Wprowadzenie

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

g034086

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Przewod zasilający tego urządzenia zawiera ołów, substancję chemiczną uznaną przez stan Kalifornia za powodująca uszkodzenia płodu i inne zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Bezpieczeństwo

Nieprawidłowe użytkowanie lub czynności serwisowe przeprowadzane przez operatora lub właściciela mogą doprowadzić do obrażeń ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa (Rysunek 2), który oznacza: Przestroga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo — zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Maszyna spełnia wymagania normy SAE J2258.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi zaznajomić się ze sposobem jego obsługi oraz podanymi ostrzeżeniami.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Podczas jazdy maszyną zachowuj bezpieczną odległość od osób postronnych.

 • Nie zezwalaj dzieciom na przebywanie w pobliżu miejsca wykonywania prac. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawcze symbole bezpieczeństwa, tj.: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i etykiety znajdują się na swoich miejscach. Wszystkie urządzenia zabezpieczające naprawiaj lub wymieniaj na nowe, a nieczytelne lub brakujące etykiety zastępuj nowymi. Nie używaj maszyny, jeśli nie znajdują się one na swoich miejscach i nie działają prawidłowo.

Bezpieczeństwo w czasie pracy

 • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

 • Pasażerowie mogą siedzieć wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Nie przewoź pasażerów na platformie ładunkowej. Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś biżuterii.

 • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Maszynę można użytkować jedynie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym obszarze.

 • Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu.

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia maszyny z ciężkim ładunkiem na platformie ładunkowej. Im cięższy ładunek, tym trudniej jest skręcać maszynę lub zatrzymać ją.

 • Przewożenie na platformie ładunków o nadmiernych wymiarach zmienia stabilność maszyny.

 • Zdolność kierowania, hamowania i stabilność maszyny ulegają pogorszeniu podczas przewożenia materiałów, których masa nie jest ściśle powiązana z maszyną, na przykład cieczy w zbiorniku o dużej pojemności.

 • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że przekładnia jest w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i siedzisz w fotelu operatora.

 • Operator i pasażerowie powinni zawsze siedzieć, gdy maszyna jest w ruchu. Trzymaj obie ręce na kierownicy, a pasażerowie powinni korzystać z zamontowanych uchwytów do rąk. Zawsze trzymaj ramiona i nogi wewnątrz maszyny.

 • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności. Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Zwracaj uwagę na nisko położone elementy, takie jak konary drzew, ościeża drzwi, kładki dla pieszych itp., i staraj się ich unikać.

 • Przed jazdą do tyłu spójrz do tyłu i w dół, aby upewnić się, że droga jest wolna.

 • Nie jedź maszyną w pobliżu skarp, rowów lub nasypów. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

 • Podczas użytkowania pojazdu na drogach publicznych należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i stosować wszelkie wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami prawa, takie jak oświetlenie, kierunkowskazy, oznakowanie pojazdów wolnobieżnych i inne wedle wymagań.

 • Jeśli maszyna kiedykolwiek zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast zatrzymaj ją, wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych i sprawdź uszkodzenie. Napraw wszystkie uszkodzenia maszyny przed wznowieniem pracy.

 • Podczas użytkowania maszyny na nierównym terenie oraz w pobliżu krawężników, dziur i innych miejsc o nagłej zmianie ukształtowania przewoź mniejszy ładunek i zmniejsz prędkość jazdy maszyny. Może dojść do przemieszczenia się ładunku i utraty stabilności pojazdu.

 • Droga hamowania na mokrych nawierzchniach jest dłuższa niż na suchych. Aby osuszyć zamoczone hamulce, jedź powoli po poziomym terenie, lekko naciskając pedał hamulca.

 • Nagłe zmiany ukształtowania terenu mogą spowodować nagłe poruszenia kierownicy, skutkujące obrażeniami dłoni i rąk. Zmniejsz prędkość jazdy i chwyć luźno koło kierownicy, trzymając kciuki na kole kierownicy poza ramionami kierownicy.

 • Przy zdemontowanej platformie ładunkowej zmniejsz prędkość jazdy maszyny. Jazda maszyną z dużą prędkością, a następnie gwałtowne hamowanie może spowodować zablokowanie kół tylnych, co może wpływać na kontrolę nad maszyną.

 • Nie dotykaj silnika, skrzyni biegów, tłumika ani kolektora wydechowego, gdy silnik jest włączony lub krótko po jego zatrzymaniu, ponieważ elementy te mogą być na tyle gorące, aby spowodować oparzenia.

 • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Maszynę należy parkować na równym podłożu.

  • Zaciągnij hamulec postojowy.

  • Opuść platformę ładunkową.

  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

Bezpieczeństwo dodatkowych pasażerów

 • Uwzględnij masę dodatkowych pasażerów w maksymalnej masie całkowitej pojazdu.

 • Jeżeli na platformie ładunkowej przewozisz ładunek, dopilnuj, aby nie przekroczyć nośności maszyny poprzez przewożenie zbyt wielu pasażerów.

 • Pasażerowie mogą siedzieć wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Nie przewoź pasażerów na platformie ładunkowej.

 • Operator i pasażerowie powinni zawsze siedzieć, gdy maszyna jest w ruchu.

 • Dodatkowa długość maszyny powoduje wydłużenie promienia skrętu, dlatego musisz przewidzieć większą przestrzeń na manewrowanie maszyną.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

Note: Wśród akcesoriów dostępnych dla tej maszyny znajduje się 2-słupkowy pałąk systemu zabezpieczenia przed przewróceniem (ROPS). Zastosuj pałąk ROPS podczas pracy w pobliżu urwisk, wody, na trudnym terenie lub zboczu, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się maszyny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

 • Sprawdź teren, aby określić, które zbocza są bezpieczne dla pracy maszyny i wyznacz własne procedury i zasady pracy na tych zboczach. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości ani kierunku jazdy.

 • Należy unikać użytkowania maszyny na mokrej nawierzchni. Utrata przyczepności kół może nastąpić niezależnie od występowania i sprawności hamulców. Maszyna może się stoczyć ze zbocza wcześniej niż nastąpi utrata przyczepności kół.

 • Należy unikać ruszania, zatrzymywania i skręcania na pochyłym terenie.

 • Po terenie stromym jeździj w linii prostej zarówno pod górę jak i z górki.

 • Jeżeli maszyna straci prędkość niezbędną do wjechania pod górę, stopniowo naciśnij pedał hamulca, a następnie jadąc powoli do tyłu, zjedź ze zbocza.

 • Zawracanie podczas wjeżdżania na wzniesienia lub zjeżdżania z nich może być niebezpieczne. Jeśli musisz skręcić na zboczu, zrób to powoli i z zachowaniem ostrożności.

 • Ciężki ładunek wpływa na stabilność na zboczu. Zmniejsz masę ładunku i prędkość jazdy podczas poruszania się po wzniesieniach lub jeśli ładunek ma wysoko umieszczony środek ciężkości. Zamocuj ładunek do platformy ładunkowej maszyny, aby zapobiec jego przemieszczaniu się. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przewożenia ładunków mogących się łatwo przemieścić (na przykład ciecze, kamienie, piasek itp.).

 • Unikaj zatrzymywania się na wzniesieniach, w szczególności z obciążeniem. Zatrzymanie maszyny podczas zjazdu ze zbocza wymaga dłuższej drogi niż na płaskim terenie. Jeżeli musisz zatrzymać maszynę, unikaj gwałtownych zmian prędkości, gdyż mogą stać się one prowadzić do przewrócenia lub stoczenia się maszyny. Nie hamuj gwałtownie podczas toczenia się w tył, gdyż mogłoby to spowodować przewróceniem się maszyny.

Bezpieczeństwo przy załadunku i rozładunku

 • Przy przewożeniu ładunków na platformie ładunkowej i/lub holowaniu przyczepy nie przekraczaj nominalnej ładowności maszyny, patrz Specyfikacje.

 • Ładunek na platformie ładunkowej należy rozmieścić równomiernie, pozwoli to uzyskać lepszą stabilność i kontrolę nad maszyną.

 • Przed rozładunkiem upewnij się, że za maszyną nikt nie stoi.

 • Nigdy nie wyładowuj ładunku z platformy, gdy maszyna stoi na pochyłości bokiem do szczytu. Zmiana rozkładu masy mogłaby spowodować przewrócenie się maszyny.

Bezpieczeństwo po pracy

 • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekać, aż silnik ostygnie.

 • Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportowania urządzenia należy odciąć dopływ paliwa.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

 • Należy wymieniać/uzupełniać wszystkie zużyte, uszkodzone oraz brakujące naklejki.

 • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

 • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

 • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8411
decal131-8412
decal131-8414
decal131-8495
decal131-8506
decal131-8527
decal131-8551
decal131-8598

Montaż

Note: Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż koła kierownicy (tylko modele międzynarodowe)

Części potrzebne do tej procedury:

Kierownica1
Pokrywa koła kierownicy1
Podkładka (½ cala)1
Pokrywa przeciwpyłowa1
 1. Jeżeli pokrywa jest zamontowana, zdejmij ją z piasty koła kierownicy (Rysunek 3).

 2. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą (½ cala) z wału kierownicy (Rysunek 3).

 3. Wsuń koło kierownicy, pokrywę przeciwpyłową (½ cala) i podkładkę na wał kierownicy (Rysunek 3).

  Note: Przy przednich kołach ustawionych prosto, ustaw koło kierownicy tak, aby mniejsze ramię kierownicy było ustawione pionowo.

 4. Zamocuj kierownicę do wału nakrętką zabezpieczającą (½ cala) i dokręć ją z momentem od 18 do 30 N·m.

 5. Zamocuj pokrywę na kierownicę (Rysunek 3).

  g198932

Sprawdzanie poziomów płynów i ciśnienia w oponach

 1. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny sprawdź poziom wody w akumulatorach; patrz rozdział Sprawdzanie poziomu wody w akumulatorach.

 2. Upewnij się, że akumulatory są naładowane; patrz rozdział Ładowanie akumulatorów.

 3. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny sprawdź poziom płynu hamulcowego; patrz rozdział Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego.

 4. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach, patrz rozdział Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

Docieranie hamulców

Aby zapewnić optymalną wydajność układu hamulcowego, dotrzyj hamulce przed rozpoczęciem użytkowania.

 1. Rozpędź maszynę do pełnej prędkości i włącz hamulce, aby gwałtownie ją zatrzymać bez blokowania kół.

 2. Powtórz tę procedurę 10 razy, odczekując 1 minutę między zatrzymaniami, aby uniknąć przegrzania hamulców.

  Important: Procedura ta jest najskuteczniejsza, gdy maszyna jest obciążona ładunkiem 227 kg.

Czytanie instrukcji i przeglądanie materiałów na temat ustawień

Części potrzebne do tej procedury:

Instrukcja obsługi1
Instrukcja obsługi silnika1
Karta rejestracyjna1
Formularz inspekcji przed dostawą1
Świadectwo jakości1
Kluczyk2
 • Przeczytaj instrukcję obsługi oraz instrukcję obsługi silnika.

