Wprowadzenie

Ta maszyna służy do rozdrabniania i usuwania pniaków oraz korzeni na powierzchni podłoża. Maszyna nie jest przeznaczona do rozdrabniania kamieni ani innych materiałów oprócz drewna i gleby wokół pniaka. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia lokalizację numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g242084

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Po zainstalowaniu zestawu CE 22368 produkt ten spełnia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastępcze zamówić można u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

W strefie prowadzonych prac mogą znajdować się podziemne instalacje mediów komunalnych. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Należy oznaczyć podziemne instalacje znajdujące się na danym terenie i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii — pod numerem 1100).

Występuje ryzyko obcięcia dłoni i stóp. Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych zębów i innych części.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności; w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo — instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7321
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650

Etykieta 107-8495 jest przeznaczona wyłącznie do maszyn z zainstalowanym zestawem CE.

decal107-8495
decal107-9366
decal119-4560
decal119-4561
decal133-8062
decal137-3875
decal115-4020
decal119-4606

Montaż

Montaż dźwigni do sterowania frezarką do pni

Części potrzebne do tej procedury:

Dźwignia do sterowania frezarką do pni1
Nakrętka zabezpieczająca1
 1. Nakręć nakrętkę zabezpieczającą na dźwignię do sterowania frezarką do pni (Rysunek 3).

  g013175
 2. Nakręć dźwignię do sterowania frezarką do pni na gniazdo na panelu sterowania (Rysunek 3).

 3. Po ustawieniu spustu w kierunku do przodu, dokręć nakrętkę zabezpieczającą do gniazda, aby zamocować dźwignię na swoim miejscu (Rysunek 3).

 4. Podłącz przewód dźwigni do złącza 4-stykowego pod panelem sterowania (Rysunek 3).

Sprawdzanie poziomu płynów

Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju silnikowego i poziom oleju hydraulicznego. Więcej informacji można znaleźć w kolejnych rozdziałach:

Ładowanie akumulatora

Naładuj akumulator (patrz Ładowanie akumulatora w celu uzyskania dalszych informacji.

Przegląd produktu

g018769

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z maszyną, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania (Rysunek 5).

Panel sterowania

g025098

Przełącznik kluczykowy

Przełącznik kluczykowy, używany do uruchamiania i wyłączania silnika, ma trzy pozycje: WYłąCZENIE, PRACAi ROZRUCH. Patrz Uruchamianie silnika.

Dźwignia przepustnicy

Przestaw dźwignię sterowania do przodu, aby zwiększyć obroty silnika lub do tyłu, aby je zmniejszyć.

Dźwignia ssania

Przed uruchomieniem zimnego silnika, przesuń dźwignię ssania do przodu. Po uruchomieniu silnika reguluj ssanie w celu zapewnienia płynnej pracy silnika. Jak najszybciej przesuń dźwignię ssania całkowicie do tyłu.

Note: Rozgrzany silnik wymaga niewielkiej ilości lub nie wymaga ssania.

Licznik godzin

Licznik motogodzin wyświetla liczbę godzin pracy zapisaną w maszynie.

Drążek wzorcowy

Podczas kierowania maszyną korzystaj z drążka wzorcowego jako uchwytu i punktu podparcia do sterowania maszyną. Aby zapewnić płynną, kontrolowaną pracę, podczas obsługiwania maszyny nie zdejmuj obu dłoni z drążka wzorcowego.

Dźwignia hamulca postojowego (tylko maszyny z zestawem CE)

Aby załączyć hamulec postojowy, unieś dźwignię do góry. Aby zwolnić hamulec postojowy, popchnij dźwignię w dół.

g355524

Dźwignia sterująca napędem jezdnym

g008128
 • Aby jechać do przodu, ustaw dźwignię sterowania zespołem jezdnym do przodu (Rysunek 8).

  g008129
 • Aby jechać do tyłu, ustaw dźwignię sterowania zespołem jezdnym do tyłu (Rysunek 9).

  Important: Podczas cofania spoglądaj do tyłu, zwracając uwagę na przeszkody, i trzymaj obie dłonie na drążku wzorcowym.

  g008130
 • Aby skręcić w prawo, obróć dźwignię sterowania zespołem jezdnym w prawo (Rysunek 10).

  g008131
 • Aby skręcić w lewo, obróć dźwignię sterowania zespołem jezdnym w lewo (Rysunek 11).

  g008132
 • Aby zatrzymać maszynę, zwolnij dźwignię sterowania jazdą (Rysunek 7).

Note: Im dalej przesuniesz dźwignię sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej zespół jezdny będzie jechać w tym kierunku.

Dźwignia sterowania frezarką do pni/podnośnika hydraulicznego

Steruj frezarką przy pomocy dźwigni sterowania frezarką:

 • Aby uruchomić frezarkę (Rysunek 12) naciśnij na spust, a następnie naciśnij czerwony przycisk znajdujący się u góry dźwigni. Po uruchomieniu frezarki możesz zwolnić czerwony przycisk.

 • Aby zatrzymać frezarkę (Rysunek 12) zwolnij spust na dłużej niż pół sekundy.

  Note: Jeżeli obsługujesz frezarkę i na moment zwolnisz spust (tj. na krócej niż pół sekundy), frezarka będzie dalej pracowała.

  g013174
 • Aby podnieść frezarkę, pociągnij dźwignię do tyłu (Rysunek 13).

  g013623
 • Aby opuścić frezarkę, popchnij dźwignię do przodu (Rysunek 14).

  g013624
 • Aby obrócić frezarkę w prawo lub lewo, przesuń dźwignię w wybranym kierunku (Rysunek 15).

  g243266g013626

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

Szerokość84 cm
Długość198,5 cm
Wysokość113 cm
Obciążnik544 kg

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest szeroka gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro i przeznaczonych do stosowania z urządzeniem oraz zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach. Należy również odnotować lokalizację obiektów i struktur, które nie zostały oznaczone, takich jak podziemne zbiorniki, studnie i szamba.

 • Dokładnie sprawdź teren, na którym sprzęt ma być używany.

  • Należy dokonać oceny terenu w celu określenia, jakie akcesoria i osprzęt będą potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy.

  • Usuń wszelkie zanieczyszczenia.

  • Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne.

  • Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz naklejkami bezpieczeństwa.

  • Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

  • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora lub nakładać obowiązek certyfikowanego szkolenia dla operatora.

  • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

  • Należy sprawdzić czy elementy wykrywające obecność operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują się na swoim miejscu i działają prawidłowo. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

  • Znajdź punkty stwarzające ryzyko zmiażdżenia na zespole jezdnym i osprzęcie; nie zbliżaj do nich rąk i stóp.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgasić wszelkie źródła ognia, takie jak papieros, cygaro lub fajka.

 • Używaj wyłącznie odpowiednich pojemników na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

 • Zabrania się napełniania kanistrów we wnętrzu pojazdu, na skrzyni ładunkowej czy na przyczepie ciężarówki wyłożonej tworzywem sztucznym. Kanistry przed napełnieniem umieszczaj zawsze na gruncie, w bezpiecznej odległości od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj je, gdy stoi na ziemi. Jeśli nie jest to możliwe, zatankuj to urządzenie za pomocą przenośnego kanistra, a nie z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Utrzymuj dyszę dystrybutora tak, aby stykała się z obręczą zbiornika lub otworu pojemnika przez cały czas, aż do zakończenia tankowania. Nie stosować blokady zaworu pistoletu.

