Wprowadzenie

Ten pojazd użytkowy jest przeznaczony głównie do przewozu osób i ładunków poza drogami publicznymi. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g312723

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Egzemplarze zastępcze zamówić można u producenta silnika.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami SAE J2258 (listopad 2016 r.).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem maszyny zapoznaj się niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi zaznajomić się ze sposobem jego obsługi i z podanymi ostrzeżeniami.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem lub dolewaniem paliwa należy wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo — instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal99-7345
decal99-7952
decal115-2412
decal115-7739
decal121-9775
decal136-1164
decal136-6313
decal138-3521

Montaż

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż koła kierownicy

Tylko modele TC

Części potrzebne do tej procedury:

Kierownica1
Osłona1
Podkładka (½ cala)1
 1. Jeżeli pokrywa jest zamontowana, zdejmij ją z piasty koła kierownicy (Rysunek 3).

 2. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą (½ cala) z wału kierownicy (Rysunek 3).

 3. Wsuń kierownicę i podkładkę (½ cala) na wał kierownicy (Rysunek 3).

 4. Zamocuj kierownicę do wału nakrętką zabezpieczającą (½ cala) i dokręć ją z momentem od 27 do 34 N∙m.

 5. Zamocuj pokrywę na kierownicę (Rysunek 3).

  g033840

Podłączanie akumulatora

Tylko modele TC

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów oraz powodować iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

 • Zawsze odłączaj najpierw ujemny przewód akumulatora (czarny), a następnie przewód dodatni (czerwony).

 • Zawsze podłączaj najpierw przewód dodatni (czerwony).

 1. Ściśnij pokrywę akumulatora, aby uwolnić zaczepy z podstawy akumulatora (Rysunek 4).

  g228188
 2. Zdejmij pokrywę akumulatora z podstawy akumulatora (Rysunek 4).

 3. Podłącz dodatni (czerwony) przewód akumulatora do dodatniego (+) zacisku akumulatora i zamocuj przewód przy użyciu śrub i nakrętek (Rysunek 5).

  g228187
 4. Nasuń osłonę izolacyjną na zacisk dodatni.

  Note: Osłona izolacyjna zapobiega wystąpieniu zwarcia do ziemi.

 5. Podłącz ujemny (czarny) przewód akumulatora do ujemnego (-) zacisku akumulatora i zamocuj przewód przy użyciu śrub i nakrętek.

 6. Dopasuj pokrywę akumulatora do podstawy akumulatora (Rysunek 4).

 7. Ściśnij pokrywę akumulatora, dopasuj zaczepy do podstawy akumulatora i puść pokrywę akumulatora (Rysunek 4).

Sprawdzanie poziomów płynów i ciśnienia w oponach

 1. Sprawdź poziom oleju silnikowego przed pierwszym uruchomieniem i po pierwszym uruchomieniu silnika; patrz rozdział Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

 2. Sprawdź poziom płynu hamulcowego przed pierwszym uruchomieniem silnika; patrz rozdział Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego.

 3. Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów przed pierwszym uruchomieniem silnika; patrz rozdział Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni biegów..

 4. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach, patrz rozdział Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

Docieranie hamulców

Aby zapewnić optymalną wydajność układu hamulcowego, dotrzyj hamulce przed rozpoczęciem użytkowania.

 1. Rozpędź maszynę do pełnej prędkości i włącz hamulce, aby gwałtownie ją zatrzymać bez blokowania kół.

 2. Powtórz tę procedurę 10 razy, odczekując 1 minutę między zatrzymaniami, aby uniknąć przegrzania hamulców.

  Important: Procedura ta jest najskuteczniejsza, gdy maszyna jest obciążona ładunkiem 227 kg.

Czytanie instrukcji i przeglądanie materiałów na temat ustawień

Części potrzebne do tej procedury:

Instrukcja obsługi1
Instrukcja obsługi silnika1
Karta rejestracyjna1
Formularz inspekcji przed dostawą1
Świadectwo jakości1
Kluczyk2
 • Przeczytaj instrukcję obsługi oraz instrukcję obsługi silnika.

 • Wypełnij kartę rejestracyjną.

 • Wypełnij formularz inspekcji przed dostawą.

 • Zapoznaj się ze świadectwem jakości.

Przegląd produktu

g033215

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z maszyną, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania.

Panel sterowania

g312720

Pedał przyspieszania

Pedał przyspieszania (Rysunek 7) służy do zmiany prędkości jazdy pojazdu. Naciśnięcie pedału przyspieszania spowoduje uruchomienie silnika. Dalsze wciśnięcie pedału spowoduje zwiększenie prędkości jazdy. Zwolnienie pedału spowoduje zmniejszenie prędkości jazdy pojazdu, a następnie wyłączenie silnika.

Note: Maksymalna prędkość jazdy do przodu to 26 km/h.

Pedał hamulca

Pedał hamulca służy do zatrzymania lub spowolnienia pojazdu (Rysunek 7).

Ostrożnie

Eksploatacja pojazdu ze zużytymi lub nieprawidłowo wyregulowanymi hamulcami może spowodować obrażenia ciała.

Jeśli pedał hamulca daje się nacisnąć do punktu oddalonego o 25 mm od podłogi maszyny, należy wyregulować lub naprawić hamulce.

Dźwignia hamulca postojowego

Dźwignia hamulca postojowego znajduje się między fotelami (Rysunek 6 oraz Rysunek 7). Aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi maszyny, po każdym wyłączeniu jej silnika załącz hamulec postojowy. Aby załączyć hamulec postojowy, pociągnij dźwignię hamulca postojowego do góry. Aby zwolnić hamulec postojowy, popchnij dźwignię w dół.

Element sterujący ssania

Element sterujący ssania znajduje się poniżej z prawej strony fotela operatora. Przy uruchamianiu zimnego silnika użyj przełącznika ssania poprzez wyciągnięcie dźwigni regulującej ssanie (Rysunek 8). Po uruchomieniu silnika należy wyregulować ssanie w celu zapewnienia płynnej pracy silnika. W trakcie rozgrzewania się silnika ustaw dźwignię ssania w położeniu WYłąCZENIA.

g027617

Wybierak zmiany biegów

Wybierak zmiany biegów znajduje się między fotelami, poniżej dźwigni hamulca postojowego. Wybierak zmiany biegów ma 3 położenia: DO PRZODU, DO TYłU oraz NEUTRALNE (Rysunek 8).

Note: Uruchomienie silnika i jego praca są możliwe w każdym z tych 3 położeń.

Important: Zatrzymuj pojazd zawsze przed zmianą przełożenia.

Przycisk klaksonu

Tylko modele TC

Przycisk klaksonu znajduje się w lewym dolnym rogu tablicy rozdzielczej (Rysunek 9). Naciśnij przycisk, aby uruchomić klakson.

g027614

Stacyjka

Stacyjka znajduje się w prawym dolnym rogu tablicy rozdzielczej (Rysunek 9).

Wyłącznik zapłonu ma 3 położenia: WYłąCZENIE, ZAPłON oraz ROZRUCH.

Możliwe są 2 sposoby uruchomienia maszyny; patrz Uruchamianie silnika.

Przełącznik świateł

Użyj przełącznika świateł (Rysunek 9), aby włączyć reflektory przednie. Popchnij przełącznik świateł w górę, aby załączyć światła. Popchnij przełącznik świateł w dół, aby wyłączyć światła.

Licznik godzin

Licznik godzin wskazuje całkowitą liczbę godzin pracy maszyny. Licznik godzin (Rysunek 9) uruchamia się po przekręceniu kluczyka do położenia WłąCZENIA zapłonu lub podczas pracy silnika.

Lampka ciśnienia oleju silnikowego

Lampka ciśnienia oleju silnikowego (Rysunek 9) ostrzega operatora, gdy ciśnienie oleju w silniku spadnie poniżej wartości umożliwiającej bezpieczną pracę silnika. Jeśli lampka zaświeci się i nie będzie gasnąć, wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju. W razie potrzeby dolej olej do silnika; patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

Note: Lampka ciśnienia oleju może migać; jest to normalne i nie jest wymagane żadne działanie.

Punkt zasilania

Punkt zasilania (Rysunek 9) służy do zasilania opcjonalnych akcesoriów o napięciu 12 V.

Wskaźnik paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa (Rysunek 10) znajduje się na zbiorniku paliwa obok korka wlewu po lewej stronie maszyny. Wskaźnik paliwa wskazuje ilość paliwa w zbiorniku.

g008398

Uchwyty dla pasażera

Uchwyty dla pasażera znajdują się po prawej stronie tablicy rozdzielczej oraz na zewnątrz każdego z foteli (Rysunek 11).

g009193

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania.

Masa podstawowa544 kg na sucho
Ładowność nominalna (na równym podłożu)całkowita 749 kg, w tym 90,7 kg przypadające na operatora i 90,7 kg na pasażera, ładunek, obciążenie dyszla, masa całkowita przyczepy, akcesoria oraz osprzęt.
Maksymalna masa całkowita pojazdu – na równym podłożucałkowita 1292 kg, w tym wszystkie podane powyżej masy
Maksymalna ładowność nominalna (na równym podłożu)całkowita 567 kg, w tym obciążenie dyszla oraz masa całkowita przyczepy
Zdolność holowania: 
Hak standardowyMaksymalny nacisk pionowy na hak wynosi 45 kg; maksymalna masa przyczepy wynosi 363 kg
Hak o podwyższonej wytrzymałościMaksymalny nacisk pionowy na hak wynosi 45 kg; maksymalna masa przyczepy wynosi 544 kg
Szerokość całkowita150 cm
Długość całkowita303 cm
Prześwit25 cm z przodu bez obciążenia i operatora, 18 cm z tyłu bez obciążenia i operatora
Rozstaw osi206 cm
Rozstaw kół (od osi środkowej do osi środkowej)125 cm z przodu, 120 cm z tyłu
Długość platformy ładunkowej117 cm od wewnątrz, 133 cm od zewnątrz
Szerokość platformy ładunkowej125 cm od wewnątrz, 150 cm od zewnątrz profilowanych błotników
Wysokość platformy ładunkowej25 cm od wewnątrz

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest szeroka gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro i przeznaczonych do stosowania z urządzeniem oraz zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Przed rozpoczęciem pracy

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone albo niezdolne fizycznie jest zabronione. Lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Dowiedz się, jak szybko zatrzymać i wyłączyć maszynę.

 • Upewnij się, że liczba osób w maszynie (operator wraz z pasażerami) nie przekracza liczby uchwytów zamontowanych w maszynie.

 • Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i etykiety znajdują się na swoich miejscach. Wszystkie urządzenia zabezpieczające naprawiaj lub wymieniaj na nowe, a nieczytelne lub brakujące etykiety zastępuj nowymi. Nie używaj maszyny, jeśli nie znajdują się one na swoich miejscach i nie działają prawidłowo.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgasić wszelkie źródła ognia, takie jak papieros, cygaro lub fajka.

 • Używaj wyłącznie odpowiednich pojemników na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń. Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
 • Każdego dnia przed uruchomieniem maszyny wykonuj wymienione w rozdziale czynności kontrolne wykonywane codzienne lub przy każdym użyciu.

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Zakres ciśnienia w oponach: od 0,55 do 1,03 bara

  Important: Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia zaznaczonego na boku opony.

  Note: Niezbędne ciśnienie powietrza jest uzależnione od masy przewożonego ładunku.

  1. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach.

   Note: Właściwe ciśnienie w przednich i tylnych oponach wynosi od 0,55 do 1,03 bara.

   • Stosuj niższe ciśnienie w oponach przy lżejszych ładunkach, mniej ubitym podłożu w celu poprawy komfortu jazdy oraz ograniczenia śladów po oponach.

   • Stosuj wyższe ciśnienie w oponach przy cięższych ładunkach oraz podczas jazdy z większą prędkością.

  2. W razie potrzeby dostosuj ciśnienie powietrza w oponach poprzez dopompowanie lub spuszczenie powietrza.

  g001055

  Dolewanie paliwa

  Zalecane paliwo:

  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

  • Etanol: Można stosować benzynę zawierającą do 10% objętości etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Nie można stosować benzyny zawierającej 15% objętości etanolu (E15). Nigdy nie należy stosować benzyny, zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Stosowanie niezatwierdzonej benzyny może doprowadzić do problemów z pracą maszyny i może uszkodzić silnik, przy czym takie uszkodzenia mogą nie być objęte gwarancją.

