Johdanto

Tämä on monikäyttöinen kone, joka on tarkoitettu erilaisiin nurmikonhoidon toimenpiteisiin. Se on suunniteltu käyttämään erilaisia lisälaitteita, joista kukin suorittaa tietyn erityistoiminnon. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g250007

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Hengenvaara

Työskentelyalueella saattaa olla voimalinjoja tai maahan kaivettuja sähkölinjoja. Niiden koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai räjähdyksen.

 • Selvitä työskentelyalueelle asennettujen kaapelien, putkien ja johtojen sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta. Ota yhteys paikalliseen sijaintitietopalveluun tai sähkö- ja vesilaitokseen jne. maanalaisten kaapelien ja putkien merkitsemistä varten.

 • Tarkista, onko työskentelyalueesi yläpuolella virtakaapeleita, ja varo joutumasta kosketuksiin niiden kanssa.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan ja mahdollisten lisälaitteiden käyttöoppaiden sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Pidä aina lisälaitteet ja kuormat mahdollisimman alhaalla.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja oikein toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä lapsia ja sivullisia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten ja kouluttamattomien käyttäjien käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa ja polttoaineen lisäystä.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Ohjaamon suojaluokitus vaarallisten aineiden osalta

Koneessa on ohjaamo, joka kuuluu luokkaan 1 standardin EN 15695-1 mukaisesti. Luokkaan 1 kuuluva ohjaamo ei anna minkäänlaista suojaa vaarallisilta aineilta, ja konetta saa käyttää vaarallisia aineita sisältävissä ympäristöissä ainoastaan, jos seuraavat toimet on toteutettu:

 • Käytä henkilönsuojaimia.

 • Hanki koulutus ja tiedot vaarallisista aineista, joille altistut.

 • Pidä käytetyt henkilönsuojaimet ja kasvinsuojeluaineet poissa ohjaamosta.

 • Pidä käytetyt käsineet, jalkineet ja vaatteet poissa ohjaamosta.

 • Pidä ohjaamon sisätilat puhtaana.

 • Noudata henkilönsuojaimien ja kasvinsuojeluaineiden mukana toimitettuja ohjeita.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal106-6754
decal115-7739
decal117-3276
decal125-6119
decal131-8410
decal133-8062
decal136-2017
decal136-5023
decal136-5024
decal136-5025
decal136-5026
decal136-9866
decal136-9867
decal138-2748
decal138-3796
decal138-3797
decal138-3799
decal138-4061
decal138-4101
decal138-3798
decal138-4107
decal138-4135
decal138-4164
decal138-4136
decal136-9873
decal138-3792

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Nestemäärien tarkistus

Ennen moottorin käynnistämistä suorita seuraavat nestetasojen tarkistukset:

Rengaspaineen tarkistus

Renkaat on voitu yli- tai alitäyttää kuljetusta varten, joten rengaspainetta voi olla tarpeen säätää. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Koneen voitelu

Rasvaa kone ennen käyttöä. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

Important: Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Nostolaitteen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Yläsylinteri1
Vetovarsi2
Nostokoukku2
Sivurajoitin2
Hinausaisa1
Vasaraliuska1
Ruuvi (M18)2
Aluslaatta2
Sokka7
Liitintappi9
Alatappi2
Lukitussokka8
Nostokoukun tappi3

Keinumis-, veto- ja nostokoukkujen asentaminen

Note: Kuva 3 ja Kuva 4 näyttävät yhdyskappaleen asennuksen koneen vasemmalle sivulle. Toista tämä toimenpide koneen oikealla puolella.

Note: Nostokoukun säätö vaikuttaa kaikkien lisälaitteiden parametriasetuksiin. Varmista, että kierteestä on näkyvissä 1 cm.

 1. Kiinnitä nostokoukku koneen nostovarsiin (Kuva 3) nostokoukun tapilla ja kahdella lukitussokalla.

  g263891
 2. Asenna vetovarsi koneeseen seuraavalla tavalla:

  1. Nosta tappilevyä (Kuva 3) niin, että tappi tulee näkyviin.

  2. Irrota alatappi (Kuva 3).

  3. Aseta vetovarsin kuvan Kuva 3 mukaisesti.

  4. Vie alatappi rungon ja vetovarren liitännän (Kuva 3) läpi.

  5. Laske tappilevyä niin, että se on tapin yläpuolella.

 3. Kiinnitä nostokoukku vetovarteen (Kuva 3) liitintapin ja lukitussokan avulla.

 4. Kiinnitä sivurajoittimet koneen runkoon (Kuva 4) liitintapin ja sokan avulla.

  g261477
 5. Kiinnitä sivurajoitin vetovarteen (Kuva 4) liitintapin ja sokan avulla.

 6. Asenna liitintappi ja sokka sivurajoittimeen (Kuva 4).

  Säädä lisälaitteen keinumista tarpeen mukaan sokan ja liitintapin avulla (katso kohtaa Sivurajoittimien säätö).

Yläsylinterin asennus

 1. Asenna tanko yläsylinteriin (Kuva 5).

  g262057
 2. Asenna yläsylinteri koneen yläsylinterikiinnikkeeseen, katso kohta Yläsylinterin asentaminen tai irrottaminen.

Hinausaisan asennus

 1. Käytä kahta ruuvia (M18) ja kahta aluslevyä vasaraliuskan kiinnittämiseen vetoaisaan (Kuva 6).

  g261154
 2. Kiristä ruuvit momenttiin 338–393 N·m.

 3. Asenna hinausaisa hinausaisan tukeen, katso kohta Hinausaisan vetokoukun asennus.

Välikappaleiden asentaminen luokan 1 lisälaitteille

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Yläsylinterin holkki1
Nostovarren holkki2

Jos asennat luokan 1 lisälaitteen kolmipistekoukkuun, asenna välikappaleet yläsylinteriin ja nostovarsiin. Katso kohta Välikappaleiden asentaminen luokan 1 lisälaitteille.

Laitteen yleiskatsaus

g250932

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta (Kuva 8 ja Kuva 9).

g308846
g244125

Kaasupoljin

Kaasupolkimen (Kuva 8) avulla voidaan säädellä koneen moottoria ja/tai maanopeutta. Kun poljinta painetaan, moottorin käyntinopeus ja ajonopeus kasvavat. Polkimen vapauttaminen laskee moottorin nopeutta ja ajonopeutta.

Jarrupoljin

Jarrupolkimella (Kuva 8) voidaan pysäyttää kone tai hidastaa sen vauhtia.

Vaihdevipu

Vaihdevipu (Kuva 8) voi olla kolmessa asennossa: ETEENPäIN, VAPAA ja PERUUTUS (Kuva 10).

g251057

Voit vaihdella ETEENPäIN- ja PERUUTUS-tilojen välillä ilman, että konetta on tarpeen pysäyttää.

Lapakytkin

Kun lisälaite ei ole käytössä, lapakytkin (Kuva 11) nostaa ja laskee kolmipistekoukkua.

Lisäksi lapakytkin pystyy käsittelemään useita parametrejä silloin, kun lisälaite on käytössä. Lapakytkin voi ohjata kolmipistekoukkua, kolmipistekoukun korkeutta, voimanulosoton toimintaa, lisälaitteen nopeutta ja maanopeutta. Katso lisätietoja lisälaitteen parametrien määrittämisestä ohjelmisto-oppaasta.

g254643

Virtalukko

Käynnistä ja sammuta moottori virtalukolla (Kuva 9). Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Kytke käynnistysmoottori kääntämällä avainta myötäpäivään KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy automaattisesti PääLLä-asentoon.

Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

Seisontajarrukytkin

Kytke tai vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrukytkintä (Kuva 9).

Note: Seisontajarru kytketään automaattisesti, kun sammutat moottorin.

Tietokeskus

Tietokeskuksen LCD-näytössä (Kuva 9) näytetään tietoja koneen käyttötilasta, lisälaiteparametrien määrityksestä, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja.

Kun käynnistät koneen, näkyviin tulee näyttö, jossa näkyvät käyttötilaa vastaavat kuvakkeet. Näyttöruudut vaihtelevat sen mukaan, mikä tila on valittu käyttötilan valitsimella.

Katso lisätietoja koneen ohjelmisto-oppaasta.

Tilanäyttö

Tilanäyttö (Kuva 9) näyttää seuraavien koneen tietojen tilan:

 • Polttoainemäärä

 • Aktiiviset viat

 • Kolmipistelisälaitteen korkeus ja esiasetetut rajat

 • Moottorin käyttötunnit

 • Akun jännite

 • Moottorin nopeus

 • Jäähdytysnesteen ja hydraulinesteen lämpötilat

Vaihtele tietonäyttöjen välillä painamalla tilanäytön kytkintä (Kuva 9).

Katso lisätietoja koneen ohjelmisto-oppaasta.

Eco-tilan kytkin

Eco-tila parantaa polttoainetehokkuutta, vähentää koneen melutasoa ja rajoittaa moottorin nopeuden 2 300 kierrokseen minuutissa. Käytä tätä tilaa, kun käytössä on Ajoneuvotila korkea- tai Ajoneuvotila alhainen -tila. Aktivoi Eco-tila painamalla kytkintä (Kuva 9).

Käyttötilan valitsin

Valitse käyttötila käyttötilan valitsimen (Kuva 9) avulla. Käyttötilojen kuvaukset ovat luettavissa kohdassa Käyttötilan valitsimen käyttö.

Valokytkin

Valokytkimellä (Kuva 9) sytytetään ja sammutetaan ajovalot. Voit käyttää kytkintä sarjan valojen ohjaamiseen, katso sarjan Asennusohjeet.

Kuormaajan hallintavipu

Jos varusteena

Käytä kuormaajan hallintavipua (Kuva 9) etukuormaajan ja lisälaitteen ohjaamiseen, katso kohta Kuormaajan hallintavivun käyttö.

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Käytä voimanulosoton (PTO) kytkintä (Kuva 9) seuraavasti:

 • Vedä kytkin (Kuva 12) ulos ottaaksesi käyttöön voimanulosoton tai lisälaitteen (lisälaitteen määrityksistä riippuen)

  g248960
 • Työnnä kytkintä (Kuva 13) sisäänpäin vapauttaaksesi voimanulosoton tai poistaaksesi lisälaitteen käytöstä

  g248959

Tasauspyörästön lukon kytkin

Kytke takapyörästön lukko pitämällä kytkintä (Kuva 9) painettuna. Katso kohta Tasauspyörästön lukon käyttö.

Vakionopeussäätimen kytkin ja nopeuden lisäys-/vähennyskytkin

Vakionopeussäätimen kytkimellä (Kuva 9) säädetään koneen nopeus. Ota vakionopeuden säätö käyttöön siirtämällä vakionopeussäädin keskimmäiseen asentoon. Valitse nopeus painamalla kytkintä eteenpäin. Paina kytkintä taaksepäin tai paina jarrupoljinta vakionopeussäätimen vapauttamiseksi.

Kun vakionopeussäädin on kytketty, voit käyttää nopeuden lisäys-/vähennyskytkintä (Kuva 9) koneen nopeuden muuttamiseen. Nopeuden lisäys-/vähennysväli voi vaihdella koneen nykyisen käyttötilan ja lisälaitteiden käytön mukaan.

Katso seuraavasta taulukosta kuvaus koneen nopeuden lisäys-/vähennysvälistä:

KäyttötilaNopeus
Automaattinen alhainen1,6 km/h
Automaattinen korkea1,6 km/h
Lisälaitetila (käytössä määräsäädetty lisälaite)0,2 km/h
Lisälaitetila (käytössä ei-määräsäädetty lisälaite)0,8 km/h
Lisälaitetila (lisälaitetta ei käytetä työskentelyyn)1,6 km/h

Ajoneuvotilan sammutuskytkin

Kun ajoneuvotila poistetaan käytöstä painamalla ajoneuvotilan sammutuskytkintä (Kuva 9), moottori käy suurimmalla sallitulla nopeudella. Kun vedettävänä on suuri kuorma tai ajoneuvo lähestyy jyrkkää rinnettä, ajoneuvotila on parasta poistaa käytöstä, jotta moottorin teho on mahdollisimman suuri.

Hydraulijärjestelmän lisävipu

Hydraulijärjestelmän lisävipu (Kuva 9) ohjaa koneen takana sijaitsevien apuporttien hydraulivirtausta.

 • Kun vipu siirretään VAPAA-asentoon, ylä- tai alaportti ei paineistu.

