Johdanto

Tätä työajoneuvoa ei ole tarkoitus käyttää yleisillä teillä. Se on tarkoitettu ihmisten ja materiaalien kuljetukseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g235847

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin SAE J2258 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kone turvallisen matkan päässä sivullisista sen ollessa liikkeessä.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltoa tai polttoainesäiliön täyttämistä.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8463
decal137-9984
decal131-8413
decal131-8414
decal138-3524
decal131-8552
decal138-3518
decal138-3528
decal138-3397
decal138-5599

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauspyörän asennus (vain kansainväliset mallit)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjauspyörä1
Ohjauspyörän suojus1
Aluslaatta (½ tuumaa)1
Pölysuojus1
 1. Jos ohjauspyörän keskiöön on asennettu suojus, irrota se (Kuva 3).

 2. Irrota lukkomutteri (½ tuumaa) ohjausakselista (Kuva 3).

 3. Asenna ohjauspyörä, pölysuojus ja aluslaatta (½ tuumaa) ohjausakselille (Kuva 3).

  Note: Pidä etupyörät suorassa ja suuntaa ohjauspyörä niin, että ohjauspyörän pienempi puola on pystysuunnassa.

 4. Kiinnitä ohjauspyörä akseliin lukkomutterilla (½ tuumaa) ja kiristä se momenttiin 18–30 N·m.

 5. Asenna suojus ohjauspyörään (Kuva 3).

  g198932

Nestemäärien ja rengaspaineen tarkistus

 1. Tarkista moottorin öljymäärä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

 2. Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohta Jarrunesteen määrän tarkistus.

 3. Tarkista vaihteistoöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohta Vaihteistoöljyn määrän tarkistus.

 4. Tarkista rengaspaine. Katso Rengaspaineen tarkistus.

Jarrujen sisäänajo

Jotta jarrujärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, aja jarrut sisään ennen käyttöä.

 1. Kiihdytä kone täyteen nopeuteen ja pysäytä se sitten nopeasti painamalla jarrua siten, että renkaat eivät lukkiudu.

 2. Toista tämä kymmenen kertaa. Odota pysähdysten välillä yksi minuutti jarrujen ylikuumenemisen välttämiseksi.

  Important: Menettely on tehokkain, jos koneessa on 227 kg:n kuorma.

Käyttöoppaaseen ja asennusmateriaaliin tutustuminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Käyttöopas1
Moottorin käyttöopas1
Rekisteröintikortti1
Luovutuksen tarkistuslomake1
Laatutodistus1
Avain2
 • Lue käyttöopas ja moottorin käyttöopas.

 • Täytä rekisteröintikortti.

 • Täytä Luovutuksen tarkistuslomake.

 • Tutustu laatutodistukseen.

Laitteen yleiskatsaus

g033925
g034517

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ohjauspaneeli

g033921

Kaasupoljin

Kuljettaja voi vaihdella laitteen ajonopeutta kaasupolkimella (Kuva 6). Moottori käynnistetään kaasupoljinta painamalla. Kun poljinta painetaan lisää, ajonopeus kasvaa. Polkimen vapauttaminen hidastaa konetta, ja moottori sammuu.

Note: Enimmäisajonopeus eteenpäin on 26 km/h.

Jarrupoljin

Jarrun avulla kone voidaan pysäyttää tai sen vauhtia hidastaa (Kuva 6).

Varoitus

Jos konetta käytetään, kun jarrut ovat kuluneet tai ne on säädetty väärin, seurauksena voi olla henkilövahinko.

Jos jarrupoljin voidaan painaa alle 25 mm:n päähän koneen lattialevystä, jarrut on säädettävä tai korjattava.

Virtalukko

Virtalukko sijaitsee kojelaudan oikeassa alakulmassa (Kuva 6).

Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS.

Kone voidaan käynnistää kahdella tavalla. Katso kohta Moottorin käynnistys.

Seisontajarrun vipu

Seisontajarrun vipu sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 6).

Kytke seisontajarru aina kun katkaiset virran, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa. Jos pysäköit koneen jyrkkään paikkaan, muista kytkeä seisontajarru.

Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti (Kuva 7).

g033923

Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrun vivun päässä oleva painike alas, vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti paineen vapauttamiseksi ja työntämällä sitten vipua eteenpäin (Kuva 8).

g033924

Rikastimen vipu

Rikastimen vipu sijaitsee ohjauspaneelissa. Käynnistä kylmä moottori rikastimen avulla vetämällä rikastimen vipua ulospäin (Kuva 6). Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä. Siirrä rikastin POIS-asentoon moottorin lämmetessä.

Vaihteenvalitsimen vipu ja vaihteenvalitsimen ilmaisin

Vaihteenvalitsimen vipu voidaan asettaa kolmeen vaihteenvalitsimen ilmaisimen asentoon: ETEENPäIN, PERUUTUS ja VAPAA (Kuva 9).

Note: Moottori käynnistyy ja käy kaikissa kolmessa asennossa.

VAPAA-asennosta vaihteenvalitsimen vipu voidaan siirtää vasemmalle ETEENPäIN-asentoon tai oikealle PERUUTUS-asentoon (Kuva 9).

Important: Pysäytä laite aina ennen kuin vaihdat vaihdetta.

g033922

Äänimerkin painike

Vain kansainväliset mallit

Äänimerkin painike sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 6). Anna äänimerkki painamalla äänimerkin painiketta.

Valokytkin

Valokytkin sijaitsee ohjauspylvään vasemmalla puolella (Kuva 10). Sytytä ajovalot painamalla valokytkintä. Sytytä ajovalot painamalla valokytkintä ylöspäin. Sammuta valot painamalla valokytkintä alaspäin.

g033954

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri sijaitsee valokytkimen oikealla puolella (Kuva 10). Tuntilaskurista näkee moottorin käyttötuntien kokonaismäärän. Tuntilaskuri käynnistyy aina, kun virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon, KäYNNISTYS-asentoon tai jos moottori on käynnissä.

Note: Kun kone on käynnissä, tuntimittari vilkkuu jatkuvasti ja seuraa käyttöä.

USB-virtaliitäntä

USB-virtaliitäntä sijaitsee seisontajarrun vivun vasemmalla puolella (Kuva 6). Virtaliitäntä on tarkoitettu mobiililaitteille.

Important: Kun USB-virtaliitäntä ei ole käytössä, suojaa se vaurioilta kumitulpalla.

Polttoainemittari

Polttoainemittari (Kuva 11) on polttoainesäiliön täyttöaukon korkissa koneen vasemmalla puolella. Mittarista näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta.

g033956

Matkustajan käsituet

Matkustajien käsituet sijaitsevat istuinten ulkosivuilla (Kuva 12).

g033955

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Omapaino397 kg
Nimelliskapasiteetti (tasaisella alustalla)Yhteensä 544 kg mukaan lukien kuljettajan ja matkustajan paino (kumpikin 91 kg), kuorma sekä lisälaitteet ja -varusteet
Ajoneuvon enimmäiskokonaispaino (GVW) – tasaisella alustallaYhteensä 941 kg mukaan lukien kaikki yllä mainitut painot
Enimmäiskuljetuskapasiteetti (tasaisella alustalla)Yhteensä 363 kg mukaan lukien taakse kiinnitettävät lisävarusteet
Kuljetuslavan takakiinnikkeen enimmäiskapasiteettiYhteensä 45 kg
VetokapasiteettiAisapaino: 91 kg
Perävaunun enimmäispaino: 680 kg
Kokonaisleveys119 cm
Kokonaispituus302 cm
Kokonaiskorkeus127,5 cm
Maavara21,6 cm edessä ilman kuormaa tai käyttäjää
14 cm takana ilman kuormaa tai käyttäjää
Akseliväli220 cm
Raideväli (keskiviivasta keskiviivaan)Edessä: 119 cm
Takana: 119 cm
Kuljetuslavan pituusSisäpuoli: 102 cm
Ulkopuoli: 114,3 cm
Kuljetuslavan leveysSisäpuoli: 98 cm
Lokasuojien ulkopuoli: 107,3 cm
Kuljetuslavan korkeus28 cm sisäpuolelta
Moottorin nopeusAlhainen joutokäyntinopeus: 1 250 – 1 350 kierr./min
Korkea joutokäyntinopeus: 3 650 – 3 750 kierr./min

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Käyttäjän ja matkustajien lukumäärä ei saa ylittää koneeseen asennettujen käsitukien määrää.

 • Tarkista, että kaikki turvalaitteet ja tarrat ovat paikoillaan. Korjaa tai vaihda kaikki turvalaitteet ja vaihda kaikki epäselvät tai puuttuvat tarrat. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät ole paikoillaan tai toimi kunnolla.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Etu- ja takarenkaiden rengaspaine: 1,65–2,07 bar

  Important: Rengaspaine ei saa ylittää renkaiden kylkeen merkittyä enimmäispainetta.

  Note: Vaadittava rengaspaine riippuu kuljetettavasta hyötykuormasta.

  1. Tarkista rengaspaine.

   • Käytä alhaisempaa rengaspainetta, jos kuorma on kevyempi, jos maaperä ei saa tiivistyä, jos haluat tasaisemman kyydin tai jos maahan ei saa jäädä renkaanjälkiä.

