Johdanto

Laite on suunniteltu puunkantojen ja pintajuurien jyrsintään ja irrotukseen. Sillä ei voi leikata kiveä eikä mitään muuta materiaalia kuin puuta ja maaperää kannon ympärillä. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g242084

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen, kun CE-sarja 22368 on asennettu. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Hengenvaara

Työskentelyalueella saattaa olla maahan kaivettuja sähkökaapeleita, kaasuputkia tai puhelinlinjoja. Niihin osuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai räjähdyksen.

Selvitä työskentelyalueelle asennettujen kaapelien, putkien ja johtojen sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta. Ota yhteys paikalliseen sijaintitietopalveluun tai sähkö- ja vesilaitokseen jne. maanalaisten kaapelien ja putkien merkitsemistä varten.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

 • Selvitä työskentelyalueelle maahan kaivettujen linjojen ja muiden kohteiden sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista hampaista ja muista osista.

 • Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää konetta.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä tai tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7321
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650

Tarra 107-8495 on tarkoitettu vain koneille, joihin on asennettu CE-sarja.

decal107-8495
decal107-9366
decal119-4560
decal119-4561
decal133-8062
decal137-3875
decal115-4020
decal119-4606

Käyttöönotto

Jyrsimen ohjausvivun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Jyrsimen ohjausvipu1
Vastamutteri1
 1. Kierrä vastamutteri jyrsimen ohjausvipuun (Kuva 3).

  g013175
 2. Kierrä jyrsimen ohjausvipu ohjauspaneelissa olevaan vastakappaleeseen (Kuva 3).

 3. Pidä liipaisin suunnattuna eteenpäin ja kiinnitä vipu paikalleen kiristämällä vastamutteri vastakappaleeseen (Kuva 3).

 4. Kytke vivun johto nelinastaiseen liittimeen ohjauspaneelin alla (Kuva 3).

Nestemäärien tarkistus

Tarkista moottoriöljyn ja hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistyskertaa. Saat lisätietoja seuraavista osioista:

Akun lataus

Lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Akun lataus.

Laitteen yleiskatsaus

g018769

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin (Kuva 5) ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

Ohjauspaneeli

g025098

Avainkytkin

Moottori käynnistetään ja sammutetaan avainkytkimestä. Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Katso kohta Moottorin käynnistys.

Kaasuvipu

Siirrä vipua eteenpäin, kun haluat lisätä moottorin nopeutta, ja taaksepäin, kun haluat vähentää moottorin nopeutta.

Rikastinvipu

Ennen kylmän moottorin käynnistystä siirrä rikastinvipua eteenpäin. Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä. Heti kun mahdollista, siirrä rikastinvipu kokonaan taakse.

Note: Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri näyttää koneeseen kirjattujen käyttötuntien määrän.

Aputanko

Kun kone on käynnissä, käytä aputankoa kahvana ja ohjaustangon käytön tukena. Jotta koneen toiminta olisi hallittua ja tasaista, älä irrota molempia käsiä aputangosta koneen käytön aikana.

Seisontajarrun vipu (vain koneet, joissa on CE-sarja)

Kytke seisontajarru nostamalla vipua ylöspäin. Vapauta seisontajarru painamalla vipua alaspäin.

g355524

Ohjaustanko

g008128
 • Kun haluat liikkua eteenpäin, siirrä ohjaustankoa eteenpäin (Kuva 8).

  g008129
 • Kun haluat liikkua taaksepäin, siirrä ohjaustankoa taaksepäin (Kuva 9).

  Important: Peruuttaessasi varmista, ettei takana ole esteitä, ja pidä molemmat kätesi aputangolla.

  g008130
 • Kun haluat kääntyä oikealle, käännä ohjaustankoa myötäpäivään (Kuva 10).

  g008131
 • Kun haluat kääntyä vasemmalle, käännä ohjaustankoa vastapäivään (Kuva 11).

  g008132
 • Pysäytä kone vapauttamalla ohjaustanko (Kuva 7).

Note: Mitä kauemmas ohjaustankoa siirretään johonkin suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Jyrsimen ohjausvipu / hydraulinostimen vipu

Ohjaa jyrsintä käyttämällä jyrsimen ohjausvipua seuraavasti:

 • Käynnistä jyrsin (Kuva 12) puristamalla liipaisinta ja painamalla sitten vivun päässä olevaa punaista painiketta. Kun jyrsin on käynnistynyt, punaisen painikkeen voi vapauttaa.

 • Pysäytä jyrsin (Kuva 12) vapauttamalla liipaisin yli puolen sekunnin ajaksi.

  Note: Jos jyrsimen käytön aikana liipaisin vapautetaan hetkeksi (alle puolen sekunnin ajaksi), jyrsin jatkaa toimintaansa.

  g013174
 • Voit nostaa jyrsimen vetämällä vipua taaksepäin (Kuva 13).

  g013623
 • Voit laskea jyrsimen työntämällä vipua eteenpäin (Kuva 14).

  g013624
 • Voit kääntää jyrsintä oikealle tai vasemmalle siirtämällä vipua kyseiseen suuntaan (Kuva 15).

  g243266g013626

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys84 cm
Pituus198,5 cm
Korkeus113 cm
Paino544 kg

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Selvitä työskentelyalueelle maahan kaivettujen linjojen ja muiden kohteiden sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta. Huomaa merkitsemättömien kohteiden ja rakenteiden, kuten maanalaisten varastosäiliöiden, kaivojen ja septisten järjestelmien, sijainti.

 • Tarkista alue, jolla aiot käyttää laitetta.

  • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää.

  • Poista kaikki roskat.

  • Varmista ennen koneen käyttöä, ettei alueella ole sivullisia.

  • Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvatarroihin.

  • Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

  • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle tai vaatia käyttäjältä sertifioitua koulutusta.

  • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

  • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

  • Paikanna koneeseen ja lisälaitteisiin merkityt puristuskohdat ja pidä kädet ja jalat poissa näiltä alueilta.

  • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai ajoneuvon tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite ajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

Polttoaineen lisäys

Suositeltu polttoaine

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Käytä koneessa polttoaineen stabilointi-/lisäainetta, jotta polttoaine säilyy pidempään, kun sitä käytetään stabilointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

Lisää uuteen polttoaineeseen stabilointi-/lisäainetta stabilointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisella annostuksella.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

 2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

 3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 16).

  g013176
 4. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella.

  Important: Säiliöön jäävä tila sallii polttoaineen laajenemisen. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.

 5. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen ja kierrä sitä, kunnes se naksahtaa.

 6. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista hampaista ja muista osista.

  • Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota äläkä koskaan kuljeta matkustajia.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia.

  • Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja ja kiinnitä pitkät hiukset.

  • Lopeta hionta, jos alueelle tulee sivullisia.

 • Konetta saa käyttää vain alueilla, joilla on riittävästi tilaa turvalliseen liikkumiseen.

 • Ota huomioon lähelläsi olevat esteet. Jos et tarkkaile ympäristöä ja pidä riittävää välimatkaa puihin, seiniin ja muihin esteisiin, seurauksena voi olla loukkaantuminen koneen peruuttaessa käytön aikana.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Käytä laitetta vain hyvässä valaistuksessa.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja seisontajarru kytkettynä. Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta käsin.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muuta näkyvyyttä haittaavaa.

 • Pysäytä jyrsin, kun lakkaat hiomasta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkasta kone, jos törmäät esteeseen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen käytön jatkamista.

 • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa. Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Laske jyrsin maahan.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 • Tarkista riittävä alitusvara, ennen kuin alitat kohteita (esim. sähköjohtoja, oksia tai oviaukkoja) ja varo osumasta niihin.

 • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

Turvallisuus rinteissä

 • Käytä konetta rinteissä ylös ja alas niin, että koneen etuosa on ylämäen puolella.

 • Jyrsimen nostaminen rinteessä heikentää koneen vakautta. Pidä jyrsin rinteissä ala-asennossa.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä tai epätasaisessa maastossa edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Maaperän olosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

 • Vältä koneen käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteissä.

 • Vältä kääntymistä rinteillä. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käänny hitaasti ja pidä koneen raskas pää ylämäen puolella.

 • Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

 • Varo koloja, uria ja töyssyjä. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Ole varovainen märillä alustoilla. Heikentynyt pito voi aiheuttaa luisumista.

 • Arvioi alue ja varmista, että maa on riittävän vakaa tukemaan konetta.

 • Käytä konetta erityisen varovasti seuraavien lähellä:

  • Pudotukset

  • Ojat

  • Penkereet

  • Vesistöt

  Kone voi kaatua yllättäen, jos telaketju menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä turvaetäisyys koneen ja mahdollisen vaaran välillä.

 • Jos kone alkaa kaatua, päästä irti ohjauslaitteista ja poistu koneen luota.

 • Älä pysäköi konetta rinteeseen tai kaltevalle alustalle.

Moottorin käynnistys

 1. Siirrä kaasuvipu HIDAS- ja NOPEA-asentojen keskivälille (Kuva 17).

  g013178
 2. Siirrä rikastinvipu PääLLä-asentoon (Kuva 17).

  Note: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

 3. Käännä avain PääLLä-asentoon (Kuva 17). Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

  Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 30 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistysmoottorin.

 4. Siirrä rikastinvipu asteittain POIS-asentoon (Kuva 17). Jos moottori sammuu tai yskii, kytke rikastin uudelleen, kunnes moottori lämpenee.

 5. Siirrä kaasuvipu haluamaasi asetukseen (Kuva 17).

  Important: Moottorin käyttäminen suurilla nopeuksilla hydraulijärjestelmän ollessa kylmä (ts. kun ilman lämpötila on pakkasen puolella) voi vahingoittaa hydraulijärjestelmää. Kun käynnistät moottoria kylmissä olosuhteissa, anna sen käydä kaasun keskiasennossa 2–5 minuutin ajan, ennen kuin siirrät kaasunNOPEA-asentoon.

  Note: Jos ulkolämpötila on nollan alapuolella, säilytä konetta autotallissa, jossa se pysyy lämpimänä. Tämä helpottaa myös käynnistystä.

Koneella ajo

Liikuta konetta käyttämällä ohjaustankoa. Mitä kauemmas ohjaustankoa siirretään johonkin suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan. Pysäytä kone vapauttamalla ohjaustanko.

Varoitus

Saatat peruuttaessasi osua liikkumattomiin esineisiin tai ihmisiin ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

Varmista, ettei takana ole esteitä tai ihmisiä, ja pidä molemmat kätesi aputangolla.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta kierroksina minuutissa. Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Voit silti käyttää konetta myös hitaammilla nopeuksilla.

Moottorin sammutus

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

 2. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon.

 3. Jos moottoria on käytetty pitkään tai se on kuuma, käytä sitä hetken joutokäynnillä ennen avainkytkimen kääntämistä PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Tämä auttaa jäähdyttämään moottoria ennen sen sammutusta. Hätätilanteessa voit sammuttaa moottorin välittömästi.

 4. Käännä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  Varoitus

  Lapsi tai kouluttamaton sivullinen saattaisi yrittää käyttää konetta ja loukkaantua.

  Irrota aina avain virtalukosta, kun poistut koneen luota lyhyeksikin ajaksi.

