Innledning

Denne lette bruksbilen er hovedsakelig beregnet for transport av personer og materiallast utenfor offentlig vei.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g236856

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Sikkerhet

Denne maskinen er utformet i henhold til kravene i SAE J2258.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan forårsake personskade. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter maskinen. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det og forstår advarslene.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere på trygg avstand fra maskinen når den er i bevegelse.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Stopp og slå av maskinen, og ta ut nøkkelen før du utfører service eller fyller drivstoff på maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal99-7345
decal99-7952
decal115-2412
decal115-7739
decal121-9775
decal136-1164
decal136-6313
decal138-3521

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Montere rattet

Kun TC-modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ratt1
Deksel1
Skive (½ tomme)1
 1. Hvis dekselet er montert, må du fjerne det fra rattet (Figur 3).

 2. Fjern låsemutteren (½ tomme) fra rattstangen (Figur 3).

 3. Før rattet og skiven (½ tomme) inn på rattstangen (Figur 3).

 4. Fest rattet til stangen med låsemutteren (½ tomme) og stram den til med et moment på 27–34 Nm.

 5. Monter dekselet på rattet (Figur 3).

  g033840

Koble til batteriet

Kun TC-modeller

Advarsel

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene, samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

 • Koble alltid fra den negative batterikabelen (svart) før du kobler fra den positive batterikabelen (rød).

 • Fjern alltid den positive (røde) kabelen først.

 1. Klem batteridekselet for å løsne tappene fra batteribasen (Figur 4).

  g228188
 2. Fjern batteridekselet fra batteribasen (Figur 4).

 3. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) polen på batteriet, og fest kabelen med boltene og mutrene (Figur 5).

  g228187
 4. Skyv isolatorhetten over den positive polen.

  Note: Isolatorhetten brukes til å hindre en mulig kobling til jord.

 5. Koble den negative kabelen (svart) til den negative (-) polen på batteriet, og fest kabelen med bolter og muttere.

 6. Sett batteridekselet på batterikassen (Figur 4).

 7. Klem batteridekselet, innrett tappene til batteribasen og slipp batteridekselet (Figur 4).

Kontrollere væskenivåer og trykk i dekk

 1. Kontroller motoroljenivået før og etter motoren brukes for første gang. Se Kontrollere motoroljenivået.

 2. Kontroller bremsevæskenivået før motoren brukes for første gang. Se Kontrollere bremsevæskenivået.

 3. Kontroller transakselvæskenivået før du starter motoren. Se Kontrollere transakselvæskenivået.

 4. Kontroller lufttrykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Kjøre inn bremsene

For å sikre optimal ytelse i bremsesystemet, må du kjøre inn bremsene før du tar maskinen i bruk.

 1. Akselerer maskinen til full hastighet og brems for å stanse maskinen raskt uten å blokkere bremsene.

 2. Gjenta denne prosedyren ti ganger, vent i ett minutt mellom hver gang du stopper slik at bremsene ikke overopphetes.

  Important: Denne prosedyren er mest effektiv når maskinen er lastet med 227 kg.

Lese brukerhåndboken og gå gjennom startinformasjonen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Brukerhåndbok1
Brukerhåndbok for motoren1
Registreringskort1
Kontrollskjema før levering1
Kvalitetssertifikat1
Nøkkel2
 • Les brukerhåndboken og motorhåndboken.

 • Fyll ut registreringskortet.

 • Fyll ut Kontrollskjema før levering.

 • Se kvalitetssertifikatet.

Oversikt over produktet

g033215

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

Kontrollpanel

g033216

Gasspedal

Bruk gasspedalen (Figur 7) til å variere bakkehastigheten til maskinen. Trykk ned gasspedalen for å starte motoren. Farten øker ytterligere ved at pedalen trykkes ned. Når du slipper opp pedalen, senkes farten på maskinen og motoren slås av.

Note: Maksimum fart fremover er 26 km/t.

Bremsepedal

Bruk bremsepedalen til å stanse eller senke maskinens hastighet (Figur 7).

Forsiktig

Hvis du bruker en maskin med slitte eller feiljusterte bremser, kan det føre til personskader.

Hvis bremsepedalen går til nærmere enn 25 mm fra gulvet i maskinen, må bremsene justeres eller repareres.

Parkeringsbremsespak

Parkeringsbremsespaken er plassert mellom setene (Figur 6 og Figur 7). Når du stopper motoren, må du sette på parkeringsbremsen for å hindre at maskinen beveger seg ved et uhell. Trekk bremsespaken opp for å sette på parkeringsbremsen. Frigjør parkeringsbremsen ved å skyve spaken ned.

Chokekontroll

Chokekontrollen er plassert under førersetet, til høyre. Bruk choken til å starte en kald motor ved å dra chokekontrollen utover (Figur 8). Når motoren er i gang, justerer du choken slik at motoren går jevnt. Etter hvert som motoren blir varm, justerer du chokekontrollen til AV-stilling.

g027617

Girspak

Girspaken er plassert mellom setene og under parkeringsbremsespaken. Girspaken har tre stillinger: FREMOVER, BAKOVER og FRI (Figur 8).

Note: Motoren starter og kjører i alle de tre stillingene.

Important: Du må alltid stoppe maskinen før du skifter gir.

Hornknapp

Kun TC-modeller

Hornknappen er plassert ved det nedre venstre hjørnet av instrumentpanelet (Figur 9). Trykk på hornknappen for å aktivere kjøretøyets horn.

g027614

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren er plassert ved det nedre høyre hjørnet av instrumentpanelet (Figur 9).

Nøkkelbryteren har 3 stillinger: AV, På og START.

Maskinen kan startes på to måter. Se Starte motoren.

Lysbryter

Bruk lysbryteren (Figur 9) til å slå på frontlyktene. Trykk lysbryteren opp for å slå på frontlyktene. Trykk lysbryteren ned for å slå av lysene.

Timeteller

Timetelleren viser hvor mange timer motoren har vært i drift. Timetelleren (Figur 9) starter hver gang du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen eller motoren går.

Indikatorlampe for motoroljetrykk

Indikatorlampen for oljetrykk (Figur 9) advarer operatøren hvis motoroljetrykket faller under et nivå der det er trygt å bruke maskinen. Hvis lampen tennes og forblir på, må du slå av motoren og kontrollere motoroljenivået. Tilsett olje på motoren hvis det er nødvendig. Se Kontrollere motoroljenivået.

Note: Det kan hende at oljeindikatorlampen blinker. Dette er normalt, og du trenger ikke å gjøre noe.

Stikkontakt

Bruk stikkontakten (Figur 9) for å tilføre 12 V strøm til valgfritt elektrisk tilbehør.

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 10) er på drivstofftanken ved siden av påfyllingslokket, på venstre side av maskinen. Måleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken.

g008398

Passasjerhåndtak

Passasjerhåndtakene er plassert på høyre side av dashbordet og på utsiden av hvert sete (Figur 11).

g009193

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

GrunnvektTørr 544 kg
Klassifisert kapasitet (på bakkenivå)749 kg totalt, herunder 90,7 kg fører og 90,7 kg passasjer, last, tilhengertungevekt, brutto tilhengervekt, ekstrautstyr og vedheng
Kjøretøyets maksimum bruttovekt – på bakkenivå1292 kg totalt, inkludert alle vektene som er oppgitt ovenfor
Maksimum lastekapasitet (på jevn overflate)567 kg totalt, inkludert tilhengertungevekt og tilhengerens bruttovekt
Tauekapasitet: 
StandardkoplingKoblingsarmvekt er 45 kg Maksimum tilhengervekt er 363 kg
HøybelastningskoblingKoblingsarmvekt er 45 kg Maksimum tilhengervekt er 544 kg
Total bredde150 cm
Total lengde303 cm
Bakkeklaring25 cm foran uten last og fører, 18 cm bak uten last og fører
Hjulavstand206 cm
Hjulets slitebane (midtlinje til midtlinje)125 cm foran, 120 cm bak
Lasteplanets lengde117 cm innvendig, 133 cm utvendig
Lasteplanets bredde125 cm på innsiden, 150 cm på utsiden av de støpte skjermene
Lasteplanets høyde25 cm innvendig

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • La aldri barn eller personer som ikke er opplært eller i fysisk stand, bruke eller utføre service på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stoppe og slå av maskinen raskt.

 • Påse at det ikke er flere personer (deg og passasjer(er)) enn antall håndtak utstyrt på maskinen.

 • Pass på at alt sikkerhetsutstyr og alle merker er på plass. Reparer eller skift ut alt sikkerhetsutstyr, og skift ut alle uleselige eller manglende merker. Ikke bruk maskinen dersom de ikke er til stede eller ikke fungerer som de skal.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk kun en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Utføre daglig vedlikehold

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbeltet(er) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Lufttrykkområde for dekk: 0,55 til 1,03 bar

  Important: Ikke overskrid maksimum lufttrykk som er angitt på siden av dekket.

  Note: Lufttrykket i dekkene bestemmes ut fra hvor tung den aktuelle lasten er.

  1. Kontroller lufttrykket i dekkene.

   Note: Lufttrykket i for- og bakdekkene skal være mellom 0,55 og 1,03 bar.

   • Bruk lavere lufttrykk i dekkene for lettere belastning, mindre jordkomprimering, jevnere kjøring og mindre dekkmerker på bakken.

