Introduktion

Detta arbetsfordon är främst avsett för användning i terräng för att transportera personer och gods. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g236856

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Varningssymbolen (Figur 2) visas både i den här bruksanvisningen och på maskinen och anger viktiga säkerhetsmeddelanden som du måste följa för att undvika olyckor. Den här symbolen visas tillsammans med ordet Fara, Varning eller Var försiktig.

 • Fara: anger en överhängande fara som kommer att leda till allvarliga personskador och innebär livsfara om den inte undviks.

 • Varning: anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador och innebära livsfara om den inte undviks.

 • Var försiktig: anger en potentiellt farlig situation som kan leda till lätta eller medelsvåra personskador.

g000502

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Säkerhet

Den här maskinen är utformad enligt kraven i SAE J2258 (nov 2016).

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur produkten ska användas.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga komponenter.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stanna och stäng av maskinen och ta ut nyckeln innan du utför service eller tankar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal99-7345
decal99-7952
decal106-6755
decal115-2412
decal115-7739
decal119-9727
decal120-0627
decal120-4837
decal121-9775
decal136-1164

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera ratten

endast TC-modeller

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Hölje1
Bricka (½ tum)1
 1. Ta i förekommande fall bort kåpan från rattnavet (Figur 3).

 2. Ta bort låsmuttern (½ tum) från styraxeln (Figur 3).

 3. Skjut på ratten och brickan (½ tum) på styraxeln (Figur 3).

 4. Fäst ratten på axeln med låsmuttern (½ tum) och dra åt den till 27–34 Nm.

 5. Montera kåpan på ratten (Figur 3).

  g033840

Ansluta batteriet

endast TC-modeller

Varning

Felaktig dragning av batterikabeln kan orsaka gnistor, vilket kan skada maskinen och kablarna. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • Koppla alltid bort batteriets minuskabel (svart) innan du kopplar bort batteriets pluskabel (röd).

 • Anslut alltid batteriets pluskabel (röd) först.

 1. Kläm batterikåpan för att frigöra flikarna från batterilådan (Figur 4).

  g228188
 2. Ta bort batterikåpan från batterilådan (Figur 4).

 3. Anslut batteriets pluskabel (röd) till plusanslutningen (+) på batteriet och fäst kabeln med skruvarna och muttrarna (Figur 5).

  g228187
 4. Trä isoleringskåpan över pluspolen.

  Note: Isoleringskåpan förhindrar en eventuell kortslutning mot jord.

 5. Anslut batteriets minuskabel (svart) till minusanslutningen (–) på batteriet och fäst kabeln med skruvarna och muttrarna.

 6. Rikta in batterikåpan mot batterilådan (Figur 4).

 7. Kläm ihop batterikåpan, rikta in flikarna mot batterilådan och släpp batterikåpan (Figur 4).

Kontrollera vätskenivåerna och däckens lufttryck

 1. Kontrollera motoroljenivån både före och efter start av motorn. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

 2. Kontrollera bromsvätskenivån innan du startar motorn. Se Kontrollera bromsvätskenivån.

 3. Kontrollera växellådsvätskans nivå innan du startar motorn. Se Kontrollera växellådsvätskans nivå.

 4. Kontrollera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däcktrycket.

Polera bromsarna

Polera (kör in) bromsarna innan du använder maskinen, för att garantera bästa prestanda för bromssystemet.

 1. Kör maskinen i högsta hastighet och ansätt bromsarna så att den stannar snabbt, men utan att bromsarna låser sig.

 2. Upprepa detta tio gånger, men vänta i en minut mellan stoppen så att du inte överhettar bromsarna.

  Important: Detta är mest effektivt om maskinen har 227 kg last.

Läsa bruksanvisningen och se över monteringsmaterialet

Delar som behövs till detta steg:

Bruksanvisning1
Bruksanvisning till motorn1
Registreringskort1
Kontrollblankett före leverans1
Kvalitetscertifikat1
Nyckel2
 • Läs bruksanvisningen och motorbruksanvisningen.

 • Fyll i registreringskortet.

 • Fyll i Kontrollblankett före leverans.

 • Kontrollera kvalitetscertifikatet.

Produktöversikt

g033215

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och använder maskinen.

Kontrollpanel

g027586

Gaspedal

Använd gaspedalen (Figur 7) för att reglera maskinens körhastighet. Tryck ned gaspedalen för att starta motorn. Ju hårdare du trycker ner pedalen desto mer ökar hastigheten. Om du släpper pedalen saktar maskinen ned och motorn stängs av.

Note: Maxhastigheten framåt är 26 km/h.

Bromspedal

Använd bromspedalen för att stanna eller sakta farten på maskinen (Figur 7).

Var försiktig

Användning av en maskin med slitna eller felinställda bromsar kan leda till personskador.

Om bromspedalen förflyttar sig till inom 25 mm från maskinens golvplatta ska bromsarna justeras eller repareras.

Parkeringsbromsspak

Parkeringsbromsspaken sitter mellan sätena (Figur 6 och Figur 7). När du stänger av motorn ska du koppla in parkeringsbromsen för att undvika oavsiktlig maskinrörelse. Koppla in parkeringsbromsen genom att dra spaken uppåt. Du kopplar ur parkeringsbromsen genom att föra spaken nedåt.

Växelväljare

Växelväljaren är placerad mellan sätena, nedanför parkeringsbromsspaken. Växelväljaren har tre lägen: FRAMåT, BAKåT och NEUTRALLäGE (Figur 6).

Note: Motorn startas och körs i samtliga tre lägen.

Important: Stanna alltid maskinen innan du växlar.

Signalhornsknapp

endast TC-modeller

Signalhornsknappen sitter i det nedre vänstra hörnet på instrumentbrädan (Figur 8). Tryck på signalhornsknappen när du vill använda signalhornet.

g027587

Ljusomkopplare

Använd ljusomkopplaren (Figur 8) för att slå på strålkastarna. Tryck ljusomkopplaren uppåt för att slå på strålkastarna. Tryck ljusomkopplaren nedåt för att slå av dem.

Timmätare

Timmätaren visar det totala antalet timmar som maskinen har varit i drift. Timmätaren (Figur 8) startar när tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA läget eller när motorn går.

Batterilampa

Batterilampan (Figur 8) tänds och lyser i flera sekunder när motorn startas, och släcks när motorn är igång. Om lampan fortsätter att lysa medan motorn är igång har generatorn, batteriet eller det elektriska systemet skadats.

Motoroljetryckslampa

Oljetryckslampan varnar dig (Figur 8) om oljetrycket i motorn sjunker så lågt att det blir farligt att använda maskinen. Om lampan tänds och fortsätter att lysa ska du stänga av motorn och kontrollera oljenivån i motorn. Fyll på olja i motorn vid behov. Se Service av motorolja.

Note: Oljetryckslampan kan blinka – detta är normalt och ingen åtgärd krävs.

Kylvätsketemperaturlampa

Kylvätsketemperaturlampan (Figur 8) varnar dig när motorns kylvätsketemperatur är för hög för att motorn ska kunna fortsätta att användas (motorn överhettas). Stäng av motorn och låt maskinen svalna. Kontrollera kylvätskenivån, fläktremmarna och vattenpumpen. Fyll på kylvätska i behållaren vid behov och byt ut eventuella slitna eller slirande remmar.

Important: Kontakta en auktoriserad återförsäljare för diagnos och reparation om motorn fortsätter att överhettas.

Glödstiftslampa

Glödstiftslampan (Figur 8) lyser rött när glödstiften har aktiverats.

Important: Glödstiftslampan tänds och lyser i ytterligare 15 sekunder när brytaren återgår till START-läget.

Tändningslås

Tändningsnyckeln (Figur 8) används för att starta och stänga av motorn.

Tändningslåset har tre lägen: AV, På och START. Vrid nyckeln medsols till läget På för att aktivera glödstiften. När glödstiftslampan släcks vrider du nyckeln medsols till STARTLäGET. När motorn startar vrider du tändningsnyckeln motsols till KöRLäGET.

Stäng av motorn genom att vrida nyckeln motsols till AV-läget.

Kraftuttag

Använd kraftuttaget (Figur 8) för att driva extra elutrustning på 12 V.

