Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g240238

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 (når du har gennemført opsætningsprocedurerne) og ANSI B71.4-2017.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decal93-7276
decal98-4387
decal99-3444

Model 03821 og 03910

decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal125-6688
decal133-8062
decal136-3702
decal137-9706
decal120-1683
decal120-2105

Model 03910 og 03820

decal121-7884

Model 03821

decal133-4901

Model 03910

Påsættes over delnr. 120-1683 på maskine, der er i overensstemmelse med CE

decal121-7928

Model 03910

decal138-6980

Model 03820 og 03821

Påsættes over delnr. 120-1683 i overensstemmelse med CE-maskiner

decal138-1186

Model 03820 og 03821

decal138-6981

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Højre slangeholder (model 03820 og 03821)1
Venstre slangeholder (model 03820 og 03821)1

Klargøring af maskinen og klippeenhederne

 1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

 2. Fjern knivcylindermotorerne fra leveringsbeslagene.

 3. Fjern og bortskaf leveringsbeslagene.

 4. Tag klippeenhederne ud af papkasserne. Saml og juster dem som beskrevet i klippeenhedernes betjeningsvejledning.

 5. Sørg for, at kontravægten (Figur 3) er monteret i den rigtige ende af klippeenheden som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g019938

Placering af græskompensationsfjederen

Alle klippeenheder leveres med græskompensationsfjederen monteret på højre side af klippeenheden. Sørg for, at græskompensationsfjederen monteres på samme side af klippeenheden som knivcylinderens drivmotor.

Note: Ved montering eller afmontering af klippeenheder, skal det sikres, at låseclipsen er monteret i fjederstangens hul ved siden af stangbeslaget. Ellers skal låseclipsen monteres i hullet i stangens ende.

 1. Fjern de to bræddebolte og møtrikker, der fastholder stangbeslaget på klippeenhedens tapper (Figur 4).

  g003949
 2. Fjern den flangemøtrik, der fastgør fjederrørets bolt på bærerrammens tap (Figur 4), og fjern enheden.

 3. Monter fjederrørets bolt på den modsatte tap på bærerammen, og fastgør med flangemøtrikken.

  Note: Placer boltens hoved på tappens udvendige side som vist i Figur 4.

  g003967
 4. Monter stangbeslaget på klippeenhedens tapper med bræddebolte og møtrikker (Figur 5).

Montering af slangeholderen

Model 03820 og 03821

På klippeenhed 4 (forrest til venstre) og klippeenhed 5 (forrest til højre) skal du bruge stangbeslagets monteringsmøtrikker til at montere slangeholderne forrest på klippeenhedens tapper. Slangeholderne skal læne mod den midterste klippeenhed (Figur 6, Figur 7 og Figur 8).

g031275
g015160
g289454

Justering af klippeenhederne på løftearmene

Alle forreste klippeenheder, og alle bageste klippeenheder med en klippehøjde på 1,2 cm eller lavere
 1. Sænk alle løftearme fuldstændigt.

 2. Fjern låsestiften og hætten fra løftearmens drejegaffel (Figur 9).

  g003975
 3. Hvad angår de forreste klippeenheder, skubbes en klippeenhed ind under løftearmen, mens bærerammeakslen sættes op i løftearmens drejegaffel (Figur 10).

  g020321

Justering af de bageste klippeenheder til løftearmene

Klippeenheder justeret til en klippehøjde på 1,2 cm eller højere
 1. Fjern den ringstift og skive, der fastgør løftearmens drejeaksel til løftearmen, og skub løftearmens drejeaksel ud af løftearmen (Figur 11).

  g003979
 2. Sæt løftearmsgaflen på bærerammens aksel (Figur 10).

 3. Sæt løftearmens aksel ind i løftearmen, og fastgør den med skiven og ringstiften (Figur 11).

Montering af klippeenhederne på løftearmene

 1. Sæt hætten over bærerammens aksel og løftearmsgaflen.

 2. Fastgør hætte og bærerammens aksel på løftearmsgaflen med låsestiften.

  Note: Brug rillen, hvis der ønskes en klippeenhed med styring, eller brug hullet, hvis klippeenheden skal fastlåses i positionen (Figur 9).

 3. Fastgør løftearmskæden til kædebeslaget med låsestiften (Figur 12).

  Note: Brug det antal kædeled, der er anført i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g003948

Montering af knivcylindermotorerne

 1. Kom rent smørefedt på knivcylindermotorens notaksel.

 2. Smør knivcylindermotorens O-ring, og monter den på motorflangen.

 3. Monter motoren ved at dreje den med uret, således at motorflangerne går fri af låsemøtrikkerne (Figur 13).

  Important: Sørg for, at knivcylindermotorens slanger ikke er snoede, bukkede eller kan komme i klemme.

  g020322
 4. Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter møtrikkerne.

 5. Tilspænd møtrikkerne med et moment på 37 til 45 Nm.

Justering af græskompensationsfjederen

Græskompensationsfjederen (Figur 14) overfører også vægt fra forrullen til bagrullen. Dette medvirker til at reducere dannelsen af et bølgemønster i plænen, også kaldet ondulation.

Important: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret på traktionsenheden.

 1. Juster maskinen, så den peger ligeud, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

 3. Flyt klippe-/transportskyderen til positionen MOW (klipning).

 4. Start motoren, og skub sænk+klip/hæv-håndtaget fremad for at sænke klippeenhederne til værkstedsgulvet.

 5. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

 6. Sørg for, at låseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figur 14).

  g020164
 7. Stram sekskantmøtrikkerne på forenden af fjederstangen, indtil fjederens sammentrykkede længde (Figur 14) er 12,7 cm på 12,7 cm-klippeenheder og 15,8 cm på 17,8 cm-klippeenheder.

  Note: Ved drift i ujævnt terræn skal fjederlængden mindskes med 2,5 cm. Når du mindsker fjederlængden, vil klippeenheden følge underlaget mindre nøje.

Justering af dæktrykket

Juster dæktrykket ved hvert dæk. Se .

Note: Dækkene er oppumpede med overtryk med henblik på forsendelse.

Brug af støtteben til klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Støtteben til klippeenhed1

Når du skal vippe en klippeenhed for at blotlægge bundkniven/knivcylinderen, skal bagenden af klippeenheden understøttes med støttebenet for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 15).

g020158

Fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 16).

g004144

Montering af motorhjelmslåsen

CE-maskiner

Dele, der skal bruges til dette trin:

Låsebeslag1
Nitte2
Spændeskive1
Skrue (¼" x 2")1
Låsemøtrik (¼")1
 1. Fjern motorhjelmslåsen fra hjelmlåsebeslaget.

 2. Fjern de to (2) nitter, der fastholder hjelmlåsebeslaget til hjelmen (Figur 17). Fjern hjelmlåsebeslaget fra motorhjelmen.

  g012628
 3. Når du nivellerer monteringshullerne, skal du placere CE-låsebeslaget og hjelmlåsebeslaget på motorhjelmen. Låsebeslaget skal være placeret mod hjelmen (Figur 18). Fjern ikke bolt- og møtriksamlingen fra låsebeslagets arm.

  g012629
 4. Ret låseskiverne ind efter hullerne på indersiden af motorhjelmen.

 5. Nit beslagene og spændeskiverne fast til motorhjelmen (Figur 18).

 6. Sæt låsen fast på hjelmlåsebeslaget (Figur 19).

  g354465
 7. Skru bolten ind i den anden arm på hjelmlåsebeslaget for at låse låsen på plads (Figur 20).

  Note: Tilspænd møtrikken og bolten, indtil bolten ikke længere bevæger sig frem og tilbage i CE-låsebeslaget.

  g350021

Montering af CE-mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Mærkat med produktionsår1
CE-mærkat (delnr. 133-8095)1
Faremærkat (delnr. 138-1186 – model 03820 og 03821)1
Faremærkat (delnr. 121-7928 – model 03910)1

Påsætning af mærkaten med produktionsår og CE-mærkaten

 1. Tør venstre stel i nærheden af model-/serienummerpladen af med sprit, og lad stellet tørre (Figur 21).

  g352028
 2. Fjern bagsiden, og påfør mærkaten med produktionsår på stellet i nærheden serienummerpladen som vist i Figur 21.