   • Bruk høyere lufttrykk i dekkene ved tyngre belastning og høyere hastighet.

  2. Hvis det er nødvendig, justerer du lufttrykket i dekkene ved å fylle på eller slippe ut luft fra dekkene.

  g001055

  Fylle drivstoff

  Anbefalt drivstoff:

  • For å få best resultat anbefales det å bruke kun ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

  • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

  • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

  • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

  • Ikke bland olje i bensinen.

  Fylle tanken

  Kapasiteten til drivstofftanken er om lag 26,5 l.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 13).

   g008398
  5. Fjern drivstofftanklokket.

  6. Fyll på tanken til om lag 25 mm under toppen av tanken (bunnen av påfyllingshalsen).

   Note: Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. Ikke fyll for mye i drivstofftanken.

  7. Fest drivstofftanklokket ordentlig.

  8. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  Kjøre inn en ny maskin

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Følg retningslinjene for innkjøring av en ny maskin.
 • Følg disse retningslinjene for å kunne utføre korrekt vedlikehold.

  • Påse at bremsene kjøres inn. Se Kjøre inn bremsene.

  • Kontroller nivå på væske og motorolje regelmessig. Se etter tegn på at maskinen eller komponentene overopphetes.

  • Når du har startet en kald motor, lar du den varmes opp i ca. 15 sekunder før du begynner å bruke maskinen.

   Note: Det tar lenger tid å varme opp motoren ved bruk i kalde temperaturer.

  • Varier hastighet under bruk. Unngå å starte og stoppe raskt.

  • Du trenger ikke innkjøringsolje for motoren. Original motorolje er av samme type som er spesifisert for vanlig oljeskift.

  • Se for informasjon om spesielle lavtidskontroller.

  • Kontroller posisjonen til forhjulsopphenget, og juster etter behov. Se Kontrollere at forhjulene er korrekt rettet inn.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Passasjerer skal kun sitte i de angitte setene. Ta aldri med passasjerer på lasteplanet. Hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Maskinen skal kun brukes utendørs eller i et godt ventilert område.

  • Maskinens bruttovekt må aldri overskrides.

  • Vær spesielt forsiktig når du bruker bremser eller svinger maskinen med tung last på lasteplanet.

  • Overdimensjonert last på lasteplanet kan redusere stabiliteten til maskinen. Du må ikke overskride lastekapasiteten til lasteplanet.

  • Maskinens styring, bremsing og stabilitet påvirkes negativt når maskinen har en last der vekten til materialet ikke kan bindes til maskinen, for eksempel væske i en stor tank. Når du transporterer materiale som ikke kan bindes til maskinen, må du være forsiktig når du styrer og bremser.

  • Reduser farten til maskinen og lasten når du kjører i kupert terreng, på ujevn bakke samt i nærheten av fortauskanter, hull og andre plutselige endringer i terrenget. Lasten kan forskyves og gjøre maskinen ustabil.

  • Påse at drivverket står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er koblet inn og at du er i førerstilling, før du starter maskinen.

  • Du og passasjeren skal sitte når maskinen er i bevegelse. Hold begge hendene på rattet. Passasjerer skal bruke håndtakene. Hold armer og bein inni maskinen til enhver tid.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt. Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

  • Ikke bruk i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Se alltid etter og unngå lave overheng som greiner, dørstolper, overhengende gangveier og lignende.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Når du bruker maskinen på offentlige veier, må du følge alle trafikkregler og bruke alt ekstra tilbehør som kan være påkrevd etter loven, for eksempel lys, blinklys, skilt for saktegående kjøretøy og annet som nødvendig.

  • Hvis maskinen vibrerer unormalt, må du straks stanse og slå av maskinen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og kontrollere for skader. Reparer alle skader før du fortsetter å bruke maskinen.

  • Det kan ta lenger tid å stoppe maskinen på våte overflater enn på tørre overflater. For å tørke våte bremser bør du kjøre sakte på en jevn overflate mens du trykker forsiktig på bremsepedalen.

  • Hvis du bruker maskinen i høy hastighet og stopper brått, kan bakhjulene låse seg og redusere kontrollen du har over maskinen.

  • Ikke ta på motoren, girkassen, lyddemperen eller lyddemperskjermen mens motoren er i gang, eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme og du kan brenne deg på dem.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk lasteplanet.

   • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet i skråninger

  Note: Et veltebeskyttelsesystem med to stenger er tilgjengelig for denne maskinen som tilleggsutstyr. Bruk veltebeskyttelse hvis du skal arbeide nær bratte kanter, vann, i kupert terreng eller i skråninger som kan føre til velt. Ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted for mer informasjon.

  Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting, og kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

  • Vurder arbeidsstedet for å se hvilke skråninger som er trygge. Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

  • Kjør sakte i skråninger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ingen brå endringer av maskinens hastighet eller retning.

  • Ikke bruk maskinen på vått underlag. Dekk kan miste veigrepet. En velt kan oppstå før dekkene mister grepet.

  • Kjør rett opp og ned i skråninger.

  • Hvis du begynner å miste fart i en skråning, bremser du gradvis ned og rygger sakte rett ned skråningen.

  • Det kan være farlig å svinge mens du kjører opp eller ned skråninger. Hvis du må svinge i en skråning, må du gjøre det sakte og forsiktig.

  • Tung last påvirker stabiliteten i skråninger. Reduser belastningsvekten og farten når du kjører i en skråning eller hvis lasten har et høyt tyngdepunkt. Fest lasten til lasteplanet for å forhindre at den forskyves. Vær ekstra påpasselig når du transporterer last som har lett for å forskyve seg (væske, stein, sand osv.).

  • Unngå å starte, stoppe eller svinge i skråninger, spesielt hvis du kjører med last. Det tar lengre tid å stoppe når du kjører ned en skråning enn på flat mark. Unngå plutselige fartsendringer dersom maskinen må stanse, siden det kan føre til at maskinen velter eller ruller. Ikke bråbrems når du ruller bakover, siden det kan føre til at maskinen velter.

  Sikkerhet ved lasting og lossing

  • Ikke overstig kjøretøyets bruttovekt når du bruker den med last på lasteplanet, og/eller trekker en tilhenger. Se Spesifikasjoner.

  • Vær oppmerksom på at maskinens stabilitet og kontroll reduseres når lasten på lasteplanet ikke er ordentlig distribuert.

  • Før tømming må du sørge for at ingen befinner seg bak maskinen.

  • Less aldri av et fullt lasteplan mens maskinen står sidelengs i en skråning. Endringer i vektfordelingen kan velte maskinen.

  Bruke lasteplanet

  Heve lasteplanet

  Advarsel

  Et hevet lasteplan kan falle og skade personer som arbeider under det.

  • Bruk alltid en støttestang for å holde lasteplanet oppe før du jobber under det.

  • Fjern all last fra planet før du heiser den.

  Advarsel

  Hvis du kjører mens lasteplanet er hevet, kan dette føre til at maskinen velter eller ruller. Lasteplanet kan bli skadet hvis du opererer maskinen med planet hevet.

  • Bruk maskinen når lasteplanet er nede.

  • Senk lasteplanet etter at det er tømt.

  Forsiktig

  Hvis lasten er samlet nær bakenden av lasteplanet når du løsner låsene, kan planet plutselig velte seg åpent og skade deg eller andre personer.

  • Plasser lasten midt i lasteplanet hvis det er mulig.

  • Hold lasteplanet nede, og sørg for at ingen lener seg over planet eller står bak det når du løsner låsene.

  • Fjern all last fra planet før du løfter det for å vedlikeholde maskinen.

  1. Hev spaken på en av sidene av lasteplanet og hev lasteplanet (Figur 14).

   g014860
  2. Trekk støttestangen inn i sperresporet for å feste lasteplanet (Figur 15).

   g029622

  Senke lasteplanet

  Advarsel

  Lasteplanet kan være tungt. Hender eller andre kroppsdeler kan bli knust.

  Hold hender og andre kroppsdeler unna når lasteplanet senkes.

  1. Hev lasteplanet litt ved å heve låsespaken (Figur 14).

  2. Trekk støttestangen ut av sperresporet (Figur 15).

  3. Senk lasteplanet til det låses sikkert på plass (Figur 15).

  Åpne baklemmen

  1. Pass på at lasteplanet er nede og låst.

  2. Løft ved å bruke løftegrepene på ryggpanelet til baklemmen (Figur 16).

   g024490
  3. Juster låseflensene til baklemmen med åpningene mellom lasteplanets baklemflenser (Figur 16).

  4. Roter baklemmen bakover og ned (Figur 16).

  Lukke baklemmen

  Hvis du laster av løst materiale, som sand, stein eller trefliser fra lasteplanet, kan noe av materialet sette seg fast i hengslene til baklemmen. Gjør følgende før du lukker baklemmen.

  1. Bruk hendene til å fjerne så mye materiale som mulig fra hengslene.

  2. Vri baklemmen til ca. 45° vinkel (Figur 17).

   g024491
  3. Beveg baklemmen frem og tilbake flere ganger ved å riste den litt (Figur 17).

   Note: Dette vil løsne eventuelt fastkjørt materiale fra hengslene.

  4. Senk baklemmen og se etter materialer som ligger igjen i hengsleområdet.

  5. Gjenta trinn 1 til 4 til materialet er fjernet fra hengslene.

  6. Vri baklemmen opp og ned til låseflensene til baklemmen er justert på linje med baklemlommen i lasteplanet (Figur 16).

