Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g033194

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Dette tenningssystemet er i samsvar med Canadas ICES-002

Den vedlagte Brukerhåndbok for motor inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Sikkerhet

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personlige sikkerhetsinstruksjoner. Hvis disse instruksjonene ikke tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Denne maskinen oppfyller kravene i SAE J2258.

Important: Se samsvarserklæringen som følger med maskinen for CE-påkrevde reguleringsdata.

Regler for sikker bruk

Important: Denne maskinen er utformet hovedsakelig som et terrengkjøretøy og er ikke tiltenkt omfattende bruk på offentlige veier.Når du bruker maskinen på offentlige veier skal du følge alle trafikkregler og bruke alt ekstra tilbehør som kan være påkrevd etter loven, for eksempel lys, blinklys, skilt for saktegående kjøretøy og annet som nødvendig.

Denne maskinen er bygget og testet med tanke på at den skal være sikker og pålitelig i drift, dersom den brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Selv om forebygging og avverging av farer og ulykker avhenger av hvordan maskinen er konstruert og utrustet, er det også avhengig av at operatøren som bruker, vedlikeholder og lagrer maskinen er oppmerksom, nøyaktig og har fått riktig opplæring. Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade eller dødsfall.

Denne maskinen vil kjennes annerledes å kjøre enn passasjerbiler og lastebiler. Derfor bør du ta deg tid til å gjøre deg kjent med denne maskinen.

Ikke alt tilleggsutstyr som passer til denne maskinen, er dekket i denne håndboken. Se den spesifikke brukerhåndboken som følger med hvert tilbehør for ekstra sikkerhetsinstruksjoner.

For å redusere muligheten for skader eller dødsulykker bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene:

Den overordnedes ansvarsområder

Sørg for at operatørene har fått god opplæring og er kjent med brukerhåndboken og alle merkene på maskinen.

Før bruk

 • Maskinen er bare beregnet på deg, operatøren, samt én passasjer i setet som leveres av produsenten. Ta aldri med flere passasjerer i maskinen.

 • Bli kjent med kontrollene, og lær hvordan man slår av motoren raskt.

 • Bruk aldri maskinen når du er trøtt, syk eller påvirket av medisiner, alkohol eller andre rusmidler.

 • Bruk alltid kraftig, sklisikkert fottøy. Ikke bruk løse klær, sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

 • La aldri barn få bruke maskinen. La aldri voksne bruke maskinen uten å ha fått ordentlige instruksjoner. Kun personer som har fått opplæring og er autoriserte, skal bruke denne maskinen.

 • Vær alltid oppmerksom på hvor folk oppholder seg.

 • Sørg for at alle verneplater, sikkerhetsinnretninger og merker er på plass. Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke ikke virker, er uleselig eller skadet, må det repareres eller skiftes ut før du tar maskinen i bruk.

 • Unngå å kjøre når det er mørkt, spesielt i ukjent terreng. Hvis du må kjøre i mørket, utvis forsiktighet og bruk frontlysene.

 • Kontroller alle deler på maskinen, og eventuelt tilleggsutstyr, før du tar den i bruk. Ikke bruk maskinen hvis noe er galt. Pass på at problemet rettes opp før du bruker maskinen eller tilleggsutstyret igjen.

 • Maskinen skal kun startes utendørs eller i et godt ventilert område.

Sikker håndtering av drivstoff

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoff er meget brannfarlig, og bensindamp er eksplosiv.

 • Ikke røyk nær maskinen.

 • Bruk bare godkjente kanner eller beholdere av et ikke-metallisk materiale.

 • Statisk elektrisk utladning kan antenne drivstoffdamp i en drivstoffbeholder som ikke er jordet. Fyll aldri opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastfôring. Fjern drivstoffbeholderen fra maskinens lasteplan og plasser den på bakken et stykke fra maskinen før den fylles.

 • La munnstykket være i kontakt med beholderen mens tanken fylles. Fjern utstyr fra maskinens lasteplan før du fyller drivstoff. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går.

 • La motoren bli kald før du fyller på mer drivstoff.

 • Du må aldri fylle drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff på slikt utstyr med en bærbar kanne heller enn direkte fra drivstoffpumpen.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

 • Ikke overfyll drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

Bruk

 • Føreren og passasjeren skal sitte når maskinen er i bevegelse. Føreren skal holde begge hendene på rattet, og passasjeren skal bruke håndtakene. Hold armer og bein inni maskinen til enhver tid.

 • Kjør langsommere og unngå skarpe svinger når du kjører med en passasjer. Husk at passasjeren ikke alltid er forberedt på at du kommer til å bremse eller snu. La aldri passasjerer få sitte på kassen eller tilleggsutstyret.

 • Overbelast aldri maskinen. Merkeplaten (som er plassert midt under dashbordet) viser belastningsgrensen for maskinen. Tilhengere må aldri overbelastes, og maskinens bruttovekt må aldri overskrides.

 • Hvis du ikke bruker maskinen på en sikker måte, kan det føre til ulykker, velt og alvorlige skader eller dødsfall. Kjør forsiktig. For å forhindre velting eller tap av kontrollen, ta følgende forholdsregler:

  • Vær svært forsiktig, reduser hastigheten og oppretthold trygg avstand rundt sandfang, grøfter, bekker, ramper og ukjente områder eller andre farer.

  • Vær oppmerksom på hull eller andre skjulte farer.

  • Maskinen må ikke brukes i hellinger som overskrider 18 grader eller 32,5 %. Vær svært forsiktig når du bruker kjøretøyet i hellinger. Kjør rett opp og ned i hellinger. Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger eller svinger i en helling. Unngå så langt det er mulig å svinge i hellinger.

  • Vær spesielt forsiktig når du kjører maskinen på vått underlag, i stor fart eller med full last. Bremsetiden øker når du kjører med full last.

  • Unngå å starte og stoppe plutselig. Ikke gå fra revers til fremover eller omvendt uten først å ha stanset helt.

  • Ikke ta skarpe svinger, gjør plutselige bevegelser eller utfør andre handlinger som kan få deg til å miste kontrollen over maskinen.

  • Ikke la noen stå bak maskinen når du lesser av. Ikke tipp lasten på føttene til noen. Utløs låsene på baklemmen fra siden av lasteplanet, ikke bakfra.

  • Hold alle tilskuere på avstand. Pass på at ingen står bak maskinen før du rygger. Rygg langsomt.

  • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Gi alltid fotgjengere og andre maskiner forkjørsrett. Signaliser tidlig når du skal snu eller stoppe, slik at andre vet hva du kommer til å gjøre. Følg trafikkreglene.

  • Bruk aldri maskinen i nærheten av områder med eksplosivt støv eller eksplosive gasser. Eksossystemet og det elektriske systemet kan skape gnister som kan antenne eksplosivt materiale.

  • Vær alltid på utkikk etter, og forsøk å unngå, lave overheng, slik som greiner, dørstolper, overhengende gangveier osv. Forsikre deg om at det er nok plass over deg til at du kan komme under med maskinen og deg selv.

  • Hvis du noen gang er usikker på hva som er trygg drift, må du stanse arbeidet og spørre din overordnede.

 • Før du forlater førersetet:

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Senk planet.

  • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Sett på parkeringsbremsen.

  • Ta nøkkelen ut av nøkkelbryteren.

 • Ikke ta på motoren, girkassen, radiatoren, lyddemperen eller lyddemperskjermen mens motoren er i gang, eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme og du kan brenne deg på dem.

 • Hvis maskinen vibrerer unormalt, må du straks slå av maskinen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og kontrollere kjøretøyet for skader. Reparer alle skader før du fortsetter å bruke maskinen.

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser at lyn nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

Bremse

 • Senk farten på maskinen før du nærmer deg en hindring. Dette gir deg ekstra tid til å stoppe eller svinge. Hvis du treffer noe kan det skade deg og eventuelle passasjerer. Det kan også ødelegge maskinen og lasten.

 • Kjøretøyets bruttovekt påvirker din evne til å stoppe og/eller svinge. Tung last og tungt utstyr gjør det vanskeligere å stoppe og svinge maskinen. Jo tyngre lasten er, desto lengre tid tar det å stoppe.

 • Senk farten hvis lastekassen er fjernet og det ikke er montert noe utstyr på maskinen. Bremseegenskapene forandres, og hvis du stopper brått, kan det føre til at bakhjulene låser seg, noe som igjen påvirker kontrollen over maskinen.

 • Gress og asfalt er glatt når det er vått. Det kan ta to til fire ganger lengre tid å stoppe maskinen på våt overflate som på tørr overflate. Hvis du kjører gjennom dypt vann og bremsene blir våte, vil de ikke fungere bra før de tørker igjen. Når du har kjørt i vann, bør du teste bremsene for å se om de virker ordentlig. Hvis de ikke virker, bør du kjøre sakte på jevn overflate mens du trykker forsiktig på bremsepedalen. Dette tørker bremsene.

Kjøre i bakker

Advarsel

Hvis du bruker maskinen i en bakke, kan den velte eller motoren kan stanse og du kan miste kontrollen. Dette kan føre til personskader.

 • Ikke bruk maskinen i overdrevent bratte skråninger.

 • Ikke akselerer fort eller bråbrems når du rygger ned en bakke, spesielt ikke hvis du kjører med last.

 • Hvis motoren stanser eller du mister fart i en bakke, rygger du sakte rett ned bakken. Forsøk aldri å snu maskinen.

 • Kjør maskinen langsomt i skråninger og utvis forsiktighet.

 • Unngå å svinge i en bakke.

 • Reduser maskinens last og fart.

 • Unngå å stoppe i bakker, spesielt hvis du kjører med last.

Ta disse forholdsreglene når du bruker maskinen i en bakke:

 • Senk farten før du kjører opp eller ned en bakke.

 • Hvis motoren stanser eller du begynner å miste fart i en bakke, bremser du gradvis ned og rygger rett ned bakken.

 • Det kan være farlig å snu mens du kjører opp eller ned bakker. Hvis du må svinge i en bakke, må du gjøre det sakte og forsiktig. Foreta aldri skarpe eller raske svinger.

 • Tung last påvirker stabiliteten. Reduser belastningsvekten og farten når du kjører i en bakke eller hvis lasten har et høyt tyngdepunkt. Sikre lasten til lastekassen for å forhindre at den forskyves. Vær ekstra påpasselig når du transporterer last som har lett for å forskyve seg (væske, stein, sand osv.).