Dolewanie paliwa

Zalecane paliwo

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: Można stosować benzynę zawierającą do 10% objętości etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Nie można stosować benzyny zawierającej 15% objętości etanolu (E15). Nigdy nie należy stosować benzyny, zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Stosowanie niezatwierdzonej benzyny może doprowadzić do problemów z pracą maszyny i może uszkodzić silnik, przy czym takie uszkodzenia mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie wolno stosować benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że używasz stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Korzystanie ze środka stabilizującego/uszlachetniającego

Używaj w maszynie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo zgodnie z zaleceniami producenta, aby paliwo dłużej zachowywało świeżość.

Important: Nie używaj dodatków do paliwa zawierających metanol lub etanol.

Do świeżego paliwa dodaj środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający w ilości wskazanej przez producenta środka.

Uzupełnianie zbiornika paliwa

 1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i opuść frezarkę.

 2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

 3. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa, po czym odkręć korek (Rysunek 16).

  g013176
 4. Uzupełniaj paliwo w zbiorniku do poziomu od 6 do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki wlewu.

  Important: Ta przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Nie napełniać zbiornika paliwa do pełna.

 5. Zamocuj korek wlewu paliwa, obracając go do momentu kliknięcia.

 6. Wytrzyj rozlane paliwo.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

W czasie pracy

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych zębów i innych części.

  • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny. W żadnym wypadku nie przewoź pasażerów.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu.

  • Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Przerwij frezowanie, jeżeli w strefie pracy maszyny znajdzie się człowiek.

 • Maszyny można używać jedynie w obszarach, w których jest dostatecznie dużo miejsca na bezpieczne manewrowanie.

 • Uważaj na przeszkody znajdujące się w bliskiej odległości. Niezachowanie odpowiedniej odległości od drzew, murów i innych przeszkód może spowodować obrażenia ciała, gdyż maszyna może cofnąć się podczas pracy, jeżeli operator nie zwraca uwagi na otoczenie.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, popatrz za siebie oraz w dół, aby upewnić się, że teren za maszyną jest pusty.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności; w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nigdy nie szarp elementów sterujących; stosuj jednostajny ruch.

 • Właściciel/użytkownik może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

 • Nie obsługuj maszyny, gdy jesteś zmęczony, chory, znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Korzystaj z maszyny tylko przy dobrym oświetleniu.

 • Zanim uruchomisz silnik upewnij się, że wszystkie napędy są w pozycji neutralnej i załącz hamulec postojowy. Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Zatrzymaj frezarkę na czas przerwy w pracy.

 • Jeśli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i sprawdź maszynę. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni.

 • Nie zostawiaj maszyny bez nadzoru. Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  • Opuść frezarkę na podłoże.

  • Zaciągnij hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami (na przykład przewodami elektrycznymi, gałęziami lub przez drzwi) sprawdź wolną przestrzeń nad maszyną i unikaj kontaktu z nimi.

 • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Używaj jedynie osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez Toro.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z przednim końcem maszyny skierowanym pod górę.

 • Uniesienie frezarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny. W czasie pracy na zboczach utrzymuj frezarkę w pozycji opuszczonej.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zasłaniać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren, aby upewnić się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • stromych zboczy

  • rowów

  • nasypów

  • zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Jeżeli maszyna zacznie się przewracać, puść dźwignie sterowania i oddal się od niej.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Uruchamianie silnika

 1. Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie między pozycjami WOLNą a SZYBKą (Rysunek 17).

  g013178
 2. Ustaw dźwignię ssania do pozycji WłąCZENIA (Rysunek 17).

  Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

 3. Przekręć kluczyk do pozycji ZAPłONU (Rysunek 17). Kiedy silnik uruchomi się, zwolnij kluczyk.

  Important: Przy rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż 10 sekund. Jeśli silnik nie chce się uruchomić, odczekaj 30 sekund pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

 4. Powoli przesuwaj dźwignię ssania do pozycji WYłąCZENIA (Rysunek 17). Jeśli silnik gaśnie lub dławi się, ustaw dźwignię ssania ponownie do przodu do momentu rozgrzania silnika.

 5. Ustaw dźwignię przepustnicy w wymaganym położeniu (Rysunek 17).

  Important: Praca silnika na wysokich obrotach, gdy układ hydrauliczny jest zimny (tzn. gdy temperatura powietrza jest bliska zera lub niższa), może spowodować uszkodzenie układu hydraulicznego. Podczas uruchamiania silnika w niskich temperaturach pozwól silnikowi pracować w pozycji środkowego położenia dźwigni przepustnicy od 2 do 5 minut przed przestawieniem dźwigni przepustnicy do ustawienia SZYBKIEGO.

  Note: Jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej zera, przechowuj maszynę w garażu, aby jej temperatura była wyższa i dzięki temu łatwiej się uruchamiała.

Kierowanie maszyną

Dźwignie jazdy służą do sterowania ruchem maszyny. Im dalej przesuniesz dźwignie sterowania jazdą w danym kierunku, tym szybciej zespół jezdny będzie jechać w tym kierunku. Aby zatrzymać maszynę, zwolnij dźwignie sterowania jazdą.

Ostrożnie

Podczas cofania można wjechać tyłem na nieruchome przedmioty lub osoby postronne, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Spoglądaj do tyłu, zwracając uwagę na przeszkody lub osoby postronne, i trzymaj obie dłonie na drążku wzorcowym.

Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr./min (obrotach na minutę). Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO dla uzyskania najwyższych osiągów. Możliwość zmiany ustawienia przepustnicy może być także wykorzystana do pracy przy niskich prędkościach.

Zatrzymywanie silnika

 1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

 2. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia WOLNEGO.

 3. Jeżeli silnik ciężko pracował lub jest gorący, przed przekręceniem kluczyka w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA pozwól mu pracować przez minutę na biegu jałowym.

  Note: Pomaga to schłodzić silnik przed jego wyłączeniem. W sytuacji awaryjnej dopuszcza się natychmiastowe wyłączenie silnika.

 4. Przekręć przełącznik z kluczykiem do pozycji WYł. (Off) i wyjmij kluczyk.

  Ostrożnie

  Dziecko lub niewykwalifikowana osoba postronna może próbować włączyć maszynę i doznać obrażeń ciała.

  Wyjmuj kluczyk ze stacyjki, nawet jeśli opuszczasz maszynę tylko na chwilę.

Karczowanie pniaka

 1. Uruchom silnik, unieś frezarkę, ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO i przejedź maszyną do pniaka, który chcesz wyciąć.

 2. Przy pomocy dźwigni sterowania frezarką i dźwigni sterowania napędem ustaw frezarkę w bok od przodu pnia, około 2 cm poniżej powierzchni (Rysunek 18).

 3. Uruchom frezarkę i odczekaj, aż wejdzie na pełne obroty.

 4. Przy pomocy dźwigni sterowania frezarką powoli przesuwaj frezarkę w poprzek powierzchni pnia, ścinając zrębki (Rysunek 18).

  Important: Frezarka automatycznie zmniejsza prędkość wgryzania się w pień, aby utrzymywać optymalną prędkość koła zamachowego i nie zaklinować się w drewnie.

  g013420
 5. Przesuń maszynę o kilka centymetrów do przodu i powtórz krok 4 (Rysunek 18).

