Indledning

Dette arbejdskøretøj er primært beregnet til transport af personer og materialelast uden for hovedveje.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g235847

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af §4442 eller §4443 i California Public Resource Code at bruge eller betjene denne motor på et skovklædt, busk- eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i §4442, der holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt med henblik på brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Sikkerhed

Denne maskine er fremstillet i overensstemmelse med kravene i SAE J2258.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, før maskinen efterses eller fyldes med brændstof.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning”. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8410
decal131-8463
decal137-9984
decal131-8413
decal131-8414
decal138-3524
decal131-8552
decal138-3518
decal138-3528
decal138-3397
decal138-5599

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af rattet (kun internationale modeller)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Ratovertræk1
Spændeskive (½")1
Støvdæksel1
 1. Fjern dækslet fra navet på rattet, hvis det er monteret (Figur 3).

 2. Afmonter låsemøtrikken (½") fra ratakslen (Figur 3).

 3. Skub rattet, støvdækslet og spændeskiven (½") på ratakslen (Figur 3).

  Note: Mens forhjulene vender lige frem, skal rattet placeres, så den mindste ege på rattet er lodret.

 4. Fastgør rattet på akslen med låsemøtrikken (½"), og tilspænd den med et moment på 18 til 30 Nm.

 5. Monter dækslet på rattet (Figur 3).

  g198932

Kontrol af væskestande og dæktryk

 1. Kontroller motoroliestanden, før og efter motoren startes første gang. Se Kontrol af motoroliestanden.

 2. Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang. Se Kontrol af bremsevæskestanden.

 3. Kontroller transakselvæskestanden, før motoren startes første gang. Se Kontrol af transakselvæskestanden.

 4. Kontroller lufttrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

Trykpolering af bremserne

For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres (indkøres) før brug.

 1. Sæt fuld hastighed på maskinen, og aktiver bremserne for hurtigt at standse maskinen uden at låse hjulene.

 2. Gentag denne procedure 10 gange med ét minuts ventetid mellem opbremsningerne for at undgå overophedning af bremserne.

  Important: Denne procedure er mest effektiv, hvis maskinen er lastet med 227 kg.

Læsning af vejledningen og gennemgang af opsætningsmateriale

Dele, der skal bruges til dette trin:

Betjeningsvejledning1
Ejerens motorvejledning1
Registreringskort1
Skema til kontrol før levering1
Kvalitetscertifikat1
Nøgle2
 • Læs betjeningsvejledningen og ejerens motorvejledning.

 • Udfyld registreringskortet.

 • Udfyld Skema til kontrol før levering.

 • Læs kvalitetscertifikatet.

Produktoversigt

g033925
g034517

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Kontrolpanel

g033921

Gaspedal

Brug gaspedalen (Figur 6) til at regulere maskinens kørselshastighed. Tryk gaspedalen ned for at starte motoren. Når du træder pedalen længere ned, øges kørselshastigheden. Når du slipper pedalen, sænkes maskinens hastighed, og motoren afbrydes.

Note: Den maksimale hastighed i fremadgående retning er 26 km/t.

Bremsepedal

Brug bremsepedalen til at stoppe eller sænke maskinens hastighed (Figur 6).

Forsigtig

Hvis du kører en maskine med slidte eller forkert justerede bremser, kan det medføre personskade.

Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 25 mm fra maskinens gulvbræt, skal bremserne justeres eller repareres.

Tændingskontakt

Tændingskontakten er placeret i instrumentpanelets nederste højre hjørne (Figur 6).

Tændingskontakten har tre positioner: OFF (fra), ON (til) og START.

Maskinen kan startes på to måder. Se Start af motoren.

Parkeringsbremsehåndtag

Parkeringsbremsehåndtaget er placeret på kontrolpanelet (Figur 6).

Når du slukker motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen for at forhindre, at maskinen bevæger sig ved et uheld. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, hvis maskinen parkeres på en stejl skråning.

Træk håndtaget mod dig for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 7).

g033923

Deaktiver parkeringsbremsen ved at trykke på knappen oven på parkeringsbremsehåndtaget, træk håndtaget mod dig for at udløse trykket, og skub derefter håndtaget fremad (Figur 8).

g033924

Choker

Chokeren sidder på kontrolpanelet. Brug chokeren til at starte en kold motor ved at trække chokerhåndtaget udad (Figur 6). Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Flyt chokeren til positionen FRA, når motoren varmes op.

Gearstang og gearskifteindikator

Gearstangen kan indstilles til tre positioner på gearskifteindikatoren: FORWARD (fremad), REVERSE (bakgear) og NEUTRAL (frigear) (Figur 9).

Note: Motoren starter og kører i en hvilken som helst af de tre positioner.

Fra positionen NEUTRAL (frigear) kan du flytte gearstangen til venstre til positionen FORWARD (fremad) eller til højre til positionen REVERSE (bakgear) (Figur 9).

Important: Stands altid maskinen, før du skifter gear.

g033922

Hornknap

Kun internationale modeller

Hornknappen er placeret på kontrolpanelet (Figur 6). Tryk på hornknappen for at aktivere hornet.

Lyskontakt

Lyskontakten sidder til venstre for ratstammen (Figur 10). Brug lyskontakten til at tænde for forlygterne. Tryk lyskontakten op for at tænde for forlygterne. Tryk lyskontakten ned for at slukke for lygterne.

g033954

Timetæller

Timetælleren sidder til højre for lyskontakten (Figur 10). Timetælleren angiver det samlede antal driftstimer. Timetælleren begynder at tælle, når tændingsnøglen drejes til positionen ON (tændt) eller START, eller hvis motoren kører.

Note: Når maskinen kører, blinker timetælleren vedvarende og registrerer driften.

USB-stikkontakt

USB-stikkontakten sidder til venstre for parkeringsbremsehåndtaget (Figur 6). Brug stikkontakten til at strømføde mobile enheder.

Important: Når du ikke bruger USB-stikkontakten, skal du sætte gummiproppen i for at forhindre beskadigelse af stikkontakten.

Brændstofmåler

Brændstofmåleren (Figur 11) er placeret på brændstoftankens påfyldningsdæksel på maskinens venstre side. Denne måler viser mængden af brændstof i brændstoftanken.

g033956

Holdegreb til passagerer

Passagerholdegrebene er placeret på ydersiden af hvert sæde (Figur 12).

g033955

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Egenvægt397 kg
Nominel kapacitet (på en jævn flade)544 kg i alt, inkl. 91 kg operatør og 91 kg passager, last, tilbehør og påmonteret udstyr
Køretøjets maksimale bruttovægt – på en jævn flade941 kg i alt, inkl. alle de ovenfor anførte vægtangivelser
Maksimal lastkapacitet (på en jævn flade)363 kg i alt, inklusive bagmonteret tilbehør
Maksimal kapacitet for ladets bagtilbehørsholder45 kg
BugserkapacitetTrækstangsvægt: 91 kg
Maksimal anhængervægt: 680 kg
Samlet bredde119 cm
Samlet længde302 cm
Samlet højde127,5 cm
Afstand fra jorden21,6 cm foran uden last eller operatør
14 cm bagtil uden last eller operatør
Akselafstand220 cm
Dækslidbane (midterlinje til midterlinje)Foran: 119 cm
Bagtil: 119 cm
Ladets længdeIndvendigt: 102 cm
Udvendigt: 114,3 cm
Ladets breddeIndvendigt: 98 cm
Yderside af de støbte skærme: 107,3 cm
Ladets højde28 cm indvendigt
MotorhastighedLav tomgang: 1.250 til 1.350 o/min.
Høj tomgang: 3.650 til 3.750 o/min.

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Sørg for ikke at medtage flere passagerer end det antal holdegreb, maskinen er udstyret med.

 • Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger og mærkater er på plads. Reparer eller udskift alle sikkerhedsanordninger, og udskift ulæselige eller manglende mærkater. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke er på plads, eller ikke er i korrekt driftsmæssig stand.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for hver/daglig anvendelse udføres som beskrevet i .

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Lufttrykspecifikation – for- og bagdæk: 1,65 til 2,07 bar

  Important: Undlad at overskride maksimumgrænsen for lufttryk, der er angivet på dæksiden.

  Note: Det påkrævede lufttryk i dækkene bestemmes af den påregnede nyttelast.

