Úvod

Tento stroj je určen k frézování a odstraňování pařezů a povrchových kořenů stromů. Není určen k řezání kamenů či jiných materiálů, než je dřevo a půda v okolí pařezu. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g242084

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek vyhovuje všem příslušným směrnicím Evropské unie, je-li namontována souprava CE 22368. Podrobné informace naleznete v samostatném Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Přiložená provozní příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) a týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní provozní příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Nebezpečí

V pracovní oblasti mohou být pod zemí vedeny inženýrské sítě. V případě jejich narušení hloubením hrozí úraz elektrickým proudem nebo exploze.

Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba tato vedení a kabely označit; v těchto označených oblastech nepracujte. O označení pozemku požádejte příslušnou místní službu, která značení provádí, nebo společnost zajišťující technické služby (například v USA můžete volat na číslo 811, v Austrálii na číslo celonárodní vyznačovací služby 1100).

Tento produkt může způsobit amputaci končetin. Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se zubům ani jiným částem.

 • Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat ve vzdálenosti od stroje.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7321
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650

Štítek 107-8495 je určen pouze pro stroje s namontovanou soupravou CE.

decal107-8495
decal107-9366
decal119-4560
decal119-4561
decal133-8062
decal137-3875
decal115-4020
decal119-4606

Nastavení

Montáž ovládací páky frézy

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Ovládací páka frézy1
Pojistná matice1
 1. Na ovládací páku frézy našroubujte pojistnou matici (Obrázek 3).

  g013175
 2. Ovládací páku frézy zašroubujte do objímky na ovládacím panelu (Obrázek 3).

 3. Nasměrujte spoušť dopředu a přitažením pojistné matice k objímce zajistěte páku v příslušné poloze (Obrázek 3).

 4. Připojte vodič páky ke 4kolíkovému konektoru pod ovládacím panelem (Obrázek 3).

Kontrola hladiny kapalin

Před prvním spuštěním motoru zkontrolujte hladinu motorového oleje a hydraulické kapaliny. Více informací najdete v následujících částech:

Dobíjení akumulátoru

Dobijte akumulátor, více informací viz Dobíjení akumulátoru.

Součásti stroje

g018769

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky (Obrázek 5).

Ovládací panel

g025098

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí. Viz Startování motoru.

Páka škrticí klapky

Posunutím ovládacího prvku dopředu zvýšíte otáčky motoru, posunutím dozadu je snížíte.

Páčka sytiče

Před startováním studeného motoru přesuňte páčku sytiče dopředu. Po spuštění motoru nastavte sytič tak, aby motor běžel plynule. Co nejdříve pak posuňte páčku sytiče zcela dozadu.

Note: Zahřátý motor vyžaduje použití sytiče jen minimálně nebo vůbec.

Čítač provozních hodin

Počitadlo provozních hodin zobrazuje zaznamenaný počet hodin provozu stroje.

Referenční tyč

Při jízdě se strojem používejte referenční tyč jako rukojeť a pákový bod pro ovládání stroje. Chcete-li zajistit plynulý kontrolovaný provoz stroje, při jeho ovládání nepouštějte referenční tyč oběma rukama současně.

Páka parkovací brzdy (pouze stroje se soupravou CE)

Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, zvedněte páku nahoru. Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, zatlačte páku dolů.

g355524

Ovládání pojezdu

g008128
 • Stroj se bude pohybovat vpřed po posunutí ovládání pojezdu dopředu (Obrázek 8).

  g008129
 • Stroj se bude pohybovat vzad po posunutí ovládání pojezdu dozadu (Obrázek 9).

  Important: Při jízdě vzad se dívejte za sebe a kontrolujte možné překážky; obě ruce přitom mějte na referenční tyči.

  g008130
 • Chcete-li zatočit doprava, otočte ovládáním pojezdu ve směru hodinových ručiček (Obrázek 10).

  g008131
 • Chcete-li zatočit doleva, otočte ovládáním pojezdu proti směru hodinových ručiček (Obrázek 11).

  g008132
 • Chcete-li stroj zastavit, ovládání pojezdu uvolněte (Obrázek 7).

Note: Čím více posunete ovládání pojezdu v požadovaném směru, tím rychleji se stroj bude pohybovat příslušným směrem.

Ovládací páka frézy/páka hydraulického zdvihu

Frézu ovládejte pomocí ovládací páky frézy následujícím způsobem:

 • Frézu (Obrázek 12) spustíte stisknutím spouště a následným stisknutím červeného tlačítka v horní části páky. Červené tlačítko můžete po spuštění frézy uvolnit.

 • Chcete-li frézu zastavit (Obrázek 12), uvolněte spoušť na více než půl sekundy.

  Note: Pokud pracujete s frézou a krátkodobě spoušť uvolníte (tj. na méně než půl sekundy), fréza bude nadále pracovat.

  g013174
 • Chcete-li frézu zvednout, přesuňte páku dozadu (Obrázek 13).

  g013623
 • Chcete-li frézu spustit dolů, přesuňte páku dopředu (Obrázek 14).

  g013624
 • Chcete-li frézu otočit doprava nebo doleva, posuňte páku v požadovaném směru (Obrázek 15).

  g243266g013626

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Šířka84 cm (33 in)
Délka198,5 cm (78 in)
Výška113 cm (44,5 in)
Hmotnost544 kg (1 200 lb)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte. Dávejte rovněž pozor na umístění neoznačených předmětů a konstrukcí, jako jsou například podzemní skladovací nádrže, studně a septiky.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat.

  • Prohlédněte si povrch a posuďte, jaká přídavná zařízení a příslušenství jsou nezbytná, aby bylo možné požadovanou práci provést bezpečně.

  • Odstraňte všechny nečistoty a překážky.

  • Před použitím stroje zajistěte, aby v pracovním prostoru nebyly žádné jiné osoby.

  • Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

 • Dobře se seznamte s bezpečným používáním zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních štítků.

  • Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

  • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Místní předpisy mohou omezovat věkovou hranici nebo vyžadovat certifikované školení obsluhy.

  • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

  • Ověřte, že jsou prvky pro zjišťování přítomnosti, bezpečnostní spínače a ochranné kryty správně připevněny a fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nepracují správně.

  • Ověřte si, kde se na stroji a přídavných zařízeních nacházejí označená místa, kde může dojít ke skřípnutí, a udržujte ruce a nohy od těchto míst v dostatečné vzdálenosti.

  • Před opuštěním pracovní pozice zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Vždy uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

 • Nádoby neplňte ve voze, na přívěsu nebo na korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj vyložte z nákladního automobilu nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo z přenosného kanystru, spíše než pomocí plnicí pistole.

 • Dotýkejte se plnicí pistolí obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nezamykejte pistoli v otevřené poloze.