 6. Powtarzaj kroki od 4 do 5, aż całkowicie zetniesz całą powierzchnię pnia (Rysunek 18).

 7. Cofnij maszynę, ustaw frezarkę z boku od przodu pnia i obniż ją na około 2 cm pod powierzchnię.

 8. Powtarzaj kroki od 4 do 7, aż pień zostanie całkowicie ścięty.

 9. Jeżeli występują duże korzenie wymagające wycięcia, ustawiaj frezarkę nad każdym korzeniem i przy pomocy dźwigni sterowania napędem i dźwigni sterowania frezarką przesuwaj frezarkę wzdłuż korzenia tak, aby go wycinać.

 10. Po każdym użyciu oczyść podnośnik hydrauliczny, napędy, tłumiki i silnik, patrz Usuwanie zanieczyszczeń z maszyny.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, przed przystąpieniem do pracy oczyść obszar ze śmieci, z gałęzi i kamieni.

 • Zawsze korzystaj z pełnej mocy przepustnicy (maksymalnej prędkości silnika) podczas ścinania pni.

 • Aby ścinanie było bardziej wydajne, natnij krawędzie pnia. Kiedy ścięte zrębki zbliżą się do 1/4 średnicy koła, opuść frezarkę i rozpocznij cięcie z powrotem od krawędzi.

  g013671
 • Nasłuchuj dźwięku silnika i obserwuj prędkość koła frezarki, aby utrzymywać prędkość obrotową koła. Gdy cięcie będzie utrudnione zwolnij przesuwanie głowicy, wykonując delikatne ruchy joystickiem.

 • Podczas cięcia od lewej do prawej, większość odpadów znajduje się po lewej stronie koła frezarki. Podczas cięcia od prawej do lewej, odpady znajdują się po prawej stronie.

 • Pień można również ścinać z boku, aby ograniczyć uszkodzenie trawnika.

Po pracy

Bezpieczeństwo po pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni, rozłącz hydraulikę frezarki, opuść frezarkę, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Oczyszczenie napędów, tłumika i silnika z zanieczyszczeń pozwoli uniknąć zagrożenia pożarem. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub paliwo.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

 • Zachować ostrożność podczas ładowania maszyny na naczepę lub ciężarówkę lub jej rozładowywania.

Przemieszczanie niesprawnej maszyny

Important: Nie holuj ani nie ciągnij maszyny bez uprzedniego otwarcia zaworów holowniczych; w przeciwnym razie układ hydrauliczny zostanie uszkodzony.

 1. Zaciągnij hamulec postojowy i opuść frezarkę.

 2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Usuń osłonę dolną.

 4. Przy użyciu klucza przekręć dwukrotnie w lewo zawory holownicze na pompach hydraulicznych (Rysunek 20).

  g013179
 5. Zamontuj osłonę dolną i odholuj maszynę wedle potrzeb.

 6. Po naprawieniu maszyny zamknij zawory holownicze przed przystąpieniem do jej użytkowania.

Zabezpieczanie maszyny do transportu

Important: Nie korzystaj z maszyny ani nie jedź nią po drogach publicznych. Zachowaj ostrożność podczas ładowania lub rozładowywania maszyny z naczepy lub ciężarówki.

 1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

 2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 3. Zamocuj maszynę na przyczepie za pomocą łańcuchów lub pasów, używając pętli mocujących / do podnoszenia z przodu i z tyłu maszyny (Rysunek 21 i Rysunek 22). Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń określających wymagania dotyczące przyczep i mocowań.

  g013180
  g013181

Podnoszenie maszyny

Maszynę można unieść za pomocą pętli mocujących / do podnoszenia, stanowiących punkty podnoszenia (Rysunek 21 i Rysunek 22).

Konserwacja

Note: Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Ostrożnie

W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce przypadkowa osoba może uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

Przed przeprowadzeniem konserwacji wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu i odłącz przewody od świec zapłonowych. Ułóż przewody w znacznej odległości, aby nie zetknęły się przypadkowo ze świecami zapłonowymi.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

 • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni, rozłącz hydraulikę frezarki, opuść frezarkę, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub paliwo.

 • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

 • Jeśli zajdzie taka potrzeba, użyj podpór do podparcia elementów maszyny.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z układów ze zmagazynowaną energią.

 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłączyć akumulator.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych. W miarę możliwości nie dokonywać żadnych regulacji przy włączonym silniku.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone. Należy wymieniać wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

 • Nie wolno manipulować urządzeniami zabezpieczającymi.

 • Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych Toro.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj maszynę.(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.)
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź stan gąsienic i oczyść je.
 • Sprawdź stan zębów, przełóż na inną stronę lub wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone zęby i dokręć z właściwym momentem nakrętki wszystkich zębów.
 • Sprawdź poluzowane łączniki.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Usuń zanieczyszczenia z maszyny.
 • Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze.
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień lub wyczyść świece zapłonowe, dopilnuj odpowiedniej szczeliny.
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, poluzowanych złączy, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych i wykonaj konieczne naprawy.
 • Co 200 godzin
 • Wymiana filtra oleju silnika
 • Wymień filtr paliwa.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Co 250 godzin
 • Wymień główny filtr powietrza i sprawdź stan filtra zabezpieczającego(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Sprawdź i nasmaruj koła jezdne.
 • Co 400 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny.
 • Co 500 godzin
 • Wymień zabezpieczający filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 1500 godzin
 • Wymień wszystkie luźne przewody hydrauliczne.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Pomaluj miejsca z odpryśniętą farbą.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Demontaż pokrywy

  Important: Elementy mocujące osłon maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pozostawały dołączone do osłony po jej demontażu. Poluzuj wszystkie elementy mocujące na każdej pokrywie, nie odkręcając ich całkowicie, a następnie odkręć całkowicie wszystkie elementy mocujące do momentu, aż będzie można zdjąć pokrywę. Zapobiega to przypadkowemu zwolnieniu śrub z elementów ustalających.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   Ostrzeżenie

   Pod pokrywą znajduje się pasek, który znajduje się w ruchu podczas pracy maszyny i grozi ryzykiem wkręcenia palców, dłoni, niezwiązanych włosów i luźnej odzieży, co może doprowadzić do poważnych obrażeń, amputacji lub śmierci.

   Przed zdjęciem pokrywy zawsze zatrzymaj silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

  3. Poluzuj śrubę z tyłu pokrywy.

  4. Stopniowo poluzuj 3 śruby mocujące pokrywę do ramy do momentu zwolnienia pokrywy (Rysunek 23).

   g013182
  5. Pociągnij za tylną część pokrywy do momentu odsłonięcia silnika, a następnie zdejmij ją przez łby śrub i z maszyny.

  6. Aby zamontować pokrywę przed uruchomieniem maszyny nasuń ją na swoje miejsce i przykręć na 3 śruby, które wcześniej poluzowałeś (Rysunek 23).

  Demontaż osłony dolnej.

  Important: Elementy mocujące osłon maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pozostawały dołączone do osłony po jej demontażu. Poluzuj wszystkie elementy mocujące na każdej pokrywie, nie odkręcając ich całkowicie, a następnie odkręć całkowicie wszystkie elementy mocujące do momentu, aż będzie można zdjąć pokrywę. Zapobiega to przypadkowemu zwolnieniu śrub z elementów ustalających.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Stopniowo poluzuj 2 śruby mocujące osłonę dolną do momentu zwolnienia osłony (Rysunek 24).

   g011472
  4. Pociągnij do siebie osłonę dolną i zdejmij ją z maszyny.

  5. Aby zamontować osłonę przed uruchomieniem maszyny nasuń dolną osłonę na maszynę tak, aby spoczywała na 4 podpórkach i przykręć na 2 śruby, które wcześniej poluzowałeś (Rysunek 24).