   Note: Hev eller senk baklemmen for å justere låseflensene til baklemmen med de vertikale åpningene mellom baklemflensene på lasteplanet.

  7. Senk baklemmen til den sitter ordentlig bak på lasteplanet (Figur 16).

   Note: Låseflensene til baklemmen sikres av baklemflensene på lasteplanet.

  Starte motoren

  1. Sitt i førersetet, sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren, og vri den med klokken til På- eller START-stilling.

   Maskinen kan startes på to måter:

   • Pedalstart – vri nøkkelbryteren til På-stilling, trykk ned gasspedalen og slipp foten fra gasspedalen.

    Note: Når du fjerner foten fra gasspedalen, blir motoren slått av.

   • Nøkkelstart – vri nøkkelbryteren til START-stilling, og motoren forblir på til nøkkelen vris til AV-stilling.

   Note: Når du starter maskinen ved hjelp av nøkkel, kan du aktivere parkeringsbremsen og arbeide unna maskinen mens motoren fortsatt går og batteriet kan lades.

   Note: Hvis du dreier nøkkelen til START-stilling, går motoren rundt til den starter. Hvis motoren starter i mer enn ti sekunder, returner den til AV-stilling og finn problemet (f.eks. chokekontrollene må være aktivert, kontroller luftrenseren for restriksjoner, sikre at drivstofftanken er full, defekt tennpluggledning osv.) før du starter maskinen igjen.

   Note: Hvis maskinen er utstyrt med den valgfrie ryggealarmen og du flytter girspaken til REVERS-stillingen, vil føreren høre en varsellyd når nøkkelbryteren er i På- eller START-stilling for å varsle føreren om at maskinen er i revers.

  2. Sett girspaken i ønsket kjøreretning.

  3. Koble ut parkeringsbremsen.

  4. Trykk sakte ned på gasspedalen.

   Note: Hvis motoren er kald, trykk på og hold gasspedalen omtrent halvveis inn, og trekk chokeknotten ut til På-stillingen. Når motoren har blitt varm, skyver du chokeknappen tilbake til AV-stillingen.

  Stoppe maskinen

  Important: Bruk bremsen for å stanse maskinen i en bakke, og koble inn parkeringsbremsen for å holde den på plass. Bruk av gasspedalen til å stanse maskinen i en bakke kan skade maskinen.

  1. Ta foten bort fra gasspedalen.

  2. Trykk bremsepedalen sakte ned for å sette på bremsen til maskinen stopper helt.

   Note: Bremseavstanden kan variere avhengig av last og fart.

  Laste på lasteplanet

  Bruk følgende retningslinjer når du laster på lasteplanet og bruke maskinen:

  • Overhold maskinens vektkapasitet og begrens vekten på lasten på lasteplanet som beskrevet i Spesifikasjoner og på merket for maskinens bruttovekt.

   Note: Vektklassifiseringen er angitt for bruk kun på jevne flater.

  • Reduser belastningsvekten i lasteplanet når du kjører i bakker og i kupert terreng.

  • Reduser belastningsvekten når du frakter høye materialer (og har et høyt tyngdepunkt) som stablet murstein, tømmerstokker eller gjødselsekker. Plasser lasten så lavt som mulig, slik at lasten ikke reduserer sikten bakover og du fortsatt kan se bak maskinen når du bruker den.

  • Sentrer lasten ved å laste lasteplanet på følgende måte:

   • Fordel vekten på lasteplanet likt fra side til side.

    Important: Sannsynligheten for at maskinen velter er større hvis lasteplanet er lastet mer på én side.

   • Fordel vekten på lasteplanet likt foran og bak.

    Important: Du kan miste styring eller maskinen kan velte hvis du plasserer vekten bak bakakselen, og trekket på fremhjulene reduseres.

  • Vær ekstra forsiktig ved transport av overdimensjonert last på lasteplanet, spesielt hvis du ikke kan sentrere vekten på lasteplanet.

  • Fest om mulig lasten ved å binde den til lasteplanet, slik at den ikke beveger seg.

  • Når du transporterer væske i en stor tank (for eksempel en spredertank), må du være forsiktig når du kjører maskinen opp eller ned bakker, når du plutselig forandrer fart eller stanser, eller når du kjører i kupert terreng.

  Lastekassen har en kapasitet på 0,37 m3. Hvor mye du kan plassere på planet uten at maskinens vektklassifisering overskrides, avhenger av materialtettheten.

  Se følgende tabell for å finne volumgrensene for de forskjellige materialene:

  MaterialeTetthetMaks. lastekapasitet(på bakkenivå)
  Grus, tørr1 522 kg/m3Full
  Grus, våt1 922 kg/m3¾ full
  Sand, tørr 1 442 kg/m3Full
  Sand, våt1 922 kg/m3¾ full
  Tre721 kg/m3Full
  Bark< 721 kg/m3Full
  Jord, pakket1 602 kg/m3¾ full (ca.)

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på et jevnt underlag.

   • Flytt drivverket til FRI.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk alt tilbehør.

   • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  • La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Se Figur 18 og Figur 19 for informasjon om festepunktene på maskinen.

  Note: Last maskinen på tilhengeren med forsiden av maskinen vendt forover. Hvis det ikke er mulig, fest maskinens panser til rammen med en stropp, eller fjern panseret og transporter og fest det separat, slik at det ikke blåser løs under transport.

  Forsiktig

  Løse seter kan falle av maskinen og tilhengeren under transport og lande på en annen maskin eller lage en hindring i veien.

  Fjern setene eller pass på at setene er godt festet til koblingen i setedekslet.

  g008401
  g008400

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue maskinen over korte avstander, men dette må ikke brukes som standardprosedyre.

  Advarsel

  Hvis du tauer i høy hastighet, kan du lett miste kontrollen over kjøretøyet, noe som kan føre til personskader.

  Tau aldri maskinen fortere enn 8 km/t.

  Note: Servostyringen fungerer ikke, noe som gjør det vanskeligere og tyngre å styre.

  Det må to personer til for å taue maskinen. Hvis du må flytte maskinen over store avstander, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger. Se Taue en tilhenger

  1. Fjern drivremmen fra maskinen. Se Skifte drivremmen.

  2. Fest et tau til tungen på frontrammen til maskinen (Figur 18).

  3. Sett girspaken i FRIog frigjør parkeringsbremsen.

  Taue en tilhenger

  Maskinen kan taue tilhengere. Slepekrok er tilgjengelig for maskinen din. Ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted for informasjon.

  Når du transporterer last eller trekker en tilhenger, må du ikke overbelaste maskinen eller tilhengeren. Overbelastning av maskinen eller tilhengeren kan gi dårlig ytelse eller skade bremsene, akselen, motoren, transakselen, styringen, opphenget, karosseristrukturen eller dekkene.

  Plasser alltid 60 % av lastevekten foran på tilhengeren. Dermed er ca. 10 % av tilhengerens bruttovekt på maskinens trekkobling.

  For at kjøretøyet skal ha tilfredsstillende brems og trekk, må du alltid ha last på lasteplanet når du trekker en tilhenger. Ikke overskrid tilhengerens brutto- eller totalvektgrense.

  Unngå å parkere maskinen i en bakke med tilhenger. Hvis du er nødt til å parkere i en bakke, må du sette på parkeringsbremsen og blokkere tilhengerhjulene.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsposisjon.

  Note: Last ned en kopi av skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søk etter maskinen fra Håndbøker-koblingen på hjemmesiden.

  Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Advarsel

  Hvis du ikke vedlikeholder maskinen, kan det føre til tidlig funksjonssvikt i maskinsystemer, noe som kan medføre skader på deg eller forbipasserende.

  Hold maskinen godt vedlikeholdt og i god stand, som angitt i disse instruksjonene.

  Forsiktig

  Kun kvalifisert og autorisert personell skal utføre vedlikehold, reparasjon, justeringer og kontroller på maskinen.

  • Unngå brannfarer og ha brannvernutstyr tilgjengelig i arbeidsområdet. Bruk aldri åpen ild for å kontrollere væskenivåer eller lekkasje av drivstoff, batterielektrolytter eller kjølevæske.

  • Ikke bruk åpne beholdere med drivstoff eller brennbar rengjøringsvæske for å rengjøre maskindeler.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i nøkkelbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren og koble ledningene fra tennpluggene før du utfører vedlikehold. Legg ledningene til side, slik at de ikke kan komme i kontakt med tennpluggene ved et uhell.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Før du utfører service eller justeringer på maskinen, gjør du følgende:

   • Parker maskinen på et jevnt underlag.

   • Flytt drivverket til FRI.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk alt tilbehør.

   • Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du hever maskinen.

  • Ikke arbeid under et løftet plan uten korrekt sikkerhetsstøtter på plass.

  • Ikke lad batteriene mens du vedlikeholder maskinen.

  • For å passe på at hele maskinen er i god stand, må du sørge for at alle festeelementer er godt strammet.

  • Reduser brannfaren ved å sørge for at det ikke er overflødig smørefett, gress, blader eller støv i maskinen.

  • Ikke utfør vedlikehold når maskinen er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Hvis maskinen må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av bevegelige deler. Hold andre borte fra maskinen.

  • Tørk opp olje- og drivstoffsøl.