 3. Tør venstre stel i nærheden af motorhjelmslåsen af med sprit, og lad stellet tørre (Figur 22).

  g352025
 4. Fjern bagsiden, og påfør CE-mærkaten (delnr. 133-8095) på stellet som vist i Figur 22.

Påsætning af faremærkat

Maskinmodel 03910
 1. Tør standardadvarselsmærkaten af med sprit, og lad stellet tørre (Figur 23).

  g352027
 2. Fjern bagsiden, og påfør CE-advarselsmærkaten (delnr. 121-7928) over standardadvarselsmærkaten som vist i Figur 23.

Påsætning af faremærkat

Maskinmodel 03820 og 03821
 1. Tør standardadvarselsmærkaten af med sprit, og lad stellet tørre (Figur 24).

  g352026
 2. Fjern bagsiden, og påfør CE-advarselsmærkaten (delnr. 138-1186) over standardadvarselsmærkaten som vist i Figur 24.

Produktoversigt

g216864
g352073

Traktionspedaler

Tryk på traktionspedalen (Figur 26) til fremadkørsel for at køre fremad. Tryk på traktionspedalen (Figur 26) til bakning for at køre baglæns eller for at hjælpe med standsning, når du kører fremad. Lad også pedalen bevæge sig, eller flyt den til positionen NEUTRAL for at stoppe maskinen.

Klippe-/transportskyder

Brug hælen til at flytte klippe-/transportskyderen (Figur 26) til venstre til positionen TRANSPORT eller til højre til positionen MOW (klipning).

 • Klippeenhederne fungerer kun, når klippe-/transportskyderen står i positionen MOW (klipning).

 • Klippeenhederne sænkes ikke, når klippe-/transportskyderen står i positionen TRANSPORT.

Ratindstillingshåndtag

Træk ratindstillingshåndtaget (Figur 26) tilbage for at flytte rattet til den ønskede position. Skub derefter håndtaget fremad for at fastgøre rattet i positionen.

Kontrolkonsol

g019980

Tændingskontakt

Brug tændingskontakten (Figur 27) til at lade motoren køre og lygterne være tændte. Tændingskontakten har 3 positioner:

 • Positionen SHUT OFF (sluk) slukker motoren.

 • Positionen RUN/PREHEAT (kør/forvarm) gør det muligt for motoren at køre eller forvarme motorens cylinderhoved.

 • Positionen START tænder for strømmen til startgeneratoren.

Note: Når nøglen er i positionen RUN/PREHEAT (kør/forvarm), aktiveres gløderøret, og kontrollampen lyser i ca. 7 sekunder.

Gashåndtag

Skub gashåndtaget (Figur 27) fremad for at øge motorens hastighed og tilbage for at mindske motorens hastighed.

Drevkontakt til klippeenhed

Drevkontakten til klippeenheden (Figur 27) har to positioner: ENGAGE (aktiver) og DISENGAGE (deaktiver). Vippekontakten styrer en magnetventil på ventilrækken, der driver klippeenhederne.

Timetæller

Timetælleren (Figur 27) angiver samlet antal timer af maskinbrug. Den begynder at tælle, så snart tændingsnøglen er tændt.

Sænk+klip/hæv-håndtag

Brug sænk+klip/hæv-håndtaget (Figur 27) til at sænke klippeenhederne og starte knivcylindrene eller til at hæve klippeenhederne og stoppe knivcylindrene.

Du kan ikke sænke klippeenhederne, når klippe-/transporthåndtaget står i positionen TRANSPORT.

Note: Når klippeenhedens drevkontakt er i positionen ENGAGE (aktiver), behøver du ikke at holde håndtaget i den fremadrettede position, mens klippeenhederne sænkes eller hæves.

Advarselslampe for kølevæsketemperatur

Temperaturadvarselslampen (Figur 27) lyser, hvis motorens kølevæsketemperatur er høj. Ved denne temperatur slukker klippeenhederne. Hvis kølevæsketemperaturen stiger yderligere 5,5 °C, slukker motoren for at undgå yderligere beskadigelse.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampen for olietryk (Figur 27) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

Generatorlampe

Generatorlampen (Figur 27) slukker, når motoren kører. Hvis generatorlampen lyser, mens motoren kører, skal du kontrollere opladningssystemet og reparere det efter behov.

Gløderørskontrollampe

Gløderørskontrollampen (Figur 27) lyser, når gløderørene er aktiverede.

Parkeringsbremse

Når motoren er slukket, skal du aktivere parkeringsbremsen (Figur 27) for at undgå, at maskinen bevæger sig ved et uheld. For at aktivere parkeringsbremsen skal du trække op i håndtaget. For at deaktivere bremsen skal du trykke håndtaget ned.

Note: Motoren slukker, hvis du træder på traktionspedalen, mens parkeringsbremsen er trukket.

Fejlfindingslampe

Fejlfindingslampen (Figur 27) lyser, hvis systemet registrerer en systemfejl.

Stikkontakt

Stikkontakten er placeret på den udvendige side af kontrolkonsollen. Brug stikkontakten til at strømføre elektroniske enheder på 12 V (Figur 28).

g019983

Brændstofmåler

Brændstofmåleren (Figur 29) viser mængden af brændstof i tanken.

g019982

Plæneklippermanifold

Plæneklippermanifolden er placeret under platformens dæksel.

g020248

Greb til regulering af knivcylinderhastigheden

Brug plæneklippermanifoldens greb til regulering af knivcylinderhastigheden til at justere klippeenhedernes klippehastighed (knivcylinderhastighed) (Figur 30).

 • Drej grebet til regulering af knivcylinderhastigheden mod uret for at øge knivcylinderhastigheden.

 • Drej grebet med uret for at sænke knivcylinderhastigheden.

Se Klippehastighed (knivcylinderhastighed) og Indstilling af knivcylinderhastigheden for at få oplysninger om, hvordan du justerer hastighedsregulatoren til knivcylindrene.

Baglapningsgreb

Baglapningsgrebet til at styre, hvilken retning klippeenhederne drejer, når du klipper, eller når du baglapper knivcylindrene og bundknivene (Figur 30).

 • Drej baglapningsgrebet til positionen F ved klipning.

 • Drej grebet til positionen R ved baglapning af klippeenhederne.

Important: Drej ikke på baglapningsgrebet, mens knivcylindrene roterer.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Mål

Reelmaster 3550

Reelmaster 3555

Reelmaster 3575

Klippebredde

208 cm

254 cm

254 cm

Samlet bredde

239 cm

284 cm

284 cm

Transportbredde

231 cm

231 cm

231 cm

Samlet længde

295 cm

267 cm

267 cm

Højde til toppen af styrtbøjlen

188 cm

201 cm

206 cm

Akselafstand

151 cm

152 cm

152 cm

Vægt (konfigureret)

900 kg

1.034 kg

1.157 kg

Vægt (uden klippeenheder)

708 kg

751 kg

796 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Udkobl og sænk klippeenhederne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Brændstofspecifikation

Brug kun ren, frisk dieselolie med ekstra lavt (<15 ppm) eller lavt (<1.000 ppm) svovlindhold. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er frisk.

Important: Hvis du bruger dieselolie med højt svovlindhold (svovlindhold på 0,50 % (5.000 ppm) til 1,0 % (10.000 ppm)), skal motorolien og oliefilteret udskiftes hver 75. driftstime.

Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur. Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som gør opstart nemmere og mindsker tilstopning af brændstoffilteret.

Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

Biodiesel

Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav, eller bør have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

 • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

 • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

 • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

 • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

 • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Brændstoffilteret kan tilstoppes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

 • Kontakt en forhandler for at få flere oplysninger om blandet biodieselbrændstof.

Opfyldning af brændstoftanken

Brændstoftankens kapacitet: ca. 42 liter.

 1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

 2. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 31).

  g191214
 3. Fjern brændstofdækslet.

 4. Fyld tanken op til bunden af påfyldningsstudsen.

  Note: Fyld ikke for meget på brændstoftanken.

