Úvod

Tento stroj je kompaktní nosič pracovního nářadí určený k různé manipulaci se zeminou a materiály při terénních úpravách nebo stavebních pracích. Umožňuje využití široké nabídky přídavných zařízení k provádění speciálních funkcí. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g237186

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek vyhovuje všem příslušným směrnicím Evropské unie, je-li namontována souprava CE 22366. Podrobné informace naleznete v samostatném Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Přiložená provozní příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) a týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní provozní příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Nebezpečí

V pracovní oblasti mohou být pod zemí vedeny inženýrské sítě. V případě jejich narušení hloubením hrozí úraz elektrickým proudem nebo exploze.

Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba tato vedení a kabely označit; v těchto označených oblastech nepracujte. O označení pozemku požádejte příslušnou místní službu, která značení provádí, nebo společnost zajišťující technické služby (například v USA můžete volat na číslo 811, v Austrálii na číslo celonárodní vyznačovací služby 1100).

Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

 • Nepřesunujte náklad se zvednutými rameny. Vždy tak čiňte s rameny nízko u země.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo v nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru a byl umístěn u země. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. Prázdná lopata způsobí, že zadní část stroje bude těžší, zatímco s plnou lopatou bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se součástem nebo přídavným zařízením.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal94-2551
decal98-4387
decal98-8219
decal108-4723
decal108-9716
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8062
decal139-8815
decal144-2025

Nastavení

Montáž páky voliče rychlosti

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Páka voliče rychlosti1
 1. Sejměte a zlikvidujte matici upevňující šroub a pojistnou podložku k páčce voliče rychlosti.

 2. Upevněte páku k ventilu voliče rychlosti pomocí šroubu, pojistné podložky a matice (viz obrázek Obrázek 3).

  g230938

Kontrola hladiny kapalin stroje a tlaku v pneumatikách

Před prvním spuštěním motoru zkontrolujte hladinu motorového oleje, hladinu hydraulické kapaliny a tlak v pneumatikách. Více informací najdete v následujících částech:

Dobíjení akumulátoru

Dobijte a namontujte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

Součásti stroje

g362934

Ovládací panel

g005160

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí. Viz Startování motoru.

Páka škrticí klapky

Posunutím ovladače dopředu zvýšíte otáčky motoru a posunutím dozadu otáčky snížíte.

Páčka sytiče

Před startováním studeného motoru přesuňte páčku sytiče dopředu. Po spuštění motoru nastavte sytič tak, aby motor běžel plynule. Co nejdříve pak posuňte páčku sytiče zcela dozadu.

Note: Zahřátý motor vyžaduje použití sytiče jen minimálně nebo vůbec.

Ovládací páky pojezdu

 • Pohyb dopředu provedete posunutím pák pro ovládání hnací jednotky dopředu.

 • Pohyb dozadu provedete posunutím pák pro ovládání hnací jednotky dozadu.

 • Chcete-li zatočit, posuňte páku nacházející se na straně, na kterou chcete zatočit, směrem k NEUTRáLNí POLOZE a druhou páku držte v záběru.

  Note: Čím více ovládací páky pojezdu posunete v požadovaném směru, tím rychleji se bude stroj příslušným směrem pohybovat.

 • Chcete-li zpomalit nebo zastavit, posuňte páky pro ovládání hnací jednotky do NEUTRáLNí polohy.

Páka naklápění přídavného zařízení

 • Chcete-li naklopit přídavné zařízení dopředu, pomalu zatlačte páku pro naklopení přídavného zařízení dopředu.

 • Chcete-li naklopit přídavné zařízení dozadu, pomalu zatlačte páku pro naklopení přídavného zařízení dozadu.

Páka ramene nakladače

 • Chcete-li ramena nakladače spustit, pomalu zatlačte páku ramen nakladače dopředu.

 • Chcete-li ramena nakladače zvednout, pomalu zatlačte páku ramen nakladače dozadu.

Zámek ventilu nakladače

Zámek ventilu nakladače zajišťuje páku ramen nakladače a páku pro naklopení přídavného zařízení, aby nebylo možné je zatlačit dopředu. Díky tomuto mechanismu nedojde k náhodnému spuštění ramen nakladače při provádění údržby. Kdykoli potřebujete stroj se zvednutými rameny nakladače vypnout, vedle zámků válce zajistěte rovněž zámek ramen nakladače.

Chcete-li zámek aktivovat, zatáhněte jej dozadu a zcela dolů směrem k pákám (Obrázek 6).

Note: Při aktivaci a deaktivaci zámku ventilu nakladače je nutno posunout páky dozadu.

g005955

Páka pomocné hydrauliky

 • Chcete-li posunout hydraulické přídavné zařízení směrem dopředu, pomalu vysuňte páku pomocné hydrauliky směrem ven a pak dolů.

 • Chcete-li posunout hydraulické přídavné zařízení směrem dozadu, pomalu vysuňte páku pomocné hydrauliky směrem ven a pak nahoru. Toto se také nazývá pozice se ZáPADKOU, protože nevyžaduje přítomnost obsluhy.

Páka voliče rychlosti

 • Posunutím páky voliče rychlosti do polohy DOPřEDU nastavíte pro pohon hnací jednotky, pro ramena nakladače a naklopení přídavného zařízení vysokou rychlost a pro pomocnou hydrauliku nízkou rychlost.

 • Posunutím páky voliče rychlosti do polohy DOZADU nastavíte pro pomocnou hydrauliku vysokou rychlost a pro pohon hnací jednotky, pro ramena nakladače a naklopení přídavného zařízení nízkou rychlost.

Důležité upozornění

Pokud posunete páku voliče rychlosti za pohybu stroje, stroj se buď ihned zastaví, nebo prudce zrychlí. Pokud budete stroj ovládat s pákou voliče rychlosti v mezilehlé poloze, hnací stroj se může chovat nevypočitatelně a hrozí jeho poškození. Mohli byste nad strojem ztratit kontrolu a způsobit poranění sami sobě nebo okolostojícím osobám.

 • Je-li stroj v pohybu, nepohybujte pákou voliče rychlosti.

 • Stroj nepoužívejte, pokud je páka voliče rychlosti v jakékoli mezilehlé poloze (tj. jakákoli jiná poloha než poloha plně dopředu nebo plně dozadu).

Měřič provozních hodin / otáčkoměr

Při vypnutém motoru zobrazuje měřič provozních hodin / otáčkoměr zaznamenaný počet hodin provozu stroje. Při spuštěném motoru měřič zobrazuje otáčky motoru za minutu (ot/min).

Po 50 hodinách a poté po každých 100 hodinách (tj. 150, 250, 350 atd.) se na displeji zobrazí nápis CHG OIL, který vás upozorňuje na nutnost výměny motorového oleje.

Po každých 100 hodinách se na displeji zobrazí nápis SVC, který vás upozorňuje na nutnost provedení dalších postupů údržby (podle plánu údržby po 100, 200 nebo 400 hodinách provozu).

Note: Tato upozornění se zobrazí 3 hodiny před časem servisního intervalu a po dobu 6 hodin budou pravidelně blikat.