 • Unngå å stoppe i bakker, spesielt hvis du kjører med last. Det tar lengre tid å stoppe når du kjører i nedoverbakke enn på flat mark. Hvis du må stanse maskinen, må du unngå plutselige fartsendringer, ettersom det kan føre til at maskinen velter eller ruller. Ikke bråbrems når du ruller bakover, ettersom det kan føre til at maskinen velter.

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du installerer veltebeskyttelsen som ekstrautstyr før du kjører i bakker.

Kjøre i kupert terreng

Reduser farten til maskinen og lasten når du kjører i kupert terreng, på ujevn bakke samt i nærheten av fortauskanter, hull og andre plutselige endringer i terrenget. Lasten kan forskyves og gjøre maskinen ustabil.

Advarsel

Plutselige forandringer i terrenget kan forårsake brå bevegelser i rattet, noe som kan føre til skader i arm og hånd.

 • Senk farten når du kjører i kupert terreng og i nærheten av fortauskanter.

 • Grip løst om rattet med tomlene opp og bort fra ratteikene.

Laste og lesse

 • Ikke overstig maskinens vektkapasitet når du bruker den med last i lastekassen, når du trekker en tilhenger eller begge deler. Se Spesifikasjoner

 • Vær forsiktig når du kjører i en bakke eller i ujevnt terreng, spesielt når det er last i lasteboksen, når du trekker en tilhenger eller begge deler.

 • Vær oppmerksom på at maskinens stabilitet og kontroll reduseres når lasten i lastekassen ikke er ordentlig distribuert.

 • Overdimensjonert last i lastekassen kan endre stabiliteten til maskinen.

 • Maskinens styring, bremsing og stabilitet påvirkes når maskinen har en last der vekten til materialet ikke kan bindes til maskinen, for eksempel væske i en stor tank.

  Advarsel

  Lasteplanet kan være tungt. Hender eller andre kroppsdeler kan bli knust.

  • Hold hender og andre kroppsdeler unna når kassen senkes.

  • Ikke tipp lasten på mennesker i nærheten.

 • Less aldri av en full lastekasse mens maskinen står sidelengs i en bakke. Endringer i vektfordelingen kan velte maskinen.

 • Når du har tung last i lastekassen, må du redusere farten for å få lang nok bremseavstand. Ikke bråbrems. Vær ekstra forsiktig i bakker.

 • Vær oppmerksom på at tung last øker bremselengden og reduserer muligheten til å svinge raskt uten å velte.

 • Den bakre lasteplassen er kun beregnet for last, ikke passasjerer.

 • Overbelast aldri maskinen. Merkeplaten (som er plassert midt under dashbordet) viser belastningsgrensen for maskinen. Tilhengere må aldri overbelastes, og maskinens bruttovekt må aldri overskrides.

Vedlikehold

 • Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen før vedlikehold foretas eller justeringer gjøres på maskinen. for å hindre utilsiktet start av motoren.

 • Jobb aldri under et hevet lasteplan uten å ha plassert støttepilarer på den helt utstrakte sylinderstangen.

 • Kontroller at alle koblingene for hydrauliske ledninger er tette, og at alle hydrauliske slanger og ledninger er i god stand før systemet settes under trykk.

 • Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du slippe ut alt trykket i systemet. Dette gjør du ved å stoppe motoren og senke tømmeventilen og/eller senke kassen og det andre utstyret. Sett hydraulikkspaken i avlastet stilling. Hvis kassen må stå i hevet stilling, må den sikres med sikkerhetsstøtter.

 • For å passe på at hele maskinen er i god stand må du sørge for at alle muttere, bolter og skruer er godt strammet til.

 • Reduser brannfaren ved å sørge at det ikke er overflødig smørefett, gress, blader eller støv i motoren.

 • Hvis motoren må være i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av motoren eller andre bevegelige deler. Hold alle unna.

 • Ikke kjør motoren med for høyt turtall ved å endre regulatorinnstillingene. Maksimal motorhastighet er 3 650 o/min. La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • For best mulig ytelse og sikkerhet bør du bare kjøpe ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Det kan være farlig å bruke reservedeler og tilleggsutstyr som er laget av andre produsenter. Hvis du endrer maskinen på en måte som påvirker drift, ytelse, varighet eller bruk, kan det føre til personskader eller dødsfall. Slike endringer kan gjøre garantien fra Toro® ugyldig.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal117-5001
decal121-9775
decal99-7345
decal115-2412
decal136-1164
decal99-7952
decal112-3325
decal115-7739

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å sitte i normal arbeidsstilling.

Montere rattet (kun modell 07235TC)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ratt1
Rattdeksel1
Låsemutter (½ tomme)1
Skive (½ tomme)1
Støvdeksel1
 1. Hvis dekselet er montert, må du fjerne det fra rattet (Figur 3).

 2. Fjern låsemutteren (½ tomme) fra rattstangen (Figur 3).

 3. Før rattet, støvdekselet og skiven (1/2 tomme) inn på rattstangen (Figur 3).

 4. Fest rattet til stangen med låsemutteren (½ tomme) og stram den til med et moment på 27–34 N·m.

 5. Monter dekselet på rattet (Figur 3).

  g198932

Koble batteriet (kun modell 07235TC)

Advarsel

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

 • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

 • Fjern alltid den positive (røde) kabelen først.

 1. Klem batteridekselet for å løsne tappene fra batteribasen (Figur 4).

  g033851
 2. Fjern batteridekselet fra batteribasen (Figur 4).

 3. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) polen på batteriet og fest kabelen med skruene og mutrene (Figur 5).

  g033852
 4. Skyv isolatorhetten over den positive polen.

  Note: Isolatorhetten brukes til å hindre en mulig kobling til jord.

 5. Koble den negative kabelen (svart) til den negative (+) polen på batteriet og fest kabelen med skruer og mutre.

 6. Sett batteridekselet på batterikassen (Figur 4).

 7. Klem batteridekselet, innrett tappene til batteribasen og slipp batteridekselet (Figur 4).

Kontrollere væskenivåer og trykk i dekk

 1. Sjekk motoroljenivået før og etter du bruker motoren for første gang. Se Kontrollere motoroljenivået.

 2. Kontroller bremsevæskenivået før du bruker motoren for første gang. Se Kontrollere bremsevæskenivået.

 3. Kontroller transakselvæskenivået før du bruker motoren for første gang. Se Kontrollere transakselvæskenivået.

 4. Kontroller lufttrykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Lese håndboken og se sikkerhetsopplæringsmaterialet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Brukerhåndbok1
Brukerhåndbok for motoren1
Sikkerhetsopplæringsmateriale1
Registreringskort1
Kontrollskjema før levering1
Kvalitetssertifikat1
Nøkkel2
 • Les Brukerhåndboken, og brukerhåndboken for motoren.

 • Se på førerens sikkerhetsopplæringsmateriale.

 • Fyll ut registreringskortet.

 • Fyll ut Kontrollskjema før levering.

 • Se kvalitetssertifikatet.

Kjøre inn bremsene

For å sikre optimal ytelse i bremsesystemet, må du kjøre inn bremsene før du tar maskinen i bruk.

 1. Akselerer maskinen til full hastighet og brems for å stanse maskinen raskt uten å blokkere bremsene.

 2. Gjenta denne prosedyren ti ganger, vent i ett minutt mellom hver gang du stopper slik at bremsene ikke overopphetes.

  Important: Denne prosedyren er mest effektiv når maskinen er lastet med 227 kg.

Oversikt over produktet

g033215
g033216

Gasspedal

Bruk gasspedalen (Figur 7) til å variere bakkehastigheten til maskinen. Trykk ned gasspedalen for å starte motoren. Farten øker ytterligere ved at pedalen trykkes ned. Når du slipper opp pedalen, senkes farten på maskinen og motoren slås av.

Note: Maksimum fart fremover er 26 km/t.

Bremsepedal

Bruk bremsepedalen til å stanse eller senke maskinens hastighet (Figur 7).

Forsiktig

Hvis du bruker en maskin med slitte eller feiljusterte bremser, kan det føre til personskader.

Hvis bremsepedalen går nærmere enn 25 mm fra gulvet i maskinen, må bremsene justeres eller repareres.

Parkeringsbremsespak

Parkeringsbremsespaken er plassert mellom setene (Figur 6 og Figur 7). Når du stopper motoren, må du sette på parkeringsbremsen for å hindre at maskinen beveger seg ved et uhell. Trekk bremsespaken opp for å sette på parkeringsbremsen. Frigjør parkeringsbremsen ved å skyve spaken ned.

Chokekontroll

Chokekontrollen er plassert under førersetet, til høyre. Bruk choken til å starte en kald motor ved å dra chokekontrollen utover (Figur 8). Når motoren er i gang, justerer du choken slik at motoren går jevnt. Etter hvert som motoren blir varm, justerer du chokekontrollen til AV-stilling.

g027617

Girspak

Girspaken er plassert mellom setene og under parkeringsbremsespaken. Girspaken har tre stillinger: FREMOVER, BAKOVER og FRI (Figur 8).

Note: Motoren starter og kjører i alle de tre stillingene.

Important: Du må alltid stoppe maskinen før du skifter gir.

Hornknapp

Kun modell 07235TC

Hornknappen er plassert ved det nedre venstre hjørnet av instrumentpanelet (Figur 9). Trykk på hornknappen for å aktivere kjøretøyets horn.

g027614

Lysbryter

Lysbryteren er plassert til venstre for rattstammen (Figur 9). Bruk lysbryteren til å slå på frontlyktene. Skyv lysbryteren opp for å slå på frontlyktene eller skyv ned for å slå av lysene.

Timeteller

Timeteller er plassert til venstre for lysbryteren (Figur 9). Bruk timetelleren til å finne ut totalt antall timer som motoren har vært i gang. Timetelleren starter hver gang du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen eller motoren går.

Indikatorlampe for motoroljetrykk

Indikatorlampen for motoroljetrykk er plassert til høyre for rattstammen (Figur 9). Oljelampen advarer operatøren hvis motoroljetrykket faller under et nivå der det er trygt å bruke maskinen. Hvis lampen tennes og forblir på, må du slå av motoren og kontrollere motoroljenivået. Tilsett olje på motoren hvis det er nødvendig. Se Kontrollere motoroljenivået.

Note: Det kan hende at oljeindikatorlyset blinker. Dette er normalt, og du trenger ikke å gjøre noe.