 5. Sæt dækslet på.

 6. Tør eventuelt spildt brændstof op.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Important: Hvis din maskine viser nogen fejl ved kontrol af sikkerhedskontakterne, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

  Klargøring af maskinen

  1. Kør langsomt maskinen til et åbent område.

  2. Sænk klippeenhederne, sluk motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for traktionspedalen ved start

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  4. Træd traktionspedalen ned.

  5. Drej nøglen til positionen START.

   Note: Startgeneratoren bør ikke tørne motoren, mens traktionspedalen er trådt ned.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for klippeenhedens drevkontakt ved start

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen ENGAGE (aktiver).

  4. Hold foden væk fra traktionspedalen.

  5. Drej nøglen til positionen START.

   Note: Startgeneratoren bør ikke tørne motoren, mens klippeenhedens drevkontakt er i positionen ENGAGE (aktiver).

  Kontrol af sikkerhedskontakten for sænk+klip/hæv-håndtaget og startgeneratoren ved start

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  4. Hold foden væk fra traktionspedalen.

  5. Hold sænk+klip/hæv-håndtaget fremad, mens du drejer nøglen til positionen START.

   Note: Startgeneratoren bør ikke tørne motoren, mens sænk+klip/hæv-håndtaget holdes fremad.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for parkeringsbremsen og sædet ved kørsel

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  4. Hold foden væk fra traktionspedalen.

  5. Start motoren.

  6. Deaktiver parkeringsbremsen.

  7. Rejs dig fra førersædet.

   Note: Motoren bør slukke, hvis du ikke sidder i førersædet, og parkeringsbremsen er deaktiveret.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for parkeringsbremsen og traktionspedalen ved kørsel

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  4. Hold foden væk fra traktionspedalen.

  5. Start motoren.

  6. Træd traktionspedalen ned.

   Note: Motoren bør slukke, hvis parkeringsbremsen er i positionen ENGAGE (aktiver), og traktionspedalen er trådt ned.

  Kontrol af sikkerhedskontakten for sædet og traktionspedalen ved kørsel

  1. Sæt dig i førersædet.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  4. Hold foden væk fra traktionspedalen.

  5. Start motoren.

  6. Deaktiver parkeringsbremsen.

  7. Rejs dig fra førersædet.

  8. Træd traktionspedalen ned.

   Note: Motoren bør slukke efter 1 sekund, hvis du ikke sidder i førersædet, og traktionspedalen er trådt ned.

  Kontrol af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller parkeringsbremsen.
  1. Start motoren, hæv klippeenhederne, deaktiver parkeringsbremsen, og flyt maskinen til et åbent, plant område.

  2. Aktiver parkeringsbremsen (Figur 32).

   g332418
  3. Træd på traktionspedalen for at få maskinen til at køre fremad.

   Note: Hvis maskinen bevæger sig fremad, mens parkeringsbremsen er aktiveret, skal parkeringsbremsen justeres. Se Justering af parkeringsbremsen.

   Note: Hvis maskinen køres fremad, mens parkeringsbremsen er aktiveret, slukkes motoren.

  4. Hvis du har justeret parkeringsbremsen, skal du gentage trin 2 og 3.

   Note: Hvis maskinen bevæger sig fremad, mens parkeringsbremsen er aktiveret, skal du efterse parkeringsbremserne, kontrollere venstre og højre bremsekobling for beskadigelse og kontrollere bremsehåndtagets drejeled for skader. Se Serviceeftersyn af parkeringsbremserne.

  5. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

  Indstilling af sædet

  g010515

  Ændring af sædeindstillingen

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

  1. Flyt håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 33).

  2. Skub sædet til den ønskede position, og udløs håndtaget for at fastlåse sædet i den position.

  Ændring af sædeaffjedringen

  Sædet kan justeres, så der opnås en jævn og behagelig kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej på knappen foran på sædet for at justere sædet og opnå den mest behagelige position (Figur 33).

  Ændring af rygindstillingen

  Ryglænet kan justeres for at opnå en mere behagelig kørsel. Indstil ryglænet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej knappen under det højre armlæn til højre eller venstre for at justere ryglænet og opnå den mest behagelige position (Figur 33).

  Indstilling af armlænets position

  Du kan justere armlænene til at yde den optimale kørekomfort. Anbring armlænene således, at de yder den størst mulige støtte.

  Armlænet justeres ved at hæve det og dreje på knappen for at opnå den mest behagelige position (Figur 33).

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift alle beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

   • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

   • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

   • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

   • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion.

   • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

   • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

   • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  Start af motoren

  Du bliver muligvis nødt til at udlufte brændstofsystemet, hvis nogen af følgende situationer er opstået. Se Udluftning af brændstofsystemet:

  • Du starter motoren for første gang.

  • Motoren slukker, fordi du kørte brændstoftanken tom.

  • Nogen har udført vedligeholdelse af brændstofsystemet, f.eks. udskiftning af brændstoffilteret.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, og tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver) (Figur 34).

   g352479
  2. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen for 1/2 gas.

  4. Sæt nøglen i kontakten, og drej den til positionen ON/PREHEAT (til/forvarm). Vent, indtil gløderørskontrollampen slukker (ca. 7 sekunder).

  5. Drej nøglen til positionen START for at tænde for strømmen til startmotoren. Slip nøglen, når motoren starter.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 15 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders vedvarende tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  6. Når du starter motoren første gang eller efter et hovedeftersyn af motoren, skal maskinen betjenes i fremadgående og baglæns retning i 1 til 2 minutter. Betjen også løftearmen og drevkontakten til klippeenhederne for at sikre, at alle systemer for traktions- og klippeenheder fungerer korrekt.

   Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styreegenskaberne. Sluk derefter motoren, og undersøg, om der er olielækager, løse dele eller andre synlige defekter.

   Forsigtig

   Kontakt med bevægelige dele kan forårsage skader.

   Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du kontrollerer, om der er olielækager, løse dele eller andre fejl.

  Slukning af motoren

  1. Flyt gashåndtaget til positionen IDLE (tomgang).

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Flyt klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver) (Figur 35).

   g352479
  4. Flyt klippe-/transportskyderen til højre til positionen MOW (klipning) (Figur 39).

   g352635
  5. Brug sænk+klip/hæv-håndtaget for at sænke klippeenhederne (Figur 35).

  6. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  Betjening af maskinen

  Græsklipning

  1. Start motoren, og flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  2. Flyt klippe-/transportskyderen til højre til positionen MOW (klipning) (Figur 39).

   g352635
  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen ENGAGE (aktiver) (Figur 37).

   g352636
  4. Skub sænk+klip/hæv-håndtaget fremad (Figur 37) for at sænke og betjene klippeenhederne (de forreste klippeenheder er tidsindstillet til at sænke sig før de bageste klippeenheder).

  5. Træd traktionspedalen til fremadkørsel ned for at køre fremad og klippe græsset.

  6. Træk kortvarigt i sænk+klip/hæv-håndtaget for at hæve klippeenhederne for enden af en kørt bane, så du kan justere maskinen til den næste bane.

   Note: Skub sænk+klip/hæv-håndtaget fremad igen for at sænke og betjene klippeenhederne.

  Kørsel af maskinen i transporttilstand

  1. Flyt klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  2. Hæv klippeenhederne til transportposition.

  3. Flyt klippe-/transportskyderen til venstre til positionen TRANSPORT.

   g352480

  Important: Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Kør langsomt, og undgå skarpe drejninger på skråninger for at forhindre væltning.

  Note: Du kan ikke sænke klippeenhederne, mens du betjener maskinen i transporttilstand.

  Klippehastighed (knivcylinderhastighed)

  For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen er det vigtigt at afstemme knivcylinderhastigheden efter klippehøjden.

  Important: Hvis knivcylinderhastigheden er for lav, vil der måske kunne ses klippemærker. Hvis knivcylinderhastigheden er for høj, kan klipningen måske få et pjusket udseende.

  decal121-7884
  decal133-4901

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen, skal du indstille hastighedsregulatorerne til knivcylindrene (placeret under sædet) korrekt.

  1. Vælg den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

  2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

  3. Brug oversigten over knivcylindernes hastighed på mærkaterne (Figur 40 og Figur 41) for at finde den rigtige knivcylinderindstilling.