 • Kun vipu siirretään SISääNVETO-asentoon, alaportti paineistuu.

 • Kun vipu siirretään KELLUNTA-asentoon, apuportit lukittuvat kelluntatilaan.

 • Kun vipu siirretään PIDENNYS / JATKUVA KäYTTö -asentoon, yläportti paineistuu ja hydrauliikka kytkeytyy jatkuvaan käyttöön.

  Important: Kun vipu jätetään PIDENNYS / JATKUVA KäYTTö -asentoon ja koneeseen ei ole kytketty lisälaitetta, hydraulijärjestelmä saattaa kuumentua huomattavasti ja kone voi vaurioitua.

Important: Kun kuljetuslava on asennettu, pidä vipua eteenpäin työnnettynä 1–2 sekunnin ajan sen jälkeen, kun kotelo koskee runkoon, jotta kotelo kiinnittyy ala-asentoon. Älä pidä vipua nosto- tai laskuasennossa pidempään kuin viisi sekuntia sen jälkeen, kun sylinterit ovat saavuttaneet ääriasentonsa.

Pistorasia

12 voltin jännitteellä toimivat sähkökäyttöiset lisävarusteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 9).

Note: Pistorasia ei anna virtaa lisävarusteeseen, avain on poistettu virtalukosta.

USB-portti

Kytke USB-liitäntään (Kuva 9) kannettava laturi matkapuhelimen tai muun henkilökohtaisen elektronisen laitteen lataamista varten.

Note: USB-portti ei anna virtaa lisävarusteeseen, avain on poistettu virtalukosta.

Käyttäjän istuimen säätö

g249815

Istuimen asennon säätövipu

Siirrä istuimen sivulla olevaa istuimen asennon säätövipua (Kuva 14) ulospäin, liu’uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa.

Käsinojan säätönuppi

Säädä käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia (Kuva 14).

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua (Kuva 14).

Painomittari

Painomittari (Kuva 14) näyttää, kun istuin on säädetty käyttäjän painon mukaan. Säädä korkeutta siten, että jousitus osuu vihreällä merkitylle alueelle.

Painonsäätövipu

Säädä istuin käyttäjän painon mukaan tällä vivulla (Kuva 14). Voit nostaa ilmanpainetta vetämällä vipua ylös ja laskea painetta painamalla vipua alas. Säätö on oikea, kun painomittari on vihreällä alueella.

Ohjaamon ohjauslaitteet

Ohjaamolliset koneet
g249606

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä (Kuva 15) kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä sekä ohjataan tuulilasinpyyhkimien nopeutta.

Paina kytkintä sisäänpäin levittääksesi tuulilasiin tuulilasinpesunestettä.

Tuulettimen ohjausnuppi

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 15).

Valokytkin

Sytytä tai sammuta kattovalo painamalla kytkintä (Kuva 15).

Lämpötilan ohjausnuppi

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 15).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 15). Ilmastointia ohjataan tuulettimen ohjausnupilla.

Note: Kun ilmastointi kytketään päälle, moottorin kierrosluku nousee.

 • Katso koneen kokonaismitat kuvasta (Kuva 16).

 • Katso lisämitat taulukosta Ajoyksikkö.

g231580

Ajoyksikkö

KuvausMitoitus, paino tai mitat
Paino (kuiva)Malli 07511AAPeruskone: 2 340 kg
Malli 07511BAPeruskone: 2 440 kg
Kuormaaja ja lisäpaino asennettuna (laastia lisätty): 3 443 kg
Malli 07511CAPeruskone: 2 581 kg
Malli 07511DAPeruskone: 2 681 kg
Kuormaaja ja lisäpaino asennettuna (laastia lisätty): 3 683 kg
Ajoneuvon kokonaispainoKaikki mallit: 5 443 kg
Akselin enimmäispainoEtuakseli (kuormaajan kanssa): 4 535 kg
 Etuakseli (ilman kuormaajaa): 2 268 kg
 Taka-akseli: 3 175 kg
NimelliskapasiteettiVakiolava: 453 kg
 Kuljetuslava: 2 041 kg
EnimmäismaanopeusEteenpäin: 34 km/h
 Taaksepäin: 32 km/h

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisävarusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Koneessa voi olla samaan aikaan vain käyttäjä ja yksi matkustaja.

 • Kun astut käyttäjän alustalle tai poistut siltä, käytä astinlautaa ja kahvaa. Ole varovainen kuraisissa, lumisissa tai kosteissa olosuhteissa.

 • Tarkista kaikki turvalaitteet ja -tarrat. Älä käytä konetta, ennen kuin kaikki turvalaitteet ovat paikallaan ja toimivat asianmukaisesti sekä kaikki tarrat ovat paikallaan ja luettavissa.

 • Kemialliset aineet saattavat olla vaarallisia ja myrkyllisiä.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan Päivittäisen huollon tarkastuslista osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Asianmukainen rengaspaine vaihtelee kuormaajan tai kovaa käyttöä kestävien renkaiden käytön myötä. Tarkista alla olevasta rengaspainetaulukosta:

  Renkaan ilmanpaine

  Koneen ominaisuusEturenkaan paineTakarenkaan paine
  Varusteena kuormaaja4,48 bar1,52 bar
  Kuormaaja irrotettuna1,52 bar1,52 bar
  Varusteena kovaa kulutusta kestävät renkaat4,48 bar2,34 bar

  Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Important: Pidä renkaiden paineet suosituksen mukaisena, jotta kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimien toiminta.
 • Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • istut käyttäjän paikalla tai seisontajarru on kytkettynä.

  • Voimanulosotto (PTO) on kytkettynä irti.

  • Hydraulijärjestelmän apuvipu on keskiasennossa.

  • Vaihdevipu on VAPAA-asennossa.

  • Jalkasi ei ole kaasupolkimella.

  Koneessa on varoitussummeri, joka antaa ilmoituksen tietyistä koneen olosuhteista. Äänimerkki kuuluu, kun:

  • Poistu istuimelta niin, että vaihdevipu on ETEENPäIN- tai PERUUTUS-asennossa.

  • Poistut istuimelta, kun ajopoljin ei ole vapaa-asennossa.

  • Poistu istuimelta niin, että seisontajarru on vapautettuna ja voimanulosotto on kytkettynä.

  Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Polttoainesäiliön tilavuus

  Polttoainesäiliön tilavuus: 53 litraa

  Polttoaineen tiedot

  Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

  • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

  • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

  • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

  • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

  Petrodiesel

  Setaaniluku: 45 tai korkeampi

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Polttoainetaulukko

  Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
  ASTM D975USA.
  Nro 1-D S15
  Nro 2-D S15
  EN 590:96Euroopan unioni
  ISO 8217 DMXKansainvälinen
  BS 2869-A1 tai A2Yhdistynyt kuningaskunta
  JIS K2204, luokitus nro 2Japani
  KSM-2610Korea
  • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

  • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

  Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Biodieselin käyttö

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (80 % petrodieseliä) (B20).

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN14214

  Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN590 tai JIS K2204

  Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

  Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Polttoaineen lisäys

  g248584g244306

  Täytä säiliö noin 6–13 mm säiliön – ei täyttökaulan – yläreunan alapuolelle kohdassa Polttoaineen tiedot mainitulla polttoaineella.

  Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  Istuimen säätö

  Säädä istuin siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava. Ohjeet istuimen säätämiseen ovat kohdassa Käyttäjän istuimen säätö.

  Tasauspyörästön lukon käyttö

  Vaara

  Koneen hallinta saatetaan menettää ja kone tai nurmikko saattaa vahingoittua, mikäli tasauspyörästön lukkoa ei käytetä oikein.

  • Pysäytä kone täysin, ennen kuin kytket tasauspyörästön lukon.

  • Vapauta tasauspyörästön lukko, kun ajat kuivalla asfaltilla tai betonipinnalla.

  • Käytä tasauspyörästön lukkoa vain silloin, kun sitä tarvitaan maakosketuksen parantamiseen.

  Tasauspyörästön lukon käyttö

  1. Varmista, että kone on täysin pysähtynyt.

  2. Kytke tasauspyörästön lukko käyttöön pitämällä tasauspyörästön lukon kytkintä painettuna.

   Note: Tasauspyörästön lukko on aktiivinen vain, kun tasauspyörästön lukon kytkintä painetaan tai seisontajarru on kytketty.

   Note: Tasauspyörästön lukko -kuvake Graphic tulee näkyviin tietokeskukseen, kun tasauspyörästön lukko kytketään.

  Tasauspyörästön lukon käytöstä poistaminen

  Vapauta tasauspyörästön lukko vapauttamalla tasauspyörästön lukon kytkin.

  Note: Tasauspyörästön lukko voidaan vapauttaa, kun kone liikkuu. Tasauspyörästön lukko voi pysyä kytkettynä akselikuormituksella. Kun akselikuormitus poistetaan, tasauspyörästön lukko vapautuu.

  Vetokoukkukokoonpanon säätö

  g308784

  Hinausaisan vetokoukun käyttö

  Hinausaisan vetokoukun painokapasiteettien selitykset

  Älä ylitä seuraavia painokapasiteetteja:

  • Suurin sallittu kuljetuskuorma:

   • Lisälaitteet, joissa on jarrut: 7 250 kg

   • Lisälaitteet, joissa ei ole jarruja: 1 497 kg

  • Pystysuuntainen aisapaino: 800 kg

  Hinausaisan vetokoukun irrottaminen

  1. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät vetoaisan sen tukeen (Kuva 20).

   g251030
  2. Irrota hinausaisa tuesta (Kuva 20).

  Hinausaisan vetokoukun asennus

  Vetoaisan voi asentaa vasemmanpuoleisen sivun säätöasentoon, oikeanpuoleisen sivun säätöasentoon tai keskitettyyn asentoon (Kuva 21). Määritä omalle lisälaitteellesi sopiva vetoaisan asento ja asenna sitten vetoaisa seuraavalla tavalla:

  1. Aseta vetoaisa vetoaisan tukeen (Kuva 21).

   g251287
  2. Kiinnitä hinausaisa tukeen viemällä liitintappi hinausaisan yhden asennusaukon läpi (valittavissa kolme aukkoa) ja kiinnittämällä sokka tappiin (Kuva 21).

   Note: Katso lisälaitteen käyttöoppaasta vetoaisan oikea asento.

  Tappikoukun käyttö

  Lisävaruste

  Koneellesi on saatavilla tappikoukkusarja; pyydä lisätietoja valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi.

  Yläsylinterin säätö

  Lisälaitteen tasaus pitkittäissuuntaan

  Note: Jos kiinnität koneeseen luokan 1 lisälaitetta, käytä asianmukaisia välikappaleita ja keskiöitä.

  1. Löysää yläsylinterin vastamutteria (Kuva 22).

  2. Käännä työntövartta, kunnes lisälaite on maanpinnan myötäinen pitkittäissuunnassa.

   g308984
  3. Kiristä vastamutteri (Kuva 22).

  Yläsylinterin asentaminen tai irrottaminen

  Note: Katso Kuva 23.

  Käytä lukitussokkaa ja liitintappia asentaessasi yläsylinteriä yläsylinterin kannattimeen. Irrota tapit, kun haluat irrottaa yläsylinterin sen kannattimesta.

  g308990

  Nostokoukkujen säätö

  Lisälaitteen tasaus sivuttaissuunnassa

  Note: Nostokoukkujen säätö vaikuttaa kaikkien lisälaitteiden parametriasetuksiin. Varmista, että kierteestä on näkyvissä 1 cm.

  1. Irrota vastamutteri jommastakummasta nostokoukusta (Kuva 24).

  2. Säädä nostokoukkua sisään- tai ulospäin. kunnes lisälaite on suorassa (Kuva 24).

   g308989
  3. Kiristä vastamutteri (Kuva 24).

  Sivurajoittimien säätö

  Note: Katso lisälaitteen käyttöoppaasta keinumistoiminnon säätämisohjeet. Suurimmassa osassa asennuksia pieni keinuntavara (13–25 mm) on tarpeen.

  Note: Jos kiinnität koneeseen luokan 1 lisälaitetta, käytä asianmukaisia välikappaleita ja keskiöitä.

