Introduktion

Maskinen är ett fristående sprutfordon som är avsett att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att spruta på välunderhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Denna maskin är främst utformad för terrängkörning och är inte avsedd för frekvent körning på allmän väg. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g238884

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Figur 2), som betyder: Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN-ISO 4254-1 och 4254-6 och SAE J2258.

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du startar motorn.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalier. De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till sprutmunstyckenas och spridningsavdrivningens utmatningsområden. Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

 • Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Alla redskap som kan användas med maskinen tas inte upp i den här bruksanvisningen. Se bruksanvisningen som medföljer varje redskap för ytterligare säkerhetsanvisningar.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-6686
decal107-8667
decal107-8724
decal107-8731
decal107-8732
decal117-3276
decal117-4955
decal133-2758
decal120-0616
decal120-0622
decal120-0623
decal120-0624
decal120-0627
decal120-0625
decal120-0617
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal132-7689
decal132-7708
decal136-2351
decal133-8062
decal132-7783
decal120-0619
decal132-7786
decal132-7695
decal139-3065

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Note: Läs bruksanvisningen till sprutkontrollsystemet om du har frågor eller behöver mer information.

Important: Spridaren säljs utan sprutmunstycken.Om du vill använda spridaren måste du först införskaffa och montera alla munstycken. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om vilka sektionssatser och tillbehör som finns. När du har monterat munstyckena och ska använda grässpridaren för första gången måste du först justera sektionsöverströmningsventilerna så att samma tryck och spruthastighet bibehålls för samtliga sektioner när en eller flera sektioner stängs av. Se Justera sektionens överströmningsventiler.

Montera spruttankens påfyllningskoppling

Delar som behövs till detta steg:

Fäste för snabbkoppling1

Note: Du måste införskaffa en slang med en NPT-hankoppling (2,5 mm) och PTFE-gängtätning.

 1. Ta bort de två hårnålssprintarna på den främre, högre sidan av tanklocket som håller fast spärrhakarna för snabbkopplingen till påfyllningsreservoaren med antihävertfunktion (Figur 3).

  g242085
 2. Lossa snabbkopplingens fäste från snabbkopplingen genom att vrida på spärrhakarna (Figur 3).

 3. Ta bort fästet från snabbkopplingen (Figur 3).

 4. Stäng spärrarna och montera hårnålssprintarna i snabbkopplingens flänsar (Figur 3).

 5. Fäst PTFE-gängtätningen (Figur 4) på slangnippelns gängor (1 tums nationell rörgänga).

  g191615
 6. Gänga snabbkopplingen på påfyllningsslangen och dra åt för hand (Figur 4).

Kontrollera sektionernas gångjärnsfjädrar

Important: Om sprutsystemet används och sektionernas gångjärnsfjädrar har fel tryck kan sprutrampsenheten ta skada. Mät fjädrarna och använd vid behov kontramuttern för att trycka samman fjädrarna till 4 cm.

Spridaren levereras med sektionsförlängningarna framåtsvängda för att underlätta leverans av maskinen. För att sektionerna ska kunna transporteras i detta läge dras fjädrarna inte åt helt vid tillverkningen. Ställ in fjädrarnas kompression korrekt innan maskinen används.

 1. Ta bort eventuella förpackningskomponenter som håller vänster och höger förlängningssektioner på plats under transporten.

 2. Stöd sektionerna när de fälls ut till sprutläget.

 3. Mät trycket hos de övre och nedre fjädrarna på sektionsgångjärnen med sektionerna i utfällt läge (Figur 5).

  1. Tryck samman alla fjädrar tills de mäter 4 cm.

  2. Använd kontramuttern för att trycka ihop eventuella fjädrar som mäter mer än 4 cm.

  g035648
 4. Upprepa proceduren med varje fjäder på sektionens båda gångjärn.

 5. Flytta sektionerna till transportläget ”X”. Se Byta plats på sprutsektionen för mer information.

Ta bort transportstötdämparen

 1. Ta bort skruvarna, brickorna och muttrarna som fäster transportstötdämparen på chassits främre plåt (Figur 6).

  g028179
 2. Ta bort transportstötdämparen från maskinen (Figur 6).

  Note: Kassera skruvarna, brickorna, muttrarna och transportstötdämparen.

Montera CE-satsen

Maskiner som används i EU-länder

Montera CE-satsen för maskinen. Se installationsanvisningarna för CE-satsen för Multi Pro 5800.

Produktöversikt

g190621
g190600
g216445

Fordonsreglage

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 10) reglerar maskinens rörelse, både framåt och bakåt. Använd tårna eller hälen på höger fot och tryck på pedalens övre del för att köra framåt och på pedalens nedre del för att backa maskinen. Släpp upp pedalen för att sakta ned och stanna maskinen.

Important: Säkerställ att grässpridaren står stilla innan du växlar mellan FRAMåT- och BAKåTLäGE.

Note: Ju längre du trycker ned pedalen i ena riktningen, desto snabbare kommer spridaren att förflytta sig. För högsta möjliga hastighet framåt ska du sätta gasreglaget i det SNABBA läget och trycka ned gaspedalen hela vägen framåt.

Note: För att få maximal kraft med en maskin med tung last, eller då du kör uppför en backe, flyttar du gasreglaget till det SNABBA läget samtidigt som du trycker ned gaspedalen något för att behålla ett högt varvtal. När varvtalet börjar sjunka släpper du något på gaspedalen för att låta motorns varvtal öka.

g032468

Bromspedal

Använd bromspedalen för att stanna eller sakta farten på maskinen (Figur 10).

Var försiktig

Om du använder grässpridaren trots dåligt justerade eller slitna bromsar, kan du förlora kontrollen över grässpridaren och orsaka dig och omkringstående allvarlig skada eller dödsfall.

Kontrollera alltid bromsarna innan du använder grässpridaren och håll dem ordentligt justerade och i gott skick.

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen är en pedal till vänster om bromsen (Figur 10). Koppla alltid in parkeringsbromsen när du lämnar förarsätet, för att förhindra att grässpridaren råkar åka iväg. För att koppla in parkeringsbromsen ska du trycka ned bromspedalen och hålla den nedtryckt samtidigt som du trycker ned parkeringsbromspedalen. Koppla ur parkeringsbromsen genom att trycka ned och släppa upp bromspedalen. Om grässpridaren står parkerad i en brant sluttning kopplar du in parkeringsbromsen och blockerar hjulen så att maskinen inte kan rulla nerför sluttningen.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 9) används för att starta och stanna motorn. Det har tre lägen: AV, På och START.

Hastighetslås

Hastighetslåset låser gaspedalen i det läge den befinner sig i när låset aktiveras (Figur 11). På så vis körs grässpridaren med konstant hastighet när den körs på ett jämnt underlag.

g032469

Gasreglage

Gasreglaget sitter på kontrollpanelen mellan sätena (Figur 11), och det används för att reglera motorns varvtal. För reglaget framåt för att öka motorvarvtalet och dra det bakåt för att minska motorvarvtalet.

Omkopplare för arbetsbelysning

Använd denna omkopplare för att slå på och av arbetsbelysningen (Figur 9). För den framåt för att slå på strålkastarna och bakåt för att stänga av dem.

Bränslemätare

Bränslemätaren visar bränslenivån i tanken och sitter på maskinens instrumentbräda (Figur 9).

USB-strömuttag

Det tvådubbla USB-strömuttaget sitter på armstödets baksida.

g194424

Sprutreglage

g195515

Tryckmätare

Tryckmätaren (Figur 13) sitter under instrumentbrädan. Den här mätaren visar sprutsystemets vätsketryck i psi och kPa.

Omkopplare för sprutläge

Använd omkopplaren för sprutläget för att växla mellan spruthastighetsläget (sluten slinga) och det manuella läget (öppen slinga).

Spruthastighetsomkopplare

Spruthastighetsomkopplaren sitter till höger om ratten på instrumentbrädan (Figur 13). Använd spruthastighetsomkopplaren för att reglera sprutpumpshastigheten när grässpridaren körs i det manuella läget. Tryck omkopplaren framåt och håll ner den för att öka spruthastigheten (trycket), eller tryck den bakåt och håll ner den för att minska spruthastigheten (trycket).

Sprutpumpomkopplare

Sprutpumpomkopplaren sitter på mittkonsolen till höger om sätet (Figur 13). Slå omkopplaren framåt för att sätta igång sprutpumpen eller bakåt för att stoppa pumpen. När en omkopplare är påslagen tänds en lampa på omkopplaren.

Important: Aktivera endast sprutpumpomkopplaren när motorn går på LåG TOMGåNG för att undvika att pumpdrivningen skadas.

Sprutrampssektionernas lyftomkopplare

Sprutrampssektionernas lyftomkopplare sitter på mittkonsolen till höger om sätet, och används för att höja eller sänka vänster respektive höger sprutrampssektioner (Figur 13).

Huvudsektionsomkopplare

Huvudsektionsomkopplaren sitter på maskinens mittkonsol. Du använder omkopplaren för att starta och stoppa spridningen. Tryck på knappen om du vill starta eller stänga av sprutsystemet (Figur 13).

Omkopplare för vänster-, höger- och mittsektion

De tre sektionsomkopplarna sitter på mittkonsolen framför armstödet (Figur 13). Slå omkopplarna framåt för att slå på motsvarande sektion och bakåt för att slå av dem. En ikon visas överst i InfoCenter när omkopplaren är i det PåSLAGNA läget.

Note: Sprutsystemet påverkas endast av dessa omkopplare om huvudsektionsomkopplaren är i det PåSLAGNA läget.

Omrörningsomkopplare

Omrörningsomkopplaren sitter på mittkonsolen till höger om sätet (Figur 13). Slå omkopplaren framåt för att sätta igång omrörningen i tanken, och bakåt för att stoppa omrörningen. När en omkopplare är påslagen tänds en lampa på omkopplaren. Om du vill använda omrörningsfunktionen måste sprutsystemets pump vara aktiverad och motorn köras på låg tomgång.

Omrörningsöverströmningsventil

Omrörningsöverströmningsventilen leder vätskeflödet till sprutsystemets pump när du stänger av omrörningen (Figur 14). Omrörningsöverströmningsventilen sitter ovanför omrörningsventilen. Du kan justera överströmningsventilen så att trycket förblir konstant när du växlar mellan att slå på och av omrörningen. Mer information finns i Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen.

g194246

Flödesmätare

Flödesmätaren mäter vätskans flödeshastighet. Uppgifterna skickas till InfoCenter-systemet och används vid spridning i spruthastighetsläget (Figur 14).

Spjällventil för omrörning

Spjällventilen för omrörning är en manuell kulventil som reglerar flödet till omrörningsmunstyckena i huvudtanken. Genom att använda den här ventilen kan du reglera sprutsystemtrycket vid huvudtankens omrörningsmunstycken då högre spruthastigheter krävs. Spjällventilen för omrörning sitter ovanför pumpen (Figur 15).

g032528

Sektionsöverströmningsventiler

Med sektionsöverströmningsventilerna kan du justera sprutsystemtrycket i sektionsventilerna för att säkerställa ett konstant tryck i sprutsektionen, oavsett hur många sektioner som används (Figur 16).

Note: Använd överströmningsventilerna när grässpridaren används i det manuella läget (öppen slinga).

g190774

Avstängningsventil för sektionsöverströmning

Med avstängningsventilen för sektionsöverströmning kan du kontrollera vätskeflödet mellan sektionsöverströmningsventilerna och tanken när grässpridaren används i det manuella läget (öppen slinga). Se Figur 16.

Note: Stäng avstängningsventilen för sektionsöverströmning när grässpridaren används i spruthastighetsläget (sluten slinga).

Påfyllningsreservoar med antihävertfunktion

Framför tanklocket finns en slanganslutning med en gängad koppling, en 90-graderskoppling samt en kort slang som kan riktas direkt mot tanköppningen. Det här uttaget gör att man kan ansluta en vattentank och fylla tanken med vatten utan att förorena slangen med kemikalierna i tanken.

Important: Förläng inte slangen så att den kommer i kontakt med tankvätskorna. Avståndet från slangens ände till den översta vattennivån måste ligga inom de gränsvärden som anges i lokala föreskrifter.

g013787

Tanklock

Tanklocket sitter i mitten, längst upp på tanken. Öppna locket genom att stänga av motorn och vrida den främre halvan av locket till vänster och fälla upp det. Filtret inuti kan tas bort vid rengöring. Stäng tanken genom att stänga tanklocket och vrida dess främre halva åt höger.

InfoCenter-reglage

Använd de fem InfoCenter-reglageknapparna under LED-skärmen för att navigera i menyer, ange data och ändra funktioner.

g034277

Note: Specifikationer och utformning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Maskinenspecifikationer

BeskrivningMått
Grundvikt1 307 kg
Vikt med tomt standardsprutsystem, utan förare1 307 kg
Vikt med komplett standardsprutsystem, utan förare2 499 kg
Fordonets maximala bruttovikt (på plant underlag)3 023 kg
Tankens kapacitet1 135,6 liter
Total bredd med standardsprutsystemets sektioner förvarade i X-läge226 cm

Sprutspecifikationer

BeskrivningMått
Total längd med standardsprutsystemet391 cm
Total längd med standardsprutsystemet högst upp på sektionerna i X-läge442 cm
Total höjd med standardsprutsystemet146 cm
Total höjd med standardsprutsystemet högst upp på sektionerna i X-läge231 cm
Markfrigång18,4 cm
Hjulbas198 cm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Se över säkerhetsbälten gällande slitage och andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Allmän säkerhet

  • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

  • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

  • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

  • Kontrollera att förarkontrollreglage, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

  • Om maskinen inte fungerar korrekt eller om den är skadad på något sätt ska du inte använda maskinen. Åtgärda problemet innan maskinen eller redskapet används.

  • Kontrollera att förar- och passagerarutrymmena är rena och fria från kemikalierester och skräp.

  • Se till att alla vätskeledningskopplare är åtdragna och att alla slangar är i gott skick innan du tillför tryck till systemet.

  Bränslesäkerhet

  • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

  • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och övriga antändningskällor.

  • Använd endast en godkänd bränslebehållare.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

  • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  Kemikaliesäkerhet

  De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, kringstående och djur och de kan skada växter, jorden och annan egendom.

  • Läs informationen på varje kemikalie. Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig.

  • Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du se till att systemet har neutraliserats och sköljts ur tre gånger enligt kemikalietillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.

  • Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.

  • Läs varningsetiketterna och säkerhetsdatabladen för alla kemikalier som används och följ dem noga. Använd skyddsutrustning i enlighet med kemikalietillverkarens rekommendationer.

  • Var noga med att skydda kroppen när du använder kemikalier. Använd lämplig personlig skyddsutrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalier, till exempel följande:

   • skyddsglasögon och/eller ansiktsmask

   • en kemisk skyddsdräkt

   • en andningsmask eller filtermask

   • kemikaliebeständiga handskar

   • gummistövlar eller andra rejäla skor

   • ett rent ombyte kläder, tvål och pappershanddukar för rengöring

  • Se till att ha grundlig utbildning om kemikalierna innan du använder eller hanterar dem.

  • Använd korrekt kemikalie för arbetet.

  • Följ kemikalietillverkarens anvisningar för att se till att kemikalierna används på ett säkert sätt. Överskrid inte det rekommenderade trycket för systemet.

  • Maskinen bör inte fyllas på, kalibreras eller rengöras när andra – särskilt barn – eller husdjur befinner sig i närheten.

  • Hantera kemikalier på en plats med ordentlig ventilation.

  • Ät, drick eller rök aldrig när du arbetar nära kemikalier.

  • Rengör inte sprutmunstycken genom att blåsa i dem eller placera dem i munnen.

  • Tvätta alltid händerna och andra utsatta kroppsdelar omedelbart efter att du arbetat med kemikalier.

  • Kemikalier ska förvaras i den ursprungliga förpackningen på ett säkert ställe.

  • Kasta bort oanvända kemikalier och kemikaliebehållare på lämpligt sätt enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren och tillämpliga lokala bestämmelser.

  • Kemikalier och ångor är farliga – stick aldrig in kroppsdelar i tanken och placera aldrig huvudet över eller i öppningen på tanken.

  • Följ alla lokala, regionala och nationella bestämmelser för kemikaliespridning.

  Utföra kontroller före start

  Kontrollera följande vid varje tillfälle innan du börjar använda grässpridaren för dagen:

  • Kontrollera lufttrycket i däcken.

   Note: Maskinens däck skiljer sig från andra bildäck, eftersom ett lägre lufttryck krävs för att gräskomprimering och -slitage ska minimeras.

  • Kontrollera samtliga vätskenivåer och fyll på korrekt mängd av de specificerade vätskorna om du märker att någon nivå är låg.

  • Kontrollera bromsen.

  • Kontrollera att lamporna fungerar.

  • Vrid ratten åt höger och vänster för att kontrollera styrreaktionen.

  • Stäng av motorn och undersök om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra märkbara fel.

  Om något av ovanstående inte fungerar korrekt meddelar du din mekaniker eller kontrollerar med din arbetsledare innan du börjar använda grässpridaren för dagen. Din arbetsledare kan vilja att du kontrollerar andra föremål dagligen. Ta reda på vilka inspektioner du är skyldig att utföra.

  Förbereda maskinen

  Kontrollera oljenivån i motorn

  Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Kontrollera motoroljan.

  Kontrollera kylsystemet

  Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera kylsystemet. Se Kontrollera kylvätskenivån.

  Kontrollera hydraulsystemet

  Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet. Se Kontrollera hydraulvätskan.

  Kontrollera däckens lufttryck

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Kontrollera att lufttrycket i däcken är korrekt. Pumpa däcken till 1,38 bar.