   Note: Być może konieczne okaże się uniesienie osłony dolnej, aby upewnić się, że opiera się na przednich występach.

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj maszynę.(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu.)
 • Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłącz smarownicę do obu smarowniczek (Rysunek 25 i Rysunek 26).

  5. Następnie pompować smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk (w przybliżeniu 3 wtłoczenia).

  6. Wytrzeć nadmiar smaru.

  g013183
  g013184

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika i nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

  • Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Serwisowanie filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wymień główny filtr powietrza i sprawdź stan filtra zabezpieczającego(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 500 godzin
 • Wymień zabezpieczający filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Zdejmowanie filtrów.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zwolnij zatrzaski znajdujące się na filtrze powietrza i zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra (Rysunek 27).

   g001883
  4. Oczyść wnętrze pokrywy filtra powietrza za pomocą sprężonego powietrza.

  5. Delikatnie wysuń główny filtr powietrza z obudowy (Rysunek 27).

   Note: Nie wytrzepuj filtra o ścianki obudowy.

  6. Wyjmuj filtr zabezpieczający tylko wtedy, jeśli zamierzasz go wymienić.

   Important: Nie próbuj oczyszczać filtra zabezpieczającego. Jeśli filtr zabezpieczający jest brudny, oznacza to, że filtr główny jest uszkodzony i należy wymienić obydwa.

  Serwisowanie filtra głównego

  Sprawdź główny filtr pod kątem uszkodzeń, zaglądając do jego wnętrza przy silnym oświetleniu z zewnątrz.

  Note: Dziury w filtrze wyglądają jak jasne plamki. Jeżeli jest zabrudzony, wygięty lub uszkodzony, wymień go. Nie czyść filtra głównego.

  Serwisowanie filtra zabezpieczającego

  Wymień zabezpieczający filtr powietrza, nie czyść go.

  Important: Nie próbuj oczyszczać filtra zabezpieczającego. Jeśli filtr zabezpieczający jest brudny, oznacza to, że filtr główny jest uszkodzony i należy wymienić obydwa.

  Instalowanie filtrów

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, włączaj go tylko wtedy, gdy obydwa filtry powietrza i pokrywa są na swoich miejscach.

  1. Montując nowy filtr, sprawdź, czy nie został on uszkodzony podczas transportu.

   Note: Nie używaj zniszczonych filtrów.

  2. Gdy wymieniasz filtr zabezpieczający, ostrożnie wsuwaj nowy filtr do obudowy (Rysunek 27).

  3. Ostrożnie wsuń filtr główny na filtr zabezpieczający (Rysunek 27).

   Note: Upewnij się, że filtr główny został mocno osadzony, dociskając zewnętrzną krawędź filtra podczas montażu.

   Important: Nie naciskaj miękkiej, wewnętrznej powierzchni filtra.

  4. Załóż pokrywę filtra powietrza stroną oznaczoną jako UP do góry i zabezpiecz zatrzaskami (Rysunek 27).

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 200 godzin
 • Wymiana filtra oleju silnika
 • Specyfikacja oleju silnikowego

  Note: Wymieniaj olej częściej, jeśli warunki pracy są silnie zapylone lub zapiaszczone.

  Rodzaj oleju: olej zawierający detergenty (klasa serwisowa API SF, SG, SH lub SJ)

  Pojemność skrzyni korbowej: 2,1 l bez filtra oleju; 1,8 l z filtrem oleju

  Lepkość: Patrz tabela poniżej.

  g004216

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  g242254g194611

  Wymiana oleju silnikowego

  Note: Przekaż zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  1. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez pięć minut.

   Note: Dzięki temu olej zostanie podgrzany i łatwiej spłynie.

  2. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Wymień olej w sposób opisany w (Rysunek 30).

   g242255g027734
  5. Powoli wlej około 80% oleju do szyjki wlewu, a następnie powoli wlewaj pozostałą porcję, aż olej osiągnie poziom znaku Full (Pełny) (Rysunek 31).

   g194610
  6. Uruchom silnik i przejedź na płaską powierzchnię.

  7. Ponownie sprawdź poziom oleju.

  Wymiana filtra oleju silnikowego

  1. Spuść olej z silnika; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  2. Wymień filtr oleju silnikowego (Rysunek 32).

   g242255g027477

   Note: Dokręcaj filtr do momentu, aż uszczelka filtra oleju będzie dotykać silnika, a następnie dokręć o jeszcze 3/4 obrotu.

  3. Napełnij skrzynię korbową odpowiednim rodzajem nowego oleju; patrz Specyfikacja oleju silnikowego.

  Konserwacja świecy zapłonowej(ych)

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień lub wyczyść świece zapłonowe, dopilnuj odpowiedniej szczeliny.
 • Przed zainstalowaniem świec zapłonowych upewnij się, że szczelina pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest odpowiednich rozmiarów. Do demontażu i montażu świecy zapłonowej używaj klucza do świec zapłonowych, a do sprawdzania i regulacji szczeliny powietrznej zastosuj szczelinomierz. W razie potrzeby zamontuj nową świecę zapłonową.

  Typ świecy zapłonowej: NGK® BPR4ES lub odpowiednik

  Szczelina powietrzna: 0,75 mm

  Demontaż świecy zapłonowej(ych)

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Odszukaj i wymontuj świece zapłonowe zgodnie z Rysunek 33.

   g249482g027478

  Sprawdzanie świec zapłonowych

  Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  Jeżeli widzisz, że izolator lekko pobrązowiał lub poszarzał, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

  Ustaw szerokość szczeliny na 0,75 mm.

  g206628

  Montaż świecy zapłonowej

  g027661

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych warunkach paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  Pełną listę ostrzeżeń dotyczących paliwa można znaleźć w Bezpieczeństwo związane z paliwem.

  Opróżnianie zbiornika paliwa

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Przestaw zawór odcięcia paliwa do pozycji zamkniętej (Rysunek 36).

   g007830
  4. Zaciśnij końcówki obejmy przewodu z boku silnika, tam gdzie znajduje się zawór odcinający, i przesuń ją w górę przewodu paliwowego z dala od zaworu (Rysunek 36).

  5. Zsuń przewód paliwowy z zaworu (Rysunek 36).

  6. Otwórz zawór odcięcia paliwa i poczekaj, aż paliwo spłynie do kanistra lub do misy ociekowej.

   Note: W razie potrzeby możesz przy okazji wymienić filtr paliwa, patrz Wymiana filtra paliwa.

  7. Zamontuj przewód paliwowy na zaworze odcięcia paliwa. Przesuń obejmę przewodu blisko zaworu w celu zamocowania przewodu paliwowego.

  8. Wytrzyj rozlane paliwo.

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   g242257g033082

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  • Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Należy odłączać ładowarkę od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora. Należy nosić odzież ochronną i używaj narzędzi izolowanych.

  • Kwas z akumulatora jest trujący i może spowodować poparzenia. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W czasie pracy z akumulatorem należy chronić twarz, oczy i odzież.

  • Gazy z akumulatora mogą eksplodować. Akumulator należy trzymać z dala od papierosów, źródła iskier i ognia.

  Serwisowanie akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze.
 • Zawsze utrzymuj akumulator w czystości i całkowicie napełniony. Do czyszczenia obudowy akumulatora używaj papierowego ręcznika. Jeżeli zaciski akumulatora są zardzewiałe, oczyść je roztworem składającym się z 4 części wody i 1 części sody oczyszczonej. Nanieś cienką warstwę smaru na bieguny akumulatora, aby zmniejszyć korozję.