  • Kontroller at parkeringsbremsen fungerer som anbefalt i vedlikeholdsplanen, og juster og vedlikehold den etter behov.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at festeelementene er godt strammet. Bytt ut slitte eller skadde merker.

  • Du må aldri forstyrre den tilmålte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir.

  • Ikke kjør motoren med for høyt turtall ved å endre regulatorinnstillingene. La en autorisert serviceforhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte.

  • Kontakt en autorisert serviceforhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

  • Hvis du endrer maskinen på en måte som påvirker drift, ytelse, varighet eller bruk, kan det føre til personskader eller dødsfall. Slike endringer kan gjøre garantien fra Toro® ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller drivremmens tilstand.
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
 • Etter de 25 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Skift motoroljefilteret.
 • Etter de 50 første timene
 • Juster motorventilklaringen.
 • Etter de 100 første timene
 • Følg retningslinjene for innkjøring av en ny maskin.
 • For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbeltet(er) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller at girene virker.
 • Kontroller bremsevæskenivået.Kontroller bremsevæskenivået før motoren brukes for første gang.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene.Smør maskinen oftere når den brukes til kraftigere bruk.
 • Skift ut luftfilteret.Skift ut luftfiltelementet raskere hvis det er skittent eller skadet.
 • Skift motoroljen.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Skift motoroljefilteret.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se ).
 • Kontroller tennpluggene. Skift tennpluggene etter behov.
 • Kontroller luftfilteret i karbonsylinderen.
 • Kontroller tilstanden på dekkene og felgene.
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
 • Se etter løse eller skadde komponenter i styringen og fjæringen.
 • Kontroller cambervinklingen og spissingen av forhjulene.
 • Kontroller transakselvæskenivået.
 • Kontroller girspakens Nøytral-stilling.
 • Rengjør motorens kjøleområder.Rengjør kjølesystemet dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Kontroller bremsene.
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt filter i karbonsylinderen.
 • Juster parkeringsbremsen, om nødvendig.
 • Kontroller tilstanden og spenningen til drivremmen.
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
 • Kontroller drifts- og parkeringsbremsen.
 • Hver 300. driftstime
 • Smør forhjullagrene.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Rengjør den primære drivclutchen.
 • Se etter om bremseskoene er slitt.
 • Hver 600. driftstime
 • Juster motorventilklaringen.
 • Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Skifte transakselvæsken.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift bremsevæsken.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at bremsen og parkeringsbremsen virker.       
  Kontroller at girskiftet/fri virker.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Kontroller transakselvæskenivået.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Kontroller motorens kjøleribber.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller at gasspedalen virker.       
  Smør alle smøreniplene.       
  Lakker ødelagt maling.       

  Vedlikeholde maskinen under spesielle driftsforhold

  Important: Hvis maskinen utsettes for noen av forholdene som nevnes nedenfor, bør du utføre vedlikehold dobbelt så ofte:

  • Ørkenbruk

  • Drift i kaldt klima – under 10 °C

  • Taue tilhenger

  • Hyppig bruk under støvete forhold

  • Anleggsarbeid

  • Etter langvarig bruk i søle, sand, vann eller andre skitne forhold må du kontrollere og rengjøre bremsene så fort som mulig. Dette forhindrer at slipende materiale påfører bremsene økt slitasje.

  Forberedelse for vedlikehold

  Mange av emnene som omfattes av dette kapitlet om vedlikehold, har å gjøre med heving og senking av lasteplanet. Ta følgende forholdsregler for å forhindre alvorlig personskade eller død.

  Gjøre maskinen klar for vedlikehold

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Tøm og hev lasteplanet. Se Bruke lasteplanet.

  Heise maskinen

  Fare

  Maskinen kan bli ustødig når den er jekket opp. Maskinen kan gli av jekken, og skade personer som er under den.

  • Ikke start maskinen når den står på en jekk.

  • Ta alltid nøkkelen ut av nøkkelbryteren før du går ut av maskinen.

  • Blokker dekkene når maskinen støttes på løfteutstyr.

  • Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når du har løftet den opp.

  Important: Når motoren kjøres under vedlikehold og/eller motordiagnostikk, må du sørge for at maskinens bakhjul er 25 mm over bakken, og at bakakselen støttes på jekk.

  • Løftepunktet foran på maskinen er foran på rammen bak tauetungen (Figur 20).

   g033043
  • Løftepunktet bak på maskinen er under akselrørene (Figur 21).

  g008657

  Tilgang til panseret

  Heve panseret

  1. Løft opp håndtakene på gummilåsene på hver side av panseret (Figur 22).

   g008402
  2. Åpne panseret.

  Lukke panseret

  1. Senk panseret forsiktig.

  2. Sikre panseret ved å innrette gummilåsene på låsefestene på hver side av panseret (Figur 22).

  Smøring

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene.Smør maskinen oftere når den brukes til kraftigere bruk.
 • Smørefett: Nr. 2 litiumbasert smørefett

  1. Tørk av smøreniplene med ei fille slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  2. Bruk en fettsprøyte og pump én eller to ganger for å få smørefett inn i maskinens smørenipler.

  3. Tørk vekk overflødig smørefett.

  Smøreniplene er plassert innerst på kontrollarmene, parallellstagets kuleledd og den ytre enden av kontrollarmene (Figur 23 og Figur 24).

  g033044
  g033217

  Smøre forhjullagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 300. driftstime
 • Smør forhjullagrene.
 • Smørefettspesifikasjon: Mobilgrease XHP™-222

  Fjerne nav og rotor

  1. Hev den fremre enden av maskinen og støtt den med jekkstøtter.

  2. Fjern de fire hakemutrene som fester hjulet til navet (Figur 25).

   g033046
  3. Fjern flenshodeboltene (⅜ x ¾ tomme) som fester braketten for bremseenheten til spindelen og skiller bremsen fra spindelen (Figur 26).

   Note: Støtt opp bremseenheten før du går videre til neste trinn.

   g033047
  4. Fjern støvhetten fra navet (Figur 27).

   g033048
  5. Fjern hårnålsspliten og holdermutteren fra spindelen og spindelmutteren (Figur 27).

  6. Fjern spindelmutteren fra spindelen, og skill navet og rotorenheten fra spindelen (Figur 27 og Figur 28).

   g033049
  7. Tørk av spindelen med en fille.

  8. Gjenta trinn 1 til og med 7 for nav og rotor på motsatt side av maskinen.

  Smøre hjullagrene

  1. Fjern det utvendige lageret og kulesetet fra navet (Figur 29).

   g033050
  2. Fjern tetningen og det innvendige lageret fra navet (Figur 29).

  3. Tørk ren tetningen og sjekk for slitasje og skade.

   Note: Bruk ikke løsemiddel når du rengjør tetningen. Skift ut tetningen hvis den er slitt eller skadet.

  4. Tørk ren lagrene og kulesetene, og sjekk disse delene for slitasje og skade.

   Note: Skift ut slitte eller skadde deler. Påse at lagre og kuleseter er rene og tørre.

  5. Ren navets hulrom for fett, smuss og andre rester (Figur 29).

  6. Fyll lagrene med det spesifiserte smøremiddelet.

  7. Fyll navets hulro 50–80 % fullt med spesifisert smørefett (Figur 29).

  8. Monter det innvendige lageret på den innvendige siden av navet, og monter tetningen (Figur 29).

  9. Gjenta trinn 1 til og med 8 for lagrene på det andre navet.

  Montere nav og rotor

  1. Påfør et tynt lett lag av det spesifiserte smørefettet på spindelen (Figur 30).

   g033051
  2. Monter nav og rotor på spindelen med rotoren på innsiden (Figur 30).

  3. Monter det utvendige lageret på spindelen, og plasser lageret i det utvendige setet (Figur 30).

  4. Monter skiven med tapp på spindelen (Figur 30).

  5. Skru spindelmutteren på spindelen, og stram mutteren med et moment på 15 Nm mens du roterer navet for å sette lagrene på plass (Figur 30).

  6. Løsne spindelmutteren til navet roterer fritt.

  7. Stram spindelmutteren med et moment på 1,70 til 2,26 Nm.

  8. Monter holderen over mutteren og sjekk at sporet i holderen er innrettet med hullet i spindelen for hårnålssplinten (Figur 31).

   Note: Hvis sporet i holderen og hullet i spindelen ikke er på linje, trekk til spindelmutteren for å innrette sporet og hullet med maks moment på 2,26 Nm på mutteren.

   g033054
  9. Monter hårnålssplinten og bøy begge beina rundt holderen (Figur 31).

  10. Monter støvkoppen på navet (Figur 31).

  11. Gjenta trinn 1 til og med 10 for nav og rotor på motsatt side av maskinen.

  Montere bremser og hjul

  1. Rengjør de to flenshodeboltene (⅜ x ¾ tomme) og smør middels sterkt gjengeforseglingsmiddel på gjengene til boltene.

  2. Innrett bremseklossene på begge sider av rotoren (Figur 26) og hullene i kaliperbraketten med hullene i bremsemonteringen på spindelrammen (Figur 30).

  3. Fest kaliperbraketten til spindelrammen (Figur 26) ved hjelp av de to flenshodeboltene (⅜ x ¾ tomme).

   Trekk til de fire flenshodeboltene med et moment på 47–54 Nm.