  1. Kontroller dæktrykket i dækkene.

   • Brug et lavere lufttryk i dækkene ved lettere nyttelaster for at opnå en mindre jordkompaktering, en mere jævn kørsel og for at minimere dækmærkerne på jorden.

   • Kør med højere lufttryk i dækkene ved transport af tungere nyttelaster ved højere hastigheder.

  2. Juster om nødvendigt lufttrykket i dækkene ved at tilføre eller fjerne luft i dækkene.

  g001055

  Påfyldning af brændstof

  Anbefalet brændstof

  • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

  • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre driftsproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

  • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

  • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

  • Fyld ikke olie i benzin.

  Påfyldning af brændstoftanken

  Brændstoftankens kapacitet er cirka 18,9 liter.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 14).

   g033956
  5. Fjern brændstofdækslet.

  6. Fyld tanken til ca. 25 mm under tankens kant (nederst på påfyldningsstudsen).

   Note: Dette giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig. Fyld ikke for meget på brændstoftanken.

  7. Monter dækslet til brændstoftanken sikkert.

  8. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  Indkøring af en ny maskine

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Følg retningslinjerne for indkøring af en ny maskine.
 • Følg disse retningslinjer for at opnå korrekt ydeevne.

  • Sørg for, at bremserne er trykpolerede. Se Trykpolering af bremserne.

  • Kontroller væske- og motoroliestanden regelmæssigt. Hold øje med tegn på, at maskinen eller maskinens komponenter overopheder.

  • Når du har startet en kold motor, skal du lade den varme op i ca. 15 sekunder, før du anvender maskinen.

   Note: Giv motoren mere tid til at varme op ved betjening i kolde temperaturer.

  • Reguler maskinens hastighed under betjening. Undgå hurtig start og standsning.

  • Det er ikke nødvendigt med en tilkørselsolie til motoren. Den originale motorolie er den samme type som angivet for regelmæssige olieskift.

  • Se for at få oplysninger om særlige kontrolforanstaltninger efter få timers kørsel.

  • Kontroller forhjulsophængets placering, og juster om nødvendigt. Se Justering af forhjulssporingen.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Passagerer må kun sidde på de dertil indrettede siddepladser. Kør ikke med passagerer i ladet. Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Maskinen må kun betjenes udendørs eller på et område med god ventilation.

  • Maskinens maksimale bruttovægt må ikke overskrides.

  • Udvis ekstra forsigtighed, når maskinen betjenes med tung last på ladet. Jo tungere lasten er, jo vanskeligere er det at dreje og stoppe maskinen.

  • Hvis maskinen er læsset med for stor last, reduceres maskinens stabilitet.

  • Hvis maskinen er læsset med materialer, der ikke kan fastgøres til maskinen, som f.eks. en stor væsketank, hæmmer det maskinens styre- og bremseevne samt dens stabilitet.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at transmissionen er i frigear, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Du og dine passagerer skal altid blive siddende, når maskinen er i bevægelse. Hold hænderne på rattet. Passagerer skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve maskinen.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed. Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

  • Hold altid øje med og undgå lave nedhæng såsom grene på træer, dørrammer, gangbroer osv.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Kør ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der muligvis er påkrævet ved lov, skal anvendes, såsom lygter, blinklys, skilte til langsomtgående køretøjer og andet, som måtte være påkrævet.

  • Hvis maskinen på noget tidspunkt vibrerer unormalt, skal du standse den omgående, slukke for motoren, tage nøglen ud, vente på, at al bevægelse ophører, og efterse maskinen for skader. Reparer alle skader på maskinen, inden du genoptager driften.

  • Kør med en mindre last, og sænk maskinens kørehastigheden, når maskinen betjenes i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil.

  • Det kan tage længere tid at standse maskinen på våde overflader end på tørre overflader. For at tørre våde bremser skal du køre langsomt på en plan flade, mens du træder let ned på bremsepedalen.

  • Pludselige forandringer i terrænet kan give pludselige ratbevægelser, som kan medføre skader på hænder og arme. Sænk farten, hold løst om rattets yderside med tommelfingrene væk fra rattets eger.

  • Sænk hastigheden, hvis du betjener maskinen uden ladet. Hvis du betjener maskinen ved høj hastighed og bremser hurtigt op, kan det få baghjulene til at låse, hvilket forringer din kontrol over maskinen.

  • Rør ikke motor, transmission, lydpotte eller lydpotteskærm, mens motoren kører, eller kort tid efter at du har slukket motoren, da disse områder kan være så varme, at de giver brandsår.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk ladet.

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

  Sikkerhed ved kørsel med flere passagerer

  • Du skal være opmærksom på, at de ekstra passagerer bidrager til maskinens samlede bruttovægt.

  • Hvis du har lastet ladet, skal du sørge for, at du ikke overskrider maskinens kapacitet ved at have for mange passagerer.

  • Passagerer må kun sidde på de dertil indrettede siddepladser. Passagerer må ikke sidde på ladet.

  • Du og dine passagerer skal altid blive siddende, når maskinen er i bevægelse.

  • Da maskinens øgede længde resulterer i en større venderadius, skal du påregne mere plads til manøvrering af maskinen.

  Sikkerhed på skråninger

  Note: Et styrtbøjlesystem (ROPS) med to stivere fås som tilbehør til denne maskine. Brug et styrtbøjlesystem, hvis du skal arbejde i nærheden af bratte afsatser, nær vand, i ujævnt terræn eller på skråninger, hvor der er risiko for, at maskinen vælter. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

  Skråninger er væsentlige årsager til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge.

  • Besigtig området med henblik på at klarlægge, hvilke skråninger der er forsvarlige at betjene maskinen på, og fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

  • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

  • Undgå at betjene maskinen i vådt terræn. Dæk kan miste traktion. Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

  • Kør lige op og ned ad skråninger.

  • Hvis du begynder at miste fremdrift, mens du kører op ad en skråning, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad skråningen.

  • Det kan være farligt at dreje, mens du kører op eller ned ad en skråning. Hvis du er nødsaget til at dreje på en skråning, skal du gøre det langsomt og forsigtigt.

  • Tung last påvirker maskinens stabilitet på skråningen. Kør med en mindre last, og sænk kørehastigheden, når du kører på skråninger, eller hvis lasten har et højt tyngdepunkt. Fastgør maskinens last forsvarligt til ladet for at forhindre, at lasten forskyder sig. Vær ekstra forsigtig, når du kører med last, der nemt forskydes (f.eks. væsker, sten, sand osv.).

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning, især når du kører med last. Det tager længere tid at standse maskinen, når der køres ned ad en skråning end på en plan flade. Hvis du skal standse maskinen, skal du undgå pludselige hastighedsskift, som ellers kan forårsage, at maskinen vælter eller ruller. Brems ikke pludseligt op, mens du ruller baglæns, da dette kan få maskinen til at vælte.

  Sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning

  • Maskinens bruttovægt må ikke overskrides, når den betjenes med et lastet lad, og/eller når den trækker en anhænger. Se Specifikationer.

  • Fordel lasten i ladet jævnt for at forbedre maskinens stabilitet og din kontrol over den.

  • Kontroller, at der ikke befinder sig nogen bag maskinen, før du aflæsser den.

  • Aflæs ikke et lastet lad, mens maskinen vender sidelæns på en skråning. Ændringen i vægtfordelingen kan få maskinen til at vælte.

  Betjening af ladet

  Hævning af ladet til aflæsningspositionen

  Advarsel

  Et hævet lad kan falde ned og ramme personer, der arbejder under det.

  • Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du løfter det.

  Advarsel

  Kørsel med hævet lad kan medføre, at maskinen nemmere tipper eller vælter. Ladets struktur kan blive beskadiget, hvis du betjener maskinen med ladet hævet.

  • Betjen kun maskinen, når ladet er nede.

  • Når du har tømt ladet, skal det sænkes.

  Forsigtig

  Hvis lasten er placeret på ladets bageste del, når låsene løsnes, kan ladet uventet vippe op, hvilket kan påføre skade på dig eller omkringstående personer.

  • Placer om muligt lasten midt på ladet.

  • Hold ladet nede, og sørg for, at ingen læner sig ind over ladet eller står bagved det, når låsene løsnes.

  • Før ladet løftes i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af maskinen, skal al last fjernes fra ladet.

