Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g034086

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Netledningen på dette produkt indeholder bly, der ifølge staten Californien forårsager medfødte defekter eller andre forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Sikkerhed

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning". Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Maskinen overholder kravene i SAE J2258.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle produktets brugere er fortrolige med betjeningen af det og forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk for motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning”. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger og mærkater er på plads. Reparer eller udskift alle sikkerhedsanordninger, og udskift ulæselige eller manglende mærkater. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke er på plads, eller ikke er i korrekt driftsmæssig stand.

Sikkerhed under drift

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Passagerer må kun sidde på de dertil indrettede siddepladser. Kør ikke med passagerer i ladet. Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Maskinen må kun betjenes udendørs eller på et område med god ventilation.

 • Maskinens maksimale bruttovægt må ikke overskrides.

 • Udvis ekstra forsigtighed, når maskinen betjenes med tung last på ladet. Jo tungere lasten er, jo vanskeligere er det at dreje og stoppe maskinen.

 • Hvis maskinen er læsset med for stor last, reduceres maskinens stabilitet.

 • Hvis maskinen er læsset med materialer, der ikke kan fastgøres til maskinen, som f.eks. en stor væsketank, hæmmer det maskinens styre- og bremseevne samt dens stabilitet.

 • Før du starter motoren, skal du sørge for, at transmissionen er i frigear, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

 • Du og dine passagerer skal altid blive siddende, når maskinen er i bevægelse. Hold hænderne på rattet. Passagerer skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve maskinen.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed. Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

 • Hold altid øje med og undgå lave nedhæng såsom grene på træer, dørrammer, gangbroer osv.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Kør ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

 • Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der muligvis er påkrævet ved lov, skal anvendes, såsom lygter, blinklys, skilte til langsomtgående køretøjer og andet, som måtte være påkrævet.

 • Hvis maskinen på noget tidspunkt vibrerer unormalt, skal du omgående standse maskinen, slukke for motoren, vente på, at al bevægelse ophører, og efterse køretøjet for skader. Reparer alle skader på maskinen, inden du genoptager driften.

 • Kør med en mindre last, og sænk maskinens kørehastigheden, når maskinen betjenes i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil.

 • Det kan tage længere tid at standse maskinen på våde overflader end på tørre overflader. For at tørre våde bremser skal du køre langsomt på en plan flade, mens du træder let ned på bremsepedalen.

 • Pludselige forandringer i terrænet kan give pludselige ratbevægelser, som kan medføre skader på hænder og arme. Sænk farten, hold løst om rattets yderside med tommelfingrene væk fra rattets eger.

 • Sænk hastigheden, hvis du betjener maskinen uden ladet. Hvis du betjener maskinen ved høj hastighed og bremser hurtigt op, kan det få baghjulene til at låse, hvilket forringer din kontrol over maskinen.

 • Rør ikke motor, transmission, lydpotte eller lydpotteskærm, mens motoren kører, eller kort tid efter at du har slukket for motoren, da disse områder kan være så varme, at de giver brandsår.

 • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

 • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sænk ladet.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

 • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

Sikkerhed ved kørsel med flere passagerer

 • Du skal være opmærksom på, at de ekstra passagerer bidrager til maskinens samlede bruttovægt.

 • Hvis du har lastet ladet, skal du sørge for, at du ikke overskrider maskinens kapacitet ved at have for mange passagerer.

 • Passagerer må kun sidde på de dertil indrettede siddepladser. Passagerer må ikke sidde på ladet.

 • Du og dine passagerer skal altid blive siddende, når maskinen er i bevægelse.

 • Da maskinens øgede længde resulterer i en større venderadius, skal du påregne mere plads til manøvrering af maskinen.

Sikkerhed på skråninger

Note: Et styrtbøjlesystem (ROPS) med to stivere fås som tilbehør til denne maskine. Brug et styrtbøjlesystem, hvis du skal arbejde i nærheden af bratte afsatser, nær vand, i ujævnt terræn eller på skråninger, hvor der er risiko for, at maskinen vælter. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

Skråninger er væsentlige årsager til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge.

 • Besigtig området med henblik på at klarlægge, hvilke skråninger der er forsvarlige at betjene maskinen på, og fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

 • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

 • Undgå at betjene maskinen i vådt terræn. Dæk kan miste traktion, også selvom bremserne er tilgængelige og funktionsdygtige. Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning.

 • Kør lige op og ned ad skråninger.

 • Hvis du begynder at miste fremdrift, mens du kører op ad en skråning, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad skråningen.

 • Det kan være farligt at dreje, mens du kører op eller ned ad en skråning. Hvis du er nødsaget til at dreje på en skråning, skal du gøre det langsomt og forsigtigt.

 • Tung last påvirker maskinens stabilitet på skråningen. Kør med en mindre last, og sænk kørehastigheden, når du kører på skråninger, eller hvis lasten har et højt tyngdepunkt. Fastgør maskinens last forsvarligt til ladet for at forhindre, at lasten forskyder sig. Vær ekstra forsigtig, når du kører med last, der nemt forskydes (f.eks. væsker, sten, sand osv.).

 • Undgå at standse på en skråning, særligt når du kører med last. Det tager længere tid at standse maskinen, når der køres ned ad en skråning end på en plan flade. Hvis du skal standse maskinen, skal du undgå pludselige hastighedsskift, som ellers kan forårsage, at maskinen vælter eller ruller. Brems ikke pludseligt op, mens du ruller baglæns, da dette kan få maskinen til at vælte.

Sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning

 • Maskinens bruttovægt må ikke overskrides, når den betjenes med et lastet lad, og/eller når den trækker en anhænger. Se Specifikationer.

 • Fordel lasten i ladet jævnt for at forbedre maskinens stabilitet og din kontrol over den.

 • Kontroller, at der ikke befinder sig nogen bag maskinen, før du aflæsser den.

 • Aflæs ikke et lastet lad, mens maskinen vender sidelæns på en skråning. Ændringen i vægtfordelingen kan få maskinen til at vælte.

Sikkerhedshensyn efter drift

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Luk for brændstoftilførslen, før maskinen opbevares eller transporteres.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen forsvarligt.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal99-7345
decal115-2047
decal115-7739
decal120-9570
decal131-8411
decal131-8412
decal131-8414
decal131-8495
decal131-8506
decal131-8527
decal131-8551
decal131-8598

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af rattet (kun internationale modeller)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Ratovertræk1
Spændeskive (½")1
Støvdæksel1
 1. Fjern dækslet fra navet på rattet, hvis det er monteret (Figur 3).

 2. Afmonter låsemøtrikken (½") fra ratakslen (Figur 3).

 3. Skub rattet, støvdækslet og spændeskiven (½") på ratakslen (Figur 3).

  Note: Mens forhjulene vender lige frem, skal rattet placeres, så den mindste ege på rattet er lodret.

 4. Fastgør rattet på akslen med låsemøtrikken (½"), og tilspænd den med et moment på 18 til 30 Nm.

 5. Monter dækslet på rattet (Figur 3).

  g198932

Kontrol af væskestande og dæktryk

 1. Kontroller vandstanden i batterierne, inden maskinen betjenes. Se Kontrol af batteriernes vandstand.

 2. Sørg for, at batterierne er opladet. Se Opladning af batterierne.

 3. Kontroller bremsevæskestanden, inden maskinen betjenes. Se Kontrol af bremsevæskestanden.

 4. Kontroller lufttrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

Trykpolering af bremserne

For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres (indkøres) før brug.

 1. Sæt fuld hastighed på maskinen, og aktiver bremserne for hurtigt at standse maskinen uden at låse hjulene.

 2. Gentag denne procedure 10 gange med ét minuts ventetid mellem opbremsningerne for at undgå overophedning af bremserne.

  Important: Denne procedure er mest effektiv, hvis maskinen er lastet med 227 kg.

Læsning af vejledningen og gennemgang af opsætningsmateriale

Dele, der skal bruges til dette trin:

Betjeningsvejledning1
Ejerens motorvejledning1
Registreringskort1
Skema til kontrol før levering1
Kvalitetscertifikat1
Nøgle2
 • Læs betjeningsvejledningen og ejerens motorvejledning.

 • Udfyld registreringskortet.

 • Udfyld Skema til kontrol før levering.

 • Læs kvalitetscertifikatet.

Produktoversigt

g034154
g034544

Kontrolpanel

g034161

Gaspedal

Brug gaspedalen (Figur 6) til at regulere maskinens kørselshastighed. Tryk gaspedalen ned for at starte maskinen. Når du træder pedalen længere ned, øges kørselshastigheden. Når du slipper pedalen, sænkes maskinens hastighed, og maskinen afbrydes.

Den maksimale fremadgående hastighed i ydelsestilstand er 26 km/t som vist i Figur 9.

Den maksimale fremadgående hastighed i økonomitilstand er 19 km/t som vist i Figur 9.