Kannon jyrsintä

 1. Käynnistä moottori, nosta jyrsin, aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon ja siirrä kone jyrsittävän kannon luokse.

 2. Siirrä jyrsin kannon eteen toiselle puolelle, noin 2 cm kannon yläpinnan alapuolelle, käyttämällä jyrsimen ohjausvipua ja ohjaustankoa (Kuva 18).

 3. Käynnistä jyrsin ja odota, että se pääsee täyteen vauhtiin.

 4. Heiluta ohjausvivun avulla jyrsintä hitaasti kannon ylitse niin, että kannosta irtoaa lastuja (Kuva 18).

  Important: Jyrsin hidastaa automaattisesti vauhtia, jolla se heilahtaa kantoa päin, jotta vauhtipyörän nopeus pysyy optimaalisena ja jyrsin ei juutu puuhun.

  g013420
 5. Siirrä konetta eteenpäin muutama senttimetri ja toista vaihe 4 (Kuva 18).

 6. Toista vaiheet 4–5, kunnes kannon yläpinta on kokonaan jyrsitty pois (Kuva 18).

 7. Peruuta konetta, siirrä jyrsin kannon eteen toiselle puolelle ja laske se noin 2 cm kannon yläpinnan alapuolelle.

 8. Toista vaiheet 4–7, kunnes kanto on jyrsitty pois.

 9. Jos jyrsittävänä on paksuja juuria, aseta jyrsin kunkin juuren päälle ja jyrsi se pois siirtämällä jyrsintä juurta pitkin ohjausvivun ja ohjaustangon avulla.

 10. Puhdista roskat hydraulinostimesta, käytöistä, äänenvaimentimista ja moottorista jokaisen käyttökerran jälkeen. Katso kohta Roskien poisto koneesta.

Käyttövihjeitä

 • Ennen käyttöä poista alueelta roskat, oksat ja kivet, jotta laitevauriot voitaisiin välttää.

 • Käytä jyrsintään aina täyttä kaasua (moottorin enimmäisnopeutta).

 • Tehosta jyrsintää leikkaamalla kannon reunat. Kun leikkuukaista on noin ¼ pyörän halkaisijasta, laske jyrsin ja aloita reunan leikkuu uudelleen.

  g013671
 • Pidä pyörän nopeus tasaisena kuuntelemalla moottoria ja seuraamalla jyrsimen pyörän nopeutta. Jos leikkuu käy hankalaksi, hidasta pään heilahdusliikettä hellittämällä hallintavipua.

 • Jyrsittäessä vasemmalta oikealle suurin osa hakkeesta poistuu jyrsimen pyörän vasemmalle puolelle. Jyrsittäessä oikealta vasemmalle hake poistuu oikealle.

 • Kannon voi jyrsiä myös sivulta nurmivahinkojen vähentämiseksi.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke jyrsimen hydrauliikka pois käytöstä, laske jyrsin alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki liike pysähtyy, ja anna koneen jäähtyä ennen sen säätämistä, huoltamista, puhdistamista tai varastoimista.

 • Poista roskat käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

Epäkuntoisen koneen siirtäminen

Important: Älä hinaa tai vedä konetta avaamatta ensin hinausventtiilejä, sillä muuten hydraulijärjestelmä vaurioituu.

 1. Kytke seisontajarru ja laske jyrsin alas.

 2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 3. Irrota pohjasuojus.

 4. Käännä hydraulipumppujen hinausventtiilejä kahdesti vastapäivään käyttämällä sopivaa avainta (Kuva 20).

  g013179
 5. Asenna pohjasuojus ja hinaa konetta tarpeen mukaan.

 6. Kun kone on korjattu, sulje hinausventtiilit ennen sen käyttöä.

Koneen kiinnitys kuljetusta varten

Important: Älä käytä tai aja konetta teillä. Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

 2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 3. Kiinnitä kone perävaunuun ketjuilla tai hihnoilla käyttämällä koneen edessä ja takana olevia kiinnitys-/nostosilmukoita (Kuva 21 ja Kuva 22). Noudata perävaunujen käyttöä koskevia paikallisia määräyksiä ja kiinnitysvaatimuksia.

  g013180
  g013181

Koneen nosto

Konetta voi nostaa käyttämällä kiinnitys-/nostosilmukoita nostokohtina (Kuva 21 ja Kuva 22).

Kunnossapito

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Varoitus

Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot ennen huoltotoimenpiteitä. Aseta johdot sivuun, jotta ne eivät voi vahingossa koskettaa sytytystulppia.

Turvallisuus huollon aikana

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke jyrsimen hydrauliikka pois käytöstä, laske jyrsin alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki liike pysähtyy, ja anna koneen jäähtyä ennen sen säätämistä, huoltamista, puhdistamista tai varastoimista.

 • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akun kytkentä ennen kuin korjaat konetta.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet turvamerkinnät.

 • Älä yritä muuttaa turvalaitteita.

 • Käytä ainoastaan aitoja Toro-varaosia.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa kone.(Myös aina pesun jälkeen.)
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista telaketjujen kunto ja puhdista ne.
 • Tarkista hampaiden kunto; käännä niitä tai vaihda kuluneiden ja vaurioituneiden tilalle uudet ja kiristä kaikkien hampaiden mutterit.
 • Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista roskat koneesta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda tai puhdista sytytystulppa/-tulpat ja aseta kärkiväli oikein.
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Korjaa viat tarvittaessa.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmansuodatin ja tarkista varosuodattimen kunto(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Tarkista ja rasvaa levypyörät.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda varoilmansuodatin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Korjaa maalipinnan vauriot.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Suojalevyn irrotus

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   Vaara

   Suojalevyn alla on hihna, joka liikkuu koneen ollessa käynnissä ja johon sormet, kädet, hiukset tai vaatteet saattavat tarttua. Tästä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, raajan menetys tai kuolema.