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren (Figur 9) brukes til å slå motoren på og av, og har to stillinger: På og AV. Vri nøkkelen med klokken til På-stillingen for å sette i gang motoren og kjøre maskinen. Når maskinen står stille, vrir du nøkkelen mot klokken til AV-stillingen for å stanse motoren. Ta nøkkelen ut av tenningen når du forlater maskinen.

Stikkontakt

Stikkontakten er plassert til høyre for nøkkelbryteren (Figur 9). Bruk stikkontakten som 12 volts strømkilde til valgfritt elektrisk tilbehør.

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 10) er på drivstofftanken ved siden av påfyllingslokket, på venstre side av maskinen. Måleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken.

g008398

Passasjerhåndtak

Passasjerhåndtakene er plassert på høyre side av dashbordet og på utsiden av hvert sete (Figur 11).

g009193

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

GrunnvektTørr 544 kg
Klassifisert kapasitet (på bakkenivå)749 kg totalt, herunder 90,7 kg fører og 90,7 kg passasjer, last, tilhengertungevekt, brutto tilhengervekt, ekstrautstyr og vedheng
Kjøretøyets maksimum bruttovekt (på bakkenivå)1292 kg totalt, inkludert alle vektene som er oppgitt ovenfor
Maksimum lastekapasitet (på jevn overflate)567 kg totalt, inkludert tilhengertungevekt og tilhengerens bruttovekt
Tauekapasitet: 
StandardkoplingKoblingsarmvekt er 45 kg Maksimum tilhengervekt er 363 kg
HøybelastningskoplingKoblingsarmvekt er 45 kg Maksimum tilhengervekt er 544 kg
Total bredde150 cm
Total lengde303 cm
Bakkeklaring25 cm foran uten last og fører, 18 cm bak uten last og fører
Hjulavstand206 cm
Hjulets slitebane (midtlinje til midtlinje)125 cm foran, 120 cm bak
Lastekassens lengde117 cm innvendig, 133 cm utvendig
Lastekassens bredde125 cm på innsiden, 150 cm på utsiden av de støpte skjermene
Lastekassens høyde25 cm innvendig

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Kontakt et autorisert forhandlerverksted eller distributør, eller besøk www.Toro.com for å få en liste over alt godkjent tilbehør.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen fra normal arbeidsstilling.

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Hvordan unngå at kjøretøyet sklir samt tap av kontroll:

 • Ikke bruk maskinen i nærheten av kanter eller vann.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke start eller skift hastighet plutselig.

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke som kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

g009027

Bruke lastekassen

Heve lastekassen

Advarsel

En hevet kasse kan falle og skade personer som arbeider under den.

 • Bruk alltid en støttestang for å holde kassen oppe før du jobber under den.

 • Fjern lastemateriale fra kassen før du heiser den.

Advarsel

Hvis du kjører mens lastekassen er hevet, kan dette føre til at maskinen velter eller ruller. Kassestrukturen kan bli skadet hvis du opererer maskinen med kassen hevet.

 • Bruk maskinen når lastekassen er nede.

 • Senk kassen etter at den er tømt.

Forsiktig

Hvis lasten er samlet nær bakenden av lastekassen når du løsner låsene, kan boksen plutselig velte, åpne seg og skade deg eller andre personer.

 • Sentrer lasten i lastekassen hvis det er mulig.

 • Hold lastekassen ned, og påse at ingen lener seg over kassen eller står bak den når du løsner låsene.

 • Fjern all last fra kassen før du løfter den for å vedlikeholde maskinen.

 1. Hev spaken på en av sidene av kassen og hev kassen (Figur 13).

  g014860
 2. Trekk støttestangen inn i sperresporet, og fest boksen (Figur 14).

  g029622

Senke lastekassen

Advarsel

Lasteplanet kan være tungt. Hender eller andre kroppsdeler kan bli knust.

Hold hender og andre kroppsdeler unna når kassen senkes.

 1. Hev lastekassen litt ved å heve låsespaken (Figur 13).

 2. Trekk støttestangen ut av sperresporet (Figur 14).

 3. Senk kassen til den låses sikkert på plass (Figur 14).

Åpne baklemmen

 1. Pass på at lastekassen er nede og låst.

 2. Løft ved å bruke løftegrepene på ryggpanelet til baklemmen (Figur 15).

  g024490
 3. Juster låseflensene til baklemmen med åpningene mellom lastekassens baklemflenser (Figur 15).

 4. Roter baklemmen bakover og ned (Figur 15).

Lukke baklemmen

Hvis du laster av løst materiale, som sand, stein eller trefliser fra lastekassen, kan noe materiale sette seg fast i hengslene til baklemmen. Gjør følgende før du lukker baklemmen.

 1. Bruk hendene til å fjerne så mye materiale som mulig fra hengslene.

 2. Vri baklemmen til ca. 45° vinkel (Figur 16).

  g024491
 3. Beveg baklemmen frem og tilbake flere ganger ved å riste den litt (Figur 16).

  Note: Dette vil løsne eventuelt fastkjørt materiale fra hengslene.

 4. Senk baklemmen og se etter materialer som ligger igjen i hengsleområdet.

 5. Gjenta trinn 1 til 4 til materialet er fjernet fra hengslene.

 6. Vri baklemmen opp og ned til låseflensene til baklemmen er justert på linje med baklemlommen i lastekassen (Figur 15).

  Note: Hev eller senk baklemmen for å justere låseflensene til baklemmen med de vertikale åpningene mellom baklemflensene på lastekassen.

 7. Senk baklemmen til den sitter ordentlig bak på lastekassen (Figur 15).

  Note: Låseflensene til baklemmen sikres av baklemflensene på lastekassen.

Utføre kontroller før start

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Utfør kontroller før oppstart.Kontroller følgende ting hver dag før du bruker maskinen:
  • Kontroller bremsevæskenivået, og tilsett angitt bremsevæske etter behov. Se Kontrollere bremsevæskenivået.

  • Kontroller motoroljen, og tilsett spesifisert olje etter behov. Se Kontrollere motoroljenivået.

  • Kontroller lufttrykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  • Kontroller at bremsepedalen virker.

  • Kontroller at lysene virker.

  • Snu rattet til venstre og høyre for å kontrollere styreevnen.

  • Kontroller om det er oljelekkasje, løse deler eller andre åpenbare feil.

   Note: Slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler og annen slitasje og skader.

  Dersom noen av punktene ovenfor ikke er som de skal, må du si ifra til en mekaniker eller høre med din overordnede før du bruker maskinen. Din overordnede vil kanskje at du skal kontrollere andre deler daglig, så spør om hvilke eventuelle andre ansvarsområder du har.

  Kontrollere bremsevæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller bremsevæskenivået.Sjekk bremsevæskenivået før motoren startes for første gang.
 • Bremsevæsketype: DOT 3

  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Hev panseret for å få tilgang til hovedbremsesylinderen og -beholderen (Figur 17).

   g033037
  3. Se på siden av beholderen for å se væskenivået (Figur 18).

   Note: Nivået skal være over minimumslinjen.

   g002136
  4. Gjør følgende hvis væskenivået er lavt:

   1. Rengjør området rundt beholderlokket, og ta av lokket (Figur 17).

   2. Hell DOT 3-bremsevæske i beholderen til væskenivået er over minimumslinjen (Figur 18).

    Note: Ikke overfyll tanken med bremsevæske.

   3. Sett lokket på beholderen (Figur 17).

  5. Lukk maskinens panser.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.Kontroller motoroljenivået før du starter maskinen.
 • Kontrollere motoroljenivået

  Note: Maskinen leveres med olje i veivhuset. Oljen må imidlertid kontrolleres før og etter at du har startet motoren.

  Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller høyere).

  Viskositet: Se tabellen nedenfor

  g002134
  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Hev lastekassen. Se Heve lastekassen.

  3. Bruk en fille til å rengjøre rundt oljepeilestaven og påfyllingslokket (Figur 20) sånn at smuss ikke kan falle ned i peilestavrøret eller oljepåfyllingshalsen og skade motoren.

   g002132
  4. Ta ut peilestaven, og tørk av enden (Figur 20).

  5. Skyv peilestaven helt inn i peilestavrøret (Figur 20).

  6. Dra peilestaven ut og se på enden.

  7. Hvis oljenivået er lavt, må du ta av tanklokket og fylle på angitt olje i påfyllingshalsen for å heve nivået opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Hell i olje sakte, og kontroller oljenivået ofte underveis. Ikke overfyll motoren med olje.

  8. Sett på påfyllingslokket (Figur 20).

  9. Sett peilestaven ordentlig på plass (Figur 20).

   Important: Påse at løkkeenden av oljepeilestaven peker nedover.

  10. Senk lastekassen. Se Senke lastekassen.

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Lufttrykkområde for dekk: 0,55 til 1,03 bar

  Important: Ikke overskrid maksimum lufttrykk som er angitt på siden av dekket.

  Note: Lufttrykket i dekkene bestemmes ut fra hvor tung den aktuelle lasten er.

  1. Kontroller lufttrykket i dekkene.

   Note: Lufttrykket i for- og bakdekkene er 0,55 til 1,03 bar.

   • Bruk lavere lufttrykk i dekkene for lettere belastning, mindre jordkomprimering, jevnere kjøring og mindre dekkmerker.

   • Bruk høyere lufttrykk i dekkene ved tyngre belastning og høyere hastighet.

  2. Hvis det er nødvendig, justerer du lufttrykket i dekkene ved å fylle på eller slippe ut luft fra dekkene.

  Fylle drivstoff

  • For å få best resultat anbefales det å bruke kun ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

  • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

  • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

  • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

  • Ikke bland olje i bensinen.

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

  • Ikke bruk uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand.

  Fare

  Under enkelte forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner drivstoffdamp. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra maskinen før du fyller drivstoff.

  • Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i en maskin eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

  • Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.

  • Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger, bør du bruke en kanne til å fylle drivstoff i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

  • Hvis du må fylle drivstoff direkte fra dysen på en drivstoffpumpe, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning, helt til påfyllingen er fullført.

  Fylle tanken

  Kapasiteten til drivstofftanken er om lag 26,5 l.

  1. Senk klippeenheten(e), slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 21).

   g008398
  3. Fjern drivstofftanklokket.