Bremsepedal

Brug bremsepedalen til at stoppe eller sænke maskinens hastighed (Figur 6).

Forsigtig

Hvis du kører en maskine med slidte eller forkert justerede bremser, kan det medføre personskade.

Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 25 mm fra maskinens gulvbræt, skal bremserne justeres eller repareres.

Parkeringsbremsehåndtag

Parkeringsbremsehåndtaget er placeret på kontrolpanelet (Figur 7).

Når du slukker motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen for at forhindre, at maskinen bevæger sig ved et uheld. Sørg for at aktivere parkeringsbremsen, hvis maskinen parkeres på en stejl skråning.

Træk håndtaget mod dig for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 7).

g033923

Deaktiver parkeringsbremsen ved at trykke på knappen oven på parkeringsbremsehåndtaget, træk håndtaget mod dig for at udløse trykket, og skub derefter håndtaget fremad (Figur 8).

g033924

Retningsvælger

Retningsvælgeren sidder til venstre for parkeringsbremsehåndtaget. Gearskiftevælgeren har tre positioner: FREMAD, BAK og NEUTRAL (Figur 6).

Note: Maskinen kan være idriftsat i en af de tre positioner, men kører kun i positionerne FREMAD og BAK.

Important: Stands altid maskinen, før du skifter retning.

Hornknap

Kun internationale modeller

Hornknappen er placeret på kontrolpanelet (Figur 6). Tryk på hornknappen for at aktivere hornet.

Lyskontakt

Brug lyskontakten (Figur 6) til at tænde for forlygterne. Tryk lyskontakten op for at tænde for forlygterne. Tryk lyskontakten ned for at slukke for lygterne.

Indikator for batteriafladning

Indikatoren for batteriafladning sidder til venstre for ratstammen (Figur 6). Indikatoren for batteriafladning viser den resterende ladning i batterierne. Når batterierne er fuldt opladede, er der ti indikatorbjælker fra positionen 0 til 1. Efterhånden som batterierne aflades, forsvinder indikatorbjælkerne fra målerens højre side. Se afsnittet Beskrivelse og brug af batterisystemet for at få yderligere oplysninger om batterimåleren.

Timetæller

Timetælleren sidder til højre for lyskontakten (Figur 6). Timetælleren angiver det samlede antal driftstimer. Timetælleren begynder at tælle, når tændingsnøglen drejes til positionen TIL, eller hvis maskinen kører.

Note: Når maskinen kører, blinker timetælleren vedvarende og registrerer driften.

USB-stikkontakt

USB-stikkontakten sidder til venstre for parkeringsbremsehåndtaget (Figur 6). Brug stikkontakten til at strømføde mobile enheder.

Important: Når du ikke bruger USB-stikkontakten, skal du sætte gummiproppen i for at forhindre beskadigelse af stikkontakten.

Nøglekontakt

Brug tændingskontakten (Figur 6) til at køre og slukke maskinen.

Tændingskontakten har to positioner: ON (til) og OFF (fra). Drej nøglen med uret til positionen ON (til) for at betjene maskinen. Når maskinen er stoppet, drejes nøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke maskinen. Tag altid nøglen ud, når du forlader maskinen.

Overvågningskontakt til hastighedsbegrænsning

Overvågningskontakten til hastighedsbegrænsning, placeret under sædet, har to indstillinger: YDELSE og ØKONOMI. Drej kontakten med uret til positionen ØKONOMI for at begrænse køretøjets maksimale hastighed til 19 km/t. Drej kontakten mod uret til positionen YDELSE for at genindstille maskinens maksimale hastighed til 26 km/t som vist i Figur 9.

g034167

Statuslampe

Statuslampen er placeret til højre for parkeringsbremsehåndtaget på kontrolpanelet (Figur 6).

Når maskinen er tændt, lyser den grønne statuslampe enten konstant eller blinker.

Hvis den lyser konstant, angiver det, at maskinen er klar til normal drift. Hvis lampen blinker, er der en fejl, der skal afhjælpes, inden du fortsætter den normale drift af maskinen.

Hvis statuslampen blinker to gange, angiver det, at parkeringsbremsen er aktiveret, mens retningsvælgeren er i positionen FORWARD (fremad) eller REVERSE (bak). Deaktiver parkeringsbremsen for at slukke statuslampen.

Se , hvis statuslampen blinker mere end to gange.

Holdegreb til passagerer

Passagerholdegrebene er placeret på ydersiden af hvert sæde (Figur 10).

g033955

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

EgenvægtTør 633 kg
Nominel kapacitet (på en jævn flade)544 kg i alt, inkl. 91 kg operatør og 91 kg passager, last, tilbehør og redskaber
Køretøjets maksimale bruttovægt – på en jævn flade1177 kg i alt, inkl. alle de ovenfor anførte vægtangivelser
Maksimal lastkapacitet (på en jævn flade)363 kg i alt, inklusive bagmonteret tilbehør
Maksimal kapacitet for det bageste ladtilbehør45 kg
BugserkapacitetTrækstangsvægt: 91 kg
Maksimal anhængervægt: 454 kg
Samlet bredde119 cm
Samlet længde302 cm
Samlet højde127,5 cm
Afstand fra jorden21,6 cm foran uden last eller operatør
14 cm bagtil uden last eller operatør
Akselafstand220 cm
Dækslidbane (midterlinje til midterlinje)Front: 119 cm
Bag: 119 cm
Ladets længdeIndvendigt: 102 cm
Udvendigt: 114,3 cm
Ladets breddeIndvendigt: 98 cm
Yderside af de støbte skærme: 107,3 cm
Ladets højde28 cm indvendigt

*Anførte specifikationer er med Trojan T-125-batterier.

**Montering af ikke-standardbatterier kan reducere ladets kapacitet.

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Forsigtig

Et hævet lad, som er fyldt op med materiale, kan uden den korrekte sikkerhedsstøtte sænke sig uventet. Arbejde under et ikke-understøttet, hævet lad kan medføre personskade for dig eller andre.

 • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, inden du udfører service eller vedligeholdelse af maskinen.

 • Fjern alt lastmateriale fra ladet eller tilsvarende redskab, og isæt sikkerhedsstøtten på en fuldt udstrakt cylinderstang, før du påbegynder arbejde under et hævet lad.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt med symbolerne i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening i vådt græs eller på skråninger kan forårsage udskridning og tab af herredømme over maskinen.

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og risiko for at vælte:

 • Kør ikke i nærheden af stejle skråninger eller vand.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Undgå bratte drejninger og hurtige ændringer af hastigheden.

Betjening af ladet

Hævning af ladet til aflæsningspositionen

Advarsel

Et hævet lad kan falde ned og ramme personer, der arbejder under det.

 • Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det.

 • Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du løfter det.

Advarsel

Kørsel med hævet lad kan medføre, at maskinen nemmere tipper eller vælter. Ladets struktur kan blive beskadiget, hvis du betjener maskinen med ladet hævet.

 • Betjen kun maskinen, når ladet er nede.

 • Når du har tømt ladet, skal det sænkes.

Forsigtig

Hvis lasten er placeret på ladets bageste del, når låsene løsnes, kan ladet uventet vippe op, hvilket kan påføre skade på dig eller omkringstående personer.

 • Placer om muligt lasten midt på ladet.

 • Hold ladet nede, og sørg for, at ingen læner sig ind over ladet eller står bagved det, når låsene løsnes.

 • Før ladet løftes i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af maskinen, skal al last fjernes fra ladet.

 1. Træk håndtaget til venstre på ladets inderside mod dig, og løft ladet op (Figur 11).

  g034019
 2. Træk støttepinden ind i aflæsningspositionens forsænkede åbning for derved at fastgøre ladet til aflæsning (Figur 12).

  g034021

Hævning af ladet til servicepositionen

 1. Træk håndtaget til venstre på ladets inderside mod dig, og løft ladet op (Figur 11).

 2. Træk støttepinden ind i servicepositionens forsænkede åbning for derved at fastgøre ladet til vedligeholdelse (Figur 12).

Sænkning af ladet

Advarsel

Ladet kan være tungt. Hænder eller andre kropsdele kan blive knust.

Hold hænder og andre kropsdele på afstand, når du sænker ladet.

 1. Hæv ladet en anelse ved at løfte låsegrebet op (Figur 11).

 2. Træk støttepinden ud af den forsænkede åbning (Figur 12).

 3. Sænk ladet, indtil det låses sikkert på plads.

Åbning af bagklappen

 1. Sørg for, at ladet er nede og låst.

 2. Brug begge hænder, og hæv bagklappen vha. kanten nær toppen af bagklappen (Figur 13).

 3. Sænk bagklappen, indtil den flugter med bunden af ladet (Figur 13).

  g034022

Lukning af bagklappen

Hvis du har aflæsset løse materialer, f.eks. sand, anlægssten eller træspåner fra maskinens lad, kan nogle af de materialer, du har aflæsset, sidde fast i bagklappens hængselsområde. Udfør følgende trin, før bagklappen lukkes.