   Sammuta aina moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin irrotat suojalevyn.

  3. Löysää pulttia suojalevyn takaosassa.

  4. Löysää kolmea pulttia, jotka kiinnittävät suojalevyn runkoon, kunnes suojalevy irtoaa (Kuva 23).

   g013182
  5. Vedä suojalevyn takaosaa ylös, kunnes se irtoaa moottorista, ja vedä se sitten pulttien päiden yli ja irti koneesta.

  6. Asenna suojalevy paikalleen ennen koneen käyttöä liu’uttamalla se paikalleen ja kiinnittämällä se kolmella aiemmin löysätyllä pultilla (Kuva 23).

  Pohjasuojuksen irrotus

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Löysää kahta pohjasuojuksen kiinnityspulttia, kunnes suojus irtoaa (Kuva 24).

   g011472
  4. Vedä suojusta taaksepäin ja irti koneesta.

  5. Asenna pohjasuojus ennen koneen käyttöä liu’uttamalla se koneeseen niin, että se on kaikkien neljän kielekkeen varassa, ja kiinnittämällä se kahdella aiemmin löysätyllä pultilla (Kuva 24).

   Note: Pohjasuojusta on ehkä nostettava sen varmistamiseksi, että se on etukielekkeiden varassa.

  Voitelu

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa kone.(Myös aina pesun jälkeen.)
 • Rasvatyyppi: Yleisrasva

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja laske jyrsin.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Puhdista rasvanipat rievulla.

  4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 25 ja Kuva 26).

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista (noin kolme pumppausta).

  6. Pyyhi pois liika rasva.

  g013183
  g013184

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  • Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat sekä vaatteet etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmansuodatin ja tarkista varosuodattimen kunto(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda varoilmansuodatin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Suodattimien irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Avaa ilmanpuhdistimen salvat ja vedä ilmanpuhdistimen suojus pois ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 27).

   g001883
  4. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen sisäpuoli paineilmalla.

  5. Liu’uta pääsuodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 27).

   Note: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.

  6. Poista varosuodatin vain, jos se on vaihdettava.

   Important: Älä yritä puhdistaa varosuodatinta. Pääsuodattimessa on vika, jos varosuodatin on likainen. Vaihda molemmat suodattimet.

  Pääilmansuodattimen huolto

  Tarkista, onko pääsuodattimessa vaurioita katsomalla sen läpi kirkasta valoa vasten.

  Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä. Jos suodatin on likainen, taittunut tai vahingoittunut, vaihda se. Älä puhdista pääsuodatinta.

  Varosuodattimen huolto

  Varosuodatinta ei koskaan saa puhdistaa, vaan se on vaihdettava.

  Important: Älä yritä puhdistaa varosuodatinta. Pääsuodattimessa on vika, jos varosuodatin on likainen. Vaihda molemmat suodattimet.

  Suodattimien asennus

  Important: Käytä moottoria aina molemmat ilmansuodattimet ja suojus asennettuina, ettei moottori pääse vaurioitumaan.

  1. Jos asennat uudet suodattimet, tarkista ne kuljetusvaurioiden varalta.

   Note: Älä käytä viallista suodatinta.

  2. Jos vaihdat varosuodattimen, liu’uta se varovasti suodattimen runkoon (Kuva 27).

  3. Liu’uta pääsuodatin varovasti varosuodattimen päälle (Kuva 27).

   Note: Varmista, että pääsuodatin asettuu kunnolla paikoilleen puristamalla suodattimen ulkokehää sitä asentaessasi.

   Important: Älä paina suodattimen pehmeää sisäpuolta.

  4. Asenna ilmanpuhdistimen suojus siten, että ylöspäin osoittaa puoli, jossa on merkintä UP, ja kiinnitä salvat (Kuva 27).

  Moottoriöljyn huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • Moottoriöljyn tekniset tiedot

  Note: Vaihda öljy useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Öljylaatu: Pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH tai SJ)

  Kampikammion tilavuus: 2,1 litraa jos suodatin irrotetaan, 1,8 litraa jos suodatinta ei irroteta

  Viskositeetti: Katso alla olevasta taulukosta.

  g004216

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  g242254g194611

  Moottoriöljyn vaihto

  Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viisi minuuttia.

   Note: Näin öljy lämpenee ja tulee juoksevammaksi.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Vaihda öljy kuvan mukaisesti (Kuva 30).

   g242255g027734
  5. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 31).

   g194610
  6. Käynnistä moottori ja aja tasaiselle alustalle.

  7. Tarkista öljymäärä uudelleen.

  Moottorin öljynsuodattimen vaihto

  1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 32).

   g242255g027477

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä ¾ kierrosta.

  3. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso kohta Moottoriöljyn tekniset tiedot.

  Sytytystulpan/-tulppien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda tai puhdista sytytystulppa/-tulpat ja aseta kärkiväli oikein.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan/-tulpat. Irrota ja asenna sytytystulppa/-tulpat käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uusi sytytystulppa/-tulpat.

  Sytytystulpan tyyppi: NGK® BPR4ES tai vastaava

  Kärkiväli: 0,75 mm

  Sytytystulpan/-tulppien irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Etsi ja irrota sytytystulppa/-tulpat kuvan mukaisesti (Kuva 33).

   g249482g027478

  Sytytystulpan/-tulppien tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulpat tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,75 mm.

  g206628

  Sytytystulpan/-tulppien asennus

  g027661

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Katso täysi luettelo polttoaineeseen liittyvistä varotoimista kohdasta Polttoaineturvallisuus.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Käännä polttoaineen sulkuventtiili suljettuun asentoon (Kuva 36).

   g007830
  4. Purista venttiiliin nähden moottorin puolella olevan letkunkiristimen päitä yhteen ja liu’uta sitä polttoaineletkua pitkin poispäin venttiilistä (Kuva 36).