 • Wypełnij kartę rejestracyjną.

 • Wypełnij formularz inspekcji przed dostawą.

 • Zapoznaj się ze świadectwem jakości.

Przegląd produktu

g034154
g034544

Panel sterowania

g034161

Pedał przyspieszania

Pedał przyspieszania (Rysunek 6) służy do zmiany prędkości jazdy pojazdu. Naciśnięcie pedału przyspieszania spowoduje uruchomienie maszyny. Dalsze wciśnięcie pedału spowoduje zwiększenie prędkości jazdy. Zwolnienie pedału spowoduje zmniejszenie prędkości jazdy maszyny, a następnie jej wyłączenie.

Maksymalna prędkość jazdy do przodu w trybie wydajności to 26 km/h, jak pokazano na rysunku Rysunek 9.

Maksymalna prędkość jazdy do przodu w trybie ekonomicznym to 19 km/h, jak pokazano na rysunku Rysunek 9.

Pedał hamulca

Pedał hamulca służy do zatrzymania lub spowolnienia pojazdu (Rysunek 6).

Ostrożnie

Eksploatacja pojazdu ze zużytymi lub nieprawidłowo wyregulowanymi hamulcami może spowodować obrażenia ciała.

Jeśli pedał hamulca daje się nacisnąć do punktu oddalonego o 25 mm od podłogi maszyny, należy wyregulować lub naprawić hamulce.

Dźwignia hamulca postojowego

Dźwignia hamulca postojowego znajduje się na panelu sterowania (Rysunek 7).

Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi maszyny, po każdym wyłączeniu jej silnika załącz hamulec postojowy. Po zaparkowaniu pojazdu na stromym nachyleniu upewnij się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty.

Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij jego dźwignię do siebie (Rysunek 7).

g033923

Aby zwolnić hamulec postojowy, wciśnij przycisk znajdujący się w górnej części dźwigni hamulca postojowego, pociągnij dźwignię do siebie, aby zwolnić nacisk, a następnie przesuń dźwignię do przodu (Rysunek 8).

g033924

Wybierak kierunku jazdy

Wybierak kierunku jazdy znajduje się po lewej stronie dźwigni hamulca postojowego. Wybierak kierunku jazdy ma 3 położenia: DO PRZODU, DO TYłU oraz NEUTRALNE (Rysunek 6).

Note: Maszyna może być ustawiona w dowolnym z 3 położeń, ale może poruszać się wyłącznie w położeniu DO PRZODU oraz DO TYłU.

Important: Zatrzymuj pojazd zawsze przed zmianą kierunku jazdy.

Przycisk klaksonu

Tylko modele międzynarodowe

Przycisk klaksonu znajduje się na panelu sterowania (Rysunek 6). Naciśnij przycisk, aby uruchomić klakson.

Przełącznik świateł

Użyj przełącznika świateł (Rysunek 6), aby włączyć reflektory przednie. Popchnij przełącznik świateł w górę, aby załączyć światła. Popchnij przełącznik świateł w dół, aby wyłączyć światła.

Kontrolka rozładowania akumulatora

Kontrolka rozładowania akumulatora znajduje się po lewej stronie kolumny kierownicy (Rysunek 6). Kontrolka rozładowania akumulatora wskazuje napięcie pozostałe w akumulatorach. Kiedy akumulatory są w pełni naładowane, 10 pasków kontrolki świeci się od pozycji 0 do 1. W miarę zużywania energii z akumulatorów paski wskaźnika gasną, począwszy od prawej strony wskaźnika. Szczegółowe informacje dotyczące miernika naładowania akumulatora – patrz Metoda działania i użytkowanie układu akumulatorów.

Licznik godzin

Licznik godzin znajduje się po prawej stronie przełącznika świateł (Rysunek 6). Licznik godzin wskazuje liczbę godzin pracy. Licznik godzin uruchamia się po przekręceniu kluczyka do położenia WłąCZENIA lub podczas pracy silnika.

Note: Kiedy maszyna jest uruchomiona, licznik godzin miga stale, rejestrując czas użytkowania.

Punkt zasilania USB

Punkt zasilania USB znajduje się po lewej stronie dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 6) Punkt zasilania służy do zasilania urządzeń mobilnych.

Important: Jeżeli punkt zasilania USB nie jest używany, włóż w niego gumową wtyczkę, aby ochronić gniazdo przed uszkodzeniem.

Stacyjka

Stacyjka (Rysunek 6) służy do uruchamiania i zatrzymywania maszyny.

Stacyjka ma 2 pozycje: WłąCZENIA i WYłąCZENIA. Przekręć kluczyk w prawo do pozycji WłąCZENIA, aby uruchomić maszynę. Po zatrzymaniu maszyny obróć kluczyk w lewo do położenia WYłąCZENIA, aby wyłączyć silnik. Przed wyjściem z maszyny wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Przełącznik nadzoru ogranicznika prędkości

Przełącznik nadzoru ogranicznika prędkości znajdujący się pod zespołem foteli ma 2 możliwe położenia: TRYBU WYDAJNOśCI i TRYBU EKONOMICZNEGO. Przekręć przełącznik w prawo do położenia TRYBU EKONOMICZNEGO, aby ograniczyć maksymalną prędkość maszyny do 19 km/h. Przekręć przełącznik w lewo do położenia TRYBU WYDAJNOśCI, aby przywrócić maksymalną prędkość maszyny wynoszącą 26 km/h, jak pokazano na rysunku Rysunek 9.

g034167

Kontrolka stanu

Kontrolka stanu znajduje się na panelu sterowania po prawej stronie dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 6).

Kiedy maszyna jest włączona, zielona kontrolka stanu świeci światłem ciągłym lub miga.

Światło ciągłe wskazuje, że maszyna jest gotowa do normalnej pracy. Światło migające oznacza, że przed przystąpieniem do normalnej pracy maszyny należy rozwiązać problem.

Jeżeli kontrolka stanu miga dwukrotnie, oznacza to że załączony jest hamulec postojowy, a wybierak kierunku jazdy znajduje się w położeniu DO PRZODU lub DO TYłU. Wyłącz hamulec postojowy, aby wyłączyć kontrolkę stanu.

Jeżeli kontrolka stanu miga więcej niż dwukrotnie, patrz rozdział .

Uchwyty dla pasażera

Uchwyty dla pasażera znajdują się na zewnątrz każdego z foteli (Rysunek 10).

g033955

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.

Masa podstawowa633 kg na sucho
Ładowność nominalna (na równym podłożu)całkowita 544 kg, w tym 91 kg przypadające na operatora i 91 kg na pasażera, ładunek, akcesoria oraz osprzęt
Maksymalna masa całkowita pojazdu – na równym podłożucałkowita 1177 kg, w tym wszystkie podane powyżej masy
Maksymalna ładowność nominalna (na równym podłożu)całkowita 363 kg, w tym akcesoria mocowane z tyłu
Nośność tylnego mocowania akcesoriów na platformie ładunkowejcałkowita 45 kg
Zdolność holowaniaPionowy nacisk na hak przyczepy: 91 kg
Maksymalna masa przyczepy: 454 kg
Szerokość całkowita119 cm
Długość całkowita302 cm
Wysokość całkowita127,5 cm
Prześwit21,6 cm z przodu bez obciążenia i operatora,
14 cm z tyłu bez obciążenia i operatora
Rozstaw osi220 cm
Rozstaw kół (od osi środkowej do osi środkowej)Przód: 119 cm
Tył: 119 cm
Długość platformy ładunkowejWewnętrzna: 102 cm
Zewnętrzna: 114,3 cm
Szerokość platformy ładunkowejWewnętrzna: 98 cm
Od zewnątrz profilowanych błotników: 107,3 cm
Wysokość platformy ładunkowej28 cm od wewnątrz

*Specyfikacje podano przy zastosowaniu akumulatorów Trojan T-125.

**Montaż niestandardowych akumulatorów może ograniczyć nośność platformy ładunkowej.

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z maszyną i zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem, lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Działanie

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Ostrożnie

W przypadku uniesienia platformy napełnionej materiałem może dojść do jej nagłego obniżenia się, jeżeli nie jest zabezpieczona podpórką. Wykonywanie prac pod uniesioną i niepodpartą platformą może być przyczyną obrażeń ciała osoby wykonującej prace lub osób postronnych.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny zaparkuj ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

 • Przed przystąpieniem do pracy pod uniesioną platformą usuń cały ładunek z platformy lub innego osprzętu i załóż podpórkę na tłoczysko siłownika podnoszącego po jego całkowitym wysunięciu.

Bezpieczeństwo to podstawa

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Zapoznaj się z symbolami znajdującymi się w części dotyczącej bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń ciała operatora lub osób postronnych.

Niebezpieczeństwo

Praca na mokrej trawie lub terenach pochyłych może powodować poślizg i utratę kontroli.

Koła wypadające poza brzegi mogą spowodować przewrócenie się maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci lub utonięcia.

Aby uniknąć utraty kontroli i zapobiec przewróceniu:

 • Nie pracuj w pobliżu zboczy i wody.

 • Na terenach pochyłych zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną ostrożność.

 • Unikaj nagłych skrętów ani nie zmieniaj gwałtownie prędkości.

Korzystanie z platformy ładunkowej

Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej

Ostrzeżenie

Uniesiona platforma może opaść i zranić pracujące pod nią osoby.

 • Zawsze przed rozpoczęciem pracy pod platformą używaj podpórki do podparcia uniesionej platformy.

 • Przed uniesieniem platformy zdejmij z niej cały ładunek.

Ostrzeżenie

Jazda z uniesioną platformą ładunkową powoduje, że maszyna jest bardziej podatna na przewrócenie. Korzystanie z maszyny z uniesioną platformą może spowodować uszkodzenie konstrukcji platformy.

 • Podczas użytkowania maszyny platforma ładunkowa musi być zawsze opuszczona do końca.

 • Opuść platformę ładunkową po wyładowaniu z niej ładunku.

Ostrożnie

W razie skupienia się masy ładunku w tylnej części platformy ładunkowej w momencie zwolnienia zaczepów platforma może się nagle przechylić i spowodować uszkodzenia ciała operatora lub osób postronnych.

 • W miarę możliwości staraj się umieszczać ładunki blisko środka platformy.

 • Przytrzymaj platformę podczas zwalniania zaczepów i upewnij się, że nikt nie opiera się o jej burty.

 • Przed uniesieniem platformy w górę w celu przeprowadzenia prac przy maszynie zdejmij z platformy wszystkie ładunki.

 1. Pociągnij do siebie dźwignię znajdującą się po lewej stronie na platformie ładunkowej i podnieś platformę (Rysunek 11).

  g034019
 2. Pociągnij podpórkę do otworu z zapadką dla pozycji rozładunkowej, aby zabezpieczyć platformę na czas rozładunku (Rysunek 12).

  g034021

Podnoszenie platformy ładunkowej do pozycji serwisowej

 1. Pociągnij do siebie dźwignię znajdującą się po lewej stronie na platformie ładunkowej i podnieś platformę (Rysunek 11).