 1. Brug dine hænder til at fjerne så meget materiale fra hængselområdet som muligt.

 2. Drej bagklappen til en position på cirka 45° (Figur 14).

  g034023
 3. Drej bagklappen frem og tilbage flere gange med en kort, vibrerende bevægelse (Figur 14).

  Note: Denne handling medvirker til at flytte materiale væk fra hængselområdet.

 4. Sænk bagklappen og kontroller, om der er materialerester i hængselområdet.

 5. Gentag trin 1 til 4, indtil materialet er fjernet fra hængselsområdet.

 6. Drej bagklappen opad, og løft bagklappen ind i hakkene i ladet.

Brug af ladets bagtilbehørsholder

Brug ladets bagtilbehørsholder til at koble tilbehør til maskinens bagende.

Kapacitet: 45 kg

 1. Løsn "T"-håndtaget ved at dreje det med uret (Figur 15).

  g034545
 2. Sæt tilbehøret ind i modtageren, indtil hullerne flugter (Figur 15).

 3. Fastgør det samlede tilbehør til modtagerrøret med gaffelbolten og låseclipsen, der følger med tilbehøret.

 4. Stram "T"-håndtaget ved at dreje det mod uret (Figur 16).

  g034546

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for hver/daglig anvendelse udføres som beskrevet i Kontrolliste for daglig vedligeholdelse.

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Lufttrykspecifikation – for- og bagdæk: 1,65 til 2,07 bar

  Important: Undlad at overskride maksimumgrænsen for lufttryk, der er angivet på dæksiden.

  Note: Det påkrævede lufttryk i dækkene bestemmes af den påregnede nyttelast.

  1. Kontroller dæktrykket i dækkene.

   • Brug et lavere lufttryk i dækkene ved lettere nyttelaster for at opnå en mindre jordkompaktering, en mere jævn kørsel og for at minimere dækmærkerne på jorden.

   • Kør med højere lufttryk i dækkene ved transport af tungere nyttelaster ved højere hastigheder.

  2. Juster om nødvendigt lufttrykket i dækkene ved at tilføre eller fjerne luft i dækkene.

  g001055

  Beskrivelse og brug af batterisystemet

  Beskrivelse af dybdeafladningsbatterier

  Maskinen indeholder otte dybdeafladelige blybatterier, der forsyner motoren og tilbehøret med strøm. Et dybdeafladningsbatteri er ikke det samme som et bilbatteri. Et bilbatteri er designet til at udsende et strømstød til at starte maskinen og en moderat strøm til at forsyne lygterne og tilbehøret med strøm, når motoren er slukket eller går i tomgang. Generatoren oplader det derefter konstant, mens bilen kører. Derfor falder et bilbatteris ladning sjældent til under 90 % af det maksimale ladningsniveau.

  Et dybdeafladningsbatteri er designet til at være en primær strømkilde, som har en vedvarende effekt. Dybdeafladningsbatterier aflades typisk helt ned til 20 % til 30 % af det maksimale ladningsniveau. En så stor afladning betragtes som dybdeafladning.

  Important: Gentagne dybdeafladningscyklusser forringer batteriets levetid.

  Blybatterier genererer elektricitet via en kemisk reaktion mellem blyplader og svovlsyre. Ved opladningen af et batteri vendes den kemiske reaktion om, så batteriet kan fremstille elektricitet igen.

  Et batteri er en genstand, der nedbrydes og har en begrænset levetid (Figur 18). Når batteriet er nyt, kræver det en indkøringsperiode for at etablere en effektiv elektrisk produktion. Denne indkøringsperiode kræver som regel 100 til 150 afladnings-/opladningscyklusser.

  g004049

  Efter indkøringsperioden bevarer batteriet en høj kapacitet i mange cyklusser. Antallet af cyklusser, som batteriet gennemfører, afhænger af følgende:

  • Batterivedligeholdelse – forkert vedligeholdelse nedsætter batteriernes levetid betydeligt.

  • Afladningsdybden mellem opladningscyklusser – jo dybere batterierne regelmæssigt aflades mellem opladninger, jo kortere driftslevetid vil batterierne have.

  • Opladningsfrekvens – oplad batterierne når som helst, det er muligt.

   Important: Batterierne beskadiges af at blive helt afladede, og det forringer deres levetid.

  • Lav vandstand – hvis blypladerne eksponeres, kan batterierne tage varigt skade. Gør følgende for at bibeholde elektrolytstanden:

   Fyld batterierne med destilleret eller deioniseret vand, efter batterierne er fuldt opladet. Se Kontrol af batteriernes vandstand og Påfyldning af destilleret eller deioniseret vand på batterierne.

   Important: Oplad batterierne helt, før du fylder vand på batterierne. Under opladningen øges elektrolytstandens volumen, og påfyldning af et lavt batteri, inden batterierne oplades helt, kan forårsage, at elektrolytten løber over og ud af udluftningen.

  Ved enden af batterilevetiden forringes batteriernes elektriske kapacitet gradvist.

  Anvendelse af batterisystemet

  Når batterierne er helt opladede, lyser den tiende bjælke (længst til højre) på indikatoren for batteriafladning (Figur 19).

  g192308

  Når du bruger maskinen, forsvinder bjælkerne, efterhånden som batteriernes elektriske kapacitet opbruges.

  Når kun anden bjælke fra venstre lyser på indikatoren for batteriafladning, er det et godt tidspunkt at oplade på (Figur 20).

  g192309

  Hvis du fortsætter med at bruge maskinen med kun to resterende bjælker, blinker bjælke 1 og 2 på skift.

  Important: Når kun den anden bjælke fra venstre lyser på indikatoren for batteriafladning, kan maskinen gå i en tilstand med nedsat hastighed. Denne tilstand hjælper med at beskytte batterierne, men længere drift i denne tilstand kan beskadige batterierne og/eller maskinen. Du kan undgå, at dette problem opstår, ved at undlade at aflade batterierne ned til anden bjælke fra venstre. Oplad batterierne med det samme.Hvis batterierne aflades helt, slukkes maskinen. Batterierne må ikke aflades helt.

  Important: For at opnå maksimal batterilevetid skal du altid oplade batterierne, inden opladningen når den anden bjælke fra venstre på skærmen. Hvis batterierne hyppigt aflades til under den anden bjælke fra venstre, reduceres batteriernes levetid.

  Standsning af maskinen

  Important: Når maskinen stoppes på en skråning, skal du bruge driftsbremserne til at stoppe maskinen og aktivere parkeringsbremsen for at holde maskinen på plads. Brug af speederen til at stoppe maskinen på bakken kan overophede motoren eller dræne batterierne.

  1. Tag foden væk fra gaspedalen.

  2. Træd langsomt på bremsepedalen for at aktivere driftsbremserne, indtil maskinen stopper helt.

   Note: Bremselængden kan variere afhængigt af maskinens last og hastighed.

  Indkøring af en ny maskine

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Følg retningslinjerne ved indkøring af en ny maskine.
 • Følg retningslinjerne ved indkøring af en ny maskine for at få korrekt ydeevne og lang levetid ud af køretøjet.

  • Kontroller regelmæssigt bremsevæsken og vandstanden i batterierne.

  • Undgå situationer med hårde opbremsninger i de første timer med indkøring af den nye maskine. Nye bremsebelægninger har måske ikke en optimal ydeevne, før adskillige timers brug har trykpoleret bremserne (tilkørt).

  • Se for at få oplysninger om særlige kontrolforanstaltninger efter få timers kørsel.

  • Kontroller forhjulsophænget, og juster om nødvendigt.

  Læsning af ladet

  Følg nedenstående retningslinjer, når du læsser ladet og betjener maskinen:

  • Overhold maskinens vægtkapacitet og begræns vægten af den last, du transporterer på ladet, som beskrevet i Specifikationer og på maskinens mærke, der angiver køretøjets bruttovægt.

   Note: Ladkapaciteten er kun angivet for betjening af maskinen på en plan overflade.

  • Mindsk lastens vægt, når du kører på bakker og i ujævnt terræn.

  • Mindsk lastens vægt, når du transporterer høje materialer (og når tyngdepunktet er højt), såsom en stak mursten, træplanker eller gødningssække. Fordel lasten så lavt som muligt, så du sikrer, at den ikke påvirker dit udsyn bag maskinen, når du betjener den.

  • Centrer lasten ved at læsse ladet som følger:

   • Fordel lastens vægt ligeligt på tværs af ladet.

    Important: Ladet kan lettere vælte, hvis det overvejende er læsset i den ene side.

   • Fordel lastens vægt ligeligt på ladets forreste og bageste del.

    Important: Hvis du anbringer lasten bag bagakslen, reduceres traktionen på forhjulene, og du kan miste herredømmet, eller maskinen kan vælte.

  • Udvis ekstra forsigtighed, hvis maskinen er læsset med stor last, særligt hvis du ikke kan centrere den store lasts vægt.