  5. Vedä polttoaineletku irti venttiilistä (Kuva 36).

  6. Avaa polttoaineen sulkuventtiili ja anna polttoaineen valua polttoainekanisteriin tai tyhjennysastiaan.

   Note: Halutessasi voit vaihtaa polttoainesuodattimen tässä vaiheessa. Katso Polttoainesuodattimen vaihto.

  7. Asenna polttoaineletku polttoaineen sulkuventtiiliin. Kiinnitä polttoaineletku liu’uttamalla letkunkiristin lähelle venttiiliä.

  8. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   g242257g033082

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  • Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä sitä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

  • Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna. Puhdista akun kotelo paperipyyhkeellä. Jos akkukengät ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa. Sivele akun napoihin ohut rasvakerros syöpymisen ehkäisemiseksi.

  Jännite: 12 V, 350 A (kylmäkäynnistysvirta) lämpötilassa –18 °C.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja laitteen metalliosien välille.

  Akun irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta miinuskaapelin musta kumisuojus. Irrota akun miinuskaapeli akun miinusnavasta (–) (Kuva 38).

   g008335
  4. Vedä punainen navan suojus pois akun plusnavasta (punainen) ja irrota akun pluskaapeli (punainen) (Kuva 38).

  5. Irrota pidikelevy, J-pultit ja lukkomutterit, joilla akku on kiinni (Kuva 38), ja irrota akku.

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Pidä akku aina täysin ladattuna (ominaispaino 1,265). Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Irrota akku koneesta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan (Kuva 39). Älä lataa akkua liikaa.

   g003792
  3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi virtalähteestä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 39).

  Akun puhdistus

  Note: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu hitaasti.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota akku koneesta (Akun irrotus).

  4. Pese koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

  5. Huuhtele akku puhtaalla vedellä.

  6. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla syöpymisen estämiseksi.

  7. Asenna akku. Katso kohta Akun asennus.

  Akun asennus

  1. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä (Kuva 38).

  2. Vedä punainen navan suojus akun plusnavan päälle.

  3. Asenna miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä (Kuva 38).

  4. Kiinnitä akku käyttämällä tankoa ja siipimuttereita (Kuva 38).

  Important: Varmista, että akkukaapelit eivät kosketa teräviä reunoja tai toisiaan.

  Vaihtoakun huolto

  Alkuperäinen akku on huoltovapaa eikä edellytä huoltoa. Katso ohjeet vaihtoakun huoltoon akun valmistajan ohjeista.

  Sulakkeiden vaihto

  Sähköjärjestelmässä on neljä sulaketta. Ne sijaitsevat ohjauspaneelin alla vasemmalla puolella (Kuva 40).

  Käynnistyspiiri30 A
  Latauspiiri25 A
  Jäähdyttimen puhaltimen piiri20 A
  Ajovalot (lisävaruste)15 A
  g013185

  Vetojärjestelmän huolto

  Telaketjujen huolto

  Telaketjujen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista telaketjujen kunto ja puhdista ne.
 • Tarkista, etteivät telaketjut ole liian kuluneet, ja puhdista ne säännöllisesti. Jos telaketjut ovat kuluneet, vaihda ne.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Poista lika telaketjujärjestelmistä vesiletkun tai painepesurin avulla.

  Important: Varmista, että käytät painepesuria vain telaketjujen alueelle. Älä puhdista koneen muita osia painepesurilla. Painepesurilla peseminen saattaa vaurioittaa sähköjärjestelmää ja hydrauliventtiilejä tai kuluttaa rasvan.

  Important: Puhdista levypyörät ja käyttöpyörä huolellisesti (Kuva 41). Levypyörien tulisi pyöriä vapaasti, kun ne ovat puhtaat.

  g013412

  Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Kun tarkistat telaketjujen kireyttä, paina telaketjua 20,4 kg:n voimalla etumaisen levypyörän ja käyttöpyörän väliltä. Telaketju saa joustaa enintään 0,6–1 cm. Jos se joustaa enemmän, säädä kireyttä seuraavasti:

  g013413
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Löysää telaketjun kiristyspultin vastamutteria ja kiristinvarren liitospultteja (Kuva 43).

   g013414
  4. Kiristä telaketju kiristämällä kiristyspultti momenttiin 32,5–40 N·m (Kuva 43).

  5. Varmista, että telaketju joustaa enintään 0,6–1 cm, kun sitä painetaan 20,6 kg:n voimalla. Säädä kiristyspultin kireyttä tarpeen mukaan.

  6. Kiristä vastamutteri.

  7. Kiristä liitospultit momenttiin 102 N·m.

  Telaketjujen vaihto

  Jos telaketjut ovat pahoin kuluneet, vaihda ne.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta ja tue koneen toinen puoli niin, että vaihdettava telaketju on 7,6–10 cm irti maasta.

  4. Irrota kiristyspultti ja vastamutteri (Kuva 43).

  5. Löysää liitospultit (Kuva 43).

  6. Paina etumaista levypyörää taaksepäin mahdollisimman kauas (Kuva 44).

   g007835
  7. Ala irrottaa telaketjua etumaisen levypyörän yläpuolelta kuorimalla sitä irti pyörästä samalla kun pyörität telaketjua eteenpäin.