 2. Pociągnij podpórkę do otworu z zapadką dla pozycji serwisowej, aby zabezpieczyć platformę na czas konserwacji (Rysunek 12).

Opuszczanie platformy ładunkowej

Ostrzeżenie

Platforma ma dużą masę. Występuje ryzyko zmiażdżenia dłoni lub innych części ciała.

Podczas opuszczania platformy nie zbliżaj do niej rąk ani innych części ciała.

 1. Unieś nieznacznie platformę ładunkową, podnosząc dźwignię zaczepu (Rysunek 11).

 2. Wyciągnij podpórkę z otworu z zapadką (Rysunek 12).

 3. Opuść platformę, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów.

Otwieranie tylnej burty

 1. Upewnij się, że platforma ładunkowa jest opuszczona do końca i zabezpieczona zaczepami.

 2. Obiema dłońmi podnieś tylną burtę za występ znajdujący się w górnej części burty (Rysunek 13).

 3. Opuść tylną burtę, aż zrówna się z płaszczyzną platformy ładunkowej (Rysunek 13).

  g034022

Zamykanie tylnej burty

Po wyładowaniu z platformy ładunkowej materiału przewożonego luzem, na przykład piasku, kamieni ozdobnych lub wiórów drzewnych, pewna ilość przewożonego materiału może dostać się do obszaru zawiasów tylnej burty. Przed zamknięciem tylnej burty wykonaj następujące czynności.

 1. Usuń rękoma możliwie dużo materiału z obszaru zawiasów.

 2. Ustaw tylną burtę w pozycji około 45° (Rysunek 14).

  g034023
 3. Wykonuj krótkie wstrząsane ruchy i poruszaj kilkukrotnie tylną burtą w górę i w dół (Rysunek 14).

  Note: Pomoże to usunąć materiał z obszaru zawiasów.

 4. Opuść tylną burtę i sprawdź, czy w obszarze zawiasów nadal znajduje się materiał.

 5. Powtarzaj czynności od 1 do 4 aż do usunięcia materiału z obszaru zawiasów.

 6. Podnieś tylną burtę w górę i zahacz ją o wycięcia w platformie ładunkowej.

Korzystanie z tylnego mocowania akcesoriów na platformie ładunkowej

Skorzystaj z tylnego mocowania akcesoriów na platformie ładunkowej, aby dołączyć akcesoria do tyłu maszyny.

Nośność: 45 kg

 1. Poluzuj uchwyt T”, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rysunek 15).

  g034545
 2. Wsuń akcesorium do zaczepu do momentu zrównania się z sobą otworów (Rysunek 15).

 3. Zamocuj akcesorium na rurze zaczepu za pomocą sworznia z otworem na zawleczkę i zawleczki dołączonych do akcesorium.

 4. Dokręć uchwyt T”, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 16).

  g034546

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale Lista kontrolna codziennej konserwacji czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić ciśnienie w oponach.
 • Zalecane ciśnienie powietrza w oponach kół przednich i tylnych: od 1,65 do 2,07 bar

  Important: Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia zaznaczonego na boku opony.

  Note: Niezbędne ciśnienie powietrza jest uzależnione od masy przewożonego ładunku.

  1. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.

   • Stosuj niższe ciśnienie w oponach przy lżejszych ładunkach, mniej ubitym podłożu w celu poprawy komfortu jazdy oraz ograniczenia śladów po oponach.

   • Stosuj wyższe ciśnienie w oponach przy cięższych ładunkach oraz podczas jazdy z większą prędkością.

  2. W razie potrzeby dostosuj ciśnienie powietrza w oponach poprzez dopompowanie lub spuszczenie powietrza.

  g001055

  Metoda działania i użytkowanie układu akumulatorów

  Metoda działania akumulatorów głębokiego rozładowania

  Maszyna zawiera 8 akumulatorów kwasowo-ołowiowych głębokiego rozładowania, które zasilają silnik i akcesoria. Akumulator głębokiego rozładowania różni się od akumulatora samochodowego. Akumulator samochodowy ma za zadanie zapewnić wyrzut mocy konieczny do uruchomienia maszyny i umiarkowaną moc do działania świateł i akcesoriów, kiedy silnik jest wyłączony lub pracuje na jałowym biegu. Alternator stale ładuje akumulator podczas jazdy samochodu. W związku z tym poziom naładowania akumulatora samochodowego rzadko spada poniżej 90% maksymalnego poziomu naładowania.

  Z kolei akumulator głębokiego rozładowania stanowi podstawowe źródło mocy zapewniające trwałą pracę. Akumulatory głębokiego rozładowania zwykle rozładowują się aż do 20–30% maksymalnego poziomu naładowania. Tak duży poziom rozładowania nazywany jest rozładowaniem głębokim.

  Important: Powtarzane cykle głębokiego rozładowania i ładowania skracają żywotność akumulatora.

  Akumulatory kwasowo-ołowiowe wytwarzają prąd poprzez reakcję chemiczną zachodzącą między płytami ołowianymi a kwasem siarkowym. Ładowanie baterii odwraca tę reakcję chemiczną, umożliwiając akumulatorowi ponowne wytwarzanie prądu.

  Akumulator jest towarem nietrwałym o ograniczonym okresie eksploatacji (Rysunek 18). Nowy akumulator wymaga okresu przygotowania do osiągnięcia wydajnej produkcji prądu. Okres przygotowania zwykle wymaga od 100 do 150 cykli rozładowania–ładowania.

  g004049

  Po okresie przygotowania akumulator utrzymuje wysoką wydajność przez wiele cykli. Liczba cykli możliwych dla danego akumulatora zależy od następujących czynników:

  • Konserwacja akumulatora – niepoprawna konserwacja poważnie ogranicza żywotność akumulatora.

  • Głębokość rozładowania między cyklami ładowania – im głębiej akumulatory są regularnie rozładowywane, tym krótsza będzie ich żywotność.

  • Częstość ładowania – ładuj akumulatory do pełna jak najczęściej.

   Important: Pełne rozładowanie akumulatorów uszkadza je i ogranicza ich żywotność.

  • Niski poziom wody – odsłonięcie ołowianych płyt może spowodować trwałe uszkodzenie akumulatorów. Wykonaj następujące czynności, aby utrzymać poziom elektrolitu:

   Po pełnym naładowaniu akumulatorów napełnij je wodą destylowaną lub dejonizowaną; patrz rozdziały Sprawdzanie poziomu wody w akumulatorach oraz Dolewanie wody destylowanej lub dejonizowanej do akumulatorów.

   Important: Przed dolaniem wody do akumulatorów naładuj je do pełna. Podczas ładowania elektrolit zwiększa swoją objętość, dlatego napełnienie rozładowanego akumulatora przed naładowaniem go do pełna może spowodować wypływ elektrolitu i wyciek poza otwór odpowietrzający.

  Na końcu żywotności akumulatora traci on stopniowo swoją pojemność elektryczną.

  Użytkowanie układu akumulatorów

  Kiedy akumulatory są naładowane do pełna, na kontrolce rozładowania akumulatora świeci się dziesiąty pasek (skrajnie po prawej stronie) (Rysunek 19).

  g192308

  W miarę użytkowania maszyny paski kontrolki zaczną gasnąć w miarę zużywania pojemności elektrycznej akumulatorów.

  Kiedy na kontrolce rozładowania akumulatora świeci się tylko drugi pasek od lewej strony, pora naładować akumulator (Rysunek 20).

  g192309

  Jeżeli nadal będziesz użytkował maszynę przy pozostałych 2 paskach kontrolki, paski 1 i 2 będą migały naprzemiennie.

  Important: Jeżeli na kontrolce rozładowania akumulatora pozostanie tylko drugi pasek od lewej, maszyna może przejść to trybu ograniczonej prędkości; tryb ten pomaga chronić akumulatory, ale długa praca w tym trybie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatorów i/lub maszyny. Staraj się nie dopuszczać do rozładowania akumulatorów do drugiego paska od lewej strony, aby nie dopuścić do pojawienia się opisanego problemu. Niezwłocznie naładuj akumulator.Pełne rozładowanie akumulatorów powoduje wyłączenie maszyny. Nie wolno dopuszczać do pełnego rozładowania akumulatorów.

  Important: Aby zapewnić sobie maksymalną żywotność akumulatorów, zawsze ładuj je, zanim poziom rozładowania sięgnie do drugiego paska po lewej stronie wyświetlacza. Regularne rozładowywanie akumulatorów do poziomu niższego niż drugi pasek od lewej skraca ich żywotność.

  Zatrzymywanie maszyny

  Important: W przypadku zatrzymywania maszyny na pochyłości użyj hamulca zasadniczego do zatrzymania pojazdu, a następnie zaciągnij hamulec postojowy w celu unieruchomienia pojazdu. Używanie pedału przyspieszenia w celu zatrzymania maszyny na zboczu wzniesienia może doprowadzić do przegrzania silnika lub wyczerpania akumulatorów.

  1. Zdejmij stopę z pedału przyspieszenia.

  2. Powoli naciśnij pedał hamulca, aby uruchomić hamulec zasadniczy i spowodować całkowite zatrzymanie maszyny.

   Note: Długość drogi hamowania może się zmieniać w zależności od obciążenia maszyny i prędkości.

  Docieranie nowego pojazdu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Przeprowadź docieranie nowego pojazdu zgodnie z instrukcjami.
 • Wykonaj procedurę docierania nowego pojazdu, gdyż pozwoli to osiągnąć jego lepszą wydajność oraz żywotność.

  • Regularnie sprawdzaj poziomy płynu hamulcowego i wody w akumulatorach.

  • Przez pierwsze kilka godzin okresu docierania unikaj gwałtownego hamowania. Nowe okładziny hamulcowe mogą wymagać do prawidłowego dotarcia się kilku godzin jazdy, zanim hamulce osiągną pełną skuteczność.

  • Wszelkie specjalne kontrole przy niewielkich liczbach przepracowanych godzin można znaleźć w rozdziale .

  • Sprawdź i w razie potrzeby skoryguj ustawienie przedniego zawieszenia.

  Ładowanie platformy ładunkowej

  Przy ładowaniu platformy ładunkowej i użytkowaniu pojazdu stosuj poniższe instrukcje:

  • Przestrzegaj ładowności pojazdu i nie przekraczaj masy ładunku przewożonego na platformie ładunkowej powyżej wartości podanej w rozdziale Specyfikacje oraz na tabliczce z dopuszczalną masą całkowitą pojazdu.

   Note: Podana ładowność dotyczy użytkowania maszyny na poziomym podłożu.

  • Podczas eksploatacji maszyny na pochyłościach i nierównym terenie zmniejsz ciężar ładunków przewożonych na platformie ładunkowej.