  Napięcie: 12 V przy 350 amperach (zimny rozruch) w temp. -18°C.

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora lub metalowe narzędzia mogą powodować zwarcia z metalowymi podzespołami maszyny, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami ciała.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie należy dopuszczać do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuścić do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny, wywołanego przez metalowe narzędzia.

  Demontaż akumulatora

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś czarną gumową osłonę z ujemnego przewodu. Odłącz ujemny przewód akumulatora od ujemnego (-) zacisku akumulatora (Rysunek 38).

   g008335
  4. Zsuń czerwoną osłonkę z dodatniego (czerwonego) bieguna akumulatora, a następnie odłącz dodatni (czerwony) przewód akumulatora (Rysunek 38).

  5. Usuń płytę podtrzymującą, śruby fajkowe oraz przeciwnakrętki zabezpieczające akumulator (Rysunek 38) i wyjmij akumulator.

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  W czasie ładowania akumulator wytwarza gazy, które mogą wybuchnąć.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; utrzymuj akumulator z dala od źródeł iskier i płomieni.

  Important: Zawsze utrzymuj akumulator w pełni napełniony (ciężar właściwy elektrolitu 1,265). Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0 °C.

  1. Zdemontuj akumulator z maszyny; patrz Demontaż akumulatora.

  2. Ładuj akumulator przez 4 do 8 godzin prądem o natężeniu od 3 do 4 A (Rysunek 39). Nie dopuść do przeładowania akumulatora.

   g003792
  3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 39).

  Czyszczenie akumulatora

  Note: Zaciski i obudowa akumulatora muszą być czyste, ponieważ zabrudzenia prowadzą do jego powolnego rozładowania.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdemontuj akumulator z maszyny; Demontaż akumulatora.

  4. Całą obudowę akumulatora przemyj roztworem wody z sodą oczyszczoną.

  5. Opłucz akumulator czystą wodą.

  6. Posmaruj styki akumulatora i złącza kabli smarem Grafo 112X (nr części Toro 505-47) lub wazeliną, aby zapobiec korozji.

  7. Zamontuj akumulator, patrz Instalacja akumulatora.

  Instalacja akumulatora

  1. Za pomocą elementów mocujących zdemontowanych wcześniej podłącz dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora (Rysunek 38).

  2. Nasuń czerwoną osłonę zacisku na dodatni biegun akumulatora.

  3. Za pomocą elementów mocujących zdemontowanych wcześniej podłącz ujemny przewód (czarny) do ujemnego (-) zacisku akumulatora (Rysunek 38).

  4. Zamocuj akumulator przy pomocy sztaby i nakrętek motylkowych (Rysunek 38).

  Important: Upewnij się, że przewody akumulatora nie stykają się z ostrymi krawędziami ani ze sobą.

  Konserwacja nowego akumulatora po wymianie

  Oryginalny akumulator jest bezobsługowy i nie wymaga prac konserwacyjnych. Odpowiednie informacje dotyczące konserwacji zamiennego akumulatora można znaleźć w instrukcji producenta.

  Wymiana bezpieczników

  W układzie elektrycznym występują 4 bezpieczniki. Znajdują się pod panelem sterowania, po lewej stronie (Rysunek 40).

  Obwód rozruchu30A
  Obwód ładowania25A
  Obwód wentylatora chłodnicy20A
  Reflektor (opcjonalnie)15A
  g013185

  Konserwacja układu napędowego

  Serwisowanie gąsienic

  Czyszczenie gąsienic

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź stan gąsienic i oczyść je.
 • Sprawdzaj gąsienice pod kątem nadmiernego zużycia i czyść je okresowo. Jeżeli gąsienice są zużyte, wymień je.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Korzystając z węża z wodą lub myjki ciśnieniowej, usuń zabrudzenia z każdego systemu gąsienic.

  Important: Dopilnuj, aby wodą pod wysokim ciśnieniem myć jedynie obszar gąsienic. Nie używaj wody pod dużym ciśnieniem do mycia pozostałej części maszyny. Mycie pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić instalację elektryczną i zawory hydrauliczne lub wypłukać smar.

  Important: Upewnij się, że w pełni wyczyściłeś koła jezdne i koło napędzające (Rysunek 41). Po oczyszczeniu koła jezdne powinny swobodnie się obracać.

  g013412

  Sprawdzanie i regulacja napięcia gąsienic

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • W celu sprawdzenia napięcia każdej z gąsienic, umieść 20,4 kg na gąsienicy po środku odległości pomiędzy przednim kołem jezdnym a kołem napędzającym. Gąsienica powinna się ugiąć nie więcej niż od 0,6 do 1 cm. Jeżeli ugięcie jest większe, skoryguj napięcie gąsienicy w następujący sposób:

  g013413
  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą na śrubie napinającej gąsienicy oraz śrubach zaciskowych ramienia napinającego (Rysunek 43).

   g013414
  4. Dokręć śrubę napinającą momentem o wartości 32,5 do 40 N·m w celu zwiększenia napięcia gąsienicy (Rysunek 43).

  5. Upewnij się, że gąsienica ugina się nie więcej niż od 0,6 do 1 cm po przyłożeniu 20,6 kg na powierzchnię gąsienicy. Wyreguluj moment obrotowy śruby napinającej zgodnie z wymaganiami.

  6. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.

  7. Dokręć śruby zaciskowe momentem obrotowym równym 102 N·m.

  Wymiana gąsienic

  Jeżeli gąsienice są bardzo zużyte, należy je wymienić.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś i podeprzyj stronę maszyny, przy której będziesz pracował, aby gąsienica uniosła się od 7,6 do 10 cm ponad powierzchnię podłoża.

  4. Poluzuj śrubę napinającą i nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 43).

  5. Poluzuj śruby zaciskowe (Rysunek 43).

  6. Popchnij przednie koło jezdne do tyłu maksymalnie do oporu (Rysunek 44).

   g007835
  7. Rozpocznij zdejmowanie gąsienicy od góry przedniego koła jezdnego, ściągając ją z koła i jednocześnie obracając ją do przodu.

   Note: Być może konieczne będzie zdjęcie przedniego zewnętrznego koła jezdnego. Aby je zdjąć, usuń pierścień sprężynujący i kołpak ze środka koła jezdnego (Rysunek 45). Następnie usuń śrubę i uszczelkę ze środka koła i zdejmij koło z maszyny.

   g242269
  8. Po zdjęciu gąsienicy z koła jezdnego, zdejmij ją z maszyny (Rysunek 44).

  9. Rozpoczynając od koła napędzającego, nawiń wokół niego nową gąsienicę, upewniając się, że zęby gąsienicy wpasowały się między przekładki koła (Rysunek 44).

  10. Wepchnij gąsienicę pod i pomiędzy tylne i środkowe koła jezdne (Rysunek 44).

  11. Zaczynając od dołu przedniego koła jezdnego, zamocuj gąsienicę wokół koła, obracając ją w kierunku wstecznym, jednocześnie dopychając kołnierze do koła.

  12. Jeżeli usunąłeś przednie, zewnętrzne koło jezdne, zamontuj je, tym razem korzystając z poprzednio usuniętej śruby i uszczelki. Dokręć śrubę momentem o wartości 102 N·m, a następnie oczyść, nasmaruj i zamontuj kołpak i pierścień sprężynujący zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale Sprawdzanie i smarowanie kół jezdnych.