   • Käytä suurempia rengaspaineita, jos laitteella kuljetetaan raskaampia kuormia suuremmalla nopeudella.

  2. Säädä rengaspainetta tarpeen mukaan lisäämällä tai poistamalla ilmaa.

  g001055

  Polttoaineen lisäys

  Suositeltu polttoaine

  • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 87 ((RON + MON) / 2).

  • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

  • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

  • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

  • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Polttoainesäiliön tilavuus on noin 18,9 litraa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 14).

   g033956
  5. Irrota polttoainesäiliön korkki.

  6. Täytä säiliö noin 25 mm säiliön yläreunan (täyttökaulan alareunan) alapuolelle.

   Note: Säiliöön jäävä tila sallii polttoaineen laajenemisen. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

  7. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen.

  8. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  Uuden koneen sisäänajo

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Suorita uuden koneen sisäänajoon liittyvät toimet.
 • Noudata näitä ohjeita, jotta koneen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

  • Varmista, että jarrut on ajettu sisään. Katso kohta Jarrujen sisäänajo.

  • Tarkista nesteiden ja moottoriöljyn määrä säännöllisesti. Tarkkaile merkkejä laitteen tai sen osien ylikuumenemisesta.

  • Kun olet käynnistänyt moottorin kylmänä, anna sen lämmetä noin 15 sekuntia, ennen kuin aloitat koneen käytön.

   Note: Anna moottorin lämmetä pidempään, jos ympäristön lämpötila on alhainen.

  • Vaihtele laitteen nopeutta käytön aikana. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Moottoriin ei tarvita erityistä sisäänajoöljyä. Alkuperäinen moottoriöljy on samaa laatua, jota käytetään myöhemminkin öljynvaihdossa.

  • Katso kohdasta kaikki sisäänajon aikaiset erityistarkistukset.

  • Tarkista eturipustuksen asento ja säädä sitä tarvittaessa. Katso kohta Etupyörien suuntauksen säätö.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Matkustajien on istuttava heille tarkoitetuilla istumapaikoilla. Matkustajien kuljettaminen kuljetuslavalla on kielletty. Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Käytä konetta vain ulkona tai paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

  • Älä ylitä koneen enimmäiskokonaispainoa (GVW).

  • Käytä konetta erityisen varovaisesti, kun kuljetuslavalla on raskas kuorma. Mitä painavampi kuorma on, sitä vaikeampaa kääntyminen ja pysäyttäminen on.

  • Kuljetuslavalla kuljetettava ylikokoinen kuorma heikentää laitteen vakautta.

  • Esineet, joita ei voi kiinnittää laitteeseen (kuten suuri nestesäiliö), vaikuttavat negatiivisesti laitteen ohjaukseen, jarrutukseen ja vakauteen.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että vaihteisto on vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Käyttäjän ja matkustajien on istuttava aina koneen ollessa liikkeessä. Käyttäjän on pidettävä molemmat kädet ohjauspyörällä, ja matkustajien on pidettävä kiinni koneen käsituista. Pidä kädet ja jalat aina laitteen sisäpuolella.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet. Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, ovien kamanoita ja kulkusiltoja.

  • Katso taakse ja alas ennen koneen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

  • Älä aja konetta pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Jos ajat koneella julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkejä.

  • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi ja sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikkien osien liike on pysähtynyt, ja tarkista, että koneessa ei ole vaurioita. Korjaa koneen vauriot ennen kuin jatkat sen käyttöä.

  • Vähennä laitteen ajonopeutta ja kuormaa, kun käytät laitetta karkeassa, epätasaisessa maastossa tai lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaston muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä heikentää laitteen vakautta.

  • Pysähtymismatka märällä alustalla voi olla pitempi kuin kuivalla. Kuivaa märät jarrut ajamalla hitaasti tasaisella alustalla ja painamalla samalla jarrupoljinta kevyesti.

  • Yhtäkkiset maastonmuutokset voivat liikuttaa ohjauspyörää äkkinäisesti, mistä voi aiheutua vammoja käsiin tai käsivarsiin. Vähennä nopeutta ja tartu ohjauspyörään kevyesti pyörän kehältä. Pidä peukalot irti ohjauspyörän puolista.

  • Vähennä nopeutta, kun konetta käytetään kuljetuslava irrotettuna. Koneen käyttö suurella nopeudella ja nopea pysäytys tämän jälkeen saattaa aiheuttaa takapyörien lukkiutumisen, mikä puolestaan heikentää koneen hallittavuutta.

  • Älä koske moottoriin, vaihteistoon, äänenvaimentimeen tai äänenvaimentimen putkistoon moottorin käydessä tai heti sen sammuttamisen jälkeen. Nämä osat saattavat olla niin kuumia, että ne aiheuttavat palovamman.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kuljetuslava alas.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

  Monen matkustajan turvallisuus

  • Lisämatkustajien paino on otettava huomioon laskettaessa koneen kokonaispainoa (GVW).

  • Jos kuljetuslavalla on kuormaa, varmista, ettei koneen kapasiteetti ylity lisämatkustajien vuoksi.

  • Matkustajien on istuttava heille tarkoitetuilla istumapaikoilla. Matkustajat eivät saa istua kuljetuslavalla.

  • Käyttäjän ja matkustajien on istuttava aina koneen ollessa liikkeessä.

  • Koneen lisäpituus suurentaa myös kääntösädettä, joten varaa koneen ohjaamiselle enemmän tilaa.

  Turvallisuus rinteissä

  Note: Koneeseen on saatavana lisävarusteena kaksipylväinen kaatumissuojausjärjestelmä (ROPS). Käytä kaatumissuojausjärjestelmää työskenneltäessä pudotusten tai veden lähellä, epätasaisessa maastossa tai rinteissä, joihin liittyy kaatumisriski. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman.

  • Tarkasta käyttöpaikka ja määritä, millä rinteillä konetta voidaan käyttää turvallisesti. Laadi omat toimintatavat ja ohjeet näissä rinteissä käyttöä varten. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja varovasti. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Vältä koneen käyttöä märässä maastossa. Renkaat voivat menettää pidon. Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Aja rinteet kohtisuoraan ylös ja alas.

  • Jos koneen vauhti alkaa hidastua ylämäkeen ajettaessa, kytke jarrut vähän kerrallaan ja peruuta kone hitaasti suoraan alaspäin rinnettä.

  • Kääntyminen ajettaessa rinnettä ylös tai alas voi olla vaarallista. Jos rinteessä on käännyttävä, tee se hitaasti ja varovasti.

  • Raskaat kuormat vaikuttavat vakauteen rinteessä. Vähennä kuormaa ja laitteen nopeutta ajaessasi rinnettä ylös tai alas tai jos kuorman painopiste on korkealla. Kiinnitä kuorma kuljetuslavalle, jotta kuorma ei voi liikkua. Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuljetat helposti siirtyviä kuormia (kuten nesteitä, kiviä ja hiekkaa).

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä erityisesti, jos koneessa on kuorma. Pysähtyminen alamäessä kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla. Jos laite on pysäytettävä, vältä äkkinäisiä nopeuden muutoksia, joiden seurauksena laite voi kaatua tai kallistua. Älä kytke jarruja nopeasti vieriessäsi taaksepäin, koska kone voi kaatua.

  Turvallisuus lastauksen ja tyhjennyksen aikana

  • Älä ylitä laitteen kokonaispainoa (GVW), kun kuljetuslavalla on kuormaa ja/tai kun laitteella vedetään perävaunua. Katso kohta Tekniset tiedot.

  • Jaa kuljetuslavan kuorma tasaisesti, jotta laitteen vakaus ja hallittavuus paranevat.

  • Varmista ennen tyhjennystä, että laitteen takana ei ole ketään.

  • Älä tyhjennä lastattua kuljetuslavaa laitteen ollessa sivuttain rinteessä. Painon jakautumisen muutos voi kaataa laitteen.

  Kuljetuslavan käyttö

  Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon

  Vaara

  Nostettu lava voi pudota ja vahingoittaa lavan alla olevia henkilöitä.

  • Varmista aina ennen kuin ryhdyt työskentelemään lavan alla, että kannatintanko pitää lavaa ylhäällä.

  • Poista lavalta kuorma kokonaan ennen lavan nostamista.

  Vaara

  Jos laitetta ajetaan kuljetuslava nostettuna, laite saattaa kaatua tai vieriä helpommin. Kuljetuslava saattaa vaurioitua, jos konetta käytetään kuljetuslava nostettuna.

  • Käytä konetta vain, kun kuljetuslava on alhaalla.

  • Laske kuljetuslava tyhjennyksen jälkeen.

  Varoitus

  Jos kuorman painopiste on lähellä kuljetuslavan takaosaa salpoja vapautettaessa, lava saattaa kallistua auki odottamatta ja aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjälle tai sivullisille.

  • Keskitä kuormat kuljetuslavan keskelle, mikäli se on mahdollista.

  • Pitele kuljetuslavaa alhaalla salpoja vapautettaessa ja varmista, ettei kukaan nojaa lavaan tai seiso sen takana.

  • Poista lavalta kaikki tavarat ennen lavan nostamista laitteen huoltoa varten.