  4. Innrett hullene i hjulene med boltene i navet, og monter hjulet til navet med ventilstammen på utsiden (Figur 25).

   Note: Påse at hjulets monteringsoverflate er på linje med navet.

  5. Fest hjulet til navet med hakemutterne (Figur 25).

   Trekk til hakemutterne med et moment på 108–122 Nm.

  6. Gjenta trinn 1 til og med 5 for bremse og hjul på motsatt side av maskinen.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Før du sjekker oljenivået eller fyller på olje, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftfilteret.Skift ut luftfiltelementet raskere hvis det er skittent eller skadet.
 • Note: Luftfilteret må renses oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

  Kontrollere luftfilteret

  1. Hev lasteplanet, og sikre det med støttestangen.

  2. Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje (Figur 32 og Figur 33).

   Note: Pass på at dekslet er forseglet rundt luftfilterkroppen.

   Note: Skift et ødelagt luftfilterdeksel eller -hus.

   g037010
   g027733
  3. Utløs låsene som fester luftfilterdekslet til luftfilterhuset (Figur 33).

  4. Skill luftfilterdekslet fra luftfilterhuset, og rengjør innsiden av dekslet (Figur 33).

  5. Skyv luftfilterelementet forsiktig ut av luftfilterkroppen.

   Note: Unngå å slå filteret mot luftfilterhuset for å redusere mengden støv som kommer ut.

  6. Kontroller luftfilterelementet.

  Skifte luftfilteret

  1. Fjern luftfilterelementet.

  2. Kontroller at det nye filteret ikke ble ødelagt under transporten.

   Note: Kontroller forseglingsenden av filteret.

   Important: Ikke monter et ødelagt filter.

  3. Sett i det nye luftfilteret. Se Montere luftfilteret.

  Montere luftfilteret

  Important: Du må aldri bruke motoren uten at luftrenseren er installert, da det kan resultere i motorskader.

  Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  Note: Det anbefales ikke at det brukte luftfilterelementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

  1. Rengjør smussutstøtningsporten på luftfilterdekslet.

  2. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekslet, rengjør hulrommet og sett inn igjen uttaksventilen.

  3. Sett inn luftfilterelementet i luftfilterhuset (Figur 33).

   Note: Pass på at filteret er forseglet på riktig måte ved å legge trykk på ytterkanten av filteret når det installeres. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  4. Innrett luftfilterdekslet med luftfilterhuset (Figur 33).

  5. Fest dekslet til huset med låsene (Figur 33).

  6. Senk lasteplanet.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Note: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Note: Den brukte motoroljen og det brukte oljefilteret skal kasseres på et godkjent gjenvinningssenter.

  Motoroljespesifikasjoner

  Oljetype: Renseolje (API service SL eller høyere)

  Veivhuskapasitet: 1,4 l når filteret er skiftet ut

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g002134

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Hev lasteplanet.

  5. Bruk en fille til å rengjøre rundt oljepeilestaven og påfyllingslokket (Figur 35) sånn at smuss ikke kan falle ned i peilestavrøret eller oljepåfyllingshalsen og skade motoren.

   g002132
  6. Fjern peilestaven og tørk den ren (Figur 35).

  7. Før peilestaven ned i peilestavrøret og sikre at den når helt ned (Figur 35).

  8. Dra peilestaven ut og se på enden.

  9. Hvis oljenivået er lavt, må du ta av tanklokket og fylle på angitt olje i påfyllingshalsen for å heve nivået opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Hell i olje sakte, og kontroller oljenivået ofte underveis. Ikke overfyll motoren med olje.

  10. Sett på påfyllingslokket (Figur 35).

  11. Sett peilestaven ordentlig på plass (Figur 35).

   Important: Påse at løkkeenden av oljepeilestaven peker nedover.

  12. Senk lasteplanet.

  Skifte motorolje

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Start maskinen og la motoren gå i noen minutter.

  4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  5. Hev lasteplanet, og sikre det med støttestangen.

  6. Koble fra den negative batterikabelen. Se Koble fra batteriet.

  7. Plasser tappefatet under tappepluggen (Figur 36).

   g009200
  8. Fjern tappepluggen og tetningen (Figur 36).

   Note: Tapp all oljen ut av motoren.

  9. Sett tappepluggen på plass, forsegle og stram til tappepluggen med et moment på 17,6 Nm.

  10. Hell olje inn i åpningen til oljenivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Ikke overfyll motoren med olje.

  11. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket.

  12. Koble til batteriet, og senk lasteplanet.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se ).
  1. Tapp oljen fra motoren.

  2. Fjern det gamle oljefilteret (Figur 36).

  3. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye oljefilterpakningen.

  4. Tre det nye filteret på filteradapteren til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med ytterligere en halv til trekvart omdreining (Figur 36).

   Important: Oljefilteret må ikke trekkes til for hardt.

  5. Fyll på med spesifisert olje i veivhuset (Figur 34).

  6. Start motoren og la den gå for å kontrollere om det finnes oljelekkasjer.

  7. Stopp motoren og kontroller motoroljenivået.

   Note: Hvis det er nødvendig, tilsetter du den spesifiserte oljen i motoren til oljenivået er ved Full-merket på peilestaven.

  Overhale tennpluggene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tennpluggene. Skift tennpluggene etter behov.
 • Type: Champion RN14YC (eller lignende)

  Elektrodeavstand: 0,762 mm

  Important: En tennplugg som er sprukket, skitten eller som ikke virker, må skiftes. Elektrodene må ikke sandblåses, skrapes eller rengjøres ved å bruke en stålbørste fordi partikler kan falle av tennpluggen og inn i sylinderen. Dette resulterer vanligvis i en ødelagt motor.

  Note: Pluggen bør imidlertid tas av og kontrolleres hvis motoren svikter.

  1. Rengjør området rundt tennpluggen, slik at fremmedstoff ikke kommer inn i sylinderen når du fjerner tennpluggen.

  2. Trekk av ledningen fra klemmen på tennpluggen.

  3. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

  4. Kontroller tilstanden til elektroden på siden, elektroden i midten og elektrodeisolatoren i midten for å sikre det ikke er skader (Figur 37).

   Note: Ikke bruk en ødelagt eller slitt tennplugg. Skift ut med en ny tennplugg av angitt type.

   g238425
  5. Still inn elektrodeavstanden mellom midten og siden på elektrodene til 0,762 mm, som vist i Figur 37.

  6. Sett tennpluggen på sylinderhodet, og stram med et moment på 20 Nm.

  7. Koble til tennpluggledningen.

  8. Gjenta trinn 1 til og med 7 for den andre tennpluggen.

  Justere høyt/lavt tomgangsturtall

  1. Hev planet, og sikre det med støttestangen.

  2. Med maskinen av trykker du gasspedalen helt inn og måler avstanden mellom den fremre kanten av regulatorvinkeldekslet og brakettappen. Denne avstanden skal være på 0,8 til 2,0 mm.

  3. For å øke lavt tomgangsturtall, løs opp den fremre låsemutteren og stram den bakre mutteren på gasskabelen (Figur 38).

   g228465
  4. Kontroller høy tomgangshastighet med en turteller:

   1. Start motoren.

   2. Sørg for at den girspaken er i nøytral stilling.

   3. Trykk gasspedalen helt ned og mål motorhastigheten med en turteller. Motorhastigheten skal være mellom 3550 og 3650 o/min. Hvis ikke, stans motoren og juster låsemutterene.

    Important: Ikke senk høy tomgangshastighet. Test med en turteller for å sikre at høy tomgangshastighet er mellom 3550 til 3650 o/min.

  5. Trykk på støttestangen og senk lasteplanet.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om drivstoffledninger, fester og klemmer er slitte, ødelagte eller løse.

  Note: Reparer komponenter i drivstoffsystem som er ødelagte eller lekker før maskinen tas i bruk.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
  1. Hev planet, og støtt det med støttestangen.

  2. Vri nøkkeltenningen til AV-stilling, og ta ut nøkkelen.

  3. Koble fra batteriet. Se Koble fra batteriet.

  4. Plasser et tappefat under drivstoffilteret.

  5. Fjern klemmene som fester drivstoffilteret til drivstoffslangene (Figur 39).

   g002108
  6. Fjern det gamle drivstoffilteret fra drivstoffslangene.

   Note: Drener det gamle filteret og kasser det på et godkjent gjenvinningssenter.

  7. Sett i det nye filteret på drivstoffslangen slik at pilene peker mot forgasseren.

  8. Fest filteret til slangen med klemmene du fjernet i trinn 5.

  9. Koble til batteriet, og senk lasteplanet. Se Koble til batteriet.

  Vedlikeholde karbonsylinderen

  Kontrollere luftfilteret i karbonsylinderen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller luftfilteret i karbonsylinderen.
 • Kontroller åpningen i bunnen av karbonsylinderen og påse at den er ren og fri for rusk og andre hindringer (Figur 40).

  g014998

  Bytte filter i karbonsylinderen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Bytt filter i karbonsylinderen.
  1. Fjern nippelen med mothake til filteret i karbonsylinderen fra slangen på bunnen av karbonsylinderen, og fjern filteret.

   Note: Kast det gamle filteret.

   g024478
  2. Sett nippelen med mothake til filteret i karbonsylinderen inn i slangen på bunnen av karbonsylinderen.

  Skifte karbonsylinderen

  Note: Skift ut karbonsylinderen hvis den er skadet, tilstoppet eller hvis maskinen går uten et karbonsylinderfilter.

