaa (Kuva 50).

   g009235
  2. Jos mittaustulos ei ole 0–6 mm, löysää raidetankojen ulommissa päissä olevia vastamuttereita (Kuva 51).

   g033219
  3. Pyöritä molempia raidetankoja, jolloin renkaiden etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

  4. Kiristä raidetangon vastamutterit, kun säätö on oikea.

  5. Varmista, että ohjauspyörä kääntyy kunnolla molempiin suuntiin.

  Vaihteistoöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteistoöljyn määrä.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Katkaise virta ja irrota virta-avain.

  4. Irrota vaihteiston täyttötulppa (Kuva 52).

   Note: Nesteen pinnan tulee ulottua täyttötulpan alareunaan saakka.

   g217835
  5. Jos öljyä on vähän, irrota täyttötulppa ja lisää määrityksen mukaista öljyä, kunnes sitä valuu ulos aukosta (Kuva 52).

  6. Asenna täyttötulppa ja kiristä se momenttiin 20–27 N·m.

  Vaihteistoöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Varmista, ettei vaihteistossa ole vuotoja.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteistoöljy.
 • Öljylaatu: SAE 10W-30 (API-huoltoluokitus SJ tai korkeampi)

  Öljytilavuus: 0,66 l

  1. Aseta tyhjennysastia vaihteiston suojuksen alle (Kuva 53).

   g217834
  2. Irrota pultit vaihteiston suojuksesta ja tyhjennä öljy kokonaan (Kuva 53).

   Note: Säilytä vaihteiston suojus ja pultti.

  3. Asenna vaihteiston suojus aiemmin irrotetuilla pulteilla ja kiristä pultit momenttiin 22–32 N·m.

  4. Irrota vaihteiston täyttötulppa ja lisää vaihteistoon määrityksen mukaista öljyä, kunnes sitä valuu ulos täyttöaukosta (Kuva 52).

  5. Asenna täyttötulppa ja kiristä se momenttiin 20–27 N·m.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun tarkistus

  1. Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti, kunnes tunnet kireyttä.

  2. Jos kireyttä ei tunnu, kun olet vetänyt seisontajarrun vipua itseäsi kohti 11,4–16,5 cm:n etäisyydelle kojelaudan P-symbolista, seisontajarrua on säädettävä. Katso kohta Seisontajarrun säätö.

  Seisontajarrun säätö

  1. Tarkista, että seisontajarru on vapautettu.

  2. Nosta koneen takaosaa pukkien avulla. Katso Koneen nosto.

  3. Käytä apuna kahta mutteriavainta: pidä jarrusatulassa olevaa säätötappia paikallaan toisella avaimella ja löysää vastamutteria 1/4 kierrosta toisella avaimella (Kuva 54).

   g034434
  4. Samalla kun pidät säätötappia ja vastamutteria paikoillaan, kiristä kääntämällä säätötappia (Kuva 54).

   Note: Toista tämä vaihe, kunnes pyörässä tuntuu vastusta.

  5. Samalla kun pidät säätötappia ja vastamutteria paikoillaan, palaa takaisinpäin 1/4 kierrosta (Kuva 54).

  6. Samalla kun pidät säätötappia ja vastamutteria paikoillaan, kiristä vastamutteri (Kuva 54).

  7. Suorita vaiheet 1–6 toisellakin puolella.

  8. Varmista, että seisontajarru on säädetty oikeaan kireyteen. Katso Seisontajarrun tarkistus.

   Note: Jos seisontajarrua ei voi säätää vaadittuun kireyteen, jarrupalat voivat olla kuluneet ja ne on vaihdettava. Neuvoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Jarrunesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jarrunesteen määrä.Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käyttökertaa.
 • Jarrunesteen tyyppi: DOT 3

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

  2. Nosta konepelti ylös, jotta pääset käsiksi jarrun pääsylinteriin ja säiliöön (Kuva 55).

   g034314
  3. Katso nesteen määrä säiliön kyljestä (Kuva 56).

   Note: Pinnan on oltava vähimmäismäärän osoittavan viivan yläpuolella.

   g002136
  4. Jos nestettä on liian vähän, tee seuraavat toimet:

   1. Puhdista säiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 55).

   2. Lisää DOT 3 -jarrunestettä säiliöön, kunnes nesteen pinta on vähimmäismäärän osoittavan viivan yläpuolella (Kuva 56).

    Note: Älä ylitäytä jarrunesteen säiliötä.

   3. Asenna säiliön korkki (Kuva 55).

  5. Sulje koneen konepelti.

  Jarrujen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jarrut.
 • Important: Jarrut ovat erittäin tärkeät laitteen turvallisuuden kannalta. Tarkasta ne huolellisesti suositellun huoltovälin mukaisesti, jotta ne toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

  • Tarkista jarrupäällysteen kuluneisuus ja vauriot. Jos päällysteen (jarrupalan) paksuus on alle 1,6 mm, vaihda jarrupäällyste.

  • Tarkista jarrulevy ja muut osat liiallisen kulumisen ja muodonmuutosten varalta. Vaihda vääntyneet osat.