Bränslemätare

Bränslemätaren (Figur 9) sitter bredvid påfyllningslocket på bränsletanken, på maskinens vänstra sida. Mätaren visar mängden bränsle i tanken.

g008398

Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen sitter till höger om instrumentbrädan och på utsidan av varje säte (Figur 10).

g009193

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

GrundviktTorr 590 kg
Märkkapacitet (på jämnt underlag)749 kg totalt, inklusive en förare på 90,7 kg och en passagerare på 90,7 kg, last, bogseröglans vikt, släpets bruttovikt, tillbehör och redskap
Fordonets bruttovikt – på plant underlag1 341 kg totalt, inklusive alla vikter som räknas upp ovan
Maximal lastkapacitet (på plant underlag)567 kg totalt, inklusive bogseröglans vikt och släpets bruttovikt
Bogseringskapacitet: 
StandardkrokBogseröglans vikt: 45 kg
Släpets bruttovikt: 363 kg
Stark dragkrok Bogseröglans vikt: 45 kg
Släpets bruttovikt: 544 kg
Total bredd150 cm
Total längd299 cm
Markfrigång25 cm fram utan last eller förare, 18 cm bak utan last eller förare
Hjulbas206 cm
Spårvidd (centrumlinje till centrumlinje)125 cm fram, 120 cm bak
Lastflakets längd117 cm på insidan, 133 cm på utsidan
Lastflakets bredd125 cm på insidan, 150 cm på utsidan av de formpressade stänkskärmarna
Lastflakets höjd25 cm på insidan
Maxhastighet26 km/h
Motorvarvtal (ej justerbart)Låg tomgång: 1 200–1 300 varv/min.
Hög tomgång: 3 420–3 520 varv/min

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller personer som inte är utbildade eller fysiskt kapabla köra eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

 • Lär dig att stanna och stänga av maskinen snabbt.

 • Kontrollera att det inte finns fler personer (du och din[a] passagerare) i fordonet än antalet handtag som finns på maskinen.

 • Kontrollera att samtliga säkerhetsanordningar och dekaler är på plats. Byt ut eller ersätt alla säkerhetsanordningar och ersätt alla dekaler som är oläsliga eller saknas. Kör inte maskinen om dessa inte sitter på plats eller inte fungerar som de ska.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och övriga antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränslebehållare.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Utföra dagligt underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Se över säkerhetsbälten gällande slitage och andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Varje dag innan maskinen startas ska de procedurer som ska genomföras dagligen och innan varje användning, vilka anges i , utföras.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Specifikationer för däckens lufttryck: 0,55–1,03 bar

  Important: Överskrid inte det maximala lufttrycket som anges på däckets sida.

  Note: Vilket lufttryck som krävs i däcken bestäms av hur mycket last som du ska transportera.

  1. Kontrollera lufttrycket i däcken.

   Note: Lufttrycket i fram- och bakdäcken ska vara 0,55–1,03 bar.

   • Använd ett lägre lufttryck i däcken för lättare laster, för att minska jordkompakteringen, för en jämnare körning och för att minimera däckavtrycken på marken.

   • Använd ett högre lufttryck i däcken för transport av tyngre laster i högre hastigheter.

  2. Justera vid behov lufttrycket i däcken genom att fylla på eller tappa ur luft.

  g001055

  Fylla på bränsle

  Rekommenderat bränsle

  Motorn drivs med rent, färskt dieselbränsle med minst cetanvärde 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 30 dagar så att det garanterat är färskt.

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D och 2-D) vid temperaturer under −7 °C. Användning av diesel för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, och underlättar därmed starter och minskar risken för kemisk separation hos bränslet på grund av den låga temperaturen.

  Användning av diesel för sommarbruk vid temperaturer över −7 °C bidrar till att bränslepumpens delar håller längre.

  Important: Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle. Motorn skadas om detta råd inte följs.

  Fylla på bränsletanken

  Bränsletankens kapacitet: 26,5 liter

  1. Rengör området runt tanklocket.

  2. Ta bort tanklocket (Figur 12).

   g008398
  3. Fyll tanken till ca 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del och sätt tillbaka locket.

   Note: Fyll inte på för mycket i bränsletanken.

  4. Skruva på tanklocket ordentligt.

  5. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  Köra in en ny maskin

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Utför stegen i riktlinjerna om att köra in en ny maskin.
 • Följ dessa riktlinjer för att få en tillbörlig maskinprestanda.

  • Se till att bromsarna har körts in. Se Polera bromsarna.

  • Kontrollera vätske- och motoroljenivåerna regelbundet. Var uppmärksam vid tecken på att maskinen eller dess delar håller på att överhettas.

  • Låt motorn värma upp i ca 15 sekunder om den är kall när du startar den innan du använder maskinen.

   Note: Låt motorn värmas upp under längre tid vid drift i låg temperatur.

  • Variera maskinens hastighet under arbetets gång. Undvik snabba starter och stopp.

  • Det krävs ingen inkörningsolja för motorn. Originaloljan är samma typ som ska användas vid vanliga oljebyten.

  • Se för eventuella särskilda kontroller vid låganvändning.

  • Kontrollera inställningen av den främre fjädringen och justera vid behov. Se Justera framhjulens inriktning.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Passagerare får endast sitta på avsedda sittplatser. Kör inte passagerare på lastflaket. Håll kringstående och barn på säkert avstånd från arbetsområdet.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Använd endast maskinen utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

  • Överskrid inte maskinens maximala bruttovikt.

  • Var extra försiktig när du bromsar eller svänger med tung last på lastflaket.

  • Om du transporterar överdimensionerade laster på lastflaket försämras maskinens stabilitet. Överskrid inte flakets lastkapacitet.

  • Maskinens styrning, bromsning och stabilitet påverkas negativt när du transporterar en last som inte kan bindas fast vid maskinen. Var försiktig med styrning och inbromsning om du transporterar material som inte kan bindas fast på maskinen.

  • Sänk maskinens hastighet och minska maskinens last när du kör i svår, ojämn terräng samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga terrängförändringar. Lasten kan glida och göra maskinen ostadig.

  • Se till att växelspaken är i neutralläget, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar maskinen.

  • Du och passagerarna bör förbli sittande så länge maskinen är i rörelse. Håll båda händerna på ratten. Passagerarna bör använda de avsedda handtagen. Håll alltid armar och ben innanför maskinens kaross.

  • Använd endast maskinen när sikten är god. Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Kör inte maskinen i närheten av stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Var alltid uppmärksam på och undvik lågt sittande utskjutande föremål som t.ex. trädgrenar, dörrposter, gångbroar o.s.v.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Vid användning av maskinen på allmän väg ska alla trafikbestämmelser följas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag användas, såsom lampor, blinkers och skyltar för att indikera långsamt gående fordon (LGF).

  • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart parkera och stänga av den, vänta tills all rörelse har avstannat och sedan undersöka om det finns skador. Reparera alla skador på maskinen innan du börjar använda den igen.

  • Det kan ta längre tid att stanna maskinen på vått underlag än på torrt underlag. För att torka våta bromsar ska du köra långsamt på plant underlag och samtidigt trampa lätt på bromspedalen.

  • Om du kör maskinen i hög hastighet och sedan stannar tvärt kan detta leda till att bakhjulen låser sig, vilket påverkar din kontroll över maskinen.

  • Rör inte vid motorn, växellådan, ljuddämparen eller ljuddämpargrenröret medan motorn är igång eller strax efter att du har stängt av motorn. Dessa områden kan vara så heta att de orsakar brännskador.

  • Lämna inte en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Ställ växelspaken i NEUTRALLäGET.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet i sluttningar

  Note: Det finns ett vältskyddssystem med två stolpar som tillval för maskinen. Använd ett vältskydd om du ska klippa i närheten av stup och vattendrag, i ojämn terräng eller i sluttningar, vilket kan leda till att maskinen välter. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

  Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Undersök platsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift och fastställ egna rutiner och regler för körning i dessa sluttningar. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

  • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

  • Undvik att köra maskinen i våt terräng. Däcken kan förlora greppet. Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

  • Kör rakt uppför och nedför sluttningar.

  • Om du börjar förlora fart när du kör uppför en sluttning ska du gradvis koppla in bromsarna och långsamt backa rakt nedför sluttningen.

  • Det kan vara farligt att svänga när du kör uppför eller nedför en sluttning. Om du måste svänga när du kör i en sluttning ska detta göras långsamt och försiktigt.

  • Tunga laster påverkar stabiliteten i sluttningar. Minska lastens vikt och sänk färdhastigheten när du kör i sluttningar eller om lasten har en hög tyngdpunkt. Surra fast lasten på maskinens lastflak så att den inte glider. Var extra försiktig när du transporterar laster som lätt glider (t.ex. vätska, sten, sand o.s.v.).

  • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning, särskilt om du transporterar en last. Det tar längre tid att stanna när man kör nedför en sluttning än när man kör på plan mark. Om du måste stanna maskinen bör du undvika plötsliga hastighetsförändringar, eftersom dessa kan leda till att maskinen tippar eller välter. Bromsa inte plötsligt när du rullar bakåt, eftersom detta kan få maskinen att välta.