  13. Zamontuj śrubę napinającą i nakrętkę zabezpieczającą.

  14. Dokręć śrubę napinającą momentem o wartości 32,5 do 40 N·m w celu zwiększenia napięcia gąsienicy.

  15. Upewnij się, że gąsienica ugina się nie więcej niż od 0,6 do 1 cm po przyłożeniu 20,6 kg na powierzchnię gąsienicy. Wyreguluj moment obrotowy śruby napinającej zgodnie z wymaganiami.

  16. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.

  17. Dokręć śruby zaciskowe momentem obrotowym równym 102 N·m.

  18. Opuść maszynę na podłoże.

  19. Powtórz procedurę, aby wymienić gąsienicę po drugiej stronie maszyny.

  Sprawdzanie i smarowanie kół jezdnych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Sprawdź i nasmaruj koła jezdne.
  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdejmij gąsienice; patrz Wymiana gąsienic.

  4. Usuń pierścień sprężynujący i kołpak z koła jezdnego (Rysunek 46).

   g013416
  5. Sprawdź smar pod kołpakiem i wokół uszczelki (Rysunek 46). Jeżeli smar jest zabrudzony, pełen grudek lub gdy go brakuje, usuń cały smar, wymień uszczelkę i dodaj nowego smaru.

  6. Upewnij się, że koło jezdne obraca się płynnie na łożysku. Jeżeli koło się zacięło, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu jego wymiany.

  7. Przełóż nasmarowany kołpak koła jezdnego przez łeb śruby (Rysunek 46).

  8. Zabezpiecz kołpak koła jezdnego za pomocą pierścienia sprężynującego (Rysunek 46).

  9. Powtórz kroki od 4 do 8 dla wszystkich 12 kół jezdnych.

  10. Zainstaluj gąsienice; patrz Wymiana gąsienic.

  Konserwacja pasków napędowych

  Wymiana paska napędowego pompy

  Jeżeli pasek napędowy pompy zacznie wydawać piszczący dźwięk lub też jest popękany, zużyty lub postrzępiony, wymień go. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym w celu uzyskania paska wymiennego.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Unieś tył maszyny i oprzyj ją na podporach.

  4. Usuń osłonę dolną, patrz Demontaż osłony dolnej..

  5. Poluzuj 2 śruby pompy (Rysunek 47).

   g007837
  6. Przekręć pompę w lewo i pozwól, aby opadła z koła pasowego (Rysunek 47).

   Note: Upewnij się, że złącze rozetowe opadnie wraz z pompą.

  7. Korzystając ze ściągacza sprężynowego (skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym) lub sztywnego haka metalowego, pociągnij za krawędź koła pasowego luźnego i ściągnij je ze śruby sprężynowej w celu zmniejszenia napięcia paska (Rysunek 47).

  8. Zdejmij pasek.

  9. Poprowadź nowy pasek wokół kół pasowych.

  10. Zamontuj sprężynę koła pasowego luźnego na śrubie.

  11. Upewnij się, że złącze rozetowe znajduje się w odpowiednim miejscu na pompie, a następnie umieść je na kole pasowym, obracając je zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby osadzić je na śrubach pompy.

  12. Dokręć śruby pompy z momentem 68 N·m.

  13. Zamontuj osłonę dolną.

  Konserwacja elementów sterowania

  Regulacja dźwigni sterowania zespołem jezdnym

  Elementy sterujące jazdą są regulowane fabrycznie przed wysłaniem maszyny. Po wielu godzinach eksploatacji może jednak okazać się konieczne wyregulowanie dźwigni sterowania zespołem jezdnym i położenia neutralnego dźwigni sterowania zespołem jezdnym. Konieczne może być również sprawdzenie utrzymywania kierunku na wprost zespołu jezdnego przy pełnym wychyleniu dźwigni sterowania do przodu.

  Important: W celu właściwej regulacji elementów sterujących należy wykonać każdą z procedur w kolejności podanej poniżej.

  Regulacja sterowania zespołem jezdnym w położeniu wstecznym

  Jeżeli dźwignia sterowania zespołem jezdnym nie jest ustawiona w tej samej płaszczyźnie i prostopadle do drążka wzorcowego w pełnym położeniu ruchu wstecznego, należy natychmiast wykonać następującą procedurę:

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Pociągnij dźwignię sterowania zespołem jezdnym do tyłu, aby przód dźwigni sterowania stykał się z drążkiem wzorcowym (Rysunek 48).

   g004190
  4. Jeżeli przód dźwigni sterowania zespołem jezdnym nie jest ustawiony prostopadle i w jednej płaszczyźnie z drążkiem wzorcowym, poluzuj nakrętkę i śrubę na trzonie dźwigni sterowania zespołem jezdnym (Rysunek 49).

   g004191
  5. Wyreguluj dźwignię sterowania zespołem jezdnym, aby była ustawiona w tej samej płaszczyźnie z drążkiem wzorcowym, w momencie gdy zostanie przesunięta prosto do tyłu (Rysunek 49 i Rysunek 50).

   g004192
  6. Dokręć nakrętkę i śrubę kołnierzową na trzonie dźwigni sterowania zespołem jezdnym.

  7. Uruchom silnik.

  8. Poprowadź maszynę na biegu wstecznym z dźwignią sterowania zespołem jezdnym blisko drążka wzorcowego. Jeżeli maszyna nie cofa się prosto, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

   1. Wyłącz silnik

   2. Unieś i podeprzyj maszynę, aby obie gąsienice nie spoczywały na podłożu i mogły się swobodnie obracać.

   3. Poluzuj nakrętkę i śrubę kołnierzową na trzonie dźwigni sterowania zespołem jezdnym (Rysunek 49).

   4. Poluzuj nakrętki zabezpieczające na drążkach zespołu jezdnego, pod panelem sterowania (Rysunek 51).

    g011476
   5. Uruchom maszynę i ustaw przepustnicę w 1/3 pozycji otwarcia.

    Ostrzeżenie

    Gdy maszyna pracuje, istnieje ryzyko wciągnięcia i zranienia przez części ruchome lub oparzenia wskutek dotknięcia gorących powierzchni.

    Trzymaj się z dala od punktów grożących zmiażdżeniem, części ruchomych i gorących powierzchni, gdy przeprowadzasz czynności regulacyjne podczas pracy maszyny.

   6. Poproś o pomoc w utrzymaniu dźwigni sterowania zespołem jezdnym blisko drążka wzorcowego podczas cofania maszyny.

   7. Skoryguj długość drążków zespołu jezdnego do momentu, aż obie gąsienice będą obracać się z taką samą prędkością.

    Note: Przy okazji możesz również wyregulować maksymalną prędkość ruchu wstecznego gąsienic.

   8. Dokręć nakrętki zabezpieczające.

   9. Wyreguluj dźwignię sterowania zespołem jezdnym, aby była ustawiona w tej samej płaszczyźnie z drążkiem wzorcowym, w momencie gdy zostanie przesunięta prosto do tyłu (Rysunek 49 i Rysunek 50).

   10. Dokręć nakrętkę i śrubę kołnierzową na trzonie dźwigni sterowania zespołem jezdnym.

   11. Wyłącz silnik i opuść maszynę na podłoże.

   12. Poprowadź maszynę na pełnym biegu wstecznym, sprawdzając, czy maszyna porusza się prosto. Jeżeli tak się nie dzieje, zwróć uwagę na kierunek skrętu maszyny. Powtórz procedurę regulacyjną, aby maszyna poruszała się prosto na biegu wstecznym.