   Note: Vær opmærksom på knivcylindertallet.

  4. Åbn platformens dæksel (Figur 42).

   g352088
  5. Drej grebet (Figur 43) på plæneklippermanifolden, indtil indikatorpilen er på linje med det tal for knivcylinderhastigheden, som du fastslog i trin 3.

   Note: Du kan øge eller sænke knivcylindrenes hastighed for at kompensere for plæneforholdene. Når der bruges opsamlere, forbedres opsamlingens effektivitet ved at øge knivcylinderens hastighed.

   g020259
  6. Luk platformens dæksel.

  Justering af løftearmens modvægt

  Du kan justere modvægten på de bageste klippeenheders løftearme for at kompensere for forskellige plæneforhold og for at bevare en ensartet klippehøjde under ujævne forhold eller på steder med megen strådannelse.

  Du kan justere hver modvægtsfjeder til en af 4 forskellige indstillinger. Hvert trin øger eller mindsker modvægtstrykket på klippeenheden med 2,3 kg. Du kan placere fjedrene på bagsiden af den første fjederaktuator for at fjerne hele modvægten (fjerde position).

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

  2. Sæt et rør eller lignende ind i den lange fjederende for at slække fjederspændingen under justering (Figur 44).

   Forsigtig

   Fjedrene er spændt og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig under justering af fjederspændingen.

  3. Fjern bolten og låsemøtrikken, som fastgør fjederaktuatoren til beslaget, mens fjederspændingen slækkes (Figur 44).

   g034346
  4. Flyt fjederaktuatoren til den ønskede hulplacering, og fastgør den med en bolt og en låsemøtrik.

  5. Gentag proceduren på den anden fjeder.

  Udluftning af brændstofsystemet

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Sørg for, at brændstoftanken er mindst halvt fuld.

  3. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

  4. Åbn udluftningsskruen på brændstofindsprøjtningspumpen (Figur 45).

   g008891
  5. Drej tændingsnøglen til positionen ON (til).

   Den elektriske brændstofpumpe kører og tvinger luften ud omkring udluftningsskruen.

   Note: Lad nøglen sidde i positionen ON (til), indtil en konstant strøm af brændstof strømmer ud omkring skruen.

  6. Stram skruen, og drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  Note: Motoren bør starte, når du har fulgt proceduren ovenfor. Men hvis motoren alligevel ikke starter, kan der sidde luft tilbage mellem indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsdyserne. Se Udluftning af indsprøjtningsdyserne.

  Sådan aflæses fejlfindingslampen

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om den elektroniske styreenhed registrerer en elektronisk fejl. Fejlfindingslampen sidder på kontrolpanelet (Figur 46). Når den elektroniske styreenhed fungerer korrekt, og nøglekontakten flyttes til positionen ON (til), tænder styreenhedens fejlfindingslampe i 3 sekunder og slukker derefter for at angive, at lampen fungerer korrekt.

  Hvis motoren slukker, lyser fejlfindingslampen konstant, indtil du sætter nøglen i en anden position. Lampen blinker, hvis styreenheden registrerer en fejl i det elektriske system. Når du har repareret fejlen, nulstilles lyset, når du drejer tændingskontakten til positionen OFF (fra).

  g020251

  Tip vedrørende betjening

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør fremad og bak. Sænk og hæv klippeenhederne, og kobl klippeenhederne til og fra. Når du er blevet mere fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger ved forskellige hastigheder.

  Advarselssystemet

  Hvis der tændes en advarselslampe under betjening af maskinen, skal maskinen stoppes med det samme, og fejlen udbedres, før der fortsættes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis du betjener maskinen med en fejl.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Parker maskinen på en plan overflade.

  • Udkobl og sænk klippeenhederne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til al bevægelse er standset.

  • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du bugserer eller ikke bruger maskinen.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en kort afstand. Toro anbefaler dog ikke dette som standardprocedure.

  Important: Bugser ikke maskinen hurtigere end ved 3-4 km/t, da dette kan beskadige drivsystemet. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger.

  1. Lås motorhjelmen op, og åbn den.

  2. Drej pumpens håndtag til omløbsventilen 90° i nærheden af den højre motorhjelmslås (Figur 47).

   g352601
  3. Luk og lås motorhjelmen.

  4. Tilslut bugseringskøretøjet til maskinen ved forankringspunkterne. Se Identificering af bindepunkter.

  5. Sæt dig i førersædet, og brug om nødvendigt parkeringsbremsen til at styre maskinen, mens den bugseres.

   Important: Start ikke motoren, mens omløbsventilen er åben.

  6. Luk omløbsventilen ved at dreje den 90° (¼ omdrejning), før du starter motoren.

  Identificering af bindepunkter

  g352207

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Important: Se ejerens motorvejledning og betjeningsvejledningen til klippeenheden for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • Efter de første 50 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontroller sikkerhedskontakterne.
 • Kontroller parkeringsbremsen.
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Tøm vandudskilleren.
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Kontroller kølevæskestanden.
 • Rengør køleren og oliekøleren.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller elektrolytstanden(hvis maskinen er taget ud af drift, skal denne kontrolleres en gang om måneden).
 • For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger(dagligt, når omgivelser er støvede og snavsede).
 • For hver 100 timer
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • For hver 150 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret(oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser).
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift brændstoffilterskålen.
 • Efterse parkeringsbremserne.
 • For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hvert 2. år
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Tøm og gennemskyl kølesystemet (indlever til en autoriseret Toro-forhandler, eller se servicevejledningen).
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller væskestanden i kølesystemet.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller luftfilteret, støvhætten og udluftningsventilen.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller køleren for snavs.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller væskestanden i hydrauliksystemet.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle smørenipler.2       
  Reparer beskadiget maling.       
  Vask maskinen.       

  1Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen er svær at køre.

  2Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Klargøring til vedligeholdelse

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver) (Figur 49).

   g352479
  4. Flyt klippe-/transportskyderen til højre til positionen MOW (klipning).

   g352635
  5. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget fremad (Figur 49).

  6. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  7. Vent, indtil alle bevægelige dele standser.

  Afmontering af batteridækslet

  Fjern de 2 greb, der fastgør batteridækslet til maskinen, og fjern dækslet (Figur 48).

  g336164

  Åbning af motorhjelmen

  1. Åbn låsene i venstre side og højre side af motorhjelmen (Figur 51).

   g336542
  2. Drej motorhjelmen op og bagud (Figur 52).

   g336543

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger(dagligt, når omgivelser er støvede og snavsede).
 • Fedtspecifikation: Nr. 2 litiumbaseret fedt

  Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt. Støvede og snavsede arbejdsforhold kan medføre, at der trænger snavs ind i lejer og bøsninger, hvilket medfører hurtigere nedslidning. Smør smøreniplerne med det samme efter hver vask, uanset det anførte interval.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Smøreniplernes steder og mængder er som følger:

   • Styretap (Figur 54)

    g008897
   • Forreste løftearms drejetapper og løftecylindere (3 hver). Se Figur 55.

    g034347
   • Bageste løftearms drejetapper og løftecylindere (3 på hver side). Se Figur 56.

    g200803
   • Klippeenhedens drejetapper (2 hver). Se Figur 57.

    g020393
   • Neutraljusteringsmekanismen (Figur 58)

    g008901
   • Klippe/transportskyder (Figur 59)

    g008902
   • Remspændingsdrejetap (Figur 60)

    g008903

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Motoroliespecifikation

  Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer:

  Servicekategori

  ACEA – E6

  API – CH-4 eller højere

  JASO – DH-2

  Foretrukken olieviskositet: SAE 15W-40 [-17 ºC (over -18 °C)]

  Alternativ olieviskositet: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30 kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Motoren sendes med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Note: Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Fyld ikke for meget på. Hvis oliestanden er mellem mærkerne "fuld" og "påfyld", skal der ikke fyldes olie på.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den.

  3. Fjern målepinden (Figur 61), og aftør den med en ren klud.

   g008881
  4. Før oliemålepinden ned i dens rør, og sørg for, at den sidder helt i bund. Træk derefter målepinden ud og kontroller oliestanden.