  Note: Kontrollera även att däcken inte är slitna eller skadade.

  Kontrollera bromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera bromsarna.
 • Tryck lätt på bromspedalen innan du startar grässpridaren. Om du kan trycka ned pedalen mer än 2,5 cm innan du känner något motstånd ska du justera bromsarna, se Justera bromsarna.

  Varning

  Om du använder grässpridaren trots dåligt justerade eller slitna bromsar, kan du förlora kontrollen över grässpridaren och orsaka dig och omkringstående allvarlig skada eller dödsfall.

  Kontrollera alltid bromsarna innan du använder grässpridaren och håll dem ordentligt justerade och i gott skick.

  Fylla på bränsle

  Bränslespecifikation

  PetroleumbränsleAnvänd blyfri bensin med oktantal 87 eller högre (klassificeringsmetod (R+M)/2).
  EtanolbränsleAnvänd en blyfri bensinblandning som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym. Etanol och MTBE är inte samma sak.
  Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

  Important: Använd endast rent och färskt bränsle (mindre än 30 dagar gammalt) för bästa resultat.

  • Använd inte bensin som innehåller metanol.

  • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

  • Tillför inte olja i bensinen.

  Fylla på bränsletanken

  Bränsletankskapacitet: cirka 45 l.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och låt motorn svalna.

  2. Rengör området runt tanklocket (Figur 19).

   g032529
  3. Ta av tanklocket.

  4. Fyll på tanken till högst 2,5 cm under tankens kant (undre kanten på påfyllningsröret).

   Note: Det tomma luftutrymmet behövs för bensinens expansion. Överfyll inte tanken.

  5. Montera locket ordentligt på tanken.

  6. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  Köra in en ny maskin

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Följ dessa riktlinjer under de första 100 körtimmarna för att grässpridaren ska tillhandahålla riktig prestanda och få lång livslängd:
  • Kontrollera vätske- och motoroljenivåerna regelbundet och se upp för tecken på överhettning i grässpridarens olika delar.

  • Låt motorn värma upp i cirka 15 sekunder innan du accelererar efter kallstart.

  • Varva inte upp motorn i onödan.

  • Variera grässpridarens hastighet under arbetets gång. Undvik snabba starter och stopp.

  • Se för eventuella särskilda kontroller vid låganvändning.

  Förbereda grässpridaren

  Välja ett munstycke

  Note: Mer information finns i munstycksguiden som finns tillgänglig hos din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Munstyckstornen kan hantera upp till tre olika munstycken. Så här väljer du önskat munstycke:

  1. Stanna grässpridaren på ett plant underlag, stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng AV huvudsektionsomkopplaren och stäng sedan AV sprutpumpomkopplaren.

  3. Vrid munstyckstornet i någon riktning till det rätta munstycket.

  4. Utför en flödeskalibrering för maskiner som används i spruthastighetsläget. Se programhandboken för Multi Pro 5800-D- och 5800-G-grässpridare med sprutsystemet ExcelaRate.

  Välja ett sugfilter

  Standardutrustning: sugfilter, maskvidd 50 (blått)

  Använd sugfiltertabellen för att identifiera skärmnätet för de sprutmunstycken som du använder, baserat på kemiska produkter eller lösningar med en viskositet som motsvarar vatten.

  Sugfiltertabell

  Sprutmunstyckesfärgkod (flödeshastighet)Skärmnätets maskstorlek*Filterfärgkod
  Gul (0,2 gal/m)50Blå
  Röd (0,4 gal/m)50Blå
  Brun (0,5 gal/m)50 (eller 30)Blå (eller grön)
  Grå (0,6 gal/m)30Grön
  Vit (0,8 gal/m)30Grön
  Blå (1,0 gal/m)30Grön
  Grön (1,5 gal/m)30Grön
  * Sugfiltrens maskstorlek i den här tabellen baseras på sprutkemikalier eller lösningar med en viskositet som motsvarar vatten.

  Important: När du sprutar med kemiska produkter med högre viskositet (tjockare) eller lösningar med slampulver kan du behöva använda ett grövre skärmnät för sugfiltertillvalet. Se Figur 20.

  g214212

  När du sprutar i en högre spruthastighet kan du överväga att använda ett grövre tillvalsnät för sugfiltret. Se Figur 21.

  g214214

  Välja ett tryckfilter

  Tillgängliga siktstorlekar:

  Standardutrustning: sugfilter, maskvidd 50 (blått)

  Använd tryckfiltertabellen för att identifiera skärmnätet för de sprutmunstycken som du använder, baserat på kemiska produkter eller lösningar med en viskositet som motsvarar vatten.

  Tryckfiltertabell

  Sprutmunstyckesfärgkod (flödeshastighet)Skärmnätets maskstorlek*Filterfärgkod
  Krävs för kemikalier eller lösningar med låg viskositet eller låga spruthastigheter100Grön
  Gul (0,2 gal/m)80Gul
  Röd (0,4 gal/m)50Blå
  Brun (0,5 gal/m)50Blå
  Grå (0,6 gal/m)50Blå
  Vit (0,8 gal/m)50Blå
  Blå (1,0 gal/m)50Blå
  Grön (1,5 gal/m)50Blå
  Krävs för kemikalier eller lösningar med hög viskositet eller höga spruthastigheter30Röd
  Krävs för kemikalier eller lösningar med hög viskositet eller höga spruthastigheter16Brun
  * Tryckfiltrens maskstorlek i den här tabellen baseras på sprutkemikalier eller lösningar med en viskositet som motsvarar vatten.

  Important: När du sprutar med kemiska produkter med högre viskositet (tjockare) eller lösningar med slampulver kan du behöva använda ett grövre skärmnät för tryckfiltertillvalet. Se Figur 22.

  g214211

  När du sprutar i en högre spruthastighet kan du överväga att använda ett grövre tillvalsnät för tryckfiltret. Se Figur 23.

  g214240

  Välja ett munstycksspetsfilter (tillval)

  Note: Det extra munstycksspetsfiltret skyddar sprutmunstyckets spets och förlänger dess livslängd.

  Använd tabellen för munstycksspetsfilter för att identifiera skärmnätet för de sprutmunstycken som du använder, baserat på kemiska produkter eller lösningar med en viskositet som motsvarar vatten.

  Tabell för munstycksspetsfilter

  Sprutmunstyckesfärgkod (flödeshastighet)Filternätmaskstorlek*Filterfärgkod
  Gul (0,2 gal/m)100Grön
  Röd (0,4 gal/m)50Blå
  Brun (0,5 gal/m)50Blå
  Grå (0,6 gal/m)50Blå
  Vit (0,8 gal/m)50Blå
  Blå (1,0 gal/m)50Blå
  Grön (1,5 gal/m)50Blå
  * Munstyckesfiltrens maskstorlek i den här tabellen baseras på sprutkemikalier eller lösningar med en viskositet som motsvarar vatten.

  Important: När du sprutar med kemiska produkter med högre viskositet (tjockare) eller lösningar med slampulver kan du behöva använda ett grövre skärmnät för spetsfiltertillvalet. Se Figur 24.

  g214245

  När du sprutar i en högre spruthastighet kan du överväga att använda ett grövre spetsfilternät. Se Figur 25.

  g214245

  Fylla tankarna

  Fylla på färskvattentanken

  Important: Använd inte återvunnet vatten (gråvatten) i färskvattentanken.

  Note: Färskvattentanken används för att leverera färskvatten så att du snabbt kan skölja av kemikalier från hud, ögon eller andra delar som kan vara i fara vid en olycka.

  Fyll alltid på färskvattentanken med rent vatten innan du hanterar eller blandar kemikalier.

  • Fyll tanken genom att skruva av locket ovanpå tanken, fyll på med färskvatten och sätt tillbaka locket (Figur 26).

  • Vrid reglaget på pluggen för att öppna pluggen till färskvattentanken (Figur 26).

  g032530

  Fylla på grässpridarens tank

  Montera satsen för färdigblandning av kemikalier (tillval) så att du får optimal blandning samtidigt som tankens utsida hålls ren och snygg.

  Important: Använd om möjligt inte återvunnet vatten (gråvatten) i spruttanken.

  Important: Kontrollera att de kemikalier du använder är förenliga med Viton™ (det bör framgå om kemikalien är förenlig eller ej på tillverkarens etikett). Om du använder en kemikalie som inte är förenlig med Viton försämras o-ringarna i grässpridaren och läckor uppstår.

  Important: Markeringarna för tankvolym är endast till för referens och är inte tillräckligt exakta för kalibrering.

  1. Stanna maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Avgör hur mycket vatten som behövs för att blanda den nödvändiga mängden kemikalier enligt kemikalietillverkarens anvisningar.

  3. Öppna tanklocket på grässpridarens tank.

   Note: Tanklocket sitter i mitten längst upp på tanken. Öppna locket genom att vrida dess främre halva moturs och vrida upp det. Du kan ta bort filtret under tanklocket och rengöra silen.

  4. Montera påfyllningsslangen vid snabbkopplingen för påfyllningsreservoaren med antihävertfunktion.

  5. Tillsätt tre fjärdedelar av den vattenvolym som krävs i grässpridarens tank (Figur 27).

   Important: Använd alltid färskt, rent vatten i grässpridarens tank. Tillsätt aldrig ett koncentrat i en tom tank.

   g191616
  6. Starta motorn, koppla in parkeringsbromsen, slå På sprutpumpomkopplaren och för gasreglaget till HöG TOMGåNG.

  7. Sätt omrörningsomkopplaren i det PåSLAGNA läget.

   Important: Innan du tillför slampulver i ett Toro-sprutsystem ska du använda en lämplig behållare och lösa upp pulvret i så mycket vatten att ett rinnande slam bildas. Om du inte gör detta kan följden bli kemikalieavlagringar i botten av tanken, sämre omrörning, igensatta filter och felaktiga spruthastigheter.Toro rekommenderar att du använder maskinens godkända ejektorsats. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

  8. Tillsätt rätt mängd koncentrerade kemikalier i tanken enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren.

  9. Tillsätt resten av vattnet till tanken, ta bort påfyllningsslangen och stäng tanklocket.

   Note: Stäng tanken genom att stänga tanklocket och vrida dess främre halva medsols.

   Important: Kontrollera tankremmarnas spel när du har fyllt tanken för första gången. Dra åt dem vid behov.

  Inspektera tankremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera tankremmarna.
 • Important: Om tankremmarnas fästelement dras åt för hårt kan tanken och remmarna deformeras och skadas.

  Important: Använd om möjligt inte återvunnet vatten (gråvatten) i spruttanken.

  1. Fyll huvudtanken med vatten.

  2. Kontrollera om det finns något spel mellan tankremmarna och tanken (Figur 28).

   g028263
  3. Om tankremmarna sitter löst mot tanken drar du åt flänslåsmuttrarna och skruvarna upptill på remmarna tills remmarna sitter tätt mot tanken (Figur 28).

   Note: Dra inte åt tankremmarnas fästelement för hårt.

  Kalibrera sektionsöverströmningsventilerna

  Endast manuellt läge

  Important: Om du använder spruthastighetsläget måste du sätta överströmningsventilerna i det stängda läget.

  Important: Använd helst inte återvunnet vatten (gråvatten) i spruttanken.

  Om du använder spridaren för första gången, när du byter munstycken eller om behov uppstår ska du kalibrera sprutflödet, spruthastigheten och ställa in sektionens överströmningsventil.

  Important: Välj ett öppet och plant område för att göra detta.

  Förbereda maskinen

  1. Fyll halva spridarens tank med rent vatten.

  2. Sänk sprutsektionerna.

  3. Lägg i parkeringsbromsen.

  4. Sätt sprutreglaget i manuellt läge.

  5. Slå På de tre sektionsomkopplarna, men behåll huvudsektionsomkopplaren i det AVSTäNGDA läget.

  6. Slå På sprutpumpomkopplaren och starta omrörningen.

  7. Gå till InfoCenter, navigera till kalibreringskärmen och välj alternativet för testhastighet. Se anvisningarna i avsnittet om testhastighetssimulering i programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem.

   1. Tryck på knapparna 3 eller 4 för att öka eller minska den simulerade hastigheten till 5,6 km/h.

   2. Tryck på knapp 4 för att slå På testhastighetssimuleringen.

   3. Tryck på knapp 5 för att spara och stänga skärmen för TESTHASTIGHET.

  Justera sektionens överströmningsventiler

  1. Justera spruthastigheten med omkopplaren för spruthastighet enligt följande tabell:

   Spruthastighetstabell för munstycke

   Färg på munstyckeSI (metriskt)EngelskaTurf
   Gul159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Röd319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Brun394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Grå478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Vit637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Blå796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Grön1,190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Stäng av omkopplaren för vänstersektionen och justera sektionens överströmningsvred (Figur 29) tills värdet som visas når föregående nivå i tabellen.

   Note: De sifferförsedda indikatorerna på överströmningsvredet och nålen är endast för referens.

   g191413
  3. Sätt på omkopplaren för den vänstra sektionen och stäng av omkopplaren för den högra.

  4. Justera den högra sektionens överströmningsvred (Figur 29) tills värdet av föregående nivå visas, enligt tabellen.

  5. Sätt på omkopplaren för den högra sektionen och stäng av omkopplaren för mittsektionen.

  6. Justera mittsektionens överströmningsvred (Figur 29) tills värdet som visas når föregående nivå i tabellen.

  7. Stäng av huvudsektionsomkopplaren.

  8. Stäng av sprutpumpen.

  Rattläge för överströmningsventilen för omrörning

  • Överströmningsventilen för omrörning ska vara i helt öppet läge enligt Figur 30A.

  • Omrörningsöverströmningsventilen ska vara i stängt (0) läge enligt Figur 30B.

  • Omrörningsöverströmningsventilen ska vara i mellanläge (regleras i förhållande till sprutsystemets tryckmätare) enligt Figur 30C.

  g214029

  Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen.
 • Important: Använd om möjligt inte återvunnet vatten (gråvatten) i spruttanken.

  1. Välj ett öppet och plant område för att göra detta.

  2. Fyll spridarens tank halvvägs med rent vatten.

  3. Kontrollera att överströmningsventilen för omrörning är öppen.

   Note: Om den har justerats ska du öppna den helt och hållet den här gången.

  4. Lägg i parkeringsbromsen och starta motorn.

  5. Ange manuellt läge med hjälp av sprutlägesknappen, se Spridning i det manuella läget.

  6. Slå På pumpomkopplaren och omrörningsomkopplaren.

  7. Slå AV huvudsektionsomkopplaren.

  8. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  9. Använd spruthastighetsomkopplaren för att justera sprutsystemets tryck till 6,89 bar.

  10. Slå AV omrörningsomkopplaren och läs av tryckmätaren.

   • Om tryckmätaren fortfarande visar 6,89 bar har omrörningsöverströmningsventilen kalibrerats korrekt.

   • Om det avlästa värdet på tryckmätaren är ett annat fortsätter du med nästa steg.

  11. Justera omrörningsöverströmningsventilen (Figur 31) på baksidan av omrörningsventilen tills mätaren för spridarens systemtryck visar 6,89 bar.

   g191362
  12. Slå AV sprutpumpomkopplaren.

  13. För gasreglaget till TOMGåNG/LåNGSAMT läge och vrid nyckelbrytaren till det AVSTäNGDA läget.

  Lokalisera sprutpumpen

  Sprutpumpen sitter nära tankens baksida, på vänster sida (Figur 32).

  g194233

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning enligt anvisningarna i avsnittet Kemikaliesäkerhet.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Tillåt högst en passagerare på maskinen. Passageraren får endast sitta på den avsedda sittplatsen.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt. Undvik gropar och dolda faror.

  • Innan du startar motorn ska du säkerställa att du sitter i förarsätet, att gaspedalen är i NEUTRALLäGET och att parkeringsbromsen är inkopplad.

  • Sitt ner så länge maskinen är i rörelse. Håll bägge händerna på ratten när detta är möjligt och håll alltid armar och ben innanför operatörsutrymmet.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Titta bakåt och försäkra dig om att ingen finns bakom dig innan du backar. Backa långsamt.

  • Använd inte spridaren om människor, särskilt barn, eller sällskapsdjur befinner sig i närheten.

  • Kör inte maskinen i närheten av stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng eller mark samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga terrängförändringar. Lasten kan glida och göra maskinen ostadig.

  • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln, koppla in parkeringsbromsen och undersök maskinen om du kör på ett föremål eller om den vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Vara extra försiktig när du kör maskinen på vått underlag, under svåra väderförhållanden, i högre hastigheter eller med full last. Bromstiden och bromssträckan ökar under sådana förhållanden.

  • Rör inte motorn eller ljuddämparen medan motorn är igång eller kort efter att den har stängts av. Dessa delar kan vara så heta att de kan orsaka brännskador.

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET.

   • Stäng av sprutpumpen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Använd inte maskinen om det föreligger risk för blixtnedslag.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  Note: Alla maskiner som beskrivs i den här bruksanvisningen har en hytt med vältskydd.

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Spänn fast säkerhetsbältet och se till så att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation. Använd alltid säkerhetsbältet.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat, samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Byt ut skadade vältskyddskomponenter. Reparera eller ändra det inte.

  Säkerhet i sluttningar

  Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i bruksanvisningen för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den arbetsplatsen den aktuella dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Gör en bedömning om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Kör endast upp och ned för sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Om du måste svänga så gör det om möjligt långsamt och gradvis nedför. Var försiktig när du backar maskinen.