  • Nigdy nie należy stosować benzyny zawierającej metanol.

  • Nie należy przechowywać paliwa w zbiornikach czy kanistrach w okresie zimowym bez zastosowania środka stabilizującego paliwo.

  • Nie należy dodawać oleju do benzyny.

  Uzupełnianie zbiornika paliwa

  Zbiornik paliwa mieści ok. 26,5 litra paliwa.

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Oczyść obszar wokół korka wlewu paliwa (Rysunek 13).

   g008398
  5. Odkręć korek zbiornika paliwa.

  6. Napełnij zbiornik do wysokości ok. 25 mm poniżej górnej części zbiornika (podstawy szyjki wlewu).

   Note: Ta przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika.

  7. Dokręć dobrze korek zbiornika paliwa.

  8. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  Docieranie nowego pojazdu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 100 godzinach
 • Postępuj zgodnie z wytycznymi docierania nowej maszyny.
 • Zastosuj poniższe wskazówki, aby uzyskać lepszą wydajność maszyny.

  • Upewnij się, że hamulce są dotarte; patrz rozdział Docieranie hamulców.

  • Regularnie sprawdzaj poziomy płynów i oleju silnikowego. Zwracaj uwagę na oznaki mogące świadczyć o przegrzewaniu się pojazdu lub jego podzespołów.

  • Po uruchomieniu zimnego silnika pozostaw go do rozgrzania na około 15 sekund przed rozpoczęciem pracy.

   Note: Odczekaj więcej czasu na rozgrzanie się silnika podczas pracy przy niskich temperaturach.

  • Zmieniaj prędkość pojazdu podczas pracy. Unikaj gwałtownego przyspieszania i nagłego hamowania.

  • Do docierania silnika nie jest wymagany specjalny olej. Użyty oryginalnie olej silnikowy jest tego samego typu, co określony dla regularnych wymian oleju.

  • Wszelkie specjalne kontrole przy niewielkich liczbach przepracowanych godzin można znaleźć w rozdziale .

  • Sprawdź i w razie potrzeby skoryguj ustawienie przedniego zawieszenia; patrz rozdział Regulacja zbieżności kół przednich.

  W czasie pracy

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Pasażerowie mogą siedzieć wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Nie przewoź pasażerów na platformie ładunkowej. Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeżeli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności; w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Maszynę można użytkować jedynie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym obszarze.

  • Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia maszyny z ciężkim ładunkiem na platformie ładunkowej, hamowania lub skręcania nią.

  • Przewożenie na platformie ładunków o nadmiernych wymiarach zmienia stabilność maszyny. Nie przekraczaj znamionowego obciążenia platformy.

  • Zdolność kierowania, hamowania i stabilność maszyny ulegają pogorszeniu podczas przewożenia materiałów, których masa nie jest ściśle powiązana z maszyną. Zachowaj ostrożność przy kierowaniu lub hamowaniu, jeżeli przewozisz materiał, który nie może być przymocowany do maszyny.

  • Podczas użytkowania maszyny na nierównym terenie oraz w pobliżu krawężników, dziur i innych miejsc o nagłej zmianie ukształtowania przewoź mniejszy ładunek i zmniejsz prędkość jazdy maszyny. Może dojść do przemieszczenia się ładunku i utraty stabilności pojazdu.

  • Przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że przekładnia jest w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i siedzisz w fotelu operatora.

  • Operator i pasażerowie powinni zawsze siedzieć, gdy maszyna jest w ruchu. Trzymaj obie ręce na kierownicy, a pasażerowie powinni korzystać z zamontowanych uchwytów do rąk. Zawsze trzymaj ramiona i nogi wewnątrz maszyny.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności. Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Nie jedź maszyną w pobliżu skarp, rowów lub nasypów. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

  • Zwracaj uwagę na nisko położone elementy, takie jak konary drzew, ościeża drzwi, kładki dla pieszych itp., i staraj się ich unikać.

  • Przed jazdą do tyłu spójrz do tyłu i w dół, aby upewnić się, że droga jest wolna.

  • Podczas użytkowania pojazdu na drogach publicznych należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i stosować wszelkie wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami prawa, takie jak oświetlenie, kierunkowskazy, oznakowanie pojazdów wolnobieżnych i inne wedle wymagań.

  • Jeśli maszyna kiedykolwiek zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast się zatrzymaj, wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych i sprawdź uszkodzenie. Napraw wszystkie uszkodzenia maszyny przed wznowieniem pracy.

  • Droga hamowania na mokrych nawierzchniach jest dłuższa niż na suchych. Aby osuszyć mokre hamulce, jedź powoli po poziomym terenie, lekko naciskając pedał hamulca.

  • Jazda maszyną z dużą prędkością, a następnie gwałtowne hamowanie może spowodować zablokowanie kół tylnych, co może wpływać na kontrolę nad maszyną.

  • Nie dotykaj silnika, skrzyni biegów, tłumika ani kolektora wydechowego, gdy silnik jest włączony lub krótko po jego zatrzymaniu, ponieważ elementy te mogą być na tyle gorące, aby spowodować oparzenia.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Ustaw skrzynię biegów w przełożenie NEUTRALNE.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Opuść platformę ładunkową.

   • Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  Note: Wśród akcesoriów dostępnych dla tej maszyny znajduje się 2-słupkowy pałąk systemu zabezpieczenia przed przewróceniem (ROPS). Zastosuj pałąk ROPS podczas pracy w pobliżu urwisk, wody, na trudnym terenie lub zboczu, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się maszyny. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

  Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  • Sprawdź teren, aby określić, które zbocza są bezpieczne dla pracy maszyny i wyznacz własne procedury i zasady pracy na tych zboczach. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

  • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości ani kierunku jazdy.

  • Należy unikać użytkowania maszyny na mokrej nawierzchni. Może nastąpić utrata przyczepności kół. Maszyna może się stoczyć ze zbocza wcześniej niż nastąpi utrata przyczepności kół.

  • Po terenie stromym jeździj w linii prostej zarówno pod górę jak i z górki.

  • Jeżeli maszyna straci prędkość niezbędną do wjechania pod górę, stopniowo naciśnij pedał hamulca, a następnie jadąc powoli do tyłu, zjedź ze zbocza.

  • Zawracanie podczas wjeżdżania na wzniesienia lub zjeżdżania z nich może być niebezpieczne. Jeśli musisz skręcić na zboczu, zrób to powoli i z zachowaniem ostrożności.

  • Ciężki ładunek wpływa na stabilność na zboczu. Zmniejsz masę ładunku i prędkość jazdy podczas poruszania się po wzniesieniach lub jeśli ładunek ma wysoko umieszczony środek ciężkości. Zamocuj ładunek do platformy ładunkowej maszyny, aby zapobiec jego przemieszczaniu się. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przewożenia ładunków mogących się łatwo przemieścić (na przykład ciecze, kamienie, piasek itp.).

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na pochyłym terenie, w szczególności, jeśli przewozisz ładunek. Zatrzymanie maszyny podczas zjazdu ze zbocza wymaga dłuższej drogi niż na płaskim terenie. Jeżeli musisz zatrzymać maszynę, unikaj gwałtownych zmian prędkości, gdyż mogą stać się one prowadzić do przewrócenia lub stoczenia się maszyny. Nie hamuj gwałtownie podczas toczenia się w tył, gdyż mogłoby to spowodować przewróceniem się maszyny.

  Bezpieczeństwo przy załadunku i rozładunku

  • Przy przewożeniu ładunków na platformie ładunkowej i/lub holowaniu przyczepy nie przekraczaj nominalnej ładowności maszyny, patrz Specyfikacje.

  • Ładunek na platformie ładunkowej należy rozmieścić równomiernie, pozwoli to uzyskać lepszą stabilność i kontrolę nad maszyną.

  • Przed rozładunkiem upewnij się, że za maszyną nikt nie stoi.

  • Nigdy nie wyładowuj ładunku z platformy, gdy maszyna stoi na pochyłości bokiem do szczytu. Zmiana rozkładu masy mogłaby spowodować przewrócenie się maszyny.

  Korzystanie z platformy ładunkowej

  Podnoszenie platformy ładunkowej

  Ostrzeżenie

  Uniesiona platforma może opaść i zranić pracujące pod nią osoby.

  • Zawsze przed rozpoczęciem pracy pod platformą używaj podpórki do podparcia uniesionej platformy.

  • Przed uniesieniem platformy zdejmij z niej cały ładunek.

  Ostrzeżenie

  Jazda z uniesioną platformą ładunkową powoduje, że maszyna jest bardziej podatna na przewrócenie. Korzystanie z maszyny z uniesioną platformą może spowodować uszkodzenie konstrukcji platformy.

  • Podczas użytkowania maszyny platforma ładunkowa musi być zawsze opuszczona do końca.

  • Opuść platformę ładunkową po wyładowaniu z niej ładunku.

  Ostrożnie

  W razie skupienia się masy ładunku w tylnej części platformy ładunkowej w momencie zwolnienia zaczepów platforma może się nagle przechylić i spowodować uszkodzenia ciała operatora lub osób postronnych.

  • W miarę możliwości staraj się umieszczać ładunki blisko środka platformy.

  • Przytrzymaj platformę podczas zwalniania zaczepów i upewnij się, że nikt nie opiera się o jej burty.

  • Przed uniesieniem platformy w górę w celu przeprowadzenia prac przy maszynie zdejmij z platformy wszystkie ładunki.

  1. Podnieś dźwignię po obu stronach platformy i unieś platformę (Rysunek 14).

   g014860
  2. Pociągnij podpórkę do otworu z zapadką, aby zabezpieczyć platformę (Rysunek 15).

   g029622

  Opuszczanie platformy ładunkowej

  Ostrzeżenie

  Platforma ma dużą masę. Występuje ryzyko zmiażdżenia dłoni lub innych części ciała.

  Podczas opuszczania platformy nie zbliżaj rąk ani innych części ciała.

  1. Unieś nieznacznie platformę ładunkową, podnosząc dźwignię zaczepu (Rysunek 14).

  2. Wyciągnij podpórkę z otworu z zapadką (Rysunek 15).

  3. Opuść platformę, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów na swoim miejscu (Rysunek 15).

  Otwieranie tylnej burty

  1. Upewnij się, że platforma ładunkowa jest opuszczona do końca i zabezpieczona zaczepami.

  2. Unieś tylną burtę, chwytając palcami za wgłębienia w tylnej ściance burty (Rysunek 16).

   g024490
  3. Ustaw obrzeże blokujące tylnej burty równo z wycięciami w obrzeżu platformy ładunkowej na tylną burtę (Rysunek 16).

  4. Obróć tylną burtę do tyłu i w dół (Rysunek 16).

  Zamykanie tylnej burty

  Po wyładowaniu z platformy ładunkowej materiału przewożonego luzem, na przykład piasku, kamieni ozdobnych lub wiórów drzewnych, pewna ilość przewożonego materiału może dostać się do obszaru zawiasów tylnej burty. Przed zamknięciem tylnej burty wykonaj następujące czynności.

  1. Usuń rękoma możliwie dużo materiału z obszaru zawiasów.

  2. Ustaw tylną burtę w pozycji około 45° (Rysunek 17).

   g024491
  3. Wykonuj krótkie wstrząsane ruchy i poruszaj kilkukrotnie tylną burtą w górę i w dół (Rysunek 17).

   Note: Pomoże to usunąć materiał z obszaru zawiasów.

  4. Opuść tylną burtę i sprawdź, czy w obszarze zawiasów nadal znajduje się materiał.

  5. Powtarzaj czynności od 1 do 4 aż do usunięcia materiału z obszaru zawiasów.

  6. Obróć tylną burtę w górę i do przodu, aż obrzeże blokujące tylnej burty zrówna się z wgłębieniami na tylną burtę w platformie ładunkowej (Rysunek 16).