  Säkerhet vid lastning och tippning

  • Överskrid inte maskinens bruttovikt när du kör med en last på lastflaket och/eller bogserar en släpvagn. Se Specifikationer.

  • Fördela lasten jämnt på lastflaket för att öka stabiliteten och kontrollen över maskinen.

  • Se till att det inte står någon bakom maskinen innan du tippar lasten.

  • Tippa inte ett lastat lastflak när maskinen står i sidled i en sluttning. Ändringen av viktfördelningen kan få maskinen att välta.

  Använda lastflaket

  Höja lastflaket

  Varning

  Ett upphöjt flak kan falla ned och skada någon som arbetar under det.

  • Sätt alltid upp flaket med stöttan innan du påbörjar arbetet under det.

  • Ta bort allt lastmaterial från flaket innan du höjer det.

  Varning

  Om maskinen körs med lastflaket i upphöjt läge kan maskinen lättare tippa eller välta. Flakets konstruktion kan skadas om flaket är upphöjt medan maskinen används.

  • Kör maskinen med lastflaket nedfällt.

  • Sänk ned lastflaket när du har tömt det.

  Var försiktig

  Om lasten ligger på den bakre delen av lastflaket när du lossar spärrarna kan flaket tippa och oväntat öppnas, vilket kan medföra att du eller andra skadas.

  • Placera om möjligt lasten mitt på lastflaket.

  • Håll ned lastflaket och kontrollera att ingen lutar sig över flaket eller står bakom det när du lossar spärrarna.

  • Ta bort all last från flaket innan du höjer upp flaket för underhåll av maskinen.

  1. För spaken på flakets båda sidor uppåt och höj upp flaket (Figur 13).

   g014860
  2. Säkra flaket genom att skjuta in stöttan i skåran (Figur 14).

   g029622

  Sänka lastflaket

  Varning

  Flaket kan vara tungt. Händer eller andra kroppsdelar kan krossas.

  Håll undan händer och andra kroppsdelar när du sänker ned flaket.

  1. Höj upp lastflaket något genom att föra låsspaken uppåt (Figur 13).

  2. Dra ut stöttan ur skåran (Figur 14).

  3. Sänk ned flaket tills det låses säkert på plats (Figur 14).

  Öppna flakskyddet

  1. Kontrollera att lastflaket är nedfällt och spärrat.

  2. Lyft upp med hjälp av handtaget på flakskyddets bakpanel (Figur 15).

   g024490
  3. Rikta in flakskyddets låsflänsar efter öppningarna mellan lastflakets flakskyddsflänsar (Figur 15).

  4. Fäll flakskyddet bakåt och nedåt (Figur 15).

  Stänga flakskyddet

  Om du har lastat av löst material som sand, sten eller träflis från maskinens lastflak så kan en del av materialet ha fastnat i området kring flakskyddets gångjärn. Utför följande innan du stänger flakskyddet.

  1. Använd dina händer för att ta bort så mycket av materialet som möjligt från området kring gångjärnen.

  2. Fäll flakskyddet till cirka 45 graders läge (Figur 16).

   g024491
  3. Skaka flakskyddet med korta rörelser för att vrida det framåt och bakåt flera gånger (Figur 16).

   Note: Detta hjälper dig att få bort material från området kring gångjärnen.

  4. Sänk ned flakskyddet och kontrollera om det finns material kvar runt gångjärnen.

  5. Upprepa steg 1 till 4 tills allt material är borta från området runt gångjärnen.

  6. Fäll flakskyddet uppåt och framåt tills flakskyddets låsflänsar är i linje med lastflakets flakskyddsfördjupning (Figur 15).

   Note: Fäll flakskyddet framåt eller bakåt för att rikta in flakskyddets låsflänsar efter de vertikala öppningarna mellan lastflakets flakskyddsflänsar.

  7. Fäll flakskyddet bakåt tills det sitter på plats bak på lastflaket (Figur 15).

   Note: Flakskyddets låsflänsar hakas fast ordentligt i lastflakets flakskyddsflänsar.

  Starta motorn

  Important: Försök inte att putta på eller bogsera maskinen för att få igång den.

  1. Sätt dig i förarsätet, sätt i nyckeln i tändningslåset, tryck ned bromsen och vrid nyckeln medsols till läget På.

   Note: Om backningssignalen har monterats och växelväljaren är i BACKLäGET varnas föraren av summertonen.

  2. När glödstiftslampan släcks vrider du nyckeln medsols till STARTLäGET.

  3. När motorn startar vrider du tändningsnyckeln motsols till KöRLäGET.

  4. Koppla ur parkeringsbromsen.

  Stanna maskinen

  Important: Använd fotbromsarna för att stanna maskinen i en sluttning och lägg i parkeringsbromsen för att hålla kvar den på plats. Om gaspedalen används för att orsaka motorstopp i sluttningen kan maskinen skadas.

  1. Ta bort foten från gaspedalen.

  2. Ansätt bromsarna genom att långsamt trampa ned bromspedalen tills maskinen har stannat helt.

   Note: Bromssträckan kan variera beroende på maskinens last och hastighet.

  Stänga av motorn

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget och ta ut nyckeln.

  Lasta lastflaket

  Tillämpa följande riktlinjer när du lastar lastflaket och använder maskinen:

  • Notera maskinens viktkapacitet och begränsa vikten på den last du transporterar på lastflaket enlighet med Specifikationer och dekalen med maskinens bruttovikt.

   Note: Tillåten last gäller endast när maskinen används på plant underlag.

  • Minska vikten på den last du transporterar på lastflaket när du kör i sluttningar och ojämn terräng.

  • Minska vikten på den last du transporterar när materialet har en hög tyngdpunkt, t.ex. staplar med tegelstenar, timmer eller säckar med gödningsmedel. Fördela lasten så lågt som möjligt för att säkerställa att lasten inte försämrar sikten bakåt vid användning av maskinen.

  • Centrera lasten genom att lasta lastflaket på följande sätt:

   • Fördela vikten på lastflaket jämnt mellan sidorna.

    Important: Det är troligare att maskinen välter om lasten är placerad på ena sidan av lastflaket.

   • Fördela vikten på lastflaket jämnt mellan fram- och bakkanten.

    Important: Om du placerar lasten bakom bakaxeln minskas framhjulens dragkraft, vilket kan leda till att du tappar kontrollen över manövreringen eller att maskinen välter.

  • Var extra försiktig när du transporterar överdimensionerade laster på lastflaket, i synnerhet om du inte kan centrera den överdimensionerade lastens vikt på lastflaket.

  • Säkra om möjligt lasten genom att binda fast den på lastflaket så att den inte glider.

  • Vid transport av vätskor ska du vara försiktig i upp- och nedförsbackar, vid plötsliga hastighetsförändringar och stopp samt vid körning på ojämnt underlag.

  Lastlådan rymmer 0,37 m3. Mängden (volymen) material som kan placeras på flaket utan att maskinens tillåtna last överstigs kan variera stort beroende på materialets densitet.

  I följande tabell anges lastvolymbegränsningar för olika material:

  MaterialDensitetMaximal lastkapacitet(på plant underlag)
  Grus, torrt1 522 kg/m3Full
  Grus, vått1 922 kg/m3Trekvartsfull
  Sand, torr 1 442 kg/m3Full
  Sand, våt1 922 kg/m3Trekvartsfull
  Trä721 kg/m3Full
  Bark< 721 kg/m3Full
  Jord, packad1 602 kg/m3Trekvartsfull (cirka)

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Ställ växelspaken i NEUTRALLäGET.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Förvara inte maskinen i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler eller ersätt de som saknas.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Se Figur 17 och Figur 18 för fästpunkternas placering på maskinen.

  Note: Lasta maskinen på släpet med maskinens front framåt. Om det inte går ska maskinens huv fästas vid ramen med en rem, eller också ska huven demonteras samt transporteras och fästas separat så att den inte blåser av under transporten.

  g033043
  g312722

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan du bogsera maskinen en kortare sträcka. Denna metod rekommenderas dock inte som en standardprocedur.

  Varning

  Bogsering i höga hastigheter kan bidra till förlorad styrkontroll och leda till personskador.

  Bogsera aldrig maskinen snabbare än i 8 km/h.

  Bogsering av maskinen är ett jobb som kräver två personer. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp. Se Dra ett släp.