  1. Træk håndtaget til venstre på ladets inderside mod dig, og løft ladet op (Figur 15).

   g034019
  2. Træk støttepinden ind i aflæsningspositionens forsænkede åbning for derved at fastgøre ladet til aflæsning (Figur 16).

   g034021

  Hævning af ladet til servicepositionen

  1. Træk håndtaget til venstre på ladets inderside mod dig, og løft ladet op (Figur 15).

  2. Træk støttepinden ind i servicepositionens forsænkede åbning for derved at fastgøre ladet til vedligeholdelse (Figur 16).

  Sænkning af ladet

  Advarsel

  Ladet kan være tungt. Hænder eller andre kropsdele kan blive knust.

  Hold hænder og andre kropsdele på afstand, når du sænker ladet.

  1. Hæv ladet en anelse ved at løfte låsegrebet op (Figur 15).

  2. Træk støttepinden ud af den forsænkede åbning (Figur 16).

  3. Sænk ladet, indtil det låses sikkert på plads.

  Åbning af bagklappen

  1. Sørg for, at ladet er nede og låst.

  2. Brug begge hænder, og hæv bagklappen vha. kanten nær toppen af bagklappen (Figur 17).

  3. Sænk bagklappen, indtil den flugter med bunden af ladet (Figur 17).

   g034022

  Lukning af bagklappen

  Hvis du har aflæsset løse materialer, f.eks. sand, anlægssten eller træspåner fra maskinens lad, kan nogle af de materialer, du har aflæsset, sidde fast i bagklappens hængselsområde. Udfør følgende trin, før bagklappen lukkes.

  1. Brug dine hænder til at fjerne så meget materiale fra hængselområdet som muligt.

  2. Drej bagklappen til en position på cirka 45° (Figur 18).

   g034023
  3. Drej bagklappen frem og tilbage flere gange med en kort, vibrerende bevægelse (Figur 18).

   Note: Denne handling medvirker til at flytte materiale væk fra hængselområdet.

  4. Sænk bagklappen og kontroller, om der er materialerester i hængselområdet.

  5. Gentag trin 1 til 4, indtil materialet er fjernet fra hængselsområdet.

  6. Drej bagklappen opad, og løft bagklappen ind i hakkene i ladet.

  Brug af ladets bagtilbehørsholder

  Brug ladets bagtilbehørsholder til at koble tilbehør til maskinens bagende.

  Kapacitet: 45 kg

  1. Løsn "T"-håndtaget ved at dreje det med uret (Figur 19).

   g034525
  2. Sæt tilbehøret ind i modtageren, indtil hullerne flugter (Figur 19).

  3. Fastgør det samlede tilbehør til modtagerrøret med gaffelbolten og låseclipsen, der følger med tilbehøret.

  4. Stram "T"-håndtaget ved at dreje det mod uret (Figur 20).

   g034526

  Læsning af ladet

  Følg nedenstående retningslinjer, når du læsser ladet og betjener maskinen:

  • Overhold maskinens vægtkapacitet og begræns vægten af den last, du transporterer på ladet, som beskrevet i Specifikationer og på maskinens mærke, der angiver køretøjets bruttovægt.

   Note: Ladkapaciteten er kun angivet for betjening af maskinen på en plan overflade.

  • Mindsk lastens vægt, når du kører på bakker og i ujævnt terræn.

  • Mindsk lastens vægt, når du transporterer høje materialer (og når tyngdepunktet er højt), såsom en stak mursten, træplanker eller gødningssække. Fordel lasten så lavt som muligt, så du sikrer, at den ikke påvirker dit udsyn bag maskinen, når du betjener den.

  • Centrer lasten ved at læsse ladet som følger:

   • Fordel lastens vægt ligeligt på tværs af ladet.

    Important: Ladet kan lettere vælte, hvis det overvejende er læsset i den ene side.

   • Fordel lastens vægt ligeligt på ladets forreste og bageste del.

    Important: Hvis du anbringer lasten bag bagakslen, reduceres traktionen på forhjulene, og du kan miste herredømmet, eller maskinen kan vælte.

  • Udvis ekstra forsigtighed, hvis maskinen er læsset med stor last, særligt hvis du ikke kan centrere den store lasts vægt.

  • Hvis det er muligt, skal lasten fastgøres ved at binde den til ladet, så den ikke kan flytte sig.

  • Hvis du transporterer væske i en stor tank (f.eks. en sprøjtetank), skal du udvise forsigtighed, når du kører maskinen op og ned ad bakker, ved pludselige hastighedsskift eller opbremsninger, eller når du kører på ujævnt terræn.

  Ladets kapacitet er 0,28 m3. Mængden af materiale, som kan anbringes i ladet, før maskinens nominelle last overskrides, kan variere meget, afhængigt af materialets densitet.

  Se nedenstående tabel for at få oplysninger om mængdegrænser for forskellige materialer:

  MaterialeDensitetMaksimal ladkapacitet(på en jævn flade)
  Småsten, tør1.522 kg/m3Fuld
  Småsten, våde1.922 kg/m3¾ fuld
  Sand, tørt 1.442 kg/m3Fuld
  Sand, vådt1.922 kg/m3¾ fuld
  Træ721 kg/m3Fuld
  Bark< 721 kg/m3Fuld
  Jord, pakket1.602 kg/m33/4 fuld (ca.)

  Start af motoren

  1. Tag plads i førersædet, sæt nøglen i tændingskontakten, og drej nøglen med uret til positionen ON (til) eller START.

   Der er to metoder til at starte maskinen:

   • Pedalstart – drej tændingskontakten til positionen ON (til), tryk gaspedalen ned, og løft derefter foden fra gaspedalen.

    Note: Når du fjerner foden fra gaspedalen, slukkes motoren.

   • Nøglestart – drej tændingskontakten til positionen START, så forbliver motoren tændt, indtil nøglen drejes til positionen OFF (fra).

   Note: Når maskinen startes med nøglestart, kan du aktivere parkeringsbremsen og arbejde på afstand af maskinen, mens motoren kører, og batteriet kan oplades.

   Note: Hvis du drejer nøglen til positionen START, tørner motoren, indtil den starter. Hvis motoren tørner i mere end 10 sekunder, skal du dreje nøglen tilbage i positionen OFF (slukket) og fastslå problemet (f.eks., chokerens betjeningsanordninger skal være aktiveret, kontroller luftfilteret for blokeringer, sørg for, at brændstoftanken er fuld, tændrøret er defekt, osv.), inden maskinen startes igen.

   Note: Når den valgfri bakalarm er installeret, udløses en summetone, når gearskiftevælgeren sættes i positionen REVERSE (bakgear), mens tændingskontakten er i positionen ON (til) eller START for at advare operatøren om, at maskinen er sat i bakgear.

  2. Flyt gearskiftevælgeren til den ønskede kørselsretning for maskinen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Træd langsomt på gaspedalen.

   Note: Hvis motoren er kold, skal gaspedalen nedtrykkes og holdes halvvejs nede. Chokeren skal herefter trækkes ud i positionen TIL. Når motoren varmer op, skal chokerknappen drejes tilbage til positionen FRA.

  Standsning af maskinen

  Important: Når maskinen stoppes på en skråning, skal du bruge driftsbremserne til at stoppe maskinen og aktivere parkeringsbremsen for at holde maskinen på plads. Brug af speederen til at stoppe køretøjet på bakken kan beskadige maskinen.

  1. Tag foden væk fra gaspedalen.

  2. Træd langsomt på bremsepedalen for at aktivere driftsbremserne, indtil maskinen stopper helt.

   Note: Bremselængden kan variere afhængigt af maskinens last og hastighed.

  Parkering af maskinen

  1. Stop maskinen vha. driftsbremserne ved at trykke og holde bremsepedalen nede.

  2. Aktiver parkeringsbremsen ved at trække parkeringsbremsehåndtaget mod dig.

  3. Drej nøglen mod uret for at slå den FRA.

  4. Fjern herefter nøglen.

  Efter betjening

  Sikkerhedshensyn efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Lad motoren køle af, før du stiller maskinen til opbevaring på et lukket sted.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Transport af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Se Figur 21 og Figur 22 for bindepunkternes placering på maskinen.

  Note: Sæt maskinen på anhængeren med forsiden fremad. Hvis dette ikke er muligt, skal maskinens motorhjelm fastgøres til stellet med en rem, eller motorhjelmen skal tages af og transporteres og fastgøres separat, da der ellers er risiko for, at den blæser af under transporten.