  • Zmniejsz ciężar przewożonych ładunków, jeśli są one wysokie (i mają wysoko umieszczony środek ciężkości), takie jak stosy cegieł, drewno ozdobne lub worki z nawozem. Rozmieść ładunek tak nisko, jak się da. Upewnij się, że ładunek nie wpływa na widoczność z tyłu podczas używania pojazdu.

  • Umieszczaj ładunki na środku; podczas ładowania platformy ładunkowej stosuj poniższe zasady:

   • Rozłóż ciężar ładunku równomiernie na całej szerokości platformy.

    Important: Umieszczenie ładunku po jednej ze stron zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia się pojazdu.

   • Rozłóż ciężar ładunku równomiernie na całej długości platformy.

    Important: Umieszczenie ładunku za tylną osią może spowodować utratę możliwości kierowania pojazdem lub przewrócenie się pojazdu oraz pogorszenie przyczepności przednich opon.

  • Podczas przewożenia ponadwymiarowych ładunków na platformie ładunkowej zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza jeżeli ciężar ładunku nie wypada na środku platformy ładunkowej.

  • Zawsze gdy to możliwe, zabezpiecz ładunek przed przemieszczaniem się poprzez przywiązanie go do platformy ładunkowej.

  • Podczas przewożenia cieczy w dużym zbiorniku (np. zbiorniku zraszacza) zachowaj ostrożność przy wjeżdżaniu na wzniesienie lub zjeżdżaniu z niego, przy nagłych zmianach prędkości lub zatrzymywaniu się oraz podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

  Pojemność platformy ładunkowej wynosi 0,28 m3. Ilość (objętość) materiałów, którą można umieścić na platformie bez przekroczenia ładowności maszyny, zależy w dużym stopniu od gęstości tych materiałów.

  W poniższej tabeli podane są dopuszczalne objętości różnych materiałów:

  MateriałGęstośćMaksymalna ładowność nominalna platformy(na równym podłożu)
  Żwir suchy1522 kg/m3Pełna
  Żwir mokry1922 kg/m3¾ platformy
  Piasek suchy 1442 kg/m3Pełna
  Piasek mokry1922 kg/m3¾ platformy
  Drewno721 kg/m3Pełna
  Kora drzewna<721 kg/m3Pełna
  Ziemia ubita1602 kg/m3¾ platformy (w przybliżeniu)

  Transportowanie urządzenia

  Do przemieszczania pojazdu na duże odległości należy użyć przyczepy z pochylnią o pełnej szerokości. Zamocuj bezpiecznie maszynę do przyczepy. Rozmieszczenie punktów mocowania jest podane na Rysunek 21 i Rysunek 22.

  Note: Załaduj pojazd na przyczepę przodem pojazdu skierowanym do przodu. Jeśli nie jest to możliwe, zamocuj maskę pojazdu do ramy pasem lub zdejmij maskę oraz transportuj ją i zamocuj oddzielnie, w przeciwnym razie maska może zostać zdmuchnięta podczas transportu.

  Ostrożnie

  Niezamocowane fotele mogą wypaść z pojazdu i przyczepy podczas transportu maszyny i spaść na inną maszynę lub utrudnić ruch na drodze.

  Wyjmij fotele lub upewnij się, że są poprawnie zamocowane do złącza w obudowie foteli.

  g034029
  g034273

  Holowanie maszyny

  W sytuacji awaryjnej dopuszczalne jest holowanie maszyny na niewielkie odległości, jednakże nie należy tej możliwości stosować w normalnych warunkach.

  Ostrzeżenie

  Holowanie z nadmierną prędkością może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i grozi powstaniem obrażeń ciała.

  Nie wolno holować maszyny z prędkością większą niż 8 km/h.

  Holowanie maszyny wymaga dwóch osób. Pojazd wymagający przemieszczenia na znaczne odległości należy transportować na ciężarówce lub przyczepie; patrz rozdział Holowanie przyczepy.

  1. Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   Important: Holowanie maszyny z kluczykiem w stacyjce znajdującym się w położeniu WłąCZENIA może uszkodzić układ elektryczny.

  2. Zamocuj linę holowniczą do haka holowniczego z przodu ramy pojazdu (Rysunek 21).

  3. Wyłącz hamulec postojowy.

  Holowanie przyczepy

  Ten pojazd może holować przyczepy. Dla pojazdu dostępne są dwa typy haków holowniczych w zależności od zastosowania. O szczegóły zapytaj autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  Podczas przewożenia ładunku lub holowania przyczepy nie wolno przeciążać pojazdu ani przyczepy. Przeciążenie maszyny lub przyczepy może pogorszyć sprawność lub uszkodzić hamulce, oś, silnik, skrzynię biegów, układ kierowniczy, zawieszenie, konstrukcję nadwozia lub opony.

  Zawsze ładuj przyczepę, umieszczając do 60% masy ładunku z przodu przyczepy. Dzięki temu około 10% masy całkowitej przyczepy (MCP) będzie obciążać hak holowniczy pojazdu.

  Maksymalny ciężar ładunku, łącznie z MCP, nie powinien przekraczać 454 kg. Na przykład dla MCP = 181,5 kg maksymalna masa ładunku wynosi 544 kg, włączając masę operatora(-ów).

  Aby zapewnić odpowiednią przyczepność i zdolność hamowania, zawsze podczas ciągnięcia przyczepy obciążaj platformę ładunkiem. Nie przekraczaj dopuszczalnych mas DMC lub MCP.

  Unikaj parkowania pojazdu z przyczepą na pochyłości. Jeżeli parkowanie na pochyłości jest konieczne, zaciągnij hamulec postojowy i zablokuj koła przyczepy.

  Konserwacja

  Note: Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

  Note: Pobierz dostępną za darmo kopię schematu, wchodząc na stronę www.Toro.com wyszukaj odpowiednie schematy dla swojej maszyny klikając łącze Manuals (Instrukcje).

  Ostrzeżenie

  Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia układów maszyny, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

  Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Przeprowadź docieranie nowego pojazdu zgodnie z instrukcjami.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić ciśnienie w oponach.
 • Naładuj akumulatory.
 • Sprawdź poziom wody w akumulatorach.
 • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.Sprawdź poziom płynu hamulcowego przed pierwszym użyciem silnika.
 • Co 25 godzin
 • Wyczyść akumulatory.
 • Sprawdź poziom wody w akumulatorach i (w razie potrzeby) dolej do nich wodę destylowaną lub dejonizowaną.
 • Co 100 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.Smarowanie pojazdu wykonuj częściej, jeśli jest on używany do pracy w trudnych warunkach.
 • Sprawdź stan opon i obręczy.
 • Dokręć nakrętki kół z właściwym momentem.
 • Sprawdź elementy układu kierowniczego i zawieszenia pod kątem poluzowania lub uszkodzenia.
 • Sprawdź pochylenie i zbieżność kół przednich do wewnątrz.
 • Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
 • Sprawdź skrzynię biegów pod kątem wycieków.
 • Sprawdź hamulce.
 • Co 300 godzin
 • Nasmaruj łożyska przednich kół.
 • Co 400 godzin
 • Wymień okładziny hamulca zasadniczego i hamulca postojowego.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej w skrzyni biegów.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień płyn hamulcowy.
 • Lista kontrolna codziennej konserwacji

  Należy powielić tę stronę do regularnego wykorzystywania.

  Element sprawdzany w ramach konserwacjiNa tydzień:
  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
  Sprawdź działanie hamulca zasadniczego oraz postojowego.       
  Sprawdź działanie skrzyni biegów/biegu neutralnego.       
  Sprawdź poziom wody w akumulatorach.       
  Sprawdź poziom płynu hamulcowego.       
  Sprawdź odbiegające od normy hałasy robocze.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź, czy nie ma wycieków płynów.       
  Sprawdź działanie przyrządów.       
  Sprawdź działanie pedału przyspieszenia.       
  Nasmaruj wszystkie smarowniczki.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  Konserwacja pojazdu użytkowanego w specjalnych warunkach

  Important: Jeśli pojazd zostanie poddany działaniu jednego z poniższych warunków, konserwację należy wykonywać dwa razy częściej:

  • Praca na pustyni

  • Praca w zimnym klimacie – poniżej 10 °C

  • Holowanie przyczepy

  • Częsta praca w zapylonych warunkach

  • Prace budowlane

  • Po długim czasie pracy w błocie, piasku, wodzie lub w podobnych zapylonych środowiskach należy jak najszybciej sprawdzić i oczyścić hamulce. Zapobiega to nadmiernemu zużyciu spowodowanemu przez materiały ścierne.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Ostrzeżenie

  Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych unieś platformę ładunkową. Uniesiona platforma ładunkowa może opaść i zranić znajdujące się pod nią osoby.

  • Zawsze przed rozpoczęciem pracy pod platformą ładunkową używaj podpórki do podparcia uniesionej platformy.

  • Przed przystąpieniem do pracy pod platformą zdejmij z niej cały ładunek.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

  • Przed przystąpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny ustaw maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu maszyny.

  • W razie potrzeby do podparcia maszyny lub jej elementów użyj podpórek.

  • Nigdy nie pracuj pod uniesioną platformą bez umieszczenia podpory zabezpieczającej platformy.

  • Przed wprowadzeniem ciśnienia do układu upewnij się, że wszystkie łączniki linii hydraulicznej są szczelne i wszystkie węże hydrauliczne oraz linie są w dobrym stanie.

  • Przed odłączeniem układu hydraulicznego lub przeprowadzeniem jakichkolwiek prac z nim związanych należy zredukować ciśnienie w układzie, wyłączając silnik i przestawiając zawór spustowy z położenia podnoszenia do opuszczania i/lub opuszczając platformę i osprzęt. Ustaw dźwignię zdalną układu hydraulicznego w położeniu luzu. Jeśli platforma musi pozostać uniesiona, zabezpiecz ją podporą zabezpieczającą.

  • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z układów ze zmagazynowaną energią.

  • Aby mieć pewność, że maszyna jest w dobrym stanie, sprawdzaj, czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są właściwie dokręcone.

  • Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, usuwaj z silnika nadmiar smaru, trawę, liście i nagromadzone zabrudzenia.

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia silnika w celu wykonania prac konserwacyjnych, ręce, stopy, odzież i części ciała trzymaj z dala od silnika i części ruchomych. Nie dopuszczaj osób postronnych w pobliże urządzenia.

  • Regularnie sprawdzaj działanie hamulca postojowego. Reguluj i serwisuj zgodnie z wymaganiami.

  • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone. Należy wymieniać wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

  • Nie ingeruj w działanie urządzeń zabezpieczających ani nie wykonuj czynności mogących ograniczać poziom bezpieczeństwa zapewniany przez urządzenie zabezpieczające. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • W razie konieczności przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro.

  • Aby zapewnić optymalną pracę i bezpieczeństwo, zawsze kupuj oryginalne części zamienne i akcesoria marki Toro. Części zamienne i akcesoria innych producentów mogą być niebezpieczne. Jakiekolwiek modyfikacje wprowadzane w maszynie mogą wpłynąć na jej działanie, osiągi i wytrzymałość, a użytkowanie zmodyfikowanej maszyny może spowodować obrażenia lub śmierć. Takie użytkowanie może unieważnić gwarancję na produkt udzielaną przez firmę The Toro® Company.