  4. Fyll på tanken til om lag 25 mm under toppen av tanken (bunnen av påfyllingshalsen).

   Note: Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. Ikke fyll for mye i drivstofftanken.

  5. Skru bensinlokket godt på igjen.

  6. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  Starte motoren

  Important: Ikke prøv å dytte eller taue maskinen i gang.

  1. Sitt i førersetet, sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren, og vri den med klokken til På-stillingen.

   Note: Hvis maskinen er utstyrt med den valgfrie ryggealarmen og girspaken flyttes til REVERS-stillingen, vil føreren høre en varsellyd når tenningsbryteren er i På-stilling, for å varsle føreren at maskinen er i revers.

  2. Sett girspaken i ønsket kjøreretning.

  3. Frigjør parkeringsbremsen ved å trykke ned parkeringsbremsespaken.

  4. Trykk sakte ned på gasspedalen.

   Note: Hvis motoren er kald, trykk på og hold gasspedalen omtrent halvveis inn, og trekk chokeknotten ut til På-stillingen. Når motoren har blitt varm, skyver du chokeknappen tilbake til AV-stillingen.

  Stoppe maskinen

  Important: Bruk bremsen for å stanse maskinen i en bakke, og koble inn parkeringsbremsen for å holde den på plass. Bruk av gasspedalen til å stanse maskinen i en bakke kan skade maskinen.

  1. Ta foten bort fra gasspedalen.

  2. Trykk bremsepedalen sakte ned for å sette på bremsen til maskinen stopper helt.

   Note: Bremseavstanden kan variere avhengig av last og fart.

  Parkere maskinen

  1. Stopp maskinen på en jevn flate med bremsene, ved å trykke på bremsepedalen.

  2. Sett på parkeringsbremsen ved å dra opp parkeringsbremsespaken.

  3. Vri tenningsnøkkelen mot klokken til AV-stillingen.

  4. Ta nøkkelen ut av nøkkelbryteren.

  Kjøre inn en ny maskin

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Følg retningslinjene for innkjøring av en ny maskin.
 • Følg retningslinjene for innkjøring av en ny maskin for å kunne utføre korrekt vedlikehold og gi kjøretøyet lang levetid.

  • Påse at bremsene kjøres inn. Se Kjøre inn bremsene.

  • Kontroller nivå på væske og motorolje regelmessig. Se etter tegn på at maskinen eller komponentene overopphetes.

  • Når du har startet en kald motor, lar du den varmes opp i ca. 15 sekunder før du begynner å bruke maskinen.

  • Varier hastighet under bruk. Unngå å starte og stoppe raskt.

  • Du trenger ikke en innkjøringsolje for motoren. Original motorolje er av samme type som er spesifisert for vanlig oljeskift.

  • Se for informasjon om spesielle lavtidskontroller.

  • Kontroller posisjonen til forhjulsopphenget, og juster etter behov. Se Justere forhjulenes hjulspissing og skråstilling..

  Laste på lastekassen.

  Bruk følgende retningslinjer for å laste lastekassen og bruke maskinen:

  • Overhold maskinens vektkapasitet og begrens vekten på lasten i lastekassen som beskrevet i Spesifikasjoner og på merket for maskinens bruttovekt.

   Note: Vektklassifiseringen er angitt for bruk kun på jevne flater.

  • Reduser belastningsvekten i lastekassen når du kjører i bakker og i kupert terreng.

  • Reduser belastningsvekten når du frakter høye materialer (og har et høyt tyngdepunkt) som stablet murstein, tømmerstokker eller gjødselssekker. Plasser lasten så lavt som mulig, og pass på at lasten ikke reduserer sikten bakover slik at du fortsatt kan se bak maskinen når du bruker den.

  • Sentrer lasten ved å laste lastekassen på følgende måte:

   Distribuer vekten i lastekassen likt fra side til side.

   Important: Hvis lastekassen er lastet på én side, er det mer sannsynlig at den kan velte.

   Important: Fordel vekten i lastekassen likt foran og bak. Hvis du plasserer vekten bak bakakselen reduseres kontakten forhjulene har med bakken, noe som kan bidra til at du mister kontroll over styringen eller at maskinen velter.

  • Vær spesielt forsiktig ved transport av overdimensjonert last i lastekassen, spesielt hvis du ikke kan sentrere vekten på lastekassen.

  • Fest om mulig lasten ved å binde den til lastekassen slik at den ikke beveger seg.

  • Når du transporterer væske i en stor tank (for eksempel en spredertank), må du være forsiktig når du kjører maskinen opp eller ned bakker, når du plutselig forandrer fart eller stanser, eller når du kjører i kupert terreng.

  Lastekassen har en kapasitet på 0,37 m3. Hvor mye som kan plasseres i kassen uten at maskinens vektklassifisering overskrides, avhenger av materialtettheten. En kasse med våt sand på høyde med lastekassens side veier ca. 680 kg, som overstiger vektklassifiseringen med 113 kg. Men en kasse med ved i samme høyde veier 295 kg, som er under vektklassifiseringen.

  Se tabellen nedenfor for å finne volumgrensene for de forskjellige materialene:

  MaterialeTetthetMaks. lastekapasitet(på bakkenivå)
  Tørr grus1522 kg/m3Full
  Våt grus1922 kg/m3¾ full
  Tørr sand 1442 kg/m3Full
  Våt sand1922 kg/m3¾ full
  Tre721 kg/m3Full
  Bark< 721 kg/m3Full
  Pakket jord1602 kg/m3¾ full (ca.)

  Transportere maskinen

  Bruk en tilhenger med brede ramper for å flytte maskinen store avstander. Pass på at maskinen er godt festet til tilhengeren. Se Figur 22 og Figur 23 for informasjon om festepunktene på maskinen.

  Forsiktig

  Løse seter kan falle av maskinen og tilhengeren under transport og lande på en annen maskin eller lage en hindring i veien.

  Fjern setene eller pass på at setene er godt festet i sperrene.

  g008401
  g008400

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue maskinen over korte avstander. Dette skal imidlertid ikke være standardprosedyre.

  Advarsel

  Hvis du tauer i høy hastighet, kan du lett miste kontrollen over maskinen, noe som kan føre til personskader.

  Tau aldri maskinen fortere enn 8 km/t.

  Det må to personer til for å taue maskinen. Dersom du må flytte maskinen over en lengre avstand, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger. Se Taue en tilhenger.

  1. Fjern drivremmen fra maskinen. Se Skifte drivremmen.

  2. Fest et tau til tungen på frontrammen (Figur 22).

  3. Sett giret på maskinen i FRI, og koble fra parkeringsbremsen.

  Taue en tilhenger

  Maskinen kan taue tilhengere. Maskinen har to typer koplinger, avhengig av bruken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon.

  Når du transporterer last eller trekker en tilhenger, må du ikke overbelaste maskinen eller tilhengeren. Overbelastning av maskinen eller tilhengeren kan gi dårlig ytelse eller skade bremsene, akselen, motoren, transakselen, styringen, opphenget, karosseristrukturen eller dekkene. Plasser alltid 60 % av lastevekten foran på tilhengeren. Dermed er om lag 10 % av tilhengerens bruttovekt på maskinens trekkopling.

  Maksimal lastevekt må ikke overskride 749 kg, inkludert tilhengerens bruttovekt. Hvis tilhengerens bruttovekt er 182 kg, vil maksimum lastevekt være 5678 kg.

  For at kjøretøyet skal ha tilfredsstillende brems og trekk, må du alltid ha last på lastekassen når du bruker tilhenger. Ikke overskrid tilhengerens brutto- eller totalvektgrense.

  Unngå å parkere maskinen i en bakke med tilhenger. Hvis du er nødt til å parkere i en bakke, må du sette på parkeringsbremsen og blokkere tilhengerhjulene.

  Vedlikehold

  Note: Last ned en kopi av elektronikkskjemaet fra www.Toro.com og finn maskinen din fra håndbok-koblingen.

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller drivremmens tilstand.
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
 • Etter de 25 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Skift oljefilteret.
 • Etter de 100 første timene
 • Følg retningslinjene for innkjøring av en ny maskin.
 • For hver bruk eller daglig
 • Utfør kontroller før oppstart.Kontroller følgende ting hver dag før du bruker maskinen:
 • Kontroller bremsevæskenivået.Sjekk bremsevæskenivået før motoren startes for første gang.
 • Kontroller motoroljenivået.Kontroller motoroljenivået før du starter maskinen.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller at girene virker.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene.Smør maskinen oftere når den brukes til kraftigere bruk.
 • Skift ut luftfilteret.Skift ut luftfilteret raskere hvis det er skittent eller skadet.
 • Skift motoroljen.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Skift oljefilteret.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se ).
 • Kontroller tennpluggene. Skift tennpluggen etter behov.
 • Kontroller luftfilteret i karbonsylinderen.
 • Kontroller tilstanden på dekkene og felgene.
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
 • Se etter løse eller skadde komponenter i styringen og fjæringen.
 • Kontroller spissingen av forhjulene og skråstillingen.
 • Kontroller transakselvæskenivået.
 • Kontroller girspakens Nøytral-stilling.
 • Rengjør motorens kjøleområder.Rengjør kjølesystemet dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Kontroller bremsene.
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt filter i karbonsylinderen.
 • Juster parkeringsbremsen, om nødvendig.
 • Kontroller tilstanden og spenningen til drivremmen.
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
 • Hver 300. driftstime
 • Smør forhjullagrene.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Rengjør den primære drivclutchen.
 • Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Skifte transakselvæsken.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift bremsevæsken.
 • Årlig
 • Fullfør alle årlige vedlikeholdsprosedyrer som er spesifisert i brukerhåndboken for motoren.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at bremsen og parkeringsbremsen virker.       
  Kontroller at girskiftet/fri virker.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Kontroller transakselvæskenivået.       
  Kontroller luftfilteret.       
  Kontroller motorens kjøleribber.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller at gasspedalen virker.       
  Smør alle smøreniplene.       
  Lakker ødelagt maling.       

  Advarsel

  Du må heve lastekassen for å kunne utføre rutinevedlikehold. En hevet lastekasse kan falle ned og skade personer som befinner seg under den.

  • Bruk alltid en støttestang for å holde lastekassen oppe før du jobber under den.