  Forsigtig

  Løse sæder kan falde af maskinen og anhængeren under transport af maskinen og lande på en anden maskine eller udgøre en forhindring på vejen.

  Fjern sæderne, eller sørg for, at sæderne er forsvarligt fastgjort til koblingerne i sædeafskærmningen.

  g236535
  g034273

  Bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over kortere afstande. Dette bør dog ikke være en standardprocedure.

  Advarsel

  Bugsering ved høje hastigheder kan forårsage mistet kontrol over styringen og medføre personskade.

  Bugser aldrig maskinen med en hastighed, som er højere end 8 km/t.

  Note: Servostyringen fungerer ikke, hvilket gør det vanskeligere at styre.

  Bugsering af maskinen skal udføres af to personer. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger. Se Bugsering af en anhænger

  1. Afmonter drivremmen fra maskinen. Se Udskiftning af drivremmen.

  2. Sæt et bugsertov fast på anhængertrækstangen foran på maskinens stel (Figur 21).

  3. Flyt transmissionen til positionen NEUTRAL, og deaktiver parkeringsbremsen.

  Bugsering af en anhænger

  Maskinen kan trække anhængere. Der kan tilkøbes et bugsertræk til maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få yderligere oplysninger.

  Overlæs ikke maskinen eller anhængeren, når du kører med last eller bugserer en anhænger. Overlæsning af enten maskinen eller anhængeren kan forårsage ringe ydeevne eller skade på bremser, aksel, motor, transaksel, styring, ophæng, karosseristruktur og dæk.

  Læs altid en anhænger med 60 % af lastens vægt forrest på anhængeren. Således placeres ca. 10 % af anhængerens bruttovægt på maskinens bugsertræk.

  Læs altid ladet, når du kører med anhænger, for at opnå tilstrækkelig bremseevne og traktion. Grænserne for anhængerens bruttovægt må ikke overskrides.

  Undgå at parkere en maskine med en anhænger på en bakke. Aktiver parkeringsbremsen, og klods anhængerens dæk, hvis du er nødt til at parkere på en bakke.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Du kan downloade en kopi af ledningsdiagrammet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Advarsel

  Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

  Vedligehold maskinen, og hold den i god driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

  Forsigtig

  Vedligeholdelse, reparation, justeringer eller eftersyn af maskinen bør kun foretages af kvalificerede og autoriserede medarbejdere.

  • Undgå brandfare, og sørg for at have brandbeskyttelsesudstyr til rådighed på arbejdsområdet. Brug ikke åben ild til at kontrollere væskestand, brændstoflækage, batterielektrolyt eller kølervæske.

  • Brug ikke åbne beholdere til brændstof eller brændbare rensevæsker, når dele rengøres.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingskontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Tag nøglen ud af tændingskontakten, og tag tændrørskablerne af tændrørene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med tændrørene ved et uheld.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Efter de første 8 timer
 • Efterse drivremmens tilstand.
 • Kontroller spændingen af startgeneratorremmen.
 • Efter de første 50 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Efter de første 100 timer
 • Følg retningslinjerne for indkøring af en ny maskine.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller gearskiftets funktion.
 • Kontroller bremsevæskestanden.Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang.
 • For hver 50 timer
 • Afmonter luftfilterdækslet, og fjern eventuelt snavs. Fjern ikke filteret.
 • Rens og fjern snavs i støvhætten.
 • For hver 100 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.Smør maskinen hyppigere, når den anvendes til svære driftsopgaver.
 • Udskift luftfilteret.Udskift luftfilterelementet tidligere, hvis det er snavset eller beskadiget.
 • Efterse luftfilteret(oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser).
 • Skift motorolien.(Skift olie dobbelt så ofte under specielle driftsforhold. Se ).
 • Kontroller tændrøret. Udskift tændrøret om nødvendigt.
 • Efterse dæk og fælges tilstand.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efterse styringen og ophænget for løse eller beskadigede komponenter.
 • Kontroller forhjulenes hældning og spidsning.
 • Kontroller transakselvæskestanden.
 • Kontrollér, at gearskiftepositionen Neutral fungerer korrekt.
 • Rengør motorens køleområder.Rengør kølesystemet dobbelt så ofte under specielle driftsforhold. Se Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold.
 • Eftersyn af bremserne.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Eftersyn af drivremmens tilstand og tilspænding.
 • Kontroller spændingen af startgeneratorremmen.
 • For hver 300 timer
 • Smør forhjulslejerne.
 • For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Rengør den primære drevkobling.
 • Udskift drifts- og parkeringsbremsens klodser.
 • For hver 800 timer
 • Udskift transakselvæsken
 • For hver 1000 timer
 • Udskift bremsevæsken.
 • Årlig
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i betjeningsvejledningen til motoren.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Efterse bremsens og parkeringsbremsens funktion.       
  Efterse gearskiftets/frigearets funktion.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller transakselvæskestanden.       
  Eftersyn af luftfilteret.       
  Efterse motorens køleribber.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller gaspedalens funktion.       
  Smør alle smørenipler.       
  Reparation af beskadiget maling.       

  Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold

  Important: Udfør vedligeholdelse dobbelt så hyppigt, hvis maskinen udsættes for nogen af nedenstående forhold:

  • Brug i ørkenområder

  • Drift i koldt klima – under 10 °C

  • Bugsering af anhænger

  • Hyppig brug under støvede forhold

  • Byggearbejde

  • Få bremserne efterset og renset så hurtigt som muligt efter lang tids betjening i mudder, sand, vand eller lignende snavsede forhold. Dette forhindrer slibematerialer i at forårsage kraftig slitage.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, inden du udfører service eller justeringer på maskinen, for at forhindre utilsigtet start af maskinen.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du arbejder under det.

  • Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Oplad ikke batterierne, mens der udføres serviceeftersyn af maskinen.

  • Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

  • For at reducere brandfare skal du holde motorområdet fri for overdreven fedt, græs, blade og ophobet snavs.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Hvis det er nødvendigt at holde motoren kørende for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra motoren og alle bevægelige dele. Sørg for, at omkringstående holder afstand til maskinen.

  • Tør spildt olie og brændstof op.

  • Kontroller jævnligt parkeringsbremsefunktionen. Udfør justering og eftersyn efter behov.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der forstyrrer en sikkerhedsanordnings tilsigtede funktion, eller som reducerer den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Kør ikke motoren med for høj hastighed ved at ændre på regulatorindstillingerne. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift.

  • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogensinde bliver nødvendigt med større reparationer, eller du har brug for anden hjælp.

  • Køb altid originale Toro-reservedele og originalt tilbehør for at være sikker på optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre producenter kan være farlige. Ændringer af denne maskine på nogen som helst måde kan påvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller død. En sådan brug kan ugyldiggøre produktgarantien fra The Toro® Company.

  Klargøring af maskinen til vedligeholdelse

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Tøm og hæv ladet. Se Hævning af ladet til servicepositionen.

  Løftning af maskinen

  Fare

  Maskinen kan være ustabilt, når du bruger en donkraft. Maskinen kan glide af donkraften og skade personer under den.

  • Start ikke maskinen, mens maskinen står på en donkraft.

  • Fjern altid nøglen fra tændingskontakten, før du forlader maskinen.

  • Bloker hjulene, når maskinen er understøttet af løfteudstyr.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen, når du har løftet den.

  Important: Når du kører maskinen i forbindelse med løbende vedligeholdelse og/eller diagnostik, skal du sørge for, at maskinens baghjul er 25 mm over jorden, mens bagakslen støttes af donkrafte.

  • Løftepunktet foran på maskinen findes forrest på stellet bag anhængertrækstangen (Figur 23).

   g034043
  • Løftepunktet bagest på maskinen findes under akselrørene (Figur 24).

  g034044

  Sådan fås adgang til motorhjelmen

  Løftning af motorhjelmen

  1. Løft gummilåsenes håndtag på hver side af motorhjelmen (Figur 25).

   g034045
  2. Løft motorhjelmen.

  Lukning af motorhjelmen

  1. Sænk forsigtigt motorhjelmen.

  2. Fastgør motorhjelmen ved at placere gummilåsene på låseforankringerne på hver side af motorhjelmen (Figur 25).

  Hævning og sænkning af sædet

  For at hæve sædet skal du skubbe sædet fremad, indtil det hviler på rattet (Figur 26).