  • Använd inte maskinen när du är osäker på hjuldrivning, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att om du kör maskinen på våt mark, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om hjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Var extra försiktig när du kör maskinen med redskap – de kan påverka maskinens stabilitet.

  • Om du får motorstopp eller börjar förlora fart när du kör uppför en sluttning ska du gradvis lägga i bromsarna och långsamt backa rakt nedför sluttningen.

  • Ha alltid en växel ilagd (om tillämpligt) när du kör maskinen nedför en sluttning.

  • Parkera inte maskinen i en sluttning.

  • Materialnivån i tanken kan ändra maskinens driftsegenskaper. Följ dessa riktlinjer för att undvika förlust av kontrollen samt personskador:

   • Vid körning med tung last ska du sänka hastigheten och beräkna tillräcklig bromssträcka. Tvärbromsa inte. Var extra försiktig i sluttningar.

   • Vätskan åker oftast omkring i svängar vid körning uppför och nedför sluttningar, vid plötsliga hastighetsförändringar eller vid körning på ojämnt underlag. Glidande laster kan få maskinen att välta.

  Använda maskinen

  Starta motorn

  1. Sitt i förarsätet och håll foten borta från gaspedalen.

  2. Kontrollera att följande har utförts:

   • Lägg i parkeringsbromsen.

   • Gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

   • Sprutpumpen stängs av.

   • Gasreglaget är i det LåNGSAMMA läget.

  3. Vrid nyckeln till STARTLäGET.

  4. Försök inte starta motorn i mer än 15 sekunder.

  5. Släpp nyckeln när motorn startar.

  6. Kör motorn på TOMGåNG eller endast med en del gas tills den är uppvärmd.

  Köra maskinen

  1. Frigör parkeringsbromsen och tryck gaspedalen framåt för att köra maskinen framåt, eller tryck gaspedalen bakåt för att backa maskinen.

   Important: Se till att grässpridaren står stilla innan du växlar mellan FRAMåT- och BAKåTLäGE.

  2. Släpp upp gaspedalen för att långsamt stanna maskinen.

   Note: Gaspedalen återgår till NEUTRALLäGET.

  3. Tryck ned bromspedalen för att stanna snabbt.

   Note: Maskinens bromssträcka kan variera beroende på spruttankens last och maskinens hastighet.

  Ställa in hastighetslåset

  Var försiktig

  Om du trycker på hastighetslåset och inte har foten på gaspedalen kan traktorenheten plötsligt stanna och göra att du tappar kontrollen över den och kanske skadar dig själv eller kringstående.

  Se till att du har foten på gaspedalen när du kopplar ur hastighetslåset.

  1. Slå På sprutpumpomkopplaren för att starta sprutpumpen. Se Sprutpumpomkopplare.

  2. Kör framåt och uppnå önskad hastighet. Se Köra maskinen.

   Note: Hastighetslåset kan aktiveras först när maskinen körs i en lägre hastighet än 11 km/h.

  3. Tryck på hastighetslåsets övre del.

   Note: Lampan på omkopplaren tänds.

  4. Ta bort foten från gaspedalen.

   Note: Grässpridaren håller den hastighet som du ställer in.

  5. För att frigöra hastighetslåset ska du antingen sätta foten på gaspedalen och trycka på den nedre delen av omkopplaren, eller ta bort foten från gaspedalen och trycka på bromspedalen.

   Note: Lampan på omkopplaren slocknar och gaspedalen återfår kontrollen över drivningen.

  Stänga av motorn

  1. För alla reglage till NEUTRALLäGET.

  2. Trampa ner bromsen för att stanna grässpridaren.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. För gasreglaget till TOMGåNG/LåNGSAMT läge.

  5. Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA läget.

  6. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att förhindra att någon råkar starta motorn av misstag.

  Motormeddelanden

  Det finns två kategorier av motormeddelanden som visas i InfoCenter om motorn körs utanför det säkra driftområdet:

  • Informationsmeddelanden om motorn

  • Meddelanden om att stoppa motorn

  Note: Du måste slå På alternativet för avstängt ljud i InfoCenter för att ljudlarm för informationsmeddelanden om motorn och meddelanden om att stoppa motorn inte ska höras. Se avsnittet om att stänga av ljudindikatorn i programhandboken för Multi Pro 5800-D- och 5800-G-grässprutor med ExcelaRate-sprutsystem.

  Note: Symbolen Graphic längst upp till höger på startskärmen, ett informationsmeddelande eller ett meddelande om att stoppa motorn anger att det finns ett aktivt fel i motorn.

  Informationsmeddelanden om motorn

  Om ett informationsmeddelande om motorn visas i InfoCenter ska du sluta spruta och köra maskinen till underhållsanläggningen. Exempel på informationsmeddelanden om motorn:

  1. Om motorns styrenhet (ECU) detekterar ett fel på informationsnivå visas motormeddelandeindikatorn (Figur 33).

   g194664
  2. Stoppa sprutningen och kör maskinen till underhållsanläggningen.

   Note: Ett meddelande om aktivt fel visas (Figur 34).

   g194663
  3. Tryck på knapp 1 till 5 för att se listan över aktiva fel (Figur 35).

   • Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå upp eller ned i listan.

   • Tryck på knapp 3 för att stänga av larmljudet.

   g194666
  4. Tryck på knapp 5 för att stänga listan över fel och gå tillbaka till startskärmen (Figur 36).

   g194665

  Meddelanden om att stoppa motorn

  Om ett meddelande om att stoppa motorn visas i InfoCenter ska föraren omedelbart parkera maskinen och stänga av motorn. Exempel på informationsmeddelanden om motorn:

  Important: Om du inte stänger av motorn när ett meddelande om att stanna motorn visas kommer det att leda till skador på motorn.

  1. Om motorns styrenhet (ECU) identifierar ett allvarligt fel visas stanna motorn-indikatorn (Figur 37).

   g194667
  2. Parkera omedelbart maskinen och stäng av motorn.

  3. Sedan visas ett meddelande om aktivt fel (Figur 38).

   g194663
  4. Tryck på knapp 1 till 5 för att visa listan över aktiva fel, se Figur 35 i Informationsmeddelanden om motorn.

   • Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå upp eller ned i listan.

   • Tryck på knapp 3 för att stänga av larmljudet.

  5. Tryck på knapp 5 för att stänga listan över fel och gå tillbaka till startskärmen, se Figur 36 i Informationsmeddelanden om motorn.

  Använda spridaren

  När du ska använda Multi Pro®-spridaren ska du först fylla tanken, sedan spruta produktmixen på arbetsytan och slutligen rengöra tanken och sprutsystemet. Det är viktigt att du avslutar samtliga av dessa tre steg i nämnd ordning för att undvika att skada grässpridaren. Du bör till exempel inte blanda och tillföra kemikalier i spruttanken på natten och spruta följande morgon. Detta leder till att kemikalierna separeras och grässpridarens delar eventuellt skadas.

  Var försiktig

  Kemikalier är farliga och kan orsaka personskador.

  • Läs anvisningarna på kemikaliebehållarnas etiketter innan du hanterar kemikalierna och följ samtliga av tillverkarens rekommendationer och föreskrifter.

  • Håll kemikalier borta från huden. Vid hudkontakt, skölj det utsatta området ordentligt med rent vatten och tvål.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning enligt kemikalietillverkarens anvisningar.

  Multi Pro®-spridaren är specialkonstruerad för hög hållbarhet, vilket ger spridaren en lång livslängd. För att uppnå detta mål har olika material av specifika skäl valts ut för de olika delarna på grässpridaren. Tyvärr finns det inte något material som ensamt är perfekt för alla tänkbara användningsområden.

  Vissa kemikalier är aggressivare än andra, och alla kemikalier reagerar olika med olika material. Vissa konsistenser (t.ex. slampulver och kol) är mer slipande än andra och leder till större slitage. Om en kemikalie finns tillgänglig i en blandning som skulle ge ökad livslängd åt grässpridaren, ska du använda denna blandning.

  Kom alltid ihåg att noggrant rengöra grässpridaren och sprutsystemet efter varje användning. På så sätt ser du till att grässpridaren får en lång och bekymmersfri brukningstid.

  Note: Läs bruksanvisningen till sprutkontrollsystemet om du har frågor eller behöver mer information.

  Sprutfunktioner i spruthastighetsläget och det manuella läget

  I programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem finns information om följande:

  Före körning

  • InfoCenter-startskärm

  • Huvudmenyskärm

  • Huvudmenyns underordnade skärmar

  • Serviceskärmar

  • Diagnostikskärmar

  • Om skärmar

  Under arbetets gång

  • Ange jobbinformation

  • InfoCenter-skärmar för sprutyta

  • Meddelanden i InfoCenter

  Spridning med ExcelaRate-sprutsystemet

  I programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem finns information om följande rutiner:

  Important: Använd omrörningsfunktionen när det finns lösning i tanken för att se till att produkten alltid är ordentligt blandad.

  Spridning i spruthastighetsläget

  1. Kontrollera att sprutsystemet är kalibrerat för de utvalda sprutmunstyckena. Mer information finns i programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem.

  2. Sätt avstängningsventilen för sektionsöverströmning i det stängda läget genom att vrida på vredet (Figur 39).

   g192607
  3. Ange spruthastighetsläget med hjälp av sprutlägesknappen (Figur 40).

   g193437
  4. Flytta grässpridaren till det område av gräsmattan som ska besprutas.

  5. Om du vill samla in data om besprutad yta och volym som sprutats väljer du en skärm för underyta (underytor 1–20) för att spara den specifika yt- och volyminformationen. Se avsnittet om att använda skärmen för underyta i programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem.

   Note: Om du byter arbetsområde måste du även välja en annan skärm för underyta för att spara den specifika yt- och volyminformationen.

  6. Om du vill växla mellan 1 och 2 som aktivt värde går du till InfoCenter-startskärmen och trycker samtidigt på knapp 1 och 2 för att välja VäRDE 1 eller på knapp 4 och 5 för att välja VäRDE 2. Se anvisningarna i programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem.

  7. Slå På omkopplarna för sprutsektionerna (Figur 41).

   g192944
  8. Slå På omrörningsomkopplaren och sprutpumpomkopplaren (Figur 42).

   g192636
  9. För gasreglaget till det SNABBA läget (Figur 42).

  10. Kör i önskad hastighet och slå På huvudsektionsomkopplaren för att börja spruta (Figur 41).

   Note: Starta och stoppa flödet av kemikalier till de utvalda sprutsektionerna med hjälp av huvudsektionsomkopplaren.

  11. Stäng AV huvudsektionsomkopplaren efter avslutad spridning för att stänga av samtliga sprutsektioner. Stäng sedan AV sprutpumpomkopplaren.

   Note: Höj de yttre sprutsektionerna till transportläget och kör grässpridaren till rengöringsplatsen.

   Important: När du ska köra grässpridaren från ett spridningsområde till ett annat, eller till en förvarings- eller rengöringsplats, ska du alltid höja sprutrampssektionerna tills de har förflyttat sig hela vägen in i transporthållaren och befinner sig i transportläget ”X”. Se även till att lyftcylindrarna är helt indragna.

  Spridning i det manuella läget

  Note: Den här proceduren förutsätter att sprutpumpen är påslagen. Se Figur 42 i Spridning i spruthastighetsläget.

  1. Kontrollera att sprutsystemet är anpassat för de valda sprutmunstyckena. Se Förbereda maskinen.

  2. Ange manuellt läge med hjälp av sprutlägesknappen (Figur 43).

   g195516
  3. Stäng AV huvudsektionsomkopplaren. Se Figur 41 i Spridning i spruthastighetsläget.

  4. För gasreglaget till den hastighet du vill använda för spridning. Se Figur 42 i Spridning i spruthastighetsläget.

  5. Kör till området som ska besprutas.

  6. Sänk sektionerna till rätt läge.

  7. Slå På de enskilda sektionsomkopplarna (efter behov). Se Figur 41 i Spridning i spruthastighetsläget.

  8. Använd spruthastighetsomkopplaren för att erhålla önskat tryck enligt anvisningarna i munstycksguiden som medföljer grässpridaren (Figur 44).

   g195528
  9. Kör i önskad hastighet och slå På huvudsektionsomkopplaren för att börja spruta. Se Figur 41 i Spridning i spruthastighetsläget.

   Note: När tanken är nästan tom, kan omrörningen orsaka skumbildning i tanken. Om det händer ska du vrida omrörningsomkopplaren till det AVSTäNGDA läget. Alternativt kan man använda ett medel som förhindrar skumbildning i tanken.

  10. Stäng AV huvudsektionsomkopplaren efter avslutad spridning för att stänga av samtliga sektioner. Stäng sedan AV sprutpumpomkopplaren.

   Note: Låt sektionerna återgå till transportläget och kör grässpridaren till rengöringsplatsen.

   Important: När du ska köra grässpridaren från ett spridningsområde till ett annat, eller till en förvarings- eller rengöringsplats, ska du alltid höja sektionerna tills de har förflyttat sig hela vägen in i transporthållaren och befinner sig i transportläget ”X”. Se även till att sektionscylindrarna är helt indragna.

  Uppsamlingsprov

  Obligatorisk, ej medföljande utrustning: en graderad vätskebehållare (helst en behållare med måttangivelser i steg om 0,01 ml) och ett stoppur.

  Förbereda uppsamlingsprovet

  Important: Använd helst inte återvunnet vatten (gråvatten) i spruttanken.

  1. Kontrollera att grässpridarens tank är ren. Se Rengöra sprutsystemet.

  2. Fyll grässpridarens tank med minst 568 liter färskvatten. Se Fylla på grässpridarens tank.

  3. Kontrollera att munstyckena som testas är i det aktiva sprutläget (nedåt).

  4. Om maskinen används i spruthastighetsläget måste du kontrollera att vredet för avstängningsventilen för sektionsöverströmning är i stängt läge (Figur 45).

   g192607
  5. Om maskinen används i spruthastighetsläget måste du kontrollera att avstängningsventilen för sektionsöverströmning är stängd (Figur 45).

  6. Lägg i parkeringsbromsen och starta motorn.

   Note: Låt motorn värma upp i tio minuter.

  7. Om maskinen används i spruthastighetsläget följer du stegen i avsnittet om att använda testhastigheten i programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem.

   Note: Ange en simulerad testhastighet på mellan 4 och 14 km/h.

  Gör ett uppsamlingsprov

  1. Slå På omkopplarna för de sprutsektioner som ska testas.

  2. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  3. Slå På huvudsektionsomkopplaren.

  4. Gör ett uppsamlingsprov på 15 sekunder vid ett av de aktiva sprutmunstyckena.

   g193177
  5. Stäng av huvudsektionsomkopplaren, för gasreglaget till det långsamma läget, stäng av sprutpumpen och stäng av motorn.

  6. Ställ den graderade behållaren på ett plant underlag och notera vätskevolymen (Figur 47).

   Important: Den graderade behållaren måste stå på ett plant underlag vid mätning.

   Important: Notera vätskevolymen vid den lägsta punkten på vätskeytans krökning i den graderade behållaren.

   Important: Felaktig avläsning av vätskevolymen (även mindre mätfel) påverkar sprutkalibreringens noggrannhet avsevärt.

   g193829
  7. Jämför vattenvolymen i den graderade behållaren med munstyckesvolymen i tabellen för uppsamlingsprovet på 15 sekunder.

   Tabell för uppsamlingsprovet på 15 sekunder

   Färg på munstyckeMilliliter som samlats upp inom 15 sekunderUns som samlats upp inom 15 sekunder
   Gul1896,4
   Röd37812,8
   Brun47316,0
   Grå56719,2
   Vit75725,6
   Blå94632,0
   Grön1 41948,0
  8. Om vätskenivån i den graderade behållaren över- eller understiger munstyckesvolymen i tabellen för uppsamlingsprovet på 15 sekunder med 7,4 ml, gör du något av följande:

   • Gör en flödeskalibrering eller byt ut slitna munstycken och gör en flödeskalibrering. Mer information om flödeskalibrering finns i programhandboken för grässpridarna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem.

   • Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen eller byt ut slitna munstycken och kalibrera sedan omrörningsöverströmningsventilen. Se Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen.

  Ställa in sprutsektionerna

  Med hjälp av sprutrampssektionernas lyftomkopplare på grässpridarens kontrollpanel kan du flytta de yttre sprutsektionerna mellan transportläge och sprutläge utan att behöva lämna förarsätet. Stanna om möjligt maskinen innan du byter plats på sprutsektionerna.

  Byta plats på sprutsektionen

  Utför följande steg för att flytta de yttre sprutsektionerna till SPRUTläget:

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Sänk de yttre sektionerna med hjälp av sprutrampssektionernas lyftomkopplare.

   Note: Vänta tills de yttre sprutsektionerna befinner sig i helt utfällt sprutläge.

  Slutför sprutjobbet och utför sedan följande steg för att dra in de yttre sprutsektionerna till transportläget:

  Important: Om maskinen är utrustad med ett ramphölje för avdrivningsminskning, en utjämningssats för Ultra Sonic Boom, eller båda, ska du flytta de yttre sprutsektionerna till transportläget en åt gången.Om maskinen är utrustad med ett hölje eller en utjämningssats och du flyttar de två yttre sprutsektionerna samtidigt kan det leda till skador på skydden, sensorerna eller båda.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Använd sprutrampssektionernas lyftomkopplare för att höja de yttre sprutsektionerna tills de har förflyttat sig hela vägen in i sprutrampssektionernas transporthållare och befinner sig i X-läge för transport och lyftcylindrarna är helt indragna.