   Note: Ulompi etumainen levypyörä on ehkä irrotettava. Irrota se irrottamalla lukitusrengas ja keskiö levypyörän keskiosasta (Kuva 45). Irrota seuraavaksi pultti ja tiiviste pyörän keskiosasta ja vedä pyörä irti koneesta.

   g242269
  8. Kun telaketju on irti levypyörästä, irrota se koneesta (Kuva 44).

  9. Aloita käyttöpyörästä ja kierrä uusi telaketju sen ympäri. Varmista, että telaketjun ulokkeet asettuvat käyttöpyörän välikkeisiin (Kuva 44).

  10. Paina telaketju takimmaisten ja keskimmäisten levypyörien alle ja väliin (Kuva 44).

  11. Aloita etumaisen levypyörän alaosasta ja asenna telaketju pyörän ympäri kiertämällä telaketjua taaksepäin, samalla kun painat ulokkeet pyörään.

  12. Jos irrotit ulomman etumaisen levypyörän, asenna se nyt käyttämällä aiemmin irrotettua pulttia ja tiivistettä. Kiristä pultti momenttiin 102 N·m. Puhdista, rasvaa ja asenna keskiö sekä lukitusrengas. Katso kohta Levypyörien tarkistus ja rasvaus.

  13. Asenna kiristyspultti ja vastamutteri.

  14. Kiristä telaketju kiristämällä kiristyspultti momenttiin 32,5–40 N·m.

  15. Varmista, että telaketju joustaa enintään 0,6–1 cm, kun sitä painetaan 20,6 kg:n voimalla. Säädä kiristyspultin kireyttä tarpeen mukaan.

  16. Kiristä vastamutteri.

  17. Kiristä liitospultit momenttiin 102 N·m.

  18. Laske kone maahan.

  19. Vaihda toinen telaketju toistamalla toimenpide.

  Levypyörien tarkistus ja rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja rasvaa levypyörät.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota telaketjut. Katso kohta Telaketjujen vaihto.

  4. Irrota lukitusrengas ja keskiö levypyörästä (Kuva 46).

   g013416
  5. Tarkista rasva keskiön alla ja tiivisteen ympärillä (Kuva 46). Jos rasva on likaista, rakeista tai vähissä, pyyhi se kokonaan pois, aseta tiiviste takaisin paikalleen ja lisää uutta rasvaa.

  6. Varmista, että levypyörä kääntyy tasaisesti laakerissa. Jos se on juuttunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen levypyörän vaihtoa varten.

  7. Aseta rasvattu levypyörän keskiö pultin päälle (Kuva 46).

  8. Kiinnitä keskiö lukitusrenkaalla (Kuva 46).

  9. Toista vaiheet 4–8 kaikille 12 levypyörälle.

  10. Asenna telaketjut. Katso kohta Telaketjujen vaihto.

  Hihnan huolto

  Pumpun käyttöhihnan vaihto

  Jos pumpun käyttöhihna alkaa vinkua tai siinä on murtumia, kulumia tai rispaantuneita kohtia, se on vaihdettava. Tilaa uusi hihna valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta koneen takaosa ja tue se pukeilla.

  4. Irrota pohjasuojus. Katso Pohjasuojuksen irrotus.

  5. Löysää kahta pumpun pulttia (Kuva 47).

   g007837
  6. Käännä pumppua vastapäivään ja anna sen pudota alas irti pyörästä (Kuva 47).

   Note: Varmista, että sakarakytkin tulee alas pumpun mukana.

  7. Käytä apuna jousenvedintä (ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen) tai jäykkää metallikoukkua ja vapauta hihnan jännitys vetämällä kiristinpyörän jousen pää irti jousen pultista (Kuva 47).

  8. Irrota hihna.

  9. Asenna uusi hihna hihnapyörien ympäri.

  10. Asenna kiristinpyörän jousi pulttiin.

  11. Varmista, että sakarakytkin on paikallaan pumpussa, ja aseta se sitten hihnapyörään kääntäen sitä myötäpäivään niin, että se asettuu pumpun pultteihin.

  12. Kiristä pumpun pultit momenttiin 68 N·m.

  13. Asenna pohjasuojus.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Ohjaustangon kohdistuksen säätö

  Ohjaustanko säädetään tehtaalla ennen koneen toimitusta. Useiden käyttötuntien jälkeen on kuitenkin ehkä säädettävä ohjaustangon kohdistusta, vapaa-asentoa ja ohjauskulmaa eteenpäin-asennossa.

  Important: Säädä ohjauslaitteet suorittamalla kaikki toimenpiteet esitetyssä järjestyksessä.

  Ohjaustangon taaksepäin-asennon säätö

  Jos ohjaustanko ei ole samalla tasolla ja kohdakkain aputangon kanssa taaksepäin-asennossa, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Vedä ohjaustanko taaksepäin niin, että ohjaustangon etuosa koskettaa aputankoa (Kuva 48).

   g004190
  4. Jos ohjaustangon etuosa ei ole samalla tasolla ja kohdakkain aputangon kanssa, löysää mutteria ja pulttia ohjaustangon varressa (Kuva 49).

   g004191
  5. Säädä ohjaustanko niin, että se on tasan aputankoa vasten, kun se vedetään suoraan taakse (Kuva 49 ja Kuva 50).

   g004192
  6. Kiristä ohjaustangon varressa oleva laippamutteri ja pultti.

  7. Käynnistä moottori.

  8. Aja konetta taaksepäin ohjaustangon ollessa aivan kiinni aputangossa. Jos kone ei peruuta suorassa, noudata seuraavia ohjeita:

   1. Sammuta moottori

   2. Nosta ja tue kone niin, että molemmat telaketjut ovat irti maasta ja pyörivät vapaasti.

   3. Löysää ohjaustangon varressa oleva laippamutteri ja pultti (Kuva 49).

   4. Löysää vetopyörätangoissa ohjauspaneelin alla olevia vastamuttereita (Kuva 51).

    g011476
   5. Käynnistä kone ja aseta kaasu noin ⅓ avoin -asentoon.