  1. Ta bort drivremmen från maskinen, se Byta ut drivremmen.

  2. Fäst en bogserlina i bogseröglan framtill på maskinens ram (Figur 17).

  3. För växelspaken till NEUTRALLäGET och koppla ur parkeringsbromsen.

  Dra ett släp

  Maskinen kan dra släp efter sig. Det finns en bogserkrok för maskinen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få information.

  Lasta inte maskinen eller släpet för tungt när du drar en last eller bogserar ett släp. Överbelastning av maskinen eller släpet kan bidra till försämrad prestanda eller skador på bromsar, axel, motor, växellåda, styrning, fjädring, karosseri eller däck.

  Lasta alltid ett släp med 60 % av lastvikten på släpets främre del. Detta placerar ca 10 % av släpets bruttovikt på maskinens bogserkrok.

  För att ge korrekt bromsning och drivning ska lastflaket alltid lastas vid körning med släp. Överstig inte bruttoviktsgränserna för fordon eller släp.

  Undvik att parkera en maskin med släp i en sluttning. Om du måste parkera i en sluttning kopplar du in parkeringsbromsen och blockerar släpets hjul.

  Underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Ställ växelspaken i NEUTRALLäGET.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Stötta upp maskinen med pallbockar så fort du ska arbeta under maskinen.

  • Arbeta aldrig under ett upphöjt flak utan att den tillbörliga flaksäkerhetsstöttan är på plats.

  • Ladda inte batterierna medan du utför underhåll på maskinen.

  • Håll all maskinvara ordentligt åtdragen för att försäkra att hela maskinen är i gott skick.

  • Minska brandrisken genom att hålla området runt maskinen fritt från fett, gräs, löv och smutsansamlingar.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan den är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Om maskinen måste vara igång för att du ska kunna utföra visst underhåll måste du hålla klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar borta från alla rörliga delar. Håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.

  • Torka upp eventuellt olje- och bränslespill.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion så som rekommenderas i schemat för underhåll och justera och serva den vid behov.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och all maskinvara ordentligt åtdragen. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Mixtra aldrig med den avsedda funktionen hos en säkerhetsanordning och reducera inte det skydd en säkerhetsanordning ger.

  • Övervarva inte motorn genom att ändra varvtalsregulatorns inställningar. Be en auktoriserad återförsäljare att kontrollera motorns maxhastighet med en varvräknare för att garantera dess säkerhet och korrekthet.

  • Vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  • Ändringar av maskinen kan påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och användning, och kan leda till personskador och innebära livsfara. Sådan användning kan göra att garantin från Toro® upphör att gälla.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera drivremmens skick.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Justera motorns ventilspel.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Utför stegen i riktlinjerna om att köra in en ny maskin.
 • Varje användning eller dagligen
 • Se över säkerhetsbälten gällande slitage och andra skador. Byt ut säkerhetsbälten om någon komponent inte fungerar korrekt.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera växelväljarfunktionen.
 • Kontrollera primärdrivkopplingen.
 • Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
 • Kontrollera bromsvätskenivån.Kontrollera bromsvätskenivån innan du startar motorn.
 • Tvätta maskinen.
 • Var 100:e timme
 • Smörj lager och bussningar.Smörj maskinen oftare när den används för tunga arbeten.
 • Byt ut luftfiltret.Byt ut luftfilterelementet tidigare om det är smutsigt eller skadat.
 • Kontrollera däckens och fälgarnas skick.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Inspektera styrningen och upphängningen, och kontrollera att det inte finns några lösa eller skadade komponenter.
 • Kontrollera framhjulens lutning och skränkning.
 • Kontrollera växellådsvätskans nivå.
 • Kontrollera växelväljarens funktion i neutralläget.
 • Rengör motorns kylarområden.Rengör kylarområdena dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .
 • Undersök bromsarna
 • Var 150:e timme
 • Byt oljan i motorn(Dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .)
 • Byt ut motoroljefiltret.Byt oljan dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden.
 • Var 200:e timme
 • Rengör primärdrivkopplingen (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Justera vid behov parkeringsbromsen.
 • Kontrollera drivremmens skick och spänning.
 • Kontrollera bromsarna och parkeringsbromsarna.
 • Var 300:e timme
 • Smörj de främre hjullagren.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Gör en visuell kontroll av bromsarna och kontrollera om bromsbackarna är slitna.
 • Var 600:e timme
 • Justera motorns ventilspel.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Byt växellådsvätskan.
 • Var 1000:e timme
 • Byt kylvätskan.
 • Byt bromsvätskan.
 • Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat genom att gå till www.Toro.com, klicka på länken Manuals och söka efter din maskin.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Varning

  Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

  Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

  Var försiktig

  Låt endast behörig och auktoriserad personal underhålla, reparera, justera och inspektera maskinen.

  • Undvik brandrisker och se till att det alltid finns brandsläckningsutrustning på arbetsområdet. Använd inte en öppen låga för att kontrollera bränslenivån eller läckage av bränsle, batterielektrolyt eller kylvätska.

  • Använd inte öppna bränslekärl eller brandfarliga rengöringsvätskor för att rengöra delar.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera bromsen och parkeringsbromsen.       
  Kontrollera växelväljaren/neutralläget.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera bromsvätskenivån.       
  Kontrollera växellådsvätskans nivå.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Kontrollera motorns kylflänsar.       
  Undersök ovanliga motorljud.       
  Kontrollera om det förekommer missljud vid användningen.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera gaspedaldriften.       
  Tvätta maskinen.       
  Måla i skadad lack.       

  Underhålla maskinen under speciella arbetsförhållanden

  Important: Om maskinen utsätts för något av nedanstående förhållanden ska underhåll utföras dubbelt så ofta:

  • Arbete i öken

  • Arbete i kallt klimat – under 10 °C

  • Bogsering av släp

  • Regelbundet arbete i dammiga förhållanden

  • Byggarbete

  • Gör följande efter drift i lera, sand, vatten eller liknande smutsiga förhållanden under en längre tid:

   • Kontrollera bromsarna och rengör dem så snart som möjligt. Detta förhindrar att slipande material orsakar onödigt slitage på bromsarna.

   • Använd enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel, när du tvättar maskinen.

    Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  Förberedelser för underhåll

  Flera av de moment som beskrivs i det här underhållsavsnittet kräver att flaket höjs och sänks. Vidta nedanstående säkerhetsåtgärder för att undvika allvarliga personskador som kan innebära livsfara.

  Förbereda maskinen för underhåll

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Ställ växelspaken i NEUTRALLäGET.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

  5. Töm och höj upp lastflaket.

  Lyfta maskinen

  Fara

  Maskinen kan vara ostadig vid användning av domkraft. Maskinen kan glida av domkraften och skada någon som befinner sig under den.

  • Starta inte maskinen när den stöttas upp med en domkraft.

  • Ta alltid ut nyckeln ur tändningslåset innan du kliver ut ur maskinen.

  • Blockera hjulen när maskinen stöttas upp med en lyftutrustning.

  • Använd domkrafter för att stötta upp maskinen när den är upphöjd.

  Important: När maskinen genomgår rutinunderhåll och/eller maskindiagnostik ska maskinens bakhjul vara 25 mm ovanför marken och bakaxeln ska stöttas upp med domkrafter.

  • Lyftpunkten framtill på maskinen sitter på ramens framsida under dragöglan (Figur 19).

   g033043
  • Lyftpunkten baktill på maskinen sitter under axelrören (Figur 20).

  g312722

  Öppna huven

  Lyfta motorhuven

  1. Lyft upp handtaget på gummispärrarna på vardera sidan av motorhuven (Figur 21).

   g312721
  2. Lyft upp motorhuven.

  Stänga motorhuven

  1. Sänk försiktigt ned motorhuven.

  2. Fäst motorhuven genom att rikta in gummispärrarna mot spärrankarna på vardera sidan av motorhuven (Figur 21).

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj lager och bussningar.Smörj maskinen oftare när den används för tunga arbeten.
 • Typ av fett: Nr 2 på litiumbas

  1. Torka av smörjnippeln med en trasa så att främmande partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Använd en fettspruta och applicera ett eller två pumpslag smörjmedel i maskinens smörjnipplar.

  3. Torka av överflödigt fett från maskinen.

  Smörjnipplarna finns på reglagearmarnas inre ändar, kulleden på dragstången och reglagearmarnas yttre ändar (Figur 22 och Figur 23).

  g033044
  g033217

  Smörja de främre hjullagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 300:e timme
 • Smörj de främre hjullagren.
 • Fett som ska användas: Mobilgrease XHP™-222

  Ta bort navet och rotorn

  1. Höj upp maskinens främre del och stötta upp den med domkrafter.

  2. Ta bort de fyra hjulmuttrar som håller fast hjulet vid navet (Figur 24).

   g033046
  3. Ta bort de flänsskruvar (⅜ x ¾ tum) som håller fast fästet för bromsenheten vid spindeln, och separera bromsen från spindeln (Figur 25).