  1. Poista kunkin sivurajoittimen sokka ja sokkanaula (Kuva 25).

  2. Säädä sivurajoitinta sisään- tai ulospäin, kunnes se on suorassa (Kuva 25).

  3. Säätämisen jälkeen kiinnitä sivurajoitin sokalla ja sokkanaulalla (Kuva 25).

   g308992

  Takavoimanulosoton kytkeminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, siirrä vaihdetanko VAPAA-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Kohdista vetoakselin pikakytkentäliitin voimanulosoton ulostuloakselin kanssa (Kuva 26).

   Note: Voit kiertää takavoimanulosottoa urien kohdistuksen helpottamiseksi.

   g250417
  3. Vedä käyttöakselin haarukan lukitusholkkia taaksepäin (Kuva 27).

   g250500
  4. Kun vedät lukitusholkkia taaksepäin, työnnä käyttöakselin haarukkaa eteenpäin ja aseta haarukan istukka PTO-ulostuloakselin urien yli (Kuva 27).

  5. Tarkista, että käyttöakselin haarukan lukko napsahtaa tiukasti PTO-ulostuloakselin uraan.

  6. Varmista, että suojus on asetettu käyttöakselin haarukan (Kuva 27) yläpuolelle.

  Kolmipistekoukun käyttö

  Kolmipistekoukun tekniset tiedot

  KuvausMääritys
  Luokka2
  Nostokapasiteetti1 135 kg
  Nostokohta61 cm

  Välikappaleiden asentaminen luokan 1 lisälaitteille

  Luokan 2 lisälaitteet voidaan oletuksena kiinnittää kolmipistekoukkuun. Luokan 1 lisälaitteiden kiinnittämiseksi kolmipistekoukkuun asenna ensin välikappaleet (Kuva 28) seuraavasti:

  • Asenna yläsylinterin välikappale (2,22 cm) yläsylinteriin.

  • Asenna nostovarsien välikappaleet (1,91 cm) nostovarsiin.

  g310304

  Note: Jos välikappaleet häviävät, hanki lisävälikappaleet valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Kolmipisteisen takalisälaitteen asennus

  Note: InchMode-sarja auttaa kolmipisteisen lisälaitteen asennuksessa. Lisätietoja InchMode-sarjasta saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  1. Peruuta kone hitaasti taaksepäin ja kohdista vetovarret lisälaitteen alaliitäntöihin (Kuva 29).

   Voit helpottaa varsien kiinnittämistä lisälaitteeseen säätämällä vetovarsia ulospäin. Säädä vetovartta painamalla salpaa ja vetämällä vartta ulos (Kuva 30).

   g309031
   g308831
  2. Asenna vetovarret lisälaitteeseen (Kuva 29).

  3. Aseta yläsylinteri lisälaitteen yläkytkentään (Kuva 29).

  4. Asenna yläsylinteri lisälaitteeseen (Kuva 29).

  5. Kun lisälaite on asennettu, suorita seuraavat vaiheet:

   1. Jos säädit vetovarsia (kohta 2): Käynnistä moottori ja peruuta konetta, kunnes vetovarret napsahtavat paikoilleen.

   2. Tasaa lisälaite lisälaitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

  Kolmipisteisen takalisälaitteen irrottaminen

  1. Pysäköi kone ja lisälaite tasaiselle alustalle.

  2. Laske lisälaite tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru ja sammuta moottori.

  4. Irrota yläsylinteri lisälaitteesta (Kuva 29).

  5. Irrota vetovarret lisälaitteesta (Kuva 29).

  6. Irrota tapit sivurajoittimista.

  7. Käynnistä moottori, vapauta seisontajarru ja aja kone hitaasti poispäin lisälaitteesta.

  Hydrauliikkaporttien käyttö

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja. Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla, ei koskaan käsien avulla.

  Varoitus

  Hydrauliliittimet, hydrauliputket/-venttiilit ja hydraulineste saattavat olla kuumia. Kuumien osien koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

  • Käytä käsineitä käsitellessäsi hydrauliliittimiä.

  • Anna koneen jäähtyä ennen hydrauliikan osien koskettamista.

  • Älä kosketa hydraulinesteroiskeita.

  Lisälaitteen hydrauliletkujen asennus

  Jos lisälaitteen käyttö edellyttää hydraulitehoja, yhdistä lisälaitteen hydrauliliittimet seuraavalla tavalla:

  1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Siirrä hydraulijärjestelmän apuvipu KELLUNTA-asentoon paineen vapauttamiseksi hydrauliliittimistä.

  3. Irrota koneen hydrauliikkaporttien suojukset.

  4. Tarkista, että hydrauliikkaporteista on puhdistettu kaikki vierasaine.

  5. Tunnista takalisälaitepidennyksen pikairrotusliittimet ja ajoneuvon sisäänvetopiirit.

  6. Tunnista lisälaitteen pidennys- ja sisäänvetoletkut.

  7. Yhdistä lisälaitteen pidennysletkun pikairrotusliitin pidennyspiirin pikairrotusliittimeen (Kuva 31).

   g262491
  8. Yhdistä lisälaitteen sisäänvetoletkun pikairrotusliitin sisäänvetopiirin pikairrotusliittimeen (Kuva 31).

  9. Tarkista letkuja vetämällä, että liitännät on asennettu oikein.

  Lisälaitteen hydrauliletkujen irrotus

  1. Kytke seisontajarru, laske lisälaitteet alas (jos asennettuna), sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Siirrä hydraulijärjestelmän apuvipu KELLUNTA-asentoon paineen vapauttamiseksi hydrauliliittimistä.

  3. Vedä hydrauliporttien kauluksia taaksepäin ja irrota hydrauliporttien letkut.

   Note: Portin ja letkunpäiden väliin saattaa jäädä pieni määrä öljyä. Pidä riepu valmiina öljyjäämien pois pyyhkimistä varten.

  4. Puhdista hydrauliportit ja asenna niihin suojukset.

  Lisäpainojen lisääminen koneeseen

  Hengenvaara

  Estä kaatumisesta johtuva henkilövahinko tai kuolema silloin, kun koneeseen on asennettuna kuormaaja, lisäämällä koneeseen suositeltu lisäpaino.

  • Lisää oikea lisäpaino vetokoukkuun.

  • Käytä lisäpainoja sen varmistamiseksi, että etuakseli tai traktorin osat eivät ylikuormitu kuormaajan käytön aikana.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Lisäpainon määritys

  Lisää koukkuun painoa, kunnes taka-akselin paino maanpinnassa on vähintään 25 % ajoneuvon kokonaispainosta.

  Määritä lisäpaino seuraavien vaiheiden ja kaavioiden avulla:

  1. Aseta koko kuorma kauhaan ja nosta sitten kauhaa kaikkein etummaisimpaan asentoon kuvan Kuva 32 mukaisesti.

  2. Mittaa ajoneuvon kokonaispaino (GVW) etu- ja taka-akselista niin, että kuormaaja on nostettuna siten, että kauhakääntökannatin on yhtä korkealla kuin puomin saranatappi (Kuva 32).

  3. Käytä seuraavia kaavoja taulukossa ilmoitetussa järjestyksessä takalisäpainon laskemiseen.

   Note: Jos R on vähemmän kuin vaadittava taka-akselin paino (RRAW), lisäpainoja ei tarvita (Kuva 32).Jos R on suurempi kuin RRAW, lisäpainoa tarvitaan (RBR).

   Kaavat

   1GVW=F+R
   2RRAW=GVW kpl25%
   3RBR=RRAWR
   4BR=RBRX133%

   Lyhenteet

   Kaavojen lyhenteet 
   FEtuakselin paino
   RTaka-akselin paino
   GVWAjoneuvon kokonaispaino
   RRAWVaadittava taka-akselin paino
   RBRTakalisäpaino tarvitaan
   BRLisäpaino tarvitaan
   g252321

  Lisäpainokotelon täyttö

  • Lisäpainokoteloon voidaan lisätä painoa lisäämällä 0,3 m3 laastia.

   Note: 36 kg:n pussi laastia sisältää noin 0,02 m3 laastia.

  • Älä lisää lisäpainokoteloon betonia tai soraa.

  • Jos tarvitset lisää painoa, käytä lisäpainoja.

  Lisäpainokotelon asennus

  Jos haluat asentaa ja käyttää kuormaajaa, sinun on ensin asennettava lisäpainokotelo kolmipistekoukkuun. Katso kohta Kolmipisteisen takalisälaitteen asennus.

  Lisäpainokotelon irrotus

  Irrota lisäpainokotelo ennen kuormaajan irrottamista, katso kohta Kolmipisteisen takalisälaitteen irrottaminen.

  Koneeseen astuminen

  Vaara

  Koneeseen väärin astuminen saattaa aiheuttaa vammoja.

  Käytä aina kahvaa ja astinlautaa astuessasi koneeseen. Vältä vammat koneeseen astuessasi säilyttämällä kolmipisteinen kontakti: yksi käsi kahvassa ja kaksi jalkaa astinlaudalla.

  Astu koneeseen kuvan Kuva 33 mukaisesti.

  g256168

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Matkustajan on istuttava vain hänelle tarkoitetulla istumapaikalla. Matkustajien kuljettaminen lavalla on kielletty. Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja, ja kiinnitä pitkät hiukset.

  • Kun käsittelet kemikaaleja, käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Katso kemikaalien valmistajan ohjeet.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Käytä konetta vain ulkona tai paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

  • Älä ylitä koneen enimmäiskokonaispainoa (GVW).

  • Käytä konetta erityisen varovaisesti, kun jarrutat tai käännät konetta, jonka kuljetuslavalla on raskas kuorma.

  • Ylikokoisten kuormien kuljettaminen kuljetuslavalla heikentää koneen vakautta. Älä ylitä lavan kantokapasiteettia.

  • Esineet, joita ei voi kiinnittää laitteeseen (kuten suuret nestesäiliöt), saattavat vaikuttaa laitteen ohjaukseen, jarrutukseen ja vakauteen. Kun kuljetat materiaalia, jota ei voida kiinnittää koneeseen, ole varovainen ohjatessasi konetta tai jarruttaessasi.

  • Vähennä laitteen ajonopeutta ja kuormaa, kun käytät laitetta karkeassa, epätasaisessa maastossa tai lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaston muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä heikentää laitteen vakautta.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että vaihteisto on vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Käyttäjän ja matkustajan on istuttava ja käytettävä turvavyötä aina koneen liikkuessa. Käyttäjän on pidettävä molemmat kädet ohjauspyörällä, ja matkustajan on pidettävä kiinni koneen käsituista. Pidä kädet ja jalat aina laitteen sisäpuolella.

  • Älä lisää tai pura kuormaa, kun kone liikkuu.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet. Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Tarkkaile ympäristöä ja vältä matalia esteitä, kuten puiden oksia, ovien kamanoita ja kulkusiltoja.

  • Katso taakse ja alas ennen koneen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

  • Jos ajat koneella julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkejä.

  • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi ja sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikkien osien liike on pysähtynyt, ja tarkista, että koneessa ei ole vaurioita. Korjaa koneen vauriot ennen kuin jatkat sen käyttöä.

  • Pysähtymismatka märällä alustalla voi olla pitempi kuin kuivalla.

  • Älä koske moottoriin, vaihteistoon, akseleihin, pakoputkeen, hiukkassuodattimeen tai hydraulikomponentteihin moottorin käydessä tai heti sen sammuttamisen jälkeen. Nämä osat saattavat olla niin kuumia, että ne aiheuttavat palovamman.

  • Ole erittäin varovainen irrottaessasi juuttunutta konetta.

   • Tarkasta ketjut ja vaijerit ennen niiden käyttöä. Ketjujen, vaijerien ja hinauskoukun vioittuminen aiheuttaa vakavan onnettomuusvaaran.

   • Käytä hinauskoneen hinausaisaa irrottaessasi juuttunutta konetta.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kuljetuslava, kuormaaja ja lisälaitteet alas (mikäli sovellettavissa).

   • Palauta vaihdevipu VAPAA-asentoon.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Pidä kädet, jalat ja vaatteet poissa lisälaitteen pyörivästä käyttöakselista.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisävarusteita.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä turvavöitä.

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti.

  • Älä käytä konetta, jonka kaatumissuojausjärjestelmä on vahingoittunut. Älä korjaa tai muuta kaatumissuojausjärjestelmää.

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite.

  Turvallisuus rinteissä

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman.