  • Fjern lastemateriale fra lastekassen før du jobber under den.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i nøkkelbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren og koble ledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

  Forberedelse for vedlikehold

  Vedlikeholde maskinen under spesielle driftsforhold

  Hvis maskinen utsettes for noen av forholdene som nevnes nedenfor, bør du utføre vedlikehold dobbelt så ofte:

  • Ørkenbruk

  • Drift i kaldt klima – under 10 °C

  • Taue tilhenger

  • Driftstid vanligvis mindre enn fem minutter

  • Hyppig bruk under støvete forhold

  • Anleggsarbeid

  • Etter langvarig bruk i søle, sand, vann eller andre skitne forhold må du kontrollere og rengjøre bremsene så fort som mulig. Dette forhindrer at slipende materiale påfører bremsene økt slitasje.

  • Under hyppig bruk i vanskelige driftsforhold, bør du smøre alle smøreniplene og kontrollere luftfilteret daglig for å forhindre slitasje.

  Klargjøre maskinen for vedlikehold

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

  4. La motoren og eksosanlegget få kjøle seg ned.

  Heise maskinen

  Fare

  Maskinen kan bli ustødig når den er jekket opp. Den kan gli av jekken, og skade dem som er under.

  • Ikke start motoren når maskinen står på en jekk.

  • Ta alltid nøkkelen ut av nøkkelbryteren før du går ut av maskinen.

  • Blokker dekkene når maskinen støttes på løfteutstyr.

  • Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når du har løftet den opp.

  Important: Når motoren kjøres under vedlikehold og/eller motordiagnostikk, må du påse at maskinens bakhjul er 25 mm over bakken, og at bakakselen støttes på jekk.

  • Løftepunktet foran på maskinen er foran på rammen bak tauetungen (Figur 24).

   g033043
  • Løftepunktet bak på maskinen er under akselrørene (Figur 25).

  g008657

  Tilgang til panseret

  Heve panseret

  1. Løft opp håndtaket på gummilåsene på hver side av panseret (Figur 26).

   g008402
  2. Åpne panseret.

  Lukke panseret

  1. Senk panseret forsiktig ned på chassiset.

  2. Sikre panseret ved å innrette gummilåsene på låsefestene på hver side av panseret (Figur 26).

  Smøring

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene.Smør maskinen oftere når den brukes til kraftigere bruk.
 • Smørefett: Nr. 2 litiumbasert smørefett

  1. Tørk av smøreniplene med ei fille slik at fremmedmateriale ikke kan komme inn i lagrene eller hylsene.

  2. Bruk en fettsprøyte og pump én eller to ganger for å få smørefett inn i maskinens smørenipler.

  3. Tørk vekk overflødig smørefett.

  Smøreniplene er plasser innerst på kontrollarmene (Figur 27), parallellstagets kuleledd og den ytre enden av kontrollarmene (Figur 28).

  g033044
  g033217

  Smøre forhjullagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 300. driftstime
 • Smør forhjullagrene.
 • Smørefettspesifikasjon: Mobilgrease XHP™-222

  Fjerne nav og rotor

  1. Hev den fremre enden av maskinen og støtt den med jekkstøtter.

  2. Fjern de fire hakemutrene som fester hjulet til navet (Figur 29).

   g033046
  3. Fjern flenshodeboltene (⅜ x ¾ tomme) som fester braketten for bremseenheten til spindelen og skiller bremsen fra spindelen (Figur 30).

   Note: Støtt opp bremseenheten før du går videre til neste trinn.

   g033047
  4. Fjern støvhetten fra navet (Figur 31).

   g033048
  5. Fjern hårnålsspliten og holdermutteren fra spindelen og spindelmutteren (Figur 31).

  6. Fjern spindelmutteren fra spindelen, og skill navet og rotorenheten fra spindelen (Figur 31 og Figur 32).

   g033049
  7. Tørk av spindelen med en fille.

  8. Gjenta trinn 1 til og med 7 for nav og rotor på motsatt side av maskinen.

  Smøre hjullagrene

  1. Fjern det utvendige lageret og kulesetet fra navet (Figur 33).

   g033050
  2. Fjern tetningen og det innvendige lageret fra navet (Figur 33).

  3. Tørk ren tetningen og sjekk for slitasje og skade.

   Note: Bruk ikke løsemiddel når du rengjør tetningen. Skift ut tetningen hvis den er slitt eller skadet.

  4. Tørk ren lagrene og kulesetene, og sjekk disse delene for slitasje og skade.

   Note: Skift ut slitte eller skadde deler. Påse at lagre og kuleseter er rene og tørre.

  5. Ren navets hulrom for fett, smuss og andre rester (Figur 33).

  6. Fyll lagrene med det spesifiserte smøremiddelet.

  7. Fyll navets hulro 50–80 % fullt med spesifisert smørefett (Figur 33).

  8. Monter det innvendige lageret på den innvendige siden av navet, og monter tetningen (Figur 33).

  9. Gjenta trinn 1 til og med 8 for lagrene på det andre navet.

  Montere nav og rotor

  1. Påfør et tynt lett lag av det spesifiserte smørefettet på spindelen (Figur 34).

   g033051
  2. Monter nav og rotor på spindelen med rotoren på innsiden (Figur 34).

  3. Monter det utvendige lageret på spindelen, og plasser lageret i det utvendige setet (Figur 34).

  4. Monter skiven med tapp på spindelen (Figur 34).

  5. Skru spindelmutteren på spindelen, og stram mutteren med et moment på 15 Nm mens du roterer navet for å sette lagrene på plass (Figur 34).

  6. Løsne spindelmutteren til navet roterer fritt.

  7. Stram spindelmutteren med et moment på 1,70 til 2,26 Nm.

  8. Monter holderen over mutteren og sjekk at sporet i holderen er innrettet med hullet i spindelen for hårnålssplinten (Figur 35).

   Note: Hvis sporet i holderen og hullet i spindelen ikke er på linje, trekk til spindelmutteren for å innrette sporet og hullet med maks moment på 2,26 Nm på mutteren.

   g033054
  9. Monter hårnålssplinten og bøy begge beina rundt holderen (Figur 35).

  10. Monter støvkoppen på navet (Figur 35).

  11. Gjenta trinn 1 til og med 10 for nav og rotor på motsatt side av maskinen.

  Montere bremser og hjul

  1. Rengjør de to flenshodeboltene (⅜ x ¾ tomme) og smør middels sterkt gjengeforseglingsmiddel på gjengene til boltene.

  2. Innrett bremseklossene på begge sider av rotoren (Figur 30) og hullene i kaliperbraketten med hullene i bremsemonteringen på spindelrammen (Figur 34).

  3. Fest kaliperbraketten til spindelrammen (Figur 30) ved hjelp av de to flenshodeboltene (⅜ x ¾ tomme).

   Trekk til de fire flenshodeboltene med et moment på 47–54 Nm.

  4. Innrett hullene i hjulene med boltene i navet, og monter hjulet til navet med ventilstammen på utsiden (Figur 29).

   Note: Påse at hjulets monteringsoverflate er på linje med navet.

  5. Fest hjulet til navet med hakemutterne (Figur 29).

   Trekk til hakemutterne med et moment på 108–122 Nm.

  6. Gjenta trinn 1 til og med 5 for bremse og hjul på motsatt side av maskinen.

  Vedlikehold av motor

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftfilteret.Skift ut luftfilteret raskere hvis det er skittent eller skadet.
 • Note: Luftrenseren må renses oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

  Kontrollere luftfilteret

  1. Hev lastekassen, og sikre den med støttestangen.

  2. Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje (Figur 36 og Figur 37).

   Note: Pass på at dekslet er forseglet rundt luftrenserkroppen.

   Note: Skift et ødelagt luftrenserdeksel eller -hus.

   g037010
   g027733
  3. Utløs låsene som fester luftfilterdekslet til luftfilterhuset (Figur 37).

  4. Skill luftfilterdekslet fra luftfilterhuset, og rengjør innsiden av dekslet (Figur 37).

  5. Skyv luftfilterelementet forsiktig ut av luftfilterkroppen.

   Note: Unngå å slå filteret mot luftfilterhuset for å redusere mengden støv som kommer ut.

  6. Kontroller luftfilterelementet.

  Skifte luftfilteret

  1. Fjern luftfilterelementet.

  2. Kontroller at det nye filteret ikke ble ødelagt under transporten.

   Note: Kontroller forseglingsenden av filteret.

   Important: Ikke monter et ødelagt filter.

  3. Sett i det nye luftfilteret. Se Montere luftfilteret.

  Montere luftfilteret

  Important: Du må aldri bruke motoren uten at luftrenseren er installert, da det kan resultere i motorskader.

  Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  Note: Det anbefales ikke at det brukte luftfilterelementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

  1. Rengjør smussutstøtningsporten på luftfilterdekslet.

  2. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekslet, rengjør hulrommet og sett inn igjen uttaksventilen.

  3. Sett inn luftfilterelementet i luftfilterhuset (Figur 37).

   Note: Pass på at filteret er forseglet på riktig måte ved å legge trykk på ytterkanten av filteret når det installeres. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  4. Rett inn luftrenserdekslet i forhold til luftrenserhuset (Figur 37).

  5. Fest dekslet til huset med låsene (Figur 37).

  6. Senk lastekassen.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Note: Bytt oljen oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Note: Den brukte motoroljen og det brukte oljefilteret skal kasseres på et godkjent gjenvinningssenter.

  Skifte motorolje

  Oljetype: Renseolje (API service SL eller høyere)

  Veivhuskapasitet: 1,4 l når filteret er skiftet ut

  Viskositet: Se tabellen nedenfor

  g002134
  1. Start maskinen og la motoren gå i noen minutter.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  3. Hev lastekassen, og sikre den med støttestangen. Se Heve lastekassen.

  4. Koble fra den negative batterikabelen. Se Koble fra batteriet.

  5. Plasser et tappefat med kapasitet på minst 1,8 liter under tappepluggen (Figur 39).

   g009200
  6. Fjern tappepluggen og tetningen (Figur 39).

   Note: Tapp all oljen ut av motoren.

  7. Sett tappepluggen på plass, forsegle og stram til tappepluggen med et moment på 17,6 N∙m.

  8. Rengjør rundt oljepeilestaven, påfyllingslokket og påfyllingshalsen, og ta ut peilestaven (Figur 40).

   g002132
  9. Fjern påfyllingslokket og hell den spesifiserte oljen inn i påfyllingshalsen til oljenivået når opp til Full-merket på peilestaven (Figur 40).