  Przygotowanie maszyny do konserwacji

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  g038447

  Podnoszenie maszyny

  Niebezpieczeństwo

  Pojazd ustawiony na podnośniku może być niestabilny. Pojazd może ześlizgnąć się z podnośnika, powodując obrażenia u znajdujących się pod nim osób.

  • Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy znajduje się on na podnośniku.

  • Przed opuszczeniem maszyny zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

  • Zablokuj koła pojazdu, gdy jest on uniesiony.

  • Używaj podpórek, aby podeprzeć uniesiony pojazd.

  Important: W przypadku uruchamiania silnika w celu przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych i/lub diagnostyki unieś tylne koła pojazdu ok. 25 mm nad podłoże i podstaw podpory pod tylną oś.

  • Punkt podnoszenia z przodu maszyny znajduje się z przodu ramy za hakiem holowniczym (Rysunek 24).

   g034043
  • Punkt podnoszenia z tyłu maszyny znajduje się pod tylną osią (Rysunek 25).

  g034407

  Dostęp do przestrzeni pod maską

  Podnoszenie maski

  1. Pociągnij w górę uchwyt gumowych zaczepów po obu stronach maski (Rysunek 26).

   g008402
  2. Unieś pokrywę.

  Zamykanie maski

  1. Delikatnie opuść maskę.

  2. Zamocuj maskę, dociskając gumowe zaczepy do ich uchwytów po obu stronach maski (Rysunek 26).

  Podnoszenie i opuszczanie zespołu foteli

  Aby unieść zespół foteli, popchnij go do przodu, aż oprze się na kole kierownicy (Rysunek 27).

  Aby opuścić zespół foteli, popchnij go do tyłu, aż wróci do pierwotnego położenia (Rysunek 27).

  g190066

  Demontaż zespołu foteli

  1. Popchnij zespół foteli do przodu, aby je unieść (Rysunek 27).

  2. Zsuń zespół foteli w bok ze sworzni i unieś go w górę (Rysunek 28).

   g190187

  Instalacja zespołu foteli

  Wsuń zespół foteli na sworznie i opuść go w dół (Rysunek 29).

  g190186

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.Smarowanie pojazdu wykonuj częściej, jeśli jest on używany do pracy w trudnych warunkach.
 • Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Wytrzyj szmatką smarowniczkę do czysta, tak aby do łożyska ani tulei nie dostały się ciała obce.

  2. Za pomocą smarownicy wprowadź 1 lub 2 dawki smaru do każdej smarowniczki na pojeździe.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru z pojazdu.

  Smarowniczki znajdują się na wewnętrznych końcach ramion sterujących, przegubach kulowych drążków kierowniczych oraz na zewnętrznych końcach ramion sterujących (Rysunek 30 i Rysunek 31).

  g034057
  g034058

  Smarowanie łożysk przednich kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 300 godzin
 • Nasmaruj łożyska przednich kół.
 • Rodzaj smaru: Smar Mobilgrease XHP™-222

  Demontaż piasty koła oraz tarczy hamulcowej

  1. Unieś maszynę i oprzyj ją na podporach.

  2. Odkręć 4 nakrętki kół mocujących koło do piasty (Rysunek 32).

   g033046
  3. Odkręć śruby kołnierzowe (⅜ x ¾ cala) mocujące wspornik zespołu hamulca do osi, a następnie odłącz hamulec od osi (Rysunek 33).

   Note: Przed przejściem do następnego kroku umieść podparcie pod zespołem hamulca.

   g033047
  4. Zdejmij pokrywkę przeciwpyłową z piasty koła (Rysunek 34).

   g192346
  5. Wyjmij zawleczkę i zdejmij element ustalający nakrętki z osi i nakrętki osi (Rysunek 34).

  6. Odkręć nakrętkę osi z osi koła i zdejmij piastę wraz z tarczą hamulcową z osi (Rysunek 34 oraz Rysunek 35).

   g192347
  7. Wytrzyj oś do czysta za pomocą szmatki.

  8. Powtórz czynności od 1 do 7 w odniesieniu do piasty i tarczy hamulcowej po przeciwnej stronie maszyny.

  Smarowanie łożysk kół

  1. Zdejmij z piasty zewnętrzne łożysko wraz z bieżnią łożyska (Rysunek 36).

   g033050
  2. Zdejmij z piasty uszczelnienie oraz łożysko wewnętrzne (Rysunek 36).

  3. Wytrzyj szmatką do czysta i sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Do czyszczenia uszczelki nie stosuj rozpuszczalników czyszczących. Wymień uszczelkę jeśli jest zużyta lub uszkodzona.

  4. Oczyść łożyska i bieżnie, a następnie sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone części. Upewnij się, że łożyska i bieżnie są czyste i suche.

  5. Oczyść wgłębienie w piaście ze smaru, ziemi i zanieczyszczeń (Rysunek 36).

  6. Nasmaruj łożyska zalecanym smarem.

  7. Napełnij wgłębienie zalecanym smarem w około 50 do 80% (Rysunek 36).

  8. Zamontuj wewnętrzne łożysko w bieżni po wewnętrznej stronie piasty, a następnie zamontuj uszczelnienie (Rysunek 36).

  9. Powtórz czynności od 1 do 8 w odniesieniu do łożysk drugiej piasty.

  Montaż piasty i tarczy hamulcowej

  1. Nałóż cienką warstwę zalecanego smaru na oś (Rysunek 37).

   g192344
  2. Nałóż piastę z tarczą na oś z tarczą skierowaną do wewnątrz (Rysunek 37).

  3. Załóż na oś łożysko zewnętrzne i osadź łożysko w zewnętrznej bieżni (Rysunek 37).

  4. Załóż podkładkę odginaną na oś (Rysunek 37).

  5. Nakręć nakrętkę osi na oś i dokręć nakrętkę z momentem 15 N∙m, obracając piastą w celu osadzenia łożyska (Rysunek 37).

  6. Poluzuj nakrętkę osi, aż piasta będzie się obracać swobodnie.

  7. Dokręć nakrętkę osi z momentem od 1,7 do 2,25 N∙m.

  8. Załóż na nakrętkę element ustalający i ustaw wycięcie w elemencie ustalającym tak, aby wypadało równo z otworem w osi w celu włożenia zawleczki (Rysunek 38).

   Note: Jeżeli wycięcie w elemencie ustalającym i otwór w osi nie pokrywają się, dokręć nakrętkę osi na tyle, aby zrównać wycięcie z otworem, używając momentu dokręcania nakrętki nieprzekraczającego 226 N·cm.

   g192345
  9. Załóż zawleczkę i zagnij wypustki na elemencie ustalającym (Rysunek 38).

  10. Załóż na piastę pokrywkę przeciwpyłową (Rysunek 38).

  11. Powtórz czynności od 1 do 10 w odniesieniu do piasty i tarczy hamulcowej po przeciwnej stronie maszyny.

  Montaż hamulców i kół

  1. Oczyść 2 śruby kołnierzowe (⅜ x ¾ cala) i pokryj gwinty cienką warstwą środka do zabezpieczania gwintów o średniej sile działania.

  2. Umieść okładziny hamulcowe po obu stronach tarczy hamulcowej (Rysunek 33) i ustaw otwory we wsporniku zacisku równo z otworami w mocowaniu hamulca na wsporniku osi (Rysunek 37).

  3. Zamocuj wspornik zacisku do wspornika osi (Rysunek 33) za pomocą 2 śrub kołnierzowych (⅜ x ¾ cala).

   Dokręć 2 śruby kołnierzowe momentem od 47 do 54 N·m.

  4. Ustaw otwory w kole równo z kołkami piasty i załóż koło na piastę z zaworem skierowanym do góry (Rysunek 32).

   Note: Upewnij się, że powierzchnia montażowa koła przylega do powierzchni piasty.

  5. Zamocuj koło do piasty za pomocą nakrętek do kół (Rysunek 32).

   Dokręć nakrętki śrub kół momentem od 108 do 122 N·m.

  6. Powtórz czynności od 1 do 5 w odniesieniu do hamulca i koła po przeciwnej stronie maszyny.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  Ostrzeżenie

  Trzpienie biegunowe, zaciski i powiązane akcesoria akumulatora zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne, które w stanie Kalifornia są klasyfikowane jako substancje rakotwórcze i wpływające negatywnie na rozrodczość. Po naładowaniu lub naprawie akumulatora umyj ręce.

  • Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Należy odłączać ładowarkę od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora. Należy nosić odzież ochronną i używaj narzędzi izolowanych.

  Bezpieczeństwo akumulatora

  • Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru, usuwaj z akumulatorów i silnika nadmiar smaru, trawę, liście i nagromadzone zabrudzenia.

  • Przed rozpoczęciem konserwacji akumulatora zdejmij wszelką biżuterię i zegarki.

  • Nie wolno ładować akumulatorów podczas serwisowania maszyny.

  • Przed przystąpieniem do serwisowania jakichkolwiek elementów elektrycznych zawsze odłączaj wszystkie przewody akumulatora; patrz rozdział Odłączanie akumulatorów.

   Note: Odłączenie wszystkich przewodów akumulatora odcina dopływ mocy do układu elektrycznego.

  • Elektrolit do akumulatorów zawiera kwas siarkowy, który wydziela wodór – gaz posiadający w określonych warunkach właściwości wybuchowe. Kwas siarkowy może powodować poparzenia skóry i uszkodzenia odzieży, a wydzielany w postaci gazu może prowadzić do uszkodzenia płuc.

   • Maszynę należy zawsze serwisować, przechowywać i ładować w dobrze wentylowanym obszarze.

   • Nie wolno dopuścić do powstania w pobliżu akumulatorów żadnych iskier ani otwartego ognia.

   • Nie pal tytoniu w pobliżu akumulatorów.

   • Podczas sprawdzania poziomu lub wycieku elektrolitu akumulatora nie wolno używać otwartego ognia.

   • Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony oczu, rąk i twarzy.

   • Nigdy nie pochylaj się nad akumulatorami.

   • Unikaj wdychania oparów z akumulatorów.

   • Napełniaj akumulatory w miejscu, w którym zawsze jest dostęp do czystej wody do przepłukania skóry.

   • Jeżeli elektrolit dostanie się na skórę lub oczy, przemywaj zanieczyszczony obszar czystą wodą przez 20 minut. Zdejmij zabrudzoną odzież. Zasięgnij niezwłocznie pomocy medycznej.

   • Dzieciom i zwierzętom nie wolno przebywać w pobliżu akumulatorów i elektrolitu.

  • Elektrolit jest trujący.

   • Nie wolno pić elektrolitu.

   • W przypadku połknięcia elektrolitu należy, o ile to możliwe, natychmiast podać poszkodowanemu do picia dużą ilość wody w celu rozcieńczenia elektrolitu.