  5. Hvis oliestanden er lav, skal du fjerne oliepåfyldningsdækslet (Figur 62) og gradvist fylde små mængder olie på og ofte kontrollere oliestanden, indtil den når FULL-mærket på målepinden.

   Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på målepinden. Fyldes der for meget eller for lidt motorolie på, kan det medføre alvorlig beskadigelse af motoren.

   g352241
  6. Sæt oliepåfyldningsdækslet og målepinden på plads.

  7. Luk og lås motorhjelmen.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • For hver 150 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • Krumtaphusets kapacitet: ca. 3,8 l med filteret

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, åbn den, og vent, indtil motoren er kølet af.

  3. Fjern en af aftapningspropperne (Figur 63) og lad olien løbe ned i dræningsbakken. Når olien holder op med at løbe, skal aftapningsproppen sættes på plads.

   g008911
  4. Fjern oliefilteret (Figur 64).

   g352242
  5. Påfør et tyndt lag ren olie på den nye filterpakning, og monter oliefilteret.

   Note: Stram ikke filteret for hårdt.

  6. Fyld olie på krumtaphuset. Se Motoroliespecifikation og Kontrol af motoroliestanden.

  7. Luk og lås motorhjelmen.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret(oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser).
 • Afmontering af luftfilteret

  • Kontroller luftfilterets hovedelement for beskadigelser, som kan medføre en luftlækage. Udskift den, hvis den er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Efterse luftfilteret iht. det anbefalede eftersynsinterval eller oftere, hvis motorens ydeevne forringes på grund af meget støvede eller snavsede forhold. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Åbn motorhjelmen.

  3. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 65).

   g352235
  4. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

  5. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af lavtryksluft (2,76 bar, ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har ophobet sig mellem primærfilterets yderside og filterdåsen. Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

  6. Fjern filterelementet (Figur 65).

   Note: Filtermediet kan blive beskadiget under rengøringen.

  7. Fjern gummiudløbsventilen (Figur 65) fra luftfilterdækslets åbning til udblæsning af snavs.

  8. Rengør udblæsnings- og udløbsventilen, og monter udløbsventilen på åbningen.

  Montering af luftfilteret

  1. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filteret.

   Important: Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  3. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  4. Fastgør dækslet med de 2 låse.

  5. Luk og lås motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  Tøm og rengør også tanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis maskinen skal tages ud af drift i en længere periode. Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  Eftersyn af brændstofslanger og -fittings

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den.

  3. Efterse brændstofslangerne og -fittings for slitage, skader eller løse forbindelser.

   Note: Reparer eller udskift alle beskadigede eller slidte brændstofslanger eller -fittings.

  4. Luk og lås motorhjelmen.

  Tømning af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm vandudskilleren.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, åbn den, og vent, indtil motoren er kølet af.

  3. Anbring en ren beholder under brændstoffilteret.

  4. Løsn aftapningsventilen i bunden af filterskålen (Figur 66).

   g336554
  5. Spænd ventilen efter aftapning.

  6. Start motoren, kontroller for lækager, og sluk motoren.

   Note: Reparer alle brændstoflækager.

  7. Luk og lås motorhjelmen.

  Udskiftning af brændstoffilterskålen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilterskålen.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, åbn den, og vent, indtil motoren er kølet af.

  3. Rengør området, hvor filterskålen monteres (Figur 66).

  4. Afmonter filterskålen, og rengør monteringsfladen.

  5. Smør pakningen på filterskålen med ren olie.

  6. Sæt filterskålen på med hånden, indtil pakningen berører monteringsfladen. Drej derefter endnu ½ omgang.

  7. Start motoren, kontroller for lækager, og sluk motoren.

   Note: Reparer alle brændstoflækager.

  8. Luk og lås motorhjelmen.

  Udluftning af indsprøjtningsdyserne

  Note: Denne procedure bør kun anvendes, hvis brændstofsystemet er blevet helt tømt for luft via normale spædningsprocedurer, og motoren ikke vil starte. Se Udluftning af brændstofsystemet.

  1. Når det er muligt, skal du udføre hvert trin i Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, åbn den, og vent på, at motoren køler af, hvis den er varm.

  3. Løsn brændstofslangens rørmøtrik til brændstofindsprøjtningsdysen nr. 1.

   g008913
  4. Sæt gashåndtaget i positionen HURTIG.

  5. Drej nøglen i tændingen til positionen START, og hold øje med brændstoftilstrømningen rundt om forbindelsesdelen. Drej nøglen til positionen OFF (fra), når der er en kontinuerlig gennemstrømning.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 15 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders vedvarende tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  6. Stram rørmøtrikken forsvarligt.

  7. Rengør motoren for brændstof.

  8. Gentag trinene 3 til 7 på de øvrige brændstofindsprøjtningsdyser.

  9. Start motoren, kontroller for lækager, og sluk motoren.

   Note: Reparer alle brændstoflækager.

  10. Luk og lås motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller elektrolytstanden(hvis maskinen er taget ud af drift, skal denne kontrolleres en gang om måneden).
 • Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og som forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med din hud, øjne og tøj. Bær beskyttelsesbriller og gummihandsker.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Afmonter batteridækslet. Se Afmontering af batteridækslet.

  3. Fjern påfyldningsdækslerne på batteriet.

  4. Oprethold batterielektrolytstanden i battericellerne med destilleret eller demineraliseret vand.

   Note: Fyld ikke cellerne op til over bunden af splitringen i hver celle.

  5. Sæt påfyldningsdækslerne på med udluftningshullerne bagud (mod brændstoftanken).

  6. Rengør oversiden af batteriet ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengøring.

   Important: Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring.

  7. Kontroller batterikablets klemmer og batteripolerne for korrosion. Hvis der opstår korrosion, skal følgende udføres:

   1. Frakobl batteriets minuskabel (–).

   2. Frakobl batteriets pluskabel (+).

   3. Rengør klemmerne og polerne separat.

   4. Tilslut batteriets pluskabel (+).

   5. Tilslut batteriets minuskabel (–).

   6. Smør batterikablets klemmer og batteripolerne med batteripolbeskytteren.

  8. Kontrollér, at batterikablets klemmer sidder godt fast på batteripolerne.

  9. Sæt batteridækslet på.

  Note: Opbevar maskinen et sted, hvor temperaturen er lavere fremfor varmere for at forhindre, at batteriet aflades hurtigt.

  Sikringer

  Serviceeftersyn af sikringsblokken

  1. Løft dækslet af styrearmen (Figur 68).

   g352264
  2. Find den åbne sikring i sikringsholderen eller sikringsblokken (Figur 68).

  3. Udskift sikringen med samme type og amperesikring.

  4. Monter dækslet på styrearmen (Figur 68).

  Serviceeftersyn af telematiksikringen

  1. Fjern batteridækslet. Se Afmontering af batteridækslet.

  2. Fjern dækslet fra den indbyggede sikringsholder (Figur 69).

   g352298
  3. Udskift sikringen (10 A).

  4. Monter dækslet på den indbyggede sikringsholder.

  5. Sæt batteridækslet på.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Fare

  Lavt dæktryk forringer maskinens stabilitet på bakkeskråninger. Dette kan forårsage væltning, der kan medføre personskade eller død.

  Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  Note: Oprethold det anbefalede tryk i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne.

  1. Mål lufttrykket i hvert dæk. Det korrekte lufttryk i dækkene er 0,83 bar.

  2. Tilføj eller fjern om nødvendigt luft fra dækkene, indtil trykket måler 0,83 bar.

  Tilspænding af hjulmøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 103 til 127 Nm i et krydsmønster.

  Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Bevar det rette tilspændingsmoment i hjulmøtrikkerne.

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Hvis maskinen bevæger sig, når traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, skal traktionsknasten justeres.

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

  2. Hæv et forhjul og et baghjul op fra gulvet, og anbring støtteblokke under chassisrammen.

   Advarsel

   Hvis maskinen ikke er understøttet tilstrækkeligt, kan den falde ned ved et uheld og medføre personskade på nogen under maskinen.

   Hæv et forhjul og baghjulet fra jorden, da maskinen ellers vil bevæge sig under justeringen.