  For at sænke sædet skal du skubbe sædet tilbage, indtil det er placeret i den oprindelige position (Figur 26).

  g190066

  Fjernelse af sædet

  1. Skub sædet fremad til den hævede position (Figur 26).

  2. Skub sædet ud til siden af tapperne, og løft sædet opad (Figur 27).

   g190187

  Montering af sædet

  Skub sædet på tapperne, og sænk sædet (Figur 28).

  g190186

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.Smør maskinen hyppigere, når den anvendes til svære driftsopgaver.
 • Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Brug en klud til at rengøre smøreniplen, så der ikke kommer fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Påfør 1 til 2 pumpefulde fedt i maskinens smørenipler med en fedtpistol.

  3. Tør overskydende fedt af maskinen.

  Smøreniplerne er placeret på den indvendige ende af styrearmene, forbindelsesstangens kugleled og den udvendige ende af styrearmene (Figur 29 og Figur 30).

  g034057
  g034058

  Smøring af forhjulslejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 300 timer
 • Smør forhjulslejerne.
 • Smøremiddelspecifikationer: Mobilgrease XHP™-222

  Afmontering af nav og rotor

  1. Løft maskinens forende, og understøt den med donkrafte.

  2. Fjern de 4 låsemøtrikker, der fastgør hjulet på navet (Figur 31).

   g033046
  3. Fjern flangehovedboltene (⅜" x ¾"), der holder beslaget til bremsesamlingen fast på spindlen, og adskil bremsen fra spindlen (Figur 32).

   Note: Understøt bremsesamlingen, før du fortsætter til næste trin.

   g033047
  4. Fjern støvhætten fra navet (Figur 33).

   g192346
  5. Fjern låseclips og møtrikholder fra spindlen og spindelmøtrikken (Figur 33).

  6. Fjern spindelmøtrikken fra spindlen og adskil nav- og rotorsamlingen fra spindlen (Figur 33 og Figur 34).

   g192347
  7. Tør spindlen ren med en klud.

  8. Gentag trin 1 til 7 på navet og rotoren på den anden side af maskinen.

  Smøring af hjullejerne

  1. Fjern det udvendige leje og lejeløberingen fra navet (Figur 35).

   g033050
  2. Fjern forseglingen og det indvendige leje fra navet (Figur 35).

  3. Tør forseglingen ren og kontroller den for slid og beskadigelse.

   Note: Brug ikke rengørende opløsningsmiddel til at rense forseglingen. Udskift forseglingen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  4. Rengør lejerne og lejeløberingene og kontroller disse dele for slid og beskadigelse.

   Note: Udskift alle slidte eller beskadigede dele. Sørg for, at lejerne og lejeløberingene er rene og tørre.

  5. Rengør navets fordybning for alt smøremiddel, snavs og tilsmudsning (Figur 35).

  6. Pak lejerne med det anførte smørefedt.

  7. Fyld navets fordybning 50 til 80 % med det anførte smøremiddel (Figur 35).

  8. Monter det indvendige leje på lejeløberingen på den indvendige side af navet, og monter forseglingen (Figur 35).

  9. Gentag trin 1 til 8 for lejerne på det andet nav.

  Montering af nav og rotor

  1. Påfør et lille lag af det anførte smøremiddel på spindlen (Figur 36).

   g192344
  2. Monter nav og rotor på spindlen med rotoren indvendigt (Figur 36).

  3. Monter det udvendige leje på spindlen og sæt lejet på plads i relation til den udvendige lejeløbering (Figur 36).

  4. Monter tapskiven på spindlen (Figur 36).

  5. Skru spindelmøtrikken på spindlen, og tilspænd møtrikken med et moment på 15 Nm, mens navet roteres, så lejet indstilles (Figur 36).

  6. Løsn spindelmøtrikken, indtil navet roterer frit.

  7. Tilspænd spindelmøtrikken med et moment på 1,70 til 2,26 N·m.

  8. Monter holderen over møtrikken og kontroller justeringen af rillen i holderen og hullet i spindlen til låseclipsen (Figur 37).

   Note: Hvis rillen i holderen og hullet i spindlen ikke flugter med hinanden, skal spindelmøtrikken strammes for at få rillen og hullet til at flugte med et maksimalt moment på 2,26 N·m på møtrikken.

   g192345
  9. Monter låseclipsen og bøj hvert ben omkring holderen (Figur 37).

  10. Monter støvhætten på navet (Figur 37).

  11. Gentag trin 1 til 10 for navet og rotoren på den anden side af maskinen.

  Montering af bremser og hjul

  1. Rengør de 2 flangehovedbolte (⅜" x ¾"), og påfør et lag gevindlåsemasse af middel styrke på boltenes gevind.

  2. Ret bremseklodserne ind på hver side af rotoren (Figur 32), og ret hullerne i kaliberbeslaget ind efter hullerne i bremsemonteringen på spindelrammen (Figur 36).

  3. Fastgør kaliberbeslaget til spindelrammen (Figur 32) ved hjælp af de 2 flangehovedbolte (⅜" x ¾").

   Tilspænd de 2 flangehovedbolte med et moment på 47 til 54 Nm.

  4. Ret hullerne i hjulet ind efter hjultapperne i navet, og monter hjulet på navet med ventilspindlen siddende udvendigt (Figur 31).

   Note: Sørg for, at monteringsoverfladen på hjulet flugter med navet.

  5. Fastgør hjulet til navet ved hjælp af låsemøtrikkerne (Figur 31).

   Spænd låsemøtrikkerne med et moment på 108 til 122 Nm.

  6. Gentag trin 1 til 5 for bremsen og hjulet på den anden side af maskinen.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du kontrollerer olien eller fylder olie på krumtaphuset.

  • Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift luftfilteret.Udskift luftfilterelementet tidligere, hvis det er snavset eller beskadiget.
 • Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede forhold (efter få timers brug).

  Eftersyn af luftfilterdækslet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Afmonter luftfilterdækslet, og fjern eventuelt snavs. Fjern ikke filteret.
 • Rens og fjern snavs i støvhætten.
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift et beskadiget luftfilterhus.

  Rengør luftfilterdækslet, og fjern snavs fra støvhætten som vist i Figur 38.

  g236567

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse luftfilteret(oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser).
  1. Skub forsigtigt luftfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 39).

   Note: Undgå at slå luftfilteret ind i filterhusets sider.

   Important: Forsøg ikke at rengøre luftfilteret.

  2. Efterse det nye filter for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen. Hvis filteret er beskadiget, må det ikke bruges.

  3. Skub forsigtigt luftfilteret ind i luftfilterhuset.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  4. Installer luftfilterdækslet med den side opad, der er mærket "UP" (op), og fastgør låsene (Figur 39).

  g034313

  Serviceeftersyn af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.(Skift olie dobbelt så ofte under specielle driftsforhold. Se ).
 • Note: Skift olie hyppigere, når maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Note: Bortskaf den brugte motorolie og oliefilter på et godkendt genbrugsanlæg.

  Motoroliespecifikationer

  Krumtaphusets kapacitet: 1.0 l

  Olietype: Selvrensende olie i API-serviceklasse SJ eller højere

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g034082

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men olien skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen mindst 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er lav, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op til mærket Full (fuld). Fyld ikke for meget på.

  Kontroller motoroliestanden som vist i Figur 41.

  g192771

  Skift af motorolien

  1. Start maskinen, og lad motoren køre et par minutter.

  2. Parker maskinen på en plan flade.

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  5. Hæv ladet, og fastgør det med støttepinden. Se Hævning af ladet til servicepositionen.

  6. Skift motorolien som vist i Figur 42.

   g192770

  Serviceeftersyn af tændrøret

  Kontrol og udskiftning af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller tændrøret. Udskift tændrøret om nødvendigt.
 • Tændrørstype til modeller med karburator: Champion XC12YC

  Tændrørstype til EFI-modeller: Champion RC12LC4

  Gnistgab: 0,76 mm

  Important: Tændrøret skal udskiftes, hvis det er revnet, snavset eller på anden måde defekt. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses med en stålbørste, da motoren kan blive beskadiget af partikler, som til sidst løsner sig fra tændrøret og falder ind i cylinderen. Resultatet er som regel en beskadiget motor.