  • Tarkasta käyttöpaikka ja määritä, millä rinteillä konetta voidaan käyttää turvallisesti. Laadi omat toimintatavat ja ohjeet näissä rinteissä käyttöä varten. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja varovasti. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Vältä koneen käyttöä märässä maastossa. Renkaat voivat menettää pidon. Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Jos koneen vauhti alkaa hidastua ylämäkeen ajettaessa, kytke jarrut vähän kerrallaan ja peruuta kone hitaasti suoraan alaspäin rinnettä.

  • Koneen kääntäminen rinteessä saattaa olla vaarallista. Jos rinteessä on käännyttävä, tee se hitaasti ja varovasti.

  • Kuormat ja lisälaitteet vaikuttavat koneen vakauteen rinteessä.

   • Vähennä kuormaa ja laitteen nopeutta työskennellessäsi rinteessä.

   • Kiinnitä kuorma koneen kuljetuslavalle, jotta kuorma ei voi liikkua.

   • Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuljetat helposti siirtyviä kuormia (kuten nesteitä, kiviä tai hiekkaa).

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä erityisesti, jos koneessa on kuorma.

   • Pysähtyminen alamäessä kestää kauemmin kuin pysähtyminen tasaisella alustalla.

   • Jos laite on pysäytettävä, vältä äkkinäisiä nopeuden muutoksia, joiden seurauksena laite voi kaatua tai kallistua.

   • Älä kytke jarruja nopeasti vieriessäsi taaksepäin, koska kone voi kaatua.

  • Älä aja konetta pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  Turvallisuus lastauksen ja tyhjennyksen aikana

  • Älä ylitä laitteen kokonaispainoa (GVW), kun kuljetuslavalla on kuormaa ja/tai kun laitteella vedetään perävaunua. Katso kohta Tekniset tiedot.

  • Jaa kuljetuslavan kuorma tasaisesti, jotta laitteen vakaus ja hallittavuus paranevat.

  • Varmista ennen lavan (mikäli sovellettavissa) tyhjennystä, että laitteen takana ei ole ketään.

  • Älä tyhjennä lastattua kuljetuslavaa laitteen ollessa sivuttain rinteessä. Painon jakautumisen muutos voi kaataa laitteen.

  Moottorin käynnistys

  Important: Älä yritä käynnistää konetta työntämällä tai vetämällä. Konetta ei voi käynnistää näin, ja tuloksena voimansiirto voi vaurioitua.

  1. Istu käyttäjän paikalle ja kytke seisontajarru.

  2. Vapauta voimanulosotto.

  3. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

  4. Varmista, että hydraulijärjestelmän lisävipu on keskiasennossa.

  5. Älä paina kaasupoljinta.

  6. Käynnistä moottori työntämällä avain virtalukkoon ja kiertämällä sitä myötäpäivään.

   Note: Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

  Koneella ajo

  1. Vapauta seisontajarru.

  2. Siirrä vaihteenvalitsimen vipua haluamaasi asentoon (ETEENPäIN tai PERUUTUS).

  3. Paina kaasupoljinta, kunnes saavutat halutun nopeuden.

   Note: Älä anna moottorin käydä joutokäyntiä pitkään.

  Koneen pysäytys

  Kone pysäytetään nostamalla jalka pois kaasupolkimelta ja painamalla sitten jarrupoljinta. Kun painat poljinta alemmas, kone hidastuu nopeammin.

  Moottorin sammutus

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä kaksi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahdin voi vahingoittua.

  1. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

  2. Käännä avain PYSäYTYS-asentoon.

  3. Kytke seisontajarru.

   Note: Seisontajarru kytketään automaattisesti, kun sammutat moottorin.

  4. Irrota avain kytkimestä.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain kytkimestä, kun nouset pois ajoyksiköstä.

  Vakiolavan käyttö

  • Jaa kuorma tasaisesti, kun täytät vakiolavaa.

  • Ole erityisen varovainen, jos kuorma ylittää koneen tai vakiolavan ulkomitat.

  • Käytä konetta erityisen varovasti kuljettaessasi kuormaa, jota ei voi keskittää lavalle.

  • Lastaa kuorma siten, että se on tasapainossa, ja kiinnitä se siirtymisen estämiseksi.

  Perälaudan käyttö

  Vapauta perälauta vetämällä lavan salvat lavan keskikohtaa kohden (Kuva 34). Voit laskea perälautaa niin, että se lepää lavalla tai keinuakselin varsilla. Samalla kun perälauta lasketaan lavalle, salvat voidaan lukita sisään lavan keskiosaa kohti kääntämällä ne pidätinuriin.

  g256327

  Vakiolavan irrotus tai asennus

  Vakiolava on kiinnitetty runkoon pulteilla ja muttereilla (Kuva 35). Irrota kiinnitystarvikkeet lavan irrottamiseksi ja käytä niitä lavan kiinnittämiseksi runkoon.

  Varoitus

  Vakiolava on painava, joten älä yritä nostaa sitä itse.

  Käytä lavan nostamiseen tai laskemiseen nostolaitteita (esimerkiksi kattonosturia).

  g246519

  Käyttötilan valitsimen käyttö

  Note: Koneen on oltava täysin pysähtynyt, ennen kuin voit vaihtaa käyttötilan.

  Important: Koneen jättäminen InchMode- tai määritystilaan poistaa käytöstä hiukkassuodattimen (DPF) normaalin puhdistusprosessin. Koneen jättäminen kumpaan tahansa näistä tiloista voi tukkia hiukkassuodattimen ja aloittaa pysäköintiregeneraation.

  Käytä tilanvalitsinta muuttaaksesi koneen käyttötilan tai määrittääksesi lisälaitteita. Valittavissa on seuraavat tilat:

  Lisälaitetila

  Käytä Lisälaitetilaa valitaksesi tietyn lisälaitetyypin tai silloin, kun lisälaitteita asennetaan ja siirretään työskentelypaikkaan. Jos haluat käyttää lisälaitetilaa, käännä käyttötilan valitsin -asentoon (Kuva 36).

  Note: Outcross-laitteeseen kiinnitettyjen lisälaitteiden vaihtaminen saattaa edellyttää PIN-koodin syöttämistä.

  Note: Koneen ajaminen Lisälaitetilassa toimii samalla tavalla kuin ajaminen Alhaisessa ajoneuvotilassa, kun voimanulosottokytkin on POIS KäYTöSTä -asennossa ja hydraulijärjestelmän lisävipu on VAPAA-asennossa.

  g250707

  Korkea ajoneuvotila

  Korkea ajoneuvotila -tilassa olevan koneen ajaminen on samanlaista kuin automaattivaihteistolla varustetun matkustaja-ajoneuvon ajaminen. Tämä tila tarjoaa kapasiteetin korkeammalle nopeudelle mutta alhaisemman tehon maanpintaan. Käytä tätä tilaa, kun haluat kuljettaa itsesi, matkustajan ja kevyen kuorman.

  Jos haluat käyttää korkeaa ajoneuvotilaa, käännä käyttötilan valitsin -asentoon (Kuva 37).

  g250708

  Alhainen ajoneuvotila

  Alhainen ajoneuvotila -tilassa olevan koneen ajaminen on samanlaista kuin automaattivaihteistolla varustetun matkustaja-ajoneuvon ajaminen. Tämä tila tarjoaa tarvittavan kapasiteetin suuremmille kuormille tai jyrkempien mäkien kiipeämisnopeudelle alhaisella maanopeudella. Tässä tilassa voit siirtää painavampia kuormia tai perävaunuja.

  Jos haluat käyttää alhaista ajoneuvotilaa, käännä käyttötilan valitsin -asentoon (Kuva 38).

  g250712

  InchMode

  Jos varusteena

  Note: InchMode-asetus on käytettävissä lisävarusteena saatavan sarjan kautta – lisätietoja ratkaisusta on saatavilla valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Käytä InchMode-asetusta tukemaan lisälaitteiden yhdistämistä koneeseen. Jos haluat käyttää InchMode-asetusta, käännä käyttötilan valitsin -asentoon (Kuva 39).

  g250709

  Lisälaitteiden liittämisen helpottamiseksi paikanna ja käytä johdollista kauko-ohjainta koneen ohjaamiseen eteen- tai taaksepäin ja kolmipistekoukun nostamiseen ja laskemiseen. Voit myös käyttää voimanulosottoa.

  Määritystila

  Käytä määritystilaa koneen asetusten, palvelutietojen ja perustietojen tarkasteluun ja määrittämiseen. Voit myös lisätä tai säätää lisälaitteen käyttöparametrejä.

  Määritystilaa voi käyttää myös lisälaitteiden kiinnittämiseen ja määrittämiseen. Kiihdytyspoljinta painettaessa moottori pysyy hitaalla joutokäynnillä ja liikuttaa konetta hitaasti eteen- tai taaksepäin. Voimanulosoton kytkimen vetäminen esiin kytkee voimanulosoton (riippumatta käytössä olevasta voimanulosottoparametristä) ja käyttää lapaa kolmipistekoukun nostamiseen tai laskemiseen.

  Jos haluat siirtyä määritystilaan, käännä käyttötilan valitsin -asentoon (Kuva 40).

  Määritystilassa voit tehdä seuraavaa:

  • Voit liikuttaa ajoneuvoa erittäin alhaisella nopeudella ja moottorin kierrosluvulla.

  • Voit nostaa ja laskea kolmipistekoukkua nykyiselle lisälaitteelle sallittujen asetusten yli.

  • Kun voimanulosoton akseli on turvallisessa kulmassa, voimanulosoton ulostulo voidaan kytkeä alhaiselle moottorin kierrosluvulle voimanulosoton kytkimellä.

  g250713

  Kuormaajan käyttö

  Jos varusteena

  Kohdassa Kuva 41 on kuormaajan yhteenveto.

  g250499

  Kuormaajan turvallisuus

  • Määritä työhön sopiva lisälaite.

  • Varmista, että lisälaite on asennettu tiukasti koneeseen.

  • Älä käytä tätä konetta metsätöissä.

  • Kuormaajan käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Käytä kuormaajan hallintavipua tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

  • Varo yläpuolella olevia voimalinjoja. Tarkista riittävä alitusvara, ennen kuin alitat kohteita (esim. sähköjohtoja, oksia, oviaukkoja) ja varo osumasta niihin.

  • Ennen kaivamista tarkista kaapelien, kaasuputkien ja vesiputkien sijainnit.

   g252565
  • Aja hitaasti kuljettaessasi materiaalia. Rankemmat olosuhteet saattavat aiheuttaa materiaalin valumisen laidan yli.

  • Älä kuljeta esineitä, jotka saattavat liikkua ympäriinsä kuormaajan kauhassa tai lisälaitteessa.

  • Kuljeta kuormaa mahdollisimman lähellä maanpintaa.

   g252563
  • Älä nosta tai kuljeta henkilöä kuormaajassa tai missään lisälaitteessa.

   g252564
  • Nostettu kuormaaja voi pudota alas odottamatta. Laske kuormaajan käytön jälkeen kuormausvarret maahan.

  • Vapauta hydraulipaine ennen hydrauliliittimien kiinnittämistä tai irrottamista.

  • Irrota ja varastoi kuormaaja vain kovalle, tasaiselle pinnalle.

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske kuormaaja maahan, kytke seisontajarru ja sammuta moottori sen jälkeen, kun olet lopettanut kuormaajan käytön.

  • Älä poistu kuljettajan istuimelta, jos jokin koneen osa koskettaa sähkölinjoja tai -kaapeleita.

   g252566
  • Älä päästä sivullisia nostetun kuormaajan lähelle.

  Kuormaajan tekniset tiedot

  KuvausMitta
  Nostokapasiteetti998 kg
  Nostokorkeus272 cm
  Enimmäisnostokorkeuden ulottuma84 cm
  Välys, kun lisälaite on kaatoasennossa201 cm
  Kauhan vaakatason alla oleva välys254 cm
  Ulottuma, kun lisälaite on maassa250 cm

  Note: Katso kuva Kuva 16 kohdassa Tekniset tiedot saadaksesi käsityksen nostokorkeudesta, ulottuvuudesta ja välyksestä.

  Kuormaajan irrotus

  Hengenvaara

  Irrotettu kuormaaja voi kaatua ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

  • Irrota kuormaaja kovalla ja tasaisella alustalla.

  • Pidä lapset ja sivulliset loitolla irrotetusta kuormaajasta.