   Note: Unieś lub opuść tylną burtę w celu ustawienia obrzeża blokującego tylnej burty równo z pionowymi wycięciami między obrzeżami platformy ładunkowej na tylną burtę.

  7. Opuść tylną burtę, aż zostanie osadzona z tyłu platformy ładunkowej (Rysunek 16).

   Note: Obrzeże blokujące tylnej burty zostanie całkowicie zamocowane w obrzeżu platformy ładunkowej na tylną burtę.

  Uruchamianie silnika

  1. Usiądź w fotelu operatora, włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go w prawo do położenia ZAPłONU lub ROZRUCHU.

   Możliwe są 2 sposoby uruchomienia maszyny:

   • Uruchomienie za pomocą pedału—przekręć kluczyk w położenie ZAPłONU, wciśnij pedał przyspieszania, a następnie zdejmij z niego stopę.

    Note: Po zdjęciu stopy z pedału przyspieszania silnik wyłącza się.

   • Uruchomienie za pomocą kluczyka—przekręć kluczyk w położenie ROZRUCHU, a silnik pozostanie włączony, dopóki kluczyk nie zostanie przekręcony do położenia WYłąCZENIA.

   Note: Po uruchomieniu za pomocą kluczyka możesz załączyć hamulec postojowy i pracować z dala od maszyny, której silnik będzie nadal pracował, a akumulator będzie nadal przechowywał energię.

   Note: Jeśli przekręcisz kluczyk do położenia ROZRUCHU, silnik będzie się obracał, aż się uruchomi. Jeżeli silnik obraca się przez ponad 10 sekund, wróć do położenia WYłąCZENIA i zbadaj problem (np. należy uruchomić ssanie, sprawdź, czy filtr powietrza jest drożny, upewnij się, że zbiornik paliwa jest pełny, świeca nie działa poprawnie itp.) przed ponownym uruchomieniem maszyny.

   Note: W przypadku pojazdu wyposażonego w opcjonalny alarm cofania jeżeli przesuniesz dźwignię zmiany biegów na położenie COFANIA, gdy kluczyk znajduje się w położeniu ZAPłONU lub ROZRUCHU, sygnał dźwiękowy poinformuje operatora, że maszyna jest na biegu wstecznym.

  2. Przesuń dźwignię zmiany biegów w pożądanym kierunku jazdy maszyny.

  3. Wyłącz hamulec postojowy.

  4. Powoli naciśnij pedał przyspieszania.

   Note: Jeśli silnik jest zimny, wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszania mniej więcej do połowy i wyciągnij gałkę włącznika ssania do pozycji WłąCZONEJ. Po rozgrzaniu się silnika ustaw dźwignię ssania w pozycji WYłąCZENIA.

  Zatrzymywanie maszyny

  Important: W przypadku zatrzymywania maszyny na pochyłości użyj hamulca zasadniczego do zatrzymania pojazdu, a następnie zaciągnij hamulec postojowy w celu unieruchomienia pojazdu. Używanie pedału przyspieszenia w celu zatrzymania maszyny na zboczu wzniesienia może uszkodzić pojazd.

  1. Zdejmij stopę z pedału przyspieszenia.

  2. Powoli naciśnij pedał hamulca, aby uruchomić hamulec zasadniczy i spowodować całkowite zatrzymanie maszyny.

   Note: Długość drogi hamowania może się zmieniać w zależności od obciążenia maszyny i prędkości.

  Ładowanie platformy ładunkowej

  Przy ładowaniu platformy ładunkowej i użytkowaniu pojazdu stosuj poniższe instrukcje:

  • Przestrzegaj ładowności pojazdu i nie przekraczaj masy ładunku przewożonego na platformie ładunkowej powyżej wartości podanej w rozdziale Specyfikacje oraz na tabliczce z dopuszczalną masą całkowitą pojazdu.

   Note: Podana ładowność dotyczy użytkowania maszyny na poziomym podłożu.

  • Podczas eksploatacji maszyny na pochyłościach i nierównym terenie zmniejsz ciężar ładunków przewożonych na platformie ładunkowej.

  • Zmniejsz ciężar przewożonych ładunków, jeśli są one wysokie (i mają wysoko umieszczony środek ciężkości), takie jak stosy cegieł, drewno ozdobne lub worki z nawozem. Rozmieść ładunek tak nisko, jak się da. Upewnij się, że ładunek nie wpływa na widoczność z tyłu podczas używania pojazdu.

  • Umieszczaj ładunki na środku; podczas ładowania platformy ładunkowej stosuj poniższe zasady:

   • Rozłóż ciężar ładunku równomiernie na całej szerokości platformy.

    Important: Umieszczenie ładunku po jednej ze stron zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia się pojazdu.

   • Rozłóż ciężar ładunku równomiernie na całej długości platformy.

    Important: Umieszczenie ładunku za tylną osią może spowodować utratę możliwości kierowania pojazdem lub przewrócenie się pojazdu oraz pogorszenie przyczepności przednich opon.

  • Podczas przewożenia ponadwymiarowych ładunków na platformie ładunkowej zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza jeżeli ciężar ładunku nie wypada na środku platformy ładunkowej.

  • Zawsze gdy to możliwe, zabezpiecz ładunek przed przemieszczaniem się poprzez przywiązanie go do platformy ładunkowej.

  • Podczas przewożenia cieczy w dużym zbiorniku (np. zbiorniku zraszacza) zachowaj ostrożność przy wjeżdżaniu na wzniesienie lub zjeżdżaniu z niego, przy nagłych zmianach prędkości lub zatrzymywaniu się oraz podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

  Pojemność skrzyni ładunkowej wynosi 0,37 m3. Ilość (objętość) materiałów, którą można umieścić na platformie bez przekroczenia ładowności maszyny, zależy w dużym stopniu od gęstości tych materiałów.

  W poniższej tabeli podane są dopuszczalne objętości różnych materiałów:

  MateriałGęstośćMaksymalna ładowność platformy ładunkowej(na równym podłożu)
  Żwir suchy1522 kg/m3Pełna
  Żwir mokry1922 kg/m3¾ platformy
  Piasek suchy 1442 kg/m3Pełna
  Piasek mokry1922 kg/m3¾ platformy
  Drewno721 kg/m3Pełna
  Kora drzewna<721 kg/m3Pełna
  Ziemia ubita1602 kg/m3¾ platformy (w przybliżeniu)

  Po pracy

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Ustaw skrzynię biegów w przełożenie NEUTRALNE.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Opuść platformę ładunkową.

   • Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

  • Konserwację i czyszczenie pasów bezpieczeństwa przeprowadzaj wedle potrzeb.

  • Należy wymieniać/uzupełniać wszystkie zużyte, uszkodzone oraz brakujące naklejki.

  Przewożenie maszyny na przyczepie

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

  Rozmieszczenie punktów mocowania jest podane na Rysunek 18 i Rysunek 19.

  Note: Załaduj pojazd na przyczepę przodem pojazdu skierowanym do przodu. Jeśli nie jest to możliwe, zamocuj maskę pojazdu do ramy pasem lub zdejmij maskę oraz transportuj ją i zamocuj oddzielnie, w przeciwnym razie maska może zostać zdmuchnięta podczas transportu.

  Ostrożnie

  Niezamocowane fotele mogą wypaść z pojazdu i przyczepy podczas transportu maszyny i spaść na inną maszynę lub utrudnić ruch na drodze.

  Wyjmij fotele lub upewnij się, że są poprawnie zamocowane do złącza w obudowie foteli.

  g033043
  g312722

  Holowanie maszyny

  W sytuacji awaryjnej dopuszczalne jest holowanie maszyny na niewielkie odległości, jednakże nie należy tej możliwości stosować w normalnych warunkach.

  Ostrzeżenie

  Holowanie z nadmierną prędkością może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i grozi powstaniem obrażeń ciała.

  Nie wolno holować maszyny z prędkością większą niż 8 km/h.

  Note: Wspomaganie układu kierowniczego nie będzie działać, co spowoduje utrudnienie kierowania.

  Holowanie maszyny wymaga dwóch osób. Pojazd wymagający przemieszczenia na znaczne odległości należy transportować na ciężarówce lub przyczepie; patrz rozdział Holowanie przyczepy

  1. Zdemontuj pas napędowy pojazdu; patrz rozdział Wymiana paska napędowego.

  2. Zamocuj linę holowniczą do haka holowniczego z przodu ramy maszyny (Rysunek 18).

  3. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu NEUTRALNYM i zwolnij hamulec postojowy.

  Holowanie przyczepy

  Ten pojazd może holować przyczepy. Dla tej maszyny dostępny jest hak holowniczy. W celu uzyskania wsparcia należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Podczas przewożenia ładunku lub holowania przyczepy nie wolno przeciążać pojazdu ani przyczepy. Przeciążenie maszyny lub przyczepy może pogorszyć sprawność lub uszkodzić hamulce, oś, silnik, skrzynię biegów, układ kierowniczy, zawieszenie, konstrukcję nadwozia lub opony.

  Zawsze ładuj przyczepę, umieszczając do 60% masy ładunku z przodu przyczepy. Dzięki temu około 10% masy całkowitej przyczepy (MCP) będzie obciążać hak holowniczy pojazdu.

  Aby zapewnić odpowiednią przyczepność i zdolność hamowania, zawsze podczas ciągnięcia przyczepy obciążaj platformę ładunkiem. Nie przekraczaj dopuszczalnych mas DMC lub MCP.

  Unikaj parkowania pojazdu z przyczepą na pochyłości. Jeżeli parkowanie na pochyłości jest konieczne, zaciągnij hamulec postojowy i zablokuj koła przyczepy.

  Konserwacja

  Note: Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Nie pozwalać nieprzeszkolonym osobom serwisować maszyny.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

   • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

   • Ustaw skrzynię biegów w przełożenie NEUTRALNE.

   • Zaciągnij hamulec postojowy.

   • Opuść platformę ładunkową.

   • Należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

   • Poczekaj na zatrzymanie wszystkich ruchów roboczych.

  • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Podeprzyj maszynę za pomocą podpórek zawsze, gdy zamierzasz pracować pod maszyną.

  • Nigdy nie pracuj pod uniesioną platformą bez umieszczenia podpory zabezpieczającej platformy.

  • Nie wolno ładować akumulatorów podczas serwisowania maszyny.

  • Aby mieć pewność, że maszyna jest w dobrym stanie, sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są właściwie dokręcone.

  • Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, usuwaj z maszyny nadmiar smaru, trawę, liście i nagromadzone zabrudzenia.

  • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy pracującej maszynie. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

  • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia maszyny w celu wykonania prac konserwacyjnych, trzymaj ręce, stopy, odzież i części ciała z dala od ruchomych części. Nie dopuszczaj osób postronnych w pobliże urządzenia.

  • Usuwać rozlany olej lub paliwo.

  • Sprawdź działanie hamulca postojowego zgodnie z zaleceniami zawartymi w harmonogramie konserwacji. Reguluj i serwisuj go wedle potrzeb.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

  • Nie ingeruj w działanie urządzeń zabezpieczających ani nie wykonuj czynności mogących ograniczać poziom bezpieczeństwa zapewniany przez urządzenie zabezpieczające.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora w celu zwiększenia obrotów silnika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i precyzji zleć przedstawicielowi autoryzowanego serwisu sprawdzenie maksymalnej wartości obrotów silnika za pomocą tachometru.