   Note: Stötta upp bromsenheten innan du fortsätter med nästa steg.

   g033047
  4. Ta av dammkåpan från navet (Figur 26).

   g033048
  5. Ta bort saxpinnen och mutterhållaren från spindeln och spindelmuttern (Figur 26).

  6. Avlägsna spindelmuttern från spindeln och skilj sedan navet och rotorn från spindeln (Figur 26 och Figur 27).

   g033049
  7. Torka av spindeln med en trasa.

  8. Upprepa steg 1–7 för navet och rotorn på maskinens andra sida.

  Smörja hjullagren

  1. Avlägsna det yttre lagret och lagerbanan från navet (Figur 28)

   g033050
  2. Ta bort tätningen och det inre lagret från navet (Figur 28)

  3. Torka av tätningen och kontrollera om den är sliten eller skadad.

   Note: Rengör inte tätningen med rengöringsvätska. Byt ut tätningen om den är sliten eller skadad.

  4. Torka av lagren och banorna, och kontrollera om de är slitna eller skadade.

   Note: Byt ut alla slitna eller skadade delar. Se till att lagren och banorna är torra och rena.

  5. Avlägsna allt fett, smuts och skräp från håligheten i navet (Figur 28).

  6. Fyll lagren med det angivna fettet.

  7. Fyll navets hålighet till 50–80 % med angivet fett (Figur 28).

  8. Montera det inre lagret på banan på navets insida, och montera tätningen (Figur 28).

  9. Upprepa steg 1–8 för lagren på det andra navet.

  Montera navet och rotorn

  1. Stryk på ett tunt lager av det angivna fettet på spindeln (Figur 29).

   g033051
  2. Montera navet och rotorn på spindeln med rotorn inåt (Figur 29).

  3. Montera det yttre lagret på spindeln och placera lagret på den yttre banan (Figur 29).

  4. Montera säkringsbrickan på spindeln (Figur 29).

  5. Gänga på spindelmuttern på spindeln och dra åt muttern till 15 Nm samtidigt som du roterar navet för att ställa in lagren (Figur 29).

  6. Lossa spindelmuttern så att navet roterar fritt.

  7. Dra åt spindelmuttern till 1,70–2,26 Nm.

  8. Montera hållaren över muttern och kontrollera inriktningen mellan skåran i hållaren och hålet i spindeln för saxpinnen (Figur 30).

   Note: Om skåran på hållaren och hålet i spindeln inte är korrekt inriktade mot varandra riktar du in dem genom att dra åt spindelmuttern till högst 2,26 Nm.

   g033054
  9. Montera saxpinnen och böj benen runt hållaren (Figur 30).

  10. Montera dammkåpan på navet (Figur 30).

  11. Upprepa steg 1–10 för navet och rotorn på maskinens andra sida.

  Montera bromsarna och hjulen

  1. Rengör de två flänsskruvarna (⅜ x ¾ tum) och stryk på medelstark gängtätningsmassa på skruvgängorna.

  2. Rikta in bromsklossarna på vardera sidan om rotorn (Figur 25) och hålen i bromsokets fäste med hålen i bromsfästet på spindelramen (Figur 29).

  3. Fäst bromsokets fäste på spindelramen (Figur 25) med de två flänsskruvarna (⅜ x ¾ tum).

   Dra åt de två flänsskruvarna till 47–54 Nm.

  4. Rikta in hålen i hjulet med tapparna i navet, och montera hjulet på navet med ventilskaftet utåt (Figur 24).

   Note: Se till att hjulets fästyta ligger rakt mot navet.

  5. Fäst hjulet vid navet med hjulmuttrarna (Figur 24).

   Dra åt hjulmuttrarna till 108–122 Nm.

  6. Upprepa steg 1–5 för bromsen och hjulet på maskinens andra sida.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut luftfiltret.Byt ut luftfilterelementet tidigare om det är smutsigt eller skadat.
 • Note: Serva luftfiltret oftare om arbetsförhållandena är mycket dammiga eller sandiga.

  Kontrollera luftfiltret

  1. Höj upp lastflaket och säkra det med stöttan.

  2. Undersök om luftfilterhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka (Figur 31).

   Note: Se till att luftfilterkåpan sluter tätt runt luftfilterhuset.

   Note: En kåpa eller ett hus till luftfiltret som har skadats måste bytas ut.

   g027724
  3. Dra ut spärren och vrid luftfilterskyddet motsols (Figur 31).

  4. Ta bort kåpan från luftfiltret.

  5. Skjut försiktigt ut luftfilterelementet ur luftfilterhuset (Figur 31) för att minska den mängd damm som drivs ut.

   Note: Undvik att slå filtret mot luftfilterhuset.

  6. Inspektera luftfilterelementet.

   • Montera filterelementet om det är rent.

   • Byt ut det om det är skadat. Se Byta luftfiltret.

  Byta luftfiltret

  1. Ta bort luftfilterelementet.

  2. Undersök om det nya filtret har transportskador.

   Note: Kontrollera filtrets förseglade ände.

   Important: Montera inte ett skadat filter.

  3. Montera det nya luftfiltret, se Montera luftfiltret.

  Montera luftfiltret

  Important: Undvik motorskador genom att alltid köra motorn med det kompletta luftfiltret monterat.

  Note: Använd inte ett skadat filter.

  Note: Vi rekommenderar inte att du rengör ett använt luftfilter eftersom det då finns risk för att filtret skadas.

  1. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i luftfilterkåpan (Figur 31).

  2. Ta bort gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och sätt tillbaka utloppsventilen (Figur 31).

  3. Sätt i det nya luftfilterelementet i luftfilterhuset genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i luftfilterhuset (Figur 31).

   Note: Se till att filtret tätas ordentligt genom att tillföra tryck till dess yttre kant vid montering. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  4. Rikta in luftfilterkåpan efter luftfilterhuset och placera gummiutloppsventilen i nedåtriktat läge (mellan ca klockan 5 och klockan 7 sett från änden) enligt Figur 31.

  5. Fäst kåpan på huset med spärrhakarna (Figur 31).

  6. Sänk ned lastflaket.

  Service av motorolja

  Note: Byt olja oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  Note: Kassera använd olja och använda oljefilter på en godkänd återvinningsstation.

  Motoroljespecifikationer

  Oljetyp: Renande olja (API-service CH-4, CI-4, CJ-4 eller högre)

  Vevhusvolym: 1,4 liter när filtret har bytts ut

  Viskositet: se tabellen nedan.

  g017503

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

  4. Höj upp lastflaket.

  5. Använd en trasa och gör rent runt oljestickan (Figur 33) så att smuts inte kan ramla ner i påfyllningsröret och skada motorn.

   g016858
  6. Ta ut oljestickan och torka av den.

  7. Stick ned oljestickan i oljestickans rör och se till att den sitter ordentligt (Figur 33).

  8. Dra ut oljestickan och titta på änden.

   Note: Fyll sakta på oljan och kontrollera oljenivån med jämna mellanrum under tiden. Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  9. Sätt ned oljestickan så att den sitter ordentligt (Figur 33).

  10. Sänk ned lastflaket.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 150:e timme
 • Byt oljan i motorn(Dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .)
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Starta maskinen och låt motorn gå under några minuter.

  4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  5. Höj upp lastflaket och säkra det med stöttan.

  6. Koppla loss batteriets pluskabel. Se Koppla loss batteriet.

  7. Placera ett avtappningskärl under avtappningspluggen (Figur 34).

   g027838
  8. Ta bort avtappningspluggen (Figur 34).

   Note: Låt all olja tömmas ut ur motorn.

  9. Sätt tillbaka avtappningspluggen och tätningen (Figur 34) och dra åt pluggen till ett moment på 45–53 Nm.

  10. Fyll på med olja i öppningen tills nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

  11. Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum under tiden.

   Note: Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  12. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket och oljestickan så att de sitter ordentligt.

  13. Anslut batteriet och sänk ned lastflaket.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 150:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.Byt oljan dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden.
  1. Töm motorn på olja.

  2. Avlägsna det befintliga oljefiltret (Figur 34).

  3. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  4. Skruva fast det nya filtret på filteradaptern tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ½ till ¾ varv (Figur 34).

   Important: Dra inte åt oljefiltret för hårt.

  5. Fyll på angiven olja i vevhuset (Figur 32).

  6. Starta motorn och kör den för att undersöka om det finns oljeläckor.

  7. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån i motorn.