  1. Käynnistä moottori.

  2. Vapauta kuormausvarsien salpojen paine kiertämällä kuormaajalisälaitetta hieman eteenpäin ja laskemalla se sitten maahan (Kuva 46).

   g272121
  3. Paina jousilukkoa kuormausvarsien salpoja vasten ja nosta salvat irrottaaksesi kuormausvarret koneesta (Kuva 47).

   g252838
  4. Nosta kuormausvarret kuormaajan hallintavivun avulla pois kuormaajan runkokiinnikkeistä (Kuva 48).

   g272120
  5. Kytke seisontajarru ja sammuta moottori.

  6. Siirrä kuormaajan hallintavipua vasemmalle, oikealle ja takaisin VAPAA-asentoon hydrauliliittimien paineen vapauttamiseksi (Kuva 49).

   g252836
  7. Irrota hydrauliliittimet seuraavasti (Kuva 50):

   • Irrota urospuoliset letkuliittimet vetämällä liitinkappaletta taaksepäin ja vetämällä urospuoliset letkuliittimet pois.

   • Irrota naaraspuoliset letkuliittimet vetämällä niiden holkkeja taaksepäin ja vetämällä letkuliittimet pois liitinkappaleista.

   • Asenna pölysuojukset jokaiseen liittimeen ja liitinkappaleeseen.

   Important: Puhdista kaikki liittimet ja liitinkappaleet liasta ja vierasaineista.

   g272113
  8. Aseta letkunippu letkujen säilytysalustaan (Kuva 51).

   g272290
  9. Käynnistä moottori, vapauta seisontajarru ja aja hitaasti poispäin kuormausvarsista.

  10. Irrota lisäpainokotelo. Katso kohta Kolmipisteisen takalisälaitteen irrottaminen.

  Kuormaajan asennus

  Hengenvaara

  Irrotettu kuormaaja voi kaatua ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

  • Irrota kuormaaja kovalla ja tasaisella alustalla.

  • Pidä lapset ja sivulliset loitolla irrotetusta kuormaajasta.

  1. Asenna lisäpainokotelo, katso kohta Lisäpainokotelon asennus.

  2. Käynnistä moottori ja aja kone hitaasti kuormausvarsiin (Kuva 52).

   Note: Tarkista, että kone on keskitetty molempien kuormausvarsien keskelle.

   g272119
  3. Pysäytä kone, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  4. Siirrä kuormaajan hallintavipua vasemmalle, oikealle ja takaisin VAPAA-asentoon hydrauliliittimien paineen vapauttamiseksi (Kuva 53).

   g252836
  5. Liitä hydrauliliittimet seuraavasti (Kuva 54):

   1. Irrota pölysuojukset jokaisesta liittimestä ja liitinkappaleesta.

   2. Paikanna naaras- ja urospuoliset liittimet, joihin kaikkiin on kiinnitetty nippuside. Huomioi, että nämä liittimet on asennettava yläliitinkappaleisiin, joihin on myös kiinnitetty nippuside.

   3. Liitä urospuoliset letkuliittimet vetämällä liitinkappaletta taaksepäin ja työntämällä urospuoliset letkuliittimet liitinkappaleisiin.

   4. Liitä naaraspuoliset letkuliittimet vetämällä niiden holkkeja taaksepäin ja työntämällä letkuliittimet liitinkappaleisiin.

   Important: Puhdista kaikki liittimet ja liitinkappaleet liasta ja vierasaineista.

   g272113
  6. Käynnistä moottori ja käytä kuormaajan hallintavipua kuormausvarsien laskemiseen kuormaajan runkokiinnikkeisiin (Kuva 55).

   g272289
  7. Lukitse kuormausvarret koneeseen laskemalla kunkin kuormausvarren salpaa niin, että jousilukko lukitsee salvat paikalleen (Kuva 56).

   g253797

  Kuormaajan lisälaitteen asentaminen

  Important: Lisälaitteet voivat vaikuttaa koneen käyttöominaisuuksiin ja vakauteen.

  Important: Ennen lisälaitteen asentamista tarkista, että kiinnityslevyissä ei ole likaa tai vierasaineita ja että tapit pyörivät vapaasti. Jos tapit eivät pyöri vapaasti, voitele ne.

  1. Aseta lisälaite tasaiselle alustalle siten, että sen takana on tarpeeksi tilaa koneelle.

  2. Pyöritä pikakiinnitysvipuja ulospäin pikakiinnitystappien nostamiseksi ylöspäin.

  3. Käynnistä moottori.

  4. Kallista lisälaitteen asennuslevyä eteenpäin.

  5. Aseta asennuslevy lisälaitteen vastaanottimen levyn yläreunaan (Kuva 57).

   g215373
  6. Nosta kuormausvarsia samalla, kun kallistat asennuslevyä taaksepäin.

   Important: Nosta lisälaitetta tarpeeksi niin, että se kohoaa maasta, ja kallista asennuslevyä taaksepäin niin pitkälle, kuin se menee.

  7. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  8. Kierrä pikakiinnitysvipuja sisäänpäin tarkastamalla samalla, että pikakiinnitystapit on asetettu tiukasti asennuslevyn läpi (Kuva 58).

   Vaara

   Jos et asenna pikakiinnitystappeja kunnolla lisälaitteen asennuslevyn läpi, lisälaite voi pudota koneesta ja ruhjoa sinua tai sivullisia.

   Varmista, että pikakiinnitystapit ovat tukevasti lisälaitteen asennuslevyssä.

   g253679

  Kuormaajalisälaitteen irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Laske lisälaite maahan.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Vapauta pikakiinnitystapit kääntämällä niitä ulospäin.

  5. Jos lisälaite käyttää hydrauliikkaa, liikuta kuormaajan hallintavipua eteenpäin, taaksepäin ja takaisin VAPAA-asentoon vapauttaaksesi hydrauliliittimien paineen.

  6. Jos lisälaite käyttää hydrauliikkaa, liu’uta olakkeet takaisin hydrauliliittimien päälle ja irrota ne.

   Important: Liitä lisälaitteen letkut yhteen, jotta hydraulijärjestelmään ei pääse epäpuhtauksia varastoinnin aikana.

  7. Asenna koneen hydrauliliittimien päälle suojukset.

  8. Käynnistä moottori, kallista asennuslevyä eteenpäin ja peruuta konetta pois päin lisälaitteesta.

  Kuormaajan käyttö

  Kuormaajan hallintavivun käyttö

  Note: Kuva Kuva 59 esittelee hallintavivun käyttöä käyttäjän sijainnista käsin.

  • Jos haluat kiertää lisälaitetta eteenpäin, liikuta hallintavipua hitaasti oikealle.

  • Jos haluat kiertää lisälaitetta taaksepäin, liikuta hallintavipua hitaasti vasemmalle.

  • Laske kuormausvarsia alaspäin liikuttamalla hallintavipua hitaasti eteenpäin.

  • Nosta kuormausvarsia liikuttamalla hallintavipua hitaasti taaksepäin.

  • Jos haluat lisälaitteen kelluvan, siirrä hallintavipua etummaiseen asentoon.

   Note: Kellunta-asento nostaa ja laskee lisälaitetta maanpinnan muotojen mukaan silloin, kun kone on liikkeessä.

  Siirtämällä hallintavipua väliasentoon (esimerkiksi eteenpäin ja vasemmalle) voit siirtää kuormausvarsia ja kallistaa lisälaitetta samaan aikaan.

  g249809

  Lisälaitetason ilmaisimen käyttö

  Kun käytät kuormaajaa, käytä lisälaitteen tason ilmaisinta (Kuva 60) ilmoittamaan lisälaitteen asento käyttäjän näkökulmasta. Ilmaisinta voidaan säätää eri lisälaitteiden käyttöä varten:

  1. Pysäköi lisälaite tasaiselle alustalle.

  2. Säädä lisälaitetason ilmaisin (Kuva 60) niin, että sen voi erottaa käyttäjän paikalta.

  3. Lisää tason ilmaisimen tankoon merkintä (esim. maali tai teippi). Merkintä auttaa erottamaan tason ilmaisimen paikan tangossa.

  g364106

  Kuorman nostaminen ja kuljettaminen

  Nosta kuormaa siirtämällä kuormaajan hallintavipua taaksepäin kuormausvarsien nostamiseksi ja siirrä sitten hallintavipua vasemmalle kauhan nostamiseksi.

  Kuljeta kuormia aina lähellä maanpintaa (Kuva 61).

  g250728

  Kauhan täyttö

  Katso Kuva 62.

  1. Aseta kauhataso maahan.

  2. Aja eteenpäin ja laske kauha materiaalipinoon.

  3. Siirrä vaihdevipu PERUUTUS-asentoon.

  4. Aja konetta taaksepäin käyttämällä hallintavipua kuormausvarsien nostoon ja kauhan kiertämiseen.

  g250727

  Kuorman tyhjennys

  Kaada kuorma siirtämällä kuormaajan hallintavipua oikealle.

  Kun olet tyhjentänyt kuorman, peruuta kone pois kuorman ääreltä ja siirrä kuormaajan hallintavipua ylös ja vasemmalle kauhan laskemiseksi ja takaisin kiertämiseksi.

  Lisälaitteiden käyttö

  Note: Katso ohjelmisto-oppaasta ohjeet lisälaiteparametrien lisäämiseen ja muokkaamiseen.

  Torolla ei ole korvausvastuuta koneen rikkoutumisesta tai henkilövahingosta, joka johtuu muiden valmistajien tarjoamien lisälaitteiden käyttämisestä. Tällaiset riskit ovat käyttäjän omalla vastuulla.

  • Tarkista kolmipistenostolaitteen liike aina lisälaitteen kiinnityksen yhteydessä. Varmista, että letkut ja lisälaitteen osat eivät ole tiellä kolmipistenostolaitteen käytön aikana.

   Important: PTO-akseli voi vaurioitua, jos lisälaitteita käytetään liian korkeassa tai matalassa kulmassa. Lue aina PTO-akselin käyttöohjeet lisälaitteen käyttöoppaasta.

  • Lisälaitteet voivat vaikuttaa koneen käyttöominaisuuksiin ja vakauteen.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista lisälaitteista.

  • Paikanna ajoyksikköön ja lisälaitteisiin merkityt puristuskohdat ja pidä kädet ja jalat poissa näiltä alueilta.

  • Lue lisälaitteen käyttöopas ennen lisälaitteen käyttämistä.

  Important: PTO-akselin virheellinen pituus voi aiheuttaa koneen ja/tai lisälaitteen vaurioitumisen ja henkilövahingon.

  Hengenvaara

  Pyörivään käyttöakseliin takertuminen saattaa aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

  • Pidä kädet ja jalat poissa kiertyvistä osista.

  • Tarkista, että kaikki suojukset on asennettu ja että kaikki pyörivät suojukset pyörivät vapaasti.

  • Ennen säätö- tai huoltotoimenpiteiden suorittamista sammuta moottori, irrota virta-avain, odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä ja tarkista, ettei vetoakseli liiku enää.

  Lisälaitteen hinaaminen koneella

  • Ennen kuin hinaat lisälaitetta, määritä lisälaitteen enimmäiskuljetusnopeus. Katso lisälaitteen käyttöopas.

  • Lisälaitteet, joissa ei ole jarruja:

   • Käytä alhaista ajoneuvotilaa, katso kohta Alhainen ajoneuvotila.

   • Kuormien kuljetukseen sallittu enimmäisnopeus on 13 km/h.

   • Varmista, että lisälaitteen tai perävaunun paino on täydellä kuormalla alle 1,5 tonnia.

  • Lisälaitteet, joissa on jarrut:

   • Käytä alhaista ajoneuvotilaa, katso kohta Alhainen ajoneuvotila.

   • Kuormien kuljetukseen sallittu enimmäisnopeus on 13 km/h.

   • Varmista, että lisälaitteen tai perävaunun paino on täydellä kuormalla alle 7,25 tonnia.

   • Kiinnitä jarruohjain ajo- ja jarrupolkimien yläpuolelle (Kuva 63). Säädä ohjainta siten, että jarrutuskyky on mahdollisimman suuri lisälaitteen kuorman kokoon nähden.

    g263573
  • Koneella voidaan vetää sitä painavampia lisälaitteita.

  • Älä ylikuormita konetta tai lisälaitetta, kun kuljetat lastia tai vedät lisälaitetta. Ylikuormitus voi heikentää suorituskykyä tai vaurioittaa jarruja, akseleita, hydrostaattivaihteistoa, moottoria, ohjausta, runkorakennetta tai renkaita.

   Important: Suojaa voimansiirtojärjestelmää vaurioilta käyttämällä alempaa nopeusaluetta.