  • W razie konieczności przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Jakiekolwiek modyfikacje wprowadzane w maszynie mogą wpłynąć na jej działanie, osiągi i wytrzymałość, a użytkowanie zmodyfikowanej maszyny może spowodować obrażenia lub śmierć. Takie użytkowanie może unieważnić gwarancję na produkt udzielaną przez firmę The Toro® Company.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Sprawdź stan paska napędowego.
 • Sprawdź napięcie paska rozrusznika z generatorem.
 • Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymiana filtra oleju silnika
 • Po pierwszych 50 godzinach
 • Wyreguluj szczeliny zaworów silnika.
 • Po pierwszych 100 godzinach
 • Postępuj zgodnie z wytycznymi docierania nowej maszyny.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź pas(y) bezpieczeństwa pod kątem zużycia, nacięć i innych uszkodzeń. Wymień pas(y) bezpieczeństwa, jeśli jakikolwiek element nie działa prawidłowo.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź działanie zmiany biegów.
 • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdź poziom płynu hamulcowego.
 • Umyj maszynę.
 • Co 100 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.Smarowanie pojazdu wykonuj częściej, jeśli jest on używany do pracy w trudnych warunkach.
 • Wymień filtr powietrza.Wymieniaj wkład filtra powietrza wcześniej, jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony.
 • Wymień olej silnikowy.(Przy eksploatacji w specjalnych warunkach olej wymieniaj dwukrotnie częściej; patrz rozdział ).
 • Wymiana filtra oleju silnikaPrzy eksploatacji w specjalnych warunkach olej wymieniaj dwukrotnie częściej; patrz rozdział .
 • Sprawdź świece zapłonowe. W razie potrzeby wymień świece zapłonowe.
 • Sprawdź filtr powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Sprawdź stan opon i obręczy.
 • Dokręć nakrętki kół z właściwym momentem.
 • Sprawdź elementy układu kierowniczego i zawieszenia pod kątem poluzowania lub uszkodzenia.
 • Sprawdź pochylenie i zbieżność kół przednich do wewnątrz.
 • Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
 • Sprawdź działanie w neutralnej pozycji wybieraka zmiany biegów.
 • Oczyść obszary chłodzące silnikPrzy eksploatacji w specjalnych warunkach czyść układ chłodzenia dwukrotnie częściej; patrz rozdział .
 • Sprawdź hamulce.
 • Co 200 godzin
 • Wymień filtr w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • W razie potrzeby wykonaj regulację dźwigni hamulca postojowego.
 • Sprawdź stan i napięcie paska napędowego.
 • Sprawdź napięcie paska rozrusznika z generatorem.
 • Sprawdź hamulec główny i postojowy.
 • Co 300 godzin
 • Nasmaruj łożyska przednich kół.
 • Co 400 godzin
 • Należy skontrolować przewody paliwowe i złącza
 • Oczyść pierwotne sprzęgło napędowe.
 • Wzrokowo sprawdź, czy klocki hamulcowe nie są zużyte.
 • Co 600 godzin
 • Wyreguluj szczeliny zaworów silnika.
 • Co 800 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
 • Wymień olej w skrzyni biegów.
 • Co 1000 godzin
 • Wymień płyn hamulcowy.
 • Note: Pobierz dostępną za darmo kopię schematu elektrycznego, wchodząc na stronę www.Toro.com i wyszukując odpowiednie schematy dla swojej maszyny po kliknięciu na łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

  Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Ostrzeżenie

  Niewłaściwa konserwacja maszyny może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia jej układów, co może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych.

  Maszynę należy regularnie konserwować i utrzymywać w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji.

  Ostrożnie

  Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel powinien być dopuszczony do konserwacji, napraw, regulacji i kontrolowania pojazdu.

  • Należy unikać zagrożeń pożarowych i upewnić się, aby na obszarze roboczym znajdował się sprzęt przeciwpożarowy. Podczas sprawdzania wycieków paliwa, elektrolitu akumulatora lub płynu chłodzącego nie wolno używać otwartego ognia.

  • Do czyszczenia części nie wolno używać otwartych misek z paliwem lub palnymi płynami do czyszczenia.

  Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz silnik i wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  Lista kontrolna codziennej konserwacji

  Należy powielić tę stronę do regularnego wykorzystywania.

  Element sprawdzany w ramach konserwacjiNa tydzień:
  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
  Sprawdź działanie hamulca zasadniczego oraz postojowego.       
  Sprawdź działanie skrzyni biegów/biegu neutralnego.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdź poziom oleju w silniku.       
  Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Sprawdź żebra chłodzące silnik.       
  Sprawdź, czy z silnika nie dobiegają nietypowe odgłosy.       
  Sprawdź, czy podczas eksploatacji nie słychać żadnych nietypowych odgłosów.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Sprawdzić działanie oprzyrządowania.       
  Sprawdź działanie pedału przyspieszenia.       
  Nasmaruj wszystkie smarowniczki.       
  Umyj maszynę.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  Konserwacja pojazdu użytkowanego w specjalnych warunkach

  Important: Jeśli pojazd zostanie poddany działaniu jednego z poniższych warunków, konserwację należy wykonywać dwa razy częściej:

  • Praca na pustyni

  • Praca w zimnym klimacie – poniżej 10 °C

  • Holowanie przyczepy

  • Częsta praca w zapylonych warunkach

  • Prace budowlane

  • Po długim czasie pracy w błocie, piasku, wodzie lub w podobnych zapylonych środowiskach:

   • Jak najszybciej sprawdź i oczyść hamulce. Zapobiega to nadmiernemu zużyciu spowodowanemu przez materiały ścierne.

   • Do mycia maszyny należy stosować czystą wodę, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka myjącego.

    Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Wiele tematów opisanych w tym rozdziale dotyczącym konserwacji wymaga podnoszenia i opuszczania platformy. Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, stosuj następujące środki ostrożności:

  Przygotowanie maszyny do konserwacji

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Opróżnij i unieś platformę ładunkową; patrz rozdział Korzystanie z platformy ładunkowej.

  Podnoszenie maszyny

  Niebezpieczeństwo

  Pojazd ustawiony na podnośniku może być niestabilny. Pojazd może ześlizgnąć się z podnośnika, powodując obrażenia u znajdujących się pod nim osób.

  • Nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy znajduje się on na podnośniku.

  • Przed opuszczeniem maszyny zawsze wyjmuj kluczyk ze stacyjki.

  • Zablokuj koła pojazdu, gdy jest on uniesiony.

  • Używaj podpórek, aby podeprzeć uniesiony pojazd.

  Important: W przypadku uruchamiania silnika w celu przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych i/lub diagnostyki unieś tylne koła pojazdu ok. 25 mm nad podłoże i podstaw podpory pod tylną oś.

  • Punkt podnoszenia z przodu maszyny znajduje się z przodu ramy za hakiem holowniczym (Rysunek 20).

   g033043
  • Punkt podnoszenia z tyłu maszyny znajduje się pod tylną osią (Rysunek 21).

  g312722

  Dostęp do przestrzeni pod maską

  Podnoszenie maski

  1. Pociągnij w górę uchwyt gumowych zaczepów po obu stronach maski (Rysunek 22).

   g312721
  2. Unieś pokrywę.

  Zamykanie maski

  1. Delikatnie opuść maskę.

  2. Zamocuj maskę, dociskając gumowe zaczepy do ich uchwytów po obu stronach maski (Rysunek 22).

  Smarowanie

  Smarowanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Nasmaruj łożyska i tuleje.Smarowanie pojazdu wykonuj częściej, jeśli jest on używany do pracy w trudnych warunkach.
 • Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Wytrzyj szmatką smarowniczkę do czysta, tak aby do łożyska ani tulei nie dostały się ciała obce.

  2. Za pomocą smarownicy wprowadź 1 lub 2 dawki smaru do każdej smarowniczki na pojeździe.

  3. Wytrzyj nadmiar smaru z pojazdu.

  Smarowniczki znajdują się na wewnętrznych końcach ramion sterujących, przegubach kulowych drążków kierowniczych oraz na zewnętrznych końcach ramion sterujących (Rysunek 23 i Rysunek 24).

  g033044
  g033217

  Smarowanie łożysk przednich kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 300 godzin
 • Nasmaruj łożyska przednich kół.
 • Rodzaj smaru: Smar Mobilgrease XHP™-222

  Demontaż piasty koła oraz tarczy hamulcowej

  1. Unieś maszynę i oprzyj ją na podporach.

  2. Odkręć 4 nakrętki kół mocujących koło do piasty (Rysunek 25).

   g033046
  3. Odkręć śruby kołnierzowe (⅜ x ¾ cala) mocujące wspornik zespołu hamulca do osi, a następnie odłącz hamulec od osi (Rysunek 26).

   Note: Przed przejściem do następnego kroku umieść podparcie pod zespołem hamulca.

   g033047
  4. Zdejmij pokrywkę przeciwpyłową z piasty koła (Rysunek 27).

   g033048
  5. Wyjmij zawleczkę i zdejmij element ustalający nakrętki z osi i nakrętki osi (Rysunek 27).

  6. Odkręć nakrętkę osi z osi koła i zdejmij piastę wraz z tarczą hamulcową z osi (Rysunek 27 oraz Rysunek 28).

   g033049
  7. Wytrzyj oś do czysta za pomocą szmatki.

  8. Powtórz czynności od 1 do 7 w odniesieniu do piasty i tarczy hamulcowej po przeciwnej stronie maszyny.

  Smarowanie łożysk kół

  1. Zdejmij z piasty zewnętrzne łożysko wraz z bieżnią łożyska (Rysunek 29).

   g033050
  2. Zdejmij z piasty uszczelnienie oraz łożysko wewnętrzne (Rysunek 29).

  3. Wytrzyj szmatką do czysta i sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Do czyszczenia uszczelki nie stosuj rozpuszczalników czyszczących. Wymień uszczelkę jeśli jest zużyta lub uszkodzona.

  4. Oczyść łożyska i bieżnie, a następnie sprawdź pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone części. Upewnij się, że łożyska i bieżnie są czyste i suche.

  5. Oczyść wgłębienie w piaście ze smaru, ziemi i zanieczyszczeń (Rysunek 29).

  6. Nasmaruj łożyska zalecanym smarem.

  7. Napełnij wgłębienie zalecanym smarem w około 50 do 80% (Rysunek 29).

  8. Zamontuj wewnętrzne łożysko w bieżni po wewnętrznej stronie piasty, a następnie zamontuj uszczelnienie (Rysunek 29).

  9. Powtórz czynności od 1 do 8 w odniesieniu do łożysk drugiej piasty.

  Montaż piasty i tarczy hamulcowej

  1. Nałóż cienką warstwę zalecanego smaru na oś (Rysunek 30).

   g033051
  2. Nałóż piastę z tarczą na oś z tarczą skierowaną do wewnątrz (Rysunek 30).

  3. Załóż na oś łożysko zewnętrzne i osadź łożysko w zewnętrznej bieżni (Rysunek 30).

  4. Załóż podkładkę odginaną na oś (Rysunek 30).

  5. Nakręć nakrętkę osi na oś i dokręć nakrętkę z momentem 15 N∙m, obracając piastą w celu osadzenia łożyska (Rysunek 30).

  6. Poluzuj nakrętkę osi, aż piasta będzie się obracać swobodnie.

  7. Dokręć nakrętkę osi z momentem od 1,7 do 2,25 N∙m.

  8. Załóż na nakrętkę element ustalający i ustaw wycięcie w elemencie ustalającym tak, aby wypadało równo z otworem w osi w celu włożenia zawleczki (Rysunek 31).

   Note: Jeżeli wycięcie w elemencie ustalającym i otwór w osi nie pokrywają się, dokręć nakrętkę osi na tyle, aby zrównać wycięcie z otworem, używając momentu dokręcania nakrętki nieprzekraczającego 226 N·cm.

   g033054
  9. Załóż zawleczkę i zagnij wypustki na elemencie ustalającym (Rysunek 31).

  10. Załóż na piastę pokrywkę przeciwpyłową (Rysunek 31).

  11. Powtórz czynności od 1 do 10 w odniesieniu do piasty i tarczy hamulcowej po przeciwnej stronie maszyny.

  Montaż hamulców i kół

  1. Oczyść 2 śruby kołnierzowe (⅜ x ¾ cala) i pokryj gwinty cienką warstwą środka do zabezpieczania gwintów o średniej sile działania.

  2. Umieść okładziny hamulcowe po obu stronach tarczy hamulcowej (Rysunek 26) i ustaw otwory we wsporniku zacisku równo z otworami w mocowaniu hamulca na wsporniku osi (Rysunek 30).

  3. Zamocuj wspornik zacisku do wspornika osi (Rysunek 26) za pomocą 2 śrub kołnierzowych (⅜ x ¾ cala).

   Dokręć 2 śruby kołnierzowe momentem od 47 do 54 N·m.

  4. Ustaw otwory w kole równo z kołkami piasty i załóż koło na piastę z zaworem skierowanym do góry (Rysunek 25).

   Note: Upewnij się, że powierzchnia montażowa koła przylega do powierzchni piasty.