   Note: Fyll vid behov på med specificerad olja i motorn tills nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

  Underhålla bränslesystemet

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera att inte bränsleledningarna, kopplingarna och klämmorna läcker, har försämrats eller skadats eller om det finns lösa anslutningar.

  Note: Byt ut skadade eller läckande bränslesystemkomponenter innan du använder maskinen.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Lyft upp flaket och fäst det med stöttan.

  2. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget och ta ut nyckeln.

  3. Placera ett avtappningskärl under filtret.

  4. Skruva loss bränslefiltret från fästet (Figur 35).

   g017504
  5. Montera det nya filtret genom att vrida tills filtren kommer i kontakt med den övre delen av fästet och dra sedan åt ytterligare 3/4 varv.

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minusanslutningen först och plusanslutningen sist. Anslut först plusanslutningen och sedan minusanslutningen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Serva batteriet

  Batterispänning: 12 V med 300 A (kallstart) vid –18 °C.

  • Håll alltid batteriet rent och fulladdat.

  • Tvätta batteripolerna med en lösning bestående av fyra delar vatten och en del bikarbonat om de har korroderat.

  • Stryk på ett tunt lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.

  Koppla loss batteriet

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  • Håll alltid batteriremmen på plats för att skydda batteriet och se till att det sitter säkert.

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Låt inte batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar när du monterar eller tar bort batteriet.

  • Låt inte metalldelar kortsluta mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  1. Kläm på batterikåpans sidor och ta bort kåpan ovanpå batteriet (Figur 36).

   g024429
  2. Koppla bort negativa batterikabeln från batteriet (Figur 36).

  3. Koppla bort batteriets pluskabel från batteriet (Figur 36).

  Avlägsna batteriet

  1. Lossa batterikablarna, se Koppla loss batteriet.

  2. Ta bort låsmuttern, vagnskruven och batteriklämman som fäster batteriet vid batterilådan (Figur 36).

  3. Ta ut batteriet ur batterilådan (Figur 36).

  Montera batteriet

  1. Rikta in batteriet efter maskinens batterilåda (Figur 36).

   Note: Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler har riktats in enligt Figur 36.

  2. Fäst batteriet vid batterilådan med batteriklämman, vagnskruven och låsmuttern (Figur 36).

  3. Anslut batterikablarna, se Ansluta batteriet.

  Ansluta batteriet

  1. Anslut den positiva batterikabeln till batteriet (Figur 36).

  2. Anslut den negativa batterikabeln till batteriet (Figur 36).

  3. Montera batterikåpan på batteriet (Figur 36).

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat. Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från maskinen. Se Koppla loss batteriet.

  2. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteriposterna. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar (12 V).

   Note: Överladda inte batteriet.

  3. Montera batteriet. Se Montera batteriet.

  Förvara batteriet

  Om maskinen ska förvaras i mer än 30 dagar ska batteriet demonteras och laddas helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Se till att batteriet är fulladdat för att förhindra att det fryser.

  Byta säkringar

  Det finns sju säkringar i elsystemet. Dessa är belägna under huven (Figur 37).

  Larm/eluttag10 A
  Motor10 A
  Strålkastare10 A
  Maskinsäkring15 A
  Lyft15 A
  Bakre lyftanordning15 A
  Signalhorn30 A
  g036871

  Underhåll av strålkastarna

  Byta ut lamporna

  Var försiktig

  Om du monterar en lampa med högre wattal än systemet är utformat för kan det skada strömförsörjningen (12 V) eller, åtminstone, lösa ut säkringen.

  Undvik problemet genom att alltid använda angivna Toro-lysdiodlampor.

  Var försiktig

  Lamporna blir väldigt varma när de lyser. Om du tar i en varm lampa kan du få allvarliga brännskador och andra personskador.

  Låt alltid lamporna svalna ordentligt innan du tar i dem vid byte. Var försiktig när du tar i lamporna.

  Specifikation: Se reservdelskatalogen.

  1. Koppla loss batteriet. Se Koppla loss batteriet.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Koppla loss kablagets elektriska anslutning från lampans kontakt på baksidan av lamphuset (Figur 38).

   g036872
  4. Vrid lampenheten en kvarts varv motsols och dra den bakåt, ut ur lamphuset (Figur 38).

  5. Sätt i den nya lampenheten och lamphuset och passa in flikarna på lampenheten efter skårorna i lamphuset (Figur 38).

  6. Fäst lampenheten genom att vrida den ett kvarts varv medsols (Figur 38).

  7. Anslut kablagets elektriska anslutning till den nya lampenhetens kontakt (Figur 38).

  8. Anslut batteriet och stäng motorhuven. Se Ansluta batteriet.

  Byta ut strålkastaren

  1. Koppla loss batteriet. Se Koppla loss batteriet.

  2. Öppna motorhuven. Se Lyfta motorhuven.

  3. Koppla loss kablagets elektriska anslutning från lampenhetens kontakt (Figur 39).

   g036873
  4. Ta bort snabbklämmorna som fäster strålkastaren vid strålkastarfästet (Figur 39).

   Note: Spara alla delar för montering av den nya strålkastaren.

  5. Demontera strålkastarenheten genom att flytta den framåt genom öppningen i den främre stötdämparen (Figur 39).

  6. För in den nya strålkastaren genom öppningen i stötdämparen (Figur 39).

   Note: Kontrollera att justerstolparna är inriktade efter hålen i monteringsfästet bakom stötdämparen.

  7. Fäst strålkastarenheten med de snabbklämmor som du tog bort i steg 4.

  8. Anslut kablagets elektriska anslutning till lampenhetens kontakt (Figur 39).

  9. Justera strålkastarna så att ljuset riktas dit du vill, se Justera strålkastarna.

  Justera strålkastarna

  Justera strålkastarljusets riktning på följande vis när du byter ut eller demonterar en strålkastarenhet.

  1. Vrid tändningslåset till det PåSLAGNA läget och slå på strålkastarna.

  2. Gå till baksidan av strålkastarenheten och vrid på justerskruvarna (Figur 39) för att svänga på enheten och rikta in ljuskäglan.

  Underhålla drivsystemet

  Underhåll av däcken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera däckens och fälgarnas skick.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
  1. Kontrollera om det finns tecken på slitage på däck och fälgar.

   Note: Olyckor under drift, som att köra in i trottoarer, kan skada ett däck eller en fälg samt störa inställningen av hjulen. Kontrollera därför däckens skick efter en olycka.

  2. Dra åt hjulmuttrarna till mellan 108 och 122 Nm.

  Inspektera styr- och upphängningskomponenterna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Inspektera styrningen och upphängningen, och kontrollera att det inte finns några lösa eller skadade komponenter.
 • Centrera ratten (Figur 40) och sväng den åt vänster eller höger. Om du vrider ratten mer än 13 mm åt vänster eller höger och däcken inte svänger ska du kontrollera följande styrnings- och fjädringskomponenter och se till att de inte är lösa eller skadade:

  • Styraxeln till kulleden för styrkuggstången

   Important: Kontrollera att drevets axeltätning fungerar säkert och är i gott skick (Figur 41).

  • Styrkuggstångens dragstänger

  g313199
  g313201

  Justera framhjulens inriktning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera framhjulens lutning och skränkning.
 • Förbereda för justering av lutning och skränkning

  1. Kontrollera däcktrycket och se till att det ligger på 0,83 bar i framhjulen.

  2. Låt antingen en förare sitta på sätet eller lägg dit en tyngd som väger ungefär lika mycket som en genomsnittlig förare. Tyngden/föraren måste stanna kvar på sätet under hela justeringsproceduren.

  3. Rulla maskinen 2 till 3 meter rakt bakåt på ett plant underlag, och rulla sedan tillbaka den till ursprungsläget. Detta gör att upphängningen stabiliserar sig i driftsläget.

  Justera lutningen

  Verktyg som tillhandahålls av ägaren: rörtång, Toro artikelnr 132-5069. Finns hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Important: Justera lutningen utåt endast om du använder ett främre redskap eller vid ojämnt däckslitage.

  1. Kontrollera lutningsriktningen för varje hjul. Riktningen bör vara så nära neutralläget (noll) som möjligt.

   Note: Däcken bör ha samma riktning som slitspåret när de är på marken för att minska ojämnt däckslitage.

  2. Justera hjulet till rätt riktning genom att rotera kragen på stötdämparen med rörtången om hjullutningen är felinställd (Figur 42).

   g033218

  Justera framhjulens skränkning

  Important: Se till att lutningen är så nära neutralläget som möjligt innan du justerar skränkningen. Se Justera lutningen.