  Note: Skift karbonsylinderfilter når du skifter ut karbonsylinderen.

  Koble fra kontrollene på setebasen

  1. Fjern knotten fra girspaken (Figur 42).

   g026304
  2. Fjern de fire boltene som fester girspakplaten til girspakbraketten (Figur 42).

  3. Fjern de fire boltene som fester girspakplaten til setebasen, og fjern girspakplaten (Figur 42).

  Koble fra parkeringsbremsekabelen

  1. Fjern hårnålssplinten som fester støttestangen til braketten på bunnen av setet (Figur 43).

  2. Marker en rotasjonsstripe på den fremre låsemutteren for parkeringsbremsekabelen (Figur 43).

   Note: Pass på at kabelrøret ikke roteres ved stramming.

   g029670
  3. Løsne den bakre låsemutteren og fjern kabelen fra bremsekabelbraketten (Figur 43).

  4. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen og som fester splitten for parkeringsbremsekabelen til bremseaktiveringspaken, og skille kabelen fra spaken (Figur 43).

  5. Gjenta trinn 1 til og med 4 for parkeringsbremsekabelen på den andre siden av maskinen.

  Ta ut setene og setebasene

  1. Nederst på maskinen, fjern de åtte flenshodeboltene og åtte skivene som fester setebasen til gulvplaten og den bakre førerhuskanalen (Figur 44).

   g029658
  2. Løft setet, setebasen og parkeringsbremsekabelen forsiktig fra maskinen (Figur 44).

   Important: Merk deg hvordan parkeringsbremsekablene er ført langs chassis når du løfter setene og setebasen fra maskinen.

   g029659

  Skifte karbonsylinderen

  1. Koble vakuumslangen fra nippelen på karbonsylinderen merket med Purge (tøm) (Figur 46).

   g029627
  2. Koble drivstofftankslangen fra nippelen på karbonsylinderen merket med Fuel Tank (drivstofftank) (Figur 46).

  3. Løft karbonsylinderen fra karbonsylindermonteringen i drivstofftanken (Figur 47).

   g029628
  4. Fjern karbonsylinderfilteret og den korte delen av slangen fra den nedre nippelen på den gamle karbonsylinderen (Figur 48).

   g029660
  5. Monter slangen på den nedre nippelen på den nye karbonsylinderen (Figur 48).

  6. Plasser nippelen til en ny karbonsylinder inn i slangen (Figur 48).

  7. Før den nye karbonsylinderen inn i karbonsylindermonteringen i drivstofftanken med tømme- og drivstofftanktankniplene rettet bakover (Figur 47).

  8. Monter vakuumslangen på nippelen på karbonsylinderen merket med Purge (tøm) og drivstofftankslangen på nippelen merket med Fuel Tank (drivstofftank) (Figur 46).

  Montere setene og setebasene

  1. Løft setet og setebasen opp på maskinen, og innrett bremsekablene med chassiset (Figur 44 og Figur 45).

  2. Plasser hullene i setebasen på linje med hullene i gulvplanten og den bakre førerhuskanalen (Figur 44 og Figur 45).

  3. Monter setebasen til gulvplaten og den bakre førerhuskanalen med de åtte flenshodeboltene og åtte skivene du fjernet i trinn 1 i Ta ut setene og setebasene, og trekk til boltene til 19,78 til 25,42 N·m.

  Montere parkeringsbremsekablene

  1. Før den gjengede justeringen for parkeringsbremsekabelen til bremsekabelbraketten og splittpinnen til bremseaktiveringsspaken (Figur 43).

  2. Koble splittpinnen til bremseaktiveringsspaken med splittpinnen og hårnålssplintpinnen du fjernet tidligere i trinn 4 i Koble fra parkeringsbremsekabelen.

  3. Innrett den gjengede justeringen for parkeringsbremsekabelen til bremsekabelbraketten og trekk til den bakre låsemutteren (Figur 43).

   Note: Ikke roter den fremre låsemutteren.

  4. Gjenta trinn 1 til og med 3 for parkeringsbremsekabelen på den andre siden av maskinen.

  Koble til kontrollene på setebasen

  1. Koble den elektriske kontakten fra reversbryteren inni girspakbraketten.

  2. Innrett hullene i girspakbraketten til hullene i setebasen, og fest platen til basen med de fire boltene du fjernet i trinn 3 i Koble fra kontrollene på setebasen.

  3. Innrett hullene i girspakplaten med hullene i girspakbraketten, og fest platen til braketten med de fire boltene du fjernet i trinn 2 i Koble fra kontrollene på setebasen.

  4. Skru på knotten fra girspaken og trekk til for hånd (Figur 42).

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative klemmen først, og deretter den andre kabelen fra den positive klemmen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  Batterispenning: 12 V med 300 A (kaldstartstrøm) ved -18 °C.

  • Batteriet må alltid holdes rent og fulladet.

  • Hvis batteriklemmene er korroderte, må de rengjøres med en oppløsning av fire deler vann og én del natron.

  • Smør litt fett på batteriklemmene for å beskytte dem mot korrosjon.

  Koble fra batteriet

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  • Sørg for at batteristroppen alltid er på plass, for å beskytte og sikre batteriet.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  1. Klem på sidene av batteridekslet, og fjern dekslet fra toppen av batteriet (Figur 49).

   g024429
  2. Koble den negative batterikabelen fra batteripolen (Figur 49).

  3. Koble den positive batterikabelen fra batteripolen (Figur 49).

  Fjerne batteriet

  1. Koble fra batterikablene. Se Koble fra batteriet.

  2. Fjern låsemutteren, låseskruen og batteriklemmen som fester batteriet til batteriholderen (Figur 49).

  3. Fjern batteriet fra batteriholderen (Figur 49).

  Installere batteriet

  1. Still inn batteriet med batteriholderen i maskinen (Figur 49).

   Note: Pass på at de positive og negative polene til batteriet er stilt inn som vist i Figur 49.

  2. Fest batteriet til batteriholderen med batteriklemmen, låseskruen og låsemutteren (Figur 49).

  3. Koble til batterikablene. Se Koble til batteriet.

  Koble til batteriet

  1. Koble den positive batterikabelen til batteripolen (Figur 49).

  2. Koble polen for den negative batterikabelen til batteripolen (Figur 49).

  3. Sett på batteridekslet (Figur 49).

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være full-ladet (spesifikk vekt 1,260). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra maskinen. Se Koble fra batteriet.

  2. Koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene. Lad batteriet med 3–4 A i 4 til 8 timer (12 V).

   Note: Batteriet må ikke overopplades.

  3. Monter batteriet i chassiset. Se Installere batteriet.

  Lagre batteriet

  Hvis maskinen lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Pass på at batteriet er fulladet, for å forhindre at det fryser.

  Skifte sikringer

  Det er fire sikringer i det elektriske systemet. De finnes under panseret (Figur 50).

  Heis/lem (åpen)30 A
  Horn/stikkontakt20 A
  Frontlys15 A
  Maskinsikring10 A
  g202997

  Vedlikeholde frontlysene

  Skifte pærer

  Forsiktig

  Hvis du monterer en pære med høyere wattstyrke enn systemet er konstruert for, kan du skade strømforsyningen på 12 V eller i det minste ryke sikringen.

  Bruk alltid den spesifiserte Toro LED-pæren for å forhindre dette problemet.

  Forsiktig

  Pærene blir ekstremt varme under bruk. Hvis man tar på en varm pære kan det forårsake brannsår og personskade.

  La alltid pærene kjøles ned før du skifter dem. Utvis forsiktighet ved håndtering av pærene.

  Spesifikasjon: Se din delekatalog.

  1. Koble fra batteriet. Se Koble fra batteriet.

  2. Åpne panseret.

  3. Frakoble den elektriske forbindelsen for nettet fra koblingsstykket til pæreenheten på baksiden av frontlyshuset (Figur 51).

   g036872
  4. Vri pæreenheten ¼ omdreining mot klokken og flytt den bakover, ut av frontlyshuset (Figur 51).

  5. Sett på den nye pæreenheten og frontlyshuset, og juster tappene i pæreenheten med sporene i frontlyshuset (Figur 51).

  6. Fest pæreenheten ved å vri den ¼ med klokken (Figur 51).

  7. Tilkoble den elektriske forbindelsen for nettet til koblingsstykket til den nye pæreenheten (Figur 51).

  8. Koble til batteriet og lukk panseret. Se Koble til batteriet.

  Skifte frontlys

  1. Koble fra batteriet. Se Koble fra batteriet.

  2. Åpne panseret. Se Heve panseret.

  3. Frakoble den elektriske forbindelsen for nettet fra koblingsstykket til pæreenheten (Figur 52).

   g036873
  4. Fjern hurtigklemmene som fester frontlysene til frontlysbraketten (Figur 52).

   Note: Ta vare på alle deler som brukes til installering av det nye frontlyset.

  5. Fjern frontlysenheten ved å flytte den fremover gjennom åpningen i fremre støtfanger (Figur 52).

  6. Fest det nye frontlyset gjennom åpningen i støtfangeren (Figur 52).

   Note: Påse at justeringspostene er på linje med hullene i monteringsbraketten bak støtfangeren.