  5. Zamocuj koło do piasty za pomocą nakrętek do kół (Rysunek 25).

   Dokręć nakrętki śrub kół momentem od 108 do 122 N·m.

  6. Powtórz czynności od 1 do 5 w odniesieniu do hamulca i koła po przeciwnej stronie maszyny.

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Trzymaj ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr powietrza.Wymieniaj wkład filtra powietrza wcześniej, jeśli jest zanieczyszczony lub uszkodzony.
 • Note: Filtr powietrza serwisuj częściej (co kilka godzin), jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Sprawdzanie filtra powietrza

  1. Unieś platformę ładunkową i podeprzyj ją podpórką.

  2. Sprawdź, czy korpus filtra powietrza nie jest uszkodzony. Mogłoby to być przyczyną nieszczelności i uchodzenia powietrza (Rysunek 32 i Rysunek 33).

   Note: Upewnij się, że pokrywa szczelnie obejmuje korpus filtra powietrza.

   Note: Wymień uszkodzoną pokrywę lub obudowę filtra powietrza.

   g037010
   g027733
  3. Zwolnij zaczepy mocujące pokrywę filtra powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek 33).

  4. Zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra powietrza i wyczyść wnętrze pokrywy (Rysunek 33).

  5. Delikatnie wysuń wkład filtra powietrza z obudowy.

   Note: W celu ograniczenia ilości uwalnianego pyłu unikaj uderzania filtrem o obudowę filtra powietrza.

  6. Sprawdź wkład filtra powietrza.

  Wymiana filtra powietrza

  1. Wyjmij wkład filtra powietrza.

  2. Sprawdź nowy filtr pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu.

   Note: Sprawdź uszczelniony koniec filtra.

   Important: Nie montuj uszkodzonego filtra.

  3. Włóż nowy filtr powietrza; patrz rozdział Montaż filtra powietrza.

  Montaż filtra powietrza

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy go zawsze uruchamiać z zamontowanym kompletnym filtrem powietrza.

  Important: Nie używaj uszkodzonego wkładu.

  Note: Ze względu na możliwość uszkodzenia elementów filtrujących nie zaleca się czyszczenia zużytego wkładu filtra powietrza.

  1. Oczyść otwór usuwania zanieczyszczeń znajdujący się w pokrywie filtra.

  2. Wyjmij gumowy zawór wylotowy z pokrywy, oczyść wnętrze i wymień zawór wylotowy.

  3. Włóż wkład filtra powietrza do obudowy filtra powietrza (Rysunek 33).

   Note: Upewnij się, że filtr prawidłowo osiadł w obudowie, dociskając podczas montażu zewnętrzną obręcz wkładu. Nie dociskaj elastycznego środka filtra.

  4. Umieścić pokrywę filtra powietrza na obudowie filtra (Rysunek 33).

  5. Zamocuj pokrywę filtra do obudowy za pomocą zatrzasków (Rysunek 33).

  6. Opuść platformę ładunkową.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.(Przy eksploatacji w specjalnych warunkach olej wymieniaj dwukrotnie częściej; patrz rozdział ).
 • Note: Wymieniaj olej częściej, jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Note: Oddaj zużyty olej silnikowy i filtr oleju do odpowiedniego centrum recyklingu.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Rodzaj oleju: olej zawierający detergenty (klasa serwisowa API SL lub wyższa)

  Pojemność skrzyni korbowej: 1,4 litra przy wymianie filtra

  Lepkość: Patrz tabela poniżej.

  g002134

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Unieś platformę ładunkową.

  5. Oczyść szmatką obszar wokół wskaźnika poziomu oleju i korka wlewu (Rysunek 35), aby brud nie wpadł do otworu wskaźnika lub szyjki wlewu i nie uszkodził silnika.

   g002132
  6. Wyjmij wskaźnik poziomu i przetrzyj go do czysta (Rysunek 35).

  7. Wsuń wskaźnik poziomu oleju do rurki wskaźnika i upewnij się, że jest dokładnie osadzony (Rysunek 35).

  8. Wyjmij wskaźnik poziomu oleju i sprawdź końcówkę.

  9. Jeśli poziom oleju jest niski, odkręć korek wlewu i dolewaj odpowiedniego oleju przez szyjkę, aż jego poziom wzrośnie do oznaczenia Full (pełny) na wskaźniku poziomu.

   Note: Dolewaj olej powoli i w trakcie tej czynności sprawdzaj jego poziom. Nie dolewaj za dużo oleju.

  10. Załóż korek wlewu (Rysunek 35).

  11. Włóż wskaźnik poziomu oleju na swoje miejsce i dociśnij go (Rysunek 35).

   Important: Dopilnuj, aby pętla wskaźnika poziomu oleju była skierowana w dół.

  12. Opuść platformę ładunkową.

  Wymiana oleju silnikowego

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Uruchom maszynę i pozwól silnikowi pracować przez kilka minut.

  4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  5. Unieś platformę ładunkową i podeprzyj ją podpórką.

  6. Odłącz ujemny przewód akumulatora, patrz rozdział Odłączanie akumulatora.

  7. Umieścić miskę drenażową pod korkiem (Rysunek 36).

   g009200
  8. Zdejmij korek spustowy i uszczelkę (Rysunek 36).

   Note: Odczekaj, aż olej spłynie całkowicie z silnika.

  9. Wkręć korek spustowy z uszczelką i dokręć korek momentem 17,6 N·m.

  10. Wlewaj olej przez otwór wlewu, aż poziom oleju osiągnie oznaczenie Full (pełny) na wskaźniku.

   Note: Nie dolewaj za dużo oleju.

  11. Zamocuj korek wlewu oleju i wsuń wskaźnik poziomu na swoje miejsce.

  12. Podłącz akumulator i opuść platformę ładunkową.

  Wymiana filtra oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymiana filtra oleju silnika
 • Co 100 godzin
 • Wymiana filtra oleju silnikaPrzy eksploatacji w specjalnych warunkach olej wymieniaj dwukrotnie częściej; patrz rozdział .
  1. Spuść olej z silnika.

  2. Zdemontuj dotychczasowy filtr oleju (Rysunek 36).

  3. Nałóż cienką warstwę czystego oleju na uszczelkę nowego filtra.

  4. Przykręcaj nowy filtr do adaptera, aż uszczelka zetknie się z płytką montażową; następnie dokręć filtr o dodatkowe ½ do ¾ obrotu (Rysunek 36).

   Important: Nie dokręcaj filtra oleju zbyt mocno.

  5. Wlej określony olej do skrzyni korbowej (Rysunek 34).

  6. Uruchom silnik i pozostaw włączony, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju.

  7. Wyłącz silnik i sprawdź poziom oleju silnikowego.

   Note: W razie potrzeby dolewaj olej do silnika, aż poziom oleju osiągnie oznaczenie Full (pełny) na wskaźniku.

  Serwisowanie świec zapłonowych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź świece zapłonowe. W razie potrzeby wymień świece zapłonowe.
 • Typ: Champion RN14YC (lub zamiennik)

  Szczelina powietrzna: 0,762 mm

  Important: Pękniętą, zabrudzoną lub wadliwą świecę zapłonową należy wymienić. Nie wolno piaskować, drapać ani czyścić elektrod szczotką drucianą, ponieważ powstałe odpryski mogą przedostać się do cylindra. Skutkuje to zazwyczaj uszkodzeniem silnika.

  Note: Świecę należy wyjąć i sprawdzić w przypadku awarii silnika.

  1. Oczyść miejsce wokół świec zapłonowych, tak aby po wyjęciu świecy zapłonowej do cylindra nie dostały się ciała obce.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej.

  3. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

  4. Sprawdź stan elektrody bocznej, elektrody środkowej oraz izolatora elektrody środkowej pod kątem uszkodzeń (Rysunek 37).

   Note: Nie używaj uszkodzonej ani zużytej świecy zapłonowej. Wymień ją na nową świecę wskazanego typu.

   g238425
  5. Szczelina powietrza pomiędzy elektrodą środkową i boczną powinna wynosić 0,762 mm, jak pokazano na rysunku Rysunek 37.

  6. Wkręć świecę zapłonową do głowicy cylindra i dokręć ją z momentem 20 N∙m.

  7. Podłącz przewód świecy zapłonowej.

  8. Powtórz czynności od 1 do 7 dla drugiej świecy zapłonowej.

  Regulacja wysokich/niskich obrotów biegu jałowego

  1. Unieś platformę ładunkową i podeprzyj ją podpórką w pozycji uniesionej.

  2. Po wyłączeniu maszyny całkowicie wciśnij pedał przyspieszenia i zmierz odstęp między krawędzią prowadzącą dźwigni kątowej regulatora a wypustem wspornika. Odstęp powinien wynosić od 0,8 do 2,0 mm

  3. Na lince przepustnicy poluzuj przednią nakrętkę zabezpieczającą i dokręć tylną nakrętkę zabezpieczającą, aby zwiększyć niskie obroty biegu jałowego (Rysunek 38).

   g312686
  4. Zmierz wysokie obroty biegu jałowego za pomocą tachometru:

   1. Włącz silnik.

   2. Upewnij się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.

   3. Całkowicie wciśnij pedał przyspieszania i zmierz prędkość silnika za pomocą tachometru; prędkość silnika powinna wynosić od 3550 do 3650 obr./min. W przeciwnym razie wyłącz silnik i wyreguluj nakrętki zabezpieczające linki.

    Important: Nie zmniejszaj prędkości wysokich obrotów jałowych. Za pomocą tachometru sprawdź, czy wysokie obroty jałowe mieszczą się w przedziale od 3550 do 3650 obr./min.

  5. Naciśnij podpórkę i opuść platformę ładunkową.

  Konserwacja układu paliwowego

  Kontrola przewodów paliwowych i ich połączeń

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Należy skontrolować przewody paliwowe i złącza
 • Sprawdź przewody paliwowe, złączki oraz obejmy pod kątem szczelności, zużycia, uszkodzeń lub obluzowanych połączeń.

  Note: Przed użytkowaniem pojazdu napraw wszelkie uszkodzone lub nieszczelne elementy układu paliwowego.

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
  1. Unieś platformę ładunkową i podeprzyj ją podpórką.

  2. Przekręć przełącznik kluczykowy do pozycji WYł. (Off) i wyjmij kluczyk.

  3. Odłącz akumulator; patrz rozdział Odłączanie akumulatora.

  4. Pod filtrem paliwa umieść miskę drenażową.

  5. Zdejmij obejmy mocujące filtr paliwa do przewodów paliwowych (Rysunek 39).

   g002108
  6. Wyjmij dotychczasowy filtr paliwa z przewodu paliwowego.

   Note: Opróżnij dotychczasowy filtr i zutylizuj go w upoważnionym punkcie recyklingu.

  7. Zainstaluj nowy filtr na przewodach paliwowych, tak aby strzałka była skierowana w stronę gaźnika.

  8. Zamocuj filtr do przewodów paliwowych za pomocą obejm zdjętych w kroku 5.

  9. Podłącz akumulator i opuść platformę ładunkową; patrz Podłączanie akumulatora.

  Serwisowanie węglowego pochłaniacza oparów

  Sprawdzanie filtra powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź filtr powietrza w węglowym pochłaniaczu oparów.
 • Sprawdź otwór u dołu filtra powietrza węglowego pochłaniacza oparów i upewnij się, że jest czysty, drożny i wolny od zanieczyszczeń (Rysunek 40).

  g014998

  Wymiana filtra w węglowym pochłaniaczu oparów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień filtr w węglowym pochłaniaczu oparów.
  1. Odłącz przyłącze karbowane filtra w węglowym pochłaniaczu oparów od węża w dolnej części pochłaniacza, a następne zdejmij filtr.

   Note: Wyrzucić stary filtr.

   g024478
  2. Włóż do końca przyłącze karbowane nowego filtra węglowego pochłaniacza oparów w wąż w dolnej części pochłaniacza.

  Wymiana węglowego pochłaniacza oparów

  Note: Węglowy pochłaniacz oparów należy wymieniać w razie jego uszkodzenia, zapchania lub gdy pojazd był używany bez filtra węglowego pochłaniacza oparów.