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Šířka103 cm (40,5 in)
Délka152 cm (60 in)
Výška125 cm (49 in)
Hmotnost (bez přídavných zařízení)876 kg (1 931 lb)
Hmotnost zadního protizávaží75 kg (165 lb)
Hmotnost předních protizávaží56 kg (124 lb)
Provozní kapacita – s obsluhou o hmotnosti 74,8 kg, standardní lopatou a protizávažími227 kg (475 lb)
Kapacita pro zajištění stability, než se stroj převrátí – s obsluhou o hmotnosti 74,8 kg, standardní lopatou a protizávažími431 kg (950 lb)
Rozvor kol71 cm (28 in)
Výška vykládky (se standardní lopatou)120 cm (47 in)
Dosah, zcela zvednuto (se standardní lopatou)66 cm (26 in)
Výška k čepu závěsu (úzká lopata se standardní polohou)168 cm (66 in)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Místní předpisy mohou omezovat věkovou hranici nebo vyžadovat certifikované školení obsluhy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným používáním zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních štítků.

 • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroje vždy zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), vypněte motor, vyjměte klíč, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Ověřte, že jsou prvky pro zjišťování přítomnosti, bezpečnostní spínače a ochranné kryty správně připevněny a fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nepracují správně.

 • Ověřte si, kde se na stroji a přídavných zařízeních nacházejí označená místa, kde může dojít ke skřípnutí, a udržujte ruce a nohy od těchto míst v dostatečné vzdálenosti.

 • Před použitím stroje s přídavným zařízením se přesvědčte, zda je přídavné zařízení správně namontováno a zda se jedná o originální přídavné zařízení značky Toro. Přečtěte si příručky ke všem přídavným zařízením.

 • Prohlédněte si povrch a posuďte, jaká přídavná zařízení a příslušenství jsou nezbytná, aby bylo možné požadovanou práci provést bezpečně.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte. Dávejte rovněž pozor na umístění neoznačených předmětů a konstrukcí, jako jsou například podzemní skladovací nádrže, studně a septiky.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte z něj veškeré překážky.

 • Před použitím stroje zajistěte, aby v pracovním prostoru nebyly žádné jiné osoby. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Vždy uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

 • Nádoby neplňte ve voze, na přívěsu nebo na korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj vyložte z nákladního automobilu nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo z přenosného kanystru, spíše než pomocí plnicí pistole.

 • Dotýkejte se plnicí pistolí obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nezamykejte pistoli v otevřené poloze.

Doplňování paliva

Doporučené palivo

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva s maximálně 10 % etanolu nebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži ani nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Použití stabilizátoru paliva/aditiv

Ve stroji používejte stabilizační aditivum paliva, které udrží palivo déle čerstvé. Postupujte podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

Important: Nepoužívejte přísady do paliva obsahující methanol nebo ethanol.

Do čerstvého paliva přidejte určité množství stabilizačního aditiva podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

Doplňování paliva do nádrže (nádrží)

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

 2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

 3. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr sejměte (Obrázek 7).

  g237020
 4. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní okraj plnicího hrdla.

  Important: Tento prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva. Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj.

 5. Zašroubujte a bezpečně utáhněte uzávěr palivové nádrže, dokud nezacvakne.

 6. Veškeré rozlité palivo utřete.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež je třeba provádět před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Seřízení opěrky stehen

Chcete-li upravit nastavení opěrky stehen (Obrázek 8), uvolněte kolečka a zvedněte nebo snižte podložku opěrky do požadované výšky. Další nastavení lze provést také uvolněním matice upevňující podložku k nastavovací desce a posunutím desky nahoru nebo dolů (podle potřeby). Po skončení dotáhněte pevně všechny upevňovací prvky.

g006054

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Nepřesunujte náklad se zvednutými rameny. Náklad vždy přesunujte nízko u země.

 • Nepřekračujte jmenovitou provozní kapacitu. Stroj může být v tomto stavu nestabilní a můžete nad ním ztratit kontrolu.

 • Používejte pouze přídavná zařízení a příslušenství schválené společností Toro. Přídavná zařízení mohou změnit stabilitu a provozní vlastnosti stroje.

 • Pro stroje s plošinou:

  • Před vystoupáním na plošinu snižte ramena nakladače.

  • Nepokoušejte se stabilizovat stroj zapřením nohy o zem. Pokud nad strojem ztratíte kontrolu, opusťte plošinu a přejděte do bezpečné vzdálenosti od stroje.

  • Nepokládejte chodidla pod platformu.

  • Nejezděte se strojem, pokud nemáte obě chodidla na plošině a nedržíte se referenčních rukojetí.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

 • Ovládací prvky nikdy nepoužívejte trhavým způsobem; používejte plynulý pohyb.

 • Majitel nebo uživatel odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně rukavic, ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a ochrany sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volně se pohybující šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Nikdy na stroji nikoho nepřevážejte a nedovolte, aby se ke stroji přiblížily jiné osoby nebo domácí zvířata.

 • Používejte stroj jen za dobrých světelných podmínek a vyhýbejte se prohlubním a skrytým rizikovým místům.

 • Před spuštěním motoru zajistěte, aby byl u všech pohonů zařazen neutrál a byla zatažena parkovací brzda (dle výbavy). Motor spouštějte výhradně ze sedadla obsluhy.

 • Když se budete blížit k nepřehledným zatáčkám, keřům, stromům či jiným překážkám zakrývajícím výhled, buďte opatrní.

 • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky zpomalte a buďte opatrní. Věnujte pozornost silničnímu provozu.

 • Pokud nepracujete, vypněte přídavné zařízení.

 • Pokud narazíte do nějakého předmětu, zastavte stroj, vypněte motor, vyjměte klíč a stroj zkontrolujte. Před obnovením provozu proveďte veškeré nezbytné opravy.

 • Motor nikdy nespouštějte v uzavřeném prostoru.

 • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

 • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

  • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  • Spusťte ramena nakladače a deaktivujte pomocnou hydrauliku.

  • Zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy).

  • Vypněte motor a vyjměte klíč.

 • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Stroj používejte jen v místech, kde máte dostatečný volný prostor pro bezpečné manévrování. Dávejte pozor na překážky nacházející se ve vaší blízkosti. Nedostatečná vzdálenost od stromů, zdí a jiných překážek může způsobit poranění v situaci, kdy stroj bude za provozu couvat a vy nebudete věnovat pozornost okolí.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty zkontrolujte prostor nad hlavou (např. elektrická vedení, větve a dveřní vstupy) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

 • Nepřeplňujte přídavné zařízení a při zvedání ramen nakladače udržujte náklad rovnoměrně rozložený. Předměty v přídavném zařízení mohou spadnout a způsobit zranění.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. Prázdná lopata způsobí, že zadní část stroje bude těžší, zatímco s plnou lopatou bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Zvednutí ramen nakladače na svahu ovlivní stabilitu stroje. Ramena nakladače udržujte na svahu ve spuštěné poloze.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, v jejichž důsledku může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.

 • Na svahu se nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud stroj ztratí trakci, jeďte pomalu po svahu přímo dolů.

 • Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, proveďte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.

 • Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlost ani směr.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrboly, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Při práci na mokrém povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.

 • Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.

 • Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

  • srázy

  • příkopy

  • náspy

  • vodní toky

  Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

 • Přídavná zařízení nemontujte ani nedemontujte ve svazích.

 • Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Startování motoru

 1. Postavte se na plošinu (je-li ve výbavě stroje).

 2. Nastavte páku pomocné hydrauliky do NEUTRáLNí polohy.

 3. Při startování studeného motoru přesuňte páčku sytiče zcela dopředu.

  Note: Páčku sytiče není nutné používat, je-li motor teplý nebo horký.

 4. Posuňte páku škrticí klapky doprostřed mezi polohu pro POMALý a RYCHLý chod.

 5. Vložte klíč do klíčového přepínače a otočte jej do polohy STARTOVáNí. Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

  Important: Nepoužívejte startér v rámci jedné operace déle než 10 sekund. Pokud motor nenastartuje, před dalším pokusem počkejte 30 sekund, aby vychladl startér. Pokud tyto pokyny nebudete dodržovat, můžete spálit motor startéru.

 6. Po spuštění motoru postupně páčku sytiče přesuňte zpět do VYPNUTé polohy. Pokud se motor zastaví nebo má nepravidelný chod, přesuňte páčku sytiče znovu dopředu a v této poloze ji ponechejte, dokud se motor nezahřeje.

 7. Nastavte páku škrticí klapky do požadované polohy.

  Important: Pokud bude motor pracovat při vysokých otáčkách se studeným hydraulickým systémem (tj. když je teplota okolního vzduchu na bodu mrazu a nižší), hydraulický systém se může poškodit. Když budete motor startovat za nízkých teplot, nechejte jej pracovat v prostřední poloze škrticí klapky po dobu 2 až 5 minut, a pak nastavte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý chod.

  Note: Pokud je venkovní teplota pod bodem mrazu, uskladněte stroj do garáže, aby si udržel vyšší teplotu. To usnadní startování.

Jízda se strojem

Strojem pohybujte pomocí ovládacích prvků pojezdu. Čím více posunete ovládací prvky pojezdu v požadovaném směru, tím rychleji se stroj bude pohybovat příslušným směrem. Chcete-li stroj zastavit, ovládací prvky pojezdu uvolněte.

Ovládací pákou škrticí klapky je možno regulovat rychlost motoru měřenou v otáčkách za minutu (ot/min). Chcete-li dosáhnout nejvyššího výkonu stroje, posuňte páku škrticí klapky do polohy pro RYCHLý chod. Pro práci nižší rychlostí však můžete použít polohu škrticí klapky.

Vypnutí motoru

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

 2. Nastavte páku pomocné hydrauliky do NEUTRáLNí polohy.

 3. Přesuňte páku škrticí klapky do 3/4 polohy pro RYCHLý CHOD.

  Note: Pokud škrticí klapku nastavíte do méně než poloviny polohy pro RYCHLý CHOD, po otočení klíče do VYPNUTé polohy může motor nadále po dobu jedné sekundy pracovat. Tím se předejde hlasitému výstřelu po zapálení směsi paliva.

 4. Pokud byl motor značně namáhán nebo je horký, nechejte jej pracovat přibližně jednu minutu na volnoběh a potom otočte klíčový spínač do VYPNUTé polohy.

  Note: Umožní to lepší chlazení motoru před jeho vypnutím. V případě nouze může motor vypnout okamžitě.

 5. Otočte klíčovým spínačem do VYPNUTé polohy a klíč vyjměte.

Výstraha

Děti nebo okolostojící osoby se mohou zranit, pokud by se pokoušely stroj ponechaný bez dozoru uvést do pohybu nebo obsluhovat.

Pokaždé, když stroj necháte bez dozoru, vyjměte klíč a zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy).

Použití přídavných zařízení

Instalace přídavného zařízení

Important: Používejte pouze přídavná zařízení schválená společností Toro. Přídavná zařízení mohou změnit stabilitu a provozní vlastnosti stroje. V případě použití neschválených přídavných zařízení může dojít ke zrušení platnosti záruky na stroj.

Important: Před instalací přídavného zařízení zajistěte, aby na montážních deskách nebyly žádné nečistoty a aby se kolíky volně otáčely. Pokud se kolíky neotáčí volně, namažte je.

 1. Položte přídavné zařízení na rovný povrch, kde je za zařízením dostatek prostoru pro stroj.

 2. Nastartujte motor.

 3. Nakloňte montážní desku přídavného zařízení dopředu.

 4. Umístěte montážní desku do horního okraje desky přídavného zařízení (Obrázek 9).

  g003710
 5. Zvedejte ramena nakladače a současně naklápějte montážní desku dozadu.

  Important: Zvedněte přídavné zařízení dostatečně nad zem a zaklopte montážní desku úplně dozadu.

 6. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 7. Nastavte kolíky pro rychlé zajištění do pracovní polohy tak, aby byly zcela usazeny na montážní desce (Obrázek 10).

  Important: Pokud se kolíky neotočí do pracovní polohy, montážní deska nebude zcela zarovnaná s otvory na desce přídavného zařízení. Zkontrolujte desku přídavného zařízení a v případě potřeby ji očistěte.

  Důležité upozornění

  Pokud rychloupínací kolíky zcela neusadíte skrz desku pro montáž přídavného zařízení, přídavné zařízení se může uvolnit ze stroje a způsobit vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

  Ověřte si, že jsou rychloupínací kolíky na desce pro montáž přídavného zařízení zcela usazeny.

  g003711

Připojení hydraulických hadic

Důležité upozornění

Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout kůží, a způsobit tak poranění. Kapalina vstříknutá pod kůži musí být chirurgicky odstraněna do několika hodin. Zákrok musí provádět lékař obeznámený s tímto typem poranění, jinak by mohla vzniknout gangréna.

 • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

 • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

 • Ke hledání prasklin hydrauliky používejte lepenku nebo papír; nikdy nepoužívejte ruce.

Výstraha

Hydraulické spojky, vedení/ventily a kapalina mohou být horké. Při kontaktu s horkými díly se můžete popálit.

 • Při manipulaci s hydraulickými spojkami noste rukavice.

 • Než se začnete dotýkat hydraulických dílů, počkejte, až stroj vychladne.

 • Nedotýkejte se uniklé hydraulické kapaliny.

Pokud provoz přídavného zařízení vyžaduje hydrauliku, připojte hydraulické hadice následujícím způsobem:

 1. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Posuňte páku pomocné hydrauliky dopředu, dozadu a zpět do NEUTRáLNí polohy, čímž uvolníte tlak v hydraulických spojkách.

 3. Odstraňte ochranné kryty z hydraulických spojek na stroji.

 4. Odstraňte z hydraulických spojek veškeré cizí částice.

 5. Zasuňte kolík spojky přídavného zařízení do zdířky spojky na stroji.

  Note: Pokud nejprve připojíte kolík spojky přídavného zařízení, uvolníte veškerý tlak navýšený v přídavném zařízení.