  7. Fest frontlysenheten med hurtigklemmene som du fjernet i trinn 4.

  8. Tilkoble den elektriske forbindelsen for nettet til koblingsstykket til pæreenheten (Figur 52).

  9. Juster frontlysene slik at strålen peker mot korrekt sted. Se Justere frontlyset.

  Justere frontlyset

  Bruk følgende prosedyre for å justere retningen på frontlysstrålen når en frontlysenheten skiftes ut eller fjernes.

  1. Vri om nøkkelen til På-stillingen og slå på frontlysene.

  2. På baksiden av frontlysenheten roterer du justeringsskruene (Figur 52) for å svinge frontlysenheten og stille inn posisjonen for stråleretningen.

  Vedlikehold av drivsystem

  Vedlikeholde dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden på dekkene og felgene.
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
  1. Kontroller dekkene og felgene for slitasje og skader.

   Note: Driftsulykker, for eksempel å kjøre på fortauskanter, kan skade dekket eller felgen samt forandre hjulstillingen. Kontroller derfor dekkenes tilstand etter en ulykke.

  2. Stram hjulhakemutterne til 108–122 Nm.

  Inspeksjon av styrings- og fjæringskomponentene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Se etter løse eller skadde komponenter i styringen og fjæringen.
 • Drei rattet til venstre eller høyre med rattet i den midtre posisjonen (Figur 53). Hvis du dreier rattet mer enn 13 mm til venstre eller høyre, og dekkene ikke svinger, må du kontrollere følgende styrings- og fjæringskomponenter for å sikre at de ikke er løse eller skadde:

  • Rattstang til leddet for styrestangmontering

   Important: Inspiser tilstanden og sikkerheten til pinjongakseltetningen (Figur 54).

  • Parallellstager for styrestangmontering

  g313199
  g313201

  Kontrollere at forhjulene er korrekt rettet inn

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller cambervinklingen og spissingen av forhjulene.
 • Klargjøre for justering av cambervinkelen eller spissing av forhjulene

  1. Kontroller lufttrykket i dekkene for å påse at fronthjulene er fylt til 0,83 bar.

  2. Du kan enten tilføre vekt til førersetet tilsvarende det av en gjennomsnittlig fører, eller du kan få en fører til å sette seg i setet. Vekten eller føreren må forbli i setet så lenge prosedyren foregår.

  3. Rull maskinen 2–3 m rett bakover på en jevn overflate, og deretter rett fremover tilbake til opprinnelig startposisjon. Dette sikrer at opphenget stabilisere i driftsstilling.

  Justere cambervinkelen

  Eiers verktøy: skiftenøkkel, Toro-delenr. 132-5069. Se en autorisert serviceforhandler.

  Important: Juster cambervinklingen kun hvis du bruker tilbehør foran eller hvis det er ujevn dekkslitasje.

  1. Sjekk cambervinklingen på hvert hjul. Den skal være så nær nøytral (null) som mulig.

   Note: For å redusere ujevn slitasje må dekkene være innrettet med slitebanen jevnt med bakken.

  2. Hvis hjulets cambervinkling ikke er riktig, roteres kragen på støtdemperen med en skiftenøkkel til hjulet er justert (Figur 55).

   g033218

  Justere forhjulenes spissing

  Important: Før du justerer spissingen, sørg for at cambervinklingen er så nær nøytralt som mulig. Se Justere cambervinkelen.

  1. Mål avstanden mellom begge forhjulene ved akselhøyde, både foran og bak på forhjulene (Figur 56).

   g009235
  2. Hvis målene ikke faller innenfor 0 til 6 mm, løsne låsemutteren i den ytre enden av parallellstagene (Figur 57).

   g033219
  3. Roter begge parallellstagene for å bevege den fremre delen av dekket innover eller utover.

  4. Stram parallellstagets låsemuttere når justeringen er korrekt.

  5. Pass på at rattet kan vris helt i begge retninger.

  Kontrollere transakselvæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller transakselvæskenivået.
 • Væsketype: SAE 10W-30 (API service, SJ eller høyere)

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern bolten fra nivåindikatorhullet (Figur 58).

   Note: Nivået på transakselvæsken skal være ved bunnen av nivåindikatorhullet.

   g002082
  3. Hvis transakselvæsken ikke er på nivå med bunnen av nivåindikatorhullet, fyller du beholderen med den angitte væsken. Se Skifte transakselvæsken.

  Skifte transakselvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skifte transakselvæsken.
 • Væsketype: SAE 10W-30 (API service, SJ eller høyere)

  Væskekapasitet: 1,4 l

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør området rundt fyllepluggen og tappepluggen med ei fille (Figur 59).

   g002109
  3. Plasser et tappefat med kapasitet på minst 2 liter under tappepluggen.

  4. Fjern fyllepluggen ved å rotere den mot klokken (Figur 59).

   Note: Ta vare på fyllepluggen og pakning for installasjon i trinn 8.

  5. Fjern tappepluggen ved å rotere den mot klokken (Figur 59).

   Note: Ta vare på tappepluggen og pakning for installasjon i trinn 6.

   Note: Tapp all væsken ut av transakselen.

  6. Sett på og stram tappepluggen og pakningen i tappeplugghullet til drivverket (Figur 59).

   Note: Den brukte oljen skal kasseres på et godkjent gjenvinningssenter.

  7. Fyll beholderen (Figur 60) via fylleplugghullet med ca. 1,4 liter angitt olje eller til oljenivået i drivverket er på linje med bunnen av gjengene (Figur 59).

   g004048
  8. Sett på og stram fyllepluggen og pakningen i fylleplugghullet til drivverket (Figur 59).

  9. Start motoren og bruk maskinen.

  10. Sjekk væskenivået, og fyll på væske hvis nivået er under gjengene i fyllplugghullet (Figur 59).

  Kontrollere og justere fri-posisjon

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at girene virker.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller girspakens Nøytral-stilling.
 • Når man utfører rutinemessig vedlikehold og/eller motordiagnostikk, må transakselen flyttes til FRI (Figur 61). Maskinen har en FRI-stilling på girspaken som kontrollerer nøytralen i transakselen. Du bør gjennomføre følgende tiltak for at frigirspaken skal bruke nøytralen i transakselen på riktig måte:

  1. Flytt girspaken til FRI-stillingen.

  2. Påse at den nøytrale braketten er i FRI-stillingen (på nivå med kabelmonteringsbraketten under girbraketten) ved å dreie drivclutchen (Figur 61).

   Note: Maskinen skal ikke rulle frem og tilbake. Dersom det gjør det, må du sette den nøytrale braketten i FRI.

   g002093
  3. Vri en av låsemutrene (Figur 61) for å få en avstand på 0,762 til 1,524 mm mellom bunnen av mutter/skive og nøytral brakett.

   Note: Du må holde gjengeakselen under braketten når du justerer posisjonen til låsemutteren på toppen.

  4. Vri den andre låsemutteren for å få en avstand på 0,76 til 1,52 mm mellom bunnen av mutter/skive og nøytral brakett.

  5. Trekk opp hver girkabel for å sikre at det er et mellomrom på 0,76–1,52 mm mellom mutter/skive og nøytral brakett (Figur 62).

   Note: Hvis det ikke er et mellomrom, juster mutterne til angitt mellomrom.

   g002094
  6. Start motoren og sett girspaken i FREMOVER, REVERS og FRI flere ganger for å passe på at den nøytrale braketten fungerer som den skal.

  Vedlikeholde primærdrivclutchen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Rengjør den primære drivclutchen.
 • Forsiktig

  Støvet i clutchen fraktes gjennom luften og kan skade øynene dine, eller du kan inhalere det og få pusteproblemer.

  Bruk vernebriller og en støvmaske eller annet øye- eller åndedrettsvern når du gjennomfører denne prosedyren.

  1. Hev og lås fast lasteplanet.

  2. Fjern de tre skruene som fester dekselet til clutchen og fjern dekselet (Figur 63).

   Note: Ta vare på dekselet og skruene for installasjon.

   g011947
  3. Rengjør innsiden av dekselet og de indre delene av clutchen grundig ved hjelp av komprimert luft.

  4. Sett på clutchdekselet og fest det med de tre skruene (Figur 63) som du fjernet i (2).

  5. Senk lasteplanet.

  Redusere topphastigheten

  Forsiktig

  Støvet i clutchen fraktes gjennom luften og kan skade øynene dine, eller du kan inhalere det og få pusteproblemer.

  Bruk vernebriller og en støvmaske eller annet øye- eller åndedrettsvern når du gjennomfører denne prosedyren.

  1. Hev og lås fast lasteplanet. Se Heve lasteplanet.

  2. Fjern boltene som fester dekselet til primærclutchen, som vist i Figur 64.

   Important: Vær forsiktig når du fjerner clutchdekselet, fjæren står i spenn.

   Important: Merk deg X-retningen på clutchdekslene og clutchenhetene for senere montering.

   g026341
  3. Fjern fjæren.

  4. Legg til eller fjern avstandsstykker for å justere den høyeste hastigheten. Bruk følgende tabell for å avgjøre hvor mange avstandsstykker som trengs.

   AvstandsstykkerTopphastighet
   2 (standard)26 km/t (standard)
   319 km/t
   414 km/t
   510 km/t
   66 km/t

   Important: Ikke bruk maskinen uten minst to avstandsstykker på plass.

  5. Monter fjæren og clutchdekselet.

   Important: Sørg for at X-en settes tilbake på opprinnelig plassering.