  • Tarkista jarrunesteen määrä. Katso kohta Jarrunesteen määrän tarkistus.

  Käyttö- ja seisontajarrun jarrupalojen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda käyttö- ja seisontajarrun jarrupalat.
 • Pyydä valtuutettua Toro-jälleenmyyjää tarkistamaan ja tarvittaessa vaihtamaan käyttö- ja seisontajarrun jarrupalat.

  Jarrunesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Rungon kunnossapito

  Kuljetuslavan salpojen säätö

  Jos kuljetuslavan salpojen säätö on väärä, kuljetuslava tärisee ajon aikana pystysuunnassa. Salpojen pidikkeitä voi säätää, jotta salvat pitävät kuljetuslavan tiukasti runkoa vasten.

  1. Varmista, että kuljetuslava lukittuu paikalleen.

   Note: Jos kuljetuslava ei lukitu, salvan vastakappale saattaa olla liian alhaalla. Jos kuljetuslava lukittuu mutta tärisee ajon aikana pystysuunnassa, salvan vastakappale on todennäköisesti liian ylhäällä.

  2. Nosta kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon.

  3. Löysää kahta pulttia kuljetuslavan salvan vastakappaleessa ja siirrä vastakappaletta ylös tai alas tarpeen mukaan (Kuva 57).

   g034451
  4. Kiristä salvan vastakappaleen kahta pulttia (Kuva 57).

  5. Sulje kuljetuslava monta kertaa ja varmista, että säätö on oikea.

  Puhdistus

  Laitteen pesu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Pese kone.
 • Käytä koneen pesuun pelkkää vettä tai lisää veteen mietoa pesuainetta tarvittaessa. Koneen voi pestä rievulla.

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Important: Konetta ei suositella pestäväksi painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Vältä liiallista veden käyttöä erityisesti ohjauspaneelin, moottorin, moottorinohjaimen, laturin, kojelaudan taustan ja akkujen lähellä.

  Varastointi

  Varastointi

  • Sammuta kone, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Koneen on annettava jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista kone kauttaaltaan liasta ja rasvasta, myös moottorin kotelon ulkopinnalta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Vältä liiallista veden käyttöä erityisesti ohjauspaneelin, valojen, moottorin ja akun läheisyydessä.

  3. Tarkista jarrut. Katso kohta Jarrujen tarkistus.

  4. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  5. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  6. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

   Note: Maalia on saatavissa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  7. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

  Akun varastointivaatimukset

  Note: Akkuja ei tarvitse irrottaa koneesta varastointia varten.

  Katso alla olevasta taulukosta varastoinnin lämpötilavaatimukset:

  Varastoinnin lämpötilavaatimukset

  VarastointiolosuhteetLämpötilavaatimukset
  Normaalit varastointiolosuhteet–20...+45 °C
  Äärimmäinen kuumuus – enintään yksi kuukausi45–60 °C
  Äärimmäinen kylmyys – enintään kolme kuukautta–30...–20 °C

  Important: Näiden rajojen ulkopuoliset lämpötilat vahingoittavat akkuja.Akkujen säilytyslämpötila vaikuttaa niiden käyttöikään. Pitkäaikainen varastointi erittäin korkeassa lämpötilassa lyhentää akkujen käyttöikää. Säilytä konetta normaaleissa varastointiolosuhteissa, jotka on ilmoitettu lämpötilavaatimusten taulukossa.

  • Ennen varastointia lataa tai tyhjennä akut 40–60 %:iin (50,7–52,1 V).

   Note: Akkujen käyttöiän kannalta optimaalinen varaustaso on 50 %. Akkujen käyttöikä lyhenee, jos akut ladataan ennen varastointia 100 %:iin.Jos aiot varastoida koneen pitemmäksi aikaa, lataa akut noin 60 %:iin.

  • Tarkista akkujen varaustaso kuuden kuukauden varastoinnin välein ja varmista, että se on 40–60 %. Jos varaus on alle 40 %, lataa akut 40–60 %:iin.

  • Voit tarkistaa varaustason yleismittarilla, kun kone on sammutettuna. Katso alla olevasta taulukosta varaustasoa vastaava jännite:

   JänniteVaraustaso
   52,1 V60 %
   51,4 V50 %
   50,7 V40 %
  • Lataamisen jälkeen irrota akkulaturi virtalähteestä. Minimoi akkujen tyhjeneminen irrottamalla virtaliitäntä varastoinnin ajaksi.