   Important: Släpp sprutrampssektionernas lyftomkopplare när de yttre sprutsektionerna har hamnat i rätt läge. Om du kör manövreringsorganen mot de mekaniska stoppen kan lyftcylindrarna och/eller andra hydraulkomponenter skadas.

   g239336

  Important: Se till att manövreringsorganen är helt indragna före transport av maskinen så att lyftcylindern inte skadas.

  Använda sprutrampssektionernas transporthållare

  Grässpridaren är utrustad med transporthållare för sprutrampssektionerna och dessa har en unik funktion. Om sprutsektionen av misstag råkar komma i kontakt med ett lågt nedhängande föremål när den är i transportläge kan sprutsektionen/sektionerna åka ut ur transporthållaren. Om detta sker hamnar sprutsektionerna i ett nästan vågrätt läge på maskinens bakre del. Även om rörelsen inte skadar sprutsektionerna ska de genast flyttas tillbaka till transporthållaren.

  Important: Om sprutsektionerna transporteras i något annat läge än transportläget ”X” med hjälp av transporthållaren kan de skadas.

  Flytta tillbaka de yttre sprutsektionerna till transporthållaren genom att sänka dem till sprutläget och sedan höja dem tillbaka till transportläget igen. Se till att lyftcylindrarna är helt indragna för att förhindra att manövreringsstången skadas.

  Säkerhetsåtgärder vid grässkötsel i stillastående lägen

  Important: Under vissa omständigheter kan värme från motorn, kylaren och ljuddämparen skada gräset när spridning görs i stillastående läge. Som stillastående lägen räknas tankomrörning, handspridning med en sprutpistol och användning av en ramp för manuell spridning.

  Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Undvik att använda spridaren i stillastående läge under mycket varma och/eller torra förhållanden, eftersom gräsmattan kan utsättas för stor påfrestning under dessa perioder.

  • Undvik att parkera på gräsmattan vid spridning i stillastående läge. Parkera alltid på en stig om det är möjligt.

  • Minimera tiden maskinen körs över ett särskilt område av gräsmattan. Både tid och temperatur påverkar hur mycket gräsmattan skadas.

  • Kör med så lågt motorvarvtal som möjligt för att uppnå önskat tryck och flöde. På så vis minimeras den värme som alstras och lufthastigheten från kylarfläkten.

  • Låt värmen släppas ut i riktning uppåt från motorrummet genom att höja sätet under stillastående användning, så att värmen inte tvingas ut genom maskinens undersida.

  Spridningstips

  • Överlappa inte områden som du redan har besprutat.

  • Se upp för igensatta munstycken. Byt ut alla slitna och skadade munstycken.

  • Använd huvudsektionsomkopplaren för att stoppa sprutflödet innan du stannar grässpridaren. När den har stannat använder du gasreglaget för att hålla motorvarvtalet uppe, om du vill att omrörningen ska fortsätta.

  • Du får ett bättre resultat om grässpridaren är i rörelse när sprutsektionerna slås på.

  Rengöra ett munstycke

  Rengör igensatta munstycken på följande sätt:

  1. Stanna grässpridaren på ett plant underlag, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Stäng AV huvudsektionsomkopplaren och stäng sedan AV sprutpumpomkopplaren.

  3. Ta bort det igensatta munstycket och rengör det med hjälp av en sprutflaska med vatten och en tandborste.

  4. Montera munstycket.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET.

   • Stäng av sprutpumpen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • När du är klar med maskinen för dagen tvättar du bort alla kemikalierester på maskinens utsida och kontrollerar att systemet har neutraliserats och sköljts ur tre gånger i enlighet med kemikalietillverkarnas rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger. Se avsnittet Kemikaliesäkerhet.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  Rengöra grässpridaren

  Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  Note: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna och fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Om du tvättar maskinen medan motorn är i gång kan interna skador på motorn uppstå.

  Rengöra sprutsystemet

  Tömma tanken

  1. Stanna grässpridaren, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Leta upp tanktömningsventilen som sitter på maskinens vänstra, bakre stänkskärm (Figur 49).

   Note: Tömningsventilen sitter fast med ett fäste på maskinens vänstra, bakre stänkskärm.

   g191084
  3. Lyft ventilen tills monteringstapparna lämnat skårorna i tömningsventilens monteringsfäste och för ventilen bakåt (Figur 50A).

   g191083
  4. Rikta in änden av ventilen mot tömningsbehållaren och vrid handtaget till det öppna läget (Figur 50B).

  5. När tanken har tömts helt vrider du tömningsventilens handtag till det stängda läget och sätter fast ventilen i monteringsfästet (Figur 50B och Figur 50A).

   Important: Kassera kemikalieavfallet från spruttanken i enlighet med lokala bestämmelser och tillverkarens anvisningar.

  Rengöra grässpridarens inre komponenter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rengör spridaren. Höj pumphastigheten under sköljningen så att övertrycksventilen öppnas och ventilerna och slangarna töms på kvarvarande vätskor.
 • Important: Använd endast rent vatten när du gör rent spridaren.

  Important: Du måste alltid tömma och spola ur spridaren, inklusive eventuella sprutsystemtillbehör, omedelbart efter varje användningstillfälle. Om du inte spolar och gör rent spridaren kan kemikalierna torka ut och blockera ledningar, filter, ventiler, munstycken, pumpen och andra komponenter.

  Toro rekommenderar att du använder maskinens godkända sköljsats. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

  Note: Följande rekommendationer och anvisningar förutsätter att Toros sköljsats inte har monterats.

  Rengör sprutsystemet och eventuella spruttillbehör efter varje användningstillfälle. Gör så här för att rengöra sprutsystemet på rätt sätt:

  • Genomför tre separata sköljcykler.

  • Använd de rengöringsmedel och neutraliseringsmedel som rekommenderas av dina kemikalietillverkare.

  • Använd rent vatten (utan rengöringsmedel eller neutraliseringsmedel) till den sista sköljningen.

  1. Fyll tanken med minst 190 liter rent vatten och stäng locket.

   Note: Använd vid behov ett renande/neutraliserande medel i vattnet. Använd endast rent, klart vatten för den sista sköljningen.

  2. Sänk ned de yttre sprutsektionerna till sprutläget.

  3. Starta motorn, slå På sprutpumpomkopplaren och för gasreglaget till en högre tomgång.

  4. Sätt omrörningsomkopplaren i det PåSLAGNA läget.

  5. Använd spruthastighetsomkopplaren för att öka trycket till ett högt värde.

  6. Slå På de enskilda sektionsomkopplarna och huvudsektionsomkopplaren.

  7. Kontrollera munstyckena för att försäkra att de sprutar korrekt.

  8. Låt allt vatten i tanken spruta ut genom munstyckena.

  9. Stäng AV huvudsektionsomkopplaren, stäng AV omrörningsomkopplaren och sprutpumpomkopplaren och stäng sedan av motorn.

  10. Upprepa steg 1 t.o.m. 9 minst 2 gånger till för att försäkra att sprutsystemet är helt rent.

   Important: Genomför alltid tre sköljcykler för att vara säker på att sprutsystemet och eventuella sprutredskap är helt rena och på så vis förhindra att det skadas.

  Rengöra grässpridarens yttre komponenter

  1. Rengör sug- och tryckfiltren. Se Rengöra sugfiltret och Byta tryckfiltret.

   Important: Om du använde kemikalier i form av slampulver, ska filtret rengöras efter varje tank.

  2. Använd en trädgårdsslang och spruta utvändigt på grässpridaren med rent vatten.

  3. Ta bort munstyckena och rengör dem för hand.

   Note: Byt ut slitna och skadade munstycken.

   Note: Om maskinen har munstycksfilter som tillval ska du rengöra dem innan du monterar munstyckena. Se Rengöra munstycksfiltret.

  Rengöra sugfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör sugfiltret.Rengör sugfiltret (oftare när slampulver används).
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Ta bort hållaren som fäster slangnippeln på den stora slangen och filterkåpan på tankens ovansida (Figur 51).

   g033577
  3. Ta bort slangen och slangnippeln från filterkåpan (Figur 51).

  4. Dra ut sugfiltret ur filterkåpan i tanken (Figur 52).

   g033578
  5. Rengör sugfiltret med rent vatten.

   Important: Byt ut filtret om det är trasigt eller inte kan rengöras.

  6. För in sugfiltret i filterkåpan tills filtret sitter ordentligt på plats.

  7. Rikta in slangen och slangnippeln med filterkåpan på tankens ovansida och säkra nippeln och kåpan med hållaren som du tog bort i steg 2.

  Byta tryckfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Byt tryckfiltret.Rengör tryckfiltret (oftare när slampulver används).
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Placera ett kärl under tryckfiltret (Figur 53).

   g028235
  3. Vrid avtappningslocket motsols och ta bort det från tryckfiltrets skål (Figur 53).

   Note: Låt skålen tömmas helt.

  4. Vrid skålen motsols och ta bort filterhuvudet (Figur 53).

  5. Ta bort tryckfiltret (Figur 53).

  6. Rengör tryckfiltret med rent vatten.

   Important: Byt ut filtret om det är trasigt eller inte kan rengöras.

  7. Kontrollera att avtappningspluggens packning (sitter på insidan av skålen) och skålens packning (sitter på filterhuvudets insida) inte är slitna eller skadade (Figur 53).

   Important: Byt ut pluggens och/eller skålens packningar om de är skadade eller slitna.

  8. Montera tryckfiltret i filterhuvudet (Figur 53).

   Note: Kontrollera att filtret sitter ordentligt i filterhuvudet.

  9. Montera skålen på filterhuvudet och dra åt för hand (Figur 53).

  10. Sätt på avtappningslocket på skruvförbindningen i skålens botten och skruva åt det för hand (Figur 53).

  Rengöra munstycksfiltret

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Ta bort munstycket från spruttornet (Figur 54).

   g209504
  3. Avlägsna munstycksfiltret (Figur 54).

  4. Rengör munstycksfiltret med rent vatten.

   Important: Byt ut filtret om det är trasigt eller inte kan rengöras.

  5. Montera munstycksfiltret (Figur 54).

   Note: Se till att filtret sitter ordentligt på plats.

  6. Montera munstycket på spruttornet (Figur 54).

  Konditionera sprutsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Konditionera sprutsystemet efter en dags användning.
 • Konditionerarspecifikation

  Konditionerarspecifikation: propylenglykol ”giftfritt frostskyddsmedel” med korrosionshämmare

  Important: Använd endast propylenglykol med korrosionshämmare. Använd inte återvunnet propylenglykol. Använd inte etylenglykolbaserat frostskyddsmedel.Använd inte propylenglykol med vattenlöslig alkohol (metanol, etanol eller isopropanol) eller saltlösningar.

  Förbereda konditioneraren

  1. Flytta maskinen till ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Tillsätt konditionerare i tanken enligt följande:

   • För färdigblandat frostskyddsmedel med propylenglykol tillsätter du 37,9 liter frostskyddsmedel med propylenglykol i tanken.

   • Gör följande för koncentrerat frostskyddsmedel med propylenglykol:

    1. Tillsätt en blandning av frostskyddsmedel med propylenglykol och vatten på 37,9 liter i spruttanken. Förbered frostskyddsblandningen enligt anvisningarna från tillverkaren till en koncentration klassificerad för minst -45 °C (-50 °F).

     Important: Använd endast rent vatten när du gör rent spridaren.

    2. Starta motorn och för sprutpumpomkopplaren till PåSLAGET läge.

    3. Trampa ner gaspedalen för att öka motorvarvtalet.

    4. Sätt omrörningsomkopplaren i det PåSLAGNA läget.

     Låt konditionerar- och vattenlösningen cirkulera i minst tre minuter.

  Spruta ut konditioneraren

  Rekommenderat verktyg: en genomskinlig uppsamlingsbehållare.

  1. Flytta maskinen till tömningsområdet och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Sänk ned de yttre rampsektionerna.

  3. Sätt de vänstra, mittersta och högra sektionsomkopplarna och huvudsektionsomkopplaren till PåSLAGET läge.

  4. Låt sprutsystemet spruta tills munstyckena sprutar ut konditioneraren.

   Note: De flesta frostskyddsmedel med propylenglykol är rosa. Använd uppsamlingsbehållaren för att samla upp vid flera av spridarens munstycken.

  5. Stäng av huvudsektionsomkopplaren, de tre sektionsomkopplarna, omrörningsomkopplaren, sprutpumpomkopplaren och motorn.

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil när du transporterar maskinen längre sträckor.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Fäst de yttre sprutsektionerna till sprutrampssektionernas transporthållare.

  • Spänn fast maskinen så att den sitter säkert på transportfordonet. Maskinens fästpunkter visas i Figur 55 och Figur 56.

   g239411
   g239412

  Bogsera grässpridaren

  I nödfall kan grässpridaren bogseras en kortare sträcka efter att du har öppnat bogserventilen. Vi rekommenderar dock inte att denna metod används som standardprocedur.

  Varning

  Bogsering i höga hastigheter kan bidra till förlorad styrkontroll och leda till personskador.

  Bogsera aldrig grässpridaren i högre hastighet än 4,8 km/h.

  Bogsering av grässpridaren är ett jobb som kräver två personer. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp. Se Transportera maskinen.

  1. Låt avgassystemet svalna helt.

  2. Ta bort underredshöljet. Se Ta bort underredshöljet.

  3. Öppna bogserventilen (Figur 57) genom att vrida den 90 grader åt valfritt håll.

   g187500

   Important: Om du inte öppnar bogserventilen innan du bogserar grässpridaren skadas transmissionen.

  4. Fäst en bogserlina i ramen. Observera de främre och bakre fästpunkterna (Figur 58 och Figur 59).

   g002213
   g002214
  5. Frigör parkeringsbromsen.

  6. Bogsera grässpridaren i lägre hastighet än 4,8 km/h.

  7. När du är klar ska du stänga bogserventilen och dra åt den till 7–11 Nm.

   Important: Montera underredshöljet innan du börjar använda maskinen igen. Se Montera underredshöljet.

  Underhåll

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Låt endast behörig och auktoriserad personal underhålla, reparera, justera och inspektera maskinen.

  • Innan du utför något underhåll ska du noggrant rengöra och skölja ur spridaren. Se avsnittet Kemikaliesäkerhet.

  • Kemikalierna som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, kringstående, djur, växter, jorden och annan egendom.

   • Läs och följ noga varningsetiketterna och säkerhetsdatabladen för alla kemikalier som används, och använd skyddsutrustning i enlighet med kemikalietillverkarnas rekommendationer.

   • Skydda alltid huden när du befinner dig nära kemikalier. Använd lämplig personskyddsutrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalier, inklusive följande:

    • skyddsglasögon och/eller ansiktsmask

    • en kemisk skyddsdräkt

    • en andningsmask eller filtermask

    • kemikaliebeständiga handskar

    • gummistövlar eller andra rejäla skor

    • ett rent ombyte kläder, tvål och pappershanddukar för rengöring

   • Använd aldrig sprutsystemet om det inte finns någon säkerhetsinformation om kemikalier tillgänglig.

   • Maskinen bör inte fyllas på, kalibreras eller rengöras när andra – särskilt barn – eller husdjur befinner sig i närheten.

   • Hantera kemikalier på en plats med ordentlig ventilation.

   • Se till att ha rent vatten till hands, i synnerhet vid påfyllning av grässpridarens tank.

   • Ät, drick eller rök aldrig när du arbetar nära kemikalier.

   • Rengör inte sprutmunstycken genom att blåsa i dem eller placera dem i munnen.

   • Tvätta alltid händerna och andra utsatta kroppsdelar omedelbart efter att du arbetat med kemikalier.

   • Kemikalier och ångor är farliga – stick aldrig in kroppsdelar i tanken och placera aldrig huvudet över eller i öppningen på tanken.

  • Håll all maskinvara ordentligt åtdragen för att försäkra att hela maskinen är i gott skick.

  • Minska brandrisken genom att hålla området runt motorn fritt från fett, kemikalier, gräs, löv och smuts.

  • Om motorn måste vara igång för att du ska kunna utföra visst underhåll måste du hålla klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar borta från motorn och alla rörliga delar. Håll kringstående på avstånd.

  • Ändra inte maskinens körhastighet. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera körhastigheten för att försäkra säkerhet och noggrannhet.