  1. Se till att framdäcken är riktade rakt framåt.

  2. Mät avståndet mellan de båda framhjulen vid axelhöjd, både framtill och baktill på framhjulen (Figur 43).

   g009235
  3. Om måttet inte hamnar inom 0–6 mm ska du lossa kontramuttrarna i den yttre änden av dragstängerna (Figur 44).

   g033219
  4. Vrid bägge dragstängerna för att flytta framdelen på hjulet inåt eller utåt.

  5. Dra åt dragstängernas kontramuttrar när justeringen är korrekt.

  6. Se till att ratten kan svängas helt i bägge riktningar.

  Kontrollera växellådsvätskans nivå

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera växellådsvätskans nivå.
 • Vätsketyp: SAE 10W30 (API-service SJ eller högre)

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, för transmissionen till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort bulten från nivåindikeringshålet (Figur 45).

   Note: Växellådsvätskans nivå bör ligga i botten av nivåindikatorhålet.

   g002082
  3. Om växellådsvätskan inte når upp till botten av nivåindikeringshålet ska du fylla på behållaren med specificerad vätska. Se Byta ut växellådsvätskan.

  Byta ut växellådsvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt växellådsvätskan.
 • Vätsketyp: SAE 10W30 (API-service SJ eller högre)

  Vätskekapacitet: 1,4 liter

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, för transmissionen till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör området kring påfyllnings- och avtappningspluggarna med hjälp av en trasa (Figur 46).

   g002109
  3. Sätt ett kärl på 2 liter eller mer under avtappningspluggen.

  4. Ta bort påfyllningspluggen genom att vrida den motsols (Figur 46).

   Note: Spara påfyllningspluggen och packningen för installation i steg 8.

  5. Ta bort avtappningspluggen genom att vrida den motsols (Figur 46).

   Note: Spara avtappningspluggen och packningen för installation i steg 6.

   Note: Låt all vätska tömmas ut ur växellådan.

  6. Sätt i och dra åt avtappningspluggen och packningen i transmissionens avtappningsplugghål (Figur 46).

   Note: Kassera spillvätskan på en godkänd återvinningsstation.

  7. Fyll på behållaren (Figur 47) genom påfyllningshålet med cirka 1,4 liter angiven vätska eller tills vätskenivån i transmissionen är i nivå med gängornas nederkant (Figur 46).

   g004048
  8. Sätt i och dra åt påfyllningspluggen och packningen i transmissionens påfyllningsplugghål (Figur 46).

  9. Starta motorn och kör maskinen.

  10. Kontrollera vätskenivån och fyll på vätska om nivån inte är i nivå med påfyllningspluggens gängor (Figur 46).

  Kontroll och justering av friläget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera växelväljarfunktionen.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera växelväljarens funktion i neutralläget.
 • Vid rutinunderhåll och/eller motordiagnostik måste växeln läggas i NEUTRALLäGET (Figur 48). Maskinens växelväljare har ett NEUTRALLäGE som styr neutralläget i växellådan. Följande åtgärder bör vidtas för att försäkra att neutrallägesspaken driver växellådans neutralläge korrekt:

  1. Ställ växelspaken i NEUTRALLäGET

  2. Kontrollera att neutrallägesfästet är i NEUTRALLäGET (i höjd med kabelfästet som sitter under växelfästet) genom att vrida på drivkopplingen (Figur 48).

   Note: Maskinen ska inte rulla framåt eller bakåt. Om den gör det flyttar du neutrallägesfästet till NEUTRALLäGET för hand.

   g002093
  3. Vrid en av låsmuttrarna (Figur 48) för att få ett avstånd på 0,762 till 1,524 mm mellan nederkanten av muttern/brickan och neutrallägets fäste.

   Note: Du måste hålla det gängade skaftet under fästet för att justera låsmutterns läge upptill.

  4. Vrid den andra låsmutter för att få ett avstånd på 0,76 till 1,52 mm mellan nederkanten av muttern/brickan och neutrallägets fäste.

  5. Dra alla växelkablar uppåt för att säkerställa ett avstånd på 0,76–1,52 mm mellan muttern/brickan och neutrallägesfästet (Figur 49).

   Note: Om det inte finns något mellanrum justerar du muttrarna för att erhålla angivet avstånd.

   g002094
  6. Starta motorn och lägg växeln i FRAMåT-, BAKåT- och NEUTRALLäGET flera gånger för att säkerställa att neutrallägesfästet fungerar korrekt.

  Kontrollera primärdrivkopplingen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera primärdrivkopplingen.
 • Kopplingens funktion ska kontrolleras dagligen för att säkerställa korrekt växling. Om växlingen går trögt eller långsamt, eller om kopplingen inte går tillbaka helt till neutralläget vid tomgång, behöver kopplingen bara rengöras.

  Note: Fokusera på att ta bort skräp i och omkring rörliga delar.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj upp och fäst lastflaket.

  3. Ta bort ansamlingar av smuts och lera på kopplingen med vatten och torka genast kopplingen med tryckluft för att få bort överflödigt vatten och skräp.

   Note: Återstående skräp kan tas bort med ett snabbtorkande kontaktrengöringsmedel.

  Underhålla primärdrivkopplingen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Rengör primärdrivkopplingen (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Note: Om maskinen används med en smutsig koppling kan det öka slitaget på de invändiga delarna.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj upp och fäst lastflaket.

  3. Montera de 6 flänsbultarna som håller fast kopplingskåpan.

  4. Lägg kåpan, distansbrickan och fjädern åt sidan (Figur 50).

   g017170
  5. Ta bort ansamlingar av smuts och lera med vatten och torka genast det aktuella området med tryckluft för att få bort överflödigt vatten och skräp.

  6. Ta bort eventuellt återstående skräp med ett snabbtorkande kontaktrengöringsmedel eller bromsrengöringsmedel.

   Note: Ta bort skräp i och omkring rörliga delar.

  7. Om det finns skräp eller ansamlingar runt remmen eller längs drivaxeln ska de tas bort med en fin slipkudde eller liknande.

  8. Montera fjädern, kopplingskåpan och flänsbultarna.

  9. Dra åt bultarna till 12–13,5 N·m.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Använd en trasa för att öppna kylarlocket, och tänk på att öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför något underhåll.

  Rengöra motorns kylarområden

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengör motorns kylarområden.Rengör kylarområdena dubbelt så ofta under speciella arbetsförhållanden. Se .
 • Important: Om motorn körs med en igensatt centrifugalsil, smutsiga eller blockerade kylflänsar eller utan kylarhöljen skadas motorn på grund av överhettning.

  Important: Rengör aldrig motorn med vatten under tryck eftersom vatten kan förorena bränslesystemet.

  Rengör centrifugalsilen, kylflänsarna och motorns utvändiga ytor.

  Note: Rengör motorns kylarområden oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden.

  Serva kylaren

  Kontrollera kylvätskenivån i kylaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.
 • Note: Använd en blandning (50/50) av etylenglykol och vatten som kylvätska.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort locket till kylarens expansionstank (Figur 51).

  3. Om kylvätskenivån är låg fyller du på kylvätska i tanken upp till påfyllningsrörets nedersta del.

   Note: Fyll inte på för mycket.

  4. Sätt tillbaka locket till kylarens expansionstank och torka upp eventuellt spill.

  Byta kylvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Byt kylvätskan.
 • Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Låt motorn svalna i minst 15 minuter eller tills kylarlocket har svalnat så mycket att du kan vidröra det utan att bränna handen.

  • Använd en trasa för att öppna kylarlocket, och tänk på att öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Note: Använd en blandning (50/50) av etylenglykol och vatten som kylvätska.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort påfyllningslocket (Figur 51) och fyll på kylvätska.

   g016859
  3. Sätt tillbaka påfyllningslocket och ta bort locket till kylarens expansionstank (Figur 51).

   Note: Låt aldrig båda locken vara öppna samtidigt. Det påverkar påfyllningen av tanken negativt.

  4. Fyll på kylvätska till påfyllningsrörets nedersta del.

  5. Sätt tillbaka locket till kylarens expansionstank och torka upp eventuellt spill.

  Underhålla bromsarna

  Kontrollera bromsarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Undersök bromsarna
 • Important: Bromsar är en mycket viktig säkerhetsdel av maskinen. Kontrollera dem noggrant vid det rekommenderade serviceintervallet för att försäkra optimal prestanda och säkerhet.

  • Undersök bromsbeläggen för att kontrollera att de inte är sliten eller skadad. Om bromsbeläggets (bromsklossens) tjocklek är mindre än 1,6 mm ska bromsbelägget bytas ut.