    Vaara

    Kun kone on käynnissä, sen liikkuvat osat ja kuumat pinnat saattavat aiheuttaa vammoja.

    Pysy etäällä puristuskohdista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista, kun teet säätöjä käynnissä olevaan koneeseen.

   6. Pyydä avustajaa pitämään ohjaustankoa kiinni aputangossa peruutuksen aikana.

   7. Säädä vetopyörätankojen pituutta, kunnes molemmat telaketjut käyvät samalla nopeudella.

    Note: Voit säätää samalla myös telaketjujen enimmäisperuutusnopeutta.

   8. Kiristä vastamutterit.

   9. Säädä ohjaustanko niin, että se on tasan aputankoa vasten, kun se vedetään suoraan taakse (Kuva 49 ja Kuva 50).

   10. Kiristä ohjaustangon varressa oleva laippamutteri ja pultti.

   11. Sammuta moottori ja laske kone maahan.

   12. Peruuta konetta ja tarkista, eteneekö se suoraan. Jos ei, seuraa, mihin suuntaan kone kääntyy. Toista säätö niin, että kone etenee suoraan taaksepäin.

  Ohjaustangon vapaa-asennon säätö

  Jos kone liikkuu eteen- tai taaksepäin ohjaustangon ollessa vapaalla ja koneen ollessa lämmin, vapaa-asennon palautusmekanismia on ehkä säädettävä pumpuissa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Ohjaustangon eteenpäin-asennon säätö

  Jos kone ei aja suoraan, kun ohjaustankoa pidetään edessä aputankoa vasten, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Aja konetta ohjaustangon ollessa aputankoa vasten ja tarkkaile, mihin suuntaan kone kääntyy.

  2. Vapauta ohjaustanko.

  3. Jos kone kääntyy vasemmalle, löysää oikeanpuoleista vastamutteria ja säädä ohjauskulman säätöruuvia ohjaustangon etuosassa (Kuva 52).

  4. Jos kone kääntyy oikealle, löysää vasemmanpuoleista vastamutteria ja säädä ohjauskulman säätöruuvia ohjaustangon etuosassa (Kuva 52).

   g004194
  5. Toista toimenpide, kunnes kone ajaa suoraan eteenpäin-asennossa.

   Important: Varmista, että säätöruuvit koskettavat pysäyttimiä eteenpäin-asennossa, jotta hydraulipumput eivät ylikuormitu.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Korjaa viat tarvittaessa.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Hydraulisäiliön tilavuus: 23 litraa

  Käytä hydraulijärjestelmässä vain jotain seuraavista nesteistä:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (pyydä lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (pyydä lisätietoja valtuutetulta jälleenmyyjältä)

  • Jos kumpaakaan yllä olevista Toro-nesteistä ei ole saatavilla, voit käyttää jotain muuta Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF) -nestettä, mutta sen on oltava tavallinen öljypohjainen tuote. Määritysten on täytettävä kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista hydraulinesteen toimittajalta, että neste täyttää nämä määritykset.

   Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

   Ominaisuudet
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C: 55–62
   cSt / 100 °C: 9,1–9,8
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
   Jähmepiste, ASTM D97–37...–43 °C
   Standardit
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 and Volvo WB-101/BM

   Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetusta huoltoliikkeestä (osanro 44-2500).

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Katso koneen oikealla sivulla olevaan lasiseen tarkistusikkunaan. Jos ikkunassa ei näy hydraulinestettä, lisää nestettä seuraavien ohjeiden mukaan.

   g007808
  4. Irrota suojalevy. Katso kohta Suojalevyn irrotus.

  5. Puhdista hydraulisäiliön täyttökaulaa ympäröivä alue ja irrota korkki ja suodatin täyttökaulasta käyttämällä hylsyavainta (Kuva 54).

   g007839
  6. Jos määrä on liian vähäinen, lisää nestettä, kunnes se näkyy tarkistusikkunasta.

  7. Asenna korkki ja suodatin täyttökaulaan ja kiristä yläpultti momenttiin 13–15,5 N·m.

  8. Asenna suojalevy. Katso kohta Suojalevyn irrotus.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota yläkansi.

  4. Irrota ja hävitä vanha suodatin (Kuva 55).

   g007839
  5. Asenna vaihtohydraulisuodatin ja täyttöaukon korkki (Kuva 55) ja kiristä yläpultti momenttiin 13–15,5 N·m.

  6. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  7. Asenna yläkansi.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Anna koneen jäähtyä täysin.

  4. Irrota yläkansi.

  5. Irrota hydraulisäiliön täyttöaukon korkki ja suodatin (Kuva 54).

  6. Aseta hydraulisäiliön alle tyhjennysastia, jonka tilavuus on vähintään 37,8 l.

  7. Purista letkunkiristintä ja liu’uta kiristin ja letku irti hydraulisäiliön liittimestä. Anna hydraulinesteen valua letkusta ja säiliöstä astiaan.

   g007840
  8. Asenna lopuksi letku liittimeen ja kiinnitä se letkunkiristimellä.

   Note: Toimita käytetty öljy valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  9. Täytä hydraulisäiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  10. Asenna hydraulisuodatin ja täyttöaukon korkki (Kuva 54) ja kiristä yläpultti momenttiin 13–15,5 N·m.

  11. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan.

  12. Sammuta moottori.

  13. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää tarvittaessa. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  14. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  15. Asenna yläkansi.