  • Om maskinen kräver en större reparation eller om du behöver teknisk hjälp kontaktar du en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  • Ändringar av maskinen kan påverka dess drift, prestanda, hållbarhet eller användning och kan leda till livshotande personskador. Sådan användning kan medföra att produktgarantin upphör att gälla.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar så fort du ska arbeta under maskinen.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera fläkt-/generatorremmen.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Byta ut motoroljan (inklusive syntetisk olja).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byta planetväxelsmörjmedlet.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Följ dessa riktlinjer under de första 100 körtimmarna för att grässpridaren ska tillhandahålla riktig prestanda och få lång livslängd:
 • Efter de första 200 timmarna
 • Fyll framhjulens lager med fett.
 • Varje användning eller dagligen
 • Se över säkerhetsbälten gällande slitage och andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera däckens lufttryck.
 • Kontrollera bromsarna.
 • Kontrollera tankremmarna.
 • Rengör sugfiltret.Rengör sugfiltret (oftare när slampulver används).
 • Byt tryckfiltret.Rengör tryckfiltret (oftare när slampulver används).
 • Kontrollera luftrenaren.Serva luftrenaren oftare vid extremt dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.
 • Kontrollera motoroljan.Kontrollera motoroljenivån innan du startar motorn första gången.
 • Kontrollera kylvätskenivån.Kontrollera kylvätskenivån i kylaren och expansionstanken varje dag innan motorn startas.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.Kontrollera hydrauloljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.
 • Efter varje användning
 • Rengör spridaren. Höj pumphastigheten under sköljningen så att övertrycksventilen öppnas och ventilerna och slangarna töms på kvarvarande vätskor.
 • Konditionera sprutsystemet efter en dags användning.
 • Var 50:e timme
 • Smörj pumpen.
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Smörj pumpen.
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Var 100:e timme
 • Smörj sprutrampernas gångjärn.
 • Byt ut luftfilterelementet.Byt ut luftfiltret oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera skicket och slitaget på däcken.
 • Kontrollera fläkt-/generatorremmen.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.Byt filtret oftare vid arbete med hög belastning eller vid höga temperaturer.
 • Byta ut motoroljan (inklusive syntetisk olja).Byt oljan oftare vid arbete med hög belastning eller vid höga temperaturer.
 • Kontrollera framhjulens skränkning.
 • Kontrollera alla slangar och anslutningar för att se om de har skador och om de är ordentligt fastsatta.
 • Rengör kylflänsarna.
 • Rengör flödesmätaren(oftare när slampulver används).
 • Var 400:e timme
 • Smörj manövreringsstängernas lager.
 • Utför det årliga motorunderhållet.
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Serva bränslefiltret.
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Fyll framhjulens lager med fett.
 • Kontrollera planetväxelsmörjmedlet.
 • Kontrollera o-ringarna i ventilenheterna och byt ut dem vid behov.
 • Byt sugfiltret.
 • Byt tryckfiltret.
 • Kontrollera nylonsvängbussningarna.
 • Kontrollera pumpmembranen och byt ut dem vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Kontrollera pumpens backventiler och byt ut dem vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Var 800:e timme
 • Byta planetväxelsmörjmedlet.eller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Var 1000:e timme
 • Kontrollera PCV-ventilen.
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Årligen
 • Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  Kontrollpunkt

  Vecka:

  Måndag

  Tisdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  Lördag

  Söndag

  Kontrollera bromsen och parkeringsbromsen.

         

  Kontrollera omkopplaren för att säkra neutralläget.

         

  Kontrollera bränslenivån.

         

  Kontrollera oljenivån i motorn.

         

  Kontrollera hydraulvätskenivån.

         

  Kontrollera kylvätskenivån.

         

  Kontrollera luftfiltret.

         

  Undersök om det finns skräp i kylaren eller oljekylaren.

         

  Undersök ovanliga motorljud.

         

  Kontrollera ovanliga driftljud.

         

  Kontrollera däckens lufttryck.

         

  Undersök om systemet har oljeläckor.

         

  Kontrollera alla hydraul- och vätskeslangar för att se om de är skadade, vridna eller slitna.

         

  Kontrollera instrumentfunktionen.

         

  Kontrollera gaspedaldriften.

         

  Rengör sugfiltret.

         

  Smörj alla smörjnipplar1

         

  Tvätta maskinen.

         

  Måla i skadad lack.

         

  1Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Förberedelser för underhåll

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller andra kringstående allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Höja upp grässpridaren

  När motorn genomgår rutinunderhåll och/eller motordiagnostik ska spridarens bakhjul vara 25 mm ovanför marken och bakaxeln ska stöttas upp med pallbockar.

  Fara

  En grässpridare på en domkraft kan bli instabil och glida av domkraften och orsaka skador på personer som befinner sig under.

  • Ta alltid ut nyckeln ur tändningen innan du kliver av spridaren.

  • Blockera hjulen när grässpridaren är stöttad med domkraften.

  • Stötta upp maskinen med domkrafter.

  Domkraftspunkten framtill på spridaren finns under framaxeln, precis under bladfjädrarna (Figur 60).

  g203110

  Domkraftspunkten baktill på grässpridaren finns på den bakre sidan där rampstöden sitter (Figur 61).

  g203111

  Komma åt motorn

  Ta bort den främre värmeskölden

  1. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj upp den främre och bakre delen av maskinen och stötta med domkrafter, se Höja upp grässpridaren.

  3. Ta bort de sex sexkantsskruvarna och sex brickorna som fäster den främre värmeskölden till chassit och ta bort skölden (Figur 62).

   Note: Spara skruvarna, brickorna och värmeskölden för montering i Montera den främre värmeskölden.

   g028168

  Montera den främre värmeskölden

  1. Rikta in den främre värmesköldens bakre fläns över den bakre värmesköldens främre fläns (Figur 63).

   g028177
  2. Rikta in hålen i den främre värmeskölden med de gängade hålen i chassit (Figur 63).

  3. Fäst den främre värmeskölden på maskinen med de sex sexkantsskruvarna och sex brickorna (Figur 63) som du tog bort i steg 3 av Ta bort den främre värmeskölden.

  4. Dra åt skruvarna till 19,78–25,42 Nm.

  5. Ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen.

  Ta bort underredshöljet

  1. Ta bort de fem flänsskruvar (5/16 x ⅞ tum) och de fem brickor (5/16 tum) som fäster den bakre delen av underredshöljet vid maskinchassit (Figur 64).

   Note: Spara flänsskruvarna och brickorna för montering i steg 5 i Montera underredshöljet.

   g189584g189585
  2. Ta bort de fyra flänslåsmuttrarna (5/16 tum) från skruvarna och vagnsskruven som fäster monteringstapparna för underredshöljet på maskinens motormonteringsfästen (Figur 65).

   Note: Ta inte bort skruvarna från maskinen. Spara flänslåsmuttrarna för montering i steg 3 i Montera underredshöljet.

   g189583
  3. Flytta monteringstapparna från skruvarna som fäster underredshöljet på motormonteringsfästena.

  4. Ta bort underredshöljet från maskinen (Figur 64 och Figur 65).

  Montera underredshöljet

  1. Rikta in underredshöljet mot maskinens nedre chassi enligt Figur 65 i Ta bort underredshöljet.

  2. Flytta underredshöljets monteringstappar över skruvarna och vagnsskruven som sitter vid motorns monteringsfästen. Se Figur 65 i Ta bort underredshöljet.

  3. Montera underredshöljet på motormonteringsfästena och skruvarna (Figur 65) med de fyra flänslåsmuttrarna (5/16 tum) som du tog bort i steg 2 i Ta bort underredshöljet.

  4. Rikta in hålen i den bakre delen av underredshöljet mot hålen i chassit. Se Figur 64 i Ta bort underredshöljet.

  5. Montera den bakre delen av underredshöljet på chassit (Figur 64) med de fem flänsskruvarna (5/16 x ⅞ tum) och fem brickorna (5/16 tum) som du tog bort i steg 1 av Ta bort underredshöljet.

  6. Dra åt muttrarna och skruvarna till 11,29–15,82 Nm.

  Ta bort sätessockelns åtkomstpanel

  1. Ta bort de två flänsskruvarna som fäster sätessockelns åtkomstpanel på sätessockeln (Figur 66).

   g032998
  2. Ta bort sätessockelns åtkomstpanel från maskinen (Figur 66).

  Montera sätessockelns åtkomstpanel

  1. Rikta in hålen på sätessockelns åtkomstpanel med hålen i sätessockeln (Figur 66).

  2. Montera sätessockelns åtkomstpanel på sätessockeln med de två flänsskruvarna (Figur 66) som du tog bort i steg 1 i Ta bort sätessockelns åtkomstpanel.

  3. Dra åt skruvarna till 19,75–25,42 Nm.

  Smörjning

  Smörja sprutpumpen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj pumpen.
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Typ av fett: Mobil XHP 461.

  1. Torka av de två fjärrsmörjnipplarna (Figur 67).

   g204693
  2. Pumpa in fett i fjärrsmörjnippeln (Figur 67).

  3. Torka av överflödigt fett.

  Smörja framhjulsstyrningen och fjädringen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj pumpen.
 • Smörj alla smörjnipplar.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2. Toro Premium-universalfett finns att köpa från din Toro-återförsäljare.

  • Styrcylinder – två smörjnipplar vid varje cylinderstavsände

  • Styrstag – två smörjnipplar vid varje ände av stången

  • Vridbar spindel – två smörjnipplar på maskinens båda sidor

  1. Torka av smörjnipplarna (Figur 68 och Figur 69).

  2. Pumpa in fett i smörjnipplarna (Figur 68 och Figur 69).

  3. Torka av överflödigt fett.

   Note: Smörjnipplarnas lägen visas i Figur 68.

  g187456
  g187457

  Smörja sprutrampernas gångjärn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj sprutrampernas gångjärn.
 • Important: Om du tvättar sprutrampens gångjärn med vatten ska allt vatten och skräp avlägsnas från gångjärnet och nytt smörjfett påföras.

  Typ av fett: Litiumfett nr 2.

  1. Torka av smörjnipplarna så att okända partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i lagret eller bussningen vid varje nippel (Figur 70).

   g002014
  3. Torka av överflödigt fett.

  4. Upprepa proceduren med varje svängtapp på sprutramperna.

  Smörja manövreringsstängernas lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Smörj manövreringsstängernas lager.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2.

  1. Sänk ned de yttre sprutsektionerna till SPRUTLäGET.

  2. Ta bort hårnålssprinten från sprintbulten (Figur 71).

  3. Höj upp sektionen, ta bort sprintbulten och sänk långsamt ned sektionen till marken (Figur 71).

  4. Undersök om sprintbulten har några skador, och byt ut den om det behövs.

   g013780
  5. Vrid lagret på stångänden och smörj lagret (Figur 72).

   Note: Torka av överflödigt fett.

   g002015
  6. Lyft sprutsektionen så att svängleden kommer i nivå med manövreringsstången.

  7. Håll i sprutsektionen och för in sprintbulten genom både svängleden och manövreringsstången på sprutsektionen (Figur 71).

  8. När sprintbulten sitter på plats släpper du sprutsektionen och säkrar sprintbulten med hårnålssprinten som togs bort tidigare.

  9. Upprepa steg 2–8 för lagrets manövreringsstång på maskinens andra sida.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  Kontrollera luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenaren.Serva luftrenaren oftare vid extremt dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.
  1. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Tippa passagerarsätet framåt och rikta in stöttan i spärrhaken i stöttans styrskåra.

  3. Rengör dammkåpan och luftrenarhuset (Figur 73).

   g028188
  4. Undersök om luftrenarhuset har skador som kan orsaka en luftläcka (Figur 73).

   Note: Byt ut dammkåpan och luftrenarhuset om de är skadade.

  5. Kläm på dammventilen för att rensa den från smuts, damm och skräp (Figur 73).

  6. Lossa de två spärrhakarna som håller fast dammkåpan på luftrenarhuset.

  7. Kontrollera om luftfiltret har stora ansamlingar av smuts, damm och skräp (Figur 73).

   Note: Rengör inte luftfiltret om det är smutsigt. Byt ut det om det är smutsigt.

  8. Montera dammkåpan på luftrenarhuset och fäst kåpan med de två spärrhakarna (Figur 73).

   Note: Kontrollera att dammventilen är inriktad mellan läget klockan 5 och klockan 7 sett från änden.

  9. För tillbaka passagerarsätet.

  Byta ut luftfilterelementet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut luftfilterelementet.Byt ut luftfiltret oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.
  1. Om du monterar ett nytt filter undersöker du om det nya luftfiltret har några transportskador, inklusive filtrets förseglade ände.

   Important: Montera inte ett skadat filter.

  2. Rengör dammkåpan och luftrenarhuset (Figur 73).

  3. Lyft kylvätskeexpansionstanken upp och av tankens stödfäste (Figur 74).

   g032541
  4. Lossa de två spärrhakarna som håller fast dammkåpan på luftrenarhuset (Figur 74).

  5. Dra försiktigt ut det gamla filtret ur luftrenarhuset för att minska den mängd damm som drivs ut.

   Note: Undvik att slå filtret mot luftrenarhuset.

  6. Torka av insidan på dammkåpan, luftrenarhuset och dammventilen med en fuktig trasa (Figur 73 och Figur 74).

  7. Sätt i luftfilterelementet i luftrenarhuset (Figur 74).

   Note: Se till att filtret sitter ordentligt i luftrenarhuset genom att tillföra tryck till dess yttre kant vid montering. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  8. Montera kåpan på luftrenarhuset och fäst den med de två spärrhakarna (Figur 74).

   Note: Kontrollera att dammventilen är inriktad mellan läget klockan 5 och klockan 7 sett från änden (Figur 74).

  9. Rikta in kylvätskeexpansionstanken med tankens stödfäste och sätt tanken ordentligt på plats (Figur 74).

   Important: Kontrollera att tryckavlastningsslangen är riktad framåt och nedåt, och att tankventileringsslangen är riktad bakåt enligt Figur 74.

  10. För tillbaka passagerarsätet.

  Motoroljespecifikation

  • Oljetyp: API-klassificering SL eller högre.

  • Oljeviskositet: se tabellen över motoroljeviskositet nedan.

   Tabell: Viskositet för motorolja

   TemperaturområdeOljeviskositet
   Över 25 °CSAE30, SAE10W-30 eller SAE15W-40
   0 °C till 25 °CSAE20 eller SAE10W-30
   0 °C till 20 °CSAE10W eller SAE10W-30

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W40 eller 10W30 finns tillgänglig hos din återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.Kontrollera motoroljenivån innan du startar motorn första gången.
 • Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång ska du först låta oljan rinna tillbaka ner till sumpen i minst 10 minuter.

  Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan motorn startas för första gången och igen därefter.

  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag.

  2. Ta ut oljestickan, som sitter under passagerarsätet, och torka av den med en ren trasa (Figur 75).

   Note: Sätt ned oljestickan i röret och se till att den sitter fast ordentligt. Ta ur oljestickan och kontrollera oljenivån.

   g195363g195189
  3. Om oljenivån är låg tar du bort påfyllningslocket från ventilkåpan (Figur 75) och fyller på med olja i påfyllningsröret tills nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

   Note: Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum under tiden. Fyll inte på för mycket.

  4. Sätt på oljepåfyllningslocket (Figur 75).

  5. Sätt tillbaka oljestickan så att den sitter ordentligt (Figur 75).

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.Byt filtret oftare vid arbete med hög belastning eller vid höga temperaturer.
  1. Ta bort den främre värmeskölden. Se Ta bort den främre värmeskölden.

  2. Höj sätena.

   Var försiktig

   Delar under sätet är varma om grässpridaren har varit i drift. Om du rör vid heta komponenter kan brännskador uppstå.

   Låt grässpridaren svalna innan underhåll utförs eller komponenterna under motorhuven vidrörs.

  3. Placera ett avtappningskärl under motoroljefiltret (Figur 76).

   g028169
  4. Ta bort det gamla oljefiltret (Figur 76).

   Note: Kasta bort det använda oljefiltret på godkänd återvinningsstation.

  5. Torka av motorns oljefilteradapter med en trasa.

  6. Fyll på angiven olja i oljefiltret.

   Note: Dränk in filtret i olja.

  7. Stryk på ett tunt lager angiven olja på utbytesoljefiltrets gummipackning.

  8. Montera oljefiltret i filteradaptern och vrid oljefiltret medurs tills dess att gummipackningen vidrör filteradaptern och skruva sedan åt filtret ytterligare ½ varv (Figur 76).

   Note: Dra inte åt oljefiltret för hårt.

  9. Torka bort överflödig olja.

  Motoroljevolym

  5,1 liter med filtret, se Motoroljespecifikation

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byta ut motoroljan (inklusive syntetisk olja).
 • Var 200:e timme
 • Byta ut motoroljan (inklusive syntetisk olja).Byt oljan oftare vid arbete med hög belastning eller vid höga temperaturer.
  1. Rikta in ett kärl under avtappningspluggen (Figur 76).

  2. Ta bort avtappningspluggen (Figur 76) och låt all olja rinna ut.

   Note: Kontrollera att avtappningspluggens förslutning inte är sliten eller skadad. Byt ut förslutningen om den är sliten eller skadad.

   Note: Kassera spilloljan på en godkänd återvinningsstation.

  3. Montera avtappningspluggen i motoroljekärlets avtappningsöppning och dra åt pluggen till 33–37 Nm.

  4. Tippa passagerarsätet framåt och rikta in stöttan i spärrhaken i stöttans styrskåra.

  5. Ta bort oljepåfyllningslocket från ventilkåpans påfyllningsrör i motorn (Figur 77) och häll sakta i cirka 80 % av den angivna oljevolymen i motorn via oljepåfyllningsröret.

   g195189
  6. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån i motorn (Figur 77).

  7. Tillsätt långsamt ytterligare angiven olja så att nivån når upp till markeringen full på oljestickan (Figur 77).

   Important: Om för mycket olja fylls på i motorn kan den skadas.

  8. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket på påfyllningsröret och oljestickan i sitt rör (Figur 77).

  9. Starta motorn och undersök om det finns oljeläckor.

  10. Stäng av motorn, vänta i 2–3 minuter, ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån i motorn.

   Note: Ta vid behov bort oljepåfyllningslocket, tillsätt angiven olja så att oljenivån når upp markeringen full på oljestickan och sätt tillbaka oljepåfyllningslocket.

  11. Montera oljestickan, motorns värmesköld och fäll ned sätena.

  Kontrollera PCV-ventilen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Kontrollera PCV-ventilen.
  1. Fäll förarsätet framåt och rikta in stöttan i spärrhaken i stöttans styrskåra.

  2. Ta bort PCV-ventilen från monteringen av ventilkåpan (Figur 78).

   Note: Lossa inte slangen från PCV-ventilen.

   g028345
  3. Skaka på PCV-ventilen.

   Note: Om ventilens interna restriktor skallrar kan du låta serva PCV-ventilen. Om den interna restriktorn inte skallrar när du skakar på ventilen ska du byta ut PCV-ventilen (Figur 78).