  6. Trekk til boltene med et moment på 179–228 Nm.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stopp motoren og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

  Rengjøre motorens kjøleområder

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Rengjør motorens kjøleområder.Rengjør kjølesystemet dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Important: Hvis du bruker motoren med en blokkert rotasjonsskjerm, skitne eller tilstoppede kjøleribber eller med kjøledekslene fjernet, blir motoren ødelagt på grunn av overoppheting.

  Important: Rengjør aldri motoren med en trykkvasker. Vann kan forurense drivstoffsystemet.

  Rengjør rotasjonsskjerm, kjøleribber og motorens utvendige overflater.

  Note: Rengjør motorens kjølekomponenter oftere under ekstremt støvete og skitne forhold.

  Vedlikehold av bremser

  Kontrollere bremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller bremsene.
 • Important: Bremsene er viktige sikkerhetskomponenter i maskinen. Undersøk dem nøye ved anbefalte serviceintervall for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

  • Undersøk om bremsebelegget er slitt eller skadet. Hvis fôringstykkelsen (bremseklossen) er mindre enn 1,6 mm må du skifte ut bremsebelegget.

  • Kontroller om bakplaten eller andre komponenter viser tegn til slitasje eller deformasjon. Skift ut eventuelle deformerte komponenter.

  • Kontroller bremsevæskenivået. Se Kontrollere bremsevæskenivået.

  Justere parkeringsbremsehåndtaket

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Juster parkeringsbremsen, om nødvendig.
  1. Fjern håndgrepet fra parkeringsbremsespaken (Figur 65).

   g029671
  2. Løsne setteskruen som fester bremsejusteringsknotten til parkeringsbremsespaken (Figur 65).

  3. Roter bremsejusteringsknotten til du oppnår en styrke på 133–156 N for å sette på parkeringsbremsespaken (Figur 65).

   Note: Hvis du roterte bremsejusteringsknotten så langt som mulig for justeringen og likevel ikke kan oppnå styrken på 133–156 N som er nødvendig for å heve parkeringsbremsespaken, utfør prosedyren for justering av bremsekablene. Se Justere bremsekablene.

  4. Stram setteskruen, og monter håndgrepet (Figur 65).

  Justere bremsekablene

  1. Fjern håndgrepet fra parkeringsbremsespaken (Figur 65).

  2. Løsne setteskruen (Figur 65) som fester bremsejusteringsknotten til parkeringsbremsespaken, koble fra parkeringsbremsen og løsne bremsejusteringsknotten.

  3. Nederst på maskinen, løsne den bakre låsemutteren for den gjengede justeringen på parkeringsbremsekabelen fire omganger (Figur 66).

   g029672
  4. Stram den fremre låsemutteren (Figur 66).

  5. Roter bremsejusteringsknotten (Figur 65) til det er nødvendig med styrke på 133–156 N for å sette på parkeringsbremsen.

   • Hvis du ikke kan justere bremsejusteringsknotten ved å løsne den og aktivere parkeringsbremsespaken med en kraft på 133–156 N, gjør som følger:

    1. Løsne den fremre låsemutteren (Figur 66) for den gjengede justeringen på parkeringsbremsekabelen én omgang.

    2. Stram den bakre låsemutteren (Figur 66).

    3. Roter bremsejusteringsknotten (Figur 65) til det er nødvendig med styrke på 133–156 N for å heve spaken.

    4. Gjenta trinn 1 til og med 3 opptil to ganger for å oppnå parkeringsbremsekraft mellom 133 og 156 N.

   • Hvis du ikke kan justere bremsejusteringsknotten ved å stramme den til og aktivere parkeringsbremsespaken med en kraft på 133–156 N, gjør som følger:

    1. Løsne den bakre låsemutteren (Figur 66) for den gjengede justeringen på parkeringsbremsekabelen én omgang.

    2. Stram den fremre låsemutteren (Figur 66).

    3. Roter bremsejusteringsknotten (Figur 65) til det er nødvendig med styrke på 133–156 N for å sette på parkeringsbremsen.

    4. Gjenta trinn 1 til og med 3 opptil tre ganger for å oppnå parkeringsbremsekraft mellom 133 og 156 N.

    Note: Hvis du ikke kan justere parkeringsbremsekabelen nok til å få bremsejusteringsknotten innenfor justeringsområdet, sjekk bremseklossene for slitasje.

   • Stram setteskruen, og monter håndtaket (Figur 65).

  Kontrollere bremsevæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller bremsevæskenivået.Kontroller bremsevæskenivået før motoren brukes for første gang.
 • Bremsevæsketype: DOT 3

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Hev panseret for å få tilgang til hovedbremsesylinderen og -beholderen (Figur 67).

   g033037
  5. Se på siden av beholderen for å se væskenivået (Figur 68).

   Note: Nivået skal være over minimumslinjen.

   g002136
  6. Gjør følgende hvis væskenivået er lavt:

   1. Rengjør området rundt beholderlokket, og ta av lokket (Figur 67).

   2. Hell DOT 3-bremsevæske i beholderen til væskenivået er over minimumslinjen (Figur 68).

    Note: Ikke overfyll tanken med bremsevæske.

   3. Sett lokket på beholderen (Figur 67).

  7. Lukk panseret.

  Skifte bremsevæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Skift bremsevæsken.
 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

  Vedlikehold av remmer

  Vedlikeholde drivremmen

  Kontrollere drivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller drivremmens tilstand.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til drivremmen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Hev lasteplanet, og sikre det med støttestangen.

  3. Flytt drivverket til FRI.

  4. Roter og inspiser remmen (Figur 69) for overdreven slitasje eller skade.

   Note: Skift beltet hvis det har mye slitasje eller skade. Se Skifte drivremmen.

   g011948
  5. Senk lasteplanet.

  Skifte drivremmen

  1. Hev lasteplanet.

  2. Sett giret i FRI, sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelbryteren til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen.

  3. Vri og før remmen over den sekundære clutchen (Figur 69).

  4. Ta av remmen fra den primære clutchen (Figur 69).

   Note: Kast det gamle beltet.

  5. Still inn den nye remmen over den primære clutchen (Figur 69).

  6. Vri og før remmen over den sekundære clutchen (Figur 69).

  7. Senk lasteplanet.

  Justere startgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
  1. Hev lasteplanet.

  2. Løsne startergeneratorens svingmutter (Figur 70).

   g197818
  3. Still inn et spikerjern mellom motormonteringen og starteren.

  4. Trykk spikerjernet nedover for å vri starteren ned i sporet til remspenningen er 6 mm ved 44 N·m styrke (Figur 70).

  5. Stram svingmutteren for hånd, og fjern spikerjernet (Figur 70).

  6. Stram svingmutteren til 88–115 Nm.

  7. Senk lasteplanet.

  Vedlikehold av chassis

  Justere låsene på lasteplanet

  Hvis lasteplanlåsen ikke er justert, vibrerer lasteplanet opp og ned når du kjører. Du kan justere låsepostene slik at sperrene holder lasteplanet stramt mot chassiset.

  1. Løsne låsemutteren på enden av låseposten (Figur 71).

   g002181
  2. Vri låseposten med klokken til den sitter tett mot krokdelen på sperren (Figur 71).

  3. Stram låsemutteren med et moment på 19,7 til 25,4 Nm.

  4. Gjenta trinnene 1 til 3 for låsen på den andre siden av maskinen.

  Rengjøring

  Vaske maskinen

  Du bør vaske maskinen etter behov. Bruk bare vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Du kan bruke en klut når du vasker maskinen.

  Important: Ikke bruk høyttrykksutstyr til å vaske maskinen. Høyttrykksutstyr kan skade det elektriske systemet, løsne viktige merker og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå overdreven bruk av vann nær kontrollpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Ikke vask maskinen mens motoren er i gang. Vask av maskinen mens motoren er i gang kan føre til interne skader på motoren.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • La hele maskinen kjøles ned før oppbevaring.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tøm drivstoff innendørs.

  Oppbevare maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Juster motorventilklaringen.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller drifts- og parkeringsbremsen.
 • Hver 400. driftstime
 • Se etter om bremseskoene er slitt.
 • Hver 600. driftstime
 • Juster motorventilklaringen.
  1. Sett maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern utvendige gressrester og smuss fra hele maskinen, inkludert utsiden av motoren.

  3. Sjekk bremsen. Se Kontrollere bremsene.

  4. Vedlikehold luftrenseren. Se Vedlikeholde luftfilteret.

  5. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  6. Smøre maskinen. Se Smøring.

  7. Bytte motorolje, se Kontrollere motoroljenivået.

  8. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  9. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  10. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  11. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.

  12. Ta batteriet ut av chassiset. Sjekk elektrolyttnivået, og lad det helt opp. Se Vedlikeholde batteriet.

   Note: Batterikablene må ikke være koblet til batteripolene under lagring.

   Important: Batteriet må være fulladet for å unngå at det fryser og skades ved temperaturer under 0 °C. Et fullt oppladet batteri opprettholder ladningen i ca. 50 dager ved temperaturer som er under 4 °C. Hvis temperaturen er over 4 °C må du kontrollere vannivået inne i batteriet og lade det opp hver 30. dag.

  13. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  14. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken.

   Note: Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  15. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager.

  16. Legg en presenning over kjøretøyet for å beskytte den og holde den ren.