Doplňování paliva

Doporučené palivo

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s maximálně 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži ani nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Použití stabilizátoru paliva/aditiv

Ve stroji používejte stabilizační aditivum paliva, které udrží palivo déle čerstvé. Postupujte podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

Important: Nepoužívejte přísady do paliva obsahující methanol nebo ethanol.

Do čerstvého paliva přidejte určité množství stabilizačního aditiva podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

Doplňování paliva do nádrže

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte frézu dolů.

 2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

 3. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr sejměte (Obrázek 16).

  g013176
 4. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní okraj plnicího hrdla.

  Important: Tento prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva. Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj.

 5. Zašroubujte a bezpečně utáhněte uzávěr palivové nádrže, dokud nezacvakne.

 6. Veškeré rozlité palivo utřete.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se zubům ani jiným částem.

  • Nedovolte, aby se ke stroji přibližovaly jiné osoby či zvířata a nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu.

  • Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volně se pohybující šperky.

  • Pokud někdo vstoupí do prostoru, ukončete frézování.

 • Stroj používejte jen v místech, kde máte dostatečný volný prostor pro bezpečné manévrování.

 • Dávejte pozor na překážky nacházející se ve vaší blízkosti. Nedostatečná vzdálenost od stromů, zdí a jiných překážek může způsobit poranění v situaci, kdy stroj bude za provozu couvat a vy nebudete věnovat pozornost okolí.

 • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Ovládací prvky nikdy nepoužívejte trhavým způsobem; používejte plynulý pohyb.

 • Majitel nebo uživatel odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Se strojem pracujte jen za dobrého světla.

 • Před spuštěním motoru zajistěte, aby byl zařazen neutrál všech pohonů a parkovací brzda byla zatažena. Motor spouštějte výhradně ze sedadla obsluhy.

 • Když se budete blížit k nepřehledným zatáčkám, keřům, stromům či jiným překážkám zakrývajícím výhled, buďte opatrní.

 • Pokud neprovádíte nefrézování, frézu vypněte.

 • Pokud narazíte do nějakého předmětu, zastavte stroj, vypněte motor, vyjměte klíč a stroj zkontrolujte. Před obnovením provozu proveďte veškeré nezbytné opravy.

 • Motor nikdy nespouštějte v uzavřeném prostoru.

 • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru. Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

  • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  • Spusťte frézu na zem.

  • Zatáhněte parkovací brzdu.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty zkontrolujte prostor nad hlavou (např. elektrická vedení, větve a dveřní vstupy) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

 • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Používejte pouze přídavná zařízení a příslušenství schválené společností Toro.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Při práci na svazích ve směru nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho přední strana směřovala nahoru.

 • Pokud zvednete frézu na svahu, ovlivníte tím stabilitu stroje. Při práci ve svahu udržujte frézu ve spuštěné poloze.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo v nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.

 • Na svahu stroj nerozjíždějte ani nezastavujte.

 • Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, proveďte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.

 • Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlost ani směr.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrboly, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Při práci na mokrém povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.

 • Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.

 • Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

  • srázy

  • příkopy

  • náspy

  • vodní toky

  Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

 • Pokud se stroj začne převracet, uvolněte ovládací prvky a od stroje se vzdalte.

 • Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Startování motoru

 1. Posuňte páku škrticí klapky doprostřed mezi polohu pro POMALý a RYCHLý běh (Obrázek 17).

  g013178
 2. Nastavte páčku sytiče do ZAPNUTé polohy (Obrázek 17).

  Note: Páčku sytiče není nutné používat, je-li motor teplý nebo horký.

 3. Otočte klíč do ZAPNUTé polohy (Obrázek 17). Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

  Important: Nepoužívejte startér v rámci jedné operace déle než 10 sekund. Pokud se motor nespustí, před dalším pokusem počkejte 30 sekund, aby zařízení vychladlo. Pokud tyto pokyny nebudete dodržovat, můžete spálit motorek startéru.

 4. Postupně přesuňte páčku sytiče do VYPNUTé polohy (Obrázek 17). Pokud se motor zastaví nebo má nepravidelný chod, přesuňte páčku sytiče zpět do zapnuté polohy. Tam ji ponechejte, dokud se motor nezahřeje.

 5. Nastavte páku škrticí klapky do požadované polohy (Obrázek 17).

  Important: Pokud bude motor pracovat při vysokých otáčkách se studeným hydraulickým systémem (tj. když je teplota okolního vzduchu na bodu mrazu a nižší), hydraulický systém se může poškodit. Když budete motor startovat za nízkých teplot, nechejte jej pracovat v prostřední poloze škrticí klapky po dobu 2 až 5 minut, a pak nastavte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod.

  Note: Pokud je venkovní teplota pod bodem mrazu, uskladněte stroj do garáže, aby si udržel vyšší teplotu. usnadní startování.

Jízda se strojem

Strojem pohybujte pomocí ovládacích prvků pojezdu. Čím více posunete ovládací prvky pojezdu v požadovaném směru, tím rychleji se stroj bude pohybovat příslušným směrem. Chcete-li stroj zastavit, ovládací prvky pojezdu uvolněte.

Výstraha

Při couvání můžete narazit do pevných předmětů nebo přihlížejících osob a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Při jízdě vzad se dívejte za sebe a kontrolujte možné překážky nebo okolostojící osoby. Obě ruce mějte na referenční tyči.

Ovládací pákou škrticí klapky je možno regulovat rychlost motoru měřenou v otáčkách za minutu (ot/min). Chcete-li dosáhnout nejvyššího výkonu stroje, posuňte páku škrticí klapky do polohy pro RYCHLý chod. Pro práci nižší rychlostí však můžete použít polohu škrticí klapky.

Vypnutí motoru

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

 2. Posuňte páku škrticí klapky do polohy pro POMALý běh.

 3. Pokud byl motor značně namáhán nebo je horký, nechejte jej pracovat přibližně jednu minutu na volnoběh a potom otočte klíčový spínač do VYPNUTé polohy.

  Note: Umožní to lepší chlazení motoru před jeho vypnutím. V případě nouze může motor vypnout okamžitě.

 4. Otočte klíčovým spínačem do VYPNUTé polohy a klíč vyjměte.

  Výstraha

  O ovládání stroje by se mohlo pokusit dítě nebo nezaškolená osoba, což by mohlo vést k poranění.

  Klíč vyjměte ze spínače, i když chcete stroj opustit jen na několik sekund.

Frézování pařezu

 1. Nastartujte motor, zvedněte frézu, přesuňte páku škrticí klapky do polohy pro RYCHLý chod a přesuňte se se strojem k pařezu, který chcete frézovat.

 2. Pomocí ovládací páky frézy a ovladače pojezdu umístěte frézu ke straně přední části pařezu, přibližně 2 cm pod povrch (Obrázek 18).