   Note: Hell i olje sakte inn i motoren, og kontroller oljenivået ofte underveis. Ikke overfyll motoren med olje.

  10. Sett peilestaven helt ned i peilestavrøret, ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået (Figur 40).

   Note: Hvis det er nødvendig, tilsetter du den spesifiserte oljen i motoren til oljenivået er ved Full-merket på peilestaven.

  11. Sett peilestaven inn i peilestavrøret og påfyllingslokket i påfyllingshalsen til peilestaven og lokket sitter godt på plass (Figur 40).

  12. Koble til batteriet og senk lastekassen. Se Koble til batteriet og Senke lastekassen.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 25 første timene
 • Skift oljefilteret.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift oljefilteret.(Skift olje dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se ).
  1. Tapp olje fra motoren. Se trinnene 1 til 7 i Skifte motorolje.

  2. Fjern det gamle oljefilteret (Figur 39).

  3. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye oljefilterpakningen.

  4. Tre det nye filteret på filteradapteren til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med ytterligere en halv til trekvart omdreining (Figur 39).

   Note: Oljefilteret må ikke trekkes til for hardt.

  5. Fyll på med spesifisert olje i veivhuset (Figur 38).

  6. Start motoren og la den gå for å kontrollere om det finnes oljelekkasjer.

  7. Stopp motoren og kontroller oljenivået.

   Note: Hvis det er nødvendig, tilsetter du den spesifiserte oljen i motoren til oljenivået er ved Full-merket på peilestaven.

  Overhale tennpluggene

  Kontrollere og skifte tennpluggene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tennpluggene. Skift tennpluggen etter behov.
 • Type: Champion RN14YC (eller lignende)

  Elektrodeavstand: 0,762 mm

  Important: En tennplugg som er sprukket, skitten eller som ikke virker, må skiftes. Elektrodene må ikke sandblåses, skrapes eller rengjøres ved å bruke en stålbørste fordi partikler kan falle av tennpluggen og inn i sylinderen. Dette resulterer vanligvis i en ødelagt motor.

  Note: Tennpluggen varer vanligvis lenge. Pluggen bør imidlertid tas av og kontrolleres hvis motoren svikter.

  1. Rengjør området rundt tennpluggen, slik at fremmedstoff ikke kommer inn i sylinderen når du fjerner tennpluggen.

  2. Trekk av ledningen fra klemmen på tennpluggen.

  3. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

  4. Kontroller tilstanden til elektroden på siden, elektroden i midten og elektrodeisolatoren i midten for å sikre det ikke er skader (Figur 41).

   Note: Ikke bruk en ødelagt eller slitt tennplugg. Skift ut med en ny tennplugg av angitt type.

   g001470
  5. Still inn elektrodeavstanden mellom midten og siden på elektrodene til 0,762 mm, som vist i Figur 41.

  6. Sett tennpluggen på sylinderhodet, og stram med et moment på 20 Nm.

  7. Koble til tennpluggledningen.

  8. Gjenta trinn 1 til og med 7 for den andre tennpluggen.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om drivstoffledninger, fester og klemmer er slitte, ødelagte eller løse.

  Note: Reparer komponenter i drivstoffsystem som er ødelagte eller lekker før maskinen tas i bruk.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
  1. Hev kassen, og støtt den med støttestangen. Se Heve lastekassen.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  3. Koble fra batteriet. Se Koble fra batteriet.

  4. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret.

  5. Fjern klemmene som fester drivstoffilteret til drivstoffslangene (Figur 42).

   g002108
  6. Fjern det gamle drivstoffilteret fra drivstoffslangene.

   Note: Drener det gamle filteret og kasser det på et godkjent gjenvinningssenter.

  7. Sett i det nye filteret på drivstoffslangen slik at pilene peker mot forgasseren.

  8. Fest filteret til slangen med klemmene du fjernet i trinn 5.

  9. Koble til batteriet og senk lastekassen. Se Koble til batteriet og Senke lastekassen.

  Vedlikeholde karbonsylinderen

  Kontrollere luftfilteret i karbonsylinderen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller luftfilteret i karbonsylinderen.
 • Kontroller åpningen i bunnen av karbonsylinderen og påse at den er ren og fri for rusk og andre hindringer (Figur 43).

  g014998

  Bytte filter i karbonsylinderen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Bytt filter i karbonsylinderen.
  1. Fjern nippelen med mothake til filteret i karbonsylinderen fra slangen på bunnen av karbonsylinderen, og fjern filteret.

   Note: Kast det gamle filteret.

   g024478
  2. Sett nippelen med mothake til filteret i karbonsylinderen inn i slangen på bunnen av karbonsylinderen.

  Skifte karbonsylinderen

  Note: Skift ut karbonsylinderen hvis den er skadet, tilstoppet eller hvis maskinen går uten et karbonsylinderfilter.

  Note: Skift karbonsylinderfilter når du skifter ut karbonsylinderen.

  Koble fra kontrollene på setebasen

  1. Fjern knotten fra girspaken (Figur 45).

   g026304
  2. Fjern de fire boltene som fester girspakplaten til girspakbraketten (Figur 45).

  3. Fjern de fire boltene som fester girspakplaten til setebasen, og fjern girspakplaten (Figur 45).

  Koble fra parkeringsbremsekabelen

  1. Fjern hårnålssplinten som fester støttestangen til braketten på bunnen av setet (Figur 46).

  2. Marker en rotasjonsstripe på den fremre låsemutteren for parkeringsbremsekabelen (Figur 46).

   Note: Pass på at kabelrøret ikke roteres ved stramming.

   g029670
  3. Løsne den bakre låsemutteren og fjern kabelen fra bremsekabelbraketten (Figur 46).

  4. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen og som fester splitten for parkeringsbremsekabelen til bremseaktiveringspaken, og skille kabelen fra spaken (Figur 46).

  5. Gjenta trinn 1 til og med 4 for parkeringsbremsekabelen på den andre siden av maskinen.

  Ta ut setene og setebasene

  1. Nederst på maskinen, fjern de åtte flenshodeboltene og åtte skivene som fester setebasen til gulvplaten og den bakre førerhuskanalen (Figur 47).

   g029658
  2. Løft setet, setebasen og parkeringsbremsekabelen forsiktig fra maskinen (Figur 47).

   Important: Merk deg hvordan parkeringsbremsekablene er ført langs chassis når du løfter setene og setebasen fra maskinen.

   g029659

  Skifte karbonsylinderen

  1. Koble vakuumslangen fra nippelen på karbonsylinderen merket med Purge (tøm) (Figur 49).

   g029627
  2. Koble drivstofftankslangen fra nippelen på karbonsylinderen merket med Fuel Tank (drivstofftank) (Figur 49).

  3. Løft karbonsylinderen fra karbonsylindermonteringen i drivstofftanken (Figur 50).

   g029628
  4. Fjern karbonsylinderfilteret og den korte delen av slangen fra den nedre nippelen på den gamle karbonsylinderen (Figur 51).

   g029660
  5. Monter slangen på den nedre nippelen på den nye karbonsylinderen (Figur 51).

  6. Plasser nippelen til en ny karbonsylinder inn i slangen (Figur 51).

  7. Før den nye karbonsylinderen inn i karbonsylindermonteringen i drivstofftanken med tømme- og drivstofftanktankniplene rettet bakover (Figur 50).

  8. Monter vakuumslangen på nippelen på karbonsylinderen merket med Purge (tøm) og drivstofftankslangen på nippelen merket med Fuel Tank (drivstofftank) (Figur 49).

  Montere setene og setebasene

  1. Løft setet og setebasen opp på maskinen, og innrett bremsekablene med chassiset (Figur 47 og Figur 48).

  2. Plasser hullene i setebasen på linje med hullene i gulvplanten og den bakre førerhuskanalen (Figur 47 og Figur 48).

  3. Monter setebasen til gulvplaten og den bakre førerhuskanalen med de åtte flenshodeboltene og åtte skivene du fjernet i trinn 1 i Ta ut setene og setebasene, og trekk til boltene til 19,78 til 25,42 N·m.

  Montere parkeringsbremsekablene

  1. Før den gjengede justeringen for parkeringsbremsekabelen til bremsekabelbraketten og splittpinnen til bremseaktiveringsspaken (Figur 46).

  2. Koble splittpinnen til bremseaktiveringsspaken med splittpinnen og hårnålssplintpinnen du fjernet tidligere i trinn 4 i Koble fra parkeringsbremsekabelen.

  3. Innrett den gjengede justeringen for parkeringsbremsekabelen til bremsekabelbraketten og trekk til den bakre låsemutteren (Figur 46).

   Note: Ikke roter den fremre låsemutteren.

  4. Gjenta trinn 1 til og med 3 for parkeringsbremsekabelen på den andre siden av maskinen.

  Koble til kontrollene på setebasen

  1. Koble den elektriske kontakten fra reversbryteren inni girspakbraketten.

  2. Innrett hullene i girspakbraketten til hullene i setebasen, og fest platen til basen med de fire boltene du fjernet i trinn 3 i Koble fra kontrollene på setebasen.

  3. Innrett hullene i girspakplaten med hullene i girspakbraketten, og fest platen til braketten med de fire boltene du fjernet i trinn 2 i Koble fra kontrollene på setebasen.

  4. Skru på knotten fra girspaken og trekk til for hånd (Figur 45).

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  Batterispenning: 12 V med 300 kaldstartampere ved -18 °C.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser, kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  • Batteriet må alltid holdes rent og fulladet.

  • Batteriet må alltid holdes rent og fulladet.

  • Hvis batteriklemmene er korroderte, må de rengjøres med en oppløsning av fire deler vann og én del natron.

  • Smør litt fett på batteriklemmene for å beskytte dem mot korrosjon.

  Koble fra batteriet

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  • Sørg for at batteristroppen alltid er på plass, for å beskytte og sikre batteriet.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  1. Klem på sidene av batteridekslet, og fjern dekslet fra toppen av batteriet (Figur 52).

   g024429
  2. Koble den negative batterikabelen fra batteripolen (Figur 52).

  3. Koble den positive batterikabelen fra batteripolen (Figur 52).

  Fjerne batteriet

  1. Koble fra batterikablene. Se Koble fra batteriet.

  2. Fjern låsemutteren, låseskruen og batteriklemmen som fester batteriet til batteriholderen (Figur 52).

  3. Fjern batteriet fra batteriholderen (Figur 52).

  Installere batteriet

  1. Still inn batteriet med batteriholderen i maskinen (Figur 52).

   Note: Pass på at de positive og negative polene til batteriet er stilt inn som vist i Figur 52.