  • Hvis det er muligt, skal lasten fastgøres ved at binde den til ladet, så den ikke kan flytte sig.

  • Hvis du transporterer væske i en stor tank (f.eks. en sprøjtetank), skal du udvise forsigtighed, når du kører maskinen op og ned ad bakker, ved pludselige hastighedsskift eller opbremsninger, eller når du kører på ujævnt terræn.

  Ladets kapacitet er 0,28 m3. Mængden af materiale, som kan anbringes i ladet, før maskinens nominelle last overskrides, kan variere meget, afhængigt af materialets densitet.

  Se nedenstående tabel for at få oplysninger om mængdegrænser for forskellige materialer:

  MaterialeDensitetMaksimal ladkapacitet(på en jævn flade)
  Småsten, tør1.522 kg/m3Fuld
  Småsten, våde1.922 kg/m3¾ fuld
  Sand, tørt 1.442 kg/m3Fuld
  Sand, vådt1.922 kg/m33/4 fuld
  Træ721 kg/m3Fuld
  Bark< 721 kg/m3Fuld
  Jord, pakket1.602 kg/m33/4 fuld (ca.)

  Transport af maskinen

  Brug en anhænger med ramper i fuld bredde for at flytte maskinen langt væk. Sørg for at fastgøre maskinen til anhængeren. Se Figur 21 og Figur 22 for bindepunkternes placering på maskinen.

  Note: Sæt maskinen på anhængeren med forsiden fremad. Hvis dette ikke er muligt, skal maskinens motorhjelm fastgøres til stellet med en rem, eller motorhjelmen skal tages af og transporteres og fastgøres separat, da der ellers er risiko for, at den blæser af under transporten.

  Forsigtig

  Løse sæder kan falde af maskinen og anhængeren under transport af maskinen og lande på en anden maskine eller udgøre en forhindring på vejen.

  Fjern sæderne, eller sørg for, at sæderne er forsvarligt fastgjort til koblingerne i sædeafskærmningen.

  g034029
  g034273

  Bugsering af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over kortere afstande. Dette bør dog ikke være en standardprocedure.

  Advarsel

  Bugsering ved høje hastigheder kan forårsage mistet kontrol over styringen og medføre personskade.

  Bugser aldrig maskinen med en hastighed, som er højere end 8 km/t.

  Bugsering af maskinen skal udføres af to personer. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger. Se Bugsering af en anhænger.

  1. Sluk for maskinen, og tag nøglen ud.

   Important: Hvis nøglen er slået TIL, mens du bugserer maskinen, kan det elektriske system tage skade.

  2. Sæt et bugsertov fast på anhængertrækstangen foran på maskinens stel (Figur 21).

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  Bugsering af en anhænger

  Maskinen kan trække anhængere. To typer af bugsertræk kan fås til maskinen afhængigt af anvendelsesformålet. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få nærmere oplysninger.

  Overlæs ikke maskinen eller anhængeren, når du kører med last eller bugserer en anhænger. Overlæsning af enten maskinen eller anhængeren kan forårsage dårlig ydeevne eller skade på bremser, aksel, motor, transaksel, styring, ophæng, karosseristruktur eller dæk.

  Læs altid en anhænger med 60 % af lastens vægt forrest på anhængeren. Således placeres ca. 10 % af anhængerens bruttovægt på maskinens bugsertræk.

  Den maksimale last på ladet må ikke overstige 454 kg, inklusive køretøjets bruttovægt. Hvis bruttovægten f.eks. er 181,5 kg, er den maksimale last 544 kg inklusive operatør(er).

  Læs altid ladet, når du kører med anhænger, for at opnå tilstrækkelig bremseevne og traktion. Grænserne for anhængerens bruttovægt må ikke overskrides.

  Undgå at parkere en maskine med en anhænger på en bakke. Aktiver parkeringsbremsen, og bloker anhængerens dæk, hvis du er nødt til at parkere på en bakke.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en kopi af det elektriske diagram ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via linket til vejledninger.

  Advarsel

  Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

  Vedligehold maskinen, og hold den i god driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Følg retningslinjerne ved indkøring af en ny maskine.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oplad batterierne.
 • Kontroller batteriernes vandstand.
 • Kontroller bremsevæskestanden.Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang.
 • For hver 25 timer
 • Rengør batterierne.
 • Kontroller vandstanden på batterierne, og fyld destilleret eller deioniseret vand på batterierne (om nødvendigt).
 • For hver 100 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.Smør maskinen hyppigere, når den anvendes til svære driftsopgaver.
 • Efterse dæk og fælges tilstand.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efterse styringen og ophænget for løse eller beskadigede komponenter.
 • Kontroller forhjulenes hældning og spidsning.
 • Kontroller transakselvæskestanden.
 • Kontroller gearkassen for lækager.
 • Eftersyn af bremserne.
 • For hver 300 timer
 • Smør forhjulslejerne.
 • For hver 400 timer
 • Udskift drifts- og parkeringsbremsens klodser.
 • For hver 800 timer
 • Udskift transakselvæsken
 • For hver 1000 timer
 • Udskift bremsevæsken.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller bremsens og parkeringsbremsens funktion.       
  Kontroller gearskiftets neutrale position.       
  Kontroller batteriernes vandstand.       
  Kontroller bremsevæskestanden.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontrol af dæktrykket.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller gaspedalens funktion.       
  Smør alle smørenipler.       
  Reparation af beskadiget maling.       

  Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold

  Important: Udfør vedligeholdelse dobbelt så hyppigt, hvis maskinen udsættes for nogen af nedenstående forhold:

  • Brug i ørkenområder

  • Drift i koldt klima – under 10 °C

  • Bugsering af anhænger

  • Hyppig brug under støvede forhold

  • Byggearbejde

  • Få bremserne efterset og renset så hurtigt som muligt efter lang tids betjening i mudder, sand, vand eller lignende snavsede forhold. Dette forhindrer slibematerialer i at forårsage kraftig slitage.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Advarsel

  Hæv ladet, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Et hævet lad kan falde ned og ramme personer, der befinder sig under det.

  • Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det.

  • Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du arbejder under det.

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, inden du udfører service eller justeringer på maskinen, for at forhindre utilsigtet start af maskinen.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Arbejd ikke under et hævet lad, uden at den korrekte sikkerhedsstøtte er på plads.

  • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

  • Inden frakobling af eller udførelse af arbejde på hydrauliksystemet skal du tage alt tryk af systemet ved at slukke for motoren, ændre dumpventilens position fra hævet til sænket og/eller sænke ladet og redskaberne. Sæt fjernhydraulikhåndtaget i flydeposition. Hvis ladet skal være i hævet position, skal det fastgøres med sikkerhedsstøtten.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

  • Undgå brand: Hold motorområdet fri for overdreven forekomst af fedt, græs, blade og ophobet snavs.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Hvis det er nødvendigt at holde motoren kørende for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra motoren og alle bevægelige dele. Sørg for, at omkringstående holder afstand til maskinen.

  • Kontroller jævnligt parkeringsbremsefunktionen. Udfør justering og eftersyn efter behov.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der forstyrrer en sikkerhedsanordnings tilsigtede funktion, eller som reducerer den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogensinde bliver nødvendigt med større reparationer, eller du har brug for anden hjælp.

  • Køb altid originale Toro-reservedele og originalt tilbehør for at være sikker på optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre producenter kan være farlige. Ændringer af denne maskine på nogen som helst måde kan påvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller død. En sådan brug kan ugyldiggøre produktgarantien fra The Toro® Company.

  Klargøring af maskinen til vedligeholdelse

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  g038447

  Løftning af maskinen

  Fare

  Maskinen kan være ustabilt, når du bruger en donkraft. Maskinen kan glide af donkraften og skade personer under den.

  • Start ikke maskinen, mens maskinen står på en donkraft.

  • Fjern altid nøglen fra tændingskontakten, før du forlader maskinen.

  • Bloker hjulene, når maskinen er understøttet af løfteudstyr.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen, når du har løftet den.

  Important: Når du kører maskinen i forbindelse med løbende vedligeholdelse og/eller diagnostik, skal du sørge for, at maskinens baghjul er 25 mm over jorden, mens bagakslen støttes af donkrafte.

  • Løftepunktet foran på maskinen findes forrest på stellet bag anhængertrækstangen (Figur 24).

   g034043
  • Løftepunktet bagest på maskinen findes under akselrørene (Figur 25).

  g034407

  Sådan fås adgang til motorhjelmen

  Løftning af motorhjelmen

  1. Løft gummilåsenes håndtag på hver side af motorhjelmen (Figur 26).

   g008402
  2. Løft motorhjelmen.

  Lukning af motorhjelmen

  1. Sænk forsigtigt motorhjelmen.

  2. Fastgør motorhjelmen ved at placere gummilåsene på låseforankringerne på hver side af motorhjelmen (Figur 26).

  Hævning og sænkning af sædet

  For at hæve sædet skal du skubbe sædet fremad, indtil det hviler på rattet (Figur 27).