  Jyrsimen huolto

  Hampaiden vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hampaiden kunto; käännä niitä tai vaihda kuluneiden ja vaurioituneiden tilalle uudet ja kiristä kaikkien hampaiden mutterit.
 • Hampaisiin kohdistuvan kovan kulutuksen vuoksi niitä on käännettävä ja ne on vaihdettava uusiin säännöllisesti (Kuva 57).

  g034325

  Kuhunkin hampaaseen on merkitty kolme asentoa, joten sitä voidaan kääntää kahdesti ja tuoda esiin uusi terävä reuna, ennen kuin hammas on vaihdettava. Kun hammasta on käännettävä, löysää hampaan kiinnitysmutteria (Kuva 58). Paina hammasta eteenpäin ja käännä sitä kolmasosa kierrosta, jolloin käyttämätön reuna tulee ulkopuolelle. Kiristä hampaan kiinnitysmutteri momenttiin 68 N·m.

  Kun hammas on vaihdettava, poista hammas irrottamalla sen kiinnitysmutteri ja asenna sitten uusi hammas, välikappale ja mutteri samaan paikkaan (Kuva 58). Kiristä hampaan kiinnitysmutteri momenttiin 68 N·m.

  g019862

  Puhdistus

  Roskien poisto koneesta

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista roskat koneesta.
 • Important: Jos moottoria käytetään säleiköt tukkeutuneina, likaisilla tai tukkeutuneilla jäähdytysrivoilla tai ilman jäähdytyssuojuksia, ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Pyyhi roskat pois ilmanpuhdistimesta.

  4. Puhdista moottoriin ja äänenvaimentimeen kertyneet roskat harjalla tai puhaltimella.

   Important: Roskien poisto puhaltamalla on suositeltavampaa kuin vesipesu. Jos käytät vettä, älä päästä sitä sähköosiin tai hydrauliventtiileihin. Älä käytä painepesuria. Painepesurilla peseminen saattaa vaurioittaa sähköjärjestelmää ja hydrauliventtiilejä tai kuluttaa rasvan.

  5. Poista roskat öljynjäähdyttimestä.

  Varastointi

  Turvallinen varastointi

  • Anna koneen jäähtyä ennen varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainetta avotulen lähellä.

  Varastointi

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Korjaa maalipinnan vauriot.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske jyrsin alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Poista lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin etenkään ohjauspaneelin, moottorin tai hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Koneen voitelu.

  6. Vaihda kampikammioöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  7. Irrota sytytystulppa ja tarkista sen kunto. Katso kohta Sytytystulpan/-tulppien huolto.

  8. Yli 30 vuorokauden varastointia varten kone on valmisteltava seuraavasti:

   1. Lisää säiliön tuoreeseen polttoaineeseen polttoaineen stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

   2. Käytä moottoria viiden minuutin ajan, jotta lisäainetta sisältävä polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä.

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö pumpputyyppisellä lapolla.

   4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   5. Kytke rikastin.

   6. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

   7. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

   Important: Stabilointiainetta/-lisäainetta sisältävää polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  9. Kun sytytystulppa on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään.

  10. Aseta sytytystulpan reiän päälle riepu öljyroiskeiden varalta ja käynnistä sitten moottori käyttämällä käynnistintä tai narukäynnistimen kahvaa, jotta öljy leviää sylinterin sisään.

  11. Asenna sytytystulppa, mutta älä asenna johtoa sytytystulppaan.

  12. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.

  13. Tarkista ja säädä telaketjujen kireys. Katso kohta Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö.

  14. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  15. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai lohkeilleet metallipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  16. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen.

  17. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Käynnistin ei pyöritä.
  1. Akussa ei ole latausta.
  2. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.
  3. Rele tai kytkin on viallinen.
  1. Lataa tai vaihda akku.
  2. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Polttoaineen sulkuventtiili on kiinni.
  3. Ohjauslaitteet eivät ole vapaalla.
  4. Rikastin ei ole käytössä.
  5. Ilmanpuhdistin on likainen.
  6. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.
  7. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Täytä säiliö tuoreella polttoaineella.
  2. Avaa polttoaineen sulkuventtiili.
  3. Siirrä ohjauslaitteet vapaalle.
  4. Siirrä rikastimen vipu täysin etuasentoon.
  5. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panokset.
  6. Asenna sytytystulpan johto.
  7. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Ilmanpuhdistin on likainen.
  3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panokset.
  3. Tarkista öljyn määrä ja lisää öljyä kampikammioon.
  4. Poista tukokset jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ylikuumenee
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Tarkista öljyn määrä ja lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukokset jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  Epänormaali värinä.
  1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  Kone ei liiku.
  1. Hydraulinestettä on liian vähän.
  2. Hinausventtiilit ovat auki.
  3. Hydraulijärjestelmä on vahingoittunut.
  1. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää sitä.
  2. Sulje hinausventtiilit.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Jyrsin ei käänny.
  1. Puunpala tai kivi on juuttunut jyrsimeen.
  2. Jyrsimen vetojärjestelmä on vaurioitunut.
  3. Hydraulijärjestelmä on tukkeutunut, likaantunut tai vaurioitunut.
  1. Sammuta moottori ja poista tukos kepillä.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Jyrsin ei leikkaa riittävän nopeasti.
  1. Hampaat ovat kuluneet.
  2. Hydraulijärjestelmä on ylikuumentunut.
  3. Hydraulijärjestelmä on tukkeutunut, likaantunut tai vaurioitunut.
  1. Käännä hampaita tai vaihda ne.
  2. Sammuta järjestelmä ja anna sen jäähtyä.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.