  Note: Podczas wymiany węglowego pochłaniacza oparów należy również wymienić jego filtr.

  Odłączenie elementów sterujących przy podstawie fotela

  1. Zdejmij gałkę dźwigni zmiany biegów (Rysunek 42).

   g026304
  2. Odkręć 4 śruby mocujące płytę mechanizmu zmiany biegów do wspornika mechanizmu (Rysunek 42).

  3. Odkręć 4 śruby mocujące płytę mechanizmu zmiany biegów do podstawy fotela i zdejmij płytę mechanizmu zmiany biegów (Rysunek 42).

  Odłączanie linki hamulca postojowego

  1. Zdejmij znajdującą się na spodzie pojazdu opaskę kablową mocującą linkę hamulca postojowego do przewodu hamulca zasadniczego (Rysunek 43).

  2. Zaznacz pozycję na przedniej nakrętce zabezpieczającej linki hamulca postojowego (Rysunek 43).

   Note: Upewnij się, że przednia nakrętka zabezpieczająca nie obraca się.

   g029670
  3. Poluzuj tylną nakrętkę zabezpieczającą i wyjmij linkę z uchwytu linki hamulcowej (Rysunek 43).

  4. Wyjmij zawleczkę i sworzeń jarzma mocujący jarzmo linki hamulca postojowego do dźwigni uruchamiającej hamulca, a następnie odłącz linkę od dźwigni (Rysunek 43).

  5. Powtórz czynności od 1 do 4 dla linki hamulca postojowego po przeciwnej stronie maszyny.

  Demontaż foteli i podstaw foteli

  1. Od spodu maszyny wykręć 8 śrub kołnierzowych i zdejmij 8 podkładek mocujących podstawę fotela do płyty podłogowej i tylnego kanału kabiny (Rysunek 44).

   g029658
  2. Ostrożnie wyjmij z pojazdu fotele wraz z podstawami foteli oraz linkami hamulca postojowego (Rysunek 44).

   Important: Podczas wyjmowania foteli i podstaw foteli z pojazdu zwróć uwagę na poprowadzenie linek hamulca postojowego wzdłuż podwozia.

   g029659

  Wymiana węglowego pochłaniacza oparów

  1. Odłącz przewód podciśnieniowy od złącza węglowego pochłaniacza oparów z oznaczeniem Purge (Oczyszczanie) (Rysunek 46).

   g029627
  2. Odłącz przewód do zbiornika paliwa od złącza węglowego pochłaniacza oparów z oznaczeniem Fuel Tank (Zbiornik paliwa) (Rysunek 46).

  3. Wyjmij węglowy pochłaniacz oparów z mocowania pochłaniacza na zbiorniku paliwa (Rysunek 47).

   g029628
  4. Wyjmij filtr węglowego pochłaniacza oparów i odłącz krótki odcinek węża od dolnego złącza starego pochłaniacza oparów (Rysunek 48).

   g029660
  5. Zamocuj wąż do dolnego złącza nowego pochłaniacza oparów (Rysunek 48).

  6. Wsuń do węża złącze nowego filtra węglowego pochłaniacza oparów (Rysunek 48).

  7. Włóż nowy węglowy pochłaniacz oparów do mocowania węglowego pochłaniacza oparów na zbiorniku paliwa tak, aby złącza oczyszczania i zbiornika paliwa były skierowane do tyłu (Rysunek 47).

  8. Podłącz przewód podciśnieniowy do złącza węglowego pochłaniacza oparów z oznaczeniem Purge (Oczyszczanie), natomiast przewód zbiornika paliwa podłącz do złącza z oznaczeniem Fuel Tank (Zbiornik paliwa) (Rysunek 46).

  Instalacja foteli i podstawy foteli

  1. Wstaw fotele wraz z podstawami foteli do pojazdu i ułóż linki hamulców wzdłuż podwozia (Rysunek 44 oraz Rysunek 45).

  2. Ustaw otwory w podstawie foteli równo z otworami w płycie podłogowej i tylnym kanale kabiny (Rysunek 44 oraz Rysunek 45).

  3. Zamontuj podstawę fotela do płyty podłogowej i tylnego kanału kabiny za pomocą 8 śrub kołnierzowych i 8 podkładek wykręconych w kroku 1 rozdziału Demontaż foteli i podstaw foteli i dokręć śruby z momentem od 19,7 do 25,4 N∙m.

  Montaż linek hamulca postojowego

  1. Poprowadź śrubę regulacyjną linki hamulca postojowego do wspornika linki i jarzma dźwigni uruchamiającej hamulca (Rysunek 43).

  2. Zamocuj jarzmo do dźwigni uruchamiającej hamulca za pomocą wyjętych w kroku 4 procedury Odłączanie linki hamulca postojowego sworznia jarzma i zawleczki.

  3. Zamocuj śrubę regulacyjną linki hamulca postojowego do wspornika linki i dokręć tylną nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 43).

   Note: Uważaj, aby nie przekręcić przedniej nakrętki zabezpieczającej.

  4. Powtórz czynności od 1 do 3 dla linki hamulca postojowego po przeciwnej stronie maszyny.

  Podłączenie elementów sterujących przy podstawie foteli

  1. Podłącz złącze elektryczne do czujnika biegu wstecznego znajdującego się przy wsporniku dźwigni zmiany biegów.

  2. Ustaw otwory we wsporniku mechanizmu zmiany biegów równo z otworami w podstawie maszyny i zamocuj płytę do podstawy 4 śrubami wykręconymi w kroku 3 procedury Odłączenie elementów sterujących przy podstawie fotela.

  3. Ustaw otwory w płycie mechanizmu zmiany biegów równo z otworami we wsporniku mechanizmu zmiany biegów i zamocuj płytę do wspornika 4 śrubami wykręconymi w kroku 2 procedury Odłączenie elementów sterujących przy podstawie fotela.

  4. Nakręć gałkę na dźwignię zmiany biegów i dokręć mocno gałkę ręką (Rysunek 42).

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

  • Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłączyć zacisk ujemny, a następnie dodatni. W pierwszej kolejności podłącz zacisk dodatni, a następnie ujemny.

  • Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskier i ognia. Należy odłączać ładowarkę od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora. Należy nosić odzież ochronną i używaj narzędzi izolowanych.

  Serwisowanie akumulatora

  Napięcie akumulatora: 12 V przy 300 amperach (zimny rozruch) w temp. -18 °C.

  • Zawsze utrzymuj akumulator w czystości i całkowicie napełniony.

  • Jeżeli zaciski akumulatora są zardzewiałe, oczyść je roztworem składającym się z 4 części wody i 1 części sody oczyszczonej.

  • Aby zmniejszyć korozję, nanieś cienką warstwę smaru na zaciski akumulatora.

  Odłączanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe poprowadzenie przewodów akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów z powodu iskrzenia. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

  • Zawsze odłączaj najpierw ujemny przewód akumulatora (czarny), a następnie przewód dodatni (czerwony).

  • Zawsze podłączaj najpierw przewód dodatni (czerwony), a następnie przewód ujemny akumulatora (czarny).

  • Pasek mocujący akumulator musi być zawsze założony, gdyż chroni on i mocuje akumulator.

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora lub metalowe narzędzia mogą powodować zwarcia z metalowymi podzespołami maszyny, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami ciała.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie należy dopuszczać do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuścić do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny, wywołanego przez metalowe narzędzia.

  1. Ściśnij boki pokrywy akumulatora i zdejmij pokrywę z górnej części akumulatora (Rysunek 49).

   g024429
  2. Odłącz ujemny przewód od ujemnego zacisku akumulatora (Rysunek 49).

  3. Odłącz dodatni przewód od dodatniego zacisku akumulatora (Rysunek 49).

  Demontaż akumulatora

  1. Odłącz przewody akumulatora; patrz rozdział Odłączanie akumulatora.

  2. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą, wyjmij śrubę podsadzaną i zacisk akumulatora mocujący akumulator do tacy akumulatora (Rysunek 49).

  3. Zdejmij akumulator z tacy akumulatora (Rysunek 49).

  Instalacja akumulatora

  1. Ustaw akumulator na tacy akumulatora w pojeździe (Rysunek 49).

   Note: Upewnij się, że dodatni i ujemny biegun akumulatora znajdują się jak na Rysunek 49.

  2. Używając zacisku akumulatora, śruby podsadzanej i nakrętki zabezpieczającej zamocuj akumulator do tacy akumulatora (Rysunek 49).

  3. Podłącz przewody akumulatora; patrz rozdział Podłączanie akumulatora.

  Podłączanie akumulatora

  1. Podłącz dodatni przewód do dodatniego zacisku akumulatora (Rysunek 49).

  2. Podłącz ujemny przewód do ujemnego zacisku akumulatora (Rysunek 49).

  3. Załóż pokrywę akumulatora na górną część akumulatora (Rysunek 49).

  Ładowanie akumulatora

  Ostrzeżenie

  W czasie ładowania akumulator wytwarza gazy, które mogą wybuchnąć.

  Nigdy nie pal tytoniu w pobliżu akumulatora; utrzymuj akumulator z dala od źródeł iskier i płomieni.

  Important: Zawsze dbaj o to, aby akumulator był w pełni naładowany (ciężar właściwy powinien wynosić 1,260). Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, gdy temperatura spadnie poniżej 0 °C.

  1. Zdemontuj akumulator z maszyny; patrz Odłączanie akumulatora.

  2. Podłącz do biegunów akumulatora prostownik o prądzie ładowania od 3 do 4 A. Ładuj akumulator przez 4 do 8 godzin prądem od 3 do 4 A (12 V).

   Note: Nie należy dopuszczać do przeładowania akumulatora.

  3. Zamontuj akumulator w podwoziu; patrz rozdział Instalacja akumulatora.

  Przechowywanie akumulatora

  Jeśli maszyna ma być przechowywana przez ponad 30 dni, wyjmij akumulator i całkowicie go naładuj. Naładowany akumulator można przechowywać na półce lub w maszynie. Jeśli jest on przechowywany w urządzeniu, należy odłączyć przewody. Akumulator należy przechowywać w chłodnym miejscu, aby zapobiec jego szybkiemu rozładowywaniu. Aby zapobiec zamarzaniu akumulatora, należy upewnić się, że jest on w pełni naładowany.

  Wymiana bezpieczników

  W układzie elektrycznym występują 4 bezpieczniki. Znajdują się one pod maską (Rysunek 50).

  Podnośnik/klapa (otwieranie)30 A
  Klakson/punkt zasilania20 A
  Reflektory15 A
  Bezpiecznik główny10 A
  g202997

  Serwisowanie reflektorów przednich

  Wymiana reflektora przedniego

  Specyfikacja: Patrz Katalog części.

  1. Odłącz akumulator; patrz rozdział Odłączanie akumulatora.

  2. Otwórz maskę.

  3. Odłącz złącze elektryczne wiązki przewodów od złącza zespołu żarówki (Rysunek 51).

   g312735
  4. Zdejmij szybkozapinacze mocujące reflektor przedni do wspornika reflektora (Rysunek 51).

   Note: Zachowaj wszystkie części do montażu nowego reflektora.

  5. Wyjmij zespół reflektora przesuwając go do przodu przez otwór w przednim zderzaku (Rysunek 51).

  6. Włóż nowy reflektor przez otwór w zderzaku (Rysunek 51).

   Note: Upewnij się, że kołki regulacyjne wchodzą w otwory we wsporniku montażowym za zderzakiem.

  7. Zamocuj zespół reflektora za pomocą szybkozapinaczy usuniętych zgodnie z punktem 4.

  8. Podłącz złącze elektryczne wiązki przewodów do złącza zespołu żarówki (Rysunek 51).

  9. Wyreguluj reflektory, aby wiązka światła padała w określonym kierunku, patrz rozdział Regulacja reflektorów przednich.

  Regulacja reflektorów przednich

  Wyreguluj ustawienie wiązki światła przednich reflektorów według poniższej procedury za każdym razem po wymianie lub demontażu reflektora.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu tak, aby reflektory znajdowały się około 7,6 m od ściany (Rysunek 52).