  For at sænke sædet skal du skubbe sædet tilbage, indtil det er placeret i den oprindelige position (Figur 27).

  g190066

  Fjernelse af sædet

  1. Skub sædet fremad til den hævede position (Figur 27).

  2. Skub sædet ud til siden af tapperne, og løft sædet opad (Figur 28).

   g190187

  Montering af sædet

  Skub sædet på tapperne, og sænk sædet (Figur 29).

  g190186

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør lejerne og bøsningerne.Smør maskinen hyppigere, når den anvendes til svære driftsopgaver.
 • Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Brug en klud til at rengøre smøreniplen, så der ikke kommer fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Påfør 1 til 2 pumpefulde fedt i maskinens smørenipler med en fedtpistol.

  3. Tør overskydende fedt af maskinen.

  Smøreniplerne er placeret på den indvendige ende af styrearmene, forbindelsesstangens kugleled og den udvendige ende af styrearmene (Figur 30 og Figur 31).

  g034057
  g034058

  Smøring af forhjulslejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 300 timer
 • Smør forhjulslejerne.
 • Smøremiddelspecifikationer: Mobilgrease XHP™-222

  Afmontering af nav og rotor

  1. Løft maskinens forende, og understøt den med donkrafte.

  2. Fjern de 4 låsemøtrikker, der fastgør hjulet på navet (Figur 32).

   g033046
  3. Fjern flangehovedboltene (⅜" x ¾"), der holder beslaget til bremsesamlingen fast på spindlen, og adskil bremsen fra spindlen (Figur 33).

   Note: Understøt bremsesamlingen, før du fortsætter til næste trin.

   g033047
  4. Fjern støvhætten fra navet (Figur 34).

   g192346
  5. Fjern låseclips og møtrikholder fra spindlen og spindelmøtrikken (Figur 34).

  6. Fjern spindelmøtrikken fra spindlen og adskil nav- og rotorsamlingen fra spindlen (Figur 34 og Figur 35).

   g192347
  7. Tør spindlen ren med en klud.

  8. Gentag trin 1 til 7 på navet og rotoren på den anden side af maskinen.

  Smøring af hjullejerne

  1. Fjern det udvendige leje og lejeløberingen fra navet (Figur 36).

   g033050
  2. Fjern forseglingen og det indvendige leje fra navet (Figur 36).

  3. Tør forseglingen ren og kontroller den for slid og beskadigelse.

   Note: Brug ikke rengørende opløsningsmiddel til at rense forseglingen. Udskift forseglingen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  4. Rengør lejerne og lejeløberingene og kontroller disse dele for slid og beskadigelse.

   Note: Udskift alle slidte eller beskadigede dele. Sørg for, at lejerne og lejeløberingene er rene og tørre.

  5. Rengør navets fordybning for alt smøremiddel, snavs og tilsmudsning (Figur 36).

  6. Pak lejerne med det anførte smørefedt.

  7. Fyld navets fordybning 50 til 80 % med det anførte smøremiddel (Figur 36).

  8. Monter det indvendige leje på lejeløberingen på den indvendige side af navet, og monter forseglingen (Figur 36).

  9. Gentag trin 1 til 8 for lejerne på det andet nav.

  Montering af nav og rotor

  1. Påfør et lille lag af det anførte smøremiddel på spindlen (Figur 37).

   g192344
  2. Monter nav og rotor på spindlen med rotoren indvendigt (Figur 37).

  3. Monter det udvendige leje på spindlen og sæt lejet på plads i relation til den udvendige lejeløbering (Figur 37).

  4. Monter tapskiven på spindlen (Figur 37).

  5. Skru spindelmøtrikken på spindlen, og tilspænd møtrikken med et moment på 15 Nm, mens navet roteres, så lejet indstilles (Figur 37).

  6. Løsn spindelmøtrikken, indtil navet roterer frit.

  7. Tilspænd spindelmøtrikken med et moment på 1,70 til 2,26 N·m.

  8. Monter holderen over møtrikken og kontroller justeringen af rillen i holderen og hullet i spindlen til låseclipsen (Figur 38).

   Note: Hvis rillen i holderen og hullet i spindlen ikke flugter med hinanden, skal spindelmøtrikken strammes for at få rillen og hullet til at flugte med et maksimalt moment på 2,26 N·m på møtrikken.

   g192345
  9. Monter låseclipsen og bøj hvert ben omkring holderen (Figur 38).

  10. Monter støvhætten på navet (Figur 38).

  11. Gentag trin 1 til 10 for navet og rotoren på den anden side af maskinen.

  Montering af bremser og hjul

  1. Rengør de 2 flangehovedbolte (⅜" x ¾"), og påfør et lag gevindlåsemasse af middel styrke på boltenes gevind.

  2. Ret bremseklodserne ind på hver side af rotoren (Figur 33), og ret hullerne i kaliberbeslaget ind efter hullerne i bremsemonteringen på spindelrammen (Figur 37).

  3. Fastgør kaliberbeslaget til spindelrammen (Figur 33) ved hjælp af de 2 flangehovedbolte (⅜" x ¾").

   Tilspænd de 2 flangehovedbolte med et moment på 47 til 54 Nm.

  4. Ret hullerne i hjulet ind efter hjultapperne i navet, og monter hjulet på navet med ventilspindlen siddende udvendigt (Figur 32).

   Note: Sørg for, at monteringsoverfladen på hjulet flugter med navet.

  5. Fastgør hjulet til navet ved hjælp af låsemøtrikkerne (Figur 32).

   Spænd låsemøtrikkerne med et moment på 108 til 122 Nm.

  6. Gentag trin 1 til 5 for bremsen og hjulet på den anden side af maskinen.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  Advarsel

  Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Batterisikkerhed

  • Undgå brand: Hold batterierne og motorområdet fri for overdrevne mængder fedt, græs, blade og ophobet snavs.

  • Tag alle smykker og ure af før eftersyn af batterierne.

  • Oplad ikke batterierne, mens der udføres serviceeftersyn af maskinen.

  • Frakobl altid alle batterikablerne før eftersyn af elektriske komponenter. Se Frakobling af batterierne.

   Note: Frakobling af alle batterikablerne isolerer strømforsyning fra det elektriske system.

  • Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der producerer brint – en gas, som er eksplosiv under visse forhold. Svovlsyre kan forårsage forbrændinger og beskadige tøj. Når det udledes i gasform, kan det beskadige lungerne.

   • Efterse, opbevar og oplad altid maskinen på et godt ventileret sted.

   • Hold gnister og åben ild væk fra batterierne.

   • Ryg ikke i nærheden af batterierne.

   • Brug ikke åben ild til at kontrollere batterielektrolytstanden eller lækage af elektrolyt.

   • Bær øjen-, hånd-, og ansigtsbeskyttelse.

   • Læn dig aldrig over batterierne.

   • Undgå at indånde batteridampe.

   • Fyld batterierne op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

   • Hvis du får elektrolyt på huden eller i øjnene, skal du skylle området med rent vand i 20 minutter. Fjern det angrebne tøj. Søg straks læge.

   • Hold børn og kæledyr væk fra batterierne og elektrolytten.

  • Elektrolyt er meget giftigt.

   • Drik ikke elektrolytten.

   • Hvis elektrolyt er blevet slugt, skal vedkommende om muligt øjeblikkeligt drikke store mængder vand for at fortynde elektrolytten.

   • Forsøg ikke at fremprovokere opkastning.

   • Ring til Giftlinjen, og søg lægebehandling omgående.

  • Sørg for, at batteriernes ventilhætter er skruet stramt på, når du ikke fylder batterierne. Betjen aldrig maskinen, hvis en eller flere ventilhætter mangler eller er beskadigede.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteripolerne ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  • Kontroller ikke batteriets ladning ved at placere en metalgenstand hen over polerne. Dette medfører gnister, der kan forårsage en eksplosion.

  • Lad altid batteriholderne sidde på plads for at beskytte og fastholde batterierne.

  • Læs og forstå opladningsinstruktionerne, før du oplader batterierne. Se Opladning af batterierne. Tag også følgende forholdsregler ved opladning af batterierne:

   • Drej maskinens tændingskontakt til positionen OFF (fra), før du slutter opladeren til en strømkilde.

   • Brug kun den batterioplader, der følger med maskinen, til at oplade batterierne.

   • Oplad ikke et beskadiget eller frossent batteri.

   • Tag altid netledningen ud af stikkontakten, før du tager den ud af maskinens opladningsfatning for at undgå gnister.

   • Hvis et batteri bliver varmt under opladningen, begynder at udsende store mængder gas eller udspyr elektrolyt, skal du øjeblikkeligt tage netledningen ud af stikkontakten. Få maskinen efterset af en autoriseret Toro-forhandler, før du bruger den igen.