  2. Fest batteriet til batteriholderen med batteriklemmen, låseskruen og låsemutteren (Figur 52).

  3. Koble til batterikablene. Se Koble til batteriet.

  Koble til batteriet

  1. Koble den positive batterikabelen til batteripolen (Figur 52).

  2. Koble polen for den negative batterikabelen til batteripolen (Figur 52).

  3. Sett på batteridekslet (Figur 52).

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være full-ladet (spesifikk vekt 1,260). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra maskinen. Se Fjerne batteriet.

  2. Koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene. Lad batteriet med 3–4 A i 4 til 8 timer (12 V).

   Note: Batteriet må ikke overopplades.

  3. Monter batteriet i chassiset. Se Installere batteriet.

  Lagre batteriet

  Hvis maskinen lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Pass på at batteriet er fulladet, for å forhindre at det fryser.

  Skifte sikringer

  Det er tre sikringer i det elektriske systemet. De finnes under panseret (Figur 53).

  Ekstra (åpen)30 A
  Tenningssytem/horn10 A
  Frontlys15 A
  Stikkontakt20 A
  g036881

  Vedlikeholde frontlysene

  Skifte pærer

  Forsiktig

  Hvis du monterer en pære med høyere wattstyrke enn systemet er konstruert for, kan du skade strømforsyningen på 12 V eller i det minste ryke sikringen.

  Bruk alltid den spesifiserte Toro LED-pæren for å forhindre dette problemet.

  Forsiktig

  Pærene blir ekstremt varme under bruk. Hvis man tar på en varm pære kan det forårsake brannsår og personskade.

  La alltid pærene kjøles ned før du skifter dem. Utvis forsiktighet ved håndtering av pærene.

  Spesifikasjon: Se din delekatalog.

  1. Koble fra batteriet. Se Koble fra batteriet.

  2. Åpne panseret.

  3. Frakoble den elektriske forbindelsen for nettet fra koblingsstykket til pæreenheten på baksiden av frontlyshuset (Figur 54).

   g036872
  4. Vri pæreenheten ¼ omdreining mot klokken og flytt den bakover, ut av frontlyshuset (Figur 54).

  5. Sett på den nye pæreenheten og frontlyshuset, og juster tappene i pæreenheten med sporene i frontlyshuset (Figur 54).

  6. Fest pæreenheten ved å vri den ¼ med klokken (Figur 54).

  7. Tilkoble den elektriske forbindelsen for nettet til koblingsstykket til den nye pæreenheten (Figur 54).

  8. Koble til batteriet og lukk panseret. Se Koble til batteriet.

  Skifte frontlys

  1. Koble fra batteriet. Se Koble fra batteriet.

  2. Åpne panseret. Se Lukke panseret.

  3. Frakoble den elektriske forbindelsen for nettet fra koblingsstykket til pæreenheten (Figur 55).

   g036873
  4. Fjern hurtigklemmene som fester frontlysene til frontlysbraketten (Figur 55).

   Note: Ta vare på alle deler som brukes til installering av det nye frontlyset.

  5. Fjern frontlysenheten ved å flytte den fremover gjennom åpningen i fremre støtfanger (Figur 55).

  6. Fest det nye frontlyset gjennom åpningen i støtfangeren (Figur 55).

   Note: Påse at justeringspostene er på linje med hullene i monteringsbraketten bak støtfangeren.

  7. Fest frontlysenheten med hurtigklemmene som du fjernet i trinn 4.

  8. Tilkoble den elektriske forbindelsen for nettet til koblingsstykket til pæreenheten (Figur 55).

  9. Juster frontlysene slik at strålen peker mot korrekt sted. Se Justere frontlyset.

  Justere frontlyset

  Bruk følgende prosedyre for å justere retningen på frontlysstrålen når en frontlysenheten skiftes ut eller fjernes.

  1. Vri om nøkkelen til På-stillingen og slå på frontlysene.

  2. På baksiden av frontlysenheten roterer du justeringsskruene (Figur 55) for å svinge frontlysenheten og stille inn posisjonen for stråleretningen.

  Vedlikehold av drivsystem

  Vedlikeholde dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden på dekkene og felgene.
 • Stram til hjulenes hakemuttere.
  1. Kontroller dekkene for slitasje og skader.

   Note: Driftsulykker, for eksempel å kjøre på fortauskanter, kan skade dekket eller felgen og også forandre hjulstillingen. Kontroller derfor dekkene etter en ulykke.

  2. Trekk til hjulmutterne til 108–122 Nm.

  Inspeksjon av styrings- og fjæringskomponentene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Se etter løse eller skadde komponenter i styringen og fjæringen.
 • Drei rattet til venstre eller høyre med rattet i den midtre posisjonen (Figur 56). Hvis du dreier rattet mer enn 13 mm til venstre eller høyre, og dekkene ikke svinger, må du kontrollere følgende styrings- og fjæringskomponenter for å sikre at de ikke er løse eller skadde:

  • Rattstang til leddet for styrestangmontering

   Important: Inspiser tilstanden og sikkerheten til pinjongakseltetningen (Figur 57).

  • Parallellstager for styrestangmontering

  g313199
  g313201

  Justere forhjulenes hjulspissing og skråstilling.

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller spissingen av forhjulene og skråstillingen.
 • Important: Du må skaffe deg et verktøy, Toro delenr. 132-5069, fra din Toro-forhandler for å utføre denne prosedyren.

  Spissingen bør være 0 til 6 mm.

  • Kontroller lufttrykket i dekkene for å påse at fronthjulene er fylt til 0,83 bar.

  • Du kan enten tilføre vekt til førersetet tilsvarende det av en gjennomsnittlig fører, eller du kan få en fører til å sette seg i setet. Vekten eller føreren må forbli i setet så lenge prosedyren foregår.

  • Rull maskinen 2–3 m rett bakover på en jevn overflate, og deretter rett fremover tilbake til opprinnelig startposisjon. Dette sikrer at opphenget stabilisere i driftsstilling.

  • Mål spissingen når hjulene er vendt rett fremover.

  1. Bruk verktøyet (Toro delenr. 132-5069) til å rotere kragen på støtdemperen for å endre fjæringslengden (Figur 58).

   Note: Foreta kun skråstillingsjusteringene hvis du bruker tilbehør foran eller hvis det er ujevn dekkslitasje.

   g033218
  2. Rull maskinen 2–3 m rett bakover på en jevn overflate, og deretter rett fremover tilbake til opprinnelig startposisjon.

  3. Mål avstanden mellom begge forhjulene ved akselhøyde, både foran og bak på forhjulene (Figur 59).

   g009235
  4. Hvis målene ikke faller innenfor 0 til 6 mm, løsne låsemutteren i den ytre enden av parallellstagene (Figur 60).

   g033219
  5. Roter begge parallellstagene for å bevege den fremre delen av dekket innover eller utover.

  6. Stram parallellstagets låsemuttere når justeringen er korrekt.

  7. Pass på at rattet kan vris helt i begge retninger.

  Kontrollere transakselvæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller transakselvæskenivået.
 • Væsketype: SAE 10W-30 (API service, SJ eller høyere)

  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Fjern bolten fra nivåindikatorhullet (Figur 61).

   Note: Nivået på transakselvæsken skal være ved bunnen av nivåindikatorhullet.

   g002082
  3. Hvis transakselvæsken ikke er på nivå med bunnen av nivåindikatorhullet, fyller du beholderen med den angitte væsken. Se Skifte transakselvæsken.

  Skifte transakselvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skifte transakselvæsken.
 • Væsketype: SAE 10W-30 (API service, SJ eller høyere)

  Væskekapasitet: 1,4 l

  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør området rundt fyllepluggen og tappepluggen med ei fille (Figur 62).

   g002109
  3. Plasser et tappefat med kapasitet på minst 2 liter under tappepluggen.

  4. Fjern fyllepluggen ved å rotere den mot klokken (Figur 62).

   Note: Ta vare på fyllepluggen og pakning for installasjon i trinn 8.

  5. Fjern tappepluggen ved å rotere den mot klokken (Figur 62).

   Note: Ta vare på tappepluggen og pakning for installasjon i trinn 6.

   Note: Tapp all væsken ut av transakselen.

  6. Sett på og stram tappepluggen og pakningen i tappeplugghullet til drivverket (Figur 62).

   Note: Den brukte oljen skal kasseres på et godkjent gjenvinningssenter.

  7. Fyll beholderen (Figur 63) via fylleplugghullet med ca. 1,4 liter angitt olje eller til oljenivået i drivverket er på linje med bunnen av gjengene (Figur 62).

   g004048
  8. Sett på og stram fyllepluggen og pakningen i fylleplugghullet til drivverket (Figur 62).

  9. Start motoren og bruk maskinen.

  10. Sjekk væskenivået, og fyll på væske hvis nivået er under gjengene i fyllplugghullet (Figur 62).

  Kontrollere og justere fri-posisjon

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at girene virker.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller girspakens Nøytral-stilling.
 • Når man utfører rutinemessig vedlikehold og/eller motordiagnostikk, må transakselen flyttes til FRI (Figur 64). Maskinen har en FRI-stilling på girspaken som kontrollerer nøytralen i transakselen. Du bør gjennomføre følgende tiltak for at frigirspaken skal bruke nøytralen i transakselen på riktig måte:

  1. Flytt girspaken til FRI-stillingen.

  2. Påse at den nøytrale braketten er i FRI-stillingen (på nivå med kabelmonteringsbraketten under girbraketten) ved å dreie drivclutchen (Figur 64).

   Note: Maskinen skal ikke rulle frem og tilbake. Dersom det gjør det, må du sette den nøytrale braketten i FRI.

   g002093
  3. Vri en av låsemutrene (Figur 64) for å få en avstand på 0,762 til 1,524 mm mellom bunnen av mutter/skive og nøytral brakett.

   Note: Du må holde gjengeakselen under braketten når du justerer posisjonen til låsemutteren på toppen.

  4. Vri den andre låsemutteren for å få en avstand på 0,76 til 1,52 mm mellom bunnen av mutter/skive og nøytral brakett.

  5. Trekk opp hver girkabel for å sikre at det er et mellomrom på 0,76–1,52 mm mellom mutter/skive og nøytral brakett (Figur 65).