  Hiukkassuodattimen ja regeneraation kuvaus

  Hiukkassuodatin (DPF) suodattaa pakokaasusta nokea.

  Hiukkassuodattimen regeneraatioprosessi käyttää moottorin pakokaasujen lämpöä, jota lisää katalysaattori, kertyneen noen muuttamiseksi tuhkaksi.

  Pidä hiukkassuodatin puhtaana toimimalla seuraavasti:

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen itsepuhdistuksen edistämiseksi.

   Important: Koneen jättäminen InchMode- tai määritystilaan (eli hitaammalle moottorin käyntinopeudelle) poistaa käytöstä hiukkassuodattimen itsepuhdistusprosessin. Koneen jättäminen kumpaan tahansa näistä tiloista voi tukkia hiukkassuodattimen ja aloittaa pysäköintiregeneraation.

  • Käytä oikeaa moottoriöljyä.

  • Minimoi moottorin tyhjäkäyntiin kuluva aika.

  • Dieselpolttoaineen rikkipitoisuuden on oltava erittäin matala.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä käyttäessäsi ja huoltaessasi konetta. Kuormattu moottori tuottaa yleensä riittävän pakokaasun lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatiota varten.

  Important: Noen kertymistä hiukkassuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C (1 112 °F) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Tarkista, ettei kuuma pakokaasu pääse kosketuksiin sellaisten pintojen kanssa, jotka voivat vahingoittua kuumuudesta.

  • Älä kosketa kuuman pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Regenerointikuvakkeiden selitykset

  KuvakeKuvakkeen määritelmä
  Graphic• Pysäköinti- tai palautusregeneraatiokuvake: regeneraatiota pyydetään.
  • Suorita regeneraatio välittömästi.
  Graphic • Regeneraation kuittausmerkinnät
  Graphic • Merkinnät siitä, että regeneraatio on käynnissä ja pakokaasun lämpötila on kohonnut
  Graphic • Estä regeneraatio on valittuna
  Graphic • Typpioksidipäästöjen seurantajärjestelmän toimintahäiriö. Kone on huollettava.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen toiminnan kuvaus
  NollaaTapahtuu 100 tunnin välein• Kun korkean pakokaasulämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Ilmenee myös, mikäli normaali moottorin käyttö aiheuttaa suodattimen sallitun noenkertymismäärän ylittymisen.
   • Nollausregeneraation aikana moottorin tietokone säilyttää moottorin suuremman käyntinopeuden suodattimen regeneroinnin varmistamiseksi.
  • Vältä sammuttamasta moottoria ja käyttämästä konetta InchMode- tai määritystilassa, kun nollausregeneraatio on käynnissä.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen toiminnan kuvaus
  PysäköintiIlmenee, koska tietokone on määrittänyt, että automaattinen hiukkassuodattimen puhdistus ei ole ollut riittävä.• Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic on näkyvissä tai kun regeneraatiota pyydetään.
  Ilmenee myös, koska olet käynnistänyt pysäköintiregeneraation
  Saattaa ilmetä, kun regeneraation esto on otettu käyttöön ja tämä asetus on estänyt automaattisen hiukkassuodattimen puhdistuksen• Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  Voi johtua väärän polttoaineen tai moottoriöljyn käytöstä• Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
   • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä pysäköintiregeneraatiota varten.
  PalautusIlmenee, koska pysäköintipalautuspyyntö on jätetty huomiotta, mistä johtuen hiukkassuodatin on tukkeutunut.• Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic on näkyvissä, palautusregeneraatiota pyydetään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään kolme tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiovalikkojen käyttäminen

  Hiukkassuodattimen regeneraatiovalikkojen käyttö

  1. Valitse palveluvalikkokuvake missä tahansa tilassa ja vieritä REGENERAATIO-vaihtoehdon kohdalle.

  2. Valitse tarvitsemasi regeneraatiotoiminto.

  Aika edellisestä regeneraatiosta

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon ja vieritä LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle.

  2. Valitse LAST REGEN (Edellinen regeneraation) -syöte.

  3. Määritä LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -kentässä, kuinka monta tuntia olet käyttänyt moottoria edellisen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

  4. Valitse edellisen näytön kuvake palataksesi hiukkassuodattimen regeneraationäyttöön.

  Regeneraation eston asettaminen

  Vain nollausregeneraatio

  Nollausregeneraatio tuottaa enemmän moottorin pakokaasuja. Jos käytät laitetta puiden, pensaiden, korkean ruohon tai muiden lämpötilaherkkien kasvien tai materiaalien ympärillä, voit estää moottorin tietokonetta suorittamasta nollausregeneraatiota INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -asetuksella.

  Note: INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -vaihtoehto on aina käytössä, kun koneelle suoritetaan huoltotoimenpiteitä suljetulla alueella.

  Note: Jos määrität tietokeskuksen estämään regeneraation, tietokeskus näyttää ilmoituksen 15 minuutin välein, kun moottori pyytää nollausregeneraatiota.

  Important: Kun sammutat moottorin ja käynnistät sen uudelleen, Estä regeneraatio -asetus on oletusarvoisesti POIS.

  1. Siirry DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valikkoon vieritä INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle.

  2. Valitse Inhibit REGEN (Estä regeneraatio) -merkintä.

  3. Vaihda regeneraation estoasetus Pois-asetuksesta Päällä-asetukseksi.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on tarpeeksi polttoainetta suoritettavan regeneraatiotyypin mukaan:

   • Pysäköintiregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta ennen pysäköintiregeneraatiota.

   • Palautusregeneraatio: Varmista, että polttoainesäiliö on vähintään puoliksi täynnä ennen palautusregeneraatiota.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja tai kohteita, jotka voivat vahingoittua kuumuudessa.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että vaihdevipu on VAPAA-asennossa.

  5. Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas (jos varusteena).

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasuvipu alhaiseen JOUTOKäYNTIASENTOON.

  8. Siirrä käyttötilan valitsin H- tai L-asentoon.

  9. Varmista, että ilmastointi on kytketty pois.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen

  Kun moottorin tietokone pyytää pysäköintiregeneraatiota, noudata tietokeskuksen viestejä.

  Important: Koneen tietokone peruu hiukkassuodattimen regeneraation, jos lisäät moottorin nopeutta alhaiselta joutokäynniltä tai vapautat seisontajarrun.

  1. Siirry Hiukkassuodattimen regeneraatio -valikkoon ja siirry alas PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) -vaihtoehdon tai RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle.

  2. Valitse PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) tai RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio).

   Note: Palautusregeneraation käynnistäminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.

  3. Varmista TARKISTA POLTTOAINETASO -näytössä, että polttoainetta on ¼ säiliön tilavuudesta, jos suoritat pysäköintiregeneraatiota, tai ½ säiliön tilavuudesta, jos suoritat palautusregeneraatiota, ja jatka painamalla seuraavan näytön kuvaketta.

  4. Käynnistä regeneraatio Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio)- tai Recovery Regen (Palautusregeneraatio) -valikossa valitsemalla Seuraava näyttö.

  5. Tarkista hiukkassuodattimen tarkistuslistan näytössä, että seisontajarru on kytketty ja että moottorin nopeus on asetettu alhaiselle joutokäynnille. Jatka painamalla seuraavan näytön kuvaketta.

  6. Valitse INITIATE DPF REGEN (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio) -näkymässä seuraavan näytön kuvake.

  7. Tietokeskus näyttää INITIATING DPF REGEN (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viestin.

   Note: Tarvittaessa voit peruuttaa regeneraatioprosessin painamalla peruutuskuvaketta.

  8. Tietokeskuksessa näkyy aikaa jäljellä -viesti.

  9. Tietokeskus näyttää alkunäytön ja regeneraation kuittauskuvake tulee näkyviin Graphic.

   Note: Kun hiukkassuodattimen regeneraatio on käynnissä, tietokeskuksessa näkyy korkean pakokaasulämpötilan kuvake Graphic.

  10. Kun moottorin tietokone saa valmiiksi pysäköinti- tai palautusregeneraation, tietokeskuksessa näkyy ilmoitus. Poistu alkunäyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.

   Note: Jos regeneraation loppuun suorittaminen ei onnistu, noudata ilmoituksen ohjeita ja poistu alkunäyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation peruuttaminen

  Käynnissä olevan pysäköinti- tai palautusregeneraation voi peruuttaa PARKED REGEN CANCEL (Pysäköintiregeneraation peruutus)- tai RECOVERY REGEN CANCEL (Palautusregeneraation peruutus) -asetuksella.

  1. Siirry Hiukkassuodattimen regeneraatio -valikkoon ja vieritä alaspäin PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) -vaihtoehdon tai RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio) -vaihtoehdon kohdalle.

  2. Peruuta pysäköintiregeneraatio tai palautusregeneraatio painamalla seuraavan näytön kuvaketta.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kaikki lisälaitteet.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Koneesta poistuminen

  Vaara

  Koneesta väärin poistumisesta saattaa seurata loukkaantuminen tai vamma.

  Käytä aina kahvaa ja astinlautaa koneesta poistuessasi. Vältä vammat koneesta poistuessasi säilyttämällä kolmipisteinen kontakti: yksi käsi kahvassa ja kaksi jalkaa astinlaudalla.

  Poistu koneesta kuvan Kuva 64 mukaisesti.

  g256168

  Laitteen hinaus

  Note: Koneen mukana toimitetaan kuusioavain (6 mm), joka sijaitsee hydraulisen asennuslohkon vieressä (Kuva 65). Suorita työvaihe käyttämällä kuusioavainta.

  Mikäli koneen hinaaminen on välttämätöntä, sinun on asetettava kaksoismäntäpumppu (vetopumppu) ohittamaan hydraulineste ja luotava manuaalisesti painetta hydraulijarrupiiriin jarrun vapauttamiseksi. Siirrä konetta hyvin lyhyt matka nopeudella, joka on alle 3,2 km/h. Jos sinun on siirrettävä konetta pidempi matka, kuljeta kone perävaunulla.

  Important: Jos hinausrajat ylittyvät, mäntäpumpulle (vetopumpulle) saattaa aiheutua vakavia vaurioita.

  Important: Älä käynnistä tai käytä moottoria, kun tulpat on asetettu ohitusasentoon.

  1. Kiilaa renkaat, jotta laite ei voi liikkua

  2. Irrota huoltopaneeli ohjauskonsolin oikeanpuoleiselta sivulta (Kuva 65).

   g244597
  3. Aseta männät ohitusasentoon asettamalla kuusioavain (6 mm) mäntäkokoonpanon läpi ja kääntämällä mäntää myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee (katso kohtaa Kuva 66). Toista tämä vaihe kaikille tulppakokoonpanoille (yhteensä neljä).

   g233998
  4. Vapauta jarru nostamalla ja pitämällä käsisäätöistä venttiiliä paikallaan samalla, kun käytät käsipumppua.

  5. Pumppaa käsipumppua, kunnes tunnet vastuksen. Kun on saatu aikaan tarpeeksi painetta, käsisäätöinen venttiili pysyy kohollaan olevassa asennossa ja jarru vapautetaan.

  6. Irrota renkaiden kiilat ja hinaa kone.

  7. Hinauksen jälkeen ja ennen moottorin käynnistämistä aseta kuusioavain (6 mm) tulppakokoonpanon läpi ja käännä mäntää vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Toista tämä vaihe kaikille tulppakokoonpanoille (yhteensä neljä).

  8. Kytke seisontajarru painamalla käsisäätöistä venttiiliä alaspäin.

  9. Asenna huoltopaneeli.

  Koneen kuljetus

  • Irrota virta-avain ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Varmista, että kuorma-auto tai perävaunu on tarpeeksi suuri koneen ja mahdollisten lisälaitteiden käsittelyä varten.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Kiinnitä kone tiukasti kiinnityssilmukoiden avulla (Kuva 67).

   Important: Älä nosta konetta kiinnityssilmukoiden avulla. Katso koneen nosto-ohjeet kohdasta Koneen nosto.

   g263576
  • Varmista, että perävaunussa tai kuljetusajoneuvossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkinnät.

  • Noudata perävaunujen käyttöä koskevia paikallisia määräyksiä ja kiinnitysvaatimuksia

  Vaara

  Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

  Asenna ja käytä oikeita lisävarusteita silloin, kun ajat yleisellä tiellä tai kadulla.