  4. För in PCV-ventilen i ventilkåpans kopplingstätning tills den sitter ordentligt (Figur 78).

  5. Tippa tillbaka förarsätet.

  Utföra årligt motorunderhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Utför det årliga motorunderhållet.
 • Utför allt årligt underhåll som anges i motorns bruksanvisning.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. En bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra samt orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 25 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd bränslebehållare och se till att locket sitter på.

  Kontrollera bränsleledningen och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om ledningarna eller kopplingarna är skadade eller utslitna, eller om det finns några lösa anslutningar.

  Note: Om du upptäcker några bränsleläckor ska du reparera bränslekomponenterna innan du använder maskinen.

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva bränslefiltret.
 • Ta bort bränslepumpens kåpa

  1. Koppla in parkeringsbromsen, stanna sprutpumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln.

  2. På bränsletanken tar du bort de fyra skruvarna (nr 10 x ¾ tum) som säkrar kåpan på bränsletankens övre del och tar bort kåpan (Figur 79).

   g323402

  Ta bort kolkanistern

  Maskinmodell 41394
  1. Koppla in parkeringsbromsen, stanna sprutpumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln.

  2. På bränsletanken tar du bort de fyra skruvarna (nr 10 x ¾ tum) som fäster kolkanisterns fäste på bränsletankens övre del (Figur 80).

   g323397
  3. Lossa de två slangklämmorna som fäster slangarna vid kolkanisterns kopplingar (Figur 81).

   g323399
  4. Lossa slangarna från kopplingarna (Figur 82).

   g323398
  5. Ta bort slangklämmorna från slangarna (Figur 82).

  6. Ta bort kolkanistern från bränsletanken (Figur 82).

  Ta bort bränslepumpen och sändarenheten

  1. Koppla loss kontakten med två uttag på maskinens kablage från kontakten med två stift på bränslepumpen/sändarenheten. Koppla loss kontakten med två stift på maskinens kablage från kontakten med två uttag på bränslepumpen/sändarenheten (Figur 83).

   g323401
  2. Skjut bränsleslangsanslutningens låshylsa bort från bränslepumpens/sändarenhetens koppling och ta bort anslutningen och slangen från kopplingen (Figur 83).

   Note: Torka upp eventuellt bränsle som flödar från slanganslutningen eller bränslepumpkopplingen.

  3. Vrid bränslepumpens/sändarenhetens mutter moturs och ta bort muttern och tätningen (Figur 83)

  4. Lyft försiktigt upp och vrid bränslepumpen/sändarenheten ut ur påfyllningsröret (Figur 84).

   Important: Var försiktig när du hanterar bränslepumpen/sändarenheten så att du inte skadar armen på sändarenhetens flottör.

   g032543

  Byta ut bränslefiltret

  1. Ta bort bränslefiltrets upptagningsrör från bränslepumpens koppling (Figur 85).

   Note: Kasta bränslefiltret.

   g028351
  2. Rikta in upptagningsröret på det nya bränslefiltret efter bränslepumpens koppling (Figur 85).

  3. Rikta in bränslefiltrets långa ben efter flottören när flottörens arm är i tomt läge (Figur 85).

  4. För in bränslepumpens koppling i upptagningsröret tills kopplingen sitter ordentligt (Figur 85).

  Montera bränslepumpen och sändarenheten

  1. Stötta både flottörarmen och upptagningsröret och för in flottören och bränslefiltret i bränsletankens öppning (Figur 84).

   Important: Säkerställ att flottören och filtrets långa ben pekar framåt i tanken och kopplingen högst upp på bränslepumpen pekar i 90° mot maskinens mittlinje.

  2. Sätt bränslepumpen/sändarenheten i tankens öppning (Figur 84 och Figur 85).

  3. Montera tätningen och muttern över bränslepumpen/sändarenheten och på bränsletankens påfyllningsrör och dra åt muttern för hand (Figur 84).

  4. Anslut bränsleslangens anslutning till bränslepumpens koppling (Figur 84).

   Note: Säkerställ att bränsleslanganslutningens låshylsa håller fast anslutningen på pumpkopplingen.

  5. Anslut kontakten med två uttag på maskinens kablage till kontakten med två stift på bränslepumpen/sändarenheten. Anslut kontakten med två stift på maskinens kablage till kontakten med två uttag på bränslepumpen/sändarenheten (Figur 84).

  6. Slå På startbrytaren och kontrollera att bränsleslangsanslutningen inte läcker.

   Note: Om den läcker slår du AV startbrytaren, tar ut nyckeln, tar bort anslutningen, kontrollerar att anslutningen och kopplingen inte är smutsiga eller skadade och monterar slangen och anslutningen på kopplingen.

   Note: Reparera eventuella bränsleläckor innan du fortsätter till nästa steg.

  Montera bränslepumpens kåpa

  1. Montera kåpan på tanken (Figur 86) med de fyra skruvar (nr 10 x ¾ tum) som du tog bort i steg 2 i Ta bort bränslepumpens kåpa.

   g323402
  2. Dra åt skruvarna till 113 N·cm.

  Montera kolbehållaren

  Maskinmodell 41394
  1. Rikta in bränsletanksslangarna genom hylsorna på kolkanisterns fäste (Figur 87).

   g323414
  2. Montera slangklämmorna över slangarna (Figur 87).

  3. Montera slangarna på kolkanisterns kopplingar (Figur 87).

  4. Fäst slangarna på kopplingarna med slangklämmorna (Figur 88).

   g323413
  5. Rikta in hålen i kolkanisterns fäste efter hålen i bränslekanalen (Figur 89).

   g323397
  6. Montera fästet på tanken (Figur 89) med de fyra skruvarna (nr 10 x ¾ tum).

  7. Dra åt skruvarna till 113 N·cm.

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Töm och rengör bränsletanken om bränslesystemet förorenas eller om du planerar att ställa maskinen i förvaring under en längre period. När du rengör bränsletanken ska du använda färskt, rent bränsle för att spola ur den.

  1. Överför bränslet från tanken till en godkänd bränslebehållare med en hävert av pumptyp. Överför bränslet från maskinen innan du häller ut eventuellt återstående bränsle i tanken genom påfyllningspipen ned i en bränslebehållare.

   Note: Om du bestämmer dig för att ta bort bränsletanken måste du koppla loss bränsleslangen och elkontakterna från bränslepumpen och sändarenheten, se Ta bort bränslepumpen och sändarenheten.

  2. Spola vid behov tanken med färskt rent bränsle.

  3. Byt ut bränslefiltren, se Byta ut bränslefiltret.

  4. Montera tillbaka tanken om du tog bort den i steg 1.

   Note: Om du tog bort bränsletanken måste du ansluta bränsleslangen och elkontakterna till bränslepumpen och sändarenheten, se Montera bränslepumpen och sändarenheten.

  5. Fyll på tanken med färskt rent bränsle.

  Lufta bränslesystemet

  Använd den här proceduren om du har servat bränslefiltret eller kört slut på bränslet och motorn inte startar.

  1. Säkerställ att du har en ½ tank bränsle i bränsletanken.

  2. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till PåSLAGET läge.

  3. Vrid nyckeln till läget AV.

  4. Försök att starta motorn.

  5. Om motorn inte startar upprepar du steg 2 och 3 flera gånger och försöker sedan att starta motorn.

   Note: Upprepa steg 5 tills motorn startar.

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minusanslutningen först och plusanslutningen sist. Anslut först plusanslutningen och sedan minusanslutningen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort.

  • Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Byta säkringar

  Det elektriska systemets säkringsblock sitter under förarsätet (Figur 90).

  g034159

  Serva batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Håll alltid batteriet rent och fulladdat. Torka av batteriet och batterilådan med en pappershandduk. Tvätta batteripolerna med en lösning bestående av fyra delar vatten och en del bikarbonat om de har korroderat. Stryk på ett tunt lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.

  Spänning: 12 V med 690 A kallstart vid –18 °C.

  Ta bort batteriet

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Avlägsna batterikåpan och lossa den jordade minuskabeln (svart) från batteripolen (Figur 91).

   g014029

   Varning

   Felaktig dragning av batterikabeln kan skada grässpridaren och kablarna och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan kortslutas mot metalldelar på grässpridaren och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • När batteriet installeras eller tas bort får batterianslutningarna inte komma i kontakt med några av grässpridarens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och grässpridarens metalldelar.

   • Håll alltid batteriremmen på plats för att skydda och säkra batteriet.

  3. Lossa pluskabeln (röd) från batteripolen.

  4. Ta bort batteriet.

  Montera batteriet

  1. Sätt batteriet på batterilådan så att batteriterminalerna är vända från grässpridaren.

  2. Anslut pluskabeln (röd) till batteriets pluspol (+) och minuskabeln (svart) till batteriets minuspol (–) med skruvarna och muttrarna.

  3. Trä isoleringskåpan över batteriets pluspol.

  4. Montera batterikåpan och fäst den med remmen som togs bort tidigare (Figur 91).

   Important: Håll alltid batterihållaren på plats för att skydda batteriet.

  Ladda batteriet

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat. Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen är under 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från chassit, se Ta bort batteriet.

  2. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna och ladda batteriet med 3–4 A i 4–8 timmar (12 V).

   Important: Överladda inte batteriet.

  3. Montera batteriet i chassit, se Montera batteriet.

  Förvara batteriet

  Om maskinen ska stå i förvaring i mer än 30 dagar ska batteriet demonteras och laddas helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Koppla loss batterikablarna om batteriet förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera hjulen/däcken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Fyll framhjulens lager med fett.
 • Var 100:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Kontrollera skicket och slitaget på däcken.
 • Var 400:e timme
 • Fyll framhjulens lager med fett.
 • Dra åt framhjulens hjulmuttrar till 75–102 Nm och bakhjulens hjulmuttrar till 95–122 Nm.

  Olyckor under drift, som att köra in i trottoarer, kan skada ett däck eller en fälg och störa inställningen av hjulen. Kontrollera därför däckens skick efter en olycka.

  Smörjmedelsspecifikation för planetväxeln

  SAE 85W-140-växelolja

  Kontrollera planetväxelsmörjmedlet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxelsmörjmedlet.
 • g238953
  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag och placera hjulen så att påfyllningspluggen är i det högsta läget (klockan 12) läge och avtappningspluggen befinner sig i det lägsta läget (klockan 6) (Figur 93).

   g238952
  2. Ta bort kontrollpluggen (Figur 50).

   Du bör se smörjmedelsnivån längst ned vid gängorna i kontrollpluggshålet.

   g238949
  3. Kontrollera att kontrollpluggens O-ringar är hela.

   Byt ut O-ringen om den är skadad.

  4. Om smörjmedelsnivån är låg ska du ta bort påfyllningspluggen och fylla på med det angivna smörjmedlet tills smörjmedlet rinner ut ur kontrollpluggshålet (Figur 95). Se Smörjmedelsspecifikation för planetväxeln.

   g238948
  5. Kontrollera att påfyllningspluggens O-ringar är hela.

   Byt ut O-ringen om den är skadad.

  6. Sätt tillbaka påfyllningspluggen och kontrollpluggen (Figur 95).

  7. Upprepa steg 1 till och med 6 för planetväxeln på maskinens andra sida.

  Byta planetväxelsmörjmedlet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byta planetväxelsmörjmedlet.
 • Var 800:e timme
 • Byta planetväxelsmörjmedlet.eller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Tömma planetväxeln på smörjmedel

  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag och placera hjulen så att påfyllningspluggen är i det högsta läget (klockan 12) och avtappningspluggen befinner sig i det lägsta läget (klockan 6). Se Figur 93 i Kontrollera planetväxelsmörjmedlet.

  2. Placera ett dräneringskärl under planetväxelns nav, ta bort avtappningspluggen, påfyllningspluggen och kontrollpluggen och låt allt smörjmedel rinna ut (Figur 96).

   g238951
  3. Undersök om det finns metallbitar på avtappnings- och påfyllningspluggarna.

   Om avtappnings- och påfyllningspluggen är täckta med metallbitar ska du reparera planetväxeln.

  4. Kontrollera att O-ringarna på avtappningspluggen, påfyllningspluggen och kontrollpluggen är hela.

   Byt ut skadade O-ringar.

  5. Sätt tillbaka avtappningspluggen.

  6. Placera ett avtappningskärl under bromshuset, ta bort avtappningspluggen och låt allt smörjmedel rinna ned i kärlet (Figur 97).

   g238950
  7. Sätt tillbaka avtappningspluggen i bromshuset.

  Planetväxelns smörjmedelsvolym

  Fylla på planetväxeln med smörjmedel

  1. Häll försiktigt det angivna växelsmörjmedlet i påfyllningsplugghålet. Se Figur 95 i Kontrollera planetväxelsmörjmedlet.

   Du bör se smörjmedelsnivån längst ned vid gängorna i kontrollpluggshålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan den angivna smörjmedelskvantiteten har tillsatts ska du vänta i en timme eller sätta tillbaka pluggarna och flytta maskinen cirka tre meter så att smörjmedlet fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggarna och fyll på det resterande smörjmedlet.

  2. Vänta i 10 minuter tills smörjmedlet har stabiliserats och kontrollera sedan smörjmedelsnivån. Fyll vid behov på smörjmedel tills nivån når upp till gängornas nederkant i kontrollpluggshålet.

  3. Sätt tillbaka påfyllningspluggen och kontrollpluggen. Se Figur 95 i Kontrollera planetväxelsmörjmedlet.

  4. Upprepa steg Tömma planetväxeln på smörjmedel och Fylla på planetväxeln med smörjmedel för planetväxeln på maskinens andra sida.

  Justera framhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera framhjulens skränkning.
 • Det ska vara 0–3 mm mellan däckens främre och bakre mittlinje.

  1. Kontrollera och fyll vid behov på luft i däcken. Se Kontrollera däckens lufttryck.

  2. Mät avståndet mellan framhjulen vid axelhöjd, både framtill och baktill på framhjulen (Figur 98).

   Note: De främre delarna på framhjulen bör vara 0–3 mm närmare varandra än de bakre delarna på framhjulen.

   g002247
  3. Om måttet inte hamnar inom det angivna området ska du lossa kontramuttrarna i båda ändarna av dragstången (Figur 99).

   g002248
  4. Vrid dragstången för att flytta framdelen på hjulet inåt eller utåt.

  5. Dra åt dragstängernas kontramuttrar när justeringen är korrekt.

  6. Kontrollera att ratten vrids lika mycket i båda riktningarna.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Använd en trasa för att öppna kylarlocket, och tänk på att öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  Specifikationer för kylvätska

  Kylvätsketanken fylls på fabriken med en 50/50-blandning av vatten och etylenglykolbaserad kylvätska med längre livslängd.

  Important: Använd endast kommersiellt tillgängliga kylvätskor som uppfyller specifikationerna som anges i tabellen för kylvätskestandarder med längre livslängd (Extended Life Coolant Standards Table).Använd inte konventionell (grön), oorganisk syra-teknik (IAT) som kylvätska i maskinen. Blanda inte konventionell kylvätska med kylvätska med längre livslängd.

  Tabell för kylvätsketyp

  Typ av etylenglykolkylvätska

  Typ av korrosionshämmare

  Långlivad frostskyddad

  Organisk syra-teknik (OAT)

  Important: Förlita dig inte på färgen på kylvätskan för att identifiera skillnaden mellan konventionella (gröna), oorganiska syra-teknik (IAT) kylvätskor och kylvätskor med längre livslängd.Kylvätsketillverkare färgar ibland kylvätska med längre livslängd i någon av följande färger: röd, rosa, orange, gul, blå, turkos, lila och grön. Använd kylvätska som uppfyller specifikationerna som anges i tabellen för kylvätskestandarder med längre livslängd.

  Kylvätskestandarder med längre livslängd (Extended Life Coolant Standards)

  ATSM International

  SAE International

  D3306 och D4985

  J1034, J814 och 1941

  Important: Kylvätskekoncentrationen ska vara en 50/50-blandning av kylvätska och vatten.

  • Rekommenderat:blanda kylvätska från ett koncentrat med destillerat vatten.

  • Rekommenderat alternativ: om destillerat vatten inte är tillgängligt bör du använda en färdigblandad kylvätska istället för ett koncentrat.

  • Minimikrav: om varken destillerat vatten eller färdigblandad kylvätska finns tillgängligt ska du blanda den koncentrerade kylvätskan med rent drickbart vatten.

  Kontrollera kylvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.Kontrollera kylvätskenivån i kylaren och expansionstanken varje dag innan motorn startas.
 • Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan kylvätskan vara het och trycksatt. Om du öppnar kylarlocket när kylvätskan är het kan vätskan spruta ut och orsaka allvarliga brännskador på dig eller kringstående.

  Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

  Important: Tillsätt inte kylvätska i en överhettad motor, utan vänta tills motorn har svalnat helt. Om du tillsätter kylvätska i en överhettad motor kan motorblocket spricka.

  1. Ställ grässpridaren på en plan yta.

  2. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ta försiktigt bort kylarlocket och locket på expansionstanken (Figur 100).

   g028232
  4. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren och expansionstanken.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till Full-markeringen på tanken (Figur 100).

  5. Om kylvätskenivån är låg tar du av expansionstankens lock och kylarlocket, och fyller på expansionstanken till Full-markeringen och kylaren till påfyllningsrörets översta del (Figur 100).

   Important: Fyll inte på expansiontanken för mycket.

   Important: Använd inte enbart vatten och inte heller en alkohol-/metanolbaserad kylvätska.

  6. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken (Figur 100).