  3. Løsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten (Figur 70).

   g352331

   Advarsel

   Motoren skal køre, så du kan udføre den endelige justering af traktionsjusteringsknasten. Berøring af varme eller bevægelige dele kan medføre personskader.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og roterende dele.

  4. Start motoren, og drej den sekskantede traktionsjusteringsknast i begge retninger for at finde frem til neutralområdets midterposition.

  5. Stram låsemøtrikken, der fastgør justeringen.

  6. Sluk derefter motoren.

  7. Fjern støtteblokkene, og sænk maskinen ned på værkstedsgulvet. Prøvekør maskinen for at sikre, at den ikke bevæger sig, når traktionspedalen er i neutral.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Kølevæskespecifikation

  Kølevæskebeholderen fyldes på fabrikken med en 50/50-opløsning bestående af vand og ethylenglykolbaseret kølevæske med forlænget levetid. Kontroller kølevæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af kølevæskestanden.

  Følgende kølevæsker, der fås i almindelig handel, eller tilsvarende, der er producentspecifik, opfylder specifikationen for kølevæsker med lang levetid:

  Kølevæskeprodukter med forlænget levetid

  Ford (Motorcraft™)

  WSS-M97B44-D

  FCA – Chrysler (Mopar™)

  MS-12106

  General Motors (AC Delco™)

  GM6277M (Dex-Cool™)

  GMW 3420

  Volkswagen

  G12

  G12+

  G12++

  Kølevæsker, der opfylder de tekniske standarder ASTM D3306 eller D4985 eller SAE J1034, J814 eller 1941.

  Important: Brug ikke kølevæskens farve alene til at identificere forskellen mellem konventionel IAT-kølevæske og OAT-kølevæske med forlænget levetid.Kølevæskeproducenter kan tilsætte en af følgende farver til OAT-kølevæske med forlænget levetid: rød, lyserød, orange, gul, blå, grønblå, violet og grøn.

  Kølevæsketyper

  Type af ethylenglykolkølevæske

  Type af korrosionsbeskytter

  Eftersynsinterval

  Frostvæske med forlænget levetid

  Organisk syreteknologi (OAT – Organic Acid Technology)

  5 år

  Konventionel frostvæske (grøn)

  Teknologi med uorganisk syre (IAT – Inorganic Acid Technology)

  2 år

  Note: Når du fylder kølevæske på maskinen, beskadiger du ikke kølesystemet ved at blande konventionel IAT-frostvæske med OAT-frostvæske med forlænget levetid. Men blanding af frostvæsketyper forringer OAT-formuleringens egenskab for forlænget levetid/lang levetid.

  Important: Eftersynsintervallet for en kølevæskeblanding bestående af konventionel (IAT) og forlænget levetid (OAT) – uanset blandingsforholdet – er lige så længe som kølevæsken med det korteste eftersynsinterval: 2 år.

  Kontrol af kølevæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kølevæskestanden.
 • Kølesystemets kapacitet: ca. 5,7 liter.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den.

  3. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 71).

   g027618

   Note: Med en kold motor skal kølervæskestanden være ca. midt imellem mærkerne på siden af beholderen.

  4. Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne dækslet til ekspansionsbeholderen, hælde den angivne kølevæske i beholderen, indtil kølevæskestanden er midtvejs mellem mærkerne på siden af beholderen, og derefter sætte dækslet på beholderen igen.

   Important: Fyld ikke for meget væske på ekspansionsbeholderen.

  5. Luk og lås motorhjelmen.

  Rengøring af motorkølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør køleren og oliekøleren.
 • Hvert 2. år
 • Tøm og gennemskyl kølesystemet (indlever til en autoriseret Toro-forhandler, eller se servicevejledningen).
 • Fjern snavs fra oliekøleren og køleren dagligt. Rengør dem oftere under snavsede forhold.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Løft motorhjelmen.

  3. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  4. Fjern den nederste kølerafskærmning (Figur 72).

   g352363
  5. Rengør begge sider af kølerområdet grundigt med vand eller trykluft (Figur 72).

  6. Montering af den nederste kølerafskærmning.

  7. Luk og lås hjelmen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Løsn sætskruen, der fastgør skruen til parkeringsbremsehåndtaget (Figur 73).

   g008923
  3. Drej skruen, indtil der kræves en kraft på 133 til 178 N for at aktivere håndtaget.

  4. Stram sætskruen.

  Serviceeftersyn af parkeringsbremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse parkeringsbremserne.
 • Klargøring af maskinen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Hæv maskinens front.

  3. Understøt maskinen med donkrafte, der er beregnet til maskinens vægt. Se Specifikationer.

  4. Gentag trin 2 og 3 på den anden side af maskinen.

  Afmontering af forhjulene

  1. Fjern de 4 hjullåsemøtrikker, der fastgør det forreste hjul til navet, og afmonter hjulet (Figur 74).

   g332518
  2. Gentag trin 1 på den anden side af maskinen.

  Afmontering af hjulnavet og bremsetromlen

  Specialværktøj: Hjulnavaftrækker – Toro-reservedelsnr. TOR4097

  1. Fjern låsemøtrikken, der fastgør navet til hjulmotorakslen (Figur 75 eller Figur 76).

   g332519
   g332520
  2. Gentag trin 1 på den anden side af maskinen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Anvend den angivne hjulnavaftrækker til at fjerne hjulnavet og bremsetromlen fra hjulmotorakslen (Figur 75 eller Figur 76).

  5. Fjern Woodruff-federen fra hjulmotorakslen (Figur 77).

   g332521
  6. Gentag trin 4 og 5 på den anden side af maskinen.

  Rengøring af bremsetromlen og bremseskoene

  På begge sider af maskinen skal du rengøre bremsetromlernes inderside, bremseskoene, bagpladen (Figur 78) og, hvis monteret, rengøre græsafskærmningen (ekstraudstyr) for græs, snavs og støv.

  g332543

  Eftersyn og smøring af bremseknastakslen

  1. På indersiden af bremsens bagplade (maskiner uden fælggræsafskærmningen (ekstraudstyr)) eller hjulskærmen (maskiner med fælggræsafskærmningen (ekstraudstyr)) skal du påføre olie på området mellem bremseknastakslen og bagpladen (Figur 79 eller Figur 80).

   g332544
   g332545
  2. Flyt parkeringsbremsehåndtaget op og ned for at kontrollere, at bremseknastgrebet bevæger sig frit (Figur 81).

   Note: Hvis bremseknasten binder, skal bremseknasten repareres eller udskiftes. Se maskinens servicevejledning.

   g332560
  3. Gentag trin 1 og 2 på den anden side af maskinen.

  4. Flyt parkeringsbremsehåndtaget ned (til den deaktiverede position).

  Eftersyn af bremseleddet

  1. Efterse venstre og højre bremsestang (Figur 82) for skader og slitage.

   Note: Hvis bremsestangens dele er beskadigede og slidte, skal de udskiftes. Se maskinens servicevejledning.

   g332541
  2. Efterse bremsens drejeaksel (Figur 82) for skader og slitage.

   Hvis drejeakslen er beskadiget og slidt, skal den udskiftes. Se maskinens servicevejledning.

  Montering af hjulnavet og bremsetromlen

  1. Rengør hjulnavet og den hydrauliske motoraksel grundigt.

  2. Sæt Woodruff-federen i rillen på hjulmotorakslen (Figur 83).

   g332521
  3. Monter hjulnavet og bremsetromlen på hjulmotorakslen (Figur 84 eller Figur 85).

   g332519
   g332520
  4. Fastgør hjulnavet til akslen med låsemøtrikken (Figur 84 eller Figur 85), og tilspænd den med håndkraft.

   Note: Bremseskoene og bagpladen skal centreres, så de flugter med bremsetromlen. Se maskinens servicevejledning, hvis bremseskoene, bagpladen og bremsetromlen ikke flugter.

  5. Gentag trin 1 til 4 på den anden side af maskinen.

  Montering af hjulet

  1. Monter hjulet på navet med de 4 hjullåsemøtrikker (Figur 86), og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med håndkraft.

   g332518
  2. Gentag trin 1 på den anden side af maskinen.

  3. Fjern donkraftene, og sænk maskinen.

  4. Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på til 95 til 122 Nm i et krydsmønster.