 3. Spusťte frézu a počkejte, dokud nedosáhne maximálních otáček.

 4. Pomocí ovládací páky frézy pomalu pohybujte frézou přes povrch pařezu do stran a odfrézujte vrstvu třísek (Obrázek 18).

  Important: Při houpavém zahlubování do pařezu fréza automaticky sníží rychlost, aby byly zachovány optimální otáčky setrvačníku a fréza ve dřevě neuvázla.

  g013420
 5. Posuňte stroj o několik centimetrů dopředu a opakujte krok 4 (Obrázek 18).

 6. Kroky 4 až 5 opakujte, dokud nebude povrch pařezu zcela odfrézován (Obrázek 18).

 7. Se strojem poodjeďte dozadu, umístěte frézu ke straně přední části pařezu a spusťte ji přibližně 2 cm pod povrch pařezu.

 8. Kroky 4 až 7 opakujte, dokud pařez neodfrézujete.

 9. Pokud je nutné odfrézovat velké kořeny, umístěte frézu nad každý kořen a pomocí ovladače pojezdu a ovládací páky frézy pohybujte frézou podél kořenu a odfrézujte jej.

 10. Po každém použití odstraňte z hydraulického zdvihu, hnacích jednotek, tlumičů a motoru nečistoty, viz Odstranění nečistot ze stroje.

Provozní tipy

 • Před zahájením práce odstraňte z prostoru nečistoty, větve a kameny, aby nedošlo k poškození zařízení.

 • Při frézování vždy používejte plný plyn (maximální otáčky motoru).

 • Pro účinnější frézování odřízněte kraje pařezu. Jakmile se záběr frézy blíží ¼ průměru kotouče, spusťte frézu dolů a začněte znovu frézovat od kraje.

  g013671
 • Poslouchejte motor a sledujte otáčky frézovacího kotouče, abyste udrželi rychlost kotouče. Pokud je frézování obtížné, pomocí pákového ovladače snižte rychlost výkyvu hlavy do stran.

 • Při frézování zleva doprava většina třísek odlétá vlevo od frézovacího kotouče. Při frézování zprava doleva odlétají třísky doprava.

 • Pařez můžete rovněž odfrézovat ze strany, abyste omezili poškození trávníku.

Po provozu

Bezpečnostní kroky po použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte hydrauliku frézy, spusťte frézu dolů, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč. Před nastavováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním stroje počkejte, až se veškeré pohybující se části zastaví a stroj vychladne.

 • Odstraňte nečistoty z pohonů, tlumičů a motoru, aby nedošlo k požáru. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Udržujte všechny díly v dobrém stavu a dbejte na to, aby byl veškerý hardware utažený.

 • Při nakládání a vykládání stroje z přepravního vozidla buďte opatrní.

Přemístění poškozeného stroje

Important: Chcete-li stroj odtáhnout, nejprve otevřete tažné ventily, jinak dojde k poškození hydraulického systému.

 1. Zatáhněte parkovací brzdu a spusťte frézu dolů.

 2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 3. Demontujte spodní kryt.

 4. S použitím klíče otočte tažné ventily na hydraulických čerpadlech dvakrát proti směru hodinových ručiček (Obrázek 20).

  g013179
 5. Namontujte spodní kryt a podle potřeby stroj odtáhněte.

 6. Jakmile je stroj opraven, před jeho použitím tažné ventily zavřete.

Zabezpečení stroje pro přepravu

Important: Neobsluhujte stroj ani s ním nejezděte na silnicích. Při nakládání a vykládání stroje z přepravního vozidla buďte opatrní.

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

 2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 3. Zajistěte stroj na přívěsu řetězy nebo popruhy pomocí uvazovacích/zvedacích ok v přední a zadní části stroje (Obrázek 21 a Obrázek 22). Podrobné informace najdete v nařízeních místních úřadů týkající se požadavků na přívěsy a upevňování tažených vozidel.

  g013180
  g013181

Zvednutí stroje

Stroj můžete zvednout s použitím uvazovacích nebo zvedacích ok, jež slouží jako zvedací body (Obrázek 21 a Obrázek 22).

Údržba

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Výstraha

Jestliže ponecháte klíč v klíčovém spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

Před zahájením jakýchkoli úkonů údržby vytáhněte klíč z klíčového spínače a odpojte kabely zapalovacích svíček. Odsuňte kabely stranou tak, aby náhodně nepřišly do styku se zapalovacími svíčkami.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

 • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte hydrauliku frézy, spusťte frézu dolů, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč. Před nastavováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním stroje počkejte, až se veškeré pohybující se části zastaví a stroj vychladne.

 • Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

 • Pokud je třeba některé součásti podepřít, použijte hever.

 • Opatrně uvolněte tlak z dílů s uloženou energií.

 • Před jakoukoli opravou odpojte akumulátor.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce k pohybujícím se částem. Je-li to možné, neprovádějte nastavení se spuštěným motorem.

 • Udržujte všechny díly v dobrém stavu a dbejte na to, aby byl veškerý hardware utažený. Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené nálepky.

 • Bezpečnostní zařízení neupravujte.

 • Používejte pouze originální náhradní díly společnosti Toro.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte a nastavte napnutí pásů.
 • Při každém použití nebo denně
 • Promažte stroj.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte stav pásů a vyčistěte je.
 • Zkontrolujte stav zubů. Jsou-li opotřebené nebo poškozené, otočte je nebo vyměňte a matice všech zubů utáhněte na utahovací moment.
 • Zkontrolujte, zda spojovací prvky nejsou uvolněné.
 • Po každém použití
 • Odstraňte ze stroje nečistoty.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte nebo vyčistěte zapalovací svíčky a nastavte mezeru mezi elektrodami.
 • Zkontrolujte a nastavte napnutí pásů.
 • Zkontrolujte hydraulické vedení a přesvědčte se, zda nedochází k úniku kapaliny, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry a zda není přehnuto vedení. Zkontrolujte také, zda vedení není poškozeno vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek, a v případě potřeby proveďte opravu.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Palivový filtr vyměňte.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte primární vzduchový filtr a zkontrolujte stav bezpečnostního filtru.(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte čištění častěji).
 • Zkontrolujte a promažte vodicí kola.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte bezpečnostní vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte čištění častěji).
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte všechny pohybující se hydraulické hadice.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Opravte porušený nátěr.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Postupy před údržbou stroje

  Demontáž krycí desky

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na každém krytu o několik otáček tak, aby se kryty uvolnily, ale zůstaly na místě. Poté upevňovací prvky opět povolte a kryty sejměte. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

   Důležité upozornění

   Pod krytem se nachází řemen, který za provozu stroje rotuje. Řemen může zachytit prsty, ruce, dlouhé vlasy a oděv a způsobit tak vážné zranění, amputaci nebo smrt.