  1. Vedä kuljetuslavan sisäpuolella vasemmalla olevaa vipua itseäsi kohti ja nosta kuljetuslava ylös (Kuva 15).

   g034019
  2. Vedä kannatintanko tyhjennysasennon pidätinuraan, jotta lava kiinnittyy tyhjennystä varten (Kuva 16).

   g034021

  Kuljetuslavan nosto huoltoasentoon

  1. Vedä kuljetuslavan sisäpuolella vasemmalla olevaa vipua itseäsi kohti ja nosta kuljetuslava ylös (Kuva 15).

  2. Vedä kannatintanko huoltoasennon pidätinuraan, jotta lava kiinnittyy huoltoa varten (Kuva 16).

  Kuljetuslavan laskeminen

  Vaara

  Lava voi olla hyvin painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

  Pidä kädet ja muut vartalon osat etäällä, kun lasket lavan alas.

  1. Nosta kuljetuslavaa hiukan nostamalla salpavipua (Kuva 15).

  2. Vedä kannatintanko ulos urasta (Kuva 16).

  3. Laske lavaa, kunnes se loksahtaa paikalleen.

  Perälaudan avaaminen

  1. Varmista, että kuljetuslava on alhaalla ja lukittuna.

  2. Nosta perälautaa molemmin käsin sen yläosassa olevan kohouman kohdalta (Kuva 17).

  3. Laske perälautaa, kunnes se asettuu kuljetuslavan pohjan tasalle (Kuva 17).

   g034022

  Perälaudan sulkeminen

  Jos laitteen kuljetuslavalla oli ennen tyhjennystä irtonaista materiaalia, kuten hiekkaa, soraa tai puruja, tyhjennettyä materiaalia on voinut jäädä perälaudan saranoihin. Tee seuraavat toimet ennen perälaudan sulkemista.

  1. Poista käsin mahdollisimman paljon materiaalia saranoiden alueelta.

  2. Käännä perälautaa noin 45° (Kuva 18).

   g034023
  3. Kääntele ja ravistele perälautaa edestakaisin useita kertoja (Kuva 18).

   Note: Tämä irrottaa lisää materiaalia saranoista.

  4. Laske perälauta ja tarkista, onko saranoissa yhä materiaalia.

  5. Toista vaiheet 1–4, kunnes saranoissa ei ole enää materiaalia.

  6. Käännä perälauta ylös ja nosta se kuljetuslavassa oleviin uriin.

  Kuljetuslavan takakiinnikkeen käyttö

  Kuljetuslavan takakiinnikkeen avulla koneen taakse voi kiinnittää lisävarusteita.

  Kapasiteetti: 45 kg

  1. Löysää T-kahvaa kääntämällä sitä myötäpäivään (Kuva 19).

   g034525
  2. Aseta takakiinnike vastakappaleeseen niin, että reiät ovat kohdakkain (Kuva 19).

  3. Kiinnitä koottu takakiinnike vastaputkeen takakiinnikkeen mukana toimitetulla liitintapilla ja sokalla.

  4. Kiristä T-kahva kääntämällä sitä vastapäivään (Kuva 20).

   g034526

  Kuljetuslavan lastaus

  Noudata seuraavia ohjeita kuljetuslavan lastauksessa ja laitteen käytössä:

  • Ota huomioon laitteen kuormauskapasiteetti ja rajoita lavalla kuljetettavaa painoa kohdan Tekniset tiedot ohjeiden sekä laitteessa olevan enimmäiskokonaispainoa osoittavan merkinnän mukaan.

   Note: Nimelliskuormitettavuus koskee vain laitteen käyttöä tasaisella alustalla.

  • Vähennä kuljetuslavalla olevan kuorman painoa rinteissä tai epätasaisessa maastossa.

  • Kuljeta vähemmän kuormaa, jos kuormassa on korkeita materiaaleja (joiden painopiste on korkealla), kuten tiilipinoja, puutavaraa tai lannoitesäkkejä. Lastaa kuorma niin matalaksi kuin mahdollista ja varmista, ettei kuorma haittaa näkyvyyttä käytön aikana laitteen taakse.

  • Pidä kuorma kuljetuslavan keskellä lastaamalla se seuraavasti:

   • Sijoita kuljetuslavalla olevan kuorman paino tasaisesti molemmille puolille.

    Important: Laite voi kaatua helpommin, jos kuljetuslavan toisella puolella on enemmän kuormaa.

   • Sijoita kuljetuslavalla olevan kuorman paino tasaisesti eteen ja taakse.

    Important: Kuorman sijoittaminen taka-akselin taakse vähentää etupyörien pitoa ja voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai laitteen kaatumisen.

  • Ole erityisen varovainen, kun kuljetat lavalla ylikokoisia kuormia ja varsinkin silloin, jos ylikokoisen kuorman painoa ei voi keskittää kuljetuslavalle.

  • Kiinnitä kuorma kuljetuslavalle aina kun mahdollista, jotta kuorma ei pääse siirtymään.

  • Kun kuljetat nestettä suuressa säiliössä (kuten ruiskutussäiliössä), ole varovainen ylä- ja alamäissä, nopeuden muutoksissa, äkillisissä pysähdyksissä ja epätasaisella alustalla.

  Kuljetuslavan tilavuus on 0,28 m3. Lavalle sijoitettavan materiaalin määrä laitteen painorajoituksia ylittämättä voi vaihdella merkittävästi materiaalin tiheyden mukaan.

  Katso eri materiaalien lastausrajoitukset seuraavasta taulukosta:

  MateriaaliTiheysKuljetuslavan enimmäiskapasiteetti (tasaisella alustalla)
  Sora, kuiva1 522 kg/m3Täysi
  Sora, märkä1 922 kg/m33/4 täysi
  Hiekka, kuiva 1 442 kg/m3Täysi
  Hiekka, märkä1 922 kg/m33/4 täysi
  Puu721 kg/m3Täysi
  Kaarna< 721 kg/m3Täysi
  Multa, tiivis1 602 kg/m33/4 täysi (noin)

  Moottorin käynnistys

  1. Istuudu kuljettajan istuimelle, aseta avain virtalukkoon ja käännä avain myötäpäivään KäYNNISSä- tai KäYNNISTYS-asentoon.

   Kone voidaan käynnistää kahdella tavalla:

   • Käynnistys polkimella: käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon, paina kaasupoljinta ja nosta sitten jalka kaasupolkimelta.

    Note: Kun jalka poistetaan kaasupolkimelta, moottori sammuu.

   • Käynnistys virta-avaimella: käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon, jolloin moottori pysyy käynnissä, kunnes avain käännetään PYSäYTYS-asentoon.

   Note: Kun käytät avainkäynnistystilaa, voit kytkeä seisontajarrun ja työskennellä poissa koneen luota, mutta moottori jatkaa käymistä ja akussa on varausta.

   Note: Jos avain käännetään KäYNNISTYS-asentoon, moottori pyörii, kunnes se käynnistyy. Jos moottori pyörii yli kymmenen sekuntia, palauta avain PYSäYTYS-asentoon ja määritä ongelman syy (rikastimen vivun on oltava kytkettynä, ilmanpuhdistin on tarkistettava tukkeumien varalta, polttoainesäiliön on oltava täynnä, sytytystulppa on huono jne.) ennen koneen käynnistämistä uudelleen.

   Note: Jos lisävarusteena saatava peruutushälytin on asennettu ja vaihteenvalitsin siirretään PERUUTUS-asentoon virta-avaimen ollessa KäYNNISSä-asennossa tai KäYNNISTYS-asennossa, kuljettaja kuulee peruutusvaihteesta varoittavan äänimerkin.

  2. Siirrä vaihteenvalitsin laitteen halutun ajosuunnan asentoon.

  3. Vapauta seisontajarru.

  4. Paina kaasupoljinta hitaasti jalallasi.

   Note: Jos moottori on kylmä, paina kaasupoljin puoleenväliin, pidä sitä siinä ja vedä samalla rikastimen nuppi PääLLä-asentoon. Palauta rikastimen nuppi POIS-asentoon, kun moottori on lämmennyt.

  Koneen pysäytys

  Important: Jos pysäytät koneen rinteeseen, pysäytä kone ensin käyttöjarruilla ja kytke sitten seisontajarru pitämään konetta paikallaan. Koneen seisauttaminen rinteeseen kaasupoljinta käyttämällä voi vaurioittaa konetta.

  1. Nosta jalka kaasupolkimelta.

  2. Käytä käyttöjarruja painamalla jarrupoljinta hitaasti, kunnes kone on pysähtynyt täysin.

   Note: Pysähtymismatka voi vaihdella laitteen kuorman ja nopeuden mukaan.

  Laitteen pysäköinti

  1. Pysäytä kone käyttöjarruilla painamalla jarrupoljinta ja pitämällä se painettuna.

  2. Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti.

  3. Käännä virta-avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

  4. Irrota avain.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Laitteen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Katso koneen kiinnityspisteiden sijainnit kuvista (Kuva 21) ja (Kuva 22).

  Note: Lastaa kone perävaunuun siten, että koneen etuosa osoittaa eteenpäin. Jos tämä ei ole mahdollista, kiinnitä konepelti runkoon hihnalla tai irrota konepelti ja kuljeta se erikseen kiinnitettynä. Muuten konepelti voi irrota kuljetuksen aikana.