  2. Zmierz odległość od podłoża do środka reflektora i oznacz taką samą wysokość na ścianie.

  3. Przekręć kluczyk do położenia WłąCZENIA i włącz światła przednie.

  4. Zwróć uwagę, jak światło reflektorów rozkłada się na ścianie.

   Najjaśniejsza część wiązki świateł powinna znajdować się 20 cm poniżej oznaczenia umieszczonego na ścianie (Rysunek 52).

   g312734
  5. Przekręcaj śruby regulacyjne (Rysunek 51) z tyłu zespołu reflektora, aby odchylić zespół reflektora i ustawić właściwą pozycję rzucanej wiązki światła.

  6. Podłącz akumulator i zamknij maskę; patrz rozdział Podłączanie akumulatora.

  Konserwacja układu napędowego

  Konserwacja opon

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź stan opon i obręczy.
 • Dokręć nakrętki kół z właściwym momentem.
  1. Sprawdź opony i obręcze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   Note: Wypadki podczas pracy, takie jak uderzenia w krawężnik, mogą uszkodzić oponę lub obręcz oraz rozregulować zbieżność kół, należy więc sprawdzać stan opon po wypadku.

  2. Dokręć nakrętki kół z momentem od 108 do 122 N·m.

  Kontrola elementów układu kierowniczego i zawieszenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź elementy układu kierowniczego i zawieszenia pod kątem poluzowania lub uszkodzenia.
 • Gdy kierownica ustawiona jest w środkowym położeniu (Rysunek 53), obracają nią w lewo lub w prawo. Jeżeli obrócisz kierownicę w lewo lub w prawo o więcej niż 13 mm, a koła się nie obrócą, sprawdź poniższe elementy układu kierowniczego i zawieszenia, aby upewnić się, że nie są poluzowane ani uszkodzone:

  • Połączenie wału kierownicy z zębatką kierowniczą

   Important: Sprawdź stan i zabezpieczenie uszczelnienia wału i zębatki (Rysunek 54).

  • Drążki kierownicze zespołu zębatki kierowniczej

  g313199
  g313201

  Ustawianie zbieżności kół przednich

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź pochylenie i zbieżność kół przednich do wewnątrz.
 • Przygotowanie do ustawienia pochylenia lub zbieżności kół do wewnątrz

  1. Sprawdź i upewnij się, że ciśnienie w oponach kół przednich wynosi 0,82 bar.

  2. Umieść na fotelu operatora ciężar o masie równej masie ciała operatora korzystającego z tego pojazdu lub każ operatorowi usiąść na fotelu. Ciężar lub operator muszą pozostać w fotelu przez cały czas trwania procedury ustawiania.

  3. Na poziomej nawierzchni przetocz maszynę 2 do 3 m do tyłu po linii prostej, a następnie do przodu po linii prostej w początkowe miejsce. Pozwala to na ułożenie się zawieszenia w pozycji roboczej.

  Regulacja kąta pochylenia kół

  Narzędzia właściciela: klucz oczkowy, część Toro nr 132-5069; skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.

  Important: Wyreguluj pochylenie kół jedynie wtedy, gdy korzystasz z przystawki z przodu lub jeżeli opony zużywają się nierównomiernie.

  1. Sprawdź pochylenie każdego koła; ustawienie pochylenia powinno być możliwie jak najbardziej zbliżone do neutralnego (zerowego).

   Note: Bieżniki opon powinny być ustawione równo na podłożu, aby ograniczyć nierównomierne ich zużycie.

  2. Jeżeli pochylenie kół wymaga regulacji, za pomocą klucza oczkowego przekręć pierścień na amortyzatorze, aby ustawić koło (Rysunek 55).

   g033218

  Regulacja zbieżności kół przednich

  Important: Przed dokonaniem regulacji zbieżności upewnij się, że pochylenie kół jest możliwie jak najbardziej zbliżone do zera; patrz rozdział Regulacja kąta pochylenia kół.

  1. Zmierz odległość między obydwoma oponami kół przednich na wysokości osi z przedniej oraz tylnej strony kół przednich (Rysunek 56).

   g009235
  2. Jeżeli wynik pomiaru nie mieści się w zakresie od 0 do 6 mm, poluzuj nakrętki zabezpieczające na zewnętrznym końcu drążków kierowniczych (Rysunek 57).

   g033219
  3. Obracaj obie końcówki drążka, aby przesunąć przód opony do wewnątrz lub na zewnątrz.

  4. Po zakończeniu regulacji dokręć nakrętki zabezpieczające drążków kierowniczych.

  5. Upewnij się, że zapewniony jest pełen ruch skręcający kół w obu kierunkach.

  Sprawdzanie poziomu oleju w skrzyni biegów.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
 • Rodzaj oleju: SAE 10W30 (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Wykręć śrubę z otworu do kontroli poziomu oleju (Rysunek 58).

   Note: Poziom oleju w skrzyni biegów powinien wypadać przy dolnej krawędzi otworu kontrolnego.

   g002082
  3. Jeżeli poziom oleju nie wypada przy dolnej krawędzi otworu, napełnij zbiornik olejem podanym w specyfikacji; patrz rozdział Wymiana oleju w skrzyni biegów.

  Wymiana oleju w skrzyni biegów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 800 godzin
 • Wymień olej w skrzyni biegów.
 • Rodzaj oleju: SAE 10W30 (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

  Pojemność skrzyni biegów: 1,4 litra

  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Wytrzyj szmatką do czysta obszar wokół korka wlewu i korka spustowego oleju (Rysunek 59).

   g002109
  3. Umieść miskę drenażową o pojemności 2 l lub większej pod korkiem spustowym.

  4. Odkręć korek wlewu oleju, obracając go w lewo (Rysunek 59).

   Note: Zachowaj korek wlewu wraz z uszczelką do wkręcenia w kroku 8.

  5. Wykręć korek spustowy, obracając go w lewo (Rysunek 59).

   Note: Zachowaj korek spustowy wraz z uszczelką do wkręcenia w kroku 6.

   Note: Poczekaj, aż olej spłynie całkowicie ze skrzyni biegów.

  6. Wkręć i dokręć korek spustowy wraz z uszczelką w otwór w obudowie skrzyni biegów (Rysunek 59).

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  7. Wlej do zbiornika (Rysunek 60) przez otwór wlewu około 1,4 litra oleju podanego w specyfikacji lub wlewaj olej, aż poziom oleju w skrzyni biegów znajdzie się na poziomie dolnej krawędzi gwintu (Rysunek 59).

   g004048
  8. Wkręć i dokręć korek napełniania wraz z uszczelką w otwór wlewu w obudowie skrzyni biegów (Rysunek 59).

  9. Uruchom silnik i zacznij używać pojazd.

  10. Sprawdź ponownie poziom oleju i dolej go, jeśli poziom oleju jest poniżej gwintu otworu wlewowego (Rysunek 59).

  Sprawdzanie i regulacja położenia neutralnego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź działanie zmiany biegów.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź działanie w neutralnej pozycji wybieraka zmiany biegów.
 • Podczas wykonywania rutynowych prac konserwacyjnych i/lub diagnostyki silnika skrzynia biegów musi być na biegu NEUTRALNYM (Rysunek 61). NEUTRALNA pozycja wybieraka zmiany biegów pojazdu odpowiada neutralnemu przełożeniu skrzyni biegów. Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że ustawienie wybieraka w położeniu neutralnym załącza bieg neutralny skrzyni biegów:

  1. Ustaw wybierak zmiany biegów w położeniu NEUTRALNYM.

  2. Upewnij się, że wspornik biegu neutralnego znajduje się w pozycji NEUTRALNEJ (na tym samym poziomie co wspornik montażowy linki poniżej wspornika zmiany przełożeń), w razie potrzeby przekręć sprzęgło napędzane (Rysunek 61).

   Note: Pojazd nie może przemieszczać się do przodu ani do tyłu. Jeżeli tak się dzieje, ręcznie przesuń wspornik biegu neutralnego w położenie NEUTRALNE.

   g002093
  3. Obrócić 1 z przeciwnakrętek (Rysunek 61), aby uzyskać odstęp 0,762 do 1,524 mm między spodem nakrętki/podkładki a wspornikiem biegu neutralnego.

   Note: W celu regulacji górnej przeciwnakrętki przytrzymaj trzpień gwintowany pod wspornikiem.

  4. Obrócić drugą przeciwnakrętkę, aby uzyskać odstęp 0,76 do 1,52 mm między spodem nakrętki/podkładki a wspornikiem biegu neutralnego.

  5. Pociągnij każdą z linek zmiany biegów i upewnij się, że między nakrętką/podkładką a wspornikiem biegu neutralnego występuje odstęp równy 0,76–1,52 mm (Rysunek 62).

   Note: W razie braku odstępu wyreguluj nakrętki, aby uzyskać podany odstęp.

   g002094
  6. Uruchom silnik i kilkukrotnie przełącz skrzynię w położenia DO PRZODU, DO TYłU oraz NEUTRALNE, aby upewnić się, że wspornik biegu neutralnego działa poprawnie.

  Serwisowanie pierwotnego sprzęgła napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 400 godzin
 • Oczyść pierwotne sprzęgło napędowe.
 • Ostrożnie

  Kurz na sprzęgle uniesie się w powietrze i może spowodować obrażenia oczu lub dostać się do dróg oddechowych, powodując trudności w oddychaniu.

  Przy wykonywaniu tej czynności stosuj gogle ochronne i maskę przeciwpyłową lub inne ochronniki oczu i dróg oddechowych.

  1. Unieś i zabezpiecz platformę ładunkową.

  2. Odkręć 3 śruby mocujące pokrywę do sprzęgła, a następnie zdejmij pokrywę (Rysunek 63).

   Note: Zachowaj pokrywę i śruby do późniejszego zamocowania.

   g011947
  3. Dokładnie oczyść wnętrze pokrywy i wewnętrzne elementy sprzęgła za pomocą sprężonego powietrza.

  4. Zamontuj pokrywę sprzęgła i przykręć ją za pomocą 3 śrub (Rysunek 63) uprzednio wykręconych w kroku 2.

  5. Opuść platformę ładunkową.

  Zmniejszanie prędkości maksymalnej

  Ostrożnie

  Kurz na sprzęgle uniesie się w powietrze i może spowodować obrażenia oczu lub dostać się do dróg oddechowych, powodując trudności w oddychaniu.

  Przy wykonywaniu tej czynności stosuj gogle ochronne i maskę przeciwpyłową lub inne ochronniki oczu i dróg oddechowych.

  1. Unieś i zabezpiecz platformę ładunkową; patrz Podnoszenie platformy ładunkowej.

  2. Wykręć śruby mocujące pokrywę sprzęgła pierwotnego, jak pokazano na rysunku Rysunek 64.

   Important: Ostrożnie zdejmuj pokrywę sprzęgła; sprężyna jest ściśnięta.

   Important: Zwróć uwagę na położenie symbolu X na pokrywach sprzęgieł i zespołach sprzęgieł pod kątem późniejszego mocowania.

   g026341
  3. Zdemontuj sprężynę.

  4. Dodaj lub odejmij elementy dystansowe, aby wyregulować prędkość maksymalną. Korzystając z poniższej tabeli ustal liczbę potrzebnych elementów dystansowych.

   Elementy dystansowePrędkość maksymalna
   2 (standard)25,75 km/h (standard)
   319,31 km/h
   414,48 km/h
   59,66 km/h
   66,44 km/h

   Important: Nie używaj maszyny, jeżeli nie zamontowano w niej co najmniej 2 elementów dystansowych sprzęgła.

  5. Zamontuj sprężynę i pokrywę sprzęgła.

   Important: Upewnij się, że symbol X znajduje się w swoim pierwotnym położeniu.

  6. Dokręć śruby z momentem od 179 do 228 N·m.

  Konserwacja układu chłodzenia

  Bezpieczeństwo układu chłodzenia

  • Połknięcie płynu chłodzącego silnik może spowodować zatrucie. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

  • Spuszczanie gorącego płynu chłodzącego pod ciśnieniem lub dotykanie gorącej chłodnicy i otaczających ją części może spowodować poważne obrażenia.