 6. Nasuňte zdířku spojky přídavného zařízení na kolík spojky na stroji.

 7. Zatažením za hadice ověřte, že je připojení pevné.

Odmontování přídavného zařízení

 1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

 2. Spusťte přídavné zařízení na zem.

 3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 4. Odjistěte kolíky pro rychlé zajištění z pracovní polohy tak, že je otočíte směrem ven.

 5. Pokud přídavné zařízení používá hydrauliku, posuňte páku pomocné hydrauliky dopředu, dozadu a zpět do NEUTRáLNí polohy. Uvolníte tím tlak v hydraulických spojkách.

 6. Pokud přídavné zařízení používá hydrauliku, posuňte kroužky zpět na hydraulické spojky a odpojte je.

  Important: Spojte hadice přídavného zařízení, aby během uložení nedošlo ke znečištění hydraulického systému.

 7. Na hydraulické spojky na stroji namontujte ochranné kryty.

 8. Nastartujte motor, nakloňte montážní desku dopředu a poodjeďte se strojem od přídavného zařízení.

Po provozu

Bezpečnostní kroky po použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Před nastavováním, čištěním, skladováním nebo opravou stroje vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se veškeré pohybující se části zastaví a stroj vychladne.

 • Odstraňte nečistoty z přídavných zařízení, hnacích jednotek, tlumičů a motoru, aby nedošlo k požáru. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Udržujte všechny díly v dobrém stavu a dbejte na to, aby byl veškerý hardware utažený.

 • Nedotýkejte se částí stroje, které mohou být následkem používání horké. Údržbu, nastavování nebo opravy stroje provádějte až po jeho vychladnutí.

 • Při nakládání a vykládání stroje z přepravního vozidla buďte opatrní.

Přemístění poškozeného stroje

Important: Chcete-li stroj odtáhnout, nejprve otevřete tažné ventily, jinak dojde k poškození hydraulického systému.

 1. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Sejměte krycí zátky jednotlivých tažných ventilů (Obrázek 11).

  g005288
 3. Uvolněte pojistnou matici na každém tažném ventilu.

 4. Ventily otevřete otočením vpravo o jednu otáčku a použijte k tomu šestihranný klíč.

 5. Stroj odvlečte na určené místo.

  Important: Při odtahování nepřekračujte rychlost 4,8 km za hodinu.

 6. Po opravě stroje zavřete tažné ventily a utáhněte pojistné matice.

  Important: Tažné ventily nadměrně neutahujte.

 7. Vraťte zátky na místo.

Přeprava stroje

K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Použijte nájezdovou plošinu stejně širokou jako vozidlo. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven brzdami, veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění okolostojících osob. Podrobné informace najdete v nařízeních místních úřadů týkající se požadavků na přívěsy a upevňování tažených vozidel.

Důležité upozornění

Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

Výběr přívěsu

Důležité upozornění

Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt (Obrázek 12).

 • Používejte jen nájezdové plošiny plné šířky.

 • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku vzdálenosti ložné plochy přívěsu nebo nákladního automobilu od země. Tím bude zajištěno, že úhel nájezdové plošiny nepřekročí 15 stupňů na rovném povrchu.

g229507

Naložení stroje

Důležité upozornění

Nakládání nebo vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

 • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.

 • Stroj nakládejte a vykládejte s těžkou stranou natočenou proti nájezdové plošině.

 • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak může dojít ke ztrátě kontroly nebo převrácení stroje.

 1. Je-li použit přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

 2. Je-li to možné, připojte brzdy přívěsu.

 3. Snižte plošinu (plošiny).

 4. Spusťte ramena nakladače dolů.

 5. Najeďte se strojem na přívěs těžkou stranou nejdříve. Náklad mějte v nízké poloze (Obrázek 13).

  • Je-li na stroji upevněno plné přídavné zařízení pro převoz nákladů (např. lopata) nebo přídavné zařízení, jež není určeno k převozu nákladů (např. drážkovač), jeďte se strojem nahoru po plošině přední částí dopředu.

  • Je-li na stroji upevněno prázdné přídavné zařízení pro převoz nákladů nebo je-li stroj bez přídavného zařízení, plošinu vyjíždějte zadní částí stroje nahoru.

  g237904
 6. Spusťte ramena nakladače zcela k zemi.

 7. Zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), vypněte motor a vyjměte klíč.

 8. S použitím kovových upínacích ok bezpečně upevněte stroj k přívěsu nebo nákladnímu vozu pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů (Obrázek 14). Prostudujte si nařízení místních úřadů týkající se požadavků na upevňování strojů k přívěsu.

  g357600

Vyložení stroje

 1. Snižte plošinu (plošiny).

 2. Sjeďte se strojem z přívěsu těžkou stranou směrem k hornímu konci plošiny. Náklad mějte v nízké poloze (Obrázek 15).

  • Je-li na stroji upevněno plné přídavné zařízení pro převoz nákladů (např. lopata), nebo přídavné zařízení, jež není určeno k převozu nákladů (např. drážkovač), plošinu sjíždějte zadní stranou stroje dolů.

  • Je-li na stroji upevněno prázdné přídavné zařízení pro převoz nákladů nebo je-li stroj bez přídavného zařízení, plošinu sjíždějte přední částí stroje dolů.

  g237905

Zvednutí stroje

Stroj můžete zvednout s použitím vázacích nebo zvedacích ok, jež slouží jako zvedací body, viz Obrázek 14.

Údržba

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

Výstraha

Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

 • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, deaktivujte pomocnou hydrauliku, spusťte přídavné zařízení dolů, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě), vypněte motor a vyjměte klíč. Před nastavováním, čištěním, skladováním nebo opravou stroje počkejte, až se veškeré pohybující se části zastaví a stroj vychladne.

 • Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

 • Pokud je třeba některé součásti podepřít, použijte hever.

 • Opatrně uvolněte tlak z dílů s akumulovanou energií, viz Uvolnění hydraulického tlaku .

 • Před jakoukoli opravou odpojte akumulátor, viz Údržba akumulátoru.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce k pohybujícím se částem. Je-li to možné, neprovádějte nastavení se spuštěným motorem.

 • Udržujte všechny díly v dobrém stavu a dbejte na to, aby byl veškerý hardware utažený. Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené nálepky.

 • Bezpečnostní zařízení neupravujte.

 • Používejte pouze přídavná zařízení schválená společností Toro. Přídavná zařízení mohou změnit stabilitu a provozní vlastnosti stroje. V případě použití stroje s neschválenými přídavnými zařízeními hrozí ztráta záruky.

 • Používejte pouze originální náhradní díly společnosti Toro.

 • Pokud jakákoli údržba nebo oprava vyžaduje, aby byla ramena nakladače ve zvednuté poloze, ramena v této poloze zajistěte pomocí zámku (zámků) hydraulického válce.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 8 hodinách
 • Utáhněte upevňovací matice kol.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Promažte stroj.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Odstraňte ze stroje nečistoty.
 • Zkontrolujte, zda spojovací prvky nejsou uvolněné.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulické vedení, zda nedochází k úniku, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry, zda není zkroucené vedení. Zkontrolujte, jestli vedení není poškozeno vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Utáhněte upevňovací matice kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Vyměňte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Vyměňte filtr proplachovacího vedení nádrže s aktivním uhlím.(Při používání vibračního pluhu provádějte údržbu častěji.)
 • Vyměňte motorový olej a filtr.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku (svíčky).
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Každý rok
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Opravte porušený nátěr.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v uživatelské příručce k motoru.