  Regulacja sterowania zespołem jezdnym w położeniu jałowym

  Jeżeli maszyna przesuwa się do przodu lub do tyłu, gdy dźwignia sterująca zespołem jezdnym znajduje się w położeniu neutralnym, a maszyna jest rozgrzana, konieczna może być regulacja mechanizmu pomp odpowiedzialnego za powrót do położenia neutralnego – skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Regulacja sterowania zespołem jezdnym w położeniu jazdy do przodu

  Jeżeli maszyna nie jedzie prosto, gdy dźwignia sterowania zespołem jezdnym jest przesunięta do przodu w stronę drążka wzorcowego, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Poprowadź maszynę z dźwignią sterowania zespołem jezdnym ustawioną blisko drążka wzorcowego, zwracając uwagę na kierunek skrętu maszyny.

  2. Zwolnij dźwignię sterowania zespołem jezdnym.

  3. Jeżeli maszyna skręca w lewo, poluzuj prawą nakrętkę zabezpieczającą i wyreguluj śrubę ustalającą zespołu jezdnego z przodu dźwigni sterowania zespołem jezdnym (Rysunek 52).

  4. Jeżeli maszyna skręca w prawo, poluzuj lewą nakrętkę zabezpieczającą i wyreguluj śrubę ustalającą zespołu jezdnego z przodu dźwigni sterowania zespołem jezdnym (Rysunek 52).

   g004194
  5. Powtarzaj procedurę, aż maszyna pojedzie prosto przy ustawieniu dźwigni w pełnym położeniu ruchu do przodu.

   Important: Upewnij się, że śruby ustalające dotykają ograniczników w pełnym położeniu ruchu do przodu w celu uniknięcia przekroczenia skoku pomp hydraulicznych.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo układów hydraulicznych

  • Jeżeli płyn dostanie się do skóry, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Płyn, który dostał się do skóry, musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki — szczelne.

  • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Wycieki płynu hydraulicznego można zlokalizować za pomocą kartonu lub papieru.

  • Przed wykonaniem czynności przy tym układzie należy dokonać w sposób bezpieczny całkowitej dekompresji w układzie hydraulicznym.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, poluzowanych złączy, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych i wykonaj konieczne naprawy.
 • Co 1500 godzin
 • Wymień wszystkie luźne przewody hydrauliczne.
 • Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 23 litry

  Należy korzystać wyłącznie z jednego z poniższych rodzajów płynów hydraulicznych:

  • Toro Premium Transmission (płyn przekładniowy Toro)/Hydraulic Tractor Fluid (płyn hydrauliczny do ciągnika) (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (wielosezonowy płyn hydrauliczny Toro) (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu)

  • Jeżeli niedostępny jest którykolwiek z powyższych płynów Toro, możesz użyć innego uniwersalnego oleju hydraulicznego do ciągników (UTHF), przy czym olej ten musi być standardowym produktem na bazie ropy naftowej. Specyfikacja oleju musi zgadzać się z warunkami wymienionymi na liście (zgodność ze wszystkimi właściwościami oleju) oraz sam olej musi być zgodny z danymi standardami branżowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z wymienionymi specyfikacjami, należy skontaktować się z dostawcą oleju hydraulicznego.

   Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

   Właściwości materiału
   Lepkość, ASTM D445cSt w 40°C: od 55 do 62
   cSt w 100°C: od 9,1 do 9,8
   Wskaźnik lepkości, ASTM D2270od 140 do 152
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -37 do -43°C
   Standardy branżowe
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 oraz Volvo WB-101/BM

   Note: Większość olejów hydraulicznych jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwację potencjalnych nieszczelności. Czerwony barwnik do oleju układu hydraulicznego jest dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów część o numerze katalogowym Toro 44-2500 u przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

  Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
 • Patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Spójrz na szklany wziernik znajdujący się po prawej stronie maszyny. Jeżeli we wzierniku nie widać oleju hydraulicznego, należy uzupełnić go zgodnie z następującą procedurą.

   g007808
  4. Zdejmij pokrywę; patrz Demontaż pokrywy.

  5. Oczyść obszar wokół szyjki wlewu zbiornika hydraulicznego, usuń korek i filtr z szyjki wlewu, korzystając z klucza nasadowego (Rysunek 54).

   g007839
  6. Jeżeli poziom oleju jest niski, należy uzupełnić olej, do momentu aż będzie widoczny w szklanym wzierniku.

  7. Zamocuj korek i filtr w szyjce wlewu i dokręć śrubę na górze momentem o wartości od 13 do 15,5 N·m.

  8. Zamontuj pokrywę, patrz Demontaż pokrywy.

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Zdejmij osłonę górną.

  4. Usuń i wyrzuć stary filtr (Rysunek 55).

   g007839
  5. Zamontuj nowy filtr hydrauliczny i korek wlewu (Rysunek 55), a następnie dokręć śrubę na górze momentem o wartości od 13 do 15,5 N·m.

  6. Wytrzyj rozlany olej.

  7. Zamontuj osłonę górną.

  Wymiana oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny.
  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Odczekaj, aż maszyna całkowicie się ochłodzi.

  4. Zdejmij osłonę górną.

  5. Zdejmij korek wlewu zbiornika hydraulicznego i wyjmij filtr (Rysunek 54).

  6. Umieść miskę ociekową o pojemności co najmniej 37,8 litra oleju pod zbiornikiem hydraulicznym.

  7. Ściśnij obejmę przewodu i zsuń ją wraz z przewodem ze złącza zbiornika hydraulicznego, pozwalając, aby płyn hydrauliczny spłynął z przewodu i zbiornika do miski.

   g007840
  8. Po zakończeniu zamocuj przewód i zabezpiecz go za pomocą obejmy.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  9. Napełnij zbiornik olejem hydraulicznym; patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego.

  10. Zamontuj filtr hydrauliczny i korek wlewu (Rysunek 54), a następnie dokręć śrubę na górze momentem o wartości od 13 do 15,5 N·m.

  11. Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut.

  12. Wyłącz silnik.

  13. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnij go; patrz Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego.

  14. Wytrzyj rozlany olej.

  15. Zamontuj osłonę górną.

  Konserwacja rozdrabniacza

  Wymiana zębów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź stan zębów, przełóż na inną stronę lub wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone zęby i dokręć z właściwym momentem nakrętki wszystkich zębów.
 • Ze względu na wysoki stopień zużywania się zębów rozdrabniacza konieczne jest ich okresowe przekładanie na inną stronę oraz ich wymiana (Rysunek 57).

  g034325

  Każdy ząb można ustawić w jednej z 3 pozycji, dzięki czemu można go dwukrotnie przełożyć na inną stronę i ustawić ostrą krawędzią do przodu, zanim konieczna będzie jego wymiana. Aby przełożyć ząb na inną stronę, poluzuj nakrętkę mocującą ząb (Rysunek 58). Pchnij ząb do przodu i obróć go o jedną trzecią obrotu, wystawiając na zewnątrz niezużytą krawędź. Dokręć nakrętkę mocującą ząb z momentem 68 N∙m.

  W celu wymiany pojedynczego zęba należy odkręcić nakrętkę mocującą ząb, aby go wyjąć, a następnie należy zamontować w tym samym miejscu nowy ząb z przekładką dystansową i nakrętką (Rysunek 58). Dokręć nakrętkę mocującą ząb z momentem 68 N∙m.

  g019862

  Czyszczenie

  Usuwanie zanieczyszczeń z maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Usuń zanieczyszczenia z maszyny.
 • Important: Eksploatacja silnika z zatkanymi osłonami, brudnymi lub zatkanymi żeberkami chłodnicy i/lub bez tuneli chłodnicy spowoduje uszkodzenie silnika z powodu przegrzania.