   • Przed odkręceniem korka chłodnicy poczekaj co najmniej 15 minut, aż silnik ostygnie.

   • Do odkręcania korka użyj szmatki i odkręcaj go powoli, pozwalając wydostać się nagromadzonej parze.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli wszystkie pokrywy nie znajdują się na swoich miejscach.

  • Palce, ręce i odzież należy trzymać w bezpiecznej odległości od obracającego się wentylatora i paska napędowego.

  • Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych wyłącz silnik i wyjmij kluczyk z wyłącznika zapłonu.

  Czyszczenie obszarów chłodzących silnik

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Oczyść obszary chłodzące silnikPrzy eksploatacji w specjalnych warunkach czyść układ chłodzenia dwukrotnie częściej; patrz rozdział .
 • Important: Praca z silnikiem z zablokowaną osłoną obrotową, brudnymi lub zablokowanymi żeberkami chłodzącymi lub zdjętymi osłonami chłodzenia spowoduje zniszczenie silnika na skutek przegrzania.

  Important: Nigdy nie czyść silnika myjką ciśnieniową, gdyż może to spowodować zanieczyszczenie układu paliwowego wodą.

  Oczyść osłonę obrotową, żeberka chłodzące i zewnętrzną powierzchnię silnika.

  Note: Czyść elementy chłodzące silnika częściej przy eksploatacji w warunkach znacznego zapylenia i zanieczyszczenia.

  Konserwacja hamulców

  Kontrola hamulców

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź hamulce.
 • Important: Hamulce są podzespołem pojazdu o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Sprawdzaj je dokładnie w zalecanych odstępach czasu, aby zapewnić ich optymalne działanie i bezpieczeństwo.

  • Sprawdź klocki hamulcowe pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wymień klocki hamulcowe, jeżeli grubość ich okładzin wynosi mniej niż 1,6 mm.

  • Sprawdź płytę kotwiącą i inne elementy pod kątem nadmiernego zużycia lub odkształceń. Wymień wszystkie odkształcone elementy.

  • Sprawdź poziom płynu hamulcowego, patrz rozdział Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego.

  Regulacja dźwigni hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • W razie potrzeby wykonaj regulację dźwigni hamulca postojowego.
  1. Zdejmij uchwyt z dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 65).

   g029671
  2. Poluzuj śrubę ustalającą mocującą pokrętło regulacyjne do dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 65).

  3. Przekręcaj pokrętło regulacyjne hamulca aż do zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wymagana będzie siła od 133 do 156 N (Rysunek 65).

   Note: Jeżeli mimo przekręcenia pokrętła regulacji hamulca do końca zakresu nie uda się osiągnąć siły zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wynoszącej od 133 do 156 N, wykonaj czynności procedury regulacji linek hamulca, patrz rozdział Regulacja linek hamulca.

  4. Dokręć śrubę ustalającą i załóż chwyt dźwigni (Rysunek 65).

  Regulacja linek hamulca

  1. Zdejmij uchwyt z dźwigni hamulca postojowego (Rysunek 65).

  2. Poluzuj śrubę ustalającą (Rysunek 65) mocującą pokrętło regulacyjne do dźwigni hamulca postojowego, zwolnij hamulec postojowy i poluzuj pokrętło regulacyjne.

  3. Od spodu maszyny poluzuj o 4 obroty tylną nakrętkę zabezpieczającą śruby regulacyjnej linki hamulca postojowego (Rysunek 66).

   g029672
  4. Dokręć przednią nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 66).

  5. Przekręcaj pokrętło regulacyjne hamulca (Rysunek 65) aż do zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wymagana będzie siła od 133 do 156 N.

   • Jeżeli nie uda się osiągnąć siły zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wynoszącej od 133 do 156 N poprzez poluzowanie pokrętła regulacji hamulca, wykonaj następujące czynności:

    1. Poluzuj przednią nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 66) śruby regulacyjnej linki hamulca postojowego o 1 obrót.

    2. Dokręć tylną nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 66).

    3. Przekręcaj pokrętło regulacyjne hamulca (Rysunek 65) aż do zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wymagana będzie siła od 133 do 156 N.

    4. Powtórz kroki od 1 do 3 jeszcze maksymalne 2 razy, aż do uzyskania siły oporu na dźwigni hamulca postojowego wynoszącej od 133 do 156 N.

   • Jeżeli nie uda się osiągnąć siły zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wynoszącej od 133 do 156 N poprzez dokręcenie pokrętła regulacji hamulca, wykonaj następujące czynności:

    1. Poluzuj tylną nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 66) śruby regulacyjnej linki hamulca postojowego o 1 obrót.

    2. Dokręć przednią nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 66).

    3. Przekręcaj pokrętło regulacyjne hamulca (Rysunek 65) aż do zaciągnięcia dźwigni hamulca postojowego wymagana będzie siła od 133 do 156 N.

    4. Powtórz kroki od 1 do 3 jeszcze maksymalne 3 razy, aż do uzyskania siły oporu na dźwigni hamulca postojowego wynoszącej od 133 do 156 N.

    Note: Jeżeli nie da się wyregulować linki hamulca postojowego na tyle, aby dało się ustawić pokrętło regulacji hamulca w podanym zakresie, sprawdź okładziny hamulcowe pod kątem nadmiernego zużycia.

   • Dokręć śrubę ustalającą i załóż uchwyt dźwigni (Rysunek 65).

  Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hamulcowego.Przed pierwszym uruchomieniem silnika sprawdź poziom płynu hamulcowego.
 • Typ płynu hamulcowego: DOT 3

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  2. Zaciągnij hamulec postojowy.

  3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  4. Unieś maskę, aby uzyskać dostęp do zbiornika i pompy układu hamulcowego (Rysunek 67).

   g033037
  5. Spójrz na oznaczenia poziomu płynu z boku zbiornika (Rysunek 68).

   Note: Poziom płynu powinien znajdować się powyżej poziomu minimalnego.

   g002136
  6. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest niski, wykonaj następujące czynności:

   1. Oczyść okolice korka wlewu płynu, a następnie odkręć korek (Rysunek 67).

   2. Wlewaj płyn hamulcowy DOT 3 do zbiornika, aż poziom płynu znajdzie się powyżej linii poziomu minimalnego (Rysunek 68).

    Note: Nie przepełnij zbiornika płynem hamulcowym.

   3. Załóż korek na zbiornik (Rysunek 67).

  7. Zamknij maskę.

  Wymiana płynu hamulcowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 1000 godzin
 • Wymień płyn hamulcowy.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Konserwacja pasków napędowych

  Serwisowanie paska napędowego

  Sprawdzenie paska napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Sprawdź stan paska napędowego.
 • Co 200 godzin
 • Sprawdź stan i napięcie paska napędowego.
  1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Unieś platformę ładunkową i podeprzyj ją podpórką.

  3. Ustaw skrzynię biegów w przełożenie NEUTRALNE.

  4. Obróć i sprawdź pasek (Rysunek 69) pod kątem nadmiernego zużycia lub uszkodzeń.

   Note: Jeśli pasek jest zużyty lub uszkodzony, wymień go; patrz rozdział Wymiana paska napędowego.

   g011948
  5. Opuść platformę ładunkową.

  Wymiana paska napędowego

  1. Unieś platformę ładunkową.

  2. Przestaw bieg w położenie NEUTRALNE, zaciągnij hamulec postojowy, przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji WYłąCZENIA i wyjmij kluczyk.

  3. Obróć i poprowadź pasek nad sprzęgłem wtórnym (Rysunek 69).

  4. Zdejmij pasek ze sprzęgła pierwotnego (Rysunek 69).

   Note: Wyrzucić stary pasek.

  5. Nałóż nowy pasek na sprzęgło pierwotne (Rysunek 69).

  6. Obróć i poprowadź pasek nad sprzęgłem wtórnym (Rysunek 69).

  7. Opuść platformę ładunkową.

  Regulacja paska rozrusznika z generatorem

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 8 godzinach
 • Sprawdź napięcie paska rozrusznika z generatorem.
 • Co 200 godzin
 • Sprawdź napięcie paska rozrusznika z generatorem.
  1. Unieś platformę ładunkową.

  2. Odkręć nakrętkę obrotową rozrusznika z generatorem (Rysunek 70).

   g312687
  3. Wsuń łom między mocowanie silnika a rozrusznik.

  4. Naciśnij łom w dół, aby przekręcić rozrusznik do dołu w otworze, dopóki napięcie paska nie wyniesie 6 mm przy przyłożeniu siły 44 N·m (Rysunek 70).

  5. Dokręć ręką nakrętkę obrotową i wyjmij łom (Rysunek 70).

  6. Dokręć nakrętkę obrotową z momentem od 88 do 115 N·m.

  7. Opuść platformę ładunkową.

  Serwisowanie podwozia

  Regulacja zaczepów platformy ładunkowej

  Jeżeli zaczepy nie są właściwie wyregulowane, platforma ładunkowa może w trakcie jazdy wpadać w pionowe wibracje. Słupki zaczepów posiadają regulację w celu takiego ustawienia zaczepów, aby sztywno mocowały platformę do podwozia.

  1. Poluzuj przeciwnakrętkę na końcu słupka zaczepu (Rysunek 71).

   g002181
  2. Przekręć słupek zaczepu w prawo, aż będzie ściśle przylegał do haka zaczepu (Rysunek 71).

  3. Dokręć przeciwnakrętkę z momentem od 19,7 do 25,4 N∙m.

  4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla zaczepu po drugiej stronie pojazdu.

  Czyszczenie

  Mycie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Umyj maszynę.
 • Myj maszynę wedle potrzeb. Używaj w tym celu czystej wody, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Maszynę można myć szmatą.

  Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  Important: Do mycia maszyny nie należy używać myjek wysokociśnieniowych. Urządzenia do mycia wodą pod ciśnieniem mogą uszkodzić instalację elektryczną, spowodować odklejenie ważnych etykiet lub wypłukać niezbędny smar z punktów tarcia. Unikaj stosowania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, silnika oraz akumulatora.

  Important: Nie myj pojazdu przy włączonym silniku. Mycie maszyny przy włączonym silniku mogłoby spowodować wewnętrzne uszkodzenie silnika.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

  Przechowywanie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wyreguluj szczeliny zaworów silnika.
 • Co 200 godzin
 • Sprawdź hamulec główny i postojowy.
 • Co 400 godzin
 • Wzrokowo sprawdź, czy klocki hamulcowe nie są zużyte.
 • Co 600 godzin
 • Wyreguluj szczeliny zaworów silnika.
  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.

  2. Usuń zabrudzenia i zanieczyszczenia z całej maszyny łącznie z zewnętrzną częścią silnika.

  3. Sprawdź hamulce, patrz rozdział Kontrola hamulców.

  4. Wyczyścić filtr powietrza (patrz Konserwacja filtra powietrza).

  5. Zaklej wlot powietrza i wylot układu wydechowego taśmą odporną na warunki atmosferyczne.

  6. Nasmaruj wiertnicę (patrz Smarowanie maszyny).

  7. Wymień olej silnikowy, patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

  8. Przepłucz zbiornik paliwa świeżym i czystym paliwem.

  9. Zamocuj wszystkie elementy mocujące układu paliwowego.

  10. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach).

  11. Sprawdź, czy roztwór przeciwko zamarzaniu składa się z glikolu etylenowego i wody w proporcjach 50:50 i czy jest to odpowiednie wobec oczekiwanej temperatury minimalnej w danym obszarze.

  12. Wyjmij akumulator z podwozia, sprawdź poziom elektrolitu i naładuj go do pełna, patrz rozdział Serwisowanie akumulatora.

   Note: Podczas przechowywania przewody akumulatory powinny być odłączone od biegunów akumulatora.

   Important: Akumulator musi być w pełni naładowany, aby zapobiec jego zamarzaniu i uszkodzeniu w temperaturach poniżej 0 °C. W pełni naładowany akumulator pozostaje naładowany przez około 50 dni w temperaturach poniżej 4 °C. Jeśli temperatury będą wyższe niż 4 °C, co 30 dni sprawdzaj poziom wody w akumulatorze i ładuj go co 30 dni.

  13. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  14. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe.

   Note: Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  15. Maszynę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu.

  16. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.