  Important: Pokud musíte stroj naklonit o více než 25 stupňů, upněte na odvzdušňovací hadici na horní straně palivové nádrže sponu, abyste zabránili znečištění nádrže s aktivním uhlím palivem.

  Postupy před údržbou stroje

  Použití zámku válců

  Důležité upozornění

  Pokud jsou ramena nakladače v horní poloze, mohou se sklopit a tím způsobit vážné poranění.

  Před provedením údržby vyžadující zvednutá ramena nakladače nainstalujte zámek (zámky) válce.

  Instalace zámku válců

  1. Demontujte přídavné zařízení.

  2. Zvedněte ramena nakladače zcela nahoru.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Na každou tyč zvedacího válce umístěte zámek válce (Obrázek 16).

   g005162
  5. Každý zámek válce zajistěte závlačkovým kolíkem a závlačkou (Obrázek 16).

  6. Pomalu spusťte ramena nakladače tak, aby zámky válce přišly do kontaktu s tělesy válců a konci pístních tyčí.

  Odstranění a uložení zámků válce

  Important: Sejměte zámky válce z pístních tyčí a před použitím stroje je bezpečně zajistěte v úložné poloze.

  1. Nastartujte motor.

  2. Zvedněte ramena nakladače zcela nahoru.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Odstraňte závlačku a závlačkový kolík zajišťující zámek každého válce.

  5. Odstraňte zámky válců.

  6. Spusťte ramena nakladače.

  7. Nainstalujte zámky válců na hydraulické hadice a zajistěte je závlačkovým kolíkem a závlačkou (Obrázek 17).

   g005163

  Přístup k vnitřním součástem

  Důležité upozornění

  Po otevření nebo demontáži krytů, kapot a mřížek při spuštěném motoru můžete přijít do styku s pohyblivými součástmi, jež vás mohou vážně poranit.

  Před otevřením krytů, kapot a mřížek vypněte motor, vyjměte klíč z klíčového spínače a nechejte vychladnout motor.

  Demontáž kapoty

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy).

  2. Zvedněte ramena nakladače a nainstalujte zámky válců.

   Note: Pokud je nutné demontovat kapotu bez zvednutí ramen nakladače, buďte velmi opatrní, abyste při vyjímání kapoty zpod ramen nepoškodili kapotu nebo hydraulické hadice.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Uvolněte 4 zajišťovací úchyty (Obrázek 18).

   g005290
  5. Sejměte kapotu ze stroje.

  Montáž kapoty

  1. Umístěte kapotu nad rám stroje tak, aby výstupky na kapotě zapadly do otvorů v rámu (Obrázek 18).

  2. Kapotu zajistěte zatlačením zajišťovacích úchytů dopředu a dolů (Obrázek 18).

  Mazání

  Mazání stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Promažte stroj.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Typ maziva: Univerzální mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Hadrem očistěte maznice.

  4. Do každé maznice zasuňte mazací pistoli (Obrázek 19 a Obrázek 20).

   g005291
   g004209
  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud z ložisek nezačne vytékat mazivo (pumpujte přibližně 3x).

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Vzduchový filtr

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Uvolněte západky na vzduchovém filtru a stáhněte kryt vzduchového filtru z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 21).

   g200767
  4. Stisknutím stran protiprachového krytu kryt otevřete a vyklepejte prach ven.

  5. Vyčistěte vnitřní prostor krytu vzduchového filtru stlačeným vzduchem o tlaku nižším než 2,07 bar.

   Important: Ně těleso vzduchového filtru nepoužívejte stlačený vzduch.

  6. Opatrně vysuňte filtr z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 21).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

   Important: Filtr se nikdy nesnažte vyčistit.

  7. Zkontrolujte, zda na novém filtru nejsou trhliny ani tenká vrstva oleje a zda není poškozeno pryžové těsnění. Posviťte svítilnou na vnější část filtru a pohledem do filtru se přesvědčte, zda v něm nejsou otvory, jež se jeví jako světlé body.

   Je-li filtr poškozen, nepoužívejte jej.

  8. Opatrně filtr namontujte (Obrázek 21).

   Note: Zatlačením na vnější okraj filtru při instalaci zajistěte, aby se filtr zcela usadil.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  9. Namontujte kryt vzduchového filtru s protiprachovým krytem natočeným směrem dolů a upevněte západky (Obrázek 21).

  Údržba nádrže s aktivním uhlím

  Výměna vzduchového filtru nádrže s aktivním uhlím

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte vzduchový filtr nádrže s aktivním uhlím.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Povolte hadicovou sponu nad vzduchovým filtrem nádrže s aktivním uhlím (Obrázek 22).

   g018290
  4. Demontujte vzduchový filtr a zlikvidujte jej (Obrázek 22).

   Important: Pokud z větší hadice na trnu filtru vystupuje malá část trubice, vyjměte ji z filtru a zasuňte ji zpět do hadice.

  5. Do hadice namontujte nový filtr a zajistěte jej hadicovou sponou (Obrázek 22).

  Výměna filtru proplachovacího vedení nádrže s aktivním uhlím

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr proplachovacího vedení nádrže s aktivním uhlím.(Při používání vibračního pluhu provádějte údržbu častěji.)
 • Note: Příležitostně kontrolujte, zda ve filtru proplachovacího vedení nejsou nečistoty. Pokud se filtr zdá být znečištěný, vyměňte jej.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odsuňte pružné hadicové spony na obou stranách filtru proplachovacího vedení nádrže s aktivním uhlím směrem od filtru (Obrázek 22).

  4. Demontujte filtr proplachovacího vedení a zlikvidujte jej (Obrázek 22).

  5. Do hadice namontujte nový filtr tak, aby šipka na filtru směřovala ke zpětnému ventilu, a filtr zajistěte hadicovými sponami (Obrázek 22).

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Specifikace motorového oleje

  Typ oleje: Detergentní olej (API klasifikace SJ nebo vyšší)

  Objem klikové skříně: s výměnou filtru – 1,8 l; bez výměny filtru – 1,6 l

  Viskozita: viz tabulka níže

  g032626

  Kontrola hladiny motorového oleje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Vyčistěte prostor kolem měrky oleje (Obrázek 24).

   g005157
  4. Vytáhněte měrku a očistěte kovový konec (Obrázek 24).

  5. Zasuňte měrku zcela do trubice měrky (Obrázek 24).

  6. Vytáhněte měrku a podívejte se na kovový konec.

  7. Pokud je hladina oleje nízká, očistěte místo okolo uzávěru hrdla pro plnění oleje a uzávěr sejměte (Obrázek 24).

  8. Do krytu ventilu pomalu nalijte jen takové množství oleje, aby se hladina zvedla ke značce horní meze hladiny F“.

   Important: Nenalévejte do klikové skříně příliš mnoho oleje, motor by se mohl poškodit.