  Note: Tændrøret holder som regel længe. Tændrøret skal dog tages ud og undersøges, hver gang der er problemer med motoren.

  1. Rengør området omkring tændrøret, så der ikke kan trænge fremmedlegemer ind i cylinderen, når tændrøret fjernes.

  2. Træk ledningen af tændrørets klemme.

  3. Afmonter tændrøret fra cylinderhovedet.

  4. Kontroller sideelektrodens, midterelektrodens og midterelektrodens isolators tilstand for at sikre, at disse ikke er beskadiget (Figur 43).

   Note: Benyt ikke et beskadiget eller slidt tændrør. Udskift det med et nyt tændrør af den angivne type.

   g001470
  5. Indstil gnistgabet mellem midten og siden af elektroderne til 0,76 mm som vist i Figur 43.

  6. Monter tændrøret på cylinderhovedet, og tilspænd det til 27 N·m.

  7. Monter tændrørskablet.

  8. Gentag trin 1 til 7 på det andet tændrør.

  Justering af høj/lav tomgang

  1. Hæv ladet, og fastgør det med støttepinden.

  2. For at øge den lave tomgangshastighed skal du ved gaskabelhuset løsne den forreste kontramøtrik og stramme den bageste kontramøtrik (Figur 44).

   g229954
  3. Kontroller den høje tomgangshastighed med en omdrejningstæller:

   1. Sørg for, at gearstangen er i positionen NEUTRAL.

   2. Start motoren.

   3. Træd gaspedalen helt i bund, og mål motorhastigheden med en omdrejningstæller. Motorhastigheden skal ligge et sted mellem 3.650 og 3.750 o/min. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du slukke motoren og justere kablets kontramøtrikker.

    Important: Du må ikke reducere den høje tomgang. Brug en omdrejningstæller til at sikre, at den høje tomgangshastighed ligger et sted mellem 3.650 og 3.750 o/min.

  4. Sænk og fastgør ladet.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslanger, nipler og klemmer for tegn på lækage, forringelse, skader eller løse forbindelser.

  Note: Reparer beskadigede brændstofsystemkomponenter eller brændstofsystemkomponenter, der lækker, før du bruger maskinen.

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Hæv ladet, og understøt det med støttepinden.

  5. Frakobl batteriet. Se Afbrydelse af batteriet.

  6. Anbring en ren beholder under brændstoffilteret, og udskift brændstoffilteret som vist i Figur 45.

   g029685
  7. Tilslut batteriet, og sænk ladet. Se Tilslutning af batteriet.

  Service af kulfilterbeholderen

  Kontrol af luftfilteret til kulfilterbeholderen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Kontroller åbningen i bunden af luftfilteret til kulfilterbeholderen for at sikre, at den er ren og fri for snavs og blokeringer (Figur 46).

  Rengør luftfilteret til kulfilterbeholderen med ren trykluft.

  g034099

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  Advarsel

  Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Batterispænding: 12 V med 300 A (koldstart) ved -18 °C.

  • Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet.

  • Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron.

  • Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de ruster.

  Afbrydelse af batteriet

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

  • Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel igen, før du tilkobler det sorte minuskabel igen.

  • Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Frakobl batteriet som vist i Figur 47.

  g034311

  Afmontering af batteriet

  1. Frakobl batterikablerne. Se Afbrydelse af batteriet.

  2. Fjern batteriet som vist i Figur 48.

   g034326

  Montering af batteriet

  1. Monter batteriet som vist i Figur 49.

   g034327
  2. Tilslut batterikablerne. Se Tilslutning af batteriet.

  Tilslutning af batteriet

  Tilslut batteriet som vist i Figur 50.

  g034315

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,260). Det er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra maskinen. Se Afmontering af batteriet.

  2. Slut en 3-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4 til 8 timer (12 V).

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Monter batteriet i chassisset. Se Montering af batteriet.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen opmagasineres i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til.

  Udskiftning af sikringerne

  Der er 4 sikringer i det elektriske system. De er placeret under sædet (Figur 51).

  Note: Hvis du monterer det valgfri løftesæt, får du en anden sikringsblok, der skal monteres ved siden af den sikringsblok, der er monteret i øjeblikket.

  Horn30 A
  Hovedstrøm15 A
  Forlygter10 A
  USB stikkontakt/ekstraudstyr10 A
  Valgfrit løftesæt (åben – ekstra sikringsblok leveres med sættet)15 A
  g034618

  Vedligeholdelse af forlygterne

  Udskiftning af pærerne

  Forsigtig

  Hvis du sætter en pære i med et højere watt-tal, end systemet er beregnet til, kan du beskadige 12 V strømforsyningen eller som minimum springe sikringen.

  Brug altid den angivne Toro LED-pære for at undgå dette problem.

  Forsigtig

  Pærerne bliver ekstremt varme under drift. Håndtering af en varm pære kan medføre alvorlige forbrændinger og personskade.

  Sørg altid for, at pærerne får tilstrækkelig tid til at køle af, inden de udskiftes. Udvis forsigtighed ved håndtering af pæren.

  Specifikation: Se dit reservedelskatalog.

  1. Frakobl batterierne. Se Afbrydelse af batteriet.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  3. Frakobl det elektriske stik til ledningsnettet fra stikket på lampesamlingen bag på forlygtehuset (Figur 52).

   g035852
  4. Drej lampesamling ¼ gang mod uret, og træk den med en bagudgående bevægelse ud af forlygtehuset (Figur 52).

  5. Sæt den nye lampesamling og forlygtehuset i, og ret tapperne i lampesamling ind efter hullerne i forlygtehuset (Figur 52).

  6. Fastgør lampesamlingen ved at dreje den ¼ omgang med uret (Figur 52).

  7. Tilslut det elektriske stik til ledningsnettet til stikket på den nye lampesamling (Figur 52).

  8. Tilslut batterierne, og luk motorhjelmen. Se Tilslutning af batteriet.

  Udskiftning af forlygten

  1. Frakobl batterierne. Se Afbrydelse af batteriet.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  3. Frakobl det elektriske stik til ledningsnettet fra stikket på lampesamlingen (Figur 53).

   g035853
  4. Afmonter klemmerne, der fastgør forlygten til forlygtebeslaget (Figur 53).

   Note: Gem alle dele til montering af den nye forlygte.

  5. Fjern forlygteenheden ved at føre den fremad og ud gennem åbningen i forkofangeren (Figur 53).

  6. Monter den nye forlygte gennem åbningen i kofangeren (Figur 53).

   Note: Sørg for, at justeringsstængerne er rettet ind efter hullerne i monteringsbeslaget bag kofangeren.

  7. Fastgør forlygteenheden med de klemmer, du fjernede i trin 4.

  8. Tilslut det elektriske stik til ledningsnettet til stikket på lampesamlingen (Figur 53).

  9. Juster forlygterne, så lysstrålerne rettes i den ønskede retning. Se Justering af forlygterne.

  Justering af forlygterne

  Anvend følgende procedure til justering af forlygtens lysstråleposition, når en forlygteenhed udskiftes eller tages ud.

  1. Drej tændingskontakten til positionen ON (til), og tænd forlygterne.

  2. Drej justeringsskruer (Figur 53) bag på forlygteenheden for at dreje forlygteenheden og rette positionen af lygtens lysstråle ind.

  3. Tilslut batteriet, og luk motorhjelmen. Se Tilslutning af batteriet.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Vedligeholdelse af dækkene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse dæk og fælges tilstand.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
  1. Efterse dæk og fælge for tegn på slitage og beskadigelse.

   Note: Ulykker som f.eks. kollision med kantsten kan beskadige et dæk eller en fælg samt bringe hjulsporingen ud af balance. Dækkenes stand skal derfor kontrolleres efter en ulykke.

  2. Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 108 til 122 Nm.

  Eftersyn af styrings- og ophængskomponenter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse styringen og ophænget for løse eller beskadigede komponenter.
 • Drej rattet til venstre eller højre, når rattet befinder sig i den centrerede position (Figur 54). Hvis du drejer rattet mere end 13 mm til venstre eller højre, og dækkene ikke drejes, skal du kontrollere følgende styrings- og ophængskomponenter for at sikre, at de ikke er løse eller beskadigede:

  • Ratakslen til styretandstangssamlingen

   Important: Efterse drevakseltætningens tilstand og sikkerhed (Figur 55).