  Varoitus

  Irtonaiset istuimet voivat pudota laitteesta ja perävaunusta kuljetuksen aikana ja osua toiseen ajoneuvoon tai jäädä esteeksi tielle.

  Irrota istuimet tai varmista, että ne on kiinnitetty huolellisesti istuinsuojusten kytkentöihin.

  g236535
  g034273

  Laitteen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Tämän ei kuitenkaan pidä olla normaalikäytäntö.

  Vaara

  Hinaaminen liian kovalla nopeudella voi heikentää ohjattavuutta, mistä voi olla seurauksena henkilövahinko.

  Laitteen hinausnopeus saa olla korkeintaan 8 km/h.

  Note: Ohjaustehostin ei toimi, minkä vuoksi koneen ohjaaminen on vaikeaa.

  Hinaamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen kuorma-autoa tai perävaunua. Katso kohta Perävaunun vetäminen

  1. Irrota käyttöhihna laitteesta (katso Käyttöhihnan vaihto).

  2. Kiinnitä hinausköysi laitteen rungon etuosassa olevaan hinaussilmukkaan (Kuva 21).

  3. Aseta vaihde VAPAA-asentoon ja vapauta seisontajarru.

  Perävaunun vetäminen

  Laitteella voidaan vetää perävaunuja. Koneeseen on saatavana vetokoukku. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Älä ylikuormita laitetta tai perävaunua, kun kuljetat lastia tai vedät perävaunua. Laitteen tai perävaunun ylikuormitus voi heikentää suorituskykyä tai vaurioittaa jarruja, akselia, moottoria, vaihteistoa, ohjausta, ripustusta, runkorakennetta tai renkaita.

  Lastaa perävaunu aina siten, että 60 % lastin painosta on perävaunun etuosassa. Näin noin 10 % perävaunun kokonaispainosta tulee laitteen vetokoukulle.

  Lastaa kuljetuslavalle aina kuormaa, kun käytät perävaunua, jotta jarrutusteho ja pito olisivat riittävät. Älä ylitä perävaunun kokonaispainorajoja.

  Vältä perävaunullisen laitteen pysäköimistä rinteeseen. Jos mäkeen pysäköiminen on kuitenkin välttämätöntä, kytke seisontajarru ja kiilaa perävaunun pyörät.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Note: Kytkentäkaavion voi ladata osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Vaara

  Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

  Varoitus

  Vain pätevä ja valtuutettu henkilöstö saa kunnostaa, korjata, säätää ja tarkistaa laitteen.

  • Vältä tulipalon vaaroja ja pidä palontorjuntavarusteet aina käsillä työskentelyalueella. Älä tarkista polttoaineen, akkunesteen tai jäähdytysnesteen määrää tai vuotoa avoliekillä.

  • Älä puhdista osia avoimessa polttoaineastiassa tai syttyvillä puhdistusnesteillä.

  Varoitus

  Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot ennen huoltotoimenpiteitä. Aseta johdot sivuun, jotta ne eivät voi vahingossa koskettaa sytytystulppia.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista käyttöhihnan kunto.
 • Tarkista käynnistysgeneraattorin hihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Suorita uuden koneen sisäänajoon liittyvät toimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista vaihteenvalitsimen toiminta.
 • Tarkista jarrunesteen määrä.Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käyttökertaa.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Puhdista roskat pölysuojuksesta.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit.Voitele laite useammin, jos sitä käytetään raskaissa olosuhteissa.
 • Vaihda ilmansuodatin.Vaihda ilmansuodatinpanos aikaisemmin, jos se on likainen tai vaurioitunut.
 • Huolla ilmansuodatin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy.(Vaihda öljy kaksi kertaa useammin erityisissä käyttöolosuhteissa. Katso kohta ).
 • Tarkista sytytystulppa. Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
 • Tarkasta renkaiden ja vanteiden kunto.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista, että ohjauksessa ja jousituksessa ei ole löysiä tai vaurioituneita osia.
 • Tarkista etupyörien kallistus ja aurauskulma.
 • Tarkista vaihteistoöljyn määrä.
 • Tarkista vaihteenvalitsimen Vapaa-asennon toiminta.
 • Puhdista moottorin jäähdytystilat.Puhdista jäähdytysjärjestelmä kaksi kertaa useammin erityisissä käyttöolosuhteissa. Katso kohta Laitteen huolto erityisissä käyttöolosuhteissa.
 • Tarkista jarrut.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • Tarkista käyttöhihnan kunto ja kireys.
 • Tarkista käynnistysgeneraattorin hihnan kireys.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Etupyörien laakerien rasvaus
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Puhdista ensiökytkin.
 • Vaihda käyttö- ja seisontajarrun jarrupalat.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteistoöljy.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Vuosittain
 • Tee kaikki moottorin käyttöoppaassa mainitut vuosittaiset huoltotoimenpiteet.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista jarrujen ja seisontajarrun toiminta.       
  Tarkista vaihdevivun/vapaan toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista vaihteistoöljyn määrä.       
  Tarkista ilmansuodatin.       
  Tarkista moottorin jäähdytysrivat.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kaasupolkimen toiminta.       
  Voitele kaikki rasvanipat.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  Laitteen huolto erityisissä käyttöolosuhteissa

  Important: Jos laitetta käytetään joissain alla olevista olosuhteista, huollot on suoritettava kaksi kertaa tavallista useammin:

  • Käyttö aavikolla

  • Käyttö kylmässä ilmastossa (alle 10 °C)

  • Perävaunun vetäminen

  • Toistuva käyttö pölyisissä olosuhteissa

  • Käyttö rakennustyömaalla

  • Jos ajoneuvo on ollut pitkään käytössä mutaisissa, hiekkaisissa, märissä tai vastaavissa likaisissa olosuhteissa, tarkistuta ja puhdistuta jarrut mahdollisimman pian. Näin mikään hankaava materiaali ei pääse aiheuttamaan liiallista kulumista.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus huollon aikana

  • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

  • Ennen kuin huollat tai säädät konetta, pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain, jotta konetta ei voi käynnistää vahingossa.

  • Poista kuljetuslavalta kuorma kokonaan ennen kuin ryhdyt työskentelemään sen alla.

  • Varmista aina ennen kuin ryhdyt työskentelemään kuljetuslavan alla, että kannatintanko pitää lavaa ylhäällä.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Älä lataa akkuja koneen huollon aikana.

  • Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit huolellisesti, jotta kone pysyy hyvässä käyttökunnossa.

  • Palovaara pienenee, kun moottoritila pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta, ruohosta, lehdistä ja kerääntyvästä liasta.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana moottorista ja liikkuvista osista. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

  • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Tarkista seisontajarrun toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla tarvittaessa.

  • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet turvamerkinnät.

  • Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Älä käytä moottoria liian suurilla kierroksilla muuttamalla kierrosnopeuden säätimen asetuksia. Turvallisuus- ja tarkkuussyistä johtuen valtuutetun Toro-jälleenmyyjän on tarkistettava moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla.

  • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Käytä aina alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi. Muutosten tekeminen koneeseen saattaa vaikuttaa sen toimintaan, suorituskykyyn ja kestävyyteen, mikä voi johtaa tapaturmaan tai hengenvaaraan. Seurauksena voi olla myös The Toro® Companyn ajoneuvolle myöntämän takuun raukeaminen.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Tyhjennä ja nosta kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nosto huoltoasentoon.

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Laite voi olla epävakaa käytettäessä tunkkia. Kone saattaa luiskahtaa tunkilta, jolloin koneen alla olevat voivat loukkaantua.

  • Älä käynnistä konetta, kun se on nostettu tunkilla.

  • Poista aina avain virtalukosta, ennen kuin nouset pois koneesta.

  • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun konetta tuetaan nostolaitteella.

  • Tue kone nostamisen jälkeen pukeilla.

  Important: Aina kun konetta käytetään kunnossapitoa ja/tai vianmääritystä varten, koneen takapyörät on nostettava 25 mm irti maasta asettamalla akselipukit taka-akselin tueksi.

  • Koneen etupään nostokohta sijaitsee rungon etuosassa hinaussilmukan takana (Kuva 23).

   g034043
  • Koneen takapään nostokohta sijaitsee akseliputkien alla (Kuva 24).

  g034044

  Konepellin avaaminen

  Konepellin nosto

  1. Nosta konepellin kummallakin puolella olevien kumisalpojen kahva (Kuva 25).

   g034045
  2. Nosta konepelti.

  Konepellin sulkeminen

  1. Laske konepelti alas varovasti.

  2. Varmista konepelti paikalleen kohdistamalla kumisalvat kiinnikkeisiinsä konepellin kummallakin puolella (Kuva 25).

  Istuinkokoonpanon nosto ja lasku

  Istuinkokoonpano nostetaan työntämällä istuinkokoonpanoa eteenpäin, kunnes se nojaa ohjauspyörään (Kuva 26).