   Před odstraněním krytu vždy vypínejte motor a počkejte, dokud se všechny pohybující se části nezastaví.

  3. Povolte šroub v zadní části krycí desky.

  4. Postupně povolujte 3 šrouby upevňující krycí desku k rámu, dokud se kryt neuvolní (Obrázek 23).

   g013182
  5. Odtáhněte zadní část krycí desky od motoru, poté ji stáhněte přes hlavy šroubů a vyjměte ji ze stroje.

  6. Chcete-li krycí desku namontovat před uvedením stroje do provozu, zasuňte ji na místo a upevněte ji 3 šrouby, které jste předtím povolili (Obrázek 23).

  Demontáž spodního krytu

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na každém krytu o několik otáček tak, aby se kryty uvolnily, ale zůstaly na místě. Poté upevňovací prvky opět povolte a kryty sejměte. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Postupně povolte 2 upevňovací šrouby spodního krytu, dokud se kryt neuvolní (Obrázek 24).

   g011472
  4. Posuňte kryt dozadu a vyjměte jej ze stroje.

  5. Chcete-li kryt namontovat před použitím stroje, zasuňte spodní kryt do stroje tak, aby spočíval na všech 4 výstupcích, a upevněte jej 2 šrouby, které jste dříve povolili (Obrázek 24).

   Note: Je možné, že bude nutné spodní kryt nadzvednout, aby spočinul na předních výstupcích.

  Mazání

  Mazání stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Promažte stroj.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Typ maziva: univerzální mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Hadrem očistěte maznice.

  4. Do každé maznice zasuňte mazací pistoli (Obrázek 25 a Obrázek 26).

  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud z ložisek nezačne vytékat mazivo (pumpujte přibližně 3x).

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  g013183
  g013184

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Vyměňte primární vzduchový filtr a zkontrolujte stav bezpečnostního filtru.(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte čištění častěji).
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte bezpečnostní vzduchový filtr(v prašném nebo znečištěném prostředí provádějte čištění častěji).
 • Demontáž filtrů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Uvolněte západky na vzduchovém filtru a stáhněte kryt vzduchového filtru z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 27).

   g001883
  4. Očistěte vnitřní stranu krytu vzduchového filtru stlačeným vzduchem.

  5. Opatrně vysuňte hlavní filtr z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 27).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

  6. Vyjměte bezpečnostní filtr, jen pokud jej chcete vyměnit.

   Important: Bezpečnostní filtr nečistěte. Pokud je bezpečnostní filtr znečištěný, je poškozen primární filtr. Je třeba vyměnit oba filtry.

  Údržba primárního filtru

  Přesvědčte se, zda primární filtr není poškozený – zkontrolujte jej pohledem proti jasnému světlu, které filtr zvenčí osvítí.

  Note: Díry ve filtru se budou jevit jako jasné body. Pokud je filtr znečištěný, ohnutý nebo poškozený, vyměňte jej. Primární filtr nečistěte.

  Údržba bezpečnostního filtru

  Bezpečnostní filtr vyměňte, nikdy jej nečistěte.

  Important: Bezpečnostní filtr nečistěte. Pokud je bezpečnostní filtr znečištěný, je poškozen primární filtr. Je třeba vyměnit oba filtry.

  Instalace filtrů

  Important: Aby nedošlo k poškození motoru, vždy jej provozujte s nainstalovanými oběma vzduchovými filtry a nasazeným krytem.

  1. Pokud instalujete nové filtry, zkontrolujte, zda nebyly při přepravě poškozeny.

   Note: Nepoužívejte poškozené filtrační vložky.

  2. Pokud měníte bezpečnostní filtr, opatrně jej zasuňte do tělesa filtru (Obrázek 27).

  3. Opatrně nasuňte hlavní filtr na bezpečnostní filtr (Obrázek 27).

   Note: Při instalaci primárního filtru zatlačte na jeho vnější okraj, aby se filtr správně usadil.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  4. Nainstalujte kryt vzduchového filtru stranou s nápisem UP (nahoru) směrem nahoru a zajistěte západky (Obrázek 27).

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Specifikace motorového oleje

  Note: Pokud pracujete v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, měňte olej častěji.

  Typ oleje: detergentní olej (API klasifikace SF, SG, SH nebo SJ)

  Objem klikové skříně: 2,1 l s demontovaným filtrem; 1,8 l bez demontovaného filtru

  Viskozita: viz tabulka níže.

  g004216

  Kontrola hladiny motorového oleje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  g242254g194611

  Výměna motorového oleje

  Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Vyměňte olej, viz (Obrázek 30).

   g242255g027734
  5. Pomalu nalijte přibližně 80 % množství specifikovaného oleje do plnicí trubice a zbývající olej dolévejte pomalu tak, aby jeho hladina sahala ke značce maximální hladiny (Obrázek 31).

   g194610
  6. Nastartujte motor a přejeďte na rovnou plochu.

  7. Znovu zkontrolujte hladinu oleje.

  Výměna filtru motorového oleje

  1. Vypusťte olej z motoru, viz Výměna motorového oleje .

  2. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 32).

   g242255g027477

   Note: Olejový filtr utáhněte tak, aby se jeho těsnění dotklo motoru, poté jej utáhněte o další ¾ otáčky.

  3. Klikovou skříň naplňte novým olejem správného typu, viz Specifikace motorového oleje.

  Údržba zapalovacích svíček

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte nebo vyčistěte zapalovací svíčky a nastavte mezeru mezi elektrodami.
 • Před montáží zapalovacích svíček se přesvědčte, zda je mezi středovou a boční elektrodou správná vzduchová mezera. K demontáži a montáži zapalovací svíčky použijte klíč na zapalovací svíčky a k měření a nastavení vzdálenosti elektrod použijte nástroj k nastavení mezery nebo spárovou měrku. V případě potřeby namontujte nové zapalovací svíčky.

  Typ zapalovací svíčky: NGK® BPR4ES nebo ekvivalentní

  Vzdálenost elektrod: 0,75 mm

  Demontáž zapalovacích svíček

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Vyhledejte a demontujte zapalovací svíčky, viz Obrázek 33.

   g249482g027478

  Kontrola zapalovacích svíček

  Important: Zapalovací svíčky nečistěte. Vždy je vyměňte, jestliže mají černý nebo olejový povlak, jsou popraskané nebo pokud jsou opotřebené elektrody.

  Je-li izolátor světle hnědý nebo šedý, motor pracuje správně. Černý povlak na izolátoru obvykle značí znečištění vzduchového filtru.

  Nastavte vzdálenost elektrod na 0,75 mm.

  g206628

  Montáž zapalovacích svíček

  g027661

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Kompletní seznam bezpečnostních opatření souvisejících s palivem naleznete v části Bezpečnost týkající se paliva.