  • Styretandstangens trækstænger

  g313578
  g313576

  Justering af forhjulssporingen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller forhjulenes hældning og spidsning.
 • Klargøring til justering af hældning eller spidsning

  1. Kontroller dæktrykket for at sikre, at trykket i forhjulene er på 0,83 bar.

  2. Belast enten førersædet med en vægt, der svarer til den gennemsnitlige operatørvægt, eller bed operatøren om at sætte sig i sædet. Vægten eller operatøren skal blive på sædet under resten af justeringsproceduren.

  3. Rul maskinen 2 til 3 meter tilbage på en plan flade og derefter lige frem til den oprindelige startposition. Dette gør, at affjedringen indstilles til betjeningspositionen.

  Justering af hældningen

  Værktøj stillet til rådighed af ejeren: gaffelnøgle, Toro-delnr. 132-5069. Henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler.

  Important: Udfør kun hældningsjusteringerne, hvis du bruger et frontredskab, eller hvis der er ujævnt dækslid.

  1. Kontroller hældningssporingen på hvert hjul. Sporingen skal være så tæt på neutral (nul) som muligt.

   Note: Dækkene skal justeres med ligelig fordeling på slidbanen på jorden for at mindske ujævnt slid.

  2. Hvis hjulets hældning ikke er korrekt, skal du bruge gaffelnøglen til at dreje muffen på støddæmperen og tilpasse hjulsporingen (Figur 56).

   g033218

  Justering af forhjulenes spidsning

  Important: Før spidsningen justeres, skal du kontrollere, at hældningsjusteringen er så tæt på neutral som muligt. Se Justering af hældningen.

  1. Mål afstanden mellem begge fordækkene ved akselhøjden ved både forsiden og bagsiden af fordækkene (Figur 57).

   g009235
  2. Hvis målingen ikke falder inden for 0 til 6 mm, skal kontramøtrikkerne løsnes i den ydre ende af forbindelsesstængerne (Figur 58).

   g033219
  3. Drej begge forbindelsesstænger for at flytte dækkets forside indad eller udad.

  4. Tilspænd forbindelsesstangens kontramøtrikker, når justeringen er korrekt.

  5. Sørg for, at rattet har fuld vandring i begge retninger.

  Kontrol af transakselvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller transakselvæskestanden.
 • Væsketype: SAE 80W-90 (API MT-1) eller SAE 80W-90 (API GL-5)

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Fjern påfyldningsproppen på transakslen (Figur 59).

   Note: Væskestanden bør nå op til bunden af påfyldningsproppen.

   g035761
  5. Hvis væskestanden er lav, skal du fjerne påfyldningsproppen og påfylde den angivne væske, indtil den løber ud af hullet (Figur 59).

  6. Sæt påfyldningsproppen på igen, og tilspænd den til 20-27 N·m.

  Udskiftning af transmissionsvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift transakselvæsken
 • Væsketype: SAE 80W-90 (API MT-1) eller SAE 80W-90 (API GL-5)

  Væskekapacitet: 1,6 l

  1. Placer en dræningsbakke under aftapningsproppen (Figur 59).

  2. Afmonter påfyldningsproppen og pakningen (Figur 59).

   Note: Gem påfyldningsproppen og pakningen til montering i trin 6.

  3. Afmonter aftapningsproppen og pakningen, og tøm helt for væske (Figur 59).

   Note: Gem aftapningsproppen og pakningen til montering i trin 4.

  4. Monter aftapningsproppen og pakningen, og tilspænd den til 20-27 N·m.

  5. Fyld transakslen med den angivne væske, indtil den løber ud af påfyldningshullet.

  6. Monter påfyldningsproppen og pakningen, og tilspænd til 20 til 27 N·m.

  Kontrol af den neutrale gearskifteposition

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller gearskiftets funktion.
 • For hver 100 timer
 • Kontrollér, at gearskiftepositionen Neutral fungerer korrekt.
 • Når der udføres rutinemæssig vedligeholdelse og/eller motordiagnostik, skal transakslen sættes i NEUTRAL. Maskinen har en NEUTRAL position på gearskiftegrebet, som styrer den neutrale position i transakslen. Følgende skridt bør tages for at sikre, at det neutrale skiftegreb betjener den neutrale position i transakslen korrekt:

  1. Indstil gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

  2. Drej den sekundære kobling (Figur 66) for at se, om den drejer frit i positionen NEUTRAL (frigear).

  3. Indstil gearstangen til positionen FORWARD (fremad).

  4. Drej den sekundære kobling (Figur 66) for at se, om den drejer baghjulene.

  5. Indstil gearskiftevælgeren til positionen REVERSE (bakgear).

  6. Drej den sekundære kobling (Figur 66) for at se, om den drejer baghjulene.

  7. Hvis en af disse test slår fejl, skal du gå videre til Justering af den neutrale gearskifteposition.

  Justering af den neutrale gearskifteposition

  1. Løsn kontramøtrikkerne på gearskiftekablet, og juster dem som nødvendigt (Figur 60).

   g034455
  2. Afprøv gearskiftepositionen ved at dreje gearskiftevælgeren til de tre forskellige positioner og kontroller, om gearstangen (Figur 60) skifter korrekt, når der skiftes gear. Se Gearstang og gearskifteindikator.

  3. Kontroller, at alle positioner fungerer korrekt ved at gentage trinnene i Kontrol af den neutrale gearskifteposition.

  Vedligeholdelse af den primære drevkobling

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Rengør den primære drevkobling.
 • Forsigtig

  Støvet i koblingen kommer ud i luften og kan skade øjnene. Du risikerer også at indånde støvet, hvilket kan medføre åndedrætsbesvær.

  Brug sikkerhedsbriller og støvmaske eller anden øjen- og åndedrætsbeskyttelse under rengøringen.

  1. Hæv ladet, og lås det fast.

  2. Afmonter de 3 bolte, der fastgør dækslet til koblingen, og afmonter dækslet (Figur 61).

   Note: Gem dækslet og boltene til montering.

   g011947
  3. Rengør indersiden af dækslet og koblingens indre komponenter grundigt ved hjælp af trykluft.

  4. Monter koblingens dæksel, og fastgør det med de 3 bolte (Figur 61), du fjernede i 2.

  5. Sænk ladet.

  Reducering af tophastigheden

  Forsigtig

  Støvet i koblingen kommer ud i luften og kan skade øjnene. Du risikerer også at indånde støvet, hvilket kan medføre åndedrætsbesvær.

  Brug sikkerhedsbriller og støvmaske eller anden øjen- og åndedrætsbeskyttelse under rengøringen.

  1. Hæv ladet, og lås det fast. Se Hævning af ladet til servicepositionen.

  2. Afmonter boltene, der fastgør primærkoblingsdækslet som vist i Figur 62.

   Important: Udvis forsigtighed, når du afmonterer koblingsdækslet. Fjederen er under tryk.

   Important: Bemærk X-retningen på koblingsdækslerne og koblingsenhederne til senere montering.

   g026341
  3. Fjern fjederen.

  4. Tilføj eller fjern afstandsbøsninger for at justere tophastigheden. Brug følgende tabel til at bestemme det nødvendige antal afstandsbøsninger.

   AfstandsbøsningerTophastighed
   2 (standard)26 km/t (standard)
   319 km/t
   414 km/t
   510 km/t
   66 km/t

   Important: Betjen ikke maskinen uden mindst 2 koblingsafstandsbøsninger monteret.

  5. Monter fjederen og koblingsdækslet.

   Important: Sørg for, at X er placeret i den oprindelige placering.

  6. Tilspænd boltene til et moment på 179 til 228 N∙m.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  Rengøring af motorens køleområder

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Rengør motorens køleområder.Rengør kølesystemet dobbelt så ofte under specielle driftsforhold. Se Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold.
 • Important: Hvis motoren betjenes med blokeret roterende display, snavsede eller tilstoppede køleribber eller uden køleafskærmninger, beskadiges motoren på grund af overophedning.

  Important: Rengør aldrig motoren med en højtryksrenser, da vand kan kontaminere brændstofsystemet.

  Rengør indtaget, køleribberne og motorens udvendige overflader.