  Istuinkokoonpano lasketaan työntämällä istuinkokoonpanoa taaksepäin, kunnes se asettuu takaisin alkuperäiseen asentoonsa (Kuva 26).

  g190066

  Istuinkokoonpanon irrotus

  1. Työnnä istuinkokoonpano eteenpäin nostettuun asentoon (Kuva 26).

  2. Liu’uta istuinkokoonpano sivuun pois tapeista ja nosta istuinkokoonpanoa ylöspäin (Kuva 27).

   g190187

  Istuinkokoonpanon asennus

  Liu’uta istuinkokoonpano tappeihin ja laske se (Kuva 28).

  g190186

  Voitelu

  Laitteen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit.Voitele laite useammin, jos sitä käytetään raskaissa olosuhteissa.
 • Rasvatyyppi: litiumrasva nro 2

  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi rievulla, jotta laakeriin tai holkkiin ei pääse epäpuhtauksia.

  2. Lisää voitelupistoolilla yksi tai kaksi pumppausta rasvaa laitteen rasvanippoihin.

  3. Pyyhi liika rasva pois laitteesta.

  Rasvanipat sijaitsevat tukivarsien sisemmissä päissä, raidetankojen pallonivelessä ja tukivarsien ulommissa päissä (Kuva 29 ja Kuva 30).

  g034057
  g034058

  Etupyörien laakerien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  300 käyttötunnin välein
 • Etupyörien laakerien rasvaus
 • Käytettävä rasva: Mobilgrease XHP™-222

  Navan ja jarrukiekon irrotus

  1. Nosta koneen etuosa ja tue se pukeilla.

  2. Irrota neljä pyöränmutteria, joilla pyörä on kiinnitetty napaan (Kuva 31).

   g033046
  3. Irrota laippakantapultit (⅜ × ¾ tuumaa), joilla jarrukokoonpanon kannatin on kiinnitetty karaan, ja irrota jarru karasta (Kuva 32).

   Note: Tue jarrukokoonpano ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen.

   g033047
  4. Irrota pölysuojus navasta (Kuva 33).

   g192346
  5. Irrota sokka ja mutterin pidike karasta ja olkamutterista (Kuva 33).

  6. Irrota olkamutteri karasta, ja irrota sitten napa ja jarrukiekko karasta (Kuva 33 ja Kuva 34).

   g192347
  7. Pyyhi kara puhtaaksi rievulla.

  8. Toista vaiheet 1–7 navalle ja jarrukiekolle koneen toisella puolella.

  Pyörien laakerien rasvaus

  1. Irrota ulompi laakeri ja laakerin kehä navasta (Kuva 35).

   g033050
  2. Irrota sisemmän laakerin tiiviste navasta (Kuva 35)

  3. Pyyhi tiiviste puhtaaksi ja tarkista, ettei se ole kulunut tai vaurioitunut.

   Note: Älä käytä puhdistusainetta tiivisteen puhdistamiseen. Vaihda tiiviste, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

  4. Puhdista laakerit ja laakerien kehät ja tarkista, etteivät ne ole kuluneet tai vaurioituneet.

   Note: Vaihda kaikki kuluneet ja vaurioituneet osat. Varmista, että laakerit ja laakerien kehät ovat puhtaat ja kuivat.

  5. Puhdista laakeriaukko ja napa rasvasta, liasta ja roskista (Kuva 35).

  6. Tiivistä laakerit määritysten mukaisella rasvalla.

  7. Täytä laakeriaukko 50–80-prosenttisesti määritysten mukaisella rasvalla (Kuva 35).

  8. Aseta sisempi laakeri navan sisemmän puolen laakerin kehään ja asenna tiiviste (Kuva 35).

  9. Toista vaiheet 1–8 toisen navan laakereille.

  Navan ja jarrukiekon asennus

  1. Levitä karaan ohut kerros määritysten mukaista rasvaa (Kuva 36).

   g192344
  2. Aseta napa ja jarrukiekko karaan jarrukiekko edellä (Kuva 36).

  3. Aseta ulompi laakeri karaan ja ulompaan laakerin kehään (Kuva 36).

  4. Aseta lukkolevy karaan (Kuva 36).

  5. Kierrä olkamutteri karaan ja kiristä mutteri momenttiin 15 N·m pyörittäen samalla napaa, jotta laakeri asettuu paikalleen (Kuva 36).

  6. Löysää olkamutteria, kunnes napa pyörii vapaasti.

  7. Kiristä olkamutteri momenttiin 1,70–2,26 N·m.

  8. Aseta kiinnike mutterin päälle ja tarkista, että kiinnikkeen lovi ja karassa oleva sokan aukko ovat kohdakkain (Kuva 37).

   Note: Jos kiinnikkeen lovi ja karan aukko eivät ole kohdakkain, kohdista ne kiristämällä olkamutteria korkeintaan momenttiin 2,26 N·m.

   g192345
  9. Asenna sokka ja taivuta sen varret kiinnikkeen ympärille (Kuva 37).

  10. Asenna pölysuojus napaan (Kuva 37).

  11. Toista vaiheet 1–10 navalle ja jarrukiekolle koneen toisella puolella.

  Jarrujen ja pyörien asennus

  1. Puhdista kaksi laippakantapulttia (⅜ × ¾ tuumaa) ja levitä keskivahvaa kierrelukitetta pulttien kierteisiin.

  2. Kohdista jarrupalat jarrukiekon molemmille puolille (Kuva 32) ja kohdista jarrusatulan kannattimen reiät karan rungossa oleviin jarrun kiinnityskohdan reikiin (Kuva 36).

  3. Kiinnitä jarrusatulan kannatin karan runkoon (Kuva 32) kahdella laippakantapultilla (⅜ × ¾ tuumaa).

   Kiristä kaksi laippakantapulttia momenttiin 47–54 N·m.

  4. Kohdista pyörässä olevat reiät navan tappeihin ja aseta pyörä napaan niin, että venttilinvarsi osoittaa ulospäin (Kuva 31).

   Note: Varmista, että pyörän kiinnityspinta on navan tasalla.

  5. Kiinnitä pyörä napaan pyöränmuttereilla (Kuva 31).

   Kiristä pyöränmutterit momenttiin 108–122 N·m.

  6. Toista vaiheet 1–5 jarrulle ja pyörälle koneen toisella puolella.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkistat öljyn tai lisäät öljyä kampikammioon.

  • Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat sekä vaatteet etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmansuodatin.Vaihda ilmansuodatinpanos aikaisemmin, jos se on likainen tai vaurioitunut.
 • Note: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Ilmanpuhdistimen suojuksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Puhdista roskat pölysuojuksesta.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  Puhdista ilmanpuhdistimen suojus ja poista roskat pölysuojuksesta kuvan mukaisesti (Kuva 38).

  g236567

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmansuodatin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
  1. Liu’uta ilmansuodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 39).

   Note: Älä kolhi ilmansuodatinta runkoa vasten.

   Important: Älä yritä puhdistaa ilmansuodatinta.

  2. Tarkista uuden suodattimen eheys katsomalla sen läpi kirkasta valoa vasten.

   Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa tai ettei kumitiiviste ole vaurioitunut. Jos suodatin on vaurioitunut, älä käytä sitä.

  3. Liu’uta ilmansuodatin varovasti ilmansuodattimen koteloon.

   Important: Älä paina suodattimen pehmeää sisäpuolta.

  4. Asenna ilmanpuhdistimen suojus siten, että ylöspäin osoittaa puoli, jossa on merkintä ”UP”, ja kiinnitä salvat (Kuva 39).

  g034313

  Moottoriöljyn huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.(Vaihda öljy kaksi kertaa useammin erityisissä käyttöolosuhteissa. Katso kohta ).
 • Note: Vaihda öljy useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Note: Toimita käytetty moottoriöljy ja öljynsuodatin valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  Moottoriöljyn tekniset tiedot

  Kampikammion tilavuus: 1,0 l

  Öljylaatu: puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SJ tai korkeampi

  Viskositeetti: katso seuraava taulukko.

  g034082

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Koneessa on toimitettaessa öljyä kampikammiossa. Öljy on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin käynnistystä ja sen jälkeen.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on jo ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin kymmenen minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljymäärä on alhainen, lisää öljyä Full-merkkiin asti. Älä täytä liikaa.

  Tarkista moottoriöljyn määrä kuvan mukaisesti (Kuva 41).

  g192771

  Moottoriöljyn vaihto

  1. Käynnistä kone ja anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Nosta kuljetuslava ja tue se kannatintangolla. Katso kohta Kuljetuslavan nosto huoltoasentoon.

  6. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 42).

   g192770

  Sytytystulpan huolto

  Sytytystulpan tarkistus ja vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa. Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
 • Kaasutinmallin sytytystulpan tyyppi: Champion XC12YC

  EFI-mallin sytytystulpan tyyppi: Champion RC12LC4

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Important: Vaihda säröinen, karstainen, likainen tai muuten viallinen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja teräsharjalla, sillä tulpasta saattaa irrota karstaa sylinteriin. Tämä vahingoittaa yleensä moottoria.

  Note: Sytytystulppa kestää yleensä pitkään, mutta se tulee ottaa pois paikaltaan ja tarkistaa aina, jos moottorissa on toimintahäiriöitä.