  9. Uzávěr plnicího otvoru a měrku znovu nasaďte.

  Výměna motorového oleje a filtru

  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj tak, aby strana, ze které budete olej vypouštět, byla o něco níže než strana protější. Díky tomu vyteče veškerý olej.

  3. Spusťte ramena nakladače dolů, založte kola klíny nebo zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Nasaďte jeden konec hadice na vypouštěcí ventil a druhý konec umístěte do nádoby (Obrázek 25).

   g005167
  5. Otevřete vypouštěcí ventil tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček a současně vytáhnete směrem ven (Obrázek 25).

  6. Po vypuštění veškerého oleje zavřete vypouštěcí ventil a odpojte hadici.

   Note: Použitý olej odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  7. Vyjměte starý filtr a otřete povrch těsnění adaptéru filtru (Obrázek 26).

   g000653
  8. Nalijte nový olej správného typu do prostředního otvoru na filtru. Jakmile olej dosáhne spodního okraje závitu, přestaňte olej nalévat.

  9. Počkejte 1 až 2 minuty, až materiál filtru olej absorbuje, potom nadbytečný olej odlijte.

  10. Pryžové těsnění náhradního filtru potřete tenkou vrstvou nového oleje (Obrázek 26).

  11. Do adaptéru filtru vložte náhradní olejový filtr. Otáčejte filtrem vpravo, až pryžové těsnění dosedne do adaptéru. Potom filtr dotáhněte o další polovinu otáčky (Obrázek 26).

  12. Demontujte víčko plnicího hrdla (Obrázek 24) a pomalu nalijte přes kryt ventilu přibližně 80 % určeného množství oleje.

  13. Zkontrolujte hladinu oleje.

  14. Pomalu doplňte další olej, aby hladina dosáhla značky F“ (horní mez hladiny) na měrce.

  15. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru.

  Údržba zapalovacích svíček

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku (svíčky).
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte zapalovací svíčku.
 • Před montáží každé zapalovací svíčky se přesvědčte, zda je mezi středovou a boční elektrodou správná vzduchová mezera. K demontáži a montáži jednotlivých zapalovacích svíček použijte klíč na zapalovací svíčky a k měření a nastavení vzdálenosti elektrod použijte nástroj k nastavení mezery nebo spárovou měrku. V případě potřeby namontujte nové zapalovací svíčky.

  Typ: Champion XC12YC nebo ekvivalentní.

  Vzdálenost elektrod: 0,75 mm

  Demontáž zapalovací svíčky

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

  3. Vyčistěte prostor kolem základny svíček, aby do motoru nepronikly nečistoty.

  4. Demontujte zapalovací svíčky, viz Obrázek 27.

   g027478

  Kontrola zapalovací svíčky

  Important: Zapalovací svíčky nečistěte. Zapalovací svíčky vždy vyměňte, jestliže mají černý nebo olejový povlak, jsou popraskané nebo mají opotřebené elektrody.

  Je-li izolátor světle hnědý nebo šedý, motor pracuje správně. Černý povlak na izolátoru obvykle značí znečištění vzduchového filtru.

  Nastavte vzdálenost elektrod na 0,75 mm.

  g206628

  Montáž zapalovací svíčky

  g028109

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo z nádrží vypouštějte, jen když je motor studený. Provádějte to na otevřeném prostranství. Rozlité palivo utřete.

  • Při vypouštění paliva nikdy nekuřte, držte dále od otevřeného ohně nebo od míst, kde by mohlo jiskřením dojít ke vznícení výparů.

  • Kompletní seznam bezpečnostních opatření souvisejících s palivem naleznete v části Bezpečnost týkající se paliva.

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Important: Nikdy neinstalujte znečištěný filtr.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Uzavřete palivový ventil ve spodní části každé palivové nádrže (Obrázek 31).

  3. Na palivové potrubí mezi palivovými nádržemi a palivovým filtrem upněte sponu, aby se uzavřel průtok paliva.

  4. Stlačte konce hadicových spon k sobě a odsuňte je směrem od filtru (Obrázek 30).

   g005170
  5. Pod palivová potrubí umístěte vypouštěcí nádobu, do níž by se zachytila případná uniklá kapalina, a potom z palivových potrubí demontujte filtr (Obrázek 30).

  6. Namontujte nový filtr a přesuňte hadicové spony do blízkosti filtru.

  7. Demontujte sponu blokující průtok paliva a otevřete palivový ventil.

  Vypouštění palivové nádrže (nebo nádrží)

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Na hadici poblíž spodní části palivové nádrže (nádrží) uzavřete palivový ventil (viz Obrázek 31).

   g005294
  4. Uvolněte hadicovou svorku u palivového filtru a vysuňte ji nahoru po palivovém vedení směrem od filtru.

  5. Vytáhněte palivové potrubí z palivového filtru, otevřete palivový ventil, povolte uzávěr palivové nádrže a vypusťte palivo do kanystru nebo vypouštěcí nádoby.

  6. Nainstalujte palivové vedení na palivový filtr.

  7. Zajistěte palivové vedení posunutím hadicové svorky blízko k palivovému filtru.

  8. Na hadici (hadicích) poblíž spodní části palivové nádrže (nádrží) otevřete palivový ventil (ventily), viz Obrázek 31.

  Note: Nyní je nejvhodnější čas pro instalaci nového palivového filtru, protože palivové nádrže jsou prázdné.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Nejprve odpojte záporný konektor a potom kladný. Jako první připojte kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  • Kyselina v akumulátoru je jedovatá a může způsobit popáleniny. Dejte pozor, aby kyselina nepřišla do kontaktu s kůží a oděvem a nevnikla do očí. Při práci s akumulátorem si chraňte tvář, oči a oděv.

  • Plyny z akumulátoru mohou explodovat. Dbejte, aby akumulátor nebyl v blízkosti cigaret, jisker a otevřeného ohně.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Akumulátor neustále udržujte v čistotě a v plně nabitém stavu. K čištění pláště akumulátoru používejte papírovou utěrku. Jestliže na vývodech akumulátoru zjistíte korozi, očistěte je roztokem připraveným ze čtyř dílů vody a jednoho dílu jedlé sody. Po vyčištění natřete vývody akumulátoru tenkou vrstvou maziva. Tím omezíte pravděpodobnost vzniku koroze.

  Specifikace: 12 V, 340 A (při studeném startu)

  Vyjmutí akumulátoru

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte kapotu.

  4. Demontujte křídlové matice a tyč upevňující akumulátor (Obrázek 32).

   g005293
  5. Odpojte záporný (černý) zemnicí kabel z pólu akumulátoru (Obrázek 32). Upevňovací prvky uschovejte.

  6. Sesuňte pryžovou manžetu z kladného (červeného) kabelu.

  7. Odpojte kladný (červený) kabel od vývodu akumulátoru (Obrázek 32). Upevňovací prvky uschovejte.

  8. Opatrně odsuňte hadice hydraulické kapaliny stranou a zvedněte akumulátor z rámu.

  Dobíjení akumulátoru

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte ze stroje akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Vyjmutí akumulátoru.