  Vedligeholdelse af batterierne

  Hæv sædet og ladet, før der foretages vedligeholdelse af batterierne. Se Hævning og sænkning af sædet og Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  • Brug isoleret værktøj under vedligeholdelse af batterierne.

  • Lad altid batteriholderne sidde på plads for at beskytte og fastholde batterierne.

  Fare

  Berør ikke de elektriske komponenter eller kontakter på motoren.

  Berøring af disse komponenter eller kontakter kan påføre dig alvorlig eller livsfarlig kvæstelse.

  Rengøring af batterierne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengør batterierne.
  1. Sørg for, at alle batterihætterne sidder stramt.

  2. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batterierne

  3. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Rengør også polerne og kabelklemmerne med et rengøringsmiddel til poler og klemmer.

   Note: Polerne og klemmerne skal have en klar metalglans.

  4. Smør et tyndt lag af Toros beskyttelsesmiddel til batteripoler på.

  Opladning af batterierne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Oplad batterierne.
 • Opladeren til denne maskine er placeret inden i maskinen under førersædet. For at opnå maksimal batterilevetid skal du oplade batterierne, når du ikke bruger maskinen. Afhængigt af hvor flade batterierne er og batteriernes omgivelsestemperatur, kan det tage op til 16 timer at oplade batterierne til fuld kapacitet.

  Note: Normal opladningstid er ca. 8 til 10 timer.

  Important: Blybatterier udvikler ikke en opladningshukommelse og behøver ikke at være helt afladede, før de genoplades. Batterierne kan blive beskadigede af at blive helt afladede. Oplad batterierne, når maskinen ikke er i brug.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batterierne, og gnister og åben ild skal holdes væk fra dem.

  1. Anbring maskinen på et område med god ventilation i nærheden af en stikkontakt.

  2. Kontrollér batteriernes elektrolytstand.

   Note: Når batterierne er fuldt opladet, skal de fyldes med destilleret eller deioniseret vand. Se Påfyldning af destilleret eller deioniseret vand på batterierne.

   Important: Oplad batterierne helt, før du fylder vand på batterierne. Under opladningen øges elektrolytstandens volumen, og påfyldning af et lavt batteri, inden batterierne oplades helt, kan forårsage, at elektrolytten løber over og ud af udluftningen.

  3. Tilslut en 16 måler (eller større diameter), 2,5 m eller kortere opladerledning til opladningsfatningen på maskinen (Figur 39).

   Note: Sørg for, at opladerens spænding svarer til spændingen på den stikkontakt, der anvendes.

   Note: På steder med høj omgivelsestemperatur skal du fjerne sædet for at opnå den optimale opladningstid. Se Fjernelse af sædet. Hvis batteriopladeren er for varm, kan det forringe opladningen. I kolde temperaturer kan det tage længere tid at oplade batterierne.

   g034217
  4. Sæt opladerens netledning i stikkontakten.

   Note: Mens batterierne oplades, blinker den grønne lampe på opladeren. Når batterierne er fuldt opladede, holder den grønne lampe op med at blinke og forbliver tændt.

  5. Tag ledningen ud af stikkontakten.

  6. Kobl opladeren fra maskinen.

  Se følgende tabel og Figur 39 for oplysninger om, hvad de forskellige farver på opladerens statuslampe betyder.

  Tabel over laderens statuslamper

  Laderstatuslampens farveKonstant/BlinkerBetydning
  GrønKonstantOpladning gennemført
  GrønBlinkerKort blink – mindre end 80 % opladetLangt blink – mere end 80 % opladet
  GulBlinkerLaveffekttilstand – lav AC-spænding eller høj intern opladertemperatur; oplad straks
  RødBlinkerLaderfejl – nulstil opladerens effektHvis denne fejl fortsætter, skal du se blinkkoderne i opladerens vejledning

  Kontrol af batteriernes vandstand

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller batteriernes vandstand.
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for maskinen, tag nøglen ud, og hæv ladet. Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  2. Hæv sædet for at få adgang til batterierne. Se Hævning og sænkning af sædet.

  3. Kontroller øjerne på hver af batterierne for at se, om de er enten sorte eller hvide (Figur 40).

   Note: Sorte øjer angiver, at batterierne er fulde af vand. Hvide øjer angiver, at batterierne mangler vand.

   g034218
  4. Hvis øjerne er hvide, skal du fylde destilleret eller deioniseret vand på batterierne. Se Påfyldning af destilleret eller deioniseret vand på batterierne.

  Påfyldning af destilleret eller deioniseret vand på batterierne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller vandstanden på batterierne, og fyld destilleret eller deioniseret vand på batterierne (om nødvendigt).
 • Important: Oplad batterierne helt, før du fylder vand på batterierne. Under opladningen øges elektrolytstandens volumen, og påfyldning af et lavt batteri, inden batterierne oplades helt, kan forårsage, at elektrolytten løber over og ud af udluftningen.

  Important: Brug kun rent, destilleret eller deioniseret vand til at fylde batterierne. Brug af vand fra hanen kan beskadige batterierne og forringe batteriernes levetid.

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for maskinen, tag nøglen ud, og hæv ladet. Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  2. Oplad batterierne, indtil de er fuldt opladet. Se Opladning af batterierne.

  3. Hæv sædet for at få adgang til batterierne. Se Hævning og sænkning af sædet.

  4. Tilslut Toros vandhåndpumpe til vandfyldningsporten (Figur 41).

   g034255
  5. Pump vand i batterierne, indtil alle øjerne på toppen af batterierne er sorte, hvilket angiver, at de er fyldt med vand.

   Important: Fyld ikke for meget på batteriet. Elektrolyt vil løbe over, ramme andre dele af maskinen og medføre alvorlig korrosion og forringelse. Hvis du fylder for meget på batteriet, kan det desuden forringe batteriets levetid.

  Udskiftning af batterierne

  Når maskinen begynder at tabe driftsområde, eller når den tid, det tager at op- eller aflade batteriet, reduceres væsentligt, er det sandsynligvis fordi, at batterierne er slidte og ved at miste evnen til at opretholde ladning. Tag maskinen til en autoriseret serviceforhandler, og få dem til at teste batterierne for at se, om de skal udskiftes. Forhandleren kan derefter udskifte batterierne for dig. Hvis du selv vil skifte batterierne, skal du bruge følgende fremgangsmåder:

  Frakobling af batterierne

  1. Hæv ladet, drej nøglekontakten til positionen OFF (Fra), og tag nøglen ud.

  2. Frakobl det negative hovedbatterikabel (sort), som forbinder batterigruppen med maskinens chassispunkt (Figur 42).

   Note: Hovedbatterikablerne er lange sammenlignet med batteriernes sammenkoblingskabler.

   g034412
  3. Frakobl det positive hovedbatterikabel (rød), som forbinder batterigruppen med maskinens hovedafbryder (Figur 42).

  Udskiftning af batterierne

  1. Fjern alle batteriernes sammenkoblingskabler fra batterierne.

  2. Fjern batteriholderne, der sidder mellem batterierne.

  3. Fjern alle batterierne, og genbrug den i henhold til lokale retningslinjer.

  4. Monter de nye batterier i maskinen, der hvor du fjernede batterierne i trin 3.

   Note: Sørg for, at de nye batterier forbindes rigtigt, når du monterer dem (Figur 42).

  5. Monter batteriholderne, og stram møtrikkerne, indtil holderen er i sikkert indgreb med batterierne.

  6. Forbind batterierne med hinanden, som vist i Figur 42, ved hjælp af batteriernes sammenkoblingskabler, som du fjernede i trin 1.

  Tilslutning af batterierne

  1. Sørg for, at batteriets terminaler er rene og fri for oxidering.

  2. Tilslut det positive hovedbatterikabel (rød) mellem batterigruppen og maskinen (Figur 42).

  3. Tilslut det negative hovedbatterikabel (sort) mellem batterigruppen og maskinen (Figur 42).

  4. Tilspænd møtrikkerne, der fastgør alle batterikablerne, indtil holderen er i sikkert indgreb med batteriet.

  5. Smør batteripolerne med Toros beskyttelsesmiddel til batteripoler.

  6. Sørg for, at gummidækslerne på alle batterikablerne sidder ordentligt fast over batteripolerne.

  7. Sæt nøglen i nøglekontakten, og drej kontakten til positionen ON (til).

  8. Sænk ladet, drej nøglekontakten til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  Opbevaring af batterierne

  Oplad batterierne helt, før du sætter maskinen til opbevaring. Sæt opladeren i en stikkontakt, mens maskinen og batterierne er sat til opbevaring. Lad opladeren sidde tilsluttet til en stikkontakt og opladningsfatning under opbevaring for at sikre, at batterierne forbliver opladet og ikke fryser. Du kan også oplade batterierne mindst én gang om måneden.

  Important: Hvis maskinen ikke kan være tilsluttet under opbevaring, skal du oplade batterierne helt mindst én gang om måneden. Batterierne aflader sig selv over længere tid, hvilket kan beskadige batterierne, så de bliver ubrugelige, selv hvis batterierne er nye.