  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż silnik ochłodzi się.

  3. Zetrzyj brud z filtra powietrza.

  4. Usuń zanieczyszczenia nagromadzone na silniku i tłumiku za pomocą szczotki lub dmuchawy.

   Important: Zaleca się zdmuchnięcie zanieczyszczeń, a nie spłukanie ich. Jeśli używasz wody, nie zbliżaj strumienia do elementów elektrycznych ani zaworów hydraulicznych. Nie używaj wody pod wysokim ciśnieniem. Mycie pod wysokim ciśnieniem może uszkodzić instalację elektryczną i zawory hydrauliczne lub wypłukać smar.

  5. Usuń zanieczyszczenia z chłodnicy oleju.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Przed przekazaniem jej do przechowania należy zaczekać na schłodzenie się wiertnicy.

  • Nie wolno przechowywać maszyny ani paliwa w pobliżu ognia.

  Przechowywanie

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poluzowane łączniki.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Sprawdź i wyreguluj napięcie gąsienic.
 • Pomaluj miejsca z odpryśniętą farbą.
  1. Ustaw maszynę na równej powierzchni, załącz hamulec postojowy (jeżeli występuje) i opuść frezarkę.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Usuń zabrudzenia i zanieczyszczenia z zewnętrznych części całej maszyny, a w szczególności z silnika. Usuń zabrudzenia i plewy z zewnętrznej części osłon głowicy cylindra silnika i obudowy dmuchawy.

   Important: Maszynę można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myć urządzenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Unikać użycia nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  4. Wyczyścić filtr powietrza (patrz Serwisowanie filtra powietrza).

  5. Nasmaruj maszynę (patrz Smarowanie maszyny).

  6. Wymień olej w skrzyni korbowej; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  7. Wyjmij świecę zapłonową i sprawdź jej stan; patrz Konserwacja świecy zapłonowej(ych).

  8. W przypadku składowania przekraczającego 30 dni, przygotuj maszynę zgodnie z następującymi wskazówkami:

   1. Do świeżego paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający do paliwa. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

   2. Uruchom silnik na 5 minut w celu rozprowadzenia paliwa z dodatkiem uszlachetniającym w układzie paliwowym.

   3. Wyłącz silnik, pozwól, aby ostygł, po czym opróżnij zbiornik paliwa za pomocą syfonu z pompką.

   4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia.

   5. Włącz ssanie.

   6. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował do momentu, w którym nie da się go ponownie uruchomić.

   7. Odpowiednio zutylizuj paliwo. Dokonaj recyklingu zgodnie z przepisami kodeksów lokalnych.

   Important: Paliwa z dodatkiem środka stabilizującego/uszlachetniającego nie przechowuj dłużej niż okres zalecany przez producenta środka stabilizującego.

  9. Po wykręceniu świecy zapłonowej z silnika wlej dwie łyżki oleju silnikowego do otworu świecy zapłonowej.

  10. Umieść szmatkę na otworze świecy zapłonowej, aby pochłonęła rozpryski oleju, a następnie uruchom silnik za pomocą rozrusznika i rozprowadź olej wewnątrz cylindra.

  11. Zamontuj świecę zapłonową, ale nie podłączaj do niej przewodu.

  12. Naładować akumulator (patrz Ładowanie akumulatora.

  13. Sprawdzić i wyregulować napięcie gąsienicy (patrz Sprawdzanie i regulacja napięcia gąsienic).

  14. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  15. Pomaluj wszystkie zadrapane lub gołe powierzchnie metalowe farbą dostępną u autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

  16. Maszynę przechowuj w czystym, suchym pomieszczeniu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i schowaj go w łatwym do zapamiętania miejscu.

  17. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rozrusznik nie działa.
  1. Akumulator rozładował się.
  2. Połączenia elektryczne skorodowały lub poluzowały się.
  3. Przekaźnik lub przełącznik jest uszkodzony.
  1. Naładuj lub wymień akumulator.
  2. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik nie uruchamia się, dławi się lub po chwili gaśnie.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty.
  2. Zawór odcięcia paliwa jest zamknięty.
  3. Elementy sterujące nie znajdują się w położeniu neutralnym.
  4. Ssanie nie jest włączone.
  5. Filtr powietrza jest brudny.
  6. Przewód świecy zapłonowej jest poluzowany lub odłączony.
  7. Świeca zapłonowa jest osmalona, zanieczyszczona lub szczelina między elektrodami jest nieprawidłowa.
  8. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.
  1. Napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem.
  2. Otwórz zawór odcięcia paliwa.
  3. Ustaw elementy sterujące w położeniu neutralnym.
  4. Przesuń dźwignię ssania w pełni do przodu.
  5. Wyczyść lub wymień wkłady filtra powietrza.
  6. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.
  7. Zamontuj nową świecę zapłonową z zachowaniem prawidłowej szczeliny.
  8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik traci moc.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Filtr powietrza jest brudny.
  3. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest niski.
  4. Żebra chłodnicy i kanały powietrzne pod dmuchawą silnika są zatkane.
  5. Świeca zapłonowa jest osmalona, zanieczyszczona lub szczelina między elektrodami jest nieprawidłowa.
  6. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  1. Zmniejsz prędkość jazdy.
  2. Wyczyść lub wymień wkłady filtra powietrza.
  3. Sprawdź poziom oleju i dolej olej do skrzyni korbowej.
  4. Usuń wszelkie przeszkody z żeber chłodnicy i kanałów powietrznych.
  5. Zamontuj nową świecę zapłonową z zachowaniem prawidłowej szczeliny.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Silnik przegrzewa się.
  1. Zbyt wysokie obciążenie silnika.
  2. Poziom oleju w skrzyni korbowej jest niski.
  3. Żebra chłodnicy i kanały powietrzne pod dmuchawą silnika są zatkane.
  1. Zmniejsz prędkość jazdy.
  2. Sprawdź poziom oleju i dolej olej do skrzyni korbowej.
  3. Usuń wszelkie przeszkody z żeber chłodnicy i kanałów powietrznych.
  Nietypowe drgania.
  1. Śruby mocujące silnika są poluzowane.
  1. Dokręć śruby mocujące silnika.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Niski poziom oleju hydraulicznego.
  2. Zawory holownicze są otwarte.
  3. Układ oleju hydraulicznego jest uszkodzony.
  1. Sprawdź i dolej oleju hydraulicznego.
  2. Zamknij zawory holownicze.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Frezarka nie obraca się.
  1. Kawałek drewna lub kamień zakleszczył się w frezarce.
  2. Układ napędowy frezarki do pni jest uszkodzony.
  3. Układ hydrauliczny jest zablokowany, zanieczyszczony lub uszkodzony.
  1. Wyłącz silnik i usuń przeszkodę przy pomocy patyka.
  2. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Frezarka nie tnie wystarczająco szybko.
  1. Zęby są zużyte.
  2. Układ hydrauliczny uległ przegrzaniu.
  3. Układ hydrauliczny jest zablokowany, zanieczyszczony lub uszkodzony.
  1. Obróć lub wymień zęby.
  2. Wyłącz maszynę i odczekaj, aż układ się ochłodzi.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.