  Vypouštění palivové nádrže

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Otočte uzavírací ventil paliva do zavřené polohy (Obrázek 36).

   g007830
  4. Stiskněte konce hadicové svorky ventilu na straně motoru k sobě a posuňte je na palivovém potrubí směrem od ventilu (Obrázek 36).

  5. Stáhněte palivové potrubí z ventilu (Obrázek 36).

  6. Otevřete uzavírací palivový ventil a nechejte vytéct palivo do nádoby na palivo nebo do vypouštěcí nádoby.

   Note: V tuto chvíli můžete v případě potřeby vyměnit palivový filtr, viz Výměna palivového filtru.

  7. Připojte palivové potrubí k uzavíracímu ventilu paliva. Posunutím hadicové svorky blízko k ventilu palivové potrubí zajistěte.

  8. Veškeré rozlité palivo utřete.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Palivový filtr vyměňte.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

   g242257g033082

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Nejprve odpojte záporný konektor a potom kladný. Jako první připojte kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  • Kyselina v akumulátoru je jedovatá a může způsobit popáleniny. Dejte pozor, aby kyselina nepřišla do kontaktu s kůží a oděvem a nevnikla do očí. Při práci s akumulátorem si chraňte tvář, oči a oděv.

  • Plyny z akumulátoru mohou explodovat. Dbejte, aby akumulátor nebyl v blízkosti cigaret, jisker a otevřeného ohně.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru.
 • Akumulátor neustále udržujte v čistotě a v plně nabitém stavu. K čištění pláště akumulátoru používejte papírovou utěrku. Jestliže na vývodech akumulátoru zjistíte korozi, očistěte je roztokem připraveným ze čtyř dílů vody a jednoho dílu jedlé sody. Po vyčištění natřete vývody akumulátoru tenkou vrstvou maziva. Tím omezíte pravděpodobnost vzniku koroze.

  Napětí 12 V, 350 A (při studeném startování) při teplotě –18 °C.

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  Vyjmutí akumulátoru

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Zdvihněte černou pryžovou manžetu na záporném kabelu. Odpojte záporný kabel akumulátoru od záporného (-) vývodu akumulátoru (Obrázek 38).

   g008335
  4. Stáhněte červený návlek z kladné (červené) svorky akumulátoru a potom odpojte kladný (červený) kabel akumulátoru (Obrázek 38).

  5. Demontujte přídržnou desku, J-šrouby a pojistné matice zajišťující akumulátor (Obrázek 38) a akumulátor vyjměte.

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a neuchovávejte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte ze stroje akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Vyjmutí akumulátoru.

  2. Akumulátor nabíjejte proudem 3–4 A po dobu 4 až 8 hodin (Obrázek 39). Akumulátor nepřebíjejte.

   g003792
  3. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od zdroje napájení a potom i vodiče nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 39).

  Čištění akumulátoru

  Note: Udržujte svorky a celou skříň akumulátoru v čistotě, neboť znečištěný akumulátor se pomalu vybíjí.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte akumulátor ze stroje; Vyjmutí akumulátoru.

  4. Celou skříň umyjte roztokem jedlé sody a vody.

  5. Opláchněte akumulátor čistou vodou.

  6. Na vývody akumulátoru a svorky kabelů naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

  7. Namontujte akumulátor, viz Montáž akumulátoru.

  Montáž akumulátoru

  1. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků upevněte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladné svorce (+) akumulátoru (Obrázek 38).

  2. Na kladný pól akumulátoru navlékněte červenou pryžovou manžetu.

  3. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků upevněte záporný kabel akumulátoru (černý) k záporné svorce (-) akumulátoru (Obrázek 38).

  4. Zajistěte akumulátor pomocí tyče a křídlových matic (Obrázek 38).

  Important: Dbejte na to, aby kabely akumulátoru nepřišly do vzájemného kontaktu ani do kontaktu s ostrými hranami.

  Údržba a výměna akumulátoru

  Originální akumulátor je bezúdržbový, tudíž nevyžaduje žádný servis. Informace o údržbě náhradního akumulátoru naleznete v pokynech výrobce k akumulátoru.

  Výměna pojistek

  V elektrické soustavě jsou 4 pojistky. Nacházejí se pod ovládacím panelem na levé straně (Obrázek 40).

  Spouštěcí obvod30 A
  Dobíjecí obvod25 A
  Obvod ventilátoru chladiče20 A
  Světlomet (volitelný)15 A
  g013185

  Údržba hnací soustavy

  Údržba pásů

  Čištění pásů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte stav pásů a vyčistěte je.
 • Přesvědčte se, zda nejsou pásy nadměrně opotřebené, a pravidelně je čistěte. Pokud jsou pásy opotřebené, vyměňte je.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. S použitím vodní hadice nebo tlakové myčky odstraňte nečistoty z každého pásového systému.

  Important: Tlakovou vodu je možné používat pouze pro čištění prostoru pásů. Vysokotlakou myčku nepoužívejte k čištění zbývajících částí stroje. Vysokotlaké mytí může poškodit elektrický systém a hydraulické ventily nebo odstranit mazivo.

  Important: Důkladně vyčistěte vodicí kola a hnací kolo (Obrázek 41). Vodicí kola se musí po umytí volně otáčet.

  g013412

  Kontrola a nastavení napnutí pásů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte a nastavte napnutí pásů.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a nastavte napnutí pásů.
 • Chcete-li zkontrolovat napnutí každého pásu, umístěte na pás doprostřed mezi přední vodicí kolo a hnací kolo zátěž 20,4 kg. Pás se nesmí prohnout o více než 0,6 až 1 cm. Pokud se prohne více, nastavte napnutí pásu následujícím postupem:

  g013413
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Povolte pojistnou matici na napínacím šroubu pásu a upínací šrouby na napínacím ramenu (Obrázek 43).

   g013414
  4. Pás napněte utažením napínacího šroubu na utahovací moment 32,5 až 40 Nm (Obrázek 43).

  5. Při působení síly 20,6 kg na rozpětí pásu se ujistěte, že je jeho průhyb menší než 0,6 až 1 cm. Utahovací moment napínacího šroubu podle potřeby upravte.

  6. Utáhněte pojistnou matici.

  7. Upínací šrouby utáhněte na utahovací moment 102 Nm.

  Výměna pásů

  Pokud jsou pásy nadměrně opotřebené, vyměňte je.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Zvedněte a podepřete boční část jednotky, na které hodláte pracovat, tak, aby byl pás 7,6 až 10 cm nad zemí.

  4. Povolte napínací šroub a pojistnou matici (Obrázek 43).

  5. Povolte upínací šrouby (Obrázek 43).

  6. Zatlačte přední vodicí kolo co nejdále dozadu (Obrázek 44).

   g007835
  7. Začněte tím, že sejmete pás z horní části předního vodicího kola. Pásem otáčejte dopředu a současně jej z kola sesunujte.