   • Nie wolno wywoływać wymiotów.

   • Zadzwoń do centrum kontroli zatruć i niezwłocznie wezwij pomoc medyczną.

  • Jeżeli nie napełniasz akumulatorów, osłony otworów odpowietrzających akumulatora powinny być ściśle dokręcone. Nie używaj maszyny, jeżeli osłony otworów odpowietrzających są niekompletne lub uszkodzone.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatorów nie dopuszczaj do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuszczaj do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny wywołanego przez metalowe narzędzia.

  • Nie sprawdzaj poziomu naładowania akumulatora poprzez przykładanie metalowego przedmiotu do biegunów. Powoduje to powstawanie iskier, co może grozić wybuchem.

  • Elementy ustalające akumulator muszą być zawsze założone, gdyż chronią one i mocują akumulator.

  • Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów zapoznaj się z instrukcją ich ładowania; patrz rozdział Ładowanie akumulatorów. Podczas ładowania akumulatorów stosuj także następujące środki ostrożności:

   • Przed podłączeniem ładowarki do źródła zasilania przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA.

   • Do ładowania akumulatorów stosuj wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z maszyną.

   • Nie wolno ładować uszkodzonego lub zamarzniętego akumulatora.

   • Zawsze najpierw odłącz przewód zasilający od gniazdka, a następnie odłącz go od końcówek do ładowania maszyny, aby uniknąć powstania iskier.

   • Jeżeli podczas ładowania akumulator bardzo się nagrzeje, zacznie wydzielać duże ilości gazu lub tryska elektrolitem, niezwłocznie wyciągnij przewód zasilający ładowarki z gniazdka. Przed ponownym użyciem maszyny oddaj ją do naprawy przez autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Konserwacja akumulatorów

  Przed przystąpieniem do konserwacji akumulatorów unieś zespół foteli i platformę ładunkową; patrz rozdziały Podnoszenie i opuszczanie zespołu foteli oraz Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej.

  Ostrzeżenie

  Metalowe narzędzia mogą spowodować zwarcie zacisków akumulatora z metalowymi komponentami, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami ciała.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie należy dopuszczać do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuścić do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny, wywołanego przez metalowe narzędzia.

  • Podczas konserwacji akumulatorów zawsze korzystaj z izolowanych narzędzi.

  • Elementy ustalające akumulator muszą być zawsze założone, gdyż chronią one i mocują akumulator.

  Niebezpieczeństwo

  Nie dotykaj żadnych elementów elektrycznych ani styków na silniku.

  Dotykanie tych elementów lub styków może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

  Czyszczenie akumulatorów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Wyczyść akumulatory.
  1. Sprawdź, czy wszystkie korki akumulatora są dokręcone.

  2. Do czyszczenia akumulatorów używaj papierowego ręcznika.

  3. Jeżeli zaciski akumulatora są zardzewiałe, oczyść je roztworem składającym się z 4 części wody i 1 części sody oczyszczonej. Bieguny i klemy przewodów wyczyść środkiem przeznaczonym do tego celu.

   Note: Bieguny i klemy powinny mieć metaliczny połysk.

  4. Nanieś cienką warstwę smaru ochronnego Toro na zaciski akumulatora.

  Ładowanie akumulatorów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Naładuj akumulatory.
 • Ładowarka do maszyny znajduje się w środku pod fotelem operatora. Dla zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatorów ładuj je zawsze, gdy nie używasz maszyny. W zależności od poziomu rozładowania akumulatorów oraz temperatury otoczenia ich pełne naładowanie może zająć do 16 godzin.

  Note: Zwykle czas ładowania wynosi około 8–10 godzin.

  Important: Akumulatory kwasowo-ołowiowe nie wykazują efektu pamięciowego i przed ładowaniem nie ma potrzeby rozładowywania ich. Pełne rozładowanie akumulatorów może je uszkodzić. Ładuj akumulatory zawsze, kiedy maszyna nie jest używana.

  Ostrzeżenie

  W czasie ładowania akumulator wytwarza gazy, które mogą wybuchnąć.

  Nie pal papierosów w pobliżu akumulatora. Akumulator nie może znajdować się w pobliżu iskier i ognia.

  1. Zaparkuj maszynę w dobrze wentylowanym obszarze w pobliżu odpowiedniego gniazdka zasilającego.

  2. Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorach.

   Note: Po pełnym naładowaniu akumulatorów napełnij je wodą destylowaną lub dejonizowaną; patrz rozdział Dolewanie wody destylowanej lub dejonizowanej do akumulatorów.

   Important: Przed dolaniem wody do akumulatorów naładuj je do pełna. Podczas ładowania elektrolit zwiększa swoją objętość, dlatego napełnienie rozładowanego akumulatora przed naładowaniem go do pełna może spowodować wypływ elektrolitu i wyciek poza otwór odpowietrzający.

  3. Do końcówki ładującej maszyny podłącz przewód ładowarki o średnicy 16 (lub większej) i długości 2,5 m lub krótszy (Rysunek 39).

   Note: Upewnij się, że ustawienie napięcia ładowarki pasuje do napięcia w gniazdku wykorzystanym do ładowania.

   Note: W wysokiej temperaturze otoczenia zdejmij zespół foteli, aby zapewnić optymalny czas ładowania; patrz rozdział Demontaż zespołu foteli. Jeżeli ładowarka jest zbyt rozgrzana, może nie ładować poprawnie. W niskiej temperaturze ładowanie akumulatorów może trwać dłużej.

   g034217
  4. Podłącz przewód ładowarki do gniazdka zasilającego.

   Note: Podczas ładowania akumulatorów na ładowarce miga zielona kontrolka. Kiedy akumulatory są naładowane do pełna, zielona kontrolka świeci stałym światłem.

  5. Odłącz przewód od gniazdka zasilającego.

  6. Odłącz ładowarkę od maszyny.

  W poniższej tabeli i na rysunku Rysunek 39 znajdują się informacje dotyczące znaczenia różnych kolorów światła kontrolki stanu ładowarki.

  Tabela kontrolki stanu ładowarki

  Kolor kontrolki stanu ładowarkiŚwiatło stałe/migająceZnaczenie
  ZielonyStałeŁadowanie zakończone
  ZielonyMigająceKrótkie mignięcia – poziom naładowania poniżej 80%.Długie mignięcia – poziom naładowania powyżej 80%.
  PomarańczowyMigająceTryb ograniczenia mocy – niskie napięcie prądu przemiennego lub wysoka temperatura wewnętrzna ładowarki; naładować niezwłocznie
  CzerwonyMigająceBłąd ładowarki – zresetuj zasilanie ładowarki.Jeżeli błąd się powtarza, sprawdź kody migania w instrukcji obsługi ładowarki.

  Sprawdzanie poziomu wody w akumulatorach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom wody w akumulatorach.
  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk i unieś platformę ładunkową; Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej.

  2. Unieś zespół foteli, aby uzyskać dostęp do akumulatorów; patrz rozdział Podnoszenie i opuszczanie zespołu foteli.

  3. Sprawdź, czy oczka na każdym z akumulatorów są czarne, czy białe (Rysunek 40).

   Note: Czarne oczka wskazują, że akumulatory są pełne wody. Białe oczka wskazują, że akumulatory należy napełnić wodą.

   g034218
  4. Jeżeli oczka są białe, do akumulatora dolej wodę destylowaną lub dejonizowaną; patrz rozdział Dolewanie wody destylowanej lub dejonizowanej do akumulatorów.

  Dolewanie wody destylowanej lub dejonizowanej do akumulatorów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom wody w akumulatorach i (w razie potrzeby) dolej do nich wodę destylowaną lub dejonizowaną.
 • Important: Przed dolaniem wody do akumulatorów naładuj je do pełna. Podczas ładowania elektrolit zwiększa swoją objętość, dlatego napełnienie rozładowanego akumulatora przed naładowaniem go do pełna może spowodować wypływ elektrolitu i wyciek poza otwór odpowietrzający.

  Important: Do napełniania akumulatorów stosuj wyłącznie czystą wodę destylowaną lub dejonizowaną. Stosowanie wody z kranu może prowadzić do uszkodzenia akumulatorów i skrócić ich żywotność.

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk i unieś platformę ładunkową; Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej.

  2. Naładuj akumulatory do pełna; patrz rozdział Ładowanie akumulatorów.

  3. Unieś zespół foteli, aby uzyskać dostęp do akumulatorów; patrz rozdział Podnoszenie i opuszczanie zespołu foteli.

  4. Podłącz ręczną pompkę do wody Toro do przyłącza napełniania wodą (Rysunek 41).

   g034255
  5. Wpompuj wodę do akumulatorów, aż wszystkie oczka na akumulatorach zmienią barwę na czarną, co oznacza, że są napełnione wodą.

   Important: Nie przepełnij akumulatora. Elektrolit wyleje się na inne części maszyny i może spowodować silną korozję i uszkodzenia. Przepełnienie akumulatora może także ograniczyć jego żywotność.

  Wymiana akumulatorów

  Kiedy maszyna zaczyna tracić zasięg pracy lub gdy dochodzi do znacznego skrócenia czasu rozładowania lub ładowania akumulatora, prawdopodobnie akumulatory są zużyte i tracą zdolność do utrzymania ładunku elektrycznego. Oddaj maszynę autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu, który zbada akumulatory i stwierdzi, czy konieczna jest ich wymiana. Przedstawiciel może dokonać wymiany akumulatorów. Jeżeli chcesz samodzielnie wymienić akumulatory, skorzystaj z następującej procedury:

  Odłączanie akumulatorów

  1. Unieś platformę ładunkową, przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA i wyjmij go.

  2. Odłącz główny przewód ujemny akumulatora (czarny), który łączy zespół akumulatorów z punktem uziemienia maszyny (Rysunek 42).

   Note: Główne przewody akumulatorów są długie w porównaniu do przewodów połączeniowych akumulatora.

   g034412
  3. Odłącz główny przewód dodatni akumulatora (czerwony), który łączy zespół akumulatorów z głównym stycznikiem maszyny (Rysunek 42).

  Wymiana akumulatorów

  1. Odłącz od akumulatorów wszystkie przewody połączeniowe.

  2. Zdemontuj elementy ustalające znajdujące się między akumulatorami.

  3. Zdejmij wszystkie akumulatory i poddaj je recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

  4. Zamontuj nowe akumulatory w maszynie w miejscu poprzednich akumulatorów wyjętych w kroku 3.

   Note: Podczas montażu nowych akumulatorów zwróć uwagę na ułożenie ich biegunów (Rysunek 42).

  5. Zamocuj elementy ustalające akumulatory i dokręć nakrętki tak, aby elementy ustające mocno trzymały akumulatory.

  6. Połącz akumulatory z sobą, jak pokazano na rysunku Rysunek 42 za pomocą przewodów połączeniowych zdjętych w kroku 1.

  Podłączanie akumulatorów

  1. Sprawdź, czy zaciski akumulatorów są czyste i niezardzewiałe.

  2. Podłącz główny przewód dodatni akumulatora (czerwony) znajdujący się między zespołem akumulatorów a maszyną (Rysunek 42).