  Note: Rengør motorens kølekomponenter oftere under ekstremt støvede og snavsede forhold.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol af parkeringsbremsen

  1. Aktiver parkeringsbremsen ved at trække parkeringsbremsehåndtaget mod dig, indtil du føler spænding.

  2. Hvis du ikke føler spænding, når du trækker parkeringsbremsen mod dig inden for 11,4 til 16,5 cm fra "P"-symbolet på instrumentbrættet, skal du justere parkeringsbremsen. Se Justering af parkeringsbremsen.

  Justering af parkeringsbremsen

  1. Sørg for, at parkeringsbremsen er deaktiveret.

  2. Brug støttebukke til at løfte maskinens bagende. Se Løftning af maskinen.

  3. Brug to skruenøgler til at holde justeringstappen på kaliberen på plads med én skruenøgle, og løsn kontramøtrikken ¼ omgang med den anden nøgle (Figur 63).

   g034434
  4. Mens du holder justeringstappen og kontramøtrikken på plads, skal du dreje justeringstappen ind for at stramme (Figur 63).

   Note: Udfør dette trin, indtil du føler modstand på hjulet.

  5. Mens du holder justeringstappen og kontramøtrikken på plads, skal du skrue ¼ omgang ud (Figur 63).

  6. Mens du holder justeringstappen og kontramøtrikken på plads, skal du stramme kontramøtrikken (Figur 63).

  7. Udfør trin 1 til 6 på den anden side.

  8. Kontroller, at parkeringsbremsen er justeret til den korrekte spænding. Se Kontrol af parkeringsbremsen.

   Note: Hvis du ikke justerer parkeringsbremsen til den krævede spænding, kan bremseklodserne blive slidte og skal udskiftes. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få hjælp.

  Kontrol af bremsevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller bremsevæskestanden.Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang.
 • Bremsevæsketype: DOT 3

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Løft motorhjelmen for at få adgang til hovedbremsecylinderen og beholderen (Figur 64).

   g034314
  5. Kig på omridset af væskestanden på siden af beholderen (Figur 65).

   Note: Standen skal være over minimumlinjen.

   g002136
  6. Hvis væskestanden er lav, skal følgende udføres:

   1. Rengør området omkring beholderdækslet, og tag dækslet af (Figur 64).

   2. Fyld DOT 3-bremsevæske i beholderen, indtil væskestanden er over minimumslinjen (Figur 65).

    Note: Fyld ikke for meget bremsevæske i beholderen.

   3. Sæt beholderens dæksel på (Figur 64).

  7. Luk maskinens motorhjelm.

  Eftersyn af bremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Eftersyn af bremserne.
 • Bremser er en kritisk sikkerhedskomponent i maskinen. Som med alle sikkerhedskomponenter bør de med jævne mellemrum inspiceres nøje for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed. Følgende eftersyn skal udføres hver 100. time:

  • Efterse bremsebelægningen for slid eller skader. Hvis belægningstykkelsen (bremsebelægning) er mindre end 1,6 mm tyk, skal du udskifte belægningen.

  • Efterse bagpladen og andre dele for tegn på for stor slitage eller deformering. Hvis der konstateres deformering, skal de pågældende dele udskiftes.

  • Kontroller bremsevæskestanden. Se Kontrol af bremsevæskestanden.

  Udskiftning af drifts- og parkeringsbremsens klodser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift drifts- og parkeringsbremsens klodser.
 • Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at få efterset og evt. udskiftet drifts- og parkeringsbremsens klodser.

  Udskiftning af bremsevæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Udskift bremsevæsken.
 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af drivremmen

  Kontrol af drivremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Efterse drivremmens tilstand.
 • For hver 200 timer
 • Eftersyn af drivremmens tilstand og tilspænding.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Hæv ladet, og fastgør det med støttepinden. Se Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  5. Skift transmissionen til FRIGEAR.

  6. Drej og efterse remmen (Figur 66) for tegn på overdreven slid eller skader.

   Note: Udskift remmen, hvis den er meget slidt eller beskadiget. Se Udskiftning af drivremmen.

   g034106
  7. Sænk ladet.

  Udskiftning af drivremmen

  1. Hæv ladet. Se Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  2. Skift transmissionen til positionen NEUTRAL (frigear), aktiver parkeringsbremsen, drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  3. Drej remmen, og før den over den sekundære kobling (Figur 66).

  4. Fjern remmen fra den primære kobling (Figur 66).

   Note: Bortskaf den gamle rem.

  5. Placer den nye rem over den primære kobling (Figur 66).

  6. Drej remmen, og før den over den sekundære kobling (Figur 66).

  7. Sænk ladet.

  Justering af startgeneratorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen af startgeneratorremmen.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller spændingen af startgeneratorremmen.
  1. Hæv ladet. Se Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  2. Løsn startgeneratorens drejemøtrik (Figur 66).

  3. Placer en løftestang mellem motormontagen og starteren.

  4. Tryk løftestangen nedad for at dreje starteren ned i åbningen, indtil remmen kun giver en afbøjning på 6,4 mm ved en kraft på 44 N (Figur 66).

  5. Tilspænd drejemøtrikken med håndkraft, og afmonter løftestangen (Figur 66).

  6. Tilspænd drejemøtrikken til 88 til 115 N·m.

  7. Sænk ladet.

  Vedligeholdelse af chassiset

  Justering af ladets låse

  Hvis ladets låse ikke er justeret korrekt, vibrerer ladet op og ned, når du kører maskinen. Du kan justere låsestifterne, så låsene fastgør ladet stramt til chassiset.

  1. Kontroller, at ladet låser.

   Note: Hvis ladet ikke låser, er ladets låsestykke sandsynligvis for lavt. Hvis ladet låser, men vibrerer op og ned under kørsel, er ladets låsestykke sandsynligvis for højt.

  2. Hæv ladet. Se Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  3. Løsn de 2 bolte på ladets låsestykke, og flyt låsestykket op eller ned, afhængigt af om låsestykket er for højt eller for lavt (Figur 67).

   g034451
  4. Stram de 2 bolte på ladets låsestykke (Figur 67).

  5. Kontroller, at justeringen er korrekt ved at låse ladet flere gange.

  Rengøring

  Vask af maskinen

  Maskinen skal vaskes efter behov. Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning. Du kan bruge en klud til vask af maskinen.

  Important: Brug ikke vaskeudstyr med højt tryk til at vaske maskinen. Vaskeudstyr med højt tryk kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdrevent brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren kører. Hvis maskinen vaskes, mens motoren kører, kan det medføre intern motorskade.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Lad motoren køle af før, før maskinen stilles på lager.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af åben ild, og dræn ikke brændstoffet indendørs.

  Opbevaring af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Fjern snavs og skidt fra hele maskinen, herunder ydersiden af ribberne på motorens cylinderhoved og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke vaskeudstyr med højt tryk til at vaske maskinen. Hvis maskinen højtryksrenses, kan det beskadige det elektriske system og fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, lygter, motoren og batterierne.

  5. Kontroller, om bremserne virker. Se Eftersyn af bremserne.

  6. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  7. Smøring af maskinen. Se afsnit Smøring af maskinen.

  8. Skift motorolien. Se afsnit Skift af motorolien.

  9. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  10. Ved opbevaring i mere end 30 dage skal brændstofsystemet forberedes på følgende måde:

   1. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

    Følg blandingsvejledningen fra brændstofstabilisatorens producent.

    Important: Anvend ikke en alkoholbaseret brændstofstabilisator (ethanol eller methanol).

    Note: Brugen af brændstofstabilisatoren er mest effektiv, når den blandes med frisk benzin og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Stands motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

    Note: Bortskaf brændstoffet på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Giv motoren choker.

   6. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke starter igen.

  11. Fjern tændrøret, og kontroller dets tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrøret.

  12. Når tændrørene er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet.

  13. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen.

  14. Monter tændrøret/-ene, og tilspænd dem til det anbefalede moment. Se Serviceeftersyn af tændrøret.

   Note: Sæt ikke kablet på tændrøret/-ene.

  15. Tag batteriet ud af chassiset, og lad det helt op. Se Afmontering af batteriet.

   Note: Batterikabler må ikke være sluttet til batteripolerne under opbevaring.

   Important: Batteriet skal være fuldt opladet for at undgå, at det fryser og beskadiges ved temperaturer på under 0°C. Et fuldt opladet batteri bevarer opladningen i cirka 50 dage ved temperaturer under 4° C.

  16. Kontroller og tilspænd alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  17. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader.

   Note: Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  18. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted.

  19. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og læg den et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

  20. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.