  2. Akumulátor nabíjejte 10 až 15 minut při 25 až 30 A nebo 30 minut při 4 až 6 A (Obrázek 33). Akumulátor nepřebíjejte.

   g003792
  3. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od zdroje napájení a potom i vodiče nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 33).

  Čištění akumulátoru

  Note: V zájmu prodloužení životnosti akumulátoru udržujte svorky a celou skříň akumulátoru v čistotě.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte akumulátor ze stroje; Vyjmutí akumulátoru.

  4. Celou skříň umyjte roztokem jedlé sody a vody.

  5. Opláchněte akumulátor čistou vodou.

  6. Na vývody akumulátoru a svorky kabelů naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

  7. Namontujte akumulátor, viz Montáž akumulátoru.

  Montáž akumulátoru

  1. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků upevněte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladné svorce (+) akumulátoru (Obrázek 32).

  2. Na kladný pól akumulátoru navlékněte červenou pryžovou manžetu.

  3. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků upevněte záporný kabel akumulátoru (černý) k záporné svorce (-) akumulátoru (Obrázek 32).

  4. Zajistěte akumulátor pomocí tyče a křídlových matic (Obrázek 32).

  Important: Dbejte na to, aby kabely akumulátoru nepřišly do vzájemného kontaktu ani do kontaktu s ostrými hranami.

  Údržba a výměna akumulátoru

  Originální akumulátor je bezúdržbový, tudíž nevyžaduje žádný servis. Informace o údržbě náhradního akumulátoru naleznete v pokynech výrobce k akumulátoru.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Udržujte tlak vzduchu v pneumatikách podle specifikací. Nejpřesnější údaj získáte při kontrole studených pneumatik.

  Tlak: 1,03 až 1,38 bar

  Note: Použijte nižší tlak v pneumatikách, 1,03 bar při práci na písčitém podkladu, aby byla zajištěna lepší trakce na sypké půdě.

  g003793

  Kontrola upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Utáhněte upevňovací matice kol.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Utáhněte upevňovací matice kol.
 • Zkontrolujte upevňovací matice kol a utáhněte je na utahovací moment 68 Nm.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Uvolnění hydraulického tlaku

  Chcete-li uvolnit hydraulický tlak při zapnutím motoru, uvolněte hydraulické ovládací prvky a zcela snižte ramena nakladače.

  Chcete-li uvolnit tlak při vypnutém motoru, přesunutím páky pomocných okruhů hydrauliky do polohy průtoků dopředu a dozadu uvolněte hydraulický tlak z pomocných okruhů, přesuňte ovládací páku náklonu přídavného zařízení vpřed a vzad a přesunutím ovládací páky ramena nakladače dopředu snižte ramena nakladače (Obrázek 35).

  g281214

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulické vedení, zda nedochází k úniku, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry, zda není zkroucené vedení. Zkontrolujte, jestli vedení není poškozeno vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek.
 • Objem nádrže hydraulické kapaliny: 62 l

  V hydraulickém systému používejte jen následující kapaliny:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Převodová/hydraulická kapalina Premium pro hnací jednotky Toro) (více informací získáte od autorizovaného servisního zástupce)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (hydraulická kapalina s delší životností Toro PX) (více informací získáte od autorizovaného servisního střediska)

  • Pokud není žádná z výše uvedených kapalin Toro k dispozici, můžete použít jinou univerzální hydraulickou kapalinu pro hnací jednotky (UTHF), musí se však jednat výhradně o tradiční ropné produkty. Specifikace musí být u všech následujících materiálových vlastností v rámci uvedeného rozsahu a kapalina musí splňovat uvedené oborové standardy. Ověřte u dodavatele hydraulické kapaliny, zda daná kapalina tyto specifikace splňuje.

   Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

   Materiálové vlastnosti
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 55 až 62
   cSt při 100 °C: 9,1 až 9,8
   Index viskozity, ASTM D2270140–152
   Bod tání, ASTM D97-43 až -37 °C
   Oborové standardy
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM

   Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Objednejte u autorizovaného servisního prodejce Toro výrobek číslo 44-2500.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Hladinu hydraulické kapaliny zkontrolujte před prvním spuštěním motoru a potom po každých 25 hodinách provozu.

  Viz Specifikace hydraulické kapaliny.

  Important: Vždy používejte správnou hydraulickou kapalinu. Nespecifikované kapaliny poškodí hydraulický systém.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, demontujte veškerá přídavná zařízení, zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), zvedněte ramena nakladače a nainstalujte zámky válců.

  2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

  3. Sejměte kapotu/přední přístupový kryt.

  4. Očistěte oblast okolo hrdla plnicího otvoru hydraulické nádrže (Obrázek 36).

  5. Sejměte uzávěr plnicího hrdla a zkontrolujte hladinu kapaliny na měrce (Obrázek 36).

   Hladina kapaliny by měla být mezi značkami na měrce.

   g005158
  6. Pokud je hladina nízká, doplňte kapalinu tak, aby se hladina zvedla na správnou úroveň.

  7. Namontujte uzávěr plnicího hrdla.

  8. Nasaďte kapotu/přední přístupový kryt.

  9. Odstraňte a uložte zámky válců a spusťte ramena nakladače.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Important: Nenahrazujte automobilový olejový filtr, neboť by mohlo dojít k vážnému poškození hydraulického systému.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, demontujte veškerá přídavná zařízení, zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), zvedněte ramena nakladače a nainstalujte zámky válců.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Sejměte kapotu/přední přístupový kryt.

  4. Umístěte pod filtr nádobu.

  5. Vyjměte starý filtr (Obrázek 37) a očistěte povrch adaptéru filtru.

   g003721
  6. Pryžové těsnění náhradního filtru potřete tenkou vrstvou hydraulické kapaliny (Obrázek 37).

  7. Do adaptéru filtru vložte náhradní hydraulický filtr (Obrázek 37). Utahujte jej otočením vpravo, až pryžové těsnění dosedne na adaptér filtru. Potom filtr dotáhněte o další ½ otáčky.

  8. Setřete veškerou rozlitou kapalinu.

  9. Spusťte motor a nechejte ho běžet přibližně dvě minuty, aby se ze systému odstranil vzduch.

  10. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

  11. Zkontrolujte hladinu kapaliny v hydraulické nádrži (viz část Kontrola hladiny hydraulické kapaliny) a případně ji doplňte na úroveň značky na měrce. Nádrž nepřeplňujte.

  12. Nasaďte kapotu/přední přístupový kryt.

  13. Odstraňte a uložte zámky válců a spusťte ramena nakladače.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, demontujte veškerá přídavná zařízení, zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), zvedněte ramena nakladače a nainstalujte zámky válců.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Sejměte kapotu/přední přístupový kryt.

  4. Umístěte pod stroj velkou vypouštěcí nádobu, která pojme alespoň obsah hydraulické nádrže.

  5. Odstraňte zátku výpusti z dolní části hydraulické nádrže a nechejte kapalinu zcela vytéct.

   g328433
  6. Nainstalujte vypouštěcí zátku zpět.

  7. Naplňte hydraulickou nádrž hydraulickou kapalinou (viz část Specifikace hydraulické kapaliny).

   Note: Použitý olej odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  8. Nasaďte kapotu/přední přístupový kryt.