  3. Podłącz główny przewód ujemny akumulatora (czarny) znajdujący się między zespołem akumulatorów a maszyną (Rysunek 42).

  4. Dokręć nakrętki zabezpieczające wszystkie przewody akumulatorów tak, aby elementy ustające mocno trzymały akumulatory.

  5. Nanieś warstwę smaru ochronnego Toro na zaciski akumulatora.

  6. Upewnij się, że gumowe tuleje znajdujące się na każdym przewodzie akumulatora są mocno założone na zaciskach akumulatora.

  7. Wsuń kluczyk do stacyjki i obróć go do położenia WłąCZENIA.

  8. Opuść platformę ładunkową, przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA i wyjmij kluczyk.

  Przechowywanie akumulatorów

  Przed odstawieniem maszyny do przechowania naładuj akumulatory do pełna. Podczas przechowywania maszyny i akumulatorów podłącz ładowarkę do gniazdka w ścianie. Pozostaw ładowarkę podłączoną do gniazdka w ścianie i końcówki ładującej podczas przechowywania, aby mieć pewność, że akumulatory pozostaną naładowane i nie zamarzną. W przeciwnym wypadku należy ładować akumulatory co najmniej raz w miesiącu.

  Important: Jeżeli podczas przechowywania podłączenie maszyny jest niemożliwe, ładuj akumulatory do pełna co najmniej raz w miesiącu. Akumulatory rozładowują się podczas długiego przechowywania, co może spowodować ich nieodwracalne uszkodzenia, nawet jeśli akumulatory są nowe.

  Wymiana bezpieczników

  W układzie elektrycznym występuje 1 bezpiecznik; pozostałe gniazda przeznaczone są dla wyposażenia opcjonalnego. Znajdują się one pod zespołem foteli za akumulatorem po prawej stronie maszyny (Rysunek 43).

  Opcjonalny zestaw podnośnika – otwarty15 A
  Zasilanie główne10 A
  Klakson – opcjonalny (w standardzie wyłącznie w modelach międzynarodowych)30 A
  g036964

  Serwisowanie reflektorów przednich

  Wymiana żarówek

  Ostrożnie

  Jeżeli zainstalujesz żarówkę o mocy większej niż wymagana dla układu, możesz uszkodzić zasilanie 12 V lub co najmniej przepalić bezpiecznik.

  Aby temu zapobiec, zawsze stosuj żarówki LED Toro wskazane w specyfikacji.

  Ostrożnie

  Żarówki podczas pracy rozgrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Dotknięcie gorącej żarówki może spowodować poważne poparzenia i obrażenia ciała.

  Przed wymianą żarówek odczekaj, aż ostygną. Podczas dotykania żarówek zachowaj ostrożność.

  Specyfikacja: Patrz Katalog części.

  1. Odłącz akumulatory; patrz rozdział Odłączanie akumulatorów.

  2. Otwórz maskę, patrz rozdział Podnoszenie maski.

  3. Odłącz złącze elektryczne wiązki przewodów od złącza żarówki z tyłu obudowy reflektora (Rysunek 44).

   g035852
  4. Przekręć zespół żarówki o ¼ obrotu w lewo i wysuń do tyłu z obudowy reflektora (Rysunek 44).

  5. Włóż nowy zespół żarówki w obudowę reflektora i ustaw wypustki żarówki równo z wycięciami w obudowie reflektora (Rysunek 44).

  6. Zamocuj zespół żarówki, przekręcając go o ¼ obrotu w prawo (Rysunek 44).

  7. Podłącz złącze elektryczne wiązki przewodów do złącza nowego zespołu żarówki (Rysunek 44).

  8. Podłącz akumulatory i zamknij maskę; patrz rozdział Podłączanie akumulatorów.

  Wymiana reflektora przedniego

  1. Odłącz akumulatory; patrz rozdział Odłączanie akumulatorów.

  2. Otwórz maskę; patrz rozdział Podnoszenie maski.

  3. Odłącz złącze elektryczne wiązki przewodów od złącza zespołu żarówki (Rysunek 45).

   g035853
  4. Zdejmij szybkozapinacze mocujące reflektor przedni do wspornika reflektora (Rysunek 45).

   Note: Zachowaj wszystkie części do montażu nowego reflektora.

  5. Wyjmij zespół reflektora przesuwając go do przodu przez otwór w przednim zderzaku (Rysunek 45).

  6. Włóż nowy reflektor przez otwór w zderzaku (Rysunek 45).

   Note: Upewnij się, że kołki regulacyjne wchodzą w otwory we wsporniku montażowym za zderzakiem.

  7. Zamocuj zespół reflektora za pomocą szybkozapinaczy usuniętych zgodnie z punktem 4.

  8. Podłącz złącze elektryczne wiązki przewodów do złącza zespołu żarówki (Rysunek 45).

  9. Wyreguluj reflektory, aby wiązka światła padała w określonym kierunku, patrz rozdział Regulacja reflektorów przednich.

  Regulacja reflektorów przednich

  Wyreguluj ustawienie wiązki światła przednich reflektorów według poniższej procedury za każdym razem po wymianie lub demontażu reflektora.

  1. Przekręć kluczyk do położenia WłąCZENIA i włącz światła przednie.

  2. Przekręcaj śruby regulacyjne (Rysunek 45) z tyłu zespołu reflektora, aby odchylić zespół reflektora i ustawić właściwą pozycję rzucanej wiązki światła.

  3. Podłącz akumulator i zamknij maskę; patrz rozdział Podłączanie akumulatorów.

  Konserwacja układu napędowego

  Konserwacja opon

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź stan opon i obręczy.
 • Dokręć nakrętki kół z właściwym momentem.
  1. Sprawdź opony i obręcze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Wypadki podczas pracy, takie jak uderzenia w krawężnik, mogą uszkodzić oponę lub obręcz oraz rozregulować zbieżność kół, należy więc sprawdzać stan opon po wypadku.

  2. Dokręć nakrętki kół z momentem od 108 do 122 N·m.

  Kontrola elementów układu kierowniczego i zawieszenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź elementy układu kierowniczego i zawieszenia pod kątem poluzowania lub uszkodzenia.
 • Gdy kierownica ustawiona jest w środkowym położeniu (Rysunek 46), obracają nią w lewo lub w prawo. Jeżeli obrócisz kierownicę w lewo lub w prawo o więcej niż 13 mm, a koła się nie obrócą, sprawdź poniższe elementy układu kierowniczego i zawieszenia, aby upewnić się, że nie są poluzowane ani uszkodzone:

  • Połączenie wału kierownicy z zębatką kierowniczą

   Important: Sprawdź stan i zabezpieczenie uszczelnienia wału i zębatki (Rysunek 47).

  • Drążki kierownicze zespołu zębatki kierowniczej

  g313577
  g313576

  Ustawianie zbieżności kół przednich

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź pochylenie i zbieżność kół przednich do wewnątrz.
 • Przygotowanie do ustawienia pochylenia lub zbieżności kół do wewnątrz

  1. Sprawdź i upewnij się, że ciśnienie w oponach kół przednich wynosi 0,82 bar.

  2. Umieść na fotelu operatora ciężar o masie równej masie ciała operatora korzystającego z tego pojazdu lub każ operatorowi usiąść na fotelu. Ciężar lub operator muszą pozostać w fotelu przez cały czas trwania procedury ustawiania.

  3. Na poziomej nawierzchni przetocz maszynę 2 do 3 m do tyłu po linii prostej, a następnie do przodu po linii prostej w początkowe miejsce. Pozwala to na ułożenie się zawieszenia w pozycji roboczej.

  Regulacja kąta pochylenia kół

  Narzędzia właściciela: klucz oczkowy, część Toro nr 132-5069; skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro.

  Important: Wyreguluj pochylenie kół jedynie wtedy, gdy korzystasz z przystawki z przodu lub jeżeli opony zużywają się nierównomiernie.

  1. Sprawdź pochylenie każdego koła; ustawienie pochylenia powinno być możliwie jak najbardziej zbliżone do neutralnego (zerowego).

   Note: Bieżniki opon powinny być ustawione równo na podłożu, aby ograniczyć nierównomierne ich zużycie.

  2. Jeżeli pochylenie kół wymaga regulacji, za pomocą klucza oczkowego przekręć pierścień na amortyzatorze, aby ustawić koło (Rysunek 48).

   g033218

  Regulacja zbieżności kół przednich

  Important: Przed dokonaniem regulacji zbieżności upewnij się, że pochylenie kół jest możliwie jak najbardziej zbliżone do zera; patrz rozdział Regulacja kąta pochylenia kół.

  1. Zmierz odległość między obydwoma oponami kół przednich na wysokości osi z przedniej oraz tylnej strony kół przednich (Rysunek 49).

   g009235
  2. Jeżeli wynik pomiaru nie mieści się w zakresie od 0 do 6 mm, poluzuj nakrętki zabezpieczające na zewnętrznym końcu drążków kierowniczych (Rysunek 50).

   g033219
  3. Obracaj obie końcówki drążka, aby przesunąć przód opony do wewnątrz lub na zewnątrz.

  4. Po zakończeniu regulacji dokręć nakrętki zabezpieczające drążków kierowniczych.

  5. Upewnij się, że zapewniony jest pełen ruch skręcający kół w obu kierunkach.

  Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni biegów.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wykręć korek wlewu oleju ze skrzyni biegów (Rysunek 51).

   Note: Poziom oleju w skrzyni biegów powinien sięgać dolnej krawędzi korka wlewu.

   g217835
  5. Jeżeli poziom oleju jest niski, zdejmij korek i dolej zalecanego oleju, dopóki nie wypłynie on przez otwór (Rysunek 51).

  6. Wkręć korek wlewu i dokręć go momentem 20–27 N·m.

  Wymiana oleju w skrzyni biegów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź skrzynię biegów pod kątem wycieków.
 • Co 800 godzin
 • Wymień olej w skrzyni biegów.
 • Rodzaj oleju: SAE 10W-30 (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

  Pojemność skrzyni biegów: 0,66 litra

  1. Umieść miskę drenażową pod obudową skrzyni biegów (Rysunek 52).

   g217834
  2. Wykręć śruby z obudowy skrzyni biegów i całkowicie wypuść olej (Rysunek 52).

   Note: Zachowaj obudowę skrzyni biegów i śrubę.

  3. Załóż obudowę skrzyni biegów za pomocą wcześniej zdjętych śrub i dokręć śruby z momentem od 22 do 32 N·m.

  4. Zdejmij korek wlewu ze skrzyni biegów i wlej do niej olej wskazany w specyfikacji, dopóki nie wypłynie on przez otwór wlewu (Rysunek 51).