   Note: Může být nutné, abyste demontovali přední vnější vodicí kolo. Pokud je chcete demontovat, odstraňte ze středu vodicího kola pojistný kroužek a kryt (Obrázek 45). Poté ze středu kola demontujte šroub a těsnění a stáhněte kolo ze stroje.

   g242269
  8. Po sesunutí pásu z vodicího kola pás sejměte ze stroje (Obrázek 44).

  9. Při nasazování nového pásu začněte u hnacího kola tak, že pás navléknete na kolo. Výstupky na pásu musí zapadnout mezi distanční tělesa na kole (Obrázek 44).

  10. Zatlačte pás pod zadní a středové vodicí kolo a mezi ně (Obrázek 44).

  11. Nasaďte pás na přední vodicí kolo. Začněte od spodní strany kola tak, že budete otáčet pásem dozadu a současně zatlačovat jeho výstupky do kola.

  12. Pokud jste demontovali přední vnější vodicí kolo, v tuto chvíli je namontujte pomocí dříve demontovaného šroubu a těsnění. Utáhněte šroub na utahovací moment 102 Nm a potom vyčistěte, promažte a namontujte kryt a pojistný kroužek podle pokynů v části Kontrola a promazání vodicích kol.

  13. Namontujte napínací šroub a pojistnou matici.

  14. Pás napněte utažením napínacího šroubu na utahovací moment 32,5 až 40 Nm.

  15. Při působení síly 20,6 kg na rozpětí pásu se ujistěte, že je jeho průhyb menší než 0,6 až 1 cm. Utahovací moment napínacího šroubu podle potřeby upravte.

  16. Utáhněte pojistnou matici.

  17. Upínací šrouby utáhněte na utahovací moment 102 Nm.

  18. Spusťte stroj na zem.

  19. Výměnu druhého pásu proveďte podle stejného postupu.

  Kontrola a promazání vodicích kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a promažte vodicí kola.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Sejměte pásy, viz Výměna pásů.

  4. Demontujte pojistný kroužek a kryt vodicího kola (Obrázek 46).

   g013416
  5. Pod krytem a kolem těsnění zkontrolujte mazivo (Obrázek 46). Pokud je znečištěné, krupičnaté nebo již spotřebované, veškeré mazivo odstraňte, těsnění vyměňte a doplňte nové mazivo.

  6. Přesvědčte se, zda se vodicí kola na ložiscích volně otáčejí. Pokud je vodicí kolo zadřené, požádejte autorizované servisní středisko o jeho výměnu.

  7. Na hlavu šroubu nasaďte promazaný kryt vodicího kola (Obrázek 46).

  8. Kryt vodicího kola zajistěte pojistným kroužkem (Obrázek 46).

  9. Kroky 4 až 8 opakujte u všech 12 vodicích kol.

  10. Nasaďte pásy, viz Výměna pásů.

  Údržba řemenů

  Výměna hnacího řemene čerpadla

  Pokud začne hnací řemen čerpadla skřípat nebo je prasklý, opotřebený nebo roztřepený, vyměňte jej. O náhradní řemen požádejte autorizované servisní středisko.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Zvedněte zadní část stroje a podepřete ji montážními stolicemi.

  4. Demontujte spodní kryt, viz Demontáž spodního krytu.

  5. Povolte 2 šrouby čerpadla (Obrázek 47).

   g007837
  6. Otočte čerpadlo proti směru hodinových ručiček a nechejte je odklonit dolů směrem od řemenice (Obrázek 47).

   Note: Ujistěte se, že ozubená spojka se odklonila s čerpadlem.

  7. Pomocí stahováku pružiny (obraťte se na autorizovaného servisního prodejce) nebo pevného kovového háku stáhněte konec pružiny napínací kladky ze šroubu pružiny, abyste uvolnili napnutí řemenu (Obrázek 47).

  8. Sejměte řemen.

  9. Na řemenice navlékněte nový řemen.

  10. Nasaďte pružinu napínací kladky na šroub.

  11. Ujistěte se, že ozubená spojka je na čerpadle na správném místě, a poté ji zasuňte do řemenice a otáčením ve směru hodinových ručiček ji usaďte na šroubech čerpadla.

  12. Šrouby čerpadla utáhněte na utahovací moment 68 Nm.

  13. Namontujte spodní kryt.

  Údržba ovládacích prvků

  Nastavení vyrovnání ovládání pojezdu

  Ovládací prvky pojezdu jsou nastaveny z výroby před dodáním stroje. Po mnoha hodinách používání však může být potřebné nastavit vyrovnání ovládání pojezdu, neutrální polohu ovládání pojezdu a záběr ovládání pojezdu v úplné přední poloze.

  Important: Chcete-li ovládací prvky správně nastavit, proveďte jednotlivé postupy v uvedeném pořadí.

  Nastavení zpětné polohy ovládání pojezdu

  Pokud ovládací páka pojezdu nespočívá v úplné zadní poloze kolmo k referenční tyči a není s ní zarovnaná, neprodleně proveďte následující kroky:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Ovládací prvek pojezdu táhněte dozadu tak, aby se přední část ovládacího prvku dotkla referenční tyče (Obrázek 48).

   g004190
  4. Pokud přední část ovládacího prvku pojezdu nespočívá kolmo k referenční tyči a není s ní zarovnaná, povolte matici a šroub na dříku ovládání pojezdu (Obrázek 49).

   g004191
  5. Seřiďte ovládací prvek pojezdu tak, aby byl při zatažení dozadu v přímém směru zarovnaný s referenční tyčí (Obrázek 49 a Obrázek 50).

   g004192
  6. Utáhněte přírubovou matici a šroub na dříku ovládání pojezdu.

  7. Nastartujte motor.

  8. Jeďte se strojem dozadu s ovládáním pojezdu pevně přitaženým k referenční tyči. Pokud se stroj nepohybuje vzad v přímém směru, proveďte následující kroky:

   1. Vypněte motor

   2. Zvedněte a podepřete stroj tak, aby byly oba pásy zvednuty nad zem a mohly se volně otáčet.

   3. Povolte přírubovou matici a šroub na dříku ovládání pojezdu (Obrázek 49).

   4. Povolte pojistné matice na pojezdových tyčích pod ovládacím panelem (Obrázek 51).

    g011476
   5. Nastartujte stroj a nastavte škrticí klapku přibližně do ⅓ otevřené polohy.

    Důležité upozornění

    Při spuštěném stroji může dojít k zachycení a zranění pohybujícími se částmi nebo k popálení o horký povrch.

    Při seřizování spuštěného stroje se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od míst, kde hrozí nebezpečí skřípnutí, pohybujících se částí a horkých povrchů.