  • Jos jätät laturin koneeseen, se sammuu akkujen latauduttua eikä kytkeydy enää takaisin päälle, ellei laturia irroteta ja kytketä uudelleen.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Koodi E-0-0-1 tai E-0-4-7
  1. Akun suurjännite
  1. Varmista, että akun jännite on oikea ja että kaapelit on kytketty kunnolla. Varmista, että akku on hyvässä kunnossa.
  Koodi E-0-0-4
  1. Akunhallintajärjestelmän tai akun vika havaittu
  1. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Koodi E-0-0-7
  1. Akun ampeerituntirajoitus ylitetty
  1. Mahdollisia syitä ovat akun heikko kunto, erittäin tyhjä akku, huonosti kytketty akku ja/tai suuri loiskuormitus akkua ladattaessa. Mahdolliset ratkaisut: Vaihda akku. Tarkista DC-liitännät. Poista loiskuormitus. Tämä virhe poistuu, kun laturi nollataan DC-virralla.
  Koodi E-0-1-2
  1. Väärä napaisuus
  1. Akku on kytketty laturiin väärin. Varmista, että akun liitännät ovat kunnolla kiinni.
  Koodi E-0-2-3
  1. Korkea vaihtojännite (>270 V AC)
  1. Kytke laturi vaihtovirtalähteeseen, joka tuottaa vakaan vaihtovirran välillä 85–270 V AC / 45–65 Hz.
  Koodi E-0-2-4
  1. Laturin alustus epäonnistui
  1. Laturi ei kytkeytynyt päälle oikein. Irrota vaihtovirtaliitäntä ja akkuliitäntä 30 sekunniksi ja yritä sitten uudelleen.
  Koodi E-0-2-5
  1. Matalan vaihtojännitteen oskillaatiovirhe
  1. Vaihtovirtalähde on epävakaa. Voi johtua alitehoisesta generaattorista tai merkittävän alitehoisista tulokaapeleista. Kytke laturi vaihtovirtalähteeseen, joka tuottaa vakaan vaihtovirran välillä 85–270 V AC / 45–65 Hz.
  Koodi E-0-3-7
  1. Uudelleenohjelmointi epäonnistui
  1. Ohjelmiston päivitysvirhe tai komentosarjan virhe. Varmista, että uusi ohjelmisto on oikea.
  Koodi E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 tai E-0-6-0
  1. Yhteysvirhe akun kanssa
  1. Varmista, että signaalijohdot on kytketty akkuun kunnolla.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 tai F-0-0-7
  1. Sisäinen laturivika
  1. Irrota vaihtovirtaliitäntä ja akkuliitäntä vähintään 30 sekunniksi ja yritä sitten uudelleen. Jos vika toistuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Koodi P156C, P156E
  1. Ohjaimen määrityksissä on virhe.
  1. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Koodi P0226, P156C, B1107
  1. Seisontajarru on kytkettynä samalla kun Eteenpäin- tai Peruutus-asento on valittuna.
  2. Ajokytkimessä tapahtui virhe.
  1. Vapauta seisontajarru.
  2. Katkaise koneesta virta ja tarkista kytkinten toimivuus.
  Koodi P0A54, P156C
  1. Moottorin virta ylitti ohjaimelle määritetyn enimmäisrajan.
  2. Koneessa on sisäisen virtakomponentin vika.
  1. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja käännä avain takaisin Käynnissä-asentoon. Tarkista kaikki akut ja suurivirtasäätimen liitännät. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  2. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Koodi P2BE8, P2BE9
  1. Pääkontaktorissa ilmeni vika.
  1. Tarkista kosketusjohtimien, käämin ja kontaktien toiminta.
  Koodi P0A44
  1. Moottorin enimmäisnopeus ylittyi.
  1. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja käännä avain takaisin Käynnissä-asentoon. Tarkista, että kone toimii oikein.
  Koodi P0226, P156C
  1. Kaasua painetaan konetta käynnistettäessä.
  2. Jonkin johtimen kytkentä on irronnut.
  1. Vapauta poljin, käännä virta-avain Pysäytys-asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja käännä avain takaisin Käynnissä-asentoon. Tarkista, että kone toimii oikein.
  2. Testaa johdotus ohjaimen ja kontaktorin, kytkinten ja tilan merkkivalon välillä.
  Koodi P0E8E, P156C
  1. Akkujen jäljellä oleva varaus on alhainen.
  2. Akut ovat tyhjentyneet täysin.
  3. Sisäisen kondensaattorin esivaraus on alle 5 V.
  1. Keskeytä käyttö, aja hitaasti lähimmälle latausasemalle ja lataa akut täyteen.
  2. Hinaa kone latausasemalle ja lataa akut täyteen.
  3. Lataa akut täyteen, käännä virta-avain Pysäytys-asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja käännä avain takaisin Käynnissä-asentoon. Tarkista, että kone toimii oikein.
  Koodi P0A2F, P0A3C, P1502, P1511, P1512
  1. Ohjain tai moottori on ylikuumentunut tai liian kylmä.
  1. Selvitä, onko moottori tai ohjain erittäin kuuma tai kylmä, ja anna sitten koneen saavuttaa turvallinen lämpötila ennen normaalikäytön jatkamista.
  Koodi P0A44, P1520
  1. Moottorin kooderissa ilmeni vika.
  2. Moottorin enimmäisnopeus ylittyi.
  1. Tarkista moottorin kooderin (nopeusanturin) johdotus.
  2. Käännä virta-avain Pysäytys-asentoon, odota muutaman sekunnin ajan ja käännä avain takaisin Käynnissä-asentoon. Tarkista, että kone toimii oikein.
  Koodi P156D
  1. Sisäinen ohjelmistovirhe.
  1. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.