  Udskiftning af sikringerne

  Der er én sikring i det elektriske system; de andre ledige åbninger er beregnet til ekstraudstyr. De sidder under sædet bag et batteri i højre side af maskinen (Figur 43).

  Valgfrit løftesæt – åben15 A
  Hovedstrøm10 A
  Horn – ekstraudstyr (kun standard på internationale modeller)30 A
  g036964

  Vedligeholdelse af forlygterne

  Udskiftning af pærerne

  Forsigtig

  Hvis du sætter en pære i med et højere watt-tal, end systemet er beregnet til, kan du beskadige 12 V strømforsyningen eller som minimum springe sikringen.

  Brug altid den angivne Toro LED-pære for at undgå dette problem.

  Forsigtig

  Pærerne bliver ekstremt varme under drift. Håndtering af en varm pære kan medføre alvorlige forbrændinger og personskade.

  Sørg altid for, at pærerne får tilstrækkelig tid til at køle af, inden de udskiftes. Udvis forsigtighed ved håndtering af pæren.

  Specifikation: Se dit reservedelskatalog.

  1. Frakobl batterierne. Se Frakobling af batterierne.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  3. Frakobl det elektriske stik til ledningsnettet fra stikket på lampesamlingen bag på forlygtehuset (Figur 44).

   g035852
  4. Drej lampesamling ¼ gang mod uret, og træk den med en bagudgående bevægelse ud af forlygtehuset (Figur 44).

  5. Sæt den nye lampesamling og forlygtehuset i, og ret tapperne i lampesamling ind efter hullerne i forlygtehuset (Figur 44).

  6. Fastgør lampesamlingen ved at dreje den ¼ omgang med uret (Figur 44).

  7. Tilslut det elektriske stik til ledningsnettet til stikket på den nye lampesamling (Figur 44).

  8. Tilslut batterierne, og luk motorhjelmen. Se Tilslutning af batterierne.

  Udskiftning af forlygten

  1. Frakobl batterierne. Se Frakobling af batterierne.

  2. Åbn motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  3. Frakobl det elektriske stik til ledningsnettet fra stikket på lampesamlingen (Figur 45).

   g035853
  4. Afmonter klemmerne, der fastgør forlygten til forlygtebeslaget (Figur 45).

   Note: Gem alle dele til montering af den nye forlygte.

  5. Fjern forlygteenheden ved at føre den fremad og ud gennem åbningen i forkofangeren (Figur 45).

  6. Monter den nye forlygte gennem åbningen i kofangeren (Figur 45).

   Note: Sørg for, at justeringsstængerne er rettet ind efter hullerne i monteringsbeslaget bag kofangeren.

  7. Fastgør forlygteenheden med de klemmer, du fjernede i trin 4.

  8. Tilslut det elektriske stik til ledningsnettet til stikket på lampesamlingen (Figur 45).

  9. Juster forlygterne, så lysstrålerne rettes i den ønskede retning. Se Justering af forlygterne.

  Justering af forlygterne

  Anvend følgende procedure til justering af forlygtens lysstråleposition, når en forlygteenhed udskiftes eller tages ud.

  1. Drej tændingskontakten til positionen ON (til), og tænd forlygterne.

  2. Drej justeringsskruer (Figur 45) bag på forlygteenheden for at dreje forlygteenheden og rette positionen af lygtens lysstråle ind.

  3. Tilslut batteriet, og luk motorhjelmen. Se Tilslutning af batterierne.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Vedligeholdelse af dækkene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse dæk og fælges tilstand.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
  1. Efterse dæk og fælge for tegn på slitage og beskadigelse.

   Note: Ulykker som f.eks. kollision med kantsten kan beskadige et dæk eller en fælg samt bringe hjulsporingen ud af balance. Dækkenes stand skal derfor kontrolleres efter en ulykke.

  2. Stram hjullåsemøtrikkerne til et moment på 108 til 122 Nm.

  Eftersyn af styrings- og ophængskomponenter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse styringen og ophænget for løse eller beskadigede komponenter.
 • Drej rattet til venstre eller højre, når rattet befinder sig i den centrerede position (Figur 46). Hvis du drejer rattet mere end 13 mm til venstre eller højre, og dækkene ikke drejes, skal du kontrollere følgende styrings- og ophængskomponenter for at sikre, at de ikke er løse eller beskadigede:

  • Ratakslen til styretandstangssamlingen

   Important: Efterse drevakseltætningens tilstand og sikkerhed (Figur 47).

  • Styretandstangens trækstænger

  g313577
  g313576

  Justering af forhjulssporingen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller forhjulenes hældning og spidsning.
 • Klargøring til justering af hældning eller spidsning

  1. Kontroller dæktrykket for at sikre, at trykket i forhjulene er på 0,83 bar.

  2. Belast enten førersædet med en vægt, der svarer til den gennemsnitlige operatørvægt, eller bed operatøren om at sætte sig i sædet. Vægten eller operatøren skal blive på sædet under resten af justeringsproceduren.

  3. Rul maskinen 2 til 3 meter tilbage på en plan flade og derefter lige frem til den oprindelige startposition. Dette gør, at affjedringen indstilles til betjeningspositionen.

  Justering af hældningen

  Værktøj stillet til rådighed af ejeren: gaffelnøgle, Toro-delnr. 132-5069. Henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler.

  Important: Udfør kun hældningsjusteringerne, hvis du bruger et frontredskab, eller hvis der er ujævnt dækslid.

  1. Kontroller hældningssporingen på hvert hjul. Sporingen skal være så tæt på neutral (nul) som muligt.

   Note: Dækkene skal justeres med ligelig fordeling på slidbanen på jorden for at mindske ujævnt slid.

  2. Hvis hjulets hældning ikke er korrekt, skal du bruge gaffelnøglen til at dreje muffen på støddæmperen og tilpasse hjulsporingen (Figur 48).

   g033218

  Justering af forhjulenes spidsning

  Important: Før spidsningen justeres, skal du kontrollere, at hældningsjusteringen er så tæt på neutral som muligt. Se Justering af hældningen.

  1. Mål afstanden mellem begge fordækkene ved akselhøjden ved både forsiden og bagsiden af fordækkene (Figur 49).

   g009235
  2. Hvis målingen ikke falder inden for 0 til 6 mm, skal kontramøtrikkerne løsnes i den ydre ende af forbindelsesstængerne (Figur 50).

   g033219
  3. Drej begge forbindelsesstænger for at flytte dækkets forside indad eller udad.

  4. Tilspænd forbindelsesstangens kontramøtrikker, når justeringen er korrekt.

  5. Sørg for, at rattet har fuld vandring i begge retninger.

  Kontrol af transakselvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller transakselvæskestanden.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  4. Fjern påfyldningsproppen på transakslen (Figur 51).

   Note: Væskestanden bør nå op til bunden af påfyldningsproppen.

   g217835
  5. Hvis væskestanden er lav, skal du fjerne påfyldningsproppen og påfylde den angivne væske, indtil den løber ud af hullet (Figur 51).

  6. Sæt påfyldningsproppen på igen, og tilspænd den til 20-27 Nm.

  Udskiftning af transmissionsvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller gearkassen for lækager.
 • For hver 800 timer
 • Udskift transakselvæsken
 • Væsketype: SAE 10W-30 (API-service SJ eller højere)

  Væskekapacitet: 0,66 l

  1. Anbring en dræningsbakke under transmissionsdækslet (Figur 52).

   g217834
  2. Fjern boltene fra transmissionsdækslet, og dræn væsken helt (Figur 52).

   Note: Gem transmissionsdækslet og bolten.

  3. Monter transmissionsdækslet med de bolte, du fjernede tidligere, og tilspænd boltene med et moment på 22 til 32 Nm.

  4. Fjern påfyldningsproppen på gearkassen, og påfyld gearkassen med den angivne væske, indtil den løber ud af påfyldningshullet (Figur 51).

  5. Sæt påfyldningsproppen på igen, og tilspænd den til 20-27 Nm.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol af parkeringsbremsen

  1. Aktiver parkeringsbremsen ved at trække parkeringsbremsehåndtaget mod dig, indtil du føler spænding.

  2. Hvis du ikke føler spænding, når du trækker parkeringsbremsen mod dig inden for 11,4 til 16,5 cm fra "P"-symbolet på instrumentbrættet, skal du justere parkeringsbremsen. Se Justering af parkeringsbremsen.

  Justering af parkeringsbremsen

  1. Sørg for, at parkeringsbremsen er deaktiveret.

  2. Brug støttebukke til at løfte maskinens bagende. Se Løftning af maskinen.

  3. Brug to skruenøgler til at holde justeringstappen på kaliberen på plads med én skruenøgle, og løsn kontramøtrikken ¼ omgang med den anden nøgle (Figur 53).

   g034434
  4. Mens du holder justeringstappen og kontramøtrikken på plads, skal du dreje justeringstappen ind for at stramme (Figur 53).