  5. Wkręć korek wlewu i dokręć go momentem 20–27 N·m.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzanie działania hamulca postojowego

  1. Załącz hamulec postojowy, pociągając jego dźwignię do siebie do oporu.

  2. Jeżeli nie czujesz oporu przy pociąganiu hamulca postojowego do siebie na odległość 11,4–16,5 cm od symbolu P” na desce rozdzielczej, musisz wyregulować hamulec postojowy; patrz rozdział Regulacja hamulca postojowego.

  Regulacja hamulca postojowego

  1. Upewnij się, że hamulec postojowy jest wyłączony.

  2. Za pomocą podpórek unieś tył maszyny; patrz rozdział Podnoszenie maszyny.

  3. Za pomocą 2 kluczy przytrzymaj nieruchomo uchwyt regulujący na zacisku 1 kluczem, zaś drugim kluczem poluzuj nakrętkę zabezpieczającą o ¼ obrotu (Rysunek 53).

   g034434
  4. Trzymając nieruchomo uchwyt regulacyjny i nakrętkę zabezpieczającą, dokręć uchwyt regulacyjny, aby zwiększyć napięcie (Rysunek 53).

   Note: Wykonuj ten krok, aż poczujesz ciągnięcie na kole.

  5. Trzymając nieruchomo uchwyt regulacyjny i nakrętkę zabezpieczającą, odkręć o ¼ obrotu (Rysunek 53).

  6. Trzymając nieruchomo uchwyt regulacyjny i nakrętkę zabezpieczającą, dokręć nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 53).

  7. Powtórz czynności od 1 do 6 po drugiej stronie.

  8. Sprawdź, czy hamulec postojowy jest poprawnie napięty; patrz rozdział Sprawdzanie działania hamulca postojowego.

   Note: Jeżeli nie możesz wyregulować hamulca postojowego do odpowiedniego napięcia, okładziny hamulcowe mogą być zużyte i konieczna może być ich wymiana. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.Sprawdź poziom płynu hamulcowego przed pierwszym użyciem silnika.
 • Typ płynu hamulcowego: DOT 3

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz maszynę i wyjmij kluczyk.

  2. Unieś maskę, aby uzyskać dostęp do pompy układu hamulcowego i zbiornika (Rysunek 54).

   g034314
  3. Spójrz na oznaczenia poziomu płynu z boku zbiornika (Rysunek 55).

   Note: Poziom płynu powinien znajdować się powyżej poziomu minimalnego.

   g002136
  4. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest niski, wykonaj następujące czynności:

   1. Oczyść okolice korka wlewu płynu, a następnie odkręć korek (Rysunek 54).

   2. Wlewaj płyn hamulcowy DOT 3 do zbiornika, aż poziom płynu znajdzie się powyżej linii poziomu minimalnego (Rysunek 55).

    Note: Nie przepełnij zbiornika płynem hamulcowym.

   3. Załóż korek na zbiornik (Rysunek 54).

  5. Zamknij maskę maszyny.

  Kontrola hamulców

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź hamulce.
 • Hamulce są podzespołem pojazdu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Tak jak w przypadku wszystkich podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo również hamulce należy sprawdzać w regularnych odstępach, aby zapewnić ich optymalne działanie i bezpieczeństwo.

  • Sprawdź okładziny hamulcowe pod kątem zużycia i uszkodzeń. Jeżeli grubość okładzin (klocków hamulcowych) wynosi mniej niż 1,6 mm, konieczna jest ich wymiana.

  • Sprawdź płytę kotwiącą i inne elementy pod kątem nadmiernego zużycia lub odkształceń. W razie zauważenia deformacji należy wymienić odpowiednie elementy.

  • Sprawdź poziom płynu hamulcowego, patrz rozdział Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego.

  Wymiana okładzin hamulca zasadniczego i hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień okładziny hamulca zasadniczego i hamulca postojowego.
 • Aby sprawdzić i ewentualnie wymienić okładziny hamulca zasadniczego i hamulca postojowego, należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.

  Wymiana płynu hamulcowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 1000 godzin
 • Wymień płyn hamulcowy.
 • Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.

  Serwisowanie podwozia

  Regulacja zaczepów platformy ładunkowej

  Jeżeli zaczepy nie są właściwie wyregulowane, platforma ładunkowa może w trakcie jazdy wpadać w pionowe wibracje. Słupki zaczepów posiadają regulację w celu takiego ustawienia zaczepów, aby sztywno mocowały platformę do podwozia.

  1. Upewnij się, że platforma ładunkowa zaczepia się o zaczepy.

   Note: Jeżeli platforma nie zaczepia się, prawdopodobnie zaczep zamka platformy znajduje się zbyt nisko. Jeżeli platforma ładunkowa zaczepia się, ale w trakcie jazdy wpada w pionowe wibracje, prawdopodobnie zaczep zamka platformy znajduje się zbyt wysoko.

  2. Unieś platformę ładunkową; Podnoszenie platformy ładunkowejdo pozycji rozładunkowej.

  3. Poluzuj 2 śruby na zaczepie zamka platformy i przesuń zaczep w górę lub w dół w zależności od tego, czy zaczep znajduje się zbyt wysoko, czy zbyt nisko (Rysunek 56).

   g034451
  4. Dokręć 2 śruby zaczepu zamka platformy (Rysunek 56).

  5. Sprawdź poprawność wyregulowania poprzez kilkakrotne zamknięcie platformy ładunkowej na zaczep.

  Czyszczenie

  Mycie maszyny

  W razie potrzeby umyj pojazd. Należy stosować czystą wodę, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Przy myciu pojazdu można stosować szmatki, jednakże maska może stracić część połysku.

  Important: Stosowanie wody pod ciśnieniem do mycia pojazdu jest niezalecane. Woda pod ciśnieniem może uszkodzić instalację elektryczną lub wymyć niezbędny smar z punktów tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu tablicy rozdzielczej, silnika, sterowania silnika, ładowarki, tylnej części deski rozdzielczej oraz akumulatorów.

  Przechowywanie

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz maszynę i wyjmij kluczyk.

  2. Usuń zabrudzenia i zanieczyszczenia z całej maszyny łącznie z zewnętrzną częścią obudowy silnika.

   Important: Maszynę można myć łagodnym detergentem i wodą. Do mycia maszyny nie należy używać wody pod wysokim ciśnieniem. Myjka ciśnieniowa może uszkodzić układ elektryczny lub zmyć smar niezbędny w punktach tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, świateł, silnika i akumulatora.

  3. Sprawdź hamulce, patrz rozdział Kontrola hamulców.

  4. Nasmaruj maszynę (patrz Smarowanie maszyny).

  5. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  6. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  7. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe.

   Note: Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  8. Maszynę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu.

  9. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i umieść go w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.

  10. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Przechowywanie akumulatora

  1. Przed odstawieniem maszyny do przechowania naładuj akumulatory do pełna; patrz rozdział Ładowanie akumulatorów. Podczas przechowywania maszyny i akumulatorów podłącz ładowarkę do gniazdka w ścianie. Pozostaw ładowarkę podłączoną do gniazdka w ścianie i końcówki ładującej podczas przechowywania, aby mieć pewność, że akumulatory pozostaną naładowane i nie zamarzną. W przeciwnym wypadku należy ładować akumulatory co najmniej raz w miesiącu.

  2. Podłącz ładowarkę do zasilania podczas przechowywania maszyny, aby zachować pełną żywotność akumulatorów.

   Important: Jeżeli podczas przechowywania podłączenie maszyny jest niemożliwe, ładuj akumulatory do pełna co najmniej raz w miesiącu. Akumulatory rozładowują się podczas długiego przechowywania, co może spowodować ich nieodwracalne uszkodzenia, nawet jeśli akumulatory są nowe.

  3. Po pełnym naładowaniu akumulatorów napełnij je wodą destylowaną lub dejonizowaną przed ich przechowaniem; patrz rozdział Dolewanie wody destylowanej lub dejonizowanej do akumulatorów.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kontrolka stanu maszyny świeci ciągłym światłem
  1. Układ działa poprawnie
  1. Brak
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 1 raz.
  1. Wystąpiła usterka w konfiguracji regulatora.
  1. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 2 razy.
  1. Hamulec postojowy jest załączony, a dźwignia zmiany kierunku ustawiona jest w położeniu do przodu lub do tyłu.
  2. Wystąpiła usterka przełącznika napędu.
  1. Wyłącz hamulec postojowy.
  2. Wyłącz maszynę i sprawdź działanie przełączników.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 3 razy.
  1. Prąd silnika przekroczył maksymalną dopuszczalną wartość.
  2. Wystąpiła usterka wewnętrznego elementu zasilającego.
  1. Przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego. Sprawdź wszystkie akumulatory i złącza regulatora wysokiego napięcia. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  2. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 4 razy.
  1. Wystąpiła usterka głównego stycznika.
  1. Sprawdź, czy przewody stykowe, cewka i styki działają poprawnie.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 5 razy.
  1. Przekroczono maksymalną prędkość silnika.
  1. Przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy silnik działa poprawnie.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 6 razy.
  1. Podczas uruchamiania maszyny przepustnica jest wciśnięta.
  2. Przewód nie łączy.
  1. Zwolnij pedał, przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy maszyna działa poprawnie.
  2. Sprawdź przewody łączące regulator ze stycznikiem, przełączniki i kontrolkę stanu.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 7 razy.
  1. Stan naładowania akumulatorów jest niski.
  2. Akumulatory są całkowicie rozładowane.
  3. Wewnętrzny kondensator ma wstępne napięcie poniżej 5 V.
  1. Przerwij pracę, powoli podjedź do najbliższego stanowiska ładowania i naładuj akumulatory do pełna.
  2. Odholuj maszynę do najbliższego stanowiska ładowania i naładuj akumulatory do pełna.
  3. Naładuj akumulatory do pełna, przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy maszyna działa poprawnie.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 8 razy.
  1. Regulator lub silnik jest przegrzany lub zbyt zimny.
  1. Sprawdź, czy silnik lub regulator jest bardzo gorący lub bardzo zimny, a następnie pozwól maszynie powrócić do bezpiecznej temperatury przed ponownym rozpoczęciem normalnej pracy.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 10 razy.
  1. Wystąpiła usterka w konfiguracji regulatora.
  1. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 11 razy.
  1. Wystąpiła usterka enkodera silnikowego.
  2. Przekroczono maksymalną prędkość silnika.
  1. Sprawdź przewody enkodera silnika (czujnika prędkości).
  2. Przekręć kluczyk do położenia wyłączonego, odczekaj kilka sekund i przekręć kluczyk do położenia włączonego, a następnie sprawdź, czy silnik działa poprawnie.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 12 razy.
  1. Wystąpiła usterka w konfiguracji regulatora.
  1. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 13 razy.
  1. Wystąpiła usterka oprogramowania wewnętrznego.
  1. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.
  Kontrolka stanu maszyny mignęła 14 razy.
  1. Wystąpiła usterka komunikacyjna.
  1. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.
  Kontrolka stanu maszyny nie świeci się.
  1. Regulator nie ma zasilania lub wystąpiła jego usterka.
  1. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.