  1. Puhdista sytytystulpan ympäristö, jotta sylinteriin ei pääse epäpuhtauksia, kun tulppa irrotetaan.

  2. Irrota sytytystulpan johto.

  3. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

  4. Tarkista, etteivät sivu- ja keskielektrodit sekä keskielektrodin eriste ole vahingoittuneet (Kuva 43).

   Note: Älä käytä viallista tai kulunutta sytytystulppaa. Vaihda se uuteen, oikean tyyppiseen sytytystulppaan.

   g001470
  5. Säädä keski- ja sivuelektrodien kärkiväliksi 0,76 mm kuvan mukaisesti (Kuva 43).

  6. Asenna sytytystulppa sylinterinkanteen ja kiristä tulppa momenttiin 27 N·m.

  7. Asenna sytytystulpan johto.

  8. Toista vaiheet 1–7 toisen sytytystulpan kohdalla.

  Korkean/alhaisen joutokäyntinopeuden säätö

  1. Nosta kuljetuslava ja tue se auki kannatintangolla.

  2. Nosta alhaista joutokäyntinopeutta löysäämällä etummaista vastamutteria ja kiristämällä takimmaista vastamutteria kaasuvaijerin kotelossa (Kuva 44).

   g229954
  3. Testaa korkea joutokäyntinopeus kierrosnopeusmittarilla:

   1. Varmista, että vaihdevipu on VAPAA-asennossa.

   2. Käynnistä moottori.

   3. Paina kaasupoljin pohjaan ja mittaa moottorin nopeus kierrosnopeusmittarilla. Moottorin nopeuden on oltava 3 650 – 3 750 kierr./min. Jos näin ei ole, sammuta moottori ja säädä vaijerin vastamuttereita.

    Important: Älä laske korkeaa joutokäyntinopeutta. Varmista kierrosnopeusmittarilla, että korkea joutokäyntinopeus on 3 650 – 3 750 kierr./min.

  4. Laske ja kiinnitä kuljetuslava.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, että polttoaineputkissa, liittimissä ja pidikkeissä ei ole vuotoja, haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Note: Korjaa vaurioituneet tai vuotavat polttoainejärjestelmän osat ennen laitteen käyttöä.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Nosta lava ja tue se kannatintangolla.

  5. Kytke akku irti. Katso kohta Akun irrotus.

  6. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle ja vaihda polttoainesuodatin kuvan mukaisesti (Kuva 45).

   g029685
  7. Kytke akku ja laske kuljetuslava alas. Katso kohta Akun kytkentä.

  Hiilisäiliön huolto

  Hiilisäiliön ilmansuodattimen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodatin.
 • Tarkista hiilisäiliön ilmansuodattimen pohjan aukko ja varmista, että se on puhdas ja ettei siinä ole roskia tai tukoksia (Kuva 46).

  Puhdista hiilisäiliön ilmansuodatin puhtaalla paineilmalla.

  g034099

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akun huolto

  Akun jännite: 12 V, 300 A (kylmäkäynnistysvirta) lämpötilassa –18 °C.

  • Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna.

  • Jos akun navat ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa.

  • Sivele akun napoihin ohut rasvakerros, jotta ne eivät syöpyisi.

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Asenna aina akun positiivinen (punainen) kaapeli ennen negatiivisen (mustan) kaapelin asentamista.

  • Pidä akun hihna aina paikallaan suojaamassa ja kiinnittämässä akkua.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja laitteen metalliosien välille.

  Kytke akku irti kuvan mukaisesti (Kuva 47).

  g034311

  Akun irrotus

  1. Irrota akkukaapelit. Katso Akun irrotus.

  2. Irrota akku kuvan mukaisesti (Kuva 48).

   g034326

  Akun asennus

  1. Asenna akku kuvan mukaisesti (Kuva 49).

   g034327
  2. Kytke akkukaapelit. Katso Akun kytkentä.

  Akun kytkentä

  Kytke akku kuvan mukaisesti (Kuva 50).

  g034315

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Pidä akku aina täysin ladattuna (ominaispaino 1,260). Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Irrota akku koneesta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan (12 V).

   Note: Älä lataa akkua liikaa.

  3. Asenna akku alustaan. Katso kohta Akun asennus.

  Akun säilytys

  Jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos akkua säilytetään koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy.

  Sulakkeiden vaihto

  Sähköjärjestelmässä on neljä sulaketta. Ne sijaitsevat istuinkokoonpanon alla (Kuva 51).

  Note: Jos asennat lisävarusteena saatavan nostosarjan, saat toisen sulakerasian asennettavaksi nykyisen sulakerasian viereen.

  Äänimerkki30 A
  Päävirta15 A
  Ajovalot10 A
  USB-virtaliitäntä/lisävarusteet10 A
  Lisävarusteena saatava nostosarja (avoin – toinen sulakerasia toimitetaan sarjan mukana)15 A
  g034618

  Ajovalojen huolto

  Polttimoiden vaihto

  Varoitus

  Jos asennettava polttimo on teholtaan suurempi kuin mille järjestelmä on suunniteltu, 12 V:n virtalähde saattaa vaurioitua tai vähintään sulake voi palaa.

  Tämän voi ehkäistä käyttämällä vain Toron LED-polttimoita.

  Varoitus

  Polttimot kuumenevat erittäin paljon käytön aikana. Kuuman polttimon käsittely saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja ja tapaturman.

  Anna polttimoiden jäähtyä riittävän kauan ennen vaihtoa. Ole varovainen, kun käsittelet polttimoita.

  Tyyppi: Katso Osaluettelo.

  1. Irrota akun kytkennät. Katso Akun irrotus.

  2. Avaa konepelti. Katso kohta Konepellin nosto.

  3. Irrota sähköjohtojen liitin lamppukokoonpanon liitännästä ajovalon kotelon takaosassa (Kuva 52).

   g035852
  4. Irrota lamppukokoonpano kiertämällä sitä neljänneskierros vastapäivään ja siirtämällä sitä taaksepäin irti ajovalon kotelosta (Kuva 52).

  5. Aseta uusi lamppukokoonpano ja ajovalon kotelo ja kohdista lamppukokoonpanon kielekkeet ajovalon kotelon loviin (Kuva 52).

  6. Kiinnitä lamppukokoonpano kiertämällä sitä neljänneskierros myötäpäivään (Kuva 52).

  7. Kytke sähköjohtojen liitin uuden lamppukokoonpanon liitäntään (Kuva 52).

  8. Kytke akut ja sulje konepelti. Katso Akun kytkentä.

  Ajovalon vaihto

  1. Irrota akun kytkennät. Katso Akun irrotus.

  2. Avaa konepelti. Katso kohta Konepellin nosto.

  3. Irrota sähköjohtojen liitin lamppukokoonpanon liitännästä (Kuva 53).

   g035853
  4. Irrota pikakiinnikkeet, jotka kiinnittävät ajovalon sen pidikkeeseen (Kuva 53).

   Note: Säilytä kaikki osat uuden ajovalon asennusta varten.

  5. Irrota ajovalokokoonpano siirtämällä sitä eteenpäin etupuskurissa olevan aukon kautta (Kuva 53).

  6. Asenna uusi ajovalo puskurissa olevan aukon kautta (Kuva 53).

   Note: Varmista, että säätötapit ovat linjassa puskurin takana olevan asennuskannakkeen aukkojen kanssa.

  7. Kiinnitä ajovalokokoonpano vaiheessa 4 irrotetuilla pikakiinnikkeillä.

  8. Kytke sähköjohtojen liitin lamppukokoonpanon liitäntään (Kuva 53).

  9. Säädä ajovalot siten, että ne osoittavat haluttuun suuntaan. Katso Ajovalojen säätö.

  Ajovalojen säätö

  Säädä ajovalon suuntaus seuraavasti aina, kun ajovalokokoonpano vaihdetaan tai irrotetaan.

  1. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon ja sytytä ajovalot.

  2. Käännä ajovalokokoonpanoa ja säädä ajovalojen suuntausta kääntämällä ajovalokokoonpanon takaosassa olevia säätöruuveja (Kuva 53).

  3. Kytke akku ja sulje konepelti. Katso kohta Akun kytkentä.

  Vetojärjestelmän huolto

  Renkaiden huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta renkaiden ja vanteiden kunto.
 • Kiristä pyöränmutterit.
  1. Tarkista, ettei renkaissa ja vanteissa ole kulumia tai vaurioita.

   Note: Reunakiveykseen tai vastaavaan osuminen voi vaurioittaa rengasta tai vannetta ja vioittaa pyörien suuntausta, joten tarkista renkaiden kunto pienenkin onnettomuuden jälkeen.

  2. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 108–122 N·m.

  Ohjaus- ja jousitusosien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että ohjauksessa ja jousituksessa ei ole löysiä tai vaurioituneita osia.
 • Kun ohjauspyörä on keskikohdassa (Kuva 54), käännä ohjauspyörää vasemmalle tai oikealle. Jos ohjauspyörää käännetään yli 13 mm vasemmalle tai oikealle eivätkä renkaat käänny, tarkista seuraavat ohjaus- ja jousitusosat ja varmista, että ne eivät ole löysällä tai vaurioituneet:

  • Ohjausakselin ja ohjaushammastangon kokoonpanon välinen nivel

   Important: Tarkista hammaspyörän akselin tiivisteen kunto ja kiinnitys (Kuva 55).