   Note: Udfør dette trin, indtil du føler modstand på hjulet.

  5. Mens du holder justeringstappen og kontramøtrikken på plads, skal du skrue ¼ omgang ud (Figur 53).

  6. Mens du holder justeringstappen og kontramøtrikken på plads, skal du stramme kontramøtrikken (Figur 53).

  7. Udfør trin 1 til 6 på den anden side.

  8. Kontroller, at parkeringsbremsen er justeret til den korrekte spænding. Se Kontrol af parkeringsbremsen.

   Note: Hvis du ikke justerer parkeringsbremsen til den krævede spænding, kan bremseklodserne blive slidte og skal udskiftes. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at få hjælp.

  Kontrol af bremsevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller bremsevæskestanden.Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang.
 • Bremsevæsketype: DOT 3

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Løft motorhjelmen for at få adgang til hovedbremsecylinderen og beholderen (Figur 54).

   g034314
  3. Kig på omridset af væskestanden på siden af beholderen (Figur 55).

   Note: Standen skal være over minimumlinjen.

   g002136
  4. Hvis væskestanden er lav, skal følgende udføres:

   1. Rengør området omkring beholderdækslet, og tag dækslet af (Figur 54).

   2. Fyld DOT 3-bremsevæske i beholderen, indtil væskestanden er over minimumslinjen (Figur 55).

    Note: Fyld ikke for meget bremsevæske i beholderen.

   3. Sæt beholderens dæksel på (Figur 54).

  5. Luk maskinens motorhjelm.

  Eftersyn af bremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Eftersyn af bremserne.
 • Bremser er en kritisk sikkerhedskomponent i maskinen. Som med alle sikkerhedskomponenter bør de med jævne mellemrum inspiceres nøje for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

  • Efterse bremseskoene for slid eller skader. Hvis belægningens (bremseklodsens) tykkelse er under 1,6 mm, skal bremseskoene udskiftes.

  • Efterse bagpladen og andre dele for tegn på for stor slitage eller deformering. Hvis der findes forvrængning, skal de relevante komponenter udskiftes.

  • Kontroller bremsevæskestanden. Se Kontrol af bremsevæskestanden.

  Udskiftning af drifts- og parkeringsbremsens klodser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift drifts- og parkeringsbremsens klodser.
 • Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at få efterset og evt. udskiftet drifts- og parkeringsbremsens klodser.

  Udskiftning af bremsevæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Udskift bremsevæsken.
 • Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.

  Vedligeholdelse af chassiset

  Justering af ladets låse

  Hvis ladets låse ikke er justeret korrekt, vibrerer ladet op og ned, når du kører maskinen. Du kan justere låsestifterne, så låsene fastgør ladet stramt til chassiset.

  1. Kontroller, at ladet låser.

   Note: Hvis ladet ikke låser, er ladets låsestykke sandsynligvis for lavt. Hvis ladet låser, men vibrerer op og ned under kørsel, er ladets låsestykke sandsynligvis for højt.

  2. Hæv ladet. Se Hævning af ladet til aflæsningspositionen.

  3. Løsn de 2 bolte på ladets låsestykke, og flyt låsestykket op eller ned, afhængigt af om låsestykket er for højt eller for lavt (Figur 56).

   g034451
  4. Stram de 2 bolte på ladets låsestykke (Figur 56).

  5. Kontroller, at justeringen er korrekt ved at låse ladet flere gange.

  Rengøring

  Vask af maskinen

  Vask maskinen efter behov. Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning. Du kan bruge en klud, når du vasker maskinen, men motorhjelmen vil miste noget af sin glans.

  Important: Vand under tryk anbefales ikke til vask af maskinen. Det kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller vaske nødvendigt smørefedt væk fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren, motorstyringen, laderen og på instrumentbrættets bagside og batterierne.

  Opbevaring

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern snavs fra hele maskinen, herunder ydersiden af motorhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke højtryksvand til at vaske maskinen. Hvis maskinen højtryksrenses, kan det beskadige det elektriske system og fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, lygter, motoren og batterierne.

  3. Kontroller, om bremserne virker. Se Eftersyn af bremserne.

  4. Smør maskinen. Se Smøring af maskinen.

  5. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  6. Kontroller og tilspænd alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  7. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader.

   Note: Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  8. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted.

  9. Tag nøglen ud, og læg den et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

  10. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Opbevaring af batterier

  1. Oplad batterierne helt, før du sætter maskinen til opbevaring. Se Opladning af batterierne. Sæt opladeren i en stikkontakt, mens maskinen og batterierne er sat til opbevaring. Lad opladeren sidde tilsluttet til en stikkontakt og opladningsfatning under opbevaring for at sikre, at batterierne forbliver opladet og ikke fryser. Du kan også oplade batterierne mindst én gang hver måned.

  2. Tilslut laderen under opbevaring for at bevare fuld batterilevetid.

   Important: Hvis maskinen ikke kan være tilsluttet under opbevaring, skal du oplade batterierne helt mindst én gang om måneden. Batterierne aflader sig selv over længere tid, hvilket kan beskadige batterierne, så de bliver ubrugelige, selv hvis batterierne er nye.

  3. Når batterierne er fuldt opladet, skal de fyldes med destilleret eller deioniseret vand inden opbevaring. Se Påfyldning af destilleret eller deioniseret vand på batterierne.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinens statuslampe er altid tændt.
  1. Systemet fungerer korrekt
  1. Ingen
  Maskinens statuslampe blinkede én gang.
  1. Der er en styrekonfigurationsfejl.
  1. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Maskinens statuslampe blinkede to gange.
  1. Parkeringsbremsen er aktiveret i positionen Fremad eller Bak.
  2. Der er opstået en drevkontaktfejl.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  2. Sluk maskinen, og kontroller kontakternes funktionalitet.
  Maskinens statuslampe blinkede tre gange.
  1. Motorens strøm har overskredet styringens nominelle maksimum.
  2. Der er fejl på en intern komponent i strømforsyningen.
  1. Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), vent et par sekunder, og drej derefter tændingskontakten til positionen On (til). Kontroller alle batterier og strømfordelerforbindelser med stærkstrøm. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, hvis problemet ikke løses.
  2. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Maskinens statuslampe blinkede fire gange.
  1. Der er opstået en hovedkontaktfejl.
  1. Afprøv kontaktledningerne, spolen og kontakterne for normal drift.
  Maskinens statuslampe blinkede fem gange.
  1. Den maksimale motorhastighed er overskredet.
  1. Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), vent et par sekunder, drej derefter tændingskontakten til positionen On (til), og kontroller for normal drift.
  Maskinens statuslampe blinkede seks gange.
  1. Gaspedalen er trådt ned, mens maskinen startes.
  2. Der er en ledning, der ikke opretter en forbindelse.
  1. Slip pedalen, drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), vent et par sekunder, drej derefter tændingskontakten til positionen On (til), og kontroller for normal drift.
  2. Afprøv ledningerne mellem styreenheden og kontaktoren, kontakterne og statuslampen.
  Maskinens statuslampe blinkede syv gange.
  1. Den resterende fyldning på batterierne er lav.
  2. Batterierne er helt afladet.
  3. Den interne kondensator har en for-opladning på mindre end 5 V.
  1. Stop driften, kør langsomt til din nærmeste opladeplads, og oplad batterierne helt.
  2. Bugser maskinen til en opladeplads, og oplad batterierne helt.
  3. Oplad batterierne helt, drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), vent et par sekunder, drej derefter tændingskontakten til positionen On (til), og kontroller for normal drift.
  Maskinens statuslampe blinkede otte gange.
  1. Regulatoren eller motoren er overophedet eller for kold.
  1. Vurdér om motoren eller styreenheden er meget varm eller meget kold, og lad maskinen vende tilbage til sikker temperatur, inden du genoptager normal drift.
  Maskinens statuslampe blinkede ti gange.
  1. Der er opstået en styrekonfigurationsfejl.
  1. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Maskinens statuslampe blinkede 11 gange.
  1. Der er opstået en motorencoderfejl.
  2. Den maksimale motorhastighed er overskredet.
  1. Kontroller motorencoderens (hastighedssensor) ledninger.
  2. Drej tændingskontakten til positionen OFF (fra), vent et par sekunder, drej derefter tændingskontakten til positionen On (til), og kontroller for normal drift.
  Maskinens statuslampe blinkede 12 gange.
  1. Der er opstået en styrekonfigurationsfejl.
  1. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Maskinens statuslampe blinkede 13 gange.
  1. Der er opstået en intern softwarefejl.
  1. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Maskinens statuslampe blinkede 14 gange.
  1. Der er opstået en kommunikationsfejl.
  1. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.
  Maskinens statuslampe er ikke tændt.
  1. Der er enten ingen strøm til styringsenheden, eller også fungerer styringsenheden ikke.
  1. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler.