Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g240238

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395 mukaisesti (kun asetustoimet on suoritettu) ja standardin ANSI B71.4-2017 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä sivullisia ja lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-7276
decal98-4387
decal99-3444

Mallit 03821 ja 03910

decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal125-6688
decal133-8062
decal136-3702
decal137-9706
decal120-1683
decal120-2105

Mallit 03910 ja 03820

decal121-7884

Malli 03821

decal133-4901

Malli 03910

Kiinnitä osanumeron 120-1683 päälle CE-koneisiin

decal121-7928

Malli 03910

decal138-6980

Mallit 03820 ja 03821

Kiinnitä osanumeron 120-1683 päälle CE-koneisiin

decal138-1186

Mallit 03820 ja 03821

decal138-6981

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Oikeanpuoleinen letkuohjain (mallit 03820 ja 03821)1
Vasemmanpuoleinen letkuohjain (mallit 03820 ja 03821)1

Koneen ja leikkuuyksiköiden valmistelu

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

 2. Irrota kelamoottorit kuljetustuista.

 3. Irrota kuljetustuet ja hävitä ne.

 4. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista. Kokoa ja säädä ne leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

 5. Varmista, että vastapaino (Kuva 3) asennetaan leikkuuyksikön oikeaan päähän leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

  g019938

Nurmentasausjousen säätö

Kaikissa leikkuuyksiköissä on toimitettaessa nurmentasausjousi asennettuna leikkuuyksikön oikealle puolelle. Varmista, että nurmentasausjousi asennetaan leikkuuyksikköön samalle puolelle kuin kelamoottori.

Note: Kun asennat tai irrotat leikkuuyksiköitä, varmista että asennat sokan jousisylinterin aukkoon, joka on tangon kiinnikkeen vieressä. Muussa tapauksessa sokka on asennettava tangon päässä olevaan aukkoon.

 1. Irrota kaksi lukkopulttia ja mutteria, joilla tangon kiinnike on kiinni leikkuuyksikön kielekkeissä (Kuva 4).

  g003949
 2. Irrota laippamutteri, jolla jousiputken pultti on kiinni kannattimen kielekkeessä (Kuva 4), ja irrota kokoonpano.

 3. Asenna jousiputken pultti kannattimen vastakkaiseen kielekkeeseen ja kiinnitä laippamutterilla.

  Note: Aseta pultin pää kielekkeen ulkoreunalle (Kuva 4).

  g003967
 4. Asenna tangon kiinnike leikkuuyksikön kielekkeisiin lukkopulteilla ja muttereilla (Kuva 5).

Letkunohjaimen asennus

Mallit 03820 ja 03821

Leikkuuyksiköissä 4 (edessä vasemmalla) ja 5 (edessä oikealla) letkunohjaimet on kiinnitettävä leikkuuyksikön kielekkeiden eteen tangon kiinnikkeen kiinnitysmuttereilla. Letkunohjainten on kallistuttava keskimmäistä leikkuuyksikköä kohti (Kuva 6, Kuva 7 ja Kuva 8).

g031275
g015160
g289454

Leikkuuyksiköiden kohdistus nostovarsiin

Kaikki etuleikkuuyksiköt ja kaikki takaleikkuuyksiköt, joiden leikkuukorkeus on 1,2 cm tai matalampi
 1. Laske kaikki nostovarret kokonaan.

 2. Irrota lukkotappi ja korkki nostovarren tapin haarukkapäästä (Kuva 9).

  g003975
 3. Liu’uta etuleikkuuyksiköissä leikkuuyksikkö nostovarren alle ja työnnä samalla kannattimen akseli nostovarren tapin haarukkapäähän (Kuva 10).

  g020321

Takaleikkuuyksiköiden kiinnitys nostovarsiin

1,2 cm:iin tai korkeampaan leikkuukorkeuteen säädetyt leikkuuyksiköt
 1. Irrota lukitussokka ja aluslaatta, joilla nostovarren tappi on kiinni nostovarressa ja liu’uta nostovarren tappi irti nostovarresta (Kuva 11).

  g003979
 2. Työnnä nostovarren haarukkapää kannattimen akseliin (Kuva 10).

 3. Työnnä nostovarren akseli nostovarteen ja kiinnitä se aluslaatalla ja lukitussokalla (Kuva 11).

Leikkuuyksiköiden asennus nostovarsiin

 1. Aseta korkki kannattimen akselin ja nostovarren haarukkapään päälle.

 2. Kiinnitä korkki ja kannattimen akseli nostovarren haarukkapäähän lukkotapilla.

  Note: Käytä uraa, jos leikkuuyksikköä halutaan ohjata, tai käytä aukkoa, jos leikkuuyksikkö halutaan lukita paikalleen (Kuva 9).

 3. Kiinnitä nostovarren ketju ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 12).

  Note: Käytä leikkuuyksikön käyttöoppaassa määritettyä määrää rengaslinkkejä.

  g003948

Kelamoottorien asennus

 1. Päällystä kelamoottorin ura-akseli puhtaalla rasvalla.

 2. Voitele kelamoottorin O-rengas öljyllä ja asenna se moottorin laippaan.

 3. Asenna moottori kiertämällä sitä myötäpäivään niin, että moottorin laipat eivät koske lukkomuttereihin (Kuva 13).

  Important: Varmista, että kelamoottorin letkut eivät ole vääntyneet, mutkalla tai vaarassa joutua puristuksiin.

  g020322
 4. Kierrä moottoria vastapäivään, kunnes laipat ympäröivät mutterit.

 5. Kiristä mutterit momenttiin 37–45 N·m.

Nurmentasausjousen säätö

Nurmentasausjousi (Kuva 14) siirtää painoa eturullalta takarullalle. Näin voidaan vähentää aaltokuvioita nurmessa.

Important: Tee jousen säädöt leikkuuyksikön ollessa asennettuna ajoyksikköön.

 1. Kohdista kone suoraan eteenpäin ja kytke seisontajarru.

 2. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

 3. Siirrä leikkuu-/kuljetusliukuvipu LEIKKUUASENTOON.

 4. Käynnistä moottori ja laske leikkuuyksiköt lattialle työntämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin.

 5. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

 6. Varmista, että sokka on asennettuna tangon taimmaiseen aukkoon (Kuva 14).

  g020164
 7. Kiristä tangon etupään kuusiomuttereita, kunnes jousen (Kuva 14) pituus puristettuna on 12,7 cm (13 cm:n leikkuuyksiköt) tai 15,8 cm (18 cm:n leikkuuyksiköt).

  Note: Vähennä jousen pituudesta 2,5 cm epätasaisessa maastossa käyttöä varten. Kun jousen pituutta pienentää, leikkuuyksikkö ei myötäile maanpintaa yhtä tarkasti.

Rengaspaineen säätö

Säädä kunkin renkaan rengaspainetta. Katso kohta .

Note: Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten.

Leikkuuyksikön tukitelineen käyttö

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksikön tukiteline1

Jos leikkuuyksikköä kallistetaan kiinteän terän tai kelan esiin saamiseksi, nosta leikkuuyksikön takaosa tukitelineen varaan siten, että runkopalkin säätöruuvien takaosan mutterit eivät nojaa työpintaan (Kuva 15).

g020158

Kiinnitä tukiteline ketjukiinnikkeeseen lukkotapilla (Kuva 16).

g004144

Konepellin salvan asennus

CE-koneet

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lukitustuki1
Niitti2
Aluslaatta1
Ruuvi (¼ × 2 tuumaa)1
Lukkomutteri (¼ tuumaa)1
 1. Irrota konepellin salpa sen tuesta.

 2. Irrota niitit (2), joilla konepellin salvan tuki on kiinnitetty konepeltiin (Kuva 17). Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

  g012628
 3. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin. Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten (Kuva 18). Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

  g012629
 4. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

 5. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 18).

 6. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 19).

  g354465
 7. Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (Kuva 20).

  Note: Kiristä mutteria ja pulttia, kunnes pultti ei enää liiku eteen- tai taaksepäin CE-lukitustuen sisällä.

  g350021

CE-tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Valmistusvuoden tarra1
CE-tarra (osanro 133-8095)1
Varoitustarra (osanro 138-1186 – mallit 03820 ja 03821)1
Varoitustarra (osanro 121-7928 – malli 03910)1

Valmistusvuoden tarran ja CE-tarran kiinnitys

 1. Pyyhi malli- ja sarjanumerokilven lähellä sijaitseva vasemmanpuoleinen runko alkoholilla ja anna rungon kuivua (Kuva 21).

  g352028
 2. Irrota valmistusvuoden tarran tausta ja kiinnitä se sarjanumerokilven lähelle runkoon kuvan mukaisesti (Kuva 21).

 3. Pyyhi konepellin lukon lähellä sijaitseva vasemmanpuoleinen runko alkoholilla ja anna rungon kuivua (Kuva 22).

  g352025
 4. Irrota CE-tarran (osanro 133-8095) tausta ja kiinnitä se runkoon kuvan mukaisesti (Kuva 22).

Varoitustarran kiinnitys

Koneen malli 03910
 1. Pyyhi vakiovaroitustarra alkoholilla ja anna rungon kuivua (Kuva 23).

  g352027
 2. Irrota CE-varoitustarran (osanro 121-7928) tausta ja kiinnitä se vakiovaroitustarran päälle kuvan mukaisesti (Kuva 23).

Varoitustarran kiinnitys

Konemallit 03820 ja 03821
 1. Pyyhi vakiovaroitustarra alkoholilla ja anna rungon kuivua (Kuva 24).

  g352026
 2. Irrota CE-varoitustarran (osanro 138-1186) tausta ja kiinnitä se vakiovaroitustarran päälle kuvan mukaisesti (Kuva 24).

Laitteen yleiskatsaus

g216864
g352073

Ajopolkimet

Aja eteenpäin painamalla ajopoljinta (Kuva 26). Peruutuspoljinta painamalla voidaan peruuttaa tai eteenpäin ajettaessa tehostaa jarrutusta (Kuva 26). Kun päästät tai siirrät polkimen VAPAA-asentoon, kone pysähtyy.

Leikkuu-/kuljetusliukuvipu

Siirrä leikkuu-/kuljetusliukuvipu kantapäällä (Kuva 26) vasemmalle KULJETUSASENTOON tai oikealle LEIKKUUASENTOON.

 • Leikkuuyksiköt toimivat vain, kun leikkuu-/kuljetusliukuvipu on LEIKKUU-asennossa.

 • Leikkuuyksiköitä ei voi laskea, kun leikkuu-/kuljetusliukuvipu on KULJETUS-asennossa.

Ohjauspyörän kallistusvipu

Vedä ohjauspyörän kallistusvipu (Kuva 26) taakse, kun haluat säätää ohjauspyörän toivottuun asentoon. Lukitse sitten asento painamalla vipu eteen.

Ohjauskonsoli

g019980

Virtalukko

Käynnistä moottori ja valot (Kuva 27) virtakytkimellä. Virtalukossa on kolme asentoa:

 • PYSäYTYS-asento sammuttaa moottorin.

 • KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa moottorin voi pitää käynnissä tai moottorin sylinterinkantta voi esilämmittää.

 • KäYNNISTYS-asento aktivoi käynnistysmoottorin.

Note: Kun virta-avain on KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa, hehkutulppa aktivoituu ja merkkivalo palaa noin seitsemän sekunnin ajan.

Kaasuvipu

Työnnä kaasuvipua (Kuva 27) eteenpäin, kun haluat lisätä nopeutta, ja vähennä nopeutta vetämällä vipua taaksepäin.

Leikkuuyksikön käyttökytkin

Leikkuuyksikön käyttökytkimessä (Kuva 27) on kaksi asentoa: KYTKETTY ja VAPAUTETTU. Keinukytkimellä ohjataan venttiilirivissä sijaitsevaa solenoidiventtiiliä, joka käyttää leikkuuyksiköitä.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 27) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Se toimii, kun virta-avain on Käynnissä-asennossa.

Leikkuunohjausvipu

Leikkuunohjausvivulla (Kuva 27) voi laskea ja nostaa leikkuuyksiköitä ja kääntää tai pysäyttää tai kelat.

Leikkuuyksiköitä ei voida laskea, kun leikkuu/kuljetusliukuvipu on KULJETUS-asennossa.

Note: Kun leikkuuyksikön käyttökytkin on KYTKETTY-asennossa, vipua ei ole tarpeen pitää etuasennossa, kun leikkuuyksiköitä lasketaan tai nostetaan.

Moottorin jäähdytysnesteen ylikuumenemisen varoitusvalo

Ylikuumenemisen varoitusvalo (Kuva 27) palaa, jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea. Jos lämpötila saavuttaa tämän arvon, leikkuuyksiköt pysähtyvät. Jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä 5,5 °C, moottori sammuu lisävahinkojen estämiseksi.

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo (Kuva 27) palaa, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle.

Laturin merkkivalo

Laturin merkkivalo (Kuva 27) sammuu moottorin ollessa käynnissä. Jos laturin merkkivalo syttyy moottorin ollessa käynnissä, tarkista latausjärjestelmä ja korjaa se tarvittaessa.

Hehkutulppien merkkivalo

Hehkutulppien merkkivalo (Kuva 27) palaa hehkutuksen aikana.

Seisontajarru

Aina kun sammutat moottorin, kytke seisontajarru, (Kuva 27) jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa. Kytke seisontajarru vetämällä vipua ylöspäin. Vapauta jarru painamalla vipua alaspäin.

Note: Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

Vianmäärityksen valo

Vianmäärityksen valo (Kuva 27) syttyy, jos järjestelmä havaitsee vian.

Pistorasia

Pistorasia sijaitsee ohjauskonsolin ulkopuolella. 12 voltin jännitteellä toimivat sähkölaitteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 28).

g019983

Polttoainemittari

Polttoainemittarista (Kuva 29) näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta.

g019982

Leikkurin asennuslohko

Leikkurin asennuslohko sijaitsee ajotason suojuksen alla.

g020248

Kelanopeuden säätönuppi

Leikkurin asennuslohkon kelanopeuden säätönupilla voi säätää leikkuuyksiköiden leikkuunopeutta (kelanopeutta) (Kuva 30).

 • Lisää kelanopeutta kääntämällä kelanopeuden säätönuppia vastapäivään.

 • Vähennä kelanopeutta kääntämällä nuppia myötäpäivään.

Lisätietoja kelanopeuden säätämisestä on kohdassa Leikkuunopeus (kelanopeus) ja Kelanopeuden säätö.

Läppäysvipu

Leikkuuyksiköiden pyörimissuuntaa ohjaava läppäysvipu kääntyy leikkuun aikana tai kun keloja ja kiinteitä teriä läpätään (Kuva 30).

 • Käännä läppäysvipu F-asentoon, kun leikkaat ruohoa.

 • Käännä vipu R-asentoon, kun läppäät leikkuuyksiköitä.

Important: Älä käännä läppäysvipua kelojen pyöriessä.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Mitat

Reelmaster 3550

Reelmaster 3555

Reelmaster 3575

Leikkuuleveys

208 cm

254 cm

254 cm

Kokonaisleveys

239 cm

284 cm

284 cm

Kuljetusleveys

231 cm

231 cm

231 cm

Kokonaispituus

295 cm

267 cm

267 cm

Korkeus kaatumissuojausjärjestelmän ylimpään kohtaan

188 cm

201 cm

206 cm

Akseliväli

151 cm

152 cm

152 cm

Paino (koottuna)

900 kg

1 034 kg

1 157 kg

Paino (ilman leikkuuyksiköitä)

708 kg

751 kg

796 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja asianmukaisesti toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Tarkasta aina ennen leikkaamista, että leikkuuyksiköt ovat hyvässä käyttökunnossa.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoaineen tiedot

Käytä vain puhdasta ja tuoretta dieselpolttoainetta, jonka rikkipitoisuus on alhainen (<1 000 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Important: Jos käytät dieselpolttoainetta, jonka rikkipitoisuus on korkea (rikkipitoisuus 0,5–1,0 % (5 000 – 10 000 ppm), vaihda moottoriöljy ja öljynsuodatin 75 tunnin välein.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodiesel

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.

 • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN590:n mukainen.

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselsekoituksista saa jälleenmyyjältä.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus: noin 42 l.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

 2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 31).

  g191214
 3. Irrota polttoainesäiliön korkki.

 4. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti.

  Note: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen.

 5. Asenna korkki.

 6. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Päivittäisen huollon suorittaminen

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

  Turvakytkinten tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Important: Jos jokin koneen lukituskytkimistä ei toimi, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Laitteen valmistelu

  1. Aja kone hitaasti avoimelle alueelle.

  2. Laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  Ajopolkimen ja käynnistyksen turvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Paina ajopoljinta.

  5. Käännä avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Käynnistysmoottori ei saa käynnistää moottoria, kun ajopoljinta painetaan.

  Leikkuuyksikön käyttökytkimen ja käynnistyksen turvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin KYTKETTY-asentoon.

  4. Älä pidä jalkaa ajopolkimella.

  5. Käännä avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Käynnistysmoottori ei saa käynnistää moottoria, kun leikkuuyksikön käyttökytkin on KYTKETTY-asennossa.

  Leikkuunohjausvivun ja käynnistysmoottorin ja käynnistyksen turvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Älä pidä jalkaa ajopolkimella.

  5. Paina leikkuunohjausvipua eteenpäin samalla, kun käännät avaimenKäYNNISTYS-asentoon.

   Note: Käynnistysmoottori ei saa käynnistää moottoria, kun leikkuunohjausvipua painetaan eteenpäin.

  Seisontajarrun ja istuimen käyntiturvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Älä pidä jalkaa ajopolkimella.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Vapauta seisontajarru.

  7. Nouse pois käyttäjän istuimelta.

   Note: Moottorin on sammuttava, jos käyttäjän istuimella ei istuta ja seisontajarru on vapautettu.

  Seisontajarrun ja ajopolkimen käyntiturvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Älä pidä jalkaa ajopolkimella.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Paina ajopoljinta.

   Note: Moottorin on sammuttava, jos seisontajarru on KYTKETTY ja ajopoljin on painettu alas.

  Istuimen ja ajopolkimen käyntiturvajärjestelmän tarkistus

  1. Istu käyttäjän istuimelle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  4. Älä pidä jalkaa ajopolkimella.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Vapauta seisontajarru.

  7. Nouse pois käyttäjän istuimelta.

  8. Paina ajopoljinta.

   Note: Moottorin on sammuttava sekunnissa, jos käyttäjän istuimella ei istuta ja ajopoljinta painetaan.

  Seisontajarrun tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista seisontajarru.
  1. Käynnistä moottori, nosta leikkuuyksiköt, vapauta seisontajarru ja siirrä kone avoimelle ja tasaiselle alueelle.

  2. Kytke seisontajarru (Kuva 32).

   g332418
  3. Liikuta konetta eteenpäin painamalla ajopoljinta.

   Note: Jos kone liikkuu eteenpäin seisontajarrun ollessa kytkettynä, säädä seisontajarrua. Katso Seisontajarrun säätö.

   Note: Kun konetta siirretään eteenpäin seisontajarrun ollessa kytkettynä, moottori sammuu.

  4. Jos olet säätänyt seisontajarrua, toista vaiheet 2 ja 3.

   Note: Jos kone liikkuu eteenpäin seisontajarrun ollessa kytkettynä: huolla seisontajarrut, tarkista vasen ja oikea jarru kytkentävaurioiden varalta ja tarkista jarruvivun kääntökannatin vaurioiden varalta. Katso Seisontajarrujen huolto.

  5. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän istuimelta.

  Istuimen säätö

  g010515

  Istuimen säätö

  Istuin siirtyy eteen- ja taaksepäin. Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

  1. Vapauta istuin siirtämällä vipua sivusuunnassa (Kuva 33).

  2. Siirrä istuin haluamallesi kohdalle ja lukitse se paikoilleen vapauttamalla vipu.

  Istuimen jousituksen säätö

  Istuinmukavuutta voidaan lisätä säätämällä istuinta. Aseta istuin kohtaan, jossa ajoasento on mahdollisimman mukava.

  Säädä istuin mahdollisimman mukavaksi kääntämällä edessä olevaa nuppia jompaankumpaan suuntaan (Kuva 33).

  Selkänojan säätö

  Ajoasentoa voi parantaa säätämällä istuimen selkänojaa. Aseta selkänoja kohtaan, jossa ajoasento on mahdollisimman mukava.

  Säädä selkänoja mahdollisimman mukavaksi kääntämällä oikeanpuoleisen käsinojan alla olevaa nuppia jompaankumpaan suuntaan (Kuva 33).

  Käsinojien säätö

  Käsinojia voidaan säätää siten, että ajoasento on mahdollisimman mukava. Aseta käsinojat kohtaan, jossa ajoasento on mahdollisimman mukava.

  Säädä käsinojaa nostamalla se ja kääntämällä nuppia jompaankumpaan suuntaan (Kuva 33).

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa äläkä päästä sivullisia tai lapsia käyttöalueelle.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Käytä moottoria vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka on hengenvaarallinen hengitettäessä.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota mitään kaatumissuojausjärjestelmän osia koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Käytä aina turvavyötä.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda kaikki vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet. Ennen kuin aloitat koneen käytön, tarkista työskentelyalueen olosuhteet ja arvioi, voitko käyttää konetta kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

   • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

   • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

   • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

   • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen.

   • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

   • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

   • Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas, kun käytät konetta rinteissä. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  Moottorin käynnistys

  Polttoainejärjestelmä voi olla tarpeen ilmata seuraavien tilanteiden yhteydessä; katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus:

  • Moottorin käynnistys ensimmäisen kerran.

  • Moottori sammui, koska polttoainesäiliö on tyhjä.

  • Polttoainejärjestelmää huollettiin, esim. polttoainesuodatin vaihdettiin.

  1. Kytke seisontajarru ja paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon (Kuva 34).

   g352479
  2. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että poljin on VAPAA-asennossa.

  3. Siirrä kaasuvipu 1/2-asentoon.

  4. Työnnä avain virtalukkoon ja käännä se KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asentoon. Odota, kunnes hehkutulpan merkkivalo sammuu (noin seitsemän sekuntia).

  5. Aktivoi käynnistysmoottori kääntämällä avain KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 15 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  6. Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun se on huollettu, aja koneella eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan. Tarkasta samalla kaikkien vetojärjestelmien ja leikkuuyksiköiden järjestelmien toiminta käyttämällä nostovipua ja leikkuuyksikön käyttökytkintä.

   Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle. Sammuta seuraavaksi moottori ja tarkista, onko öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita vikoja havaittavissa.

   Varoitus

   Kosketus liikkuviin osiin voi aiheuttaa loukkaantumisen.

   Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

  Moottorin sammutus

  1. Siirrä kaasuvipu JOUTOKäYNTI-asentoon.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon (Kuva 35).

   g352479
  4. Siirrä leikkuu/kuljetusliukuvipu oikealle LEIKKUU-asentoon (Kuva 39).

   g352635
  5. Laske leikkuuyksiköt leikkuunohjausvivulla (Kuva 35).

  6. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

  Koneen käyttö

  Ruohonleikkuu

  1. Käynnistä moottori ja siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  2. Siirrä leikkuu-/kuljetusliukuvipu oikealle LEIKKUU-asentoon (Kuva 39).

   g352635
  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin KYTKETTY-asentoon (Kuva 37).

   g352636
  4. Laske ja käynnistä leikkuuyksiköt (etuleikkuuyksiköt on ajastettu laskeutumaan ennen takaleikkuuyksiköitä) työntämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin (Kuva 37).

  5. Kun haluat liikkua eteenpäin ja leikata nurmea, paina ajopoljinta eteenpäin.

  6. Nosta leikkuuyksiköt leikkuuväylän päässä vetämällä leikkuunohjausvipua hetkellisesti, jotta koneen voi kohdistaa seuraavaan leikkausväylään.

   Note: Laske ja käynnistä leikkuuyksiköt työntämällä leikkuunohjausvipua uudelleen eteenpäin.

  Koneen ajaminen kuljetustilassa

  1. Siirrä leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  2. Nosta leikkuuyksiköt kuljetusasentoon.

  3. Siirrä leikkuu/kuljetusliukuvipu vasemmalle KULJETUS-asentoon.

   g352480

  Important: Ole varovainen, ettet vahingoita konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä. Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu.

  Note: Leikkuuyksiköitä ei voi laskea, kun konetta käytetään kuljetustilassa.

  Leikkuunopeus (kelanopeus)

  Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja yhtenäisen leikkuujäljen saavuttamisessa on tärkeää, että kelanopeus on säädetty leikkuukorkeutta vastaavaksi.

  Important: Jos kelanopeus on liian alhainen, ruohossa saattaa näkyä ”aaltoja”. Jos kelanopeus on liian suuri, leikkuujälki saattaa olla epätarkka.

  decal121-7884
  decal133-4901

  Kelanopeuden säätö

  Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja leikkuujäljen saavuttamiseksi kelanopeuden säätimet (istuimen alla) on asetettava oikein.

  1. Valitse leikkuukorkeus, jolle leikkuuyksiköt on asetettu.

  2. Valitse olosuhteisiin parhaiten sopiva ajonopeus.

  3. Määritä keloille sopiva nopeus katsomalla tiedot kelanopeuskaaviotarroista (Kuva 40 ja Kuva 41).

   Note: Merkitse kelanopeuden lukema muistiin.

  4. Avaa ajotason suojus (Kuva 42).

   g352088
  5. Kierrä leikkurin asennuslohkon nuppia (Kuva 43), kunnes osoitinnuoli on kohdassa 3 määritetyn kelanopeuden lukeman kohdalla.

   Note: Kelanopeutta voidaan vähentää tai lisätä nurmiolosuhteiden mukaan. Kun koneessa käytetään ruohonkeräimiä, tehosta keruuta nostamalla kelanopeutta.

   g020259
  6. Sulje ajotason suojus.

  Nostovarren vastapainon säätö

  Takaleikkuuyksikön nostovarsien vastapainoa voidaan säätää erilaisia nurmiolosuhteita varten ja yhtenäisen leikkuukorkeuden saavuttamiseksi epätasaisissa olosuhteissa tai alueilla, joille on kertynyt olkia.

  Kukin vastapainon jousi voidaan säätää johonkin neljästä asennosta. Kukin asento lisää tai vähentää leikkuuyksikköön kohdistuvaa vastapainoa 2,3 kg. Jouset voidaan asettaa ensimmäisen jousiohjaimen takaosaan kaiken vastapainon poistamiseksi (neljäs asento).

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Työnnä putki tai vastaava esine jousen pitkään päähän jousikuormituksen vapauttamiseksi säädön aikana (Kuva 44).

   Varoitus

   Jouset ovat kireällä ja saattavat aiheuttaa henkilövahingon.

   Säädä jousien kireyttä varovaisesti.

  3. Kun vapautat jousikuormitusta, irrota pultti ja lukkomutteri, joilla jousiohjain on kiinni kannattimessa (Kuva 44).

   g034346
  4. Siirrä jousiohjain haluttuun aukkoon ja kiinnitä se pultilla ja lukkomutterilla.

  5. Toista edellä mainitut toimenpiteet jäljellä olevalle jouselle.

  Polttoainejärjestelmän ilmaus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.

  2. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

  3. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  4. Avaa polttoaineen ruiskutuspumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 45).

   g008891
  5. Käännä avain virtalukossa PääLLä-asentoon.

   Sähkötoiminen polttoainepumppu alkaa työntää ilmaa ulos ilmausruuvin ympäriltä.

   Note: Anna avaimen olla PääLLä-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

  6. Kiristä ruuvi ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Moottori käynnistyy yleensä edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä polttoainepumpun ja ruiskuttimien väliin. Katso Ruiskuttimien ilmaus.

  Tietoa vianmääritysvalosta

  Koneessa on vianmääritysvalo, joka ilmoittaa, jos elektroninen säädin havaitsee elektroniikkavian. Vianmääritysvalo sijaitsee ohjauspaneelissa (Kuva 46). Kun elektroninen ohjain toimii oikein ja virta-avain käännetään PääLLä-asentoon, ohjaimen vianmääritysvalo syttyy kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu merkiksi siitä, että valo toimii oikein.

  Jos moottori sammuu, vianmääritysvalo palaa tasaisesti, kunnes avaimen asentoa muutetaan. Valo vilkkuu, jos ohjain havaitsee vian sähköjärjestelmässä. Kun vika on korjattu, valo nollautuu, kun virtakytkin käännetään PYSäYTYS-asentoon.

  g020251

  Käyttövihjeitä

  Koneeseen tutustuminen

  Ennen kuin alat leikata ruohoa, harjoittele koneen käyttöä avoimessa tilassa. Käynnistä ja sammuta moottori. Aja eteenpäin ja taaksepäin. Nosta ja laske leikkuuyksiköt ja kytke ja vapauta ne. Kun olet riittävän perehtynyt koneeseen, harjoittele ajamista ylös ja alas rinteissä eri nopeuksilla.

  Tietoa varoitusjärjestelmästä

  Jos varoitusvalo syttyy käytön aikana, pysäytä kone välittömästi ja korjaa ongelma ennen käytön jatkamista. Jos konetta käytetään viallisena, seurauksena saattaa olla vakavia vaurioita.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista, jäähdytyssäleiköistä ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Koneen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa, mutta Toro ei suosittele sitä normaalikäytännöksi.

  Important: Koneen suurin hinausnopeus on 3–4 km/h, jotta vetojärjestelmä ei vahingoitu. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen lava-autoa tai perävaunua.

  1. Vapauta salpa ja avaa konepelti.

  2. Käännä pumpussa oikeanpuoleisen konepellin salvan lähellä sijaitsevaa kahvan ohitusventtiiliä 90 astetta (Kuva 47).

   g352601
  3. Sulje ja salpaa konepelti.

  4. Kiinnitä kone kiinnityspisteistä vetoajoneuvoon, katso Kiinnityspisteiden sijainti.

  5. Istu käyttäjän istuimella ja ohjaa konetta tarvittaessa seisontajarrulla hinauksen aikana.

   Important: Älä käynnistä moottoria ohitusventtiilin ollessa auki.

  6. Sulje ohitusventtiili kiertämällä sitä 90° (1/4-kierros) ennen kuin käynnistät moottorin.

  Kiinnityspisteiden sijainti

  g352207

  Koneen kuljetus

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Important: Katso moottorin käyttöoppaasta ja leikkuuyksikön käyttöoppaasta tietoja muista huoltotoimenpiteistä.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone pukeilla, kun työskentelet koneen alla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitystarvikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  • Käytä vain Toro-alkuperäisvaraosia, jotta kone toimii turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Muiden valmistajien varaosat voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että turvavöissä ei ole kulumia, viiltoja tai muita vaurioita. Vaihda turvavyöt, jos jokin niiden osa ei toimi kunnolla.
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Tarkista seisontajarru.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Puhdista jäähdytin ja öljynjäähdytin.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(Jos kone on varastossa, tarkista 30 päivän välein.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit(päivittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Huolla seisontajarrut.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä (toimita kone valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle tai katso lisätietoja huolto-oppaasta).
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysnesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1       
  Tarkista, että jäähdyttimessä ei ole leikkuujätettä.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Pese kone.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon (Kuva 49).

   g352479
  4. Siirrä leikkuu/kuljetusliukuvipu oikealle LEIKKUU-asentoon.

   g352635
  5. Siirrä leikkuunohjausvipua eteenpäin (Kuva 49).

  6. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  7. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  Akun kannen irrotus

  Irrota kaksi nuppia, joilla akun kansi on kiinnitetty koneeseen, ja irrota kansi (Kuva 48).

  g336164

  Konepellin avaaminen

  1. Vapauta konepellin vasemmalla ja oikealla puolella olevat salvat (Kuva 51).

   g336542
  2. Käännä konepelti ylös ja taakse (Kuva 52).

   g336543

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit(päivittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti. Pölyiset ja likaiset käyttöolosuhteet saattavat aiheuttaa lian tunkeutumisen laakereihin ja holkkeihin, mistä on seurauksena nopeaa kulumista. Voitele rasvanipat välittömästi jokaisen pesun jälkeen huolimatta luettelon mukaisesta huoltovälistä.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Rasvanippojen sijainnit ja määrät:

   • Ohjauslaakeri (Kuva 54)

    g008897
   • Etunostovarren tapit ja nostosylinterit (3 kummassakin). Katso Kuva 55.

    g034347
   • Takanostovarren tapit ja nostosylinterit (3 kummallakin puolella). Katso Kuva 56.

    g200803
   • Leikkuuyksikön tapit (2 kummassakin). Katso Kuva 57.

    g020393
   • Vapaa-asennon säätömekanismi (Kuva 58)

    g008901
   • Leikkuu-/kuljetusliukuvipu (Kuva 59)

    g008902
   • Hihnan kireyden kääntölaakeri (Kuva 60)

    g008903

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  Huoltoluokitus

  ACEA E6

  API CH-4 tai korkeampi

  JASO DH-2

  Suositusviskositeetti: SAE 15W-40 (yli -17 °C)

  Vaihtoehtoinen öljyn viskositeetti: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30).

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Note: Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30). Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä liikaa. Jos öljyn pinta on mittatikun Full- ja Add-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa ja avaa konepelti.

  3. Irrota mittatikku (Kuva 61) ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

   g008881
  4. Työnnä mittatikku putkeen pohjaan saakka, vedä se ulos ja tarkista öljypinnan taso.

  5. Jos öljyä on liian vähän, irrota öljyntäyttökorkki (Kuva 62) ja lisää öljyä pieninä annoksina vähitellen. Tarkista taso usein, kunnes pinta saavuttaa mittatikun Full-merkinnän.

   Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Jos moottoriöljyä on liikaa tai liian vähän, seurauksena voi olla vakava moottorivika.

   g352241
  6. Asenna öljyntäyttökorkki ja mittatikku.

  7. Sulje ja salpaa konepelti.

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda öljy ja öljynsuodatin.
 • Kampikammion öljytilavuus: noin 3,8 l suodattimen kanssa

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa, avaa konepelti ja odota, että moottori jäähtyy.

  3. Irrota kumpikin tyhjennystulppa (Kuva 63) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g008911
  4. Irrota öljynsuodatin (Kuva 64).

   g352242
  5. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ja asenna öljynsuodatin.

   Note: Älä kiristä suodatinta liikaa.

  6. Lisää öljyä kampikammioon. Katso kohta Moottoriöljyn laatuvaatimukset ja Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  7. Sulje ja salpaa konepelti.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Ilmansuodattimen irrotus

  • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  • Huolla ilmanpuhdistin suositelluin väliajoin tai useammin, jos moottorin suorituskyky heikkenee erittäin pölyisten ja likaisten olosuhteiden vuoksi. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  • Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa konepelti.

  3. Vapauta lukitsimet, joilla ilmanpuhdistimen suojus on kiinni ilmanpuhdistimen rungossa (Kuva 65).

   g352235
  4. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  5. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  6. Irrota suodatinelementti (Kuva 65).

   Note: Käytetyn elementin puhdistus voi vaurioittaa suodatinelementin materiaalia.

  7. Irrota kuminen poistoventtiili (Kuva 65) ilmanpuhdistimen suojuksen lianpoistoaukosta.

  8. Puhdista poistoaukko ja poistoventtiili ja asenna poistoventtiili aukkoon.

  Ilmansuodattimen asennus

  1. Tarkista, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita. Tarkista myös suodattimen tiivistetty pää ja runko.

   Important: Älä käytä viallista elementtiä.

  2. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon.

   Important: Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

  3. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  4. Kiinnitä suojus kahdella salvalla.

  5. Sulje ja salpaa konepelti.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  Tyhjennä ja puhdista säiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai kone on ollut varastoituna pitkään. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa ja avaa konepelti.

  3. Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

   Note: Korjaa tai vaihda vaurioituneet tai kuluneet polttoaineletkut tai liitännät.

  4. Sulje ja salpaa konepelti.

  Vedenerottimen tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vedenerotin.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa, avaa konepelti ja odota, että moottori jäähtyy.

  3. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle.

  4. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä (Kuva 66).

   g336554
  5. Kiristä venttiili tyhjennyksen jälkeen.

  6. Käynnistä moottori ja varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

   Note: Korjaa kaikki polttoainevuodot.

  7. Sulje ja salpaa konepelti.

  Polttoainesuodattimen kotelon vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa, avaa konepelti ja odota, että moottori jäähtyy.

  3. Puhdista suodatinkotelon kiinnitysalueen ympäristö (Kuva 66).

  4. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  5. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  6. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  7. Käynnistä moottori ja varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

   Note: Korjaa kaikki polttoainevuodot.

  8. Sulje ja salpaa konepelti.

  Ruiskuttimien ilmaus

  Note: Suorita tämä toimenpide vain, jos ilma on tyhjennetty polttoainejärjestelmästä normaalin esitäyttömenetelmän avulla, eikä moottori käynnisty. Katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  1. Suorita mahdollisuuksien mukaan kohdan Valmistelu huoltoa varten vaiheet.

  2. Vapauta salpa ja avaa konepelti. Jos moottori on kuuma, odota, että se jäähtyy.

  3. Löysää polttoaineen ruiskutussuuttimen nro 1 putken mutteria.

   g008913
  4. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  5. Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon ja tarkista, että polttoainetta virtaa liittimen ympäriltä. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, kun polttoainevirta on yhtenäinen.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 15 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  6. Kiristä putken mutteri tiukasti.

  7. Puhdista polttoainejäämät moottorista.

  8. Toista vaiheet 3–7 jäljellä olevien polttoaineen ruiskutussuuttimien kohdalla.

  9. Käynnistä moottori ja varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

   Note: Korjaa kaikki polttoainevuodot.

  10. Sulje ja salpaa konepelti.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä(Jos kone on varastossa, tarkista 30 päivän välein.)
 • Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Irrota akun suojus. Katso kohta Akun kannen irrotus.

  3. Irrota akun täyttöaukkojen korkit.

  4. Pidä akkunesteen määrä akun kennoissa oikeana tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat.

   Note: Älä täytä kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

  5. Asenna täyttöaukkojen korkit niin, että tuuletusaukot osoittavat taakse (polttoainesäiliötä kohti).

  6. Puhdista akun yläosa pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen.

   Important: Älä irrota akun täyttöaukkojen korkkeja puhdistuksen ajaksi.

  7. Tarkista akkukaapelien pidikkeet ja akun navat korroosion varalta. Jos korroosiota esiintyy, toimi seuraavalla tavalla:

   1. Irrota akun miinuskaapeli (–).

   2. Irrota akun pluskaapeli (+).

   3. Puhdista pidikkeet ja navat erikseen.

   4. Kytke akun pluskaapeli (+).

   5. Kytke akun miinuskaapeli (–).

   6. Päällystä pidikkeet ja akun navat akun navoille tarkoitetulla suojausaineella.

  8. Tarkista, että akkukaapelien pidikkeet ovat tiukasti kiinni akun navoissa.

  9. Asenna akun suojus.

  Note: Varastoi kone mieluiten viileässä ympäristössä, jotta akku ei tyhjene nopeasti itsestään.

  Sulakkeet

  Sulakerasian huolto

  1. Nosta säätövarren suojus (Kuva 68).

   g352264
  2. Etsi avoin sulake sulakepidikkeestä tai sulakerasiasta (Kuva 68).

  3. Vaihda sulake tyypiltään ja ampeeriluvultaan vastaavaan sulakkeeseen.

  4. Asenna suojus säätövarteen (Kuva 68).

  Telematiikkasulakkeen huolto

  1. Irrota akun suojus, Akun kannen irrotus.

  2. Irrota johtosulakepitimen suojus (Kuva 69).

   g352298
  3. Vaihda sulake (10 A).

  4. Kiinnitä johtosulakepitimen suojus.

  5. Asenna akun suojus.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Note: Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.

  1. Mittaa jokaisen renkaan rengaspaine. Renkaiden rengaspaineen on oltava 0,83 bar.

  2. Tarvittaessa lisää tai poista ilmaa renkaista, kunnes rengaspaine on 0,83 bar.

  Pyöränmutterien kiristäminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 103–127 N·m ristikkäisessä järjestyksessä.

  Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Pidä pyöränmuttereiden kireys oikeana.

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on VAPAA-asennossa, vetonokka kaipaa säätöä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Kohota toinen etupyörä ja takapyörä irti maasta ja laita tuet rungon alle.

   Vaara

   Jos konetta ei tueta asianmukaisesti, se saattaa kaatua ja vahingoittaa alla työskentelevää henkilöä.

   Nosta toinen etupyörä ja toinen takapyörä irti maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana.

  3. Löysää vedon säätönokan lukkomutteria (Kuva 70).

   g352331

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä vedon säätönokan lopullista säätöä varten. Kuumien tai liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista moottorin kuumista tai liikkuvista osista.

  4. Käynnistä moottori ja kierrä nokan päätä kumpaankin suuntaan, jotta löydät vapaa-alueen keskikohdan.

  5. Lukitse säätö kiristämällä lukkomutteri.

  6. Sammuta moottori.

  7. Poista tuet ja laske kone alas. Koeaja kone ja varmista, ettei se kulje, kun ajopoljin on vapaalla.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Jäähdytysnesteen tiedot

  Jäähdytysnestesäiliö täytetään tehtaalla veden ja etyleeniglykolipohjaisen käyttöikää pidentävän jäähdytysnesteen seoksella (seossuhde 50:50). Tarkista jäähdytysnesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Jäähdytysnesteen määrän tarkistus.

  Seuraavat kaupallisesti saatavat jäähdytysnesteet tai valmistajan määrittämät vastaavat tuotteet vastaavat käyttöikää pidentävän jäähdytysnesteen vaatimuksia:

  Käyttöikää pidentävät jäähdytysnestetuotteet

  Ford (Motorcraft™)

  WSS-M97B44-D

  FCA – Chrysler (Mopar™)

  MS-12106

  General Motors (AC Delco™)

  GM6277M (Dex-Cool™)

  GMW 3420

  Volkswagen

  G12

  G12+

  G12++

  Jäähdytysnesteet, jotka ovat teknisten standardien ASTM D3306 tai D4985 tai SAE J1034, J814 tai 1941 mukaisia.

  Important: Älä yritä erottaa tavallista (IAT) ja käyttöikää pidentävää (OAT) jäähdytysnestetyyppiä toisistaan värin perusteella.Jäähdytysnestevalmistajat voivat värjätä käyttöikää pidentävää jäähdytysnestettä (OAT) joillakin seuraavista väreistä: punainen, vaaleanpunainen, oranssi, keltainen, sininen, sinivihreä, violetti ja vihreä.

  Jäähdytysnestetyypit

  Etyleeniglykolijäähdytysnesteen tyyppi

  Korroosionestoaineen tyyppi

  Huoltoväli

  Käyttöikää pidentävät jäätymisenestoaineet

  Orgaaninen happotekniikka (OAT)

  5 vuotta

  Perinteinen jäätymisenestoaine (vihreä)

  Epäorgaaninen happotekniikka (IAT)

  2 vuotta

  Note: Kun koneeseen lisätään jäähdytysnestettä, jäähdytysjärjestelmä ei vaurioidu, jos tavallista jäätymisenestoainetta (IAT) sekoitetaan käyttöikää pidentävään jäätymisenestoaineeseen (OAT). Jäätymisenestoainetyyppien sekoittaminen kuitenkin heikentää OAT-koostumuksen käyttöikää pidentävää ominaisuutta.

  Important: Tavallisen (IAT) ja käyttöikää pidentävän (OAT) jäähdytysnesteseoksen huoltoväli – missä tahansa seossuhteessa – on yhtä pitkä kuin lyhimmän huoltovälin jäähdytysnesteellä, eli 2 vuotta.

  Jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Jäähdytysjärjestelmän tilavuus: noin 5,7 l

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa ja avaa konepelti.

  3. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 71).

   g027618

   Note: Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen tason on oltava suunnilleen säiliön sivussa olevien merkkien puolivälissä.

  4. Jos jäähdytysnesteen määrä on alhainen, avaa paisuntasäiliön korkki, lisää suositeltua jäähdytysnestettä säiliöön, kunnes jäähdytysnesteen taso on säiliön kyljen merkkien välissä, ja kiinnitä korkki säiliöön.

   Important: Älä täytä paisuntasäiliötä liian täyteen.

  5. Sulje ja salpaa konepelti.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista jäähdytin ja öljynjäähdytin.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä (toimita kone valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle tai katso lisätietoja huolto-oppaasta).
 • Poista lika öljynjäähdyttimestä ja jäähdyttimestä päivittäin. Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Nosta konepelti.

  3. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  4. Irrota jäähdyttimen alasuojus (Kuva 72).

   g352363
  5. Puhdista jäähdyttimen molemmat sivut perusteellisesti vedellä tai paineilmalla (Kuva 72).

  6. Asenna jäähdyttimen alasuojus.

  7. Sulje ja salpaa konepelti.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin seisontajarrun vipuun (Kuva 73).

   g008923
  3. Kierrä nuppia, kunnes vivun käyttämiseen tarvittava voima on 133–178 N·m.

  4. Kiristä kiristysruuvi.

  Seisontajarrujen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla seisontajarrut.
 • Laitteen valmistelu

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Nosta koneen etuosaa.

  3. Tue kone pukeilla, jotka on määritetty koneen painon mukaan. Katso Tekniset tiedot.

  4. Toista vaiheet 2 ja 3 koneen toisella puolella.

  Etupyörien irrotus

  1. Irrota neljä pyöränmutteria, jotka kiinnittävät etupyörän napaan, ja irrota pyörä (Kuva 74).

   g332518
  2. Toista vaihe 1 koneen toisella puolella.

  Pyörännavan ja jarrurummun irrotus

  Erikoistyökalut: pyörännavan vedin – Toro-osanumero TOR4097

  1. Irrota lukkomutteri, joka kiinnittää navan napamoottorin akseliin (Kuva 75 tai Kuva 76).

   g332519
   g332520
  2. Toista vaihe 1 koneen toisella puolella.

  3. Vapauta seisontajarru.

  4. Irrota pyörännapa ja jarrurumpu napamoottorin akselista määritetyllä pyörännavan vetimellä (Kuva 75 tai Kuva 76).

  5. Irrota akselikiila napamoottorin akselista (Kuva 77).

   g332521
  6. Toista vaiheet 4 ja 5 koneen toisella puolella.

  Jarrurummun ja -kenkien puhdistus

  Puhdista koneen molemmilla puolilla jarrurumpujen, jarrukenkien, tukiliuskan (Kuva 78) sekä asennuksen yhteydessä lisävarusteena saatavan ruohosuojuksen sisäpuoli ruohosta, liasta ja pölystä.

  g332543

  Jarrun nokka-akselin tarkastus ja voitelu

  1. Suihkuta ruosteenirrotusöljyä jarrun nokka-akselin ja tukiliuskan väliin (Kuva 79 tai Kuva 80) jarrun tukiliuskan (koneet, joissa ei ole lisävarusteena saatavaa pyörän vanteen ruohosuojusta) tai pyörän suojuksen sisäpuolella (koneet, joissa on lisävarusteena saatava pyörän vanteen ruohosuojus).

   g332544
   g332545
  2. Tarkista, että jarrun nokkavivun vipu liikkuu vapaasti liikuttamalla seisontajarruvipua ylös ja alas (Kuva 81).

   Note: Jos jarrunokka hankaa, korjaa tai vaihda jarrunokka. Katso koneen huolto-opas.

   g332560
  3. Toista vaiheet 1 ja 2 koneen toisella puolella.

  4. Laske seisontajarruvipu alas (Vapautettu-asentoon).

  Jarruvivuston tarkastus

  1. Tarkasta vasemman ja oikean jarrutangon kokoonpanot (Kuva 82) vaurioiden ja kulumisen varalta.

   Note: Jos jarrutangon osat ovat vaurioituneet ja kuluneet, vaihda ne. Katso koneen huolto-opas.

   g332541
  2. Tarkasta jarrutappiakseli (Kuva 82) vaurioiden ja kulumisen varalta.

   Jos tappiakseli on vaurioitunut ja kulunut, vaihda se. Katso koneen huolto-opas.

  Pyörännavan ja jarrurummun asennus

  1. Puhdista pyörännapa ja hydraulimoottorin akseli huolellisesti.

  2. Aseta akselikiila napamoottorin akselin uraan (Kuva 83).

   g332521
  3. Asenna pyörännapa ja jarrurumpu napamoottorin akseliin (Kuva 84 tai Kuva 85).

   g332519
   g332520
  4. Asenna pyörännapa akseliin lukkomutterilla (Kuva 84 tai Kuva 85) ja kiristä käsin.

   Note: Jarrukenkien ja tukiliuskan on oltava kohdistettu samankeskisesti jarrurummun kanssa. Jos kengät, levy ja rumpu ovat väärin kohdistettuja, katso koneen huolto-opas.

  5. Toista vaiheet 1–4 koneen toisella puolella.

  Pyörän asennus

  1. Asenna pyörä napaan neljällä pyöränmutterilla (Kuva 86) ja kiristä pyöränmutterit käsin.

   g332518
  2. Toista vaihe 1 koneen toisella puolella.

  3. Poista pukit ja laske kone.

  4. Kiristä pyöränmutterit momenttiin 95–122 N·m ristikkäisessä järjestyksessä.

  5. Kiristä lukkomutteri momenttiin 339–372 N·m.

  6. Tarkista seisontajarru ja säädä sitä tarvittaessa. Katso Seisontajarrun tarkistus.

  Hihnan huolto

  Moottorin hihnojen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • Laturin/tuulettimen hihnan kiristys

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa ja avaa konepelti.

  3. Tarkista kireys painamalla hihnaa laturin ja kampiakselin hihnapyörien puolivälistä.

   Note: Kun käytetään 98 N:n voimaa, hihnan pitäisi painua 11 mm.

   g008916
  4. Jos painuma on väärä, kiristä hihna seuraavien ohjeiden mukaan:

   1. Löysää pulttia, joka kiinnittää kannattimen moottoriin ja pulttia, joka kiinnittää laturin kannattimeen.

   2. Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja väännä laturia ulospäin.

   3. Kun kireys on oikea, kiristä laturin ja kannattimen pultit.

  5. Sulje ja salpaa konepelti.

  Hydrostaatin käyttöhihnan vaihto

  1. Asenna mutteriavain tai pieni putki hihnan kiristysjousen päähän.

   Vaara

   Suurta kuormaa kannattava jousi on vapautettava, kun hydrostaattinen käyttöhihna vaihdetaan. Jousen vapauttaminen väärin saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

   Ole varovainen, kun vapautat jousen.

  2. Paina hihnan kiristysjousen pää alas ja ulos pumpun kiinnityslevyn kielekkeen lovesta ja siirrä jousen pää eteenpäin (Kuva 88).

   g350053
  3. Vaihda hihna.

  4. Paina hihnan kiristysjousen pää alas ja sisäänpäin ja kohdista se pumpun kiinnityslevyn kielekkeen loveen.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Leikkuun ajonopeuden säätö

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Löysää nopeudensäätöruuvin vastamutteria.

  3. Säädä nopeudensäätöruuvia seuraavasti:

   Note: Leikkuunopeudeksi on asetettu tehtaalla 9,7 km/h.

   • Pienennä ajonopeutta kiertämällä nopeudensäätöruuvia (Kuva 89) myötäpäivään.

   • Lisää ajonopeutta kiertämällä nopeudensäätöruuvia vastapäivään.

   g352075
  4. Pidä kiinni nopeudensäätöruuvista ja kiristä vastamutteri.

  5. Varmista enimmäisleikkuunopeuden säätö koeajamalla kone.

  Kaasun säätö

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Vapauta salpa ja avaa konepelti.

  3. Työnnä kaasuvipua taaksepäin ohjauspaneelin uraa vasten.

  4. Löysää kaasuvaijerin liitintä polttoainepumpun vipuvarressa (Kuva 90).

   g020336
  5. Pidä polttoainepumpun vipuvartta alhaisen joutokäynnin pysäytintä vasten ja kiristä vaijerin liitin.

  6. Löysää ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

  7. Työnnä kaasuvipu aivan eteen.

  8. Liu’uta pysäytyslevyä, kunnes se koskettaa kaasuvipua ja kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

  9. Jos kaasuvipu ei pysy oikeassa asennossa käytön aikana, kiristä kitkalaitteen kaasuvipuun kiinnittävä lukkomutteri momenttiin 5–6 N·m.

   Note: Kaasuvivun käyttöön tarvittava voima saa olla enintään 89 N.

  10. Sulje ja salpaa konepelti.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

  Suositeltu hydraulineste: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä).

  Note: Kun koneessa käytetään suositeltua nestettä, neste ja suodatin voidaan vaihtaa harvemmin.

  Vaihtoehtoiset hydraulinesteet: Jos Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
   Jähmepiste, ASTM D97–37 °C…–45 °C
   Standardit:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 tai M-2952-S)

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid on ainoa Toron hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Säiliö on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Hydrauliöljy on paras tarkistaa, kun neste on viileää. Koneen on oltava kuljetuskokoonpanossa.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Puhdista hydraulinestesäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 91) ja irrota korkki.

   g341294
  3. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  4. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se taas ulos ja tarkista nesteen pinta.

   Note: Nesteen pinta saa poiketa mittatikun merkistä korkeintaan 6 mm.

  5. Jos nestettä on liian vähän, lisää sopivaa nestettä riittävästi, jotta pinta nousee Full-merkkiin saakka, katso Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

   Important: Älä täytä hydraulisäiliötä liian täyteen.

  6. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  Hydraulinestetilavuus

  22,7 l. Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulineste.
 • 2000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulineste.
 • Vaara

  Kuuma hydraulineste saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Anna hydraulinesteen jäähtyä, ennen kuin teet mitään hydraulijärjestelmän huoltotöitä.

  Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Irrota leveä hydrauliletku (Kuva 92) säiliöstä ja anna hydraulinesteen valua tyhjennysastiaan.

   g020253
  3. Asenna hydrauliletku, kun hydraulineste lakkaa virtaamasta.

  4. Lisää säiliöön (Kuva 93) noin 22,7 l hydraulinestettä. Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

   g341294
  5. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  6. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

  7. Varmista, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  8. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Important: Älä ylitäytä säiliötä.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Jos et käytä suositeltua hydraulinestettä tai olet jossain vaiheessa lisännyt säiliöön vaihtoehtoista nestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Jos käytät suositeltua hydraulinestettä, vaihda hydraulisuodatin.
 • Vaara

  Kuuma hydraulineste saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Anna hydraulinesteen jäähtyä, ennen kuin teet mitään hydraulijärjestelmän huoltotöitä.

  Käytä alkuperäistä Toro-vaihtosuodatinta (osanro 86-3010).

  Important: Joidenkin osien takuu voi raueta, jos käytetään muita suodattimia.

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Puhdista suodattimen asennusalueen ympäristö. Aseta tyhjennysastia suodattimen (Kuva 94) alle ja irrota suodatin.

   g034351
  3. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  4. Tarkista, että suodattimen asennusalue on puhdas. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatin kääntämällä puoli kierrosta.

  5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Leikkuuyksikköjärjestelmän huoltaminen

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjää tai ohikulkijaa päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät ja kiinteät terät on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi. Terät ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai läpätä. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi monen leikkuuyksikön koneita, sillä yhden leikkuuyksikön kääntäminen saattaa kääntää muiden leikkuuyksiköiden keloja.

  Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus, vaikka leikkuujälki olisikin ollut tyydyttävä. Kelan ja kiinteän terän tulee koskettaa toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaan kohdasta Kelan kohdistaminen kiinteään terään.

  Mittapalkin (lisävaruste) käyttö

  Säädä leikkuuyksikköä käyttämällä mittapalkkia (Kuva 95). Säätöohjeet ovat leikkuuyksikön käyttöoppaassa.

  g004552

  Leikkuuyksiköiden läppäys

  Vaara

  Leikkuuyksiköiden tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä leikkuuyksiköistä ja muista liikkuvista osista.

  • Älä yritä kääntää leikkuuyksiköitä kädellä tai jalalla moottorin käydessä.

  Laitteen valmistelu

  1. Valmistele kone huoltoa varten. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksikölle asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset. Katso tiedot käyttöoppaasta.

  3. Leikkurin asennuslohkon saa esiin nostamalla ajotason suojuksen (Kuva 69).

   g352088
  4. Merkitse kelanopeuden säätönupin nopeuslukema muistiin.

   g020248
  5. Aseta kelanopeuden säätönuppi asentoon 1 (Kuva 97).

  6. Siirrä läppäysvipu R-asentoon (läppäys) (Kuva 97).

   Note: Kone on läppäystilassa, kun leikkuu/kuljetusliukuvipu on oikeassa (LEIKKUU) asennossa ja läppäysvipu on R (läppäys) -asennossa.

  Kelan ja kiinteän terän läppäys

  Hengenvaara

  Moottorin nopeuden muuttaminen läppäyksen aikana saattaa aiheuttaa leikkuuyksikköjen pysähtymisen.

  • Älä muuta moottorin nopeutta kelojen ja kiinteiden terien läppäyksen aikana.

  • Läppää ainoastaan moottorin joutokäynnin aikana.

  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

  2. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin KYTKETTY-asentoon.

   g352634
  3. Siirrä leikkuunohjausvipua eteenpäin (Kuva 98).

   Note: Kaikkien leikkuuyksiköiden kelat pyörivät taaksepäin.

  4. Lisää läppäysainetta kelaan pitkävartisella harjalla.

   Hengenvaara

   Kosketus liikkuviin leikkuuyksikköihin voi aiheuttaa henkilövahingon.

   Henkilövahinkojen välttämiseksi pysy pois leikkuuyksikköjen lähettyviltä, ennen kuin jatkat.

   Important: Älä käytä lyhytvartista harjaa.

  5. Jos leikkuuyksiköt pysähtyvät tai oikuttelevat läppäyksen aikana, säädä kelanopeuden säätönuppia, kunnes nopeus tasaantuu, ja palauta sitten kelan nopeus asentoon 1 tai haluttuun nopeuteen.

  6. Jos leikkuuyksiköitä täytyy säätää läppäyksen aikana, toimi seuraavasti:

   1. Siirrä leikkuunohjausvipua taaksepäin.

    Note: Leikkuuyksiköt sammuvat, mutta eivät nouse.

   2. Paina leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon.

   3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   4. Säädä leikkuuyksiköitä.

   5. Toista vaiheet 1–5.

  7. Toista vaiheet 4 kaikille läpättäville leikkuuyksiköille.

  Läppäyksen viimeistely

  1. Paina leikkuuyksikön nostokytkin VAPAUTETTU-asentoon.

  2. Sammuta moottori.

  3. Siirrä läppäysvipu F (leikkuu) -asentoon (Kuva 99).

   Important: Jos läppäysvipua ei palauteta F (leikkuu) -asentoon läppäyksen jälkeen, leikkuuyksiköt eivät nouse eivätkä toimi oikein.

   g020248
  4. Säädä leikkuuyksikön kelanopeuden säätö lukemaan, jonka merkitsit muistiin kohdan Laitteen valmistelu vaiheessa 4.

  5. Sulje lattialevy.

  6. Pese läppäysaine kokonaan pois leikkuuyksiköistä.

  7. Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen.

   Note: Tämä poistaa mahdolliset jäysteet ja epätasaisuudet, joita on saattanut muodostua leikkuusärmään.

  Puhdistus

  Koneen pesu

  Pese kone tarpeen mukaan. Käytä pesuun pelkkää vettä tai vettä ja mietoa pesuainetta. Koneen voi pestä liinalla.

  Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  Important: Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää, irrottaa tärkeitä tarroja tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä kojetaulun, moottorin ja akun läheisyydessä.

  Important: Älä pese konetta moottorin ollessa käynnissä. Koneen peseminen moottorin käydessä voi vaurioittaa moottorin sisäosia.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Suorita seuraavat toimenpiteet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Vapauta ja laske leikkuuyksiköt.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  3. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  4. Tarkista, että kiinnikkeet eivät ole löysällä, ja kiristä ne tarvittaessa.

  5. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  7. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti. Katso kohta Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö.

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Lisää moottoriin määrityksen mukaista moottoriöljyä.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  Vianetsintä

  ACE-vianmääritysnäytön kuvaus

  Koneessa on elektroninen säädin, joka säätelee useimpia koneen toimintoja. Säädin määrittää, mikä toiminto käynnistyy eri kytkimistä (esim. istuinkytkin ja virtalukko) ja kytkee virran lähtöihin, jolloin solenoidit ja releet käynnistävät halutun toiminnon.

  Jotta elektroninen säädin voisi ohjata konetta halutulla tavalla, sisääntulon kytkinten sekä ulostulon solenoidien ja releiden on oltava kytkettyinä ja niiden on toimittava oikein.

  ACE-vianmääritysjärjestelmän näytön avulla käyttäjä voi tarkistaa, että koneen sähkötoiminnot toimivat oikein, ja tarvittaessa korjata ne.

  Turvakytkimen toiminnan tarkastus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru ja sammuta moottori.

  2. Irrota ohjauspaneelin suojus.

  3. Etsi johdinsarja ja paluuliitin (Kuva 100).

   g020260
  4. Irrota paluuliitin varovasti johdinsarjan liittimestä.

  5. Kytke ACE-vianmääritysjärjestelmän näyttö johdinsarjan liittimeen (Kuva 101).

   Note: Varmista, että ACE-vianmääritysjärjestelmän näytössä on oikea tarra.

   g004140
  6. Käännä virta-avain PääLLä-asentoon, mutta älä käynnistä konetta.

   Note: Tarran punainen teksti viittaa tulojen kytkimiin ja vihreä teksti lähtöihin.

  7. ACE-vianmääritysjärjestelmän oikeassa alasarakkeessa olevan ”inputs displayed” -merkkivalon täytyy palaa. Jos ”outputs displayed” -merkkivalo palaa, paina ACE-vianmääritysjärjestelmän vaihtokytkintä, jolloin merkkivaloksi vaihtuu ”inputs displayed.”

   ACE-vianmääritysjärjestelmässä palaa kunkin tulon merkkivalo silloin, kun kyseisen tulon kytkin suljetaan.

  8. Sulje vuorotellen jokainen kytkin (eli istu istuimella, kytke ajopoljin jne.) ja varmista, että oikea merkkivalo syttyy ja sammuu ACE-vianmääritysjärjestelmässä, kun vastaava kytkin suljetaan. Toista nämä vaiheet kaikille kytkimille, jotka voi vaihtaa käsin.

  9. Jos kytkin suljetaan ja vastaava merkkivalo ei syty, tarkasta kaikki kytkimen johdot ja kytkennät ja/tai tarkista kytkimet ohmimittarilla tai yleismittarilla. Vaihda kaikki vialliset kytkimet ja korjaa kaikki vialliset johdotukset.

   Note: ACE-vianmääritysjärjestelmä voi myös selvittää, minkä lähtöjen solenoidit ja releet ovat käytössä. Näin voidaan nopeasti määrittää, onko koneen vika sähköjärjestelmässä vai hydraulijärjestelmässä.

  Ulostulon toiminnan tarkastus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain.

  2. Irrota huoltopaneeli tukivarren sivusta.

  3. Etsi johdinsarja ja säätimen lähellä olevat liittimet.

  4. Irrota paluuliitin varovasti johdinsarjan liittimestä.

  5. Kytke ACE-vianmääritysjärjestelmä johdinsarjan liittimeen.

   Note: Varmista, että ACE-vianmääritysjärjestelmässä on oikea tarra.

  6. Käännä virta-avain PääLLä-asentoon, mutta älä käynnistä konetta.

   Note: Tarran punainen teksti viittaa tulojen kytkimiin ja vihreä teksti lähtöihin.

  7. ACE-vianmääritysjärjestelmän oikeassa alasarakkeessa olevan ”outputs displayed” -merkkivalon täytyy palaa. Jos ”inputs displayed” -merkkivalo palaa, paina ACE-vianmääritysjärjestelmän vaihtokytkintä, jolloin merkkivaloksi vaihtuu ”outputs displayed.”

   Note: Seuraavassa vaiheessa ”inputs displayed”- ja ”outputs displayed” -merkkivalojen välillä voidaan joutua vaihtamaan useita kertoja. Merkkivalojen välillä vaihdetaan painamalla vaihtokytkintä kerran. Toista niin usein kuin on tarpeen. Älä pidä kytkintä painettuna.

  8. Istu istuimella ja yritä käyttää haluamaasi koneen toimintoa. Vastaavien lähtöjen merkkivalojen pitäisi syttyä merkiksi siitä, että elektroninen ohjausmoduuli käynnistää kyseisen toiminnon.

   Note: Jos oikea lähdön merkkivalo ei syty, varmista, että kyseisen toiminnon vaatimat tulokytkimet ovat oikeissa asennoissa. Varmista, että kytkimet toimivat oikein. Jos ulostulon merkkivalot palavat oikein, mutta kone ei toimi oikein, vika on muualla kuin sähköjärjestelmässä. Suorita tarvittavat korjaukset.

   Note: Jos jokainen ulostulon kytkin on oikeassa asennossa ja toimii oikein, mutta ulostulon merkkivalot eivät pala oikein, vika on elektronisessa ohjausmoduulissa. Ota tällöin yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   Important: ACE-vianmääritysnäyttöä ei saa jättää kytketyksi koneeseen. Sitä ei ole suunniteltu kestämään koneen normaalia käyttöympäristöä. Kun ACE-vianmääritysjärjestelmää ei enää tarvita, irrota se koneesta ja kytke kaikutestin liitin johdinsarjan liitäntään. Kone ei toimi, jos kaikutestin liitin ei ole kytkettynä johdinsarjan liitäntään. Säilytä ACE-vianmääritysjärjestelmä kuivassa ja suojaisassa paikassa työpajassa (ei koneessa).