   Note: Hvis det ikke er et mellomrom, juster mutterne til angitt mellomrom.

   g002094
  6. Start motoren og sett girspaken i FREMOVER, REVERS og FRI flere ganger for å passe på at den nøytrale braketten fungerer som den skal.

  Vedlikeholde den primære drivclutchen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Rengjør den primære drivclutchen.
 • Forsiktig

  Støvet i clutchen fraktes gjennom luften og kan skade øynene dine, eller du kan inhalere det og få pusteproblemer.

  Bruk vernebriller og en støvmaske eller annet øye- eller åndedrettsvern når du gjennomfører denne prosedyren.

  1. Hev og lås fast lastekassen. Se Heve lastekassen.

  2. Fjern de tre skruene som fester dekselet til clutchen og fjern dekselet (Figur 66).

   Note: Ta vare på dekselet og skruene for installasjon.

   g011947
  3. Rengjør innsiden av dekselet og de indre delene av clutchen grundig ved hjelp av komprimert luft.

  4. Sett på clutchdekselet og fest det med de tre skruene (Figur 66) som du fjernet i (2).

  5. Senk lastekassen. Se Senke lastekassen.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre motorens kjøleområder

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Rengjør motorens kjøleområder.Rengjør kjølesystemet dobbelt så ofte under spesielle driftsforhold. Se .
 • Important: Hvis du bruker motoren med en blokkert rotasjonsskjerm, skitne eller tilstoppede kjøleribber eller med kjøledekslene fjernet, blir motoren ødelagt på grunn av overoppheting.

  Important: Rengjør aldri motoren med en trykkvasker. Vann kan forurense drivstoffsystemet.

  Rengjør rotasjonsskjerm, kjøleribber og motorens utvendige overflater.

  Note: Rengjør motorens kjølekomponenter oftere under ekstremt støvete og skitne forhold.

  Vedlikehold av bremser

  Kontrollere bremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller bremsene.
 • Important: Bremsene er viktige sikkerhetskomponenter i maskinen. Undersøk dem nøye ved anbefalte serviceintervall for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

  • Undersøk om bremsebelegget er slitt eller skadet. Hvis fôringstykkelsen (bremseklossen) er mindre enn 1,6 mm må du skifte ut bremsebelegget.

  • Kontroller om bakplaten eller andre komponenter viser tegn til slitasje eller deformasjon. Skift ut eventuelle deformerte komponenter.

  • Kontroller bremsevæskenivået. Se Kontrollere bremsevæskenivået.

  Justere parkeringsbremsehåndtaket

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Juster parkeringsbremsen, om nødvendig.
  1. Fjern håndgrepet fra parkeringsbremsespaken (Figur 67).

   g029671
  2. Løsne setteskruen som fester bremsejusteringsknotten til parkeringsbremsespaken (Figur 67).

  3. Roter bremsejusteringsknotten til du oppnår en styrke på 133–156 N for å sette på parkeringsbremsespaken (Figur 67).

   Note: Hvis du roterte bremsejusteringsknotten så langt som mulig for justeringen og likevel ikke kan oppnå styrken på 133–156 N som er nødvendig for å heve parkeringsbremsespaken, utfør prosedyren for justering av bremsekablene. Se Justere bremsekablene.

  4. Stram setteskruen, og monter håndgrepet (Figur 67).

  Justere bremsekablene

  1. Fjern håndgrepet fra parkeringsbremsespaken (Figur 67).

  2. Løsne setteskruen (Figur 67) som fester bremsejusteringsknotten til parkeringsbremsespaken, koble fra parkeringsbremsen og løsne bremsejusteringsknotten.

  3. Nederst på maskinen, løsne den bakre låsemutteren for den gjengede justeringen på parkeringsbremsekabelen fire omganger (Figur 68).

   g029672
  4. Stram den fremre låsemutteren (Figur 68).

  5. Roter bremsejusteringsknotten (Figur 67) til det er nødvendig med styrke på 133–156 N for å sette på parkeringsbremsen.

   • Hvis du ikke kan justere bremsejusteringsknotten ved å løsne den og aktivere parkeringsbremsespaken med en kraft på 133–156 N, gjør som følger:

    1. Løsne den fremre låsemutteren (Figur 68) for den gjengede justeringen på parkeringsbremsekabelen én omgang.

    2. Stram den bakre låsemutteren (Figur 68).

    3. Roter bremsejusteringsknotten (Figur 67) til det er nødvendig med styrke på 133–156 N for å heve spaken.

    4. Gjenta trinn 1 til og med 3 opptil to ganger for å oppnå parkeringsbremsekraft mellom 133 og 156 N.

   • Hvis du ikke kan justere bremsejusteringsknotten ved å stramme den til og aktivere parkeringsbremsespaken med en kraft på 133–156 N, gjør som følger:

    1. Løsne den bakre låsemutteren (Figur 68) for den gjengede justeringen på parkeringsbremsekabelen én omgang.

    2. Stram den fremre låsemutteren (Figur 68).

    3. Roter bremsejusteringsknotten (Figur 67) til det er nødvendig med styrke på 133–156 N for å sette på parkeringsbremsen.

    4. Gjenta trinn 1 til og med 3 opptil tre ganger for å oppnå parkeringsbremsekraft mellom 133 og 156 N.

    Note: Hvis du ikke kan justere parkeringsbremsekabelen nok til å få bremsejusteringsknotten innenfor justeringsområdet, sjekk bremseklossene for slitasje.

   • Stram setteskruen, og monter håndtaket (Figur 67).

  Skifte bremsevæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Skift bremsevæsken.
 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

  Vedlikehold av remmer

  Vedlikeholde drivremmen

  Kontrollere drivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller drivremmens tilstand.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til drivremmen.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Hev lastekassen, og sikre den med støttestangen. Se Heve lastekassen.

  3. Sett giret i FRI.

  4. Roter og inspiser remmen (Figur 69) for overdreven slitasje eller skade.

   Note: Skift beltet hvis det har mye slitasje eller skade. Se Skifte drivremmen.

   g011948
  5. Senk lastekassen. Se Senke lastekassen.

  Skifte drivremmen

  1. Hev lastekassen. Se Heve lastekassen.

  2. Sett giret i FRI, sett på parkeringsbremsen, vri nøkkelbryteren til AV-stillingen, og ta ut nøkkelen.

  3. Vri og før remmen over den sekundære clutchen (Figur 69).

  4. Ta av remmen fra den primære clutchen (Figur 69).

   Note: Kast det gamle beltet.

  5. Still inn den nye remmen over den primære clutchen (Figur 69).

  6. Vri og før remmen over den sekundære clutchen (Figur 69).

  7. Senk lastekassen. Se Senke lastekassen.

  Justere startgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
 • Hver 200. driftstime
 • Kontroller spenningen på startgeneratorremmen
  1. Hev lastekassen. Se Heve lastekassen.

  2. Løsne startergeneratorens svingmutter (Figur 70).

   g197818
  3. Still inn et spikerjern mellom motormonteringen og starteren.

  4. Trykk spikerjernet nedover for å vri starteren ned i sporet til remspenningen er 6 mm ved 44 N·m styrke (Figur 70).

  5. Stram svingmutteren for hånd, og fjern spikerjernet (Figur 70).

  6. Stram svingmutteren til 88–115 N·m.

  7. Senk lastekassen. Se Senke lastekassen.

  Vedlikeholde chassis

  Justere lastekassens låser

  Hvis lastekasselåsen ikke er justert, vibrerer lastekassen opp og ned når du kjører. Du kan justere låsepostene slik at sperrene holder lastekassen stramt mot chassiset.

  1. Løsne låsemutteren på enden av låseposten (Figur 71).

   g002181
  2. Vri låseposten med klokken til den sitter tett mot krokdelen på sperren (Figur 71).

  3. Stram låsemutteren med et moment på 19,7 til 25,4 Nm.

  4. Gjenta trinnene 1 til 3 for låsen på den andre siden av maskinen.

  Rengjøring

  Vaske maskinen

  Vask maskinen etter behov. Bruk bare vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Du kan bruke en klut.

  Important: Vi anbefaler at du ikke høytrykksspyler maskinen. Det kan skade det elektriske systemet, løsne viktige merker og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og batteriet.

  Lagring

  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Fjern utvendige gressrester og smuss fra hele maskinen, inkludert i motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Ikke bruk høyttrykksutstyr til å vaske maskinen. Trykkvasking kan skade det elektriske systemet og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå bruk av for mye vann nær dashbordet, lysene, motoren og batteriet.

  3. Sjekk bremsen. Se Kontrollere bremsene.

  4. Vedlikehold luftrenseren. Se Vedlikeholde luftfilteret.

  5. Smøre maskinen. Se Smøring.

  6. Bytte motorolje, se Kontrollere motoroljenivået.

  7. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  8. Ved lagring i mer enn 30 dager skal drivstoffsystemet forberedes på følgende måte:

   1. Bland et drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken.

    Important: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares lengre enn 90 dager.

    Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av drivstoffstabiliseringsmiddelet (8 ml per liter).

    Important: Ikke bruk drivstoffstabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol).

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes kontinuerlig.

   2. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken.

    Note: Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i samsvar med lokale forskrifter.

   4. Start motoren igjen, og kjør den til den stopper.

   5. Choke motoren.

   6. Start motoren og la den gå til den ikke starter mer.

  9. Ta ut tennpluggene, og sjekk tilstanden. Se Overhale tennpluggene.

  10. Når tennpluggene er tatt ut, heller du to spiseskjeer motorolje i hvert tennplugghull.

  11. Bruk den elektriske starteren til å starte motoren og fordele oljen på innsiden av sylinderen.

  12. Monter tennpluggen(e), og stram til anbefalt spenningsmoment. Se Overhale tennpluggene.

   Note: Ikke monter ledningen på tennpluggen(e).

  13. Ta batteriet ut av chassiset lad det helt opp. Se Fjerne batteriet.

   Note: Batterikablene må ikke være koblet til batteripolene under lagring.

   Important: Batteriet må være fulladet for å unngå at det fryser og skades ved temperaturer under 0°C. Et fullt oppladet batteri opprettholder ladningen i ca. 50 dager ved temperaturer som er under 4 °C.

  14. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  15. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken.

   Note: Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  16. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager.

  17. Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren, og oppbevar den på et trygt sted som er utilgjengelig for barn.

  18. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.