  9. Odstraňte a uložte zámky válců a spusťte ramena nakladače.

  Čištění

  Odstranění nečistot

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte ze stroje nečistoty.
 • Important: Provoz motoru s mřížkami ucpanými trávou, znečištěnými nebo zanesenými chladicími žebry a/nebo demontovanými chladicími kryty povede k přehřátí motoru a jeho poškození.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), zvedněte ramena nakladače a nainstalujte zámky válců.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odstraňte z mřížky veškeré nečistoty.

  4. Odstraňte ze vzduchového filtru veškeré nečistoty.

  5. Očistěte veškeré nečistoty z motoru. Použijte k tomu kartáč nebo fukar.

   Important: Vyfouknutí nečistot z motoru je lepší než jejich vymývání. Pokud použijete vodu, dbejte na to, aby nepřišla do kontaktu s elektrickými díly a hydraulickými ventily. Nepoužívejte vysokotlakou myčku. Vysokotlaké mytí může poškodit elektrický systém a hydraulické ventily nebo odstranit mazivo.

  6. Odstraňte a uložte zámky válců a spusťte ramena nakladače.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před skladováním stroje vypněte motor, vytáhněte klíč, počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví a nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj ani palivo v blízkosti otevřeného ohně.

  Uskladnění

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odstraňte nečistoty a mazivo z vnějších dílů celého stroje, zejména z motoru. Očistěte žebra hlavy válců a kryt ventilátoru motoru od nečistot a chomáčů posekané trávy.

   Important: Vozidlo můžete umýt vodním roztokem neagresivního čisticího prostředku. Stroj nemyjte tlakovou vodou. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  4. Proveďte údržbu vzduchového filtru; postupujte podle pokynů v části Vzduchový filtr.

  5. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání stroje.

  6. Vyměňte motorový olej; viz Výměna motorového oleje a filtru.

  7. Demontujte zapalovací svíčky a zkontrolujte jejich stav; postupujte podle pokynů v části Údržba zapalovacích svíček.

  8. Po vyjmutí zapalovacích svíček z motoru nalijte do každého otvoru pro zapalovací svíčku 30 ml (dvě polévkové lžíce) motorového oleje.

  9. Přes otvory pro zapalovací svíčky umístěte hadr, abyste zachytili případný stříkající olej, a potom pomocí startéru protočte motor, aby se olej rozptýlil uvnitř válce.

  10. Namontujte zapalovací svíčky, nepřipojujte k nim však koncovky zapalovacích svíček.

  11. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách; postupujte podle pokynů v části Kontrola tlaku v pneumatikách.

  12. Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

  13. Pokud hodláte stroj uskladnit na dobu delší než 30 dní, postupujte následovně:

   1. Do paliva v nádrži přidejte stabilizační aditivum na bázi ropy. Dodržujte pokyny výrobce stabilizátoru pro míchání s palivem. Nepoužívejte stabilizační aditiva na bázi alkoholu (ethanolu nebo methanolu).

    Note: Stabilizační aditivum paliva má nejvyšší účinky, pokud se smíchá s čerstvým palivem a používá se stále.

   2. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   3. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a vyprázdněte palivové nádrže, viz Vypouštění palivové nádrže (nebo nádrží).

   4. Spusťte motor a nechejte jej pracovat, dokud se sám nezastaví.

   5. Zapněte sytič.

   6. Spusťte motor a nechejte jej pracovat až do chvíle, kdy jej nelze znovu spustit.

   7. Při likvidaci paliva dodržujte místní předpisy.

   Important: Neskladujte palivo se stabilizačním aditivem déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  14. Zkontrolujte a dotáhněte všechny upevňovací prvky. Všechny opotřebené, poškozené nebo chybějící díly opravte nebo vyměňte.

  15. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch. Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

  16. Vozidlo odstavte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vytáhněte klíč ze zapalování a uložte jej na snadno zapamatovatelném místě.

  17. Vozidlo přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.

  Important: Při uvádění stroje do provozu po uskladnění dobijte akumulátor, viz část Dobíjení akumulátoru.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startér neprotáčí motorem.
  1. Páka pomocné hydrauliky není v neutrální poloze.
  2. Akumulátor je vybitý.
  3. Elektroinstalace je zkorodovaná nebo má uvolněné spoje.
  4. Je poškozené relé nebo spínač.
  1. Přesuňte páku do neutrální polohy
  2. Akumulátor dobijte nebo vyměňte.
  3. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne.
  1. Nesprávný postup startování.
  2. Palivová nádrž je prázdná.
  3. Sytič není zapnutý.
  4. Vzduchový filtr je znečištěný.
  5. Kabely zapalovacích svíček jsou uvolněné nebo odpojené.
  6. Zapalovací svíčky jsou zkorodované nebo znečištěné, popřípadě není správná mezera mezi elektrodami.
  7. Znečištěný palivový filtr.
  8. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  1. Viz postup startování motoru.
  2. Naplňte nádrž čerstvým palivem.
  3. Zapněte sytič.
  4. Vyčistěte nebo vyměňte vložky vzduchového filtru.
  5. Připojte kabely k zapalovacím svíčkám.
  6. Namontujte nové zapalovací svíčky se správnou mezerou mezi elektrodami.
  7. Palivový filtr vyměňte.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Vzduchový filtr je znečištěný.
  3. Hladina oleje v motoru není správná.
  4. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  5. Zapalovací svíčky jsou zkorodované nebo znečištěné, popřípadě není správná mezera mezi elektrodami.
  6. Znečištěný palivový filtr.
  7. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  8. Jsou příliš nízké vysoké volnoběžné otáčky motoru.
  1. Omezte zátěž, použijte nižší rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte nebo vyměňte vložky vzduchového filtru.
  3. Doplněním nebo upuštěním zajistěte, aby byla hladina na značce plného stavu.
  4. Odstraňte všechny nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  5. Namontujte nové zapalovací svíčky se správnou mezerou mezi elektrodami.
  6. Palivový filtr vyměňte.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina oleje v motoru není správná.
  3. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  4. Jsou příliš nízké vysoké volnoběžné otáčky motoru.
  1. Omezte zátěž, použijte nižší rychlost pojezdu.
  2. Doplněním nebo upuštěním zajistěte, aby byla hladina na značce plného stavu.
  3. Odstraňte všechny nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Stroj abnormálně vibruje.
  1. Upevňovací šrouby motoru jsou uvolněné.
  1. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  Stroj se nemůže rozjet.
  1. Je zatažena parkovací brzda (dle výbavy).
  2. Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny.
  3. Je poškozen hydraulický systém.
  1. Uvolněte parkovací brzdu.
  2. Přidejte do nádržky hydraulickou kapalinu.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Ramena nakladače se v klidové poloze snižují o více než 7,6 cm za hodinu (méně než 7,6 cm za hodinu je pro stroj normální).
  1. Prosakuje šoupátkový ventil.
  1. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Ramena nakladače se v klidové poloze rychle spustí dolů o 5 cm a poté se zastaví.
  1. Prosakuje těsnění válce.
  1. Vyměňte těsnění.