  • Undersök bromslamellen och andra delar för tecken på överdrivet slitage eller deformering. Byt ut skadade komponenter.

  • Kontrollera bromsvätskenivån. Se Kontrollera bromsvätskenivån.

  Justera parkeringsbromshandtaget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Justera vid behov parkeringsbromsen.
  1. Ta bort handtagsgreppet från parkeringsbromsspaken (Figur 52).

   g029671
  2. Lossa ställskruven som håller fast bromsjusteringsvredet på parkeringsbromsspaken (Figur 52).

  3. Vrid bromsjusteringsvredet tills det når en kraft på 133–156 N för att koppla in parkeringsbromsspaken (Figur 52).

   Note: Om du har vridit bromsjusteringsvredet så långt justeraren tillåter utan att uppnå kraften på 133–156 N som krävs för att koppla in parkeringsbromsspaken ska du utföra proceduren för justering av bromskablarna. Se Justera bromskablarna.

  4. Dra åt ställskruven och montera handtagsgreppet (Figur 52).

  Justera bromskablarna

  1. Ta bort handtagsgreppet från parkeringsbromsspaken (Figur 52).

  2. Lossa ställskruven (Figur 52) som håller fast bromsjusteringsvredet på parkeringsbromsspaken, koppla ur parkeringsbromsen och lossa bromsjusteringsvredet.

  3. Lossa den bakre kontramuttern för den gängade justeraren till parkeringsbromskabeln som sitter längst ner på maskinen genom att vrida på den fyra varv (Figur 53).

   g029672
  4. Dra åt den främre kontramuttern (Figur 53).

  5. Vrid bromsjusteringsvredet (Figur 52) tills en kraft på 133–156 N krävs för att koppla in parkeringsbromsspaken.

   • Om det inte går att justera bromsjusteringsvredet genom att lossa på det och koppla in parkeringsbromsspaken med en kraft på 133–156 N ska du göra följande:

    1. Lossa den främre kontramuttern (Figur 53) för den gängade justeraren till parkeringsbromskabeln genom att vrida på den ett varv.

    2. Dra åt den bakre kontramuttern (Figur 53).

    3. Vrid bromsjusteringsvredet (Figur 52) så att det behövs en kraft på 133–156 N för att koppla in parkeringsbromsspaken.

    4. Upprepa steg 1 till 3 upp till två gånger till för att uppnå en kraft på 133–156 N för att dra åt parkeringsbromsen.

   • Om det inte går att justera bromsjusteringsvredet genom att dra åt det och koppla in parkeringsbromsspaken med en kraft på 133–156 N ska du göra följande:

    1. Lossa den bakre kontramuttern (Figur 53) för den gängade justeraren till parkeringsbromskabeln genom att vrida på den ett varv.

    2. Dra åt den främre kontramuttern (Figur 53).

    3. Vrid bromsjusteringsvredet (Figur 52) så att det behövs en kraft på 133–156 N för att koppla in parkeringsbromsspaken.

    4. Upprepa steg 1 till 3 upp till tre gånger till för att uppnå en kraft på 133–156 N för att dra åt parkeringsbromsen.

    Note: Om det inte går att justera parkeringsbromskabeln tillräckligt mycket för att bromsjusteringsvredet ska befinna sig inom justeringsintervallet, ska du kontrollerar om bromsklossarna är kraftigt slitna.

   • Dra åt ställskruven och montera handtagsgreppet (Figur 52).

  Kontrollera bromsvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera bromsvätskenivån.Kontrollera bromsvätskenivån innan du startar motorn.
 • Bromsvätsketyp: DOT 3

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

  4. Lyft upp motorhuven så att du kommer åt huvudbromscylindern och behållaren (Figur 54).

   g033037
  5. Titta på markeringen på sidan av vätskebehållaren (Figur 55).

   Note: Nivån bör ligga ovanför miniminivålinjen.

   g002136
  6. Utför följande om vätskenivån är låg:

   1. Rengör området kring tanklocket och ta av locket (Figur 54).

   2. Tillsätt DOT 3-bromsvätska i behållaren tills vätskenivån är ovanför miniminivålinjen (Figur 55).

    Note: Fyll inte på för mycket i bromsvätska i behållaren.

   3. Sätt tillbaka behållarens lock (Figur 54).

  7. Stäng motorhuven.

  Byta bromsvätska

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Byt bromsvätskan.
 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Underhålla remmarna

  Serva drivremmen

  Kontrollera drivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera drivremmens skick.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera drivremmens skick och spänning.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj upp lastflaket och säkra det med stöttan.

  3. Ställ växelspaken i NEUTRALLäGET.

  4. Vrid på remmen (Figur 56) och kontrollera om den är sliten eller skadad.

   Note: Byt ut remmen om den är mycket sliten eller skadad, se Byta ut drivremmen.

   g011948
  5. Sänk lastflaket.

  Byta ut drivremmen

  1. Höj upp lastflaket.

  2. För växeln till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, vrid tändningslåset till det AVSTäNGDA läget och ta ut nyckeln.

  3. Vrid remmen och dra den över sekundärkopplingen (Figur 56).

  4. Ta bort remmen från primärkopplingen (Figur 56).

   Note: Släng den gamla remmen.

  5. Placera den nya remmen över primärkopplingen (Figur 56).

  6. Vrid remmen och dra den över sekundärkopplingen (Figur 56).

  7. Sänk lastflaket.

  Kontrollera remdragningens stötfångare

  Note: Kontrollera endast remdragningens stötfångare vid felsökning av vibration, vid ombyggnad eller om det uppstår ett fel med motorns montering.

  Remdragningens stötfångare (Figur 57) ska ha ett mellanrum på 2,2 mm.

  Om stötfångaren är för nära motorfästet orsakar remmen stora vibrationer. Om stötfångaren är för långt ifrån motorfästet orsakar remmen skadlig motorbelastning.

  Justera avståndet genom att lossa de tre flänsskruvar som fäster fästet vid ramen och flytta fästet så mycket som behövs.

  Dra åt de tre flänsskruvarna när avståndet är korrekt.

  g017511

  Underhåll av chassit

  Justera lastflakets spärrhakar

  Om lastflakets spärrhakar inte är korrekt inställda så vibrerar lastflaket under körning. Du kan justera spärrstiften så att spärrhakarna håller fast lastflaket ordentligt vid chassit.

  1. Lossa låsmuttern i änden av spärrstiftet (Figur 58).

   g002181
  2. Vrid spärrstiftet medsols tills det sitter tätt mot haken på spärrhaken (Figur 58).

  3. Dra åt låsmuttern till 19,7–25,4 Nm.

  4. Upprepa steg 1 till 3 för spärrhaken på maskinens andra sida.

  Rengöring

  Tvätta maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Tvätta maskinen.
 • Tvätta maskinen efter behov med enbart vatten, alternativt med ett milt tvättmedel. Du kan använda en trasa när du tvättar maskinen.

  Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  Important: Tvätta inte maskinen med högtryckstvätt. Högtryckstvättar kan skada elsystemet, viktiga dekaler kan lossna och fett som behövs vid friktionspunkterna kan tvättas bort. Undvik att använda alltför mycket vatten nära kontrollpanelen, motorn och batteriet.

  Important: Tvätta inte maskinen medan motorn är i gång. Om du tvättar maskinen medan motorn är i gång kan interna skador på motorn uppstå.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Ställa maskinen i förvar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Justera motorns ventilspel.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera bromsarna och parkeringsbromsarna.
 • Var 400:e timme
 • Gör en visuell kontroll av bromsarna och kontrollera om bromsbackarna är slitna.
 • Var 600:e timme
 • Justera motorns ventilspel.
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut startnyckeln.

  2. Rensa bort smuts och beläggningar från hela maskinen, inklusive utsidan av motorn.

  3. Kontrollera bromsarna, se Kontrollera bromsarna.

  4. Serva luftrenaren, se Serva luftfiltret.

  5. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  6. Byt motoroljan. Se Service av motorolja.

  7. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  8. Säkra bränslesystemets alla nipplar.

  9. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel, så att du klarar de lägsta temperaturerna under vintern.

  11. Ta ut batteriet ur maskinen och ladda det helt; se Ladda batteriet.

   Note: Ha inte kablarna anslutna till batteriet under förvaringen.

   Important: Batteriet måste vara fulladdat så att det inte fryser och skadas vid temperaturer under 0 °C. Ett fulladdat batteri behåller sin laddning i ungefär 50 dagar vid temperaturer under 4 °C. Ladda det var 30:e dag om det är kallare än 4 °C.

  12. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  13. Måla i lackskador och bara metallytor.

   Note: Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  14. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  15. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.