  Kunnossapito

  Turvallisuus huollon aikana

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske kaikki lisälaitteet maahan ja siirrä hydraulijärjestelmän apuvipu KELLUNTA-asentoon.

   • Irrota kuormaaja (mikäli käytössä), katso kohta Kuormaajan irrotus.

   • Tarkista, että hiukkassuodattimen regeneraatio on estetty, katso kohta Regeneraation eston asettaminen.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huoltoa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyörännapojen öljymäärä.
 • Tarkista etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljytaso.
 • 150 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda pyörännapojen öljy.
 • Vaihda etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljy.
 • Vaihda akselien öljy.
 • Vaihda voimanulosoton takavaihteiston öljy.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Puhdista kunkin akselin akselihuohotin.
 • 250 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • 1000 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkasta turvakytkimien toiminta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista ilmanpuhdistimen ilmaisin.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Poista lika jäähdyttimestä/polttoainejäähdyttimestä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Pese kone.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele koneen ja kuormaajan laakerit ja holkit.
 • Tarkasta ilmanpuhdistin.
 • Tarkasta akun kunto ja puhdista akku tarvittaessa.
 • Poista lika ja roskat moottoritilasta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja kiristimet.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin (kun konetta käytetään korkealla teholla tai haastavissa olosuhteissa)
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • Huolla ilmanpuhdistin (välittömästi, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tarkista pyörännapojen öljymäärä.
 • Tarkista etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljytaso.
 • Puhdista kunkin akselin akselihuohotin.
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.(myös jos polttoainejärjestelmä on likaantunut).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda pyörännapojen öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • Vaihda etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • Vaihda akselien öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • Vaihda voimanulosoton takavaihteiston öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda pyörännapojen öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Vaihda etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Vaihda akselien öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Vaihda voimanulosoton takavaihteiston öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvakytkinjärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.1       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja hydrauliöljyn jäähdyttimen säleikössä ole roskia. Poista roskat paineilmalla.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän nesteen määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Voitele kaikki rasvanipat.1       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       
  Pese kone.       

  1Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Koneen nosto

  Hengenvaara

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  • Tue nostettu kone pukeilla.

  • Käytä koneen nostamiseen vain mekaanista tai hydraulista tunkkia.

  Koneen etuosan nosto

  g244598
  1. Tue takapyörät paikoilleen kiiloilla, jotka estävät konetta liikkumasta.

  2. Aseta tunkki tiukasti haluamasi etunostokohdan alle.

  3. Kun olet nostanut koneen etuosan, käytä koneen rungon alla sopivaa pukkia koneen tukemiseksi.

  Koneen takaosan nosto

  g244599
  1. Tue etupyörät paikoilleen kiiloilla, jotka estävät konetta liikkumasta.

  2. Aseta tunkki tiukasti haluamasi takanostokohdan alle.

  3. Kun olet nostanut koneen takaosan, käytä koneen rungon alla sopivaa pukkia koneen tukemiseksi.

  Konepellin nosto

  1. Vapauta hihnat koneen molemmilta puolilta (Kuva 70).

   g246027
  2. Nosta konepelti (Kuva 70).

  3. Tarkista, että konepellin kannatinpultti kiinnittyy niin, että se pitää konepellin ylhäällä (Kuva 71).

   g257577

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele koneen ja kuormaajan laakerit ja holkit.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2.

  Important: Voitele kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  Ajoyksikkö

  Voitelupisteiden sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Ylempi ja alempi olkatappi (8)

  • Ulkoinen raidetanko (4)

  • Etuakselin nivel (2)

  • Voimanulosoton vetoakseli (1)

  • Keinuakseliputki (1)

  • Kolmipistekoukun nostosylinteri (2 kpl)

  g250869
  g251572
  g251137
  g251124
  g251125

  Kuormaaja

  Voitelupisteiden sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Nostosylinteri (4 kpl)

  • Lisälaitteen sylinteri (4)

  • Kuormausvarsi (2)

  • Asennuslevyn holkit (4)

  • Lisälaitekiinnitin (2)

  g251113
  g251112

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Tarkista, että hiukkassuodattimen regeneraatio on estetty, katso kohta Regeneraation eston asettaminen.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  Moottoriöljyn huolto

  Moottoriöljyn teknisten tietojen selitykset

  Öljylaatu: Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Kampikammion öljytilavuus: noin 5,7 l suodattimen kanssa.

  Viskositeetti:Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli 0 °F)

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Lisätietoja osanumeroista on osaluettelossa.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Voit tarkistaa öljyn nostamatta konepeltiä kurottamalla koneen oikealla sivulla olevan moottorisuojuksen ohi (Kuva 79) ja vetämällä mittatikun esiin moottorista. Jos sinun on lisättävä moottoriöljyä, nosta konepelti, katso kohta Konepellin nosto.

  g259486

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  Tarkista moottoriöljyn määrä. Katso kohta Kuva 80.

  g031256

  Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin (kun konetta käytetään korkealla teholla tai haastavissa olosuhteissa)
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vaihda moottoriöljy ja suodatin (Kuva 81).

   g031675
  4. Lisää öljyä kampikammioon.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmanpuhdistimen ilmaisin.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ilmanpuhdistin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin (välittömästi, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda runko, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin (Kuva 82) edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vaihda ilmanpuhdistin (Kuva 83).

   g253706

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, koska suodatinelementti saattaa vaurioitua.

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 84). Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   g009712
  2. Palauta ilmaisin (Kuva 82), jos se näyttää punaista.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.(myös jos polttoainejärjestelmä on likaantunut).
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Huolla vedenerotin (Kuva 85) kohdan Kuva 86 mukaisesti.

  g246332
  g031412

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 87).

   g021291
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 87).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Akkuun pääsy

  Akku sijaitsee koneen vasemman sivun sivusuojuksen alla. Jos haluat käsitellä akkua, irrota nupit ja aluslaatat, jotka kiinnittävät levyn koneen runkoon (Kuva 88).

  g246795

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja laitteen metalliosien välille.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  1. Irrota akun miinuskaapeli akun navasta (Kuva 89).

   g253380
  2. Nosta eristettä ja irrota akun pluskaapeli akun navasta (Kuva 89).

  Akun kytkentä

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  1. Kytke pluskaapeli akkuun ja kiristä kaapelikengän mutteri (Kuva 90).

   g253379
  2. Kytke miinuskaapeli akkuun ja kiristä kaapelikengän mutteri (Kuva 90).

  Akun irrotus ja asennus

  Kiinnike (Kuva 91) pitää akun kiinni alustassa. Irrota akku löysäämällä kiinnikkeen kiinnitystarvikkeet ja kiristä tarvikkeet akkua asentaessasi.

  g253476

  Akun kunnon tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta akun kunto ja puhdista akku tarvittaessa.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Tarkista akun kunto viikoittain tai 50 käyttötunnin välein. Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen.

  1. Siirry akun luo. Katso kohta Akkuun pääsy.

  2. Poista kumieriste plusnavan akkukengästä ja tarkasta akku. Jos akku on likainen, toimi seuraavasti:

   1. Pese koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

   2. Päällystä sekä akkunavat että kaapeliliittimet Grafo 112X -suojarasvalla (Toro-osanro 505-47) ruostumisen estämiseksi.

   3. Vedä kumisuojus akun plusnavan päälle.

   4. Sulje akun suojus.

  Sulakkeiden sijainti

  Ajoyksikön sulakkeiden paikantaminen

  Ajoyksikön sulakkeet sijaitsevat ohjauspyörän alla ja veto- ja jarrupolkimien (Kuva 92) yläpuolella.

  g250068

  Katso alla olevasta taulukosta koneen sulakerasian kunkin sulakkeen kuvaus:

  Koneen sulakerasia

  ABCD
  1Ensisijainen T1-virta 2 (7,5 A)Ensisijainen T1-virta 3 (7,5 A)Ensisijainen T1-virta 4 (7,5 A)Ensisijainen T1-virta 5 (7,5 A)
  2Moottorin ECU-virta (10 A)Ensisijainen T1 (2 A)Laajennusvirta (10 A)EU-varoitusvilkut (15 A)
  3Järjestelmän virta (10 A)Tietokeskus (2 A)Ajovalot (15 A)Pistorasia; hallintaventtiili (10 A)
  4Tilanäyttö (2 A)Varoitusvilkku (10 A)Äänimerkki (10 A)Kattovilkku (10 A)
  5Ilmajousitettu istuin (10 A)Perävaunun jarrusäädin (20 A)Laajennusvirta (10 A)Taka-aputeho (15 A)

  Ohjaamon sulakkeiden sijainti

  Ohjaamon sulakkeet sijaitsevat matkustajan istuimen yläpuolella. Pääset käsiksi sulakkeisiin irrottamalla sulakerasian kannen (Kuva 93).

  g250704

  Ohjaamon sulakerasiatarran kaikkien sulakkeiden kuvaukset löytyvät kohdasta Kuva 94.

  g262470

  Vetojärjestelmän huolto

  Akselien huolto

  Keskiön ja akselin öljyn tekniset tiedot: Toro Premium Tractor Fluid

  Pyörännapojen öljymäärän tarkistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista pyörännapojen öljymäärä.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista pyörännapojen öljymäärä.
 • Note: Pyydä toista henkilöä auttamaan sinua öljytulppien kohdistamisessa pyörännapojen kanssa silloin, kun huollat akselien öljyjä.

  1. Varmista, että kone on tasaisella alustalla ja irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Liikuta konetta eteen- tai taaksepäin, kunnes pyörännavan tulppa on joko kello 10:n tai kello 2:n asennossa (Kuva 95).

   g250825
  3. Sammuta moottori, siirrä vaihdevipua VAPAA-asentoon, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  4. Aseta poistoastia pyörännavan tyhjennysaukon alle (Kuva 95).

  5. Irrota tulppa pyörännavasta (Kuva 95).

  6. Tarkista, että öljyn taso on öljyportin alareunan kierteiden tasolla (Kuva 95).

   • Jos öljyä on liikaa, anna öljyn valua öljyportin kautta.

   • Jos öljyn taso on liian alhainen, lisää ilmoitettua öljyä pyörännapaan öljyportin kautta. Katso vaihe 8 kohdassa Pyörännapojen öljyn vaihto.

  7. Tarkista tulpan O-renkaan kunto.

   Note: Vaihda tulppa, jos O-rengas on kulunut tai vaurioitunut.

  8. Asenna tulppa pyörännavan öljyporttiin (Kuva 95).

  9. Toista vaiheet 2–8 muille pyörännavoille.

  Pyörännapojen öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  150 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda pyörännapojen öljy.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda pyörännapojen öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda pyörännapojen öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Pyörännavan öljykapasiteetti: noin 0,4 l

  Note: Jos mahdollista, vaihda öljy sen ollessa lämmintä.

  1. Liikuta konetta eteen- tai taaksepäin, kunnes pyörännavan öljytulppa on kello 12:n asennossa. Katso kuva Kuva 95 kohdassa Pyörännapojen öljymäärän tarkistaminen.

  2. Vapauta mahdollinen paine ruuvaamalla öljytulppaa hieman auki.

  3. Liikuta konetta eteen- tai taaksepäin, kunnes tulppa on kello 6:n asennossa (Kuva 96).

   g250824
  4. Aseta poistoastia pyörännavan öljyportin alle (Kuva 96).

  5. Irrota tulppa ja tyhjennä öljy planeettapyörästöstä (Kuva 96).

  6. Tarkista tulpan O-renkaan kunto.

   Note: Vaihda tulppa, jos O-rengas on kulunut tai vaurioitunut.

  7. Liikuta konetta eteen- tai taaksepäin, kunnes tulppa on joko kello 2:n asennossa (Kuva 96) tai kello 10:n asennossa.

  8. Lisää ilmoitettua öljyä pyörännapaan öljyportin kautta, kunnes öljy ulottuu kierteiden alareunan tasolle.

  9. Asenna tulppa pyörännavan öljyporttiin.

  10. Toista tämä toimenpide muille pyörännavoille.

  Akselien öljymäärän tarkistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljytaso.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljytaso.
  1. Aseta poistoastia akselin tasauspyörästökotelon alle.

  2. Irrota akselin tasauspyörästön tarkistusaukon tulpat (Kuva 97 ja Kuva 98).

   g250850
   g250851
  3. Kurkista tarkistusaukosta ja varmista, että akselin öljyn taso on aukon kierteiden alareunan tasolla (Kuva 97 ja Kuva 98).