  5. Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 339 til 372 Nm.

  6. Kontroller parkeringsbremsen, og juster den om nødvendigt. Se Kontrol af parkeringsbremsen.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af motorremmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • Tilspænding af generator/ventilatorremmen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den.

  3. Kontroller tilspændingen af remmen ved at trykke på remmen midt mellem remskiverne på generatoren og krumtapakslen.

   Note: Med en belastning på 98 N skal remmen afbøje 11 mm.

   g008916
  4. Hvis afbøjningen er forkert, skal du udføre følgende procedure for at stramme remmen:

   1. Løsn den bolt, der fastgør afstiveren til motoren, og den bolt, der fastgør generatoren til afstiveren.

   2. Indfør en løftestang mellem generatoren og motoren, og lirk generatoren udad.

   3. Når den korrekte remspænding er opnået, skal du stramme generator- og afstiverboltene for at sikre justeringen.

  5. Luk og lås motorhjelmen.

  Udskiftning af hydrostatdrivremmen

  1. Indsæt en topnøgle eller et lille rørstykke i enden af remmens tilspændingsfjeder.

   Advarsel

   Når du udskifter hydrostatdrivremmen, skal du løsne spændingen på fjederen, der er under tung belastning. Hvis spændingen på fjederen løsnes forkert, kan det medføre alvorlig personskade.

   Vær forsigtig, når du løsner spændingen på fjederen.

  2. Skub enden af remmens tilspændingsfjeder ned og ud af hakket i pumpemonteringsbeslagets tap, og flyt enden af fjederen fremad (Figur 88).

   g350053
  3. Udskift remmen.

  4. Skub enden af remmens tilspændingsfjeder ned og indad, og juster den ind i hakket i pumpemonteringsbeslagets tap.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af kørehastigheden ved klipning

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Løsn kontramøtrikken til hastighedsstopskruen.

  3. Juster hastighedsstopskruen som følger:

   Note: Klippehastigheden er fabriksindstillet til 9,7 km/t.

   • Sænk klippehastigheden ved at dreje hastighedsstopskruen (Figur 89) med uret.

   • Øg klippehastigheden ved at dreje hastighedsstopskruen mod uret.

   g352075
  4. Hold på stopskruen, og tilspænd kontramøtrikken.

  5. Prøvekør maskinen for at bekræfte justeringen af den maksimale klippehastighed.

  Justering af gashåndtaget

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Lås motorhjelmen op, og åbn den.

  3. Anbring gasregulatoren, så den vender bagud og stopper mod kontrolpanelsprækken.

  4. Løsn gaskabelforbindelsesdelen på indsprøjtningspumpens løftearm (Figur 90).

   g020336
  5. Hold indsprøjtningspumpens løftearm mod det lave tomgangsstop, og spænd kabelforbindelsesdelen.

  6. Løsn skruerne, der fastgør gashåndtaget til kontrolpanelet.

  7. Skub gashåndtaget hele vejen fremad.

  8. Skyd stoppladen hen mod gashåndtaget, indtil den berører gashåndtaget, og spænd skruerne, der fastgør gashåndtaget til kontrolpanelet.

  9. Hvis gashåndtaget ikke forbliver på plads under driften, tilspændes låsemøtrikken, der anvendes til at indstille friktionsanordningen på gashåndtaget, til 5-6 N·m.

   Note: Det bør ikke være nødvendigt at bruge en kraft, der er større end 89 N for at betjene gashåndtaget.

  10. Luk og lås motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæsken.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i beholdere med 19 l eller tromler med 208 l fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Det bedste tidspunkt at kontrollere hydraulikolien på er, når væsken er kold. Maskinen skal være i transportkonfigurationen.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydraulikvæsketankens dæksel (Figur 91) og fjern dækslet.

   g341294
  3. Fjern målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud.

  4. Indfør målepinden i påfyldningsstudsen, tag den op igen, og kontroller væskestanden.

   Note: Væskestanden skal være inden for 6 mm for mærket på målepinden.

  5. Hvis væskestanden er lav, skal du påfylde den foreskrevne væske, indtil den når påfyldningsmærket. Se Hydraulikvæskespecifikationer.

   Important: Fyld ikke for meget væske på hydraulikbeholderen.

  6. Sæt målepinden i igen, og sæt dækslet på påfyldningsstudsen.

  Hydraulikvæskekapacitet

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Advarsel

  Varm hydraulikvæske kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Lad hydraulikvæsken afkøle, før der udføres vedligeholdelse på hydrauliksystemet.

  Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Frakobl den store hydraulikslange (Figur 92) fra beholderen, og lad hydraulikvæsken løbe ned i en drænbakke.

   g020253
  3. Monter hydraulikslangen, når hydraulikvæsken holder op med at løbe fra.

  4. Fyld beholderen (Figur 93) med ca. 22,7 l hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikationer.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

   g341294
  5. Sæt målepinden i igen, og sæt dækslet på påfyldningsstudsen.

  6. Start motoren, og brug alle de hydrauliske styreenheder til at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet.

  7. Kontroller for lækager, og sluk derefter motoren.

  8. Kontroller væskestanden, og efterfyld nok til at hæve standen til Full-mærket på målepinden.

   Important: Fyld ikke for meget på beholderen.

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du bruger den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • Advarsel

  Varm hydraulikvæske kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Lad hydraulikvæsken afkøle, før der udføres vedligeholdelse på hydrauliksystemet.

  Brug et originalt Toro-udskiftningsfilter (delnr. 86-3010).

  Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Rengør omkring det område, hvor filteret monteres. Anbring en dræningsbakke under filteret (Figur 94), og fjern filteret.

   g034351
  3. Smør den nye filterpakning, og fyld filteret med hydraulikvæske.

  4. Sørg for, at området omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent. Skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen, og spænd derefter filteret ½ omgang.

  5. Start motoren, og lad den køre i ca. 2 minutter for at lukke luft ud af systemet. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

  Vedligeholdelse af klippeenhedssystemet

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en klippeenhed – det kan få knivcylindrene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven, uanset om klippekvaliteten tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde. Se Justering af knivcylinder mod bundkniv i klippeenhedens betjeningsvejledning.

  Brug af den valgfrie målestang

  Brug målestangen (Figur 95) til at justere klippeenheden. Se brugsvejledningen til klippeenheden for oplysninger om justeringsproceduren.

  g004552

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berøring af klippeenheder eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra klippeenhederne og andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje klippeenhederne med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  Klargøring af maskinen

  1. Gør maskinen klar til vedligeholdelse. Se Klargøring til vedligeholdelse.

  2. Foretag de indledende justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  3. Hæv platformens dæksel (Figur 69) for at blotlægge plæneklippermanifolden.

   g352088
  4. Noter det hastighedsnummer, som knappen til regulering af knivcylindrenes hastighed er indstillet til.

   g020248
  5. Indstil knappen til regulering af knivcylindrenes hastighed til position 1 (Figur 97).

  6. Flyt baglapningsgrebet til positionen R (baglapning) (Figur 97).

   Note: Maskinen er i baglapningstilstand, når klippe-/transportskyderen er til højre i positionen MOW (klipning) og baglapningshåndtaget er i positionen R (baglapning).

  Lapning af knivcylindre og bundknive

  Fare

  Ændring af motorhastighed under baglapning kan få klippeenhederne til at sætte ud.

  • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapningknivcylindre og bundknive.

  • Baglap kun ved tomgangshastighed.

  1. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

  2. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen ENGAGE (aktiver).

   g352634
  3. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget fremad (Figur 98).

   Note: Knivcylindrene på alle klippeenheder roterer bagud.

  4. Påfør lappepasta på knivcylinderen med en langskaftet børste.

   Fare

   Kontakt med klippeenheder, mens de er i bevægelse, kan forårsage personskade.

   Sørg for, at du ikke er i nærheden af klippeenhederne, før du fortsætter, for at undgå personskade.

   Important: Brug aldrig kortskaftede børster.

  5. Hvis klippeenhederne går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så juster knappen til regulering af knivcylindrenes hastighed, indtil knivcylinderhastigheden stabiliseres, og sæt så knivcylinderhastigheden tilbage til position 1 eller den ønskede hastighed.