   6. Požádejte pomocníka, aby při jízdě vzad pevně držel ovládání pojezdu těsně u referenční tyče.

   7. Nastavte délku pojezdových tyčí tak, aby se oba pásy otáčely stejnou rychlostí.

    Note: V tuto chvíli můžete rovněž nastavit maximální otáčky pásů při jízdě vzad.

   8. Utáhněte pojistné matice.

   9. Seřiďte ovládací prvek pojezdu tak, aby byl při zatažení dozadu v přímém směru zarovnaný s referenční tyčí (Obrázek 49 a Obrázek 50).

   10. Utáhněte přírubovou matici a šroub na dříku ovládání pojezdu.

   11. Vypněte motor a spusťte stroj na zem.

   12. Jeďte se strojem dozadu plnou rychlostí a zkontrolujte, zda se stroj pohybuje v přímém směru. Pokud tomu tak není, všimněte si, jakým směrem se stroj natáčí. Znovu proveďte postup nastavování, aby se stroj pohyboval vzad v přímém směru.

  Nastavení neutrální polohy ovládání pojezdu

  Pokud se stroj pohybuje pomalu dopředu nebo dozadu, když je ovládání pojezdu v neutrální poloze a stroj je zahřátý, může být nutné nastavit mechanismus návratu do neutrální polohy na čerpadlech. Obraťte se na autorizovaného servisního prodejce.

  Nastavení přední polohy ovládání pojezdu

  Pokud se stroj nepohybuje v přímém směru, když držíte ovládání pojezdu přitažené dopředu k referenční tyči, proveďte následující kroky:

  1. Jeďte se strojem s ovládáním pojezdu přitaženým k referenční tyči a sledujte směr, ve kterém se stroj natáčí.

  2. Uvolněte ovládání pojezdu.

  3. Pokud se stroj natáčí doleva, povolte pravou pojistnou matici a nastavte stavěcí šroub souběhu na přední straně ovládání pojezdu (Obrázek 52).

  4. Pokud se stroj natáčí doprava, povolte levou pojistnou matici a nastavte stavěcí šroub souběhu na přední straně ovládání pojezdu (Obrázek 52).

   g004194
  5. Postup opakujte, dokud se stroj nebude s ovládacím prvkem pojezdu v úplné přední poloze pohybovat v přímém směru.

   Important: Stavěcí šrouby se musí dotýkat dorazů v krajní přední poloze, aby nedošlo k přetěžování hydraulických čerpadel.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulické vedení a přesvědčte se, zda nedochází k úniku kapaliny, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry a zda není přehnuto vedení. Zkontrolujte také, zda vedení není poškozeno vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek, a v případě potřeby proveďte opravu.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte všechny pohybující se hydraulické hadice.
 • Objem nádrže hydraulické kapaliny: 23 l

  V hydraulickém systému používejte jen následující kapaliny:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Převodová/hydraulická kapalina Premium pro hnací jednotky Toro) (více informací získáte od autorizovaného servisního zástupce)

  • Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Univerzální hydraulická kapalina Premium Toro) (více informací získáte od autorizovaného servisního střediska)

  • Pokud není žádná z výše uvedených kapalin Toro k dispozici, můžete použít jinou univerzální hydraulickou kapalinu pro hnací jednotky (UTHF), musí se však jednat výhradně o tradiční ropné produkty. Specifikace musí být u všech následujících materiálových vlastností v rámci uvedeného rozsahu a kapalina musí splňovat uvedené oborové standardy. Ověřte u dodavatele hydraulické kapaliny, zda daná kapalina tyto specifikace splňuje.

   Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

   Materiálové vlastnosti
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 55 až 62
   cSt při 100 °C: 9,1 až 9,8
   Index viskozity, ASTM D2270140–152
   Bod tání, ASTM D97-37 až -43 °C
   Oborové standardy
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM

   Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Objednejte u autorizovaného servisního prodejce Toro výrobek číslo 44-2500.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Viz Specifikace hydraulické kapaliny.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Pohlédněte do skleněného okénka na pravé straně stroje. Pokud v okénku nevidíte hydraulickou kapalinu, podle tohoto postupu kapalinu doplňte.

   g007808
  4. Demontujte krycí desku, viz Demontáž krycí desky.

  5. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla hydraulické nádrže, pomocí nástrčného klíče sejměte uzávěr a vyjměte filtr z hrdla (Obrázek 54).

   g007839
  6. Pokud je hladina příliš nízká, doplňujte kapalinu, dokud nebude vidět ve skleněném okénku.

  7. Na plnicí hrdlo namontujte uzávěr a filtr a utáhněte šroub v horní části na utahovací moment 13 až 15,5 Nm.

  8. Namontujte krycí desku, viz Demontáž krycí desky.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte horní kryt.

  4. Demontujte a zlikvidujte starý filtr (Obrázek 55).

   g007839
  5. Namontujte náhradní filtr hydraulické kapaliny a uzávěr plnicího hrdla (Obrázek 55) a utáhněte šroub v horní části na utahovací moment 13 až 15,5 Nm.

  6. Setřete veškerou rozlitou kapalinu.

  7. Namontujte horní kryt.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Nechejte stroj zcela vychladnout.

  4. Demontujte horní kryt.

  5. Demontujte uzávěr a filtr plnicího hrdla nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 54).

  6. Pod nádrž hydraulické kapaliny umístěte vypouštěcí nádobu o objemu 37,8 l.

  7. Stiskněte hadicovou svorku a stáhněte svorku a hadici ze spojky na nádrži hydraulické kapaliny, aby mohla hydraulická kapalina vytéci z hadice a nádrže do nádoby.

   g007840
  8. Po dokončení nasaďte hadici na spojku a zajistěte ji hadicovou svorkou.

   Note: Použitý olej odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  9. Naplňte hydraulickou nádrž hydraulickou kapalinou (viz část Specifikace hydraulické kapaliny).

  10. Namontujte filtr hydraulické kapaliny a uzávěr plnicího hrdla (Obrázek 54) a utáhněte šroub v horní části na utahovací moment 13 až 15,5 Nm.

  11. Spusťte motor a nechejte jej několik minut pracovat.

  12. Vypněte motor.

  13. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a případně ji doplňte, viz Kontrola hladiny hydraulické kapaliny.

  14. Setřete veškerou rozlitou kapalinu.

  15. Namontujte horní kryt.

  Údržba frézy

  Výměna zubů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte stav zubů. Jsou-li opotřebené nebo poškozené, otočte je nebo vyměňte a matice všech zubů utáhněte na utahovací moment.
 • Vzhledem k vysoké míře opotřebení může být nutné zuby otáčet nebo měnit pravidelně (Obrázek 57).

  g034325

  Každý zub je možné upevnit ve 3 polohách, takže jej můžete otočit dvakrát. Ještě před jeho výměnou tak můžete využít novou ostrou hranu. Chcete-li zub otočit, povolte upevňovací matici zubu (Obrázek 58). Posuňte zub dopředu a otočte jej o ⅓ otáčky; tak se nepoužitá hrana dostane k vnější straně. Upevňovací matici zubu utáhněte na utahovací moment 68 Nm.