  Kylvätskevolym

  Byta kylvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande

  Utrustning som tillhandahålls av ägaren: en bärbar kylvätsketermometer

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Vänta tills motorn är kall och ta sedan bort kylarlocket (Figur 100).

  3. Placera ett stort avtappningskärl under kylaren, se Kylvätskevolym.

  4. Öppna tömningsventilen och låt kylvätskan rinna ned i kärlet (Figur 101).

   g002252
  5. Stäng tömningsventilen (Figur 101).

  6. Ta bort kylarlocket (Figur 100).

  7. Fyll sakta på kylvätska i kylaren till cirka 2,5 cm under lockets tätningsyta.

   Note: Använd så mycket kylvätska som behövs för att fylla motorn och systemets ledningar. På så vis kan kylvätskan expandera utan att rinna över när motorn värms upp.

  8. Starta motorn med locket löst på kylaren (Figur 100).

  9. Låt motorn värmas upp tills termostaten öppnas.

   Note: Motorns termostat ska öppna sig när den bärbara termometern visar att kylmedelstemperaturen är mellan 79 och 88 °C.

  10. När kylvätskan har värmts upp ska du se till att den når upp till lockets tätningsyta och sedan skruva åt locket (Figur 100).

  11. Öppna expansionstankens lock och fyll tanken med kylvätska till läget Cold (Figur 100).

  12. Stäng av och starta motorn flera gånger, och kontrollera därefter kylvätskenivåerna.

   Note: Fyll på kylvätska i kylaren och expansionstanken enligt behov.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Om bromspedalen åker ned mer än 2,5 cm innan du känner ett motstånd ska du justera bromsarna enligt följande:

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Lägg i parkeringsbromsen.

  3. Placera klossar under hjulen för att förhindra att maskinen rullar.

  4. Frigör parkeringsbromsen.

  5. Lossa de främre kontramuttrarna på bromskablarna under grässpridarens framdel (Figur 102).

   g002253
  6. Dra åt de bakre kontramuttrarna lika mycket tills bromspedalen rör sig 1–2 cm innan du känner något motstånd (Figur 102).

   Important: Se till att du drar åt de båda bakre muttrarna lika mycket, så att de gängade ändarna på bromskablarna framför de främre muttrarna är lika långa.

  7. Dra åt de främre kontramuttrarna.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera fläkt-/generatorremmen.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera fläkt-/generatorremmen.
 • Kontrollera generator-/kylarfläktremmens skick och spänning. Byt ut remmen vid behov.

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Kontrollera generatorremmens spänning genom att trycka ned den mitt emellan generatorn och vevaxelskivorna med en kraft på 10 kg.

   Note: Remmen ska böjas 10–12 mm. Fortsätt med steg 3 om remmen böjer sig för mycket. Om remspänningen är korrekt kan du hoppa över resten av den här proceduren och fortsätta arbetet med grässpridaren.

  3. Lossa skruven på generatorns vridpunkt. Lossa bulten som fäster generatorn till det spårförsedda staget (Figur 103).

   g002249
  4. För in en bändstång mellan generatorn och motorn, och bänd försiktigt generatorn utåt.

  5. Dra åt generatorn och skruvarna för att säkra justeringen när spänningen är korrekt.

  6. Dra åt låsmuttern för att säkra justeringen.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Lätta på allt tryck i det hydrauliska systemet på ett säkert sätt innan du utför något arbete i det.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  Specifikationer för hydraulvätskan

  Tanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskan.

  Rekommenderad hydraulvätska: hydraulvätskan Toro PX Extended Life. Finns i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter.

  Note: En maskin som används med den rekommenderade utbytesvätskan kräver inte vätske- och filterbyten lika ofta.

  Alternativa hydraulvätskor: Om hydraulvätskan Toro PX Extended Life inte finns att tillgå kan en annan vanlig oljebaserad hydraulvätska användas under förutsättning att specifikationerna för den faller inom ramen för alla nedanstående materialegenskaper samt uppfyller branschstandarder. Använd inte syntetisk vätska. Hör om din smörjmedelsdistributör kan rekommendera en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 48
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre
   Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
   Branschspecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats till hydraulvätskan finns tillgänglig i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i spannar om 19 liter eller fat om 208 liter hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.Kontrollera hydrauloljenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.
 • Important: Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få systemet spolat om vätskan förorenas.Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör området runt hydraulvätsketankens oljestickslock och ta bort locket (Figur 104).

   g014217

   Important: Var mycket försiktig så att inte smuts eller andra föroreningar kommer in i öppningen när du kontrollerar vätskenivån.

  3. Torka av oljestickan med en trasa och för in oljestickan helt i tanken.

  4. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och kontrollera vätskenivån (Figur 105).

   Note: När vätskan är kall ska den nå upp till det nedre märket på oljestickan.

   g014218
  5. Om vätskenivån är låg fyller du på tanken med hydraulvätska av angiven sort för att höja nivån till den nedre markeringen. Se Specifikationer för hydraulvätskan.

  6. Sätt i oljestickslocket i tanken och se till att det sitter säkert.

  Byta hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Var 1000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulfiltret.
 • Varning

  Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga brännskador.

  Låt hydraulvätskan svalna innan något underhåll utförs i hydraulsystemet.

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  Använd ett ersättningsfilter från Toro (artikelnumret hittar du i reservdelskatalogen).

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Leta upp maskinens två hydraulfilter (Figur 106 och Figur 107).

   Note: Ett filter sitter nedanför hydraulvätsketanken och det andra sitter på ramen på maskinens baksida.

   • Främre filter, nedanför hydraulvätsketanken.

    g013791
   • Bakre filter, sitter på maskinramen.

    g013790
  3. Gör rent kring området där filtret ska monteras.

  4. Placera ett avtappningskärl under filtret.

  5. Ta bort filtret.

   Kassera det använda filtret på en godkänd återvinningsstation.

  6. Smörj den nya filterpackningen med ren hydraulvätska. Se Specifikationer för hydraulvätskan.

  7. Torka rent området där filtret ska monteras med en trasa.

  8. Justera filtret tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  9. Starta motorn, ställ in gasreglaget på hög tomgång och låt motorn gå 3–5 minuter för att lufta hydraulsystemet.

  10. Stäng av motorn och kontrollera hydraulvätskenivån. Kontrollera även att det inte finns några läckor. Se Kontrollera hydraulvätskan.

  Hydraulvätskevolym

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Om du inte använder den rekommenderade hydraulvätskan eller om du någonsin har fyllt tanken med en alternativ vätska ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Var 2000:e timme
 • Om du använder den rekommenderade hydraulvätskan ska du byta ut hydraulvätskan.
 • Varning

  Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga brännskador.

  Låt hydraulvätskan svalna innan något underhåll utförs i hydraulsystemet.

  Important: Om någon annan vätska används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Byt ut hydraulvätskefiltren. Se Byta hydraulfiltren.

  2. Rengör området kring hydraulslangskopplingen på hydraulvätsketankens undersida (Figur 108).

   g014219
  3. Ställ ett stort avtappningskärl under hydraulvätsketankens nipplar.

  4. Ta bort slangnippeln från tanken och låt vätskan rinna ned i kärlet (Figur 108).

   Kassera spillvätskan på en godkänd återvinningsstation.

  5. Montera slangen och nippeln på tanken och dra åt ordentligt.

  6. Fyll hydraultanken med cirka 53 liter hydraulvätska av angiven typ eller motsvarande, se Specifikationer för hydraulvätskan.

  7. Starta motorn, ställ in gasreglaget på hög tomgång och låt motorn gå 3–5 minuter för att lufta hydraulsystemet.

  8. Stäng av motorn och kontrollera hydraulvätskenivån. Kontrollera även att det inte finns några läckor. Se Kontrollera hydraulvätskan.

  Underhålla sprutsystemet

  Kontrollera slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera alla slangar och anslutningar för att se om de har skador och om de är ordentligt fastsatta.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera o-ringarna i ventilenheterna och byt ut dem vid behov.
 • Undersök alla slangar i sprutsystemet för att se om de har några sprickor, läckor eller andra skador. Kontrollera samtidigt anslutningar och nipplar i samma syfte. Byt ut skadade slangar och nipplar.

  Byta ut sugfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt sugfiltret.
 • Note: Identifiera rätt nätstorlek för sugfiltret som behövs för arbetet. Se Välja ett sugfilter.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Ta bort hållaren som fäster slangnippeln på den stora slangen och filterkåpan på tankens ovansida (Figur 109).

   g033577
  3. Ta bort slangen och slangnippeln från filterkåpan (Figur 109).

  4. Ta bort det gamla sugfiltret från filterkåpan i tanken (Figur 110).

   Note: Släng det gamla filtret.

   g033578
  5. Montera det nya sugfiltret i filterkåpan.

   Note: Se till att filtret sitter ordentligt på plats.

  6. Rikta in slangen och slangnippeln med filterkåpan på tankens ovansida och säkra nippeln och kåpan med hållaren som du tog bort i steg 2.

  Byta tryckfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt tryckfiltret.
  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Placera ett kärl under tryckfiltret (Figur 111).

   g028235
  3. Vrid avtappningspluggen motsols och ta bort den från tryckfiltrets skål (Figur 111).

   Note: Låt skålen tömmas helt.

  4. Vrid skålen moturs och avlägsna den från filterhuvudet (Figur 111).

  5. Ta bort det gamla tryckfiltret (Figur 111).

   Note: Kasta det gamla filtret.

  6. Kontrollera att avtappningspluggens o-ring (sitter på insidan av skålen) och skålens o-ring (sitter på filterhuvudets insida) inte är slitna eller skadade (Figur 111).

   Note: Byt ut skadade eller slitna o-ringar för pluggen, skålen eller både.

  7. Montera det nya tryckfiltret i filterhuvudet (Figur 111).

   Note: Kontrollera att filtret sitter ordentligt i filterhuvudet.

  8. Montera skålen på filterhuvudet och dra åt för hand (Figur 111).

  9. Montera pluggen i skålen och dra åt den för hand (Figur 111).

  Byta ut munstycksfiltret

  Note: Identifiera rätt nätstorlek för munstycksfiltret som behövs för arbetet. Se Välja ett munstycksspetsfilter (tillval).

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Ta bort munstycket från spruttornet (Figur 112).

   g209504
  3. Ta bort det gamla munstycksfiltret (Figur 112).

   Note: Släng det gamla filtret.

  4. Montera det nya munstycksfiltret (Figur 112).

   Note: Se till att filtret sitter ordentligt på plats.

  5. Montera munstycket på spruttornet (Figur 112).

  Justera sprutramperna så att de står plant

  Följande rutin kan användas vid justering av stoppen på mittrampen i syfte att hålla de vänstra och högra sprutramperna på samma nivå:

  1. Fäll ut sprutramperna till sprutläget.

  2. Ta bort saxpinnen från svängtappen (Figur 113).

   g013780
  3. Höj sprutrampen, ta bort tappen (Figur 113) och sänk därefter långsamt sprutrampen till marken.

  4. Undersök om tappen har några skador, och byt ut den om det behövs.

  5. Använd en skiftnyckel på manövreringsstångens platta sidor för att hålla fast den och lossa sedan kontramuttern så att du kan reglera öglestången (Figur 114).

   g014220
  6. Vrid öglestången i manövreringsstången för att förkorta eller förlänga det utökade manövreringsorganet till önskat läge (Figur 114).

   Note: Du måste vrida öglestången ett halvt eller helt varv för att kunna montera stången på spridaren.

  7. När de önskade lägena har erhållits drar du åt kontramuttern för att fästa manövreringsorganet och öglestången.

  8. Höj upp sprutrampen så att svängleden kommer i nivå med manövreringsstången.

  9. Håll i sprutrampen och för in tappen genom både svängleden och manövreringsstången på sprutrampen (Figur 113).

  10. När tappen sitter på plats släpper du sprutrampen och säkrar tappen med saxpinnen som togs bort tidigare.

  11. Upprepa vid behov proceduren för alla manövreringsstänger.

  Kontrollera nylonsvängbussningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera nylonsvängbussningarna.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Skjut ut de yttre sprutrampssektionerna till sprutläget och stötta upp dem med stativ eller remmar och lyftutrustning.

  3. Lossa skruven och muttern som fäster svängtappen och ta bort tappen (Figur 115).

   g242083
  4. Ta bort sprutrampen och tappfästet från mittramens slutkanal för att nå nylonbussningarna.

  5. Ta bort nylonbussningarna från fram- och baksidan på tappfästet och undersök dem (Figur 115).

   Note: Byt ut slitna eller skadade bussningar.

  6. Smörj nylonbussningarna med lite olja och montera dem i tappfästet (Figur 115).

  7. Rikta in hålen i tappfästet efter hålen i slutkanalen (Figur 115).

  8. Sätt tillbaka svängtappen och fäst den med flänsskruven och flänslåsmuttern som du tog bort i steg 3.

  9. Upprepa steg 2 till och med 8 på den andra yttre sprutrampssektionen.

  Underhålla pumpen

  Kontrollera pumpen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera pumpmembranen och byt ut dem vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Kontrollera pumpens backventiler och byt ut dem vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Note: Nedanstående maskinkomponenter anses vara slitdelar och täcks inte av den garanti som gäller för maskinen, förutom vid tillverkningsfel.

  Låt en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera att följande inre pumpkomponenter inte är skadade:

  • Pumpmembran

  • pumpens backventilenheter.

  Byt ut komponenter vid behov.

  Rengöring

  Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  Note: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna och fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Om du tvättar maskinen medan motorn är i gång kan interna skador på motorn uppstå.

  Rengöra kylarens kylflänsar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Rengör kylflänsarna.
 • Important: Spruta inte in vatten i ett varmt motorrum, eftersom det kan skada motorn.

  1. Ställ grässpridaren på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Tippa förar- och passagerarsätena framåt och rikta in stöttan i spärrhaken i stöttans styrskåra.

  3. Låt kylsystemet svalna.

  4. Ta bort sätessockelns åtkomstpanel. Se Ta bort sätessockelns åtkomstpanel.

  5. Rengör kylflänsarna med hjälp av en mjuk borste eller tryckluft med lågt tryck.

   Note: Rengör kylflänsarna oftare vid behov. Kontrollera även alla kylslangar och byt ut dem om de läcker eller är skadade eller slitna.

  6. För tillbaka förar- och passagerarsätena.

  7. Montera sätessockelns åtkomstpanel. Se Montera sätessockelns åtkomstpanel.

  Rengöra flödesmätaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Rengör flödesmätaren(oftare när slampulver används).
  1. Skölj och töm hela sprutsystemet ordentligt.

  2. Ta bort flödesmätaren från spridaren och spola den med rent vatten.

  3. Ta bort fästringen på uppströmssidan (Figur 116).

   g214630
  4. Rengör turbinen och turbinnavet för att ta bort metallspån och eventuellt slampulver.

  5. Kontrollera att turbinbladen inte är slitna.

   Note: Håll turbinen i handen och snurra den. Den ska snurra fritt och inte sakta ner så mycket. Byt i annat fall ut den.

  6. Montera flödesmätaren.

  7. Använd en luftstråle med lågt tryck (0,34 bar) för att säkerställa att turbinen snurrar fritt.

   Note: Om den inte gör det lossar du den sexkantiga tappen längst ned i turbinnavet 1/16 varv tills turbinen snurrar fritt.

  Rengöra omrörnings- och sektionsventilerna

  Ta bort ventilens manövreringsorgan

  1. Ställ sprutan på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stanna pumpen, stäng av motorn och ta ut startnyckeln.

  2. Ta bort hållaren som fäster manövreringsorganet till sektionsventilens eller omrörningsventilens grenrörsventil (Figur 117).

   Note: Kläm ihop hållarens två ben samtidigt som du trycker ned den.

   Note: Spara manövreringsorganet och hållaren för montering i Montera ventilens manövreringsorgan.

   g032545
  3. Ta bort manövreringsorganet från grenrörsventilen.

  Ta bort omrörningsventilens grenrör

  1. Ta bort snabbkopplingstappen som fäster omrörningsslangens snabbkoppling vid omrörningsventilens grenrör (Figur 118).

   g191301
  2. Ta bort de tre flänsklämmor som fäster omrörningsventilens grenrör vid tryckfilterhuvudets flänsar och kopplingsadaptern (Figur 118).

  3. Ta bort de två flänsskruvar (¼ x ¾ tum) och två flänslåsmuttrar (¼ tum) som fäster omrörningsventilens grenrör vid ventilstödet (Figur 119).

   g191302
  4. Ta bort omrörningsventilens grenrör och packning från maskinen (Figur 119).

   Note: Lossa tryckfilterhuvudets monteringsdelar efter behov för att skapa spelrum.

   Note: Spara flänsklämmorna, packningarna och snabbkopplingstapparna för montering i Montera omrörningsventilens grenrör.

  Ta bort sektionsventilens grenrör

  1. Ta bort snabbkopplingstappen som fäster sektionsöverströmningsventilens snabbkoppling vid sektionsventilens grenrör (Figur 120).

   g191303
  2. Ta bort snabbkopplingstappen som fäster snabbkopplingen för sektionstillförselslangen vid snabbanslutningsfästet på sektionsventilens grenrör (Figur 120).

  3. Ta bort de två flänsklämmor som fäster sektionsventilens grenrör på de intilliggande komponenternas flänsar (Figur 121).

   g191300
  4. På ventilgrenrören för vänster och höger sektion tar du bort de två flänsskruvar (¼ x ¾ tum) och två flänslåsmuttrar (¼ tum) som fäster sektionsventilens grenrör vid ventilstödet (Figur 122).

   g191304
  5. Flytta ned sektionsventilens grenrör och packningar för att komma åt sektionsöverströmningsventilen och ta sedan bort den från maskinen (Figur 122).

   Note: Lossa monteringsdelarna för den vänstra och högra sektionsventilens grenrör efter behov för att skapa spelrum.

   Note: Spara flänsklämmorna, packningarna och snabbkopplingstapparna för montering i Montera omrörningsventilens grenrör.

  Rengöra grenrörsventilen

  1. Placera ventilskaftet så att ventilen är stängd (B i Figur 123).

   g027562
  2. Ta bort ändkåpans två fästen från respektive ände av grenrörshuset (Figur 124 och Figur 125).

   g028243
   g028240
  3. Vrid ventilskaftet så att kulan är i öppet läge (Figur 123A).

   Note: När ventilskaftet är parallellt med ventilflödet glider kulan ut.

  4. Ta bort ventilskafthållaren från hålen i grenrörets skaftport (Figur 124 och Figur 125).

  5. Ta bort ventilskafthållaren och ventilskaftets säte från grenröret (Figur 124 och Figur 125).

  6. Ta bort ventilskaftenheten inuti grenrörshuset (Figur 124 och Figur 125).

  7. Rengör grenrörets insida och utsidan på kulventilen, ventilskaftet, skaftstoppet och ändkopplingarna.

  Montera grenrörsventilen

  Material som föraren måste ha: genomskinligt silikonfett.

  Important: Använd endast silikonfett när du monterar ventilen.

  1. Kontrollera att utloppskopplingens o-ringar (endast sektionsventilens grenrör), ändkåpans o-ringar, bakre sätets o-ringar och kullagret inte är skadade eller slitna (Figur 124 och Figur 125).

   Note: Byt ut alla skadade eller slitna o-ringar och lager.

  2. Stryk på silikonfett på ventilskaftet och montera det i ventilskaftsätet (Figur 124 och Figur 125).

  3. Montera ventilskaftet och sätet på grenröret och fäst dem med ventilskafthållaren (Figur 124 och Figur 125).

  4. Kontrollera att bakre sätets O-ring och kullagret är inriktade och sitter ordentligt i ändkåpans fäste (Figur 124 och Figur 125)

  5. Montera ändkåpans fästenhet på grenrörshuset tills flänsen på ändkåpans fäste vidrör grenrörshuset (Figur 124 och Figur 125), och vrid sedan ändkåpans fäste ytterligare ett åttondels till ett kvarts varv.

   Note: Var försiktig så att du inte skadar änden på fästet.

  6. Montera kulan i ventilhuset (Figur 126).

   Note: Ventilskaftet ska passa i kulans drivspår. Justera kulans position om ventilskaftet inte passar (Figur 126).

   g027565
  7. Vrid ventilskaftenheten så att ventilen är stängd (Figur 123B)

  8. Upprepa steg 4 och 5 för den andra ändkåpans fästenhet.

  Montera sektionsventilens grenrör

  1. Rikta in de två packningarna som du tog bort i Ta bort sektionsventilens grenrör mot flänsarna på sektionsventilens grenrör (Figur 127).

   Note: Lossa monteringsdelarna för den vänstra och högra sektionsventilens grenrör efter behov för att skapa spelrum.

   g191304
  2. Rikta in flänsen på sektionsventilens grenrör mellan flänsarna på de andra sektionsventilerna och/eller kopplingsadaptern (Figur 127).

  3. Montera snabbanslutningsfästet för sektionsventilens grenrör på sektionsöverströmningsventilens snabbkopplingsuttag med en snabbkopplingstapp (Figur 127 och Figur 128).

   g191303
  4. Montera flänsklämmorna som du tog bort i Ta bort sektionsventilens grenrör löst på flänsarna på sektionsventilens grenrör och flänsarna på de andra sektionsventilerna och/eller kopplingsadaptern (Figur 129).

   g191300
  5. På ventilgrenrören för vänster respektive höger sektion monterar du sektionsventilens grenrör på ventilstödet (Figur 127) med de två flänsskruvarna (¼ x ¾ tum) och flänslåsmuttrarna (¼ tum) som du tog bort i Ta bort sektionsventilens grenrör.

  6. Dra åt flänsskruvarna och flänslåsmuttrarna till 19,78–25,42 Nm.

  7. Dra åt de två flänsklämmorna för hand (Figur 129).

  8. Montera sektionsslangens snabbkoppling på snabbanslutningsfästet för sektionsventilens grenrör med snabbkopplingstappen (Figur 128).

  9. Om du lossade på monteringsdelarna för den vänstra och högra sektionsventilens grenrör, drar du åt skruven och muttern till 19,78–25,42 Nm.

  Montera omrörningsventilens grenrör

  1. Rikta in flänsen på omrörningsventilens grenrör och de tre packningarna mot flänsarna på omrörningsöverströmningsventilen, tryckfilterhuvudet och kopplingsadaptern (Figur 130 och Figur 131).

   Note: Lossa tryckfilterhuvudets monteringsdelar efter behov för att skapa spelrum.

   g191302
   g191301
  2. Fäst omrörningsventilens grenrör löst vid omrörningsöverströmningsventilen, tryckfilterhuvudet och kopplingsadaptern (Figur 131) med de tre flänsklämmorna som du tog bort i Ta bort omrörningsventilens grenrör.

  3. Montera omrörningsventilens grenrör vid ventilstödet med de två flänsskruvarna (¼ x ¾ tum) och flänslåsmuttrarna (¼ tum) som du tog bort i Ta bort omrörningsventilens grenrör.

  4. Dra åt flänsskruvarna och flänslåsmuttrarna till 19,78–25,42 N·m.

  5. Dra åt de tre flänsklämmorna för hand (Figur 131).

  6. Montera omrörningsslangens snabbkoppling på snabbanslutningsfästet för omrörningsventilens grenrör med snabbkopplingstappen (Figur 131).

  7. Om du lossade på tryckfilterhuvudets monteringsdelar drar du åt skruven och muttern till 19,78–25,42 Nm.

  Montera ventilens manövreringsorgan

  1. Rikta in manövreringsorganet mot grenrörsventilen (Figur 117).

  2. Sätt fast manövreringsorganet och ventilen med hållaren som du tog bort i steg 2 i Ta bort ventilens manövreringsorgan.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Stäng av sprutpumpen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Kortvarig förvaring

  (färre än 30 dagar)

  Utför följande procedurer:

  1. Rengöra maskinens utsida

  2. Förbereda spridaren för behandling

  3. Behandla spridaren

  Rengöra maskinens utsida

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen och motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  2. Rengör hela maskinen från smuts och lort, inklusive utsidan av motorns cylinderhuvudflänsar och blåsarhuset.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd intehögtrycksvatten för att tvätta maskinen. Högtryckstvätt kan skada elsystemet och tvätta bort fett som behövs i friktionspunkter. Spola inte med för mycket vatten, i synnerhet inte i närheten av kontrollpanelen, lamporna, motorn eller batteriet.

  Förbereda spridaren för behandling

  1. Flytta maskinen till avtappningsområdet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av sprutpumpen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

  2. Töm färskvattentanken och låt pluggen vara öppen.

  3. Töm spruttanken så mycket som möjligt.

  4. Blanda ett rosthämmande, icke alkoholbaserat frostskyddsmedel. Se Förbereda konditioneraren.

  5. Ta bort slangen från tryckmätarens baksida och placera slangens ände i en behållare (Figur 132).

   g276304
  6. Starta motorn och sänk ned de yttre rampsektionerna.

  Behandla spridaren

  1. Kör sprutpumpen några minuter så att frostskyddsmedlet blandas i sprutsystemet och eventuella spruttillbehör.

  2. Slå På omkopplarna för vänster, mitten och höger sektion.

  3. Slå På huvudsektionsomkopplaren och titta efter följande:

   • Kontrollera att frostskyddsmedlet strömmar från den bortkopplade änden av tryckmätarslangen.

   • Spruta ut ur munstycket tills du ser frostskyddsmedlet.

  4. Slå AV huvudsektionsomkopplaren.

  5. Slå AV pumpomkopplaren.

  6. Höj sprutrampssektionerna med hjälp av de yttre sprutrampssektionernas lyftomkopplare.

   Höj sprutrampssektionerna tills de har förflyttat sig hela vägen in i transporthållaren och befinner sig i transportläget ”X”, och lyftcylindrarna är helt indragna.

   Note: Se till att lyftcylindrarna är helt indragna, så att manövreringsstången inte skadas.

  7. Stäng av motorn.

  8. Töm spruttanken så mycket som möjligt.

  Långvarig förvaring

  (mer än 30 dagar)

  Utför följande procedurer som finns i Kortvarig förvaring:

  1. Rengöra maskinens utsida

  2. Förbereda spridaren för behandling

  3. Behandla spridaren

  Utför även följande procedurer:

  1. Serva chassit

  2. Serva spridaren

  3. Serva motorn

  4. Serva bränslesystemet

  5. Serva batteriet

  6. Skydda maskinen

  Serva chassit

  1. Kontrollera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däckens lufttryck.

  2. Kontrollera bromsarna. Se Justera bromsarna.

  3. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar.

   Note: Reparera eller byt ut delar som är slitna eller skadade.

  4. Måla alla lackskador och bara metallytor (du kan köpa färg hos en auktoriserad Toro-återförsäljare).

  Serva spridaren

  1. Rengör omrörningsventilen och de tre sektionsventilerna. Se Rengöra omrörnings- och sektionsventilerna.

  2. Smörj spridaren. Se Smörja sprutpumpen.

  3. Kontrollera skicket på spridarens alla slangar.

   Note: Byt ut slangar som är slitna eller skadade.

  4. Dra åt alla slangklämmor och slangnipplar.

  Serva motorn

  1. Serva luftrenaren. Se Kontrollera luftrenaren.

  2. Byt ut motoroljefiltret och oljan. Se Byta ut motoroljefiltret och Byta ut motoroljan.

  Serva bränslesystemet

  1. Töm bränsletanken. Se Tömma bränsletanken.

  2. Förbered bränslet med bränslestabiliserare i enlighet med tillverkarens anvisningar och fyll på det i bränsletanken.

  3. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 5 minuter.

  4. Stäng av motorn.

  5. Dra åt bränslesystemets samtliga nipplar.

  Serva batteriet

  1. Flytta maskinen till ett rent och torrt lagerutrymme.

  2. Ta bort batteriet från chassit. Se Ta bort batteriet.

   Note: Ha inte kablarna anslutna till batteriet under förvaringen.

  3. Kontrollera elektrolytnivån.

  4. Ladda batteriet helt. Se Ladda batteriet.

   Important: Batteriet måste vara fulladdat så att det inte fryser och skadas vid temperaturer under 0 °C. Ett fulladdat batteri behåller sin laddning i ungefär 50 dagar vid temperaturer under 4 °C. Vid temperaturer över 4 °C ska du kontrollera vattennivån i batteriet och ladda batteriet var 30:e dag.

  Skydda maskinen

  1. Ta ut nyckeln ur tändningen och placera nyckeln på en säker plats utom räckhåll för barn.

  2. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Förbereda maskinen för service

  1. För in tryckmätarslangen i slangkopplingen på tryckmätarens baksida (Figur 133).

   g276304
  2. Stäng färskvattentankens plugg.

  3. Fyll på bränsle i bränsletanken.

  4. Ladda batteriet helt. Se Ladda batteriet.

  5. Montera batteriet i chassit. Se Montera batteriet.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotorn roterar inte motorn.
  1. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  2. En säkring har gått eller är lös.
  3. Batteriet är urladdat.
  4. En trasig startmotor eller magnetspole.
  5. De inre motorkomponenterna kärvar.
  1. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  2. Korrigera eller byt ut säkringen.
  3. Ladda eller byt ut batteriet.
  4. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  5. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn går runt, men startar inte.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  3. Igensatt bränsleledning.
  4. Körreläet är inte inkopplat.
  5. Tändningslåset är trasigt.
  1. Fyll tanken med färskt bränsle.
  2. Töm och spola bränslesystemet; tillsätt färskt bränsle.
  3. Rengör eller byt ut.
  4. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  5. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn startar, men vill inte fortsätta gå.
  1. Bränsletankens ventil är blockerad.
  2. Det förekommer smuts eller vatten i bränslesystemet.
  3. Bränslefiltret är igensatt.
  4. En säkring har gått eller är lös.
  5. Insprutningspumpen är trasig.
  6. Lösa kablar eller dåliga anslutningar.
  7. Cylinderhuvudets packning är trasig.
  1. Sätt på tanklocket.
  2. Töm och spola bränslesystemet; tillsätt färskt bränsle.
  3. Byt ut bränslefiltret.
  4. Korrigera eller byt ut säkringen.
  5. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  6. Kontrollera och fäst kabelanslutningarna.
  7. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn går, men hackar eller misständer.
  1. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  2. Lösa kablar eller dåliga anslutningar.
  3. Motorn överhettas.
  1. Töm och spola bränslesystemet. Tillsätt färskt bränsle.
  2. Kontrollera och fäst kabelanslutningarna.
  3. Se ”Motorn överhettas” nedan.
  Det går inte att köra motorn på tomgång.
  1. Bränsletankens ventil är blockerad.
  2. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  3. Insprutningspumpen är trasig.
  4. Det är lågt tryck i motorn.
  5. Luftfilterelementet är smutsigt.
  1. Sätt på tanklocket.
  2. Töm och spola bränslesystemet; tillsätt färskt bränsle.
  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  4. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  5. Byt ut luftfilterelementet.
  Motorn överhettas.
  1. Oljenivån i vevhuset är inkorrekt.
  2. Kylvätskenivån är låg.
  3. Motorn är utsatt för hög belastning.
  4. Luftintagsgallren är smutsiga.
  5. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus och/eller det roterande luftintagsgallret är igensatta.
  1. Fyll på eller töm till markeringen Full.
  2. Kontrollera kylvätskenivån och fyll på vid behov.
  3. Minska lasten och kör med lägre hastighet.
  4. Rengör luftintagsgallren efter varje användning.
  5. Rengör kylflänsarna och luftkanalerna efter varje användning.
  Motorn tappar kraft.
  1. Oljenivån i vevhuset är inkorrekt.
  2. Luftrenarinsatsen är smutsig.
  3. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  4. Motorn är överhettad.
  5. Ventilationshålet i bränsletankens ventilkoppling är igensatt.
  6. Det är lågt tryck i motorn.
  1. Fyll på eller töm till markeringen Full.
  2. Byt ut luftrenarinsatsen.
  3. Töm och spola bränslesystemet; tillsätt färskt bränsle.
  4. Se avsnittet Motorn överhettas ovan.
  5. Sätt på tanklocket.
  6. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Onormala vibrationer eller ljud.
  1. Motorns fästskruvar är lösa.
  2. Det är fel på motorn.
  1. Dra åt motorns fästskruvar.
  2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Maskinen går inte, eller går trögt i båda riktningarna på grund av att motorn kör fast eller motorstopp inträffar.
  1. Parkeringsbromsen är ilagd.
  1. Frigör parkeringsbromsen.
  Maskinen går inte i någon riktning.
  1. Parkeringsbromsen har inte frigjorts eller kan inte frigöras.
  2. Transmissionen är trasig.
  3. Reglagelänkaget behöver justeras eller bytas ut.
  4. Drivaxeln eller hjulnavsnyckeln har skadats.
  1. Frigör parkeringsbromsen eller kontrollera länkaget.
  2. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  4. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  En sprutsektion sprutar inte.
  1. Den elektriska anslutningen på sektionsventilen är smutsig eller frånkopplad.
  2. En säkring har gått.
  3. En slang har blivit klämd.
  4. En av sektionernas överströmningsventiler är felaktigt justerad.
  5. Sektionens ventil är trasig.
  6. Elsystemet är skadat.
  1. Stäng av ventilen manuellt. Koppla från den elektriska anslutningen på ventilen och rengör alla kablar, och anslut den igen.
  2. Kontrollera säkringarna och byt ut efter behov.
  3. Reparera eller byt ut slangen.
  4. Justera sektionens överströmningsventil.
  5. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  En sprutsektion stängs inte av.
  1. Ventilen är skadad.
  1. Demontera sprutsektionens ventil. Se avsnittet Rengöra sektionsventilerna. Kontrollera alla delar och byt ut eventuella trasiga delar.
  En sprutsektionsventil läcker.
  1. En O-ring är utsliten.
  2. Ett ventilsäte är utslitet eller skadat.
  1. Ta isär ventilen och byt ut tätningarna med hjälp av ventilreparationssatsen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  2. Ta bort ventilens manövreringsorgan och byt ut ventilsätena med hjälp av ventilreparationssatsen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Trycket sjunker när en sprutsektion slås på.
  1. Sprutsektionens överströmningsventil är felaktigt inställd.
  2. Något har fastnat i sprutsektionens ventilstomme.
  3. Ett munstycksfilter är skadat eller igensatt.
  1. Justera sektionens överströmningsventil.
  2. Ta bort inlopps- och utloppsanslutningarna till sektionens ventil och ta bort blockeringen.
  3. Ta bort alla munstycken och kontrollera dem.
  Sprutmunstycket/munstyckena droppar när sektionsomkopplaren/omkopplarna är avstängda.
  1. Skräp har ansamlats mellan munstyckskroppen och backventilsmembranet.
  1. Rengör munstyckskroppen och membranet. Se Rengöra munstyckskroppen och backventilsmembranet.
  Trycket faller under pågående spridning.
  1. Sugfiltersilen är igensatt eller håller på att sättas igen.
  1. Ta bort och rengör eller byt sugfiltret.

  Scheman

  Sprutsystemsschema

  g034336