  6. Hvis du skal justere klippeenhederne under en baglapning, skal du udføre følgende trin:

   1. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget bagud.

    Note: Klippeenhederne slukker, men hæves ikke.

   2. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

   3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   4. Juster klippeenhederne.

   5. Gentag trin 1 til 5.

  7. Gentag trinene 4 for de andre klippeenheder, som du ønsker at baglappe.

  Færdiggørelse af baglapning

  1. Tryk klippeenhedens drevkontakt til positionen DISENGAGE (deaktiver).

  2. Sluk motoren.

  3. Flyt baglapningsgrebet til positionen F (klipning) (Figur 99).

   Important: Hvis baglapningsgrebet ikke flyttes til positionen F (klipning) efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves eller kan ikke fungere korrekt.

   g020248
  4. Indstil knappen til regulering af knivcylindrenes hastighed til det nummer, som du noterede i trin 4 af Klargøring af maskinen.

  5. Luk gulvpanelet.

  6. Vask al lappepasta af klippeenhederne.

  7. For at få et bedre skær skal der føres en fil hen over forsiden af bundkniven efter lapning.

   Note: Derved fjernes eventuelle grater eller ru kanter, som kan være blevet dannet på skæret.

  Rengøring

  Vask af maskinen

  Brug kun vand eller vand med en mild sæbeopløsning til at vaske maskinen efter behov. Du kan bruge en klud, når du vasker maskinen.

  Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  Important: Brug ikke trykvaskeudstyr til at vaske maskinen. Trykvaskeudstyr kan beskadige det elektriske system, løsne vigtige mærkater eller bortvaske nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand i nærheden af kontrolpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Undlad at vaske maskinen, mens motoren kører. Det kan medføre intern motorskade at vaske maskinen med motoren kørende.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl og sænk klippeenhederne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til al bevægelse er standset.

   • Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargørelse af traktionsenheden

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  3. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  5. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  6. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  7. Udfør service på batteriet og kablerne som følger. Se Elektrisk system – Sikkerhed:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Oplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og udskift bundproppen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Fyld den angivne motorolie på motoren.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  6. Skyl brændstoftanken med frisk, rent brændstof.

  7. Spænd alle brændstofsystemfittingsene igen.

  8. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  9. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  10. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og ethylenglycol-frostvæske som nødvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit område.

  Fejlfinding

  Sådan fungerer ACE-fejlfindingsdisplayet

  Maskinen er udstyret med en elektronisk styreenhed, der styrer de fleste af maskinens funktioner. Styreenheden afgør, hvilke funktioner der kræves til de forskellige indgangssignalkontakter (dvs. sædekontakt, tændingskontakt mv.) og slår udgangene til for at aktivere solenoider eller relæer til den ønskede maskinfunktion.

  For at den elektroniske styreenhed kan styre maskinen som ønsket, skal alle indgangssignalkontakterne, udgangssignalmagnetventilerne og relæerne være forbundet og fungere korrekt.

  Brug ACE-fejlfindingsdisplayet til at hjælpe med at bekræfte og korrigere maskinens elektriske funktioner.

  Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren.

  2. Fjern dækslet fra kontrolpanelet.

  3. Lokaliser ledningsnettet og sløjfetilbagekoblingen (Figur 100).

   g020260
  4. Træk forsigtigt sløjfetilbagekoblingsstikket ud af ledningsnettets stik.

  5. Slut ACE-fejlfindingsdisplayets stik til ledningsnettets stik (Figur 101).

   Note: Sørg for, at den korrekte skabelonmærkat sættes på ACE-fejlfindingsdisplayet.

   g004140
  6. Drej nøglen til positionen TIL, men start ikke maskinen.

   Note: Den røde tekst på skabelonmærkaten henviser til indgangssignalkontakter, og den grønne tekst henviser til udgangssignaler.

  7. Lysdioden for ”viste indgangssignaler” forneden i den højre dioderække på ACE-fejlfindingsinstrumentet skal lyse. Hvis lysdioden for ”viste udgangssignaler” lyser, skal du trykke på vippekontakten på ACE-fejlfindingsinstrumentet, så lysdioden ud for ”viste indgangssignaler” lyser i stedet.

   ACE-fejlfindingsinstrumentet tænder den lysdiode, der hører til et indgangssignal, når den pågældende indgangskontakt sluttes.

  8. Omkobl nu hver enkelt kontakt fra afbrudt til sluttet tilstand (dvs. sid på sædet, aktiver traktionspedalen osv.), og bemærk, hvordan den tilhørende lysdiode på ACE-fejlfindingsinstrumentet blinker, når den tilhørende kontakt sluttes. Gentag dette for alle kontakter, der kan omkobles manuelt.

  9. Hvis en kontakt sluttes, og den korrekte lysdiode ikke tændes, skal du kontrollere alle ledninger og forbindelser til kontakten og/eller kontrollere kontakterne med et ohmmeter eller multimeter. Udskift eventuelle kontakter, der ikke fungerer korrekt og reparer alle defekte ledninger.

   Note: ACE-fejlfindingsinstrumentet kan også spore, hvilke udgangsmagnetventiler eller relæer der er tændt. Dette gør det let at undersøge, om maskinens fejl er af elektrisk eller hydraulisk karakter.

  Kontrol af udgangssignalfunktionen

  1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.

  2. Fjern adgangspanelet fra styrearmens side.

  3. Lokaliser ledningsnettet og stikkene nær styreenheden.

  4. Træk forsigtigt sløjfetilbagekoblingsstikket ud af ledningsnettets stik.

  5. Slut ACE-fejlfindingsinstrumentets stik til ledningsnettets stik.

   Note: Sørg for, at den korrekte skabelonmærkat er placeret på ACE-fejlfindingsinstrumentet.

  6. Drej nøglen til positionen TIL, men start ikke maskinen.

   Note: Den røde tekst på skabelonmærkaten henviser til indgangssignalkontakter, og den grønne tekst henviser til udgangssignaler.

  7. Lysdioden for ”viste udgangssignaler” forneden i den højre dioderække på ACE-fejlfindingsinstrumentet skal lyse. Hvis lysdioden for ”viste indgangssignaler” lyser, skal du trykke på vippekontakten på ACE-fejlfindingsinstrumentet, så lysdioden ud for ”viste udgangssignaler” lyser i stedet.

   Note: Det kan være nødvendigt at skifte mellem ”viste indgangssignaler” og ”viste udgangssignaler” flere gange for at udføre det næste trin. Tryk på vippekontakten en enkelt gang for at skifte frem og tilbage. Du kan gøre dette så ofte, som det er nødvendigt. Kontakten må ikke holdes nede.

  8. Sæt dig i sædet, og prøv at betjene den ønskede maskinfunktion. De tilhørende udgangssignallysdioder skal lyse for at angive, at det elektroniske kontrolmodul tænder for den pågældende funktion.

   Note: Hvis de korrekte udgangssignallysdioder ikke tænder, skal du kontrollere, at de pågældende indgangssignalkontakter står i den korrekte position, for at funktionen kan udføres. Kontroller, at kontakterne fungerer korrekt. Hvis udgangssignallysdioderne er tændt som angivet, men maskinen alligevel ikke fungerer korrekt, er der ikke tale om et elektrisk problem. Reparer efter behov.

   Note: Hvis alle udgangskontakter er i den korrekte position og fungerer korrekt, men udgangssignallysdioderne ikke lyser korrekt, tyder det på, at der er et problem med det elektroniske kontrolmodul. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler for at få hjælp.

   Important: ACE-fejlfindingsdisplayet må ikke efterlades tilsluttet til maskinen. Det er ikke konstrueret til at kunne holde til de forhold, maskinen bruges under hver dag. Når du er færdig med at bruge ACE-fejlfindingsinstrumentet, skal det frakobles maskinen, og sløjfetilbagekoblingen skal tilsluttes til ledningsnettets stik. Maskinen fungerer ikke, hvis sløjfetilbagekoblingsstikket ikke er tilsluttet ledningsnettet. Opbevar ACE-fejlfindingsinstrumentet på et tørt, sikkert sted på værkstedet og ikke på maskinen.