  Chcete-li zub vyměnit, demontujte upevňovací matici zubu, vyjměte zub a pak na stejné místo namontujte nový zub, podložku a matici (Obrázek 58). Upevňovací matici zubu utáhněte na utahovací moment 68 Nm.

  g019862

  Čištění

  Odstranění nečistot ze stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každém použití
 • Odstraňte ze stroje nečistoty.
 • Important: Provoz motoru s ucpanými mřížkami, znečištěnými nebo zanesenými chladicími žebry a/nebo demontovanými chladicími kryty povede k přehřátí motoru a jeho poškození.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a nechejte motor vychladnout.

  3. Odstraňte ze vzduchového filtru veškeré nečistoty.

  4. Očistěte veškeré nečistoty z motoru a tlumiče. Použijte k tomu kartáč nebo fukar.

   Important: Doporučovanou metodou je odfouknutí nečistot z motoru, ne omývání. Pokud použijete vodu, dbejte na to, aby nepřišla do kontaktu s elektrickými díly a hydraulickými ventily. Nepoužívejte vysokotlakou myčku. Vysokotlaké mytí může poškodit elektrický systém a hydraulické ventily nebo odstranit mazivo.

  5. Odstraňte nečistoty z olejového chladiče.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před uskladněním stroje počkejte, dokud nevychladne.

  • Neskladujte stroj ani palivo v blízkosti otevřeného ohně.

  Uskladnění

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte, zda spojovací prvky nejsou uvolněné.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Opravte porušený nátěr.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li to možné) a spusťte frézu dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odstraňte nečistoty a mazivo z vnějších dílů celého stroje, zejména z motoru. Očistěte vnější stranu žeber hlavy válce motoru a kryt ventilátoru od nečistot a zbytků trávy.

   Important: Vozidlo můžete umýt vodním roztokem neagresivního čisticího prostředku. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  4. Proveďte údržbu vzduchového filtru; postupujte podle pokynů v části Údržba vzduchového filtru.

  5. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání stroje.

  6. Vyměňte motorový olej, viz Výměna motorového oleje .

  7. Demontujte zapalovací svíčku a zkontrolujte její stav; postupujte podle pokynů v části Údržba zapalovacích svíček.

  8. Pokud hodláte stroj uskladnit na dobu delší než 30 dní, postupujte následovně:

   1. Do čerstvého paliva v nádrži přidejte stabilizační aditivum paliva. Dodržujte pokyny výrobce stabilizátoru pro míchání s palivem. Nepoužívejte stabilizační aditiva na bázi alkoholu (ethanolu nebo methanolu).

   2. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   3. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a pomocí přečerpávací násosky vypusťte palivovou nádrž.

   4. Spusťte motor a nechejte jej pracovat, dokud se sám nezastaví.

   5. Zapněte sytič.

   6. Spusťte motor a nechejte jej pracovat až do chvíle, kdy jej nelze znovu spustit.

   7. Palivo zlikvidujte podle platných předpisů. Při recyklaci dodržujte místní předpisy.

   Important: Neskladujte palivo se stabilizačním aditivem déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  9. Po demontáži zapalovací svíčky z motoru nalijte do otvoru po svíčce 2 polévkové lžíce motorového oleje.

  10. Přes otvor zapalovací svíčky umístěte hadr, abyste zachytili případný stříkající olej, a potom pomocí startéru nebo rukojeti ručního startéru protočte motor, aby se olej rozptýlil uvnitř válce.

  11. Namontujte zapalovací svíčku, nepřipojujte k ní však koncovku zapalovací svíčky.

  12. Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

  13. Zkontrolujte a upravte napnutí pásů, viz Kontrola a nastavení napnutí pásů.

  14. Zkontrolujte a dotáhněte všechny upevňovací prvky. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  15. Poškrábané nebo holé kovové povrchy natřete barvou, kterou dodává autorizovaný servisní prodejce.

  16. Vozidlo odstavte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vytáhněte klíč ze zapalování a uložte jej na snadno zapamatovatelném místě.

  17. Vozidlo přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startér neprotáčí motorem.
  1. Akumulátor je vybitý.
  2. Elektroinstalace je zkorodovaná nebo má uvolněné spoje.
  3. Je poškozené relé nebo spínač.
  1. Akumulátor dobijte nebo vyměňte.
  2. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne.
  1. Palivová nádrž je prázdná.
  2. Palivový uzavírací ventil je uzavřen.
  3. Ovládací prvky nejsou v neutrální poloze.
  4. Sytič není zapnutý.
  5. Vzduchový filtr je znečištěný.
  6. Kabel zapalovací svíčky je uvolněný nebo odpojený.
  7. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě není správná mezera mezi elektrodami.
  8. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Naplňte nádrž čerstvým palivem.
  2. Otevřete uzavírací ventil paliva.
  3. Přesuňte ovládací prvky do neutrální polohy.
  4. Přesuňte páčku sytiče zcela dopředu.
  5. Vyčistěte nebo vyměňte vložky vzduchového filtru.
  6. Připojte kabel k zapalovací svíčce.
  7. Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Vzduchový filtr je znečištěný.
  3. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  4. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  5. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě není správná mezera mezi elektrodami.
  6. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte nebo vyměňte vložky vzduchového filtru.
  3. Zkontrolujte a doplňte olej do klikové skříně.
  4. Odstraňte všechny nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  5. Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  3. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Zkontrolujte a doplňte olej do klikové skříně.
  3. Odstraňte všechny nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  Stroj abnormálně vibruje.
  1. Upevňovací šrouby motoru jsou uvolněné.
  1. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  Stroj se nemůže rozjet.
  1. Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny.
  2. Tažné ventily jsou otevřené.
  3. Je poškozen hydraulický systém.
  1. Zkontrolujte a doplňte hydraulickou kapalinu.
  2. Tažné ventily zavřete.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Fréza se neotáčí.
  1. Ve fréze se zachytil kus dřeva nebo kámen.
  2. Systém pohonu frézy je poškozen.
  3. Hydraulický systém je ucpaný, znečištěný nebo poškozený.
  1. Vypněte motor a pomocí tyčky zachycený materiál odstraňte.
  2. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Fréza nepracuje dostatečně rychle.
  1. Zuby jsou opotřebené.
  2. Hydraulický systém je přehřátý.
  3. Hydraulický systém je ucpaný, znečištěný nebo poškozený.
  1. Zuby otočte nebo vyměňte.
  2. Systém vypněte a nechejte jej vychladnout.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.