   Note: Käytä taskulamppua ja peiliä apuna öljyn tason tarkistamisessa.

   • Jos öljyä on liikaa, anna öljyn valua tarkistusaukon kautta.

   • Jos öljyn taso on liian alhainen, lisää ilmoitettua öljyä akselikotelon tarkistusaukkoon (noudata vaiheita 6 ja 7 kohdassa Akselien öljynvaihto).

  4. Puhdista tarkastustulpan kierteet.

  5. Käytä PTFE-kierretiivisteteippiä tulpan kierteisiin.

  6. Asenna tarkastustulppa akselin tasauspyörästön tarkistusaukkoon (Kuva 97 ja Kuva 98).

  Akselien öljynvaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  150 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljy.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda etu- ja taka-akselin tasauspyörästöjen öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Akseliöljyn tilavuus: noin 9 l

  1. Aseta poistoastia akselin tasauspyörästökotelon alle (Kuva 99 ja Kuva 100).

   g250854
   g252662
  2. Irrota akselien tasauspyörästön tarkistusaukon ja tyhjennysaukon tulpat (Kuva 99 ja Kuva 100).

   Note: Anna kaiken öljyn valua tasauspyörästön kotelosta ja akselista.

   Note: Katso kohdasta Kuva 98 taka-akselin tarkistusaukko.

  3. Puhdista tulppien kierteet.

  4. Käytä PTFE-kierretiivisteteippiä tulppien kierteisiin.

  5. Asenna tyhjennystulpat tasauspyörästön tyhjennysaukkoihin (Kuva 101 ja Kuva 102).

   g250853
   g252661
  6. Täytä akselit ilmoitetulla öljyllä tarkistusaukon kautta, kunnes öljyn pinta on aukon alareunan kierteiden tasolla (Kuva 101 ja Kuva 102).

  7. Odota muutama minuutti, kunnes öljy tasaantuu ja lisää sen jälkeen tarvittaessa lisää öljyä.

   Note: Jatka öljyn lisäämistä, kunnes öljyn taso tasaantuu tarkastusaukon kierteiden alareunan tasolle.

  8. Asenna täyttötulpat akselien tasauspyörästön tarkistusaukkoihin (Kuva 101 ja Kuva 102).

  Akselihuohottimien puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Puhdista kunkin akselin akselihuohotin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Puhdista kunkin akselin akselihuohotin.
  1. Puhdista huohottimia ympäröivä alue puhdistusaineella (Kuva 103 ja Kuva 104).

   g250855
   g250856
  2. Irrota etu- ja taka-akselin huohottimet (Kuva 103 ja Kuva 104).

  3. Puhdista huohottimet puhdistusaineella.

  4. Kuivaa huohottimet paineilman avulla.

   Important: Käytä kasvosuojainta paineilmaa käsitellessäsi.

  5. Asenna huohottimet etu- ja taka-akseleihin (Kuva 103 ja Kuva 104).

  Hydraulijarrun öljynvaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  150 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda akselien öljy.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda akselien öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda akselien öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Note: Hydraulijarru on taka-akselin vieressä.

  Hydraulijarruöljyn tekniset tiedot: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Aseta tyhjennysastia hydraulijarrun alle (Kuva 105).

   g254599
  2. Irrota tyhjennystulppa tyhjennysaukosta (Kuva 105).

   Note: Anna kaiken öljyn valua jarrurummusta.

  3. Puhdista tulpan kierteet.

  4. Asenna tyhjennystulppa tyhjennysaukkoon (Kuva 105).

  5. Irrota täyttötulppa jarrurummun yläosasta (Kuva 106).

   g254600
  6. Täytä jarrurumpuun 160 ml ilmoitettua öljyä täyttöaukon kautta.

  7. Asenna täyttötulppa täyttöaukkoon (Kuva 106).

  Voimanulosoton takavaihteiston öljynvaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  150 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda voimanulosoton takavaihteiston öljy.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda voimanulosoton takavaihteiston öljy (kun konetta käytetään sotkuisissa olosuhteissa).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda voimanulosoton takavaihteiston öljy (kun konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa).
 • Voimanulosoton takavaihteiston öljyn tekniset tiedot: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Irrota koneen vakiolava (mikäli sovellettavissa), katso kohta Vakiolavan irrotus tai asennus.

  2. Irrota tulppa voimanulosoton takavaihteiston tarkistusaukosta (Kuva 107).

   g256626
  3. Irrota tulppa tyhjennysaukosta (Kuva 108).

   Note: Anna kaiken öljyn valua vaihteistosta.

   g256625
  4. Puhdista tulpan kierteet.

  5. Asenna tyhjennystulppa tyhjennysaukkoon.

  6. Lisää vaihteistoon 1,4 litraa ilmoitettua öljyä tarkistusaukon kautta, kunnes öljyn pinta on aukon alareunan kierteiden tasolla.

  7. Odota muutama minuutti, kunnes öljy tasaantuu ja lisää sen jälkeen tarvittaessa lisää öljyä.

   Note: Jatka öljyn lisäämistä, kunnes öljyn taso tasaantuu tarkastusaukon kierteiden alareunan tasolle.

  8. Asenna tarkastustulppa tarkistusaukkoon.

  Pyöränmuttereiden kiristäminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Pyöränmutterien kiristysmomentti: 380–433 N·m

  Kiristä pyöränmutterit ilmoitettuun kiristysmomenttiin ristikuvion muodossa kuvan Kuva 109 mukaisesti.

  g246773

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  • Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikoillaan.

  • Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä pyörivästä tuulettimesta ja käyttöhihnasta.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen työpäivän alussa. Järjestelmän tilavuus on 8,5 litraa.

  1. Nosta konepelti. Katso Konepellin nosto.

  2. Irrota varovasti jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki (Kuva 110).

  3. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä.

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliön Full-merkkiin saakka.

   g020441
  4. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50:50).

   Important: Vaurioiden välttämiseksi älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  5. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika jäähdyttimestä/polttoainejäähdyttimestä.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja kiristimet.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Poista lika jäähdyttimestä/polttoainejäähdyttimestä päivittäin. Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

  1. Nosta konepelti. Katso Konepellin nosto.

  2. Laske etusäleikköä vapauttamalla sitä paikallaan pitävä hihna (Kuva 111).

   g250126
  3. Puhdista jäähdytin-/polttoainejäähdytinalue huolellisesti paineilmalla (Kuva 112).

   Note: Aloita tuulettimen puolelta ja puhalla roskat pois taaksepäin. Puhdista sitten takapuolelta ja puhalla eteenpäin. Toista tämä toimenpide useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   Important: Älä puhdista jäähdytin-/polttoainejäähdytinaluetta vedellä, sillä tämä saattaa johtaa järjestelmän tukkiutumiseen sekä osien ennenaikaiseen korroosioon ja vahingoittumiseen.

   g250128
  4. Sulje konepelti.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 44 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Suositeltu korvaava neste: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid, saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä.

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro Premium Tractor Fluid -nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, yleisesti traktoreissa käytettäviä öljypohjaisia hydraulinesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Emme suosittele synteettisten nesteiden käyttöä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 55–62
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
   Jähmepiste, ASTM D97–37,2 °C...–43,3 °C
  Standardit:API GL-4, Vickers 35VQ25

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinesteelle tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi (osanro 44-2500).

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon, laske kaikki lisälaitteet (jos varusteena), kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota tulppa hydraulisäiliöstä (Kuva 113).

   Note: Hydraulisäiliön tulppa ja mittatikku sijaitsevat matkustajan puoleisen istuimen takana.

  4. Irrota mittatikku hydraulisäiliöstä ja pyyhi se puhtaalla liinalla (Kuva 113).

   g246146
  5. Aseta mittatikku hydraulisäiliöön.

  6. Irrota mittatikku ja tarkista nestemäärä (Kuva 114).

   Hydraulinesteen määrä on sopiva, kun nesteen pinta sijoittuu mittatikun kahden merkin väliin.

   g246147
  7. Jos nestetaso on mittatikun alemman merkin alapuolella, lisää ilmoitettua hydraulinestettä säiliöön (Kuva 115). Toista vaiheet 4–6, kunnes nestetaso on mittatikun kahden merkin välissä.

   Important: Älä täytä hydraulisäiliötä liian täyteen nesteellä. Säiliö on liian täynnä, kun nestettä on mittatikun ylemmän merkin yläpuolella.

   g246148
  8. Aseta mittatikku ja tulppa hydraulisäiliöön.

  9. Tarkista kaikki hydrauliletkut ja -kiinnikkeet vuotojen varalta.

  Hydraulinesteen ja suodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja molemmat hydraulisuodattimet.
 • Jos hydraulineste saastuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  Important: Käytä Toro-vaihtosuodattimia. Katso koneen osaluettelo. Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto, siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon, laske kaikki lisälaitteet (jos varusteena), kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta suuri tyhjennysastia hydraulinestesäiliön alle.

  4. Irrota hydraulisäiliön korkki ja mittatikku.

  5. Irrota tyhjennystulppa säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua astiaan (Kuva 116).

   g248961
  6. Asenna tyhjennystulppa, kun hydraulineste on valunut.

  7. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  8. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 116).

  9. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  10. Varmista, että kaikki suodattimen asennuskohdat ovat puhtaita. Kierrä suodatinta, kunnes tiiviste koskettaa asennuslevyä. Kiristä sitten vielä puoli kierrosta.

  11. Täytä säiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  12. Asenna säiliön mittatikku ja korkki.

  13. Käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

   Note: Varmista myös, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  14. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä liikaa.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Ohjaamon huolto

  Ohjaamon puhdistus

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä varovaisesti (Kuva 117). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin suutin vähintään 0,6 metrin päässä koneesta. Älä pese ohjaamon tiivisteitä tai takaulokkeen alapuolta suoraan painepesurilla.

  g253433

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
  1. Irrota ohjaamon takaulokkeen nupit ja säleiköt (Kuva 118).

   g251432
  2. Poista ilmansuodattimet ohjaamosta.

  3. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  4. Asenna suodattimet ohjaamoon nuppien ja säleikköjen avulla (Kuva 118).

  Ohjaamon lauhduttimen suodattimen puhdistus

  Ohjaamon lauhduttimen suodattimen tarkoitus on estää suurikokoisten roskien, kuten ruohonkorsien ja lehtien, pääsy ohjaamon lauhduttimeen ja sen tuulettimiin.

  1. Vedä säleikön suojus suoraan alas.

  2. Puhdista lauhduttimen suodatin vedellä.

   Note: Älä käytä painepesuria.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Anna suodattimen kuivua ennen kuin asennat sen koneeseen.

  4. Käännä suodattimen sihtiä kielekkeissä, kunnes salpa lukittuu salvan kannatinkokoonpanoon (Kuva 119).

   g253677

  Kattovalon vaihto

  Note: Asianmukaisen polttimon osanumero on osaluettelossa.

  1. Irrota kojelaudan valon linssi ruuvimeisselin avulla. (Kuva 120)

   g253616
  2. Irrota polttimo valon kannasta (Kuva 120).

  3. Asenna uusi polttimo valon kantaan.

  4. Asenna suojalasi kojelautaan.

  Tuulilasin pesunestesäiliön täyttö

  Note: Tuulilasin pesunestesäiliö sijaitsee matkustajan istuimen takana.

  1. Irrota korkki säiliöstä (Kuva 121).

   g251284
  2. Täytä säiliö tuulilasinpesunesteellä.

  3. Vaihda säiliön korkki.

  Varastointi

  Koneen valmistelu varastointia varten

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon, laske mahdollisesti käytössä olevat lisälaitteet, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki liike pysähtyy, ja anna koneen jäähtyä.

  3. Puhdista ajoyksikkö ja moottori huolellisesti.

   Important: Älä käytä painepesuria kojelaudan tai ohjaamon kumitiivisteiden lähellä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

   Important: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

  4. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  5. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  6. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet ja pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus.

  7. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  8. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista, katso kohta Akun irrotus.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toro-osanro 505-47) ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akkua hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen, katso kohta Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  2. Irrota vanha öljynsuodatin ja asenna uusi öljysuodatin, katso kohta Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  3. Täytä moottori öljyllä, katso kohta Moottoriöljyn huolto.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Irrota virta-avain ja sulje polttoaineen sulkuventtiili (jos asennettuna) ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla polttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50/50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.