  • Ohjaushammastangon kokoonpanon raidetangot

  g313578
  g313576

  Etupyörien suuntauksen säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista etupyörien kallistus ja aurauskulma.
 • Kallistuksen tai aurauskulman säädön valmistelu

  1. Tarkista rengaspaineet ja varmista, että eturenkaiden paine on 0,83 bar.

  2. Lisää kuljettajan istuimelle paino, joka vastaa keskimääräistä laitteen käyttäjän painoa, tai pyydä käyttäjää istumaan istuimella. Käyttäjän painon on pysyttävä istuimella koko säätötoimenpiteen ajan.

  3. Työnnä laitetta tasaisella alustalla suoraan taaksepäin 2–3 m ja sitten suoraan eteenpäin alkuperäiseen aloituskohtaan. Näin jousitus pääsee asettumaan käyttäjän paikalla.

  Kallistuksen säätö

  Omistajan hankkimat työkalut: mutteriavain (Toro-osanumero 132-5069), ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Important: Säädä kallistuskulmaa vain, jos käytössä on etulisälaite tai jos renkaat kuluvat epätasaisesti.

  1. Tarkista kallistuksen suuntaus kussakin pyörässä. Suuntauksen on oltava niin lähellä neutraalia (nollaa) kuin mahdollista.

   Note: Renkaat on suunnattava niin, että kulutuspinta on tasaisesti maassa, jotta renkaiden epätasainen kuluminen vähenee.

  2. Jos pyörien kallistuksen suuntaus ei ole oikea, suuntaa pyörä pyörittämällä iskunvaimentimen kaulusta mutteriavaimella (Kuva 56).

   g033218

  Etupyörien aurauskulman säätö

  Important: Varmista ennen aurauskulman säätöä, että kallistus on säädetty niin lähelle neutraalia kuin mahdollista. Katso kohta Kallistuksen säätö.

  1. Mittaa eturenkaiden välinen etäisyys akselin korkeudelta eturenkaiden edestä ja takaa (Kuva 57).

   g009235
  2. Jos mittaustulos ei ole 0–6 mm, löysää raidetankojen ulommissa päissä olevia vastamuttereita (Kuva 58).

   g033219
  3. Pyöritä molempia raidetankoja, jolloin renkaiden etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

  4. Kiristä raidetangon vastamutterit, kun säätö on oikea.

  5. Varmista, että ohjauspyörä kääntyy kunnolla molempiin suuntiin.

  Vaihteistoöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteistoöljyn määrä.
 • Öljylaatu: SAE 80W-90 (API MT-1) tai SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota vaihteiston täyttötulppa (Kuva 59).

   Note: Nesteen pinnan tulee ulottua täyttötulpan alareunaan saakka.

   g035761
  5. Jos öljyä on vähän, irrota täyttötulppa ja lisää määrityksen mukaista öljyä, kunnes sitä valuu ulos aukosta (Kuva 59).

  6. Asenna täyttötulppa ja kiristä se momenttiin 20–27 N·m.

  Vaihteistoöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteistoöljy.
 • Öljylaatu: SAE 80W-90 (API MT-1) tai SAE 80W-90 (API GL-5)

  Öljytilavuus: 1,6 l

  1. Aseta tyhjennysastia tyhjennystulpan alle (Kuva 59).

  2. Irrota täyttötulppa ja tiiviste (Kuva 59).

   Note: Säilytä täyttötulppa ja tiiviste asennusta varten vaiheessa 6.

  3. Irrota tyhjennystulppa ja tiiviste ja anna kaiken öljyn valua pois (Kuva 59).

   Note: Säilytä tyhjennystulppa ja tiiviste asennusta varten vaiheessa 4.

  4. Asenna tyhjennystulppa ja tiiviste ja kiristä momenttiin 20–27 N·m.

  5. Lisää vaihteistoon määrityksen mukaista öljyä, kunnes sitä valuu ulos täyttöaukosta.

  6. Asenna täyttötulppa ja tiiviste ja kiristä momenttiin 20–27 N·m.

  Vaihteenvalitsimen Vapaa-asennon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista vaihteenvalitsimen toiminta.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteenvalitsimen Vapaa-asennon toiminta.
 • Suoritettaessa määräaikaishuoltoa ja/tai moottorin vianmääritystä vaihteisto on asetettava VAPAA-asentoon. Koneen vaihteenvalitsimessa on VAPAA-asento, joka siirtää vaihteiston vapaalle. Seuraavin toimenpitein varmistetaan, että vaihdevivun vapaa-asento siirtää vaihteiston vapaalle oikein:

  1. Aseta vaihteenvalitsin VAPAA-asentoon.

  2. Käännä toisiokytkintä (Kuva 66) ja tarkista, pyöriikö se vapaasti VAPAA-asennossa.

  3. Aseta vaihteenvalitsin ETEENPäIN-asentoon.

  4. Käännä toisiokytkintä (Kuva 66) ja tarkista, pyörittääkö se takapyöriä.

  5. Aseta vaihteenvalitsin PERUUTUS-asentoon.

  6. Käännä toisiokytkintä (Kuva 66) ja tarkista, pyörittääkö se takapyöriä.

  7. Jos jokin näistä tuottaa virheellisen tuloksen, siirry kohtaan Vaihteenvalitsimen Vapaa-asennon säätö.

  Vaihteenvalitsimen Vapaa-asennon säätö

  1. Löysää vaihteenvalitsimen vaijerin vastamuttereita ja säädä niitä tarpeen mukaan (Kuva 60).

   g034455
  2. Testaa vaihteenvalitsimen asento kääntämällä vaihteenvalitsinta kolmeen eri asentoon ja tarkistamalla, vaihtaako vaihdevipu (Kuva 60) oikein vaihteiden vaihdon yhteydessä. Katso kohta Vaihteenvalitsimen vipu ja vaihteenvalitsimen ilmaisin.

  3. Toista vaiheet kohdassa Vaihteenvalitsimen Vapaa-asennon tarkistus ja varmista, että kaikki asennot toimivat oikein.

  Ensiökytkimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Puhdista ensiökytkin.
 • Varoitus

  Kytkimessä oleva pöly siirtyy ilmaan ja saattaa vahingoittaa silmiä, tai se voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia, jos pölyä vedetään henkeen.

  Käytä tässä työvaiheessa suojalaseja ja pölynaamaria tai muita silmien ja hengitysteiden suojaimia.

  1. Nosta ja lukitse kuljetuslava.

  2. Irrota kolme pulttia, joilla kansi on kiinnitetty kytkimeen, ja irrota kansi (Kuva 61).

   Note: Säilytä kansi ja pultit asennusta varten.

   g011947
  3. Puhdista kannen sisäpuoli ja kytkimen sisäosat perusteellisesti paineilmalla.

  4. Asenna kytkimen kuori ja kiinnitä se paikalleen kolmella vaiheessa 2 irrotetulla pultilla (Kuva 61).

  5. Laske kuljetuslava alas.

  Huippunopeuden alentaminen

  Varoitus

  Kytkimessä oleva pöly siirtyy ilmaan ja saattaa vahingoittaa silmiä, tai se voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia, jos pölyä vedetään henkeen.

  Käytä tässä työvaiheessa suojalaseja ja pölynaamaria tai muita silmien ja hengitysteiden suojaimia.

  1. Nosta ja lukitse kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nosto huoltoasentoon.

  2. Irrota pultit, joilla ensiökytkimen kuori on kiinnitetty, kuvan mukaisesti (Kuva 62).

   Important: Irrota kytkimen kuori varovasti; jousi on puristunut kokoon.

   Important: Merkitse muistiin kytkimen kuoren ja kytkinyksiköiden X-merkintöjen sijainti toisiinsa nähden myöhempää asennusta varten.

   g026341
  3. Irrota jousi.

  4. Säädä huippunopeutta lisäämällä tai poistamalla välikappaleita. Määritä tarvittava määrä välikappaleita seuraavan taulukon avulla.

   VälikappaleetHuippunopeus
   2 (vakio)26 km/h (vakio)
   319 km/h
   414 km/h
   510 km/h
   66 km/h

   Important: Älä käytä konetta ilman vähintään kahta kytkimen välikappaletta.

  5. Asenna jousi ja kytkimen kuori.

   Important: Varmista, että X-merkintä on entisellä kohdallaan.

  6. Kiristä pultit momenttiin 179–228 N·m.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  Moottorin jäähdytystilojen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Puhdista moottorin jäähdytystilat.Puhdista jäähdytysjärjestelmä kaksi kertaa useammin erityisissä käyttöolosuhteissa. Katso kohta Laitteen huolto erityisissä käyttöolosuhteissa.
 • Important: Jos moottoria käytetään pyörivä sihti tukkeutuneena, likaisilla tai tukkeutuneilla jäähdytysrivoilla tai ilman jäähdytyssuojuksia, seurauksena voi olla ylikuumenemisen aiheuttama moottorivaurio.

  Important: Älä koskaan puhdista moottoria painepesurilla, koska vesi voi saastuttaa polttoainejärjestelmän.

  Puhdista tulo, jäähdytysrivat ja moottorin ulkopinnat.

  Note: Puhdista moottorin jäähdytyksen osat useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun tarkistus

  1. Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun vipua itseäsi kohti, kunnes tunnet kireyttä.

  2. Jos kireyttä ei tunnu, kun olet vetänyt seisontajarrun vipua itseäsi kohti 11,4–16,5 cm:n etäisyydelle kojelaudan P-symbolista, seisontajarrua on säädettävä. Katso kohta Seisontajarrun säätö.

  Seisontajarrun säätö

  1. Tarkista, että seisontajarru on vapautettu.

  2. Nosta koneen takaosaa pukkien avulla. Katso Koneen nosto.

  3. Käytä apuna kahta mutteriavainta: pidä jarrusatulassa olevaa säätötappia paikallaan toisella avaimella ja löysää vastamutteria 1/4 kierrosta toisella avaimella (Kuva 63).

   g034434
  4. Samalla kun pidät säätötappia ja vastamutteria paikoillaan, kiristä kääntämällä säätötappia (Kuva 63).

   Note: Toista tämä vaihe, kunnes pyörässä tuntuu vastusta.

  5. Samalla kun pidät säätötappia ja vastamutteria paikoillaan, palaa takaisinpäin 1/4 kierrosta (Kuva 63).

  6. Samalla kun pidät säätötappia ja vastamutteria paikoillaan, kiristä vastamutteri (Kuva 63).

  7. Suorita vaiheet 1–6 toisellakin puolella.

  8. Varmista, että seisontajarru on säädetty oikeaan kireyteen. Katso Seisontajarrun tarkistus.

   Note: Jos seisontajarrua ei voi säätää vaadittuun kireyteen, jarrupalat voivat olla kuluneet ja ne on vaihdettava. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Jarrunesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jarrunesteen määrä.Tarkista jarrunesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käyttökertaa.
 • Jarrunesteen tyyppi: DOT 3

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Nosta konepelti ylös, jotta pääset käsiksi jarrun pääsylinteriin ja säiliöön (Kuva 64).

   g034314
  5. Katso nesteen määrä säiliön kyljestä (Kuva 65).

   Note: Pinnan on oltava vähimmäismäärän osoittavan viivan yläpuolella.

   g002136
  6. Jos nestettä on liian vähän, tee seuraavat toimet:

   1. Puhdista säiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 64).

   2. Lisää DOT 3 -jarrunestettä säiliöön, kunnes nesteen pinta on vähimmäismäärän osoittavan viivan yläpuolella (Kuva 65).

    Note: Älä ylitäytä jarrunesteen säiliötä.

   3. Asenna säiliön korkki (Kuva 64).

  7. Sulje koneen konepelti.

  Jarrujen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jarrut.
 • Jarrut ovat erittäin tärkeät laitteen turvallisuuden kannalta. Ne, kuten kaikki muutkin turvallisuuteen vaikuttavat osat, on tarkistettava huolella säännöllisin väliajoin, jotta varmistetaan optimaalinen suorituskyky ja turvallisuus. Seuraavat tarkistukset on suoritettava 100 käyttötunnin välein:

  • Tarkista jarrupäällysteen kuluneisuus ja vauriot. Jos päällysteen (jarrupalan) paksuus on alle 1,6 mm, jarrupäällyste on vaihdettava.

  • Tarkista jarrulevy ja muut osat liiallisen kuluneisuuden ja vääntymien varalta. Jos huomaat minkäänlaisia vikoja, vaihda vioittuneet osat.

  • Tarkista jarrunesteen määrä. Katso kohta Jarrunesteen määrän tarkistus.

  Käyttö- ja seisontajarrun jarrupalojen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda käyttö- ja seisontajarrun jarrupalat.
 • Pyydä valtuutettua Toro-huoltoliikettä tarkistamaan ja mahdollisesti vaihtamaan käyttö- ja seisontajarrun jarrupalat.

  Jarrunesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda jarruneste.
 • Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Hihnan huolto

  Käyttöhihnan huolto

  Käyttöhihnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista käyttöhihnan kunto.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista käyttöhihnan kunto ja kireys.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Nosta kuljetuslava ja tue se kannatintangolla. Katso kohta Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon.

  5. Vaihda vaihde VAPAA-asentoon.

  6. Pyöritä hihnaa (Kuva 66) ja tarkista, onko siinä merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

   Note: Vaihda hihna, jos se on kulunut huomattavasti tai vaurioitunut. Katso Käyttöhihnan vaihto.

   g034106
  7. Laske kuljetuslava alas.

  Käyttöhihnan vaihto

  1. Nosta kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon.

  2. Vaihda vaihde VAPAA-asentoon, kytke seisontajarru, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota virta-avain.

  3. Pyöritä hihnaa ja vie se toisiokytkimen päältä (Kuva 66).

  4. Irrota hihna ensiökytkimeltä (Kuva 66).

   Note: Hävitä vanha hihna.

  5. Kohdista uusi hihna ensiökytkimen päälle (Kuva 66).

  6. Pyöritä hihnaa ja vie se toisiokytkimen päältä (Kuva 66).

  7. Laske kuljetuslava alas.

  Käynnistysgeneraattorin hihnan säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista käynnistysgeneraattorin hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkista käynnistysgeneraattorin hihnan kireys.
  1. Nosta kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon.

  2. Löysää käynnistysgeneraattorin kääntömutteria (Kuva 66).

  3. Aseta vääntörauta moottorin kiinnikkeen ja käynnistimen väliin.

  4. Paina vääntörautaa alaspäin ja kierrä käynnistintä alas aukossa, kunnes hihna joustaa vain 6 mm, kun sitä painetaan 44 N:n voimalla (Kuva 66).

  5. Kiristä kääntömutteri käsin ja irrota vääntörauta (Kuva 66).

  6. Kiristä kääntömutteri momenttiin 88–115 N·m.

  7. Laske kuljetuslava alas.

  Rungon kunnossapito

  Kuljetuslavan salpojen säätö

  Jos kuljetuslavan salpojen säätö on väärä, kuljetuslava tärisee ajon aikana pystysuunnassa. Salpojen pidikkeitä voi säätää, jotta salvat pitävät kuljetuslavan tiukasti runkoa vasten.

  1. Varmista, että kuljetuslava lukittuu paikalleen.

   Note: Jos kuljetuslava ei lukitu, salvan vastakappale saattaa olla liian alhaalla. Jos kuljetuslava lukittuu mutta tärisee ajon aikana pystysuunnassa, salvan vastakappale on todennäköisesti liian ylhäällä.

  2. Nosta kuljetuslava. Katso kohta Kuljetuslavan nosto tyhjennysasentoon.

  3. Löysää kahta pulttia kuljetuslavan salvan vastakappaleessa ja siirrä vastakappaletta ylös tai alas tarpeen mukaan (Kuva 67).

   g034451
  4. Kiristä salvan vastakappaleen kahta pulttia (Kuva 67).

  5. Sulje kuljetuslava monta kertaa ja varmista, että säätö on oikea.

  Puhdistus

  Laitteen pesu

  Laite tulee pestä tarvittaessa. Käytä pesuun pelkkää vettä tai lisää veteen mietoa pesuainetta. Koneen pesussa voidaan käyttää liinaa.

  Important: Älä pese laitetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

  Important: Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Koneen peseminen moottorin käydessä voi vaurioittaa moottorin sisäosia.

  Varastointi

  Turvallinen varastointi

  • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainetta sisätiloissa.

  Koneen varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Puhdista lika ja rasva koko laitteesta, myös moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Laite voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Laitteen painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, valojen, moottorin ja akun läheisyydessä.

  5. Tarkista jarrut. Katso kohta Jarrujen tarkistus.

  6. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  7. Rasvaa kone. Katso kohta Laitteen voitelu.

  8. Vaihda moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  9. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  10. Yli 30 vuorokauden varastointia varten polttoainejärjestelmä on valmisteltava seuraavasti:

   1. Lisää säiliössä olevaan polttoaineeseen öljypohjaista polttoaineen stabilointi-/lisäainetta.

    Important: Stabilointiainetta/-lisäainetta sisältävää polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

    Noudata polttoaineen stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita.

    Important: Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

    Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

   2. Käytä moottoria, jotta lisäainetta sisältävä polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (5 minuuttia).

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

    Note: Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä paikallisten asetusten mukaisesti.

   4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   5. Käytä rikastinta.

   6. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

  11. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso kohta Sytytystulpan huolto.

  12. Kun sytytystulpat on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.

  13. Käynnistä moottori sähkökäynnistimellä ja kierrätä öljy sylinterin sisään.

  14. Asenna sytytystulpat ja kiristä suosituksen mukaiseen momenttiin. Katso Sytytystulpan huolto.

   Note: Älä asenna sytytystulppien johtoja.

  15. Irrota akku alustasta ja lataa se täyteen. Katso Akun irrotus.

   Note: Älä kytke akkukaapeleita akun napoihin varastoinnin ajaksi.

   Important: Akun on oltava täyteen ladattu, jotta se ei jäädy ja vaurioidu alle 0 °C:n lämpötilassa. Täysin ladattu akku säilyttää latauksen noin 50 päivää alle 4 °C:n lämpötilassa.

  16. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  17. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

   Note: Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  18. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan.

  19. Irrota avain virtalukosta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

  20. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.